Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική"

Transcript

1 Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε απφ πιεπξάο πνιηηείαο. Δίλαη ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο ε αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, φινη κηιάλε γη απηφ θαλέλαο φκσο δελ θάλεη ηίπνηα. Δίλαη έλα δνπιεκπφξην ζηε ρεηξφηεξή ηνπ κνξθή, ρεηξφηεξν απφ ην δνπιεκπφξην ησλ Αθξηθαλψλ ζηελ Ακεξηθή θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ λφκηκν. Έρνπλ βγεη ρηιηάδεο ηαηλίεο κε απηφ ην ζέκα. Θαη φκσο απηφ δελ ήηαλ ηίπνηα ζρεδφλ ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί ε θνηλσλία έρεη πξνρσξήζεη. Νη θνηλσλίεο ζηηο κέξεο καο γίλαλε πνιχ πην επάισηεο παξά ηφηε, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγάια λνχκεξα δηαθίλεζεο αλζξψπσλ γηα δνπιεία πνιχ πην εχθνια θαη πνιχ πην γξήγνξα. Ρφηε ρξεηαζηήθαλε 200 ρξφληα γηα λα κεηαθέξνπλ αλζξψπνπο, ηψξα ζε 20 ρξφληα έρνπλ κεηαθέξεη πάλσ απφ αλζξψπνπο. Αξθεί λα ζαο πσ φηη απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ζχκαηα εκπνξίαο ζηνλ θφζκν, απφ ηα νπνία ηα κηζά είλαη παηδηά. Πηε ρψξα καο ην trafficking έρεη εμαπισζεί θαη ζα έρεηε αθνχζεη πνιιά γη απηφ. Ινηπφλ, ην ρεηξφηεξν είδνο κεηαλάζηεπζεο γηα ην νπνίν κηινχλ νη ηειενξάζεηο, νη πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξάθνη είλαη ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ πνπ γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν ρσξίο είλαη εληαγκέλνη ζε θάπνην λφκηκν κεηαλαζηεπηηθφ πξφγξακκα. Απηνί κεηαθέξνληαη σο ιαζξνκεηαλάζηεο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα. Ζ επίζεκε νξνινγία ηνπ ΝΖΔ είλαη: undocumented migrants. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ κε ηνλ άιθα ή βήηα ηξφπν δηαθηλνχληαη. Ζ δηαθίλεζε ρσξίδεηαη ζην smuggling θαη ζην trafficking. Όηαλ ιέκε smuggling ελλννχκε θάπνηνλ ν νπνίνο πιεξψλεη θάπνηνλ λα δηαθηλεζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κεηαθέξεη ζε κηα ρψξα πνπ θπζηθά ζα ρξεηαδφηαλ βίδα αιιά δελ είρε βίδα θαη έηζη πιεξψλεη θάπνηνλ γηα λα ηνλ βάιεη παξάλνκα. Απηφο είλαη ν θχξηνο φγθνο ησλ αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα καο. Δίηε κέζα απφ ηνλ Έβξν είηε κέζα απφ ηα λεζηά, κέζσ ζαιάζζεο δειαδή 1

2 θαη θπξίσο έξρνληαη απφ ηελ Αλαηνιή. Απφ ηελ Ρνπξθία θαηά θχξην ιφγν. Παθψο γλσξίδεηε, φηη ππάξρεη κηα δηκεξήο ζπκθσλία επαλαπξνψζεζεο, ε νπνία φκσο δελ ιεηηνπξγεί. Δίλαη πνιχ δχζθνιν -εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθηλήζεσλ- λα απνδείμεηο φηη ήξζαλ απφ εθεί, θαζψο έξρνληαη κε θνπζθσηά ηα νπνία ηα βπζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο φηαλ εληνπίδνπλ θάπνην ζθάθνο ηνπ Ιηκεληθνχ, γηα λα αλαγθάζνπλ ην Ιηκεληθφ λα ηνπο δηαζψζεη. Πην Γίθαην ηεο ζάιαζζαο ινηπφλ είζαη ππνρξεσκέλνο, φρη κφλν απφ ην λφκν αιιά θαη αλζξσπηζηηθά, φηαλ βιέπεηο έλαλ άλζξσπν λα πλίγεηαη λα ηνλ βνεζήζεηο. Ραπηφρξνλα δε, δελ έρνπλ θαλέλα ηαμηδησηηθφ έγγξαθν επάλσ ηνπο. Άξα, εδψ ε δπζθνιία είλαη πξψηνλ λα εληνπίζεηο απφ πνχ είλαη. Ωξαία, ζέιεηο λα ηνλ απειάζεηο. Ξνπ; Όηαλ ν ίδηνο δελ ζνπ ιέεη φηη είλαη π.ρ. απφ ην Καξφθν ή ηελ Ρπλεζία. Αιιά ηζρπξίδεηαη, φπσο νη πεξηζζφηεξνη, φηη είλαη Ξαιαηζηίληνο θαη δεηάεη άζπιν. Αιιά απηφ είλαη αζηείν, αθνχ ππάξρνπλ θάπνηνη ηξφπνη λα ην βξνπλ κε δηεξκελείο, εξσηήζεηο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ κηιάλε ηα Αξαβηθά, απφ ην αλ μέξνπλ ηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο. Κπνξνχλ λα βξνπλ δειαδή αλ πξάγκαηη θάπνηνο είλαη Ξαιαηζηίληνο, ή είλαη π.ρ. Πνκαιφο, ή θάπνηνο δειαδή πνπ έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάξεη άζπιν. Αλ θαη ζηε ρψξα καο φπσο ζα μέξεηε άιιν κεγάιν θεθάιαην ην ζέκα ηνπ αζχινπκέρξη ηψξα δελ δίλαλε άζπιν. Ιαλζαζκέλα, θαηά ηελ άπνςή κνπ γηαηί ην λα έρεηο θάπνηνλ 5 ρξφληα σο αηηνχληα άζπιν ρσξίο λα ηνπ πεηο αλ δηθαηνχηαη ή φρη άζπιν ζεσξνχλ φηη δελ ελζαξξχλνπλ άιινπο λα έξζνπλ γηα λα πάξνπλ άζπιν. Απηφ είλαη ραδφ γηαηί είλαη αθφκα ρεηξφηεξν. Καζεχηεθε αο πνχκε φηη νη Γεσξγηαλνί π.ρ. νη νπνίνη δελ δηθαηνχληαη άζπιν θάλνληαο αίηεζε γηα άζπιν θαη κέρξη λα απαληήζνπλ δελ ζα έρνπλ πξφβιεκα. Έθαλαλ έηζη πνιινί αίηεζε γηα άζπιν. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ην ίδην ην άζπιν. Γηαηί θάπνηνο πνπ ζα δηθαηνχληαλ πξαγκαηηθά άζπιν λα πεξηκέλεη ζηε γξακκή ηα επφκελα πρ. 10 ρξφληα κήπσο θαη ηνπ απαληήζνπλ. Άξα είλαη ιάζνο. Ρψξα δηνξζψζεθε ε θαηάζηαζε, λνκηθά ηνπιάρηζηνλ. Ξέξαζε ν λένο Λφκνο ζηε Βνπιή. πνηίζεηαη ηψξα φηη ζα γίλνπλ Δπηηξνπέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία πνπ ζα βειηηψζνπλ ην ράνο ρηιηάδσλ αηφκσλ ζηελ αλακνλή. Απφ εδψ θαη πέξα ε αλακνλή ζα είλαη κηαο εβδνκάδαο; Δλφο κήλα; Γηα κέλα ζα πξέπεη εληφο εκεξψλ λα δίλεηαη ε απάληεζε. Δίλαη δεδνκέλν πνηνο δηθαηνχηαη θαη πνηνο φρη άζπιν. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη λα ππάξρεη έλα εχινγν 2

3 ρξνληθφ δηάζηεκα θη φρη νη άλζξσπνη λα πεξηκέλνπλ ρξφληα κέρξη λα ηνπο πνπλ αλ δηθαηνχληαη ή φρη άζπιν. - Με ασηούς ποσ είπαηε όηι είναι ζηην οσρά και περιμένοσν ηι γίνεηαι; Απηνί παίξλνπλ κηα ξνδ θάξηα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη αηηψλ άζπιν θαη έρνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα δειαδή δελ κπνξείο λα ηνλ δηψμεηο, λα ηνλ απειάζεηο θαη ηαπηφρξνλα δελ κπνξεί λα βξεη κηα δνπιεηά θ.ιπ. Δληάμεη ηψξα, νη δνπιεηέο είλαη δπζεχξεηεο... Ξνην απνηέιεζκα φκσο; Όηη άλζξσπνη πνπ ελδερνκέλσο λα εδηθαηνχλην άζπιν δελ έθαλαλ θαλ αίηεζε. Γειαδή Αθγαλνί, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ άζπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη κεηά, πνιχ ζπάληα έθαλαλ αίηεζε γηα άζπιν. Ηξαθηλνί, επίζεο ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ άζπιν. Γελ έθαλαλ θαλ ηνλ θφπν λα θάλνπλ αίηεζε. Ρη θάλαλε αληί απηνχ: Ξεγαίλαλε ζηελ Ξάηξα ή ζηελ Ζγνπκελίηζα, πεξίκελαλ λα βξνπλ έλα θνξηεγφ γηα λα πάλε ζηε Ηηαιία φπνπ ηειηθφο πξννξηζκφο ήηαλ ε Γεξκαλία ή θάπνην Πθαλδηλαβηθφ θξάηνο φπνπ εθεί, εχινγα, ζα θάλαλε ηελ αίηεζε γηα ην άζπιν. Γηαηί αλ ηελ είραλε θάλεη ζε εκάο ζα ηνπο μαλαζηέιλαλε πίζσ. Βάζεη ηνπ Γνπβιίλνπ. Δκείο, σο ΓΝΚ, έρνπκε έλα πξφγξακκα ηψξα πνπ είλαη νη εζεινληηθνί επαλαπαηξηζκνί. Έξρνληαη ζε εκάο φζνη ζέινπλ λα γπξίζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Θπξίσο απηνί πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ έγγξαθα. Έρνπκε έλα ζχκβνπιν απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, ν νπνίνο ηνπο ελεκεξψλεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ βεβαίσο δηθαηνχληαη άζπιν, έρεηο δηθαίσκα λα δεηήζεηο άζπιν. Έζησ φηη θάλνπλ αίηεζε. Θαη έζησ φηη παίξλνπλ. Θαη ινηπφλ; Ρν άζπιν ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κείλεη εδψ, λα έρεη άδεηα εξγαζίαο θαη άδεηα παξακνλήο, αιιά κεηά; - Ξνην είλαη ην εηδηθφ επεξγέηεκα; Γελ ηνπ δίλεηο μελψλα. Γελ ηνπ δίλεηο benefits πνπ ζα πάξεη ελδερνκέλσο ζε ρψξεο φπσο ε Πνπεδία, ε Γεξκαλία θ.ιπ., απιά παξέρεηαη θάπνην βνήζεκα νηθνλνκηθφ. Κηιάκε ηψξα γηα ηνπο έρνληεο άζπιν. Απηφ πνπ ιέκε πνιηηηθφ άζπιν ζηελ Διιάδα. Ξνπ είλαη ιάζνο, ην άζπιν δελ είλαη κφλν πνιηηηθφ κπνξεί λα είλαη ν,ηηδήπνηε. Δλλνψ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Ρν άξζξν 1 ηεο Ππλζήθεο ηεο Γελεχεο αλαθέξεη ξεηά φηη άζπιν δηθαηνχηαη φπνηνο δηψθεηαη απφ ηε ρψξα ηνπ γηα πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, θπιεηηθνχο, θνηλσληθνχο ή άιινπο ιφγνπο. Δίρακε ζπξξνή ρξηζηηαλψλ νξζφδνμσλ απφ ην Ηξάλ, φηαλ γηλφληνπζαλ νη κεγάιεο δηψμεηο 3

4 ησλ ηζιακηζηψλ θαη είρακε πξνβιήκαηα γηαηί δελ ήηαλ πνιηηηθέο δηψμεηο, ήηαλ ζξεζθεπηηθέο δηψμεηο. Δπίζεο, έρνπκε πνιινχο αηηνχληεο άζπιν πνπ δηψθνληαη ιφγσ δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή φπνηνο είλαη νκνθπιφθηινο ζε κηα ηζιακηθή ρψξα ηνλ ζθνηψλνπλ. Δίλαη ζαλαηηθή θαηαδίθε. Γελ είλαη έηζη απιά. Ρνπο θξεκάλε, ή θάηη ηέηνην. Θπκάκαη κηα πεξίπησζε θάλακε κηα νιφθιεξε παξάζηαζε φπνπ ήηαλ έλαο Αηγχπηηνο ν νπνίνο ληπλφηαλ γπλαηθεία, δειαδή δελ κπνξνχζε λα θξπθηεί θαη ηνλ είραλ απειάζεη. Ξνπ λα πάεη απηφο θαη λα γπξίζεη πίζσ; Ξνπ ν ίδηνο ηνπ ν παηέξαο ζα ηνλ ζθφησλε. Όρη ην θξάηνο. Έρνπκε θαη άιια πνιιά αθφκα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεηε θη εζείο θαηά θαηξνχο ζην hotline, δειαδή, θιεηηνξηδεθηνκέο, βία, αηκνκημίεο, πξάγκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα έρνπκε κεξηκλήζεη λα πεξλάκε θάπνηα κελχκαηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη, φρη κφλν ην ηππηθφ, ηελ άδεηα παξακνλήο θ.ιπ., αιιά απφ εθεί θαη πέξα. Αθφκα θαη λα έρεη άδεηα παξακνλήο θαη λα είλαη λφκηκνο. Αλ αληηκεησπίδεη ηέηνηνπ είδνπο ηηκσξίεο ή ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο δελ πξέπεη λα ηνπ πνχκε φηη ππάξρεη θάπνηνο εδψ ν νπνίνο ζα ηνλ βνεζήζεη; Γειαδή ζην hotline πνπ θαιείζηε εζείο λα δνπιέςεηε είλαη ζίγνπξν φηη ζα αληηκεησπίζεηε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Θα πξέπεη λα είζηε έηνηκνη λα ην αληηκεησπίζεηε. Ρη ζα θάλεηε ινηπφλ αλ πάξεη κηα κηθξή θνπέια θαη ζαο πεη φηη κε θπλεγάεη ε κάλα κνπ λα κνπ θάλεη θιεηηνξηδεθηνκή; Ρη ζα θάλεηε; Ξνπ ζα απεπζπλζείηε; Πε πνηνλ; - Σηον ειζαγγελέα ανηλίκων. Ωξαία. Γελ ζα ζπλερίζσ ηη ζα θάλεη ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ γηαηί δελ ζαο λνηάδεη αιιά εδψ φκσο ην ζέκα είλαη, πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζεί θαη κηα ΚΘΝ ή ην ΔΘΘΑ ή θάπνηνο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νπσζδήπνηε. Θάπνηνο ςπρνιφγνο νπσζδήπνηε. Γηαηί δελ είλαη κφλν λνκηθφ ην ζέκα. Δίλαη θαηά θχξην ιφγν αλζξσπηζηηθφ θαη έρεη λα θάλεη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Γειαδή πξέπεη λα ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία λα βνεζήζνπλ εζάο. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη λα ραηξεηίζνπκε ηελ πξσηνβνπιία απηή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο λα θάλεη απηήλ ηελ Γξακκή. Ρν ζέκα είλαη λα κπνξεί λα βνεζήζεη απφ εθεί θαη πέξα. Λα ππάξρνπλ ππνδνκέο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ λα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο. Μέξεηε ηη κνπ ζπκίδεη; Λα ζαο πσ έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα, φηαλ είπαλ φηη ζα θάλνπλ γηαηί έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε ηψξα- ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν. Έρεη ςεθηζηεί θαη εγθξηζεί θαη απφ ηελ 4

5 Θνκηζηφλ, λα δεκηνπξγεζνχλ Θέληξα πξψηεο πνδνρήο. Γηα ηηο ρψξεο εηζφδνπ. Ρη είρακε πξνηείλεη θαη ην νπνίν πέξαζε; Όηη εδψ έρνπκε έλαλ θφζκν πνιπζπιιεθηηθφ, έξρνληαη απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη έρεη κέζα smuggling, trafficking, ν,ηηδήπνηε. Κηθξά, κεγάια, λεαξνχο, αηηνχληεο άζπιν, γπλαίθεο, παηδηά, αλάπεξνπο. Όια καδί. Κέρξη ηψξα ηη θάλακε; Ρνπο βάδακε φινπο ζε έλα δσκάηην, έλα κείγκα αλζξψπσλ φπνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θαη νη δηαθηλεηέο νη ίδηνη κέζα. Ξνπ ήηαλ. Θαη θέξλακε δηθεγφξνπο θ.ιπ. Κέρξη ηψξα έηζη γίλνληαλ ηα πξάγκαηα. Ιέκε ινηπφλ θαη απνθαζίζηεθε απηφ - λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο screening απηφ πνπ ιέκε δηεζλψο, ν νπνίνο ζα ιέεη: αηηνχληεο άζπιν, ζχκαηα εκπνξίαο, αλήιηθνη, βαζαληζζέληεο, επάισηεο νκάδεο. Λα μερσξίδεη δειαδή ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαη εκείο ζαλ ρψξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη φρη επεηδή ζέινπκε αιιά είκαζηε ππνρξεσκέλνη- απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο λα ηνπο βνεζήζνπκε θαη νη ππφινηπνη αο πεγαίλνπλ ζε έλα θέληξν θξάηεζεο γηα απέιαζε θ.ιπ. Ωξαία ηδέα. Θα εθαξκνζηεί. Θη εγψ ηνπο ιέσ φηη εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζχλνξα. Κεηά πνπ ζα πάλε ηα παηδηά; Ξνπ ζα πάλε ηα ζχκαηα εκπνξίαο; Ξνπ ζα πάλε νη αηηνχληεο άζπιν, πνπ ζα πάλε νη βαζαληζζέληεο θ.ιπ.; Θέισ λα πσ ππνηίζεηαη φηη ην πνπξγείν γείαο ζα έρεη έλα δίθηπν μελψλσλ καθξνρξφληαο θηινμελίαο πνπ δελ ππάξρεη. Ξνπ είλαη νη μελψλεο παηδηψλ; Μελψλαο ζπκάησλ δελ ππάξρεη. πάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε μελψλαο ρσξεηηθφηεηαο 10 αηφκσλ θαη άιια 5 άηνκα ην ΔΘΘΑ εδψ πέξα. Ρέινο. Θιείζαλε φινη ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. Θαη ε εθθιεζία έθιεηζε ην δηθφ ηεο. Γελ ππάξρεη. Μελψλαο γηα άλδξεο δελ ην ζπδεηψ, μεράζηε ην, νχηε γη αζηείν. Αηηνχληεο άζπιν; Ρν ΔΠΞ, ε ΞΟΑΜΗΠ, άιιν έλα ζηε Θεζζαινλίθε άιιν έλα ζην Βφιν ηειείσζε θη εθεί. Ξνπ ζα πάλε φινη απηνί; Θαιά ζα ηνπο μερσξίζνπκε, θαιά ζα ηνπο βνεζήζνπκε. Κεηά; Άξα ινηπφλ είλαη πνιχ πην βαζχ ην δήηεκα. Θαη ην ιέσ απηφ ζαλ παξάδεηγκα ην νπνίν δελ ζαο αθνξά αιιά ζα πξέπεη πξηλ πξνηείλεηαη ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ζηε Γξακκή λα ζθεθηείηε δπν θνξέο πνπ ζα απεπζπλζεί ην ζχκα. Κελ ην ζηείινπκε θαη πάεη ρεηξφηεξα. Λαη, ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ, αιιά πνηνο εηζαγγειέαο αλειίθσλ; Θαηαξρήλ ππάξρεη κφλν ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Πε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα δελ ππάξρνπλ εηζαγγειείο αλειίθσλ. Θαη είλαη ζαθέο φηη δελ ζα έξρνληαη φινη απφ ηελ Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε. Έλα. Γεχηεξνλ: ε ππεξεζία ηεο εηζαγγειίαο αλειίθσλ είλαη ελεκεξσκέλε; Γελ μέξνπλ πην 5

6 βαζηθά ζέκαηα γη απηφ εκείο, ζαλ νξγάλσζε, έρνπκε εθπαηδεχζεη εηζαγγειείο θαη δηθαζηέο πνιιέο θνξέο. - Αλ είλαη παηδί λαη. Αλ δελ είλαη παηδί φκσο; Ρα ζχκαηα φκσο κπνξεί λα είλαη αλήιηθα, ελήιηθα θ.ιπ. Νη Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο, ελδερνκέλσο λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, εάλ κπνξνχλ, εάλ έρνπλε ρξεκαηνδφηεζε θη απηέο θη εάλ δελ έρνπλε θιείζεη. Γηφηη θιείζαλε ηνλ Μελψλα γηα ην trafficking. Ξξέπεη ζπλνιηθά λα ην δνχκε ην ζέκα. Δγψ ην ζέησ ζαλ πξνβιεκαηηζκφ. - Πρακηικά Ξξαθηηθά ζα έρεηε κπξνζηά ζαο έλαλ θαηάινγν θαη ζα θνηηάμεηε εθείλε ηελ ψξα ad hoc, απηφ πνπ ιέκε θαηά πεξίπησζε. Αιιά εδψ έρεη ζεκαζία ζα κνπ πείηε δελ έρνπκε εκπεηξία. Πσζηφ, αιιά έζησ κε ηελ θνηλή ινγηθή, κε ην απηνλφεην. Θα κνπ πείηε θακηά θνξά ην απηνλφεην είλαη δχζθνιν αιιά εγψ ζεσξψ φηη εζείο ζα κπνξείηε λα ην βξείηε, λα πξνσζήζεηε ζσζηά. Ξ.ρ. ην Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ ππάξρνπλ πνιινί πνπ έρνπλ αληηξξήζεηο ή ηελ ΑΟΠΗΠ θ.ιπ., αλ κηιάκε γηα παηδηά. Δάλ κπνξνχλ, γηαηί κπνξεί λα ζαο πνπλ δελ κπνξνχκε ή είκαζηε γεκάηνη. Απηφ πνπ ζαο είπα γηα ηελ θιεηηνξηδεθηνκή δελ ην είπα ηπραία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηαηί δελ κπνξεί λα ην δεη θαλέλαο. Θαλέλαο. Ήκνπλ ζην Όζιν, ζηε Λνξβεγία, θαη θπξηνιεθηηθά έλησζα καζεηήο κεηά απφ 25 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε δνπιεηά απηή. Γηφηη είδα ην πσο έρνπλ πξνβιέςεη πξάγκαηα πνπ εκείο νχηε ηα θαληαζηήθακε πνηέ. Γελ ζαο ηα ιέσ ηπραία φια απηά. Νχηε ζέισ λα ζαο παληθνβάιισ. Απιψο ιέσ, ζα αληηκεησπίζεηε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Γελ είλαη κφλν κηα απιή πεξίπησζε, π.ρ. κε δέξλεη ν άλδξαο κνπ, φρη φηη ε θαθνπνίεζε είλαη απιή, αιιά ζέισ λα πσ φηη ηελ έρνπκε αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξν. πάξρεη κηα εκπεηξία ηεο Γξακκαηείαο εδψ πνπ είρε κέρξη ηψξα, απ φηη μέξσ, ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θ.ιπ. Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ν βηαζκφο είλαη ζέκαηα πνπ έρεη αζρνιεζεί ε ειιεληθή θνηλσλία. πάξρνπλ φκσο ζέκαηα δηφηη εδψ κηιάκε θπξίσο γηα κεηαλάζηεο, κε ηα νπνία δελ έρνπκε αζρνιεζεί γηαηί είλαη άιιεο θνπιηνχξαο, δελ ηα έρνπκε δεη. πάξρνπλ πεξηπηψζεηο γάκσλ νη νπνίνη δελ είλαη πξαγκαηηθνί γάκνη θ.ιπ. Όια απηά ζα ηα αληηκεησπίζεηε. Δπίζεο, έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ζα είλαη ελδερνκέλσο ε γιψζζα επηθνηλσλίαο. Γειαδή κπνξεί ηα ειιεληθά ηεο γπλαίθαο λα κελ είλαη ηφζν θαιά θαη λα κελ κηιάεη αγγιηθά πνπ ελδερνκέλσο εζείο μέξεηε. Αλ αξρίζεη λα κηιάεη 6

7 θαξζί ή δελ μέξσ θη εγψ ηη άιιν εθεί είλαη πξφβιεκα. Γελ μέξσ πσο έρεηε ζθεθηεί λα ην αληηκεησπίζεηε απηφ. Δκείο είρακε κηα ππφζεζε κε έλα πξφγξακκα πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηάθξαζεο αιιά δελ πέξαζε απηφ. Όηη θνζηίδεη ζηελ Διιάδα δελ πξνρσξάεη. - Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα ασηόμαηης μεηάθραζης μέζω σπολογιζηή Απ ην νιφηεια Λα ην βάιεηο λα ζνπ κεηαθξάδεη. Γειαδή πφζν ιάζνο λα θάλεη ζηνλ βηαζκφ; Ξφζν ιάζνο λα θάλεη ζηελ θαθνπνίεζε ην θνπκπηνχηεξ; Δδψ δελ έρεηο έλα θείκελν. Δδψ έρεηο έλα άηνκν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θξίζε, έρεη ςπρνινγηθφ πξφβιεκα, ην έρνπλ δείξεη, ην έρνπλ βηάζεη θ.ιπ. Δζέλα απηφ πνπ ζε λνηάδεη είλαη λα δεηο ηη; Ρε δείξαλε; Ρε βηάζαλε; Ρη έρεη γίλεη; Ήηαλ ζε ζθιαβνπάδαξν θαη απέδξαζε; Δδψ ινηπφλ είλαη δχζθνιν. Γελ μέξσ ηη έρεηε ζθεθηεί εζείο ή ηη έρεη ζθεθηεί ε πεξεζία εδψ γηα απηφ ην ζέκα. Γελ ην μέξσ. Ρν βιέπσ ζαλ εκπφδην. Μέξεηε πσο ζα έπξεπε λα είλαη ε γξακκή; Κε 15 γιψζζεο θαη ζε 24σξε βάζε. Δκείο, ν ΓΝΚ δειαδή, απηφ ζα πξνηείλακε. Λα ζαο πσ ιίγα πξάγκαηα γηα ηνλ ΓΝΚ. Ν ΓΝΚ είλαη έλαο δηαθξαηηθφο δηαθπβεξλεηηθφο Νξγαληζκφο, δειαδή ηα κέιε ηνπ είλαη θξάηε. Δίλαη 60 ρξφληα Νξγαληζκφο, έγηλε ζην πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Αζρνιείηαη κε απηφ πνπ ιέγεηαη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί γεληθφηεξα. Ιεηηνπξγεί ζαλ ζχκβνπινο θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ηα θξάηε-κέιε γη απηφ θαη θάζε Γξαθείν ζηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη θάλεη άιια πξνγξάκκαηα. Φπζηθά, έρνπκε Γξαθεία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έρνπκε 450 Γξαθεία κε ρηιηάδεο πξνζσπηθφ, απηφ είλαη θαιφ γηαηί ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηθηχσζε, θη έηζη αλά πάζα ζηηγκή μέξνπκε ηη γίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Πηελ Διιάδα βξηζθφκαζηε απφ ην 1952, απηφ γηαηί ζηελ Διιάδα ην κεηαλαζηεπηηθφ ήηαλ πάληα θχξην ζέκα. Ρηο δεθαεηίεο εθείλεο έθεπγαλ νη Έιιελεο θαη πήγαηλαλ πξνο ηα έμσ, γη' απηφ θαη άλνημε ην Γξαθείν. Ρφηε βνεζήζακε γχξσ ζηηο Έιιελεο λα πάλε ζε ππεξπφληηεο ρψξεο, κεηά κεηεμειίρζεθε. Αθνξνχζε δειαδή ηε κεηαλαζηεπηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Απφ ρψξα πξνέιεπζεο, ρψξα δηέιεπζεο, ππήξμαλ δπν δεθαεηίεο πνπ εξρφληνπζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα πάλε αιινχ θαη βεβαίσο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πνπ ε Διιάδα γίλεηαη ρψξα ππνδνρήο, ρσξίο λα ην ζέιεη, θαη απφ εθεί θαη πέξα πξνζπαζνχκε λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. - 7

8 Δκέλα κε παίξλνπλ ηειέθσλν Έιιελεο θαη κε ξσηάλε πνπ κπνξνχκε λα πάκε. Δίλαη πνιχ ιεπηά ζέκαηα. Γελ κπνξεί λα μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα κεηαλάζηεπζεο εθφζνλ δελ είλαη ζχκθσλε θαη ε θπβέξλεζε. Δκείο ζα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε θπζηθά θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο αιιά απηφ είλαη εθηφο ζέκαηνο. Άξα ινηπφλ, γηα λα θιείζνπκε ηελ παξέλζεζε θαη λα ζπλερίζνπκε απφ εθεί πνπ μεθηλήζακε, νη δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, δηαθίλεζεο αλζξψπσλ είλαη: Smuggling θαη trafficking. Ξξνζέμηε φκσο, ππάξρεη κηα πνιχ ιεπηή γξακκή κεηαμχ ηνπ smuggling θαη ηνπ trafficking. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Πεκαίλεη φηη αλ ν δηαθηλεηήο θαηαιάβεη ή πηζηέςεη ή ζεσξήζεη φηη κπνξεί λα βγάιεη ιεθηά δελ ζα ζε αθήζεη λα θχγεηο, ζα ζε πνπιήζεη. Έηζη απφ smuggling κπνξεί λα γίλεη trafficking. Άξα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαη ζην smuggling θαη ζην trafficking. Γηαηί κπνξεί λα δψζεηο ιεθηά λα ζε πεξάζνπλε αιιά αλ ηνπ δεηήζεη θάπνηνο, π.ρ. γηα κηα θάπνηα θνπέια θαη ηνπο πεη ζέισ απηήλ, ζα ηνπ ηε πνπιήζεη. Γελ έρεη ζεκαζία. Αιιά θη έλα παηδί. Κπνξψ λα ζαο πσ φηη ε εκπνξία αλζξψπσλ αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ηνπ εκπνξίνπ. Γελ έρεη θακία δηαθνξά απφ νηηδήπνηε άιιν. Απιψο αληί λα πνπιάο θιηηδάληα πνπιάο αλζξψπνπο. Ξνπ ζεκαίλεη ηη; Όηαλ ππάξρεη πξνζθνξά, φηαλ ππάξρεη δήηεζε. Γη απηφ ην ιέσ απηφ. Γηφηη ε δήηεζε βέβαηα δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο πειάηεο. Ρνπο ρξήζηεο. Ζ εκπνξία είλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε ηξείο παίθηεο. Ππλήζσο κηιάκε γηα ηνπο δπν θαη μερλάκε ηνλ ηξίην. Κηιάκε δειαδή γηα ην ζχκα θαη ην ζχηε. Ρν ζχκα γηαηί ζέιεη πξνζηαζία θαη ν ζχηεο γηαηί ζέιεη θπιαθή θαη ζσζηά. Μερλάκε φκσο ηνλ πειάηε πνπ είλαη ν ηξίηνο παίθηεο. Θαη γηαηί ηνλ μερλάκε απηφλ; Γηαηί είκαζηε εκείο ν πειάηεο. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ε ηδέα φηη trafficking αθνξά κφλν γπλαίθεο γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε είλαη μεπεξαζκέλε. Γηαηί ζχκα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη ν νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο, είηε είλαη άλδξαο, είηε είλαη γπλαίθα, είηε είλαη παηδί. Αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ έρεη ζε θάζε ρψξα. Δκείο πξηλ κεξηθά ρξφληα είρακε θάλεη ελδν-ππεξεζηαθά, κηα έξεπλα κε ηα θεληξηθά καο γξαθεία ζηε Γελεχε λα δνχκε ηη γίλεηαη ζηνλ θφζκν, πνηα είλαη ε εηθφλα ηνπ trafficking αλά ρψξα. Όπσο ζαο είπα έρνπκε γξαθεία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη είδακε πξάγκαηα πνπ δελ είρακε θαληαζηεί. Λα ζαο πσ κεξηθά παξαδείγκαηα. Ρφηε είρακε θπξίσο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. Ήηαλ ε επνρή ηεο μαλζηάο κε ηηο αγγειίεο θ.ιπ., θνπέιεο απφ ηελ Βνπιγαξία, 8

9 Νπθξαλία, είραλ βγεη θαη ζε ηαηλίεο. Όια απηά δελ είλαη αζηεία, είλαη πνιχ ζνβαξά γηαηί κηιάκε γηα αλζξψπηλεο δσέο. Θαη έηζη είρακε ηελ εληχπσζε φηη απηφ είλαη φιν. Όηη θέξλαλε εδψ γπλαίθεο γηα λα ηηο βγάδνπλε ζην θιαξί. Όηαλ είδακε ινηπφλ απνηειέζκαηα απφ ηηο άιιεο ρψξεο εθπιαγήθακε. Πηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην trafficking είλαη ε βνήζεηα ζην ζπίηη. Γειαδή νη νηθηαθνί βνεζνί. Δθεί θέξλνπλ θφζκν, νηθνγέλεηεο, ηνλ θεπνπξφ, ηελ θακαξηέξα, ην κάγεηξα θ.ιπ., ηνπο θξαηάλε ηα δηαβαηήξηα ηνπο θαη πιεξψλνπλε ηνλ ηξάθηθεξ. Ρα ζχκαηα δελ έρνπλ θακηά δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε θαλέλαλ άιινλ παξά κφλν κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ ππεξεηνχλ, δνπιεχνληαο αλεμάληιεηεο ψξεο. - Τι βαζανιζηήρια Ν,ηηδήπνηε κπνξεί λα θαληαζηείηε. Πηελ Πανπδηθή Αξαβία νκάδα-ζηφρνο είλαη ηα παηδηά. Ξαηδηά 3-5 ρξνλψλ ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα θακεινδξνκίεο. Ξσο έρνπκε εκείο ηηο ηππνδξνκίεο, εθεί έρνπλ θακήιεο θαη θάλνπλ ηδφγν ηέινο πάλησλ. Όπνπ βεβαίσο φζν πην κηθξφζσκνο είλαη ν αλαβάηεο ηφζν πην γξήγνξα ηξέρεη ε θακήια. Άξα ην παηδάθη 5 ρξνλψλ είλαη ηδαληθφο ζηφρνο. Αγνξάδνπλε ινηπφλ παηδηά απφ ηηο θησρέο ρψξεο, ηα δέλνπλ πάλσ ζηηο θακήιεο θαη θεχγνπλ. Ρψξα αλ ην παηδί πεηαρηεί απφ ηε θακήια ή θαληάδεζηε φηαλ ηξέρεη κε 100km, ηη ςπρνινγηθφ ζνθ κπνξεί λα πξνθαιέζεη, εάλ επηβηψζεη; Κηα άιιε πεξίεξγε πεξίπησζε ήηαλ ζηελ Γθάλα. Πηελ Γθάλα μέξεηε δελ είλαη θαθνί άλζξσπνη, απιψο είλαη θησρνί. Απηνί δνπλ απ ην ςάξεκα. Δπεηδή φκσο είλαη πνιχ θησρνί δελ έρνπλ ρξήκαηα λα αγνξάδνπλ δίρηπα θαη επεηδή φηαλ ηξαβάλε ηα δίρηπα πηάλνληαη ζηα βξάρηα ζηηο πέηξεο θαη ζθίδνληαη, ηη θάλνπλ ινηπφλ; Λνηθηάδνπλ παηδηά απφ ηελ Πηέξα Ιεφλε πνπ είλαη αθφκε πην θησρή απ ηε Γθάλα ηα νπνία ηα βάδνπλ λα θφβνπλ ηα δίρηπα. Γελ θάλνπλ ηίπνηα θαθφ ηα παηδηά... Δίλαη φκσο πην θηελά ηα παηδηά απφ ηα δίρηπα. Απηή είλαη ε αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ξξηλ απφ θάλα 6κελν είρε πάξεη έλαο δεκνζηνγξάθνο απ ηελ Διεπζεξνηππία. Κνπ ιέεη, κπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε ηελ αλαθνίλσζε πνπ έβγαιε ην Γξαθείν ζαο ζηελ Αηζηνπία φηη ηα παηδηά εθεί πσινχληαη πξνο 1 επξψ ην παηδί, θάηη ηέηνην, δελ έρεη ζεκαζία. Όηαλ ην άθνπζα απηφ είπα ζα κηιήζσ κε ην ζπλάδειθν θαη ζα ζαο πσ. Ξξάγκαηη πήξα ηνλ ζπλάδειθν θαη κνπ ην επηβεβαίσζε. Απηή ήηαλ θνηλή αλαθνίλσζε ηνπ IOM (International Organization for Migrants), ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ δηθνχ καο θαη ηνπ ILO (International Labour Organization), πνπ είλαη ν Γηεζλήο 9

10 Νξγαληζκφο Δξγαζίαο. Γχν Γηεζλείο Νξγαληζκνί έβγαιαλ απηήλ ηελ αλαθνίλσζε πνπ ζεκαίλεη φηη ήηαλ αιήζεηα. Ρνπ ιέσ κπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο ηη ελλνείο; Ξσο αγνξάδνληαη ηα παηδηά έηζη; Θαηαξράο πξέπεη λα ζαο πσ φηη ε θηψρεηα απφ ρψξα ζε ρψξα είλαη δηαθνξεηηθή ζαλ έλλνηα. Δδψ εκείο θησρφ κπνξεί λα ζεσξήζνπκε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη π.ρ. απηνθίλεην, ή δελ έρεη ζπίηη, ή δελ έρεη παπνχηζηα. Πηελ Αηζηνπία θησρφο είλαη απηφο πνπ δελ έρεη λα θάεη. Ρειεία θαη παχια. Θη φηαλ ιέκε δελ έρεη λα θάεη θπξηνιεθηνχκε. Δθεί ινηπφλ νη νηθνγέλεηεο πνπ θάλνπλ θαη πνιιά παηδηά, μέξεηε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν ην δεκνγξαθηθφ κε ηελ επκάξεηα, θάλνπλ 10 παηδηά αο πνχκε. Ν παηέξαο ινηπφλ, εάλ θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη κηα θξαηδφια ςσκί, ηε κνηξάδεη ζε 10 κπνπθηέο θαη ηξψλε. Απηφ είλαη ην θαΐ ηνπο. Δάλ δελ ην βξεη απηφ ην ςσκί δελ ηξψλε. Απιά έηζη. Ρη γίλεηαη φκσο; Δπεηδή φπνπ ππάξρεη θηψρεηα νη άλζξσπνη είλαη επάισηνη πξνο εθκεηάιιεπζε ην θαηαιαβαίλεηε απηφ, πάλε νη ηξάθηθεξο, νη δηαθηλεηέο, βξίζθνπλ ηνλ παηέξα θαη ηνπ ιέλε: θνίηαμε λα δεηο, ηφζα παηδηά έρεηο, ζα καο δψζεηο 5-6 απ ηα παηδηά ζνπ, ζα ηα πάξνπκε εκείο θαη ζα ηα πάκε ζηε Γχζε, ζηελ Δπξψπε, ζηελ Ακεξηθή, δελ έρεη ζεκαζία. Θα ηα ζπνπδάζνπκε, ζα γίλνπλ κηα ραξά πνιίηεο. Ν άλζξσπνο, ν παηέξαο, ν νπνίνο δελ μέξεη αλ αχξην ηα παηδηά ηνπ ζα έρνπλ λα θάλε, ιέεη κπξάβν. Απηφο ν θαιφο θχξηνο πνπ ήξζε απφ ηελ Ακεξηθή, απφ ηελ Δπξψπε είλαη επθαηξία θαη ιέεη γηα λα ην θαπαξψζνπκε θηφιαο πάξε θαη 10 δνιάξηα θαη γξάθνπλε θαη ζπκβφιαην, εμνχ θαη 1 δνιάξην ην παηδί. Ρψξα ζα κε ξσηήζεηε, θαη είλαη εχινγε εξψηεζε ηη γίλεηαη, πνπ πάλε απηά ηα παηδηά; Ξνπ ηα πάλε; - Καθάξη λα γίλνληαη παξάλνκεο πηνζεζίεο, εγψ ζα ήκνπλ επηπρηζκέλνο. Αιιά λνκίδσ φηη θαη ε Καληφλα θαη ε Αληδειίλα Ρδνιί ηειεηψζαλε. Γελ ζα πηνζεηήζνπλ άιια καπξάθηα, νπφηε εδψ εκείο καπξάθηα φρη. Παο ην ιέσ κε πφλν θαξδηάο γηαηί έξρνληαη θαηά θαηξνχο δεπγάξηα θαη ιέλε ζα κε βνεζήζεηο λα πηνζεηήζσ έλα νξθαλφ θη εγψ θαη απφ ηνλ πφιεκν. Κεηά αξρίδνπλ ηε ιίζηα: πξέπεη λα είλαη ηεο ιεπθήο θπιήο, πξέπεη λα είλαη λενγέλλεην, θ.ά., ηνπο ιέσ κήπσο θαη λα ζαο κνηάδεη;! Νη πεξηζζφηεξεο πηνζεζίεο γίλνληαη δπζηπρψο γηα άιινπο ιφγνπο παξά γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά. Ρν ιέσ κε πφλν θαξδηάο απηφ. Κπνξεί ζε άιιεο ρψξεο λα κελ είλαη έηζη ζε εκάο, φκσο έηζη είλαη. Νπφηε δελ είλαη γηα πηνζεζίεο, δελ μέξσ ηη 10

11 κπνξεί λα είλαη, δελ ζέισ λα ην βάισ θαλ ζην κπαιφ κνπ. Κε απηά πνπ έρνπκε δεη εδψ ζηε ρψξα καο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, έρσ ηξνκνθξαηεζεί πηα κε ηηο θνπέιεο πνπ ηνπο δίλαλε νξκφλεο γηα λα βγάδνπλ σάξηα εθηφο ηνπ θχθινπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηα πνπιάλε. Θνπέιεο απφ ηελ Αθξηθή πνπ δελ μέξνπλε, κηιάκε γηα 17 ρξνλψλ θνξίηζηα. Ρνπο πάλε ζην Κπνπξγάο, ηνπο πιεξψλνπλ ηα έμνδα, θάλνπλ κεγάιε δσή, ηηο θέξλνπλ εδψ θαη ηηο ηαΐδνπλ νξκφλεο. 19 σάξηα, 20 σάξηα, εθηφο θχθινπ. Πε δπν ρξφληα έρνπλε θαξθίλν φιεο 100%. Θαη απηά ηα σάξηα πσινχληαη. Ξνηνο ηα αγνξάδεη; Γελ κε λνηάδεη. Ξσινχληαη πάλησο. Γη απηφ ιέκε εκπφξην ηζηψλ θη φρη νξγάλσλ, ζα ην μέξεηε απηφ. Γηαηί κπνξεί λα είλαη ν,ηηδήπνηε. Ηζηψλ θαη φρη νξγάλσλ. Ρν ίδην ηζρχεη γηα ηα παηδηά. πήξρε έλα νιφθιεξν θχθισκα θαη ππάξρεη αθφκα δειαδή, πάλε, ηνπο ιέλε ζα θάλεηε έλα παηδί, κε ηνλ θίιν, κε ηνλ άλδξα ηνπο δελ έρεη ζεκαζία, ειάηε εδψ λα ζαο δψζνπκε θαη λα καο δψζεηε ην παηδί θαη λα γπξίζεηε ζηελ Διιάδα είλαη πνιιά ιεθηά. Ξάλσ ζηα ρσξηά ηεο Βνπιγαξίαο, είλαη ακχζεηα ιεθηά. Κέλεη έγθπνο, έξρεηαη ζηελ Διιάδα θαη ππνηίζεηαη φηη ζα γελλήζεη ην παηδί θαη ζα πάξεη ηα ιεθηά. Ρνπο δίλνπλ 200 επξψ θαη μχιν θαη πίζσ. Έηζη ην κάζακε γηαηί αλ παίξλαλε ηα ιεθηά δελ ζα ην καζαίλακε. Δπηπρψο έλα απφ ηα Πεκηλάξηα πνπ θάλακε ζηνπο Δηζαγγειείο έπηαζε ηφπν. Ήηαλ κηα λέα θνπέια, κηα εηζαγγειέαο ζηε Ιακία ζπκάκαη, πνπ φηαλ πξσηφκαζε γη απηφ κε πήξε ηειέθσλν θαη κνπ είπε κάιινλ έρνπκε κηα ππφζεζε ηέηνηα. Παλ θη απηέο πνπ καο είραηε πεη ζην Πεκηλάξην. Θαη πξάγκαηη. Ήηαλ κπιεγκέλνη κέζα γηαηξνί, δηθεγφξνη θη φια απηά. - ηνζεζία ηψξα... δελ μέξσ νχηε θαη κε λνηάδεη. Δδψ πξφθεηηαη φρη γηα εκπφξην βξεθψλ νχηε θαλ εκβξχσλ. Ξαξαρζέλησλ εκβξχσλ! Κέρξη εθεί θηάζακε. Άξα ινηπφλ βιέπεηε φηη ε θαηάζηαζε είλαη εθηφο ειέγρνπ. Γηαηί νηηδήπνηε κπνξεί λα αγνξαζηεί κε ιεθηά, πσιείηαη. Όζν ππάξρνπλ θησρνί άλζξσπνη θη φζν ππάξρνπλ ιεθηά απ ηελ άιιε πιεπξά απηφ δπζηπρψο ζα γίλεηαη. Δκείο απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα ελεκεξψλνπκε, λα πξνρσξνχκε θαη λα βνεζάκε φζν κπνξνχκε φηαλ εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηα ζχκαηα. Θαη επεηδή εζείο κάιινλ, θαη καθάξη, ζα έξζεηε ζε επαθή κε θάπνην ζχκα, απηφ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε πξψηα απφ φια είλαη λα ελεκεξψζεηε φπνηνλ κπνξείηε. Δηδηθά ζηα ζχκαηα trafficking, ηηο Αξρέο ππάξρνπλ anti-trafficking ππεξεζίεο ηηο αζηπλνκίαο ζε φιε ηελ Διιάδα. 11

12 Θξίκα πνπ δελ ζαο έθεξα, έρσ θαξηνχιεο πνπ έρνπλ φια ηα ηειέθσλα. Θα ζαο ηηο ζηείισ. Απηέο ηηο είρακε δψζεη ζηελ αζηπλνκία, ζηα θέληξα θαη ζηα δηαβαηήξηα, αλ έβιεπαλ θάπνηα θνπέια ή θάπνηνλ ν νπνίνο κπνξεί λα ήηαλ πηζαλφ ζχκα, λα ην έβαδαλ ζην δηαβαηήξην κέζα. Δίλαη ζε 6 γιψζζεο. Διιεληθά, Αγγιηθά, Οψζηθα, Αξαβηθά θ.ιπ. Θαη ιέεη: είζαη εθεί, είζαη απηφ; ζνπ έρνπλ θάλεη εθείλν; ζε έρνπλ απεηιήζεη; ζνπ έρνπλ πάξεη ην δηαβαηήξην; Αλ ζπκβαίλεη θάηη απφ απηά γπξλάο θαη βιέπεηο ζηελ πφιε πνπ είζαη θαη παίξλεηο ην αληίζηνηρν ηειέθσλν ζηηο ππεξεζίεο ηεο αζηπλνκίαο πνπ ην μέξνπλ ην ζέκα. Γηφηη επαλαιακβάλσ αλ δελ ην μέξεη ην ζέκα δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη. Γελ ην θαηαιαβαίλεη. Ρη ζεκαίλεη θαη πφζν ζνβαξφ είλαη. Άξα ινηπφλ εζείο, θαιφ είλαη λα ηα μέξεηε απηά θαη λα ηνπο ηα ιέηε, φπσο επίζεο θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο θνξέαο, θάπνηα ΚΘΝ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη Θνηλσληθέο πεξεζίεο, ην ΔΘΘΑ. Πηελ νπζία δειαδή θάπνηνο πνπ κπνξεί λα πεη κηα θνπβέληα. Ν πξψηνο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, αλ ζέιεηε, ζα είζηε εζείο πνπ ζα απαληήζεηε ζην ηειέθσλν. Θα πξέπεη δειαδή λα κηιήζεηε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε νχηε λα θνβεζεί ην ζχκα, νχηε λα ην θιείζεη, νχηε λα απειπηζηεί, νχηε ηίπνηα. Θα πξέπεη λα δψζεηε ηελ εηθφλα φηη εζείο ζα θάλεηε ηα πάληα γηα ην ζχκα. Ρψξα πνπ κε πήξεο εκέλα ζψζεθεο! Κπνξεί λα κελ είλαη αιήζεηα αιιά λα ηνπ δψζεηε κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο φηη έρεη θάπνηνλ άλζξσπν εθεί. Γελ ζα ηνλ θνξντδέςεηο αιιά ζα πεηο φηη εγψ ζα θάλσ θαη ζα ην ελλνείο, φηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφλ, φηη πεξλάεη απ ην ρέξη κνπ γηα λα ζε βνεζήζσ ζηελ θαηάζηαζε πνπ είζαη. (Προβολή βίνηεο) πάξρεη κηα αιιαγή απφ ηφηε, απφ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Ππλερίδνπλ λα έξρνληαη. Ρειεπηαία είρακε κηα αχμεζε απφ ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Ονπκαλία. Απηφ λνκίδσ φκσο νθείιεηαη ζην φηη, επεηδή δελ ππάξρεη βίδα πηα, ιφγσ ηεο ΔΔ, κπαίλνπλ πην εχθνια θαη βέβαηα κηα πνιχ κεγάιε αχμεζε απφ ηελ Αθξηθή. Απηφ πνπ ζαο είρα πεη ζηελ αξρή, φηη παίδεη ξφιν ε δήηεζε ηεο αγνξάο. Θάπνπ βαξέζεθαλ ηηο μαλζηέο θαη ηψξα ζέινπλε καχξεο θαληάζνπ απφ ηελ Ληγεξία θπξίσο. Δθεί εληνπίδνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηα δηάθνξα κάγηα πνπ ηνπο θάλνπλ, φπσο βνπληνχ πνπ θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηε ζπλεξγαζία γηαηί αο πνχκε φηαλ κηα Οσζίδα, κηα Βνπιγάξα είλαη πην θνληά ζε εκάο κπνξείο λα ηεο κηιήζεηο πην εχθνια. Ζ άιιε ε νπνία είλαη κπιεγκέλε κε καγείεο, κε 12

13 βνπληνχ θη απηά δελ ηα μέξεηο. Θη ελ ησ κεηαμχ δελ κηιάλε θηφιαο γηαηί ληψζνπλ δεκέλεο απφ ηα κάγηα θαη ηα μφξθηα θαη δελ θαηαγγέιινπλ. Θαη βέβαηα έρεη μεθχγεη ηειείσο ν έιεγρνο θαη πέξα απφ ην ζεμ. Απφ ηε βηνκεραλία ηνπ ζεμ. Λνκίδσ φηη έρνπκε πνιχ κεγάιε αχμεζε ζηα παηδηά κε ηελ έλλνηα φηη έρνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα παηδηά θη φηαλ ιέσ παηδηά κηιάσ θαη γηα ηνπο εθήβνπο, ρξνλψλ θαη θάησ ησλ 12 ρξνλψλ. Δθεί πνπ ρακειψλεη ην φξην ηεο ειηθίαο είλαη ζηα παηδηά πνπ έξρνληαη απφ ην Αθγαληζηάλ. Βιέπνπκε πηηζηξίθηα αζπλφδεπηα, ηα νπνία νη γνλείο πξνθαλψο ηα ζηέιλνπλ κε ηελ πξννπηηθή φηη, πηζηεχνπλ φηη δελ ζα απειαζνχλ επεηδή είλαη αλήιηθα, ζα λνκηκνπνηεζνχλ θαη ζα θέξνπλ θαη ηνπο γνλείο. Απηφ είλαη ην ζεηηθφ πνπ ζθέθηνληαη. Ρν θαθφ είλαη φηη ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο φκσο θπξηνιεθηηθά ζηελ θαηαζηξνθή. Πθεθηείηε, αλ πάηε κηα βφιηα ζηελ Ξάηξα ή ζηελ Ζγνπκελίηζα κάιηζηα ηε Γεπηέξα εθεί ζα πάσ, πάξα πνιιά παηδηά είλαη θπξηνιεθηηθά ζην δξφκν θαη ν ίδηνο ν δηνηθεηήο ηνπ Ιηκεληθνχ κνπ είπε φηη αηζζάλνκαη άζρεκα γη απηά. Θαη πνπ λα ηα πάσ; Λα ηα θξαηήζσ ζην θξαηεηήξην; Ξνπ λα ηα βάισ; - Ππκθσλψ. Απφ ηελ άιιε φκσο νη θαηαγγειίεο πνπ είλαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηαηί φηαλ θάλακε ηα Πεκηλάξηα, νη ίδηνη νη άλζξσπνη κνπ θαηήγγεηιαλ φηη πάλε, έξρνληαη, θαηεβαίλνπλ κε ηα απηνθίλεηα θαη ςσλίδνπλ ηα παηδηά θ.ιπ. Γελ μέξσ αλ έξρνληαη θη απφ άιινπο λνκνχο θαη απφ άιιεο πφιεηο πάλησο ππάξρεη κηα ηξνκεξή εθκεηάιιεπζε. Ρα παηδηά απηά ηα ρξεζηκνπνηνχλε ζεμνπαιηθά, είηε γίλνληαη βαπνξάθηα γηα λαξθσηηθά θ.ιπ. Γηαηί έλα παηδί ηψξα ρξνλψλ, ηη λα μέξεη; Θνηηά λα επηβηψζεη. Θαη ιέεη ν άιινο ζα ζνπ δψζσ θάηη λα θαο αιιά πήγαηλε θη απηφ ην παθέην εθεί πέξα. Ή πήγαηλε ζε απηφλ ηνλ θχξην πνπ ζε ζέιεη αο πνχκε. Ινηπφλ, αλ θάπνηνο ζέιεη λα βξεη λεαξφ πάεη ζηελ πιαηεία Θνπκνπλδνχξνπ. Ξάεη εθεί λα ςσλίζεη. Ξαηδηά ρξνλψλ ςσλίδνληαη εθεί. Γελ πηζηεχσ φηη ην θάλνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο, γηαηί φπσο ιέεη θη ν Λφκνο δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζηνλ αλήιηθν, έηζη; Θαη ην μέξνπλ φινη. Γελ ζηακαηάεη φκσο. Ππλερίδεηαη ιεο θαη είλαη θξάηνο ελ θξάηεη. Απφ ηηο 2-3 ε ψξα ην πξσί θαη κεηά γίλεηαη ςσληζηήξη εθεί απφ ηα παηδάθηα. Ρα Αθγαλάθηα, ηα Αιβαλάθηα θ.ιπ. - Δεν έτει εσθύνη και ο πελάηης; 13

14 Γηα κέλα ν πειάηεο είλαη ν ρεηξφηεξνο απ φινπο, ρεηξφηεξνο θαη απφ ηνλ δηαθηλεηή γηαηί ν δηαθηλεηήο θάλεη εκπφξην, φ,ηη ηνπ δεηάο ζνπ θέξλεη. Άκα ηνπ δεηήζεηο θνθαΐλε ζα ζνπ θέξεη. Δζχ φκσο ηνπ δεηάο αγνξάθη ή ζπθψηηα ή λεθξά ή σάξηα ή ηζάκπα δνπιεηά ή ζεμ ή ν,ηηδήπνηε ηέινο πάλησλ. Ό,ηη δεηήζεηο έξρεηαη. Ρν ζέκα είλαη λα κάζνπκε, εγψ πηζηεχσ φηη ππάξρεη έιιεηκκα παηδείαο. Θαη ε παηδεία δελ είλαη απηφ πνπ θάλσ εγψ ηψξα ζε εζάο, νχηε λα πάσ λα κηιήζσ ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ θαη λα ηνπο πείζσ φηη απηφ είλαη θαθφ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ην δηακνξθψλεηο φηαλ είζαη κηθξφο. Ζ ζπδήηεζε απηή ζα έπξεπε λα γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ, νχηε θαλ ζην Γπκλάζην. Θαιά δελ κηιάσ ζην Ξαλεπηζηήκην γηαηί εθεί είλαη ηειεησκέλα ηα πξάγκαηα. Θεσξψ φηη απφ ην Γπκλάζην θαη κεηά είκαζηε φινη ππλσηηζκέλνη. Γελ έρνπκε θακία πηζαλφηεηα λα κάζνπκε. Ρν απηνλφεην πνπ είπα πξνεγνπκέλσο. Λα πνχκε ζηα παηδηά γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γειαδή λα ζέβνληαη ην ζπλάλζξσπφ ηνπο. Γελ ζα πάκε λα βγάινπκε δηαθήξπμε, αιιά ην απιφ: φηη απηφο είλαη άλζξσπνο ζαλ θη εζέλα. Ρν φηη είλαη θησρφο, φηη είλαη ζε κηα επάισηε κνίξα θιπ., απηφ δελ ζεκαίλεη φηη εγψ επεηδή έρσ ιεθηά πξέπεη λα ην εθκεηαιιεχνκαη. Ξξηλ απφ θαηξφ είρακε πάεη ζηελ Θξήηε, ζην Οέζπκλν, πνπ είρε κηα ζρνιή αμησκαηηθψλ ηεο αζηπλνκίαο φπνπ κνπ έθαλαλ εληχπσζε δχν πξάγκαηα. Δίρακε έλα πνιχ σξαίν πάλει κε παλεπηζηεκηαθνχο θ.ιπ. θη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δήζεη ην ζέκα. Ρν θνηλφ ήηαλ καζεηέο ηεο αζηπλνκίαο. Αμησκαηηθνί φκσο έηζη; Απηφ γηαηί ην ιέσ; Γηαηί πξψηνλ, αλ ζπκάζηε, ζηηο Ξαλειιαδηθέο νη βάζεηο ήηαλ κνλάδεο γηα ηηο Πρνιέο απηέο, νπφηε είρεο έλα θνηλφ πςεινχ επηπέδνπ. Γεχηεξνλ, ιφγσ ηεο αιιαγήο πνπ ππάξρεη, ήηαλ πεξίπνπ κηζνί-κηζνί αγφξηα θνξίηζηα ζηε Πρνιή Αμησκαηηθψλ επεηδή ηα θνξίηζηα είλαη πνιχ θαιέο είραλ κπεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή. Θαη ιεο βξε παηδί κνπ έρνπλ έλα επίπεδν. Ρα ζρφιηα κεηά ηηο εηζεγήζεηο καο δείμαλε ην αληίζεην. Θα ζαο πσ. Πεθψζεθε θάπνηνο θαη ιέεη, βξε παηδί κνπ ηειηθά ν άλδξαο είλαη άλδξαο, αο έρεη θαη κηα ξσζίδα δε ράζεθε ν θφζκνο. Δγψ πεξίκελα θάπνηα απφ ηηο θνπέιεο πνπ ήηαλ εθεί, αλ κε ηη άιιν, λα ζεθσζεί θαη λα πεη «ζπλάδειθε, ηη είλαη απηά πνπ ιεο;». Γελ ζεθψζεθε θακία. Γηα κέλα απηφ δελ είλαη θαζφινπ ζσζηφ. Θαη κεηά έλαο άιινο ιέεη ζα θάλσ κηα πξφηαζε, λα λνκηκνπνηεζεί ην εκπφξην νξγάλσλ. Γηαηί ην ιεο παηδί κνπ απηφ; Θα ζαο πσ ιέεη. Ρνπιάρηζηνλ αθνχ απηφ γίλεηαη νχησο ή άιισο θη ππάξρεη αλάγθε απφ ιεθηά λα κπαίλεη λφκηκα ζε 14

15 έλα λνζνθνκείν θαλνληθά, λα κελ θηλδπλεχεη θαη ν ιήπηεο. Αο πνχκε φηη ν δφηεο δελ καο ελδηαθέξεη αιιά ν ιήπηεο γηαηί λα θηλδπλεχεη; Λα κε γίλεηαη πξφρεηξα αιιά λα γίλεηαη ζσζηά. Θαη λα πιεξψλεηαη θη απηφο. - Ν δφηεο δελ καο ελδηαθέξεη. Ξξφβιεκά ηνπ. Δίζαη θησρφο, πνχια ην λεθξφ ζνπ ή πνχια ην ζπθψηη ζνπ. Ξσο ζα δήζεη απηφο κεηά; Αιιά άληε θαη πνπιάεη ην έλα λεθξφ ηνπ θαη λα δήζεη κε ην άιιν. Ρν θφζηνο δσήο ηνπ απφ εθεί θαη πέξα έρεη δηπιαζηαζηεί. Άξα φηη ιεθηά θαη λα ηνπ δψζεηο εζχ, κε ην πνπ ζα δψζεη ην έλα λεθξφ, ήδε είλαη βεβαξεκέλνο. Έηζη; Γηαηί κηιάκε γηα ηελ πην απιή πεξίπησζε. Γηαηί αλ δνχκε άιιεο, δελ δεη θαζφινπ. Σψξηα φηη φζνη έρνπλ αζρνιεζεί κε απηφ ην ζέκα γλσξίδνπλ φηη ε ζπκβαηφηεηα είλαη 40 πξνο 1. Γελ μέξσ πσο γίλεηαη. Ρν ζέκα είλαη φηη εθεί κηιάκε γηα ιαζξεκπφξην. - Δγψ δελ ζπκθσλψ ζε απηφ. Δίλαη απηνθηνλία. Δδψ ζηελ Διιάδα είκαη θάζεηνο. Ρν έζεζα αιιηψο. Λα πάξεηε έλα θνκκάηη ραξηί θαη λα γξάςεη ν θαζέλαο πφζν πνπιάεη ηα φξγαλά ηνπ. Λα βάινπκε κηα ηηκή. Έξρεηαη αο πνχκε έλαο πινχζηνο Διβεηφο θαη ιέεη ζνπ δίλσ επξψ, ηνπ δίλεηο ην λεθξφ ζνπ; - Ότι. Ζ κεγάιε ζεηξά λεθξνπαζψλ πνπ πεξηκέλνπλ, θάλνπλ ηηο αηκνθαζάξζεηο θαη πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο κέρξη λα πεζάλεη θάπνηνο θαη λα ηνπ πάξνπλ ην λεθξφ. Ξνπ ην βξίζθεη ν γηαηξφο ην λεθξφ; Γηαηί αλ είλαη απφ δσξεηή δελ παίξλεη ιεθηά ν δσξεηήο. Γηαηί λα δψζεηο επξψ; - Δεν θέλει να ζκέθηεηαι. Αθξηβψο. Θνηηάμηε, είλαη πνιχ επαίζζεην ην ζέκα γηαηί έρεη λα θάλεη κε ηελ αλζξψπηλε δσή. Απηφ είλαη πσο ην ζθέθηεηαη ν θαζέλαο θαη πσο έρεη κεγαιψζεη θαη ηη αξρέο έρεη. Γηα κέλα, γη απηφ ιέσ φηη είλαη έιιεηκκα παηδείαο, ζα έπξεπε απηφ πνπ ζα πξέπεη λα καζαίλεη θάπνηνο φηαλ κεγαιψλεη λα είλαη ν ζεβαζκφο ζην δηπιαλφ ηνπ. Ρέινο. Θη εδψ ζηελ Διιάδα δπζηπρψο πξέπεη λα ην πσ απηφ κε κεγάιε ζηελαρψξηα, είλαη αθξηβψο ην αληίζεην. Γειαδή κεγαιψλνπκε ζθεπηφκελνη κφλν ηνλ εαπηφ καο θαη θαλέλαλ άιινλ. Γη απηφ θη φηαλ ξσηάλε εκέλα θαηά θαηξνχο αλ έρνπκε ξαηζηζκφ ζηελ Διιάδα θ.ιπ., ιέσ φρη ξαηζηζηέο, γατδνχξηα είλαη. Θαη ην ιέσ θαη ην ελλνψ απηφ. Γηφηη δηάθξηζε δελ είλαη κφλν ν κεηαλάζηεο, 15

16 ή ζέκα θπιήο. Δίλαη φηαλ θάηη είλαη δηαθνξεηηθφ. Δίηε είζαη αλάπεξνο βηψλεηο δηάθξηζε σο ην κεδνχιη, ηνμηθνκαλήο, ή απνηνμηλσκέλνο, Ονκά, απνθπιαθηζκέλνο, νκνθπιφθηινο, θησρφο, γέξνο, παηδί, γπλαίθα. Ρη έρεη κείλεη; Ν λένο, ν άλδξαο θ.ιπ. Ζ γπλαίθα απηή ηε ζηηγκή, είλαη απαξάδεθην λα ππάξρνπλ επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Ρν Θη φκσο γηαηί ππάξρνπλ; Γηαηί ππάξρεη αλάγθε. Πηελ αγνξά ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε. Παθέζηαηε. Απφ εθεί θαη πέξα, γηαηί παξθάξσ εγψ ζην πεδνδξφκην εθεί πνπ έρεη ηελ θνχξκπα θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη ην αλαπεξηθφ θαξνηζάθη ή ην παηδηθφ θαξνηζάθη; Απηφ είλαη ζέκα αγσγήο. Όηαλ βιέπεηο ζην πάξθηλγθ ηνπ ζνχπεξ κάξθεη ζέζεηο γηα αλάπεξνπο ή γηα εγθχνπο θαη πάεη εθεί θαη δελ ην ζέβεηαη νχηε απηφ. Ρηο πξνάιιεο είρα πάεη ζηε κάλα κνπ ζηα Ξαηήζηα θαη είρα πάεη ζην ςηιηθαηδίδηθν θαη είλαη κηα θπξία θαη έρεη βάιεη ην ρέξη έηζη θαη ιέεη δψζηε κνπ ηζηγάξα. Απφ ην ληχζηκν, θαηάιαβα φηη είλαη Ονκά. Θαη ιέσ γηαηί δελ κπαίλεηε κέζα; Γηαηί θάζεζηε έηζη; Γηαηί ζα κνπ πεη φηη ηελ έθιεςα. Θαη μαθληθά ζπλεηδεηνπνηψ φηη είρε δίθην, ηη πξνθαηάιεςε ππάξρεη ηειηθά. Ρξνκεξή πξνθαηάιεςε. Απηά δελ πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ηα μεπεξάζνπκε; Γηα πνην ξαηζηζκφ κηιάκε; Δδψ κηιάκε γηα πιήξε απαμίσζε ηνπ δηπιαλνχ καο. Ρνπ δηπιαλνχ καο γεληθά. Ξνπ δελ αλήθεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ελ πάζεη πεξηπηψζεη. Απηφ ζέιεη εθπαίδεπζε ζηα Γεκνηηθά επαλαιακβάλσ. Ρν λα πνχκε φηη ζα ηα κάζνπλ ζην Γπκλάζην ή ζην Ιχθεην είλαη πνιχ αξγά. Ήδε ηα παηδηά έρνπλ κεγαιψζεη γηαηί, πσο κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηψξα; Κε ην δηαδίθηπν, κε ηελ ηειεφξαζε. Θη φκσο έλα 98% ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πάξα πνιχ θαιφ, ππάξρεη φκσο έλα 2% πνπ είλαη ηφζν θαθφ πνπ επεξεάδεη ην ππφινηπν 98%. Δάλ δείηε εηθφλεο παηδηθήο πνξλνγξαθίεο πνπ βιέπσ φηαλ πηάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο. Ρη λα ζαο πσ; Κεηά ηφζα ρξφληα πνπ έρνπλ δεη ηφζα ηα κάηηα κνπ, έρσ δεη πνιιά πξάγκαηα θαθνπνίεζεο θ.ιπ. Αιιά απηφ δελ ην έρσ μαλαδεί. Βηαζκνχο κσξψλ θάησ ηνπ έηνπο! Γηαηί πξνζέμηε. Όηαλ αθνχηε ηηο εηδήζεηο πεξί θπθιψκαηνο βίαο κελ πάεη ην κπαιφ ζαο ζε θακηά 16ρξνλε ηελ νπνία ηελ βιέπνπλ πνπ θάλεη ζεμ. Θακία ζρέζε. Κηιάκε γηα παηδηά θαη κσξά. Θπξίσο κσξά ηειεπηαία. Πεκεησηένλ λα ζαο πσ φηη δελ κπνξεί λα ην θάλεηο θαηά ιάζνο. Λα θάλεηο download θαηά ιάζνο λα πεηο φηη θαηά ιάζνο κνπ έηπρε. Απηά ηα sites ρξεηάδνληαη πηζησηηθή θάξηα 16

17 ηελ νπνία πξνπιεξψλεηο θαη ζνπ δίλνπλ ξαληεβνχ γηαηί γίλνληαη δσληαλά απηνί νη βηαζκνί. Εσληαλά. Ν δηπιαλφο καο φκσο ηα θάλεη απηά. Θαη φηαλ ήκαζηαλ ζηε ΓΑΓΑ, ε αδεξθή ηνπ, πνπ είραλε πηάζεη ζπκάκαη έλα παηδί 30 ρξνλψλ, ν νπνίνο ήηαλε ρξήζηεο θαη κνπ ιέεη, κα είλαη θαιφ παηδί ν αδεξθφο κνπ κελ ηνλ βάδεηε κέζα (ην πιηθφ ην είραλε πάξεη απ ην ζθιεξφ ηνπ) θαη ιέσ, εγψ δελ έρσ αληίξξεζε αιιά, ιέσ, παηδηά έρεηε, ιέεη λαη, ζα ηα αθήλαηε ιέσ κε ηνλ αδεξθφ ζαο; έηζη ηεο είπα. Γηαηί ε αδεξθή δελ είρε δεη ηη έβιεπε. Φαληαδφηαλ φηη έβιεπε. Όρη άξξσζηα. Γηφηη ην λα ιέκε φηη είλαη άξξσζηνη απηνί νη άλζξσπνη, είλαη ειαθξπληηθφ γη απηνχο. Γελ ζεσξψ φηη είλαη άξξσζηνη. Δίλαη εγθιεκαηίεο. Ρν άξξσζηνο μέξεηε είλαη ειαθξπληηθφ, δελ πξέπεη λα ιέγεηαη κε ηίπνηα. Νχηε ζηνπο θαθνπνηεηέο ζηελ νηθνγελεηαθή βία. - Τι ποινή προβλέπεηαι; Κέρξη ηψξα ήηαλ αηηκψξεηνο. Ρψξα ςεθίζηεθε έλαο Λφκνο. Ρν ζέκα δελ είλαη ηη πνηλή έρεη. Λφκνη ππάξρνπλ. Ρν ζέκα είλαη εάλ εθαξκφδνληαη. Δίρε δάζθαινπο, λεπηαγσγνχο, παπάδεο. Θαη μαλαγπξλάλε πίζσ ζηε δνπιεηά ηνπο. Έρεη ζπκβεί απηφ θαη ζπκβαίλεη θαηά θφξνλ. Απαξάδεθηα πξάγκαηα. Ρα έρσ πεη απηά. φηη θάηη πξέπεη λα γίλεη. Ρν κεγάιν πξφβιεκα ζηελ Διιάδα είλαη φηη ππάξρεη αηηκσξεζία. Γελ ηηκσξείηαη θαλείο. Θαη ην βιέπνπκε θάζε κέξα απηφ, δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο ην πσ εγψ. Ξξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα αξρίζνπκε λα ηηκσξνχκε. Όρη λα ιέγεηε σο δηθαηνινγία φηη είλαη γεκάηεο νη θπιαθέο θαη δελ έρνπκε πνπ λα ηνπο βάινπκε. Όπσο είπε θαη θάπνηνο εηζαγγειέαο, φπνηνο έρεη ιεθηά δελ κπαίλεη θπιαθή ζηελ Διιάδα, ελλνψληαο φηη πιεξψλεηο θαη εμαγνξάδεηο. 17

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα