Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική"

Transcript

1 Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε απφ πιεπξάο πνιηηείαο. Δίλαη ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο ε αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, φινη κηιάλε γη απηφ θαλέλαο φκσο δελ θάλεη ηίπνηα. Δίλαη έλα δνπιεκπφξην ζηε ρεηξφηεξή ηνπ κνξθή, ρεηξφηεξν απφ ην δνπιεκπφξην ησλ Αθξηθαλψλ ζηελ Ακεξηθή θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ λφκηκν. Έρνπλ βγεη ρηιηάδεο ηαηλίεο κε απηφ ην ζέκα. Θαη φκσο απηφ δελ ήηαλ ηίπνηα ζρεδφλ ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί ε θνηλσλία έρεη πξνρσξήζεη. Νη θνηλσλίεο ζηηο κέξεο καο γίλαλε πνιχ πην επάισηεο παξά ηφηε, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγάια λνχκεξα δηαθίλεζεο αλζξψπσλ γηα δνπιεία πνιχ πην εχθνια θαη πνιχ πην γξήγνξα. Ρφηε ρξεηαζηήθαλε 200 ρξφληα γηα λα κεηαθέξνπλ αλζξψπνπο, ηψξα ζε 20 ρξφληα έρνπλ κεηαθέξεη πάλσ απφ αλζξψπνπο. Αξθεί λα ζαο πσ φηη απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ζχκαηα εκπνξίαο ζηνλ θφζκν, απφ ηα νπνία ηα κηζά είλαη παηδηά. Πηε ρψξα καο ην trafficking έρεη εμαπισζεί θαη ζα έρεηε αθνχζεη πνιιά γη απηφ. Ινηπφλ, ην ρεηξφηεξν είδνο κεηαλάζηεπζεο γηα ην νπνίν κηινχλ νη ηειενξάζεηο, νη πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξάθνη είλαη ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ πνπ γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν ρσξίο είλαη εληαγκέλνη ζε θάπνην λφκηκν κεηαλαζηεπηηθφ πξφγξακκα. Απηνί κεηαθέξνληαη σο ιαζξνκεηαλάζηεο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα. Ζ επίζεκε νξνινγία ηνπ ΝΖΔ είλαη: undocumented migrants. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ κε ηνλ άιθα ή βήηα ηξφπν δηαθηλνχληαη. Ζ δηαθίλεζε ρσξίδεηαη ζην smuggling θαη ζην trafficking. Όηαλ ιέκε smuggling ελλννχκε θάπνηνλ ν νπνίνο πιεξψλεη θάπνηνλ λα δηαθηλεζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κεηαθέξεη ζε κηα ρψξα πνπ θπζηθά ζα ρξεηαδφηαλ βίδα αιιά δελ είρε βίδα θαη έηζη πιεξψλεη θάπνηνλ γηα λα ηνλ βάιεη παξάλνκα. Απηφο είλαη ν θχξηνο φγθνο ησλ αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα καο. Δίηε κέζα απφ ηνλ Έβξν είηε κέζα απφ ηα λεζηά, κέζσ ζαιάζζεο δειαδή 1

2 θαη θπξίσο έξρνληαη απφ ηελ Αλαηνιή. Απφ ηελ Ρνπξθία θαηά θχξην ιφγν. Παθψο γλσξίδεηε, φηη ππάξρεη κηα δηκεξήο ζπκθσλία επαλαπξνψζεζεο, ε νπνία φκσο δελ ιεηηνπξγεί. Δίλαη πνιχ δχζθνιν -εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθηλήζεσλ- λα απνδείμεηο φηη ήξζαλ απφ εθεί, θαζψο έξρνληαη κε θνπζθσηά ηα νπνία ηα βπζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο φηαλ εληνπίδνπλ θάπνην ζθάθνο ηνπ Ιηκεληθνχ, γηα λα αλαγθάζνπλ ην Ιηκεληθφ λα ηνπο δηαζψζεη. Πην Γίθαην ηεο ζάιαζζαο ινηπφλ είζαη ππνρξεσκέλνο, φρη κφλν απφ ην λφκν αιιά θαη αλζξσπηζηηθά, φηαλ βιέπεηο έλαλ άλζξσπν λα πλίγεηαη λα ηνλ βνεζήζεηο. Ραπηφρξνλα δε, δελ έρνπλ θαλέλα ηαμηδησηηθφ έγγξαθν επάλσ ηνπο. Άξα, εδψ ε δπζθνιία είλαη πξψηνλ λα εληνπίζεηο απφ πνχ είλαη. Ωξαία, ζέιεηο λα ηνλ απειάζεηο. Ξνπ; Όηαλ ν ίδηνο δελ ζνπ ιέεη φηη είλαη π.ρ. απφ ην Καξφθν ή ηελ Ρπλεζία. Αιιά ηζρπξίδεηαη, φπσο νη πεξηζζφηεξνη, φηη είλαη Ξαιαηζηίληνο θαη δεηάεη άζπιν. Αιιά απηφ είλαη αζηείν, αθνχ ππάξρνπλ θάπνηνη ηξφπνη λα ην βξνπλ κε δηεξκελείο, εξσηήζεηο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ κηιάλε ηα Αξαβηθά, απφ ην αλ μέξνπλ ηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο. Κπνξνχλ λα βξνπλ δειαδή αλ πξάγκαηη θάπνηνο είλαη Ξαιαηζηίληνο, ή είλαη π.ρ. Πνκαιφο, ή θάπνηνο δειαδή πνπ έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάξεη άζπιν. Αλ θαη ζηε ρψξα καο φπσο ζα μέξεηε άιιν κεγάιν θεθάιαην ην ζέκα ηνπ αζχινπκέρξη ηψξα δελ δίλαλε άζπιν. Ιαλζαζκέλα, θαηά ηελ άπνςή κνπ γηαηί ην λα έρεηο θάπνηνλ 5 ρξφληα σο αηηνχληα άζπιν ρσξίο λα ηνπ πεηο αλ δηθαηνχηαη ή φρη άζπιν ζεσξνχλ φηη δελ ελζαξξχλνπλ άιινπο λα έξζνπλ γηα λα πάξνπλ άζπιν. Απηφ είλαη ραδφ γηαηί είλαη αθφκα ρεηξφηεξν. Καζεχηεθε αο πνχκε φηη νη Γεσξγηαλνί π.ρ. νη νπνίνη δελ δηθαηνχληαη άζπιν θάλνληαο αίηεζε γηα άζπιν θαη κέρξη λα απαληήζνπλ δελ ζα έρνπλ πξφβιεκα. Έθαλαλ έηζη πνιινί αίηεζε γηα άζπιν. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ην ίδην ην άζπιν. Γηαηί θάπνηνο πνπ ζα δηθαηνχληαλ πξαγκαηηθά άζπιν λα πεξηκέλεη ζηε γξακκή ηα επφκελα πρ. 10 ρξφληα κήπσο θαη ηνπ απαληήζνπλ. Άξα είλαη ιάζνο. Ρψξα δηνξζψζεθε ε θαηάζηαζε, λνκηθά ηνπιάρηζηνλ. Ξέξαζε ν λένο Λφκνο ζηε Βνπιή. πνηίζεηαη ηψξα φηη ζα γίλνπλ Δπηηξνπέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία πνπ ζα βειηηψζνπλ ην ράνο ρηιηάδσλ αηφκσλ ζηελ αλακνλή. Απφ εδψ θαη πέξα ε αλακνλή ζα είλαη κηαο εβδνκάδαο; Δλφο κήλα; Γηα κέλα ζα πξέπεη εληφο εκεξψλ λα δίλεηαη ε απάληεζε. Δίλαη δεδνκέλν πνηνο δηθαηνχηαη θαη πνηνο φρη άζπιν. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη λα ππάξρεη έλα εχινγν 2

3 ρξνληθφ δηάζηεκα θη φρη νη άλζξσπνη λα πεξηκέλνπλ ρξφληα κέρξη λα ηνπο πνπλ αλ δηθαηνχληαη ή φρη άζπιν. - Με ασηούς ποσ είπαηε όηι είναι ζηην οσρά και περιμένοσν ηι γίνεηαι; Απηνί παίξλνπλ κηα ξνδ θάξηα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη αηηψλ άζπιν θαη έρνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα δειαδή δελ κπνξείο λα ηνλ δηψμεηο, λα ηνλ απειάζεηο θαη ηαπηφρξνλα δελ κπνξεί λα βξεη κηα δνπιεηά θ.ιπ. Δληάμεη ηψξα, νη δνπιεηέο είλαη δπζεχξεηεο... Ξνην απνηέιεζκα φκσο; Όηη άλζξσπνη πνπ ελδερνκέλσο λα εδηθαηνχλην άζπιν δελ έθαλαλ θαλ αίηεζε. Γειαδή Αθγαλνί, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ άζπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη κεηά, πνιχ ζπάληα έθαλαλ αίηεζε γηα άζπιν. Ηξαθηλνί, επίζεο ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ άζπιν. Γελ έθαλαλ θαλ ηνλ θφπν λα θάλνπλ αίηεζε. Ρη θάλαλε αληί απηνχ: Ξεγαίλαλε ζηελ Ξάηξα ή ζηελ Ζγνπκελίηζα, πεξίκελαλ λα βξνπλ έλα θνξηεγφ γηα λα πάλε ζηε Ηηαιία φπνπ ηειηθφο πξννξηζκφο ήηαλ ε Γεξκαλία ή θάπνην Πθαλδηλαβηθφ θξάηνο φπνπ εθεί, εχινγα, ζα θάλαλε ηελ αίηεζε γηα ην άζπιν. Γηαηί αλ ηελ είραλε θάλεη ζε εκάο ζα ηνπο μαλαζηέιλαλε πίζσ. Βάζεη ηνπ Γνπβιίλνπ. Δκείο, σο ΓΝΚ, έρνπκε έλα πξφγξακκα ηψξα πνπ είλαη νη εζεινληηθνί επαλαπαηξηζκνί. Έξρνληαη ζε εκάο φζνη ζέινπλ λα γπξίζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Θπξίσο απηνί πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ έγγξαθα. Έρνπκε έλα ζχκβνπιν απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, ν νπνίνο ηνπο ελεκεξψλεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ βεβαίσο δηθαηνχληαη άζπιν, έρεηο δηθαίσκα λα δεηήζεηο άζπιν. Έζησ φηη θάλνπλ αίηεζε. Θαη έζησ φηη παίξλνπλ. Θαη ινηπφλ; Ρν άζπιν ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κείλεη εδψ, λα έρεη άδεηα εξγαζίαο θαη άδεηα παξακνλήο, αιιά κεηά; - Ξνην είλαη ην εηδηθφ επεξγέηεκα; Γελ ηνπ δίλεηο μελψλα. Γελ ηνπ δίλεηο benefits πνπ ζα πάξεη ελδερνκέλσο ζε ρψξεο φπσο ε Πνπεδία, ε Γεξκαλία θ.ιπ., απιά παξέρεηαη θάπνην βνήζεκα νηθνλνκηθφ. Κηιάκε ηψξα γηα ηνπο έρνληεο άζπιν. Απηφ πνπ ιέκε πνιηηηθφ άζπιν ζηελ Διιάδα. Ξνπ είλαη ιάζνο, ην άζπιν δελ είλαη κφλν πνιηηηθφ κπνξεί λα είλαη ν,ηηδήπνηε. Δλλνψ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Ρν άξζξν 1 ηεο Ππλζήθεο ηεο Γελεχεο αλαθέξεη ξεηά φηη άζπιν δηθαηνχηαη φπνηνο δηψθεηαη απφ ηε ρψξα ηνπ γηα πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, θπιεηηθνχο, θνηλσληθνχο ή άιινπο ιφγνπο. Δίρακε ζπξξνή ρξηζηηαλψλ νξζφδνμσλ απφ ην Ηξάλ, φηαλ γηλφληνπζαλ νη κεγάιεο δηψμεηο 3

4 ησλ ηζιακηζηψλ θαη είρακε πξνβιήκαηα γηαηί δελ ήηαλ πνιηηηθέο δηψμεηο, ήηαλ ζξεζθεπηηθέο δηψμεηο. Δπίζεο, έρνπκε πνιινχο αηηνχληεο άζπιν πνπ δηψθνληαη ιφγσ δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή φπνηνο είλαη νκνθπιφθηινο ζε κηα ηζιακηθή ρψξα ηνλ ζθνηψλνπλ. Δίλαη ζαλαηηθή θαηαδίθε. Γελ είλαη έηζη απιά. Ρνπο θξεκάλε, ή θάηη ηέηνην. Θπκάκαη κηα πεξίπησζε θάλακε κηα νιφθιεξε παξάζηαζε φπνπ ήηαλ έλαο Αηγχπηηνο ν νπνίνο ληπλφηαλ γπλαηθεία, δειαδή δελ κπνξνχζε λα θξπθηεί θαη ηνλ είραλ απειάζεη. Ξνπ λα πάεη απηφο θαη λα γπξίζεη πίζσ; Ξνπ ν ίδηνο ηνπ ν παηέξαο ζα ηνλ ζθφησλε. Όρη ην θξάηνο. Έρνπκε θαη άιια πνιιά αθφκα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεηε θη εζείο θαηά θαηξνχο ζην hotline, δειαδή, θιεηηνξηδεθηνκέο, βία, αηκνκημίεο, πξάγκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα έρνπκε κεξηκλήζεη λα πεξλάκε θάπνηα κελχκαηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη, φρη κφλν ην ηππηθφ, ηελ άδεηα παξακνλήο θ.ιπ., αιιά απφ εθεί θαη πέξα. Αθφκα θαη λα έρεη άδεηα παξακνλήο θαη λα είλαη λφκηκνο. Αλ αληηκεησπίδεη ηέηνηνπ είδνπο ηηκσξίεο ή ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο δελ πξέπεη λα ηνπ πνχκε φηη ππάξρεη θάπνηνο εδψ ν νπνίνο ζα ηνλ βνεζήζεη; Γειαδή ζην hotline πνπ θαιείζηε εζείο λα δνπιέςεηε είλαη ζίγνπξν φηη ζα αληηκεησπίζεηε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Θα πξέπεη λα είζηε έηνηκνη λα ην αληηκεησπίζεηε. Ρη ζα θάλεηε ινηπφλ αλ πάξεη κηα κηθξή θνπέια θαη ζαο πεη φηη κε θπλεγάεη ε κάλα κνπ λα κνπ θάλεη θιεηηνξηδεθηνκή; Ρη ζα θάλεηε; Ξνπ ζα απεπζπλζείηε; Πε πνηνλ; - Σηον ειζαγγελέα ανηλίκων. Ωξαία. Γελ ζα ζπλερίζσ ηη ζα θάλεη ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ γηαηί δελ ζαο λνηάδεη αιιά εδψ φκσο ην ζέκα είλαη, πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζεί θαη κηα ΚΘΝ ή ην ΔΘΘΑ ή θάπνηνο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νπσζδήπνηε. Θάπνηνο ςπρνιφγνο νπσζδήπνηε. Γηαηί δελ είλαη κφλν λνκηθφ ην ζέκα. Δίλαη θαηά θχξην ιφγν αλζξσπηζηηθφ θαη έρεη λα θάλεη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Γειαδή πξέπεη λα ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία λα βνεζήζνπλ εζάο. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη λα ραηξεηίζνπκε ηελ πξσηνβνπιία απηή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο λα θάλεη απηήλ ηελ Γξακκή. Ρν ζέκα είλαη λα κπνξεί λα βνεζήζεη απφ εθεί θαη πέξα. Λα ππάξρνπλ ππνδνκέο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ λα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο. Μέξεηε ηη κνπ ζπκίδεη; Λα ζαο πσ έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα, φηαλ είπαλ φηη ζα θάλνπλ γηαηί έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε ηψξα- ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν. Έρεη ςεθηζηεί θαη εγθξηζεί θαη απφ ηελ 4

5 Θνκηζηφλ, λα δεκηνπξγεζνχλ Θέληξα πξψηεο πνδνρήο. Γηα ηηο ρψξεο εηζφδνπ. Ρη είρακε πξνηείλεη θαη ην νπνίν πέξαζε; Όηη εδψ έρνπκε έλαλ θφζκν πνιπζπιιεθηηθφ, έξρνληαη απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη έρεη κέζα smuggling, trafficking, ν,ηηδήπνηε. Κηθξά, κεγάια, λεαξνχο, αηηνχληεο άζπιν, γπλαίθεο, παηδηά, αλάπεξνπο. Όια καδί. Κέρξη ηψξα ηη θάλακε; Ρνπο βάδακε φινπο ζε έλα δσκάηην, έλα κείγκα αλζξψπσλ φπνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θαη νη δηαθηλεηέο νη ίδηνη κέζα. Ξνπ ήηαλ. Θαη θέξλακε δηθεγφξνπο θ.ιπ. Κέρξη ηψξα έηζη γίλνληαλ ηα πξάγκαηα. Ιέκε ινηπφλ θαη απνθαζίζηεθε απηφ - λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο screening απηφ πνπ ιέκε δηεζλψο, ν νπνίνο ζα ιέεη: αηηνχληεο άζπιν, ζχκαηα εκπνξίαο, αλήιηθνη, βαζαληζζέληεο, επάισηεο νκάδεο. Λα μερσξίδεη δειαδή ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαη εκείο ζαλ ρψξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη φρη επεηδή ζέινπκε αιιά είκαζηε ππνρξεσκέλνη- απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο λα ηνπο βνεζήζνπκε θαη νη ππφινηπνη αο πεγαίλνπλ ζε έλα θέληξν θξάηεζεο γηα απέιαζε θ.ιπ. Ωξαία ηδέα. Θα εθαξκνζηεί. Θη εγψ ηνπο ιέσ φηη εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζχλνξα. Κεηά πνπ ζα πάλε ηα παηδηά; Ξνπ ζα πάλε ηα ζχκαηα εκπνξίαο; Ξνπ ζα πάλε νη αηηνχληεο άζπιν, πνπ ζα πάλε νη βαζαληζζέληεο θ.ιπ.; Θέισ λα πσ ππνηίζεηαη φηη ην πνπξγείν γείαο ζα έρεη έλα δίθηπν μελψλσλ καθξνρξφληαο θηινμελίαο πνπ δελ ππάξρεη. Ξνπ είλαη νη μελψλεο παηδηψλ; Μελψλαο ζπκάησλ δελ ππάξρεη. πάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε μελψλαο ρσξεηηθφηεηαο 10 αηφκσλ θαη άιια 5 άηνκα ην ΔΘΘΑ εδψ πέξα. Ρέινο. Θιείζαλε φινη ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. Θαη ε εθθιεζία έθιεηζε ην δηθφ ηεο. Γελ ππάξρεη. Μελψλαο γηα άλδξεο δελ ην ζπδεηψ, μεράζηε ην, νχηε γη αζηείν. Αηηνχληεο άζπιν; Ρν ΔΠΞ, ε ΞΟΑΜΗΠ, άιιν έλα ζηε Θεζζαινλίθε άιιν έλα ζην Βφιν ηειείσζε θη εθεί. Ξνπ ζα πάλε φινη απηνί; Θαιά ζα ηνπο μερσξίζνπκε, θαιά ζα ηνπο βνεζήζνπκε. Κεηά; Άξα ινηπφλ είλαη πνιχ πην βαζχ ην δήηεκα. Θαη ην ιέσ απηφ ζαλ παξάδεηγκα ην νπνίν δελ ζαο αθνξά αιιά ζα πξέπεη πξηλ πξνηείλεηαη ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ζηε Γξακκή λα ζθεθηείηε δπν θνξέο πνπ ζα απεπζπλζεί ην ζχκα. Κελ ην ζηείινπκε θαη πάεη ρεηξφηεξα. Λαη, ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ, αιιά πνηνο εηζαγγειέαο αλειίθσλ; Θαηαξρήλ ππάξρεη κφλν ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Πε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα δελ ππάξρνπλ εηζαγγειείο αλειίθσλ. Θαη είλαη ζαθέο φηη δελ ζα έξρνληαη φινη απφ ηελ Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε. Έλα. Γεχηεξνλ: ε ππεξεζία ηεο εηζαγγειίαο αλειίθσλ είλαη ελεκεξσκέλε; Γελ μέξνπλ πην 5

6 βαζηθά ζέκαηα γη απηφ εκείο, ζαλ νξγάλσζε, έρνπκε εθπαηδεχζεη εηζαγγειείο θαη δηθαζηέο πνιιέο θνξέο. - Αλ είλαη παηδί λαη. Αλ δελ είλαη παηδί φκσο; Ρα ζχκαηα φκσο κπνξεί λα είλαη αλήιηθα, ελήιηθα θ.ιπ. Νη Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο, ελδερνκέλσο λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, εάλ κπνξνχλ, εάλ έρνπλε ρξεκαηνδφηεζε θη απηέο θη εάλ δελ έρνπλε θιείζεη. Γηφηη θιείζαλε ηνλ Μελψλα γηα ην trafficking. Ξξέπεη ζπλνιηθά λα ην δνχκε ην ζέκα. Δγψ ην ζέησ ζαλ πξνβιεκαηηζκφ. - Πρακηικά Ξξαθηηθά ζα έρεηε κπξνζηά ζαο έλαλ θαηάινγν θαη ζα θνηηάμεηε εθείλε ηελ ψξα ad hoc, απηφ πνπ ιέκε θαηά πεξίπησζε. Αιιά εδψ έρεη ζεκαζία ζα κνπ πείηε δελ έρνπκε εκπεηξία. Πσζηφ, αιιά έζησ κε ηελ θνηλή ινγηθή, κε ην απηνλφεην. Θα κνπ πείηε θακηά θνξά ην απηνλφεην είλαη δχζθνιν αιιά εγψ ζεσξψ φηη εζείο ζα κπνξείηε λα ην βξείηε, λα πξνσζήζεηε ζσζηά. Ξ.ρ. ην Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ ππάξρνπλ πνιινί πνπ έρνπλ αληηξξήζεηο ή ηελ ΑΟΠΗΠ θ.ιπ., αλ κηιάκε γηα παηδηά. Δάλ κπνξνχλ, γηαηί κπνξεί λα ζαο πνπλ δελ κπνξνχκε ή είκαζηε γεκάηνη. Απηφ πνπ ζαο είπα γηα ηελ θιεηηνξηδεθηνκή δελ ην είπα ηπραία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηαηί δελ κπνξεί λα ην δεη θαλέλαο. Θαλέλαο. Ήκνπλ ζην Όζιν, ζηε Λνξβεγία, θαη θπξηνιεθηηθά έλησζα καζεηήο κεηά απφ 25 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε δνπιεηά απηή. Γηφηη είδα ην πσο έρνπλ πξνβιέςεη πξάγκαηα πνπ εκείο νχηε ηα θαληαζηήθακε πνηέ. Γελ ζαο ηα ιέσ ηπραία φια απηά. Νχηε ζέισ λα ζαο παληθνβάιισ. Απιψο ιέσ, ζα αληηκεησπίζεηε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Γελ είλαη κφλν κηα απιή πεξίπησζε, π.ρ. κε δέξλεη ν άλδξαο κνπ, φρη φηη ε θαθνπνίεζε είλαη απιή, αιιά ζέισ λα πσ φηη ηελ έρνπκε αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξν. πάξρεη κηα εκπεηξία ηεο Γξακκαηείαο εδψ πνπ είρε κέρξη ηψξα, απ φηη μέξσ, ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θ.ιπ. Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ν βηαζκφο είλαη ζέκαηα πνπ έρεη αζρνιεζεί ε ειιεληθή θνηλσλία. πάξρνπλ φκσο ζέκαηα δηφηη εδψ κηιάκε θπξίσο γηα κεηαλάζηεο, κε ηα νπνία δελ έρνπκε αζρνιεζεί γηαηί είλαη άιιεο θνπιηνχξαο, δελ ηα έρνπκε δεη. πάξρνπλ πεξηπηψζεηο γάκσλ νη νπνίνη δελ είλαη πξαγκαηηθνί γάκνη θ.ιπ. Όια απηά ζα ηα αληηκεησπίζεηε. Δπίζεο, έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ζα είλαη ελδερνκέλσο ε γιψζζα επηθνηλσλίαο. Γειαδή κπνξεί ηα ειιεληθά ηεο γπλαίθαο λα κελ είλαη ηφζν θαιά θαη λα κελ κηιάεη αγγιηθά πνπ ελδερνκέλσο εζείο μέξεηε. Αλ αξρίζεη λα κηιάεη 6

7 θαξζί ή δελ μέξσ θη εγψ ηη άιιν εθεί είλαη πξφβιεκα. Γελ μέξσ πσο έρεηε ζθεθηεί λα ην αληηκεησπίζεηε απηφ. Δκείο είρακε κηα ππφζεζε κε έλα πξφγξακκα πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηάθξαζεο αιιά δελ πέξαζε απηφ. Όηη θνζηίδεη ζηελ Διιάδα δελ πξνρσξάεη. - Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα ασηόμαηης μεηάθραζης μέζω σπολογιζηή Απ ην νιφηεια Λα ην βάιεηο λα ζνπ κεηαθξάδεη. Γειαδή πφζν ιάζνο λα θάλεη ζηνλ βηαζκφ; Ξφζν ιάζνο λα θάλεη ζηελ θαθνπνίεζε ην θνπκπηνχηεξ; Δδψ δελ έρεηο έλα θείκελν. Δδψ έρεηο έλα άηνκν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θξίζε, έρεη ςπρνινγηθφ πξφβιεκα, ην έρνπλ δείξεη, ην έρνπλ βηάζεη θ.ιπ. Δζέλα απηφ πνπ ζε λνηάδεη είλαη λα δεηο ηη; Ρε δείξαλε; Ρε βηάζαλε; Ρη έρεη γίλεη; Ήηαλ ζε ζθιαβνπάδαξν θαη απέδξαζε; Δδψ ινηπφλ είλαη δχζθνιν. Γελ μέξσ ηη έρεηε ζθεθηεί εζείο ή ηη έρεη ζθεθηεί ε πεξεζία εδψ γηα απηφ ην ζέκα. Γελ ην μέξσ. Ρν βιέπσ ζαλ εκπφδην. Μέξεηε πσο ζα έπξεπε λα είλαη ε γξακκή; Κε 15 γιψζζεο θαη ζε 24σξε βάζε. Δκείο, ν ΓΝΚ δειαδή, απηφ ζα πξνηείλακε. Λα ζαο πσ ιίγα πξάγκαηα γηα ηνλ ΓΝΚ. Ν ΓΝΚ είλαη έλαο δηαθξαηηθφο δηαθπβεξλεηηθφο Νξγαληζκφο, δειαδή ηα κέιε ηνπ είλαη θξάηε. Δίλαη 60 ρξφληα Νξγαληζκφο, έγηλε ζην πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Αζρνιείηαη κε απηφ πνπ ιέγεηαη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί γεληθφηεξα. Ιεηηνπξγεί ζαλ ζχκβνπινο θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ηα θξάηε-κέιε γη απηφ θαη θάζε Γξαθείν ζηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη θάλεη άιια πξνγξάκκαηα. Φπζηθά, έρνπκε Γξαθεία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έρνπκε 450 Γξαθεία κε ρηιηάδεο πξνζσπηθφ, απηφ είλαη θαιφ γηαηί ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηθηχσζε, θη έηζη αλά πάζα ζηηγκή μέξνπκε ηη γίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Πηελ Διιάδα βξηζθφκαζηε απφ ην 1952, απηφ γηαηί ζηελ Διιάδα ην κεηαλαζηεπηηθφ ήηαλ πάληα θχξην ζέκα. Ρηο δεθαεηίεο εθείλεο έθεπγαλ νη Έιιελεο θαη πήγαηλαλ πξνο ηα έμσ, γη' απηφ θαη άλνημε ην Γξαθείν. Ρφηε βνεζήζακε γχξσ ζηηο Έιιελεο λα πάλε ζε ππεξπφληηεο ρψξεο, κεηά κεηεμειίρζεθε. Αθνξνχζε δειαδή ηε κεηαλαζηεπηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Απφ ρψξα πξνέιεπζεο, ρψξα δηέιεπζεο, ππήξμαλ δπν δεθαεηίεο πνπ εξρφληνπζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα πάλε αιινχ θαη βεβαίσο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πνπ ε Διιάδα γίλεηαη ρψξα ππνδνρήο, ρσξίο λα ην ζέιεη, θαη απφ εθεί θαη πέξα πξνζπαζνχκε λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. - 7

8 Δκέλα κε παίξλνπλ ηειέθσλν Έιιελεο θαη κε ξσηάλε πνπ κπνξνχκε λα πάκε. Δίλαη πνιχ ιεπηά ζέκαηα. Γελ κπνξεί λα μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα κεηαλάζηεπζεο εθφζνλ δελ είλαη ζχκθσλε θαη ε θπβέξλεζε. Δκείο ζα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε θπζηθά θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο αιιά απηφ είλαη εθηφο ζέκαηνο. Άξα ινηπφλ, γηα λα θιείζνπκε ηελ παξέλζεζε θαη λα ζπλερίζνπκε απφ εθεί πνπ μεθηλήζακε, νη δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, δηαθίλεζεο αλζξψπσλ είλαη: Smuggling θαη trafficking. Ξξνζέμηε φκσο, ππάξρεη κηα πνιχ ιεπηή γξακκή κεηαμχ ηνπ smuggling θαη ηνπ trafficking. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Πεκαίλεη φηη αλ ν δηαθηλεηήο θαηαιάβεη ή πηζηέςεη ή ζεσξήζεη φηη κπνξεί λα βγάιεη ιεθηά δελ ζα ζε αθήζεη λα θχγεηο, ζα ζε πνπιήζεη. Έηζη απφ smuggling κπνξεί λα γίλεη trafficking. Άξα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαη ζην smuggling θαη ζην trafficking. Γηαηί κπνξεί λα δψζεηο ιεθηά λα ζε πεξάζνπλε αιιά αλ ηνπ δεηήζεη θάπνηνο, π.ρ. γηα κηα θάπνηα θνπέια θαη ηνπο πεη ζέισ απηήλ, ζα ηνπ ηε πνπιήζεη. Γελ έρεη ζεκαζία. Αιιά θη έλα παηδί. Κπνξψ λα ζαο πσ φηη ε εκπνξία αλζξψπσλ αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ηνπ εκπνξίνπ. Γελ έρεη θακία δηαθνξά απφ νηηδήπνηε άιιν. Απιψο αληί λα πνπιάο θιηηδάληα πνπιάο αλζξψπνπο. Ξνπ ζεκαίλεη ηη; Όηαλ ππάξρεη πξνζθνξά, φηαλ ππάξρεη δήηεζε. Γη απηφ ην ιέσ απηφ. Γηφηη ε δήηεζε βέβαηα δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο πειάηεο. Ρνπο ρξήζηεο. Ζ εκπνξία είλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε ηξείο παίθηεο. Ππλήζσο κηιάκε γηα ηνπο δπν θαη μερλάκε ηνλ ηξίην. Κηιάκε δειαδή γηα ην ζχκα θαη ην ζχηε. Ρν ζχκα γηαηί ζέιεη πξνζηαζία θαη ν ζχηεο γηαηί ζέιεη θπιαθή θαη ζσζηά. Μερλάκε φκσο ηνλ πειάηε πνπ είλαη ν ηξίηνο παίθηεο. Θαη γηαηί ηνλ μερλάκε απηφλ; Γηαηί είκαζηε εκείο ν πειάηεο. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ε ηδέα φηη trafficking αθνξά κφλν γπλαίθεο γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε είλαη μεπεξαζκέλε. Γηαηί ζχκα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη ν νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο, είηε είλαη άλδξαο, είηε είλαη γπλαίθα, είηε είλαη παηδί. Αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ έρεη ζε θάζε ρψξα. Δκείο πξηλ κεξηθά ρξφληα είρακε θάλεη ελδν-ππεξεζηαθά, κηα έξεπλα κε ηα θεληξηθά καο γξαθεία ζηε Γελεχε λα δνχκε ηη γίλεηαη ζηνλ θφζκν, πνηα είλαη ε εηθφλα ηνπ trafficking αλά ρψξα. Όπσο ζαο είπα έρνπκε γξαθεία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη είδακε πξάγκαηα πνπ δελ είρακε θαληαζηεί. Λα ζαο πσ κεξηθά παξαδείγκαηα. Ρφηε είρακε θπξίσο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. Ήηαλ ε επνρή ηεο μαλζηάο κε ηηο αγγειίεο θ.ιπ., θνπέιεο απφ ηελ Βνπιγαξία, 8

9 Νπθξαλία, είραλ βγεη θαη ζε ηαηλίεο. Όια απηά δελ είλαη αζηεία, είλαη πνιχ ζνβαξά γηαηί κηιάκε γηα αλζξψπηλεο δσέο. Θαη έηζη είρακε ηελ εληχπσζε φηη απηφ είλαη φιν. Όηη θέξλαλε εδψ γπλαίθεο γηα λα ηηο βγάδνπλε ζην θιαξί. Όηαλ είδακε ινηπφλ απνηειέζκαηα απφ ηηο άιιεο ρψξεο εθπιαγήθακε. Πηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην trafficking είλαη ε βνήζεηα ζην ζπίηη. Γειαδή νη νηθηαθνί βνεζνί. Δθεί θέξλνπλ θφζκν, νηθνγέλεηεο, ηνλ θεπνπξφ, ηελ θακαξηέξα, ην κάγεηξα θ.ιπ., ηνπο θξαηάλε ηα δηαβαηήξηα ηνπο θαη πιεξψλνπλε ηνλ ηξάθηθεξ. Ρα ζχκαηα δελ έρνπλ θακηά δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε θαλέλαλ άιινλ παξά κφλν κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ ππεξεηνχλ, δνπιεχνληαο αλεμάληιεηεο ψξεο. - Τι βαζανιζηήρια Ν,ηηδήπνηε κπνξεί λα θαληαζηείηε. Πηελ Πανπδηθή Αξαβία νκάδα-ζηφρνο είλαη ηα παηδηά. Ξαηδηά 3-5 ρξνλψλ ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα θακεινδξνκίεο. Ξσο έρνπκε εκείο ηηο ηππνδξνκίεο, εθεί έρνπλ θακήιεο θαη θάλνπλ ηδφγν ηέινο πάλησλ. Όπνπ βεβαίσο φζν πην κηθξφζσκνο είλαη ν αλαβάηεο ηφζν πην γξήγνξα ηξέρεη ε θακήια. Άξα ην παηδάθη 5 ρξνλψλ είλαη ηδαληθφο ζηφρνο. Αγνξάδνπλε ινηπφλ παηδηά απφ ηηο θησρέο ρψξεο, ηα δέλνπλ πάλσ ζηηο θακήιεο θαη θεχγνπλ. Ρψξα αλ ην παηδί πεηαρηεί απφ ηε θακήια ή θαληάδεζηε φηαλ ηξέρεη κε 100km, ηη ςπρνινγηθφ ζνθ κπνξεί λα πξνθαιέζεη, εάλ επηβηψζεη; Κηα άιιε πεξίεξγε πεξίπησζε ήηαλ ζηελ Γθάλα. Πηελ Γθάλα μέξεηε δελ είλαη θαθνί άλζξσπνη, απιψο είλαη θησρνί. Απηνί δνπλ απ ην ςάξεκα. Δπεηδή φκσο είλαη πνιχ θησρνί δελ έρνπλ ρξήκαηα λα αγνξάδνπλ δίρηπα θαη επεηδή φηαλ ηξαβάλε ηα δίρηπα πηάλνληαη ζηα βξάρηα ζηηο πέηξεο θαη ζθίδνληαη, ηη θάλνπλ ινηπφλ; Λνηθηάδνπλ παηδηά απφ ηελ Πηέξα Ιεφλε πνπ είλαη αθφκε πην θησρή απ ηε Γθάλα ηα νπνία ηα βάδνπλ λα θφβνπλ ηα δίρηπα. Γελ θάλνπλ ηίπνηα θαθφ ηα παηδηά... Δίλαη φκσο πην θηελά ηα παηδηά απφ ηα δίρηπα. Απηή είλαη ε αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ξξηλ απφ θάλα 6κελν είρε πάξεη έλαο δεκνζηνγξάθνο απ ηελ Διεπζεξνηππία. Κνπ ιέεη, κπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε ηελ αλαθνίλσζε πνπ έβγαιε ην Γξαθείν ζαο ζηελ Αηζηνπία φηη ηα παηδηά εθεί πσινχληαη πξνο 1 επξψ ην παηδί, θάηη ηέηνην, δελ έρεη ζεκαζία. Όηαλ ην άθνπζα απηφ είπα ζα κηιήζσ κε ην ζπλάδειθν θαη ζα ζαο πσ. Ξξάγκαηη πήξα ηνλ ζπλάδειθν θαη κνπ ην επηβεβαίσζε. Απηή ήηαλ θνηλή αλαθνίλσζε ηνπ IOM (International Organization for Migrants), ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ δηθνχ καο θαη ηνπ ILO (International Labour Organization), πνπ είλαη ν Γηεζλήο 9

10 Νξγαληζκφο Δξγαζίαο. Γχν Γηεζλείο Νξγαληζκνί έβγαιαλ απηήλ ηελ αλαθνίλσζε πνπ ζεκαίλεη φηη ήηαλ αιήζεηα. Ρνπ ιέσ κπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο ηη ελλνείο; Ξσο αγνξάδνληαη ηα παηδηά έηζη; Θαηαξράο πξέπεη λα ζαο πσ φηη ε θηψρεηα απφ ρψξα ζε ρψξα είλαη δηαθνξεηηθή ζαλ έλλνηα. Δδψ εκείο θησρφ κπνξεί λα ζεσξήζνπκε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη π.ρ. απηνθίλεην, ή δελ έρεη ζπίηη, ή δελ έρεη παπνχηζηα. Πηελ Αηζηνπία θησρφο είλαη απηφο πνπ δελ έρεη λα θάεη. Ρειεία θαη παχια. Θη φηαλ ιέκε δελ έρεη λα θάεη θπξηνιεθηνχκε. Δθεί ινηπφλ νη νηθνγέλεηεο πνπ θάλνπλ θαη πνιιά παηδηά, μέξεηε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν ην δεκνγξαθηθφ κε ηελ επκάξεηα, θάλνπλ 10 παηδηά αο πνχκε. Ν παηέξαο ινηπφλ, εάλ θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη κηα θξαηδφια ςσκί, ηε κνηξάδεη ζε 10 κπνπθηέο θαη ηξψλε. Απηφ είλαη ην θαΐ ηνπο. Δάλ δελ ην βξεη απηφ ην ςσκί δελ ηξψλε. Απιά έηζη. Ρη γίλεηαη φκσο; Δπεηδή φπνπ ππάξρεη θηψρεηα νη άλζξσπνη είλαη επάισηνη πξνο εθκεηάιιεπζε ην θαηαιαβαίλεηε απηφ, πάλε νη ηξάθηθεξο, νη δηαθηλεηέο, βξίζθνπλ ηνλ παηέξα θαη ηνπ ιέλε: θνίηαμε λα δεηο, ηφζα παηδηά έρεηο, ζα καο δψζεηο 5-6 απ ηα παηδηά ζνπ, ζα ηα πάξνπκε εκείο θαη ζα ηα πάκε ζηε Γχζε, ζηελ Δπξψπε, ζηελ Ακεξηθή, δελ έρεη ζεκαζία. Θα ηα ζπνπδάζνπκε, ζα γίλνπλ κηα ραξά πνιίηεο. Ν άλζξσπνο, ν παηέξαο, ν νπνίνο δελ μέξεη αλ αχξην ηα παηδηά ηνπ ζα έρνπλ λα θάλε, ιέεη κπξάβν. Απηφο ν θαιφο θχξηνο πνπ ήξζε απφ ηελ Ακεξηθή, απφ ηελ Δπξψπε είλαη επθαηξία θαη ιέεη γηα λα ην θαπαξψζνπκε θηφιαο πάξε θαη 10 δνιάξηα θαη γξάθνπλε θαη ζπκβφιαην, εμνχ θαη 1 δνιάξην ην παηδί. Ρψξα ζα κε ξσηήζεηε, θαη είλαη εχινγε εξψηεζε ηη γίλεηαη, πνπ πάλε απηά ηα παηδηά; Ξνπ ηα πάλε; - Καθάξη λα γίλνληαη παξάλνκεο πηνζεζίεο, εγψ ζα ήκνπλ επηπρηζκέλνο. Αιιά λνκίδσ φηη θαη ε Καληφλα θαη ε Αληδειίλα Ρδνιί ηειεηψζαλε. Γελ ζα πηνζεηήζνπλ άιια καπξάθηα, νπφηε εδψ εκείο καπξάθηα φρη. Παο ην ιέσ κε πφλν θαξδηάο γηαηί έξρνληαη θαηά θαηξνχο δεπγάξηα θαη ιέλε ζα κε βνεζήζεηο λα πηνζεηήζσ έλα νξθαλφ θη εγψ θαη απφ ηνλ πφιεκν. Κεηά αξρίδνπλ ηε ιίζηα: πξέπεη λα είλαη ηεο ιεπθήο θπιήο, πξέπεη λα είλαη λενγέλλεην, θ.ά., ηνπο ιέσ κήπσο θαη λα ζαο κνηάδεη;! Νη πεξηζζφηεξεο πηνζεζίεο γίλνληαη δπζηπρψο γηα άιινπο ιφγνπο παξά γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά. Ρν ιέσ κε πφλν θαξδηάο απηφ. Κπνξεί ζε άιιεο ρψξεο λα κελ είλαη έηζη ζε εκάο, φκσο έηζη είλαη. Νπφηε δελ είλαη γηα πηνζεζίεο, δελ μέξσ ηη 10

11 κπνξεί λα είλαη, δελ ζέισ λα ην βάισ θαλ ζην κπαιφ κνπ. Κε απηά πνπ έρνπκε δεη εδψ ζηε ρψξα καο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, έρσ ηξνκνθξαηεζεί πηα κε ηηο θνπέιεο πνπ ηνπο δίλαλε νξκφλεο γηα λα βγάδνπλ σάξηα εθηφο ηνπ θχθινπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηα πνπιάλε. Θνπέιεο απφ ηελ Αθξηθή πνπ δελ μέξνπλε, κηιάκε γηα 17 ρξνλψλ θνξίηζηα. Ρνπο πάλε ζην Κπνπξγάο, ηνπο πιεξψλνπλ ηα έμνδα, θάλνπλ κεγάιε δσή, ηηο θέξλνπλ εδψ θαη ηηο ηαΐδνπλ νξκφλεο. 19 σάξηα, 20 σάξηα, εθηφο θχθινπ. Πε δπν ρξφληα έρνπλε θαξθίλν φιεο 100%. Θαη απηά ηα σάξηα πσινχληαη. Ξνηνο ηα αγνξάδεη; Γελ κε λνηάδεη. Ξσινχληαη πάλησο. Γη απηφ ιέκε εκπφξην ηζηψλ θη φρη νξγάλσλ, ζα ην μέξεηε απηφ. Γηαηί κπνξεί λα είλαη ν,ηηδήπνηε. Ηζηψλ θαη φρη νξγάλσλ. Ρν ίδην ηζρχεη γηα ηα παηδηά. πήξρε έλα νιφθιεξν θχθισκα θαη ππάξρεη αθφκα δειαδή, πάλε, ηνπο ιέλε ζα θάλεηε έλα παηδί, κε ηνλ θίιν, κε ηνλ άλδξα ηνπο δελ έρεη ζεκαζία, ειάηε εδψ λα ζαο δψζνπκε θαη λα καο δψζεηε ην παηδί θαη λα γπξίζεηε ζηελ Διιάδα είλαη πνιιά ιεθηά. Ξάλσ ζηα ρσξηά ηεο Βνπιγαξίαο, είλαη ακχζεηα ιεθηά. Κέλεη έγθπνο, έξρεηαη ζηελ Διιάδα θαη ππνηίζεηαη φηη ζα γελλήζεη ην παηδί θαη ζα πάξεη ηα ιεθηά. Ρνπο δίλνπλ 200 επξψ θαη μχιν θαη πίζσ. Έηζη ην κάζακε γηαηί αλ παίξλαλε ηα ιεθηά δελ ζα ην καζαίλακε. Δπηπρψο έλα απφ ηα Πεκηλάξηα πνπ θάλακε ζηνπο Δηζαγγειείο έπηαζε ηφπν. Ήηαλ κηα λέα θνπέια, κηα εηζαγγειέαο ζηε Ιακία ζπκάκαη, πνπ φηαλ πξσηφκαζε γη απηφ κε πήξε ηειέθσλν θαη κνπ είπε κάιινλ έρνπκε κηα ππφζεζε ηέηνηα. Παλ θη απηέο πνπ καο είραηε πεη ζην Πεκηλάξην. Θαη πξάγκαηη. Ήηαλ κπιεγκέλνη κέζα γηαηξνί, δηθεγφξνη θη φια απηά. - ηνζεζία ηψξα... δελ μέξσ νχηε θαη κε λνηάδεη. Δδψ πξφθεηηαη φρη γηα εκπφξην βξεθψλ νχηε θαλ εκβξχσλ. Ξαξαρζέλησλ εκβξχσλ! Κέρξη εθεί θηάζακε. Άξα ινηπφλ βιέπεηε φηη ε θαηάζηαζε είλαη εθηφο ειέγρνπ. Γηαηί νηηδήπνηε κπνξεί λα αγνξαζηεί κε ιεθηά, πσιείηαη. Όζν ππάξρνπλ θησρνί άλζξσπνη θη φζν ππάξρνπλ ιεθηά απ ηελ άιιε πιεπξά απηφ δπζηπρψο ζα γίλεηαη. Δκείο απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα ελεκεξψλνπκε, λα πξνρσξνχκε θαη λα βνεζάκε φζν κπνξνχκε φηαλ εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηα ζχκαηα. Θαη επεηδή εζείο κάιινλ, θαη καθάξη, ζα έξζεηε ζε επαθή κε θάπνην ζχκα, απηφ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε πξψηα απφ φια είλαη λα ελεκεξψζεηε φπνηνλ κπνξείηε. Δηδηθά ζηα ζχκαηα trafficking, ηηο Αξρέο ππάξρνπλ anti-trafficking ππεξεζίεο ηηο αζηπλνκίαο ζε φιε ηελ Διιάδα. 11

12 Θξίκα πνπ δελ ζαο έθεξα, έρσ θαξηνχιεο πνπ έρνπλ φια ηα ηειέθσλα. Θα ζαο ηηο ζηείισ. Απηέο ηηο είρακε δψζεη ζηελ αζηπλνκία, ζηα θέληξα θαη ζηα δηαβαηήξηα, αλ έβιεπαλ θάπνηα θνπέια ή θάπνηνλ ν νπνίνο κπνξεί λα ήηαλ πηζαλφ ζχκα, λα ην έβαδαλ ζην δηαβαηήξην κέζα. Δίλαη ζε 6 γιψζζεο. Διιεληθά, Αγγιηθά, Οψζηθα, Αξαβηθά θ.ιπ. Θαη ιέεη: είζαη εθεί, είζαη απηφ; ζνπ έρνπλ θάλεη εθείλν; ζε έρνπλ απεηιήζεη; ζνπ έρνπλ πάξεη ην δηαβαηήξην; Αλ ζπκβαίλεη θάηη απφ απηά γπξλάο θαη βιέπεηο ζηελ πφιε πνπ είζαη θαη παίξλεηο ην αληίζηνηρν ηειέθσλν ζηηο ππεξεζίεο ηεο αζηπλνκίαο πνπ ην μέξνπλ ην ζέκα. Γηφηη επαλαιακβάλσ αλ δελ ην μέξεη ην ζέκα δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη. Γελ ην θαηαιαβαίλεη. Ρη ζεκαίλεη θαη πφζν ζνβαξφ είλαη. Άξα ινηπφλ εζείο, θαιφ είλαη λα ηα μέξεηε απηά θαη λα ηνπο ηα ιέηε, φπσο επίζεο θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο θνξέαο, θάπνηα ΚΘΝ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη Θνηλσληθέο πεξεζίεο, ην ΔΘΘΑ. Πηελ νπζία δειαδή θάπνηνο πνπ κπνξεί λα πεη κηα θνπβέληα. Ν πξψηνο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, αλ ζέιεηε, ζα είζηε εζείο πνπ ζα απαληήζεηε ζην ηειέθσλν. Θα πξέπεη δειαδή λα κηιήζεηε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε νχηε λα θνβεζεί ην ζχκα, νχηε λα ην θιείζεη, νχηε λα απειπηζηεί, νχηε ηίπνηα. Θα πξέπεη λα δψζεηε ηελ εηθφλα φηη εζείο ζα θάλεηε ηα πάληα γηα ην ζχκα. Ρψξα πνπ κε πήξεο εκέλα ζψζεθεο! Κπνξεί λα κελ είλαη αιήζεηα αιιά λα ηνπ δψζεηε κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο φηη έρεη θάπνηνλ άλζξσπν εθεί. Γελ ζα ηνλ θνξντδέςεηο αιιά ζα πεηο φηη εγψ ζα θάλσ θαη ζα ην ελλνείο, φηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφλ, φηη πεξλάεη απ ην ρέξη κνπ γηα λα ζε βνεζήζσ ζηελ θαηάζηαζε πνπ είζαη. (Προβολή βίνηεο) πάξρεη κηα αιιαγή απφ ηφηε, απφ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Ππλερίδνπλ λα έξρνληαη. Ρειεπηαία είρακε κηα αχμεζε απφ ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Ονπκαλία. Απηφ λνκίδσ φκσο νθείιεηαη ζην φηη, επεηδή δελ ππάξρεη βίδα πηα, ιφγσ ηεο ΔΔ, κπαίλνπλ πην εχθνια θαη βέβαηα κηα πνιχ κεγάιε αχμεζε απφ ηελ Αθξηθή. Απηφ πνπ ζαο είρα πεη ζηελ αξρή, φηη παίδεη ξφιν ε δήηεζε ηεο αγνξάο. Θάπνπ βαξέζεθαλ ηηο μαλζηέο θαη ηψξα ζέινπλε καχξεο θαληάζνπ απφ ηελ Ληγεξία θπξίσο. Δθεί εληνπίδνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηα δηάθνξα κάγηα πνπ ηνπο θάλνπλ, φπσο βνπληνχ πνπ θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηε ζπλεξγαζία γηαηί αο πνχκε φηαλ κηα Οσζίδα, κηα Βνπιγάξα είλαη πην θνληά ζε εκάο κπνξείο λα ηεο κηιήζεηο πην εχθνια. Ζ άιιε ε νπνία είλαη κπιεγκέλε κε καγείεο, κε 12

13 βνπληνχ θη απηά δελ ηα μέξεηο. Θη ελ ησ κεηαμχ δελ κηιάλε θηφιαο γηαηί ληψζνπλ δεκέλεο απφ ηα κάγηα θαη ηα μφξθηα θαη δελ θαηαγγέιινπλ. Θαη βέβαηα έρεη μεθχγεη ηειείσο ν έιεγρνο θαη πέξα απφ ην ζεμ. Απφ ηε βηνκεραλία ηνπ ζεμ. Λνκίδσ φηη έρνπκε πνιχ κεγάιε αχμεζε ζηα παηδηά κε ηελ έλλνηα φηη έρνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα παηδηά θη φηαλ ιέσ παηδηά κηιάσ θαη γηα ηνπο εθήβνπο, ρξνλψλ θαη θάησ ησλ 12 ρξνλψλ. Δθεί πνπ ρακειψλεη ην φξην ηεο ειηθίαο είλαη ζηα παηδηά πνπ έξρνληαη απφ ην Αθγαληζηάλ. Βιέπνπκε πηηζηξίθηα αζπλφδεπηα, ηα νπνία νη γνλείο πξνθαλψο ηα ζηέιλνπλ κε ηελ πξννπηηθή φηη, πηζηεχνπλ φηη δελ ζα απειαζνχλ επεηδή είλαη αλήιηθα, ζα λνκηκνπνηεζνχλ θαη ζα θέξνπλ θαη ηνπο γνλείο. Απηφ είλαη ην ζεηηθφ πνπ ζθέθηνληαη. Ρν θαθφ είλαη φηη ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο φκσο θπξηνιεθηηθά ζηελ θαηαζηξνθή. Πθεθηείηε, αλ πάηε κηα βφιηα ζηελ Ξάηξα ή ζηελ Ζγνπκελίηζα κάιηζηα ηε Γεπηέξα εθεί ζα πάσ, πάξα πνιιά παηδηά είλαη θπξηνιεθηηθά ζην δξφκν θαη ν ίδηνο ν δηνηθεηήο ηνπ Ιηκεληθνχ κνπ είπε φηη αηζζάλνκαη άζρεκα γη απηά. Θαη πνπ λα ηα πάσ; Λα ηα θξαηήζσ ζην θξαηεηήξην; Ξνπ λα ηα βάισ; - Ππκθσλψ. Απφ ηελ άιιε φκσο νη θαηαγγειίεο πνπ είλαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηαηί φηαλ θάλακε ηα Πεκηλάξηα, νη ίδηνη νη άλζξσπνη κνπ θαηήγγεηιαλ φηη πάλε, έξρνληαη, θαηεβαίλνπλ κε ηα απηνθίλεηα θαη ςσλίδνπλ ηα παηδηά θ.ιπ. Γελ μέξσ αλ έξρνληαη θη απφ άιινπο λνκνχο θαη απφ άιιεο πφιεηο πάλησο ππάξρεη κηα ηξνκεξή εθκεηάιιεπζε. Ρα παηδηά απηά ηα ρξεζηκνπνηνχλε ζεμνπαιηθά, είηε γίλνληαη βαπνξάθηα γηα λαξθσηηθά θ.ιπ. Γηαηί έλα παηδί ηψξα ρξνλψλ, ηη λα μέξεη; Θνηηά λα επηβηψζεη. Θαη ιέεη ν άιινο ζα ζνπ δψζσ θάηη λα θαο αιιά πήγαηλε θη απηφ ην παθέην εθεί πέξα. Ή πήγαηλε ζε απηφλ ηνλ θχξην πνπ ζε ζέιεη αο πνχκε. Ινηπφλ, αλ θάπνηνο ζέιεη λα βξεη λεαξφ πάεη ζηελ πιαηεία Θνπκνπλδνχξνπ. Ξάεη εθεί λα ςσλίζεη. Ξαηδηά ρξνλψλ ςσλίδνληαη εθεί. Γελ πηζηεχσ φηη ην θάλνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο, γηαηί φπσο ιέεη θη ν Λφκνο δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζηνλ αλήιηθν, έηζη; Θαη ην μέξνπλ φινη. Γελ ζηακαηάεη φκσο. Ππλερίδεηαη ιεο θαη είλαη θξάηνο ελ θξάηεη. Απφ ηηο 2-3 ε ψξα ην πξσί θαη κεηά γίλεηαη ςσληζηήξη εθεί απφ ηα παηδάθηα. Ρα Αθγαλάθηα, ηα Αιβαλάθηα θ.ιπ. - Δεν έτει εσθύνη και ο πελάηης; 13

14 Γηα κέλα ν πειάηεο είλαη ν ρεηξφηεξνο απ φινπο, ρεηξφηεξνο θαη απφ ηνλ δηαθηλεηή γηαηί ν δηαθηλεηήο θάλεη εκπφξην, φ,ηη ηνπ δεηάο ζνπ θέξλεη. Άκα ηνπ δεηήζεηο θνθαΐλε ζα ζνπ θέξεη. Δζχ φκσο ηνπ δεηάο αγνξάθη ή ζπθψηηα ή λεθξά ή σάξηα ή ηζάκπα δνπιεηά ή ζεμ ή ν,ηηδήπνηε ηέινο πάλησλ. Ό,ηη δεηήζεηο έξρεηαη. Ρν ζέκα είλαη λα κάζνπκε, εγψ πηζηεχσ φηη ππάξρεη έιιεηκκα παηδείαο. Θαη ε παηδεία δελ είλαη απηφ πνπ θάλσ εγψ ηψξα ζε εζάο, νχηε λα πάσ λα κηιήζσ ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ θαη λα ηνπο πείζσ φηη απηφ είλαη θαθφ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ην δηακνξθψλεηο φηαλ είζαη κηθξφο. Ζ ζπδήηεζε απηή ζα έπξεπε λα γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ, νχηε θαλ ζην Γπκλάζην. Θαιά δελ κηιάσ ζην Ξαλεπηζηήκην γηαηί εθεί είλαη ηειεησκέλα ηα πξάγκαηα. Θεσξψ φηη απφ ην Γπκλάζην θαη κεηά είκαζηε φινη ππλσηηζκέλνη. Γελ έρνπκε θακία πηζαλφηεηα λα κάζνπκε. Ρν απηνλφεην πνπ είπα πξνεγνπκέλσο. Λα πνχκε ζηα παηδηά γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γειαδή λα ζέβνληαη ην ζπλάλζξσπφ ηνπο. Γελ ζα πάκε λα βγάινπκε δηαθήξπμε, αιιά ην απιφ: φηη απηφο είλαη άλζξσπνο ζαλ θη εζέλα. Ρν φηη είλαη θησρφο, φηη είλαη ζε κηα επάισηε κνίξα θιπ., απηφ δελ ζεκαίλεη φηη εγψ επεηδή έρσ ιεθηά πξέπεη λα ην εθκεηαιιεχνκαη. Ξξηλ απφ θαηξφ είρακε πάεη ζηελ Θξήηε, ζην Οέζπκλν, πνπ είρε κηα ζρνιή αμησκαηηθψλ ηεο αζηπλνκίαο φπνπ κνπ έθαλαλ εληχπσζε δχν πξάγκαηα. Δίρακε έλα πνιχ σξαίν πάλει κε παλεπηζηεκηαθνχο θ.ιπ. θη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δήζεη ην ζέκα. Ρν θνηλφ ήηαλ καζεηέο ηεο αζηπλνκίαο. Αμησκαηηθνί φκσο έηζη; Απηφ γηαηί ην ιέσ; Γηαηί πξψηνλ, αλ ζπκάζηε, ζηηο Ξαλειιαδηθέο νη βάζεηο ήηαλ κνλάδεο γηα ηηο Πρνιέο απηέο, νπφηε είρεο έλα θνηλφ πςεινχ επηπέδνπ. Γεχηεξνλ, ιφγσ ηεο αιιαγήο πνπ ππάξρεη, ήηαλ πεξίπνπ κηζνί-κηζνί αγφξηα θνξίηζηα ζηε Πρνιή Αμησκαηηθψλ επεηδή ηα θνξίηζηα είλαη πνιχ θαιέο είραλ κπεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή. Θαη ιεο βξε παηδί κνπ έρνπλ έλα επίπεδν. Ρα ζρφιηα κεηά ηηο εηζεγήζεηο καο δείμαλε ην αληίζεην. Θα ζαο πσ. Πεθψζεθε θάπνηνο θαη ιέεη, βξε παηδί κνπ ηειηθά ν άλδξαο είλαη άλδξαο, αο έρεη θαη κηα ξσζίδα δε ράζεθε ν θφζκνο. Δγψ πεξίκελα θάπνηα απφ ηηο θνπέιεο πνπ ήηαλ εθεί, αλ κε ηη άιιν, λα ζεθσζεί θαη λα πεη «ζπλάδειθε, ηη είλαη απηά πνπ ιεο;». Γελ ζεθψζεθε θακία. Γηα κέλα απηφ δελ είλαη θαζφινπ ζσζηφ. Θαη κεηά έλαο άιινο ιέεη ζα θάλσ κηα πξφηαζε, λα λνκηκνπνηεζεί ην εκπφξην νξγάλσλ. Γηαηί ην ιεο παηδί κνπ απηφ; Θα ζαο πσ ιέεη. Ρνπιάρηζηνλ αθνχ απηφ γίλεηαη νχησο ή άιισο θη ππάξρεη αλάγθε απφ ιεθηά λα κπαίλεη λφκηκα ζε 14

15 έλα λνζνθνκείν θαλνληθά, λα κελ θηλδπλεχεη θαη ν ιήπηεο. Αο πνχκε φηη ν δφηεο δελ καο ελδηαθέξεη αιιά ν ιήπηεο γηαηί λα θηλδπλεχεη; Λα κε γίλεηαη πξφρεηξα αιιά λα γίλεηαη ζσζηά. Θαη λα πιεξψλεηαη θη απηφο. - Ν δφηεο δελ καο ελδηαθέξεη. Ξξφβιεκά ηνπ. Δίζαη θησρφο, πνχια ην λεθξφ ζνπ ή πνχια ην ζπθψηη ζνπ. Ξσο ζα δήζεη απηφο κεηά; Αιιά άληε θαη πνπιάεη ην έλα λεθξφ ηνπ θαη λα δήζεη κε ην άιιν. Ρν θφζηνο δσήο ηνπ απφ εθεί θαη πέξα έρεη δηπιαζηαζηεί. Άξα φηη ιεθηά θαη λα ηνπ δψζεηο εζχ, κε ην πνπ ζα δψζεη ην έλα λεθξφ, ήδε είλαη βεβαξεκέλνο. Έηζη; Γηαηί κηιάκε γηα ηελ πην απιή πεξίπησζε. Γηαηί αλ δνχκε άιιεο, δελ δεη θαζφινπ. Σψξηα φηη φζνη έρνπλ αζρνιεζεί κε απηφ ην ζέκα γλσξίδνπλ φηη ε ζπκβαηφηεηα είλαη 40 πξνο 1. Γελ μέξσ πσο γίλεηαη. Ρν ζέκα είλαη φηη εθεί κηιάκε γηα ιαζξεκπφξην. - Δγψ δελ ζπκθσλψ ζε απηφ. Δίλαη απηνθηνλία. Δδψ ζηελ Διιάδα είκαη θάζεηνο. Ρν έζεζα αιιηψο. Λα πάξεηε έλα θνκκάηη ραξηί θαη λα γξάςεη ν θαζέλαο πφζν πνπιάεη ηα φξγαλά ηνπ. Λα βάινπκε κηα ηηκή. Έξρεηαη αο πνχκε έλαο πινχζηνο Διβεηφο θαη ιέεη ζνπ δίλσ επξψ, ηνπ δίλεηο ην λεθξφ ζνπ; - Ότι. Ζ κεγάιε ζεηξά λεθξνπαζψλ πνπ πεξηκέλνπλ, θάλνπλ ηηο αηκνθαζάξζεηο θαη πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο κέρξη λα πεζάλεη θάπνηνο θαη λα ηνπ πάξνπλ ην λεθξφ. Ξνπ ην βξίζθεη ν γηαηξφο ην λεθξφ; Γηαηί αλ είλαη απφ δσξεηή δελ παίξλεη ιεθηά ν δσξεηήο. Γηαηί λα δψζεηο επξψ; - Δεν θέλει να ζκέθηεηαι. Αθξηβψο. Θνηηάμηε, είλαη πνιχ επαίζζεην ην ζέκα γηαηί έρεη λα θάλεη κε ηελ αλζξψπηλε δσή. Απηφ είλαη πσο ην ζθέθηεηαη ν θαζέλαο θαη πσο έρεη κεγαιψζεη θαη ηη αξρέο έρεη. Γηα κέλα, γη απηφ ιέσ φηη είλαη έιιεηκκα παηδείαο, ζα έπξεπε απηφ πνπ ζα πξέπεη λα καζαίλεη θάπνηνο φηαλ κεγαιψλεη λα είλαη ν ζεβαζκφο ζην δηπιαλφ ηνπ. Ρέινο. Θη εδψ ζηελ Διιάδα δπζηπρψο πξέπεη λα ην πσ απηφ κε κεγάιε ζηελαρψξηα, είλαη αθξηβψο ην αληίζεην. Γειαδή κεγαιψλνπκε ζθεπηφκελνη κφλν ηνλ εαπηφ καο θαη θαλέλαλ άιινλ. Γη απηφ θη φηαλ ξσηάλε εκέλα θαηά θαηξνχο αλ έρνπκε ξαηζηζκφ ζηελ Διιάδα θ.ιπ., ιέσ φρη ξαηζηζηέο, γατδνχξηα είλαη. Θαη ην ιέσ θαη ην ελλνψ απηφ. Γηφηη δηάθξηζε δελ είλαη κφλν ν κεηαλάζηεο, 15

16 ή ζέκα θπιήο. Δίλαη φηαλ θάηη είλαη δηαθνξεηηθφ. Δίηε είζαη αλάπεξνο βηψλεηο δηάθξηζε σο ην κεδνχιη, ηνμηθνκαλήο, ή απνηνμηλσκέλνο, Ονκά, απνθπιαθηζκέλνο, νκνθπιφθηινο, θησρφο, γέξνο, παηδί, γπλαίθα. Ρη έρεη κείλεη; Ν λένο, ν άλδξαο θ.ιπ. Ζ γπλαίθα απηή ηε ζηηγκή, είλαη απαξάδεθην λα ππάξρνπλ επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Ρν Θη φκσο γηαηί ππάξρνπλ; Γηαηί ππάξρεη αλάγθε. Πηελ αγνξά ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε. Παθέζηαηε. Απφ εθεί θαη πέξα, γηαηί παξθάξσ εγψ ζην πεδνδξφκην εθεί πνπ έρεη ηελ θνχξκπα θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη ην αλαπεξηθφ θαξνηζάθη ή ην παηδηθφ θαξνηζάθη; Απηφ είλαη ζέκα αγσγήο. Όηαλ βιέπεηο ζην πάξθηλγθ ηνπ ζνχπεξ κάξθεη ζέζεηο γηα αλάπεξνπο ή γηα εγθχνπο θαη πάεη εθεί θαη δελ ην ζέβεηαη νχηε απηφ. Ρηο πξνάιιεο είρα πάεη ζηε κάλα κνπ ζηα Ξαηήζηα θαη είρα πάεη ζην ςηιηθαηδίδηθν θαη είλαη κηα θπξία θαη έρεη βάιεη ην ρέξη έηζη θαη ιέεη δψζηε κνπ ηζηγάξα. Απφ ην ληχζηκν, θαηάιαβα φηη είλαη Ονκά. Θαη ιέσ γηαηί δελ κπαίλεηε κέζα; Γηαηί θάζεζηε έηζη; Γηαηί ζα κνπ πεη φηη ηελ έθιεςα. Θαη μαθληθά ζπλεηδεηνπνηψ φηη είρε δίθην, ηη πξνθαηάιεςε ππάξρεη ηειηθά. Ρξνκεξή πξνθαηάιεςε. Απηά δελ πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ηα μεπεξάζνπκε; Γηα πνην ξαηζηζκφ κηιάκε; Δδψ κηιάκε γηα πιήξε απαμίσζε ηνπ δηπιαλνχ καο. Ρνπ δηπιαλνχ καο γεληθά. Ξνπ δελ αλήθεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ελ πάζεη πεξηπηψζεη. Απηφ ζέιεη εθπαίδεπζε ζηα Γεκνηηθά επαλαιακβάλσ. Ρν λα πνχκε φηη ζα ηα κάζνπλ ζην Γπκλάζην ή ζην Ιχθεην είλαη πνιχ αξγά. Ήδε ηα παηδηά έρνπλ κεγαιψζεη γηαηί, πσο κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηψξα; Κε ην δηαδίθηπν, κε ηελ ηειεφξαζε. Θη φκσο έλα 98% ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πάξα πνιχ θαιφ, ππάξρεη φκσο έλα 2% πνπ είλαη ηφζν θαθφ πνπ επεξεάδεη ην ππφινηπν 98%. Δάλ δείηε εηθφλεο παηδηθήο πνξλνγξαθίεο πνπ βιέπσ φηαλ πηάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο. Ρη λα ζαο πσ; Κεηά ηφζα ρξφληα πνπ έρνπλ δεη ηφζα ηα κάηηα κνπ, έρσ δεη πνιιά πξάγκαηα θαθνπνίεζεο θ.ιπ. Αιιά απηφ δελ ην έρσ μαλαδεί. Βηαζκνχο κσξψλ θάησ ηνπ έηνπο! Γηαηί πξνζέμηε. Όηαλ αθνχηε ηηο εηδήζεηο πεξί θπθιψκαηνο βίαο κελ πάεη ην κπαιφ ζαο ζε θακηά 16ρξνλε ηελ νπνία ηελ βιέπνπλ πνπ θάλεη ζεμ. Θακία ζρέζε. Κηιάκε γηα παηδηά θαη κσξά. Θπξίσο κσξά ηειεπηαία. Πεκεησηένλ λα ζαο πσ φηη δελ κπνξεί λα ην θάλεηο θαηά ιάζνο. Λα θάλεηο download θαηά ιάζνο λα πεηο φηη θαηά ιάζνο κνπ έηπρε. Απηά ηα sites ρξεηάδνληαη πηζησηηθή θάξηα 16

17 ηελ νπνία πξνπιεξψλεηο θαη ζνπ δίλνπλ ξαληεβνχ γηαηί γίλνληαη δσληαλά απηνί νη βηαζκνί. Εσληαλά. Ν δηπιαλφο καο φκσο ηα θάλεη απηά. Θαη φηαλ ήκαζηαλ ζηε ΓΑΓΑ, ε αδεξθή ηνπ, πνπ είραλε πηάζεη ζπκάκαη έλα παηδί 30 ρξνλψλ, ν νπνίνο ήηαλε ρξήζηεο θαη κνπ ιέεη, κα είλαη θαιφ παηδί ν αδεξθφο κνπ κελ ηνλ βάδεηε κέζα (ην πιηθφ ην είραλε πάξεη απ ην ζθιεξφ ηνπ) θαη ιέσ, εγψ δελ έρσ αληίξξεζε αιιά, ιέσ, παηδηά έρεηε, ιέεη λαη, ζα ηα αθήλαηε ιέσ κε ηνλ αδεξθφ ζαο; έηζη ηεο είπα. Γηαηί ε αδεξθή δελ είρε δεη ηη έβιεπε. Φαληαδφηαλ φηη έβιεπε. Όρη άξξσζηα. Γηφηη ην λα ιέκε φηη είλαη άξξσζηνη απηνί νη άλζξσπνη, είλαη ειαθξπληηθφ γη απηνχο. Γελ ζεσξψ φηη είλαη άξξσζηνη. Δίλαη εγθιεκαηίεο. Ρν άξξσζηνο μέξεηε είλαη ειαθξπληηθφ, δελ πξέπεη λα ιέγεηαη κε ηίπνηα. Νχηε ζηνπο θαθνπνηεηέο ζηελ νηθνγελεηαθή βία. - Τι ποινή προβλέπεηαι; Κέρξη ηψξα ήηαλ αηηκψξεηνο. Ρψξα ςεθίζηεθε έλαο Λφκνο. Ρν ζέκα δελ είλαη ηη πνηλή έρεη. Λφκνη ππάξρνπλ. Ρν ζέκα είλαη εάλ εθαξκφδνληαη. Δίρε δάζθαινπο, λεπηαγσγνχο, παπάδεο. Θαη μαλαγπξλάλε πίζσ ζηε δνπιεηά ηνπο. Έρεη ζπκβεί απηφ θαη ζπκβαίλεη θαηά θφξνλ. Απαξάδεθηα πξάγκαηα. Ρα έρσ πεη απηά. φηη θάηη πξέπεη λα γίλεη. Ρν κεγάιν πξφβιεκα ζηελ Διιάδα είλαη φηη ππάξρεη αηηκσξεζία. Γελ ηηκσξείηαη θαλείο. Θαη ην βιέπνπκε θάζε κέξα απηφ, δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο ην πσ εγψ. Ξξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα αξρίζνπκε λα ηηκσξνχκε. Όρη λα ιέγεηε σο δηθαηνινγία φηη είλαη γεκάηεο νη θπιαθέο θαη δελ έρνπκε πνπ λα ηνπο βάινπκε. Όπσο είπε θαη θάπνηνο εηζαγγειέαο, φπνηνο έρεη ιεθηά δελ κπαίλεη θπιαθή ζηελ Διιάδα, ελλνψληαο φηη πιεξψλεηο θαη εμαγνξάδεηο. 17

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι.

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Μαξία Τόπα Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Ινηπφλ, είπε ε Ονχια κεξηθά πξάγκαηα, εληνχηνηο εγψ δελ μέξσ θάπνηα πξάγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ ΓΗΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 2011-2014 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 Δ.Π.Δ. ΗΥΟΓΡΑΦΗΔI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΔI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΠΑΟΚ ηνλ θ. Δπάγγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα