Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο"

Transcript

1 Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Γ. κέζα ζην ζρνιείν. Απηά πνπ ζα αλαθέξσ ζα είλαη σο επί ην πιείζηνλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, απφςεηο, ζθέςεηο θαη θάπνηεο εηζεγήζεηο πξνο ηνπο λένπο δηεπζπληέο. Δχρνκαη κέζα απφ απηά πνπ ζα αθνχζεηε, λα βξείηε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα ζαο θαλνχλ ρξήζηκα. Θπκάκαη, φηαλ βξηζθφκνπλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη αξθεηνί απφ εζάο ζήκεξα θαη κάδεπα πιηθφ γηα ηε ζπλέληεπμε κε ηελ ΔΔΤ, είρα ραζεί κέζα ζε ιίζηεο νιφθιεξεο κε ηα θαζήθνληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε. Απειπηζκέλε, άξρηζα λα ζθέθηνκαη πνηνο ζα ηα κάζεη φι απηά, πνηνο ζα ηα θάλεη φι απηά θαη πνηνο δηαζέηεη φι απηά ηα πξνζφληα; Βέβαηα, θαιφ είλαη λα γλσξίδνπκε πψο πξέπεη λα είλαη έλαο εγέηεο, αιιά αλαξσηηέκαη εηιηθξηλά, πην είλαη εθείλν ην καγηθφ ξαβδάθη ην νπνίν, σο δηα καγείαο, αιιάδεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ελφο αλζξψπνπ, απιά θαη κφλν επεηδή πήξε κηα πξναγσγή; Γπζηπρψο ηέηνηα ξαβδάθηα δελ πνπιάλε πνπζελά! Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη μεθηλάκε, αθξηβψο φπσο νη λενζχιιεθηνη. Ρηρλφκαζηε ζηε κάρε θαη φζνη επηδήζνπκε, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, ζηγά ζηγά καζαίλνπκε, αιιάδνπκε, βειηησλφκαζηε, σξηκάδνπκε, γηλφκαζηε πην ζνθνί. Όι απηά ζηελ πνξεία γίλνληαη, γηαηί ζηελ αξρή είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα αθνχ είκαζηε αλέηνηκνη θαη φρη εμ ππαηηηφηεηάο καο. Πξνζσπηθά βξίζθνκαη ζ απηή ηε ζέζε θαη φζνη γλσξίδνπλ ηε επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία (μεθίλεζα κε ηαηξηθέο ζπνπδέο), απνξνχλ πνπ είκαη ζήκεξα ζ απηή ηε ζέζε. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ, φκσο θαη κε πνιιή δνπιεηά, βξίζθνκαη εδψ θαη ζε φιε απηή ηελ πνξεία, είρα πάληα ζην κπαιφ κνπ θάηη πνπ κνπ είρε πεη κηα θαζεγήηξηά κνπ, φηαλ ζηα δεθανρηψ κνπ απνθάζηζα κάζσ πηάλν. Μνπ είπε φηη, φινη νη καζεηέο ηεο ζα κάζαηλαλ πηάλν, αιιά «άιινη κε ηνλ ηξφπν ηνπο θαη άιινη κε ηνλ θφπν ηνπο». ηελ πνξεία δηαπίζησζα φηη φλησο, φζν πην πνιχ παίδεηο έλα παηρλίδη ηφζν πην θαιφο παίρηεο γίλεζαη! Καη έλαο εγέηεο θαη ραξηζκαηηθφο λα είλαη, πξέπεη πξψη απ φια λα είλαη πνιχ εξγαηηθφο θαη απφιπηα αθνζησκέλνο ζηνπο ζηφρνπο θαη ζην φξακά ηνπ. ήκεξα, ζα κνηξαζηψ καδί ζαο θάπνηεο αιήζεηεο, αιιά κελ αθήζεηε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δνπιεηάο καο λα ζαο θιέςνπλ ην φλεηξφ ζαο λα γίλεηε εγέηεο, αλ απηφ είλαη πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηε. Δμάιινπ, ν δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία είλαη κφληκα ππφ θαηαζθεπή, αιιά δπζηπρψο είλαη θαη γεκάηνο απφ δειεαζηηθέο ζέζεηο parking. Γη απηφ θαη νη άλζξσπνη ζπλήζσο δε κεηαληψλνπκε γη απηά πνπ έθαλαλ, αιιά γη απηά πνπ δελ έθαλαλ ζηε δσή ηνπο. Όζν γηα ην θνξηίν πνπ ζπλήζσο επσκηδφκαζηε ζηελ πνξεία, δελ είλαη ην βάξνο ηνπ πνπ καο ζπλζιίβεη, αιιά ν ηξφπνο πνπ ην θνπβαιάκε θαη απηφ θαζνξίζεη ηα πάληα ζηε δσή καο.

2 Όηαλ πάξνπκε, ινηπφλ, ηελ πεξηβφεηε πξναγσγή θαη ζβήζεη θαη ν απφερνο ησλ ζπγραξεηεξίσλ, μαθληθά έξρεηαη ε επφκελε κέξα!!!. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαλείο δε καο πξνεηνηκάδεη φπσο ζα έπξεπε γη απηή ηε κέξα. Θπκάκαη φηαλ πξναρζήθακε, καο θάιεζαλ ηνλ Οθηψβξην γηα επηκφξθσζε, φηαλ ν πξψηνο πξψηνο παληθφο είρε πεξάζεη, φηαλ ν θάζε Γ. είρε ζηήζεη ζρνιείν, έθαλε θαηαλνκή ηάμεσλ, έβγαιε πξφγξακκα, ζπκπιήξσζε θαη απέζηεηιε ίζακε δηαθφζηα έληππα θαη ρσξίο γξακκαηέα ηφηε, ηζαθψζεθε πεληέμη θνξέο κε ηελ εθνξεία, γηα λα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν θαη ζίγνπξα ζα πήξε θαη θακηά πελεληαξηά ηειέθσλα ηνλ πξνεγνχκελν Γ. θαη άιινπο, γηα λα ηνπ πνπλ ηη λα θάλεη ζηελ κηα ή ζηελ άιιε πεξίπησζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ Γ., ε νπνία νκνινγνπκέλσο ήηαλ αμηφινγε, είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε θαη άιινπο λένπο Γ., δεκηνπξγήζεθαλ λέεο θηιίεο θαη γέθπξεο επηθνηλσλίαο. Απηφ πνπ δελ θαηάιαβα αθφκα, είλαη γηαηί ε επηκφξθσζε γίλεηαη θαηφπηλ ενξηήο. Ση πείξαδε λα ήηαλ πξνυπφζεζε γηα θάζε πξνηεηλφκελν ππνςήθην; Ή ηνπιάρηζηνλ, απηνί πνπ πξνάγνληαλ, λα ηνπο θαινχζαλ θακηά βδνκάδα πξηλ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία, λα ηνπο δψζνπλ θάπνηα εθφδηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ην μεθίλεκα; Ση πεξηκέλνπλ, λα κάζνπκε απφ ηελ εκπεηξία καο; Ζ πείξα, λαη καο δηδάζθεη, αιιά καο δηδάζθεη αξγά θαη αθνχ ηελ πιεξψζνπκε πνιχ αθξηβά. ηελ επηκφξθσζε πνπ θάλακε, ζπκάκαη πνιχ έληνλα κηα ζπλάληεζε πνπ είρε σο ζέκα ην «Πψο λα απνθχγεηε ην έκθξαγκα». Ξέξσ φηη αθνχγεηαη ιίγν καθάβξην, αιιά ήκαζηαλ ηφηε φινη πεξίπνπ δπν ηξηψλ κελψλ Γ. θαη ζαο κηιψ κε εηιηθξίλεηα φηη θάπνηνη ήηαλ ήδε ζηα πξφζπξα λα πάζνπλ ππεξθφπσζε ή έκθξαγκα. Δίρακε ζπλάδειθν ηελ νπνία πήξε δχν θνξέο ην αζζελνθφξν απφ ην ζρνιείν θαη ηελ πήγε ζην λνζνθνκείν σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθνχ άγρνπο. Γηαηί, αγαπεηνί κνπ, δελ έρνπκε φινη ην ίδην ζζέλνο λα αληεπεμέιζνπκε ρσξίο απψιεηεο, αλ καο ξίμνπλ ζηα βαζεηά. Αιιά απηφ, βέβαηα, δε θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο εξγνδφηεο καο, νη νπνίνη κε απιά ιφγηα πεξηκέλνπλ απφ ηνλ Γ. λα είλαη εγέηεο, δάζθαινο θαη ηαπηφρξνλα ην παηδί γηα φιεο ηηο δνπιεηέο. Ζ κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηνπ Γ., απνηειεί κείδνλ ζέκα θαη βαζηθφ αίηεκα ηεο ΑΚΗΓΑ γηα ην νπνίν αγσληδφκαζηε εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, θπξίσο γηα ηνπο Γ. κηθξψλ ζρνιείσλ νη νπνίνη έρνπλ πνιχ απμεκέλα δηδαθηηθά θαζήθνληα. Εεηνχκε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηνπ Γ., φρη γηαηί είκαζηε ηεκπέιεδεο, φπσο ζέινπλ θάπνηνη καο παξνπζηάδνπλ, αιιά γηαηί ην θάζε έλα απφ ηα θαζήθνληά καο μερσξηζηά είλαη απφ κφλν κηα full time δνπιεηά. Δίλαη ζαλ λα έρνπλ έλα γατδνπξάθη πνπ ππάθνπα θνπβαιά φηη ηνπ θνξηψζνπλ θαη ζπλερίδνπλ λα ηνπ θνξηψλνπλ θαη λα ηνπ θνξηψλνπλ θαη μερλνχλ φηη ζα έξζεη κία ζηηγκή πνπ ζα ηα κείλεη θαη δελ ζα κπνξεί λα θάλεη νχηε έλα βήκα πάξα πέξα, ή ρεηξφηεξα ζα ζπκψζεη θαη ζα ηα ηηλάμεη φια απφ ηελ πιάηε ηνπ θαη ηφηε πνηνο ην ζπγθξαηεί!

3 Γπζηπρψο ζπλάδειθνη, ζα δείηε φηη αξθεηέο θνξέο, αθφκα θαη ζέκαηα πνιχ ζνβαξά θαη ιεπηά, θάπνηνη ηα ρεηξίδνληαη αλάινγα κε ην πφζν θνζηίδνπλ. Σα αηηήκαηα πνπ δηεθδηθνχκε εδψ θαη ηφζν θαηξφ, δχν πεξηφδνπο γηα ηνλ ππεχζπλν ηάμεο, ρξφλν γηα ηνπο ζπληνληζηέο ησλ Ζ/Τ, ζσζηή ζηειέρσζε ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ θ.ά., επεηδή απηά έρνπλ θφζηνο, θάησ απφ ηελ πίεζή καο άξρηζαλ ηα ηερλάζκαηα. Απφ ηε κηα καο δίλνπλ ρξφλν γηα ηνλ ππεχζπλν ηάμεο θαη απηφ ζε δφζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα έξρνληαη θαη αθαηξνχλ απφ ηα ζρνιεία πάλσ απφ 2500 ψξεο γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Γπζηπρψο, απηέο νη αιρεκείεο πνπ ζθέθηνληαη είλαη εηο βάξνο θαη ηνπ δάζθαινπ ηεο ηάμεο θαη θπξίσο ησλ αδχλαησλ παηδηψλ ησλ ζρνιείσλ καο. Έξρνκαη ινηπφλ θαη ζην θνκκάηη ηεο δνπιεηάο καο πνπ ιέγεηαη Ζγεζία, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ θπξίσο ζα έπξεπε λα θάλνπκε. Γπζηπρψο, κφλν ην 20% ηνπ ρξφλνπ καο αμηνπνηείηαη γη απηφ ην ζθνπφ θαη ην ππφινηπν 80% ην ζπαηαινχκε ζε άιια άζρεηα πξάγκαηα. Μαο αλαζέηνπλ έλα ζσξφ αζήκαληα θαζήθνληα, αιιά επεηδή πνιιέο θνξέο είλαη θαη επείγνληα, καο θιέβνπλ ην ρξφλν απφ ηα πην ζεκαληηθά. Πψο ζα θαηαθέξεη, ινηπφλ, ν Γ. λα αληαπνθξηζεί ζηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν, ηδηαίηεξα ηψξα κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, λα ζηνρεχζεη πξνο ην φξακά ηνπ φηαλ: παηαιά ηφζν ρξφλν ζε δηδαθηηθά θαζήθνληα. Έρεη απίζηεπην θφξην γξαθηθήο εξγαζίαο θαη έλα ζσξφ εγθχθιηνπο ηηο νπνίεο δελ αξθεί λα ηηο δηαβάζεη. Πξέπεη θαη λα ηηο δηεθπεξαηψζεη. Έρεη δηάθνξα άιια δηεθπεξαησηηθά θαζήθνληα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ απιά λα κεραλνγξαθεζνχλ. Έρεη ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο θαη δηαθνπέο απφ δηάθνξα πξφζσπα θαη ηειεθσλήκαηα. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ. Πξνρζέο αληηιήθζεθα φηη ην θνλδχιη καο γηα γξαθηθή χιε ζηελ εθνξία, έρεη ήδε εμαληιεζεί. Πέζηε κνπ, ηη ππνηίζεηαη φηη ζα πξέπεη λα θάλσ γηα ηελ ππφινηπε ρξνληά; Θα πξέπεη λα αξρίζσ δηαβνπιεχζεηο κε ην ζχλδεζκν γνλέσλ, ή λα ςάμσ γηα θάπνηνλ άιιν ρνξεγφ, ή λα θάλνπκε αιρεκείεο κε ηα θνλδχιηα ζηελ εθνξεία, πξνζπαζψληαο λα κεηαθέξνπκε πνζά απφ ην έλα θνλδχιη ζην άιιν, πνπ αλνήησο δε καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε κε ηελ θαλνληθή νδφ. Αλ γηα παξάδεηγκα ην ζρνιείν κνπ δε ρξεηάδεηαη φξγαλα γπκλαζηηθήο, θαλνληθά δελ κπνξψ λα πάξσ ηα ρξήκαηα πνπ κνπ έδσζαλ γηα ηε γπκλαζηηθή θαη λα αγνξάζσ φξγαλα επηζηήκεο ηα νπνία ρξεηάδνκαη. Βέβαηα ηειηθά, είλαη θαη απηφ κία αθφκα απφ ηηο αιρεκείεο ηνπο, γηαηί κ απηφλ ηνλ ηξφπν κέλνπλ θάπνηα θνλδχιηα αρξεζηκνπνίεηα θαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο επηζηξέθνληαη πίζσ. Αληηκεησπίδνπκε αθφκα, ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιιφγισζζσλ, νη νπνίνη έξρνληαη φπνηε ζέινπλ θαη θάπνηνη απφ

4 απηνχο θνηηνχλ θαη φπνηε ζέινπλ. Δδψ θαη ρξφληα θσλάδνπκε γηα ηάμεηο ππνδνρήο αιιά πνηνο αθνχεη; Τπάξρνπλ, επηπιένλ, πξνβιήκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καη εδψ ζα ήζεια λα θαληαζηείηε ιίγν ην ζελάξην πνπ ζα ζαο πεξηγξάςσ: Δίκαζηε αθφκα ζην κήλα επηέκβξην θαη έρνπλ γίλεη ήδε εθηά παξαβηάζεηο. Γεθάρξνλνη καζεηέο θνξάλε θνπθνχιεο θαη ρηππνχλ αλεμέιεγθηα φπνηνλ θαη φηη βξνπλ κπξνζηά ηνπο, θπθινθνξνχλ κε ηηο κνηνζηθιέηεο κέζα ζην ζρνιείν θαη ξίρλνπλ θξνηίδεο ζηέιινληαο παηδηά θαη δαζθάινπο ζην λνζνθνκείν. Κακία επίζεκε θαηαγγειία δε γίλεηαη, θπξίσο απφ θφβν. Καη ε αζηπλνκία λα παξαθνινπζεί αλήκπνξε λα θάλεη θάηη γηαηί νη παξαβάηεο είλαη αλήιηθνη. Οη γνλείο, λαξθνκαλείο, άλζξσπνη πνπ κπαηλφβγαηλαλ ζηε θπιαθή θαη ην απνθνξχθσκα, λα απεηινχλ θαη ηε δσή ησλ δαζθάισλ. Απηά πνπ κφιηο πεξίγξαςα ζπλάδειθνη θαη ιίγα είλαη, δελ είλαη ζελάξηα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, νχηε απνζπάζκαηα απφ ακεξηθάληθε ηαηλία! Ήηαλ ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην πξψην ζρνιείν πνπ ηνπνζεηήζεθα σο Γ. Ση θάλακε εκείο γη απηφ; Σα πάληα! πληνληζκέλεο δηακαξηπξίεο θαη θαηαγγειίεο, ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ, απεξγίεο κε απνθνπέο θαη απφ ην κηζζφ καο, αιιά άμηδε ηνλ θφπν. Καηαθέξακε θάηη πνπ δελ είρε μαλαγίλεη ζηα θππξηαθά δεδνκέλα θαη ην θάλακε κε ηε βνήζεηα φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, ηεο ΠΟΔΓ θαη ηδηαίηεξα ηεο ΑΚΗΓΑ πνπ σο κέιε ηεο καο ζηήξημε κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Απηή ε εκπεηξία πνπ πεξίγξαςα, αλ θαη αθξαία, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θππξηαθφ ζρνιείν θαη δπζηπρψο νη νησλνί γηα ην κέιινλ δελ θαίλεηαη λα είλαη θαινί. Γεληθά φζν αθνξά ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, καο πεξηκέλνπλ αθφκα πην δχζθνινη θαηξνί. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξεί λα κελ επεξέαζε αθφκα ην κηζζφ καο αιιά επεξέαζε ηα θνλδχιηα καο. Έρνπλ αξρίζεη λα καο ζηέιινπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα κηζά θνλδχιηα απφ ηα πεξζηλά θαη καο είπαλ φηη ζα πξέπεη λα θαιχςνπκε κ απηά δχν ρξνληέο! Άιιε γθξίδα δψλε είλαη ε απηνλφκεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γηα θάπνηνπο απηνλφκεζε, ζεκαίλεη απιή κεηαβίβαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θαζεθφλησλ ηεο εθνξίαο θαη ησλ επηζεσξεηψλ ζηνπο Γ., ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ηνπο απαιιάζζνπλ απφ άιια θαζήθνληα. Μεξηθέο θνξέο αλαξσηηέκαη, αλ νη πξντζηάκελνη καο αληηιακβάλνληαη φηη είκαζηε άλζξσπνη κε δπλαηφηεηεο, αιιά θαη αλζξψπηλεο αδπλακίεο. Λεο θαη κε ηελ πξναγσγή μαθληθά κεηακνξθσλφκαζηε ζε παληνδχλακνπο θαη αιάλζαζηνπο ππεξήξσεο. Λνηπφλ, πψο ηα δηαρεηξηδφκαζηε φι απηά; Καζφκαζηε θαη θιαίκε ηε κνίξα καο; Έλαο εγέηεο φπνηεο θαη αλ είλαη νη ζπλζήθεο, ζεθψλεηαη επάλσ, αλαζθνπκπψλεηαη θαη μαλά πξνο ηε δφμα ηξαβά! Έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε πνιιά πξνβιήκαηα, αιιά έρνπκε θαη πνιχ ηζρπξά φπια ζηα ρέξηα καο. Σν κεγαιχηεξφ καο θεθάιαην είλαη ην πξνζσπηθφ καο. Δθεί αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ φια. Γελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία ν επηζεσξεηήο, νιφθιεξν ηα ππνπξγείν, ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, νη

5 γνλείο, ν ειιηπήο εμνπιηζκφο. Όι απηά, κπνξνχλ λα καο δπζθνιέςνπλ πάξα πνιχ, αιιά δελ είλαη ν θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ην λα έρεηε κε ζπλεξγάζηκν πξνζσπηθφ, ελλνψληαο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ βέβαηα. Αλζξψπνπο πνπ ζπλερψο είλαη ην πλεχκα ηεο αληηινγίαο, πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη, πνπ μέξνπλ φια ηνπο ηα δηθαηψκαηα, αιιά φρη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλζξψπνπο θαζαξά εγσθεληξηθνχο ή ηεκπέιεδεο, αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ θιίθεο θαη θαηαδπλαζηεχνπλ ηνπο ππφινηπνπο. ίγνπξα εδψ, πξνθχπηεη ην εξψηεκα πψο ηνπο ρεηξηδφκαζηε απηνχο; Πάλησο, δελ ηξέρνπκε ζηνλ επηζεσξεηή. Σνπο ρεηξηδφκαζηε κε πνιιή πξνζνρή, αιιά θαη απζηεξφηεηα, θάλνληαο ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εμνπζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζέζε καο. Ο Γ. έρεη ηελ εληνιή ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη αθνχ εμαληιήζεη φιεο ηηο δένπζεο πξνζεγγίζεηο, έρεη θαη ηελ εμνπζία λα επηβάιεη ηελ απφθαζή ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε δχζθνιν ή δχζηξνπν άηνκν κέζα ζην ζρνιείν θαη αλ θάπνηνο έρεη παξάπνλν αο πάεη απηφο ζηνλ επηζεσξεηή. πλάδειθνη, ην λα κε γλσξίδνπκε ηα δηθαηψκαηά καο, είλαη ην ίδην επηθίλδπλν κε ην λα κε γλσξίδνπκε ηηο ππνρξεψζεηο καο. Αμηνπνηείζηε, ινηπφλ, ην πξνζσπηθφ ζαο, αθφκα θαη ηνπο πην δχζηξνπνπο θαη εξγαζηείηε σο νκάδα. Μφλν απηνί πνπ δελ ηξαβάλε θνππί έρνπλ ρξφλν λα ηαξαθνπλνχλ ηε βάξθα. Καη κελ ππνηηκάηε θαλέλα. Μηθξή βνήζεηα, κεγάιε παξεγνξηά ιέεη κηα θππξηαθή παξνηκία. Κάπνηε βέβαηα αξγνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη ην ζχκπαλ, κε κηα κηθξή εμαίξεζε ηνλ εαπηφ καο, απνηειείηαη θαη απφ άιινπο αμηφινγνπο αλζξψπνπο. Καη ζπλήζσο νη θαιχηεξεο ηδέεο καο, πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη πξνέξρνληαη απφ άιινπο. Βάιηε, ινηπφλ, πξνηεξαηφηεηεο θαη απνθαζίζηε πνηα είλαη επείγνληα θαη πνηα ζεκαληηθά. Αλαζέζηε ηα επείγνληα θαη φρη ηφζν ζεκαληηθά ζε άιινπο θαη αζρνιεζείηε εζείο κε ηα ζεκαληηθά. Έλα εμνξγηζκέλν γνληφ γηα παξάδεηγκα, ζα ηνλ αλαιάβεηε εζείο, ελψ ηε ζέξκαλζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί κπνξεί λα ηελ αλαιάβεη ε γξακκαηέαο. Αμηνπνηείζηε ηνπο βνεζνχο ζαο ρσξίο λα ηνπο εμνπζελψλεηε, γηα λα κπνξνχλ θαη απηνί λα εθηεινχλ ηα εγεηηθά ηνπο θαζήθνληα. Διέγρεηε ηα νπζηψδε θαη κε γίλεζηε ελνριεηηθνί θαη αληηπαζεηηθνί. ηεξίδεηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζε επαγγεικαηηθφ, αιιά θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φπνπ ρξεηαζηεί. Γείμεηε θαηαλφεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ γχξσ ζαο, δηεπθνιχλεηέ ηνπο αλ παξαζηεί αλάγθε. Γψζηε ηνπο θακηά κέξα άδεηα λα μεθνπξαζηνχλ, ή απιά επεηδή ηνπο αμίδεη. Γηθαηνχζηε λα ην θάλεηε. πλάδειθνη, κελ ηζηγθνπλεχεζηε πξάγκαηα ηα νπνία δελ είλαη απφ ηελ ηζέπε ζαο, αιιά νχηε θαη απφ ηελ ηζέπε θαλελφο άιινπ. Έρσ δεη ζπλαδέιθνχο κνπ λα θιαίλε, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνηνπ Γ. ή θάπνηαο Γ., γηαηί δπζηπρψο ην θαιάκη είλαη δίπια απφ ηηο επηηπρίεο καο. Κάπνηνη ην θαβαινχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη σζάλ λα κελ ππήξμαλ πνηέ ηνπο απινί δάζθαινη. Γελ ηνπο ζπγθηλεί ηίπνηα. Φηάλεη λα γίλεη ε δνπιεηά ηνπο. Αιιά μέξεηε, μερλνχκε ζπρλά αλζξψπνπο πνπ καο έθαλαλ λα γειάζνπκε, αιιά δελ μερλάκε πνηέ απηνχο

6 πνπ καο έθαλαλ λα θιάςνπκε! Μηα θαιή επθαηξία γηα απηνθξηηηθή, είλαη φηαλ νη δάζθαινί καο θάλνπλ αίηεζε γηα κεηάζεζε ή κε κεηάζεζε. Φξνληίδνπκε, ινηπφλ, λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα ζην ζρνιείν κηα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο, μεθηλψληαο απφ ηνλ εαπηφ καο. Όινη καο ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνπο άιινπο, ηνλ θφζκν νιφθιεξν, αιιά θαλέλαο δε ζθέθηεηαη λα αιιάμεη πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Πηζηέςηε κε, ε λννηξνπία είλαη κεηαδνηηθή. Γίλεηε εζείο ε αιιαγή πνπ ζέιεηε λα γίλεη κέζα ζην ζρνιείν ζαο. Ωο Γηεπζπληέο γλσξίδνπκε φηη έρνπκε πνιιέο εμνπζίεο ζηα ρέξηα καο, αιιά φπσο ιέεη θαη ν Απ. Παχινο, «ηα πάληα είλαη ζηελ εμνπζία κνπ, αιιά ηα πάληα δε ζπκθέξνπλ». Γε ζπκθέξεη, αο πνχκε, λα κεηαθέξεηε πξάγκαηα πνπ πξνθαινχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γε ζπκθέξεη, νχηε λα κεηαθέξεηε εχθνια ηελ επζχλε ζηνπο δαζθάινπο ζαο, αθφκα θαη αλ θηαίλε. Καιχςεηέ ηνπο φζν κπνξείηε. Σηο πιείζηεο θνξέο ην ζέκα ζα ιήμεη πην αλψδπλα, αλ αλαιάβεηε εζείο ηελ επζχλε. Γηαηί ε ππξακίδα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη έηζη φπσο ηελ μέξακε, αιιά αλάπνδε. Δκείο έρνπκε ηελ επζχλε, εκείο θξαηάκε φιν ην βάξνο ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο ψκνπο καο. Να είζηε θηιηθνί θαη πξνζηηνί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, αιιά ν Γ. δελ πξέπεη λα μερλάεη θαη ηε ζέζε ηνπ. Μελ εμαξγπξψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο εχθνια γηαηί κεηά δελ ζα κπνξείηε λα αζθήζεηε θακία εμνπζία. Δπηπιένλ, φζν πην ςειά αλεβαίλνπκε, ηφζν πην έληνλνο είλαη θαη ν ζεμηζκφο πνπ αληηκεησπίδνπκε, νη γπλαίθεο θπζηθά. Ξέξεηε ηη ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη λα πξναρζείο ζε λεαξή ειηθία θαη κάιηζηα λα είζαη θαη γπλαίθα; πλερψο ρξεηάδεηαη λα απνδεηθλχεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. Έξρνληαη θαη επηζηνιέο απφ ην Τπνπξγείν νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θαθνδηαρεηξίζεηο απφ δηεπζπληέο θαη απηφ θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηε ζέζε καο. Πξφεδξνο ζρνιηθήο εθνξείαο, αξρηθά κνπ είπε φηη δε ζα κνπ παξαδψζεη ην ηακείν ηνπ Γ. αλαθέξνληαο φηη απηφ ην έθαλε γηα λα κε πξνζηαηεχζεη, αθνχ θάπνηνη δηεπζπληέο μνδεχνπλ ηα ρξήκαηα ζε πξάγκαηα πνπ δελ πξέπεη, φπσο εμφδνπο, δψξα θαη θαγεηά. Ση έπξεπε λα απαληήζσ ζ απηφ; Πψο έπξεπε λα αληηδξάζσ; Απαίηεζα κε επγέλεηα λα γίλεη ην λελνκηζκέλν, πξάγκα πνπ έγηλε θαη νη ζρέζεηο καο πιένλ είλαη άξηζηεο. Δπηπιένλ ζπλάδειθνη, κελ επηηξέςεηε ζε θαλέλα λα πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα, ηε λνεκνζχλε θαη ην θχξνο ζαο. Όηαλ έρεηε λα αληηκεησπίζεηε ζξαζείο αλζξψπνπο πνπ κπαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη θσλάδνπλ, φπσο παξαπνλνχκελνη γνλείο θαη άιινη, κελ θάλεηε θνπβέληα καδί ηνπο ζην πφδη. Βξέζηε κηα αθνξκή θαη αθήζηε ηνπο λα πεξηκέλνπλ γηα ιίγα ιεπηά. Αμηνπνηήζηε θαη εζείο απηφ ην ρξφλν γηα λα ζθεθηείηε ην πψο ζα ρεηξηζηείηε ην ζέκα, πεγαίλεηε θαη θαζίζηε πίζσ απφ ην γξαθείν ζαο ζηελ θαξέθια ηνπ Γ, βάιηε κηα απφζηαζε κεηαμχ ζαο θαη θάληε ηνπο λα αληηιεθζνχλ ζε πνηνλ κηινχλ. Θα δείηε ακέζσο ηνπο ηφλνπο λα πέθηνπλ. Βάιηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε πιενλεθηηθή ζέζε πξηλ ηνπο αληηκεησπίζεηε. Καη απηφ, φρη γηα λα θάλεηε επίδεημε εμνπζίαο, αιιά γηαηί θάπνηνη κπαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη απεπζχλνληαη ζε εκάο, σζάλ λα είκαζηε νη ηειεπηαίνη ππάιιεινί ηνπο ή αθφκα ρεηξφηεξα νη ππεξέηεο ηνπο.

7 Γη απηνχο θαη γηα άιινπο ιφγνπο ηε ζέζε καο ρξεηάδεηαη λα ηελ εληζρχζνπκε, θάλνληαο δεκφζηεο ζρέζεηο κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ην ζρνιείν. Καη φηαλ έξρεζηε ζε επαθή κε ηνλ θφζκν θξνληίζηε λα είζηε ήξεκνη, έρνληαο αληίιεςε φηη είζηε εληφο έδξαο θαη έρεηε ην δηθαίσκα λα δείμεηε θαη ηελ έμνδν ηνπ ζρνιείνπ, αλ ρξεηαζηεί, ζε φζνπο μεπεξλνχλ ηα φξηα. Σψξα, φζν αθνξά ηελ εθνξεία, θξνληίζηε λα πάηε θαη λα γλσξίζεηε πξνζσπηθά ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηιάηε ζην ηειέθσλν. Πνιχ πην δχζθνια ζα πνπλ φρη ζε θάπνην ηνλ νπνίν γλσξίδνπλ πξνζσπηθά, παξά ζε έλα άγλσζην πίζσ απφ έλα αθνπζηηθφ. Οη εθνξείεο ρεηξίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηα ζρνιεία καο θαη ρσξίο ρξήκαηα ηα πξάγκαηα δελ θπινχλ. Κάπνηνο είπε φηη θαλείο δε ζα ζπκφηαλ ηνλ θαιφ ακαξείηε, αλ είρε κφλν θαιέο πξνζέζεηο. Δίρε θαη ρξήκαηα λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη. Έηζη θαη εκάο, δπζηπρψο, δελ αξθνχλ κφλν νη θαιέο καο πξνζέζεηο. Δληζρχζηε, επίζεο, ηε ζέζε ζαο κε ην λα είζηε πάληα νξγαλσκέλνη θαη πξνγξακκαηηζκέλνη. Μάζεηε λα θξαηάηε ζεκεηψζεηο ζε ζεκεησκαηάξην θαη φρη ζε θφιιεο θαη θνιινχζθηα πνπ παξαπέθηνπλ θαη ράλνληαη. Γξάθεηε ηα πάληα, γηαηί φπσο ιέλε, «ην πην κηθξφ κνιπβάθη ληθά θαη ην πην δπλαηφ κπαινπδάθη». Γηεθπεξαηψλεηε άκεζα, φπνπ είλαη δπλαηφλ, φηη πξνθχπηεη. Με ζηνηβάδεηε ηε δνπιεηά ζαο, γηαηί ζα έξζνπλ ηα επφκελα θαη ζα ζαο πλίμνπλ. Όπνπ βξείηε θάπνηα ραξακάδα ζην ρξφλν, θάλεηε θάηη πνπ δελ είλαη επείγνλ πξηλ γίλεη επείγνλ. Αθήζηε ηνπο άιινπο λα ζαο κηιάλε αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ έρεηε θαη φρη λα ζαο ιέλε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπο. Βγάιηε έμσ απφ ην γξαθείν ζαο, νηηδήπνηε δίλεη ηελ επθαηξία ζε θάπνην λα κπαίλεη θαη λα ζαο δηαθφπηεη. Καλνλίζηε λα ππάξρεη ελδνζπλελλφεζε κε ην γξαθείν ηεο γξακκαηέαο ζαο θαη ζπκθσλήζηε λα απαληά απηή ηα ηειεθσλήκαηα θαη λα ζαο κεηαθέξεη κφλν απηά πνπ δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί. Όζν αθνξά ηα ρξνλνδηάγξακκα κελ αγρψλεζηε αλ αξγήζνπκε ιίγν, δε ζα καο πάξνπλ ην θεθάιη. Σν πνιχ πνιχ λα ηειεθσλήζνπλ γηα ππελζχκηζε. Μελ αγρψλεζηε νχηε αθφκα θαη γηα δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ρξνλνβφξεο ή δχζθνιεο. Μηα απφζηαζε ρηιίσλ κέηξσλ αξρίδεη κε έλα βήκα. Υξεζηκνπνηείζηε ηε κέζνδν ηεο ζαιακνπνίεζεο. Κνκκάηη θνκκάηη θαη ηα βνπλά ζα εμαθαληζηνχλ. Σψξα ζπκήζεθα θαη θάπνην πνπ κνπ είρε πεη: αλ ρξεηαζηεί λα θαηαπηείο έλα βάηξαρν κελ ηνλ θνηηάδεηο πνιιή ψξα. Καη αλ ρξεηαζηεί λα θαηαπηείο πάλσ απφ έλαλ, μεθίλα κε ηνλ κεγαιχηεξν. Να είζηε ινηπφλ απνθαζηζηηθνί, κάζεηε λα ιέηε θαη ότι φηαλ πξέπεη θαη κελ αθήλεηε λα ζαο θαηαδπλαζηεχνπλ. Καη επηπιένλ, πξέπεη λα ην πάξνπκε απφθαζε φηη θάπνηνη άλζξσπνη δε ζα αιιάμνπλ πνηέ φηη θαη λα θάλνπκε. Αλ ρξεηαζηεί δεηείζηε βνήζεηα αιιά πνηέ απφ πθηζηάκελνχο ζαο. Με δείμεηε ηηο αδπλακίεο ζαο ζηνπο πθηζηάκελνπο ζαο θαη πξνπάλησλ κελ πάηε λα θιαθηείηε ζ απηνχο. Θα ράζεηε φιν ην θχξνο πνπ πεγάδεη απφ ηε ζέζε ζαο θαη νη δάζθαινη ζα ληψζνπλ αλαζθάιεηα καδί ζαο.

8 Βέβαηα, θαλείο δελ κπνξεί λα καο αθαηξέζεη ην δηθαίσκα λα θάλνπκε θαη ιάζε. Δίκαζηε άλζξσπνη. Δπηηξέπεηαη λα πέζνπκε, αιιά επηβάιιεηαη λα ζεθσζνχκε. Σψξα κε φι απηά πνπ αθνχζηεθαλ, ίζσο λα αλαξσηηέζηε θαηά πφζνλ αμίδεη ηνλ θφπν λα δηεθδηθήζεη θάπνηνο απηή ηε ζέζε. Ζ δηθή κνπ απάληεζή ζ απηφ ην εξψηεκα είλαη θάζεηε θαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. ίγνπξα απηή ε ζέζε δελ θάλεη γηα φινπο! Πξνζσπηθά, φκσο, φρη κφλν δε κεηάλησζα, αιιά ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ πξνλνκηνχρν θαη επινγεκέλν πνπ αμηψζεθα λα είκαη εδψ ζήκεξα. Δίλαη κηα ζέζε κε πάξα πνιιέο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη πξνλφκηα. Δίλαη κηα ζέζε κε πνιχ θχξνο θαη απηφ ν Γ. ην βηψλεη θαζεκεξηλά. Όηη θαη αλ πεξλάκε, ε δνπιεηά απηή καο πξνζθέξεη κεγάιε εζηθή ηθαλνπνίεζε θαη καο απνδεκηψλεη πνιιαπιάζηα, ζπκίδνληαο απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή, φηη ηα πάληα ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε ηνπ θαζελφο καο απέλαληη ζηα γεγνλφηα. Αδηακθηζβήηεηα φκσο, είκαζηε ζηελ αλψηεξε ζέζε ζηνλ εξγαζηαθφ καο ρψξν. Σν ππνπξγείν θαη ν επηζεσξεηήο, δπν ηξεηο θνξέο ην ρξφλν πνπ έρνπλ πιένλ επαθή καδί καο, δελ εκπιέθνληαη νπζηαζηηθά ζηελ θαζεκεξηλή καο δνπιεηά. Καη ζην ηέινο ηεο εκέξαο ν Γ. έρεη ήδε αξθεηή απηνλνκία. Με δηζηάδεηε, ινηπφλ, λα θάλεηε πξάγκαηα θαη λα βγείηε έμσ απφ ηα ηππνπνηεκέλα θαινχπηα, φπσο αλακέλεηαη άιισζηε, απφ έλαλ εγέηε. ην θάησ θάησ, ξσηήζηε αλ κπνξείηε λα θάλεηε θάηη θαη ζα εθπιαγείηε πξαγκαηηθά κε ην ηη δηθαηνχζηε. Πξνζσπηθά, αλ δελ ηνικνχζα, ην γξαθείν κνπ ζα είρε θάηη άραξεο κπιε ειεθηξίθ πνιπζξφλεο ρσξίο ρέξηα, πνπ ζα ζχκηδαλ νδνληηαηξείν θαη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ κνπ δε ζα είρε έλα ηεξάζηην παηρλίδη γηα ηα παηδηά, ηα νπνία ζα ζπλέρηδαλ λα θινηζνχλ πέηξεο θαη κπνπθάιηα ηα δηαιείκκαηα, φπσο θάλνπλ ζε πνιιά άιια ζρνιεία. Λππάκαη κφλν, πνπ δελ έρνπκε ην ρξφλν γηα λα αλαθέξσ θαη θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο ηνικεξέο πξσηνβνπιίεο. πλάδειθνη, ζέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε ειεπζεξία! Σνικήζηε ινηπφλ λα θάλεηε πξάγκαηα. Σν 100% ησλ ζνπη πνπ δελ θάλνπκε δελ κπαίλνπλ ζην δίρηπ. Ο Γ. είλαη ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη αλ ζέιεη λα νλνκάδεηαη εγέηεο, ην εξψηεκα γη απηφλ δελ πξέπεη λα είλαη πνηνο ζα ηνπ ην επηηξέςεη, αιιά πνηνο ζα ηνλ εκπνδίζεη! Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: ηε δσή καο πνηέ δελ παίξλνπκε απηφ πνπ αμίδνπκε, αιιά απηφ πνπ δηεθδηθνχκε! Καη αλ ζέιεηε λα μερσξίζεηε κέζα ζην πιήζνο, θξνληίζηε λα κειεηάηε φηαλ νη άιινη θνηκνχληαη, λα εξγάδεζηε φηαλ νη άιινη ραδεχνπλ, λα νλεηξεχεζηε φηαλ νη άιινη απιά εχρνληαη. αο επραξηζηψ γηα ηε ππνκνλή ζαο θαη εχρνκαη ζηνπο ππνςήθηνπο Γ. θαη Β.Γ. θνπξάγην θαη δχλακε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαιέο επηηπρίεο! Γξ Μαξία Φσηίνπ Γηεπζχληξηα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1 Μηθξό ζηάδην Σηόρνη IPSC Χάξηηλνη ζηόρνη 2 IPSC Mίλη Φάξτηλνη στόρνη 1 IPSC Mίλη στόρνη πνηλήο 1 IPSC Mίλη Πόπεξ 3 8-14 m Βαζκνινγίζεκεο βνιέο 9 Μέγηζηνη πόληνη 45 Θέζε εθθίλεζεο: Οξζηνο ραιαξόο,

Διαβάστε περισσότερα