Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Γεληίο Σύποσ 10/05/2011 Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος Από ην Τποσργείο Παιδείας, Γιά Βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων αλαθνηλώλεηαη ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηηο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο, ζηα ΣΔΗ θαη ζηελ Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) γηα ην αθαδ. έηνο Φέηνο, παξάιιεια κε ηελ θαηάξγεζε ησλ κεηεγγξαθώλ, γηα πξώηε θνξά ζεζπίδεηαη εηδηθόο αξηζκόο ζέζεσλ γηα θάζε Σκήκα ή ρνιή θαη γηα θάζε θαηεγνξία πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, δειαδή γηα ηξίηεθλεο ή πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, γηα πεξηνξηζκό πνιιαπιώλ λνηθνθπξηώλ, γηα ιόγνπο πγείαο ησλ κειώλ νηθνγελεηώλ ησλ ππνςεθίσλ, θιπ. Σηόχος: Λα δηαηεξεζεί ζηα ίδηα βαζηθά επίπεδα ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ζηα θεληξηθά Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ. ε όια ηα Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ ν αξηζκόο εηζαθηέσλ λα αληαλαθιά ηελ νπζηαζηηθή δήηεζε θαη όρη κηα εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα. Απηό επεηεύρζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ αλά Σκήκα πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ε αθξαίεο πεξηπηώζεηο θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, απνθαζίζζεθε ε κε εηζαγσγή λέσλ θνηηεηώλ, ζε νξηζκέλα Σκήκαηα. Α. Αριθμός ειζακηέων Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ έρεη βαζηζηεί ζηηο εμήο παξακέηξνπο: α) ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ εκθαλίδνληαη σο ηαθηηθνί, σο ελεξγνί θαη σο εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο. Κε ηνλ πξώην όξν ελλννύκε ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα θαλνληθά έηε ζπνπδώλ, κε ηνλ δεύηεξν όξν απηνύο πνπ βξίζθνληαη έσο θαη 2 ρξόληα κεηά ηα θαλνληθά έηε ζπνπδώλ (λ+2) θαη κε ηνλ ηξίην όινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο. 1

2 β) ζηνλ αξηζκό ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ αθαδ. έηνπο πνπ πήξαλ ζπγγξάκκαηα θαη ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θνηηεηώλ (ζε όια ηα έηε ζπνπδώλ) ηνπ Σκήκαηνο πνπ παξέιαβαλ έζησ θαη έλα ζύγγξακκα. γ) ζην κέζν εηήζην αξηζκό εηζαθηέσλ θαη εηζαρζέλησλ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία (όπνπ είλαη εθηθηό). δ) ζηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ θαη εηζαρζέλησλ γηα ην αθαδ. έηνο ε) ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ απνρώξεζαλ από ην Σκήκα ιόγσ κεηεγγξαθήο θαη ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ ήξζαλ ζην Σκήκα ιόγσ κεηεγγξαθήο. ζη) ζην κέζν αξηζκό πηπρηνύρσλ αλά έηνο θαη ζην κέζν ρξόλν απόθηεζεο πηπρίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία (όπνπ είλαη εθηθηό), θαη δ) ζηηο πξνηάζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΗ θαη ινηπώλ ρνιώλ. Όπνπ ν αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ κεησλόηαλ ζεκαληηθά, είηε ιόγσ κηθξνύ ελδηαθέξνληνο (κεησκέλνο αξηζκόο εηζαρζέλησλ ελώ ππήξραλ δηαζέζηκεο ζέζεηο), είηε ιόγσ κηθξνύ αξηζκνύ ελεξγώλ θαη ηαθηηθώλ θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο, είηε ιόγσ απνρσξήζεσλ θνηηεηώλ ιόγσ κεηεγγξαθώλ, ν αξηζκόο εηζαθηέσλ γηα ην αθαδ. έηνο είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ ηνπ αθαδ. έηνπο ώζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην κέζν όξν ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ ηεο ηεηξαεηίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνεηώλ πνπ έιαβαλ ζύγγξακκα κέζα ζην Γηα παξάδεηγκα, ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ ΣΔΗ Θαιακάηαο, ην αθαδ. έηνο ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ήηαλ 350, ελώ ν αξηζκόο ησλ εηζαρζέλησλ ήηαλ 306. Οη απνρσξήζεηο ιόγσ κεηεγγξαθώλ ήηαλ 66. Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ πήξαλ ζύγγξακκα ήηαλ 148, ελώ ν κέζνο όξνο ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ ηεο ηεηξαεηίαο είλαη 169. Δλδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ θαλεξώλεη ηελ ηάζε εγθαηάιεηςεο από ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηώλ είλαη όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα ζύγγξακκα γηα ην αθαδεκατθό έηνο ήηαλ 337 (από ηνπο νπνίνπο νη 148 πξσηνεηείο). Ο αξηζκόο εηζαθηέσλ γηα ην αθαδ. έηνο είλαη 200 (δει. κεγαιύηεξνο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ηεηξαεηίαο). Γηα ηηο αθξαίεο πεξηπηώζεηο, όπνπ απνθαζίζζεθε ε κε εηζαγσγή θνηηεηώλ, θαζνξηζηηθόο ήηαλ ν ξόινο παξακέηξσλ όπσο: Ο αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ θαη ε έληνλε ηάζε εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδώλ από ηνπο θνηηεηέο, όπσο απηή ζηνηρεηνζεηείηαη από ηνλ αξηζκό ησλ εηζαρζέλησλ, ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ παξαιαβή ζπγγξακκάησλ, ηνλ αξηζκό ησλ πηπρηνύρσλ θαη ην κέζν όξν θνίηεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δελ ζα ππάξμνπλ θέηνο εηζαθηένη ζηα παξαθάησ Σκήκαηα ΣΔΗ: 1. ΣΔΗ ΘΔ/ΘΖ, ΣΔΥΛΟΙ. ΑΙΗΔΗΑ & ΤΓΑΣΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ (με έδρα ηα Μουδανιά) 2. ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ, ΔΚΠΟΡΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΖ (με έδρα ηην Αμαλιάδα) 3. ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΓΗΟΗΘΖΖ ΤΣΖΚΑΣΧΛ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ (με έδρα ηα Γρεβενά) 4. ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΕΧΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (με έδρα ηη Φλώρινα) 5. ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΦΤΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (με έδρα ηη Φλώρινα) 6. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΑΛΑΘΑΗΛΗΖ ΘΑΗ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΘΣΗΡΗΧΛ (με έδρα ηα Τρίκαλα) 7. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΚΖΥΑΛΗΘΖ ΒΗΟΤΣΖΚΑΣΧΛ 8. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ 9. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΓΑΟΠΟΛΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΘΟΤ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ (με έδρα ηην Καρδίηζα) 10. ΣΔΗ ΘΡΖΣΖ, ΒΗΟΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΡΚΟΘΖΠΗΑΘΧΛ ΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ ΘΑΗ ΑΛΘΟΘΟΚΗΑ 11. ΣΔΗ ΘΡΖΣΖ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΚ. ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦ. ΤΣΖΚΑΣΧΛ (με έδρα ηον Άγ. Νικόλαο) 12. ΣΔΗ ΘΡΖΣΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ (με έδρα ηο Ηράκλειο) 13. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΕΧΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (με έδρα ηην Άρηα) 2

3 14. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΗΥΘΤΟΘΟΚΗΑ ΑΙΗΔΗΑ (με έδρα ηην Ηγουμενίηζα) 15. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ (με έδρα ηην Ηγουμενίηζα) 16. ΣΔΗ ΘΑΒΑΙΑ, ΟΗΛΟΙΟΓΗΑ & ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΠΟΣΧΛ (με έδρα ηη Δράμα) 17. ΣΔΗ ΗΟΛΗΧΛ ΛΖΧΛ, ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ (με έδρα ηην Κεθαλονιά) 18. ΣΔΗ ΗΟΛΗΧΛ ΛΖΧΛ, ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΒΗΟΙΟΓΗΘΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΘΑΗ ΣΡΟΦΗΚΧΛ (με έδρα ηην Κεθαλονιά) 19. ΣΔΗ ΗΟΛΗΧΛ ΛΖΧΛ, ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ (με έδρα ηη Λευκάδα) 20. ΣΔΗ ΘΑΙΑΚΑΣΑ, ΒΗΟΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΡΚΟΘΖΠΗΑΘΧΛ ΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ & ΑΛΘΟΘΟΚΗΑ 21. ΣΔΗ ΘΑΙΑΚΑΣΑ, ΦΤΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 22. ΣΔΗ ΚΔΟΙΟΓΓΗΟΤ, ΘΔΡΚΟΘΖΠΗΑΘΧΛ ΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ & ΑΛΘΟΘΟΚΗΑ 23. ΣΔΗ ΚΔΟΙΙΟΓΓΗΟΤ, ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΗΑ ΘΑΗ ΤΓΑΣΗΛΧΛ ΠΟΡΧΛ 24. ΣΔΗ ΚΔΟΙΙΟΓΓΗΟΤ, ΤΓΑΣΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ ΘΑΗ ΑΙΗΔΤΣΗΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δπίζεο, δελ ζα εηζαρζνύλ θνηηεηέο ζην Σκήκα Θνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Δζληθνύ Θαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ επεηδή εμεηάδεηαη αλ ζα ζπλερηζηεί ή όρη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Β. Ειδικοί αριθμοί ειζακηέων Οη εηδηθνί αξηζκνί εηζαθηέσλ είλαη ηέηνηνη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ άζθεζαλ ην αθαδ. έηνο ην δηθαίσκα ηεο κεηεγγξαθήο, ηόζν ζηνπο λνκνύο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο όζν θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Ηδξύκαηα. Ζ ινγηθή είλαη νη αξηζκνί απηνί λα θαηαλεκεζνύλ ζε όια ηα Σκήκαηα ησλ πόιεσλ απηώλ, ώζηε λα κελ επηβαξύλνληαη κόλν θάπνηα κεκνλσκέλα Σκήκαηα όπσο ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν Σκήκαηα ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πνπ ην αθαδ. έηνο είραλ αύμεζε θνηηεηώλ ιόγσ κεηεγγξαθώλ αθόκα θαη 200%, θέηνο ζα έρνπλ κία αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 40%, ελώ ε πξνζπάζεηα θαηαλνκήο γίλεηαη ώζηε θαη ηα άιια Σκήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ λνκώλ λα κελ έρνπλ αύμεζε κεγαιύηεξε ηνπ 30%. ηα Πεξηθεξεηαθά Ηδξύκαηα νη αληίζηνηρεο απμήζεηο είλαη κηθξόηεξεο, αιιά ηέηνηεο ώζηε λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο αξηζκνύο κεηεγγξαθώλ ηνπ αθαδ. έηνπο πλνιηθά ν αξηζκόο ησλ επηπιένλ ζέζεσλ δελ μεπεξλά ην 20% ησλ εηζαθηέσλ, όπσο νξίδεη ε δηάηαμε. Γηα παξάδεηγκα, ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ην αθαδ. έηνο ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ήηαλ 110 θαη είρε δερζεί 145 θνηηεηέο κε κεηεγγξαθή. Φέηνο ζα δερζεί 69 θνηηεηέο εηδηθώλ θαηεγνξηώλ. Οη ζέζεηο εηζαθηέσλ γηα ην αθαδ. έηνο είλαη νη εμήο: ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΙΑΚΣΔΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟΤ Δ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ, ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ, ΣΔΙ, ΑΠΑΙΣΔ, ΚΑΙ ΤΝΟΛΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΑΚΣΔΩΝ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ 3

4 ΑΚΑΓ ΔΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ ΣΔΙ, ΑΠΑΙΣΔ ΤΝΟΛΟ Αξηζκόο εηζαθηέσλ ύλνιν εηδηθώλ αξηζκώλ εηζαθηέσλ ΤΛΟΙΟ Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκατθό έηνο αλέξρεηαη ζηηο Δπηπιένλ, ζηνλ παξαπάλσ αξηζκό εηζαθηέσλ πξνζηίζεληαη θαη νη ζέζεηο εηζαθηέσλ: 1. Γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο 2. Γηα ηηο ρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο 3. Γηα ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο 4. Γηα ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ 5. Αλώηεξε ρνιή Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ Ρόδνπ (ΑΣΔΡ) 6. Αλώηεξε ρνιή Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ Αγ. Ληθνιάνπ (ΑΣΔΑΛ) Από ηνλ αλσηέξσ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζέζεσλ δηαηίζεληαη: πνζνζηό 90% ησλ ζέζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ θαη πνζνζηό 69% ησλ ζέζεσλ ησλ ΣΔΗ, ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ θαη ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Β ) θαη ηνπο απνθνίηνπο Ιπθείσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θεηηλέο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Γηα ηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. Σα αλσηέξσ πνζνζηά ζέζεσλ αλακέλεηαη λα δηεθδηθήζνπλ πεξίπνπ ελ δπλάκεη ππνςήθηνη, δειαδή όζνη από ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξήζηνπ ΓΔΙ θαη ηνπο 464 καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξήζηνπ ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Β ) ζα ππνβάιινπλ ηειηθά κεραλνγξαθηθό δειηίν θαη νη απόθνηηνη πξνεγνύκελσλ εηώλ πνπ ππνινγίδεηαη όηη ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο. πνζνζηό 10% ησλ ζέζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ ΣΔΗ, ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ, ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ππνςήθηνπο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ αθαδ. έηνπο θαη είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ Γεληθώλ Ιπθείσλ ηα αθαδ. έηε , ή είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Β ) πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ην αθαδ. έηνο Γηα ηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. Σα αλσηέξσ πνζνζηά ζέζεσλ αλακέλεηαη λα δηεθδηθήζνπλ πεξίπνπ με ππνςήθηνη. Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ ζα γλσζηνπνηεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηίσλ. 4

5 πνζνζηό 20% ησλ ζέζεσλ ησλ Σ.Δ.Η., ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ημερήζιων ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ) θαη απνθνίηνπο ΔΠΑΙ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ. Γίδεηαη επηπιένλ ζε θάζε Σκήκα ή ρνιή Σ.Δ.Η. κία (1) επηπιένλ ζέζε γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ κε εηδηθό αξηζκό ζέζεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Γηα ηηο Αλώηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθώλ, ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. Σν πνζνζηό απηό ζα δηεθδηθήζνπλ πεξίπνπ ελ δπλάκεη ππνςήθηνη, καζεηέο θαη απόθνηηνη εκεξεζίσλ ΔΠΑΙ (Οκάδα Α ). πνζνζηό 1% ησλ ζέζεσλ ησλ Σ.Δ.Η., ηεο ΑΠΑΗΣΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εζπερινών ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ) πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ δύν καζεκάησλ. Γίδεηαη επηπιένλ ζε θάζε Σκήκα ή ρνιή Σ.Δ.Η. κία (1) επηπιένλ ζέζε γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ κε εηδηθό αξηζκό ζέζεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Γηα ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ. Πνζνζηό 1% πέρα από ηον αριθμό ειζακηέων, δηαηίζεληαη γηα ηνπο καζεηέο θαη απνθνίηνπο ησλ Δζπερινών Γενικών Λσκείων θαζώο θαη ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο εζπερινών ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο αληίζηνηρεο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηεο Γ ηάμεο ησλ Ιπθείσλ απηώλ. Γίδεηαη επηπιένλ ζε θάζε Σκήκα ή ρνιή Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. κία (1) επηπιένλ ζέζε γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ κε εηδηθό αξηζκό ζέζεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Ο αξηζκόο εηζαθηέσλ γηα θάζε ρνιή ή Σκήκα έρεη σο εμήο: ύνολο ΙΓΡΤΜΑ Αριθμός ειζακηέω ν ειδικών αριθμών ειζακηέων ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΒΗΟΙΟΓΗΑ ΓΑΙΙΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΓΔΡΚΑΛΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΓΔΧΙΟΓΗΑ ΘΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΛ ΠΡΟΥΟΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ & ΚΚΔ ΔΠΗΣΖΚΖ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ ΘΑΗ ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΘΔΟΙΟΓΗΑ ΗΑΣΡΗΘΖ ΗΠΑΛΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΘΑΗ ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΑ ΗΣΑΙΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΧΛ ΚΔΘΟΓΟΙΟΓΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΘΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΚΖ 17. ΚΟΤΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΛΟΚΗΘΖ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ

6 20. ΟΓΟΛΣΗΑΣΡΗΘΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΔΠΗΣΖΚΧΛ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΟ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΖ ΘΑΗ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΦΤΥΟΙΟΓΗΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ ΦΗΙΟΟΦΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΖ ΘΑΗ ΦΤΥΟΙΟΓΗΑ 26. ΙΑΒΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΣΟΤΡΘΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΘΑΗ ΤΓΥΡΟΛΧΛ ΑΗΑΣΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ 28. ΦΑΡΚΑΘΔΤΣΗΘΖ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΦΗΙΟΟΦΗΑ - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΖ ΘΑΗ ΦΤΥΟΙΟΓΗΑ ΦΤΗΘΖ ΥΖΚΔΗΑ ΤΝΟΛΑ

7 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (με ζδρα τισ ζρρεσ) 14. ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕΑΣΡΟΤ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΑ

8 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 1. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 70 9 ΤΝΟΛΑ

9 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 1. ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 40 5 ΤΝΟΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (με ζδρα τθ Λαμία) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα τθ 75 5 Λειβαδιά) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ Νάουςα) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ (με ζδρα τθν Έδεςςα) ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΝΟΛΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 1. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ 90 6 ΠΟΡΩΝ (με ζδρα τθν Ορεςτιάδα) 5. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (με

10 ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 10. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) 11. ΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 17. ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 19. ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 7. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 12. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

11 8. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (με ζδρα τθ Χίο) ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (με ζδρα τθ Λιμνο) ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (με ζδρα τθ Ρόδο) 5. ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) 7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα το Καρλόβαςι άμου) ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα τθ Ρόδο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (με ζδρα τθ Χίο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (με ζδρα τθ άμο) 12. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (με ζδρα 80 6 τθ φρο) 13. ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (με ζδρα τθ Χίο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα τθ Ρόδο) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) 17. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα τθ άμο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ Λάριςα) ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με 50 6 ζδρα το Βόλο) 4. ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ 60 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα το Βόλο) 5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (με ζδρα τα Σρίκαλα) 6. ΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα το Βόλο) ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Βόλο) 8. ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (με ζδρα το Βόλο) 10. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

12 ΑΝΑΠΣΤΞΗ (με ζδρα το Βόλο) 11. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Βόλο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Βόλο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (με ζδρα το Βόλο) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) 75 6 ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (με ζδρα τθν 90 6 Φλώρινα) 3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα 80 6 τθν Κοηάνθ) 4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα τθ Φλώρινα) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (με ζδρα τθ Φλώρινα) ΤΝΟΛΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 1. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ, ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 80 6 ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 75 6 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα το

13 Ρζκυμνο) 15. ΦΤΙΚΗ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΧΗΜΕΙΑ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1. ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθν Σρίπολθ) 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (με ζδρα τθν 85 6 Σρίπολθ) 3. ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα το Ναφπλιο) ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (με ζδρα τθν Καλαμάτα) 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Κόρινκο) 6. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (με ζδρα τθν πάρτθ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (με ζδρα τθν Σρίπολθ) ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (με ζδρα τθν πάρτθ) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (με ζδρα τθν 90 6 Κόρινκο) 10. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθν Καλαμάτα) 70 6 ΤΝΟΛΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 90 6 ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 30 3 ΤΝΟΛΑ 60 6 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 30 3 ΤΝΟΛΑ 60 6 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 60 6 ΤΝΟΛΑ

14 ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 1. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 12. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (με ζδρα τισ πζτςεσ) ΤΝΟΛΑ

15 ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ 1. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (με ζδρα τθ Θιβα) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ (με ζδρα το Κιλκίσ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (με ζδρα τθν Κατερίνθ) 21. ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ 1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθν Αμαλιάδα) 5. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ ΠΑΣΡΑ (με ζδρα τον Πφργο)

16 11. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (με ζδρα το Αίγιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (με ζδρα τον Πφργο) 14. ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (με ζδρα το Αίγιο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (με ζδρα τθν Καςτοριά) ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ (με ζδρα τθν Καςτοριά) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (με 40 8 ζδρα τθ Φλώρινα) 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (με ζδρα τα Γρεβενά) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τα Γρεβενά) 9. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (με ζδρα τθν Καςτοριά) 14. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ 1. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) 13. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΝΟΛΑ

17 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 1. ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ θτεία) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (με ζδρα τθν Ιεράπετρα) ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (με ζδρα τα Χανιά) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα τα Χανιά) ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ (με ζδρα τον Άγ Νικόλαο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (με ζδρα τθν Άρτα) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΕΦ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (με ζδρα τθν Ηγουμενίτςα) 4. ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (με ζδρα τθν Άρτα) ΛΟΓΙΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Πρζβεηα) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθν Άρτα) 9. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (με ζδρα τθν Άρτα) ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Πρζβεηα) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (με ζδρα τθ Δράμα) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με 60 6 ζδρα τθ Δράμα) 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (με ζδρα το Διδυμότειχο) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΤΝΟΛΑ

18 ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1. ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (με ζδρα το Αργοςτόλι) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθ Λευκάδα) 3. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθ Ζάκυνκο) 4. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (με ζδρα το 80 9 Λθξοφρι) 5. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ 80 9 Ζάκυνκο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 3. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (με ζδρα τθ Ναφπακτο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθ πάρτθ) 4. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ 1. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 4. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ 1. ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με 80 8 ζδρα το Καρπενιςι) 2. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (με ζδρα τθν Άμφιςςα) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

19 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΝΟΛΑ ΑΠΑΙΣΕ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 60 3 ΤΝΟΛΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ.

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Στέδιο για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Αναντιστοιχήα ΠρογρΫμματος πουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσήας έ ελλιπούς στελάχωσης Φωρικέ ΔιασπορΫ ΣμημΫτων αλλϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825)

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1 Θεολογίας 350 2 Κοινωνικής Θεολογίας 350 3 Φιλολογίας 330 4 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 200 5 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 320 6 Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Α ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 19 19 19 1,598 378 1,079 210 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Θ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 Σχολή Επιτυχίας Πλήθος ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679 ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛ ΚΟΙΝ/3Τ ΚΟΙΝ/ΠΟΛ 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 20229 19827 19937 19190-110 637 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21054 20782 20615 20083 167 699

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) 4 4 17,910 1 16,630 1 129

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α) Μαθηματικά Προσανατολισμού [x 1,3] β) Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 599 ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 21 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 21 16 19.499 10.907 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 16 16 19.118 15.713 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΑΘΗΝΑ) (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα