Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»"

Transcript

1 Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1

2 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2

3 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ Εξώφυλλο 1 Θζμα_υντελεςτζσ_Εκπαιδευτικοί 2 Περιεχόμενα 3 Πρόλογοσ 4 Ειςαγωγι 5 Μεκοδολογία 5 Ζρευνα-υλλογι και Ερμθνεία Αποτελεςμάτων 7 1.Θ ενδυμαςία ςτουσ Παλαιολικικοφσ Χρόνουσ 7 2.Θ ενδυμαςία ςτουσ Πολιτιςμοφσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ 8 3.Θ ενδυμαςία ςτο Μινωικό Πολιτιςμό 12 4.Θ ενδυμαςία ςτθν Αρχαία Ελλάδα 13 5.Θ ενδυαςία ςτθν Αρχαία Ρώμθ 14 6.Θ ενδυμαςία ςτο Βυηάντιο 16 7.Θ ενδυμαςία ςτθν Αναγζννθςθ 18 8.Θ μόδα τον 17ο αιώνα 19 9.Θ μόδα τον 18ο αιώνα Θ μόδα τον 19ο αιώνα Θ μόδα του Θ μόδα του Θ μόδα του Θ μόδα του Θ μόδα του Θ μόδα του Θ μόδα του Θ μόδα του Θ μόδα του Ερωτθματολόγιο 38 Αναςτοχαςμόσ-Αξιολόγθςθ-Επίλογοσ 40 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟ ηηο κέξεο καο, όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, αλ όρη όινη, παξαθνινπζνύλ ηε κόδα θαη ληύλνληαη ζύκθσλα κε ηελ κόδα.πνιιά άηνκα γίλνληαη ζύκαηα ηεο κόδαο, πηνζεηώληαο όιεο ηηο «ηάζεηο» ρσξίο κέηξν. Άιια άηνκα ληύλνληαη όπσο ηνπο αξέζεη, αδηαθνξώληαο πιήξσο γηα ηελ κόδα, θαη άιια παξαθνινπζνύλ ηελ κόδα θαη επηιέγνπλ ηηο «ηάζεηο» πνπ ζα κπνπλ ζηελ ληνπιάπα ηνπο.οη εππνξόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αγνξάδνπλ ξνύρα, παπνύηζηα θαη αμεζνπάξ κε «επώλπκε» ππνγξαθή, θνηλώο ξνύρα, παπνύηζηα θαη αμεζνπάξ κάξθαο, απιώο θαη κόλν γηα λα εληππσζηάζνπλ θαη λα δείμνπλ ηνλ πινύην ηνπο. Ήηαλ όκσο πάληα έηζη; ίγνπξα, όρη. Οη άλζξσπνη παιαηόηεξα θνξνύζαλ ξνύρα από αλάγθε. ε πξώην ζηάδην, γηα λα πξνζηαηεπηνύλ από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο όπσο ην θξύν, ε βξνρή, ην ρηόλη θιπ. ε δεύηεξν ζηάδην νη άλζξσπνη θόξεζαλ γηα πξώηε θνξά ξνύρα γηα ιόγνπο θαζαξά ηειεηνπξγηθνύο. ε ηξίην ζηάδην, ε επηζπκία ησλ πξνγόλσλ καο λα δηαθνζκήζνπλ ην ζώκα ηνπο βαζηδόηαλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηαπηηζηνύλ κε νξηζκέλα δώα, ζεόηεηεο ή άιινπο αλζξώπνπο.ε ηέηαξην ζηάδην πξνέθπςε ε επηζπκία ησλ αλζξώπσλ λα δείμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, λα δείμνπλ ηε δύλακή ηνπο, λα γίλνπλ αξρεγνί θαη γεληθόηεξα λα μερσξίζνπλ κέζσ ηεο ελδπκαζίαο ηνπο από ην θνηλσληθό ζύλνιν. Δίλαη γεγνλόο πσο ην αλδξηθό θύιν ήηαλ εθείλν πνπ θπξίσο ζέιεζε λα επηβιεζεί. Αιιά θαη ε γπλαίθα δελ ζέιεζε λα πζηεξήζεη. Από ηελ άιιε κεξηά, σο έλαλ κεγάιν βαζκό αληηθαηόπηξηδε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε ηνπ άλδξα ηεο, από ηόηε πνπ εθείλνο, θάησ από ηηο λέεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε Γαιιηθή θαη ζηε ζπλέρεηα από ηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, απέξξηςε ηελ ηάζε ηνπ λα θπξηαξρεί θαη λα ππνγξακκίδεη ηελ ηαμηθή ηνπ ζέζε κέζσ ηεο ελδπκαζίαο ηνπ. ηε ζύρξνλε επνρή, πάλησο, νη άλδξεο έρνπλ αλαθηήζεη θάπνην κέξνο ηνπ <<λαξθηζζηζκνύ>> ηνπο θαη ληύλνληαη πην επηδεηθηηθά θαη πην θαληαρηεξά. Γη απηό ινηπόλ, πήξακε ηελ πξσηνβνπιία λα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κόδαο, γηα λα δνύκε θαη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηα must ηεο θάζε επνρήο θαη ηνλ ιόγν πνπ απηά ππήξραλ. Γηα πάκε, ινηπόλ..! 4

5 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΘΑ ΑΠΑΥΟΛΖΔΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ; Ζ νκάδα καο, ζα αρνιεζεί κε ηελ κόδα αλά ηνπο αηώλεο, αλά επνρή θαη δεθαεηία. Θα απνθαιύςνπκε ηα κπζηηθά ηεο κόδαο, ησλ ζρεδηαζηώλ θαη ησλ απιώλ αλζξώπσλ ζε θάζε επνρή, από ηελ Παιαηνιηζηθή ζήκεξα. Θα δνύκε ηερληθέο καθηγηάδ ζε θάζε επνρή θαη ζα πεξηπιαλεζνύκε αλάκεζα ζε Αξραία Διιάδα, Αξραία Ρώκε, Αξραία Αίγππην θαη ζε άιινπο ηόπνπο πνπ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ ζεκεξηλή κνξθή ηεο κόδαο.θα κάζνπκε γηα πνηνλ ιόγν θνξηνύληαλ δηάθνξα ελδύκαηα θαη από πνπ είραλ εκπλεπζηεί νη ζρεδηαζηέο ην ζρέδηό ηνπο θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Θα αθνινπζήζνπκε ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο θαη ζα βξεζνύκε ζε Γαιιηθή θαη Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, όπνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο πξσηνπόξεο θαηλνηνκίεο, θπξίσο γηα ηελ άλεζε ησλ αλζξώπσλ θαη όρη γηα ην ζηπι.θα θηάζνπκε ζηνλ αηώλα όπνπ λέεο ηδέεο θαη ηάζεηο εκθαλίδνληαη θαη αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζηα κέρξη ηόηε θιαζζηθά ζρέδηα. Σέινο, ζα αλαθέξνπκε ηηο ηάζεηο ηνπ ζήκεξα, πνπ αιιάδνπλ πιένλ θάζε ζαηδόλ θαη όρη αλά δεθαεηία θαη ηζηνξηθό γεγνλόο. ΣΟΥΟΗ ηόρνο καο είλαη ε θαηαλόεζε, ε αλαγλώξηζε θαη ν ζεβαζκόο ηεο θάζε ηάζεο θαη ηεο θάζε επνρήο. Να ζεβαζηνύκε δειαδή ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ηεο θάζε ηάζεο θαη επνρήο θαη λα θαηαλνήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Γηαηί είλαη «must» λα γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζε θαη ην ζθνπό πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ξνύρα, ηα παπνύηζηα, ηα αμεζνπάξ πνπ θνξάκε ζήκεξα...!!! ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΖΓΔ

6 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην πεξηερόκελν θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη, δηεμάγνπκε δξαζηεξηόηεηεο. όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη βησκαηηθεο, νκαδνζπλεξγαηηθεο, δηεξεπλεηηθεο. Δεδομζνα,Μ αρτυρίεσ Γραπτά: Σφποσ, Βιβλία, Άρκρα Ψθφιακισ Μορφισ. Άλλθσ Φφςθσ: Πίνακεσ Ηωγραφικισ, Φωτογραφίεσ, Πραγματικζσ Καταςτάςεισ. Σεχνικζσ Ερωτθματολόγια Εργαςίεσ Πεδίου (Δρόμοσ, χολείο,φροντιςτιριο,γειτονιά. Σεθκεξίσζε Μεζνδνινγίαο Ζ νκάδα καο, κε ζθνπό λα θαλεξώζεη ην ζθεπηηθό ησλ αλζξώπσλ ζρεηηθά κε ην ληύζηκό ηνπο,ζην Δξεπλεηηθό θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηεο,θηηάμακε θαη κνηξάζακε εξσηεκαηνιόγην ζηελ γεηηνληά, γηα λα απαληεζνύλ ηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθόκα, πξαγκαηνπνηήζακε αλαδήηεζε ζην Γηαδύθηην γηα λα βξνύκε πεγέο, κε ηηο νπνίεο δηακνξθώζακε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία. 6

7 ΔΡΔΤΝΑ-ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 1. Ζ κόδα ζηνπο Παιαηνιηζηθνύο ρξόλνπο. Α. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖΝ ΠΑΛΑΗΟΛΗΘΗΚΖ ΔΠΟΥΖ Ζ ελδπκαζία θαη ε θσηηά αλαθαιύθζεθαλ ίζσο θαηά ηελ Παιαηνιηζηθή Πεξίνδν, ζπκβάιινληαο θαη ηα δύν ζπκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο θαηνηθίαο. ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή, νη άλζξσπνη ζπλήζηδαλ λα αιείθνπλ ην ζώκα ηνπο κε ιίπνο γηα λα πξνζηαηεπηνύλ θπξίσο από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ην θξύν, ηα ελνριεηηθά έληνκα θαη άιινπο πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο. Αθόκε, επηδίδνληαλ ζηελ δσγξαθηθή πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο κε θαιιηηερληθά ζρέδηα, ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα ρξώκαηα. Γίλεηαη ρξήζε ειαθξώο θαηεξγαζκέλσλ πξσηνγελώλ πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξώησλ ελδπκάησλ, δειαδή θπηηθά ή δσηθά πιηθά, όπσο δέξκαηα δώσλ, θύιια θαη θιαδηά δέληξσλ. Β. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΔΡΖ ΠΑΛΑΗΟΛΗΘΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ηελ Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή επνρή ζπλαληάκε αλζξώπνπο πνπ ήηαλ ηπιηγκέλνη κε γνύλεο κε θνθάιηλα <<θνπκπηά>> πνπ ζπρλά έθεξαλ εγραξάμεηο, όπσο νη Δζθηκώνη. Οη Δζθηκώνη ηεο Αξθηηθήο εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ μερσξηζηή ηδηόηεηα ηεο γνύλαο, ε νπνία ήηαλ έλα από ηα ειάρηζηα πιηθά πνπ δηέζεηαλ. Σα θνληά, ζπξξηθλσκέλα θνξκηά ηνπο θαη ην δηαηηνιόγηό ηνπο πνπ ήηαλ πινύζην ζε ιίπνο θαη πξσηετλεο ηνπο βνεζνύζε λα δηαηεξνύλ ην ζώκα ηνπο δεζηό. Υσξίο, όκσο, ηε <<βηνινγηθά>> πξνζαξκνζκέλε έλδπζε δελ ζα είραλ θαηαθέξεη λα αληηζηαζνύλ ζην πνιηθό ςύρνο, αιιά θαη νύηε ζα ηνικνύζαλ λα θπλεγήζνπλ ηα κεγάια δώα πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα ηξαθνύλ θαη λα επηβηώζνπλ ζηηο αληίμνεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Γ. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖ ΝΔΟΛΗΘΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ηελ Νενιηζηθή επνρή μεθηλά ε θαηαζθεπή ησλ πξώησλ πθαζκάησλ θπξίσο από ιηλάξη ή καιιί δώσλ. Πνιύ ζπλεζηζκέλα ελδύκαηα είλαη νη ζθνύθνη, ηα δεξκάηηλα ζαλδάιηα, ηα πξώηα θνζκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα πό θνρύιηα ή δόληηα δώσλ. ζνη θνξνύζαλ ηα δόληηα, ηε ριαίλε ή ηελ νπξά ελόο ιηνληαξηνύ ελδέρεηαη λα πίζηεπαλ όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνθηνύλ ηηο ηδηόηεηεο απηνύ ηνπ δώνπ. Ο πξσηόγνλνο άλζξσπνο ζπλήζηδε λα βάθεη ηα ιηγνζηά ελδύκαηά ηνπ, ελώ παξάιιεια δσγξάθηδε θαη ην ζώκα ηνπ. 7

8 2. Ζ κόδα ζηνπο πνιηηηζκνύο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Α. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ Ζ Μεζνπνηακηαθή ελδπκαζία ραξαθηεξηδόηαλ γηα ηελ απιόηεηά ηεο κε ηα καθξηά θσδσλόζρεκα θνξέκαηα θαη επεδίσθε λα ηνλίζεη ηνλ όγθν ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Άληξεο θαη γπλαίθεο ήηαλ ληπκέλνη κε καθξηά θαη εθαξκνζηά θνξέκαηα θαη επελδπηέο ή κε καθξηά ζάιηα κε θξόζζηα. Σα ελδύκαηά ηνπο ήηαλ θπξίσο κάιιηλα, ρξσκαηηζηά, ελώ παξάιιεια ζπλαληνύκε κεηαιιηθά θνζκήκαηα. Σα θόθθηλα θαη γαιάδηα ελδύκαηα είραλ ιεπθά θξόζζηα, ελώ ηα ιεπθά ελδύκαηα ην αληίζεην. Δπεηδή ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο απαηηνύλ ειεπζεξία θηλήζεσλ, ηα καθξηά ελδύκαηα ππνδήισλαλ αλάπαπια θαη εηξεληθέο αζρνιίεο. Β. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ύκθσλα κε παξαζηάζεηο από λανύο, ηάθνπο, αιιά θαη από δηάθνξα θείκελα πνπ έρνπλ ζσζεί, θαίλεηαη όηη ε ηέρλε ηνπ θαιισπηζκνύ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο. Ο θαιισπηζκόο ηνπο πεξηιάκβαλεπεξίηερλα θνζκήκαηα, αξσκαηηθά έιαηα, πεξνύθεο θαη έληνλν καθηγηάδ. Ήηαλ πνιύ θαζαξνί θαη θξόληηδαλ κε πξνζνρή ηα ξνύρα ηνπο θαη ην ζώκα ηνπο. ζν κεγαιύηεξν θύξνο είρε έλα πξόζσπν, ηόζν πην πεξίηερλν ήηαλ ην βάςηκν θαη ην ληύζηκό ηνπ. ΑΡΩΜΑΣΑ Οη αξραίνη Αηγύπηηνη έηξηβαλ ην δέξκα ηνπο κε ιάδηα θαη αξώκαηα. Σα αξσκαηηθά έιαηα καιάθσλαλ ηελ επηδεξκίδα θαη ηελ πξνζηάηεπαλ από ηνλ ήιην θαη από ηηο ακκνζύειιεο. Ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο Αηγππηίνπο λα κπξίδνπλ όκνξθα, επεηδή ε δπζνζκία ηνπ ζώκαηνο ήηαλ έλδεημε ακαξηίαο. Γηα λα είλαη ζίγνπξνη όηη ζα κύξηδαλ όκνξθα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηνπνζεηνύζαλ πάλσ ζην θεθάιη ηνπο έλαλ θώλν, ν νπνίνο ήηαλ πνηηζκέλνο κε κηα γιπθηά αινηθή, πνπ ηηο δεζηέο λύρηεο έιησλε αξγά πάλσ ζηα καιιηά ηνπο. Ράληηδαλ ηα 8

9 ξνύρα ηνπο κε άξσκα θηηαγκέλν από κύξν, ιηβάλη θαη αξσκαηηθά θπηά. Οη θπξίεο καζνύζαλ ράπηα από κέιη γηα λα έρνπλ γιπθηά αλαπλνή. ΜΑΛΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΟΤΚΔ Με ηε ρέλα, πνπ ηελ έθηηαρλαλ από ηα ηξηκκέλα θύιια ελόο θπηνύ, έβαθαλ ηα καιιηά ηνπο. Πνιιέο Αηγύπηηεο πνπ μύξηδαλ ηα θεθάιηα ηνπο ή είραλ θνληά καιιηά θνξνύζαλ πεξνύθεο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο νη πεξνύθεο ηνπο είραλ πινύζηεο κπνύθιεο ή ήηαλ ζηνιηζκέλεο κε ράληξεο. Ζ βάζε ήηαλ έλα δίρηπ από πιεγκέλεο ηξίρεο, όπνπ ζηεξεώλνληαλ νη κπνύθιεο. Σα πξνζθεθάιηα ησλ θξεβαηηώλ ηνπο θξαηνύζαλ ηνλ απρέλα ζε ζρήκα εκηζειήλνπ. Έηζη δε ραινύζε ην ρηέληζκα ησλ γπλαηθώλ. Πνιινί πίζηεπαλ όηη νη ηξίρεο ζην ζώκα θαη ζην πξόζσπν ήηαλ αλζπγηεηλέο. Οη γπλαίθεο έβγαδαλ ηα θξύδηα ηνπο θαη νη αμησκαηνύρνη ηεο Απιήο ζπρλά θνξνύζαλ ςεύηηθεο θνληέο γελεηάδεο, αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη άλδξεο ήηαλ θαινμπξηζκέλνη. πλήζηδαλ λα μπξίδνπλ ην θεθάιη θαη ην θνξκί ηνπο, κε κπξνύληδηλεο ιεπίδεο. Οη ηεξείο μύξηδαλ όιν ην θεθάιη ηνπο θαη ην ζώκα. Σα θεθάιηα ησλ παηδηώλ ήηαλ μπξηζκέλα. Άθελαλ κόλν κηα καθξηά πιερηή αινγννπξά ζην πιάη, ηελ "αινγννπξά ηεο λεόηεηαο". Αλ θαη θνξνύζαλ όινη πεξνύθεο, δελ ήζειαλ λα απνθηήζνπλ θαιάθξα. Γηα λα ην απνθύγνπλ έηξηβαλ ην θεθάιη ηνπο κε δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα, όπσο θνπξηά γθαδέιιαο θαη ιίπνο ηππνπόηακνπ. Πίζηεπαλ αθόκα όηη ην αίκα ηνπ καύξνπ ηαύξνπ πεξηείρε θάηη καγηθό πνπ εκπόδηδε ην άζπξηζκα ησλ καιιηώλ. ΚΟΜΖΜΑΣΑ Οη αξραίνη Αηγύπηηνη ζηόιηδαλ όιν ηνπο ην ζώκα, θνξώληαο θάζε είδνποθνζκήκαηα, από ζθνπιαξίθηα κέρξη βξαρηόιηα ζηνπο αζηξαγάινπο. Κνζκήκαηα θνξνύζαλ όινη: πινύζηνη θαη θησρνί, άλδξεο θαη γπλαίθεο, αθόκα θαη κεξηθά ηεξά δώα! Σα βαξηά θνζκήκαηα, πνπ ζηόιηδαλ ηα απιά ξνύρα ησλ Αηγππηίσλ, ήηαλ έλδεημε πςειήο θνηλσληθήο ζέζεο.σα αθξηβά θνζκήκαηα θαηαζθεπάδνληαλ από ρξπζό θαη εκηπνιύηηκεο πέηξεο. Σα πην θηελά ήηαλ από γπαιί θαη θαγεληηαλή (πνξζειάλε), πιηθό από ηξηκκέλν ραιαδία ή άκκν, πνπ ην 9

10 ζέξκαηλαλ ζε θαινύπηα θαη ην ζηίιβσλαλ. Οη εκηπνιύηηκεο πέηξεο ή ην ρξσκαηηζηό γπαιί, "ζπγθξαηνύληαλ" ζηε ζέζε ηνπο από ιεπηέο κεηαιιηθέο ισξίδεο, ηερληθή πνπ ζήκεξα ιέγεηαη θινπαδνλέ.πρλά είραλ δηπιή ιεηηνπξγία: ήηαλ ζηνιίδηα θαη ηαπηόρξνλα θπιαρηά, πνπ πξνζηάηεπαλ από θάζε θαθό όπνηνλ ηα θνξνύζε. Οξηζκέλεο πέηξεο, όπσο ην θαξλεόιην, ην ιάπηο ιάδνπιη θαη ην ηηξθνπάδ, είραλ γηα ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο καγηθέο ηδηόηεηεο. Μαγηθά κνηίβα ήηαλ νη κνξθέο ησλ ζεώλ. Μεξηθέο θνξέο ηα παηδηά θνξνύζαλ ζηα καιιηά ηνπο έλα ςάξη-θπιαρηό, γηα λα ηα πξνθπιάμεη από ηνλ πληγκό. Οη έγθπεο γπλαίθεο θνξνύζαλ θπιαρηά κε ηελ Σνέξηο, ζεά ηεο κεηξόηεηαο, κε κνξθή ηππνπόηακνπ, γηα λα ηηο βνεζήζεη ζηε γέλλα. ΜΑΚΗΓΗΑΕ Σα είδε γηα ην καθηγηάδ θπιάγνληαλ ζε όκνξθεο θαζεηίλεο. Σα βιέθαξα βάθνληαλ κε πξάζηλν ρξώκα, από ηξηκκέλε καιαθή πέηξα, ην καιαρίηε, θαζώο επίζεο θαη κε γαιάδην, από ςήγκαηα ραιθνύ. Οη Αηγύπηηεο ηόληδαλ ην πεξίγξακκα ησλ καηηώλ ηνπο κε καύξν θνι, πνπ ην έθηηαρλαλ από κνιπβδνκεηάιιεκα θαη λεξό. Έηζη ηα κάηηα ηνπο θαίλνληαλ κεγαιύηεξα θαη πξνζηαηεύνληαλ από ηνλ ήιην. Σα κάγνπια θαη ηα ρείιε ηα έβαθαλ κε θόθθηλε ώρξα. Φνξνύζαλ ζηα ρείιε ηνπο θόθθηλε ζεξαπεπηηθή αινηθή θαη έβαθαλ επίζεο θόθθηλα ηα λύρηα ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ ηνπο. Υξεζηκνπνηνύζαλ εηδηθέο θξέκεο γηα λα έρνπλ θσηεηλό πξόζσπν, αιιά θαη γηα λα απνθύγνπλ ηηο αλεπηζύκεηεο ξπηίδεο. Οη θαζξέθηεο ήηαλ απαξαίηεηνη γηα ην καθηγηάδ θαη ην ρηέληζκα. Ο αηγππηηαθόο θαζξέθηεο ήηαλ έλαο ζηξνγγπιόο, πνιύ γπαιηζηεξόο κεηαιιηθόο δίζθνο, ζπλήζσο από κπξνύληδν. Σν ζρήκα θαη ε ιάκςε ηνπ ζύκηδε ζηνπο Αηγππηίνπο ην δσνδόηε ήιην, γηα απηό θαη νη θαζξέθηεο ήηαλ ζεκαληηθά ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα. ηα ρξόληα ηνπ λένπ Βαζίιεην δηαθνζκνύζαλ ζπρλά ην πίζσ κέξνο ηνπ θαζξέθηε κε ηεξά ζύκβνια. 10

11 Γ. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ. Σν αξρέγνλν πεξζηθό έλδπκα ήηαλ θηηαγκέλν από δέξκαηα δώσλ. Ζ ελδπκαζία απνηεινύληαλ από έλαλ επελδπηή (καλδύα) θαη αλαμπξίδεο (παληειόληα). Ζ ελδπκαζία απηή δηαηεξήζεθε, κε κηθξέο παξαιιαγέο, κέρξη ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο. Με ηελ αθκή ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ, νη Πέξζεο άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ καλδύα θαη ηα παληειόληα από ρξσκαηηζηά πθάζκαηα. Αξρηθά, θνξνύζαλ έλα δεξκάηηλν θάιπκκα ζην θεθάιη, πνπ ζηελ ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε γηα έλα δηάζηεκα από ηνλ θξπγηθό ζθνύθν. Σν θσληθό απηό, θάιπκκα ηνπ θεθαιηνύ πεξηβαιιόηαλ από ισξίδεο πθάζκαηνο, από ην νπνίν ελδέρεηαη λα θαηάγεηαη ην ηνπξκπάλη. ην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλόο όηη ζηα αξραία πεξζηθά κλεκεία δελ ππάξρνπλ ζρεδόλ θαζόινπ δείγκαηα ηεο γπλαηθείαο ελδπκαζίαο. Οη θύζνη θαη νη Πάξζνη θνξνύζαλ παληειόληα κε καλδύεο πνπ ήηαλ αλνηρηνί κπξνζηά θαη ζπγθξαηνύληαλ κε δώλεο. Οη γπλαηθείνη καλδύεο ήηαλ καθξύηεξνη, αιιά θαηά ηα άιια παξόκνηνη, εθηόο από ηελ δώλε, πνπ κεξηθέο θνξέο ηελ αληηθαζηζηνύζε έλα καθξύ ύθαζκα, ην νπνίν ήηαλ ηπιηγκέλν γύξσ από ηνπο γνθνύο θαη δεκέλν κπξνζηά. 11

12 3. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΟΝ ΜΗΝΩΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ. Ζ Μηλσίηηζζα είλαη παληαρνύ παξνύζα. Ζ αβξόηεηα ησλ θπξηώλ ηνπ κηλσηθνύ θόζκνπ ηηο ηνπνζεηεί ζηηο πξώηεο ζέζεηο όηαλ ηεινύληαη δεκόζηεο ζπγθεληξώζεηο. Φηάλνπλ κε θνξεία πνπ ηα θξαηνύλ δνύινη. Από ηα εηδώιηα καο είλαη γλσζηή ε κηλσηθή κόδα. Οη θνύζηεο ησλ θνξεκάησλ είλαη πνιύρξσκεο, κε πνιιέο πηπρέο, άιινηε νινθέληεηεο, άιινηε κε δώλεο πιαηηέο πνπ ζθίγγνληαη ζηε κέζε. Σν θνξζάδ, πνιύ ζηελό, αθήλεη ζπλήζσο ην ζηήζνο αθάιππην, έρεη θνληά καλίθηα θαη ζηνιίδεηαη κε θνξδέιεο, θεληήκαηα θαη θάπνηε κε παλύςεινπο γηαθάδεο. πρλά θνξνύλ θαπέια θαη έρνπλ πάληνηε πινύζηα καιιηά ρηεληζκέλα πνιύπινθα θαη ζηνιηζκέλα κε θνζκήκαηα, αθξηβά ή θηελά. πρλά όηαλ θπθινθνξνύλ μππόιεηεο ζηα γπαιηζκέλα αζηξαθηεξά δάπεδα ησλ ζπηηηώλ ηνπο θνξνύλ βξαρηόιηα ζηα πόδηα ηνπο. Φπζηθά άιινηε θνξνύλ παπνύηζηα. Δίλαη βέβαην πσο βάθνπλ ηα ρείιε, ην πξόζσπν, ηα λύρηα ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ ηνπο, ίζσο θαη ηα καιιηά ηνπο, όπσο θαη νη κεηαγελέζηεξέο ησλ αξραίεο ειιελίδεο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κηλσηθήο γπλαηθείαο ελδπκαζίαο είλαη ην ζηελό θνληνκάληθν -κε ζηελά ή θνπζθσηά καλίθηα- πνπθάκηζν ή πεξηθόξκην, πνπ άθελε αθάιππην ην ζηήζνο ή ήηαλ δηαθαλέο θαη ζπγθξαηηόηαλ ζην ζώκα ζπρλά κε θνξδόληα ζην αλώηεξν κέξνο ηνπ ζώκαηνο, νη καθξηέο θαη θαξδηέο θνύζηεο κε πηέηεο θαη θξακπαιάδεο, ε θσδσλόζρεκε πνδηά κε βνιάλ, πνπ θνξηόηαλ ζπρλά πάλσ από ηε θνύζηα θαη ε ζθηθηή δώλε, θνπζθσηή ή επίπεδε, πνπ ηόληδε ηε κέζε. Σα ζηνηρεία απηά γίλνληαη θαλεξά όρη κόλν από ηηο ηνηρνγξαθίεο, αιιά θαη από ηα απινύζηεξα πήιηλα εηδώιηα. Δλδηαθέξσλ είλαη θαη ν ςειόο γσληώδεο γηαθάο, πνπ εκθαλίδεηαη ζε κεξηθά απ απηά. Σα ελδύκαηα θνζκνύληαλ κε επίξξαπηεο ηαηλίεο ζηα ηειεηώκαηα, θηόγθνπο, ιεπηόηαηα πέπια θαη θνζκήκαηα από κέηαιιν, πέηξα ή θόθαιν, πνπ ξάβνληαλ πάλσ ηνπο. Ζ θηιαξέζθεηα ησλ αλδξώλ δελ είλαη πνιύ κηθξόηεξε. Αθήλνπλ θαη απηνί πινύζηα καιιηά, είλαη όκσο πάληνηε ρσξίο γέληα θαη θαινμπξηζκέλνη. Παξόιν πνπ ην έλδπκά ηνπο είλαη πνιύ απιό έλα πεξίδσκα από ηε κέζε σο πάλσ από ηα 12

13 γόλαηα θνξνύλ θαη απηνί πνιιά θνζκήκαηα. Ζ εκθάληζή ηνπο όκσο είλαη αξξελσπόηαηε. Απηό ην ρξσζηνύλ βέβαηα ζηνλ αζιεηηζκό. Σν ηξέμηκν, ε πάιε, ηα αθξνβαηηθά γπκλάζηα όηαλ παίδνπλ κε ηνλ ηαύξν είλαη ηα αγαπεκέλα ηνπο αγσλίζκαηα. αλ ζαιαζζηλνί είλαη βέβαηα θαη άξηζηνη θνιπκβεηέο ελώ ζαλ ηνμόηεο δηαπξέπνπλ ζην ζεκάδη. 4. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ηελ αξραία Διιάδα ην θάιινο πκλήζεθε από πνηεηέο, γιύπηεο, δσγξάθνπο, ηζηνξηθνύο. Οη Έιιελεο γπκλάδνληαλ, πξόζεραλ ηε δηαηξνθή ηνπο, θξόληηδαλ ηνλ εαπηό ηνπο. Ζ θπζηθή νκνξθηά ηνληδόηαλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν. Σα γπκλά ζώκαηα ησλ αζιεηώλ θαιύπηνληαλ κε ιάδη γηα λα πξνβάιινληαη θαιύηεξα. Ζ θόκε έρξηδε ηδηαίηεξεο πεξηπνίεζεο από γπλαίθεο θαη άλδξεο. Σα ξνύρα ηνπο ήηαλ απιά αιιά θνκςά. Σν αλδξηθό ληύζηκν απαξηηδόηαλ από ην ρηηώλα πνπ θνξηόηαλ θαηάζαξθα θαη ην κάιιηλν ηκάηην πνπ ιάκβαλε ρξέε καλδύα. Ο ρηηώλαο ήηαλ έλα ηεηξάγσλν ύθαζκα κε δύν ηξύπεο γηα ηα ρέξηα. Σν κήθνο ηνπ έθηαλε θάησ από ηα γόλαηα. Οη λένη θαη νη ηαμηδηώηεο θνξνύζαλ κόλν ην θνληό ηκάηην γηα λα δηεπθνιύλνληαη νη θηλήζεηο ηνπο. Σα αμεζνπάξ ηνπο ήηαλ ε πόξπε πνπ ζπγθξαηνύζε ην καλδύα, έλα δαρηπιίδη κε ζθξαγηδόιηζν θαη έλα ξαβδί πνπ πξνζέδηδε θύξνο. Σα καιιηά ηνπο ήηαλ πεξηπνηεκέλα, θνκκέλα ζην ύςνο ησλ ώκσλ. Μόλν νη αζιεηέο ήηαλ θνληνθνπξεκέλνη.αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα ξνύρα ησλ γπλαηθώλ, δειαδή: ρηηώλαο θαη πέπιν (έηζη νλνκαδόηαλ ν γπλαηθείνο καλδύαο). Σν ζηπι αλαδεηθλπόηαλ από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έδελαλ ην ρηηώλα ώζηε λα ηνλίδεη ηελ νκνξθηά ηνπ ζώκαηνο θαη από ηηο πηπρώζεηο πνπ δεκηνπξγνύζε ην δέζηκν. Μηα δώλε, κηα πόξπε, έλα δεπγάξη ζθνπιαξίθηα, ρηέληα γηα λα καδεύνπλ ηηο βαξηέο κπνύθιεο θαη ην ζύλνιν ήηαλ έηνηκν. Ζ πνιπηέιεηα ηεο αξραίαο επνρήο δε βξηζθόηαλ ζηα πθάζκαηα εθόζνλ σο πιηθό ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο καιιί θαη βακβάθη. Βξηζθόηαλ ζηα πεξίηερλα ρηελίζκαηα πνπ δεκηνπξγνύζαλ νη θνκκώηξηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θαπηνύο «βνζηξπρσηήξεο» θαη ζηε θξεζθάδα ηνπ καθηγηάδ πνπ πεηύραηλε ε ςηκκπζίζηξηα. Ληγόηεξε ζεκαζία ζην ληύζηκν θαη πεξηζζόηεξε ζην ζώκα έδηλαλ νη 13

14 παξηηάηηζζεο. Φνξνύζαλ έλαλ απιό κίλη ρηηώλα, κε ζθίζηκν ζην δεμί κεξό (θαηλνκεξίδα) πνπ άθελε μεζθέπαζην ηνλ έλαλ ώκν. Ο αλδξηθόο ρηηώλαο είρε θόθθηλν ρξώκα γηα κε θαίλεηαη ν ηξαπκαηηζκόο ζηε κάρε. 5. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΡΩΜΖ Οη γπλαίθεο θνξνύζαλ έλα ρηηώλα πνπ παξνπζίαδε νκνηόηεηεο κε εθείλνπ ηεο ειιεληθήο ελδπκαζία θαη έθηαλε κέρξη ηα γόλαηα. ύκθσλα κε ην Fridlander πάλσ από απηό ηνλ ρηηώλα θνξνύζαλ έλαλ άιιν καθξύο ρηηώλα πνπ νλνκαδόηαλ stola.σν stola πνπ έθηαλε κέρξη ηα πόδηα ζπλνδεπόηαλ από έλα κάιιηλν καλδύα πνπ ιέγνληαλ palla.ζ ηνπνζέηεζε ηνπ καλδύα ήηαλ πεξίπινθε εμαηηίαο ησλ πνιιαπιώλ ζηξσκάησλ ηνπ πθάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα δηαθνξεηηθά 14

15 είδε θνξέκαηνο.σν pala θνξηόηαλ ζπλήζσο ηπιηγκέλν γύξν από ηνπο σκνύο θαη ηα ρέξηα ή ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα ηελ θάιπςε ηεο θεθαιήο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ελδπκαηηθνύ απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηνύηαλ κε ηελ επίδεζε ελόο πέπινπ κε ηελ βνήζεηα αγθξαθώλ ζην δεμί ώκν. πνπ είλαη θαηαλνεηό ζηελ αξραία Ρσκατθή θνηλσλία ην εηδώο ησλ ελδπκάησλ πνπ θνξνύζε θάπνηνο εμαξηηόηαλ από ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Σν ύθαζκα ηνπ ρηηώλα εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ απνζεκάησλ αθξηβνύ πιηθνύ θαη ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ηεο δύζθνιεο θιεηηθήο πξνζαξκνγήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θξηνύ ρεηκώλα. Δμαηηίαο ηνλ πεξηνξηζκέλσλ επηινγώλ ν ρηηώλαο θαηαζθεπαδόηαλ θπξίσο από καιιί. Σν ρεηκώλα πάλσ από ηνλ ρηηώλα θνξνύζαλ έλα βαξύ κάιιηλν καλδύα εμαηηίαο ηεο ιεπηόηεηαο ηνπ πθάζκαηνο ηνπ ρηηώλα. Οη εύπνξεο γπλαίθεο πνπ άλεθαλ ζε πςειόηεξεο θνηλσληθέο ζέζεηο ηεο αξραίαο Ρσκατθήο θνηλσλίαο θνξνύζαλ ελδύκαηα θαηαζθεπαζκέλα από ηέιεηα πθάζκαηα από κεηάμη θαη κνπζειίλα ελώ αληίζεηα νη γπλαίθεο ησλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ πεξηνξηδόηαλ ζε έλα απιό ρηηώλα κε ηξύπεο γηα ην θεθάιη θαη ηα ρέξηα πνπ ζπγθξαηνύληαλ κε ηελ βνήζεηα κηα δώλεο πνπ ηνπνζεηνύληαλ ζηελ κέζε. Οη ρηηώλεο θαηαζθεπάδνληαη από ιίλν ύθαζκα, πξννξηδόκελνη γηα ηελ ρξήζε ηνπο ην θαινθαίξη, αιιά εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αξθεηήο πνζόηεηαο ιηλαξηνύ εθείλν ηνλ θαηξό ρξεζηκνπνηνύληαλ ζπάληα. Οη ρηηώλεο βάθνληαλ ζε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα, ζπλήζσο δσεξά θαη θσηεηλά επεηδή νη Ρσκαίνη ιάηξεπαλ ηηο έληνλεο πνηθίιεο ρξσκάησλ. Οη βαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνιύρξσκσλ ρηηώλσλ παξάγνληαλ από κνβ νζηξαθνεηδή ελώ ε βαθή ηνπ stola βαζίδνληαλ ζηα ζθνύξα ρξώκαηα όπσο γθξη, θαθέ θαη άζπξν, αιιά θαη ζηα πνιύρξσκα γηα ηελ παξαζθεπή ηνλ νπνίνλ ρξεζηκνπνηνύληαλ θπηηθέο κπνγηέο. Σα θνξίηζηα θνξνύζαλ έλαλ απιό ρηηώλα ζπλνδεπόκελν από κηα δώλε ζηελ κέζε. ηαλ έβγαηλαλ έμσ θνξνύζαλ έλα δεύηεξν ρηηώλα πνπ έθηαλε κέρξη ηα πόδηα ηνπο. ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΞΔΟΤΑΡ Οη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνύζαλε νκπξέιεο ειίνπ θαζώο θαη βεληάιηεο θαηαζθεπαζκέλεο από θηεξά παγσληνύ, μύιν ή ηελησκέλν ιηλάξη. Σα θαπέια θνξηόληαλ κόλν από ηηο δνύιεο αιιά νη ειεύζεξεο έπξεπε λα θαιύπηνπλ ηα θεθάιηα ηνπο. Δίδε θαιισπηζκνύ ζεσξνύληαλ,ε πνύδξα, ν άλζξαθαο δαθνξά. Σα θαπέια θνξηόληαλ κόλν από ηηο δνύιεο αιιά νη ειεύζεξεο έπξεπε λα θαιύπηνπλ ηα θεθάιηα ηνπο όηαλ έβγαηλαλ έμσ από ηελ νηθία ηνπο. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο απαξαίηεηε ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε θνζκεκάησλ όπσο πνιύηηκσλ πεξηδέξαησλ, θνπκπηώλ δηαθνζκεκέλσλ θαη ζθνπιαξηθηώλ, ζηα καιιηά ηνπνζεηνύζαλ θνπξθέηεο θαη θηιέο από θαζαξό ρξπζάθη. Σα ρξπζαθέληα θαη κπξνύηδηλα θνζκήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηηο γπλαίθεο ησλ αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη ήηαλ αθξηβά. Δπίζεο δηέζεηαλ θαζξέθηεο από ινπζηξαξηζκέλν κέηαιιν θαη όρη από γπαιί γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαιισπηζκνύ. 15

16 ΔΗΓΖ ΤΠΟΓΤΖ Οη γπλαίθεο θνξνύζαλ πνιύρξσκα δεξκάηηλα ζαλδάιηα όηαλ βξίζθνληαλ ζην ζπίηη ηνπο θαη δεξκάηηλα παπνύηζηα εθηόο ζπηηηνύ, δηαθνζκεκέλα κε πέξιεο θαη θνζκήκαηα,πνπ πξόζθεξαλ θαιύηεξε πξνζηαζία γηα ηα πόδηα. 6. Ζ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟ Οη Βπδαληηλνί ησλ πξώησλ ρξόλσλ κεηέθεξαλ ζηελ πξσηεύνπζά ηνπο ηε ξσκατθή κόδα. Υαξαθηεξηζηηθό έλδπκα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη ε ηνπλίθα, έλα είδνο καθξύ ρηηώλα, αλνηρηνύ κπξνζηά, κε καλίθηα. Ζ ρξηζηηαληθή ζεκλόηεηα είλαη εκθαλήο, όρη όκσο θαη ε ηαπεηλόηεηα. Ζ ηνπλίθα θαηαζθεπάδεηαη από βαξηά πθάζκαηα θαη δηαθνζκείηαη κε κνηίβα ή ρξπζνθέληεηεο ηαηλίεο. ζν αλαπηύζζνληαη νη δεζκνί κε ηελ Αλαηνιή, ηόζν πην πνιπηειείο γίλνληαη νη ελδπκαζίεο. Οη θπξίεο θνξνύλ θάιπκκα θεθαιήο από ην νπνίν Κξέκνληαη ρξπζά θαθηνιίδηα, ή δηαθνζκνύλ ηνπο θόηζνπο κε δηαδήκαηα. Οη πνξθπξνθέληεηεο ηνπλίθεο θαη νη εληππσζηαθέο ριακύδεο κε ηα έληνλα ρξώκαηα, θηάλνπλ ζε ζεκεία λα μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηελ ππεξβνιή. Αθόκε θαη ηα επηκαλίθηα πνπ αληηθαζηζηνύζαλ ηα βξαρηόιηα, έθεξαλ δηαθνζκήζεηο από ζκάιην. Οη άλδξεο θαιύπηνπλ ην θεθάιη ηνπο κε ζθνύθν ζηνιηζκέλν κε πνιύηηκα πεηξάδηα. Κνηλά ζηνηρεία αληξηθνύ ληπζίκαηνο αλεμαξηήηνπ ζέζεο ή επαγγέικαηνο απνηειεί ε πνπθακίζα ε νπνία αλ είλαη θνληή θνξηέηαη σο εζώξνπρν, ελώ ε καθξηά δηπιώλεηαη θάησ από ηα πόδηα, σο avant garde 16

17 βξάθα.γηα ηνλ κέζν Βπδαληηλό, ινηπόλ, θαίλεηαη πσο ε ελδπκαζία ήηαλ κόλν θάηη απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Ζ κεζαία θαη θαηώηεξεηάμε ελδηαθεξόηαλ κόλν γηα ην ξνπρηζκό πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδε άλεζε θαη ηαπηόρξνλα πξνζηαζία από ηα θαηξηθά θαηλόκελα, γη απηό θη ε ελδπκαζία ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθή ηεο εξγαζίαο γηα ηα κεζαία θαη θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο βπδαληηλήο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ινηπόλ έλαο γεσξγόο ληπλόηαλ ην θαινθαίξη πνιύ ειαθξηά, θνξώληαο κόλν ηελ πνπθακίζα ηνπ, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θαπηό ήιην, ελώ ν ςαξάο έπξεπε λα βάιεη πάλσ από ηελ πνπθακίζα κηα πην ρνληξή θάπα, γηα λα αληαπεμέιζεη ζηελ πγξαζία.αληίζεηα, ε βπδαληηλή ειίη πνπ πεξηέβαιιε ηνλ απηνθξάηνξα, όπσο θη ν ίδηνο ν απηνθξάηνξαο, πεξηπνηνύληαλ πνιύ ηνλ εαπηό ηνπο. Φνξνύζαλ πνιπηειή ξνύρα από αθξηβά πθάζκαηα, όπσο κεηάμη από ηελ Αλαηνιή, ηα νπνία είραλ δεκηνπξγήζεη ξάπηεο πνπ δνύιεπαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απηνθξαηνξηθή απιή. ηνιίδνληαλ κάιηζηα θαη κε βαξύηηκα θνζκήκαηα, ησλ νπνίσλ νη πνιύηηκνη ή εκηπνιύηηκνη ιίζνη ζπρλά εηζάγνληαλ από άιια βαζίιεηα. Βέβαηα ιόγνο γίλεηαη θπξίσο γηα ηνπο άλδξεο πνπ έθαλαλ ηηο πην πνιιέο επαθέο εθηόο εζηίαο, ελώ ε ακθίεζε ησλ γπλαηθώλ, αλ θαη πνιπηειήο, πξννξηδόηαλ κόλν γηα ηα κάηηα ησλ αλδξώλ ηνπο. ζν γηα ηα αμεζνπάξ, νη Βπδαληηλνί ηερλίηεο έθηηαρλαλ πνπγθηά θαη γπλαηθείεο ηζάληεο, θαζώο θαη παπνύηζηα από πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο. Ζ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, κείσζε ηελ ππεξβνιηθή πνιπηέιεηα. Από ηε κηα δελ ππήξρε ν παθησιόο ρξεκάησλ γηα πεξηηηέο ζπαηάιεο, από ηελ άιιε ε Διιάδα ππνδνπιώζεθε. Ζ ελδπκαζία ήηαλ πάληα πξνζεγκέλε αιιά κε πην πξαθηηθά θνκκάηηα. Ο ζρεδηαζκόο ηνπο βαζίζηεθε ζηα βαζηθά ξνύρα ησλ Βπδαληηλώλ. Γηα 400 πεξίπνπ ρξόληα, νη παζαξέιεο κεηαθέξζεθαλ από ηα παιάηηα ζηηο πιαηείεο ησλ ρσξηώλ. ιεο νη πεξηνρέο ηεο ρώξαο έρνπλ έλα θνηλό ζηνηρείν. Οη γπλαίθεο θνξνύλ θνπζηάλη ή θνύζηα, νη άλδξεο βξάθα ή θνπζηαλέια. ε πιήξε αληίζεζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα πνπ ην έλδπκα ήηαλ θνηλό θαη ε επίδεημε πινύηνπ πξσηαξρηθόο ζηόρνο, ηώξα πξνβάιινληαη ιεβεληηά ή ζειπθόηεηα. Με ηελ θόκκσζε δελ αζρνιείηαη θαλείο ηδηαίηεξα. Σα καιιηά καθξαίλνπλ θαη ζηνπο κελ άλδξεο αλεκίδνπλ ειεύζεξα, ζηηο δε γπλαίθεο πιέθνληαη ζε θνηζίδεο. Σα ρξπζά θνζκήκαηα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο ζηηο γπλαηθείεο ζηνιέο: γηνξληάληα από θινπξηά, ζθνπιαξίθηα, δώλεο, βξαρηόιηα, θαξθίηζεο. Οη γπλαηθείεο θνξεζηέο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα θξύβνπλ επηκειώο ηηο αηέιεηεο ηνπ ζώκαηνο. Σα ρξώκαηα θαη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία είλαη γεκάηα ζπκβνιηζκνύο, κε απνηέιεζκα λα ηζρύζεη έλαο απζηεξόο ελδπκαηνινγηθόο θώδηθαο ρσξίο παξεθθιίζεηο. Ζ πνδηά έρεη θεληεκέλα ηα κνηίβα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε ρσξηό. Ο θεθαιόδεζκνο αλάινγα κε ην δέζηκό ηνπ δηαθεξύηηεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο γπλαίθαο (ειεύζεξε, παληξεκέλε, ρήξα), ε θνύζηα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή ηεο ζέζε.οη πεξηζζόηεξνη λεζηώηεο θνξνύλ βξάθα, πνπθάκηζν, γηιέθν, δσλάξη, κπόηεο θαη θέζη ή ζαξίθη. Ήηαλ ε επίζεκε ζηνιή ησλ λαπηηθώλ πνπ ηελ πηνζέηεζαλ από ηνπο θνπξζάξνπο γηα λα ηνπο παξαπιαλνύλ. ηελ επεηξσηηθή Διιάδα επηθξαηνύζε ε θνπζηαλέια θαη ηα ηζαξνύρηα. Από ην 1821 θαη κεηά, ε ζηνιή ηνπ ηζνιηά θαζηεξώζεθε σο 17

18 επίζεκε ειιεληθή θνξεζηά θαη ζήκεξα επηβάιιεηαη ζηνπο εύδσλεο ηεο πξνεδξηθήο θξνπξάο. Ο εύδσλαο θξνπξόο (θαιά δσζκέλνο), επηιέγεηαη πξσηίζησο βάζεη ηεο ζσκαηηθήο ηνπ δηάπιαζεο. Ζ θνπζηαλέια έρεη απαξαηηήησο 400 πηπρέο, όζα θαη ηα ρξόληα ηεο ζθιαβηάο. ην γηιέθν θεληηνύληαη ηα αξρηθά Υ.Ο. γηα ην Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο. Σν θάξην είλαη ην θόθθηλν ηζόρηλν θαπέιν πνπ θέξεη ην εζλόζεκν κπξνζηά θαη κηα κεηαμσηή καύξε θνύληα πνπ ζπκβνιίδεη ην δάθξπ ηνπ Υξηζηνύ ζηε ζηαύξσζε. Σν ιεπθό πνπθάκηζν παξαπέκπεη ζηελ αγλόηεηα ησλ αγώλσλ. Σν θάζε ηζαξνύρη δπγίδεη πεξίπνπ 3 θηιά θαη έρεη 60 θαξθηά ζηνλ πάην ηνπ γηα λα πξνθαιεί ν εύδσλαο δένο κε ην πεξπάηεκά ηνπ. Ζ καύξε θνύληα ηνπ θξύβεη ηε κπηεξή κεηαιιηθή άθξε πνπ ήηαλ θνληθό όπιν γηα ηηο κάρεο ζώκα κε ζώκα. 7. Ζ ΜΟΓΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Σν πλεύκα ηεο Αλαγέλλεζεο επεξέαζε όρη κόλν ηε δσγξαθηθή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηε κόδα. Απηή ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ άξρηζε λα δηαθξίλεηαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ελδπκαζίαο κηα δόζε ππεξβνιήο. Ζ επίδεημε θαη ν αληαγσληζκόο ζηα αθξηβά πθάζκαηα, ηα γνπλαξηθά θαη ηα θνζκήκαηα ήηαλ έλδεημε επηηπρίαο, αιιά ζπρλά νδεγνύζε ζε απίζηεπηεο ππεξβνιέο. Κνηλά ελδπκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληάκε ζε όιεο ηηο ρώξεο (Ηηαιία, Αγγιία, Γαιιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία θ.ι.π) ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: πινύζηα βαξηά πιηθά, ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, κεγάια καλίθηα, εθαξκνζηά ελδύκαηα θαη θαιπκκέλα θεθάιηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Υαξαθηεξηζηηθό 18

19 ελδπκαηνινγηθό γλώξηζκα απηήο ηεο επνρήο είλαη ν θνξζέο. Οη γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζνπλ ηε κέζε ηνπο, θνξνύζαλ ζηελά θνξζάδ (κπνύζην) θαη θνξζέδεο κε ελίζρπζε από μύιν ή κέηαιιν. Κάησ από ηα θνξέκαηά ηνπο θνξνύζαλ έλα θξηλνιίλν κε ελζσκαησκέλνπο μύιηλνπο δαθηύιηνπο, πνπ ράξηδαλ ζην έλδπκα ζρήκα θακπάλαο. Οη άλδξεο ζπλήζηδαλ λα πηάλνπλ ηα καιιηά ηνπο θόηζν, αιιά όζνλ αθνξά ην κήθνο ήηαλ πξνζσπηθό γνύζην ηνπ θαζελόο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεθάηνπ έθηνπ αηώλα νη πξνρσξεκέλνη άλζξσπνη είραλ ηα καιιηά ηνπο πην θνληά ζρεδόλ, όπσο θαη ζηε ζύγρξνλε επνρή. Οη γπλαίθεο άιινηε ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ ηα καιιηά ηνπο κε πεξίηερλε δνκή, όπσο νη Γεξκαλίδεο ή λα ηα θαιύπηνπλ απιώο κε έλα καληήιη. Οη ρσξηθέο θνξνύζαλ παλσθόξη θαη καληήιη ή θνιάξα γύξσ από ην ιαηκό ηνπο. Σα ρξώκαηα απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη έληνλα θαη ζπρλά ζθνηεηλά. Σν καύξν βεινύδν ήηαλ ην βαζηθό πιηθό ηεο πεξηόδνπ, ηδηαίηεξα ζηα καληίιηα. Σα ιεπθά ιηλά πθάζκαηα ήηαλ άιιν έλα δηαθξηηηθό ζεκείν ησλ ελδπκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ πςειώλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ. Σν ρξπζό θαη ην βπζζηλί πξννξηδόηαλ γηα θνιάξα θαη θξακπαιάδεο. 8. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΝ 17 Ο ΑΗΩΝΑ Σν αλδξηθό θνζηνύκη εμειίζζεηαη θαηά ηξόπν κνλαδηθό γύξσ ην 1660: ηα δηάθνξα θνκκάηηα κηθξαίλνπλ, πξνβάιιεηαη ην πνπθάκηζν θαη έλα πιήζνο από κεηάμηλεο ηαηλίεο ελώλεηαη ζε κπνπθισηέο ηνύθεο. Δκθαλίδνληαη ππνδήκαηα ζηνιηζκέλα κε θνξδέιεο θαη θνπκπηά. Σν ζαθάθη θζάλεη σο ηε δώλε θαη ηα καλίθηα ηνπ, αθήλνπλ λα θαλνύλ ηα θαξδηά καλίθηα ηνπ πνπθάκηζνπ. Ζ θπιόηηα είλαη αλνηρηή ρακειά θαη πνιύ θαξδηά, έηζη πνπ λα κνηάδεη κε κηθξή θνύζηα. Οη δαληέιεο θαη νη θηόγθνη βξίζθνληαη ζην απνθνξύθσκά ηνπο. Ζ θπθιηθή θάπα αληηθαζίζηαηαη από έλα καθξύ ξνύρν, έλα είδνο θαδάθαο κε καθξηά θαη πιαηηά καλίθηα. Ζ πεξνύθα είλαη έλα θαηλνύξην ζηνηρείν ζην αλδξηθό ληύζηκν. Από ηελ άιιε ην γπλαηθείν θνζηνύκη εμαθνινπζεί λα απνηειείηαη από έλα θνξζάδ, ζην νπνίν ζπξξάπηεηαη θνύζηα κε νπξά, αλνηρηή κπξνζηά. Οη πηπρέο ηεο θνύζηαο ζπγθεληξώλνληαη πίζσ, πάλσ από έλα ππνζηήξηγκα. 19

20 9. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΝ 18 Ο ΑΗΩΝΑ Σνλ δέθαην όγδνν αηώλα, ε θνύζηα απιώλεηαη πάλσ ζην θξηλνιίλν, ην νπνίν απνηειείηαη από κηα βακβαθεξή θνύζηα απισκέλε πάλσ ζε ζηεθάληα από θεξάηηλα ειάζκαηα (κπαλέιεο). Ζ θνύζηα ζπλερίδεη λα είλαη αλνηρηή κπξνζηά θαη λα έρεη πηπρέο, ελώ καδί κε ην θξηλνιίλν, απνθηνύλ ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, εθαξκνζηό κπνύζην θαη ηεηξάγσλν ληεθνιηέ. Σν αλδξηθό θνζηνύκη, ην θξάθν γεληθεύεηαη θαη απινπνηείηαη. Μαδί κε ην γηιέθν θνξηνύληαη αλνηρηά θαη έρνπλ ζηελνύο ώκνπο. Ζ πεξνύθα κηθξαίλεη θαη ηα καιιηά ρηελίδνληαη επίπεδα, ελώ κνηξάδνληαη ζε δύν ηνύθεο ρσξηζηά, ξηγκέλα ζηνλ απρέλα. Έρνπλ όκσο άζπξν ρξώκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ξίςε ζηαξέληνπ αιεπξηνύ από ην ηαβάλη, γηα λα πάεη νκνηόκνξθα ζε όιν ην θεθάιη. Ζ ιεπθή θώκε ζπλνδεπόηαλ από έλα ππεξβνιηθό καθηγηάδ θαη νη θνκκώζεηο απνθηνύλ πξσηνθαλέο ύςνο. Σν πνπδξάξηζκα θαη ην καθηγηάδ επεθηείλνληαη θαη ζηνλ αλδξηθό πιεζπζκό. Οη δαληέιεο ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε κεγάιε ρξήζε. ηα πόδηα θνξηνύληαη κεηαμσηά παπνύηζηα θαη παληόθιεο κε ςειά ηαθνύληα. Σα θαπέια ήηαλ ηεξάζηηα θαη θπζηθά πνιπδάπαλα. Αξγόηεξα, παξακεξίδεηαη ε γηγάληηα θόκκσζε θαη ηα νγθώδε θαπέια, ελώ πηνζεηνύληαη ηα ηηαιηθά ςάζηλα πνπ πιαηζηώλνπλ όκνξθα ηα λεαληθά θαη δξνζεξά, ρσξίο ίρλνο καθηγηάδ, πξόζσπα. Σα καιιηά πέθηνπλ ζηνπο όκσο. Ο θνξζέο δηαηεξείηαη, θαηαξγείηαη όκσο ην θξηλνιίλν. Σν θόξεκα πέθηεη κε σξαίεο πηπρέο θαη ζπγθξαηείηαη κε δώλε ζηε κέζε πνπ δέλεηαη πίζσ. ην αλδξηθό ληύζηκν επηθξαηεί ην αγγιηθό ζηπι. Δθηνπίδνληαη ηα κεηάμηλα θαη βεινύδηλα πθάζκαηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ην καιιί θαη ε ηζόρα ζε δσεξόηεξα ρξώκαηα. Ζ θπιόηηα παξακεξίδεηαη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ην παληειόλη, ν «πξόγνλνο» ηνπ ζύγρξνλνπ παληεινληνύ. ην ηέινο ην αηώλα, θαηαξγνύληαη ν θνξζέο, ηα ςεινηάθνπλα παπνύηζηα, νη δαληέιεο θαη θνξηέηαη κηα απιή θαη ειαθξηά ξόκπα κε αλαζεθσκέλε ηε κέζε θάησ από ην ζηήζνο, από ιηλό ύθαζκα, θαζώο θαη ζαλδάιηα. 10. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΝ 19 Ο ΑΗΩΝΑ Σνλ δέθαην έλαην αηώλα ηα γπλαηθεία ρέξηα εμαθνινπζνύλ λα είλαη γπκλά θαη κόλν γύξσ ζηα 1815 κπαίλνπλ ζε καθξηά ρξσκαηηζηά γάληηα πνπ ζηγά-ζηγά εθηνπίδνληαη από καθξηά θνιιεηά καλίθηα. Γύξσ ζηα 1850, νη γπλαίθεο θνξνύζαλ κέρξη θαη πέληε κεζνθόξηα από ζθιεξό ύθαζκα θάησ από ην θόξεκα ηνπο, ώζηε λα θαίλεηαη ηεξάζηην θαη θνπζθσηό, ζύκθσλα κε ηελ κόδα. Σα κεζνθόξηα ήηαλ πνιύ βαξηά, δεζηά θαη ελνριεηηθά. Δπαλέξρεηαη έλα λέν είδνο ηνπ θξηλνιίλνπ, πνπ θνξηέηαη κέρξη ην 1860, πάληα καθξύ κέρξη ηνλ αζηξάγαιν θαη κόλν όηαλ αξρίδεη λα παξακεξίδεηαη θνξηέηαη θαη θνληό, απνθαιύπηνληαο, ηα ζθαξπίληα κε ηηο ρξσκαηηζηέο θάιηζεο. Σν θαηλνύξην είδνο θξηλνιίλνπ απνηειείηαη από εύθακπηνπο αηζαιέληνπο δαθηύιηνπο, νη νπνίνη ζπγθξαηνύζαλ ηε θνύζηα, ώζηε λα κελ αθνπκπάεη ζηα πόδηα. Από ηα 1870 θαη εμήο θνξηέηαη ην «ηνπξλνύξη», πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα ηνλίδνληαη ηα νπίζζηα ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο, ελώ παξάιιεια ην ζηήζνο πξνβάιιεηαη πνιύ. ην αλδξηθό θνζηνύκη ζπλερίδεηαη ε εμέιημε πνπ ζα ην θέξεη ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ελώ θνξηέηαη αλάινγα κε ηηο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ηηο πεξηζηάζεηο (πξσηλό, επίζεκν θ.ι.π). 20

21 Δκθαλίδνληαη ε γξαβάηα θαη ν θνιιαξηζηόο γηαθάο. Με ην θνζηνύκη «ηαγέξ», δηαηξεκέλν ζε ηξία κέξε (θνύζηα, κπινύδα, δαθέηα), ε γπλαίθα κπαίλεη ζηνλ ρώξν ηνπ αλδξηθνύ ξνύρνπ. Καζηεξώλεηαη ην πγηεηλό, άλεην θνζηνύκη απαιιαγκέλν από ηνλ αζθπθηηθό θνξζέ. Σν ηαγέξ είλαη ην ξνύρν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ ηδέα ηεο απειεπζέησζεο ηεο γπλαίθαο. Δπηπιένλ, ε ξαπηνκεραλή πνπ εθεπξέζεθε ην 1851, επέηξεςε ζηηο κνδίζηξεο λα θηηάρλνπλ παλέκνξθα θαη πεξίηερλα ζηνιίζκαηα. 11. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1920 Μεηά ηε ιήμε ηνπ A παγθνζκίνπ πνιέκνπ νη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα γίλνληαη αλεμάξηεηεο. Δίλαη ε πεξίνδνο ησλ απνθαινύκελσλ θιάπεξ θνξηηζηώλ (flappergirls) πνπ δνπλ έληνλα θαη πξνθιεηηθά. Οη γπλαίθεο θαπλίδνπλ, απνθηνύλ ζεμνπαιηθή ειεπζεξία θαη πιένλ κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ. Γηαβάδνπλ πεξηνδηθά όπσο Vogue, The Queen, Gazette θαη Harper s. Ο θνξζέο θαηαξγείηαη δίλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξε ειεπζεξία θαη ηα ξνύρα απνθηνύλ θαξδηέο γξακκέο, ελώ γηα πξώηε θνξά ηα πόδηα απνθαιύπηνληαη. Σα πιεθηά καγηό είλαη πιένλ απνδεθηή πεξηβνιή γηα ηελ παξαιία θαη θαζηεξώλνληαη από ηελ Απζηξαιέδα θνιπκβήηξηα 21

22 Anette Kellerman. Σν 1921 ε Chanel ιαλζάξεη ην πεξίθεκν Chanel No 5. Ζ ζηινπέηα είλαη θαξδηά κε δώλε ζηε κέζε. Σν 1925 ε γξακκή αλεβαίλεη κέρξη ην γόλαην θαη γηα πξώηε θνξά κεηά από δύν ρξόληα πάλσ από ην γόλαην. Σα θνξέκαηα είλαη θεληεκέλα, έρνπλ θξόζζηα θαη ζπλήζσο ηα πθάζκαηα είλαη αέξηλα θαη δηαθαλή. Σα παιηό είλαη βαξηά θαη θνξηνύληαη γύξσ από ην ζώκα ζαλ θηκνλό. Ακάληθεο κπινύδεο, βαζηά ληεθνιηέ, αιιά θαη ηα πξώηα πνπιόβεξ. Οη θνύζηεο έρνπλ πηέηεο θαη είλαη δηαθνζκεκέλεο κε θηόγθνπο, ινπινύδηα θαη ράληξεο θαη αξγόηεξα κε γεσκεηξηθά ζρέδηα. ΑΞΔΟΤΑΡ Ζ γνύλα απνηειεί αγαπεκέλν αμεζνπάξ, ελώ ν Benito γίλεηαη γλσζηόο γηα ηηο όκνξθεο γνύλεο ηνπ από εξκίλα ζε ζρήκα ζσιήλα. Σα θαιζόλ είλαη από κεηάμη ζε ηόλνπο ηνπ δέξκαηνο. Σα παπνύηζηα είλαη άλεηα γηα λα εμππεξεηνύλ ζην ρνξό θαη ηα ραξαθηεξίδεη κηα κπαξέηα ζην ύςνο ηνπ αζηξαγάινπ. Οη ηακπαθηέξεο θαη νη καθξηέο πίπεο ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο. Οη πέξιεο είλαη ην αγαπεκέλν θόζκεκα, ελώ ηα θαπέια (θινο) εθαξκόδνπλ ηέιεηα ζην θεθάιη, θαηεβαίλνπλ κέρξη ην ύςνο ησλ θξπδηώλ, αλαδεηθλύνληαο ηα θνληά θνπξέκαηα. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Σα κάηηα είλαη πνιύ ηνληζκέλα, ζρεδόλ κνπηδνπξσκέλα από ζθνύξεο γθξη θαη καύξεο ζθηέο ζην επάλσ θαη ζην θάησ βιέθαξν. Σα ρείιε είλαη ζθνύξα ζε ηόλνπο κπνξληό θαη βπζζηλί. ΜΑΛΛΗΑ: Σν θνληό καιιί, γλσζηό θαη σο «a la garconne», έρεη αθέιεηεο,άιιεο θνξέο είλαη ίζην θαη άιιεο θπκαηηζηό. 22

23 ΥΔΓΗΑΣΔ COCO CHANEL Από απιή ζρεδηάζηξηα θαπέισλ γίλεηαη ηέξεηα ηνπ ζηηι θαη απνγεηώλεη ηε γπλαηθεία θνκςόηεηα. Ζ θακέιηα -ην αγαπεκέλν ηεο ινπινύδη- θαη νη ιαηξεκέλεο ηεο πέξιεο απνηεινύλ πηα ζύκβνια ηεο κόδαο. Ζ Chanel δεκηνπξγεί ην ηαγηέξ αιιά θαη ην γλσζηό «little black dress»: έλα απιό κηθξό θόξεκα πνπ ην θάξδνο ηνπ θηάλεη κέρξη ην γόλαην κε ζηξνγγπιή ιαηκόθνςε θαη καθξηά καλίθηα ρσξίο καλζέηεο.ζ αίζζεζε ειεπζεξίαο θαη ε πξαθηηθόηεηα πνπ απνπλένπλ ηα ξνύρα ηεο ηελ θάλνπλ αγαπεηή ζηηο γπλαίθεο ηεο δεθαεηίαο, αιιά ηελ θαζηεξώλνπλ επίζεο σο κηα από ηηο ζρεδηάζηξηεο πνπ ζθξάγηζαλ ηνλ θόζκν ηεο κόδαο. 12. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1930 Ζ κόδα ζπλαληά ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην Υόιπγνπλη δεκηνπξγεί ζύκβνια θνκςόηεηαο, θαζώο νη γπλαίθεο ζέινπλ λα είλαη δηαξθώο ιακπεξέο, όπσο νη αγαπεκέλεο ηνπο πξσηαγσλίζηξηεο. Ζ ζηινπέηα είλαη ιεπηή θαη ςηιή κε ηνληζκέλε κέζε θαη έληνλνπο ώκνπο. Σα θνξέκαηα είλαη ινμά θνκκέλα (ην ιεγόκελν bias-cut), θαιύπηνπλ ηηο γάκπεο αιιά αθήλνπλ όιε ηελ πιάηε έμσ. Καπέια θαη γάληηα γίλνληαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο γπλαηθείαο γθαξληαξόκπαο. Σα παληειόληα θαη ηα ζνξηο γίλνληαη απνδεθηά σο ελδύκαηα παξαιίαο αιιά θαη άλεζεο. Σν 1933 ν νίθνο Hermès ιαλζάξεη ην πξώην ηνπ κεηαμσηό καληήιη γξάθνληαο ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. Σν καύξηζκα γίλεηαη καλία, ηα κνλνθόκκαηα καγηό κε βαζηά αλνηρηή πιάηε ζπλαξπάδνπλ, ελώ ηα γπαιηα ειίνπ είλαη ην απόιπην αμεζνπάξ. Σν ιεπθό ρξώκα θαη ην ζαηέλ θπξηαξρνύλ. 23

24 LOOKS Μαθξηά θνξέκαηα θνκκέλα ζην ινμό, εμώπιαηα πνπ θαηαιήγνπλε ζε νπξά ή ζε ηεηξάγσλεο πηέηεο. Ζ ιαηκόθνςε είλαη άιινηε ληξαπέ, άιινηε βαζύ V θαη άιιεο θνξέο θαηαιήγεη ζε θηόγθν. Σα ζαθάθηα ραξαθηεξίδνληαη από ηεηξάγσλεο γξακκέο θαη ιεπηνκέξεηα ζηνπο γηαθάδεο. Σα ηαγηέξ απνηεινύληαη θπξίσο από ζαθάθηα πνπ ηνλίδνπλ ηε κέζε θαη καθξηέο θνύζηεο εθαξκνζηέο ζηνπο γνθνύο. Σα παιηό έρνπλ γνύληλνπο γηαθάδεο, ελώ ε θακπαξληίλα αλαβηώλεη. Οη κπινύδεο έρνπλ θξακπαιάδεο θαη ηα καλίθηα είλαη θνπζθσηά. Σα πνπιόβεξ είλαη ζηελά θαη έρνπλ prints εκπλεπζκέλα από ηε γξαθηζηηθή θαη ηελ ArtDeco. Σα παληειόληα είλαη θαξδηά κε θνπκπηά ζην πιάη, ελώ ηα ζνξηο ζπλδπάδνληαη κε ιεπθά ζνζόληα. ΑΞΔΟΤΑΡ Σζάληεο θάθεινη ή κηθξά πνπγθηά, γνύληλεο εζάξπεο θαη εηόι από δώα. Καπέια θινο, κπεξέ θαη θαπέια κε κεγάιν γείζν αιιά θαη ηνπξκπάλη. Γάληηα, κηθξά ζηξνγγπιά γπαιηά ειίνπ, θαξθίηζεο θαη αιεζηλά θνζκήκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε ςεύηηθα. Μπηεξέο γόβεο, κπαιαξίλεο, πέδηια θαη νη πξώηεο πιαηθόξκεο. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Βγαικέλα έληνλα θξύδηα, ςεύηηθεο βιεθαξίδεο θαη θόθθηλα λύρηα. Ζ Revlon θαη ε Germaine Monteil ιαλζάξνπλ ηα πξώηα θαιιπληηθά. ΜΑΛΛΗΑ: Ξαλζό πιαηηλέ, πνιύ θνληέο αθέιεηεο θαη θπκαηηζηά καιιηά. ΥΔΓΗΑΣΔ ELSA SCHIAPARELLI Οη θνιεμηόλ ηεο ζεκαηνδόηεζαλ ηε δεθαεηία. Δθθεληξηθή θαη αζηείξεπηα δεκηνπξγηθή εκπλέεηαη από ην ζνπξεαιηζκό θαη ηνλ θπβηζκό. Ο Salvador Dali είλαη θίινο ηεο θαη καδί δεκηνπξγνύλ ην δηάζεκν θόξεκα κε ηνλ αζηαθό. Σα θαπέια ηεο έρνπλ ζρήκα παπνπηζηώλ θαη ηα θνπκπηά ζρήκα δώσλ. Αγαπεκέλν ηεο ρξώκα ην ξνδ-κσβ, ην απνθαινύκελν shocking πνπ γίλεηαη θαη νκώλπκν άξσκα. 13. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1940 O Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο βάδεη ηε κόδα ζε δεύηεξε κνίξα. Οη πξώηεο ύιεο γίλνληαη δπζεύξεηεο, αθνύ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνλ εμνπιηζκό πνιέκνπ. Σν θόζηνο ησλ πθαζκάησλ απμάλεηαη θαη ην rayon θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζαλ κηα πην πξνζηηή πξόηαζε. Ζ κόδα παίξλεη έλα πην ζηξαηησηηθό θαη επηβιεηηθό look. Οη ώκνη είλαη ηνληζκέλνη κε ειαθξηέο βάηεο, όρη κόλν ζηα ηαγηέξ αιιά θαη ζηα θνξέκαηα. ια απηά κέρξη ην 1947 όπνπ ν Christian Dior θάλεη ηελ επαλάζηαζε θαη δεκηνπξγεί ην New Look. Ζ βαζηθή ζηινπέηα, γλσζηή θαη ζαλ γξακκή Α, είλαη θσληθή, ηνλίδεη ηε κέζε, έρνληαο θπζηθνύο ώκνπο, ελώ ην κήθνο ηεο θνύζηαο παίδεη από ηα κέζα ηνπ γνλάηνπ κέρξη ηα κέζα ηεο θλήκεο. Σα πθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ν ηαθηάο, ην βεινύδν, ε κνπζειίλα θαη ην ζαηέλ. Δκθαλίδνληαη ηα παηξόλ θαη ηα πξώηα prêt-à-porter. 24

25 LOOKS Οη θνύζηεο θινζάξνπλ ειαθξά θαη είλαη πάληα κε κάθξνο ιίγα εθαηνζηά πάλσ από ην γόλαην. Κπξηαξρνύλ ηα κηθξά εκπξηκέ θαη νη δηρξσκίεο ζε αζπξόκαπξν. Φνξέκαηα πνπ δέλνπλ γύξσ από ηε κέζε, θνξέκαηα κε ηνληζκέλε κέζε θαη βάηεο. Μπινύδεο πνπ θνπκπώλνπλ ζαλ πνπθάκηζα, γπλαηθεία ηαγηέξ ζε αξξελσπή γξακκή, πηέηεο ζηηο θνύζηεο, ζηελέο ίζηεο θνύζηεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε κηθξνζθνπηθά πνπιόβεξ. ΑΞΔΟΤΑΡ Μεγάιεο θαπειίλεο, θαπέια κε voile από δίρηπ ή δαληέια πνπ ζθηάδνπλ ην πξόζσπν αιιά θαη κπεξέδεο. Γάληηα θαη ηζάληεο πνπ θξέκνληαη από ηνλ ώκν. Σα παπνύηζηα είλαη πέδηια, κε ρνληξά ηαθνύληα ή δηπιέο ζόιεο θαη θνξηνύληαη κε θνληά θαιηζάθηα. Καξθίηζεο. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Σα θξύδηα είλαη θπζηθά αιιά ηνληζκέλα, ειαθξηά κάζθαξα, κνιύβη θαη ρείιε απαιά ζε ξνδ απνρξώζεηο. Δπίζεο νη γπλαίθεο έβαθαλ ηα πόδηα ηνπο γηα λα δώζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θαιζόλ, δεκηνπξγώληαο αθόκα θαη ηε ξαθή πίζσ κε καύξν κνιύβη. ΜΑΛΛΗΑ: Σα καιιηά είλαη κέρξη ην κήθνο ησλ ώκσλ, ζγνπξσκέλα ιηηά ε ζε θόηζν chignon. 14. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1950 Ίζσο ε πην θνιαθεπηηθή δεθαεηία γηα ηε γπλαίθα. Οη γξακκέο αθνινπζνύλ ην θνξκί ηνλίδνληαο ηα σξαηόηεξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο, ην ζηήζνο, ηε κέζε θαη ηελ 25

26 πεξηθέξεηα. Πέξα από ηηο haute couture δεκηνπξγίεο ην θαζεκεξηλό ξνύρν γίλεηαη όιν θαη πην εύθνιν θαη πξαθηηθό. Σν κάθξνο μεθηλάεη θάησ από ην γόλαην θαη θαηαιήγεη ζηε κέζε ηεο γάκπαο. Σα ρξώκαηα είλαη παζηέι, αζπξόκαπξν, πνπά αιιά θαη εκπξηκέ κε ινπινύδηα. Σν 1957 ε κόδα πηνζεηεί ηε γξακκή «ζάθνο» ηελ νπνία ιαλζάξεη ν Yves Saint Laurent πνπ δνπιεύεη γηα ην Dior. Οη ώκνη είλαη ραιαξνί, θπξηαξρεί ε ιαηκόθνςε bateau θαη ζπλδπάδεηαη κε πεξίεξγα γεσκεηξηθά θαπέια. Σν 1958 ε γξακκή πάιη αιιάδεη θαη ε ζηινπέηα γίλεηαη ηξαπέδην. Σα καλίθηα είλαη ηξία ηέηαξηα θαη νη ώκνη θαξδαίλνπλ. Σν ηαθνύλη ζηηιέην θαζηεξώλεηαη θαη ν Dupont αλαθαιύπηεη ηε ιύθξα θάλνληαο επαλάζηαζε ζην γπλαηθείν εζώξνπρν. Σν θνπξό θνξηέηαη πάληα θάησ από θνξέκαηα θαη ηηο θνύζηεο δίλνληαο όγθν. ηελ Διιάδα ν Νηίκεο Κξίηζαο αλνίγεη ην αηειηέ ηνπ δίλνληαο κηα λόηα γαιιηθήο θηλέηζαο (είρε καζεηεύζεη κόδα ζην Παξίζη). Σνλ αθνινπζνύλ ν Γηάλλεο Σζνπαλέιιεο ελώ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ν Φηιήκνλαο. LOOKS Φνξέκαηα ζε γξακκή Α, ζηξάπιεο γηα βξαδηλέο εκθαλίζεηο, θινο θνύζηεο, ακάληθα πνπιόβεξ πνπ ζπλδπάδνληαη κε δαθεηάθηα ζην ίδην ρξώκα. Φνξέκαηα κε θόςηκν πνπθακίζνπ, παιηό πνπ ηνλίδνπλ ηε κέζε κε δώλεο θαη βεξκνύδεο. ΑΞΔΟΤΑΡ Μεγάιεο ηζάληεο ή κηθξέο θνκςέο, καληήιηα ζην θεθάιη, πέξιεο πνπ αγθαιηάδνπλ ην ιαηκό θαη γπαιηά πεηαινύδα. Απαξαίηεηα ηα γάληηα, ηα νπνία ηαηξηάδνπλ απζηεξά κε ην παπνύηζη, ηε ηζάληα θαη ην θόξεκα/ηαγηέξ. Εώλεο πνπ 26

27 ηνλίδνπλ ηε κέζε. Κνκςά πέδηια ή ιεπηά κπηεξά κε ηαθνύληα. Βεινύδηλα θαπέια κε ή ρσξίο βέινο. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Σνληζκέλα θξύδηα ζε γξακκή ηόμνπ, eye-liner θαη κάζθαξα. Σα ρείιε βάθνληαη ζε απνρξώζεηο θόθθηλνπ θαη πνξηνθαιί. Ζ βάζε γηα ην πξόζσπν είλαη ζε θπζηθό ηόλν θαη ην ξνπδ πνιύ απαιό. Μσβ κάζθαξα, κπιε eye-liner θαη κπιε ηνπ πάγνπ/αζεκί ζθηά ή κάζθαξα ζην ρξώκα ραιθνύ κε απαιή πξάζηλε ζθηά ήηαλ κεξηθνί από ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ επηθξαηνύζαλ. ΜΑΛΛΗΑ: Οη γπλαίθεο βάθνπλ ηα καιιηά ηνπο, ην μαλζό επηθξαηεί. Πεξηπνηεκέλα καιιηά ζε vague ή ζε θόηζνπο κπαλάλα ή κηθξά ζηληόλ ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ. 15. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1960 Ζ κόδα αλαλεώλεηαη θαη εκθαλίδνληαη λένη ζρεδηαζηέο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο επαλάζηαζε. Ζ ξνθ κνπζηθή, ηα λαξθσηηθά θαη ε ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε θάλεη ηε κόδα εθθεληξηθή. Ζ Mary Quant αιιά θαη ν André Courrèges θνληξάξνληαη γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ κίλη. Σν κίλη πάλησο είλαη γεγνλόο θαη απνηειεί ζύκβνιν ηεο δεθαεηίαο. Ο Yves Saint Laurent ιαλζάξεη ην look Mondrianε εκπλεπζκέλνο από ηνπο γεσκεηξηθνύο πίλαθεο ηνπ Οιιαλδνύ δσγξάθνπ. Ο Courrèges θάλεη πξαγκαηηθή επαλάζηαζε κε ηα δηαζηεκηθά ηνπ ζύλνια από πιαζηηθό, πηζηά ζηνλ ελζνπζηαζκό ηεο επνρήο κε ηηο θνζκνλαπηηθέο απνζηνιέο ζηε ζειήλε. Ο Paco Rabanne παξνπζηάδεη ξνύρα από κέηαιιν, αλνίγνληαο λένπο δξόκνπο ζηελ θαηαζθεπή ησλ ξνύρσλ. Σα κηθξνζθνπηθά κπηθίλη ιαηξεύνληαη ηόζν από άληξεο όζν θαη από γπλαίθεο. Μνληέια όπσο ε 27

28 Twiggy θαη ε Βεξνύζθα απνηεινύλ πξόηππα νκνξθηάο. ηελ Διιάδα ν Γηάλλεο Βνύξνο, ν δεκηνπξγόο ησλ κνλαδηθώλ ηνπαιεηώλ ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ αλνίγεη ην πξώην ηνπ αηειηέ, ελώ ν Γηάλλεο Σζεθιέλεο κε ηα ςπρεδειηθά ηνπ prints θάλεη επηηπρία θαη εθηόο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Ζ Διίδακπεζ από ηελ Οιιαλδία θαη ε Βαλέζζα είλαη ε ειιεληθή απάληεζε ζηα κνληέια ηνπ εμσηεξηθνύ, αθνύ κνλνπσινύλ ηηο παζαξέιεο θαη ηα showrooms. Ήδε αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθό θιίκα ζηελ ειιεληθή κόδα, νη ζρεδηαζηέο γίλνληαη πην νηθείνη ζην ειιεληθό θνηλό θαη βάδνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ άλζεζε πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζήζε. LOOKS Μίλη θνξέκαηα, κίλη θνύζηεο, δηβάγθν, κηθξά εθαξκνζηά πνπιόβεξ. ηελά παληειόληα, θάπξη παληειόληα, θαπηά ζνξηο, jupe-culottes. Σαγηέξ ηύπνπ Jackie Kennedy, βεινύδηλα ζαθάθηα θαη παιηό κέρξη ην γόλαην. ΑΞΔΟΤΑΡ Υξσκαηηζηά θαιζόλ θαη θάιηζεο κέρξη ην γόλαην. Σεξάζηηα γπαιηά ειίνπ, κπεξέδεο θαη θαζθέηα, πιαζηηθά θνζκήκαηα, καληήιηα. Φιαη κπαιαξίλεο, πιαζηηθέο κπόηεο κέρξη ην γόλαην, ζαλδάιηα. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Σν καθηγηάδ είλαη έληνλν κε ςεύηηθεο ηεξάζηηεο βιεθαξίδεο θαη κάζθαξα, ελώ νη ζθηέο είλαη ρξσκαηηζηέο (γαιάδην, πξάζηλν, κσβ). Σα ρείιε είλαη απαιά ζε απνρξώζεηο ξνδαθηλί θαη ξνδ-πεξιέ. ΜΑΛΛΗΑ: Σα καιιηά είλαη είηε θνληά, είηε πνιύ καθξηά. Ο Vidal Sassoon ιαλζάξεη κηα λέα κνξθή ηνπ bob κε όγθν θαη ζπκκεηξία. 16. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1970 Μηα δεθαεηία επεξεαζκέλε από ηε κνπζηθή θαη ηα θηλήκαηα ηεο λενιαίαο πνπ αθήλεη ρώξν ζηε κόδα λα πηνζεηήζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Σν θνιθιόξ κπεξδεύεηαη κε ην ξεηξό, ην θηηο, ην γθιίηεξ θαη ην παλθ. Ο δηαινγηζκόο γίλεηαη κόδα από ηνπο ρίπηο πνπ δηαδειώλνπλ γηα αγάπε θαη εηξήλε. Σν 1974 αλνίγεη ζηε Νέα Τόξθε ην πεξίθεκν Studio 54 θαη καδί ηνπ ε επνρή ηεο disco, ηνπ ζηξεηο θαη ηεο ιύθξα. Ζ Gloria Vanderbilt θάλεη δεκνθηιή ηα εθαξκνζηά ζηξεηο ηδηλ παληειόληα. Σν 1977 ην θίλεκα ηνπ παλθ από ηε Μεγάιε Βξεηαλία θέξλεη δεξκαηίλεο, θαξθηά, παξακάλεο θαη ξνύρα από βηλύι. ηελ Διιάδα ν Μηράιεο Αζιάλεο αλνίγεη ζηε Γεκνράξνπο ην αηειηέ ηνπ γηα λα γλσξίζεη επηηπρία κε ηα έζληθ θνξέκαηα ηνπ. Ο Βαζίιεο Κνπξθνπκέιεο κε ην Μάθε Σζέιην δεκηνπξγνύλ ηνλ νίθν Billy Bo πνπ ζα απνηειέζεη ζηαζκό γηα ηελ ειιεληθή κόδα θαη κάιηζηα ζα βγεη θαη εθηόο ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Αιιά θαη ν ειιεληθόο πεξηνδηθόο Σύπνο αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ηε κόδα θαη ηνπο λένπο Έιιελεο δεκηνπξγνύο. Πεξηνδηθά όπσο ν Σαρπδξόκνο θαη ε Γπλαίθα θάλνπλ editorial κόδαο θαη αληαπνθξίζεηο από ην εμσηεξηθό. Σάθεο θαη Νηίλνο Γηακαληόπνπινο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ image maker Γεκήηξε Ενπξληό δεκηνπξγνύλ θσηνγξαθίζεηο κόδαο εθάκηιιεο κε εθείλεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ελώ λέεο παξνπζίεο εκθαλίδνληαη ζην ρώξν ηνπ κόληειηλγθ: Μπέια Αδακνπνύινπ, 28

29 Λάνπξα Υαηδεβαγγέιε, Τβέη θαη Μηκή Νηελίζε. Γηα πξώηε θνξά θαζηεξώλεηαη ν ξόινο ηνπ ζηπιίζηα θαη ηνπ make-up artist. LOOKS Σα θνξέκαηα είλαη θαξδηά, κε ςπρεδειηθά εκπξηκέ αιιά θαη floral prints. Σζηγγάληθεο θνύζηεο, ρακειόκεζεο, πνιύ θνληέο ή πνιύ καθξηέο. Πνιύ θνληά ζνξηο (hotpants) αιιάθαη παληειόληα πνπ θαξδαίλνπλ από ην γόλαην θαη θάησ, ην ιεγόκελν παληειόλη θακπάλα. Σν πέην ζηα πνπθάκηζα είλαη κεγάιν, άιινηε ζηξνγγπιό θαη άιινηε κπηεξό. Σδηλ θαη t-shirts, ηνπ πνπ δέλνπλ ζην ιαηκό, νιόζσκεο θόξκεο, ζηξάπιεο θνξέκαηα ζε ίζηα γξακκή-ζσιήλα (tubedresses). ΑΞΔΟΤΑΡ Εώλεο κε ηεξάζηηεο αγθξάθεο δηαθνζκνύλ ηνπο γνθνύο, θνιηέ από ράληξεο, παγηέηεο, ζαηέλ θνιάλ, ηεξάζηηνη αζεκέληνη θξίθνη ζηα απηηά. Σα παπνύηζηα είλαη ρνληξνθνκκέλα κε ππεξβνιηθνύο πάηνπο-πιαηθόξκεο. Μπαληάλεο, θνπιάξηα θαη πόληζν. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Οη ςεύηηθεο βιεθαξίδεο ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη, ελώ ε κπιε θαη ε πξάζηλε ζθηά ζηα κάηηα απνηεινύλ ην αγαπεκέλν ρξώκα ησλ γπλαηθώλ. Σα ρείιε ηνλίδνληαη κε ιηπ-γθινο. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ε εκθάληζε ηνπ punk δίλεη έκθαζε ζην έληνλν eye-liner, ελώ ηα λύρηα βάθνληαη καύξα. ΜΑΛΛΗΑ: Σα καιιηά είλαη καθξηά κε ρσξίζηξα ζηε κέζε, έρνπλ αληαύγεηεο ή 29

30 είλαη πεξκαλάλη. Δπίζεο ην ρηέληζκα ηεο Farrah Fawcett πηνζεηήζεθε από πνιιέο γπλαίθεο. 17. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1980 Ζ δεθαεηία ηεο ππεξβνιήο. Οη ώκνη θαξδαίλνπλ, νη βάηεο θπξηαξρνύλ θαη ε ζεηξά «Γπλαζηεία» θάλεη ηελ Alexis Colby πξόηππν κόδαο. Ζ γπκλαζηηθή γίλεηαη κόδα θαη ην αζιεηηθό look βγαίλεη θαη εθηόο γπκλαζηεξίνπ. Σν ηδηλ απνθηά ππνγξαθή θαη ηα logos θπξηαξρνύλ παληνύ. Δίλαη ε επνρή ησλ super - models θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνύ. Ζ γπλαίθα θπλεγάεη ηελ θαξηέξα θαη γίλεηαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε. Ο Lacroix θέξλεη ην κπαξόθ, ν Alaia κε ηα πιεθηά ηνπ αγθαιηάδεη ην γπλαηθείν ζώκα ηνλίδνληαο ηα θαηάιιεια ζεκεία ηνπ, ε Donna Karan ρξεζηκνπνηεί ην ζηξεηο ζηα θαιζόλ θαη ζηα πνπθάκηζα body δηεπθνιύλνληαο ηελ εξγαδόκελε γπλαίθα, ελώ νη Manolo Blahnik θαη Christian Louboutin θαζηεξώλνληαη ζην ρώξν ηνπ ππνδήκαηνο. ηελ Διιάδα ππάξρεη έθξεμε ζηα πεξηνδηθά κόδαο, κε ην ΚΛΗΚ, DIVA αιιά θαη ην πξώην αληξηθό πεξηνδηθό ην ΜΔΝ. Ζ Λάνπξα Νηε Νίγθξηο αλαιακβάλεη ηε Γπλαίθα θαη αλαδεηθλύεη λέα δεκηνπξγηθά ηαιέληα ζην styling. 30

31 LOOKS: Φνύζηεο ηύπνπ lambada, ηνπηνύ, κίλη θνύζηεο, θνιάλ, ηεξάζηηα θαξδηά t-shirts, μεβακκέλα ηδηλ, ζθηζκέλα ηδηλ, κπνπθάλ ηδηλ, θνληά jackets, βάηεο, θαξδηά ηεξάζηηα κπνπθάλ, ηνπ από δίρηπ, ηνπ θαη θνξέκαηα κε ηνλ έλα ώκν έμσ, θαξδηέο παληειόλεο, αζιεηηθέο θόξκεο θαη αζιεηηθά θνξκάθηα. Φνύζηεο balloon, ηεξάζηηα καλίθηα αιιά θαη καλίθηα λπρηεξίδα. ΑΞΔΟΤΑΡ: Γθέηεο, γάληηα κε θνκκέλα δάρηπια, γάληηα από δαληέια, θηόγθνη ζηα καιιηά, ζηέθεο, πνιύρξσκα γπαιηά, θνλθάξδεο, ηεξάζηηεο δώλεο, πιαζηηθά βξαρηόιηα, καθξηά θνιηέ, ρξσκαηηζηά θαιζόλ. Αγαπεκέλα παπνύηζηα είλαη ηα αζιεηηθά εηαηξεηώλ όπσο ε Reebok, Nike, L.A Gear θαη Keds. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Σα θξύδηα είλαη θπζηθά θαη παρηά. Σν πξόζσπν θαίλεηαη θξέζθν θαη πγηέο κε ξνπδ, αιιά θαη πνύδξα πνπ δίλεη ηελ εληύπσζε ηνπ ειηνθακέλνπ δέξκαηνο. Σα ρείιε βάθνληαη ζε έληνλν θόθθηλν, ελώ νη ζθηέο παίδνπλ από γήηλνπο ηόλνπο ζε έληνλα ρξώκαηα. ΜΑΛΛΗΑ: Σα καιιηά έρνπλ όγθν, νη θξάληδεο θξύβνπλ ην πξόζσπν, ελώ ε ρξήζε ιαθ θαη ηδει γίλεηαη θαζεκεξηλή ζπλήζεηα. 18. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 1990 Μεηά ηελ ππεξβνιή έξρεηαη ε απιόηεηα. Ζ ζηινπέηα ειεπζεξώλεηαη θαη δελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι. Νένη ζρεδηαζηέο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο κε ηελ Βξεηαλία λα θαηέρεη ηα πξσηεία ζηελ αλάδεημε δεκηνπξγηθώλ αλζξώπσλ. Ο John Galliano, ν Alexander McQueen θαη ε Stella McCartney είλαη ην λέν αίκα. Ο Tom Ford αλαιακβάλεη ηνλ νίθν Gucci θαη ηνλ απνγεηώλεη, ελώ νη νίθνη Prada, D&G, Blumarine θαζηεξώλνληαη ζην ζηεξέσκα ηεο κόδαο. Ζ Kate Moss είλαη αλακθηζβήηεηα ην πξόζσπν ηεο δεθαεηίαο. 31

32 Δλζσκαηώλεη ηελ απιόηεηα, ηελ ηδηαηηεξόηεηα, ηε κνλαδηθόηεηα θαη γίλεηαη κνύζα πνιιώλ ζρεδηαζηώλ, ηξαγνπδηζηώλ, δσγξάθσλ. Δπεηδή ε κόδα έρεη πνιιά πξόζσπα θαη πνιιέο επηινγέο, ε κνλαδηθόηεηα θαη ε πξνζσπηθόηεηα είλαη απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζηπι ηνπ θαζελόο. Πεξηνδηθά όπσο The Face, Dazed&Confused, I-D, Ten, Another Magazine, Wallpaper ελαιιάζζνπλ ζηηι θαη θηηάρλνπλ κόδα. Σελ ίδηα πεξίνδν κηα Διιελίδα, ε νθία Κνθνζαιάθε, παίξλεη δηζπξακβηθέο θξηηηθέο γηα ηηο ζπιινγέο ηεο κε ρξώκα θαη άξσκα από Διιάδα. Σα πεξηνδηθά κόδαο απμάλνληαη θαη εκθαλίδνληαη θαη νη πξώηεο εθπνκπέο κόδαο ζηε ηειεόξαζε, πνπ όκσο δε ζα θξαηήζνπλ γηα πνιύ. ΑΞΔΟΤΑΡ Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ηα gadget ηεο λέαο ηερλνινγίαο είλαη ηα λέα αμεζνπάξ. Δπίζεο δηάζεκεο ζηαξ ηνπ εμσηεξηθνύ θάλνπλ κόδα αληηθείκελα θαη ξνύρα πνπ θνξνύλ ρσξίο λα είλαη δηαρξνληθά, θαζώο αιιάδνπλ πνιύ γξήγνξα. ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Έρεη επηξξνέο από πνιιέο δεθαεηίεο. Κάζε γπλαίθα πξνζαξκόδεη ην make-up αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηεο. Σα θαιιπληηθά από νίθνπο κόδαο είλαη πιένλ γεγνλόο. ΜΑΛΛΗΑ: Κνληά ή καθξηά, όια ηα ζηηι καιιηώλ είλαη ζηε κόδα. 19. Ζ ΜΟΓΑ ΣΟΤ 2000 Leggings-Κνιάλ 32

33 Έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ αξρή ησλ 00s ρσξίο λα ηα πάξνπκε ζηα ζνβαξά θαη καο έγηλαλ απαξαίηεηα! Σα έρνπκε θνξέζεη καδί κε γθέηεο γηα ην γπκλαζηήξην, αιιά θαη γηα ηνλ θαθέ, αληί γηα θαιζόλ κε θνξέκαηα θαη θνύζηεο, αιιά θαη ζθέηα.έρνπλ εδξαησζεί ζηελ γθαξληαξόκπα καο θαη ζα ηα δνύκε θαη ηα επόκελα ρξόληα κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξόπν. Σα θαηεζηξακκέλα ηδηλ Μαο δήηεζαλ λα εθηνλώζνπκε ηα λεύξα καο θαη ην θάλακε. Πήξακε ην μπξάθη θαη θόςακε ηηο ίλεο ησλ αγαπεκέλσλ καο ηδηλ. Κη όρη απιά ηα θαηαζηξέςακε, αιιά ηα μεζθίζακε. ζνη πάιη βαξέζεθαλ λα ην θάλνπλ, πήγαλ θαη ηα πιήξσζαλ! Από ηελ άιιε, όκσο ζεηάξακε ηα skinny jeans καο κε θνκςά, γιπθά θαη πνιύρξσκα κίλη θνξεκαηάθηα. Μηα ε αλαζθάιεηα γηα ηα παξαπάλσ θηιάθηα, κηα ην είδακε θνξεκέλν ζηελ Lndsay Lohan. Καηαβνιεπηήθακε κε απηό ην look, αιιά θαιά ζα θάλνπκε λα ην θξαηήζνπκε ζηα 00s θαη λα ην ζπκόκαζηε! 33

34 Bling Bling-Παγηέηεο,Πέηξεο,Κξύζηαιια. Σα αζηξαθηεξά, παγηεηέ ξνύρα θαη αμεζνπάξ δηαθνζκεκέλα κε θξύζηαιια θαη πέηξεο ήξζαλ γηα λα κείλνπλ! Αλ θαη δηείζδπζαλ ζηε κόδα κέζα από ηελ ρηπ ρνπ θαη rnb θνπιηνύξα, ηα είδακε θαη ζηηο παζαξέιεο ησλ πην δηάζεκσλ νίθσλ κόδαο κε απνθνξύθσκα ην 2008 θαη ην 2009! Νένλ ρξώκα Σα αγαπήζακε θαη ηα ιαηξέςακε! Σα έληνλα θσζθνξηδέ λένλ ρξώκαηα πνπ ζπκίδνπλ ηα stabilo καξθαδνξάθηα καο, θαηέθιπζαλ ηηο παζαξέιεο ζηα 00s, από ηνλ Marc Jacobs θαη ηνλ Michael Kors, κέρξη ηνλ Costume National θαη 34

35 ηνπο Dsquared². Σν θνπηνπξηζηηθό ζηηι κε ην κπιε ειεθηξίθ, ην θσζθνξηδέ θίηξηλν, ην θνύμηα, ην αλνηρηό θόθθηλν θαη ην έληνλν ξνδ. 35

36 Σν look ηνπ άζηεγνπ Σν boho-chic ζηηι αλήθεη επάμηα ζηηο αδεξθέο Olsen νη νπνίεο ην πηνζέηεζαλ θαη ην θαζηέξσζαλ. Ήηαλ ηόηε πνπ ε εθεβηθή ηνπο πεξίνδν έθζαλε ζην ηέινο θαη αλαθάιππηαλ ηελ ζειπθή ηνπο πιεπξά. Έβαιαλ όηη βξήθαλ πάλσ ηνπο θαη ην έθαλαλ κόδα. ηγά ζηγά όκσο ην πξνζάξκνζαλ θαη ην αλέδεημαλ ζε κηα από ηηο πην ηζρπξέο ηάζεηο ηεο κόδαο. 36

37 Trucks,studs θαη πνιύ hard rock αιιεινύηα! Σα trucks θαη ηα studs θπξηάξρεζαλ ζηα jeans, ζηηο ηζάληεο, ηα αμεζνπάξ θαη ζηα παπνύηζηα. Αληηθαηέζηεζαλ ηα ζηξαο θαη ηηο παγηέηεο θαη έδσζαλ πην ξνθ ύθνο ζηηο εκθαλίζεηο καο. Αλδξηθέο θνύζηεο Έλαο ν άθεο Ρνπβάο, έλαο ν Σδηκπξίι ηζέ θαη έλαο ν Marc Jacobs. O Έιιελαο ζηαξ έβαιε ηελ θνύζηα Valentino γηα ηηο αλάγθεο ηνπ βξαδηλνύ ηνπ θαη έγηλε ζάινο. Ο Marc Jacobs πάιη ηελ έρεη θαηαβνιεπηεί, αθνύ ηελ πξνηηκά ηόζν ζηηο 37

38 θαζεκεξηλέο ηνπ βόιηεο, όζν θαη ζηα fashion show ηνπ. έρεη ηδηαίηεξε αγάπε θαη ζηα θηιηο! Ζ ηάζε απηή αλακέλεηαη λα απνγεησζεί από ην 2010 θαη κεηά, κηαο θαη ηα H&M έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηελ αλνημηάηηθε ζπιινγή ηνπο αλδξηθέο θνύζηεο! ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Πόςο πιςτεφετε πωσ ζχουν αλλάξει οι ενδυματολογικζσ προτιμιςεισ των ανκρώπων από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα.; Κακόλου Λίγο Πολφ

39 Πόςο πολφ ρόλο ζπαιηαν οι ενδυματολογικζσ προτιμιςεισ του ατόμου ςχετικά με τθν κοινωνικι του κζςθ, παλαιότερα.; Πολφ Λίγο Κακόλου Πιςτεφετε πωσ υπάρχουν ενδυματολογικζσ αναφορζσ του παρελκόντοσ ςτθ ςφγχρονθ μόδα.; Πολφ Λίγο Κακόλου Τι κάνετε τα παλιά ςασ ροφχα.; Σα πετάω Σα χαρίηω Σα ανταλάςςω 39

40 Για ποιό λόγο αγοράηετε νζα ροφχα.; Φκείρονται τα παλιά Αλλάηει θ μόδα Νιώκω καλφτερα ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ-ΔΠΗΛΟΓΟ Σηελ εξγαζία απηή, δνπιέςακε όινη καδί, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν. Ννκίδνπκε πσο έρνπκε πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέζακε ζηελ αξρή θαη πσο ην Α ηεηξάκελν ηνπ έηνπο καο ήηαλ πνιύ επνηθνδνκεηηθό. Μαο άξεζε πνπ αληιήζακε ζηνηρεία γηα ηηο ηάζεηο ηηο κόδαο παιαηόηεξα θαη πνπ κάζακε γηα πνηό ιόγν νη άλζξσπνη ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ. Μαο ελζνπζίαζε ε ηδέα θαη ην ζέκα ηεο Εξεπλεηηθήο καο Εξγαζίαο από ηελ αξρή θαη καο δπζθόιεςε ιίγν ε ζύληαμε ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζην θείκελν. Οη θσηνγξαθίεο ήηαλ ην αγαπεκέλν καο θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, θαζώο ήηαλ ε αλαπαξάζηαζε όισλ όζσλ καζαίλακε θαη γξάθακε. Όια ηα άιια ηα δνπιέςακε κε επηηπρία θαη ηαρύηεηα θαη έηζη ηειεηώζακε πνιύ γξήγνξα! Μαθάξη λα ζπλεξγαζηνύκε μαλά ζε έλα εμίζνπ ζεκαληηθό θαη ελδηαθέξνλ ζέκα όπσο ήηαλ ε Ιζηνξία ηεο Μόδαο, κε ηνπο ίδηνπο θαζεγεηέο πνπ ππήξμαλ πνιύ θαζνδεγεηηθνί, καο ράξηζαλ ζπκβνπιέο θαη καο έθαλαλ κε ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο λα παζηαζηνύκε κε ηελ δνπιεηά καο. Εηο ην επαλεηδείλ.! 40

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΑΚΕΘΟ ΛΤΚΕΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΑΤΝΗΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Α ΣΑΞΗ 2011-12

ΑΡΑΚΕΘΟ ΛΤΚΕΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΑΤΝΗΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Α ΣΑΞΗ 2011-12 ΑΡΑΚΕΘΟ ΛΤΚΕΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΑΤΝΗΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Α ΣΑΞΗ 2011-12 Δλδηαθέξνλ Γηαζθεδαζηηθό Δπηκνξθσηηθό Δληππσζηαθό Δπράξηζην ΕΙΔΟ ΡΟΤΥΩΝ 9% 1% 13% 12% 55% κπιούδες παληειόληα ζορηζάθηα δαθέηες θορέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ.

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Σερλνινγία Τιηθώλ Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. : 441 Εμάκελν : 8 ν Θέκα : Αγθαζσηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα