PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcript

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2 ΠΕΙΘΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ OBSERVATIONS SUR LA FONCTION DU STYLE DANS LE PROTREPTIQUE DE CLÉMENT D'ALEXANDRIE H. STENEKER

3

4 VIJdAOIKHV ЗЛО ІНІІ

5 PROMOTOR: PROF. DR. CHR. Α. Ε. Μ. MOHRMANN

6 ΠΕΙΘΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ OBSERVATIONS SUR LA FONCTION DU STYLE DANS LE PROTREPTIQUE DE CLÉMENT D'ALEXANDRIE PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS DR. A. J. H. VENDRIK, HOOGLERAAR IN DE FACULTEITEN DER GENEESKUNDE EN DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN VOLGENS BESLUIT VAN DE SENAAT IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP MAANDAG 3 JULI 1967 DES NAMIDDAGS TE 2 UUR PRECIES DOOR HENRICUS STENEKER geboren te St. Nicolaasga DEKKER & VAN DE VEGT N.V. NIJMEGEN-UTRECHT

7

8 TABLE DES MATIERES ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIE XI XIII INTRODUCTION. I CHAPITRE I : LES ASPECTS FORMELS DU STYLE 4 A. EFFETS DE SONS ET JEUX DE MOTS 4 Justification de la terminologie et classification... 4 a) l'ambiguïté 8 b) la paronomasie étymologique : 13 le jeu avec le sens du radical (jeu de mots) : 1. ambiguïté produite par paronomasie antimétathèse glissement du sens sans polysémie: a) emploi métaphorique, β) sens analogue, γ) terme technique, S) comparaison 15 changement de sens en dehors du radical (absence de jeu de mots) : 4. modification du sens par l'adjonction ou le changement d'éléments de mots, autres que le radical (surtout les préfixes) soulignement de l'antithèse par paronomasie; entre autres, l'oxymoron réalisé dans la forme absence de changement de sens (absence de jeu de mots) : 6. l'emphase: a) accumulation, β) objet interne, γ) polyptoton, S) traductio, e) synonymes de même racine etymologie 18 c) paronomasie non-étymologique (identité presque totale): homonymes (avec différence d'accent) différence quantitative d'un son ou d'une syllabe. 20

9 TABLE DES MATIERES 3. différence qualitative d'une ou de deux consonnes inversion des mêmes consonnes ou de voyelles différence minime de la voyelle 20 paronomasie limitée au radical 21 d) similitude partielle dans l'aspect du mot Ι. όμοιοτέλευτον et assonance conformité d'une ou de plusieurs syllabes όμοιοκάταρκτον (parfois jeu de mots par rapport causal ou oxymoron) 22 e) similitude d'un seul son marquant allitération ; rôle des effets secondaires voyelle dominante consonne dominante 24 cas subtils: correspondance inversement proportionnelle des sons; frontière entre hasard et jeu phonique voulu.. 25 cas complexes 25 fonction des jeux phoniques dans le parallélisme de la phrase: rime antérieure, rime, rime antérieure et rime, rime antérieure avec rime médiane et rime 26 conclusion 26 LES CLAUSULES 28 Méthode de recherche ; état de la question aperçu statistique des clausules dans le Protreptique.. 30 commentaire des données (entre autres, comparaison avec Thucydide et Aristide) 32 partie du discours et diérèse / césure dans la clausule.. 35 LE RYTHME DE LA PHRASE 37 Prooemium: concours ingénieux de l'isocolie, du mètre et des figures phoniques, comme la prose sophistique l'exige. 38 influence de la Bible sur le parallélisme dans les paragraphes suivants (répétition de l'idée, parataxe, place initiale du prédicat) 42 emploi affectif (indignation) des mêmes procédés stylistiques, avec influence possible de la diatribe 45 mètres les plus fréquents 46 enchâssement métrique des citations poétiques passages hymniques : métriques et non-métriques style dithyrambique (par. 119) 51

10 TABLE DES MATIÈRES VII longueur des κώλα 53 chiasme : grec et biblique 54 place du verbe dans la phrase 56 hyperbate 57 hyperbates exagérées, artificielles 59 raisons: euphonie, rythme, mètre 60 non pas évitement de l'hiatus 61 variété et répétition dans l'ordre des mots, choix des mots, liaison des phrases, figures 61 conclusion 64 CHAPITRE II: LE STYLE COMME TRAIT D'UNION AU SERVICE DE LA μετάνοια 65 A. QUALIFICATION DU STYLE D'APRÈS LES EXIGENCES DE L'É- POQUE 65 Le Protreptique et l'asianisme stylistique de la rhétorique néo-sophistique 65 influence de la diatribe 68 l'atticisme grammatico-syntaxique dans le Protreptique.. 69 écarts sous l'influence de la κοινή et de la Bible (lexicologiques, sémantiques, morphologiques syntaxiques, pronoms et adjectifs pronominaux) 70 résistance des simples fidèles à l'adaptation B. CLÉMENT À LA FRONTIÈRE DE DEUX MONDES l'attitude de Clément à l'égard de la littérature grecque classique: 77 les citations, rapport à d'autres Pères l'emploi de florilèges 78 classification des citations suivant l'attitude qu'elles révèlent 79 l'attitude à l'égard d'homère et de quelques autres poètes 79 l'attitude à l'égard des pré-socratiques l'attitude à l'égard de Ménandre 82 l'attitude à l'égard du théâtre et surtout d'euripide. 82 l'attitude à l'égard de la philosophie et surtout de Platon 85

11 ш TABLE DES MATIÈRES l'attitude à l'égard de la sculpture 90 l'attitude à l'égard des orateurs, des historiens, des hommes de science 91 les classiques source exclusive des citations l'opportunisme de l'attitude de Clément l'attitude de Clément à l'égard de la littérature sacrée de la Chrétienté: 93 le problème en général 93 a) citations de la Bible 93 la question : Clément a-t-il corrigé? A.T. : les Prophètes 94 les libri poetici 99 le Pcntateuque 100 conclusion 101 N.T.: le style et la langue du Nouveau Testament. 102 les citations de Matthieu 104 les citations des Epîtres de Paul modifications dues à l'enchâssement dans le contexte 108 manière de citer 108 conclusion 110 b) imitation stylistique de la Bible lorsque Dieu parle 110 conclusion générale sur l'attitude à l'égard du grec de la Bible 115 l'attitude à l'égard des autres auteurs chrétiens. 117 С LE STYLE COMME MOYEN D'EXHORTATION Il8 La vie et le caractère de Clément 118 les vocatifs et autres qualifications de l'interlocuteur les pronoms personnels: différence dans l'emploi des différentes personnes 122 le caractère spécial du chapitre X 125 les modes comme forme d'exhortation 126 l'interrogation rhétorique 127 l'apostrophe métaphorique 129 métaphores provenant du domaine culturel grec leur valeur 138 conclusion 139

12 T A B L E D E S M A T I È R E S IX CHAPITRE III: LES TERMES DES MYSTÈRES DANS LE PROTREPTI- QUE: APPRÉCIATION D'UNE MÉTAPHORE Le problème: est-ce que les Chrétiens, avec les termes, ont emprunté des idées, ou du moins reconnu un certain rapport?. 141 aperçu général du sens des termes des mystères dans les différentes oeuvres de Clément et leur rapport avec le développement sémantique chrétien et non-chrétien revue des études consacrées à Protr. 118 sq : quelques termes éleusiniens 148 résumé des Bacchantes d'euripide : emprunt du personnage de Penthée à cette tragédie : l'apostrophe métaphorique de Penthée les mystères du Logos 156 Sion-Cithéron: influence de l'apocalypse développement de cette image de la montagne sainte : le choeur : le personnage de Tiresias comme point de départ de la symbolique de la lumière 167 i2o.isq.: le Baptême dans la terminologie d'eleusis conclusion 173

13

14 ABRÉVIATIONS AC ALW BKV CQ GCS GGM HThR IF JLW JThS Mnem. RBi RecSR RLAC RSPhTh RSR SC SPIV ThG ThW ThZ TSK VChr VS ZATW ZKTh ZNTW Antike und Christentum Archiv für Liturgiewissenschaft Bibliothek der Kirchenväter Classical Quarterly Die Griechischen Christlichen Schriftsteller Glaube, Gnosis und Mysterium (Casel) Harvard Theological Review Indogermanische Forschungen Jahrbuch für Liturgiewissenschaft Journal of Theological Studies Mnemosyne Revue Biblique Recherches de Science Religieuse Reallexikon für Antike und Christentum Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques Revue des Sciences Religieuses Sources Chrétiennes Studia Patristica IV: Papers presented to the 3d Int. Conf. on Patr. Stud, held at the Christ Church Oxford 1959, ed. by F. L. Cross in: Texte und Unters, ζ. Gesch. der altchr. Lit. LXXIX, Berlin 1961 Theologie und Glaube Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament Theologische Zeitschrift Theologische Studien und Kritiken Vigiliae Christianae La Vie Spirituelle Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft Zeitschrift für Katholische Theologie Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft

15

16 BIBLIOGRAPHIE TEXTES : Clément Le Protreptique, texte grec, introduction, traduction et notes de С. Mondésert, SC II, Pans Ihe exhortation to the Greeks, with an English translation by G. W. Butterworth, Loeb Classical Library, London 4 i960 - Mahnrede an die Heiden, ubers von О Stahlin, BKV II 7, München Clemens Alexandnnus (opera omnia), hrsg von О Stahlin, GCS XII, XV et XVII, Leipzig-Berlin l 1936, II 3 i960, III 1909 Registre idem vol IV, GCS XXXIX, 1936 La Septante ed A Rahlfs, 2 vol, Stuttgart 1952 Le Nouveau Testament ed E Nestle, Stuttgart Euripide ed G. Murray, Scriptorum Classicorum Bibhotheca Oxomensis, Oxford 2 (réimpr anast ) 1954 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE: BAUFR, W., Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchnsthchen Literatur, Berlin HOFMANN, J. В, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, München 1950 Кітты., G, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart 1933 s 4 KLAUSER, TH, Reallexikon fur Antike und Christentum Sachworterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt, Stuttgart 1950 sq LAMPE, G W, A Patristic Greek Lexicon, (4 fase parus) Oxford 1961 sq LIDDELL, H G -SCOTT, R -JONES, H S -MCKTNZIL, R, A Greek-English Lexicon, Oxford 1953 SCIIWYZER, E, Griechische Grammatik, Handb der Altertumswiss II ι ι, ι 2 et ι 3, München ALTANER, В, Patrologie, Freiburg 1 В MEER, F VAN DER-MOHRMAISN, CHR, Atlas van de oudchristelijke Wereld, Amsterdam 1958 QUASTEN, J, Patrology, Utrecht-Antwerpen I 2 i960, II 1953, III i960 ROSE, H. J, A Handbook of Greek Literature, London De Wereld van de Bijbel inleiding tot het lezen van de Η Schrift door Leden van het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hieronymus, Utrecht-Antwerpen 1957 AUTRES RÉFÉRENCES: AALL, A, Der Logos Geschichte semer Entwicklung 1 Bd Geschichte der Logosidee m der griechischen Philosophie, Leipzig Bd Geschichte der Logosidee m der christlichen Literatur, Leipzig 1899

17 XIV BIBLIOGRAPHIE ABEL, F M, Grammaire du Grec biblique. Pans 1927 AMERINGER, T. Ε, The Stylistic Influence of the Second Sophistic on the Panegyrical Sermon of St John Chrysostom. A study in Greek rhetoric, thèse Washington 1921 ANDRES, F., Die Engel- und Damonenlehre des Klemens von Alexandrien, Rom. Quartalschr p , , ANRICH, G, Das antike Mysterienwesen m seinem Emflusz auf das Christentum, Gottingen ARNOU, R, Platonisme des Pères, Diet, de Théol Cath XII col , Pans BALTHASAR, H. URS VON. Le mysterion d'origene, RecSR p , Ρ BARDY, G., L'Eglise et l'enseignement pendant les trois premiers siècles, RSR p Aux origines de l'école d'alexandrie, Vivre et Penser ρ La conversion au christianisme durant les trois premiers siècles. Coil Théologie XV, Pans La Spiritualité de Clément d'alexandrie, VS P е * Ι2 9- Ι 45 BARNARD, P. M., The biblical Text of Clement of Alexandria m the four Gospels and the Acts of the Apostles, Texts and Studies V 5, Cambridge BARTELINK, G. J. M, Jeux de mots autour de λόγος, de ses composés et dérivés chez les auteurs chrétiens. Mélanges offerts à Mlle Chr. Mohrmann p , Utrecht- Antwerpen 1963 BARWICK, К, Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, Abh. der Sachs. Ak der Wiss zu Leipzig - Phil hist Kl XLIX 3, 1957 BASTIAENSEN, A. A. R., Le cérémonial épistolaire des chrétiens latins, Graec. et Lat. Chnst. Pnmaeva Suppl II p. 7-45, Nijmegen 1964 BELLON, K. L., Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap, Antwerpen- Nijmegen BENZ, E., Christus und Sokrates m der Alten Kirche Em Beitrag zum altkirchhchen Verstandnis des Märtyrers und des Martyriums, ZNTW p BESKOW, P., Rex Gloriae. The kingship of Christ m the Early Church, thèse Uppsala, Stockholm BIGG, CH, The Christian Platonists of Alexandria, Oxford BLASS, F., Die Rhythmen der Attischen Kunstprosa Isokrates-Demoslhenes-Platon, Leipzig BLASS, F -DEBRUNNER, A, Grammatik des Neutestamentischen Griechisch, Gottingen BOER, W. DEN. De allegorese in het werk van Clemens Alexandnnus, Diss inaug. Batavae ad res antiquas pertinentes I, Leiden 1940 BORNKAMM, G., Μνατήριον, ThW IV 1942 ρ BORST, J., Beitrage zur sprachlich-stilistischen und rhetorischen Würdigung des Orígenes, thèse München 1913 BOTTE, В., Le vocabulaire ancien de la Confirmation, La Maison-Dicu Ρ 5-22 BOULENGER, A, Aelius Aristide et la sophistique dans la province d'asie au Ile siècle de notre ère, Bibl. des Écoles fr d'athènes et de Rome CXXVI, Pans 1923 BOUSSET, W., Jüdisch-Christlicher Schulbetrieb m Alexandria und Rom. Lit. Unters, zu Philo und Clemens von Alexandrien, Justin und Irenaeus, Forsch. ζ Rel. u Lit. des Α. und N T. - Neue Folge VI, Gottingen 1915 BOUYER, L, Mystique, essay sur l'histoire du mot, VS Suppl ρ 3-23.

18 BIBLIOGRAPHIE XV BouYER, L., Mysterion, VS Suppl p BRATKE, E., Die Stellung des Klemens AUxandrinus zum antiken Mysterienwesen, TSK p BRINKHOFF, J. M. G., Woordspeling Ъі) Plautus, Nijmegen BuECHSEL, F., Die griechische Sprache der Juden m der Zeit der Septuaginta und des neuen Testaments, ZATW p BULTMANN, R., Der Stil der pauhnischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe, Forsch, ζ Rel. u. Lit. des Α. und Ν Τ, Gottingen Anknüpfung und Widerspruch. Zur Frage nach der Anknüpfung der neutestamenthchen Verkündigung an die natürliche Theologie der Stoa, die Hellenistischen Mysterienrehgionen und die Gnosis, ThZ , p Das Urchristentum im Rahmen der Antiken Religionen, Hamburg BURG, N. VAN DEN, 'Απόρρητα - Δρώμενα - "Οργια, thèse Utrecht BuTTERWORTH, G. W., Clement of Alexandria's Protrepticus and the Phaedrus of Plato, CQ p Clement of Alexandria and art, JThS p CADIOU, R., La jeunesse d'origene. Histoire de l'ecole d'alexandrie au début du lile siècle. Et. de théol. hist. VI, Pans CALASANCTIUS RÉV. PÈRE (J. JOOSEN), Beeldspraak bij den Heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak, thèse Nijmegen-Utrecht CAMELOT, TH., Les idées de Clément d'alexandrie sur l'utilisation des sciences et de la littérature profane, RecSR p Clément d'alexandrie et l'utilisation de la philosophie grecque, ib. p Foi et Gnose. Introduction à l'étude de la connaissance mystique chez Clément d'alexandrie, Et. de Théol. Hist, de la Spir. III, Paris Clément d'alexandrie et l'ecriture, RBi p CAMPBELL, J., The Influence of the Second Sophistic on the Style of the Sermons of St. Basil the Great, thèse Washington CAPELLE, W., 'Diatribe. A Nichtchristlich', RLAC III 1957 с CARRIÈRE, J., Stylistique grecque pratique. La phrase de la prose classique, Nouv. Coll. à l'usage des classes XLI, Paris i960 CASEL, O., De philosophorum graecorum silenho mystico, thèse Bonn, Giessen Die Liturgie als Mysterienfeier, Eccl. Orans IX, Freiburg i.b Altchnsthcher Kult und Antike, JLW p Die Messe als heilige Mysterienhandlung, Benedikt Monatschr p , , Zur Idee der Liturgischen Festfeier, JLW p Zum Worte Sacramentum, JLW p Das Mystenengedachtnis der Messliturgie im Lichte der Tradition, JLW p Mystenenfrommigkeit, Bonner Ztschr. f. Theol. u. Seelsorge p Mysteriengegenwart, JLW ρ Die Messopferlehre der Tradition, ThG p Das Christliche Kultmystenum, Regensburg 1932 (3. Aufl. 1948). Trad, fr.: J. Hild, Le Mystère du culte dans le christianisme, Paris Neue Zeugnisse fur das Kultmysterium, JLW ρ Religionsgeschichte und Liturgiewissenschaft, JLW ρ Glaube, Gnosis und Mysterium, JLW p Das christliche Festmysterium, Paderborn Zur Kultsprache des heiligen Paulus, ALW p CASEY, R. P., Clement and the two divine Logoi, JThS p

19 XVI BIBLIOGRAPHIE CASEY, К. P., Clement of Alexandria and the beginnings of christian platonism, HThR p CERFAUX, L., L'influence des mystères sur le Judaïsme Alexandrin avant Philon, Muséon p CHANTRAINE, P., Morphologie historique du grec, Nouv. Coll. à l'usage des classes XXXIV, nouv. éd. Paris CHRIST, W., Philologische Studien zu Clemens Alexandrinus, Abh. der Philos. Philol. Classe der Kgl. Bayer. Akad. der Wiss. (München) 1. Cl p CONNELL, J. Mc, The Eucharist and the Mystery religions, Cath. Bibl. Quart. io 1948 p COPPENS, J., Le mystère eucharistique et les mystères païens, Louvain CULLMANN, O., La foi et le culte de l'eglise primitive, Bibl. Théol. Neuchâtel CUMONT, F., Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris Lux Perpetua, Paris DANIÉLOU, J., Le Mystère du Culte dans les Sermons de Saint Grégoire de Nysse, Vom Christlichen Mysterium - Ges. ЛгЬ. ζ. Ged. Odo Caséis p , Düsseldorf Typologie et Allégorie chez Clément d'alexandrie, SP IV p , Oxford DASKALAKIS, M., Die eklektischen Anschauungen des Clemens von Alexandrien und seine Abhängigkeit von der Griechischen Philosophie, thèse München, Leipzig DEBRUNNER, Α., Geschichte der griechischen Sprache. II Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch, Sammlung Göschen CXIV, Berlin DEDEN, О., Le 'Mystère' paulinien, Ephem. Theol. Lovan p DEFRADAS, J., Le râle de l'allitération dans la poésie grecque, Rev. des Et. Ane p DEISSMANN, Α., Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt, Tübingen DEKKERS, E., De mysterieleer van Maria-Laach, ïijdschr. Liturgie p DELATTE, Α., Le cycéon, breuvage rituel des mystères d'eleusis, Bull, de la Classe des Lettres de l'ac. Royale de Belg p DIELS, H., Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 vol. Berlin I e 1951, II , III e 1956, hrsg. von W. Kranz. DIX, G., 'The seal' in the second Century, Theology p The shape of liturgy, Westminster DODO, С. H., The Bible and the Greeks, London DÖLGER, F. J., Myslerienwesen und Urchristentum, Theol. Rev p Sphragis. Eine altchristliche Τ auf be Zeichnung in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums, Stud. ζ. Gesch. u. Kult, des Altert. V 3-4, Paderborn Die Sphragis als religiöse Brandmerkung im Einweihungsakt der gnostischen Karpokratianer, AC p Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, Lit. Gesch. Forsch. II, Münster Sol Salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum mit besonderer Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie, Lit. Gesch. Forsch. IV-V, Münster Sonne und Sonnenstrahl als Gleichnis in der Logostheologie des christlichen Altertums, AC p Χαίρε ιερόν φώς als antike Lichtbegrüszung bei Nikarchos und Jesus als heiliges Licht bei Klemens von Alexandrien, AC p

20 BIBLIOGRAPHIE XVII DouDNA, J С, The Greek of the Gospel of Mark, Journal of Bibl Lit Monogr Ser XII, Philadelphia 1961 DOVER, К J, Greek word order, Cambridge i960. EcHLb, Η. A, The terminology of the sacrament of regeneration according to Clement of Alexandria, Washington Sacramental Initiation as a Christian Mystery Initiation according to Clement of Alexandria, Vom Christlichen Mysterium - Ges Arb 7 Ged Odo Caséis ρ 54-64, Dusseldorf 1951 EiBL, Η, Die Stellung des Clemens von Alexandnen zur griechischen Bildung, Ztschr f Philos u Philol Kritik ρ EITREM, S, Die Lleusimschen Mysterien und das Synthema der Weihe, Symb Osi ρ 72-8ι ENbLiN, M S, A gentleman among the Fathers, HThR Ρ EYNDE, D VAN DEN, Les normes de l'enseignement chrétien dans la littérature patnstique des trois premiers siècles, Umv cath lovan Diss ser II t 25, Paris-Gembloux 1933 FASCHER, Ε, Der Logos-Christus als göttlicher Lehrer bei Clemens von Alexandnen, Festschr Klostermann ρ , Berlin 1962 FAVE, E DE. Clément d'alexandrie Etude sur les rapports du Christianisme et de la philosophie grecque aulle siècle, Bibl de ГЕс des Hautes Et -Sc Rel XII, Pans De l'originalité de la philosophie chrétienne de Clément d'alexandrie, Annuaire de ГЕс des Hautes Et ρ ι-2θ FESTUGIERE, A J, Εις αν&ρωπον ύποφέρεσ&αι, RSPhTh ρ 'Tomber dans l'homme', RSPhTh ρ L'ideai religieux des Grecs et l'evangile, Et Bibl, Pans La Sainteté, Pans 1949 FILTHAUT, TH, Die Kontroverse über die Mysterienlehre, Warendorf 1948 Trad, fr Didier, J et Liefooghe, A, La Theologie des Mystères Exposé de la controverse. Tournai 1954 FITTKAU, G, Der Begriff des Mysteriums bei Johannes Chrysostomus bine Auseinandersetzung mit dem Begriff des 'Kulturmystenums m der Lehre Odo Caséis, Theophaneia IX, Bonn 1953 FONTAINE, J, Théorie et Pratique du style chez Isidore de Seville, VChr 14 i960 ρ 65-ΙΟΙ FoRTEbcUF, A, The Mass A study of the roman liturgy, London Trad fr A Boudinhon, La Messe, Pans 3 s d FRANGOULIS, J D, Der Begriff des Geistes ('Πνεϋμα') bei Clemens Alexandnnus, these Jena, Leipzig 1936 FRUYTIER, J, Het woord μυστήριον volgens Reichhngs betekenisleer onderzocht m de Catechesen van Cynllus van Jeruzalem, these 1947, Nijmegen 1950 GABRIELSSON, J, Ueber die Quellen des Clemens Alexandnnus, 2 vol Uppsala- Leipzig GEYTENBEEK, A. VAN, Musomus Rufus en de Griekse Diatribe, thèse Utrecht 1948 GHELLINCK, J DE, BACKER, E DE, POUKEVS, J, LEBACQZ, J, Pour l'histoire du mot sacramentum, Louvain 1924 GOLTZ, E VON DER, Das Gebet гп der altesten Christenheit, Leipzig 1901 GRANT, R M, Irenaeus and Hellenistic Culture, HThR ρ Scripture, Rhetoric and Theology m Theophilus, VChr ρ GROOT, A W DE, Der antike Prosarhythmus, Groningen Inleiding tot de Algemene Taalwetenschap, tevens inleiding tot de grammatica van het hedendaagse Nederlands, Groningen 1962

21 х ш BIBLIOGRAPHIE GROSSOUW, W К M, Smt Paulus en de Beschaving van zijn tijd, Nijmegen- Utrecht 1947 GUASCO, С, La scuola di Clemente Alessandrino, Sophia ρ GuiGNbBERT, Сн, Quelques Remarques sur la perfection et ses voies dans le mystère pauhnien, Rev Hist et de Phil Rel ρ GuiGNET, M, St Grégoire de Nazianze, orateur et épi%tolier, these Pans 1911 GUIRAUD, CH, La phrase nominale en grec, d Homère a Lunpide, Et et Comment XLII, Pans 1962 GÜSSEN, Ρ J G, Het leven m Alexandrie, wlgens de cultuurhistorische gegevens m de Paedagogus (boek II en III) van Clemens Alexandnnus, these Leiden, Assen 1955 HAGENDAHL, H, La Prose métrique d'arnobe, Göteborgs Hogskolas Ârssknft XLII, Goteborg 1936 HALLIDAY, W R, The pagan background of early Christianity, Liverpool-London 1925 HARL, M, Remarques sur le plan, le contenu, la langue et le style du livre I du Pedagogue, SC LXX ρ , Paris i960 - Remarques sur la langue des Chrétiens A propos du Patristic Greek Lexicon, J rhs ρ H\RNACK, Α VON. Die Mission und Ausbreitung des Christentums m den ersten drei Jahrhunderten, 2 vol Leipzig HEIGL, В, Antike Mysterienrehgionen und Urchristentum, Munster 1932 HFSSEN, J, Griechische oder biblische Theologie Das Problem der Hellemsierung des Christentums m neuer Beleuchtung, Basel HONTOIR, С, Comment Clement d'alexandrie a connu les Mystères d'eleusis, Musée Belge ρ I8O-I88 HORT, Ь J H and MAYOR, J Β, Clement of Alexandria Miscellanies Book VII Text, introduction, translation, notes, dissertations and ^indices, London 1902 JAEGER, W, Early Christianity and Greek Paideia, Cambridge Mass 1961 Uebersetzt von Walther Eltester Das frühe Christentum und die Griechische Bildung, Berlin 1963 JUNGMANN, J A, Die liturgische Feier Grundsätzliches und Geschichtliches über Formgesetze der Liturgie, Regensburg KI-NNEDY, Η, 5 Paul and the Mystery-religions, Expositor ser Vili ρ KLEIN, F Ν, Die Lichtterminologie bei Philon von Alexandnen und m den hermetischen Schriften Untersuchungen zur Struktur der religiösen Sprache der hellenistischen Mystik, Leiden 1962 KoLPixG, A, bacramentum Tertulhanum Untersuchungen über die Anfange des christlichen Gebrauches der Vokabel sacramenlum, Munster 1948 KONIG, E, Stilistik, Rhetorik, Poetik m Bezug auf die biblische Literatur komparativisch dargestellt, Leipzig 1900 KONRAD, H, Etude sur la Métaphore, thèse Pans 1939 KOSKENNIEMI, H, Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 η Chr, Helsinki-Wiesbaden 1956 KRANICH, A, Qua via ac ratione Clemens Alexandnnus ethmcos ad rehgionem chnslianam adducere studuent, Programm Braunsberg 1903 ρ 3-14, 1908 Ρ KRAUSE, W, Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur, W r ien 1958 KRETSCHMAR, G, Jesus Christus in der Theologie des Riemens von Alexandnen, these Heidelberg 1950

22 BIBLIOGRAPHIE XIX KROLL, J, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandnen, Königsberg 1921 LABRIOLLE, Ρ DE, La reaction païenne, étude sur la polémique anti-chretienne du 1er au Vie siècle. Pans 1934 LAGRANGE, M J, L'épisode de Baubâ, RBi ρ LAGRANGL, M J -LYOVNET, S, Introduction à l'elude du Nouveau Testament, II Critique textuelle, г La critique rationelle, lit Bibl, Pans 1935 LEBRETON, J, Le desaccord de la foi populaire et de la theologie savante dansl'eglise chrétienne du IIle siècle, Rev d'hist Eccl p , ρ Histoire du dogme de la Sainte Trinité, II De St Clement à St Irenee, Bibl Théol Hist Pans LEBRETON, J -ZEILLER J, De la fin du Ile siècle à la paix constantimenne, Histoire de l'eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, publiée sous la direction de A Fliehe et V Martin, II, Pans 1946 LEEUW, G VAN DER, L'homme primitif et la Religion, Pans De botsing tussen heidendom en christendom m de eerste vier eeuwen. Mededel Akad Wetensch afd Lett IX 5, Amsterdam 1946 LERLE, E, Proselytenwerbung und Urchristentum, Berlin i960 LEUMANN, M-HOFMANN, J В-SZANTYR, Α., Lateinische Grammatik, auf der Grundlage des Werkes von F Stolz und J H Schmalz II 2 Syntax und Stilistik, Handb der Altertumswiss II München 1964 LEVVY, H, Sobria Ebrietas Untersuchungen zur Geschichte der antiken Mystik, Beihefte ZNTWIX, Giessen 1929 LibTZMANN, H, Geschichte der alten Kirche, H ρ , Berlin-Leipzig 1936 Trad fr A Jundt, Histoire de l'eglise ancienne, II ρ , Pans 1937 Lois γ, A, Les mystères païens et le mystère chrétien. Pans 1919 LUBAC, H DE. Typologie et allegonsme, RecSR ρ LUND, N W, Chiasmus m the New Testament A study m Formgeschichte, Chapel Hill-London 1942 LYONNET, S, Hellenisme et Christianisme, Biblica ρ MAROUZEAU, J, L'ordre des mots dans la phrase latine II Le Verbe, Pans Traite de stylistique latine. Coli d'et \At série scient XII, Pans M\RROU, H I, A Diognète Introduction, edition critique, traduction et commentaire, SC XXXIII, Pans 'Diatribe, В Christlich', RLAC III 1957 col Histoire de l'éducation dans l'antiquité. Pans Introduction générale au Pédagogue livre I, SC LXX ρ 7-97, Pans i960 MARSH, H, The Use of μνατήριον m the writings of Clement of Alexandria with special reference to his sacramental doctrine, JThS ρ MASSAUX, E, Influence de l'evangile de Samt Matthieu sur la littérature chrétienne avant Samt Irénée, Louvain 1950 MAYSER, E, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit mit Einschlusz der gleichzeitigen Ostraka und der m Ägypten verfassten Inschriften, I Leipzig 1898, II 1 Berlin und Leipzig 1926, II , H MFHAT, A, Etude sur les 'Stromates de Clement d'alexandrie, Patr Sorb VII, Pans 1966 MEIFORT, J, Der Piatonismus bei Clemens Alexandrmus, Heidelb Abh ζ Philos u ihrer Gesch XVII, Tubingen 1928 MÉRiDibR, L, L'influence de la seconde sophistique sur l'œuvre de Grégoire de Nysse, thèse Paris 1906 MICHAELIS, W, Zeichen, Siegel, Kreuz Em Ausschnitt aus der Bedeutungsgeschichte biblischer Begriffe, ThZ ρ

23 XX BIBLIOGRAPHIE MOHRMANN, CHR, tous les articles de Mlle Mohrmann sont réunis en trois volumes études sur le latin des Chretiens, Roma I , II 1961, III Das Wortspiel m den augustimschen Sermones, Mnem ρ (= Et I ) - Compte rendu de Brmkhoff oc, IF ρ Word-play m the Letters of Samt Cyprian, Et Ι ρ (traduction de Woordspeling in il Brieven van St Cypnanus, Tijdschrift voor Taal en Letteren ρ ) - Le latin commun et le latin des Chrétiens, VChr I 1947 Ρ ι- 1^ (= Et III 13-24) - Samt Augustine and the eloquentia. Et lp (traduction de Augustmus en de Eloquentia, Christendom en Oudheid 1947 ρ 26-46) - Linguistic problems m the early church, Et Ι ρ (traduction de Taalproblemen m de Oude Kerk, Miscellanea Mgr Dr Ρ J M van Gils, l'ubi de la Soc hist et arch dans le Limbourg ρ ) - Les emprunts grecs dans la lahmte chrétienne, VChr ρ (= Et III ) - Observations sur la langue et le style de Tertullien, is uovo Didaskaleion Ρ (= Et II ) - Sacramentum dans les plus anciens textes chrétiens, HThR Ρ I 4 I - I 5 2 (= Et I ) - Problèmes stylistiques dans la littérature chrétienne, VChr ρ (= Et III ) - Wortform und Wortmhalt Bemerkungen гит Bedeutungswandel im altchnsthchen Griechisch und Latein, Munch Theol Ztschr p (= Et II 11-34) - Linguistic problems m the early christian church, VChr Ρ и-з 6 (= Et III ) - Altchristliches Griechisch, Lexikon fur Theologie und Kirche IV col , Freiburg i960 MOLLAND, E, Clement of Alexandria on the origin of greek philosophy, Symb Osi ρ The Conception of the Gospel m the A lexandnan Theology, Sknfter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi 1 Oslo, Hist Filos Klasse ρ 1-84 et MONDEN, L, Het Misoffer als Mysterie, een studie оьег de H Mis als sacramenteel offer m het licht van de Mysteneleer van Dom Odo Casel, Roermond 1948 MOVDESERT, С, Le symbolisme chez Clément d'alexandrie, RecSR ρ Clement d'alexandrie Introduction à l'élude de sa pensee religieuse à partir de l'ecriture, Théologie, études pubi sous la dir de la Fac de Théol S J de Lyon IV, Paris 1944 (= Clément d'alexandrie) - Introduction au Protreptique, SC II ρ 5-50, Paris (= Introduction) - Vocabulaire de Clement d'alexandrie Etude sur l'emploi et les significations du mot λογικός chez Clément, RecSR Ρ MOSSBACHER, H, Präpositionen und Prapositionsaduerbien unter besonderer Berücksichtigung der Infinitivkonstruktionen bei Clemens von Alexandnen Em Beitrag zur Geschichte des Attizismus, thèse Erlangen 1931 MOULE, С F D, The Language of the New Testament, thèse Cambridge An Idiom Book of New Testament Greek, Cambridge 1953 MOULTON, J H -HOWARD, W F, A Grammar of New Testament Greek, vol II Edinburgh (vol I Moulton, Prolegomena, Edinburgh 1906, III Turner, Ν, Syntax, Edinburgh 1963)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 Révision 23.4.09 Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 2 3 Introduction Présentation générale L Evangile selon Marc qu on peut lire en grec aujourd

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο)

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κ. Μαρία Ράντζου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Απαρχές και Διαμόρφωση του Αντικειμένου Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Βασίλης Δημόπουλος Εξετάζουμε το αντικείμενο ως το άλλο που κείται απέναντι στο «εγώ», κείμενο αντί αυτού, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1 Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg Μάθημα 1 Επιστήμη - «ιερά επιστήμη» (θεολογία) Ιστορική συγκυρία- θέση θεολογίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας Η θεολογία ως η αρχαιότερη επιστήμη εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK ESSAI SUR LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE GRECQUE LES NOMS D'ANIMAUX PRIS MÉTAPHORIQUEMENT PAK LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE IMPRIMERIE CHARLES SCHUCHARDT.ι m Ρ 1879 488 M839E w,

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract 110 L anthropologie politique d aristote 1 abstract My paper examines a number of questions arising from Aristotle s definition of man as a political animal. Is the term political exclusive to humans?

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

ιί DES CONFERENCE i'a. i Le ti 1 ' A. b li e ii eo τα in ci'ale:x.cincli"ie le 3 Mars 1893 VIGTOll NOURRISSON

ιί DES CONFERENCE i'a. i Le ti 1 ' A. b li e ii eo τα in ci'ale:x.cincliie le 3 Mars 1893 VIGTOll NOURRISSON LA Λ ιί DES 171' 1 jmlijw! CONFERENCE i'a. i Le ti 1 ' A. b li e ii eo τα in ci'ale:x.cincli"ie le 3 Mars 1893 VIGTOll NOURRISSON Conservateur de la Bibliothèque Municipale d'alexandrie ALEXANDRIE D'EGYPTE

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s.

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. Platon PETRIDIS Université d Athènes Changements dans la physionomie de la ville pendant la période protobyzantine (IVe VIIe s.) Abandon

Διαβάστε περισσότερα

Στάθης Σορώκος. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Κριτικές παρατηρήσεις στις απόψεις του Κ. Marx και του G.W.F. Hegel

Στάθης Σορώκος. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Κριτικές παρατηρήσεις στις απόψεις του Κ. Marx και του G.W.F. Hegel Στάθης Σορώκος ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Κριτικές παρατηρήσεις στις απόψεις του Κ. Marx και του G.W.F. Hegel I Για το αντικείμενο της Ιστορίας και τις μεθόδους προσέγγισης των φαινομένων που συγκροτούν

Διαβάστε περισσότερα

L accord des Écritures : un gage de confiance pour le chrétien

L accord des Écritures : un gage de confiance pour le chrétien Anthony Glaise L accord des Écritures : un gage de confiance pour le chrétien Καὶ ὅτι, φημί, καινὴν διαθήκην διαθήσεσθαι [Jr 31.31] ὁ θεὸς ἐπήγγελται παρὰ τὴν ἐν ὄρει Χωρήβ, ὁμοίως αἱ γραφαὶ προεῖπον;

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque MINIST ÈRE DE L ÉDUCATION, DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES CULTES C E N T R E D E L A L A N G U E G R E C Q U E Guide Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS

LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS DIDACτiQUE DE LA TRADUCτiON SCIENτiFIQUE ΕΤ TECHNIQUE Christian Papas Ιλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κάθε μεταφραστής, είτε ασχολείται με λογοτεχνικά είτε με ε.;τιστημονικά κείμενα, ονειρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351.

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351. Μακεδονικά Τομ. 4, 1960 Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.667 Copyright 1960 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα

Διαβάστε περισσότερα

PREMIER CHANT CHORIQUE

PREMIER CHANT CHORIQUE ÉTUDE CRITIQUE DU PREMIER CHANT CHORIQUE DES PHÉNICIENNES D'EURIPIDE OUVRAGES DU MÈMU AUTEUR Méningite cérébro-spinale épiderniique «In chcial. observée en IHî«en ÎΫ,T»te. Alexandrie, chez Mourès, 1878.

Διαβάστε περισσότερα

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information 1 C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE Mars 2009 N 53 LE BULLETIN D information Sommaire Editorial Page 1 Souvenirs de voyage Page 7 Conférence de M.Claude RE- GNIER «L enfant, son concept et sa prise en charge

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

L enseignement du grec à l école élémentaire

L enseignement du grec à l école élémentaire 1 L enseignement du grec à l école élémentaire H διδασκαλία των Ελληνικών στο Γαλλικό Δημοτικό Cycle 2 : CP/CE1 L enseignement du grec est organisé à raison de 2 séances par semaine. Une enseignante de

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική Ι 18 Φεβρουαρίου 2015 2 Der griechische Tempel ist ein hohes Lied auf

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E

L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taal- en Letterkunde Academiejaar 2008-2009 L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E LE DOMAINE DU CALQUE Miet Tiebout Verhandeling voorgelegd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΕΝΑ. Ελληνική αρχαιότητα, µύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο. Hermeneutik, Τυβίγγη, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1990, (1960), σ.σ. 284-285.

ΕΙΜΕΝΑ. Ελληνική αρχαιότητα, µύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο. Hermeneutik, Τυβίγγη, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1990, (1960), σ.σ. 284-285. Σελ. 1/15 Ελληνική αρχαιότητα, µύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο Αλεξάνδρα Ζερβού Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας και Παιδικής Λογοτεχνίας, Παν/µιου Αιγαίου Ι. Ο µύθος και η έννοια του κλασικού: Συγγένειες

Διαβάστε περισσότερα

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques της Florence Christakis 10-31 Μαρτίου 2010 Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη 33 - Μετρό Ακρόπολη Μετρώντας τα πρόβατα / Insomnie Βελονογραφία σε τσίγκο, επιπεδοτυπία και μολύβι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ Ηευρωπαϊκήενοποίησηενοποίηση Στην δεκαετία του 1960 ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9 ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΟΙ-ΠΤΕ) ΤΟΜΟΣ 10 5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΠΤΗΝΩΝ-ΣΩ) ΤΟΜΟΣ 11 6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Π ΡΩΤΟ Σ ΗΜΕΙΟ Τ Ο ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ ΙΑΝΝΗ Μ ΟΥΧΑΣΙΡΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Lucien, les philosophes et les philosophies

Lucien, les philosophes et les philosophies Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica Societat Catalana d Estudis Clàssics Núm. 28-29 (2012-2013), p. 63-82 DOI: 10.2436/20.2501.01.40 Lucien, les philosophes et les philosophies Francesca Mestre

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 3 ο : Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960 Ιωάννης Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

SOMMAIRE : Editorial p. 2

SOMMAIRE : Editorial p. 2 Voici les élèves de la Section hellénique et ceux des classes de 2nde 1, 2 et 3, de la Section française qui ont participé à la création de ce numéro : ΑΥΛΑΚΙΏΤΗΣ Χαράλαμπος, Δ1 BAHRI Saria, 2nde3 BARDOUT

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας.

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. 29/6/2004 Πρακτικά της Γραμματείας Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. Στην υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας, το Δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα: Στη μη παραβίαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κωμικός ποιητής Βάτων. Τα αποσπάσματα»

«Ο κωμικός ποιητής Βάτων. Τα αποσπάσματα» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΕΛΕΚΟΣ «Ο κωμικός ποιητής Βάτων. Τα αποσπάσματα» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Ιούνιος 2012 Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στο Σύλλογο Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ) και σας περιμένουμε στις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΣΜΟΣ και ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

ΨΥΧΙΣΜΟΣ και ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΨΥΧΙΣΜΟΣ και ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ Γεώργιος Μπούρας Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχαναλυτής Β Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν PSYCHISME ET BILINGUISME Georges Bouras Dr. en psychologie clinique

Διαβάστε περισσότερα

THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE

THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE Manon Papin THÉOLOGIE ET POÉSIE AU SERVICE DE LA FOI DANS LES HOMÉLIES SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE GRÉGOIRE DE NYSSE En étudiant les Homélies sur le Cantique des Cantiques de Grégoire de Nysse, auteur

Διαβάστε περισσότερα

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει "Si tu veux qu'ils t'écoutent, tu dois les convaincre". Rencontre avec Nikos Katsoulis, un instituteur hors du commun! Nikos Katsoulis est instituteur

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 4: Μεταφραστικές τεχνικές Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα