Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Γεληίο Σύποσ 10/05/2011 Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος Από ην Τποσργείο Παιδείας, Γιά Βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων αλαθνηλώλεηαη ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηηο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο, ζηα ΣΔΗ θαη ζηελ Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) γηα ην αθαδ. έηνο Φέηνο, παξάιιεια κε ηελ θαηάξγεζε ησλ κεηεγγξαθώλ, γηα πξώηε θνξά ζεζπίδεηαη εηδηθόο αξηζκόο ζέζεσλ γηα θάζε Σκήκα ή ρνιή θαη γηα θάζε θαηεγνξία πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, δειαδή γηα ηξίηεθλεο ή πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, γηα πεξηνξηζκό πνιιαπιώλ λνηθνθπξηώλ, γηα ιόγνπο πγείαο ησλ κειώλ νηθνγελεηώλ ησλ ππνςεθίσλ, θιπ. Σηόχος: Λα δηαηεξεζεί ζηα ίδηα βαζηθά επίπεδα ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ζηα θεληξηθά Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ. ε όια ηα Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ ν αξηζκόο εηζαθηέσλ λα αληαλαθιά ηελ νπζηαζηηθή δήηεζε θαη όρη κηα εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα. Απηό επεηεύρζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ αλά Σκήκα πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ε αθξαίεο πεξηπηώζεηο θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, απνθαζίζζεθε ε κε εηζαγσγή λέσλ θνηηεηώλ, ζε νξηζκέλα Σκήκαηα. Α. Αριθμός ειζακηέων Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ έρεη βαζηζηεί ζηηο εμήο παξακέηξνπο: α) ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ εκθαλίδνληαη σο ηαθηηθνί, σο ελεξγνί θαη σο εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο. Κε ηνλ πξώην όξν ελλννύκε ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα θαλνληθά έηε ζπνπδώλ, κε ηνλ δεύηεξν όξν απηνύο πνπ βξίζθνληαη έσο θαη 2 ρξόληα κεηά ηα θαλνληθά έηε ζπνπδώλ (λ+2) θαη κε ηνλ ηξίην όινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο. 1

2 β) ζηνλ αξηζκό ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ αθαδ. έηνπο πνπ πήξαλ ζπγγξάκκαηα θαη ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θνηηεηώλ (ζε όια ηα έηε ζπνπδώλ) ηνπ Σκήκαηνο πνπ παξέιαβαλ έζησ θαη έλα ζύγγξακκα. γ) ζην κέζν εηήζην αξηζκό εηζαθηέσλ θαη εηζαρζέλησλ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία (όπνπ είλαη εθηθηό). δ) ζηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ θαη εηζαρζέλησλ γηα ην αθαδ. έηνο ε) ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ απνρώξεζαλ από ην Σκήκα ιόγσ κεηεγγξαθήο θαη ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ ήξζαλ ζην Σκήκα ιόγσ κεηεγγξαθήο. ζη) ζην κέζν αξηζκό πηπρηνύρσλ αλά έηνο θαη ζην κέζν ρξόλν απόθηεζεο πηπρίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία (όπνπ είλαη εθηθηό), θαη δ) ζηηο πξνηάζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΗ θαη ινηπώλ ρνιώλ. Όπνπ ν αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ κεησλόηαλ ζεκαληηθά, είηε ιόγσ κηθξνύ ελδηαθέξνληνο (κεησκέλνο αξηζκόο εηζαρζέλησλ ελώ ππήξραλ δηαζέζηκεο ζέζεηο), είηε ιόγσ κηθξνύ αξηζκνύ ελεξγώλ θαη ηαθηηθώλ θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο, είηε ιόγσ απνρσξήζεσλ θνηηεηώλ ιόγσ κεηεγγξαθώλ, ν αξηζκόο εηζαθηέσλ γηα ην αθαδ. έηνο είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ ηνπ αθαδ. έηνπο ώζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην κέζν όξν ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ ηεο ηεηξαεηίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνεηώλ πνπ έιαβαλ ζύγγξακκα κέζα ζην Γηα παξάδεηγκα, ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ ΣΔΗ Θαιακάηαο, ην αθαδ. έηνο ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ήηαλ 350, ελώ ν αξηζκόο ησλ εηζαρζέλησλ ήηαλ 306. Οη απνρσξήζεηο ιόγσ κεηεγγξαθώλ ήηαλ 66. Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ πήξαλ ζύγγξακκα ήηαλ 148, ελώ ν κέζνο όξνο ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ ηεο ηεηξαεηίαο είλαη 169. Δλδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ θαλεξώλεη ηελ ηάζε εγθαηάιεηςεο από ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηώλ είλαη όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα ζύγγξακκα γηα ην αθαδεκατθό έηνο ήηαλ 337 (από ηνπο νπνίνπο νη 148 πξσηνεηείο). Ο αξηζκόο εηζαθηέσλ γηα ην αθαδ. έηνο είλαη 200 (δει. κεγαιύηεξνο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ηεηξαεηίαο). Γηα ηηο αθξαίεο πεξηπηώζεηο, όπνπ απνθαζίζζεθε ε κε εηζαγσγή θνηηεηώλ, θαζνξηζηηθόο ήηαλ ν ξόινο παξακέηξσλ όπσο: Ο αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ θαη ε έληνλε ηάζε εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδώλ από ηνπο θνηηεηέο, όπσο απηή ζηνηρεηνζεηείηαη από ηνλ αξηζκό ησλ εηζαρζέλησλ, ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ παξαιαβή ζπγγξακκάησλ, ηνλ αξηζκό ησλ πηπρηνύρσλ θαη ην κέζν όξν θνίηεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δελ ζα ππάξμνπλ θέηνο εηζαθηένη ζηα παξαθάησ Σκήκαηα ΣΔΗ: 1. ΣΔΗ ΘΔ/ΘΖ, ΣΔΥΛΟΙ. ΑΙΗΔΗΑ & ΤΓΑΣΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ (με έδρα ηα Μουδανιά) 2. ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ, ΔΚΠΟΡΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΖ (με έδρα ηην Αμαλιάδα) 3. ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΓΗΟΗΘΖΖ ΤΣΖΚΑΣΧΛ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ (με έδρα ηα Γρεβενά) 4. ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΕΧΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (με έδρα ηη Φλώρινα) 5. ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΦΤΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (με έδρα ηη Φλώρινα) 6. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΑΛΑΘΑΗΛΗΖ ΘΑΗ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΘΣΗΡΗΧΛ (με έδρα ηα Τρίκαλα) 7. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΚΖΥΑΛΗΘΖ ΒΗΟΤΣΖΚΑΣΧΛ 8. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ 9. ΣΔΗ ΙΑΡΗΑ, ΓΑΟΠΟΛΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΘΟΤ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ (με έδρα ηην Καρδίηζα) 10. ΣΔΗ ΘΡΖΣΖ, ΒΗΟΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΡΚΟΘΖΠΗΑΘΧΛ ΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ ΘΑΗ ΑΛΘΟΘΟΚΗΑ 11. ΣΔΗ ΘΡΖΣΖ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΚ. ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦ. ΤΣΖΚΑΣΧΛ (με έδρα ηον Άγ. Νικόλαο) 12. ΣΔΗ ΘΡΖΣΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ (με έδρα ηο Ηράκλειο) 13. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΕΧΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (με έδρα ηην Άρηα) 2

3 14. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΗΥΘΤΟΘΟΚΗΑ ΑΙΗΔΗΑ (με έδρα ηην Ηγουμενίηζα) 15. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ (με έδρα ηην Ηγουμενίηζα) 16. ΣΔΗ ΘΑΒΑΙΑ, ΟΗΛΟΙΟΓΗΑ & ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΠΟΣΧΛ (με έδρα ηη Δράμα) 17. ΣΔΗ ΗΟΛΗΧΛ ΛΖΧΛ, ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ (με έδρα ηην Κεθαλονιά) 18. ΣΔΗ ΗΟΛΗΧΛ ΛΖΧΛ, ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΒΗΟΙΟΓΗΘΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΘΑΗ ΣΡΟΦΗΚΧΛ (με έδρα ηην Κεθαλονιά) 19. ΣΔΗ ΗΟΛΗΧΛ ΛΖΧΛ, ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ (με έδρα ηη Λευκάδα) 20. ΣΔΗ ΘΑΙΑΚΑΣΑ, ΒΗΟΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΡΚΟΘΖΠΗΑΘΧΛ ΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ & ΑΛΘΟΘΟΚΗΑ 21. ΣΔΗ ΘΑΙΑΚΑΣΑ, ΦΤΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 22. ΣΔΗ ΚΔΟΙΟΓΓΗΟΤ, ΘΔΡΚΟΘΖΠΗΑΘΧΛ ΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ & ΑΛΘΟΘΟΚΗΑ 23. ΣΔΗ ΚΔΟΙΙΟΓΓΗΟΤ, ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΗΑ ΘΑΗ ΤΓΑΣΗΛΧΛ ΠΟΡΧΛ 24. ΣΔΗ ΚΔΟΙΙΟΓΓΗΟΤ, ΤΓΑΣΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΧΛ ΘΑΗ ΑΙΗΔΤΣΗΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δπίζεο, δελ ζα εηζαρζνύλ θνηηεηέο ζην Σκήκα Θνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Δζληθνύ Θαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ επεηδή εμεηάδεηαη αλ ζα ζπλερηζηεί ή όρη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Β. Ειδικοί αριθμοί ειζακηέων Οη εηδηθνί αξηζκνί εηζαθηέσλ είλαη ηέηνηνη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ άζθεζαλ ην αθαδ. έηνο ην δηθαίσκα ηεο κεηεγγξαθήο, ηόζν ζηνπο λνκνύο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο όζν θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Ηδξύκαηα. Ζ ινγηθή είλαη νη αξηζκνί απηνί λα θαηαλεκεζνύλ ζε όια ηα Σκήκαηα ησλ πόιεσλ απηώλ, ώζηε λα κελ επηβαξύλνληαη κόλν θάπνηα κεκνλσκέλα Σκήκαηα όπσο ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν Σκήκαηα ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πνπ ην αθαδ. έηνο είραλ αύμεζε θνηηεηώλ ιόγσ κεηεγγξαθώλ αθόκα θαη 200%, θέηνο ζα έρνπλ κία αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 40%, ελώ ε πξνζπάζεηα θαηαλνκήο γίλεηαη ώζηε θαη ηα άιια Σκήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ λνκώλ λα κελ έρνπλ αύμεζε κεγαιύηεξε ηνπ 30%. ηα Πεξηθεξεηαθά Ηδξύκαηα νη αληίζηνηρεο απμήζεηο είλαη κηθξόηεξεο, αιιά ηέηνηεο ώζηε λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο αξηζκνύο κεηεγγξαθώλ ηνπ αθαδ. έηνπο πλνιηθά ν αξηζκόο ησλ επηπιένλ ζέζεσλ δελ μεπεξλά ην 20% ησλ εηζαθηέσλ, όπσο νξίδεη ε δηάηαμε. Γηα παξάδεηγκα, ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ην αθαδ. έηνο ν αξηζκόο εηζαθηέσλ ήηαλ 110 θαη είρε δερζεί 145 θνηηεηέο κε κεηεγγξαθή. Φέηνο ζα δερζεί 69 θνηηεηέο εηδηθώλ θαηεγνξηώλ. Οη ζέζεηο εηζαθηέσλ γηα ην αθαδ. έηνο είλαη νη εμήο: ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΙΑΚΣΔΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟΤ Δ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ, ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ, ΣΔΙ, ΑΠΑΙΣΔ, ΚΑΙ ΤΝΟΛΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΑΚΣΔΩΝ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ 3

4 ΑΚΑΓ ΔΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ ΣΔΙ, ΑΠΑΙΣΔ ΤΝΟΛΟ Αξηζκόο εηζαθηέσλ ύλνιν εηδηθώλ αξηζκώλ εηζαθηέσλ ΤΛΟΙΟ Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκατθό έηνο αλέξρεηαη ζηηο Δπηπιένλ, ζηνλ παξαπάλσ αξηζκό εηζαθηέσλ πξνζηίζεληαη θαη νη ζέζεηο εηζαθηέσλ: 1. Γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο 2. Γηα ηηο ρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο 3. Γηα ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο 4. Γηα ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ 5. Αλώηεξε ρνιή Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ Ρόδνπ (ΑΣΔΡ) 6. Αλώηεξε ρνιή Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ Αγ. Ληθνιάνπ (ΑΣΔΑΛ) Από ηνλ αλσηέξσ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζέζεσλ δηαηίζεληαη: πνζνζηό 90% ησλ ζέζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ θαη πνζνζηό 69% ησλ ζέζεσλ ησλ ΣΔΗ, ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ θαη ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Β ) θαη ηνπο απνθνίηνπο Ιπθείσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θεηηλέο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Γηα ηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. Σα αλσηέξσ πνζνζηά ζέζεσλ αλακέλεηαη λα δηεθδηθήζνπλ πεξίπνπ ελ δπλάκεη ππνςήθηνη, δειαδή όζνη από ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξήζηνπ ΓΔΙ θαη ηνπο 464 καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξήζηνπ ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Β ) ζα ππνβάιινπλ ηειηθά κεραλνγξαθηθό δειηίν θαη νη απόθνηηνη πξνεγνύκελσλ εηώλ πνπ ππνινγίδεηαη όηη ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο. πνζνζηό 10% ησλ ζέζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ ΣΔΗ, ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ, ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ππνςήθηνπο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ αθαδ. έηνπο θαη είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ Γεληθώλ Ιπθείσλ ηα αθαδ. έηε , ή είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Β ) πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ην αθαδ. έηνο Γηα ηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. Σα αλσηέξσ πνζνζηά ζέζεσλ αλακέλεηαη λα δηεθδηθήζνπλ πεξίπνπ με ππνςήθηνη. Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ ζα γλσζηνπνηεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηίσλ. 4

5 πνζνζηό 20% ησλ ζέζεσλ ησλ Σ.Δ.Η., ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ημερήζιων ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ) θαη απνθνίηνπο ΔΠΑΙ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ. Γίδεηαη επηπιένλ ζε θάζε Σκήκα ή ρνιή Σ.Δ.Η. κία (1) επηπιένλ ζέζε γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ κε εηδηθό αξηζκό ζέζεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Γηα ηηο Αλώηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθώλ, ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. Σν πνζνζηό απηό ζα δηεθδηθήζνπλ πεξίπνπ ελ δπλάκεη ππνςήθηνη, καζεηέο θαη απόθνηηνη εκεξεζίσλ ΔΠΑΙ (Οκάδα Α ). πνζνζηό 1% ησλ ζέζεσλ ησλ Σ.Δ.Η., ηεο ΑΠΑΗΣΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εζπερινών ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ) πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ δύν καζεκάησλ. Γίδεηαη επηπιένλ ζε θάζε Σκήκα ή ρνιή Σ.Δ.Η. κία (1) επηπιένλ ζέζε γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ κε εηδηθό αξηζκό ζέζεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Γηα ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ. Πνζνζηό 1% πέρα από ηον αριθμό ειζακηέων, δηαηίζεληαη γηα ηνπο καζεηέο θαη απνθνίηνπο ησλ Δζπερινών Γενικών Λσκείων θαζώο θαη ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο εζπερινών ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο αληίζηνηρεο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηεο Γ ηάμεο ησλ Ιπθείσλ απηώλ. Γίδεηαη επηπιένλ ζε θάζε Σκήκα ή ρνιή Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. κία (1) επηπιένλ ζέζε γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ κε εηδηθό αξηζκό ζέζεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Ο αξηζκόο εηζαθηέσλ γηα θάζε ρνιή ή Σκήκα έρεη σο εμήο: ύνολο ΙΓΡΤΜΑ Αριθμός ειζακηέω ν ειδικών αριθμών ειζακηέων ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΒΗΟΙΟΓΗΑ ΓΑΙΙΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΓΔΡΚΑΛΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΓΔΧΙΟΓΗΑ ΘΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΛ ΠΡΟΥΟΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ & ΚΚΔ ΔΠΗΣΖΚΖ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ ΘΑΗ ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΘΔΟΙΟΓΗΑ ΗΑΣΡΗΘΖ ΗΠΑΛΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΘΑΗ ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΑ ΗΣΑΙΗΘΖ ΓΙΧΑ ΘΑΗ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΧΛ ΚΔΘΟΓΟΙΟΓΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΘΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΚΖ 17. ΚΟΤΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΛΟΚΗΘΖ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ

6 20. ΟΓΟΛΣΗΑΣΡΗΘΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΔΠΗΣΖΚΧΛ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΟ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΖ ΘΑΗ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΦΤΥΟΙΟΓΗΑ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ ΦΗΙΟΟΦΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΖ ΘΑΗ ΦΤΥΟΙΟΓΗΑ 26. ΙΑΒΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΣΟΤΡΘΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ ΘΑΗ ΤΓΥΡΟΛΧΛ ΑΗΑΣΗΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ 28. ΦΑΡΚΑΘΔΤΣΗΘΖ ΦΗΙΟΙΟΓΗΑ ΦΗΙΟΟΦΗΑ - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΖ ΘΑΗ ΦΤΥΟΙΟΓΗΑ ΦΤΗΘΖ ΥΖΚΔΗΑ ΤΝΟΛΑ

7 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (με ζδρα τισ ζρρεσ) 14. ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕΑΣΡΟΤ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΑ

8 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 1. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΤΝΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 70 9 ΤΝΟΛΑ

9 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 1. ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 40 5 ΤΝΟΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (με ζδρα τθ Λαμία) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα τθ 75 5 Λειβαδιά) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ Νάουςα) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ (με ζδρα τθν Έδεςςα) ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΝΟΛΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 1. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ 90 6 ΠΟΡΩΝ (με ζδρα τθν Ορεςτιάδα) 5. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (με

10 ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 10. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) 11. ΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 17. ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 19. ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 7. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 12. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

11 8. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (με ζδρα τθ Χίο) ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (με ζδρα τθ Λιμνο) ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (με ζδρα τθ Ρόδο) 5. ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) 7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα το Καρλόβαςι άμου) ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα τθ Ρόδο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (με ζδρα τθ Χίο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (με ζδρα τθ άμο) 12. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (με ζδρα 80 6 τθ φρο) 13. ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (με ζδρα τθ Χίο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα τθ Ρόδο) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) 17. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα τθ άμο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ Λάριςα) ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με 50 6 ζδρα το Βόλο) 4. ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ 60 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα το Βόλο) 5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (με ζδρα τα Σρίκαλα) 6. ΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα το Βόλο) ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Βόλο) 8. ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (με ζδρα το Βόλο) 10. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

12 ΑΝΑΠΣΤΞΗ (με ζδρα το Βόλο) 11. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Βόλο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Βόλο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (με ζδρα το Βόλο) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) 75 6 ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (με ζδρα τθν 90 6 Φλώρινα) 3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα 80 6 τθν Κοηάνθ) 4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα τθ Φλώρινα) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (με ζδρα τθ Φλώρινα) ΤΝΟΛΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 1. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ, ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 80 6 ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 75 6 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΙΑΣΡΙΚΗ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα το

13 Ρζκυμνο) 15. ΦΤΙΚΗ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΧΗΜΕΙΑ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1. ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθν Σρίπολθ) 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (με ζδρα τθν 85 6 Σρίπολθ) 3. ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (με ζδρα το Ναφπλιο) ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (με ζδρα τθν Καλαμάτα) 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Κόρινκο) 6. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (με ζδρα τθν πάρτθ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (με ζδρα τθν Σρίπολθ) ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (με ζδρα τθν πάρτθ) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (με ζδρα τθν 90 6 Κόρινκο) 10. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθν Καλαμάτα) 70 6 ΤΝΟΛΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 90 6 ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 30 3 ΤΝΟΛΑ 60 6 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 30 3 ΤΝΟΛΑ 60 6 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 60 6 ΤΝΟΛΑ

14 ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 1. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 12. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (με ζδρα τισ πζτςεσ) ΤΝΟΛΑ

15 ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ 1. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (με ζδρα τθ Θιβα) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ (με ζδρα το Κιλκίσ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (με ζδρα τθν Κατερίνθ) 21. ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ 1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθν Αμαλιάδα) 5. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ ΠΑΣΡΑ (με ζδρα τον Πφργο)

16 11. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (με ζδρα το Αίγιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (με ζδρα τον Πφργο) 14. ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (με ζδρα το Αίγιο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (με ζδρα τθν Καςτοριά) ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ (με ζδρα τθν Καςτοριά) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (με 40 8 ζδρα τθ Φλώρινα) 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (με ζδρα τα Γρεβενά) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τα Γρεβενά) 9. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (με ζδρα τθν Καςτοριά) 14. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ 1. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) 13. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΝΟΛΑ

17 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 1. ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ θτεία) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (με ζδρα τθν Ιεράπετρα) ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (με ζδρα τα Χανιά) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα τα Χανιά) ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ (με ζδρα τον Άγ Νικόλαο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (με ζδρα τθν Άρτα) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΕΦ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (με ζδρα τθν Ηγουμενίτςα) 4. ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (με ζδρα τθν Άρτα) ΛΟΓΙΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Πρζβεηα) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθν Άρτα) 9. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (με ζδρα τθν Άρτα) ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ (με ζδρα τθν Πρζβεηα) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (με ζδρα τθ Δράμα) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με 60 6 ζδρα τθ Δράμα) 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (με ζδρα το Διδυμότειχο) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΤΝΟΛΑ

18 ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1. ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (με ζδρα το Αργοςτόλι) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθ Λευκάδα) 3. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθ Ζάκυνκο) 4. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (με ζδρα το 80 9 Λθξοφρι) 5. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (με ζδρα τθ 80 9 Ζάκυνκο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 3. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (με ζδρα τθ Ναφπακτο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθ πάρτθ) 4. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ 1. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 4. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ 1. ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με 80 8 ζδρα το Καρπενιςι) 2. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (με ζδρα τθν Άμφιςςα) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

19 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΝΟΛΑ ΑΠΑΙΣΕ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 60 3 ΤΝΟΛΑ

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ - Σχολή Ίδρυμα ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 8 18032 17794 17452 17300 17666

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη: 15 1 8 0 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: ww w. m i n e d u. g o v. g r

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Εκτίμηση ΒΑΣΗ 2014 2015 90% Διαφορά Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 10250 10893-643 Διοίκηση, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 10250 10893-643 Διοίκηση, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) 1o Πεδίο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Εκτίμηση 2015 ΒΑΣΗ 2014 90% Διαφορά Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 Σχολή Επιτυχίας Πλήθος ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 22.07.2014

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 22.07.2014 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 63 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 65 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 91 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.244 810 4,0% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΟΝΟΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054-295 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20.364 20.193 171 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229-265 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα