ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ"

Transcript

1 ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ, ΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΡΣΖΓΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΤΜΜΔΗΚΣΩΝ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΝΚΤΚΛΩΖ ΤΝΔΡΓΗ ΜΔ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ ΤΛΛΟΓΗΚ ΤΣΖΜΣ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ... 5 πζθεπαζίεο... 5 Γπαιί... 6 πόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΖΖΔ)... 7 Φσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο... 8 Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ)... 9 πόβιεηα έιαηα... 1 Διαζηηθά νρεκάησλ πζζσξεπηέο νρεκάησλ Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο

2 1.2.2 ΟΡΓΝΩΖ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΡΔΤΜΣΩΝ ΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟ Υαξηί Μέηαιια Πιαζηηθά Βηναπόβιεηα ) Πξόγξακκα LIFE+ «ATHENS BIOWASTE» Β) Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε Γ) Ξύιηλεο παιέηεο Μειαλνδνρεία εθηππσηώλ, θσηνηππηθώλ θαη θαμ ΔΡΜΖΝΔΗ ΓΗΚΤΜΝΔΩΝ ΓΩΝΗΔ ΝΚΤΚΛΩΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΝΚΤΚΛΩΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΣ ΠΟΤ ΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΔΗ Ο ΓΖΜΟ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΚΣΡΟΠΖ ΞΗΟΠΟΗΖΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΠΟ ΣΟ ΥΤΣ ΤΞΖΖ ΣΖ ΝΚΤΚΛΩΖ Πξάζηλν ζεκείν Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΔΚΚ) Βπζηδόκελνη θάδνη ΣΘΜΟ ΜΔΣΦΟΡΣΩΖ

3 1. ΣΡΣΖΓΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ Βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ, όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, είλαη ε εθηξνπή ησλ αμηνπνηήζηκσλ πιηθώλ από ην ΥΤΣ κε ζθνπό ηελ αλαθύθισζε ή ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο. εκαληηθό ππιώλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ απνηειεί ε δηαινγή ζηελ πεγή. Δπηπιένλ, ν Γήκνο ζελαίσλ πξνσζεί έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ή θνληά ζε απηά. 1.1 ΓΙΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΔΙΚΣΩΝ ΠΟΒΛΗΣΩΝ Σν 212 ζπιιέρζεθαλ από ηελ πόιε ηεο ζήλαο ,1 ηόλνη ζύκκεηθησλ απνβιήησλ (ρήκα 1). Ζ απνθνκηδή γίλεηαη από 14. θάδνπο ρσξεηηθόηεηαο 1.1 ιίηξσλ, θαζώο θαη από 13 press containers, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο. Ζ ζπιινγή πξαγκαηνπνηείηαη από 15 απνξξηκκαηνθόξα κε ηελ εμππεξέηεζε αληίζηνηρνπ αξηζκνύ πξνγξακκάησλ απνθνκηδήο. Σηο θύξηεο θαηεγνξίεο ζύκκεηθησλ απνβιήησλ απνηεινύλ νη θάδνη ζύκκεηθησλ απνβιήησλ, ηα νγθώδε αληηθείκελα πνπ ζπιιέγνληαη από ηνπο δξόκνπο, νη ιατθέο αγνξέο θαη ηα λνζνθνκεία. Σν 212 νη πνζόηεηεο απηέο νδεγήζεθαλ θαηά 39% ζην Δξγνζηάζην Μεραληθήο λαθύθισζεο-κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΚ), ελώ ην άιιν 61% ζην Υώξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο πνξξηκκάησλ (ΥΤΣ) ζηα Άλσ Ληόζηα. πό ην εξγνζηάζην κεραληθήο αλαθύθισζεο, αλά 1. ηόλνπο απνβιήησλ, παξάγνληαη 45 ηόλνη ζηεξεό θαύζηκν (RDF), 12 ηόλνη νξγαληθό ιίπαζκα (θόκπνζη), 9 θηιά κεηάιισλ, όπσο αινπκίλην θαη ζίδεξνο θαζώο θαη 25 ηόλνη ππόιεηκκα. 3

4 Β Ο Σ t ΣΥΜΜΕΙΚΤ τήμα 1. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ζύκκεηθησλ απνβιήησλ ΝΚΤΚΛΩΗ Καζόηη ε ηειηθή δηάζεζε κε 45 /t ηέινο πύιεο θαη δαπαλεξή είλαη γηα ην Γήκν θαη πεξηβαιινληηθά θαηαζηξνθηθή, βαζηθόο ππιώλαο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη ε αλαθύθισζε κε δηαινγή ζηελ πεγή. Διαλογή ςτην πηγή νακύκλωςη Εκτροπή από ΧΤΣ Σν Πξόγξακκα λαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ πεξηιακβάλεη: 4

5 πλεξγαζία κε εγθεθξηκέλα από ην ΤΠΔΚ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ Οξγάλσζε, από ηνλ ίδην ην Γήκν, ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πιηθώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη αθόκε από ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Γσληέο λαθύθισζεο ζηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ΤΝΔΡΓΗ ΜΔ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ ΤΛΛΟΓΗΚ ΤΣΖΜΣ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΚΔΤΗΔ Ο Γήκνο ζελαίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία μηνπνίεζεο λαθύθισζεο (Δ.Δ...), έρεη ηνπνζεηήζεη 7.96 κπιε θάδνπο αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπ. ηνπο θάδνπο απηνύο ελαπνηίζεληαη ράξηηλεο, πιαζηηθέο, κεηαιιηθέο θαη γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο. Δηδηθά απνξξηκκαηνθόξα νδεγνύλ ην πεξηερόκελν ησλ κπιε θάδσλ ζηα Κέληξα Γηαινγήο λαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΤ), όπνπ θάζε πιηθό δηαρσξίδεηαη από ηα ππόινηπα θαη νδεγείηαη πξνο αλαθύθισζε. Σν 212 ζπιιέρζεθαλ ζηνπο κπιε θάδνπο ,96 ηόλνη ζπζθεπαζηώλ, ε κεγαιύηεξε κέρξη ζήκεξα εηήζηα ζπιιερζείζα πνζόηεηα (ρήκα 2). Β Ο Σ t ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΣΙΩΝ ΕΤΟΣ τήμα 2. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ζπζθεπαζηώλ πξνο αλαθύθισζε

6 ΓΤΛΗ Σν Μάξηην ηνπ 211 ν Γήκνο ζελαίσλ πξνκήζεπζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε 39 θακπάλεο γπαιηνύ, ζηηο νπνίεο ζπγθεληξώλνληαη θπξίσο θηάιεο θαη δνρεία. Οη θακπάλεο γπαιηνύ αδεηάδνληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα από εηδηθό δξνκνιόγην ηνπ Γήκνπ θαη νδεγνύληαη πξνο αλαθύθισζε. Σν 212 νδεγήζεθαλ πξνο αλαθύθισζε 131 ηόλνη γπαιηνύ. ΓΥΛΙ ΜΕ ΟΧΘΜΤ ΔΘΜΟΥ ΘΘΝΙΩΝ Β Ο Σ t ,18 1,36 9,37 8,6 4,52 3,99 17,29 16,9 13,51 11,93 12,96 12,26 11,34 11,6 12,59 11,64 9,86 1,86 7,48 6,68 9, 7,92 τήμα 3. Πνζόηεηεο ζπιιερζέληνο γπαιηνύ κε νρήκαηα Γ Παξάιιεια, από ην 211 ν Γήκνο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δ.Δ... πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη θάδνπο γπαιηνύ ζε πάλσ από 6 θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Ζ απνθνκηδή ησλ θάδσλ απηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε νρήκαηα ηεο Δ.Δ... Σν 212 ζπγθεληξώζεθαλ κε ηνλ ηξόπν απηό ηόλνη γπαιηνύ. 6

7 ΓΥΛΙ ΜΕ ΟΧΘΜΤ Ε.Ε Β Ο Σ t τήμα 4. Πνζόηεηεο ζπιιερζέληνο γπαιηνύ κε νρήκαηα Δ.Δ ΠΟΒΛΖΣ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΚΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΖΖΔ) Ζ αλαθύθισζε ΖΖΔ πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζύζηεκα αλαθύθισζεο ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ «λαθύθισζε πζθεπώλ.δ.». Σν πιηθό πνπ ζπιιέγεηαη αθνξά θπξίσο ειεθηξνληθό πιηθό ζε κεγάιεο πνζόηεηεο από εηαηξείεο ή δεκόηεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνλ Γήκν. Οη πνζόηεηεο ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ην 212 αλήιζαλ ζε 123 ηόλνπο (ρήκαηα 5 & 6). 7

8 Β Ο Σ νακύκλωςη ΘΘΕ t 2 τήμα 5. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ΖΖΔ πξνο αλαθύθισζε 212 Β Ο Σ t ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΘΘΕ τήμα 6. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ ΖΖΔ πξνο αλαθύθισζε ΦΩΣΗΣΗΚ ΚΗ ΛΜΠΣΖΡΔ Ο Γήκνο ζπιιέγεη ηνπο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ιακπηήξεο θαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θσηηζηηθά από δεκνηηθά θηίξηα θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ηα νδεγεί πξνο αλαθύθισζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ιακπηήξσλ θαη 8

9 θσηηζηηθώλ «Φσηνθύθισζε.Δ.». Ο Γήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη 51 θάδνπο αλαθύθισζεο θσηηζηηθώλ θαη ιακπηήξσλ ζε δεκνηηθέο ππεξεζίεο. πό ηελ πεγή απηή, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 212 αλαθπθιώζεθαλ 6,7 ηόλνη ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα,8 ηόλνη ιακπηήξσλ θαη 5,9 ηόλνη θσηηζηηθώλ (ρήκα 7). ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΛΜΡΤΘΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Β Ο Σ t ,1 9,1 5,9 1,2,2, Λαμπτήρεσ Φωτιςτικά τήμα 7. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ θσηηζηηθώλ & ιακπηήξσλ πξνο αλαθύθισζε ΟΥΖΜΣ ΣΔΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΕΩΖ (ΟΣΚΕ) ε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζύζηεκα αλαθύθισζεο ΟΣΚΕ «ΔΓΟΔ» ν Γήκνο νδεγεί πξνο αλαθύθισζε ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πνπ πεξηζπιιέγεη. Σν 212 απνζύξζεθαλ ζπλνιηθά εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα. Δμ απηώλ ηα ήηαλ εγθαηαιειεηκκέλα Η.Υ., εθ ησλ νπνίσλ αλαθπθιώζεθαλ ηα 95 θαη επηζηξάθεθαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ηα 427 (ρήκα 8). Σα δίθπθια πνπ απνζύξζεθαλ αλήιζαλ ζηα 354. Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ από ηελ αλαθύθισζε ΟΣΚΕ γηα ην 212 είλαη

10 Ο Χ Θ Μ Τ Τ Ε Μ ΡΟΣΥΣΕΙΣ ΟΤΚΗ τήμα 8. Πνζόηεηεο απνζπξζέλησλ Η.Υ ΠΟΒΛΖΣ ΔΛΗ Ο Γήκνο ζπιιέγεη ηα απόβιεηα έιαηα από ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ θαη ηα νδεγεί πξνο αλαγέλλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειαίσλ «ΔΛΣΔΠΔ.Δ.». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 212 ζπιιέρζεθαλ θαη αλαγελλήζεθαλ,6 ηόλνη απνβιήησλ ειαίσλ (ρήκα 9). Β Ο Σ t ΝΓΕΝΝΘΣΘ ΡΟΒΛΘΤΩΝ ΕΛΙΩΝ ,5 14,4 12,3 3,5 2,,, τήμα 9. Πνζόηεηεο αλαγελλεζέλησλ απνβιήησλ ειαίσλ

11 ΔΛΣΗΚ ΟΥΖΜΣΩΝ ην πιαίζην ηεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ ηνπ εμνπιηζκνύ, ν Γήκνο ζπιιέγεη από ην 211 ηα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ ΔCO-ELASTIKA ηα νδεγεί πξνο αλαθύθισζε. Ζ πνζόηεηα ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ πνπ αλαθπθιώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 212 ήηαλ 35 ηόλνη. ΤΩΡΔΤΣΔ ΟΥΖΜΣΩΝ Σν 211 ν Γήκνο μεθίλεζε επίζεο λα ζπιιέγεη ηνπο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζπζζσξεπηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ θαη ηνπο νδεγεί πξνο αλαθύθισζε, ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία δηαρείξηζεο ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε ην ζύζηεκα Re-Battery.Δ. Ζ πνζόηεηα ησλ ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ πνπ αλαθπθιώζεθαλ ην 212 αλήιζε ζε 4,56 ηόλνπο. ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΣΩΕΥΤΩΝ ΟΧΘΜΤΩΝ Β Ο Σ ,63 4,56 2 t τήμα 1. Πνζόηεηεο αλαθπθισζέλησλ ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ ΦΟΡΖΣΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΣΖΛΔ Σν ζπιινγηθό ελαιιαθηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ ΦΖ.Δ. αλαθπθιώλεη ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (θνξεηέο κπαηαξίεο) πνπ ζπιιέγεη ζηηο «ζηήιεο ΦΖ» πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ. Σν 212 αλαθπθιώζεθαλ πεξίπνπ 4 ηόλνη θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ (ρήκα 11). Ο 11

12 Γήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη 16 θάδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΖ.Δ. ζε θηίξηα ηνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ. Φορητζσ Θλεκτρικζσ Στήλεσ Β Ο Σ t τήμα 11. Πνζόηεηεο αλαθπθισζέλησλ θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ ΟΡΓΝΩΖ ΔΝΛΛΚΣΗΚΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΡΔΤΜΣΩΝ ΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΥΡΣΗ Ο Γήκνο ζελαίσλ έρεη ηνπνζεηήζεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο 115 θίηξηλνπο θώδσλεο γηα ηε ζπιινγή έληππνπ ραξηηνύ θαη ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ρσξεηηθόηεηαο 3.3 m 3. Σαπηόρξνλα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθνί, ράξηηλνη θάδνη γξαθείνπ γηα ηε ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 212 πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε όια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ κε ζθνπό ηε δηαλνκή θάδσλ ζπιινγήο ραξηηνύ, όπνπ δελ ππήξραλ ή δελ επαξθνύζαλ. Δθδήισζαλ ελδηαθέξνλ 15 ζρνιεία κε απνηέιεζκα λα κνηξαζηνύλ ζε απηά 834 θάδνη ζπιινγήο ραξηηνύ. Μέζσ ηεο γξακκήο επηθνηλσλίαο 196, ηα ζρνιεία επηθνηλσλνύλ κε ηε Γ/λζε, γηα λα δεηήζνπλ ην άδεηαζκα ησλ θάδσλ ραξηηνύ. Μέζσ ηεο ίδηαο γξακκήο ηθαλνπνηνύληαη θαη αηηήκαηα δεκνηώλ θαη δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ θνξέσλ γηα απνθνκηδή έληππνπ ραξηηνύ πξνο αλαθύθισζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 12

13 ΛΛΓΘ ΤΙΙΜΘΣ ΡΩΛΘΣΘΣ ΧΤΙΟΥ ΡΟ 41 /t ςε 155 /t εηδηθνύ δξνκνινγίνπ. Σν 212 ε ζπιιερζείζα πνζόηεηα ραξηηνύ αλήιζε ζηνπο 569,84 ηόλνπο (ρήκα 12). Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ από ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ ην 212 αλήιζαλ ζε ,2 (ρήκα 13). νακύκλωςη χαρτιού Β Ο Σ t τήμα 12. Πνζόηεηεο ζπιιερζέλησλ πνζνηήησλ ραξηηνύ πξνο αλαθύθισζε Ε Σ Ο Δ Ζςοδα από ανακύκλωςη χαρτιού τήμα 13. Έζνδα από αλαθύθισζε ραξηηνύ

14 ΜΔΣΛΛ Ο Γήκνο, έπεηηα από δηαγσληζκό, έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε κε εηαηξεία δηαρείξηζεο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, ε νπνία κεηαθέξεη θαη αμηνπνηεί ην εθπνηνύκελν ζθξαπ, πνπ πξνέξρεηαη από θαηεζηξακκέλνπο κεηαιιηθνύο θάδνπο, απνξξηκκαηνθηβώηηα θαη ινηπά κεηαιιηθά αληηθείκελα. πό ηνλ Ηνύιην ηνπ 211 πνπ μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία κε ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, κέρξη ην ηέινο ηνπ 212 πξνσζήζεθαλ πξνο αλαθύθισζε 1.56,55 ηόλνη ζθξαπ (ρήκα 14), απνθέξνληαο ζηα ηακεία ηνπ Γήκνπ. ΝΚΥΚΛΩΣΘ ΜΕΤΛΛΩΝ Β Ο Σ t τήμα 14. Πνζόηεηεο κεηάιισλ πξνο αλαθύθισζε ΠΛΣΗΚ Σν 212 μεθίλεζε ε αμηνπνίεζε ελόο λένπ ξεύκαηνο, ησλ πιαζηηθώλ, ε ζπιινγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη θπξίσο κεηά από ηειεθσληθό αίηεκα δεκνηώλ/εηαηξεηώλ ζηε γξακκή αλαθύθισζεο 196. Σα πξώηα απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά, αθνύ ην έηνο 212 νδεγήζεθαλ πξνο αλαθύθισζε 5,75 t πιαζηηθώλ (ρήκα 15). 14

15 νακύκλωςη πλαςτικών 212 Β Ο Σ t ,16 1,8,4 1,91,54,56,62,48 τήμα 15. Μεληαίεο πνζόηεηεο πιαζηηθνύ πξνο αλαθύθισζε 212 ΒΗΟΠΟΒΛΖΣ ) ΠΡΟΓΡΜΜ LIFE+ «ATHENS BIOWASTE» Ο Γήκνο ζελαίσλ ζπκκεηέρεη ζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν επξσπατθό έξγν LIFE+ «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε βηναπνβιήησλ ζηελ Διιάδα Ζ πεξίπησζε ηεο ζήλαο», κε αθξσλύκην ATHENS BIOWASTE θαη θσδηθό LIFE1 ENV/GR/65. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε δύν πεξηνρέο ηεο ζήλαο, Γθάδη θαη Κππξηάδνπ, ζα γίλεη πηινηηθά δηαινγή ζηελ πεγή ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθώλ από λνηθνθπξηά θαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Με ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ησλ πηινηηθώλ πεξηνρώλ εηδηθνί θάδνη γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθώλ εληόο ηεο θνπδίλαο. Οη θάδνη απηνί ζα είλαη γηα ηα κελ λνηθνθπξηά κεγέζνπο 7 ή 1 lt (βι. ρήκα 16), γηα ηηο δε θαθεηέξηεο θαη εζηηαηόξηα 3 ή 5 lt. Μαδί κε ηνπο θάδνπο ζα δνζνύλ βηνδηαζπώκελεο ζαθνύιεο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό απηό. Οη ζαθνύιεο ζα ηνπνζεηνύληαη κέζα 15

16 ζηνπο θάδνπο θνπδίλαο θαη ζα ππνδέρνληαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθώλ. Όηαλ γεκίδνπλ, ζα ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηνύο, θαθέ θάδνπο πνπ ζα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην δξόκν, δίπια ζηνπο πθηζηάκελνπο θάδνπο απνβιήησλ. τήμα 16: Κάδνο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 7 lt. γηα λνηθνθπξηά Ζ απνθνκηδή ζα πξαγκαηνπνηείηαη από εηδηθό απνξξηκκαηνθόξν ηνπ Γήκνπ (βι. ρήκα 17) θαη ζα κεηαθέξεηαη ζην Δξγνζηάζην Μεραληθήο λαθύθισζεο-κνκπνζηνπνίεζεο ηνπ ΔΓΝ ζηα Άλσ Ληόζηα, κε ζηόρν ηελ παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνύ πςειήο πνηόηεηαο (θόκπνζη) από πξνδηαιεγκέλα νξγαληθά απόβιεηα. τήμα 17. πνξξηκκαηνθόξν ηνπ Γήκνπ πνπ ζα θάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ βηναπνβιήησλ 16

17 Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο βξίζθνληαη εληόο ηνπ θόθθηλνπ πεξηγξάκκαηνο ζηα ρήκαηα 18 & 19: τήμα 18. Πεξηνρή εθαξκνγήο ATHENS BIOWASTE ζην Γθάδη τήμα 19. Πεξηνρή εθαξκνγήο ATHENS BIOWASTE ζηελ Κππξηάδνπ (Άλσ Παηήζηα) 17

18 ην Έξγν ζα ζπκκεηάζρνπλ επίζεο ε Λέζρε μησκαηηθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην ζελώλ κε ηα εζηηαηόξηά ηνπο. Σν Έξγν μεθίλεζε ην επηέκβξην ηνπ 211 θαη ζα δηαξθέζεη ηξία ρξόληα. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή μεθηλά ζην Γήκν ζελαίσλ εληόο ηνπ 213. ηόρνο είλαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ βηναπνβιήησλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ. Δηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη, εθηόο από ην Γήκν ζελαίσλ, ν Γήκνο Κεθηζηάο, ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ν ΔΓΝ θαη ε εηαηξεία ΔΠΣ - ύκβνπινη Μειεηεηέο Πεξηβαιινληηθώλ Έξγσλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ηζηνζειίδεο θαη Β) ΟΗΚΗΚΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ Σν 21 κνηξάζηεθαλ ζε 32 ζρνιεία ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ θάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Σν 212 έγηλε ηειεθσληθή αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε όια ηα ζρνιεία θαη δηαπηζηώζεθε πσο πεξίπνπ ηα κηζά ζρνιεία έγηλαλ ηειηθά παξαγσγνί θόκπνζη ή ρξεηάδνληαλ πεξεηαίξσ ππνζηήξημε, ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, δόζεθαλ επηπιένλ νδεγίεο θαη ππνζηήξημε, όπνπ ρξεηαδόηαλ. Σα ππόινηπα ζρνιεία παξέκεηλαλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο αλελεξγά. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο επηδηώρζεθε λα γίλεη ζηαδηαθή επηζηξνθή ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θάδσλ. Ήδε έγηλε παξάδνζε ησλ θάδσλ απηώλ ζε δύν ζρνιεία πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε: Σα ζρνιεία απηά είλαη ην 17 ν Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ 7 ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα θαη ην 126 ν Γεκνηηθό ρνιείν ζηε 2 ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ θάδσλ έγηλε ελεκέξσζε καζεηώλ θαη δαζθάισλ γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε από πξνζσπηθό ηεο Γ/λζεο (ρήκαηα 2 & 21). τήμα 2. Φσηνγξαθίεο από ηελ παξάδνζε θάδνπ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζην 17 ν Γεκνηηθό ρνιείν από ηνλ ληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο-λαθύθισζεο θ. λδξέα Βαξειά 18

19 τήμα 21. Φσηνγξαθίεο από ηελ παξάδνζε θάδνπ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζην 126 ν Γεκνηηθό ρνιείν Γ) ΞΤΛΗΝΔ ΠΛΔΣΔ Σν 212 ν Γήκνο ζελαίσλ ελίζρπζε ηελ αλαθύθισζε βηναπνβιήησλ κε ηελ έλαξμε ηεο αλαθύθισζεο μύιηλσλ παιεηώλ. Με μερσξηζηό δξνκνιόγην ζπιιέγεη ηηο μύιηλεο παιέηεο από ηνπο δξόκνπο θαη ηηο νδεγεί πξνο αλαθύθισζε ζε αλάδνρε εηαηξεία πνπ επηιέρζεθε έπεηηα από δηαγσληζκό. Μέζα ζην 212 αλαθύθισζε ήδε 935 ηεκάρηα. ΜΔΛΝΟΓΟΥΔΗ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΗ ΦΞ Ο Γήκνο ήδε ζπιιέγεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηα άδεηα κειαλνδνρεία εθηππσηώλ, θσηνηππηθώλ θαη θαμ από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ζα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ αλάδεημεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο κειαλνδνρείσλ κε αληαπνδνηηθό όθεινο. 19

20 1.2.3 ΔΡΜΖΝΔΗ ΓΗΚΤΜΝΔΩΝ Όπνπ εκθαλίδνληαη κεηώζεηο ζηηο εηήζηεο ζπιιερζείζεο πνζόηεηεο, ε πηώζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ε αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηεινύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο. ληίζεηα, ε άλνδνο ζηηο εηήζηεο ζπιιερζείζεο πνζόηεηεο νθείιεηαη ζε α) αύμεζε ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο ή/θαη β) ζε θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο. Ζ δε αύμεζε ησλ εζόδσλ, ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη κείσζε ησλ πνζνηήησλ, νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο ηηκήο πώιεζεο κέζσ ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο. πζθεπαζίεο-υαξηί: Ζ κείσζε ησλ εηήζησλ ζπιιερζέλησλ πνζνηήησλ νθείιεηαη, πέξα από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο, ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θινπή αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ηνπο θάδνπο ζπζθεπαζηώλ θαη ηνπο θώδσλεο ραξηηνύ κε ζθνπό ηελ πώιεζή ηνπο ρσξίο παξαζηαηηθά. Σν ίδην θαηλόκελν παξαηεξείηαη θαη ζηνπο θάδνπο ησλ ζπκκείθησλ. ΟΣΚΕ: Ζ κείσζε ζηηο απνζύξζεηο ησλ Η.Υ. από ηo 21 κέρξη ζήκεξα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δηόηη νη δεκόηεο δηαηεξνύλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ηα παιηά Η.Υ. ηνπο (βι. ρήκα 8). πόβιεηα έιαηα: Ζ κεγάιε κείσζε ζηηο πνζόηεηεο απoβιήησλ ειαίσλ πξνο αλαγέλλεζε από ην 29 θαη έπεηηα νθείιεηαη ζην όηη από ηε ρξνληά εθείλε, ν Γήκνο ζελαίσλ απόθηεζε κεγάιν αξηζκό νρεκάησλ θαζαξηόηεηαο κε leasing. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κε leasing θαη θαη επέθηαζε ε αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ ειαίσλ ηνπο δελ ήηαλ επζύλε ηνπ Γήκνπ, νπόηε νη πνζόηεηεο απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθύθισζε ηνπ Γήκνπ ΓΩΝΗΔ ΝΚΤΚΛΩΖ ηελ έδξα ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, λαθύθισζεο θαη πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ζηελ Ηεξά Οδό 151 δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 212 δύν Γσληέο λαθύθισζεο γηα ζπλνιηθά εθηά δηαθνξεηηθά ξεύκαηα (βι. ρήκα 22): 1. Έληππν ραξηί 2. πζθεπαζίεο 3. ΖΖΔ 4. Λακπηήξεο 5. Μειαλνδνρεία 2

21 6. Σεγαλέιαηα 7. Μπαηαξίεο (θνξεηέο). Οη Γσληέο λαθύθισζεο πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ην πξνζσπηθό θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο Γηεύζπλζεο. ηόρνο είλαη ε επέθηαζε ηεο δξάζεο απηήο ζε όια ηα δεκνηηθά θηίξηα θαη γεληθόηεξα ζε θηίξηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. τήμα 22. Γσληά λαθύθισζεο ζηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, λαθύθισζεο θαη πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 21

22 1.2.5 ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΝΚΤΚΛΩΖ 212 ηνλ Πίλαθα 1 αλαγξάθνληαη νη πνζόηεηεο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ην 212 κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαγξάθεηαη ζην θείκελν, ηα αληίζηνηρα έζνδα γηα ην Γήκν θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο πνζνηήησλ θαη δαπαλώλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζύκκεηθησλ απνβιήησλ: ΕΥΜ ΡΟΒΛΘΤΟΥ ΒΟΣ t προβλεπόμενα ΕΣΟΔ ΜΕΣΛΛ 655, , ΧΡΣΙ 569, ,2 ΠΟΒΛΗΣ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΗΗΕ) 122, ,2 ΤΩΡΕΤΣΕ ΟΧΗΜΣΩΝ 4, ,16 ΛΜΠΣΗΡΕ KAI ΦΩΣΙΣΙΚ 6,69 353,28* ΠΟΒΛΗΣ ΕΛΙ,64 19,32 ΓΤΛΙ ΜΕ ΟΧΗΜΣ Δ.. 131,19 - ΓΤΛΙ ΜΕ ΟΧΗΜΣ Ε.Ε ,11 - ΠΛΣΙΚ 5,75 - ΕΛΣΙΚ 35,5 - ΦΟΡΗΣΕ ΗΛ. ΣΗΛΕ (ΜΠΣΡΙΕ) 39,78 - ΤΚΕΤΙΕ ,96 - ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ ΣΕ t ,33 ΕΥΜ ΡΟΒΛΘΤΟΥ ΤΕΜΧΙ προβλεπόμενα ΕΣΟΔ ΟΧΗΜΣ ΣΕΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ (Ι.Χ.) ΞΤΛΙΝΕ ΠΛΕΣΕ ,35 ΕΣΟΔ 212 ΡΠ ΠΛ Τ ΕΥΜΤ ,51 ΕΥΜ ΡΟΒΛΘΤΟΥ ΒΟΣ t ΕΞΟΔ ΣΥΜΜΕΙΚΤ , ,45 Πίνακας 1. λαθύθισζε & δηαρείξηζε ζύκκεηθησλ 212 ζην Γήκν ζελαίσλ * Σα ζςοδα αφορούν μόνο τα φωτιςτικά. 22

23 Μηα πξόρεηξε αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα 1 δείρλεη πνηνο ηξόπνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη ν πην θαηάιιεινο από νηθνλνκηθήο άπνςεο γηα ην Γήκν. Δίλαη πξνθαλέο, πσο ε ππέξνγθε δαπάλε ησλ ,45 πνπ μνδεύηεθε από ηα ηακεία ηνπ Γήκνπ σο ηέινο πύιεο γηα ην ΥΤΣ γηα ην έηνο 212 είλαη απόιπηα αλαγθαίν λα κεησζεί δξαζηηθά ηα επόκελα έηε. Ζ κείσζε απηή ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πξόιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθισζεο/ θνκπνζηνπνίεζεο. Βαζηθόο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο αλαθύθισζεο είλαη ε δηαινγή ζηελ πεγή, πνπ δηαζθαιίδεη ρακειόηεξα θόζηε επεμεξγαζίαο θαη θαζαξόηεξα ξεύκαηα απνβιήησλ. Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη επίζεο κία ελζαξξπληηθή ηηκή εζόδσλ από αλαθύθισζε ηεο ηάμεο ησλ ,51, κε πην πξνζνδνθόξα ξεύκαηα απηά ησλ κεηάιισλ, ηνπ ραξηηνύ θαη ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κύθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ). πό πιεπξάο πνζόηεηαο, ηα ξεύκαηα πξνο αλαθύθισζε αλέξρνληαη ζε ,33 ηόλνπο, ρσξίο λα ζπλππνινγηζηνύλ ηα ΟΣΚΕ θαη νη μύιηλεο παιέηεο πνπ παξαδίδνληαη γηα αλαθύθισζε ζε ηεκάρηα. Δάλ ηα ξεύκαηα απηά δελ είραλ εθηξαπεί από ην ΥΤΣ, ν Γήκνο ζα αλαγθαδόηαλ λα θαηαβάιεη σο ηέινο πύιεο ΥΤΣ ην πνζό ησλ ,63. πό πεξηβαιινληηθήο άπνςεο, ε αλαθύθισζε είλαη ζαθώο θαιύηεξε κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ από ηελ ηειηθή δηάζεζε, θαζόηη εμαζθαιίδεη εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ θαη ελέξγεηαο/λεξνύ πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξώησλ πιώλ. 1.3 ΓΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΠΟΒΛΗΣΩΝ ην εγθαηαιειεηκκέλν εξγνζηάζην ηεο βηνκεραλίαο «HELLAFOAM ΒΔΔ» επί ηεο παξόδνπ ηεο νδνύ Οξθέσο 164 ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνύ παξέκελαλ επί καθξόλ επηθίλδπλα απόβιεηα, απνηειώληαο κηα βξαδπθιεγή βόκβα γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Με έγγξαθά ηνπο θαηά ηα έηε 21 θαη 211 ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο, ε πνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηηηθήο θαη ε Πεξηθέξεηα ηηηθήο δεηνύζαλ λα γίλεη νξζή δηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηόζν γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο όζν θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Γήκνο ζελαίσλ, αληαπνθξηλόκελνο ζην αίηεκα απηό, δήηεζε θαη πήξε από ηελ πνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηηηθήο ηελ εμνπζηνδόηεζε λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 23

24 από ην εξγνζηάζην θαη ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο. ην πιαίζην απηό, δηελεξγήζεθε πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο πνπ νινθιεξώζεθε εληόο ηνπ 212 κε ηελ αλάδεημε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ αλέιαβε ηελ ππεξεζία απηή. ξρέο ηνπ 213 μεθίλεζε ην έξγν θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξώηε θάζε πνπ είλαη νη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ. 2. ΠΡΟΒΛΖΜΣ ΠΟΤ ΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΔΗ Ο ΓΖΜΟ Οικονομική κρίζη: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ γηα δύν ιόγνπο: 1. Οη δεκόηεο ρξεζηκνπνηνύλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα έλα θαηαλαισηηθό αγαζό, πξηλ ην πεηάμνπλ, ηδηαίηεξα ηα αγαζά κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. 2. Οη δεκόηεο αγνξάδνπλ ιηγόηεξα πξντόληα, κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηνπλ θαη ιηγόηεξα πιηθά. πηό έρεη πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ην Γήκν. Θεηηθό είλαη ην γεγνλόο πσο νδεγνύληαη ιηγόηεξα απόβιεηα ζην ΥΤΣ, κε απνηέιεζκα λα ρξεώλεηαη ν Γήκνο ιηγόηεξα ηέιε πύιεο γηα ηειηθή δηάζεζε θαη λα έρεη ρακειόηεξα κεηαθνξηθά θόζηε. Να ζεκεησζεί πσο ηα ηέιε πύιεο γηα ην ΥΤΣ αλέξρνληαη ζε 45 /t. ξλεηηθό είλαη πσο ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη θαη ε απόξξηςε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαη άξα θαη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ από ηελ πώιεζή ηνπο. Έλλειυη ζσνεργαζίας εκ μέροσς μερίδας ηφν δημοηών: πό ηε ζύλζεζε ησλ ζπιιεγόκελσλ πνζνηήησλ ησλ κπιε θάδσλ απνδεηθλύεηαη πσο έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο πνιηηώλ απνξξίπηνπλ κε αλαθπθιώζηκα απόβιεηα ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο. πό δεηγκαηνιεςίεο πνπ δηελεξγήζεθαλ, ην πνζνζηό ησλ κε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζηνπο κπιε θάδνπο αλέξρεηαη ζην 3-4% θαηά βάξνο πεξίπνπ. Ωο απνηέιεζκα, νη θάδνη γεκίδνπλ πνιύ γξήγνξα θαη δπζρεξαίλεηαη ε δηαινγή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζηα Κέληξα Γηαινγήο λαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΤ). Έλα κηθξόηεξν πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 1% αθνξά ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο ζπκκείθησλ. Σν πξόβιεκα ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηαθηηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε, ηόζν από ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, όζν θαη από ην Γήκν. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηώλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη έλα πεδίν δξάζεο πνπ ν Γήκνο νθείιεη λα αλαπηύμεη πην ελεξγά. Κλοπή ανακσκλώζιμφν σλικών: Έλα επίθαηξν θαη ζεκαληηθό πξόβιεκα είλαη ε θινπή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θάδσλ θαη ηνπ ρώξνπ πέξημ ησλ θάδσλ από νξγαλσκέλεο νκάδεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα πιηθά απηά κε θαξνηζάθηα ηνπ ζνύπεξ-κάξθεη ή ηξίθπθια θαη ηα πσινύλ ρσξίο 24

25 παξαζηαηηθά ζε ζθξαπαηδίδηθα ή εκπόξνπο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζε ηηκέο εμεπηειηζηηθέο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ. Κπξίσο ραξηί (έληππν ραξηί θαη ραξηόλη) θαη κέηαιια απνκαθξύλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό, δειαδή ζπζθεπαζίεο, ζώκαηα θαινξηθέξ, ςπγεία, ζνκηέδεο από πεηακέλα ζηξώκαηα, νηηδήπνηε είλαη κεηαιιηθό. Ο Γήκνο ηεο ζήλαο έρεη θαηαζέζεη κελπηήξηα αλαθνξά θαηά παληόο ππεπζύλνπ «γηα ηελ θινπή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ». 3. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ είλαη ε εμνηθνλόκεζε νηθνλνκηθώλ, θπζηθώλ θαη αλζξώπηλσλ πόξσλ κέζα από ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ. πγθεθξηκέλα, απνζθνπεί ζηα εμήο: εθηξνπή αμηνπνηήζηκσλ πιηθώλ από ην ΥΤΣ, αύμεζε ηεο αλαθύθισζεο κέζσ δηαινγήο ζηελ πεγή, εηζαγσγή ηεο κεηαθόξησζεο. ηα θάησζη ππνθεθάιαηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζρεηηθέο δξάζεηο. 3.1 ΔΚΣΡΟΠΗ ΞΙΟΠΟΙΗΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΟ ΣΟ ΥΤΣ ΤΞΗΗ ΣΗ ΝΚΤΚΛΩΗ ΠΡΗΝΟ ΖΜΔΗΟ ε όιε ηελ Δπξώπε πθίζηαηαη ν ζεζκόο ηνπ «Πράζινοσ ημείοσ», ελόο ρώξνπ δειαδή, όπνπ ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεύνληαη αμηνπνηήζηκα πιηθά, ηόζν από δεκόηεο, όζν θαη από ηνλ ίδην ην Γήκν. Δλδεηθηηθά, έλα Πξάζηλν εκείν (Green Point, Recycling Center, 25

26 Drop-off Point), κπνξεί λα απνηειέζεη ρώξν ζπιινγήο ζε ρσξηζηά θνληέηλεξ πιηθώλ όπσο μύιν, κέηαιιν, γπαιί, ραξηί, πιαζηηθό, ΔΚΚ, ΖΖΔ, ειαζηηθά, ξνύρα, θαζώο θαη επηθίλδπλα πιηθά. Με ηνλ ηξόπν απηό δηεπθνιύλεηαη ε εθηξνπή ησλ πιηθώλ απηώλ από ην ΥΤΣ, αληηκεησπίδεηαη ε ακεραλία ηνπ δεκόηε γηα ην πώο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πιηθά πνπ δελ κπαίλνπλ ζε θάδν, ηα επηθίλδπλα πιηθά νδεγνύληαη πξνο πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε θαη ν Γήκνο απμάλεη ηα έζνδά ηνπ από ηελ πώιεζε ησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Σα Πξάζηλα εκεία πξνβιέπνληαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο πνξξηκκάησλ (ΠΔΓ) ηηηθήο. Ο Γήκνο ζελαίσλ πξνσζεί ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΔΚΚΦΩΝ, ΚΣΚΔΤΩΝ ΚΗ ΚΣΔΓΦΗΔΩΝ (ΔΚΚ) Σν 212 εγθξίζεθαλ από ην ΤΠΔΚ λέα ζπζηήκαηα εναλλακηικής διατείριζης ποβλήηφν Δκζκαθών, Καηαζκεσών και Καηεδαθίζεφν (ΔΚΚ). Ο Γήκνο ζελαίσλ, παξάγεη ή ζπιιέγεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ΔΚΚ κέζα από ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ή ηε ζπιινγή νγθσδώλ δνκηθώλ πιηθώλ, ε ηειηθή δηάζεζε ησλ νπνίσλ ηνπ ζηνηρίδεη αθξηβά ιόγσ ησλ ηειώλ πύιεο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν Γήκνο ζθνπεύεη λα πξνσζήζεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΔΚΚ κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηα λέα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΔΚΚ. Ζ θίλεζε απηή έρεη δύν πιενλεθηήκαηα: 1. Ο Γήκνο ζα ζηακαηήζεη λα πιεξώλεη 45 /tζην ΥΤΣ νδεγώληαο εθεί ηα βαξηά ΔΚΚ ηνπ, 2. από ηα αμηνπνηήζηκα ΔΚΚ ζα πξνέιζνπλ αλαθπθισκέλεο πξώηεο ύιεο, νη νπνίεο ζα νδεγεζνύλ εθ λένπ ζηελ αγνξά θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε πνιύηηκσλ θπζηθώλ πόξσλ. 26

27 ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΓΟΗ Μία άιιε πξσηνβνπιία αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ νη «θάδνη ρσξίο ηαπηόηεηα», θάδνη κε άιια ιόγηα πνπ είλαη πξνζβάζηκνη ζε όινπο. θελόο κελ δηεπθνιύλεηαη ε θινπή αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, αθεηέξνπ δε δεκηνπξγείηαη όριεζε από νζκέο θαη εηθόλεο μερεηιηζκέλσλ θάδσλ. Ο Γήκνο ζελαίσλ, ζέινληαο λα δώζεη ιύζε, πξόθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη είκοζι μητανιζμούς βύθιζης - ανύυφζης ζηαθερών ζσμπιεζηών ρσξεηηθόηεηαο έσο 2m 3, γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε αζηηθώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Σν έξγν απηό βξίζθεηαη ζε θάζε δεκνπξάηεζεο θαη ζπκβάιιεη: ζηνλ εππξεπηζκό ηεο πόιεο, απνηξέπεη ηελ παξάλνκε αθαίξεζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ηνπο ξαθνζπιιέθηεο, ε νπνία κεηώλεη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, απμάλεη ηε δπλαηόηεηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρώξνπ πέξημ ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο ησλ βπζηδόκελσλ ζπκπηεζηώλ, αλαβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο (κείσζε νζκώλ θιπ.). 3.2 ΣΘΜΟ ΜΔΣΦΟΡΣΩΗ Λόγσ ηνπ όηη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ είλαη κία από ηηο θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, ηα ζεκαληηθόηεξα ιεηηνπξγηθά θόζηε εληνπίδνληαη ζε απηό ηνλ ηνκέα. Ωο εθ ηνύηνπ, πάγην αίηεκα ηνπ Γήκνπ απνηεινύζε ε δεκηνπξγία ηαθμού Μεηαθόρηφζης πορριμμάηφν (Μ) κε πξνθαλή νθέιε: νηθνλνκία θαπζίκσλ, θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ 27

28 νδεγώλ θαη κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ από θαη πξνο ηνλ ΥΤΣ. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ ελέθξηλε ην επηέκβξην ηνπ 212 ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μ κε ρξεκαηνδόηεζε από επξσπατθνύο πόξνπο ζε ρώξν ηνπ ΔΓΝ ζηελ πεξηνρή Διαηώλα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ ζελαίσλ θαη ηγάιεσ. Ο Μ ζα είλαη δπλακηθόηεηαο ηεηξαθνζίσλ ηόλσλ εκεξεζίσο (3 ηόλνπο ζα θαιύπηεη ν Γήκνο ζελαίσλ θαη 1 ηόλνπο ν Γήκνο ηγάιεσ). Ο ηαζκόο Μεηαθόξησζεο πνξξηκκάησλ (Μ) Διαηώλα, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έξγα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο πνξξηκκάησλ (ΠΔΓ) ηηηθήο θαη ε ρσξνζέηεζή ηνπ έρεη ήδε πξνβιεθζεί από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 3164/23. ΤΝΣΞΖ Ζ ζύληαμε ηνπ παξόληνο απνινγηζκνύ έγηλε από ην Σκήκα λαθύθισζεο, Μειεηώλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο & Πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ληηδεκάξρνπ Καζαξηόηεηαο-λαθύθισζεο θαη ηα Σκήκαηα πνθνκηδήο, Μεηαθνξάο πνξξηκκάησλ & λαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ πζθεπαζίαο θαη πληήξεζεο Δμνπιηζκνύ Ορεκάησλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνύ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζελαίσλ. 28

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Μαπξίδνπ Μαξία ΠΔ 14.02 Νηθνινπνύινπ Βαζηιηθή ΠΔ 14.03 ΟΜΑΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΠΑ. ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 1 5/8 ΕΠΑ.Σ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Η Αλαθύθισζε ζήκεξα απνηειεί ζεκαληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα