Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ"

Transcript

1 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ Γηαλλάθεο Αξηζηνηέιεο Α.Δ.Μ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Δρ. Αλησληάδεο Παληειήο Επίκοσρος Καθηγητής

2 Πεξηερόκελα Πξόινγνο...ζει.3 Δηζαγσγή...ζει.4 Πνιηηηθή, νηθνλνκία θαη ηερληθνί νδεγνί γηα ηνλ άλεκν...ζει.5 Οηθνλνκηθή Οδεγνί...ζει.7 Σερληθνί Οδεγνί...ζει.7 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα...ζει.8 Οηθνλνκηθά Θέκαηα...ζει.8 Ηζηνξηθό θαη Μέζνδνη...ζει.10 Αηνιηθή Δλέξγεηα θαη ηνπνζεζίεο γηα αλεκνγελλήηξηεο...ζει.11 Λεηηνπξγία ηεο Αλεκνγελλήηξηαο...ζει.12 Σύπνη ηνπξκπίλσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο...ζει.14 Μεγέζε ηνπξκπίλσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο...ζει.14 Απνδνηηθόηεηα...ζει.19 Λεηηνπξγία ηεο Diesel γελλήηξηαο...ζει.19 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο...ζει.19 πρλέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο...ζει.22 Αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα...ζει.27 Γεληθά πεξί βηνµάδαο...ζει.30 Σo δπλακηθό ηεο βηνκάδαο ζηελ Διιάδα...ζει.33

3 Σερλνινγίεο ελεξγεηαθήο µεηαηξνπήο βηνµάδαο...ζει.34 Βηνληίδει...ζει.35 Σα Οηθνλνκηθά Σνπ Βηνληίδει...ζει.36 Ζ Δπξσπατθή Πξννπηηθή Γηα Σν Βηνληίδει...ζει.38 Βηνθαύζηκα γηα παξαγσγή ελέξγεηαο...ζει.40 πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ & Θεξκόηεηαο...ζει. 41 Φσηνβνιηατθά θαη Ζιεθηξηζκόο... ζει. 48- ζει. 63 Βηβιηνγξαθία...ζει. 64

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παγθφζκηα δήηεζε ελέξγεηαο απμάλεηαη δηαξθψο. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο νη αλάγθεο ηνπ πιαλήηε ζα απμεζνχλ θαηά 35-40% κέζα ζηα επφκελα 15 ρξφληα, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, ηεο αχμεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φιν ηνλ πιαλήηε θαη ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη φζσλ απηή ζπλεπάγεηαη. Σα απνζέκαηα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ηνπ πιαλήηε (άλζξαθαο θαη πεηξέιαην) δελ είλαη αλαλεψζηκα θαη ζε πξνβιέςηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα εμαληιεζνχλ. Δπηπιένλ ε θαηαλάισζε νξπθηψλ θαπζίκσλ πξνθάιεζε θαη ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, φπσο ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο φμηλεο βξνρήο, θαζψο θαη ζεκαληηθέο θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο, πνπ απνηεινχλ κεγάιεο απεηιέο γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Απφ κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη πξνθχπηεη φηη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ αηκφζθαηξα απμάλνπλ ζηαζεξά ρξφλν κε ην ρξφλν, κε ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο λα έρεη ηε κεγαιχηεξε άκεζε ζπκκεηνρή ζηηο εθπνκπέο απηέο. Δίλαη, ινηπφλ, επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ειαηηψζνπκε ηελ εμάξηεζή καο απφ ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο αληηθαζηζηψληαο ηηο κε άιιεο, αλαλεψζηκεο θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ην ζπλνιηθφ δπλακηθφ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 θνξέο κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα.

5 Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο Οη ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο (ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΔ), ή νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια) είλαη κνξθέο εθκεηαιιεχζηκεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη άιιεο. Ο φξνο «ήπηεο» αλαθέξεηαη ζε δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηαξράο, γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο δελ απαηηείηαη θάπνηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε, φπσο εμφξπμε, άληιεζε ή θαχζε, φπσο κε ηηο κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχκελεο πεγέο ελέξγεηαο, αιιά απιψο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ξνήο ελέξγεηαο ζηε θχζε. Γεχηεξνλ, πξφθεηηαη γηα «θαζαξέο» κνξθέο ελέξγεηαο, πνιχ «θηιηθέο» ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ απνδεζκεχνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα, φπσο νη ππφινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Έηζη νη ΑΠΔ ζεσξνχληαη απφ πνιινχο κία αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Γε. Χο «αλαλεψζηκεο πεγέο» ζεσξνχληαη γεληθά νη ελαιιαθηηθέο ησλ παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ άλζξαθα), φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή. Ο ραξαθηεξηζκφο «αλαλεψζηκεο» είλαη θάπσο θαηαρξεζηηθφο, κηαο θαη νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πεγέο, φπσο ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα δελ αλαλεψλνληαη ζε θιίκαθα ρηιεηηψλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ΑΠΔ έρνπλ κειεηεζεί σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αλακελφκελεο εμάληιεζεο ησλ (κε αλαλεψζηκσλ) απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σειεπηαία απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη απφ πνιιά κεκνλσκέλα θξάηε, πηνζεηνχληαη λέεο πνιηηηθέο γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ πξνάγνπλ ηέηνηεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη γηα ηα θξάηε κέιε. Οη ΑΠΔ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη θεληξηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο ζρνιήο ησλ νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη θάπνηα επηξξνή ζην νηθνινγηθφ θίλεκα. Οη ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο βαζίδνληαη θαη' νπζίαλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε εμαίξεζε ηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε νπνία είλαη ξνή ελέξγεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θινηνχ ηεο γεο, θαη ηελ ελέξγεηα απ' ηηο παιίξξνηεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε βαξχηεηα. Οη βαζηδφκελεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη αλαλεψζηκεο, κηαο θαη δελ πξφθεηηαη λα εμαληιεζνχλ φζν ππάξρεη ν ήιηνο, δειαδή γηα κεξηθά αθφκα δηζεθαηνκχξηα ρξφληα. Οπζηαζηηθά είλαη ειηαθή ελέγεηα "ζπζθεπαζκέλε" θαηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν: ε βηνκάδα είλαη ειηαθή ελέξγεηα δεζκεπκέλε ζηνπο ηζηνχο ησλ θπηψλ κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο, ε αηνιηθή εθκεηαιιεχεηαη ηνπο αλέκνπο πνπ πξνθαινχληαη απ' ηε ζέξκαλζε ηνπ αέξα ελψ απηέο πνπ βαζίδνληαη ζην λεξφ εθκεηαιιεχνληαη ηνλ θχθιν εμάηκηζεο-ζπκπχθλσζεο ηνπ λεξνχ θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα δελ είλαη αλαλεψζηκε, θαζψο ηα γεσζεξκηθά πεδία θάπνηα ζηηγκή εμαληινχληαη.

6 Υξεζηκνπνηνχληαη είηε άκεζα (θπξίσο γηα ζέξκαλζε) είηε κεηαηξεπφκελεο ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο (θπξίσο ειεθηξηζκφ ή κεραληθή ελέξγεηα). Τπνινγίδεηαη φηη ην ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ απ' ηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη πνιιαπιάζην ηεο παγθφζκηαο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ πςειή φκσο κέρξη πξφζθαηα ηηκή ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο θαζψο θαη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ παξφληνο ζηάηνπο θβν ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα εκπφδηζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε έζησ θαη κέξνπο απηνχ ηνπ δπλακηθνχ. Δηδηθά ζηελ Διιάδα, πνπ έρεη κνξθνινγία θαη θιίκα θαηάιιειν γηα λέεο ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο, ε εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο ρψξαο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαθηλήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, σο απνηέιεζκα θπξίσο ησλ απαλσηψλ πεηξειατθψλ θξίζεσλ ηεο επνρήο, αιιά θαη ηεο αιινίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ ηε ρξήζε θιαζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξα αθξηβέο ζηελ αξρή, μεθίλεζαλ ζαλ πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο. ήκεξα φκσο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο επίζεκνπο ζρεδηαζκνχο ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη, αλ θαη απνηεινχλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο, εηνηκάδνληαη βήκαηα γηα παξαπέξα αμηνπνίεζή ηνπο. Σν θφζηνο δε ησλ εθαξκνγψλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο πέθηεη ζπλέρεηα ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θαη εηδηθά ε αηνιηθή θαη πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, αιιά θαη ε βηνκάδα, κπνξνχλ πιένλ λα αληαγσλίδνληαη ζηα ίζα παξαδνζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ν άλζξαθαο θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα. Δλδεηθηηθά, ζηηο Ζ.Π.Α. έλα 6% ηεο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ελψ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2010 ην 25% ηεο ελέξγεηαο ζα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (θπξίσο πδξνειεθηξηθά θαη βηνκάδα). Δίδε ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο Αηνιηθή ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηήζεθε παιηφηεξα γηα ηελ άληιεζε λεξνχ απφ πεγάδηα θαζψο θαη γηα κεραληθέο εθαξκνγέο (π.ρ. ηελ άιεζε ζηνπο αλεκφκπινπο). Έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πιαηηά γηα ειεθηξνπαξαγσγή. Ζιηαθή ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο (ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο θαη θνχξλνη) ελψ ε ρξήζε ηεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ έρεη αξρίζεη λα θεξδίδεη έδαθνο, κε ηελ βνήζεηα ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

7 Τδαηνπηψζεηο. Δίλαη ηα γλσζηά πδξνειεθηξηθά έξγα, πνπ ζην πεδίν ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο εμεηδηθεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηα κηθξά πδξνειεθηξηθά. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Βηνκάδα. Υξεζηκνπνηεί ηνπο πδαηάλζξαθεο ησλ θπηψλ (θπξίσο απνβιήησλ ηεο βηνκεραλίαο μχινπ, ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο δάραξεο) κε ζθνπφ ηελ απνδέζκεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχηεθε απ' ην θπηφ κε ηε θσηνζχλζεζε. Αθφκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αζηηθά απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα δψζεη βηναηζαλφιε θαη βηναέξην, πνπ είλαη θαχζηκα πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ απφ ηα παξαδνζηαθά. Δίλαη κηα πεγή ελέξγεηαο κε πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πιαηηά ζην κέιινλ. Γεσζεξκηθή ελέξγεηα. Πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απ' ηε ξαδηελεξγφ απνζχλζεζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο γεο. Δίλαη εθκεηαιιεχζηκε εθεί φπνπ ε ζεξκφηεηα απηή αλεβαίλεη κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ επηθάλεηα, π.ρ. ζηνπο ζεξκνπίδαθεο ή ζηηο πεγέο δεζηνχ λεξνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε απεπζείαο γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο είηε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Ζ Ηζιαλδία θαιχπηεη ην 80-90% ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ, φζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε, θαη ην 20%, φζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξηζκφ, κε γεσζεξκηθή ελέξγεηα. Δλέξγεηα απφ παιίξξνηεο. Δθκεηαιιεχεηαη ηε βαξχηεηα ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο, πνπ πξνθαιεί αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Σν λεξφ απνζεθεχεηαη θαζψο αλεβαίλεη θαη γηα λα μαλαθαηέβεη αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη κέζα απφ κηα ηνπξκπίλα, παξάγνληαο ειεθηξηζκφ. Έρεη εθαξκνζηεί ζηελ Αγγιία, ηε Γαιιία, ηε Ρσζία θαη αιινχ. Δλέξγεηα απφ θχκαηα. Δθκεηαιιεχεηαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο. Δλέξγεηα απφ ηνπο σθεαλνχο. Δθκεηαιιεχεηαη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηα ζηξψκαηα ηνπ σθεαλνχ, θάλνληαο ρξήζε ζεξκηθψλ θχθισλ. Βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο.

8 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα Πιενλεθηήκαηα Δίλαη πνιχ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνληαο νπζηαζηηθά κεδεληθά θαηάινηπα θαη απφβιεηα. Γελ πξφθεηηαη λα εμαληιεζνχλ πνηέ, ζε αληίζεζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξψλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ. Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ, θαηαξγψληαο ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο (θαηαξρήλ γηα ηελ χπαηζξν) αιιά θαη γηα κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Ο εμνπιηζκφο είλαη απιφο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θαη έρεη κεγάιν ρξφλν δσήο. Δπηδνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο.

9 Μεηνλεθηήκαηα Έρνπλ αξθεηά κηθξφ ζπληειεζηή απφδνζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ή θαη ρακειφηεξν. πλεπψο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ζε κεγάιε επηθάλεηα γεο. Γη' απηφ ην ιφγν κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Ζ παξνρή θαη απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο αιιά θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη. Γηα ηηο αηνιηθέο κεραλέο ππάξρεη ε άπνςε φηη δελ είλαη θνκςέο απφ αηζζεηηθή άπνςε θη φηη πξνθαινχλ ζφξπβν θαη ζαλάηνπο πνπιηψλ. Με ηελ εμέιημε φκσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο θαη ηελ πξνζεθηηθφηεξε επηινγή ρψξσλ εγθηάζηαζεο (π.ρ. ζε πιαηθφξκεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα) απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζρεδφλ ιπζεί. Γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ιέγεηαη φηη πξνθαινχλ έθιπζε κεζαλίνπ απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απ' ην λεξφ θη έηζη ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηελ παξαθάησ εξγαζία ζα γίλεη κηα νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε δπν ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κέζσ ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ βηνθαπζίκσλ.

10 Αηνιηθή Δλέξγεηα Καη Ζιεθηξηζκόο

11 Δηζαγσγή Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ αηνιηθή ελέξγεηα έρεη απμεζεί ξαγδαία ζηηο ΖΠΑ ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1. Παξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε ε αηνιηθή ελέξγεηα παξακέλεη έλα κηθξφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο ΖΠΑ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Μηλεζφηα έρεη αλαπηπρζεί ζε απάληεζε ζηελ νκνζπνλδηαθή έθπησζε θφξνπ παξαγσγήο (PTC), ε νπνία πξνζθέξεη ζήκεξα δέθα ρξφληα εθπηψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Πξφζζεηα θίλεηξα ηνπ θξάηνπο γηα ηα κηθξά έξγα αηνιηθήο ελέξγεηαο (ιηγφηεξν απφ 2,0 MW), θαη θαηαζηαηηθφ πνπ ζα ππνρξεψλνπλ ηελ αγνξά πνζνηήησλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έρνπλ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε Μηλεζφηα. ΖΠΑ: Δγθαηεζηεκέλε παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε κεγαβάη Πεγή: Ακεξηθαληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ρήκα 1

12 Πεγέο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ ην 2004 Πεγή: Energy Information Agency ρήκα 2 Πνιηηηθή, νηθνλνκία θαη ηερληθνί νδεγνί γηα ηνλ άλεκν. Ζ αηνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Μηλεζφηα έρεη βνήζεηα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ εζληθψλ παξαγφλησλ πνπ αξρίδεη κε ηελ πνιηηηθή, ε νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη ηηο βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ αθφινπζε ιίζηα απνκνλψλεη θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία νξηζκέλσλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ: 1. Ρπζκηζηηθή πνιηηηθή πξάμε θνηλσληθήο σθέιεηαο (PURPA) λνκνζεζία πνπ απαηηεί απφ επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο λα δέρνληαη αηνιηθή ελέξγεηα θαη άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην "θφζηνο πνπ απνθεχγεηαη," 2. Οκνζπνλδηαθή Ρπζκηζηηθή Δπηηξνπή Δλέξγεηα (FERC) πνιηηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζην δίθηπν απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,

13 3. Ηζρπξφ ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ ηα άηνκα θαη νη νκάδεο λα ππνζηεξίμνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, 4. Αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα αηνιηθή ελέξγεηα θαη άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έλαληη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα ή απφ άιια θξάηε ή έζλε θαη 5. Γηεξεχλεζε ησλ θξαγκψλ πνπ κεηψλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Οηθνλνκηθή Οδεγνί 1. Ζ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ γηα ηε ζέζπηζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο έθπησζεο θφξνπ γηα παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο (PTC), ηψξα επεθηείλεηαη κέζσ ηνπ 2007 ζε 1,9 ιεπηά αλά θηινβαηψξα γηα δεθαεηή παξαγσγή. 2. Ζ αλάπηπμε ζηελ εκπεηξία ησλ ηξαπεδψλ ζε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο 3. Ζ πείξα ζηελ αγνξά αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη-σο απάληεζε ζε εηαηξηθνχο ζηφρνπο θαη δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ «πξάζηλε» ελέξγεηα θαη 4. Ζ αλάπηπμε ζηελ εκπεηξία απφ δηθεγφξνπο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσληψλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο.

14 Σερληθνί Οδεγνί 1. Τπεξεζία ηεο Μηλεζφηα γηα ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηνιηθψλ πφξσλ εληφο ηνπ θξάηνπο. 2. Αχμεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ζε ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ εηδηθά δηεζλή εκπεηξία ζηε Γεξκαλία, ηε Γαλία θαη ηελ Ηζπαλία, θαη 3. Μεγαιχηεξε έξεπλα γχξσ απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αγσγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζε θέληξα. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα Οη δηάθνξνη νδεγνί πνπ πξναλαθεξζείζα εληζρχνληαη απφ ηε θήκε ηεο αηνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο κηα θαζαξή πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δάλ ε εζληθή πνιηηηθή ή νη δηεζλείο πνιηηηθέο ζα ζηξαθνχλ πξνο ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη ηφηε ε αηνιηθή ελέξγεηα ζα θεξδίζεη ζίγνπξα ελαληη ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο νξπθηέο πεγέο. Παξαηίζεληαη θαησηέξσ ζηελ εηθφλα 3 ηα πνζά ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηνμείδηνπ ηνπ ζείνπ, ησλ νμείδησλ ηνπ αδψηνπ πνπ απειεπζεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κηαο θηινβαηψξαο κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Δθπνκπέο αλά ΚWΖ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηηο ΖΠΑ Πεγή: Δηήζηα ελεξγεηαθή επηζθόπεζε 1998 ρήκα 3

15 Οηθνλνκηθά Θέκαηα. Παξά ηηο επλντθέο επηδξάζεηο θαη ηνπο νδεγνχο πνπ επηηάρπλαλ ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Μηλεζφηα, ππάξρνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ πξηλ κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ ζπλνιηθνχ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ άλεκν. Σν θιεηδί κεηαμχ ησλ πξνβιήκαηα είλαη ε νηθνλνκηθή αδξάλεηα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ππάξρεη ιεηηνπξγεί πνιχ απνηειεζκαηηθά θαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη πνιχ θηελή. Έρνπλ ηεξάζηηεο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο ζηελ παξνρή θαηνηθηψλ, εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληψλ θαη κε ην πνζφ ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη, φηαλ ρξεηάδεηαη. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε κε θαχζε άλζξαθα είηε ππξεληθψλ βξίζθνληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ εχθνια κέζσ ηνπ επεηξσηηθφ ειεθηξηθνχ δίθηπνπ απφ ηηο πεγέο πνπ παξάγεηαη ζε ηφπνπο φπνπ ρξεηάδνληαη. Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη δηαβίβαζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο. Κόζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο κέρξη ην 2015 Πεγή: Ακεξηθάληθε ππεξεζία ελέξγεηαο ρήκα 4

16 Σν ζρήκα 4 δείρλεη φηη ην θπζηθφ αέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη ην ρακειφηεξν θφζηνο αλά θηινβαηψξα θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ, αιιά ην θφζηνο γηα απηή ηελ πεγή ηεο ελέξγεηαο έρνπλ ην πςειφηεξν θφζηνο ζε θαπζίκα. Δζθαικέλεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηα επφκελα δέθα ρξφληα ζα κπνξνχζε λα αληηζηξέςεη εχθνια απηέο ηηο βαζκνινγίεο. Καχζε άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη ειαθξψο πςειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ φηη ην θπζηθφ αέξην, αιιά έρεη θφζηνο θεθαιαίνπ ζρεδφλ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν θαη κε πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο γηα ηα θαχζηκα απφ ην θπζηθφ αέξην. Σν θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ αηνιηθή ελέξγεηα έρεη πςειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ αλά θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο πεξίπνπ δηπιάζην απφ ηνλ άλζξαθα. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα δελ έρεη θαλέλα θφζηνο γηα θαπζίκα, αιιά ην θφζηνο κεηαθνξάο είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην θαιχηεξν κέξνο ησλ πφξσλ αέξα ζηηο ΖΠΑ είλαη γεληθά αξθεηά απνκαθξπζκέλν απφ ηα θέληξα. Οη ππξεληθνί ζηαζκνί έρνπλ ην πςειφηεξν θφζηνο ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ απφ αηνιηθή ελέξγεηα, παξφκνηα Γ & Γ έμνδα κε ηελ αηνιηθή, κέηξην θφζηνο θαπζίκσλ θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ελδηάκεζν κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ άλζξαθα. Έλα ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη απφ απηή ηελ γεληθεπκέλε έξεπλα είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξαθα θαη θπζηθφ αέξην. Κάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο πεγέο ελέξγεηαο έρεη ηδηαηηεξφηεηεο. Σν θπζηθφ αέξην έρεη λα αληηκεησπίζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ. Ο άλζξαθα απαηηεί πνιχ πςειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ θαη ρξεζηκνπνηεί έλα θαχζηκν πνπ ζπκβάιιεη ζηηο πςειφηεξεο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηηο άιιεο επηινγέο. Ο άλεκνο έρεη πςειφ αξρηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ θαη ην πςειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ππξεληθνί ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο αληηκεησπίδνπλ πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα θαζψο θαη ην ελδερφκελν λνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ ιφγν ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη έλα βαζηθφ πξφβιεκα σο εκπφξεπκα ππφ ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε ρξήζε ηεο. Σερλνινγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο κπαηαξίεο είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξέο γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, φηαλ απαηηείηαη. Σα πγξά θαχζηκα θαη ην θπζηθφ αέξην κπνξεί λα κεηαθέξνληαη κε αγσγνχο θζελά. Σα πγξά θαχζηκα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε δεμακελέο φπσο θαη ην θπζηθφ αέξην κπνξεί λα είλαη ππφ πίεζε θαη λα απνζεθεχεηαη κέρξη λα ρξεηαζηεί. Αληίζεηα ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πξέπεη λα παξάγεηαη ζηε ζσζηή πνζφηεηα ζην ζσζηφ ρξφλν γηα λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη κε ην θηχπεκα ελφο δηαθφπηε λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα. Σεξάζηηεο επελδχζεηο έγηλαλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο

17 Βφξεηαο Ακεξηθήο κε ππνινγηζηέο θαη άιιεο ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ηε ζσζηή πνζφηεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ζσζηφ ρξφλν. Ηζηνξηθό θαη Μέζνδνη Σν χςνο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο ζε κηα αλεκνγελλήηξηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζρεηηθά κε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα πνπ εηλαη δηαζέζηκε ζηελ ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε. Όπσο ζα θαλεί αξγφηεξα ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε γελλήηξηα είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αλεκνγελλήηξηα. Οη επελδπηέο ζέινπλ κηα ηνπνζεζία κε ηα αηνιηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απν ηελ ηνπξκπίλα θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηηο ψξεο αηρκήο (ζπλήζσο 9:00 πκ κε 9:00 κ.κ., Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα απν ηνλ Ηνχλην κέρξη ηνλ επηέκβξην). Με πεξηζζφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξηνζηξνβίινπ, ιηγφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηαζεξή δχλακε 65% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ αηρκήο. Αηνιηθή Δλέξγεηα θαη ηνπνζεζίεο γηα αλεκνγελλήηξηεο Οη αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα λα κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ πνπ θηλεί ηηο ιεπίδεο ηνπο ζε ζπλερέο ξεχκα. Ο ηχπνο γηα ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ εκθαλίδεηαη θάησ: Power =1/2 pav^3 νπνπ p είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα A ε επηθάλεηα επαθήο ησλ ιεπίδσλ V ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ Δπεηδή ε ηζρχο δηαηίζεηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε θχβνπο, ζρεηηθά κηθξέο απμήζεηο ζηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ερεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηζρχνο πνπ δηαζέηεη θίλεζε ηηο ιεπίδεο ηνπ ζηξνβίινπ. Ο παξάγνληαο απηφο ζηνλ ηχπν είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ επηινγή ησλ ηφπσλ αλάπηπμε αηνιηθήο ελέξγεηαο κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή εηήζηα ηαρχηεηα ηνπ. Σν ζρήκα 5 δείρλεη ηε ζεσξεηηθή αχμεζε ηεο ηζρχνο ζηα 15 κίιηα αλά ψξα ζηελ πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ κία αλεκνγελλήηξηα γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Μπνξεί θαλείο λα δεη απφ ηελ θακπχιε απηή, φηη κηα ηνπνζεζία κε κηα ηαρχηεηα αλέκνπ 17 κίιηα/ψξα είλαη πεξίπνπ 50 % θαιχηεξε απφ κηα άιιε κε ηαρχηεηα αλέκνπ 15 κίιηα/ψξα.

18 Παξνκνίσο, κηα πεξηνρή κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ησλ 19 κίιησλ/ψξα ζα πξέπεη λα έρνπλ δχν θνξέο ηε δχλακε ηνπ ελφο κε 15 κίιηα/ψξα. Ο φξνο γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα θαηά ηνλ ηχπν πνπ καο ιέεη φηη πην δξνζεξέο πεξηνρέο ερνπλ ππθλφηεξν αέξα θαη είλαη ζε ζέζε λα θηλνχλ ηηο ιεπίδεο κηαο αλεκνγελλήηξηαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ν δεζηφο αέξαο. Θα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη νη αλεκνγελλήηξηεο δελ κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα δεζκεχνπλ πνιχ πςειά ηκήκαηα ηνπ ζεσξεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ αέξα, αιιά πξέπεη πάληα λα επηηξέπνπλ έλαλ νξηζκέλν φγθν αέξα γηα λα πεξάζεη απφ ηα πηεξχγηα. ρήκα 5 Λεηηνπξγία ηεο Αλεκνγελλήηξηαο Όιεο νη αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ θακπχιε ηζρχνο, ε νπνία εθπξνζσπεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν ζρήκα 6 δείρλεη ηα επίπεδα ηζρχνο έλνο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ αλεκνγελλήηξηαο πνπ κπνξεί λα παξαγάγεη ζε δηάθνξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Ζ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλεκνγελλήηξηαο ψζηε λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ρακειή ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη κεγάινη θαηαζθεπαζηέο αλεκνγελλεηξηψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ (θάησ) ηε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, φηαλ κηα αλεκνγελλήηξηα θηάζεη ηε κέγηζηε ηζρχ.

19 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ηεο NEG Micon 1,65 MW αλεκνγελλήηξηαο Πεγή: Minnesota Department of Commerce ρήκα 6 Πνιιά ζεκεία ζρεηηθά κε ηελ θακπχιε ηζρχνο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλάιπζή καο. Κάησ απφ νξηζκέλεο ηαρχηεηεο αλέκνπ, δελ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ειάρηζηε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ πνπ κπνξεί λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα νλνκάδεηαη "cut-in" ηαρχηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα 10 κηιία αλά ψξα γηα ην παξαπάλσ δηάγξακκα κε ηα πηεξχγηα ζε ηαρχηεηεο 14 κε 29 ζηξνθέο αλά ιεπηφ, αλάινγα κε ην κνληέιν. ε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ηελ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο πνπ επηηεχρζεθε θαηά 1,65 κεγαβάη. Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα, ε παξαγσγή ζα παξακείλεη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ πςειφηεξε απφδνζε θαη πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Οη cut-out ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη ζπρλά γχξσ ζηα 55 κε 65 κίιηα/ψξα γηα πνιιά κνληέια θαη είλαη ην ζεκείν φπνπ ε αλεκνγελλήηξηα ζέηεη ηξνρνπέδε γηα λα θέξεη ηηο ιεπίδεο ζε κηα ηέηνηα ζηάζε ψζηε λα ηηο πξνζηαηεχζεη. Δπηπιένλ, νη ιεπίδεο πεξηζηξέθνληαη 90 κνίξεο ζε ζρέζε κε ηνλ άλεκν θαη ζηαζεξνπνηνχληαη. Αθνχ ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα πέζεη θάησ απν ηελ ηαρχηεηα δηαθνπήο (cut-out) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφηε ην ζχζηεκα ζα επαλαθέξεη ηηο ιεπίδεο ζηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε θαη ζα ειεπζεξψζεη ην θξέλν ψζηε ε αλεκνγελλήηξηα λα παξάγεη θαη πάιη.

20 Πόζε ελέξγεηα ππάξρεη ζηνλ άλεκν; Πξαθηηθόο ηξόπνο ππνινγηζκνύ Παξαθάησ ζα δνχκε ηνλ απιφ ηχπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε ηελ ηζρχ πνπ κπνξεί λα δψζεη κηα αλεκνγελλήηξηα. Πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζηνλ άλεκν θαη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απηήο πνπ κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ζε κεραληθή/ειεθηξηθή, φπσο ην φξηζε ν Γεξκαλφο επηζηήκνλαο Albert Betz. Κηλεηηθή ελέξγεηα: 0,5 Υ Μάδα Υ (Σαρχηεηα ζην ηεηξάγσλν) Ζ κάδα ππνινγίδεηαη ζε Kg θαη ε ηαρχηεηα ζε m/s (κέηξα αλά δεπηεξφιεπην). Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη ζε Joules. Ζ ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζε κεδέλ πςφκεηξν είλαη 1,23 Kg αλά θπβηθφ κέηξν. Έηζη ινηπφλ ε κάδα ηνπ αέξα πνπ πεξλά απφ ηελ επηθάλεηα πνπ θαιχπηνπλ ηα πηεξχγηα κηαο αλεκνγελλήηξηαο, πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: Μάδα/δεπηεξφιεπην (kg/s) = Σαρχηεηα (m/s) x Δπηθάλεηα (m2) x Ππθλφηεηα (kg/m3) πλδπάδνληαο ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, πξνθχπηεη ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ ζηα πηεξχγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο (ζε Watt): Ηζρχο (Watt) = 0.5 Υ επηθάλεηα (m2) Υ 1,23 Υ ηξεηο θνξέο ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε m/sec Σν 1,23 ηζρχεη γηα αλεκνγελλήηξηεο ηνπνζεηεκέλεο ζην ίδην επίπεδν κε ηε ζάιαζζα - φζν αλεβαίλνπκε ζε πςφκεηξν απηφ αιιάδεη, φρη φκσο ηφζν ψζηε λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ην απνηέιεζκα. Απηή είλαη ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ. Ο Albert Betz ππνιφγηζε φκσο φηη ην κέγηζην πνπ κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε απφ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε κεραληθή ελέξγεηα κε ηελ θίλεζε ελφο ξφηνξα (φπσο ζε κηα αλεκνγελλήηξηα) είλαη 59,3%. Δδψ ινηπφλ κπαίλεη θαη ην φξην ηνπ 59,3% αιιά θαη νη απψιεηεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο (ηξηβήο, θαισδίσλ θ.α.). Έηζη ζπλήζσο ε ηειηθή ηζρχο πνπ παίξλνπκε απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα είλαη ην 30-40% ηεο ηζρχνο ηνπ αλέκνπ πνπ ππνινγίζακε κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν. ηηο αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 15-30%.

21 Παξάδεηγκα: Έζησ φηη έρνπκε κηα αλεκνγελλήηξηα, ηνπνζεηεκέλε ζην χςνο ηεο ζάιαζζαο, κε δηάκεηξν ξφηνξα 5 κέηξα (δειαδή δπφκηζε κέηξα ην θάζε πηεξχγην). Θέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηζρχ πνπ κπνξεί λα δψζεη ζε ηαρχηεηεο αλέκνπ ηεο ηάμεσο ησλ 12 κέηξσλ αλά δεπηεξφιεπην (m/s). Ζ επηθάλεηα πνπ θαιχπηεη ν ξφηνξαο είλαη π επί [(δηάκεηξνο δηα δχν) ζην ηεηξάγσλν], δειαδή: Δπηθάλεηα (m2) = 3,14 Υ (2,5 Υ 2,5) = 19,63 ηεξαγσληθά κέηξα (m2). Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηζρχνο ηνπ αλέκνπ: Ηζρχο (Watt) = 0,5 Υ 19,63 Υ 1,23 Υ (12Υ12Υ12) = Watt Λακβάλνληαο ππφςε θαη ην φξην ηνπ Betz (59,3%), βιέπνπκε φηη ε ηζρχο απηήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε ηαρχηεηα αλέκνπ 12 m/s δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα Υ 0,593 = Watt. ηελ πξάμε βέβαηα, εμ αηηίαο θαη άιισλ απσιεηψλ, ζα δίλεη απφ 6.000W έσο 9.000W θαη απηφ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε (άξηζηα ζρεδηαζκέλε θαη κεγάιε αλεκνγελλήηξηα)! Αλ κάιηζηα ήηαλ θάζεηνπ άμνλα, ζα είρε ρακειφηεξε απφδνζε θαη ε ηζρχο ζα ήηαλ αληίζηνηρα απφ 3.000W έσο 6.000W ην πνιχ.

22 Σύπνη ηνπξκπηλώλ αηνιηθήο ελέξγεηαο Οη ζχγρξνλεο ηνπξκπίλεο αηνιηθήο ελέξγεηαο εκπίπηνπλ ζε δχν βαζηθέο νκάδεο: ηελ θαηεγνξία ηνπ νξηδνληίνπ άμνλα, φπσο θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία, θαη ην ζρέδην ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα, φπσο ην κνληέιν Darrieus, κε ηε κνξθή ελφο εξγαιείνπ κε ην νπνίν ρηππάκε απγά. Έρεη ην φλνκα ηνπ Γάιινπ πνπ ην εθεχξε. Οη ηνπξκπίλεο νξηδφληηνπ άμνλα ζπλήζσο έρνπλ δχν ή ηξία πηεξχγηα. Απηέο κε ηα ηξία πηεξχγηα ιεηηνπξγνχλ κε πλνή αλέκνπ πξνο ηα πάλσ, upwind, κε ηα πηεξχγηα λα είλαη ζηξακκέλεο πξνο ηε θνξά ηνπ αλέκνπ. Ζ ηνπξκπίλα αηνιηθήο ελέξγεηαο GE, ησλ 3,6 megawatt είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξφηππα πνπ ζηήζεθαλ πνηέ. Οη κεγαιχηεξεο ηνπξκπίλεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο Μεγέζε ηνπξκπηλώλ αηνιηθήο ελέξγεηαο Οη ηνπξκπίλεο εκπνξηθήο θιίκαθαο θπκαίλνληαη ζε κέγεζνο απφ 100 kw έσο αξθεηά MW. Οη κεγαιχηεξεο ηνπξκπίλεο ηνπνζεηνχληαη ζε νκάδεο ζηα αηνιηθά πάξθα, ηα νπνία παξέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. Οη κηθξέο, κνλέο ηνπξκπίλεο, θάησ ησλ 100 kw, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπίηηα θαη γηα θπθιηθέο θεξαίεο ηειεπηθνηλσληψλ, ή γηα άληιεζε λεξνχ. Οη κηθξέο ηνπξκπίλεο κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε γελλήηξηεο πεηξειαίνπ, κπαηαξίεο θαη θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Απηά ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη πβξηδηθά αηνιηθά ζπζηήκαηα θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε καθξηλέο πεξηνρέο, εθηφο δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο.

23 Σν εζσηεξηθφ ηεο ηνπξκπίλα ο αηνιηθήο ελέξγεηαο Αλεκνκεηξεηήο (Anemometer): Μεηξά ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη κεηαθέξεη δεδνκέλα γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζηνλ ειεγθηή. Πηεξύγηα (Blades): Οη πεξηζζφηεξεο αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ δχν ή ηξεηο ιεπίδεο. Ο άλεκνο θπζψληαο πάλσ ζηηο ιεπίδεο ηηο πξνθαιεί λα «ζεθσζνχλ» θαη λα πεξηζηξαθνχλ. Φξέλν (Brake): Έλαο δίζθνο θξέλνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαηά ηξφπν κεραληθφ, ειεθηξηθφ ή πδξαπιηθφ, ψζηε λα ζηακαηά ν ξφηνξαο (ειεθηξηθφο θηλεηήξαο) ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο. Διεγθηήο (Controller): Ο ειεγθηήο εθθηλά ηε κεραλή γηα ηαρπηεηεο αλέκνπ κεγαιχηεξεο απφ 8 κε 16 mph θαη ηελ θιείλεη φηαλ θηάζνπλ ζηα 55 mph πεξίπνπ. Οη ηνπξκπίλεο δελ ιεηηνπξγνχλ γηα ηαρχηεηεο αλέκνπ κεγαιχηεξεο ησλ 55 mph γηαηί θηλδπλέπνπλ λα θαηαζηξαθνχλ

24 Κηβώηην Σαρπηήησλ (Gear box): Σα γξαλάδηα ζπλδένπλ ηνλ άμνλα ρακειήο ηαρχηεηαο κε ηνλ άμνλα πςειήο ηαρχηεηαο θαη απμάλνπλ ηηο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο απφ πεξίπνπ 30 έσο 60 πεξηζηξνθέο ην ιεπηφ (rpm = πεξηζηξνθή αλά ιεπηφ) ζε 1000 έσο 1800 πεξηζηξνθέο ην ιεπηφ, πνπ είλαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο πνπ νη πεξηζζφηεξεο αλεκνγελλήηξηεο απαηηνχλ ψζηε λα παξαγάγνπλ ειεθηξηζκφ. Σν θηβψηην ηαρπηήησλ είλαη αθξηβφ (θαη βαξχ) εμάξηεκα ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη νη κεραληθνί εξεπλνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλεκνγελλεηξηψλ «άκεζεο ψζεζεο» ( direct-drive ) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο θαη δελ ρξεηάδνληαη θηβψηην ηαρπηήησλ. Γελλήηξηα (Generator): πλήζσο κηα γελλήηξηα εηζαγσγήο πνπ εχθνια βξίζθεη θαλείο ζην εκπφξηα θαη παξάγεη ειεθηξηζκφ 60-cycle AC. Άμνλαο πςειήο ηαρύηεηαο (High-speed shaft): Θέηεη ηε γελλήηξηα ζε θίλεζε. Άμνλαο ρακειήο ηαρύηεηαο (Low-speed shaft): Ο ξφηνξαο (rotor, ειεθηξηθφο θηλεηήξαο) ζηξέθεη ηνλ άμνλα ρακειήο ηαρχηεηαο ζε πεξίπνπ 30 έσο 60 πεξηζηξνθέο ην ιεπηφ. Αηξαθηίδην (Nacelle) : Σν αηξαθηίδην βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ πχξγνπ θαη πεξηέρεη ην θηβψηην ηαρπηήησλ, ηνπο άμνλεο ρακειήο θαη πςειήο ηαρχηεηαο, ηε γελλήηξηα, ηνλ ειεγθηή θαη ην θξέλν. Μεξηθά αηξαθηίδηα είλαη ηφζν κεγάια, ψζηε αθφκε θαη έλα ειηθφπηεξν κπνξεί λα πξνζγεησζεί πάλσ ηνπο.

25 ηξνθή Πηεξπγίσλ (Pitch): Οη ιεπίδεο ζηξέθνληαη, ή ζηξίβνπλ γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ άλεκν, ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ξφηνξα (ειεθηξηθνχ θηλεηήξα) θαη λα εκπνδίδνπλ ηνλ ξφηνξα απφ ην λα ζηξίβεη ζε αλέκνπο νη νπνίνη είλαη ππεξβνιηθά ηζρπξνί ή ππεξβνιηθά αζζελείο γηα λα παξαγάγνπλ ειεθηξηζκφ. Ζιεθηξηθόο Κηλεηήξαο / Ρόηνξαο (Rotor): Οη ιεπίδεο θαη ε πιήκλε (ην θέληξν ηνπ άμνλα) καδί νλνκάδνληαη ξφηνξαο. Ππιώλαο / Πύξγνο (Tower): Οη πχξγνη θαηαζθεπάδνληαη απφ αηζάιη ζε ζσιελνεηδή κνξθή (φπσο θαίλεηαη εδψ), ηζηκέλην, ή απφ αηζάιη ζε θαθαζσηή κνξθή, ζαλ πιέγκα. Δπεηδή ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ απμάλεη κε ην χςνο, νη ςειφηεξνη πχξγνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηνπξκπίλεο λα «αηρκαισηίζνπλ» πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη λα παξαγάγνπλ πεξηζζφηεξνλ ειεθηξηζκφ. Καηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ (Wind direction): Απηή είλαη κηα αλεκνγελλήηξηα κε πλνή αλέκνπ πξνο ηα πάλσ "upwind", έηζη νλνκαδφκελε δηφηη ιεηηνπξγεί ζηξακκέλε πξνο ηνλ άλεκν. Άιιεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ κε πλνή αλέκνπ πξνο ηα θάησ, "downwind", ζηξακκέλεο καθξηά απφ ηνλ άλεκν. Αλεκνδείθηεο (Wind vane): Μεηξά ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη επηθνηλσλεί κε ην yaw drive γηα λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ αλεκνγελλήηξηα ζσζηά, φζνλ αθνξά ζηνλ άλεκν.

26 Οδεγόο γηα ηελ Απνθπγή Δθηξνπήο (Yaw drive): Οη αλεκνγελλήηξηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πλνή αλέκνπ πξνο ηα πάλσ, "upwind", είλαη ζηξακκέλεο πξνο ηνλ άλεκν. Σν yaw drive ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ν ξφηνξαο ζα είλαη ζηξακκέλνο πξνο ηνλ άλεκν θαζψο ν άλεκνο αιιάδεη θαηεχζπλζε. Οη αλεκνγελλήηξηεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ κε πλνή αλέκνπ πξνο ηα θάησ, "downwind", δελ ρξεηάδνληαη yaw drive, δηφηη ν άλεκνο θπζά θαη ζηξέθεη ηνλ ξφηνξα πξνο ηα θάησ. Κηλεηήξαο ηνπ Οδεγνύ γηα ηελ Απνθπγή Δθηξνπήο (Yaw motor): Γίλεη ελέξγεηα ζην yaw drive. STATOEOLIEN: Αλεκνγελλήηξηα Καζέηνπ Άμνλα Ζ γαιιηθή εηαηξεία GUAL INDUSTRIE θαηαζθεχαζε κηα αλεκνγελλήηξηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (θαζέηνπ άμνλα) ε νπνία είλαη θαηάιιειε θαη γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ζ ζπκκεηξία ηεο STATOEOLIEN ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ ρξήζε ηεο ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο φπνπ νη αιιαγέο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ είλαη ζπρλέο.ζ θαηαζθεπή είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηεο ζε ζσιελσηφ πιαίζην, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζε ηζρπξνχο αλέκνπο. Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ζνξχβνπ. Αληίζεηα κε ηεο θιαζζηθέο αλεκνγελλήηξηεο ε STATOEOLIEN ζπλερίδεη λα παξάγεη ελέξγεηα κε ζρεδφλ ζηαζεξφ ξπζκφ αχμεζεο κέρξη θαη ηα 40m/s ηαρχηεηαο αλέκνπ.

27 Απνδνηηθόηεηα Ζ βαζκνιφγεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαζψο θαη ε ηζρχο θαη ε δηάξθεηα ηνπ αλέκνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ παξάγνληα ηεο απνδνηηθφηεηαο. Δάλ κηα αλεκνγελλήηξηα ησλ 1,65 Megawatt παξάγεη 5, θηινβαηψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 8760 σξψλ ζε έλα ρξφλν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε απφδνζε απηήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θηάλεη ην 35%. [( ) / (1650 Υ 8760) = 35%] Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλεκνγελλήηξηα παξάγεηαη ην 35% ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηζρχνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. Λεηηνπξγία ηεο Diesel γελλήηξηαο Diesel γελλήηξηεο ζπλαξκνινγνχληαη ζηα εξγνζηάζηα θαη κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο γηα ιεηηνπξγία. Ζ Caterpillar πξνζθέξεη γελλήηξηεο ληίδει βαζκνινγία απφ ηηο 7 έσο θηινβάη. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ 8760 ψξεο ζε έλα ρξφλν, πνπ είλαη 1,7 κε 4,5 ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο. Ζ βαζκνινγία γηα ηελ παξαγσγή ησλ ληηδει γελλεηξηψλ βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο είλαη: αλακνλήο, θχξηα ιεηηνπξγία θαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε κηαο θαηάιιεινπ κεγέζνπο γελλήηξηαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ kw αλεκνγελλεηξηψλ, ηα επίπεδα ηεο παξαγσγήο πξνζαξκφδνληαη κε ηελ αιιαγή ησλ ζηξνθψλ αλά ιεπηφ ηνπ θηλεηήξα γηα ηελ παξαγσγή 2000 kw, 1800 kw θαη 1600 kw, γηα ηα ηξία επήπεδα ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρα. Οη γελλήηξηεο πνπ εηλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο πάλε απφ ην κεδέλ ζην πιήξε θνξηίν ζε δέθα δεπηεξφιεπηα, καδί κε ηελ θαηάιιειε δεθάιεπηε ιεηηνπξγία ςχμεο ζην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη γελλήηξηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ θχξηα θαη ζπλερήο ιεηηνπξγία θάλνπλ πξνζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα θαη ζηαδηαθά εθθίλεζεο ηεο γελλήηξηαο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην πιήξεο θνξηίν θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ςχμεο κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

28 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο Πιενλεθηήκαηα Απνξξένληαο απφ ηνλ άλεκν, ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα θαζαξή πεγή ελέξγεηαο. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα δελ κνιχλεη ηελ αηκφζθαηξα φπσο ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, φπσο άλζξαθα ή θπζηθφ αέξην. Οη αλεκνγελλήηξηεο δελ εθιχνπλ ρεκηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ νη νπνίεο πξνθαινχλ φμηλε βξνρή ή αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη νηθηαθή πεγή ελέξγεηαο, θαζψο αθζνλεί ε δηαζέζηκε πεγή, ν άλεκνο. Ζ ηερλνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη πεξί ηελ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα απφ ηηο πην νηθνλνκηθέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνλ ρψξν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Κνζηίδεη αλάκεζα ζε 4 θαη 6 cents αλά θηινβαηψξα ε ηηκή εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε/παξνρή αλέκνπ θαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ή κε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ζηεζνχλ ζε αγξνθηήκαηα ή ξάληζα, έηζη σθειψληαο ηελ νηθνλνκία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαιχηεξεο ηνπνζεζίεο απφ ηελ άπνςε ηνπ αλέκνπ. Οη αγξφηεο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηε γε, θαζψο νη αλεκνγελλήηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ κφλνλ έλα κηθξφ κέξνο ηεο γεο. Οη ηδηνθηήηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο πιεξψλνπλ ελνίθην ζηνπο αγξφηεο γηα ηε ρξήζε ηεο γεο.

29 Μεηνλεθηήκαηα Ζ αηνιηθή ελέξγεηα πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ζε επίπεδν θφζηνπο. Αλάινγα κε ην πφζν ελεξγεηηθή, σο πξνο ηνλ άλεκν, είλαη κηα ηνπνζεζία, ην αηνιηθφ πάξθν κπνξεί ή δελ κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθφ σο πξνο ην θφζηνο. Παξφηη ην θφζηνο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη κεησζεί δξακαηηθά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, ε ηερλνινγία απαηηεί κηα αξρηθή επέλδπζε πςειφηεξε απφ εθείλε ησλ γελλεηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θαχζε.νξπθηψλ. Ζ ηζρπξφηεξε πξφθιεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλέκνπ σο πεγή ελέξγεηαο είλαη φηη ν άλεκνο είλαη πεξηνδηθά δηαθνπηφκελνο θαη δελ θπζά πάληα φηαλ ν ειεθηξηζκφο απαηηείηαη. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί (εθηφο αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κπαηαξίεο). Δπηπιένλ, δελ κπνξνχλ φινη νη άλεκνη λα ηηζαζεπηνχλ ψζηε λα θαιπθζνχλ, ηε ζηηγκή πνπ πξνθχπηνπλ,νηαλάγθεοζεειεθηξηζκφ. Σα θαηάιιεια ζεκεία γηα αηνιηθά πάξθα ζπρλά βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, καθξηά απφ πφιεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ν ειεθηξηζκφο. Ζ αλάπηπμε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλέκνπ σο θπζηθνχ πφξνπ κπνξεί ίζσο λα ζπλαγσληζηεί άιιεο ρξήζεηο ηεο γεο θαη απηέο νη ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ίζσο ραίξνπλ κεγαιχηεξεο εθηηκήζεσο απ φηη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Αλ θαη ηα αηνιηθά πάξθα έρνπλ ζρεηηθά κηθξή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ζπκβαηηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ππάξρεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ζφξπβν πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ιεπίδεο ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα (ξφηνξα), γηα ηελ αηζζεηηθή (νπηηθή) επίπησζε θαη γηα ηα πνπιηά πνπ κεξηθέο θνξέο έρνπλ ζθνησζεί θαζψο πεηνχζαλ πξνο ηνπο ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί ή έρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεησζεί κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή κέζσ ηεο επηινγήο θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα ηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ.

30 πρλέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο Αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ ηίζνληαη ζε ζρέζε κε ηηο επηδξάζεηο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. Α. Πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζνξύβνπ νη αλεκνγελλήηξηεο ; Πξφθεηηαη γηα ην κφλν νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, αιιά ζπγρξφλσο θαη ην επθνιφηεξν λα ειεγρζεί θαη λα πξνιεθζεί. ηηο αλεκνγελλήηξηεο ν εθπεκπφκελνο ζφξπβνο κπνξεί λα ππαρζεί ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ: δειαδή κεραληθφο θαη αεξνδπλακηθφο. Ο πξψηνο πξνέξρεηαη απφ ηα πεξηζηξεθφκελα κεραληθά ηκήκαηα (θηβψηην ηαρπηήησλ, ειεθηξνγελλήηξηα, έδξαλα θιπ.) Ο δεχηεξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ. Οη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη κεραλέο πνιχ ήζπρεο ζπγθξηηηθά κε ηελ ηζρχ ηνπο θαη κε ζπλερείο βειηηψζεηο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γίλνληαη φιν θαη πην αζφξπβεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνξχβνπ γίλεηαη είηε ζηελ πεγή είηε ζηε δηαδξνκή ηνπ. Οη κεραληθνί ζφξπβνη έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί κε εμαξρήο ζρεδίαζε (γξαλάδηα πιάγηαο νδφλησζεο), ή κε εζσηεξηθή ερνκνλσηηθή επέλδπζε ζην θέιπθνο ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο ν κεραληθφο ζφξπβνο αληηκεησπίδεηαη ζηε δηαδξνκή ηνπ κε ερνκνλσηηθά πεηάζκαηα θαη αληηθξαδαζκηθά πέικαηα ζηήξημεο. Αληίζηνηρα ν αεξνδπλακηθφο ζφξπβνο αληηκεησπίδεηαη κε πξνζεθηηθή ζρεδίαζε ησλ πηεξπγίσλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, πνπ δίλνπλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ ειάηησζε ηνπ. Σν επίπεδν ηνπ αληηιεπηνχ ζνξχβνπ απφ κία αλεκνγελλήηξηα ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ ζε απφζηαζε 200 κέηξσλ, είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ζνξχβνπ πεξηβάιινληνο κηαο κηθξήο επαξρηαθήο πφιεο θαη βεβαίσο δελ απνηειεί πεγή ελφριεζεο. Με δεδνκέλε δε ηε λνκνζεηεκέλε απαίηεζε λα εγθαζίζηαληαη νη αλεκνγελλήηξηεο ζε ειάρηζηε απφζηαζε 500 κέηξσλ απφ ηνπο νηθηζκνχο, ην επίπεδν είλαη αθφκε ρακειφηεξν θαη αληηζηνηρεί πιένλ ζε απηφ ελφο ήζπρνπ θαζηζηηθνχ δσκαηίνπ. Δπηπιένλ, ζηηο ηαρχηεηεο αλέκνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη αλεκνγελλήηξηεο ν θπζηθφο ζφξπβνο (ζφξπβνο αλέκνπ ζε δέλδξα θαη ζάκλνπο) ππεξθαιχπηεη νπνηνλδήπνηε ζφξπβν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ίδηεο.

31 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε ησλ «νηθνπέδσλ» πνπ ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη ηα αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα γηα λα έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε, κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά φηη ηα αηνιηθά πάξθα δελ πξνθαινχλ: αχμεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηάζκεο ζνξχβνπ εθηφο ησλ νξίσλ ηνπο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο έθζεζε αλζξψπσλ ζε πςειή ζηάζκε ζνξχβνπ. Ο πην εχθνινο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο, γηα λα πεηζζεί θαλείο γηα ην δήηεκα ηνπ ζνξχβνπ είλαη κηα επίζθεςε ζε έλα αηνιηθφ πάξθν κηα κέξα πνπ νη αλεκνγελλήηξηεο βξίζθνληαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Β. Γεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ Ζ αλεζπρία απηή ζπλήζσο αλαθέξεηαη αθελφο ζε πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη αλεκνγελλήηξηεο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ήδε ππάξρνληεο ζηαζκνχο ηειεφξαζεο ή ξαδηφθσλνπ θαη αθεηέξνπ ζε πηζαλέο ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο απφ ηηο ίδηεο. Δίλαη γεγνλφο φηη, ε δηάδνζε ησλ εθπνκπψλ ζηηο ζπρλφηεηεο ηεο ηειεφξαζεο ή θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ (θπξίσο ζηηο ζπρλφηεηεο εθπνκπψλ FM) επεξεάδεηαη απφ εκπφδηα πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο πξνέξρεηαη απφ ηα θηλνχκελα πηεξχγηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απμνκείσζε ζήκαηνο ιφγσ αληαλαθιάζεσλ. Απηφ ήηαλ πνιχ εληνλφηεξν ζηελ πξψηε γεληά αλεκνγελλεηξηψλ πνπ έθεξε κεηαιιηθά πηεξχγηα. Σα πηεξχγηα ησλ ζπγρξφλσλ αλεκνγελλεηξηψλ θαηαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ζπλζεηηθά πιηθά, ηα νπνία έρνπλ ειάρηζηε επίπησζε ζηε κεηάδνζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ Διιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ πξνψζεζε αδεηνδφηεζεο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ κφλνλ εθφζνλ ηεξνχληαη θάπνηεο ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ ηειεπηθνηλσληαθνχο ή ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. Οπνηαδήπνηε πηζαλά πξνβιήκαηα παξεκβνιψλ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ρσξνζέηεζε ή λα δηνξζσζνχλ κε κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πάξθνπ κε κηα ζεηξά απιψλ ηερληθψλ κέηξσλ, φπσο π.ρ. ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ αλακεηαδνηψλ. ε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηφηεηα θαη ηηο παξεκβνιέο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε, φηη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο νη πχξγνη ησλ αλεκνγελλεηξηψλ φρη κφλνλ δελ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ πξνο δηεπθφιπλζε ππεξεζηψλ επηθνηλσληψλ, φπσο ε θηλεηή ηειεθσλία!

32 Όζνλ αθνξά ηηο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ηα κφλα ππνζπζηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη «εθπέκπνπλ» ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ρακεινχ επηπέδνπ, είλαη ε ειεθηξνγελλήηξηα θαη ν κεηαζρεκαηηζηήο κέζεο ηάζεο. Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο είλαη εμαηξεηηθά αζζελέο θαη πεξηνξίδεηαη ζε κηα πνιχ κηθξή απφζηαζε γχξσ απφ ην θέιπθνο ηεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ηνπιάρηζηνλ κέηξα πάλσ απφ ην έδαθνο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθφ ζέκα έθζεζεο ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία νχηε θαλ ζηε βάζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Ο κεηαζρεκαηηζηήο, πάιη, πεξηβάιιεηαη πάληα απφ πεξίθξαμε αζθαιείαο ή είλαη θιεηζκέλνο ζε κεηαιιηθφ ππφζηεγν. Ζ πεξίθξαμε είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ηέηνηα απφζηαζε πνπ ην επίπεδν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη ακειεηέν. Μπνξνχκε ινηπφλ λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα, φηη απηά πνπ αθνχγνληαη γηα εθπνκπή ξαδηελέξγεηαο ε αθηηλνβνιηψλ άιινπ ηχπνπ απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο δελ επζηαζνχλ. Γ. Γεκηνπξγνύλ αηζζεηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνζβνιή ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ Απηφ είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν έρεη δνζεί κεγάιε δεκνζηφηεηα. Ζ νπηηθή φριεζε είλαη θάηη ππνθεηκεληθφ θαη δχζθνια κπνξνχλ λα ηεζνχλ θνηλά απνδεθηνί θαλφλεο. Απφ έξεπλεο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθχπηεη φηη θάπνηνο πνπ είλαη επλνïθά δηαηεζεηκέλνο απέλαληη ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, απνδέρεηαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη νπηηθά πνιχ πην εχθνια απφ θάπνηνλ πνπ είλαη αξλεηηθφο εμαξρήο. Απφ ηηο ίδηεο κειέηεο, πξνθχπηεη φηη ηα αηνιηθά πάξθα είλαη πην απνδεθηά απφ αηζζεηηθήο άπνςεο ζε αλζξψπνπο πνπ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Αλ θάλνπκε κηα απιή ζχγθξηζε κεηαμχ ελφο ζεξκηθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο (π.ρ. ιηγληηηθνχ), θαη ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη θαλεξφ φηη ε νπηηθή φριεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξψην είλαη εκθαλψο θαη αληηθεηκεληθά πνιχ κεγαιχηεξε. Γεδνκέλνπ βεβαίσο φηη νη αλεκνγελλήηξηεο είλαη θαη' αλάγθε νξαηέο απφ απφζηαζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηνπο ζην ηνπίν.

33 Γ. Έρνπλ επίδξαζε νη αλεκνγελλήηξηεο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο ; Γελ ππάξρεη θακία έλδεημε φηη ηα αηνιηθά πάξθα επηβαξχλνπλ ηε γεσξγία ή ηελ θηελνηξνθία. Γεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ ην 99% ηεο γεο πνπ θηινμελεί έλα αηνιηθφ πάξθν είλαη δηαζέζηκν γηα άιιεο ρξήζεηο, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε φηη νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Οη ζπλήζεηο ζέζεηο αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο κε ζακλψδε βιάζηεζε αθξηβψο ιφγσ ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ ηνπ αλέκνπ πνπ επλννχλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο, ε ρξήζε γεο είλαη θπξίσο γηα βνζθή αηγνπξνβάησλ νη νπνία κπνξεί λα ζπλερηζζεί ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε κεξηθά αηνιηθά πάξθα έρεη παξαηεξεζεί φηη νη αλεκνγελλήηξηεο γίλνληαη πφινο έιμεο αηγνπξνβάησλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηε δξνζηά ηεο ζθηάο πνπ πξνζθέξνπλ νη πχξγνη ηνπο! Δ. Έρνπλ επηπηώζεηο ζηνλ πιεζπζκό ησλ πνπιηώλ Σα πνπιηά θαζψο πεηνχλ κεξηθέο θνξέο ζπγθξνχνληαη κε θηίξηα θαη άιιεο ζηαζεξέο θαηαζθεπέο. Οη αλεκνγελλήηξηεο φκσο δελ πξνθαινχλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα φπσο έρεη θαλεί απφ κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, ε Γαλία θαη ε Αγγιία. πγθεθξηκέλα, ππνινγίζζεθε φηη ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πνπιηψλ πνπ ζθνηψλνληαη εηεζίσο, κφλνλ 20 ζάλαηνη νθείινληαη ζε αλεκνγελλήηξηεο (γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 1000MW), ελψ αληίζηνηρα ζάλαηνη νθείινληαη ζηνπο θπλεγνχο θαη ζε πξφζθξνπζε κε νρήκαηα θαη ηηο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θαζφηη είλαη ζρεδφλ «αφξαηεο» γηα ηα πνπιηά). Αζθαιψο βέβαηα, ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πνπιηψλ ζε επαίζζεηεο νηθνινγηθά θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη ρσξνζέηεζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ. πλνςίδνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε, φηη νη νπνηεζδήπνηε επηπηψζεηο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο, αθελφο είλαη άκεζα «νξαηέο» θαη αθεηέξνπ είλαη δπλαηφλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ κε ζσζηή αληηκεηψπηζε θαη πξνζρεδηαζκφ. Αληίζεηα, νη επηπηψζεηο ηεο ζεξκηθήο ή ππξεληθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο αξγνχλ λα θαλνχλ, είλαη καθξνπξφζεζκεο θαη φζε πξνζπάζεηα θαη θφζηνο λα δαπαλεζνχλ είλαη αδχλαηνλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Δλ ηέιεη ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε φηη εθφζνλ πξέπεη λα παξάγνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη ζίγνπξα πξνηηκφηεξν λα ηελ παξάγνπκε κε ηξφπν πνπ λα έρεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε γηα ην πεξηβάιινλ. Απφ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή πιεπξά, ε πην ψξηκε κνξθή αλαλεψζηκεο θαη «θαζαξήο» ελέξγεηαο είλαη ζήκεξα ε αηνιηθή. Απηή κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ απνηξνπή ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο πνηθίια πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε.

34 Αηνιηθά Πάξθα ζηελ Διιάδα Ζ Διιάδα έρεη ην δεχηεξν θαιχηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ ζηελ Δπξψπε, κεηά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 44 TWh/ έηνο (αλαινγεί ζε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ πεξί ηα 22 GW) θαη ππεξθαιχπηεη ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα πνπ είλαη 41 TWh/έηνο. Ζ Διιάδα έρεη ηε 10ε ζέζε παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ην ξπζκφ αλάπηπμεο αηνιηθψλ πάξθσλ (31% γηα ην έηνο ). Ζ εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 276 MW. Απφ απηά, 36,5 MW αλήθνπλ ζηελ ΓΔΖ θαη ηα ππφινηπα ζε ηδηψηεο. ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σν πνιπζρηδέο αλάγιπθν ηεο Διιάδαο, βνπλά, πεδηάδεο, ιφθνη, λεζηά θάλνπλ αξθεηά πεξίπινθε ηελ θαηαλνκή ησλ αλέκσλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ δηεχζπλζε. Τπάξρνπλ πεξηνρέο φπσο ην ζηελφ Ρίνπ Αληηξξίνπ πνπ είλαη γλσζηέο γηα ηνπο πνιχ ηζρπξνχο ηνπο αλέκνπο, φκσο απηφ δελ βνεζά πνιχ ηελ ππφζεζε ηεο αμηνπνίεζεο, αθνχ απηφ ζπκβαίλεη γηα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ εκεξψλ. Αληίζεηα, ε παξάθηηα θαη ινθψδεο δψλε ηεο Αηγηάιεηαο, έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα επηθξάηεζεο ζηαζεξψλ ΒΓ αλέκσλ, κε θαιχηεξεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο σο πξνο ην αηνιηθφ δπλακηθφ. Οη πην επλνεκέλεο, απφ πιεπξάο αηνιηθνχ δπλακηθνχ, πεξηνρέο ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη πάλησο ζην Αηγαίν, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ, ηεο Κξήηεο (βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ) ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηαλαηνιηθή Πεινπφλλεζν θαη ζηελ Δχβνηα (άλεκνη βφξεηνη έσο ΒΑ) Δθεί επηθεληξψλνληαη νη πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. Απφ πιεπξάο νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ φκσο ην πξφβιεκα ησλ λεζηψλ είλαη ε κε χπαξμε δηαζχλδεζεο κε ην εζληθφ δίθηπν, ψζηε λα ππάξρεη απνξξφθεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαηά ηελ επνρή ρακειήο δήηεζεο απηήο, έμσ απφ ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Πεξηνρέο κε αηνιηθφ ελδηαθέξνλ φκσο ππάξρνπλ θαη ζηε ινθψδε παξάθηηα δψλε ηεο Γπη. Διιάδαο αιιά θαη ζε αξθεηά βνπλά. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα ππάξρεη εκπεξηζηαησκέλε πεξηβαιινληηθή κειέηε, φπνπ ζα ζπλεθηηκάηαη ε επίδξαζε ζηελ παλίδα (θπξίσο ζηα πηελά) θαη ρισξίδα θαη ζηελ γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ (ζην ηειεπηαίν πάλησο πηζηεχνπκε φηη κηα αηνιηθή απφ κηα θακηλάδα πνπ βγάδεη θαπλνχο). Σν φηη ε θαηαζθεπή αηνιηθψλ πάξθσλ δελ ζπλδέεηαη θαη αλάγθελ κε ηελ εγθαηάζηαζε ζε βνπλά θαίλεηαη απφ ην παξάδεηγκα ησλ αθηψλ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, ζηε Γαλία θαη ζηε Γεξκαλία: ηε δψλε ηεο παιίξξνηαο, ηεο νπνίαο ην εχξνο είλαη πεξί ηα 2-3 κέηξα, ππάξρεη κηα εθηεηακέλε πεξηνρή (πνπ νλνκάδεηαη Watt ζηα γεξκαληθά θαη tibal flat ζηα αγγιηθά) ε νπνία κάιηζηα απνηειεί ην κεγαιχηεξν εζληθφ πάθν ηεο Γεξκαλία, κε ζεκαληηθφ βηνινγηθφ θαη γεσινγηθφ ελδηαθέξνλ, ελψ είλαη θαη παξάδεηζνο έξεπλαο γηα

35 βηνιφγνπο, εηδηθνχο ηεο ζαιάζζηαο γεσινγίαο θαη ηδεκαηνινγίαο, κεηεσξνιφγνπο, ρσξνηάθηεο, νηθνιφγνπο αιιά θαη ελεξγεηαθνχο κεραληθνχο. ην ράξηε πνπ αθνινπζεί κπνξείηε λα δείηε ηελ πξν-έθδνζε ηεο ζπιινγήο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:ΠΗΓΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν.

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤ ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΓΤΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΠΑΞΔΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο Δμεηαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ 2010 Ομάδα Εργαςίασ Δρ Εμμανουήλ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Δρ Ιωάννησ ΚΑΡΝΑΒΑ Δρ Αντώνησ ΣΙΚΑΛΑΚΗ Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ Πεξηερόκελα Ξεξηερφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΩ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ` Σποσδαστές: Δμπλιούκ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα