Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική"

Transcript

1 Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε απφ πιεπξάο πνιηηείαο. Δίλαη ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο ε αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, φινη κηιάλε γη απηφ θαλέλαο φκσο δελ θάλεη ηίπνηα. Δίλαη έλα δνπιεκπφξην ζηε ρεηξφηεξή ηνπ κνξθή, ρεηξφηεξν απφ ην δνπιεκπφξην ησλ Αθξηθαλψλ ζηελ Ακεξηθή θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ λφκηκν. Έρνπλ βγεη ρηιηάδεο ηαηλίεο κε απηφ ην ζέκα. Θαη φκσο απηφ δελ ήηαλ ηίπνηα ζρεδφλ ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί ε θνηλσλία έρεη πξνρσξήζεη. Νη θνηλσλίεο ζηηο κέξεο καο γίλαλε πνιχ πην επάισηεο παξά ηφηε, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγάια λνχκεξα δηαθίλεζεο αλζξψπσλ γηα δνπιεία πνιχ πην εχθνια θαη πνιχ πην γξήγνξα. Ρφηε ρξεηαζηήθαλε 200 ρξφληα γηα λα κεηαθέξνπλ αλζξψπνπο, ηψξα ζε 20 ρξφληα έρνπλ κεηαθέξεη πάλσ απφ αλζξψπνπο. Αξθεί λα ζαο πσ φηη απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ζχκαηα εκπνξίαο ζηνλ θφζκν, απφ ηα νπνία ηα κηζά είλαη παηδηά. Πηε ρψξα καο ην trafficking έρεη εμαπισζεί θαη ζα έρεηε αθνχζεη πνιιά γη απηφ. Ινηπφλ, ην ρεηξφηεξν είδνο κεηαλάζηεπζεο γηα ην νπνίν κηινχλ νη ηειενξάζεηο, νη πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξάθνη είλαη ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ πνπ γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν ρσξίο είλαη εληαγκέλνη ζε θάπνην λφκηκν κεηαλαζηεπηηθφ πξφγξακκα. Απηνί κεηαθέξνληαη σο ιαζξνκεηαλάζηεο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα. Ζ επίζεκε νξνινγία ηνπ ΝΖΔ είλαη: undocumented migrants. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ κε ηνλ άιθα ή βήηα ηξφπν δηαθηλνχληαη. Ζ δηαθίλεζε ρσξίδεηαη ζην smuggling θαη ζην trafficking. Όηαλ ιέκε smuggling ελλννχκε θάπνηνλ ν νπνίνο πιεξψλεη θάπνηνλ λα δηαθηλεζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κεηαθέξεη ζε κηα ρψξα πνπ θπζηθά ζα ρξεηαδφηαλ βίδα αιιά δελ είρε βίδα θαη έηζη πιεξψλεη θάπνηνλ γηα λα ηνλ βάιεη παξάλνκα. Απηφο είλαη ν θχξηνο φγθνο ησλ αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα καο. Δίηε κέζα απφ ηνλ Έβξν είηε κέζα απφ ηα λεζηά, κέζσ ζαιάζζεο δειαδή 1

2 θαη θπξίσο έξρνληαη απφ ηελ Αλαηνιή. Απφ ηελ Ρνπξθία θαηά θχξην ιφγν. Παθψο γλσξίδεηε, φηη ππάξρεη κηα δηκεξήο ζπκθσλία επαλαπξνψζεζεο, ε νπνία φκσο δελ ιεηηνπξγεί. Δίλαη πνιχ δχζθνιν -εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθηλήζεσλ- λα απνδείμεηο φηη ήξζαλ απφ εθεί, θαζψο έξρνληαη κε θνπζθσηά ηα νπνία ηα βπζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο φηαλ εληνπίδνπλ θάπνην ζθάθνο ηνπ Ιηκεληθνχ, γηα λα αλαγθάζνπλ ην Ιηκεληθφ λα ηνπο δηαζψζεη. Πην Γίθαην ηεο ζάιαζζαο ινηπφλ είζαη ππνρξεσκέλνο, φρη κφλν απφ ην λφκν αιιά θαη αλζξσπηζηηθά, φηαλ βιέπεηο έλαλ άλζξσπν λα πλίγεηαη λα ηνλ βνεζήζεηο. Ραπηφρξνλα δε, δελ έρνπλ θαλέλα ηαμηδησηηθφ έγγξαθν επάλσ ηνπο. Άξα, εδψ ε δπζθνιία είλαη πξψηνλ λα εληνπίζεηο απφ πνχ είλαη. Ωξαία, ζέιεηο λα ηνλ απειάζεηο. Ξνπ; Όηαλ ν ίδηνο δελ ζνπ ιέεη φηη είλαη π.ρ. απφ ην Καξφθν ή ηελ Ρπλεζία. Αιιά ηζρπξίδεηαη, φπσο νη πεξηζζφηεξνη, φηη είλαη Ξαιαηζηίληνο θαη δεηάεη άζπιν. Αιιά απηφ είλαη αζηείν, αθνχ ππάξρνπλ θάπνηνη ηξφπνη λα ην βξνπλ κε δηεξκελείο, εξσηήζεηο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ κηιάλε ηα Αξαβηθά, απφ ην αλ μέξνπλ ηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο. Κπνξνχλ λα βξνπλ δειαδή αλ πξάγκαηη θάπνηνο είλαη Ξαιαηζηίληνο, ή είλαη π.ρ. Πνκαιφο, ή θάπνηνο δειαδή πνπ έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάξεη άζπιν. Αλ θαη ζηε ρψξα καο φπσο ζα μέξεηε άιιν κεγάιν θεθάιαην ην ζέκα ηνπ αζχινπκέρξη ηψξα δελ δίλαλε άζπιν. Ιαλζαζκέλα, θαηά ηελ άπνςή κνπ γηαηί ην λα έρεηο θάπνηνλ 5 ρξφληα σο αηηνχληα άζπιν ρσξίο λα ηνπ πεηο αλ δηθαηνχηαη ή φρη άζπιν ζεσξνχλ φηη δελ ελζαξξχλνπλ άιινπο λα έξζνπλ γηα λα πάξνπλ άζπιν. Απηφ είλαη ραδφ γηαηί είλαη αθφκα ρεηξφηεξν. Καζεχηεθε αο πνχκε φηη νη Γεσξγηαλνί π.ρ. νη νπνίνη δελ δηθαηνχληαη άζπιν θάλνληαο αίηεζε γηα άζπιν θαη κέρξη λα απαληήζνπλ δελ ζα έρνπλ πξφβιεκα. Έθαλαλ έηζη πνιινί αίηεζε γηα άζπιν. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ην ίδην ην άζπιν. Γηαηί θάπνηνο πνπ ζα δηθαηνχληαλ πξαγκαηηθά άζπιν λα πεξηκέλεη ζηε γξακκή ηα επφκελα πρ. 10 ρξφληα κήπσο θαη ηνπ απαληήζνπλ. Άξα είλαη ιάζνο. Ρψξα δηνξζψζεθε ε θαηάζηαζε, λνκηθά ηνπιάρηζηνλ. Ξέξαζε ν λένο Λφκνο ζηε Βνπιή. πνηίζεηαη ηψξα φηη ζα γίλνπλ Δπηηξνπέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία πνπ ζα βειηηψζνπλ ην ράνο ρηιηάδσλ αηφκσλ ζηελ αλακνλή. Απφ εδψ θαη πέξα ε αλακνλή ζα είλαη κηαο εβδνκάδαο; Δλφο κήλα; Γηα κέλα ζα πξέπεη εληφο εκεξψλ λα δίλεηαη ε απάληεζε. Δίλαη δεδνκέλν πνηνο δηθαηνχηαη θαη πνηνο φρη άζπιν. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη λα ππάξρεη έλα εχινγν 2

3 ρξνληθφ δηάζηεκα θη φρη νη άλζξσπνη λα πεξηκέλνπλ ρξφληα κέρξη λα ηνπο πνπλ αλ δηθαηνχληαη ή φρη άζπιν. - Με ασηούς ποσ είπαηε όηι είναι ζηην οσρά και περιμένοσν ηι γίνεηαι; Απηνί παίξλνπλ κηα ξνδ θάξηα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη αηηψλ άζπιν θαη έρνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα δειαδή δελ κπνξείο λα ηνλ δηψμεηο, λα ηνλ απειάζεηο θαη ηαπηφρξνλα δελ κπνξεί λα βξεη κηα δνπιεηά θ.ιπ. Δληάμεη ηψξα, νη δνπιεηέο είλαη δπζεχξεηεο... Ξνην απνηέιεζκα φκσο; Όηη άλζξσπνη πνπ ελδερνκέλσο λα εδηθαηνχλην άζπιν δελ έθαλαλ θαλ αίηεζε. Γειαδή Αθγαλνί, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ άζπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη κεηά, πνιχ ζπάληα έθαλαλ αίηεζε γηα άζπιν. Ηξαθηλνί, επίζεο ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ άζπιν. Γελ έθαλαλ θαλ ηνλ θφπν λα θάλνπλ αίηεζε. Ρη θάλαλε αληί απηνχ: Ξεγαίλαλε ζηελ Ξάηξα ή ζηελ Ζγνπκελίηζα, πεξίκελαλ λα βξνπλ έλα θνξηεγφ γηα λα πάλε ζηε Ηηαιία φπνπ ηειηθφο πξννξηζκφο ήηαλ ε Γεξκαλία ή θάπνην Πθαλδηλαβηθφ θξάηνο φπνπ εθεί, εχινγα, ζα θάλαλε ηελ αίηεζε γηα ην άζπιν. Γηαηί αλ ηελ είραλε θάλεη ζε εκάο ζα ηνπο μαλαζηέιλαλε πίζσ. Βάζεη ηνπ Γνπβιίλνπ. Δκείο, σο ΓΝΚ, έρνπκε έλα πξφγξακκα ηψξα πνπ είλαη νη εζεινληηθνί επαλαπαηξηζκνί. Έξρνληαη ζε εκάο φζνη ζέινπλ λα γπξίζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Θπξίσο απηνί πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ έγγξαθα. Έρνπκε έλα ζχκβνπιν απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, ν νπνίνο ηνπο ελεκεξψλεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ βεβαίσο δηθαηνχληαη άζπιν, έρεηο δηθαίσκα λα δεηήζεηο άζπιν. Έζησ φηη θάλνπλ αίηεζε. Θαη έζησ φηη παίξλνπλ. Θαη ινηπφλ; Ρν άζπιν ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κείλεη εδψ, λα έρεη άδεηα εξγαζίαο θαη άδεηα παξακνλήο, αιιά κεηά; - Ξνην είλαη ην εηδηθφ επεξγέηεκα; Γελ ηνπ δίλεηο μελψλα. Γελ ηνπ δίλεηο benefits πνπ ζα πάξεη ελδερνκέλσο ζε ρψξεο φπσο ε Πνπεδία, ε Γεξκαλία θ.ιπ., απιά παξέρεηαη θάπνην βνήζεκα νηθνλνκηθφ. Κηιάκε ηψξα γηα ηνπο έρνληεο άζπιν. Απηφ πνπ ιέκε πνιηηηθφ άζπιν ζηελ Διιάδα. Ξνπ είλαη ιάζνο, ην άζπιν δελ είλαη κφλν πνιηηηθφ κπνξεί λα είλαη ν,ηηδήπνηε. Δλλνψ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Ρν άξζξν 1 ηεο Ππλζήθεο ηεο Γελεχεο αλαθέξεη ξεηά φηη άζπιν δηθαηνχηαη φπνηνο δηψθεηαη απφ ηε ρψξα ηνπ γηα πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, θπιεηηθνχο, θνηλσληθνχο ή άιινπο ιφγνπο. Δίρακε ζπξξνή ρξηζηηαλψλ νξζφδνμσλ απφ ην Ηξάλ, φηαλ γηλφληνπζαλ νη κεγάιεο δηψμεηο 3

4 ησλ ηζιακηζηψλ θαη είρακε πξνβιήκαηα γηαηί δελ ήηαλ πνιηηηθέο δηψμεηο, ήηαλ ζξεζθεπηηθέο δηψμεηο. Δπίζεο, έρνπκε πνιινχο αηηνχληεο άζπιν πνπ δηψθνληαη ιφγσ δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή φπνηνο είλαη νκνθπιφθηινο ζε κηα ηζιακηθή ρψξα ηνλ ζθνηψλνπλ. Δίλαη ζαλαηηθή θαηαδίθε. Γελ είλαη έηζη απιά. Ρνπο θξεκάλε, ή θάηη ηέηνην. Θπκάκαη κηα πεξίπησζε θάλακε κηα νιφθιεξε παξάζηαζε φπνπ ήηαλ έλαο Αηγχπηηνο ν νπνίνο ληπλφηαλ γπλαηθεία, δειαδή δελ κπνξνχζε λα θξπθηεί θαη ηνλ είραλ απειάζεη. Ξνπ λα πάεη απηφο θαη λα γπξίζεη πίζσ; Ξνπ ν ίδηνο ηνπ ν παηέξαο ζα ηνλ ζθφησλε. Όρη ην θξάηνο. Έρνπκε θαη άιια πνιιά αθφκα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεηε θη εζείο θαηά θαηξνχο ζην hotline, δειαδή, θιεηηνξηδεθηνκέο, βία, αηκνκημίεο, πξάγκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα έρνπκε κεξηκλήζεη λα πεξλάκε θάπνηα κελχκαηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη, φρη κφλν ην ηππηθφ, ηελ άδεηα παξακνλήο θ.ιπ., αιιά απφ εθεί θαη πέξα. Αθφκα θαη λα έρεη άδεηα παξακνλήο θαη λα είλαη λφκηκνο. Αλ αληηκεησπίδεη ηέηνηνπ είδνπο ηηκσξίεο ή ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο δελ πξέπεη λα ηνπ πνχκε φηη ππάξρεη θάπνηνο εδψ ν νπνίνο ζα ηνλ βνεζήζεη; Γειαδή ζην hotline πνπ θαιείζηε εζείο λα δνπιέςεηε είλαη ζίγνπξν φηη ζα αληηκεησπίζεηε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Θα πξέπεη λα είζηε έηνηκνη λα ην αληηκεησπίζεηε. Ρη ζα θάλεηε ινηπφλ αλ πάξεη κηα κηθξή θνπέια θαη ζαο πεη φηη κε θπλεγάεη ε κάλα κνπ λα κνπ θάλεη θιεηηνξηδεθηνκή; Ρη ζα θάλεηε; Ξνπ ζα απεπζπλζείηε; Πε πνηνλ; - Σηον ειζαγγελέα ανηλίκων. Ωξαία. Γελ ζα ζπλερίζσ ηη ζα θάλεη ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ γηαηί δελ ζαο λνηάδεη αιιά εδψ φκσο ην ζέκα είλαη, πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζεί θαη κηα ΚΘΝ ή ην ΔΘΘΑ ή θάπνηνο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νπσζδήπνηε. Θάπνηνο ςπρνιφγνο νπσζδήπνηε. Γηαηί δελ είλαη κφλν λνκηθφ ην ζέκα. Δίλαη θαηά θχξην ιφγν αλζξσπηζηηθφ θαη έρεη λα θάλεη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Γειαδή πξέπεη λα ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία λα βνεζήζνπλ εζάο. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη λα ραηξεηίζνπκε ηελ πξσηνβνπιία απηή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο λα θάλεη απηήλ ηελ Γξακκή. Ρν ζέκα είλαη λα κπνξεί λα βνεζήζεη απφ εθεί θαη πέξα. Λα ππάξρνπλ ππνδνκέο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ λα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο. Μέξεηε ηη κνπ ζπκίδεη; Λα ζαο πσ έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα, φηαλ είπαλ φηη ζα θάλνπλ γηαηί έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε ηψξα- ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν. Έρεη ςεθηζηεί θαη εγθξηζεί θαη απφ ηελ 4

5 Θνκηζηφλ, λα δεκηνπξγεζνχλ Θέληξα πξψηεο πνδνρήο. Γηα ηηο ρψξεο εηζφδνπ. Ρη είρακε πξνηείλεη θαη ην νπνίν πέξαζε; Όηη εδψ έρνπκε έλαλ θφζκν πνιπζπιιεθηηθφ, έξρνληαη απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη έρεη κέζα smuggling, trafficking, ν,ηηδήπνηε. Κηθξά, κεγάια, λεαξνχο, αηηνχληεο άζπιν, γπλαίθεο, παηδηά, αλάπεξνπο. Όια καδί. Κέρξη ηψξα ηη θάλακε; Ρνπο βάδακε φινπο ζε έλα δσκάηην, έλα κείγκα αλζξψπσλ φπνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θαη νη δηαθηλεηέο νη ίδηνη κέζα. Ξνπ ήηαλ. Θαη θέξλακε δηθεγφξνπο θ.ιπ. Κέρξη ηψξα έηζη γίλνληαλ ηα πξάγκαηα. Ιέκε ινηπφλ θαη απνθαζίζηεθε απηφ - λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο screening απηφ πνπ ιέκε δηεζλψο, ν νπνίνο ζα ιέεη: αηηνχληεο άζπιν, ζχκαηα εκπνξίαο, αλήιηθνη, βαζαληζζέληεο, επάισηεο νκάδεο. Λα μερσξίδεη δειαδή ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαη εκείο ζαλ ρψξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη φρη επεηδή ζέινπκε αιιά είκαζηε ππνρξεσκέλνη- απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο λα ηνπο βνεζήζνπκε θαη νη ππφινηπνη αο πεγαίλνπλ ζε έλα θέληξν θξάηεζεο γηα απέιαζε θ.ιπ. Ωξαία ηδέα. Θα εθαξκνζηεί. Θη εγψ ηνπο ιέσ φηη εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζχλνξα. Κεηά πνπ ζα πάλε ηα παηδηά; Ξνπ ζα πάλε ηα ζχκαηα εκπνξίαο; Ξνπ ζα πάλε νη αηηνχληεο άζπιν, πνπ ζα πάλε νη βαζαληζζέληεο θ.ιπ.; Θέισ λα πσ ππνηίζεηαη φηη ην πνπξγείν γείαο ζα έρεη έλα δίθηπν μελψλσλ καθξνρξφληαο θηινμελίαο πνπ δελ ππάξρεη. Ξνπ είλαη νη μελψλεο παηδηψλ; Μελψλαο ζπκάησλ δελ ππάξρεη. πάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε μελψλαο ρσξεηηθφηεηαο 10 αηφκσλ θαη άιια 5 άηνκα ην ΔΘΘΑ εδψ πέξα. Ρέινο. Θιείζαλε φινη ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. Θαη ε εθθιεζία έθιεηζε ην δηθφ ηεο. Γελ ππάξρεη. Μελψλαο γηα άλδξεο δελ ην ζπδεηψ, μεράζηε ην, νχηε γη αζηείν. Αηηνχληεο άζπιν; Ρν ΔΠΞ, ε ΞΟΑΜΗΠ, άιιν έλα ζηε Θεζζαινλίθε άιιν έλα ζην Βφιν ηειείσζε θη εθεί. Ξνπ ζα πάλε φινη απηνί; Θαιά ζα ηνπο μερσξίζνπκε, θαιά ζα ηνπο βνεζήζνπκε. Κεηά; Άξα ινηπφλ είλαη πνιχ πην βαζχ ην δήηεκα. Θαη ην ιέσ απηφ ζαλ παξάδεηγκα ην νπνίν δελ ζαο αθνξά αιιά ζα πξέπεη πξηλ πξνηείλεηαη ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ζηε Γξακκή λα ζθεθηείηε δπν θνξέο πνπ ζα απεπζπλζεί ην ζχκα. Κελ ην ζηείινπκε θαη πάεη ρεηξφηεξα. Λαη, ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ, αιιά πνηνο εηζαγγειέαο αλειίθσλ; Θαηαξρήλ ππάξρεη κφλν ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Πε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα δελ ππάξρνπλ εηζαγγειείο αλειίθσλ. Θαη είλαη ζαθέο φηη δελ ζα έξρνληαη φινη απφ ηελ Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε. Έλα. Γεχηεξνλ: ε ππεξεζία ηεο εηζαγγειίαο αλειίθσλ είλαη ελεκεξσκέλε; Γελ μέξνπλ πην 5

6 βαζηθά ζέκαηα γη απηφ εκείο, ζαλ νξγάλσζε, έρνπκε εθπαηδεχζεη εηζαγγειείο θαη δηθαζηέο πνιιέο θνξέο. - Αλ είλαη παηδί λαη. Αλ δελ είλαη παηδί φκσο; Ρα ζχκαηα φκσο κπνξεί λα είλαη αλήιηθα, ελήιηθα θ.ιπ. Νη Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο, ελδερνκέλσο λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, εάλ κπνξνχλ, εάλ έρνπλε ρξεκαηνδφηεζε θη απηέο θη εάλ δελ έρνπλε θιείζεη. Γηφηη θιείζαλε ηνλ Μελψλα γηα ην trafficking. Ξξέπεη ζπλνιηθά λα ην δνχκε ην ζέκα. Δγψ ην ζέησ ζαλ πξνβιεκαηηζκφ. - Πρακηικά Ξξαθηηθά ζα έρεηε κπξνζηά ζαο έλαλ θαηάινγν θαη ζα θνηηάμεηε εθείλε ηελ ψξα ad hoc, απηφ πνπ ιέκε θαηά πεξίπησζε. Αιιά εδψ έρεη ζεκαζία ζα κνπ πείηε δελ έρνπκε εκπεηξία. Πσζηφ, αιιά έζησ κε ηελ θνηλή ινγηθή, κε ην απηνλφεην. Θα κνπ πείηε θακηά θνξά ην απηνλφεην είλαη δχζθνιν αιιά εγψ ζεσξψ φηη εζείο ζα κπνξείηε λα ην βξείηε, λα πξνσζήζεηε ζσζηά. Ξ.ρ. ην Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ ππάξρνπλ πνιινί πνπ έρνπλ αληηξξήζεηο ή ηελ ΑΟΠΗΠ θ.ιπ., αλ κηιάκε γηα παηδηά. Δάλ κπνξνχλ, γηαηί κπνξεί λα ζαο πνπλ δελ κπνξνχκε ή είκαζηε γεκάηνη. Απηφ πνπ ζαο είπα γηα ηελ θιεηηνξηδεθηνκή δελ ην είπα ηπραία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηαηί δελ κπνξεί λα ην δεη θαλέλαο. Θαλέλαο. Ήκνπλ ζην Όζιν, ζηε Λνξβεγία, θαη θπξηνιεθηηθά έλησζα καζεηήο κεηά απφ 25 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε δνπιεηά απηή. Γηφηη είδα ην πσο έρνπλ πξνβιέςεη πξάγκαηα πνπ εκείο νχηε ηα θαληαζηήθακε πνηέ. Γελ ζαο ηα ιέσ ηπραία φια απηά. Νχηε ζέισ λα ζαο παληθνβάιισ. Απιψο ιέσ, ζα αληηκεησπίζεηε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Γελ είλαη κφλν κηα απιή πεξίπησζε, π.ρ. κε δέξλεη ν άλδξαο κνπ, φρη φηη ε θαθνπνίεζε είλαη απιή, αιιά ζέισ λα πσ φηη ηελ έρνπκε αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξν. πάξρεη κηα εκπεηξία ηεο Γξακκαηείαο εδψ πνπ είρε κέρξη ηψξα, απ φηη μέξσ, ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θ.ιπ. Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ν βηαζκφο είλαη ζέκαηα πνπ έρεη αζρνιεζεί ε ειιεληθή θνηλσλία. πάξρνπλ φκσο ζέκαηα δηφηη εδψ κηιάκε θπξίσο γηα κεηαλάζηεο, κε ηα νπνία δελ έρνπκε αζρνιεζεί γηαηί είλαη άιιεο θνπιηνχξαο, δελ ηα έρνπκε δεη. πάξρνπλ πεξηπηψζεηο γάκσλ νη νπνίνη δελ είλαη πξαγκαηηθνί γάκνη θ.ιπ. Όια απηά ζα ηα αληηκεησπίζεηε. Δπίζεο, έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ζα είλαη ελδερνκέλσο ε γιψζζα επηθνηλσλίαο. Γειαδή κπνξεί ηα ειιεληθά ηεο γπλαίθαο λα κελ είλαη ηφζν θαιά θαη λα κελ κηιάεη αγγιηθά πνπ ελδερνκέλσο εζείο μέξεηε. Αλ αξρίζεη λα κηιάεη 6

7 θαξζί ή δελ μέξσ θη εγψ ηη άιιν εθεί είλαη πξφβιεκα. Γελ μέξσ πσο έρεηε ζθεθηεί λα ην αληηκεησπίζεηε απηφ. Δκείο είρακε κηα ππφζεζε κε έλα πξφγξακκα πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηάθξαζεο αιιά δελ πέξαζε απηφ. Όηη θνζηίδεη ζηελ Διιάδα δελ πξνρσξάεη. - Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα ασηόμαηης μεηάθραζης μέζω σπολογιζηή Απ ην νιφηεια Λα ην βάιεηο λα ζνπ κεηαθξάδεη. Γειαδή πφζν ιάζνο λα θάλεη ζηνλ βηαζκφ; Ξφζν ιάζνο λα θάλεη ζηελ θαθνπνίεζε ην θνπκπηνχηεξ; Δδψ δελ έρεηο έλα θείκελν. Δδψ έρεηο έλα άηνκν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θξίζε, έρεη ςπρνινγηθφ πξφβιεκα, ην έρνπλ δείξεη, ην έρνπλ βηάζεη θ.ιπ. Δζέλα απηφ πνπ ζε λνηάδεη είλαη λα δεηο ηη; Ρε δείξαλε; Ρε βηάζαλε; Ρη έρεη γίλεη; Ήηαλ ζε ζθιαβνπάδαξν θαη απέδξαζε; Δδψ ινηπφλ είλαη δχζθνιν. Γελ μέξσ ηη έρεηε ζθεθηεί εζείο ή ηη έρεη ζθεθηεί ε πεξεζία εδψ γηα απηφ ην ζέκα. Γελ ην μέξσ. Ρν βιέπσ ζαλ εκπφδην. Μέξεηε πσο ζα έπξεπε λα είλαη ε γξακκή; Κε 15 γιψζζεο θαη ζε 24σξε βάζε. Δκείο, ν ΓΝΚ δειαδή, απηφ ζα πξνηείλακε. Λα ζαο πσ ιίγα πξάγκαηα γηα ηνλ ΓΝΚ. Ν ΓΝΚ είλαη έλαο δηαθξαηηθφο δηαθπβεξλεηηθφο Νξγαληζκφο, δειαδή ηα κέιε ηνπ είλαη θξάηε. Δίλαη 60 ρξφληα Νξγαληζκφο, έγηλε ζην πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Αζρνιείηαη κε απηφ πνπ ιέγεηαη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί γεληθφηεξα. Ιεηηνπξγεί ζαλ ζχκβνπινο θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ηα θξάηε-κέιε γη απηφ θαη θάζε Γξαθείν ζηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη θάλεη άιια πξνγξάκκαηα. Φπζηθά, έρνπκε Γξαθεία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έρνπκε 450 Γξαθεία κε ρηιηάδεο πξνζσπηθφ, απηφ είλαη θαιφ γηαηί ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηθηχσζε, θη έηζη αλά πάζα ζηηγκή μέξνπκε ηη γίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Πηελ Διιάδα βξηζθφκαζηε απφ ην 1952, απηφ γηαηί ζηελ Διιάδα ην κεηαλαζηεπηηθφ ήηαλ πάληα θχξην ζέκα. Ρηο δεθαεηίεο εθείλεο έθεπγαλ νη Έιιελεο θαη πήγαηλαλ πξνο ηα έμσ, γη' απηφ θαη άλνημε ην Γξαθείν. Ρφηε βνεζήζακε γχξσ ζηηο Έιιελεο λα πάλε ζε ππεξπφληηεο ρψξεο, κεηά κεηεμειίρζεθε. Αθνξνχζε δειαδή ηε κεηαλαζηεπηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Απφ ρψξα πξνέιεπζεο, ρψξα δηέιεπζεο, ππήξμαλ δπν δεθαεηίεο πνπ εξρφληνπζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα πάλε αιινχ θαη βεβαίσο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πνπ ε Διιάδα γίλεηαη ρψξα ππνδνρήο, ρσξίο λα ην ζέιεη, θαη απφ εθεί θαη πέξα πξνζπαζνχκε λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. - 7

8 Δκέλα κε παίξλνπλ ηειέθσλν Έιιελεο θαη κε ξσηάλε πνπ κπνξνχκε λα πάκε. Δίλαη πνιχ ιεπηά ζέκαηα. Γελ κπνξεί λα μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα κεηαλάζηεπζεο εθφζνλ δελ είλαη ζχκθσλε θαη ε θπβέξλεζε. Δκείο ζα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε θπζηθά θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο αιιά απηφ είλαη εθηφο ζέκαηνο. Άξα ινηπφλ, γηα λα θιείζνπκε ηελ παξέλζεζε θαη λα ζπλερίζνπκε απφ εθεί πνπ μεθηλήζακε, νη δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, δηαθίλεζεο αλζξψπσλ είλαη: Smuggling θαη trafficking. Ξξνζέμηε φκσο, ππάξρεη κηα πνιχ ιεπηή γξακκή κεηαμχ ηνπ smuggling θαη ηνπ trafficking. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Πεκαίλεη φηη αλ ν δηαθηλεηήο θαηαιάβεη ή πηζηέςεη ή ζεσξήζεη φηη κπνξεί λα βγάιεη ιεθηά δελ ζα ζε αθήζεη λα θχγεηο, ζα ζε πνπιήζεη. Έηζη απφ smuggling κπνξεί λα γίλεη trafficking. Άξα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαη ζην smuggling θαη ζην trafficking. Γηαηί κπνξεί λα δψζεηο ιεθηά λα ζε πεξάζνπλε αιιά αλ ηνπ δεηήζεη θάπνηνο, π.ρ. γηα κηα θάπνηα θνπέια θαη ηνπο πεη ζέισ απηήλ, ζα ηνπ ηε πνπιήζεη. Γελ έρεη ζεκαζία. Αιιά θη έλα παηδί. Κπνξψ λα ζαο πσ φηη ε εκπνξία αλζξψπσλ αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ηνπ εκπνξίνπ. Γελ έρεη θακία δηαθνξά απφ νηηδήπνηε άιιν. Απιψο αληί λα πνπιάο θιηηδάληα πνπιάο αλζξψπνπο. Ξνπ ζεκαίλεη ηη; Όηαλ ππάξρεη πξνζθνξά, φηαλ ππάξρεη δήηεζε. Γη απηφ ην ιέσ απηφ. Γηφηη ε δήηεζε βέβαηα δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο πειάηεο. Ρνπο ρξήζηεο. Ζ εκπνξία είλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε ηξείο παίθηεο. Ππλήζσο κηιάκε γηα ηνπο δπν θαη μερλάκε ηνλ ηξίην. Κηιάκε δειαδή γηα ην ζχκα θαη ην ζχηε. Ρν ζχκα γηαηί ζέιεη πξνζηαζία θαη ν ζχηεο γηαηί ζέιεη θπιαθή θαη ζσζηά. Μερλάκε φκσο ηνλ πειάηε πνπ είλαη ν ηξίηνο παίθηεο. Θαη γηαηί ηνλ μερλάκε απηφλ; Γηαηί είκαζηε εκείο ν πειάηεο. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη ε ηδέα φηη trafficking αθνξά κφλν γπλαίθεο γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε είλαη μεπεξαζκέλε. Γηαηί ζχκα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη ν νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο, είηε είλαη άλδξαο, είηε είλαη γπλαίθα, είηε είλαη παηδί. Αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ έρεη ζε θάζε ρψξα. Δκείο πξηλ κεξηθά ρξφληα είρακε θάλεη ελδν-ππεξεζηαθά, κηα έξεπλα κε ηα θεληξηθά καο γξαθεία ζηε Γελεχε λα δνχκε ηη γίλεηαη ζηνλ θφζκν, πνηα είλαη ε εηθφλα ηνπ trafficking αλά ρψξα. Όπσο ζαο είπα έρνπκε γξαθεία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη είδακε πξάγκαηα πνπ δελ είρακε θαληαζηεί. Λα ζαο πσ κεξηθά παξαδείγκαηα. Ρφηε είρακε θπξίσο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. Ήηαλ ε επνρή ηεο μαλζηάο κε ηηο αγγειίεο θ.ιπ., θνπέιεο απφ ηελ Βνπιγαξία, 8

9 Νπθξαλία, είραλ βγεη θαη ζε ηαηλίεο. Όια απηά δελ είλαη αζηεία, είλαη πνιχ ζνβαξά γηαηί κηιάκε γηα αλζξψπηλεο δσέο. Θαη έηζη είρακε ηελ εληχπσζε φηη απηφ είλαη φιν. Όηη θέξλαλε εδψ γπλαίθεο γηα λα ηηο βγάδνπλε ζην θιαξί. Όηαλ είδακε ινηπφλ απνηειέζκαηα απφ ηηο άιιεο ρψξεο εθπιαγήθακε. Πηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην trafficking είλαη ε βνήζεηα ζην ζπίηη. Γειαδή νη νηθηαθνί βνεζνί. Δθεί θέξλνπλ θφζκν, νηθνγέλεηεο, ηνλ θεπνπξφ, ηελ θακαξηέξα, ην κάγεηξα θ.ιπ., ηνπο θξαηάλε ηα δηαβαηήξηα ηνπο θαη πιεξψλνπλε ηνλ ηξάθηθεξ. Ρα ζχκαηα δελ έρνπλ θακηά δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε θαλέλαλ άιινλ παξά κφλν κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ ππεξεηνχλ, δνπιεχνληαο αλεμάληιεηεο ψξεο. - Τι βαζανιζηήρια Ν,ηηδήπνηε κπνξεί λα θαληαζηείηε. Πηελ Πανπδηθή Αξαβία νκάδα-ζηφρνο είλαη ηα παηδηά. Ξαηδηά 3-5 ρξνλψλ ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα θακεινδξνκίεο. Ξσο έρνπκε εκείο ηηο ηππνδξνκίεο, εθεί έρνπλ θακήιεο θαη θάλνπλ ηδφγν ηέινο πάλησλ. Όπνπ βεβαίσο φζν πην κηθξφζσκνο είλαη ν αλαβάηεο ηφζν πην γξήγνξα ηξέρεη ε θακήια. Άξα ην παηδάθη 5 ρξνλψλ είλαη ηδαληθφο ζηφρνο. Αγνξάδνπλε ινηπφλ παηδηά απφ ηηο θησρέο ρψξεο, ηα δέλνπλ πάλσ ζηηο θακήιεο θαη θεχγνπλ. Ρψξα αλ ην παηδί πεηαρηεί απφ ηε θακήια ή θαληάδεζηε φηαλ ηξέρεη κε 100km, ηη ςπρνινγηθφ ζνθ κπνξεί λα πξνθαιέζεη, εάλ επηβηψζεη; Κηα άιιε πεξίεξγε πεξίπησζε ήηαλ ζηελ Γθάλα. Πηελ Γθάλα μέξεηε δελ είλαη θαθνί άλζξσπνη, απιψο είλαη θησρνί. Απηνί δνπλ απ ην ςάξεκα. Δπεηδή φκσο είλαη πνιχ θησρνί δελ έρνπλ ρξήκαηα λα αγνξάδνπλ δίρηπα θαη επεηδή φηαλ ηξαβάλε ηα δίρηπα πηάλνληαη ζηα βξάρηα ζηηο πέηξεο θαη ζθίδνληαη, ηη θάλνπλ ινηπφλ; Λνηθηάδνπλ παηδηά απφ ηελ Πηέξα Ιεφλε πνπ είλαη αθφκε πην θησρή απ ηε Γθάλα ηα νπνία ηα βάδνπλ λα θφβνπλ ηα δίρηπα. Γελ θάλνπλ ηίπνηα θαθφ ηα παηδηά... Δίλαη φκσο πην θηελά ηα παηδηά απφ ηα δίρηπα. Απηή είλαη ε αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ξξηλ απφ θάλα 6κελν είρε πάξεη έλαο δεκνζηνγξάθνο απ ηελ Διεπζεξνηππία. Κνπ ιέεη, κπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε ηελ αλαθνίλσζε πνπ έβγαιε ην Γξαθείν ζαο ζηελ Αηζηνπία φηη ηα παηδηά εθεί πσινχληαη πξνο 1 επξψ ην παηδί, θάηη ηέηνην, δελ έρεη ζεκαζία. Όηαλ ην άθνπζα απηφ είπα ζα κηιήζσ κε ην ζπλάδειθν θαη ζα ζαο πσ. Ξξάγκαηη πήξα ηνλ ζπλάδειθν θαη κνπ ην επηβεβαίσζε. Απηή ήηαλ θνηλή αλαθνίλσζε ηνπ IOM (International Organization for Migrants), ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ δηθνχ καο θαη ηνπ ILO (International Labour Organization), πνπ είλαη ν Γηεζλήο 9

10 Νξγαληζκφο Δξγαζίαο. Γχν Γηεζλείο Νξγαληζκνί έβγαιαλ απηήλ ηελ αλαθνίλσζε πνπ ζεκαίλεη φηη ήηαλ αιήζεηα. Ρνπ ιέσ κπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο ηη ελλνείο; Ξσο αγνξάδνληαη ηα παηδηά έηζη; Θαηαξράο πξέπεη λα ζαο πσ φηη ε θηψρεηα απφ ρψξα ζε ρψξα είλαη δηαθνξεηηθή ζαλ έλλνηα. Δδψ εκείο θησρφ κπνξεί λα ζεσξήζνπκε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη π.ρ. απηνθίλεην, ή δελ έρεη ζπίηη, ή δελ έρεη παπνχηζηα. Πηελ Αηζηνπία θησρφο είλαη απηφο πνπ δελ έρεη λα θάεη. Ρειεία θαη παχια. Θη φηαλ ιέκε δελ έρεη λα θάεη θπξηνιεθηνχκε. Δθεί ινηπφλ νη νηθνγέλεηεο πνπ θάλνπλ θαη πνιιά παηδηά, μέξεηε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν ην δεκνγξαθηθφ κε ηελ επκάξεηα, θάλνπλ 10 παηδηά αο πνχκε. Ν παηέξαο ινηπφλ, εάλ θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη κηα θξαηδφια ςσκί, ηε κνηξάδεη ζε 10 κπνπθηέο θαη ηξψλε. Απηφ είλαη ην θαΐ ηνπο. Δάλ δελ ην βξεη απηφ ην ςσκί δελ ηξψλε. Απιά έηζη. Ρη γίλεηαη φκσο; Δπεηδή φπνπ ππάξρεη θηψρεηα νη άλζξσπνη είλαη επάισηνη πξνο εθκεηάιιεπζε ην θαηαιαβαίλεηε απηφ, πάλε νη ηξάθηθεξο, νη δηαθηλεηέο, βξίζθνπλ ηνλ παηέξα θαη ηνπ ιέλε: θνίηαμε λα δεηο, ηφζα παηδηά έρεηο, ζα καο δψζεηο 5-6 απ ηα παηδηά ζνπ, ζα ηα πάξνπκε εκείο θαη ζα ηα πάκε ζηε Γχζε, ζηελ Δπξψπε, ζηελ Ακεξηθή, δελ έρεη ζεκαζία. Θα ηα ζπνπδάζνπκε, ζα γίλνπλ κηα ραξά πνιίηεο. Ν άλζξσπνο, ν παηέξαο, ν νπνίνο δελ μέξεη αλ αχξην ηα παηδηά ηνπ ζα έρνπλ λα θάλε, ιέεη κπξάβν. Απηφο ν θαιφο θχξηνο πνπ ήξζε απφ ηελ Ακεξηθή, απφ ηελ Δπξψπε είλαη επθαηξία θαη ιέεη γηα λα ην θαπαξψζνπκε θηφιαο πάξε θαη 10 δνιάξηα θαη γξάθνπλε θαη ζπκβφιαην, εμνχ θαη 1 δνιάξην ην παηδί. Ρψξα ζα κε ξσηήζεηε, θαη είλαη εχινγε εξψηεζε ηη γίλεηαη, πνπ πάλε απηά ηα παηδηά; Ξνπ ηα πάλε; - Καθάξη λα γίλνληαη παξάλνκεο πηνζεζίεο, εγψ ζα ήκνπλ επηπρηζκέλνο. Αιιά λνκίδσ φηη θαη ε Καληφλα θαη ε Αληδειίλα Ρδνιί ηειεηψζαλε. Γελ ζα πηνζεηήζνπλ άιια καπξάθηα, νπφηε εδψ εκείο καπξάθηα φρη. Παο ην ιέσ κε πφλν θαξδηάο γηαηί έξρνληαη θαηά θαηξνχο δεπγάξηα θαη ιέλε ζα κε βνεζήζεηο λα πηνζεηήζσ έλα νξθαλφ θη εγψ θαη απφ ηνλ πφιεκν. Κεηά αξρίδνπλ ηε ιίζηα: πξέπεη λα είλαη ηεο ιεπθήο θπιήο, πξέπεη λα είλαη λενγέλλεην, θ.ά., ηνπο ιέσ κήπσο θαη λα ζαο κνηάδεη;! Νη πεξηζζφηεξεο πηνζεζίεο γίλνληαη δπζηπρψο γηα άιινπο ιφγνπο παξά γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά. Ρν ιέσ κε πφλν θαξδηάο απηφ. Κπνξεί ζε άιιεο ρψξεο λα κελ είλαη έηζη ζε εκάο, φκσο έηζη είλαη. Νπφηε δελ είλαη γηα πηνζεζίεο, δελ μέξσ ηη 10

11 κπνξεί λα είλαη, δελ ζέισ λα ην βάισ θαλ ζην κπαιφ κνπ. Κε απηά πνπ έρνπκε δεη εδψ ζηε ρψξα καο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, έρσ ηξνκνθξαηεζεί πηα κε ηηο θνπέιεο πνπ ηνπο δίλαλε νξκφλεο γηα λα βγάδνπλ σάξηα εθηφο ηνπ θχθινπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηα πνπιάλε. Θνπέιεο απφ ηελ Αθξηθή πνπ δελ μέξνπλε, κηιάκε γηα 17 ρξνλψλ θνξίηζηα. Ρνπο πάλε ζην Κπνπξγάο, ηνπο πιεξψλνπλ ηα έμνδα, θάλνπλ κεγάιε δσή, ηηο θέξλνπλ εδψ θαη ηηο ηαΐδνπλ νξκφλεο. 19 σάξηα, 20 σάξηα, εθηφο θχθινπ. Πε δπν ρξφληα έρνπλε θαξθίλν φιεο 100%. Θαη απηά ηα σάξηα πσινχληαη. Ξνηνο ηα αγνξάδεη; Γελ κε λνηάδεη. Ξσινχληαη πάλησο. Γη απηφ ιέκε εκπφξην ηζηψλ θη φρη νξγάλσλ, ζα ην μέξεηε απηφ. Γηαηί κπνξεί λα είλαη ν,ηηδήπνηε. Ηζηψλ θαη φρη νξγάλσλ. Ρν ίδην ηζρχεη γηα ηα παηδηά. πήξρε έλα νιφθιεξν θχθισκα θαη ππάξρεη αθφκα δειαδή, πάλε, ηνπο ιέλε ζα θάλεηε έλα παηδί, κε ηνλ θίιν, κε ηνλ άλδξα ηνπο δελ έρεη ζεκαζία, ειάηε εδψ λα ζαο δψζνπκε θαη λα καο δψζεηε ην παηδί θαη λα γπξίζεηε ζηελ Διιάδα είλαη πνιιά ιεθηά. Ξάλσ ζηα ρσξηά ηεο Βνπιγαξίαο, είλαη ακχζεηα ιεθηά. Κέλεη έγθπνο, έξρεηαη ζηελ Διιάδα θαη ππνηίζεηαη φηη ζα γελλήζεη ην παηδί θαη ζα πάξεη ηα ιεθηά. Ρνπο δίλνπλ 200 επξψ θαη μχιν θαη πίζσ. Έηζη ην κάζακε γηαηί αλ παίξλαλε ηα ιεθηά δελ ζα ην καζαίλακε. Δπηπρψο έλα απφ ηα Πεκηλάξηα πνπ θάλακε ζηνπο Δηζαγγειείο έπηαζε ηφπν. Ήηαλ κηα λέα θνπέια, κηα εηζαγγειέαο ζηε Ιακία ζπκάκαη, πνπ φηαλ πξσηφκαζε γη απηφ κε πήξε ηειέθσλν θαη κνπ είπε κάιινλ έρνπκε κηα ππφζεζε ηέηνηα. Παλ θη απηέο πνπ καο είραηε πεη ζην Πεκηλάξην. Θαη πξάγκαηη. Ήηαλ κπιεγκέλνη κέζα γηαηξνί, δηθεγφξνη θη φια απηά. - ηνζεζία ηψξα... δελ μέξσ νχηε θαη κε λνηάδεη. Δδψ πξφθεηηαη φρη γηα εκπφξην βξεθψλ νχηε θαλ εκβξχσλ. Ξαξαρζέλησλ εκβξχσλ! Κέρξη εθεί θηάζακε. Άξα ινηπφλ βιέπεηε φηη ε θαηάζηαζε είλαη εθηφο ειέγρνπ. Γηαηί νηηδήπνηε κπνξεί λα αγνξαζηεί κε ιεθηά, πσιείηαη. Όζν ππάξρνπλ θησρνί άλζξσπνη θη φζν ππάξρνπλ ιεθηά απ ηελ άιιε πιεπξά απηφ δπζηπρψο ζα γίλεηαη. Δκείο απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα ελεκεξψλνπκε, λα πξνρσξνχκε θαη λα βνεζάκε φζν κπνξνχκε φηαλ εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηα ζχκαηα. Θαη επεηδή εζείο κάιινλ, θαη καθάξη, ζα έξζεηε ζε επαθή κε θάπνην ζχκα, απηφ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε πξψηα απφ φια είλαη λα ελεκεξψζεηε φπνηνλ κπνξείηε. Δηδηθά ζηα ζχκαηα trafficking, ηηο Αξρέο ππάξρνπλ anti-trafficking ππεξεζίεο ηηο αζηπλνκίαο ζε φιε ηελ Διιάδα. 11

12 Θξίκα πνπ δελ ζαο έθεξα, έρσ θαξηνχιεο πνπ έρνπλ φια ηα ηειέθσλα. Θα ζαο ηηο ζηείισ. Απηέο ηηο είρακε δψζεη ζηελ αζηπλνκία, ζηα θέληξα θαη ζηα δηαβαηήξηα, αλ έβιεπαλ θάπνηα θνπέια ή θάπνηνλ ν νπνίνο κπνξεί λα ήηαλ πηζαλφ ζχκα, λα ην έβαδαλ ζην δηαβαηήξην κέζα. Δίλαη ζε 6 γιψζζεο. Διιεληθά, Αγγιηθά, Οψζηθα, Αξαβηθά θ.ιπ. Θαη ιέεη: είζαη εθεί, είζαη απηφ; ζνπ έρνπλ θάλεη εθείλν; ζε έρνπλ απεηιήζεη; ζνπ έρνπλ πάξεη ην δηαβαηήξην; Αλ ζπκβαίλεη θάηη απφ απηά γπξλάο θαη βιέπεηο ζηελ πφιε πνπ είζαη θαη παίξλεηο ην αληίζηνηρν ηειέθσλν ζηηο ππεξεζίεο ηεο αζηπλνκίαο πνπ ην μέξνπλ ην ζέκα. Γηφηη επαλαιακβάλσ αλ δελ ην μέξεη ην ζέκα δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη. Γελ ην θαηαιαβαίλεη. Ρη ζεκαίλεη θαη πφζν ζνβαξφ είλαη. Άξα ινηπφλ εζείο, θαιφ είλαη λα ηα μέξεηε απηά θαη λα ηνπο ηα ιέηε, φπσο επίζεο θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο θνξέαο, θάπνηα ΚΘΝ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη Θνηλσληθέο πεξεζίεο, ην ΔΘΘΑ. Πηελ νπζία δειαδή θάπνηνο πνπ κπνξεί λα πεη κηα θνπβέληα. Ν πξψηνο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, αλ ζέιεηε, ζα είζηε εζείο πνπ ζα απαληήζεηε ζην ηειέθσλν. Θα πξέπεη δειαδή λα κηιήζεηε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε νχηε λα θνβεζεί ην ζχκα, νχηε λα ην θιείζεη, νχηε λα απειπηζηεί, νχηε ηίπνηα. Θα πξέπεη λα δψζεηε ηελ εηθφλα φηη εζείο ζα θάλεηε ηα πάληα γηα ην ζχκα. Ρψξα πνπ κε πήξεο εκέλα ζψζεθεο! Κπνξεί λα κελ είλαη αιήζεηα αιιά λα ηνπ δψζεηε κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο φηη έρεη θάπνηνλ άλζξσπν εθεί. Γελ ζα ηνλ θνξντδέςεηο αιιά ζα πεηο φηη εγψ ζα θάλσ θαη ζα ην ελλνείο, φηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφλ, φηη πεξλάεη απ ην ρέξη κνπ γηα λα ζε βνεζήζσ ζηελ θαηάζηαζε πνπ είζαη. (Προβολή βίνηεο) πάξρεη κηα αιιαγή απφ ηφηε, απφ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Ππλερίδνπλ λα έξρνληαη. Ρειεπηαία είρακε κηα αχμεζε απφ ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Ονπκαλία. Απηφ λνκίδσ φκσο νθείιεηαη ζην φηη, επεηδή δελ ππάξρεη βίδα πηα, ιφγσ ηεο ΔΔ, κπαίλνπλ πην εχθνια θαη βέβαηα κηα πνιχ κεγάιε αχμεζε απφ ηελ Αθξηθή. Απηφ πνπ ζαο είρα πεη ζηελ αξρή, φηη παίδεη ξφιν ε δήηεζε ηεο αγνξάο. Θάπνπ βαξέζεθαλ ηηο μαλζηέο θαη ηψξα ζέινπλε καχξεο θαληάζνπ απφ ηελ Ληγεξία θπξίσο. Δθεί εληνπίδνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηα δηάθνξα κάγηα πνπ ηνπο θάλνπλ, φπσο βνπληνχ πνπ θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηε ζπλεξγαζία γηαηί αο πνχκε φηαλ κηα Οσζίδα, κηα Βνπιγάξα είλαη πην θνληά ζε εκάο κπνξείο λα ηεο κηιήζεηο πην εχθνια. Ζ άιιε ε νπνία είλαη κπιεγκέλε κε καγείεο, κε 12

13 βνπληνχ θη απηά δελ ηα μέξεηο. Θη ελ ησ κεηαμχ δελ κηιάλε θηφιαο γηαηί ληψζνπλ δεκέλεο απφ ηα κάγηα θαη ηα μφξθηα θαη δελ θαηαγγέιινπλ. Θαη βέβαηα έρεη μεθχγεη ηειείσο ν έιεγρνο θαη πέξα απφ ην ζεμ. Απφ ηε βηνκεραλία ηνπ ζεμ. Λνκίδσ φηη έρνπκε πνιχ κεγάιε αχμεζε ζηα παηδηά κε ηελ έλλνηα φηη έρνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα παηδηά θη φηαλ ιέσ παηδηά κηιάσ θαη γηα ηνπο εθήβνπο, ρξνλψλ θαη θάησ ησλ 12 ρξνλψλ. Δθεί πνπ ρακειψλεη ην φξην ηεο ειηθίαο είλαη ζηα παηδηά πνπ έξρνληαη απφ ην Αθγαληζηάλ. Βιέπνπκε πηηζηξίθηα αζπλφδεπηα, ηα νπνία νη γνλείο πξνθαλψο ηα ζηέιλνπλ κε ηελ πξννπηηθή φηη, πηζηεχνπλ φηη δελ ζα απειαζνχλ επεηδή είλαη αλήιηθα, ζα λνκηκνπνηεζνχλ θαη ζα θέξνπλ θαη ηνπο γνλείο. Απηφ είλαη ην ζεηηθφ πνπ ζθέθηνληαη. Ρν θαθφ είλαη φηη ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο φκσο θπξηνιεθηηθά ζηελ θαηαζηξνθή. Πθεθηείηε, αλ πάηε κηα βφιηα ζηελ Ξάηξα ή ζηελ Ζγνπκελίηζα κάιηζηα ηε Γεπηέξα εθεί ζα πάσ, πάξα πνιιά παηδηά είλαη θπξηνιεθηηθά ζην δξφκν θαη ν ίδηνο ν δηνηθεηήο ηνπ Ιηκεληθνχ κνπ είπε φηη αηζζάλνκαη άζρεκα γη απηά. Θαη πνπ λα ηα πάσ; Λα ηα θξαηήζσ ζην θξαηεηήξην; Ξνπ λα ηα βάισ; - Ππκθσλψ. Απφ ηελ άιιε φκσο νη θαηαγγειίεο πνπ είλαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηαηί φηαλ θάλακε ηα Πεκηλάξηα, νη ίδηνη νη άλζξσπνη κνπ θαηήγγεηιαλ φηη πάλε, έξρνληαη, θαηεβαίλνπλ κε ηα απηνθίλεηα θαη ςσλίδνπλ ηα παηδηά θ.ιπ. Γελ μέξσ αλ έξρνληαη θη απφ άιινπο λνκνχο θαη απφ άιιεο πφιεηο πάλησο ππάξρεη κηα ηξνκεξή εθκεηάιιεπζε. Ρα παηδηά απηά ηα ρξεζηκνπνηνχλε ζεμνπαιηθά, είηε γίλνληαη βαπνξάθηα γηα λαξθσηηθά θ.ιπ. Γηαηί έλα παηδί ηψξα ρξνλψλ, ηη λα μέξεη; Θνηηά λα επηβηψζεη. Θαη ιέεη ν άιινο ζα ζνπ δψζσ θάηη λα θαο αιιά πήγαηλε θη απηφ ην παθέην εθεί πέξα. Ή πήγαηλε ζε απηφλ ηνλ θχξην πνπ ζε ζέιεη αο πνχκε. Ινηπφλ, αλ θάπνηνο ζέιεη λα βξεη λεαξφ πάεη ζηελ πιαηεία Θνπκνπλδνχξνπ. Ξάεη εθεί λα ςσλίζεη. Ξαηδηά ρξνλψλ ςσλίδνληαη εθεί. Γελ πηζηεχσ φηη ην θάλνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο, γηαηί φπσο ιέεη θη ν Λφκνο δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζηνλ αλήιηθν, έηζη; Θαη ην μέξνπλ φινη. Γελ ζηακαηάεη φκσο. Ππλερίδεηαη ιεο θαη είλαη θξάηνο ελ θξάηεη. Απφ ηηο 2-3 ε ψξα ην πξσί θαη κεηά γίλεηαη ςσληζηήξη εθεί απφ ηα παηδάθηα. Ρα Αθγαλάθηα, ηα Αιβαλάθηα θ.ιπ. - Δεν έτει εσθύνη και ο πελάηης; 13

14 Γηα κέλα ν πειάηεο είλαη ν ρεηξφηεξνο απ φινπο, ρεηξφηεξνο θαη απφ ηνλ δηαθηλεηή γηαηί ν δηαθηλεηήο θάλεη εκπφξην, φ,ηη ηνπ δεηάο ζνπ θέξλεη. Άκα ηνπ δεηήζεηο θνθαΐλε ζα ζνπ θέξεη. Δζχ φκσο ηνπ δεηάο αγνξάθη ή ζπθψηηα ή λεθξά ή σάξηα ή ηζάκπα δνπιεηά ή ζεμ ή ν,ηηδήπνηε ηέινο πάλησλ. Ό,ηη δεηήζεηο έξρεηαη. Ρν ζέκα είλαη λα κάζνπκε, εγψ πηζηεχσ φηη ππάξρεη έιιεηκκα παηδείαο. Θαη ε παηδεία δελ είλαη απηφ πνπ θάλσ εγψ ηψξα ζε εζάο, νχηε λα πάσ λα κηιήζσ ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ θαη λα ηνπο πείζσ φηη απηφ είλαη θαθφ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ην δηακνξθψλεηο φηαλ είζαη κηθξφο. Ζ ζπδήηεζε απηή ζα έπξεπε λα γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ, νχηε θαλ ζην Γπκλάζην. Θαιά δελ κηιάσ ζην Ξαλεπηζηήκην γηαηί εθεί είλαη ηειεησκέλα ηα πξάγκαηα. Θεσξψ φηη απφ ην Γπκλάζην θαη κεηά είκαζηε φινη ππλσηηζκέλνη. Γελ έρνπκε θακία πηζαλφηεηα λα κάζνπκε. Ρν απηνλφεην πνπ είπα πξνεγνπκέλσο. Λα πνχκε ζηα παηδηά γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γειαδή λα ζέβνληαη ην ζπλάλζξσπφ ηνπο. Γελ ζα πάκε λα βγάινπκε δηαθήξπμε, αιιά ην απιφ: φηη απηφο είλαη άλζξσπνο ζαλ θη εζέλα. Ρν φηη είλαη θησρφο, φηη είλαη ζε κηα επάισηε κνίξα θιπ., απηφ δελ ζεκαίλεη φηη εγψ επεηδή έρσ ιεθηά πξέπεη λα ην εθκεηαιιεχνκαη. Ξξηλ απφ θαηξφ είρακε πάεη ζηελ Θξήηε, ζην Οέζπκλν, πνπ είρε κηα ζρνιή αμησκαηηθψλ ηεο αζηπλνκίαο φπνπ κνπ έθαλαλ εληχπσζε δχν πξάγκαηα. Δίρακε έλα πνιχ σξαίν πάλει κε παλεπηζηεκηαθνχο θ.ιπ. θη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δήζεη ην ζέκα. Ρν θνηλφ ήηαλ καζεηέο ηεο αζηπλνκίαο. Αμησκαηηθνί φκσο έηζη; Απηφ γηαηί ην ιέσ; Γηαηί πξψηνλ, αλ ζπκάζηε, ζηηο Ξαλειιαδηθέο νη βάζεηο ήηαλ κνλάδεο γηα ηηο Πρνιέο απηέο, νπφηε είρεο έλα θνηλφ πςεινχ επηπέδνπ. Γεχηεξνλ, ιφγσ ηεο αιιαγήο πνπ ππάξρεη, ήηαλ πεξίπνπ κηζνί-κηζνί αγφξηα θνξίηζηα ζηε Πρνιή Αμησκαηηθψλ επεηδή ηα θνξίηζηα είλαη πνιχ θαιέο είραλ κπεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή. Θαη ιεο βξε παηδί κνπ έρνπλ έλα επίπεδν. Ρα ζρφιηα κεηά ηηο εηζεγήζεηο καο δείμαλε ην αληίζεην. Θα ζαο πσ. Πεθψζεθε θάπνηνο θαη ιέεη, βξε παηδί κνπ ηειηθά ν άλδξαο είλαη άλδξαο, αο έρεη θαη κηα ξσζίδα δε ράζεθε ν θφζκνο. Δγψ πεξίκελα θάπνηα απφ ηηο θνπέιεο πνπ ήηαλ εθεί, αλ κε ηη άιιν, λα ζεθσζεί θαη λα πεη «ζπλάδειθε, ηη είλαη απηά πνπ ιεο;». Γελ ζεθψζεθε θακία. Γηα κέλα απηφ δελ είλαη θαζφινπ ζσζηφ. Θαη κεηά έλαο άιινο ιέεη ζα θάλσ κηα πξφηαζε, λα λνκηκνπνηεζεί ην εκπφξην νξγάλσλ. Γηαηί ην ιεο παηδί κνπ απηφ; Θα ζαο πσ ιέεη. Ρνπιάρηζηνλ αθνχ απηφ γίλεηαη νχησο ή άιισο θη ππάξρεη αλάγθε απφ ιεθηά λα κπαίλεη λφκηκα ζε 14

15 έλα λνζνθνκείν θαλνληθά, λα κελ θηλδπλεχεη θαη ν ιήπηεο. Αο πνχκε φηη ν δφηεο δελ καο ελδηαθέξεη αιιά ν ιήπηεο γηαηί λα θηλδπλεχεη; Λα κε γίλεηαη πξφρεηξα αιιά λα γίλεηαη ζσζηά. Θαη λα πιεξψλεηαη θη απηφο. - Ν δφηεο δελ καο ελδηαθέξεη. Ξξφβιεκά ηνπ. Δίζαη θησρφο, πνχια ην λεθξφ ζνπ ή πνχια ην ζπθψηη ζνπ. Ξσο ζα δήζεη απηφο κεηά; Αιιά άληε θαη πνπιάεη ην έλα λεθξφ ηνπ θαη λα δήζεη κε ην άιιν. Ρν θφζηνο δσήο ηνπ απφ εθεί θαη πέξα έρεη δηπιαζηαζηεί. Άξα φηη ιεθηά θαη λα ηνπ δψζεηο εζχ, κε ην πνπ ζα δψζεη ην έλα λεθξφ, ήδε είλαη βεβαξεκέλνο. Έηζη; Γηαηί κηιάκε γηα ηελ πην απιή πεξίπησζε. Γηαηί αλ δνχκε άιιεο, δελ δεη θαζφινπ. Σψξηα φηη φζνη έρνπλ αζρνιεζεί κε απηφ ην ζέκα γλσξίδνπλ φηη ε ζπκβαηφηεηα είλαη 40 πξνο 1. Γελ μέξσ πσο γίλεηαη. Ρν ζέκα είλαη φηη εθεί κηιάκε γηα ιαζξεκπφξην. - Δγψ δελ ζπκθσλψ ζε απηφ. Δίλαη απηνθηνλία. Δδψ ζηελ Διιάδα είκαη θάζεηνο. Ρν έζεζα αιιηψο. Λα πάξεηε έλα θνκκάηη ραξηί θαη λα γξάςεη ν θαζέλαο πφζν πνπιάεη ηα φξγαλά ηνπ. Λα βάινπκε κηα ηηκή. Έξρεηαη αο πνχκε έλαο πινχζηνο Διβεηφο θαη ιέεη ζνπ δίλσ επξψ, ηνπ δίλεηο ην λεθξφ ζνπ; - Ότι. Ζ κεγάιε ζεηξά λεθξνπαζψλ πνπ πεξηκέλνπλ, θάλνπλ ηηο αηκνθαζάξζεηο θαη πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο κέρξη λα πεζάλεη θάπνηνο θαη λα ηνπ πάξνπλ ην λεθξφ. Ξνπ ην βξίζθεη ν γηαηξφο ην λεθξφ; Γηαηί αλ είλαη απφ δσξεηή δελ παίξλεη ιεθηά ν δσξεηήο. Γηαηί λα δψζεηο επξψ; - Δεν θέλει να ζκέθηεηαι. Αθξηβψο. Θνηηάμηε, είλαη πνιχ επαίζζεην ην ζέκα γηαηί έρεη λα θάλεη κε ηελ αλζξψπηλε δσή. Απηφ είλαη πσο ην ζθέθηεηαη ν θαζέλαο θαη πσο έρεη κεγαιψζεη θαη ηη αξρέο έρεη. Γηα κέλα, γη απηφ ιέσ φηη είλαη έιιεηκκα παηδείαο, ζα έπξεπε απηφ πνπ ζα πξέπεη λα καζαίλεη θάπνηνο φηαλ κεγαιψλεη λα είλαη ν ζεβαζκφο ζην δηπιαλφ ηνπ. Ρέινο. Θη εδψ ζηελ Διιάδα δπζηπρψο πξέπεη λα ην πσ απηφ κε κεγάιε ζηελαρψξηα, είλαη αθξηβψο ην αληίζεην. Γειαδή κεγαιψλνπκε ζθεπηφκελνη κφλν ηνλ εαπηφ καο θαη θαλέλαλ άιινλ. Γη απηφ θη φηαλ ξσηάλε εκέλα θαηά θαηξνχο αλ έρνπκε ξαηζηζκφ ζηελ Διιάδα θ.ιπ., ιέσ φρη ξαηζηζηέο, γατδνχξηα είλαη. Θαη ην ιέσ θαη ην ελλνψ απηφ. Γηφηη δηάθξηζε δελ είλαη κφλν ν κεηαλάζηεο, 15

16 ή ζέκα θπιήο. Δίλαη φηαλ θάηη είλαη δηαθνξεηηθφ. Δίηε είζαη αλάπεξνο βηψλεηο δηάθξηζε σο ην κεδνχιη, ηνμηθνκαλήο, ή απνηνμηλσκέλνο, Ονκά, απνθπιαθηζκέλνο, νκνθπιφθηινο, θησρφο, γέξνο, παηδί, γπλαίθα. Ρη έρεη κείλεη; Ν λένο, ν άλδξαο θ.ιπ. Ζ γπλαίθα απηή ηε ζηηγκή, είλαη απαξάδεθην λα ππάξρνπλ επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Ρν Θη φκσο γηαηί ππάξρνπλ; Γηαηί ππάξρεη αλάγθε. Πηελ αγνξά ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε. Παθέζηαηε. Απφ εθεί θαη πέξα, γηαηί παξθάξσ εγψ ζην πεδνδξφκην εθεί πνπ έρεη ηελ θνχξκπα θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη ην αλαπεξηθφ θαξνηζάθη ή ην παηδηθφ θαξνηζάθη; Απηφ είλαη ζέκα αγσγήο. Όηαλ βιέπεηο ζην πάξθηλγθ ηνπ ζνχπεξ κάξθεη ζέζεηο γηα αλάπεξνπο ή γηα εγθχνπο θαη πάεη εθεί θαη δελ ην ζέβεηαη νχηε απηφ. Ρηο πξνάιιεο είρα πάεη ζηε κάλα κνπ ζηα Ξαηήζηα θαη είρα πάεη ζην ςηιηθαηδίδηθν θαη είλαη κηα θπξία θαη έρεη βάιεη ην ρέξη έηζη θαη ιέεη δψζηε κνπ ηζηγάξα. Απφ ην ληχζηκν, θαηάιαβα φηη είλαη Ονκά. Θαη ιέσ γηαηί δελ κπαίλεηε κέζα; Γηαηί θάζεζηε έηζη; Γηαηί ζα κνπ πεη φηη ηελ έθιεςα. Θαη μαθληθά ζπλεηδεηνπνηψ φηη είρε δίθην, ηη πξνθαηάιεςε ππάξρεη ηειηθά. Ρξνκεξή πξνθαηάιεςε. Απηά δελ πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ηα μεπεξάζνπκε; Γηα πνην ξαηζηζκφ κηιάκε; Δδψ κηιάκε γηα πιήξε απαμίσζε ηνπ δηπιαλνχ καο. Ρνπ δηπιαλνχ καο γεληθά. Ξνπ δελ αλήθεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ελ πάζεη πεξηπηψζεη. Απηφ ζέιεη εθπαίδεπζε ζηα Γεκνηηθά επαλαιακβάλσ. Ρν λα πνχκε φηη ζα ηα κάζνπλ ζην Γπκλάζην ή ζην Ιχθεην είλαη πνιχ αξγά. Ήδε ηα παηδηά έρνπλ κεγαιψζεη γηαηί, πσο κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηψξα; Κε ην δηαδίθηπν, κε ηελ ηειεφξαζε. Θη φκσο έλα 98% ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πάξα πνιχ θαιφ, ππάξρεη φκσο έλα 2% πνπ είλαη ηφζν θαθφ πνπ επεξεάδεη ην ππφινηπν 98%. Δάλ δείηε εηθφλεο παηδηθήο πνξλνγξαθίεο πνπ βιέπσ φηαλ πηάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο. Ρη λα ζαο πσ; Κεηά ηφζα ρξφληα πνπ έρνπλ δεη ηφζα ηα κάηηα κνπ, έρσ δεη πνιιά πξάγκαηα θαθνπνίεζεο θ.ιπ. Αιιά απηφ δελ ην έρσ μαλαδεί. Βηαζκνχο κσξψλ θάησ ηνπ έηνπο! Γηαηί πξνζέμηε. Όηαλ αθνχηε ηηο εηδήζεηο πεξί θπθιψκαηνο βίαο κελ πάεη ην κπαιφ ζαο ζε θακηά 16ρξνλε ηελ νπνία ηελ βιέπνπλ πνπ θάλεη ζεμ. Θακία ζρέζε. Κηιάκε γηα παηδηά θαη κσξά. Θπξίσο κσξά ηειεπηαία. Πεκεησηένλ λα ζαο πσ φηη δελ κπνξεί λα ην θάλεηο θαηά ιάζνο. Λα θάλεηο download θαηά ιάζνο λα πεηο φηη θαηά ιάζνο κνπ έηπρε. Απηά ηα sites ρξεηάδνληαη πηζησηηθή θάξηα 16

17 ηελ νπνία πξνπιεξψλεηο θαη ζνπ δίλνπλ ξαληεβνχ γηαηί γίλνληαη δσληαλά απηνί νη βηαζκνί. Εσληαλά. Ν δηπιαλφο καο φκσο ηα θάλεη απηά. Θαη φηαλ ήκαζηαλ ζηε ΓΑΓΑ, ε αδεξθή ηνπ, πνπ είραλε πηάζεη ζπκάκαη έλα παηδί 30 ρξνλψλ, ν νπνίνο ήηαλε ρξήζηεο θαη κνπ ιέεη, κα είλαη θαιφ παηδί ν αδεξθφο κνπ κελ ηνλ βάδεηε κέζα (ην πιηθφ ην είραλε πάξεη απ ην ζθιεξφ ηνπ) θαη ιέσ, εγψ δελ έρσ αληίξξεζε αιιά, ιέσ, παηδηά έρεηε, ιέεη λαη, ζα ηα αθήλαηε ιέσ κε ηνλ αδεξθφ ζαο; έηζη ηεο είπα. Γηαηί ε αδεξθή δελ είρε δεη ηη έβιεπε. Φαληαδφηαλ φηη έβιεπε. Όρη άξξσζηα. Γηφηη ην λα ιέκε φηη είλαη άξξσζηνη απηνί νη άλζξσπνη, είλαη ειαθξπληηθφ γη απηνχο. Γελ ζεσξψ φηη είλαη άξξσζηνη. Δίλαη εγθιεκαηίεο. Ρν άξξσζηνο μέξεηε είλαη ειαθξπληηθφ, δελ πξέπεη λα ιέγεηαη κε ηίπνηα. Νχηε ζηνπο θαθνπνηεηέο ζηελ νηθνγελεηαθή βία. - Τι ποινή προβλέπεηαι; Κέρξη ηψξα ήηαλ αηηκψξεηνο. Ρψξα ςεθίζηεθε έλαο Λφκνο. Ρν ζέκα δελ είλαη ηη πνηλή έρεη. Λφκνη ππάξρνπλ. Ρν ζέκα είλαη εάλ εθαξκφδνληαη. Δίρε δάζθαινπο, λεπηαγσγνχο, παπάδεο. Θαη μαλαγπξλάλε πίζσ ζηε δνπιεηά ηνπο. Έρεη ζπκβεί απηφ θαη ζπκβαίλεη θαηά θφξνλ. Απαξάδεθηα πξάγκαηα. Ρα έρσ πεη απηά. φηη θάηη πξέπεη λα γίλεη. Ρν κεγάιν πξφβιεκα ζηελ Διιάδα είλαη φηη ππάξρεη αηηκσξεζία. Γελ ηηκσξείηαη θαλείο. Θαη ην βιέπνπκε θάζε κέξα απηφ, δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο ην πσ εγψ. Ξξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα αξρίζνπκε λα ηηκσξνχκε. Όρη λα ιέγεηε σο δηθαηνινγία φηη είλαη γεκάηεο νη θπιαθέο θαη δελ έρνπκε πνπ λα ηνπο βάινπκε. Όπσο είπε θαη θάπνηνο εηζαγγειέαο, φπνηνο έρεη ιεθηά δελ κπαίλεη θπιαθή ζηελ Διιάδα, ελλνψληαο φηη πιεξψλεηο θαη εμαγνξάδεηο. 17

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα