Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο"

Transcript

1 Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Γ. κέζα ζην ζρνιείν. Απηά πνπ ζα αλαθέξσ ζα είλαη σο επί ην πιείζηνλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, απφςεηο, ζθέςεηο θαη θάπνηεο εηζεγήζεηο πξνο ηνπο λένπο δηεπζπληέο. Δχρνκαη κέζα απφ απηά πνπ ζα αθνχζεηε, λα βξείηε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα ζαο θαλνχλ ρξήζηκα. Θπκάκαη, φηαλ βξηζθφκνπλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη αξθεηνί απφ εζάο ζήκεξα θαη κάδεπα πιηθφ γηα ηε ζπλέληεπμε κε ηελ ΔΔΤ, είρα ραζεί κέζα ζε ιίζηεο νιφθιεξεο κε ηα θαζήθνληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε. Απειπηζκέλε, άξρηζα λα ζθέθηνκαη πνηνο ζα ηα κάζεη φι απηά, πνηνο ζα ηα θάλεη φι απηά θαη πνηνο δηαζέηεη φι απηά ηα πξνζφληα; Βέβαηα, θαιφ είλαη λα γλσξίδνπκε πψο πξέπεη λα είλαη έλαο εγέηεο, αιιά αλαξσηηέκαη εηιηθξηλά, πην είλαη εθείλν ην καγηθφ ξαβδάθη ην νπνίν, σο δηα καγείαο, αιιάδεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ελφο αλζξψπνπ, απιά θαη κφλν επεηδή πήξε κηα πξναγσγή; Γπζηπρψο ηέηνηα ξαβδάθηα δελ πνπιάλε πνπζελά! Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη μεθηλάκε, αθξηβψο φπσο νη λενζχιιεθηνη. Ρηρλφκαζηε ζηε κάρε θαη φζνη επηδήζνπκε, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, ζηγά ζηγά καζαίλνπκε, αιιάδνπκε, βειηησλφκαζηε, σξηκάδνπκε, γηλφκαζηε πην ζνθνί. Όι απηά ζηελ πνξεία γίλνληαη, γηαηί ζηελ αξρή είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα αθνχ είκαζηε αλέηνηκνη θαη φρη εμ ππαηηηφηεηάο καο. Πξνζσπηθά βξίζθνκαη ζ απηή ηε ζέζε θαη φζνη γλσξίδνπλ ηε επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία (μεθίλεζα κε ηαηξηθέο ζπνπδέο), απνξνχλ πνπ είκαη ζήκεξα ζ απηή ηε ζέζε. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ, φκσο θαη κε πνιιή δνπιεηά, βξίζθνκαη εδψ θαη ζε φιε απηή ηελ πνξεία, είρα πάληα ζην κπαιφ κνπ θάηη πνπ κνπ είρε πεη κηα θαζεγήηξηά κνπ, φηαλ ζηα δεθανρηψ κνπ απνθάζηζα κάζσ πηάλν. Μνπ είπε φηη, φινη νη καζεηέο ηεο ζα κάζαηλαλ πηάλν, αιιά «άιινη κε ηνλ ηξφπν ηνπο θαη άιινη κε ηνλ θφπν ηνπο». ηελ πνξεία δηαπίζησζα φηη φλησο, φζν πην πνιχ παίδεηο έλα παηρλίδη ηφζν πην θαιφο παίρηεο γίλεζαη! Καη έλαο εγέηεο θαη ραξηζκαηηθφο λα είλαη, πξέπεη πξψη απ φια λα είλαη πνιχ εξγαηηθφο θαη απφιπηα αθνζησκέλνο ζηνπο ζηφρνπο θαη ζην φξακά ηνπ. ήκεξα, ζα κνηξαζηψ καδί ζαο θάπνηεο αιήζεηεο, αιιά κελ αθήζεηε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δνπιεηάο καο λα ζαο θιέςνπλ ην φλεηξφ ζαο λα γίλεηε εγέηεο, αλ απηφ είλαη πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηε. Δμάιινπ, ν δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία είλαη κφληκα ππφ θαηαζθεπή, αιιά δπζηπρψο είλαη θαη γεκάηνο απφ δειεαζηηθέο ζέζεηο parking. Γη απηφ θαη νη άλζξσπνη ζπλήζσο δε κεηαληψλνπκε γη απηά πνπ έθαλαλ, αιιά γη απηά πνπ δελ έθαλαλ ζηε δσή ηνπο. Όζν γηα ην θνξηίν πνπ ζπλήζσο επσκηδφκαζηε ζηελ πνξεία, δελ είλαη ην βάξνο ηνπ πνπ καο ζπλζιίβεη, αιιά ν ηξφπνο πνπ ην θνπβαιάκε θαη απηφ θαζνξίζεη ηα πάληα ζηε δσή καο.

2 Όηαλ πάξνπκε, ινηπφλ, ηελ πεξηβφεηε πξναγσγή θαη ζβήζεη θαη ν απφερνο ησλ ζπγραξεηεξίσλ, μαθληθά έξρεηαη ε επφκελε κέξα!!!. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαλείο δε καο πξνεηνηκάδεη φπσο ζα έπξεπε γη απηή ηε κέξα. Θπκάκαη φηαλ πξναρζήθακε, καο θάιεζαλ ηνλ Οθηψβξην γηα επηκφξθσζε, φηαλ ν πξψηνο πξψηνο παληθφο είρε πεξάζεη, φηαλ ν θάζε Γ. είρε ζηήζεη ζρνιείν, έθαλε θαηαλνκή ηάμεσλ, έβγαιε πξφγξακκα, ζπκπιήξσζε θαη απέζηεηιε ίζακε δηαθφζηα έληππα θαη ρσξίο γξακκαηέα ηφηε, ηζαθψζεθε πεληέμη θνξέο κε ηελ εθνξεία, γηα λα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν θαη ζίγνπξα ζα πήξε θαη θακηά πελεληαξηά ηειέθσλα ηνλ πξνεγνχκελν Γ. θαη άιινπο, γηα λα ηνπ πνπλ ηη λα θάλεη ζηελ κηα ή ζηελ άιιε πεξίπησζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ Γ., ε νπνία νκνινγνπκέλσο ήηαλ αμηφινγε, είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε θαη άιινπο λένπο Γ., δεκηνπξγήζεθαλ λέεο θηιίεο θαη γέθπξεο επηθνηλσλίαο. Απηφ πνπ δελ θαηάιαβα αθφκα, είλαη γηαηί ε επηκφξθσζε γίλεηαη θαηφπηλ ενξηήο. Ση πείξαδε λα ήηαλ πξνυπφζεζε γηα θάζε πξνηεηλφκελν ππνςήθην; Ή ηνπιάρηζηνλ, απηνί πνπ πξνάγνληαλ, λα ηνπο θαινχζαλ θακηά βδνκάδα πξηλ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία, λα ηνπο δψζνπλ θάπνηα εθφδηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ην μεθίλεκα; Ση πεξηκέλνπλ, λα κάζνπκε απφ ηελ εκπεηξία καο; Ζ πείξα, λαη καο δηδάζθεη, αιιά καο δηδάζθεη αξγά θαη αθνχ ηελ πιεξψζνπκε πνιχ αθξηβά. ηελ επηκφξθσζε πνπ θάλακε, ζπκάκαη πνιχ έληνλα κηα ζπλάληεζε πνπ είρε σο ζέκα ην «Πψο λα απνθχγεηε ην έκθξαγκα». Ξέξσ φηη αθνχγεηαη ιίγν καθάβξην, αιιά ήκαζηαλ ηφηε φινη πεξίπνπ δπν ηξηψλ κελψλ Γ. θαη ζαο κηιψ κε εηιηθξίλεηα φηη θάπνηνη ήηαλ ήδε ζηα πξφζπξα λα πάζνπλ ππεξθφπσζε ή έκθξαγκα. Δίρακε ζπλάδειθν ηελ νπνία πήξε δχν θνξέο ην αζζελνθφξν απφ ην ζρνιείν θαη ηελ πήγε ζην λνζνθνκείν σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθνχ άγρνπο. Γηαηί, αγαπεηνί κνπ, δελ έρνπκε φινη ην ίδην ζζέλνο λα αληεπεμέιζνπκε ρσξίο απψιεηεο, αλ καο ξίμνπλ ζηα βαζεηά. Αιιά απηφ, βέβαηα, δε θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο εξγνδφηεο καο, νη νπνίνη κε απιά ιφγηα πεξηκέλνπλ απφ ηνλ Γ. λα είλαη εγέηεο, δάζθαινο θαη ηαπηφρξνλα ην παηδί γηα φιεο ηηο δνπιεηέο. Ζ κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηνπ Γ., απνηειεί κείδνλ ζέκα θαη βαζηθφ αίηεκα ηεο ΑΚΗΓΑ γηα ην νπνίν αγσληδφκαζηε εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, θπξίσο γηα ηνπο Γ. κηθξψλ ζρνιείσλ νη νπνίνη έρνπλ πνιχ απμεκέλα δηδαθηηθά θαζήθνληα. Εεηνχκε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηνπ Γ., φρη γηαηί είκαζηε ηεκπέιεδεο, φπσο ζέινπλ θάπνηνη καο παξνπζηάδνπλ, αιιά γηαηί ην θάζε έλα απφ ηα θαζήθνληά καο μερσξηζηά είλαη απφ κφλν κηα full time δνπιεηά. Δίλαη ζαλ λα έρνπλ έλα γατδνπξάθη πνπ ππάθνπα θνπβαιά φηη ηνπ θνξηψζνπλ θαη ζπλερίδνπλ λα ηνπ θνξηψλνπλ θαη λα ηνπ θνξηψλνπλ θαη μερλνχλ φηη ζα έξζεη κία ζηηγκή πνπ ζα ηα κείλεη θαη δελ ζα κπνξεί λα θάλεη νχηε έλα βήκα πάξα πέξα, ή ρεηξφηεξα ζα ζπκψζεη θαη ζα ηα ηηλάμεη φια απφ ηελ πιάηε ηνπ θαη ηφηε πνηνο ην ζπγθξαηεί!

3 Γπζηπρψο ζπλάδειθνη, ζα δείηε φηη αξθεηέο θνξέο, αθφκα θαη ζέκαηα πνιχ ζνβαξά θαη ιεπηά, θάπνηνη ηα ρεηξίδνληαη αλάινγα κε ην πφζν θνζηίδνπλ. Σα αηηήκαηα πνπ δηεθδηθνχκε εδψ θαη ηφζν θαηξφ, δχν πεξηφδνπο γηα ηνλ ππεχζπλν ηάμεο, ρξφλν γηα ηνπο ζπληνληζηέο ησλ Ζ/Τ, ζσζηή ζηειέρσζε ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ θ.ά., επεηδή απηά έρνπλ θφζηνο, θάησ απφ ηελ πίεζή καο άξρηζαλ ηα ηερλάζκαηα. Απφ ηε κηα καο δίλνπλ ρξφλν γηα ηνλ ππεχζπλν ηάμεο θαη απηφ ζε δφζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα έξρνληαη θαη αθαηξνχλ απφ ηα ζρνιεία πάλσ απφ 2500 ψξεο γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Γπζηπρψο, απηέο νη αιρεκείεο πνπ ζθέθηνληαη είλαη εηο βάξνο θαη ηνπ δάζθαινπ ηεο ηάμεο θαη θπξίσο ησλ αδχλαησλ παηδηψλ ησλ ζρνιείσλ καο. Έξρνκαη ινηπφλ θαη ζην θνκκάηη ηεο δνπιεηάο καο πνπ ιέγεηαη Ζγεζία, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ θπξίσο ζα έπξεπε λα θάλνπκε. Γπζηπρψο, κφλν ην 20% ηνπ ρξφλνπ καο αμηνπνηείηαη γη απηφ ην ζθνπφ θαη ην ππφινηπν 80% ην ζπαηαινχκε ζε άιια άζρεηα πξάγκαηα. Μαο αλαζέηνπλ έλα ζσξφ αζήκαληα θαζήθνληα, αιιά επεηδή πνιιέο θνξέο είλαη θαη επείγνληα, καο θιέβνπλ ην ρξφλν απφ ηα πην ζεκαληηθά. Πψο ζα θαηαθέξεη, ινηπφλ, ν Γ. λα αληαπνθξηζεί ζηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν, ηδηαίηεξα ηψξα κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, λα ζηνρεχζεη πξνο ην φξακά ηνπ φηαλ: παηαιά ηφζν ρξφλν ζε δηδαθηηθά θαζήθνληα. Έρεη απίζηεπην θφξην γξαθηθήο εξγαζίαο θαη έλα ζσξφ εγθχθιηνπο ηηο νπνίεο δελ αξθεί λα ηηο δηαβάζεη. Πξέπεη θαη λα ηηο δηεθπεξαηψζεη. Έρεη δηάθνξα άιια δηεθπεξαησηηθά θαζήθνληα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ απιά λα κεραλνγξαθεζνχλ. Έρεη ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο θαη δηαθνπέο απφ δηάθνξα πξφζσπα θαη ηειεθσλήκαηα. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ. Πξνρζέο αληηιήθζεθα φηη ην θνλδχιη καο γηα γξαθηθή χιε ζηελ εθνξία, έρεη ήδε εμαληιεζεί. Πέζηε κνπ, ηη ππνηίζεηαη φηη ζα πξέπεη λα θάλσ γηα ηελ ππφινηπε ρξνληά; Θα πξέπεη λα αξρίζσ δηαβνπιεχζεηο κε ην ζχλδεζκν γνλέσλ, ή λα ςάμσ γηα θάπνηνλ άιιν ρνξεγφ, ή λα θάλνπκε αιρεκείεο κε ηα θνλδχιηα ζηελ εθνξεία, πξνζπαζψληαο λα κεηαθέξνπκε πνζά απφ ην έλα θνλδχιη ζην άιιν, πνπ αλνήησο δε καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε κε ηελ θαλνληθή νδφ. Αλ γηα παξάδεηγκα ην ζρνιείν κνπ δε ρξεηάδεηαη φξγαλα γπκλαζηηθήο, θαλνληθά δελ κπνξψ λα πάξσ ηα ρξήκαηα πνπ κνπ έδσζαλ γηα ηε γπκλαζηηθή θαη λα αγνξάζσ φξγαλα επηζηήκεο ηα νπνία ρξεηάδνκαη. Βέβαηα ηειηθά, είλαη θαη απηφ κία αθφκα απφ ηηο αιρεκείεο ηνπο, γηαηί κ απηφλ ηνλ ηξφπν κέλνπλ θάπνηα θνλδχιηα αρξεζηκνπνίεηα θαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο επηζηξέθνληαη πίζσ. Αληηκεησπίδνπκε αθφκα, ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιιφγισζζσλ, νη νπνίνη έξρνληαη φπνηε ζέινπλ θαη θάπνηνη απφ

4 απηνχο θνηηνχλ θαη φπνηε ζέινπλ. Δδψ θαη ρξφληα θσλάδνπκε γηα ηάμεηο ππνδνρήο αιιά πνηνο αθνχεη; Τπάξρνπλ, επηπιένλ, πξνβιήκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καη εδψ ζα ήζεια λα θαληαζηείηε ιίγν ην ζελάξην πνπ ζα ζαο πεξηγξάςσ: Δίκαζηε αθφκα ζην κήλα επηέκβξην θαη έρνπλ γίλεη ήδε εθηά παξαβηάζεηο. Γεθάρξνλνη καζεηέο θνξάλε θνπθνχιεο θαη ρηππνχλ αλεμέιεγθηα φπνηνλ θαη φηη βξνπλ κπξνζηά ηνπο, θπθινθνξνχλ κε ηηο κνηνζηθιέηεο κέζα ζην ζρνιείν θαη ξίρλνπλ θξνηίδεο ζηέιινληαο παηδηά θαη δαζθάινπο ζην λνζνθνκείν. Κακία επίζεκε θαηαγγειία δε γίλεηαη, θπξίσο απφ θφβν. Καη ε αζηπλνκία λα παξαθνινπζεί αλήκπνξε λα θάλεη θάηη γηαηί νη παξαβάηεο είλαη αλήιηθνη. Οη γνλείο, λαξθνκαλείο, άλζξσπνη πνπ κπαηλφβγαηλαλ ζηε θπιαθή θαη ην απνθνξχθσκα, λα απεηινχλ θαη ηε δσή ησλ δαζθάισλ. Απηά πνπ κφιηο πεξίγξαςα ζπλάδειθνη θαη ιίγα είλαη, δελ είλαη ζελάξηα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, νχηε απνζπάζκαηα απφ ακεξηθάληθε ηαηλία! Ήηαλ ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην πξψην ζρνιείν πνπ ηνπνζεηήζεθα σο Γ. Ση θάλακε εκείο γη απηφ; Σα πάληα! πληνληζκέλεο δηακαξηπξίεο θαη θαηαγγειίεο, ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ, απεξγίεο κε απνθνπέο θαη απφ ην κηζζφ καο, αιιά άμηδε ηνλ θφπν. Καηαθέξακε θάηη πνπ δελ είρε μαλαγίλεη ζηα θππξηαθά δεδνκέλα θαη ην θάλακε κε ηε βνήζεηα φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, ηεο ΠΟΔΓ θαη ηδηαίηεξα ηεο ΑΚΗΓΑ πνπ σο κέιε ηεο καο ζηήξημε κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Απηή ε εκπεηξία πνπ πεξίγξαςα, αλ θαη αθξαία, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θππξηαθφ ζρνιείν θαη δπζηπρψο νη νησλνί γηα ην κέιινλ δελ θαίλεηαη λα είλαη θαινί. Γεληθά φζν αθνξά ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, καο πεξηκέλνπλ αθφκα πην δχζθνινη θαηξνί. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξεί λα κελ επεξέαζε αθφκα ην κηζζφ καο αιιά επεξέαζε ηα θνλδχιηα καο. Έρνπλ αξρίζεη λα καο ζηέιινπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα κηζά θνλδχιηα απφ ηα πεξζηλά θαη καο είπαλ φηη ζα πξέπεη λα θαιχςνπκε κ απηά δχν ρξνληέο! Άιιε γθξίδα δψλε είλαη ε απηνλφκεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γηα θάπνηνπο απηνλφκεζε, ζεκαίλεη απιή κεηαβίβαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θαζεθφλησλ ηεο εθνξίαο θαη ησλ επηζεσξεηψλ ζηνπο Γ., ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ηνπο απαιιάζζνπλ απφ άιια θαζήθνληα. Μεξηθέο θνξέο αλαξσηηέκαη, αλ νη πξντζηάκελνη καο αληηιακβάλνληαη φηη είκαζηε άλζξσπνη κε δπλαηφηεηεο, αιιά θαη αλζξψπηλεο αδπλακίεο. Λεο θαη κε ηελ πξναγσγή μαθληθά κεηακνξθσλφκαζηε ζε παληνδχλακνπο θαη αιάλζαζηνπο ππεξήξσεο. Λνηπφλ, πψο ηα δηαρεηξηδφκαζηε φι απηά; Καζφκαζηε θαη θιαίκε ηε κνίξα καο; Έλαο εγέηεο φπνηεο θαη αλ είλαη νη ζπλζήθεο, ζεθψλεηαη επάλσ, αλαζθνπκπψλεηαη θαη μαλά πξνο ηε δφμα ηξαβά! Έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε πνιιά πξνβιήκαηα, αιιά έρνπκε θαη πνιχ ηζρπξά φπια ζηα ρέξηα καο. Σν κεγαιχηεξφ καο θεθάιαην είλαη ην πξνζσπηθφ καο. Δθεί αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ φια. Γελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία ν επηζεσξεηήο, νιφθιεξν ηα ππνπξγείν, ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, νη

5 γνλείο, ν ειιηπήο εμνπιηζκφο. Όι απηά, κπνξνχλ λα καο δπζθνιέςνπλ πάξα πνιχ, αιιά δελ είλαη ν θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ην λα έρεηε κε ζπλεξγάζηκν πξνζσπηθφ, ελλνψληαο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ βέβαηα. Αλζξψπνπο πνπ ζπλερψο είλαη ην πλεχκα ηεο αληηινγίαο, πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη, πνπ μέξνπλ φια ηνπο ηα δηθαηψκαηα, αιιά φρη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλζξψπνπο θαζαξά εγσθεληξηθνχο ή ηεκπέιεδεο, αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ θιίθεο θαη θαηαδπλαζηεχνπλ ηνπο ππφινηπνπο. ίγνπξα εδψ, πξνθχπηεη ην εξψηεκα πψο ηνπο ρεηξηδφκαζηε απηνχο; Πάλησο, δελ ηξέρνπκε ζηνλ επηζεσξεηή. Σνπο ρεηξηδφκαζηε κε πνιιή πξνζνρή, αιιά θαη απζηεξφηεηα, θάλνληαο ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εμνπζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζέζε καο. Ο Γ. έρεη ηελ εληνιή ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη αθνχ εμαληιήζεη φιεο ηηο δένπζεο πξνζεγγίζεηο, έρεη θαη ηελ εμνπζία λα επηβάιεη ηελ απφθαζή ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε δχζθνιν ή δχζηξνπν άηνκν κέζα ζην ζρνιείν θαη αλ θάπνηνο έρεη παξάπνλν αο πάεη απηφο ζηνλ επηζεσξεηή. πλάδειθνη, ην λα κε γλσξίδνπκε ηα δηθαηψκαηά καο, είλαη ην ίδην επηθίλδπλν κε ην λα κε γλσξίδνπκε ηηο ππνρξεψζεηο καο. Αμηνπνηείζηε, ινηπφλ, ην πξνζσπηθφ ζαο, αθφκα θαη ηνπο πην δχζηξνπνπο θαη εξγαζηείηε σο νκάδα. Μφλν απηνί πνπ δελ ηξαβάλε θνππί έρνπλ ρξφλν λα ηαξαθνπλνχλ ηε βάξθα. Καη κελ ππνηηκάηε θαλέλα. Μηθξή βνήζεηα, κεγάιε παξεγνξηά ιέεη κηα θππξηαθή παξνηκία. Κάπνηε βέβαηα αξγνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη ην ζχκπαλ, κε κηα κηθξή εμαίξεζε ηνλ εαπηφ καο, απνηειείηαη θαη απφ άιινπο αμηφινγνπο αλζξψπνπο. Καη ζπλήζσο νη θαιχηεξεο ηδέεο καο, πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη πξνέξρνληαη απφ άιινπο. Βάιηε, ινηπφλ, πξνηεξαηφηεηεο θαη απνθαζίζηε πνηα είλαη επείγνληα θαη πνηα ζεκαληηθά. Αλαζέζηε ηα επείγνληα θαη φρη ηφζν ζεκαληηθά ζε άιινπο θαη αζρνιεζείηε εζείο κε ηα ζεκαληηθά. Έλα εμνξγηζκέλν γνληφ γηα παξάδεηγκα, ζα ηνλ αλαιάβεηε εζείο, ελψ ηε ζέξκαλζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί κπνξεί λα ηελ αλαιάβεη ε γξακκαηέαο. Αμηνπνηείζηε ηνπο βνεζνχο ζαο ρσξίο λα ηνπο εμνπζελψλεηε, γηα λα κπνξνχλ θαη απηνί λα εθηεινχλ ηα εγεηηθά ηνπο θαζήθνληα. Διέγρεηε ηα νπζηψδε θαη κε γίλεζηε ελνριεηηθνί θαη αληηπαζεηηθνί. ηεξίδεηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζε επαγγεικαηηθφ, αιιά θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φπνπ ρξεηαζηεί. Γείμεηε θαηαλφεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ γχξσ ζαο, δηεπθνιχλεηέ ηνπο αλ παξαζηεί αλάγθε. Γψζηε ηνπο θακηά κέξα άδεηα λα μεθνπξαζηνχλ, ή απιά επεηδή ηνπο αμίδεη. Γηθαηνχζηε λα ην θάλεηε. πλάδειθνη, κελ ηζηγθνπλεχεζηε πξάγκαηα ηα νπνία δελ είλαη απφ ηελ ηζέπε ζαο, αιιά νχηε θαη απφ ηελ ηζέπε θαλελφο άιινπ. Έρσ δεη ζπλαδέιθνχο κνπ λα θιαίλε, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνηνπ Γ. ή θάπνηαο Γ., γηαηί δπζηπρψο ην θαιάκη είλαη δίπια απφ ηηο επηηπρίεο καο. Κάπνηνη ην θαβαινχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη σζάλ λα κελ ππήξμαλ πνηέ ηνπο απινί δάζθαινη. Γελ ηνπο ζπγθηλεί ηίπνηα. Φηάλεη λα γίλεη ε δνπιεηά ηνπο. Αιιά μέξεηε, μερλνχκε ζπρλά αλζξψπνπο πνπ καο έθαλαλ λα γειάζνπκε, αιιά δελ μερλάκε πνηέ απηνχο

6 πνπ καο έθαλαλ λα θιάςνπκε! Μηα θαιή επθαηξία γηα απηνθξηηηθή, είλαη φηαλ νη δάζθαινί καο θάλνπλ αίηεζε γηα κεηάζεζε ή κε κεηάζεζε. Φξνληίδνπκε, ινηπφλ, λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα ζην ζρνιείν κηα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο, μεθηλψληαο απφ ηνλ εαπηφ καο. Όινη καο ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνπο άιινπο, ηνλ θφζκν νιφθιεξν, αιιά θαλέλαο δε ζθέθηεηαη λα αιιάμεη πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Πηζηέςηε κε, ε λννηξνπία είλαη κεηαδνηηθή. Γίλεηε εζείο ε αιιαγή πνπ ζέιεηε λα γίλεη κέζα ζην ζρνιείν ζαο. Ωο Γηεπζπληέο γλσξίδνπκε φηη έρνπκε πνιιέο εμνπζίεο ζηα ρέξηα καο, αιιά φπσο ιέεη θαη ν Απ. Παχινο, «ηα πάληα είλαη ζηελ εμνπζία κνπ, αιιά ηα πάληα δε ζπκθέξνπλ». Γε ζπκθέξεη, αο πνχκε, λα κεηαθέξεηε πξάγκαηα πνπ πξνθαινχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γε ζπκθέξεη, νχηε λα κεηαθέξεηε εχθνια ηελ επζχλε ζηνπο δαζθάινπο ζαο, αθφκα θαη αλ θηαίλε. Καιχςεηέ ηνπο φζν κπνξείηε. Σηο πιείζηεο θνξέο ην ζέκα ζα ιήμεη πην αλψδπλα, αλ αλαιάβεηε εζείο ηελ επζχλε. Γηαηί ε ππξακίδα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη έηζη φπσο ηελ μέξακε, αιιά αλάπνδε. Δκείο έρνπκε ηελ επζχλε, εκείο θξαηάκε φιν ην βάξνο ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο ψκνπο καο. Να είζηε θηιηθνί θαη πξνζηηνί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, αιιά ν Γ. δελ πξέπεη λα μερλάεη θαη ηε ζέζε ηνπ. Μελ εμαξγπξψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο εχθνια γηαηί κεηά δελ ζα κπνξείηε λα αζθήζεηε θακία εμνπζία. Δπηπιένλ, φζν πην ςειά αλεβαίλνπκε, ηφζν πην έληνλνο είλαη θαη ν ζεμηζκφο πνπ αληηκεησπίδνπκε, νη γπλαίθεο θπζηθά. Ξέξεηε ηη ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη λα πξναρζείο ζε λεαξή ειηθία θαη κάιηζηα λα είζαη θαη γπλαίθα; πλερψο ρξεηάδεηαη λα απνδεηθλχεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. Έξρνληαη θαη επηζηνιέο απφ ην Τπνπξγείν νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θαθνδηαρεηξίζεηο απφ δηεπζπληέο θαη απηφ θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηε ζέζε καο. Πξφεδξνο ζρνιηθήο εθνξείαο, αξρηθά κνπ είπε φηη δε ζα κνπ παξαδψζεη ην ηακείν ηνπ Γ. αλαθέξνληαο φηη απηφ ην έθαλε γηα λα κε πξνζηαηεχζεη, αθνχ θάπνηνη δηεπζπληέο μνδεχνπλ ηα ρξήκαηα ζε πξάγκαηα πνπ δελ πξέπεη, φπσο εμφδνπο, δψξα θαη θαγεηά. Ση έπξεπε λα απαληήζσ ζ απηφ; Πψο έπξεπε λα αληηδξάζσ; Απαίηεζα κε επγέλεηα λα γίλεη ην λελνκηζκέλν, πξάγκα πνπ έγηλε θαη νη ζρέζεηο καο πιένλ είλαη άξηζηεο. Δπηπιένλ ζπλάδειθνη, κελ επηηξέςεηε ζε θαλέλα λα πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα, ηε λνεκνζχλε θαη ην θχξνο ζαο. Όηαλ έρεηε λα αληηκεησπίζεηε ζξαζείο αλζξψπνπο πνπ κπαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη θσλάδνπλ, φπσο παξαπνλνχκελνη γνλείο θαη άιινη, κελ θάλεηε θνπβέληα καδί ηνπο ζην πφδη. Βξέζηε κηα αθνξκή θαη αθήζηε ηνπο λα πεξηκέλνπλ γηα ιίγα ιεπηά. Αμηνπνηήζηε θαη εζείο απηφ ην ρξφλν γηα λα ζθεθηείηε ην πψο ζα ρεηξηζηείηε ην ζέκα, πεγαίλεηε θαη θαζίζηε πίζσ απφ ην γξαθείν ζαο ζηελ θαξέθια ηνπ Γ, βάιηε κηα απφζηαζε κεηαμχ ζαο θαη θάληε ηνπο λα αληηιεθζνχλ ζε πνηνλ κηινχλ. Θα δείηε ακέζσο ηνπο ηφλνπο λα πέθηνπλ. Βάιηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε πιενλεθηηθή ζέζε πξηλ ηνπο αληηκεησπίζεηε. Καη απηφ, φρη γηα λα θάλεηε επίδεημε εμνπζίαο, αιιά γηαηί θάπνηνη κπαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη απεπζχλνληαη ζε εκάο, σζάλ λα είκαζηε νη ηειεπηαίνη ππάιιεινί ηνπο ή αθφκα ρεηξφηεξα νη ππεξέηεο ηνπο.

7 Γη απηνχο θαη γηα άιινπο ιφγνπο ηε ζέζε καο ρξεηάδεηαη λα ηελ εληζρχζνπκε, θάλνληαο δεκφζηεο ζρέζεηο κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ην ζρνιείν. Καη φηαλ έξρεζηε ζε επαθή κε ηνλ θφζκν θξνληίζηε λα είζηε ήξεκνη, έρνληαο αληίιεςε φηη είζηε εληφο έδξαο θαη έρεηε ην δηθαίσκα λα δείμεηε θαη ηελ έμνδν ηνπ ζρνιείνπ, αλ ρξεηαζηεί, ζε φζνπο μεπεξλνχλ ηα φξηα. Σψξα, φζν αθνξά ηελ εθνξεία, θξνληίζηε λα πάηε θαη λα γλσξίζεηε πξνζσπηθά ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηιάηε ζην ηειέθσλν. Πνιχ πην δχζθνια ζα πνπλ φρη ζε θάπνην ηνλ νπνίν γλσξίδνπλ πξνζσπηθά, παξά ζε έλα άγλσζην πίζσ απφ έλα αθνπζηηθφ. Οη εθνξείεο ρεηξίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηα ζρνιεία καο θαη ρσξίο ρξήκαηα ηα πξάγκαηα δελ θπινχλ. Κάπνηνο είπε φηη θαλείο δε ζα ζπκφηαλ ηνλ θαιφ ακαξείηε, αλ είρε κφλν θαιέο πξνζέζεηο. Δίρε θαη ρξήκαηα λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη. Έηζη θαη εκάο, δπζηπρψο, δελ αξθνχλ κφλν νη θαιέο καο πξνζέζεηο. Δληζρχζηε, επίζεο, ηε ζέζε ζαο κε ην λα είζηε πάληα νξγαλσκέλνη θαη πξνγξακκαηηζκέλνη. Μάζεηε λα θξαηάηε ζεκεηψζεηο ζε ζεκεησκαηάξην θαη φρη ζε θφιιεο θαη θνιινχζθηα πνπ παξαπέθηνπλ θαη ράλνληαη. Γξάθεηε ηα πάληα, γηαηί φπσο ιέλε, «ην πην κηθξφ κνιπβάθη ληθά θαη ην πην δπλαηφ κπαινπδάθη». Γηεθπεξαηψλεηε άκεζα, φπνπ είλαη δπλαηφλ, φηη πξνθχπηεη. Με ζηνηβάδεηε ηε δνπιεηά ζαο, γηαηί ζα έξζνπλ ηα επφκελα θαη ζα ζαο πλίμνπλ. Όπνπ βξείηε θάπνηα ραξακάδα ζην ρξφλν, θάλεηε θάηη πνπ δελ είλαη επείγνλ πξηλ γίλεη επείγνλ. Αθήζηε ηνπο άιινπο λα ζαο κηιάλε αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ έρεηε θαη φρη λα ζαο ιέλε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπο. Βγάιηε έμσ απφ ην γξαθείν ζαο, νηηδήπνηε δίλεη ηελ επθαηξία ζε θάπνην λα κπαίλεη θαη λα ζαο δηαθφπηεη. Καλνλίζηε λα ππάξρεη ελδνζπλελλφεζε κε ην γξαθείν ηεο γξακκαηέαο ζαο θαη ζπκθσλήζηε λα απαληά απηή ηα ηειεθσλήκαηα θαη λα ζαο κεηαθέξεη κφλν απηά πνπ δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί. Όζν αθνξά ηα ρξνλνδηάγξακκα κελ αγρψλεζηε αλ αξγήζνπκε ιίγν, δε ζα καο πάξνπλ ην θεθάιη. Σν πνιχ πνιχ λα ηειεθσλήζνπλ γηα ππελζχκηζε. Μελ αγρψλεζηε νχηε αθφκα θαη γηα δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ρξνλνβφξεο ή δχζθνιεο. Μηα απφζηαζε ρηιίσλ κέηξσλ αξρίδεη κε έλα βήκα. Υξεζηκνπνηείζηε ηε κέζνδν ηεο ζαιακνπνίεζεο. Κνκκάηη θνκκάηη θαη ηα βνπλά ζα εμαθαληζηνχλ. Σψξα ζπκήζεθα θαη θάπνην πνπ κνπ είρε πεη: αλ ρξεηαζηεί λα θαηαπηείο έλα βάηξαρν κελ ηνλ θνηηάδεηο πνιιή ψξα. Καη αλ ρξεηαζηεί λα θαηαπηείο πάλσ απφ έλαλ, μεθίλα κε ηνλ κεγαιχηεξν. Να είζηε ινηπφλ απνθαζηζηηθνί, κάζεηε λα ιέηε θαη ότι φηαλ πξέπεη θαη κελ αθήλεηε λα ζαο θαηαδπλαζηεχνπλ. Καη επηπιένλ, πξέπεη λα ην πάξνπκε απφθαζε φηη θάπνηνη άλζξσπνη δε ζα αιιάμνπλ πνηέ φηη θαη λα θάλνπκε. Αλ ρξεηαζηεί δεηείζηε βνήζεηα αιιά πνηέ απφ πθηζηάκελνχο ζαο. Με δείμεηε ηηο αδπλακίεο ζαο ζηνπο πθηζηάκελνπο ζαο θαη πξνπάλησλ κελ πάηε λα θιαθηείηε ζ απηνχο. Θα ράζεηε φιν ην θχξνο πνπ πεγάδεη απφ ηε ζέζε ζαο θαη νη δάζθαινη ζα ληψζνπλ αλαζθάιεηα καδί ζαο.

8 Βέβαηα, θαλείο δελ κπνξεί λα καο αθαηξέζεη ην δηθαίσκα λα θάλνπκε θαη ιάζε. Δίκαζηε άλζξσπνη. Δπηηξέπεηαη λα πέζνπκε, αιιά επηβάιιεηαη λα ζεθσζνχκε. Σψξα κε φι απηά πνπ αθνχζηεθαλ, ίζσο λα αλαξσηηέζηε θαηά πφζνλ αμίδεη ηνλ θφπν λα δηεθδηθήζεη θάπνηνο απηή ηε ζέζε. Ζ δηθή κνπ απάληεζή ζ απηφ ην εξψηεκα είλαη θάζεηε θαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. ίγνπξα απηή ε ζέζε δελ θάλεη γηα φινπο! Πξνζσπηθά, φκσο, φρη κφλν δε κεηάλησζα, αιιά ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ πξνλνκηνχρν θαη επινγεκέλν πνπ αμηψζεθα λα είκαη εδψ ζήκεξα. Δίλαη κηα ζέζε κε πάξα πνιιέο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη πξνλφκηα. Δίλαη κηα ζέζε κε πνιχ θχξνο θαη απηφ ν Γ. ην βηψλεη θαζεκεξηλά. Όηη θαη αλ πεξλάκε, ε δνπιεηά απηή καο πξνζθέξεη κεγάιε εζηθή ηθαλνπνίεζε θαη καο απνδεκηψλεη πνιιαπιάζηα, ζπκίδνληαο απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή, φηη ηα πάληα ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε ηνπ θαζελφο καο απέλαληη ζηα γεγνλφηα. Αδηακθηζβήηεηα φκσο, είκαζηε ζηελ αλψηεξε ζέζε ζηνλ εξγαζηαθφ καο ρψξν. Σν ππνπξγείν θαη ν επηζεσξεηήο, δπν ηξεηο θνξέο ην ρξφλν πνπ έρνπλ πιένλ επαθή καδί καο, δελ εκπιέθνληαη νπζηαζηηθά ζηελ θαζεκεξηλή καο δνπιεηά. Καη ζην ηέινο ηεο εκέξαο ν Γ. έρεη ήδε αξθεηή απηνλνκία. Με δηζηάδεηε, ινηπφλ, λα θάλεηε πξάγκαηα θαη λα βγείηε έμσ απφ ηα ηππνπνηεκέλα θαινχπηα, φπσο αλακέλεηαη άιισζηε, απφ έλαλ εγέηε. ην θάησ θάησ, ξσηήζηε αλ κπνξείηε λα θάλεηε θάηη θαη ζα εθπιαγείηε πξαγκαηηθά κε ην ηη δηθαηνχζηε. Πξνζσπηθά, αλ δελ ηνικνχζα, ην γξαθείν κνπ ζα είρε θάηη άραξεο κπιε ειεθηξίθ πνιπζξφλεο ρσξίο ρέξηα, πνπ ζα ζχκηδαλ νδνληηαηξείν θαη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ κνπ δε ζα είρε έλα ηεξάζηην παηρλίδη γηα ηα παηδηά, ηα νπνία ζα ζπλέρηδαλ λα θινηζνχλ πέηξεο θαη κπνπθάιηα ηα δηαιείκκαηα, φπσο θάλνπλ ζε πνιιά άιια ζρνιεία. Λππάκαη κφλν, πνπ δελ έρνπκε ην ρξφλν γηα λα αλαθέξσ θαη θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο ηνικεξέο πξσηνβνπιίεο. πλάδειθνη, ζέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε ειεπζεξία! Σνικήζηε ινηπφλ λα θάλεηε πξάγκαηα. Σν 100% ησλ ζνπη πνπ δελ θάλνπκε δελ κπαίλνπλ ζην δίρηπ. Ο Γ. είλαη ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη αλ ζέιεη λα νλνκάδεηαη εγέηεο, ην εξψηεκα γη απηφλ δελ πξέπεη λα είλαη πνηνο ζα ηνπ ην επηηξέςεη, αιιά πνηνο ζα ηνλ εκπνδίζεη! Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: ηε δσή καο πνηέ δελ παίξλνπκε απηφ πνπ αμίδνπκε, αιιά απηφ πνπ δηεθδηθνχκε! Καη αλ ζέιεηε λα μερσξίζεηε κέζα ζην πιήζνο, θξνληίζηε λα κειεηάηε φηαλ νη άιινη θνηκνχληαη, λα εξγάδεζηε φηαλ νη άιινη ραδεχνπλ, λα νλεηξεχεζηε φηαλ νη άιινη απιά εχρνληαη. αο επραξηζηψ γηα ηε ππνκνλή ζαο θαη εχρνκαη ζηνπο ππνςήθηνπο Γ. θαη Β.Γ. θνπξάγην θαη δχλακε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαιέο επηηπρίεο! Γξ Μαξία Φσηίνπ Γηεπζχληξηα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα