Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη"

Transcript

1 Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε κε ηνπο Ιεξείο ηεο επηζθνπηθήο επζύλεο ζαο, λα ζπκκεηάζρσ ζηε ζπιιεηηνπξγία θαη ηε ζπλνδνηπνξία ηεο αγσλίαο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ, ηνπ επηζθόπνπ θαη ησλ θιεξηθώλ ηνπ. αο επραξηζηώ αθόκε δηόηη γηα κέλα θάζε επίζθεςε ζην Βόιν είλαη έλα πξνζθύλεκα, ζε ηόπν ηεξό αιιά θαη ζε αλακλήζεηο έληνλεο. αο επραξηζηώ γηα ηε θηινμελία θαη ηελ αγάπε ζαο. Σε θηινμελία απηή θνβάκαη δελ κπνξνύκε λα αληαπνδώζνπκε ηζάμηα ζην Υνιαξγό, παξά κόλν ζηα αηζζήκαηα ζεβαζκνύ, ηηκήο θαη αγάπεο πξν εζάο, γηα ηα νπνία κπνξνύκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε. Σν Ίδξπκα Φπρν-θνηλσληθήο Αγσγήο θαη ηήξημεο «ΓΙΑΚΟΝΙΑ» ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ ηδξύζεθε ην 1999 κε απόθαζε ηνπ καθαξηζηνύ Αξρηεπηζθόπνπ Υξηζηνδνύινπ. θνπό ηνπ Ιδξύκαηνο απνηειεί ε αληηκεηώπηζε ησλ ςπρν-θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, κε βάζε ηηο νξζόδνμεο αξρέο καο, ε ελεκέξσζε ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, θαη ε εθνξκνγή κεζόδσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πξόιεςεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Αλ ππάξρεη θάηη πνπ απηά ηα ρξόληα έρσ απνθνκίζεη σο ζπκπέξαζκα θαη κε απηό ζέισ λα μεθηλήζσ ηε ζεκεξηλή επηθνηλσλία καοείλαη ηνύην: όηαλ ν θόζκνο κηιά γηα εμαξηήζεηο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα λέα κνξθή εηδσινιαηξίαο. Αλαθεξόκαζηε ζηελ απνηπρία ηνπ πνιηηηζκνύ καο, ζηελ απνηπρία θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ πνιηηηζκνύ καο θαη ηελ αγσληώδε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ λα βξεη έλα ζηήξηγκα αθόκα θη αλ απηό είλαη ηόζν ζαζξό θαη επηθίλδπλν όζν νη ζύγρξνλεο κνξθέο ηεο εμάξηεζεο. Δίλαη κήπσο ππεξβνιή λα βιέπνπκε ηηο εμαξηήζεηο σο κία λενεηδσινιαηξία, λα ζπκόκαζηε πσο απνηεινύλ θαξπό ηεο απνζηαζίαο εθείλσλ πνπ ιαηξεύνπλ ηελ θηίζηε θαη όρη ηνλ Κηίζηε; Καζόινπ ππεξβνιή αλ αλαινγηζηνύκε ηνλ επίζεκα απνδεθηό νξηζκό γηα ηηο εμαξηήζεηο, πνπ ππάξρεη ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία. ύκθσλα ινηπόλ κε ηα δηεζλώο παξαδεθηά, «Εμάξηεζε είλαη ε ζρέζε ππνδνύισζεο ελόο αηόκνπ από θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, πξόζσπν ή νπζία. Είλαη εθηεηακέλν θνηλσληθό θαηλόκελν, κε πιαηηά θαη βαζηά νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, λνκηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνέθηαζε. Ο εμαξηεκέλνο έρεη κηα αθαηακάρεηε επηζπκία λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ εμαξηεηηθό παξάγνληα, παξ όηη γλσξίδεη ηα δπζκελή απνηειέζκαηα απηήο ηεο επαθήο,

2 πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απνηειεί πξνζπάζεηα απαιιαγήο από νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, άγρνπο, απνγνήηεπζεο, ελνρώλ». Αθόκε, δελ είλαη ππεξβνιή λα ηζρπξηζζνύκε πσο όια όζα ππάξρνπλ γύξσ καο κπνξεί λα απνδεηρζνύλ εμαξηεηηθνί παξάγνληεο. Ο ζηόρνο ζε όιεο ηηο εμαξηήζεηο είλαη θνηλόο: ε κείσζε ή απνθπγή δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη έληνλεο ςπρηθήο πίεζεο. Χζηόζν, δελ παύεη θάηη ηέηνην λα απνηειεί εύθνιε ιύζε, πξνθεηκέλνπ λα μεραζηεί ην πξόβιεκα θαη λα βξεζεί θαηαθύγην. Τπάξρνπλ πνιιέο εμαξηήζεηο, θάπνηεο όκσο δηαπηζηώλνπκε όηη είλαη απνδεθηέο από ηελ θνηλσλία (λόκηκεο νπζίεο: αιθνόι, ηζηγάξν θ.η.ι.), ελώ άιιεο θαηαδηθάδνληαη θαη δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο. Αο δνύκε κεξηθά είδε εμαξηήζεσλ: νπζίεο (λόκηκεο ή παξάλνκεο) 1. λαξθσηηθά 2. αιθνόι 3. θαπλόο 4. θάξκαθα ζύγρξνλε ηερλνινγία 1. ηειεόξαζε 2. Γηαδίθηπν 3. ειεθηξ. ππνινγηζηήο 4. θηλεηό ηιθ. πξόζσπα ρξήκαηα/αγαζά ηπρεξά παηρλίδηα επάγγεικα ζέζεηο εμνπζίαο/νθίθηα κόδα θαγεηό Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα δνύκε καδί κεξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε νξηζκέλεο εμαξηήζεηο, πνπ όκσο πίζσ από ηελ ςπρξή γιώζζα ησλ αξηζκώλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ, κπνξνύκε θαη αξρήλ λα ζπλεηδεηνπνηνύκε πνηνο είλαη ν θόζκνο ζηνλ νπνίν δνύκε θαη θαινύκεζα λα δηαθνλήζνπκε θαη αθόκα λα βγάινπκε πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνηκαληηθή απνζηνιή καο. Το αλκοόλ πδεηώληαο γηα ηηο ζύγρξνλεο εμαξηήζεηο, νθείινπκε λα αλαθεξζνύκε αξρηθά ζην πνιύ κεγάιν πξόβιεκα ηεο αλεμέιεγθηεο ρξήζεο αιθνόι ζήκεξα ζηελ Διιάδα. H ζύγρξνλε κάζηηγα είλαη ην αιθνόι. ύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία γύξσ ζηα άηνκα ζηελ

3 Διιάδα πάζρνπλ από αιθννιηθή εμάξηεζε, ελώ ζάλαηνη νθείινληαη ζε αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάρξεζε αιθνόι. Από ηνπο νδεγνύο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα ηελ ηειεπηαία δηεηία, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δηαπηζηώζεθε όηη είραλ θάλεη ρξήζε αιθνόι πξηλ ηελ νδήγεζε, ελώ πεξίπνπ ην 30% ησλ ζαλαηεθόξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ δει. έλα ζηα ηξία- νθείινληαη ζε κέζε. Σν πην αλεζπρεηηθό, όκσο, είλαη όηη ην 62% ησλ λέσλ ζηελ παηξίδα καο θάλεη γεληθά ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόι. ηελ Διιάδα ζήκεξα δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην γεγνλόο όηη ηα εμαξηεκέλα από ην αιθνόι άηνκα είλαη πνιιαπιάζηα από ην άηνκν πνπ εμαξηάηαη από άιιεο λαξθσηηθέο νπζίεο, όπσο ε εξσίλε θαη ε θνθαΐλε. ηελ Δπξώπε ππνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ελήιηθεο θαηαλαιώλνπλ ζε επηθίλδπλν επίπεδν πνζόηεηεο αιθνόι, πνπ επζύλεηαη γηα ζαλάηνπο εηεζίσο ζηελ Δ.Δ. H Δπξώπε, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 1/8 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γε,ο θαηαλαιώλεη ηε κηζή πνζόηεηα αιθνόι από απηή πνπ θαηαλαιώλεη νιόθιεξνο ν πιαλήηεο θαη θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζηνλ θόζκν, θαζώο θαη ζηα πνζνζηά πνπ αθνξνύλ ζε πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε αιθνόι. ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο ην πνζνζηό εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο αιθνόι ζηελ Οπαιία αλέξρεηαη ζην 50%, ζηε Γαλία ζην 43%, ζηελ Διιάδα ζην πςειό 42% θαη ζηελ Αγγιία θηάλεη ην 40%. Σν αιθνόι επζύλεηαη γηα πεξηζζόηεξνπο από 60 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αζζελεηώλ, είλαη ππεύζπλν θαη γηα θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο βιάβεο, πνπ εθηείλνληαη θαη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Σν αιθνόι είλαη ζήκεξα ν ηξίηνο παξάγνληαο πξόθιεζεο πξόσξνπ ζαλάηνπ, κεηά ην θάπληζκα θαη ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε. Το κάπνιζμα ηηο ζύγρξνλεο εμαξηήζεηο ζα εληάμνπκε θαη ην θάπληζκα. Πεξηζζόηεξνπο από αλζξώπνπο, ζε δηάζηεκα 5 εηώλ, έρεη ζθνηώζεη ην θάπληζκα ζε παγθόζκην επίπεδν, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ελώ ζήκεξα εθηηκάηαη όηη ην έλα ηξίην ηνπ παγθόζκηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνύ, δει. 1,1 δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη, είλαη θαπληζηέο! Οη Έιιελεο θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξα ηζηγάξα θαηά θεθαιή από νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ. Πξόζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο νη Έιιελεο θαπλίδνπλ έλαλ κέζν όξν ηζηγάξσλ θαηά θεθαιή αθνινπζνύλ: FYROM, Ρσζία, Σζερία θαη Ιζπαλία. Ο κέζνο εηήζηνο θαηά θεθαιή αξηζκόο ηζηγάξσλ ζηελ Διιάδα είλαη δηπιάζηνο από

4 όηη ζηε Γεξκαλία, Γαιιία θαη Μ. Βξεηαλία θαη πεληαπιάζηνο από όηη ζηε Ννξβεγία. ήκεξα ζηελ Διιάδα δύν ζηνπο ηξεηο Έιιελεο θαη κία ζηηο ηξεηο Διιελίδεο θαπλίδνπλ θάζε κέξα, ελώ αλεζπρεηηθά είλαη ηα πνζνζηά ζηνπο εθήβνπο θαη ηηο λέεο γπλαίθεο. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθό ην γεγνλόο όηη απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ πνπ θαπλίδνπλ ειηθίαο 18 έσο 24 εηώλ. Αθόκα πην εληππσζηαθό ην γεγνλόο, όηη ε εμάπισζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε έιιελεο γηαηξνύο ήηαλ αθόκα πςειόηεξε από ην γεληθό πιεζπζκό, ζπγθεθξηκέλα ζε έλα πνζνζηό 38.6%. Τα τςσοδπαζηικά θάπμακα Πνιύ κεγάιν θαη ζύγρξνλν ην πξόβιεκα ηεο αλεμέιεγθηεο θαηαλάισζεο ςπρνθαξκάθσλ κε ή ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, όπσο θαη αλαβνιηθώλ, παπζίπνλσλ, εξεκηζηηθώλ θαη θσδετλνύρσλ θαξκάθσλ. ύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο δηεζλνύο επηηξνπήο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνλ έιεγρν ησλ λαξθσηηθώλ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα απνηεινύλ ηελ πξώηε ζε πξνηίκεζε νπζία γηα ηνπο ρξήζηεο θαη κάιηζηα γηα ηηο γπλαίθεο- θαη όρη ππνθαηάζηαην. Ρεθόξ ζηελ θαηαλάισζε αληηθαηαζιηπηηθώλ θαξκάθσλ θαηαγξάθεηαη ζηε ρώξα καο. Σελ ηειεπηαία δηεηία, ζύκθσλα κε επίζεκεο θαηαγξαθέο από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), ε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθώλ ραπηώλ από ηνπο Έιιελεο απμήζεθε θαηά 20%, αθνύ θαηαλαιώζεθαλ 14 εθαηνκκύξηα θνπηηά! Ραγδαία αύμεζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθώλ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνπο λένπο, νη νπνίνη ςάρλνπλ λα βξνπλ ππνθαηάζηαηα ηεο επηπρίαο κέζσ ησλ αληηθαηαζιηπηηθώλ, εξεκηζηηθώλ θαη άιισλ ςπρνθαξκάθσλ. Το Διαδίκηςο Παξ όιν πνπ ν όξνο «εμάξηεζε» έρεη παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ην βηνινγηθό εζηζκό από κία ή πεξηζζόηεξεο νπζίεο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ «ππεξβνιηθή» ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Η καλία ηνπ Internet κνηάδεη λα ιακβάλεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο. εκεηώλεηαη όηη κία κεγάιε κεξίδα αλζξώπσλ πνπ είλαη εζηζκέλνη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, πιεξνύλ επίζεο ηα θξηηήξηα γηα δηαηαξαρέο ηεο εμάξηεζεο από ςπρνηξόπεο νπζίεο. Αθόκε «ζπλδπάδνπλ» εμαξηήζεηο καδί κε ην Internet, π.ρ. αιθνόι, θάπληζκα, λαξθσηηθά. Πνιύ κεγάιν ην πξόβιεκα κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηηο ειεθηξνληθέο παξέεο, ηηο ειεθηξνληθέο θηιίεο, ην ειεθηξνληθό έγθιεκα. ηελ Διιάδα, πνιύ πςειό είλαη ην επίπεδν ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Δηδηθόηεξα νη ειηθίεο πξνζεγγίδνπλ ηνλ επξσπατθό κέζν όξν ρξήζεο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο λένπο ειηθίαο εηώλ ε ρξήζε Η/Τ θαη ε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν αγγίδεη ην 90% θαη 76% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηνπο

5 λένπο ειηθίαο ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ εθηηκάηαη ζην 65%. ηελ Ακεξηθή ππάξρνπλ ήδε νη πξώηεο θιηληθέο απεμάξηεζεο από ην Internet, ελώ ζηελ Διιάδα αλαγλσξίδνληαο όηη ε παζνινγηθή ρξήζε ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, αθνξά ζηνλ ζεξαπεπηηθό ρώξν ησλ εμαξηήζεσλ, δεκηνπξγήζεθε εμεηδηθεπκέλν Κέληξν Τπνδνρήο θαη αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ (Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηύνπ). Οη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη είλαη: - Αηνκηθή θαη νκαδηθή ςπρνζεξαπεία - Οκάδεο ηέρλεο θαη έθθξαζεο - Δλαιιαθηηθέο νκάδεο ςπρνεθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα Τα ηςσεπά παισνίδια Πνιύ κεγάιν ην πξόβιεκα ησλ εμαξηήζεσλ από ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ζήκεξα ε παηξίδα καο είλαη έλα ηεξάζηην εξγνηάμην ηδόγνπ κε πξσηαγσληζηή ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία, πνπ εθεπξίζθεη θαη δηαθεκίδεη κε πνιιά εθαηνκκύξηα επξώ ηα θάζε ινγήο ζηνηρήκαηα. Σα ηπρεξά παηρλίδηα είλαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιή ζηνπο έιιελεο. Σν πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηε λόκηκε θαη κόλν αγνξά ηπρεξώλ παηρληδηώλ είλαη πεξί ηα 9,4 δηζεθαηνκκύξηα επξώ, (πεξίπνπ 7% ηνπ ΑΔΠ) θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηε δεύηεξε ρώξα παγθνζκίσο ζηελ θαηά θεθαιή δαπάλε γηα ηνλ ηδόγν. Να κε ιεζκνλνύκε θπζηθά ηα ηεξάζηηα πνζά ζηελ παξάλνκε αγνξά ηπρεξώλ παηρληδηώλ, θαζώο θαη απηά πνπ δαπαλώληαη ζε θαδίλν γεηηνληθώλ ρσξώλ, π.ρ. ησλ θνπίσλ. Σελ ηειεπηαία 5εηία ν ηδίξνο ζηα θξαηηθά ηπρεξά παηρλίδηα απμήζεθε θαηά 113%. Σελ ηειεπηαία 5εηία απμήζεθε ν αξηζκώλ ησλ παηθηώλ εηώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, όηη αθόκε θαη ηα θαδίλν δηαλέκνπλ πιένλ εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ απηνδηάγλσζε ηεο εμάξηεζεο από ηνλ ηδόγν, ζηε Ν. Πεληέιε ππάξρεη ςπρηαηξηθή θιηληθή απεμάξηεζεο από ην ηδόγν, ελώ παξόκνηα θιηληθή δεκηνπξγείηαη ζηε Λάξηζα. Η οςζιοεξάπηηζη Άθεζα λα δνύκε ζην ηέινο ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, ηηο ηπξξαληθόηεξεο όισλ ησλ εμαξηήζεσλ, ην πξόβιεκα ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ παξακέλεη θνξπθαίν, θαζώο κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηλόκελν ιακβάλεη παλεπξσπατθώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο, θπζηθά θαη ζηε ρώξα καο. Οη εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε λόκηκεο θαη παξάλνκεο. Νόκηκεο: Οηλνπλεπκαηώδε (αιθνόι) Καπλόο Καθεΐλε

6 Παξάλνκεο: Οπηνύρεο/ νπηνεηδείο νπζίεο: α) ηα θπζηθά αιθαινεηδή ηνπ νπίνπ: κνξθίλε, ε θσδείλε θ.ά. β) ηα εκηζπλζεηηθά παξάγσγα (πξνθύπηνπλ από κηθξέο ρεκηθέο κεηαβνιέο ζηε κνξθίλε): εξσίλε θ.ά. γ) ηα ζπλζεηηθά παξάγσγα ηνπ νπίνπ: κεζαδόλε Καηαζηαιηηθέο νπζίεο: βαξβηηνπξηθά, αληηζηακηληθέο νπζίεο, αηζπιηθή αιθνόιε θ.ά. Φπρνδηεγεξηηθέο νπζίεο: ακθεηακίλεο (έθζηαζε), θνθαΐλε, θξαθ θ.ά. πλζεηηθά λαξθσηηθά: Πξόθεηηαη γηα παξάγσγα ακθεηακίλεο κε ηξνπνπνηήζεηο. Καλλαβηλνεηδή ή πξντόληα ηλδηθήο θάλλαβεο: ραζίο, καξηρνπάλα θ.ά. Παξαηζζεζηνγόλεο νπζίεο: LSD, P.C.P (ρεκηθέο νπζίεο), ηα καγηθά καληηάξηα, ην πεγηόη θαη ην STP DOM (θπζηθέο νπζίεο). Δηζπλεόκελεο πηεηηθέο νπζίεο: είλαη νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε πξντόληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αιιαγή ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο ηνπ αηόκνπ. Έλα κέζν ζπίηη πεξηέρεη παξαπάλσ από 30 νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εηζπλεόκελα. Σέηνηεο νπζίεο είλαη: νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε θόιιεο, ζε δηαιύκαηα θαζαξηζκνύ, μεβαθηηθά λπρηώλ (αζεηόλ), ινύζηξα, δηαιύηεο ρξσκάησλ (λέθηη), δηάθνξα είδε αεξνδόι, παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ (βελδίλε θ.ά.), γεληθά αλαηζζεηηθά (ρισξνθόξκην θ.ά.), πξντόληα ππό κνξθή ζπξέη, δηνξζσηηθά πγξά, αέξην γηα αλαπηήξεο. Ηξεκηζηηθά : Tavor, Lexotanil, Stedon, Hypnostedon θ.ά. Σν θαηλόκελν ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, δελ είλαη θαηλνύξην θαηλόκελν. Από ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ν άλζξσπνο έλησζε ηελ αλάγθε λα επέκβεη ζηνλ ςπρηθό ηνπ θόζκν θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηάζεζή ηνπ. Χζηόζν, ηα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηλόκελν παίξλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηείλεη λα γίλεη έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Αθόκε θαη ζηελ Διιάδα, έρεη ιάβεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο, νη πην επηεηθείο ππνινγηζκνί αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ ηνμηθώλ νπζηώλ ζηε ρώξα καο, ζηηο πεξίπνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από δηάθνξεο έξεπλεο πνπ εθπνλήζεθαλ θαη δίλνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ πξνβιήκαηνο: ρεδόλ έλαο ζηνπο δέθα Έιιελεο έρεη δνθηκάζεη έζησ θαη κηα θνξά ζηε δσή ηνπ θάπνηα παξάλνκε νπζία. ηηο κεγάιεο πόιεηο -Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Ηξάθιεην- βάζεη κηαο έξεπλαο ηνπ 2006 ην 20 % ηνπ πιεζπζκνύ, 1 ζηνπο 5, δνθίκαζε παξάλνκεο νπζίεο

7 Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ (81,2%) άξρηζε ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ -κε θάλλαβε- θαηά κέζν όξν ζηελ ειηθία ησλ 15,5 εηώλ. Ο κέζνο όξνο θαηεβαίλεη αθόκε θαη ζηελ ειηθία ησλ 13 εηώλ όζνλ αθνξά ζηελ πξώηε ρξήζε εηζπλεόκελσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ. Η εξσίλε απνηειεί ζηε ρώξα καο ηελ θύξηα νπζία θαηάρξεζεο - αθνινπζνύλ ε θάλλαβε, ε θνθαΐλε θαη ηα ράπηα. ύκθσλα κε ζηνηρεία, κέζα ζε έλα έηνο αλαθέξζεθαλ 173 ζάλαηνη από λαξθσηηθά. Η Διιάδα θαηέρεη έλα από ηα κεγαιύηεξα ζηελ Δπξώπε πνζνζηά αηθλίδησλ ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζε άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηώλ. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ν αξηζκόο είλαη κάιινλ πιαζκαηηθόο, θαζώο γηα θνηλσληθνύο ιόγνπονη πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο θαηαθέξλνπλ λα γξαθεί σο αηηία ζαλάηνπ θάπνηνο άιινο ιόγνο, π.ρ. αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. πλεπώο, ν αθξηβήο αξηζκόο ζαλάησλ από λαξθσηηθά ζηε ρώξα καο δελ είλαη απόιπηα ζαθήο. Η ιηαληθή ηηκή ησλ νπζηώλ, δει. ε ηηκή ζε «επίπεδν δξόκνπ», παξακέλεη ζηαζεξή ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα. Η θαηεξγαζκέλε θάλλαβε θνζηίδεη 4-6, ε εξσίλε θαη ε θνθαΐλε Δμαίξεζε απνηειεί ε νπζία «έθζηαζε», ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηώλεηαη από ζε Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθά είλαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε νπζηώλ από ην καζεηηθό πιεζπζκό: ην καζεηηθό πιεζπζκό ε επηθξάηεζε ηεο ρξήζεο ησλ εηζπλεόκελσλ παξνπζίαζε αύμεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. 1 ζηνπο 7 καζεηέο έρεη θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ρξήζε θάπνηαο παξάλνκεο νπζίαο, θπξίσο θάλλαβεο. Κάλλαβε έρεη δνθηκάζεη πεξίπνπ έλα ζηα πέληε αγόξηα (20,6%) θαη έλα ζηα δέθα θνξίηζηα (9,2%), 2 πξνο 1είλαη ε αλαινγία αγνξηώλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Σν θαηλόκελν είλαη ζπρλόηεξν ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν έλα ηξίην ησλ καζεηώλ (31,6%) ζεσξεί όηη ζα ήηαλ εύθνιν λα βξεη καξηρνπάλα ή ραζίο αλ ήζειε, ζρεδόλ νη κηζνί (43,5%) ζεσξνύλ εύθνιν λα βξνπλ εξεκηζηηθά ράπηα θαη ζρεδόλ ην έλα ηέηαξην (22,3%) ράπηα έθζηαζε. Έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο εθήβνπο εηώλ θάλεη ζπρλή θαηαλάισζε αιθνόι, δειαδή πίλεη ηνπιάρηζηνλ 6 θνξέο κέζα ζε έλα κήλα. Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη θαηαλαιώλνπλ πνηά κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόι, πίλνπλ ζε θιακπ ή ληίζθν ή κπαξ θαη αλαγλσξίδνπλ θηλδύλνπο ζηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ. Δπίζεο, ελώ ζπλδένπλ ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ κε ηελ πξόθιεζε δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ (ηξνραία αηπρήκαηα, βιάβε ζηελ πγεία θ.ά.), ε πιεηνςεθία αλαθέξεη όηη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ από ηνπο ίδηνπο είλαη πηζαλόηεξν λα έρεη ζεηηθέο παξά αξλεηηθέο επηδξάζεηο.

8 Σα Διιελόπνπια θαηέρνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη αιθνόι ζε ζρέζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο. Η θαηαλάισζε αιθνόι κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαθή κε έλα πεξηβάιινλ ρξήζεο ζην νπνίν είλαη πηζαλό λα πξνζθεξζνύλ θαη λαξθσηηθά. Σν πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ αιθνόι όιν θαη απμάλεηαη, είηε ιόγσ θνηλσληθήο αλνρήο είηε εύθνιεο αλεύξεζήο ηνπ. ήκεξα ηα ειιελόπνπια θαηέρνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηελ Δπξώπε, αιιά ζηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη αιθνόι ζε ζρέζε κε όινπο ηνπο επξσπαίνπο. Πποθίλ ηος σπήζηη Γηα ηελ νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηώλ πνπ απεπζύλνληαη ζηα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα: Σν πςειό πνζνζηό ηνπ 60,8% ησλ ρξεζηώλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηώλ θαη ην 25,6% ησλ ρξεζηώλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηώλ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ είλαη άλδξεο (84,3%). Όζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο λα ζεκεησζεί όηη ε πιεηνςεθία μεθηλά ηελ ρξήζε κε ηελ πξνηξνπή ηνπ εξσηηθνύ ζπληξόθνπ (ν νπνίνο θάλεη ρξήζε). Δπίζεο, ππάξρνπλ κεγαιύηεξεο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο όπσο π.ρ. ζηηγκαηηζκόο (ε ηνμηθνκαλία ζεσξείηαη παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνύο παξαδνζηαθνύο ξόινπο ηεο ζπδύγνπ θαη ηεο κεηέξαο). Οη γπλαίθεο εκπιέθνληαη θαηά θαλόλα κε όια ηα ζηάδηα ηεο ρξήζεο ζε λεαξόηεξε ειηθία από ό,ηη νη άλδξεο, δεηνύλ βνήζεηα γηα ηα πξόβιεκά ηνπο ζε λεαξόηεξε ειηθία θαη θπξίσο εθόζνλ έρεη κεζνιαβήζεη κηθξόηεξν ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ είλαη απόθνηηνη γπκλαζίνπ ιπθείνπ θαη αθνινπζνύλ νη απόθνηηνη δεκνηηθνύ. Σν πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ κε αλώηεξεο ζπνπδέο (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) απμάλεηαη ζπλερώο ηα ηειεπηαία ρξόληα. ηελ ιίζηα θηινμελνύληαη όια ηα επαγγέικαηα: νηθνδόκνη, ηερλίηεο, εξγάηεο ε ζπρλόηεξε εκπινθή, κε πςειά πνζνζηά έκπνξνη, κνπζηθνί, ζηξαηησηηθνί (θπξίσο λαπηηθνί), καζεηέο, ζπνπδαζηέο. Οη πεξηζζόηεξνη είλαη άλεξγνη (59,5%), αξθεηνί έρνπλ ζηαζεξή (24%) ή πεξηζηαζηαθή εξγαζία (9,8%) θαη έλα 5,3% ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Σν 71,5% ησλ ρξεζηώλ δηακέλεη κε ηε γνληθή ηνπ νηθνγέλεηα, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλύεη ην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη αύμεζε ζην πνζνζηό ζπκβίσζεο κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ πηζαλώο ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηεο ειηθίαο ησλ ρξεζηώλ πνπ δεηνύλ ζεξαπεία.

9 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο όηαλ νη γνλείο καζαίλνπλ ην πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ ηνπο, εθείλν βξίζθεηαη ήδε ζηηο νπζίεο εδώ θαη 3-5 ρξόληα. ρεδόλ όινη έρνπλ ζηαζεξή ζηέγε 93,4% θαη ην 6,4% δειώλνπλ πξνζσξηλή ζηέγε/ άζηεγνη Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ πξνζέξρνληαη ζε ζεξαπεία έρεη ειιεληθή ππεθνόηεηα. Τα ππόζυπα, η οικογένεια, η κοινυνία Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ε (νπζην)εμάξηεζε είλαη έλα πξόβιεκα ππαξθηό θαη δηαδεδνκέλν ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη εηδηθόηεξα ζηνπο λένπο. Σν πξόβιεκα ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ ζπλδέεηαη κε έλα πιήζνο αηηηνινγηθώλ παξαγόλησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, βηνινγηθώλ, ςπρνινγηθώλ, νηθνγελεηαθώλ. Πνιινί παξάγνληεο πξέπεη λα «ζπλαληεζνύλ» γηα λα νδεγήζνπλ ζηελ εμάξηεζε. Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηηο αηηίεο πνπ ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία- νδεγνύλ έλαλ λέν άλζξσπν ζηελ εμάξηεζε, ζα βγάινπκε πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα θαζώο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηιάκε γηα ηελ έιιεηςε λνήκαηνο γηα ηε δσή, γη απηά πνπ εκείο νλνκάδνπκε δηαηάξαμε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξώπνπ, γθξέκηζκα ηεο αιεζηλήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζπλάλζξσπν, θξίζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ξόισλ ηνπ θαζελόο ζε απηήλ, κ έλαλ ιόγν κηιάκε γηα κηα θνηλσλία πνπ ράλεη ηνλ αιεζηλό ηεο πξννξηζκό, γηα κηα θνηλσλία πνπ ιεζκόλεζε ηνλ Θεό θαη ηηο αμίεο νπόηε θαηαξξαθώλεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. Αο γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη: Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο ζύκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ πίλαθα- πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ή λα επηζπεύζνπλ έλα λέν άλζξσπν ζε κία εμάξηεζε; Σν εζσηεξηθό θελό, ε κνλαμηά θαη ε απνγνήηεπζε, λα κελ έρεη ζηήξηγκα ζηηο θξίζηκεο ώξεο, θαη είλαη ζεκαληηθό όηη απηά όια δελ ηα αλαθέξνπλ θιεξηθνί ή ζενιόγνη, αιιά επηζηήκνλεο ή θαη πξώελ ρξήζηεοκεηά από πνιύρξνλε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θιηληθέο έξεπλεο. ΔΠΙΒΑΡΤΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Απνμέλσζε/ κνλαμηά Έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεζκώλ Δπηζπκία γηα απόδξαζε θαη δηαθπγή από ηελ πξαγκαηηθόηεηα Απόξξηςε Αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο Απνηπρία (ζρνιηθή, επαγγεικαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή) Έιιεηςε θηλήηξσλ ζηόρσλ, ελδηαθεξόλησλ- αλία Αδπλακία αληίζηαζεο ζηηο επηξξνέο ησλ νκόηηκσλ

10 Πεξηέξγεηα, καγθηά, ηάζε επίδεημεο, δίςα γηα εκπεηξίεο θαη ςάμηκν γηα θάπνην ζθνπό ζηε δσή Πεξηνξηζκέλε αίζζεζε θηλδύλνπ θαη θόβνπ Έιιεηςε απηνειέγρνπ Αληηδξαζηηθόηεηα Άγλνηα ζπλεπεηώλ ρξήζεο νπζηώλ θαη επηθηλδπλόηεηαο ηεο ρξήζεο πλαηζζεκαηηθόο πόλνο Υακειή απηνεθηίκεζε Αλαζθάιεηα Αδπλακία δηαρείξηζεο άγρνπο Αδπλακία επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκάησλ όπσο απηά ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Σν παηδί πνπ είλαη ζηελ εθεβεία δπζθνιεύεηαη ηόζν ην ίδην όζν θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ λα αλεμαξηεηνπνηεζεί. Όπσο όινη γλσξίδνπκε, έλαο λένο άλζξσπνο είλαη θαηά βάζηλ ό,ηη είδε, θαη θπξίσο ό,ηη έδεζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη κάιηζηα ζηα πξώηα ηνπ ρξόληα. Απηέο νη νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο ζα ηνλ ζπλνδεύνπλ, ιπηξσηηθά ή ηπξξαληθά, γηα κηα νιόθιεξε δσή. Η αγσλία καο σο πνηκέλσλ δελ κπνξεί παξά λα αθνξά ζηε ζπλεηζθνξά καο γηα ηελ νηθνδόκεζε ελόο δεζηνύ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο, όπνπ από ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ αθόκε- ην παηδί σο έκβξπν κέρξη θαη ηελ εθεβεία ζα κεγαιώλεη θαη ζα νινθιεξώλεηαη θπζηνινγηθά, ζε κηα αηκόζθαηξα αγάπεο, θαηαλόεζεο, δηαιόγνπ. ηνλ θαησηέξσ πίλαθα βιέπνπκε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα νδεγήζεη έλα λέν άλζξσπν ζε αδηέμνδα, ζπλεπώο θαη ζε εμάξηεζε. Η νηθνγέλεηα είλαη ην πξώην θαη αλεπαλάιεπην ζρνιείν ηνπ αλζξώπνπ. Όινη νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ππνγξακκίδνπλ πιένλ πόζν ζπνπδαίν θαη νπζηαζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα ζηελ πξνζπάζεηα νηθνδόκεζεο πγηώλ αληηζσκάησλ ζην ραξαθηήξα ελόο παηδηνύ, γηα λα κπνξέζεη λα πεη «όρη» όηαλ πξέπεη ζ εθείλνπο πνπ πξέπεη, αθόκε θαη ζηελ παξέα ηνπ, ζηελ νκάδα ηνπ, ε νπνία ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηνλ ζπξώρλεη ζηε πξώηε δνθηκή. Γη απηό θαη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ γηα ηνπο γνλείο, αλαζρεδηαζκνύ ησλ ζρνιώλ γνλέσλ θιπ. Ο αγώλαο καο θαηά ησλ λαξθσηηθώλ μεθηλά όηαλ έιζνπλ δύν λένη άλζξσπνη ζην λαό λα καο δεηήζνπλ κηα εκεξνκελία γάκνπ. Σόηε αξρίδεη ε πνηκαληηθή καο επζύλε, ε ζπκβνιή καο ζην θηίζηκν κηαο νηθνγέλεηαο πνπ δελ ζα ρξεηάδεηαη εμαξηήζεηο γηα λα πξνρσξήζεη. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ Υακειό θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν Άθακπηνη αζαθείο ξόινη (εμνπζηαζηηθνί θπξηαξρηθνί γνλείο)

11 Αζαθή όξηα Αλαπνηειεζκαηηθή πεηζαξρία (ραιαξή, αληηθαηηθή, απζηεξή) Έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ επηθνηλσλίαο Απνκόλσζε νηθνγέλεηαο από ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν Αίζζεκα απαηζηνδνμίαο ζηελ νηθνγέλεηα Απόξξηςε ησλ παηδηώλ Παξακέιεζε παηδηώλ Φόβνο γνλέσλ γηα απηνλόκεζε ηνπ παηδηνύ Έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο Κξηηηθή θαη έιιεηςε επηβξάβεπζεο Τπεξπξνζηαζία Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο πγθξνύζεηο δπζαξκνλία ζπδύγσλ δηαδύγην Έιιεηςε θνηλήο ζηάζεο απέλαληη ζηα παηδηά (δηπιά κελύκαηα) ρέζεηο αληαγσληζηηθέο αγώλαο θπξηαξρίαο πκκαρίεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα Γνλείο αξλεηηθά πξόηππα Απνηπρία κεηαβίβαζεο ζεηηθώλ θνηλσληθώλ αμηώλ Λαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε γνλέσλ σο πξνο ηηο νπζίεο Ύπαξμε ελόο γνληνύ πνπ θάλεη ρξήζε Τπνθξηηηθή ζηάζε γνλέσλ (όηαλ νη γνλείο εζεινηπθινύλ ζε έλα ππαξθηό πξόβιεκα) Έιιεηςε αγάπεο θαη ππνζηήξημεο από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ Ύπαξμε ζνβαξήο αζζέλεηαο ή απώιεηαο θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο Σν δεπγάξη δελ έρεη πξνζσπηθό λόεκα πέξα από ην κεγάισκα ησλ παηδηώλ πλήζσο ν παηέξαο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ή θπζηθά απώλ, αδηάθνξνο, αλαπνηειεζκαηηθόο, απνξξηπηηθόο, βίαηνο πξνο ην παηδί αιιά εύθνια ρεηξαγσγνύκελνο από ηε κεηέξα Η κεηέξα είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθή, ειέγρεη ηα ξνύρα, ηνπο ρώξνπο, ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα, ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Σνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ παηδί πνπ ρξεηάδεηαη πξνζηαζία θαη θαζνδήγεζε. Σνλ ζεσξεί αδύλακν θαη αλεπαξθή θαη παίδεη ην ξόιν ηνπ ελδηακέζνπ αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ην παηδί. Η ζρέζε ηεο κεηέξαο κε ηνλ παηέξα είλαη αληαγσληζηηθή Έρνπκε αθνύζεη θαη η αθνύκε ζπλερώο- γηα ην άγρνο θαη ην ζηξεο ηεο επνρήο καο πνπ ρηππάεη θαίξηα ηα λέα παηδηά, γηα ηελ έιιεηςε λνήκαηνο γηα ηε δσή, γηα ηελ αλεξγία θαη ηα ηεξάζηηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά

12 πξνβιήκαηα, γηα ηηο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο ειηθίαο ησλ λέσλ θαη ηελ είζνδό ηνπο ζηελ εθεβεία, γηα ηηο νιέζξηεο επηδξάζεηο ηεο παξέαο ζε αδύλακνπο ραξαθηήξεο θαη πνιιά άιια. Όια απηά ζπξώρλνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ζε αδηέμνδνπο δξόκνπο, ζπλεπώο θαη ζηελ νπζηνεμάξηεζε όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Τπεξάλσ όισλ όκσο θαη ρσξίο ππεθθπγέο, ρσξίο ππνθξηζία, κε αίζζεζε επζύλεο, εηιηθξίλεηα, ηαπείλσζε θαη αιεζηλή αγάπε γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο νθείινπκε θαη αξρήλ λα θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο θαη λα νκνινγήζνπκε ηα ιάζε καο. Σα παηδηά καο είλαη εμαξηεκέλα γηαηί δνπλ ζε έλαλ εμαξηεκέλν θόζκν. Θέιεηε λα ζθεθζνύκε ν θαζέλαο πόζν πνιύ θαη ζε πόζεο πνιιέο εμαξηήζεηο είκαζηε θαζεκεξηλά αγθπισκέλνη; Οη πξώηνη πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηνύκε θαη λα μαλαβξνύκε ην λόεκα ηεο δσήο είκαζηε εκείο νη ίδηνη, θαη θαη αξρήλ κέζα ζηηο νηθνγέλεηέο καο. Έηζη πξνιαβαίλνπκε, αληί αξγόηεξα λα ζεξαπεύνπκε -αλ κπνξέζνπκε πηα λα ζεξαπεύζνπκε. Λνηπόλ, αο αλαξσηεζνύκε: ηη θόζκν θηηάρλνπκε γηα ηα παηδηά καο; Ση αμίεο ηνπο πξνζθέξνπκε αλ ηνπο πξνζθέξνπκε; Ση ζέζε έρνπλ ηα ηδαληθά ζε κηα θνηλσλία πνπ ζενπνηεί ηνλ πινύην, ηε δόμα, ηνλ εύθνιν πινπηηζκό, ηελ εθήκεξε δεκνζηόηεηα; Αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα θαηαπνιεκήζνπκε ηηο εμαξηήζεηο ησλ λέσλ, πξέπεη λα αξρίζνπκε κε ηνπο κεγάινπο. ΚΟΙΝΧΝΙΑ Πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο θνπιηνύξα Κνηλσληθέο αληζόηεηεο, θνηλσληθόο θαη θπιεηηθόο ξαηζηζκόο Κξίζε αμηώλ ύγρξνλε ηδενινγία ηεο επηπρίαο θαη επραξίζηεζεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ππεξθαηαλαισηηζκόο Αξλεηηθά πξόηππα Δπηξξνή ΜΜΔ, δηαθήκηζε, Internet (πξνσζνύληαη πξόηππα κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, ηελ αλάπηπμε θπζηθώλ ή πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ ή ηελ απηνζρέδηα θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ςπρνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ) Αλεξγία Οηθνλνκηθή αλαζθάιεηα Έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο από ηελ πνηόηεηα δσήο Νόκνη πνπ πξνάγνπλ ηε ρξήζε Γηαζεζηκόηεηα νπζηώλ Σν πξόβιεκα ηεο ρξήζεο νπζηώλ είλαη επνκέλσο έλα ζύκπησκα κηαο βαζύηεξεο θξίζεο, πνπ αθνξά όινπο θαη εκπιέθεη πνιινύο παξάγνληεο. Σν πξόβιεκα ηεο ρξήζεο νπζηώλ δελ είλαη παξά ε θνξπθή ελόο παγόβνπλνπ. Σν θνκκάηη πνπ δελ θαίλεηαη αλαπαξηζηά ην ππόβαζξν ηεο

13 ρξήζεο θαη πνπ ζπλήζσο έρνπκε ηελ ηάζε λα αξλνύκαζηε, ελώ ην θνκκάηη πνπ θαίλεηαη αλαπαξηζηά ην πξόβιεκα ηεο ρξήζεο απηό θαζαπηό. Ανηιμεηώπιζη ηος πποβλήμαηορ Όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο, νθείινπκε λα ιακβάλνπκε ππόςε όηη θάζε εμαξηεκέλνο είλαη κηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Η ζεξαπεία δειαδή πξέπεη λα εζηηάδεη ζην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ ηνπ ρξήζηε θαη όρη κόλν ζηελ ρξήζε. Σα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη όρη ν ρξήζηεο ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. πλήζσο δηαθξίλνπκε ηα πξνγξάκκαηα ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηεγλά πξνγξάκκαηα (απηά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε απνρή από ηηο νπζίεο, ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ, θαζώο θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε, ηε βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ, ηελ απνρή από παξαβαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηελ νξγάλσζε ππνζηεξηθηηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ εθπαίδεπζε). Πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο (ρξήζε θαξκάθσλ πνπ είηε ππνθαζηζηνύλ ηελ νπζία εμάξηεζεο π.ρ. κεζαδόλε, βνππξελνξθίλε ή ηελ αληαγσλίδνληαη ώζηε λα πεξηνξίδνπλ ή θαη λα κεδελίδνπλ ηελ αλάγθε ηνπ αηόκνπ γηα ηε ρξήζε ηεο π.ρ. λαινμόλε). Η ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο είλαη κηα κνξθή ζεξαπείαο πνπ απεπζύλεηαη ζε άηνκα εμαξηεκέλα από νπηνύρα, γηα λα είλαη όκσο απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία. Η ζεξαπεία κε ππνθαηάζηαζε εμαπιώλεηαη ηαρέσο. Δληνύηνηο, δελ δίλεηαη πάληνηε ε ίδηα πξνηεξαηόηεηα ζηελ ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία. Η ππόλητη Αο κελ μερλάκε όκσο όηη πάληα ε πξόιεςε είλαη επηζπκεηή θαη πην απνηειεζκαηηθή από ηε ζεξαπεία, αλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη δύζθνιν λα θαλνύλ άκεζα. Δίλαη αθόκα θαλεξό, όηη όζν ε πξαγκαηηθόηεηα ζα δεκηνπξγεί ζηνπο λένπο αμεπέξαζηα θνηλσληθά θαη, θαηά ζπλέπεηα, ςπρνινγηθά αδηέμνδα, ηόζν ε δήηεζε ησλ λαξθσηηθώλ ζα απμάλεη. Σν κόλν όπιν πνπ καο απνκέλεη είλαη ν αγώλαο γηα ηελ πξόιεςε. Σν πώο δειαδή ζα θηηάμνπκε παηδηά ώξηκα, θαη έηζη ζσξαθηζκέλα πνπ θαη δίπια ηνπο λα βξίζθνληαη θαη δσξεάλ λα ηνπο πξνζθέξνληαη ηα λαξθσηηθά λα κελ απιώλνπλ ηα ρέξηα λα ηα πάξνπλ. Τπάξρνπλ ηξεηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκόδνπλ κε ηνπο λένπο αλζξώπνπο ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο: 1) Παξνρή πιεξνθνξηώλ, γεγνλόησλ θαη γλώζεσλ π.ρ. γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο θαηάρξεζεο λαξθσηηθώλ.

14 2) «Φόβνο ζνθ», ν ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη λα ηξνκάμεη ηόζν πνιύ ηα παηδηά παξνπζηάδνληάο ηνπο αθξαίεο θαηαζηάζεηο ηεο θαηάρξεζεο, ώζηε πνηέ λα κελ κπνπλ ζηνλ πεηξαζκό λα δνθηκάζνπλ. 3) Η πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία ε έξεπλα ζηάζεσλ θαη αμηώλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ παξάγνληα γλώζε θαη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά γηα λα πξνζηαηεύνληαη, γηα λα γίλνπλ πην ππεύζπλα θαη αλεμάξηεηα. Έξεπλεο έδεημαλ όηη, όηαλ ππάξρεη κόλν παξνρή γλώζεσλ, νη λένη ελεκεξώλνληαη θαιύηεξα αιιά ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ επεξεάδεηαη ζρεδόλ θαζόινπ. Αύμεζε ηεο γλώζεο δελ ζεκαίλεη επνκέλσο θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηνπο εθήβνπο. Πνιύ ζπρλά, αξθεηνί από απηνύο κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκό λα «δνθηκάζνπλ», δει. ε ελεκέξσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαθήκηζε! Η ελεκέξσζε αλήθεη ζηα εύθνια, ηα «ππξνζβεζηηθά» κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη θνηλσλίεο κε ζθνπό ηελ πξόιεςε. Η δεύηεξε πξνζέγγηζε, απηή ηνπ εθθνβηζκνύ, έρεη σο ζηόρν ηελ απνηξνπή ησλ λέσλ από έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπκπεξηθνξάο πξνθαιώληαο ζπλαηζζήκαηα άγρνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε πνιιέο θνξέο σζεί ηνπο λένπο λα «απνθιείζνπλ» απηά πνπ είδαλ θαη άθνπζαλ. Πνιιέο θνξέο όκσο νη λένη άλζξσπνη βξίζθνπλ κε θάπνην πεξίεξγν ηξόπν ηηο θαηαζιηπηηθέο απηέο εηθόλεο ειθπζηηθέο θαη κάιινλ ηνπο καγλεηίδνπλ παξά ηνπο απσζνύλ. Οη λένη ζήκεξα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ζάλαην, δελ ηνπο ηξνκάδεη. Καη ε ηξίηε πξνζέγγηζε: Όηαλ νη λένη άλζξσπνη δηδάζθνληαη δεμηόηεηεο δσήο, π.ρ. θξηηηθή ζθέςε, ιήςε απνθάζεσλ, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, απνθαζηζηηθόηεηα, όηαλ καζαίλνπλ λα δηδάζθνληαη από ηα ιάζε ηνπο, ζπλήζσο ην απνηέιεζκα ζηε δσή ηνπο είλαη ζεηηθό. Η εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δελ καο δίλεη ελδείμεηο απμεκέλεο θαηάρξεζεο νπζηώλ, ελώ παξάιιεια έρεη θαη άιια ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δσή ησλ λέσλ. Καζώο νη δεμηόηεηέο ηνπο αλαπηύζζνληαη θαη βειηηώλνληαη, απμάλνληαη παξάιιεια θαη ε εκπηζηνζύλε θαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο. Λέγνληαο πξόιεςε ελλννύκε θαηά βάζε κηα δηαδηθαζία ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο πνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηελ εθκάζεζε πγηώλ ζηάζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Η πξόιεςε είλαη πνιύ εθηεηακέλε έλλνηα, είλαη θηινζνθία, ιαρηάξα γηα ηε δσή, γλήζηα αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, ηδηαίηεξα γηα ηνλ λέν, είλαη ε πξνζηαζία, ε ζσξάθηζε. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο πξόιεςεο είλαη ε δηακόξθσζε ζπγθξνηεκέλεο, ζεηηθήο, ππεύζπλεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ λένπ αλζξώπνπ, πνπ ζα έρεη ηε δύλακε, ν ίδηνο λα πεη «όρη» ζην ζηαπξνδξόκη ησλ λαξθσηηθώλ, έλα όρη ζαξξεηό πξνο θάζε απεηιή ηεο δσήο.

15 ε ό,ηη αθνξά ηελ πξόιεςε ησλ λαξθσηηθώλ, ε ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, θέξλνπλ ηελ νηθνγέλεηα ζε πξώην επίπεδν ζεκαζίαο θαη αμηνιόγεζεο γηα έλα βαζηθό ιόγν: είλαη ην πξώην θαη ζεκαληηθό πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν κεγαιώλεη ην παηδί, εθεί πνπ δέρεηαη ηα πξώηα εξεζίζκαηα γηα ηηο αλζξώπηλεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αλαγλσξίδνληαο ινηπόλ πσο ε νηθνγέλεηα αζθεί ην ζεκαληηθόηεξν παηδαγσγηθό ξόιν, έρεη ηνλ πξώην ιόγν ζηε δηακόξθσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ θαη πσο νη γνλείο νθείινπλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο, είλαη ζεκαληηθό λα πινπνηνύληαη δξάζεηο πξόιεςεο πνπ λα απεπζύλνληαη ζε γνλείο. Ο πόλορ ηος Κληπικού πλήζσο, πξώηνη πξνζεγγίδνπλ ηνλ ηεξέα νη γνλείο ηνπ ρξήζηε, είηε γηαηί έρνπλ κηα θαιή πλεπκαηηθή ζρέζε, είηε γηαηί δεηνύλ λα βξνπλ από νπνπδήπνηε ηε ιύηξσζε από ηε ζπκθνξά πνπ ηνπο ρηύπεζε. Καηά βάζε ε πξώηε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ηεξέα γίλεηαη γηα ρξήκαηα. Η δηεζλήο ηαθηηθή είλαη όηη δε δίλνπκε ρξήκαηα. Δίλαη ζίγνπξα πξνηηκόηεξν λα δίλνπκε θάηη ζε είδνο (π.ρ. ηζηγάξα, θαγεηό θ.ά.). Ο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη απνδνρή, ζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε. Πξνζπαζνύκε λα θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ, ηνλ δερόκαζηε όπσο είλαη θαη δελ ηνλ απνξξίπηνπκε. Η ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζην ρξήζηε ζα είλαη ππνζηεξηθηηθή, γηαηί έρεη αλάγθε από ηελ απνδνρή θαη ηε ζηήξημή καο. ηήξημε βεβαίσο ρξεηάδεηαη θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, δελ δηθάδνπκε, δελ θαηεγνξνύκε, αιιά ζπλεξγαδόκαζηε. θνπόο καο είλαη λα πείζνπκε ηνλ ρξήζηε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα απεπζπλζνύλ ζε θάπνην πξόγξακκα, λ αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη ηα λαξθσηηθά είλαη έλα πξόβιεκα πνπ δελ ζεθώλεη εξαζηηερληζκνύο. Δίλαη έλα πνιύ πξνσζεκέλν πνηκαληηθό πξόβιεκα γηα ηελ Δθθιεζία θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα ην ιύζεη κόλνο ηνπ ν πλεπκαηηθόο. Δίλαη απαξαίηεηεο νη εηδηθέο γλώζεηο, ε ζρεηηθή ηερλνγλσζία θαη αθόκε είλαη ρξήζηκε ε ζπλεηδεηνπνίεζε, ηδηαίηεξα γηα ηνπο γνλείο, όηη ππάξρνπλ θαη άιινη κε ην ίδην πξόβιεκα. Η ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο νκνηνπαζείο γνλείο ζα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ εξεκόηεξε αληηκεηώπηζή ηνπ, παξάιιεια κε ηελ πνιύηηκε ελεκέξσζε από ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ γνληώλ πάλσ ζην ίδην πξόβιεκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν ηεξέαο ζηελ παξνύζα θάζε ζέιεη λα μεθνξησζεί ην ρξήζηε, αληηιακβάλεηαη όκσο ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ζεξαπείαο. Ο ηεξέαο ζα παξακείλεη έλα πξόζσπν νηθείν, έλα πξόζσπν εκπηζηνζύλεο, έλα πξόζσπν ππνζηεξηθηηθό ηδηαίηεξα θαηά ην ζηάδην ηεο επαλέληαμεο. Όηαλ βξεζνύκε σο ηεξείο εμνκνιόγνη απέλαληη ζην πξόβιεκα, ην πνηκαληηθό καο ελδηαθέξνλ ζα ζηξαθεί αλαγθαζηηθά θαη θαηά θύξην ιόγν πξνο δπν θαηεπζύλζεηο, ην ρξήζηε θαη ηνπο γνλείο ηνπ.

16 ηελ αξρή ζα πξέπεη λα δείμνπκε ηε ιύπε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή καο γηα ην θαθό πνπ έγηλε ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα. ηε ζπλέρεηα, κε δηάθξηζε θαη ζύλεζε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εκθαλίζνπκε ηα λνζεξά ζεκεία ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο, ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ θαηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη, βέβαηα, απηό ζα γίλεη όρη δηόηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζηήζνπκε έλα πλεπκαηηθό δηθαζηήξην, λα δηθάζνπκε ή λα θαηαδηθάζνπκε θάπνηνπο γνλείο, αιιά γηα λα πξνζπαζήζνπκε, ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, λα αλνξζώζνπκε ηελ όπνηα θινληζκέλε νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα. Η εμάξηεζε, ινηπόλ, κπνξεί ελδερνκέλσο θαη λα είλαη «κηά επαλάζηαζε, κηά απνηπρεκέλε επαλάζηαζε, κηά δηακαξηπξία πνπ δελ βξήθε απνδέθηεο, κηά πξνζπάζεηα δηαθπγήο από πνιιά αδηέμνδα ζηα νπνία εκείο πνιιέο θνξέο νδεγνύκε ηνπο λένπο αλζξώπνπο». Αδηέμνδα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα θαθό νηθνγελεηαθό θιίκα, κε έλα απνηπρεκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ ζπλζιίβεη ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα όλεηξα ησλ λέσλ, κε ηελ ππνθξηζία ηεο θνηλσλίαο καο θαη πεξηζζόηεξν εθείλσλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε δηακόξθσζεο ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ, κε ηελ αλεπάξθεηα κηιήζακε γηα απηνθξηηηθή- θαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο δηαθνλίαο θάπνηεο θνξέο, θαζώο ιέκε ζηνπο λένπο «ειάηε ζηελ Δθθιεζία όπσο είζηε», αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπο δείρλνπκε όηη κάιινλ δελ ρσξάλε θνληά καο. Κη όκσο, ν δξόκνο ηεο Δθθιεζίαο είλαη κηά ζπλερήο πξνζπάζεηα πξόιεςεο, απνθπγήο ησλ παζώλ θαη ησλ πηώζεσλ, ε νξζόδνμε Δθθιεζία καο από ηε θύζε, ηελ παξάδνζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ πλεπκαηηθόηεηά ηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο (νπζην)εμάξηεζεο, πνπ θαηαηξώγεη ηηο ςπρέο θαη ηηο ζάξθεο ησλ λέσλ. Η ελνξηαθή δσή είλαη από κόλε ηεο ν θαιύηεξνο ηξόπνο πξόιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ! Υσξίο δηζηαγκνύο, ινηπόλ, ζα ππνζηεξίμνπκε πσο κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο θαιά δνκεκέλεο νηθνγέλεηαο, ην παηδί αλαπηύζζεηαη νκαιά θαη ζηελ θξίζηκε ειηθία ηεο εθεβείαο, έρνληαο πλεπκαηηθά αληηζώκαηα, κπνξεί όρη απιά λα ζηέθεηαη ζηα πόδηα ηνπ, αιιά θαη λα αληηζηέθεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ καο, λα δεκηνπξγεί θαη λα πξνεηνηκάδεη αγσληζηηθά θαη ππνκνλεηηθά ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία. Πάιη κέζα ζηελ αγθαιηά ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο ζσζηήο νηθνγέλεηαο αληηκεησπίδνληαη θαη νη πηώζεηο θαη νη παξεθηξνπέο ησλ λέσλ. Μάιηζηα δε, νξηζκέλεο θνξέο νη εθηξνπέο απνηεινύλ αθνξκή γηα αλεύξεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο θαη ηνπ ζσζηνύ πξνζαλαηνιηζκνύ από κέξνπο ησλ λέσλ. Η δσή ηεο Δθθιεζίαο είλαη γεκάηε από αζώηνπο θαη θαηαηαιαηπσξεκέλνπο λένπο πνπ όρη κόλν μαλαβξήθαλ ην δξόκν ηνπο, αιιά έθηαζαλ αθόκε θαη ζηελ αγηόηεηα. Μόλν πνπ εκείο, νη θιεξηθνί θαη καδί καο νη γνλείο θαη νη δάζθαινη- θαηά κίκεζε ηνπ επζπιάρλνπ Παηξόο ηεο γλσζηήο παξαβνιήο ηνπ επαγγειίνπ, πξέπεη λα είκαζηε δηαξθώο

17 έηνηκνη γηα λα ππνδερηνύκε καθξόζπκα θαη κε έθδειε ραξά ηνπο λένπο πνπ επηζηξέθνπλ, αλαδεηώληαο λόεκα δσήο, αλαδεηώληαο ηειηθά απηά πνπ ηνπο ζηεξήζακε. Αξρηκαλδξίηεο πκεώλ Βελεηζηάλνο Γηεπζπληήο ηνπ Ιδξύκαηνο Φπρν-θνηλσληθήο Αγσγήο θαη ηήξημεο «ΓΙΑΚΟΝΙΑ» ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ 19 Ιαλνπαξίνπ 2010

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα