ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το Κολέγιο µπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Ελληνοαµερικανικού Ιατρικού Κολεγίου είναι: 1.- Να προάγει: α) Την ιατρική επιστήµη στον τοµέα της διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων σε όλους τους τοµείς και β) την στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των επιστηµόνων που ασχολούνται µε θέµατα διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων και γενικά µε καινοτοµικές τεχνικές στους τοµείς αυτούς, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2.- Να εκπροσωπεί τα µέλη του στους Ευρωπαϊκούς και ιεθνείς Οργανισµούς και γενικότερα σεφορείς που ασχολούνται µε θέµατα διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων και γενικότερα µε την ιατρική επιστήµη. 3.- Να προάγει την επιστηµονική ενηµέρωση και να οργανώνει επιστηµονικές συγκεντρώσεις, Πανελλήνια και ιεθνή συνέδρια. 1

2 4. Να καλλιεργεί σχέσεις επικοινωνίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ των µελών του Να προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων και τη συνεργασία µεταξύ των µελών του µε άλλους συναφείς οργανισµούς, οργανώσεις, επιστηµονικές οµάδες, ιδρύµατα, επιστήµονες ή γενικά σχετικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 6. Να πρoασπίζεται και να προάγει τα οικονοµικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και γενικότερα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών του. ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ Η πραγµατοποίηση των προαναφερόµενων σκοπών µπορεί να επιδιωχθεί µε κάθε νόµιµο µέσο, όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω : 1) Η έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, µονογραφιών και γενικότερα συγγραµµάτων, βιβλίων, εντύπων και δηµοσιεύσεων ή η ενίσχυση για την έκδοση τους. 2) Η διοργάνωση τοπικών, πανελλήνιων και παγκόσµιων συµποσίων, συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων, οµιλιών, ηµερίδων και συζητήσεων. 3) Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 4) Η πραγµατοποίηση µελετών, ερευνητικών προγραµµάτων, εργασιών, η συγκέντρωση και η ταξινόµηση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας, που αναφέρεται στην διάγνωση και θεραπεία ιατρικών παθήσεων. 5) Η ενηµέρωση του κοινού και των αρµοδίων κρατικών ή µη φορέων σχετικά µε τη διάγνωση και θεραπεία ιατρικών παθήσεων. 6) Η επικοινωνία και συνεργασία µε εκπαιδευτικές, επιστηµονικές, επαγγελµατικές και άλλες συναφείς οργανώσεις του εξωτερικού µε σκοπό την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων. 7) Η δηµιουργία οµάδων εργασίας και επιτροπών πάνω σε ειδικά θέµατα επιστηµονικού ή επαγγελµατικού περιεχοµένου, που θα πραγµατεύονται ή µελετούν τα θέµατα και θα εισηγούνται προς το σωµατείο το αποτέλεσµα της µελέτης και τα προσφορότερα µέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του. 8) Η συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα για την πραγµατοποίηση των σκοπών του. 9) Η συνεργασία, συµµετοχή και εκπροσώπηση σε επιστηµονικές και επαγγελµατικές οργανώσεις, συλλόγους, δύκτια, ενώσεις, οργανισµούς κ.λ.π. του εσωτερικού και του 2

3 εξωτερικού µε οµοειδείς ή συναφείς σκοπούς και η εκπροσώπηση και συνεργασία µε κάθε γενικότερα φορέα και µε τις Κρατικές Αρχές για την πραγµατοποίση των σκοπών του και την προώθηση των συµφερόντων των µελών του. 10) Η ανάπτυξη αλληλεγγύης και πνεύµατος συνεργασίας µεταξύ των µελών του και η συµπαράσταση και κάθε δυνατή υποστήριξη στα µέλη του. 11) Η παρέµβαση, έκφραση γνώµης, παράσταση και πραγµατοποίηση διαβηµάτων στις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την ιατρική της εργασίας, την βιοµηχανική υγιεινή ή την προστασία του περιβάλλοντος και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και µε τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά δικαιώµατα των λειτουργών υγείας. 12) Η ενηµέρωση και διαφώτιση µε κάθε πρόσφορο τρόπο της κοινής γνώµης και κάθε αρµόδιου φορέα σχετικά µε τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ζητήµατα. 13) Η προώθηση, ανάπτυξη, προάσπιση και υποστήριξη ενώπιον κάθε ικαστηρίου ή άλλης Αρχής των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, καθώς και των συναφών µε αυτό επαγγελµατικών ενασχολήσεων. 14) Η πραγµατοποίηση κάθε είδους δραστηριότητας που συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του και τη διασφάλιση των επιστηµονικών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µελών του. ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ Τα µέλη του Κολεγίου είναι ιδρυτικά, τακτικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιµα και αρωγά. Ιδρυτικά µέλη είναι τα µέλη που έχουν συστήσει το σωµατείο. Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν µετά από αίτηση τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Κολεγίου ιατροί που νοµίµως ασκούν στην Ελλάδα ειδικότητα και έχουν επαγγελµατική - επιστηµονική δραστηριότητα στον τοµέα της διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων, οι οποίοι προτείνονται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά µέλη του Κολεγίου. Τα Ιδρυτικά µέλη του Κολεγίου είναι τακτικά. Προϋπόθεση για κάθε τακτικό µέλος είναι η ολοκλήρωση της ιατρικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. µε Board Certified ή Board Eligible status. Αντεπιστέλλοντα µέλη εκλέγονται ηµεδαποί ή αλλοδαποί ιατροί εργασίας, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι και ασκούν το επάγγελµα στο εξωτερικό. 3

4 Ο τίτλος του Επίτιµου µέλους απονέµεται µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν προτάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο Κολέγιο ή αποδεδειγµένα συνεισέφερε στην έρευνα και ανάπτυξη του τοµέα της διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων µε το εκπαιδευτικό ή ερευνητικό του έργο ή γενικότερα µε την επαγγελµατική του δράση ή την κοινωνική του προσφορά σε τοµείς που προσιδιάζουν στους σκοπούς του Κολεγίου, ανεξάρτητα από εθνικότητα. Αρωγά µέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία βοηθούν υλικά ή/και ηθικά το Κολέγιο. ικαίωµα ψήφου και εκλογής (εκλέγειν- εκλέγεσθαι) έχουν µόνον τα τακτικά µέλη. Κάθε µέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο.σ. τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η αίτηση για εγγραφή ως µέλος µε τα πλήρη στοιχεία, την υπογραφή του ενδιαφεροµένου, πιστοποιηµένο αντίγραφο του πτυχίου (Board Certified) ή επικυρωµένο πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το ίδρυµα των Η.Π.Α. στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι σπουδές (Board Eligible status) και την έγγραφη πρόταση τριών (3) τουλάχιστον τακτικών µελών, υποβάλλεται εγγράφως στο ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει µετά από αξιολόγηση των υποβαλλοµένων στοιχείων σε µυστική ψηφοφορία για την αποδοχή της ή µη και για την ειδικότερη κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί το µέλος. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ειδικότερα για τα επίτιµα και αρωγά µέλη απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά της εγγραφής µπορούν να εκφρασθούν εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του σωµατείου, για συγκεκριµένα αρνητικά στοιχεία αφορώντα στην προσωπική ή επαγγελµατική συµπεριφορά του αιτούντα απάδοντα προς τη χρηστή και αξιοπρεπή διαβίωση και συµπεριφορά ενός επιστήµονα ή ειδικότερα προς το ιατρικό λειτούργηµα. Στην περίπτωση αυτή το.σ. µπορεί µε απόλυτη πλειοψηφία να µην αποδεχθεί την εγγραφή του µέλους µε αιτιολογηµένη απόφαση. Σε αυτόν που γίνεται δεκτός ως τακτικό µέλος, η εκλογή του γνωστοποιείται από το Γενικό Γραµµατέα, που τον καλεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του καταστατικού και να καταβάλει το χρηµατικό ποσό της εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδροµής στο σωµατείο, που πρέπει να γίνει µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης του.σ., άλλως η 4

5 απόφαση του.σ καθίσταται ανίσχυρη. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από τη στιγµή καταβολής του ποσού της εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδροµής. Το.Σ. διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει το ποσό του δικαιώµατος εγγραφής καθώς και το ποσό της τακτικής ετήσιας συνδροµής, κατά τη κρίση του, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα τακτικά µέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις των νόµων και του καταστατικού. Εκτός τούτων και µε την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το Κολέγιο, έχουν δικαίωµα να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του σωµατείου µε έγγραφη ή προφορική πρόταση προς τα όργανα της διοίκησης, και έχουν δικαίωµα παράστασης, λόγου, κριτικής και ελέγχου στις Γενικές Συνελεύσεις. Εχουν δε υποχρεώση να καταβάλουν την ετήσια συνδροµή και τυχόν έκτακτες συνδροµές που ορίζονται, να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να συµβάλλουν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και να εργάζονται για τη διεκπεραίωση των σκοπών του Κολεγίου, να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτού, να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγµατοποίηση των αποφάσεων του.σ. και της Γ.Σ. και να µην αντιστρατεύονται τα συµφέροντα ή τους σκοπούς του Κολεγίου. Επίσης να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη και αρµόζουσα συµπεριφορά απέναντι στο Νοµικό Πρόσωπο του Κολεγίου, στα κατ ιδίαν µέλη του και στη ιοίκησή του και γενικότερα αρµόζουσα επιστηµονική και επαγγελµατική συµπεριφορά. Τα λοιπά µέλη έχουν δικαίωµα να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τις απόψεις και προτάσεις τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 5

6 Κάθε παράβαση των διατάξεων του Νόµου που αφορά τα σωµατεία και του παρόντος καταστατικού, ως και κάθε δραστηριότητα ενάντια στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωµατείου ή στην εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης, κάθε ενέργεια που παραβλάπτει ηθικώς ή υλικώς τα συµφέροντα του σωµατείου, αποτελεί ανάρµοστη, αναξιοπρεπή ή αντιδεοντολογική επαγγελµατική ή επιστηµονική συµπεριφορά ή σοβαρό ποινικό αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο του υπευθύνου. Οι πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται, µε απόφαση του.σ., ανάλογα µε την βαρύτητα του παραπτώµατος, είναι: 1. Γραπτή επίπληξη. 2. Προσωρινή αποβολή µέχρι ένα έτος. 3. ιαγραφή. Ο υπόλογος ειδοποιείται σχετικώς και καλείται εγγράφως και µε απόδειξη να απολογηθεί ενώπιον του.σ. εντός δέκα (10) ηµερών από την κλήση. Αν δεν παρουσιαστεί η ποινή επιβάλλεται χωρίς απολογία. Ειδικώς η διαγραφή για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εναντίον της αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται µε την ίδια διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΩΛΕΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ- ΙΑΓΡΑΦΗ Παύουν να είναι µέλη του Κολεγίου: α) Οσοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση διαγραφής. Στην περίπτωση αυτή το.σ. υποχρεώνεται να την αποδεχθεί και να διαγράψει το µέλος από τα µητρώα του σωµατείου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Μέλος που διαγράφεται ευθύνεται και µετά τη διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Κολέγιο έως την ηµέρα που υπέβαλε την αίτηση διαγραφής, υποχρεούται δε να καταβάλει τις τυχόν 6

7 καθυστερούµενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές που οφείλει µέχρι το τέλος του διαχειριστικού έτους που αποχωρεί. β) Οι διαγραφόµενοι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω τελεσίδικης ποινικής καταδίκης για πράξη που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα που προστατεύει το καταστατικό αυτό ή λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής. Στις περιπτώσεις αυτές και αφού έχει προηγηθεί απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου, το µέλος διαγράφεται µε απόφαση έκτακτης συγκαλούµενης προς τούτο Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων µελών. Αν το µέλος δικαιολογηµένα δεν προσήλθε να απολογηθεί ενώπιον του.σ., τότε η διαγραφή αποφασίζεται από την επόµενη Γ.Σ., στην οποία το µέλος οφείλει να παρασταθεί και να απολογηθεί. Το δικαιολογηµένο ή όχι της αρχικής µη προσέλευσης σε απολογία το κρίνει η Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται µε την ίδια διαδικασία, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της διαγραφής, ή αυτοί που αποµένουν είναι ασήµαντοι. γ) Οι διαγραφόµενοι µε απόφαση της Γ.Σ., λόγω µη εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων. Τα µέλη που µετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, δεν τακτοποιούν επί δύο (2) συνεχή έτη τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, παύουν να θεωρούνται ενεργά µέλη και διακόπτεται η ενηµέρωσή τους για τις δραστηριότητες του Κολεγίου. Τα µέλη αυτά διαγράφονται µε απόφαση της Γ.Σ. Τα µέλη επανακτούν το δικαίωµα του τακτικού µέλους αµέσως µόλις τακτοποιήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και εφόσον δεν έχει προηγηθεί η τυπική διαγραφή τους µε απόφαση της Γ.Σ., άλλως απαιτείται επανεγγραφή. ΑΡΘΡΟ 9 ΟΡΓΑΝΑ Τα όργανα του Κολεγίου είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) β) το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 7

8 ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Κολεγίου, έχει τη γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν έχει ανατεθεί από το νόµο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα και έχει αρµοδιότητα να επιλαµβάνεται για κάθε θέµα που θα αναπεµφθεί σ' αυτήν από το.σ. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα: Να αποφασίζει για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του ετήσιου ισολογισµού. Να κρίνει τον απολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων του.σ. µετά την λήξη κάθε έτους σύµφωνα µε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και να κρίνει περί της απαλλαγής του.σ. από κάθε ευθύνη. Να εποπτεύει και να ελέγχει τη διοίκηση του σωµατείου, να παύει τα µέλη του.σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο, ανικανότητα ή παράβαση καθήκοντος. Να κρίνει επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του.σ. Να αποφασίζει για τη διαγραφή των µελών του σωµατείου ή των µελών των οργάνων του σωµατείου από το µητρώο µελών του σωµατείου. Να αποφαίνεται για την προσχώρηση σε άλλα νοµικά πρόσωπα και ενώσεις ηµεδαπές ή ξένες. Να εγκρίνει δαπάνες για ποσό µεγαλύτερο από Ε. Το παραπάνω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Να εγκρίνει την κτήση από επαχθή αιτία κινητών και ακινήτων αξίας άνω των Ε. Το παραπάνω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Να επιβάλλει έκτακτες υποχρεώσεις και εισφορές προς τα µέλη του για την ευόδωση των σκοπών του σωµατείου. Να ανακηρύττει επίτιµα και αρωγά µέλη. Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. Να λαµβάνει απόφαση για τη διάλυση του Κολεγίου και τη διάθεση της περιουσίας του. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα τακτικά µέλη του Κολεγίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των λοιπών άρθρων αυτού του καταστατικού. Μόνο τα τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κάθε µέλος του Κολεγίου συµµετέχει στην ψηφοφορία µε µία µόνο ψήφο. Η 8

9 ψηφοφορία διεξάγεται αυτοπρόσωπα και είναι φανερή, εκτός αν ζητηθεί αλλιώς από το 2/3 των παρόντων µελών. Οι αποφάσεις εκλογής των συλλογικών οργάνων, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, επιβολή πειθαρχικών ποινών και προσωπικά εν γένει ζητήµατα διεξάγονται πάντοτε µυστικά. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέµατα γίνονται δια ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Α) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά κάθε έτος και εντός του µηνός Μαρτίου. Στην τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται από το.σ. για συζήτηση και έγκριση: α) ο απολογισµός της διαχείρισης περιόδου, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η έκθεση πεπραγµένων του Σ και β) ο ισολογισµός της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης, καθώς και ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους. Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία για τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια το ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Κολεγίου. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του.σ. µε έγγραφη πρόσκληση που καθορίζει σαφώς τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της Γ.Σ. και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα µέλη του Κολεγίου ταχυδροµικώς ή δια φαξ δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της σύγκλησης της Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µόνο πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των µελών, αν όλα ανεξαιρέτως τα µέλη του σωµατείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριµένη πρόταση. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του.σ. µέχρι να διαπιστωθεί η απαρτία και µετά εκλέγεται µε ανάταση των χεριών ο Πρόεδρος της Γ.Σ. που δεν µπορεί να είναι µέλος του.σ. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο Γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου επιµελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών, τα οποία υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τα τηρεί υπό τη φύλαξή του. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται σε αυτήν τουλάχιστον το ήµισυ συν ένα από τα ταµειακώς εντάξει µέλη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται χωρίς προηγούµενη πρόσκληση, µε τα ίδια ακριβώς θέµατα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας. Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρισταµένων µελών. Ο προεδρεύων µπορεί µε τη 9

10 συγκατάθεση της Γ.Σ. να την αναβάλει για άλλο χρόνο και τόπο, αλλά σε αυτήν συζητούνται µόνο θέµατα της ηµερησίας διάταξης της Γ.Σ. που αναβλήθηκε. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων ταµειακώς εντάξει µελών, εκτός από τις περιπτώσεις που µε ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Ειδικώς η καταστατική Γενική Συνέλευση µπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη και αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του σωµατείου, απαιτείται όµως η παρουσία του µισού αριθµού τουλάχιστον των τακτικών µελών, και πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της περιουσίας του Κολεγίου. Β) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µετά από απόφαση του.σ. ή µετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταµειακώς εντάξει µελών του Κολεγίου, ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το.Σ. είναι υποχρεωµένο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τα προς συζήτηση θέµατα. Η πρόσκληση πρέπει σε αυτή την περίπτωση να κοινοποιηθεί στα µέλη τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της Γ.Σ. Συζητούνται µόνο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν για την τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικώς στην περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του ιοικητικού Συµβουλίου και δέκα (10) µόνο µέλη του Κολεγίου µπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση µε σκοπό να εκλέξει ιοικούσα Επιτροπή και ενδεχοµένως να προκηρύξει εκλογές. Σε περίπτωση που το ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται να παραιτηθεί σαν σώµα, υποχρεούται προηγουµένως να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να θέσει το θέµα της παραιτήσεως. Αν δεν το κάνει αυτό, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε τον παραπάνω τρόπο. ΑΡΘΡΟ 11 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Κολεγίου αποτελείται από τακτικά µέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια. Το.Σ. αποτελείται από επτά (7) τακτικά µέλη και τρία (3) 10

11 αναπληρωµατικά. Η θητεία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει µε την εκλογή του νέου.σ. Το.Σ. απαρτίζεται από α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραµµατέα, δ) Ταµία και τρία (3) µέλη. Κατά την πρώτη εφαρµογή του καταστατικού αυτού, η εκλογή του.σ. ενεργείται µέσα σε ένα εξάµηνο από την εγγραφή του παρόντος καταστατικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το.Σ. εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και απλή και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την διενέργεια των αρχαιρεσιών και συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το προηγούµενο.σ. και εν ελλείψει αυτού από τον σύµβουλο που πλειοψήφισε. Αν αυτός αµελήσει η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε άλλο σύµβουλο. Αν δεν επιτευχθεί συγκρότηση, γίνεται αµέσως νέα ψηφοφορία κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Μετά τη συγκρότηση σε σώµα του νέου.σ. γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το παλαιό στο νέο µε σύνταξη πράξης και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταµείου, των κλειδιών, των σφραγίδων, του αρχείου, των βιβλίων και της περιουσίας του σωµατείου, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Μέχρι την ανάληψη της διοίκησης από το νέο.σ. οι δραστηριότητες διεξάγονται από το παλαιό. Το.Σ. συνέρχεται µετά από πρόσκληση του Προέδρου στα γραφεία του Κολεγίου τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα µέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί την σύγκληση ή κωλλυσιεργεί ή αναβάλει τη σύγκληση περισσότερο από πέντε (5) ηµέρες, τότε καλούν το.σ. σε συνεδρία τα µέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση. Το.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη (ή µέσω φαξ ή ) επί αποδείξει πρόσκληση που γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Σε απολύτως έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη µπορεί να καλούνται και κατά την ίδια µέρα της συνεδρίασης µε οποιοδήποτε µέσο. Το.Σ. συνεδριάζει έγκυρα και είναι σε απαρτία µε την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Η ψηφοφορία είναι φανερή, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 11

12 Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση προσωπικών θεµάτων, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του.σ., αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν µετέχει στη συνεδρίαση. Σε όλες τις συνεδριάσεις του.σ. τακτικές και έκτακτες τηρούνται από τον Γενικό Γραµµατέα πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων του.σ., τα οποία χρονολογούνται, αριθµούνται και υπογράφονται από όλους τους παριστάµενους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. τηρούνται από το Γενικό Γραµµατέα του Κολεγίου και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα µε δική τους ευθύνη. Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο µε απόφαση του.σ. και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος. Σε περίπτωση που µέλος του.σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος κατά τη σειρά της εκλογής τους ή σε περίπτωση ισοψηφίας µετά από κλήρωση. Κανένας δεν µπορεί να παραµένει µέλος του.σ., αν χάσει την ιδιότητα του µέλους του σωµατείου. Τα µέλη του.σ. υπόκεινται στις ίδιες πειθαρχικές ποινές στις οποίες υπόκεινται και όλα τα τακτικά µέλη του σωµατείου, καθώς και στην οριστική έκπτωση από µέλος του.σ.. Ολες οι ποινές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν υπάρξει καταγγελία για οποιοδήποτε τακτικό µέλος του.σ., ο Πρόεδρος αυτού ή σε περίπτωση κωλύµµατος το αµέσως επόµενο αρµόδιο όργανο του.σ., υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία καλείται υποχρεωτικά και ο καταγγελθείς για την παροχή εξηγήσεων και απολογία. Κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση κρίνει εάν και ποιά ποινή πρέπει να επιβληθεί στον υπόλογο, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Μέλος του.σ. µπορεί να καθαιρεθεί για παράβαση των καθηκόντων του µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πρόταση µοµφής µπορεί να κάνει είτε το.σ. µε απόλυτη πλειοψηφία, είτε το 1/10 τουλάχιστον των µελών του σωµατείου. Το.Σ. παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του µε απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πρόταση µοµφής µπορεί να κάνει το 1/10 τουλάχιστον των µελών του σωµατείου. 12

13 Σε κάθε περίπτωση που αντικαθίσταται µέλος του.σ. εκτός του Προεδρείου, γίνεται αντικατάσταση του µέλους, σε περίπτωση που αντικαθίσταται µέλος του προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση µε µυστική ψηφοφορία για όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, γίνεται γενική ανασύνθεση. Κάθε παραίτηση µέλους του.σ. υποβάλεται µόνο εγγράφως. Το.Σ εξακουλουθεί λειτουργεί µε όσα µέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, αρκεί τα αναπληρωµατικά µέλη να µην υπερβαίνουν σε αριθµό τα τακτικά, διαφορετικά τα µέλη του.σ. που αποµένουν συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε ένα (1) µήνα, για να εκλέξει νέο.σ. Στο ενδιάµεσο διάστηµα τα µέλη του.σ. που αποµένουν επιµελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση µέχρι να διοριστεί ή να εκλεγεί νέα διοίκηση και να αναλάβει τα καθήκοντά της, η παλαιά εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του σωµατείου, απέχουσα από κάθε οικονοµική δραστηριότητα, πλην εκείνης για την τρέχουσα διαχείριση, από µακροχρόνιο προγραµµατισµό και από επιβολή ποινών. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο ιδίως να: 1. ιοικεί το σωµατείο. 2. ιαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Κολεγίου και τους πόρους του. 3. Αποφασίζει για δαπάνες µέχρι του ποσού των Ε. 4. Εγκρίνει την εγγραφή των νέων µελών του σωµατείου. 5. Αποφασίζει τη διαγραφή µελών. 6. Επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της αρµοδιότητάς του. 7. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µελών του σωµατείου εισηγούµενο και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 8. Συνιστά Επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα (οµάδες εργασίας κλπ) από τα µέλη του ή τα µέλη του σωµατείου ή και άλλα τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας το αντικείµενο, τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους στις οποίες αναθέτει τη µελέτη και εισήγηση επί συγκεκριµένων θεµάτων που απασχολούν το σωµατείο και τα µέλη του, πάντα σύµφωνα και εντός των σκοπών του σωµατείου. Τα µέλη του.σ. µπορούν να συµµετέχουν στις συσκέψεις των επιτροπών αυτών. 9. Εγκρίνει και διοργανώνει τις επιστηµονικές εργασίες και λοιπές δραστηριότητες του Κολεγίου (συνέδρια, συµπόσια, σεµινάρια, επιµορφωτικές διαλέξεις κλπ). 10. Μεριµνά για την έκδοση των εντύπων, περιοδικών, βιβλίων δηµοσιευµάτων, ενηµερωτικών δελτίων κ.λ.π. 11. ιοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 13

14 12. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες ή στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα καθώς και τους όρους συνεργασίας µε άλλες οργανώσεις και γενικά φορείς. 13. Εγκρίνει την ανάληψη µελετών ή ερευνητικών προγραµµάτων από το Κολέγιο, ορίζει τους υπευθύνους για την εκτέλεση τους και παρακολουθεί την πορεία τους. 14. Προσδιορίζει τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό και τα υποβάλλει στη Γ.Σ. Υποβάλλει για έλεγχο την έκθεση πεπραγµένων του και τον παραπέρα προγραµµατισµό δράσης. 15. Αποδέχεται δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοτήµατα µε τους όρους του άρθρου 18 του παρόντος. 16. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωµα εγγραφής των µελών του και γενικά αναπροσαρµόζει τα χρηµατικά αυτά ποσά. 17. Αποφασίζει κάθε δικαστικό ή εξώδικο µέτρο για την επίτευξη των σκοπών του Κολεγίου. 18. Εκπροσωπεί το Κολέγιο ενώπιον κάθε ικαστηρίου και Αρχής και παντός τρίτου. 19. ιορίζει νοµικό σύµβουλο ή άλλους επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους και καθορίζει τις αποζηµιώσεις τους ή οποιασδήποτε άλλης εντεταλµένης περιοδικής εργασίας. 20. ιορίζει και παύει το προσωπικό του σωµατείου και καθορίζει τις αρµοδιότητες και αποδοχές του. 21. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται σε αυτό από το νόµο, το παρόν καταστατικό ή από τη Γ.Σ. και κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση του σωµατείου. 22. Μεριµνά για την επίτευξη των στόχων του και για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Με ειδικές αποφάσεις που λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, το.σ. µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή σε επιτροπές µεταξύ των µελών. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΕ ΡΟΣ 14

15 Ο Πρόεδρος του.σ. εκπροσωπεί το Κολέγιο σε κάθε Αρχή και ικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότητες µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του.σ. που θα οριστεί από αυτό είναι ο αντιπρόσωπος του Κολεγίου στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα. Ο Πρόεδρος καλεί το.σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτές, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα και τα παρόντα µέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Ο πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. των µελών σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. ιορίζει και παύει οποιδήποτε προσωπικό ή εντολοδόχους ή εργολήπτες του Κολεγίου µετά από ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση του.σ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το.σ µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα. Υπογράφει µαζί µε τον Ταµία τα χρηµατικά εντάλµατα, τις πληρωµές και τις επιταγές, καθώς και τα εντάλµατα εισπράξεων. ιεξάγει µε τον Γενικό Γραµµατέα και υπογράφει την αλληλογραφία. Επιµελείται την τήρηση και έλεγχο του τραπεζικού λογαριασµού του σωµατείου. Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων - αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Μεριµνά γενικά για την εύρυθµη λειτουργία του Κολεγίου και την ακριβή εφαρµογή του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. και επιµελείται για τις επιδιώξεις και την επιτυχία των σκοπών του Κολεγίου και συντονίζει τη δράση. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται, ο Γενικός Γραµµατέας. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες του τις αρµοδιότητες. Μπορεί να αναπληρώνει το Πρόεδρο µόνιµα ή για ορισµένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που µπορεί να του αναθέτει αυτός µε απόφαση του.σ., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. ΑΡΘΡΟ 14 15

16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραµµατέας ασκεί την άµεση εποπτεία στις υπηρεσίες, γραφεία και το προσωπικό του σωµατείου και έχει τη διεύθυνση της Γραµµατείας του σωµατείου. ιεξάγει την αλληλογραφία υπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, τηρεί τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του.σ. και της Γ.Σ. και το µητρώο των µελών. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ και της Γ.Σ. Φυλάσσει τα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής και τις εκθέσεις της ελεγκτικής επιτροπής. Φυλάσσει τη σφραγίδα, τα βιβλία (πλην του Ταµείου και του βιβλίου πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής) και τα αρχεία του Κολεγίου. Τέλος συντάσσει µε τον Ταµία τον ισολογισµό, τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό κάθε διαχειριστικής περιόδου και συντάσσει και υποβάλλει στο.σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγµένων. Τον Γενικό Γραµµατέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά άλλο µέλος, που ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταµίας διαχειρίζεται το ταµείο και τα οικονοµικά του Κολεγίου. Εισπράττει όλα τα προς το Κολέγιο οφειλόµενα ποσά από οποιαδήποτε αιτία και από οποιονδήποτε, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Μεριµνά για την είσπραξη των δικαιωµάτων εγγραφής, των συνδροµών, των εκτάκτων εισφορών µε βάση σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Εκτελεί µετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου κάθε πληρωµή, που αποφασίζεται από το.σ. Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµών, τις επιταγές και τα εντάλµατα εισπράξεων. Υποβάλλει στο.σ. σύντοµη έκθεση για την κατάσταση του Ταµείου και αναλυτική έκθεση λογοδοσίας, βεβαιούµενη από συνηµµένα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλµατα στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την τακτική Γ.Σ. Το ίδιο χρόνο καταρτίζει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα τον προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό, οι οποίοι υποβάλλονται στη συνέχεια από το.σ.στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 16

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΡΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ (ΑΝ ΡΩΝ)» ιδρύθηκε το 1871. Το παρόν καταστατικόν εγκριθέν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα