ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ «Σποποποιημένο Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη ηοςλάσιζηον θέζεων επγαζίαρ, ζε επισειπήζειρ και γενικά επγοδόηερ ηος ιδιωηικού ηομέα» (ΚΥΑ 26139/987/ ) 1

2 To ηξνπνπνηεκέλν πξφγξακκα αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ κε επηδφηεζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηε διαηήπηζη ηοςλάσιζηον θέζεων επγαζίαρ, ζε επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Η ππνβνιή αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ζα αξρίζεη ζηηο ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. Β104809/-2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Οξγαληζκνχ. Σθνπφο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηρνξήγεζε ζέζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζε επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, σο θίλεηξν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ, κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο : Άηνκα κε αλαπεξία Δξγαδφκελνη ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ Οη εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο ζα επηρνξεγεζνχλ γηα ην 50% ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο θαη εηδηθφηεξα γηα έλαλ (1) έσο θαη ηξηάληα (30) εξγαδφκελνπο θαη αλψηαην φξην, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηαηεξήζνπλ, ίζν αξηζκφ ηνπιάρηζηνλ κε επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρνξεγνπκέλσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σην πξφγξακκα επίζεο εληάζζνληαη θαη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ κφλν έλα (1) άηνκν κε πιήξε απαζρφιεζε. 1. Πλαίζιο ένηαξηρ - σπημαηοδόηηζη Οη εληζρχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία ΚΥΑ ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis). Η ελίζρπζε πνπ ζα ιάβεη κηα επηρείξεζε βάζεη ηεο νηθείαο ΚΥΑ, αζξνηδφκελε κε νπνηαδήπνηε άιιε de minimis ελίζρπζε έρεη ιάβεη ή ζα ιάβεη ε επηρείξεζε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Τν ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη ζε κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Ωο εκεξνκελία ιήςεο ηεο ελίζρπζεο λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο Ν.304/2009 ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Πξνζσξηλφ θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηε ιήςε κέηξσλ θξαηηθήο ελίζρπζεο κε ζθνπφ λα ζηεξηρζεί ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο» (2009/C83/01), ε ελίζρπζε ρνξεγείηαη έσο ηηο , ζχκθσλα κε ην εδ.ζ ηεο παξ.2.2 ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο (Δ.Κ. - Δ/2010). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ σο άλσ έιεγρν ηεο ζψξεπζεο αζξνίδνληαη θαη νη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ιάβεη νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο. Σπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κηα απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο 2

3 β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηειεπηαίαο γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο απηήο ηεο ηειεπηαίαο δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 20% θαη ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ππφ ηελ έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί Γηθαηνδνζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 2. Ρόλορ ηος ΟΑΕΔ Σχκθσλα κε ηνλ Ν. 2956/2001 (ΦΔΚ Α 258), κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ ΟΑΔΓ είλαη ε ελίζρπζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο Σχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/ ) ν ΟΑΔΓ κπνξεί λα επηδνηεί κέρξη θαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ ζε επηρεηξήζεηο ή εξγνδφηεο, βάζεη πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο αλέξγσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ. A. Δικαιούσοι 3. Δικαιούσοι, ωθελούμενοι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ Γηα λα ππαρζεί κηα επηρείξεζε ζην πξφγξακκα, δελ ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ζε κείσζε πξνζσπηθνχ. Ωο κείσζε πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη ε εζεινπζία έμνδνο πνπ γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε, κέζσ πξνγξακκάησλ παξνρήο νηθνλνκηθψλ θπξίσο θηλήηξσλ εζεινχζηαο εμφδνπ. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνχ έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Η αλσηέξσ πξνυπφζεζε ηζρχεη θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ κεηαβίβαζε ή αιιαγή λνκηθήο κνξθήο ή δηάιπζε θαη επαλαιεηηνπξγία ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ρψξν κε ην απηφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. β) Η επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα γηα ην 50% ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχζε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαη απφ έλα (1) κέρξη ηξηάληα (30) άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη αλψηαην φξην, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηαηεξήζεη ίζν ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ κε επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρνξεγνπκέλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νηθείαο ΚΥΑ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηνη γηα δεθανθηψ (18) κήλεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα αλάγεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αθέξαην αξηζκφ. Δηδηθφηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έλα (1) άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο, εληάζζνληαη ζην αλσηέξσ πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ην δηαηεξήζνπλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3

4 γ) Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, σο εμήο: i. ην 45% ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ, ήηνη , ζα θαιπθζνχλ α) απφ ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 2-9 άηνκα, θαη β) απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έλα (1) άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, ii. ην 30% ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ, ήηνη , ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ άηνκα, θαηά ηελ εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, θαη iii. ην 25% ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ, ήηνη , ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 50 άηνκα θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. Δεν ςπάγονηαι: Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηέπνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/94 (ΦΔΚ 28/Α/ ) θαη ηνπ λ (ΦΔΚ 234/Α/ ). Τα λπρηεξηλά θέληξα Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο. Οη επνρηθέο επηρεηξήζεηο γηα ην επνρηθφ πξνζσπηθφ ηνπο. Οη έκκεζνη εξγνδφηεο Οη επηρεηξήζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο πνπ απαζρνινχληαη απφ ηελ 22 ε ψξα βξαδηλή (έλαξμε σξαξίνπ) έσο θαη ηελ 6 ε πξστλή (ιήμε σξαξίνπ). Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα άηνκα πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπλδένληαη κε α βαζκνχ ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη Ο.Δ., Δ.Δ., Α.Δ., θαη Δ.Π.Δ. γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., γηα ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ζηηο Α.Δ., γηα ηνπο εηαίξνπο ζηηο Δ.Π.Δ. Οη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηα κέιε ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο (απφ ηελ πξσηνγελή αιηεία θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα έσο ηελ ηειηθή δηάζεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά π.ρ. ηρζπνπσιεία), ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα (π.ρ. εηαηξείεο εμφξπμεο, νξπρεία), ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ 1 (θπηηθψλ θαη δσηθψλ), νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κεηαπψιεζε ζε κεηαπξάηεο ή εκπφξνπο θαη ε επηρνξήγεζε κεηαθπιχεη ζηνπο παξαγσγνχο, άκεζα ή έκκεζα [νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε (θπηηθφ θαη δσηθφ θεθάιαην), νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζζεί ην πξντφλ γηα ηελ πξψηε πψιεζε (π.ρ. ζπγθνκηδή, θνπή θαη αιψληζκα ησλ ζηηεξψλ, ζπζθεπαζία ησλ απγψλ) ή ε πξψηε πψιεζε πξνο κεηαπσιεηέο ή πξνο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο]. Όηαλ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ κίαο επηρείξεζεο είλαη ζχλζεην θαη ην έλα απφ ηα αληηθείκελα εμαηξείηαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. επηρεηξήζεηο εηο βάξνο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί αλάθηεζε πξνεγνχκελσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ Οη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξνβιεκαηηθέο. i. Μηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε (ΜΜΔ) 2 ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε φηαλ πιεξνί ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραυος 2 τοσ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/ Ο ορισμός της ΜΜΕ αναυέρεται στο παράρτημα Ι τοσ Καν.800/2008 της ΕΕ (ΕΕ L214 της , σελ.3). 4

5 α) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή β) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ε ζρεηηθή επηρείξεζε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εγρψξηαο λνκνζεζίαο ψζηε λα ππαρζεί ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ΜΜΔ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο δελ ζεσξνχληαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηη είλαη πξνβιεκαηηθέο αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ δηάζηεκα, εθηφο εάλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. ii. Μηα κεγάιε επηρείξεζε ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή ηεο ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ νη ζπλήζεηο ελδείμεηο κηαο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο φπσο αχμεζε ησλ δεκηψλ, κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, δηφγθσζε ησλ απνζεκάησλ, πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, θζίλνπζα ηακεηαθή ξνή, απμαλφκελε δαλεηνιεςία, αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη εμαζζέληζε ή εμαθάληζε ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. Σηηο ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ήδε θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή λα απνηειεί αληηθείκελν ζπιινγηθήο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη. B. Ωθελούμενοι Ωθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηεο επηρείξεζεο, είλαη εξγαδφκελνη, κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο νκάδεο νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: εξγαδφκελνη ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ (νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 49 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή λα δηαλχνπλ ην 50 ν έηνο) θαη εξγαδφκελνη κε αλαπεξίεο. Οη σθεινχκελνη εξγαδφκελνη πξέπεη: λα αλήθνπλ ζην κφληκν πξνζσπηθφ θαη νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ. λα εξγάδνληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τα σθεινχκελα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα είλαη νκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηελ ρψξα καο θαζψο θαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηελ ρψξα καο. 5

6 Εξαιπέζειρ i. Σην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη γηα επηρνξήγεζε: Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη δελ επεθηείλεηαη ε ζχκβαζή ηνπο (έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα) Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη δελ κεηαηξέπεηαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο (έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα) Οη εξγαδφκελνη νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε έκκεζν εξγνδφηε Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη είλαη εληαγκέλνη ζε άιιν πξφγξακκα απαζρφιεζεο (ΝΘΔ) ηνπ ΟΑΔΓ ή ζε πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ή κέξνπο απηνχ Οη εξγαδφκελνη πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο φπσο ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο απφ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ εληάζζνληαη ζε άιιν θαζεζηψο ελίζρπζεο, πνπ αθνξά ζε κηζζνινγηθφ θαη κε κηζζνινγηθφ θφζηνο ησλ πξνζιεθζέλησλ. Οη πξαθηηθά αζθνχκελνη π.ρ. ησλ Α.Τ.Δ.Ι. θαη ησλ Σρνιψλ Τνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ. Άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2643/98. Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ θχξηα αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. ii. Οη αλσηέξσ θαηεγνξίεο δελ πξνζκεηξψληαη θαη ζηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηεί ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, πιελ ησλ κεξηθά απαζρνινχκελσλ ηνπ εδ.β ηεο παξ.6i. 4. Διαδικαζία ςπαγωγήρ δικαιούσων 1. Μεηά ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ππαγσγήο ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ ( θαη ηελ απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ( ζην ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο επηιέγνληαο απφ ηε ζρεηηθή ζηήιε. Δπηπιένλ, νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε βάζεη ηνπ πξνηχπνπ πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα: i) ζρεηηθά κε ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ, ii) φηη ε επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή, φπσο νξίδεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο νηθείαο ΚΥΑ iii) φηη δελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο αλάθηεζε παιαηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη iv) φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζηελ ίδηα δήισζε ζα βεβαηψλεηαη ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα θαη ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη θαη πιεξνί. Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα επηρνξεγεζεί γηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε ππνθαηαζηήκαηα πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ Υπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα πξνζθνκίδεη ζα δειψλεη ηα Υπνθαηαζηήκαηα θαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε απηά. 2. Δάλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα, θαη επηζπκεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα, ηφηε ζα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ 6

7 παξάγξαθν, ζηελ Υπεξεζία ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 3. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 4. Μεηά ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο απφ ην ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά ν δηθαηνχρνο, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο ή άιιν πξφζσπν πνπ λφκηκα εμνπζηνδνηήζεθε, νθείιεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα πξνζθνκίζεη ζηελ Υπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ αίηεζεο θαη ππεχζπλε δήισζε ζηηο νπνίεο ζα έρεη ηεζεί ε ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ θαη ε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Υπεξεζίαο ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο ή απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Η εγθξηηηθή απφθαζε ζα θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηνλ δηθαηνχρν θαζψο θαη ζην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο. 1. Ποζό επισοπήγηζηρ 5.Ποζό και διάπκεια επισοπήγηζηρ α. Ωο πνζφ επηρνξήγεζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ απφ 2-9 άηνκα, απφ 10 έσο 49 άηνκα θαη απφ 50 άηνκα θαη άλσ, νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ (κεηθηή, ΒΑΔ θαη Δπαγγεικαηηθφο Κίλδπλνο) θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΔΤΔΑΜ, θαζψο θαη ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, εθείλσλ πνπ ην ΙΚΑ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ αληί ηνπ ΔΤΔΑΜ, αζθαιίδνληαη ζε άιια Δπηθνπξηθά Τακεία, σο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ αληίζηνηρσλ κεληαίσλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα φινπο ηνπ θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ Δπηθνπξηθψλ Τακείσλ, θαζψο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, εθείλσλ πνπ ην ΙΚΑ- ΔΤΑΜ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Δπίζεο, σο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη επηπιένλ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ησλ δψξσλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο, γηα ηνπο κήλεο πνπ απηά θαηαβάιινληαη. Τν πνζφ επηρνξήγεζεο απνδίδεηαη κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ΙΚΑ/ΔΤΑΜ-ΟΑΔΓ θαη ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγνδφηε, ζε πνζνζηφ: i. εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. ii. εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα εξγαδφκελνπο ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ (1.800) επξψ. iii. εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα ηνπο θνηλνχο εξγαδφκελνπο. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ (1.300) επξψ. β. Ωο πνζφ επηρνξήγεζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε έλα (1) άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο, νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 75% ησλ κεληαίσλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ (κεηθηή, ΒΑΔ θαη Δπαγγεικαηηθφο Κίλδπλνο) θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΔΤΔΑΜ, θαζψο θαη ζηηο 7

8 κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, εθείλσλ πνπ ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ αληί ηνπ ΔΤΔΑΜ, αζθαιίδνληαη ζε άιια Δπηθνπξηθά Τακεία, σο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 75% ησλ αληίζηνηρσλ κεληαίσλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα φινπο ηνπ θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ Δπηθνπξηθψλ Τακείσλ, θαζψο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, εθείλσλ πνπ ην ΙΚΑ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Δπίζεο, σο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη επηπιένλ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 75% ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ησλ δψξσλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο, γηα ηνπο κήλεο πνπ απηά θαηαβάιινληαη. Τν πνζφ επηρνξήγεζεο απνδίδεηαη κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ΙΚΑ/ΔΤΑΜ-ΟΑΔΓ θαη ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγνδφηε, ζε πνζνζηφ: iv. εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. v. εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) γηα εξγαδφκελνπο ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ (1.800) επξψ. vi. εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) γηα ηνπο θνηλνχο εξγαδφκελνπο. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ (1.300) επξψ. Οη αμηψζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηα παξαπάλσ πνζά ηεο επηρνξήγεζεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη κέζσ ηνπ αιιειφρξενπ ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε. γ. Σε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 2.3 ηεο νηθείαο ΚΥΑ. 2. Διάπκεια επισοπήγηζηρ Η δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηνπο δεθανθηψ (18) κήλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δψδεθα (12) κήλεο αθνξνχλ ζε επηρνξήγεζε θαη νη ππφινηπνη έμη (6) κήλεο ζε δέζκεπζε, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νηθείαο ΚΥΑ. 1. Τποβολή αίηηζηρ 6. Διαδικαζία καηαβολήρ επισοπήγηζηρ Δληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Α.Π.Γ. ηνπ θάζε ηξηκήλνπ, ε επηρείξεζε ππνβάιιεη ηελ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα, ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Υπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε Υπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ζην πξφγξακκα, ζα ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Υπεξεζία ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην ππνθαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Υπεξεζία πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 8

9 2. Δικαιολογηηικά Η αξκφδηα Υπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) ζα πξνβαίλεη ζηελ, αλαθεξφκελε ζην άξζξν 7 ηεο νηθείαο ΚΥΑ, θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο αθνχ ειέγμεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά πνπ ε επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε ππνβάιιεη : i. Έληππε θαηάζηαζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: ην νλνκαηεπψλπκν ησλ επηρνξεγνπκέλσλ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, Α.Μ. ΙΚΑ επηρνξεγνπκέλσλ, ηε ρξνλνινγία πξφζιεςεο ηνπο, ηα εκεξνκίζζηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά κήλα, ην ζπλνιηθφ κεληαίν αθαζάξηζην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο, ην νπνίν δε ζα είλαη θαηψηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο νηθείεο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίεο (Σ.Σ.Δ.), ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά εηζθνξψλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο ΑΠΓ, ην κεληαίν πνζφ επηρνξήγεζεο, κε ην νπνίν βαξχλεηαη ν αιιειφρξενο ινγαξηαζκφο ΙΚΑ/ΔΤΑΜ-ΟΑΔΓ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ην κεληαίν πνζφ επηρνξήγεζεο, πνπ θαηαβάιιεηαη εθηφο ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ΙΚΑ/ΔΤΑΜ-ΟΑΔΓ, ζηήιε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο κε ηηο ππνγξαθέο ησλ επηρνξεγνπκέλσλ φηη απαζρνιήζεθαλ θαη πιεξψζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε επηρνξήγεζε ii. Αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (Α.Π.Γ.), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζπλνδεπκέλεο κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη είλαη αιεζή. iii. Παξαζηαηηθά θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην ηπρφλππνιεηπφκελν πνζφ πνπ αλαινγεί ζηηο εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο iv. Παξαζηαηηθά θαηαβνιήο εηζθνξψλ γηα ηα ινηπά επηθνπξηθά ηακεία, εθηφο ΔΤΔΑΜ. v. Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο ζεσξεκέλε απφ ην Σ.Δ.Π.Δ. vi. Παξαζηαηηθά θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην ηπρφλππνιεηπφκελν πνζφ πνπ αλαινγεί ζηηο εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ην επηρνξεγνχκελν πξνζσπηθφ ηνπο θαη παξαζηαηηθά θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην δεζκεπφκελν πξνζσπηθφ. vii. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, φπνπ απαηηείηαη. Σχκθσλα κε ηηο κε αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α/10067/2007 θαη ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.1.1/2407/ ΚΥΑ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο Υπεξεζία. viii. Τηκνιφγην ή ηηκνιφγηα (ζε πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη, αληί ηνπ ΔΤΔΑΜ, αζθαιίδνληαη ζε άιια Δπηθνπξηθά Τακεία) κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ επηρνξήγεζεο. 3. Διενέπγεια ελέγσων Ύζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηνο έιεγρνο, κεηά ηελ απφθαζε αλάζεζεο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, ζε ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ε επηρείξεζε ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 9

10 (ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ). επηρνξεγνχκελνπ θαη δεζκεπφκελνπ Δηδηθφηεξα ζηνλ πξψην επηηφπην έιεγρν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, ζα ειέγρνληαη θαη ηα αλαθεξφκελα ηφζν ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε φζν θαη ζηελ Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο νηθείαο ΚΥΑ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Υπεξεζία (ΚΠΑ, ΚΠΑ 2) ζα πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη φηη ε επηρείξεζε δηθαηνχηαη ελίζρπζε γηα ιηγφηεξεο ζέζεηο απφ απηέο πνπ έρεη ππαρζεί, ε Υπεξεζία ζα πξνβεί ζε κεξηθή αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Οη αλαθεξφκελνη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη θαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηκήλσλ, φπσο απηά νξίδνληαη παξαθάησ. Οη ειεγθηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζην πξφγξακκα ζα ειέγρνπλ εάλ έρνπλ θαηαβιεζεί νη απαηηεηέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή έρνπλ ξπζκηζηεί θαη ζα δηαηππψλεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ζην πεδίν «παξαηεξήζεηο». Η επηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί θαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ επηρνξεγνχκελνπ θαη δεζκεπφκελνπ, ε νπνία ζα αλαδεηείηαη απφ ηνπο ειεγθηέο. 4. Καηαβολή ηηρ επισοπήγηζηρ Η Υπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) θνηλνπνηεί ηελ εγθξηηηθή απφθαζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ζην Υπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ, πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ε επηρνξήγεζε κέζσ ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ (ΙΚΑ/ΔΤΑΜ-ΟΑΔΓ) θαη ηαπηφρξνλα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε γηα εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο. ηελ εγθξηηηθή απφθαζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Τν Υπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ ζα θνηλνπνηεί ζην ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ρξεκαηηθφ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν ζα απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο, γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγνδφηε θαη ρξέσζε ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ (ΙΚΑ/ΔΤΑΜ ΟΑΔΓ). Ωο ηξίκελα, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη ηα ηξίκελα γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ππνβνιήο Α.Π.Γ. (Ιαλνπάξηνο έσο Μάξηηνο, Απξίιηνο έσο Ινχληνο, Ινχιηνο έσο Σεπηέκβξηνο, Οθηψβξηνο έσο Γεθέκβξηνο). 7.Υπόνορ ςποσπεωηικήρ απαζσόληζηρ Δεζμεύζειρ i. Οη επηρεηξήζεηο πος απαζσολούν από 2-9 άηομα, από 10 έωρ 49 άηομα και από 50 άηομα και άνω ππνρξενχληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (επηρνξεγνχκελνπο εξγαδφκελνπο φπσο επίζεο θαη ηζάξηζκνπο ηνπιάρηζηνλ κε επηρνξεγνχκελνπο εξγαδφκελνπο) θαη ην ίδην θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε δεκαοκηώ (18) μήνερ. Ωο δεζκεπφκελν κε επηρνξεγνχκελν πξνζσπηθφ ζεσξείηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηε άξζξν 4.1β ηεο νηθείαο ΚΥΑ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη εξγάδνληαη: α) κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, β) κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηρνξεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο ηζνδπλακεί κε δχν άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη γ) κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σην δεζκεπφκελν κε επηρνξεγνχκελν πξνζσπηθφ αλήθνπλ θαη ηα επηπιένλ άηνκα γηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί ε επηρείξεζε δηφηη έρεη ππεξβεί ηνλ αλψηαην αξηζκφ 10

11 επηρνξεγνπκέλσλ ζέζεσλ, θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ησλ επηρνξεγνχκελσλ. i. Οη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έλα (1) άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο, ππνρξενχληαη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ επηρνξεγνχκελνπ εξγαδφκελνπ θαη ην ίδην θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε δεθανθηψ (18) κήλεο. iii. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο (επηρνξεγνχκελν θαη δεζκεπφκελν) θαη εθφζνλ δελ ην αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εκπξφζεζκεο θνηλνπνίεζεο ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία, ην πξφγξακκα ζα δηαθφπηεηαη ζην ζχλνιν ηνπ. Ωο κείσζε πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ε απνρψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Σε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Υπεξεζία, αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη εθφζνλ ε αδπλακία νθείιεηαη ζε έιιεηςε αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο (πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Υπεξεζία), ζα δηαθφπηεηαη ε επηρνξήγεζε κφλν γηα ηε ζέζε απηή, ελψ ην πξφγξακκα ζα ζπλερίδεηαη θαλνληθά γηα ηηο ηπρφλ ππφινηπεο ζέζεηο. Η επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ (επηρνξεγνχκελν θαη δεζκεπφκελν) πνπ κείσζε, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ κε άηνκν κε ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα, είηε α) κε άιινλ εξγαδφκελν πνπ απαζρνιείηαη ήδε ζηελ επηρείξεζε, κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθφζνλ ην κεηαηξέςεη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο είηε β) κε άιινλ εξγαδφκελν πνπ απαζρνιείηαη ήδε ζηελ επηρείξεζε, κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ηελ επεθηείλεη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε γ) κε άλεξγν θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ην αξκφδην ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, είηε δ) κε άιιν εξγαδφκελν πνπ πξνζέιαβε ε επηρείξεζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα, είηε ε) θαη κε εξγαδφκελν άιιεο επηρείξεζεο (κε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ίδηα) απφ ηελ νπνία απνρψξεζε, είηε θαη ζη) κε άλεξγν κε ή ρσξίο δειηίν αλεξγίαο. Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κε ή ρσξίο ηελ ππφδεημε ηεο Υπεξεζίαο. iv. Κάζε άηνκν πνπ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα επηρνξεγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ην ίδην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ησλ επηρνξεγνχκελσλ εξγαδφκελσλ θαζψο θαη ηνπ δεζκεπφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο ηφζν ησλ επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ δεζκεπφκελνπ κε επηρνξεγνχκελνπ πξνζσπηθνχ απφ πιήξε απαζρφιεζε ζε κεξηθή απαζρφιεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ππάξρνπλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο θαηά κήλα γηα θάζε κηζζσηφ επηρνξεγνχκελν ή δεζκεπφκελν. Οη αλσηέξσ δεζκεχζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. 8. Επιμήκςνζη Ππογπάμμαηορ Δίλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επηρνξήγεζεο θαηά ηξηάληα (30) ην πνιχ εκέξεο κε ηζφρξνλε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο, γηα κε απφιπζε πξνζσπηθνχ, ζε πεξίπησζε: α) κε 11

12 ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, β) άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Η επηκήθπλζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κηζζσηνχ κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ είλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επηρνξήγεζεο θαη δέζκεπζεο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο γηα θάζε άηνκν πνπ αληηθαηαζηάζεθε, κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Υπεξεζίαο Απαζρφιεζεο. 9. Διακοπή επισοπήγηζηρ Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε φξνπ ή φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ, κεηά απφ νπνηαδήπνηε θαηαβνιή πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ επηρείξεζε κε απφδνζε κέζσ ηνπ αιιειφρξενπ, ζα εθαξκφδνληαη νη θάησζη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/ ), γηα ηελ δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο: «Δπηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηα θαηαξηηδφκελα θαηά ηε δηαδηθαζία απηνχ ηνπ άξζξνπ πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο θαη παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο γηα ηελ πξφζιεςε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε κε απφιπζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επηδνηείηαη θαη γεληθά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νη ίδηεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο (επηρνξεγνχκελεο θαη κε) ησλ κηζζσηψλ πνπ θαζνξίδεη ην πξφγξακκα. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ελψ ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ ΟΑΔΓ αρξεσζηήησο γηα ηηο σο άλσ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηνλ ΟΑΔΓ. Γηα ην πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απνθαζίδεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηα φξγαλα πνπ νξίδεη ν Υπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξ. δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα σο πξνο ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.» Σηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο δαπάλεο έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ αρξεσζηήησο απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ.7 ηνπ λ.1262/1982 (ΦΔΚ 70/Α / ), φπσο ηζρχεη, γηα ηελ απφδνζε ζηνλ ΟΑΔΓ. Γηα ην πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ, θαη ζηηο δπν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απνθαζίδεη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο, πνπ απνθαίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ γηα ηε δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο κε επηζηξνθή ηνπ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνχ. Αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ πνζφ είλαη ην αλαινγνχλ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ επί ησλ κελψλ πνπ δελ ηήξεζε ε επηρείξεζε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα ησλ κελψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 10. Παπαγπαθή αξίωζηρ Σε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο πέξαλ ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Α.Π.Γ. ηνπ θάζε ηξηκήλνπ, ηφηε ε αμίσζή ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ παξαγξάθεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο Απαζρφιεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, εθφζνλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαη εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Υπεξεζίαο (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). 12

13 11. Επίλςζη διαθοπών Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ Υπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ, ζα επηιχεηαη κε απφθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. Οη ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΓ κέζσ ηεο Υπεξεζίαο ζηελ νπνία έρεη θαηαηεζεί ε αίηεζε γηα έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ Υπεξεζία. Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα σο πξνο ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ επηιχεηαη κε Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 12. Διαδικαζία παπακολούθηζηρ & ελέγσος ηος ππογπάμμαηορ Οη έιεγρνη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ αξηζκ. 2/34255/0022/ ΚΥΑ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη κε ηελ κε αξηζκφ 2854/ Απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΟΑΔΓ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο θαη νπσζδήπνηε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο (δσδεθάκελν δηάζηεκα επηρνξήγεζεο θαη εμάκελν δηάζηεκα δέζκεπζεο). Γηα ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο ηεο έληαμεο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο παξαδίδεηαη ζηελ επηρείξεζε. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ φξσλ πινπνίεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν Ο.Α.Δ.Γ. ηεξεί μερσξηζηφ θάθειν γηα θάζε επηρείξεζε πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα. Ο θάθεινο απηφο δηαηεξείηαη ζηηο Υπεξεζίεο Απαζρφιεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα, μεθηλψληαο απφ ηελ αίηεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (δηθαηνινγεηηθά ππαγσγήο θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο, παξαζηαηηθά δαπαλψλ ηφζν ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο φζν θαη ηεο Υπεξεζίαο (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) πνπ θαηαβάιιεη ηελ επηρνξήγεζε, δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Υπεξεζίαο φπσο εγθξηηηθέο απνθάζεηο, απνθάζεηο έλαληη πηζαλψλ ελζηάζεσλ, εθζέζεηο ειέγρσλ θ.ι.π.) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ, ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα: ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ Δζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα ηελ πξφιεςε ή ηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ Οη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη: Να παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηνπο ειεγθηέο ππαιιήινπο. Να ηεξνχλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη δηθαηνχρνη ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ππνρξενχληαη γηα ηα αθφινπζα: λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ

14 λα απνδέρνληαη φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ παξνρή ζε απηά φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη. λα ηεξνχλ θαη λα θαηαζέηνπλ ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΦΙΙΙ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ λα ηεξνχλ αξρείν ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηνχλ, σο πξνο ην θπζηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπο αληηθείκελν Σηα πιαίζηα δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ ηεο ζψξεπζεο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα δεκνζηνπνηνχληαη νη δηθαηνχρνη επηρεηξήζεηο, ε νλνκαζία ηνπ έξγνπ θαη ηα πνζά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη γηα ην έξγν ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/ Σελικέρ διαηάξειρ 1. Η ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα, ιήγεη απηφκαηα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αηηήζεσλ, χζηεξα απφ ηελ θάιπςε ησλ ηειεπηαίσλ θαηαλεκεζεηζψλ ζέζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ, φπσο νξίδνληαη ζηε παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο νηθείαο ΚΥΑ. Μεηά ηελ απηφκαηε ιήμε ηεο αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ζπλερίδεηαη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί κέρξη ην 20% ησλ αξρηθά θαηαλεκεζεηζψλ ζέζεσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή νη ζέζεηο παξακέλνπλ ζε ζηάδην αλακνλήο θαη ηθαλνπνηνχληαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ θελέο ζέζεηο 2. Τν Γ.Σ. ηνπ Οξγαληζκνχ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ α) λα αλαθαηαλείκεη ηηο ζέζεηο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο νηθείαο ΚΥΑ, β) λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαη γ) λα αλαζηείιεη, λα ζπλερίζεη θαη λα ιήμεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ γηα ηκήκα ή ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμεηδηθεχνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΟΑΔΓ. 14

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν.

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Ο /752/ Κ.Τ.Α.(ΦΔΚ.1663/ηεχρνο Β/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε.Κ.Ο /752/ Κ.Τ.Α.(ΦΔΚ.1663/ηεχρνο Β/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδικό ηπιεηέρ Ππόγπαμμα ενίζσςζηρ επγοδοηών με επισοπήγηζη πος ανηιζηοισεί ζηο ύτορ ηυν ζςνολικών αζθαλιζηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Να έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ 01/09/2009θαη κεηά

Να έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ 01/09/2009θαη κεηά Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ 800 Νέωμ Ελεύθεοωμ Επαγγελμαςιώμ αμέογωμ Αςόμωμ με Αμαπηοίεπ (A.με.Α), Απεναοςημέμωμ από εναοςηριξγόμεπ ξσρίεπ και Απξτσλακιρμέμωμ αςόμωμ και Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ 50 θέρεωμ Εογξμξμικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΘΔΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ταρ. Γ/λζε : Νίθεο 10 Αζήλα, 31/07/2015 Ταρ. Κψδηθαο : 105 63, Σχληαγκα Πιεξνθνξίεο: Α. Αξβαλίηε, Γ. Τζψλε,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα