N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17"

Transcript

1 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max

2 Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink s 3 Θ Brink s Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ Αςφαλείασ 4 Πρόγραμμα Επιβράβευςθσ Υπαλλιλων 4 CompuSafe θ Νζα Υπθρεςία τθσ Brink s 5 H Brink s ανζλαβε τθν φφλαξθ των Διεκνϊν Περιφερειακϊν Αεροδρομίων 6 Λίςτα Καταςτθμάτων Brink s Πανελλαδικά 7 BRINK S HELLAS NEWS

3 Νζο αςφρματο ςφςτθμα αςφαλείασ Power Max Pro από τθν Brink s Χαρακτθριςτικά και ςυςκευζσ: 28 αςφρματεσ ηϊνεσ και 2 ενςφρματεσ 8 κωδικοί χριςθσ Ενςωματωμζνο πλθκτρολόγιο και φωτιηόμενθ οκόνθ LCD Πλθκτρολόγια αμφίδρομθσ επικοινωνίασ Δζχεται αμφίδρομα χειριςτιρια Αςφρματοι ανιχνευτζσ κίνθςθσ εςωτερικϊν χϊρων Αςφρματοι ανιχνευτζσ κίνθςθσ εξωτερικϊν χϊρων Αςφρματεσ εξωτερικζσ ςειρινεσ Αςφρματοι ανιχνευτζσ καπνοφ Αςφρματοι ανιχνευτζσ υγραςίασ Το Power Max Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο αςφρματο ςφςτθμα αςφάλειασ που φζρνει ζνα εντελϊσ νζο επίπεδο ευςτροφίασ και λειτουργικότθτασ ςτισ οικιακζσ και όχι μόνο εγκαταςτάςεισ, διακζτει πρωτοποριακό ςχεδιαςμό, κομψό και μοντζρνο ντιηάιν και μπορεί να τοποκετθκεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο του χϊρου (κοντά ςε παροχι ρεφματοσ) εξαςφαλίηοντασ μζςω του ιςχυρότατου ενςωματωμζνου δζκτθ, αμφίδρομθ επαφι με όλα τα περιφερειακά αιςκθτιρια του ςυςτιματοσ. Το Power Max Pro ζχει τθ δυνατότθτα μζςω ενόσ εςωτερικοφ, ζξυπνου ςυςτιματοσ να λειτουργιςει και μζςω φωνθτικϊν εντολϊν(voice prompt) ςτα Ελλθνικά. Αςφρματα κομβία πανικοφ λθςτείασ και ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ Αςφρματα ςυςτιματα Access control (tag units) Φωνθτικι κακοδιγθςθ Εγγραφι και ακρόαςθ φωνθτικϊν μθνυμάτων ςτο κζντρο Ενςωματωμζνοσ κωδικοποιθτισ & τθλεφωνθτισ Ενςωματωμζνθ ςειρινα και 2 ζξοδοι για καλωδιακι ςειρινα Ενςωματωμζνεσ υποδοχζσ για εφκολθ ςφνδεςθ προαιρετικϊν μονάδων επικοινωνίασ (GSM, GPRS, IP) και τθσ μονάδασ PowerLink για απομακρυςμζνθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ μζςω Internet Ενςωματωμζνθ κεραία για άριςτθ ποιότθτα μετάδοςθσ - λιψθσ Δυνατότθτα αυτοματιςμϊν βάςθ προγραμματιςμοφ, ςυμβάντων και χειροκίνθτα Δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζχρι και 15 ςυςκευϊν Χ-10 για διαχείριςθ ςυςκευϊν Ενςωματωμζνο τροφοδοτικό Ελλθνικό μενοφ Ζνδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ κζντρου και περιφερειακϊν Οι μθχανικοί - ςφμβουλοι αςφαλείασ τθσ Brink s είναι εδϊ για να ςασ βοθκιςουν ςτο ςχεδιαςμό μιασ ολοκλθρωμζνθσ λφςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των απαιτιςεων αςφάλειασ και των κινδφνων ςασ. Μακαίνουμε - αναλφουμε τισ ανθςυχίεσ και τισ απαιτιςεισ α- ςφάλειασ για τισ νζεσ ι υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ ςασ. Δθμιουργοφμε μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςυςτιματοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ ςασ.

4 Συνζχεια από τθν ςελίδα 3 Προετοιμάηουμε λεπτομερι πρόταςθ, θ οποία ςκιαγραφεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν και των υπθρεςιϊν μασ κακϊσ και το αναλυτικό κόςτοσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ αςφάλειασ. Υποςτθρίηουμε με εξειδικευμζνο προςωπικό τθν εφαρμογι και τθ ςυντιρθςθ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Το τμιμα μελετϊν τεχνικϊν & εγκαταςτάςεων τθσ Brink s δραςτθριοποιείται εδϊ και 26χρόνια (τα 20/ Ερμισ Security) ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ υψθλϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Τμιμα Εγκατάςταςθσ Συςτθμάτων Συναγερμοφ τθσ Brink s, τθλ Αναγνωριςμζνοι Οργανιςμοί Αςφαλείασ κατά ΙSPS Μετά από απόφαςθ του Υπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, οι Εταιρείεσ του Ομίλου μασ, Βrink s Security Services κακϊσ και θ Brink s Aviation Security Services, πιςτοποιικθκαν και επίςθμα πλζον από το Σεπτζμβριο του 2011, ωσ Αναγνωριςμζνοι Οργανιςμοί Αςφαλείασ. Θ παραπάνω αναγνϊριςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ εταιρείεσ του Ομίλου μασ να εκπονοφν φςτερα από εξουςιοδότθςθ του Υπουργείου, αξιολογιςεισ αςφαλείασ λιμζνων και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και ςχζδια αςφαλείασ λιμζνων για τθν προςταςία αυτϊν από ζκνομεσ ενζργειεσ. Πρόγραμμα Επιβράβευςθσ Υπαλλιλων τθσ εφαρμόηει θ Brink s Hellas Θ Brink s εφαρμόηει πολιτικι για τθν αναγνϊριςθ, ενκάρρυνςθ και επιβράβευςθ τθσ εξαιρετικισ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ από το ζνςτολο προςωπικό τθσ του οποίου θ απόδοςθ υπερβαίνει τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ των κακθκόντων τα οποία αςκοφν. Μζςω αυτοφ του προγράμματοσ επιδιϊκεται επίςθσ θ παρακίνθςθ και θ ενκάρρυνςθ όλου του προςωπικοφ ϊςτε να αυξιςει τθν προςπάκειά του προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ατομικισ και ο- μαδικισ βελτίωςθσ. Επιπρόςκετα πζρα από τθν αναγνϊριςθ τθσ εξαιρετικισ προςπάκειασ και απόδοςθσ επιβραβεφονται όλεσ οι πρωτοβουλίεσ και προτάςεισ του προςωπικοφ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν ι των διαδικαςιϊν ςτουσ χϊρουσ των πελατϊν (πρόταςθ τθσ βζλτιςτθσ πρακτικισ) Ο τελικόσ ςτόχοσ είναι να ενκαρρυνκεί θ επικοινωνία μεταξφ όλου του προςωπικοφ και των τμθμάτων και να αξιοποιθκοφν ςτο ζπακρο οι ικανότθτεσ του προςωπικοφ μασ κακϊσ και το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Το πρόγραμμα αφορά ςτο ζνςτολο προςωπικό τθσ Brink s Security Services, Cash Services & Aviation Security Services. Συνολικά κάκε μινα βραβεφονται από τθν Brink s Hellas, δζκα πζντε (15) υπάλλθλοι και τουσ δίνονται κουπόνια αξίασ εκατό <100> ευρϊ ςτον κακζνα, για ιςόποςεσ αγορζσ από super market και διάφορα άλλα καταςτιματα εςτίαςθσ.

5 CompuSafe θ Νζα Υπθρεςία τθσ BRINK S Θ Brink s, πιςτι ςτθν δζςμευςι τθσ να παρζχει Υψθλοφ επιπζδου Υπθρεςίεσ ςτουσ Πελάτεσ τθσ, είναι θ μοναδικι εταιρεία Cash Services ςτον κόςμο, θ οποία ςχεδιάηει και εξελίςςει ενδοεταιρικά (in-house ι με ςτρατθγικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ) λφςεισ λογιςμικοφ, μθχανθμάτων και Υπθρεςιϊν. Με μια τζτοια διαδικαςία γεννικθκε και εξελίχκθκε θ Νζα Τπθρεςία CompuSafe τθσ Brink s Hellas, που αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ ιδανικι λφςθ (end to end solution) για καταςτιματα λιανικισ, οι πωλιςεισ των οποίων γίνονται κυρίωσ με μετρθτά και που προςφζρεται ιδθ ςε χιλιάδεσ τζτοια καταςτιματα ςε όλο τον κόςμο, όπωσ: αλυςίδεσ super market, mini market, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, είδθ ζνδυςθσ & υπόδθςθσ, πρατιρια βενηίνθσ, κινθτισ τθλεφωνίασ, θλεκτρονικϊν ειδϊν, πρακτορεία τυχερϊν παιχνιδιϊν, κ.ά.. Για το ςκοπό αυτό διαλζξαμε για εςάσ, από μια πλιρθ ςειρά «ζξυπνων χρθματοκιβωτίων», τθν ςυςκευι SCRD τθσ Gunnebo, ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τισ Ποιοτικζσ Τπθρεςίεσ τθσ Brink s και τθν Απόλυτθ Αςφαλιςτικι Κάλυψθ (All Risk Insurance), να ςασ παρζχουν από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ, αςυναγϊνιςτεσ λφςεισ για τθν Διαχείριςθ των Χρθμάτων ςασ, με τα υψθλότερα επίπεδα Αςφάλειασ. Θ χριςθ τθσ ςυςκευισ αυτισ, ςυνιςτά μζροσ τθσ Τπθρεςίασ COMPUSAFE τθσ Brink s, θ οποία αποτελεί ζναν υψθλοφ επιπζδου «κλειςτό κφκλο Διαχείριςθσ Αξιϊν» (Cash Management closed loop), που προλαμβάνει τθν κλοπι ι τθν απϊλεια των ειςπράξεων του Πελάτθ. Θ ςυςκευι αυτι, αποτελείται από ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο χρθματο-κιβϊτιο, το οποίο διακζτει υποδοχι «ανάγνωςθσ χαρτονομιςμάτων» (banknotes reader), με ςχεδιαςμό κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε προςτατευμζνθ, μθ εμφανι κζςθ (κλειςτό δωμάτιο) του καταςτιματοσ του Πελάτθ. Διακζτει ακόμθ εκτυπωτι αποδείξεων για κάκε κατάκεςθ χαρτονομιςμάτων. Φυςικά, υπάρχει επί πλζον δυνατότθτα on line παρακολοφκθςθσ πολλϊν ςυςκευϊν από ζνα ι περιςςότερα κεντρικά ςθμεία ελζγχου, για τον ζλεγχο των διακζςιμων ρευςτϊν που ζχουν κατατεκεί ςε κάκε ςυςκευι, με ανοιχτι πλατφόρμα για εξωτερικζσ ςυνδζςεισ (π.χ. Brink s, Κεντρικά, Τράπεηα) και administration λογιςμικοφ από τθ Brink s Θ Brink s εγγυάται τα χριματά ςασ για κάκε ςυςκευι, από το πρϊτο χαρτονόμιςμα που κατακζτει υπάλλθλόσ ςασ, ζωσ τθν παράδοςι τουσ ςτθν Τράπεηά ςασ, για οποιοδιποτε λόγο. Συγκεκριμζνα καλφπτονται: Θ Απϊλεια του χρθματοκιβωτίου Θ Ηθμιά του χρθματοκιβωτίου Θ Απϊλεια του περιεχομζνου Θ Ηθμιά του περιεχομζνου Η προςφερόμενθ πλιρθσ Αςφαλιςτικι Κάλυψθ τθσ Brink s ςτο περιεχόμενο των «ζξυπνων χρθματοκιβωτίων», ςε ςυνδυαςμό με τθν δυνατότθτα αποτελεςματικισ on-line παρακολοφκθςθσ από τθν Σράπεηα, ςασ παρζχει το προνόμιο / δυνατότθτα τθσ Κακθμερινισ Πίςτωςθσ / Daily Credit, του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςασ, πριν ακόμθ τα χριματα φκάςουν ςτθν Τράπεηα. COMPUSAFE Services τθσ Brink s: As Good as Money in the Bank Πλεονεκτιματα τθσ υπθρεςίασ COMPUSAFE τθσ Brink s: Είναι ζνα ςφςτθμα Cash Management υψθλισ απόδοςθσ, που ελαχιςτοποιεί το χρόνο καταμζτρθςθσ & διαχείριςθσ του χριματοσ ςτο κατάςτθμα. Προςφζρει ιδιαίτερα αυξθμζνο επίπεδο αςφαλείασ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ, αυξάνοντασ ςθμαντικά το περιβάλλον αςφάλειασ των εργαηομζνων, ενϊ θ Brink s αναλαμβάνει τον κίνδυνο με τθ αςφαλιςτικι κάλυψθ All Risk Insurance, που διακζτει. Συμβάλλει ςτον εξορκολογιςμό και τθν μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ των χρθμάτων. Ποτζ κανείσ δεν ζχαςε οφτε ζνα Ευρϊ, εμπιςτευόμενοσ τα χριματά του ςτθ Brink s. Θ υπθρεςία προςφζρεται ςτθν Ελλάδα, από τθν Brink s Cash and Valuable Services S.A., Κορυτςάσ 52, , Βοτανικόσ. Τθλ.:

6 H Brink s Aviation Security Services ανζλαβε τισ υπθρεςίεσ Αςφαλείασ των Διεκνών Περιφερειακών Αεροδρομίων Με απόλυτθ επιτυχία για τθν Brink s ςτζφκθκε το μεγαλφτερο ζργο ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν αςφαλείασ για το 2011, που αφοροφςε τα Διεκνι Περιφερειακά Αεροδρόμια, ςτα οποία μετά τθν οριςτικι κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανζλαβε μζςα ςε ελάχιςτο χρόνο τθν επάνδρωςθ τουσ με εκπαιδευμζνο προςωπικό. Πιο ςυγκεκριμζνα: Αεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ, Μακεδονία Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 175 άτομα, για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊρουσ του Αερολιμζνα. Αεροδρόμιο Ηρακλείου, Ν. Καηαντηάκθσ Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 220 άτομα, για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊρουσ του Αερολιμζνα Αερολιμζνασ Ρόδου, Διαγόρασ Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 150 άτομα, για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊρουσ του Αερολιμζνα Αερολιμζνασ Χανίων, Δαςκαλογιάννθσ Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 100 άτομα, για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊρουσ του Αερολιμζνα Αερολιμζνασ Κω, Ιπποκράτθσ Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 100 άτομα, για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊρουσ του Αερολιμζνα Αερολιμζνασ Κζρκυρασ, Ιπποκράτθσ Διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ αςφαλείασ (screeners) ςε αρικμό περί τα 130 άτομα, για ζλεγχο αποςκευϊν, ζλεγχο χειραποςκευϊν και επιβατϊν, φφλαξθ και περιπολία ςε χϊρουσ του Αερολιμζνα Στθν δφςκολθ αυτι εποχι, που θ χϊρα μασ μαςτίηεται από τθν οικονομικι κρίςθ και τθν ανεργία, θ Brink s με τθν ανάλθψθ του ζργου αυτοφ, είχε τθν δυνατότθτα να προςφζρει εργαςία ςε 800 περίπου άνεργουσ και μάλιςτα τθσ Επαρχιακζσ και Νθςιωτικζσ περιοχζσ όπου οι κζςεισ εργαςίασ είναι πάντα πιο περιοριςμζνεσ. Θ αρχικι ςφμβαςθ του ζργου ζχει διάρκεια 3 ζτθ, ενϊ υπάρχει δυνατότθτα επζκταςθσ για ακόμα ζνα ζτοσ.

7 Δίκτυο Καταστημάτων της BRINK S HELLAS ΑΘΗΝΑ Κορυτςάσ 52, Σθλ Fax ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2 ο χλμ. Χαριλάου Θζρμθσ Σθλ.: Fax: ΠΑΣΡΑ Ακρωτθρίου 238 Σθλ.: Fax: ΚΑΛΑΜΑΣΑ Θζςθ Αντικάλαμοσ Σθλ.: Fax : ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μπετεινάκθ 4,Μαςταμπάσ, Σθλ. : Fax. : ΧΑΝΙΑ Χρυςοπθγισ 52, Σθλ. : Fax: : ΛΑΡΙΑ 2ο χλμ ΠΕΟ Λάριςασ Θες/νικθσ Σθλ. : Fax : ΚΟΖΑΝΗ Ουρανίασ & Ευτζρπθσ Σθλ. : Fax : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3 θσ επτεμβρίου 74 Σθλ. : Fax : ΚΕΡΚΤΡΑ 5 ο χλμ. Εκνικισ Αχιλλείων, Σθλ. : Fax:: ΚΑΒΑΛΑ Δ.Δ. Αμυγδαλεϊνα Σθλ Fax: ΜΤΣΙΛΗΝΗ Θζςθ Κακολάγκαδο Σθλ.: Fax : Νζο Κατάςτθμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ Αρδα 2.,Αλϊνια Σθλ Fax PRIDE IN GLOBAL SECURITY EXCELLENCE

8 BRINK S HELLAS NEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Brink s Hellas Για να ζρκετε ςε επαφι με το Σμιμα Marketing τθσ Brink s Hellas

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα