Εθνικό υμβοφλιο Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Ε..Ε.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό υμβοφλιο Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Ε..Ε.Σ."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Εθνικό υμβοφλιο Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Ε..Ε.Σ. National Council for Research and Technology (an advisory council to the Ministry of Education, Lifelong Learning, and Religious Affairs) 1

2 Αποςτολή φμφωνα με την ιςχφουςα νομοθεςία το ΕΕΣ ζχει τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ Ειςθγείται τουσ κφριουσ άξονεσ πολιτικισ Ε&Σ Γνωμοδοτεί για τθ ςφνκεςθ των εκλεκτορικϊν ςωμάτων επιλογισ Διευκυντϊν ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων Αξιολογεί τισ υποψθφιότθτεσ και γνωμοδοτεί για τθν επιλογι Διευκυντϊν Ερευνθτικϊν Κζντρων Γνωμοδοτεί για κάκε κζμα το οποίο παραπζμπεται ςε αυτό απο το Τπουργείο Παιδείασ 2

3 Βασική Προϋπόθεση Η επιδίωξη των στόχων αυτών επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητη από πολιτικές πεποιθήσεις και κλαδικές προκαταλήψεις και χωρίς αποκλεισμούς να περιλαμβάνει όλους όσους είναι αφοσιωμένοι στην αξιοκρατία, την αριστεία και στα υψηλότερα ηθικά και επιστημονικά πρότυπα. 3

4 ΣΑΜΑΣΙΟ Μ. ΚΡΙΜΙΖΗ (Πρόεδροσ) Επίτιμοσ Διευκυντισ τθσ Διοίκθςθσ Διαςτιματοσ και Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ του Πανεπιςτθμίου Johns Hopkins των Η.Π.Α., ΓΕΩΡΓΙΟ Π. ΧΡΟΤΟ (Αντιπρόεδροσ) Κακθγθτισ και Διευκυντισ τθσ Αϋ Παιδιατρικισ Κλινικισ ςτθν Ιατρικι χολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΑΦΕΡΜΟ, Κακθγθτισ ςτο Σμιμα Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν του Πανεπιςτθμίου Brown των Η.Π.Α., ΙΩΑΝΝΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ, Επίτιμοσ Κακθγθτισ ςτθν Ecole Normale Superieure ςτο Παρίςι, ΔΩΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΤ, Κακθγθτισ ςτον Σομζα Επιςτιμθσ και Σεχνικισ των Τλικϊν τθσ χολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου, KEVIN FEATHERSTONE, Κακθγθτισ ςτο Κδρυμα Μελετϊν τθσ φγχρονθσ Ελλάδασ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» του London School of Economics and Political Science (L.S.E.) του Λονδίνου και Διευκυντισ του Ελλθνικοφ Παρατθρθτθρίου ςτο L.S.E. AMEDEO ODONI, Κακθγθτισ ςτο Σεχνολογικό Ινςτιτοφτο Μαςςαχουςζτθσ (M.I.T.) ςτο Σμιμα Αεροναυτικισ και ςτο Σμιμα Πολιτικϊν και Περιβαλλοντολόγων Μθχανικϊν, ωσ Αντιπρόεδροσ, ΑΡΙΣΕΙΔΗ Α.Ν. ΠΑΣΡΙΝΟ, Πρόεδροσ του Synthetic Genomics Inc των Η.Π.Α. ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΛΑΚΗ, Ερευνθτισ ςτο Εκνικό Ινςτιτοφτο κατά του Καρκίνου των Η.Π.Α., ΑΡΣΕΜΙ Π. ΙΜΟΠΟΤΛΟΤ, Πρόεδροσ του Εκνικοφ Κζντρου Γενετικισ, Διατροφισ και Τγείασ των Η.Π.Α. ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΛΙΑΟ Κακθγθτισ Μακροοικονομικϊν και Χρθματοοικονομικϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Γκαίτε τθσ Φρανκφοφρτθσ 4

5 Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων Ε Σ Ε Τ Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΖΩΗ Life Sciences ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Physical Sciences ΣΕΧΝΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Arts and Humanities ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Social Sciences ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Mathematics and Information Sciences ΕΠΙΣΗΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ Engineering Sciences ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Energy and Environmental Sciences 5

6 Όραμα του Ε ΕΣ «Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας επιδιώκει να συμβάλει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία, που προάγει και αξιοποιεί την επιστημονική αριστεία με στόχο την εξυπηρέτηση των εθνικών αναγκών και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας» 9 November 2011 Prometheas Panel Discussion 6

7 How is Research doing in Greece? The research budget of Greece is ~ 0.5% of GDP, one of the lowest in the EU (Finland s is > 3%) Research is doing reasonably well, when assessed by metrics such as publication rate in peer-reviewed journalsbut fueled by a few islands of excellence that bring up the averages Many researchers at University and Research Centers are quite successful in competing for European Union research funds But, the national contribution to research is too little, bureaucratic, cumbersome, not meritocratic, and always late 7

8 How is Research connected to Development? The number of patents from Greece is lowest in Europeinvestment of public funds in research has NOT produced innovation Connection of research with economic development is politically incorrect -yet in advanced countries up to 2/3 of yearly economic growth (GDP) is due to research and technology development No private firms would consider funding a University laboratory to research problems important to their business-the students will not permit it and the faculty does not dare accept it 8

9 Immediate Challenges for the National Council of Research and Technology (ESET) Oversee the effective and meritocratic allocation of 1B euro of EU structural funds for research and Development by ΓΓΕΤ (General Secretariat for Research and Technology) Design a R&D Strategic Plan with a horizon to 2020 and hoped for growth to 1.5% of GDP by that time (now 0.5%) Guidelines for an Implementation Plan that will emphasize competition for excellence, and connections to entrepreneurship The academic community must be proactive in planning for interconnections to economy-greece s most pressing problem 9

10 10

11 Dear fellow members of the academic and research communities, Greece is at a Crossroads We write to you as members of the National Council for Research and Technology of Greece (ESET). Our role is to provide advice on the reorganization of the Greek research landscape, as an engine for future growth and as a tool for exit from the current economic crisis. There is, of course, a lot that needs to be achieved in order for Greece to correct errors of the past and to return to a path of economic growth. The Council has been working on orderly and realistic plans to reform the country s research infrastructure and, in doing so, we have witnessed the determination of key stake-holders to reform the entire system and put Greece on a more effective track. Indeed, a new spirit is evident in favor of radical change and there is a great determination to restructure and overcome the present calamitous situation. There is much talent, dedication, and pockets of excellence to build on within the Greek scientific community. But, the grave present danger is that the research infrastructure, as well as many other essential institutions relevant to its upgrading, may disintegrate due to the inordinate pressures being placed on the country. Please imagine if you were asked to restructure an entire research establishment, not even in months but in only a few weeks, as is being presently demanded by Greece s international creditors. Under such inordinate time pressure, the only choice is to make financial cuts indiscriminately and without evaluation, with potentially grave consequences to future prospects for recovery.. 11

12 ESET letter to International Science Community (contin It is imperative that Greece is afforded the opportunity for an orderly implementation of the much-needed reforms: these will take time and will need appropriate support. The process of restructuring has already been initiated, is under way, and should be allowed to proceed as such, with follow-on refinements as necessary, but must not be jeopardized. In the present critical situation, we appeal in the strongest possible terms to our colleagues in the international scientific community to lend us their support and to make representations to help convince governments and relevant international bodies to show greater understanding and to establish a more reasonable path that will enable Greece to more realistically achieve objectives which we hold in common. We would welcome your statements of support and to be informed of any representations you undertake in this regard. 12

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

an opportunity for youth unemployment

an opportunity for youth unemployment an opportunity for youth unemployment : GR-12-69-2011-R4 This project has been funded with support from the European Commission. This publication re- flects the views only of the author, and the Commission

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ISSN: 1791-0064 Έκδοση: ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα Τηλ: 210 3806877 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Συγκέπρωαη στοιχείων - επιμέλεια: Μαρία Δουκάτα, sylvestro j@yahoo.gr Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2009 ΕΛΛΑΔΑ ΕΕΒΕΠ Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Τσιμπόγλου, Δ/ντη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FINANCIAL EDUCATION PARTNERSHIP PROGRAMME

EUROPEAN FINANCIAL EDUCATION PARTNERSHIP PROGRAMME EUROPEAN FINANCIAL EDUCATION PARTNERSHIP PROGRAMME NATIONAL FINANCIAL EDUCATION NEEDS & GAPS SURVEY REPORT FOR GREECE UNIVERSITY OF PIREAUS April 2011 This project has been funded with support from the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

American Foundation for Greek Language and Culture www.afglc.org

American Foundation for Greek Language and Culture www.afglc.org American Foundation for Greek Language and Culture www.afglc.org Semi-Annual Newsletter Fall 2005 Winter 2006 FROM THE DESK OF THE PRESIDENT By Dr. Chris P. Tsokos, President, AFGLC HQ Dear Friends and

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech PRIME MINISTER PRESS OFFICE January 6, 2011 New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech Thank you, Minister Besson. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mr. Fillon, Madam Christine

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century PRESS CLIPPINGS In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens MARIA TSAKOS FOUNDATION FORUM IN ASSOCIATION WITH CAPITAL LINK

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος.

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος. ΠΗΡΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 04 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή ΘΕΜΑ: Παροχή Ευκαιριών Απόκτησης Διευθυντικών Δεξιοτήτων / Εμπειριών στους Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #21. January 2011

GPSG Newsletter #21. January 2011 GPSG Newsletter #21 January 2011 1 Convenors Report 2 GPSG Fieldwork Competition Prize Announcement 3 GPSG Panel at the ECPR General Conference, Reykjavik 2011 Call for Papers: Post-Crisis Public Policy

Διαβάστε περισσότερα