ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ"

Transcript

1 ΓΟΜΖ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

2 Σηόρνο ηεο ώξαο Γόκεζε θώδηθα Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Φσξηζκόο ζε αξρεία Σηπι θώδηθα Front-end θαη back-end Τν πξόηππν MVC

3 Τίπνηα δελ γίλεηαη από έλαλ Facebook: 4 ηδξπηέο 1700 άηνκα ζήκεξα Google: 2 ηδξπηέο άηνκα ζήκεξα Microsoft: 2 ηδξπηέο Apple: 3 ηδξπηέο YouTube: 3 ηδξπηέο πξέπεη λα κάζνπκε λα ζπλεξγαδόκαζηε!

4 Γόκεζε θώδηθα Καζαξόηεξνο θώδηθαο γηα εκάο Δπεμεξγαζία κεηά από έλα κήλα ή έλα ρξόλν Καζαξόηεξνο θώδηθαο γηα ηνπο άιινπο Κη άιινη δηαβάδνπλ ηνλ θώδηθά ζαο Πξέπεη λα ηνλ θαηαιάβνπλ Πξέπεη λα ηνλ αιιάμνπλ Πξέπεη λα ηνλ μαλαθαηαιάβνπκε ρξεηαδόκαζηε κία θνηλή ζπληζηακέλε

5 Γόκεζε θώδηθα Πιενλεθηήκαηα νξζήο δόκεζεο: Maintainability Ο θώδηθαο κπνξεί λα αιιάμεη εύθνια Δίλαη πξνζαξκόζηκνο Δίλαη επεθηάζηκνο Δίλαη επαλάγλσζηνο Δθθξάδεη ηελ ζθέςε καο

6 Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute.

7 Σηπι θώδηθα Τν ζηπι θώδηθα νξίδεη ηελ κνξθή ηνπ θώδηθα Πνύ έρεη θελά θαη πνύ όρη Πόζα θελά έρεη Πόηε γίλεηαη indentation Πόηε γίλνληαη αιιαγέο γξακκώλ θ.ό.θ.

8 Γύν δηαθνξεηηθά ζηπι if ( isset( $foo[ bar ] ) ) { dosomething(); } else { dosomethingelse(); } θελό { δίπια ζην if if(isset($foo[ bar ])) { DoSomething(); } else { θάησ από ην if { DoSomethingElse(); } απνπζία θελνύ

9 Σηπι θώδηθα Αζπλέπεηα: if ( $a ) { dosomething(); } else { dosomethingelse(); }

10 Σηπι θώδηθα Γελ έρεη ζεκαζία πνην ζηπι ρξεζηκνπνηείηε Γελ έρεη ζεκαζία αλ έρεηε πνιιά θελά ή ιίγα Δηαιέμηε έλα ζηπι θαη θξαηήζηε ην Μία νκάδα Έλα ζηπι Έλα ινγηζκηθό Έλα ζηπι Σπλέπεηα! Οηηδήπνηε άιιν είλαη αληηπαξαγσγηθό

11 Σηπι θώδηθα Αλ δηαθσλείηε ζην ζηπι... Πην ζεκαληηθό λα γξάθεηε ζην ίδην ζηπι κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο Παξά λα γξάθεηε ζε δηαθνξεηηθά ζηπι ζηελ ίδηα νκάδα Σε έλα ήδε ππάξρνλ project, ρξεζηκνπνίεζε ην ζηπι πνπ βιέπεηο ήδε

12 Σηπι θώδηθα Υπάξρνπλ έηνηκεο πξνηάζεηο Mozilla Google θαη άιιεο. Αλαδεηήζηε γηα Coding Style Βξείηε κία πνπ ζαο ηαηξηάδεη

13 Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Απαηηείηαη θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ Απηό ζεκαίλεη ζσζηή δόκεζε Φσξηζκόο ζε αξρεία Όινη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε: Τη είδνπο θώδηθα γξάθνπκε πνύ; Πνύ ζα γξαθεί ν θώδηθαο... PHP, γηα ηελ ζύλδεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ; HTML, γηα ηελ θόξκα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ; SQL, γηα ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ; Κάζε πξάγκα πξέπεη λα έρεη κία ζέζε

14 Φσξηζκόο ζε αξρεία Πξώηε ηδέα: Αληί λα έρσ έλα κεγάιν αξρείν, έρσ πνιιά κηθξόηεξα Δπθνιόηεξε ζπλεξγαζία Ο θαζέλαο δνπιεύεη ζηα αξρεία πνπ ηνλ αθνξνύλ

15 Σπλαξηήζεηο Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θώδηθα Σπρλά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε αξρεία

16 Front-end θαη back-end Ζ πξώηε κεγάιε ηδέα! Front-end: Κώδηθαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηεπαθή ρξήζηε PHP πνπ παξάγεη άκεζα HTML Σηαηηθό HTML CSS Javascript Δηθόλεο θ.ό.θ.

17 Front-end θαη back-end Back-end: Κώδηθαο πνπ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα PHP πνπ δελ παξάγεη HTML Σπλαξηήζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ Σπλαξηήζεηο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ SQL

18 Front-end Back-end

19 Front-end θαη back-end Φσξίδνπκε ζε μερσξηζηά αξρεία Τν front-end Τν back-end Σην front-end δελ ππάξρεη SQL Σην back-end δελ ππάξρεη HTML/CSS Τν front-end πεξηγξάθεη ηελ παξαγσγή ηεο δηεπαθήο ρξήζηε Τν back-end πεξηγξάθεη ηελ επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, αλάθηεζε δεδνκέλσλ

20 Front-end θαη back-end Αο ηα ρσξίζνπκε! Τν back-end ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο models Σπρλό θαηλόκελν ζε web εθαξκνγέο: Φάθεινο models πνπ πεξηέρεη ηνλ back-end θώδηθα

21 Decoupling Κάζε ηκήκα θώδηθα γλσξίδεη κόλν όζα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη Κάζε είδνπο «γλώζε» ππάξρεη κόλν ζε έλα ζεκείν ηνπ θώδηθά καο Front-end γλσξίδεη: Όηη ρξεζηκνπνηνύκε HTML Πνηα έθδνζε ηεο HTML ρξεζηκνπνηνύκε Back-end γλσξίδεη: Όηη ρξεζηκνπνηνύκε MySQL Πνηα έθδνζε ηεο MySQL ρξεζηκνπνηνύκε Πνην είλαη ην ζρήκα καο

22 Decoupling Front-end δελ γλσξίδεη: Αλ ρξεζηκνπνηνύκε αξρεία ή βάζε δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε Αλ απνζεθεύσ ην όλνκαηεπώλπκν σο όλνκα + επώλπκν Αλ ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από αλάθηεζε ή από ππνινγηζκό Back-end δελ γλσξίδεη: Όηη παξάγνπκε HTML Αλ ρξεζηκνπνηνύκε XHTML 1.0 Strict ή όρη Όηη ν ρξήζηεο είλαη άλζξσπνο θαη όρη αξάρλε

23 <h2>τι είπαν οι άλλοι</h2> <ol> <?php front-end $res = mysql_query( "SELECT username, text FROM }?> </ol> shouts CROSS JOIN users ON shouts.userid = users.userid ORDER BY created DESC; ); while ( $row = mysql_fetch_array( $res ) ) {?><li><strong><?php echo $row[ 'username' ];?>:</strong> <span><?php echo $row[ 'text' ];?></span></li><?php front-end back-end

24 Σαιάηα από ηνλ Chiot's Run

25 <h2>τι είπαν οι άλλοι</h2> <ol> <?php front-end $res = mysql_query( "SELECT username, text FROM }?> </ol> shouts CROSS JOIN users ON shouts.userid = users.userid ORDER BY created DESC; ); while ( $row = mysql_fetch_array( $res ) ) {?><li><strong><?php echo $row[ 'username' ];?>:</strong> <span><?php echo $row[ 'text' ];?></span></li><?php front-end back-end

26 Πώο ζα ρσξίζνπκε απηό ηνλ θώδηθα; Τν HTML ζην front-end Ζ SQL ζην back-end

27 models/shouts.php: $res = mysql_query( "SELECT username, text FROM shouts CROSS JOIN users ON shouts.userid = users.userid ORDER BY created DESC; ); back-end

28 <h2>τι είπαν οι άλλοι</h2> έιιεηςε δηαθάλεηαο αλαθνξάο <ol> <?php include models/shouts.php ; while ( $row = mysql_fetch_array( $res ) ) {?><li><strong><?php echo $row[ 'username' ];?>:</strong> back-end <span><?php echo $row[ 'text' ]; back-end?></span></li><?php }?> </ol> front-end?

29 <h2>τι είπαν οι άλλοι</h2> <ol> <?php include models/shouts.php ; $shouts = GetShouts();?> </ol> foreach ( $shouts as $shout ) {?><li><strong><?php echo $shout[ 0 ];?>:</strong> <span><?php echo $shout[ 1 ];?></span></li><?php } δηεπαθή (API) front-end/back-end

30 models/shouts.php: function GetShouts() { $rows = array(); $res = mysql_query( "SELECT username, text FROM shouts CROSS JOIN users ON shouts.userid = users.userid ORDER BY created DESC; ); while ( $row = myql_fetch_array( $res ) ) { $rows[] = array( $row[ username ], $row[ text ] ); } return $rows; }

31 Front-end θαη back-end Back-end πνπ δεη ζηνλ θάθειν models : Δκπεξηέρεη όιε ηελ ινγηθή επηθνηλσλίαο κε ηελ βάζε Απνζήθεπζε Αλάθηεζε Δπεμεξγαζία Δελ γλσξίδεη γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ Δελ γλσξίδεη από πνύ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα

32 Front-end θαη back-end Front-end: Δκπεξηέρεη όιε ηελ ινγηθή δηεπαθήο ρξήζηε Παξαγσγή HTML CSS/JS Δελ γλσξίδεη γηα ηνλ ηξόπν απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ Δελ γλσξίδεη πώο αλαθηνύληαη ηα δεδνκέλα

33 Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Σε κία νκάδα ν θάζε πξνγξακκαηηζηήο επηιέγεη αλ ζα αζρνιεζεί κε ην back-end ή ην front-end Ταρύηεξε αλάπηπμε Γελ γξάθεηαη ην ίδην πξάγκα 2 θνξέο

34 if ( isset( $_SESSION[ 'username' ] ) && isset( $_POST[ 'shout' ] ) ) { $shout = $_POST[ 'shout' ]; mysql_query( "INSERT INTO shouts SET back-end text = '". $shout. "', userid = ". $_SESSION[ 'userid' ]. ", created = NOW(); ); header( 'Location: index.php' ); } else {?>Πρέπει να έτεις κάνει είζοδο.<?php } front-end front-end front-end

35 models/shouts.php: function SaveShout( $userid, $text ) { mysql_query( "INSERT INTO shouts SET text = $text', userid = $userid, created = NOW(); ); }

36 if ( isset( $_SESSION[ 'username' ] ) && isset( $_POST[ 'shout' ] ) ) { include models/shouts.php ; SaveShout( $_SESSION[ userid ], $_POST[ shout ] ); header( 'Location: index.php' ); } else {?>Πρέπει να έτεις κάνει είζοδο.<?php }

37 Τη είλαη front-end θαη ηη back-end? Δκθάληζε κελύκαηνο ζθάικαηνο (Γελ έρεηο θάλεη login) Αλάγλσζε δεδνκέλσλ GET Αλάγλσζε δεδνκέλσλ POST Πξνζζήθε εγγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ Δκθάληζε θνπκπηνύ πνπ απνζεθεύεη Φξήζε mysql_fetch_array γηα αλάγλσζε δεδνκέλσλ Δύξεζε κέζνπ όξνπ βαζκνινγηώλ καζεηώλ Φξσκαηηζκόο γξακκάησλ δηεπαθήο κε θόθθηλν ρξώκα

38 MVC Model-View-Controller Καιόο ν δηαρσξηζκόο Front-end / Back-end Back-end = Model Όκσο ζην Front-end καο κπιέθνπκε δύν πξάγκαηα Τελ παξαγσγή ηεο δηεπαθήο (View) Τελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηηο απαξαίηεηεο θιήζεηο (Controller)

39 Views Απνθιεηζηηθά ππεύζπλα γηα ηελ παξαγσγή δηεπαθήο Κπξίσο HTML θώδηθαο Μόλν ε απαξαίηεηε PHP π.ρ. foreach γηα παξαγσγή επαλαιακβαλόκελσλ ηκεκάησλ Πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζκέλεο κεηαβιεηέο Λέγνληαη θαη «Templates» ή πξόηππα

40 Controllers Απνθαζίδνπλ πνην view θαη πνην model ζα θιεζεί Παίξλνπλ ηα δεδνκέλα από ηνλ ρξήζηε Γίλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ζην ζσζηό model Γίλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ model ζην view Σηέιλνπλ πίζσ ηα δεδνκέλα ζηνλ ρξήζηε Τν «ιεπηόηεξν» ηκήκα Τν πξώην θαη ηειεπηαίν πξάγκαηα πνπ ηξέρεη Έρεη ηνλ έιεγρν (controller = ειεγθηήο)

41 Views Controller Models

42 if ( isset( $_SESSION[ 'username' ] ) && isset( $_POST[ 'shout' ] ) ) { include models/models/shouts.php ; Controller SaveShout( $_SESSION[ userid ], $_POST[ shout ] ); Controller header( 'Location: index.php' ); } else {?>Πρέπει να έτεις κάνει είζοδο.<?php } Controller View

43 if ( isset( $_GET[ 'username' ] ) ) { $res = mysql_query( SELECT userid FROM users WHERE model username =. $_GET[ username ]. LIMIT 1; ) ); if ( mysql_num_rows( $res ) == 1 ) {?>Username already taken :-( <input type= text value= /><?php } else {?><input type= text value= <?php echo $_GET[ username ];?> /><?php view } } else {?><input type= text value= /><?php } controller

44 1. Controller $exists = false; $username = ; if ( isset( $_GET[ 'username' ] ) ) { include models/user.php ; $exists = UsernameExists( $_GET[ username ] ); $username = $_GET[ username ]; } include views/register.php ;

45 2. Model function UsernameExists( $username ) { $res = mysql_query( SELECT userid FROM users WHERE username = $username LIMIT 1; ); return mysql_num_rows( $res ) == 1; }

46 2. View <?php if ( $exists ) {?>Το όνομα τρήζηη σπάρτει ήδη :-(<?php }?> <input type= text value= <?php echo $username;?> />

47 Σε πνην ηκήκα ηνπ MVC αλήθνπλ; Δκθάληζε κελύκαηνο ζθάικαηνο (Γελ έρεηο θάλεη login) Αλάγλσζε δεδνκέλσλ GET Αλάγλσζε δεδνκέλσλ POST Πξνζζήθε εγγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ Δκθάληζε θνπκπηνύ πνπ απνζεθεύεη Φξήζε mysql_fetch_array γηα αλάγλσζε δεδνκέλσλ Δύξεζε κέζνπ όξνπ βαζκνινγηώλ καζεηώλ Φξσκαηηζκόο γξακκάησλ δηεπαθήο κε θόθθηλν ρξώκα Include ηνπ view Include ηνπ model

48

49 Σπγραξεηήξηα! Μπνξείηε λα δνκείηε ηνλ θώδηθά ζαο ζσζηά!

50 Τελ επόκελε θνξά... Δηζαγσγή ζηελ Javascript Πόζεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζα ρξεηαζηνύκε πηα;

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΓΗΚΣΤΑ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηόρνο ηεο ώξαο Πσο επηθνηλσλνύλ δύν ππνινγηζηέο Πξσηόθνιν TCP/IP Γηεπζύλζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα