ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ"

Transcript

1 ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ, ΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΡΣΖΓΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΤΜΜΔΗΚΣΩΝ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΝΚΤΚΛΩΖ ΤΝΔΡΓΗ ΜΔ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ ΤΛΛΟΓΗΚ ΤΣΖΜΣ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ... 5 πζθεπαζίεο... 5 Γπαιί... 6 πόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΖΖΔ)... 7 Φσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο... 8 Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ)... 9 πόβιεηα έιαηα... 1 Διαζηηθά νρεκάησλ πζζσξεπηέο νρεκάησλ Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο

2 1.2.2 ΟΡΓΝΩΖ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΡΔΤΜΣΩΝ ΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟ Υαξηί Μέηαιια Πιαζηηθά Βηναπόβιεηα ) Πξόγξακκα LIFE+ «ATHENS BIOWASTE» Β) Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε Γ) Ξύιηλεο παιέηεο Μειαλνδνρεία εθηππσηώλ, θσηνηππηθώλ θαη θαμ ΔΡΜΖΝΔΗ ΓΗΚΤΜΝΔΩΝ ΓΩΝΗΔ ΝΚΤΚΛΩΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΝΚΤΚΛΩΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΣ ΠΟΤ ΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΔΗ Ο ΓΖΜΟ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΚΣΡΟΠΖ ΞΗΟΠΟΗΖΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΠΟ ΣΟ ΥΤΣ ΤΞΖΖ ΣΖ ΝΚΤΚΛΩΖ Πξάζηλν ζεκείν Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΔΚΚ) Βπζηδόκελνη θάδνη ΣΘΜΟ ΜΔΣΦΟΡΣΩΖ

3 1. ΣΡΣΖΓΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ Βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ, όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, είλαη ε εθηξνπή ησλ αμηνπνηήζηκσλ πιηθώλ από ην ΥΤΣ κε ζθνπό ηελ αλαθύθισζε ή ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο. εκαληηθό ππιώλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ απνηειεί ε δηαινγή ζηελ πεγή. Δπηπιένλ, ν Γήκνο ζελαίσλ πξνσζεί έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ή θνληά ζε απηά. 1.1 ΓΙΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΔΙΚΣΩΝ ΠΟΒΛΗΣΩΝ Σν 212 ζπιιέρζεθαλ από ηελ πόιε ηεο ζήλαο ,1 ηόλνη ζύκκεηθησλ απνβιήησλ (ρήκα 1). Ζ απνθνκηδή γίλεηαη από 14. θάδνπο ρσξεηηθόηεηαο 1.1 ιίηξσλ, θαζώο θαη από 13 press containers, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο. Ζ ζπιινγή πξαγκαηνπνηείηαη από 15 απνξξηκκαηνθόξα κε ηελ εμππεξέηεζε αληίζηνηρνπ αξηζκνύ πξνγξακκάησλ απνθνκηδήο. Σηο θύξηεο θαηεγνξίεο ζύκκεηθησλ απνβιήησλ απνηεινύλ νη θάδνη ζύκκεηθησλ απνβιήησλ, ηα νγθώδε αληηθείκελα πνπ ζπιιέγνληαη από ηνπο δξόκνπο, νη ιατθέο αγνξέο θαη ηα λνζνθνκεία. Σν 212 νη πνζόηεηεο απηέο νδεγήζεθαλ θαηά 39% ζην Δξγνζηάζην Μεραληθήο λαθύθισζεο-κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΚ), ελώ ην άιιν 61% ζην Υώξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο πνξξηκκάησλ (ΥΤΣ) ζηα Άλσ Ληόζηα. πό ην εξγνζηάζην κεραληθήο αλαθύθισζεο, αλά 1. ηόλνπο απνβιήησλ, παξάγνληαη 45 ηόλνη ζηεξεό θαύζηκν (RDF), 12 ηόλνη νξγαληθό ιίπαζκα (θόκπνζη), 9 θηιά κεηάιισλ, όπσο αινπκίλην θαη ζίδεξνο θαζώο θαη 25 ηόλνη ππόιεηκκα. 3

4 Β Ο Σ t ΣΥΜΜΕΙΚΤ τήμα 1. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ζύκκεηθησλ απνβιήησλ ΝΚΤΚΛΩΗ Καζόηη ε ηειηθή δηάζεζε κε 45 /t ηέινο πύιεο θαη δαπαλεξή είλαη γηα ην Γήκν θαη πεξηβαιινληηθά θαηαζηξνθηθή, βαζηθόο ππιώλαο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη ε αλαθύθισζε κε δηαινγή ζηελ πεγή. Διαλογή ςτην πηγή νακύκλωςη Εκτροπή από ΧΤΣ Σν Πξόγξακκα λαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ πεξηιακβάλεη: 4

5 πλεξγαζία κε εγθεθξηκέλα από ην ΤΠΔΚ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ Οξγάλσζε, από ηνλ ίδην ην Γήκν, ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πιηθώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη αθόκε από ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Γσληέο λαθύθισζεο ζηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ΤΝΔΡΓΗ ΜΔ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ ΤΛΛΟΓΗΚ ΤΣΖΜΣ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΚΔΤΗΔ Ο Γήκνο ζελαίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία μηνπνίεζεο λαθύθισζεο (Δ.Δ...), έρεη ηνπνζεηήζεη 7.96 κπιε θάδνπο αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπ. ηνπο θάδνπο απηνύο ελαπνηίζεληαη ράξηηλεο, πιαζηηθέο, κεηαιιηθέο θαη γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο. Δηδηθά απνξξηκκαηνθόξα νδεγνύλ ην πεξηερόκελν ησλ κπιε θάδσλ ζηα Κέληξα Γηαινγήο λαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΤ), όπνπ θάζε πιηθό δηαρσξίδεηαη από ηα ππόινηπα θαη νδεγείηαη πξνο αλαθύθισζε. Σν 212 ζπιιέρζεθαλ ζηνπο κπιε θάδνπο ,96 ηόλνη ζπζθεπαζηώλ, ε κεγαιύηεξε κέρξη ζήκεξα εηήζηα ζπιιερζείζα πνζόηεηα (ρήκα 2). Β Ο Σ t ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΣΙΩΝ ΕΤΟΣ τήμα 2. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ζπζθεπαζηώλ πξνο αλαθύθισζε

6 ΓΤΛΗ Σν Μάξηην ηνπ 211 ν Γήκνο ζελαίσλ πξνκήζεπζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε 39 θακπάλεο γπαιηνύ, ζηηο νπνίεο ζπγθεληξώλνληαη θπξίσο θηάιεο θαη δνρεία. Οη θακπάλεο γπαιηνύ αδεηάδνληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα από εηδηθό δξνκνιόγην ηνπ Γήκνπ θαη νδεγνύληαη πξνο αλαθύθισζε. Σν 212 νδεγήζεθαλ πξνο αλαθύθισζε 131 ηόλνη γπαιηνύ. ΓΥΛΙ ΜΕ ΟΧΘΜΤ ΔΘΜΟΥ ΘΘΝΙΩΝ Β Ο Σ t ,18 1,36 9,37 8,6 4,52 3,99 17,29 16,9 13,51 11,93 12,96 12,26 11,34 11,6 12,59 11,64 9,86 1,86 7,48 6,68 9, 7,92 τήμα 3. Πνζόηεηεο ζπιιερζέληνο γπαιηνύ κε νρήκαηα Γ Παξάιιεια, από ην 211 ν Γήκνο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δ.Δ... πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη θάδνπο γπαιηνύ ζε πάλσ από 6 θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Ζ απνθνκηδή ησλ θάδσλ απηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε νρήκαηα ηεο Δ.Δ... Σν 212 ζπγθεληξώζεθαλ κε ηνλ ηξόπν απηό ηόλνη γπαιηνύ. 6

7 ΓΥΛΙ ΜΕ ΟΧΘΜΤ Ε.Ε Β Ο Σ t τήμα 4. Πνζόηεηεο ζπιιερζέληνο γπαιηνύ κε νρήκαηα Δ.Δ ΠΟΒΛΖΣ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΚΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΖΖΔ) Ζ αλαθύθισζε ΖΖΔ πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζύζηεκα αλαθύθισζεο ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ «λαθύθισζε πζθεπώλ.δ.». Σν πιηθό πνπ ζπιιέγεηαη αθνξά θπξίσο ειεθηξνληθό πιηθό ζε κεγάιεο πνζόηεηεο από εηαηξείεο ή δεκόηεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνλ Γήκν. Οη πνζόηεηεο ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ην 212 αλήιζαλ ζε 123 ηόλνπο (ρήκαηα 5 & 6). 7

8 Β Ο Σ νακύκλωςη ΘΘΕ t 2 τήμα 5. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ΖΖΔ πξνο αλαθύθισζε 212 Β Ο Σ t ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΘΘΕ τήμα 6. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ΖΖΔ πξνο αλαθύθισζε ΦΩΣΗΣΗΚ ΚΗ ΛΜΠΣΖΡΔ Ο Γήκνο ζπιιέγεη ηνπο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ιακπηήξεο θαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θσηηζηηθά από δεκνηηθά θηίξηα θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ηα νδεγεί πξνο αλαθύθισζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ιακπηήξσλ θαη 8

9 θσηηζηηθώλ «Φσηνθύθισζε.Δ.». Ο Γήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη 51 θάδνπο αλαθύθισζεο θσηηζηηθώλ θαη ιακπηήξσλ ζε δεκνηηθέο ππεξεζίεο. πό ηελ πεγή απηή, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 212 αλαθπθιώζεθαλ 6,7 ηόλνη ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα,8 ηόλνη ιακπηήξσλ θαη 5,9 ηόλνη θσηηζηηθώλ (ρήκα 7). ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΛΜΡΤΘΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Β Ο Σ t ,1 9,1 5,9 1,2,2, Λαμπτήρεσ Φωτιςτικά τήμα 7. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ θσηηζηηθώλ & ιακπηήξσλ πξνο αλαθύθισζε ΟΥΖΜΣ ΣΔΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΕΩΖ (ΟΣΚΕ) ε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζύζηεκα αλαθύθισζεο ΟΣΚΕ «ΔΓΟΔ» ν Γήκνο νδεγεί πξνο αλαθύθισζε ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πνπ πεξηζπιιέγεη. Σν 212 απνζύξζεθαλ ζπλνιηθά εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα. Δμ απηώλ ηα ήηαλ εγθαηαιειεηκκέλα Η.Υ., εθ ησλ νπνίσλ αλαθπθιώζεθαλ ηα 95 θαη επηζηξάθεθαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ηα 427 (ρήκα 8). Σα δίθπθια πνπ απνζύξζεθαλ αλήιζαλ ζηα 354. Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ από ηελ αλαθύθισζε ΟΣΚΕ γηα ην 212 είλαη

10 Ο Χ Θ Μ Τ Τ Ε Μ ΡΟΣΥΣΕΙΣ ΟΤΚΗ τήμα 8. Πνζόηεηεο απνζπξζέλησλ Η.Υ ΠΟΒΛΖΣ ΔΛΗ Ο Γήκνο ζπιιέγεη ηα απόβιεηα έιαηα από ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ θαη ηα νδεγεί πξνο αλαγέλλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειαίσλ «ΔΛΣΔΠΔ.Δ.». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 212 ζπιιέρζεθαλ θαη αλαγελλήζεθαλ,6 ηόλνη απνβιήησλ ειαίσλ (ρήκα 9). Β Ο Σ t ΝΓΕΝΝΘΣΘ ΡΟΒΛΘΤΩΝ ΕΛΙΩΝ ,5 14,4 12,3 3,5 2,,, τήμα 9. Πνζόηεηεο αλαγελλεζέλησλ απνβιήησλ ειαίσλ

11 ΔΛΣΗΚ ΟΥΖΜΣΩΝ ην πιαίζην ηεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ ηνπ εμνπιηζκνύ, ν Γήκνο ζπιιέγεη από ην 211 ηα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ ΔCO-ELASTIKA ηα νδεγεί πξνο αλαθύθισζε. Ζ πνζόηεηα ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ πνπ αλαθπθιώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 212 ήηαλ 35 ηόλνη. ΤΩΡΔΤΣΔ ΟΥΖΜΣΩΝ Σν 211 ν Γήκνο μεθίλεζε επίζεο λα ζπιιέγεη ηνπο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζπζζσξεπηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ θαη ηνπο νδεγεί πξνο αλαθύθισζε, ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία δηαρείξηζεο ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε ην ζύζηεκα Re-Battery.Δ. Ζ πνζόηεηα ησλ ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ πνπ αλαθπθιώζεθαλ ην 212 αλήιζε ζε 4,56 ηόλνπο. ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΣΩΕΥΤΩΝ ΟΧΘΜΤΩΝ Β Ο Σ ,63 4,56 2 t τήμα 1. Πνζόηεηεο αλαθπθισζέλησλ ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ ΦΟΡΖΣΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΣΖΛΔ Σν ζπιινγηθό ελαιιαθηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ ΦΖ.Δ. αλαθπθιώλεη ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (θνξεηέο κπαηαξίεο) πνπ ζπιιέγεη ζηηο «ζηήιεο ΦΖ» πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ. Σν 212 αλαθπθιώζεθαλ πεξίπνπ 4 ηόλνη θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ (ρήκα 11). Ο 11

12 Γήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη 16 θάδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΖ.Δ. ζε θηίξηα ηνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ. Φορητζσ Θλεκτρικζσ Στήλεσ Β Ο Σ t τήμα 11. Πνζόηεηεο αλαθπθισζέλησλ θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ ΟΡΓΝΩΖ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΡΔΤΜΣΩΝ ΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΥΡΣΗ Ο Γήκνο ζελαίσλ έρεη ηνπνζεηήζεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο 115 θίηξηλνπο θώδσλεο γηα ηε ζπιινγή έληππνπ ραξηηνύ θαη ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ρσξεηηθόηεηαο 3.3 m 3. Σαπηόρξνλα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθνί, ράξηηλνη θάδνη γξαθείνπ γηα ηε ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 212 πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε όια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ κε ζθνπό ηε δηαλνκή θάδσλ ζπιινγήο ραξηηνύ, όπνπ δελ ππήξραλ ή δελ επαξθνύζαλ. Δθδήισζαλ ελδηαθέξνλ 15 ζρνιεία κε απνηέιεζκα λα κνηξαζηνύλ ζε απηά 834 θάδνη ζπιινγήο ραξηηνύ. Μέζσ ηεο γξακκήο επηθνηλσλίαο 196, ηα ζρνιεία επηθνηλσλνύλ κε ηε Γ/λζε, γηα λα δεηήζνπλ ην άδεηαζκα ησλ θάδσλ ραξηηνύ. Μέζσ ηεο ίδηαο γξακκήο ηθαλνπνηνύληαη θαη αηηήκαηα δεκνηώλ θαη δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ θνξέσλ γηα απνθνκηδή έληππνπ ραξηηνύ πξνο αλαθύθισζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 12

13 ΛΛΓΘ ΤΙΙΜΘΣ ΡΩΛΘΣΘΣ ΧΤΙΟΥ ΡΟ 41 /t ςε 155 /t εηδηθνύ δξνκνινγίνπ. Σν 212 ε ζπιιερζείζα πνζόηεηα ραξηηνύ αλήιζε ζηνπο 569,84 ηόλνπο (ρήκα 12). Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ από ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ ην 212 αλήιζαλ ζε ,2 (ρήκα 13). νακύκλωςη χαρτιού Β Ο Σ t τήμα 12. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ πνζνηήησλ ραξηηνύ πξνο αλαθύθισζε Ε Σ Ο Δ Ζςοδα από ανακύκλωςη χαρτιού τήμα 13. Έζνδα από αλαθύθισζε ραξηηνύ

14 ΜΔΣΛΛ Ο Γήκνο, έπεηηα από δηαγσληζκό, έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε κε εηαηξεία δηαρείξηζεο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, ε νπνία κεηαθέξεη θαη αμηνπνηεί ην εθπνηνύκελν ζθξαπ, πνπ πξνέξρεηαη από θαηεζηξακκέλνπο κεηαιιηθνύο θάδνπο, απνξξηκκαηνθηβώηηα θαη ινηπά κεηαιιηθά αληηθείκελα. πό ηνλ Ηνύιην ηνπ 211 πνπ μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία κε ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, κέρξη ην ηέινο ηνπ 212 πξνσζήζεθαλ πξνο αλαθύθισζε 1.56,55 ηόλνη ζθξαπ (ρήκα 14), απνθέξνληαο ζηα ηακεία ηνπ Γήκνπ. ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΜΕΤΛΛΩΝ Β Ο Σ t τήμα 14. Πνζόηεηεο κεηάιισλ πξνο αλαθύθισζε ΠΛΣΗΚ Σν 212 μεθίλεζε ε αμηνπνίεζε ελόο λένπ ξεύκαηνο, ησλ πιαζηηθώλ, ε ζπιινγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη θπξίσο κεηά από ηειεθσληθό αίηεκα δεκνηώλ/εηαηξεηώλ ζηε γξακκή αλαθύθισζεο 196. Σα πξώηα απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά, αθνύ ην έηνο 212 νδεγήζεθαλ πξνο αλαθύθισζε 5,75 t πιαζηηθώλ (ρήκα 15). 14

15 νακύκλωςη πλαςτικών 212 Β Ο Σ t ,16 1,8,4 1,91,54,56,62,48 τήμα 15. Μεληαίεο πνζόηεηεο πιαζηηθνύ πξνο αλαθύθισζε 212 ΒΗΟΠΟΒΛΖΣ ) ΠΡΟΓΡΜΜ LIFE+ «ATHENS BIOWASTE» Ο Γήκνο ζελαίσλ ζπκκεηέρεη ζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν επξσπατθό έξγν LIFE+ «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε βηναπνβιήησλ ζηελ Διιάδα Ζ πεξίπησζε ηεο ζήλαο», κε αθξσλύκην ATHENS BIOWASTE θαη θσδηθό LIFE1 ENV/GR/65. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε δύν πεξηνρέο ηεο ζήλαο, Γθάδη θαη Κππξηάδνπ, ζα γίλεη πηινηηθά δηαινγή ζηελ πεγή ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθώλ από λνηθνθπξηά θαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Με ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ησλ πηινηηθώλ πεξηνρώλ εηδηθνί θάδνη γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθώλ εληόο ηεο θνπδίλαο. Οη θάδνη απηνί ζα είλαη γηα ηα κελ λνηθνθπξηά κεγέζνπο 7 ή 1 lt (βι. ρήκα 16), γηα ηηο δε θαθεηέξηεο θαη εζηηαηόξηα 3 ή 5 lt. Μαδί κε ηνπο θάδνπο ζα δνζνύλ βηνδηαζπώκελεο ζαθνύιεο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό απηό. Οη ζαθνύιεο ζα ηνπνζεηνύληαη κέζα 15

16 ζηνπο θάδνπο θνπδίλαο θαη ζα ππνδέρνληαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθώλ. Όηαλ γεκίδνπλ, ζα ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηνύο, θαθέ θάδνπο πνπ ζα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην δξόκν, δίπια ζηνπο πθηζηάκελνπο θάδνπο απνβιήησλ. τήμα 16: Κάδνο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 7 lt. γηα λνηθνθπξηά Ζ απνθνκηδή ζα πξαγκαηνπνηείηαη από εηδηθό απνξξηκκαηνθόξν ηνπ Γήκνπ (βι. ρήκα 17) θαη ζα κεηαθέξεηαη ζην Δξγνζηάζην Μεραληθήο λαθύθισζεο-κνκπνζηνπνίεζεο ηνπ ΔΓΝ ζηα Άλσ Ληόζηα, κε ζηόρν ηελ παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνύ πςειήο πνηόηεηαο (θόκπνζη) από πξνδηαιεγκέλα νξγαληθά απόβιεηα. τήμα 17. πνξξηκκαηνθόξν ηνπ Γήκνπ πνπ ζα θάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ βηναπνβιήησλ 16

17 Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο βξίζθνληαη εληόο ηνπ θόθθηλνπ πεξηγξάκκαηνο ζηα ρήκαηα 18 & 19: τήμα 18. Πεξηνρή εθαξκνγήο ATHENS BIOWASTE ζην Γθάδη τήμα 19. Πεξηνρή εθαξκνγήο ATHENS BIOWASTE ζηελ Κππξηάδνπ (Άλσ Παηήζηα) 17

18 ην Έξγν ζα ζπκκεηάζρνπλ επίζεο ε Λέζρε μησκαηηθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην ζελώλ κε ηα εζηηαηόξηά ηνπο. Σν Έξγν μεθίλεζε ην επηέκβξην ηνπ 211 θαη ζα δηαξθέζεη ηξία ρξόληα. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή μεθηλά ζην Γήκν ζελαίσλ εληόο ηνπ 213. ηόρνο είλαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ βηναπνβιήησλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ. Δηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη, εθηόο από ην Γήκν ζελαίσλ, ν Γήκνο Κεθηζηάο, ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ν ΔΓΝ θαη ε εηαηξεία ΔΠΣ - ύκβνπινη Μειεηεηέο Πεξηβαιινληηθώλ Έξγσλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ηζηνζειίδεο θαη Β) ΟΗΚΗΚΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ Σν 21 κνηξάζηεθαλ ζε 32 ζρνιεία ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ θάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Σν 212 έγηλε ηειεθσληθή αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε όια ηα ζρνιεία θαη δηαπηζηώζεθε πσο πεξίπνπ ηα κηζά ζρνιεία έγηλαλ ηειηθά παξαγσγνί θόκπνζη ή ρξεηάδνληαλ πεξεηαίξσ ππνζηήξημε, ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, δόζεθαλ επηπιένλ νδεγίεο θαη ππνζηήξημε, όπνπ ρξεηαδόηαλ. Σα ππόινηπα ζρνιεία παξέκεηλαλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο αλελεξγά. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο επηδηώρζεθε λα γίλεη ζηαδηαθή επηζηξνθή ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θάδσλ. Ήδε έγηλε παξάδνζε ησλ θάδσλ απηώλ ζε δύν ζρνιεία πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε: Σα ζρνιεία απηά είλαη ην 17 ν Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ 7 ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα θαη ην 126 ν Γεκνηηθό ρνιείν ζηε 2 ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ θάδσλ έγηλε ελεκέξσζε καζεηώλ θαη δαζθάισλ γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε από πξνζσπηθό ηεο Γ/λζεο (ρήκαηα 2 & 21). τήμα 2. Φσηνγξαθίεο από ηελ παξάδνζε θάδνπ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζην 17 ν Γεκνηηθό ρνιείν από ηνλ ληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο-λαθύθισζεο θ. λδξέα Βαξειά 18

19 τήμα 21. Φσηνγξαθίεο από ηελ παξάδνζε θάδνπ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζην 126 ν Γεκνηηθό ρνιείν Γ) ΞΤΛΗΝΔ ΠΛΔΣΔ Σν 212 ν Γήκνο ζελαίσλ ελίζρπζε ηελ αλαθύθισζε βηναπνβιήησλ κε ηελ έλαξμε ηεο αλαθύθισζεο μύιηλσλ παιεηώλ. Με μερσξηζηό δξνκνιόγην ζπιιέγεη ηηο μύιηλεο παιέηεο από ηνπο δξόκνπο θαη ηηο νδεγεί πξνο αλαθύθισζε ζε αλάδνρε εηαηξεία πνπ επηιέρζεθε έπεηηα από δηαγσληζκό. Μέζα ζην 212 αλαθύθισζε ήδε 935 ηεκάρηα. ΜΔΛΝΟΓΟΥΔΗ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΗ ΦΞ Ο Γήκνο ήδε ζπιιέγεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηα άδεηα κειαλνδνρεία εθηππσηώλ, θσηνηππηθώλ θαη θαμ από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ζα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ αλάδεημεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο κειαλνδνρείσλ κε αληαπνδνηηθό όθεινο. 19

20 1.2.3 ΔΡΜΖΝΔΗ ΓΗΚΤΜΝΔΩΝ Όπνπ εκθαλίδνληαη κεηώζεηο ζηηο εηήζηεο ζπιιερζείζεο πνζόηεηεο, ε πηώζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ε αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηεινύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο. ληίζεηα, ε άλνδνο ζηηο εηήζηεο ζπιιερζείζεο πνζόηεηεο νθείιεηαη ζε α) αύμεζε ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο ή/θαη β) ζε θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο. Ζ δε αύμεζε ησλ εζόδσλ, ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη κείσζε ησλ πνζνηήησλ, νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο ηηκήο πώιεζεο κέζσ ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο. πζθεπαζίεο-υαξηί: Ζ κείσζε ησλ εηήζησλ ζπιιερζέλησλ πνζνηήησλ νθείιεηαη, πέξα από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο, ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θινπή αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ηνπο θάδνπο ζπζθεπαζηώλ θαη ηνπο θώδσλεο ραξηηνύ κε ζθνπό ηελ πώιεζή ηνπο ρσξίο παξαζηαηηθά. Σν ίδην θαηλόκελν παξαηεξείηαη θαη ζηνπο θάδνπο ησλ ζπκκείθησλ. ΟΣΚΕ: Ζ κείσζε ζηηο απνζύξζεηο ησλ Η.Υ. από ηo 21 κέρξη ζήκεξα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δηόηη νη δεκόηεο δηαηεξνύλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ηα παιηά Η.Υ. ηνπο (βι. ρήκα 8). πόβιεηα έιαηα: Ζ κεγάιε κείσζε ζηηο πνζόηεηεο απoβιήησλ ειαίσλ πξνο αλαγέλλεζε από ην 29 θαη έπεηηα νθείιεηαη ζην όηη από ηε ρξνληά εθείλε, ν Γήκνο ζελαίσλ απόθηεζε κεγάιν αξηζκό νρεκάησλ θαζαξηόηεηαο κε leasing. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κε leasing θαη θαη επέθηαζε ε αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ ειαίσλ ηνπο δελ ήηαλ επζύλε ηνπ Γήκνπ, νπόηε νη πνζόηεηεο απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθύθισζε ηνπ Γήκνπ ΓΩΝΗΔ ΝΚΤΚΛΩΖ ηελ έδξα ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, λαθύθισζεο θαη πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ζηελ Ηεξά Οδό 151 δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 212 δύν Γσληέο λαθύθισζεο γηα ζπλνιηθά εθηά δηαθνξεηηθά ξεύκαηα (βι. ρήκα 22): 1. Έληππν ραξηί 2. πζθεπαζίεο 3. ΖΖΔ 4. Λακπηήξεο 5. Μειαλνδνρεία 2

21 6. Σεγαλέιαηα 7. Μπαηαξίεο (θνξεηέο). Οη Γσληέο λαθύθισζεο πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ην πξνζσπηθό θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο Γηεύζπλζεο. ηόρνο είλαη ε επέθηαζε ηεο δξάζεο απηήο ζε όια ηα δεκνηηθά θηίξηα θαη γεληθόηεξα ζε θηίξηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. τήμα 22. Γσληά λαθύθισζεο ζηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, λαθύθισζεο θαη πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 21

22 1.2.5 ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΝΚΤΚΛΩΖ 212 ηνλ Πίλαθα 1 αλαγξάθνληαη νη πνζόηεηεο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ην 212 κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαγξάθεηαη ζην θείκελν, ηα αληίζηνηρα έζνδα γηα ην Γήκν θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο πνζνηήησλ θαη δαπαλώλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζύκκεηθησλ απνβιήησλ: ΕΥΜ ΡΟΒΛΘΤΟΥ ΒΟΣ t προβλεπόμενα ΕΣΟΔ ΜΕΣΛΛ 655, , ΧΡΣΙ 569, ,2 ΠΟΒΛΗΣ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΗΗΕ) 122, ,2 ΤΩΡΕΤΣΕ ΟΧΗΜΣΩΝ 4, ,16 ΛΜΠΣΗΡΕ KAI ΦΩΣΙΣΙΚ 6,69 353,28* ΠΟΒΛΗΣ ΕΛΙ,64 19,32 ΓΤΛΙ ΜΕ ΟΧΗΜΣ Δ.. 131,19 - ΓΤΛΙ ΜΕ ΟΧΗΜΣ Ε.Ε ,11 - ΠΛΣΙΚ 5,75 - ΕΛΣΙΚ 35,5 - ΦΟΡΗΣΕ ΗΛ. ΣΗΛΕ (ΜΠΣΡΙΕ) 39,78 - ΤΚΕΤΙΕ ,96 - ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ ΣΕ t ,33 ΕΥΜ ΡΟΒΛΘΤΟΥ ΤΕΜΧΙ προβλεπόμενα ΕΣΟΔ ΟΧΗΜΣ ΣΕΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ (Ι.Χ.) ΞΤΛΙΝΕ ΠΛΕΣΕ ,35 ΕΣΟΔ 212 ΡΠ ΠΛ Τ ΕΥΜΤ ,51 ΕΥΜ ΡΟΒΛΘΤΟΥ ΒΟΣ t ΕΞΟΔ ΣΥΜΜΕΙΚΤ , ,45 Πίνακας 1. λαθύθισζε & δηαρείξηζε ζύκκεηθησλ 212 ζην Γήκν ζελαίσλ * Σα ζςοδα αφορούν μόνο τα φωτιςτικά. 22

23 Μηα πξόρεηξε αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα 1 δείρλεη πνηνο ηξόπνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη ν πην θαηάιιεινο από νηθνλνκηθήο άπνςεο γηα ην Γήκν. Δίλαη πξνθαλέο, πσο ε ππέξνγθε δαπάλε ησλ ,45 πνπ μνδεύηεθε από ηα ηακεία ηνπ Γήκνπ σο ηέινο πύιεο γηα ην ΥΤΣ γηα ην έηνο 212 είλαη απόιπηα αλαγθαίν λα κεησζεί δξαζηηθά ηα επόκελα έηε. Ζ κείσζε απηή ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πξόιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθισζεο/ θνκπνζηνπνίεζεο. Βαζηθόο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο αλαθύθισζεο είλαη ε δηαινγή ζηελ πεγή, πνπ δηαζθαιίδεη ρακειόηεξα θόζηε επεμεξγαζίαο θαη θαζαξόηεξα ξεύκαηα απνβιήησλ. Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη επίζεο κία ελζαξξπληηθή ηηκή εζόδσλ από αλαθύθισζε ηεο ηάμεο ησλ ,51, κε πην πξνζνδνθόξα ξεύκαηα απηά ησλ κεηάιισλ, ηνπ ραξηηνύ θαη ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κύθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ). πό πιεπξάο πνζόηεηαο, ηα ξεύκαηα πξνο αλαθύθισζε αλέξρνληαη ζε ,33 ηόλνπο, ρσξίο λα ζπλππνινγηζηνύλ ηα ΟΣΚΕ θαη νη μύιηλεο παιέηεο πνπ παξαδίδνληαη γηα αλαθύθισζε ζε ηεκάρηα. Δάλ ηα ξεύκαηα απηά δελ είραλ εθηξαπεί από ην ΥΤΣ, ν Γήκνο ζα αλαγθαδόηαλ λα θαηαβάιεη σο ηέινο πύιεο ΥΤΣ ην πνζό ησλ ,63. πό πεξηβαιινληηθήο άπνςεο, ε αλαθύθισζε είλαη ζαθώο θαιύηεξε κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ από ηελ ηειηθή δηάζεζε, θαζόηη εμαζθαιίδεη εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ θαη ελέξγεηαο/λεξνύ πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξώησλ πιώλ. 1.3 ΓΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΠΟΒΛΗΣΩΝ ην εγθαηαιειεηκκέλν εξγνζηάζην ηεο βηνκεραλίαο «HELLAFOAM ΒΔΔ» επί ηεο παξόδνπ ηεο νδνύ Οξθέσο 164 ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνύ παξέκελαλ επί καθξόλ επηθίλδπλα απόβιεηα, απνηειώληαο κηα βξαδπθιεγή βόκβα γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Με έγγξαθά ηνπο θαηά ηα έηε 21 θαη 211 ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο, ε πνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηηηθήο θαη ε Πεξηθέξεηα ηηηθήο δεηνύζαλ λα γίλεη νξζή δηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηόζν γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο όζν θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Γήκνο ζελαίσλ, αληαπνθξηλόκελνο ζην αίηεκα απηό, δήηεζε θαη πήξε από ηελ πνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηηηθήο ηελ εμνπζηνδόηεζε λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 23

24 από ην εξγνζηάζην θαη ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο. ην πιαίζην απηό, δηελεξγήζεθε πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο πνπ νινθιεξώζεθε εληόο ηνπ 212 κε ηελ αλάδεημε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ αλέιαβε ηελ ππεξεζία απηή. ξρέο ηνπ 213 μεθίλεζε ην έξγν θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξώηε θάζε πνπ είλαη νη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ. 2. ΠΡΟΒΛΖΜΣ ΠΟΤ ΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΔΗ Ο ΓΖΜΟ Οικονομική κρίζη: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ γηα δύν ιόγνπο: 1. Οη δεκόηεο ρξεζηκνπνηνύλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα έλα θαηαλαισηηθό αγαζό, πξηλ ην πεηάμνπλ, ηδηαίηεξα ηα αγαζά κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. 2. Οη δεκόηεο αγνξάδνπλ ιηγόηεξα πξντόληα, κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηνπλ θαη ιηγόηεξα πιηθά. πηό έρεη πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ην Γήκν. Θεηηθό είλαη ην γεγνλόο πσο νδεγνύληαη ιηγόηεξα απόβιεηα ζην ΥΤΣ, κε απνηέιεζκα λα ρξεώλεηαη ν Γήκνο ιηγόηεξα ηέιε πύιεο γηα ηειηθή δηάζεζε θαη λα έρεη ρακειόηεξα κεηαθνξηθά θόζηε. Να ζεκεησζεί πσο ηα ηέιε πύιεο γηα ην ΥΤΣ αλέξρνληαη ζε 45 /t. ξλεηηθό είλαη πσο ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη θαη ε απόξξηςε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαη άξα θαη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ από ηελ πώιεζή ηνπο. Έλλειυη ζσνεργαζίας εκ μέροσς μερίδας ηφν δημοηών: πό ηε ζύλζεζε ησλ ζπιιεγόκελσλ πνζνηήησλ ησλ κπιε θάδσλ απνδεηθλύεηαη πσο έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο πνιηηώλ απνξξίπηνπλ κε αλαθπθιώζηκα απόβιεηα ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο. πό δεηγκαηνιεςίεο πνπ δηελεξγήζεθαλ, ην πνζνζηό ησλ κε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζηνπο κπιε θάδνπο αλέξρεηαη ζην 3-4% θαηά βάξνο πεξίπνπ. Ωο απνηέιεζκα, νη θάδνη γεκίδνπλ πνιύ γξήγνξα θαη δπζρεξαίλεηαη ε δηαινγή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζηα Κέληξα Γηαινγήο λαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΤ). Έλα κηθξόηεξν πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 1% αθνξά ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο ζπκκείθησλ. Σν πξόβιεκα ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηαθηηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε, ηόζν από ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, όζν θαη από ην Γήκν. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηώλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη έλα πεδίν δξάζεο πνπ ν Γήκνο νθείιεη λα αλαπηύμεη πην ελεξγά. Κλοπή ανακσκλώζιμφν σλικών: Έλα επίθαηξν θαη ζεκαληηθό πξόβιεκα είλαη ε θινπή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θάδσλ θαη ηνπ ρώξνπ πέξημ ησλ θάδσλ από νξγαλσκέλεο νκάδεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα πιηθά απηά κε θαξνηζάθηα ηνπ ζνύπεξ-κάξθεη ή ηξίθπθια θαη ηα πσινύλ ρσξίο 24

25 παξαζηαηηθά ζε ζθξαπαηδίδηθα ή εκπόξνπο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζε ηηκέο εμεπηειηζηηθέο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ. Κπξίσο ραξηί (έληππν ραξηί θαη ραξηόλη) θαη κέηαιια απνκαθξύλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό, δειαδή ζπζθεπαζίεο, ζώκαηα θαινξηθέξ, ςπγεία, ζνκηέδεο από πεηακέλα ζηξώκαηα, νηηδήπνηε είλαη κεηαιιηθό. Ο Γήκνο ηεο ζήλαο έρεη θαηαζέζεη κελπηήξηα αλαθνξά θαηά παληόο ππεπζύλνπ «γηα ηελ θινπή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ». 3. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ είλαη ε εμνηθνλόκεζε νηθνλνκηθώλ, θπζηθώλ θαη αλζξώπηλσλ πόξσλ κέζα από ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ. πγθεθξηκέλα, απνζθνπεί ζηα εμήο: εθηξνπή αμηνπνηήζηκσλ πιηθώλ από ην ΥΤΣ, αύμεζε ηεο αλαθύθισζεο κέζσ δηαινγήο ζηελ πεγή, εηζαγσγή ηεο κεηαθόξησζεο. ηα θάησζη ππνθεθάιαηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζρεηηθέο δξάζεηο. 3.1 ΔΚΣΡΟΠΗ ΞΙΟΠΟΙΗΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΟ ΣΟ ΥΤΣ ΤΞΗΗ ΣΗ ΝΚΤΚΛΩΗ ΠΡΗΝΟ ΖΜΔΗΟ ε όιε ηελ Δπξώπε πθίζηαηαη ν ζεζκόο ηνπ «Πράζινοσ ημείοσ», ελόο ρώξνπ δειαδή, όπνπ ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεύνληαη αμηνπνηήζηκα πιηθά, ηόζν από δεκόηεο, όζν θαη από ηνλ ίδην ην Γήκν. Δλδεηθηηθά, έλα Πξάζηλν εκείν (Green Point, Recycling Center, 25

26 Drop-off Point), κπνξεί λα απνηειέζεη ρώξν ζπιινγήο ζε ρσξηζηά θνληέηλεξ πιηθώλ όπσο μύιν, κέηαιιν, γπαιί, ραξηί, πιαζηηθό, ΔΚΚ, ΖΖΔ, ειαζηηθά, ξνύρα, θαζώο θαη επηθίλδπλα πιηθά. Με ηνλ ηξόπν απηό δηεπθνιύλεηαη ε εθηξνπή ησλ πιηθώλ απηώλ από ην ΥΤΣ, αληηκεησπίδεηαη ε ακεραλία ηνπ δεκόηε γηα ην πώο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πιηθά πνπ δελ κπαίλνπλ ζε θάδν, ηα επηθίλδπλα πιηθά νδεγνύληαη πξνο πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε θαη ν Γήκνο απμάλεη ηα έζνδά ηνπ από ηελ πώιεζε ησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Σα Πξάζηλα εκεία πξνβιέπνληαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο πνξξηκκάησλ (ΠΔΓ) ηηηθήο. Ο Γήκνο ζελαίσλ πξνσζεί ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΔΚΚΦΩΝ, ΚΣΚΔΤΩΝ ΚΗ ΚΣΔΓΦΗΔΩΝ (ΔΚΚ) Σν 212 εγθξίζεθαλ από ην ΤΠΔΚ λέα ζπζηήκαηα εναλλακηικής διατείριζης ποβλήηφν Δκζκαθών, Καηαζκεσών και Καηεδαθίζεφν (ΔΚΚ). Ο Γήκνο ζελαίσλ, παξάγεη ή ζπιιέγεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ΔΚΚ κέζα από ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ή ηε ζπιινγή νγθσδώλ δνκηθώλ πιηθώλ, ε ηειηθή δηάζεζε ησλ νπνίσλ ηνπ ζηνηρίδεη αθξηβά ιόγσ ησλ ηειώλ πύιεο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν Γήκνο ζθνπεύεη λα πξνσζήζεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΔΚΚ κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηα λέα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΔΚΚ. Ζ θίλεζε απηή έρεη δύν πιενλεθηήκαηα: 1. Ο Γήκνο ζα ζηακαηήζεη λα πιεξώλεη 45 /tζην ΥΤΣ νδεγώληαο εθεί ηα βαξηά ΔΚΚ ηνπ, 2. από ηα αμηνπνηήζηκα ΔΚΚ ζα πξνέιζνπλ αλαθπθισκέλεο πξώηεο ύιεο, νη νπνίεο ζα νδεγεζνύλ εθ λένπ ζηελ αγνξά θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε πνιύηηκσλ θπζηθώλ πόξσλ. 26

27 ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΓΟΗ Μία άιιε πξσηνβνπιία αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ νη «θάδνη ρσξίο ηαπηόηεηα», θάδνη κε άιια ιόγηα πνπ είλαη πξνζβάζηκνη ζε όινπο. θελόο κελ δηεπθνιύλεηαη ε θινπή αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, αθεηέξνπ δε δεκηνπξγείηαη όριεζε από νζκέο θαη εηθόλεο μερεηιηζκέλσλ θάδσλ. Ο Γήκνο ζελαίσλ, ζέινληαο λα δώζεη ιύζε, πξόθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη είκοζι μητανιζμούς βύθιζης - ανύυφζης ζηαθερών ζσμπιεζηών ρσξεηηθόηεηαο έσο 2m 3, γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε αζηηθώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Σν έξγν απηό βξίζθεηαη ζε θάζε δεκνπξάηεζεο θαη ζπκβάιιεη: ζηνλ εππξεπηζκό ηεο πόιεο, απνηξέπεη ηελ παξάλνκε αθαίξεζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ηνπο ξαθνζπιιέθηεο, ε νπνία κεηώλεη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, απμάλεη ηε δπλαηόηεηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρώξνπ πέξημ ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο ησλ βπζηδόκελσλ ζπκπηεζηώλ, αλαβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο (κείσζε νζκώλ θιπ.). 3.2 ΣΘΜΟ ΜΔΣΦΟΡΣΩΗ Λόγσ ηνπ όηη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ είλαη κία από ηηο θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, ηα ζεκαληηθόηεξα ιεηηνπξγηθά θόζηε εληνπίδνληαη ζε απηό ηνλ ηνκέα. Ωο εθ ηνύηνπ, πάγην αίηεκα ηνπ Γήκνπ απνηεινύζε ε δεκηνπξγία ηαθμού Μεηαθόρηφζης πορριμμάηφν (Μ) κε πξνθαλή νθέιε: νηθνλνκία θαπζίκσλ, θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ 27

28 νδεγώλ θαη κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ από θαη πξνο ηνλ ΥΤΣ. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ ελέθξηλε ην επηέκβξην ηνπ 212 ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μ κε ρξεκαηνδόηεζε από επξσπατθνύο πόξνπο ζε ρώξν ηνπ ΔΓΝ ζηελ πεξηνρή Διαηώλα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ ζελαίσλ θαη ηγάιεσ. Ο Μ ζα είλαη δπλακηθόηεηαο ηεηξαθνζίσλ ηόλσλ εκεξεζίσο (3 ηόλνπο ζα θαιύπηεη ν Γήκνο ζελαίσλ θαη 1 ηόλνπο ν Γήκνο ηγάιεσ). Ο ηαζκόο Μεηαθόξησζεο πνξξηκκάησλ (Μ) Διαηώλα, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έξγα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο πνξξηκκάησλ (ΠΔΓ) ηηηθήο θαη ε ρσξνζέηεζή ηνπ έρεη ήδε πξνβιεθζεί από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 3164/23. ΤΝΣΞΖ Ζ ζύληαμε ηνπ παξόληνο απνινγηζκνύ έγηλε από ην Σκήκα λαθύθισζεο, Μειεηώλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο & Πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ληηδεκάξρνπ Καζαξηόηεηαο-λαθύθισζεο θαη ηα Σκήκαηα πνθνκηδήο, Μεηαθνξάο πνξξηκκάησλ & λαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ πζθεπαζίαο θαη πληήξεζεο Δμνπιηζκνύ Ορεκάησλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνύ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ. 28

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα