ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το Κολέγιο µπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Ελληνοαµερικανικού Ιατρικού Κολεγίου είναι: 1.- Να προάγει: α) Την ιατρική επιστήµη στον τοµέα της διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων σε όλους τους τοµείς και β) την στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των επιστηµόνων που ασχολούνται µε θέµατα διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων και γενικά µε καινοτοµικές τεχνικές στους τοµείς αυτούς, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2.- Να εκπροσωπεί τα µέλη του στους Ευρωπαϊκούς και ιεθνείς Οργανισµούς και γενικότερα σεφορείς που ασχολούνται µε θέµατα διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων και γενικότερα µε την ιατρική επιστήµη. 3.- Να προάγει την επιστηµονική ενηµέρωση και να οργανώνει επιστηµονικές συγκεντρώσεις, Πανελλήνια και ιεθνή συνέδρια. 1

2 4. Να καλλιεργεί σχέσεις επικοινωνίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ των µελών του Να προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων και τη συνεργασία µεταξύ των µελών του µε άλλους συναφείς οργανισµούς, οργανώσεις, επιστηµονικές οµάδες, ιδρύµατα, επιστήµονες ή γενικά σχετικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 6. Να πρoασπίζεται και να προάγει τα οικονοµικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και γενικότερα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών του. ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ Η πραγµατοποίηση των προαναφερόµενων σκοπών µπορεί να επιδιωχθεί µε κάθε νόµιµο µέσο, όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω : 1) Η έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, µονογραφιών και γενικότερα συγγραµµάτων, βιβλίων, εντύπων και δηµοσιεύσεων ή η ενίσχυση για την έκδοση τους. 2) Η διοργάνωση τοπικών, πανελλήνιων και παγκόσµιων συµποσίων, συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων, οµιλιών, ηµερίδων και συζητήσεων. 3) Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 4) Η πραγµατοποίηση µελετών, ερευνητικών προγραµµάτων, εργασιών, η συγκέντρωση και η ταξινόµηση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας, που αναφέρεται στην διάγνωση και θεραπεία ιατρικών παθήσεων. 5) Η ενηµέρωση του κοινού και των αρµοδίων κρατικών ή µη φορέων σχετικά µε τη διάγνωση και θεραπεία ιατρικών παθήσεων. 6) Η επικοινωνία και συνεργασία µε εκπαιδευτικές, επιστηµονικές, επαγγελµατικές και άλλες συναφείς οργανώσεις του εξωτερικού µε σκοπό την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων. 7) Η δηµιουργία οµάδων εργασίας και επιτροπών πάνω σε ειδικά θέµατα επιστηµονικού ή επαγγελµατικού περιεχοµένου, που θα πραγµατεύονται ή µελετούν τα θέµατα και θα εισηγούνται προς το σωµατείο το αποτέλεσµα της µελέτης και τα προσφορότερα µέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του. 8) Η συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα για την πραγµατοποίηση των σκοπών του. 9) Η συνεργασία, συµµετοχή και εκπροσώπηση σε επιστηµονικές και επαγγελµατικές οργανώσεις, συλλόγους, δύκτια, ενώσεις, οργανισµούς κ.λ.π. του εσωτερικού και του 2

3 εξωτερικού µε οµοειδείς ή συναφείς σκοπούς και η εκπροσώπηση και συνεργασία µε κάθε γενικότερα φορέα και µε τις Κρατικές Αρχές για την πραγµατοποίση των σκοπών του και την προώθηση των συµφερόντων των µελών του. 10) Η ανάπτυξη αλληλεγγύης και πνεύµατος συνεργασίας µεταξύ των µελών του και η συµπαράσταση και κάθε δυνατή υποστήριξη στα µέλη του. 11) Η παρέµβαση, έκφραση γνώµης, παράσταση και πραγµατοποίηση διαβηµάτων στις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την ιατρική της εργασίας, την βιοµηχανική υγιεινή ή την προστασία του περιβάλλοντος και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και µε τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά δικαιώµατα των λειτουργών υγείας. 12) Η ενηµέρωση και διαφώτιση µε κάθε πρόσφορο τρόπο της κοινής γνώµης και κάθε αρµόδιου φορέα σχετικά µε τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ζητήµατα. 13) Η προώθηση, ανάπτυξη, προάσπιση και υποστήριξη ενώπιον κάθε ικαστηρίου ή άλλης Αρχής των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, καθώς και των συναφών µε αυτό επαγγελµατικών ενασχολήσεων. 14) Η πραγµατοποίηση κάθε είδους δραστηριότητας που συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του και τη διασφάλιση των επιστηµονικών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µελών του. ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ Τα µέλη του Κολεγίου είναι ιδρυτικά, τακτικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιµα και αρωγά. Ιδρυτικά µέλη είναι τα µέλη που έχουν συστήσει το σωµατείο. Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν µετά από αίτηση τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Κολεγίου ιατροί που νοµίµως ασκούν στην Ελλάδα ειδικότητα και έχουν επαγγελµατική - επιστηµονική δραστηριότητα στον τοµέα της διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων, οι οποίοι προτείνονται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά µέλη του Κολεγίου. Τα Ιδρυτικά µέλη του Κολεγίου είναι τακτικά. Προϋπόθεση για κάθε τακτικό µέλος είναι η ολοκλήρωση της ιατρικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. µε Board Certified ή Board Eligible status. Αντεπιστέλλοντα µέλη εκλέγονται ηµεδαποί ή αλλοδαποί ιατροί εργασίας, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι και ασκούν το επάγγελµα στο εξωτερικό. 3

4 Ο τίτλος του Επίτιµου µέλους απονέµεται µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν προτάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο Κολέγιο ή αποδεδειγµένα συνεισέφερε στην έρευνα και ανάπτυξη του τοµέα της διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων µε το εκπαιδευτικό ή ερευνητικό του έργο ή γενικότερα µε την επαγγελµατική του δράση ή την κοινωνική του προσφορά σε τοµείς που προσιδιάζουν στους σκοπούς του Κολεγίου, ανεξάρτητα από εθνικότητα. Αρωγά µέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία βοηθούν υλικά ή/και ηθικά το Κολέγιο. ικαίωµα ψήφου και εκλογής (εκλέγειν- εκλέγεσθαι) έχουν µόνον τα τακτικά µέλη. Κάθε µέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο.σ. τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η αίτηση για εγγραφή ως µέλος µε τα πλήρη στοιχεία, την υπογραφή του ενδιαφεροµένου, πιστοποιηµένο αντίγραφο του πτυχίου (Board Certified) ή επικυρωµένο πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το ίδρυµα των Η.Π.Α. στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι σπουδές (Board Eligible status) και την έγγραφη πρόταση τριών (3) τουλάχιστον τακτικών µελών, υποβάλλεται εγγράφως στο ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει µετά από αξιολόγηση των υποβαλλοµένων στοιχείων σε µυστική ψηφοφορία για την αποδοχή της ή µη και για την ειδικότερη κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί το µέλος. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ειδικότερα για τα επίτιµα και αρωγά µέλη απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά της εγγραφής µπορούν να εκφρασθούν εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του σωµατείου, για συγκεκριµένα αρνητικά στοιχεία αφορώντα στην προσωπική ή επαγγελµατική συµπεριφορά του αιτούντα απάδοντα προς τη χρηστή και αξιοπρεπή διαβίωση και συµπεριφορά ενός επιστήµονα ή ειδικότερα προς το ιατρικό λειτούργηµα. Στην περίπτωση αυτή το.σ. µπορεί µε απόλυτη πλειοψηφία να µην αποδεχθεί την εγγραφή του µέλους µε αιτιολογηµένη απόφαση. Σε αυτόν που γίνεται δεκτός ως τακτικό µέλος, η εκλογή του γνωστοποιείται από το Γενικό Γραµµατέα, που τον καλεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του καταστατικού και να καταβάλει το χρηµατικό ποσό της εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδροµής στο σωµατείο, που πρέπει να γίνει µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης του.σ., άλλως η 4

5 απόφαση του.σ καθίσταται ανίσχυρη. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από τη στιγµή καταβολής του ποσού της εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδροµής. Το.Σ. διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει το ποσό του δικαιώµατος εγγραφής καθώς και το ποσό της τακτικής ετήσιας συνδροµής, κατά τη κρίση του, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα τακτικά µέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις των νόµων και του καταστατικού. Εκτός τούτων και µε την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το Κολέγιο, έχουν δικαίωµα να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του σωµατείου µε έγγραφη ή προφορική πρόταση προς τα όργανα της διοίκησης, και έχουν δικαίωµα παράστασης, λόγου, κριτικής και ελέγχου στις Γενικές Συνελεύσεις. Εχουν δε υποχρεώση να καταβάλουν την ετήσια συνδροµή και τυχόν έκτακτες συνδροµές που ορίζονται, να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να συµβάλλουν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και να εργάζονται για τη διεκπεραίωση των σκοπών του Κολεγίου, να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτού, να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγµατοποίηση των αποφάσεων του.σ. και της Γ.Σ. και να µην αντιστρατεύονται τα συµφέροντα ή τους σκοπούς του Κολεγίου. Επίσης να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη και αρµόζουσα συµπεριφορά απέναντι στο Νοµικό Πρόσωπο του Κολεγίου, στα κατ ιδίαν µέλη του και στη ιοίκησή του και γενικότερα αρµόζουσα επιστηµονική και επαγγελµατική συµπεριφορά. Τα λοιπά µέλη έχουν δικαίωµα να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τις απόψεις και προτάσεις τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 5

6 Κάθε παράβαση των διατάξεων του Νόµου που αφορά τα σωµατεία και του παρόντος καταστατικού, ως και κάθε δραστηριότητα ενάντια στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωµατείου ή στην εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης, κάθε ενέργεια που παραβλάπτει ηθικώς ή υλικώς τα συµφέροντα του σωµατείου, αποτελεί ανάρµοστη, αναξιοπρεπή ή αντιδεοντολογική επαγγελµατική ή επιστηµονική συµπεριφορά ή σοβαρό ποινικό αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο του υπευθύνου. Οι πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται, µε απόφαση του.σ., ανάλογα µε την βαρύτητα του παραπτώµατος, είναι: 1. Γραπτή επίπληξη. 2. Προσωρινή αποβολή µέχρι ένα έτος. 3. ιαγραφή. Ο υπόλογος ειδοποιείται σχετικώς και καλείται εγγράφως και µε απόδειξη να απολογηθεί ενώπιον του.σ. εντός δέκα (10) ηµερών από την κλήση. Αν δεν παρουσιαστεί η ποινή επιβάλλεται χωρίς απολογία. Ειδικώς η διαγραφή για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εναντίον της αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται µε την ίδια διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΩΛΕΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ- ΙΑΓΡΑΦΗ Παύουν να είναι µέλη του Κολεγίου: α) Οσοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση διαγραφής. Στην περίπτωση αυτή το.σ. υποχρεώνεται να την αποδεχθεί και να διαγράψει το µέλος από τα µητρώα του σωµατείου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Μέλος που διαγράφεται ευθύνεται και µετά τη διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Κολέγιο έως την ηµέρα που υπέβαλε την αίτηση διαγραφής, υποχρεούται δε να καταβάλει τις τυχόν 6

7 καθυστερούµενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές που οφείλει µέχρι το τέλος του διαχειριστικού έτους που αποχωρεί. β) Οι διαγραφόµενοι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω τελεσίδικης ποινικής καταδίκης για πράξη που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα που προστατεύει το καταστατικό αυτό ή λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής. Στις περιπτώσεις αυτές και αφού έχει προηγηθεί απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου, το µέλος διαγράφεται µε απόφαση έκτακτης συγκαλούµενης προς τούτο Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων µελών. Αν το µέλος δικαιολογηµένα δεν προσήλθε να απολογηθεί ενώπιον του.σ., τότε η διαγραφή αποφασίζεται από την επόµενη Γ.Σ., στην οποία το µέλος οφείλει να παρασταθεί και να απολογηθεί. Το δικαιολογηµένο ή όχι της αρχικής µη προσέλευσης σε απολογία το κρίνει η Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται µε την ίδια διαδικασία, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της διαγραφής, ή αυτοί που αποµένουν είναι ασήµαντοι. γ) Οι διαγραφόµενοι µε απόφαση της Γ.Σ., λόγω µη εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων. Τα µέλη που µετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, δεν τακτοποιούν επί δύο (2) συνεχή έτη τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, παύουν να θεωρούνται ενεργά µέλη και διακόπτεται η ενηµέρωσή τους για τις δραστηριότητες του Κολεγίου. Τα µέλη αυτά διαγράφονται µε απόφαση της Γ.Σ. Τα µέλη επανακτούν το δικαίωµα του τακτικού µέλους αµέσως µόλις τακτοποιήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και εφόσον δεν έχει προηγηθεί η τυπική διαγραφή τους µε απόφαση της Γ.Σ., άλλως απαιτείται επανεγγραφή. ΑΡΘΡΟ 9 ΟΡΓΑΝΑ Τα όργανα του Κολεγίου είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) β) το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 7

8 ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Κολεγίου, έχει τη γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν έχει ανατεθεί από το νόµο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα και έχει αρµοδιότητα να επιλαµβάνεται για κάθε θέµα που θα αναπεµφθεί σ' αυτήν από το.σ. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα: Να αποφασίζει για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του ετήσιου ισολογισµού. Να κρίνει τον απολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων του.σ. µετά την λήξη κάθε έτους σύµφωνα µε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και να κρίνει περί της απαλλαγής του.σ. από κάθε ευθύνη. Να εποπτεύει και να ελέγχει τη διοίκηση του σωµατείου, να παύει τα µέλη του.σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο, ανικανότητα ή παράβαση καθήκοντος. Να κρίνει επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του.σ. Να αποφασίζει για τη διαγραφή των µελών του σωµατείου ή των µελών των οργάνων του σωµατείου από το µητρώο µελών του σωµατείου. Να αποφαίνεται για την προσχώρηση σε άλλα νοµικά πρόσωπα και ενώσεις ηµεδαπές ή ξένες. Να εγκρίνει δαπάνες για ποσό µεγαλύτερο από Ε. Το παραπάνω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Να εγκρίνει την κτήση από επαχθή αιτία κινητών και ακινήτων αξίας άνω των Ε. Το παραπάνω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Να επιβάλλει έκτακτες υποχρεώσεις και εισφορές προς τα µέλη του για την ευόδωση των σκοπών του σωµατείου. Να ανακηρύττει επίτιµα και αρωγά µέλη. Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. Να λαµβάνει απόφαση για τη διάλυση του Κολεγίου και τη διάθεση της περιουσίας του. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα τακτικά µέλη του Κολεγίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των λοιπών άρθρων αυτού του καταστατικού. Μόνο τα τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κάθε µέλος του Κολεγίου συµµετέχει στην ψηφοφορία µε µία µόνο ψήφο. Η 8

9 ψηφοφορία διεξάγεται αυτοπρόσωπα και είναι φανερή, εκτός αν ζητηθεί αλλιώς από το 2/3 των παρόντων µελών. Οι αποφάσεις εκλογής των συλλογικών οργάνων, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, επιβολή πειθαρχικών ποινών και προσωπικά εν γένει ζητήµατα διεξάγονται πάντοτε µυστικά. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέµατα γίνονται δια ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Α) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά κάθε έτος και εντός του µηνός Μαρτίου. Στην τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται από το.σ. για συζήτηση και έγκριση: α) ο απολογισµός της διαχείρισης περιόδου, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η έκθεση πεπραγµένων του Σ και β) ο ισολογισµός της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης, καθώς και ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους. Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία για τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια το ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Κολεγίου. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του.σ. µε έγγραφη πρόσκληση που καθορίζει σαφώς τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της Γ.Σ. και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα µέλη του Κολεγίου ταχυδροµικώς ή δια φαξ δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της σύγκλησης της Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µόνο πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των µελών, αν όλα ανεξαιρέτως τα µέλη του σωµατείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριµένη πρόταση. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του.σ. µέχρι να διαπιστωθεί η απαρτία και µετά εκλέγεται µε ανάταση των χεριών ο Πρόεδρος της Γ.Σ. που δεν µπορεί να είναι µέλος του.σ. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο Γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου επιµελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών, τα οποία υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τα τηρεί υπό τη φύλαξή του. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται σε αυτήν τουλάχιστον το ήµισυ συν ένα από τα ταµειακώς εντάξει µέλη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται χωρίς προηγούµενη πρόσκληση, µε τα ίδια ακριβώς θέµατα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας. Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρισταµένων µελών. Ο προεδρεύων µπορεί µε τη 9

10 συγκατάθεση της Γ.Σ. να την αναβάλει για άλλο χρόνο και τόπο, αλλά σε αυτήν συζητούνται µόνο θέµατα της ηµερησίας διάταξης της Γ.Σ. που αναβλήθηκε. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων ταµειακώς εντάξει µελών, εκτός από τις περιπτώσεις που µε ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Ειδικώς η καταστατική Γενική Συνέλευση µπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη και αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του σωµατείου, απαιτείται όµως η παρουσία του µισού αριθµού τουλάχιστον των τακτικών µελών, και πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της περιουσίας του Κολεγίου. Β) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µετά από απόφαση του.σ. ή µετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταµειακώς εντάξει µελών του Κολεγίου, ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το.Σ. είναι υποχρεωµένο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τα προς συζήτηση θέµατα. Η πρόσκληση πρέπει σε αυτή την περίπτωση να κοινοποιηθεί στα µέλη τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της Γ.Σ. Συζητούνται µόνο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν για την τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικώς στην περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του ιοικητικού Συµβουλίου και δέκα (10) µόνο µέλη του Κολεγίου µπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση µε σκοπό να εκλέξει ιοικούσα Επιτροπή και ενδεχοµένως να προκηρύξει εκλογές. Σε περίπτωση που το ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται να παραιτηθεί σαν σώµα, υποχρεούται προηγουµένως να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να θέσει το θέµα της παραιτήσεως. Αν δεν το κάνει αυτό, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε τον παραπάνω τρόπο. ΑΡΘΡΟ 11 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Κολεγίου αποτελείται από τακτικά µέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια. Το.Σ. αποτελείται από επτά (7) τακτικά µέλη και τρία (3) 10

11 αναπληρωµατικά. Η θητεία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει µε την εκλογή του νέου.σ. Το.Σ. απαρτίζεται από α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραµµατέα, δ) Ταµία και τρία (3) µέλη. Κατά την πρώτη εφαρµογή του καταστατικού αυτού, η εκλογή του.σ. ενεργείται µέσα σε ένα εξάµηνο από την εγγραφή του παρόντος καταστατικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το.Σ. εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και απλή και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την διενέργεια των αρχαιρεσιών και συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το προηγούµενο.σ. και εν ελλείψει αυτού από τον σύµβουλο που πλειοψήφισε. Αν αυτός αµελήσει η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε άλλο σύµβουλο. Αν δεν επιτευχθεί συγκρότηση, γίνεται αµέσως νέα ψηφοφορία κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Μετά τη συγκρότηση σε σώµα του νέου.σ. γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το παλαιό στο νέο µε σύνταξη πράξης και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταµείου, των κλειδιών, των σφραγίδων, του αρχείου, των βιβλίων και της περιουσίας του σωµατείου, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Μέχρι την ανάληψη της διοίκησης από το νέο.σ. οι δραστηριότητες διεξάγονται από το παλαιό. Το.Σ. συνέρχεται µετά από πρόσκληση του Προέδρου στα γραφεία του Κολεγίου τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα µέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί την σύγκληση ή κωλλυσιεργεί ή αναβάλει τη σύγκληση περισσότερο από πέντε (5) ηµέρες, τότε καλούν το.σ. σε συνεδρία τα µέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση. Το.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη (ή µέσω φαξ ή ) επί αποδείξει πρόσκληση που γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Σε απολύτως έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη µπορεί να καλούνται και κατά την ίδια µέρα της συνεδρίασης µε οποιοδήποτε µέσο. Το.Σ. συνεδριάζει έγκυρα και είναι σε απαρτία µε την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Η ψηφοφορία είναι φανερή, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 11

12 Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση προσωπικών θεµάτων, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του.σ., αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν µετέχει στη συνεδρίαση. Σε όλες τις συνεδριάσεις του.σ. τακτικές και έκτακτες τηρούνται από τον Γενικό Γραµµατέα πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων του.σ., τα οποία χρονολογούνται, αριθµούνται και υπογράφονται από όλους τους παριστάµενους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. τηρούνται από το Γενικό Γραµµατέα του Κολεγίου και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα µε δική τους ευθύνη. Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο µε απόφαση του.σ. και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος. Σε περίπτωση που µέλος του.σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος κατά τη σειρά της εκλογής τους ή σε περίπτωση ισοψηφίας µετά από κλήρωση. Κανένας δεν µπορεί να παραµένει µέλος του.σ., αν χάσει την ιδιότητα του µέλους του σωµατείου. Τα µέλη του.σ. υπόκεινται στις ίδιες πειθαρχικές ποινές στις οποίες υπόκεινται και όλα τα τακτικά µέλη του σωµατείου, καθώς και στην οριστική έκπτωση από µέλος του.σ.. Ολες οι ποινές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν υπάρξει καταγγελία για οποιοδήποτε τακτικό µέλος του.σ., ο Πρόεδρος αυτού ή σε περίπτωση κωλύµµατος το αµέσως επόµενο αρµόδιο όργανο του.σ., υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία καλείται υποχρεωτικά και ο καταγγελθείς για την παροχή εξηγήσεων και απολογία. Κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση κρίνει εάν και ποιά ποινή πρέπει να επιβληθεί στον υπόλογο, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Μέλος του.σ. µπορεί να καθαιρεθεί για παράβαση των καθηκόντων του µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πρόταση µοµφής µπορεί να κάνει είτε το.σ. µε απόλυτη πλειοψηφία, είτε το 1/10 τουλάχιστον των µελών του σωµατείου. Το.Σ. παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του µε απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πρόταση µοµφής µπορεί να κάνει το 1/10 τουλάχιστον των µελών του σωµατείου. 12

13 Σε κάθε περίπτωση που αντικαθίσταται µέλος του.σ. εκτός του Προεδρείου, γίνεται αντικατάσταση του µέλους, σε περίπτωση που αντικαθίσταται µέλος του προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση µε µυστική ψηφοφορία για όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, γίνεται γενική ανασύνθεση. Κάθε παραίτηση µέλους του.σ. υποβάλεται µόνο εγγράφως. Το.Σ εξακουλουθεί λειτουργεί µε όσα µέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, αρκεί τα αναπληρωµατικά µέλη να µην υπερβαίνουν σε αριθµό τα τακτικά, διαφορετικά τα µέλη του.σ. που αποµένουν συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε ένα (1) µήνα, για να εκλέξει νέο.σ. Στο ενδιάµεσο διάστηµα τα µέλη του.σ. που αποµένουν επιµελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση µέχρι να διοριστεί ή να εκλεγεί νέα διοίκηση και να αναλάβει τα καθήκοντά της, η παλαιά εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του σωµατείου, απέχουσα από κάθε οικονοµική δραστηριότητα, πλην εκείνης για την τρέχουσα διαχείριση, από µακροχρόνιο προγραµµατισµό και από επιβολή ποινών. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο ιδίως να: 1. ιοικεί το σωµατείο. 2. ιαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Κολεγίου και τους πόρους του. 3. Αποφασίζει για δαπάνες µέχρι του ποσού των Ε. 4. Εγκρίνει την εγγραφή των νέων µελών του σωµατείου. 5. Αποφασίζει τη διαγραφή µελών. 6. Επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της αρµοδιότητάς του. 7. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µελών του σωµατείου εισηγούµενο και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 8. Συνιστά Επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα (οµάδες εργασίας κλπ) από τα µέλη του ή τα µέλη του σωµατείου ή και άλλα τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας το αντικείµενο, τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους στις οποίες αναθέτει τη µελέτη και εισήγηση επί συγκεκριµένων θεµάτων που απασχολούν το σωµατείο και τα µέλη του, πάντα σύµφωνα και εντός των σκοπών του σωµατείου. Τα µέλη του.σ. µπορούν να συµµετέχουν στις συσκέψεις των επιτροπών αυτών. 9. Εγκρίνει και διοργανώνει τις επιστηµονικές εργασίες και λοιπές δραστηριότητες του Κολεγίου (συνέδρια, συµπόσια, σεµινάρια, επιµορφωτικές διαλέξεις κλπ). 10. Μεριµνά για την έκδοση των εντύπων, περιοδικών, βιβλίων δηµοσιευµάτων, ενηµερωτικών δελτίων κ.λ.π. 11. ιοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 13

14 12. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες ή στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα καθώς και τους όρους συνεργασίας µε άλλες οργανώσεις και γενικά φορείς. 13. Εγκρίνει την ανάληψη µελετών ή ερευνητικών προγραµµάτων από το Κολέγιο, ορίζει τους υπευθύνους για την εκτέλεση τους και παρακολουθεί την πορεία τους. 14. Προσδιορίζει τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό και τα υποβάλλει στη Γ.Σ. Υποβάλλει για έλεγχο την έκθεση πεπραγµένων του και τον παραπέρα προγραµµατισµό δράσης. 15. Αποδέχεται δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοτήµατα µε τους όρους του άρθρου 18 του παρόντος. 16. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωµα εγγραφής των µελών του και γενικά αναπροσαρµόζει τα χρηµατικά αυτά ποσά. 17. Αποφασίζει κάθε δικαστικό ή εξώδικο µέτρο για την επίτευξη των σκοπών του Κολεγίου. 18. Εκπροσωπεί το Κολέγιο ενώπιον κάθε ικαστηρίου και Αρχής και παντός τρίτου. 19. ιορίζει νοµικό σύµβουλο ή άλλους επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους και καθορίζει τις αποζηµιώσεις τους ή οποιασδήποτε άλλης εντεταλµένης περιοδικής εργασίας. 20. ιορίζει και παύει το προσωπικό του σωµατείου και καθορίζει τις αρµοδιότητες και αποδοχές του. 21. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται σε αυτό από το νόµο, το παρόν καταστατικό ή από τη Γ.Σ. και κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση του σωµατείου. 22. Μεριµνά για την επίτευξη των στόχων του και για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Με ειδικές αποφάσεις που λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, το.σ. µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή σε επιτροπές µεταξύ των µελών. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΕ ΡΟΣ 14

15 Ο Πρόεδρος του.σ. εκπροσωπεί το Κολέγιο σε κάθε Αρχή και ικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότητες µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του.σ. που θα οριστεί από αυτό είναι ο αντιπρόσωπος του Κολεγίου στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα. Ο Πρόεδρος καλεί το.σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτές, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα και τα παρόντα µέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Ο πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. των µελών σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. ιορίζει και παύει οποιδήποτε προσωπικό ή εντολοδόχους ή εργολήπτες του Κολεγίου µετά από ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση του.σ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το.σ µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα. Υπογράφει µαζί µε τον Ταµία τα χρηµατικά εντάλµατα, τις πληρωµές και τις επιταγές, καθώς και τα εντάλµατα εισπράξεων. ιεξάγει µε τον Γενικό Γραµµατέα και υπογράφει την αλληλογραφία. Επιµελείται την τήρηση και έλεγχο του τραπεζικού λογαριασµού του σωµατείου. Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων - αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Μεριµνά γενικά για την εύρυθµη λειτουργία του Κολεγίου και την ακριβή εφαρµογή του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. και επιµελείται για τις επιδιώξεις και την επιτυχία των σκοπών του Κολεγίου και συντονίζει τη δράση. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται, ο Γενικός Γραµµατέας. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες του τις αρµοδιότητες. Μπορεί να αναπληρώνει το Πρόεδρο µόνιµα ή για ορισµένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που µπορεί να του αναθέτει αυτός µε απόφαση του.σ., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. ΑΡΘΡΟ 14 15

16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραµµατέας ασκεί την άµεση εποπτεία στις υπηρεσίες, γραφεία και το προσωπικό του σωµατείου και έχει τη διεύθυνση της Γραµµατείας του σωµατείου. ιεξάγει την αλληλογραφία υπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, τηρεί τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του.σ. και της Γ.Σ. και το µητρώο των µελών. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ και της Γ.Σ. Φυλάσσει τα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής και τις εκθέσεις της ελεγκτικής επιτροπής. Φυλάσσει τη σφραγίδα, τα βιβλία (πλην του Ταµείου και του βιβλίου πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής) και τα αρχεία του Κολεγίου. Τέλος συντάσσει µε τον Ταµία τον ισολογισµό, τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό κάθε διαχειριστικής περιόδου και συντάσσει και υποβάλλει στο.σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγµένων. Τον Γενικό Γραµµατέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά άλλο µέλος, που ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταµίας διαχειρίζεται το ταµείο και τα οικονοµικά του Κολεγίου. Εισπράττει όλα τα προς το Κολέγιο οφειλόµενα ποσά από οποιαδήποτε αιτία και από οποιονδήποτε, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Μεριµνά για την είσπραξη των δικαιωµάτων εγγραφής, των συνδροµών, των εκτάκτων εισφορών µε βάση σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Εκτελεί µετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου κάθε πληρωµή, που αποφασίζεται από το.σ. Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµών, τις επιταγές και τα εντάλµατα εισπράξεων. Υποβάλλει στο.σ. σύντοµη έκθεση για την κατάσταση του Ταµείου και αναλυτική έκθεση λογοδοσίας, βεβαιούµενη από συνηµµένα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλµατα στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την τακτική Γ.Σ. Το ίδιο χρόνο καταρτίζει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα τον προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό, οι οποίοι υποβάλλονται στη συνέχεια από το.σ.στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 16

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ. KATAΣTATIKO Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα