Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη"

Transcript

1 Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε κε ηνπο Ιεξείο ηεο επηζθνπηθήο επζύλεο ζαο, λα ζπκκεηάζρσ ζηε ζπιιεηηνπξγία θαη ηε ζπλνδνηπνξία ηεο αγσλίαο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ, ηνπ επηζθόπνπ θαη ησλ θιεξηθώλ ηνπ. αο επραξηζηώ αθόκε δηόηη γηα κέλα θάζε επίζθεςε ζην Βόιν είλαη έλα πξνζθύλεκα, ζε ηόπν ηεξό αιιά θαη ζε αλακλήζεηο έληνλεο. αο επραξηζηώ γηα ηε θηινμελία θαη ηελ αγάπε ζαο. Σε θηινμελία απηή θνβάκαη δελ κπνξνύκε λα αληαπνδώζνπκε ηζάμηα ζην Υνιαξγό, παξά κόλν ζηα αηζζήκαηα ζεβαζκνύ, ηηκήο θαη αγάπεο πξν εζάο, γηα ηα νπνία κπνξνύκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε. Σν Ίδξπκα Φπρν-θνηλσληθήο Αγσγήο θαη ηήξημεο «ΓΙΑΚΟΝΙΑ» ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ ηδξύζεθε ην 1999 κε απόθαζε ηνπ καθαξηζηνύ Αξρηεπηζθόπνπ Υξηζηνδνύινπ. θνπό ηνπ Ιδξύκαηνο απνηειεί ε αληηκεηώπηζε ησλ ςπρν-θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, κε βάζε ηηο νξζόδνμεο αξρέο καο, ε ελεκέξσζε ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, θαη ε εθνξκνγή κεζόδσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πξόιεςεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Αλ ππάξρεη θάηη πνπ απηά ηα ρξόληα έρσ απνθνκίζεη σο ζπκπέξαζκα θαη κε απηό ζέισ λα μεθηλήζσ ηε ζεκεξηλή επηθνηλσλία καοείλαη ηνύην: όηαλ ν θόζκνο κηιά γηα εμαξηήζεηο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα λέα κνξθή εηδσινιαηξίαο. Αλαθεξόκαζηε ζηελ απνηπρία ηνπ πνιηηηζκνύ καο, ζηελ απνηπρία θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ πνιηηηζκνύ καο θαη ηελ αγσληώδε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ λα βξεη έλα ζηήξηγκα αθόκα θη αλ απηό είλαη ηόζν ζαζξό θαη επηθίλδπλν όζν νη ζύγρξνλεο κνξθέο ηεο εμάξηεζεο. Δίλαη κήπσο ππεξβνιή λα βιέπνπκε ηηο εμαξηήζεηο σο κία λενεηδσινιαηξία, λα ζπκόκαζηε πσο απνηεινύλ θαξπό ηεο απνζηαζίαο εθείλσλ πνπ ιαηξεύνπλ ηελ θηίζηε θαη όρη ηνλ Κηίζηε; Καζόινπ ππεξβνιή αλ αλαινγηζηνύκε ηνλ επίζεκα απνδεθηό νξηζκό γηα ηηο εμαξηήζεηο, πνπ ππάξρεη ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία. ύκθσλα ινηπόλ κε ηα δηεζλώο παξαδεθηά, «Εμάξηεζε είλαη ε ζρέζε ππνδνύισζεο ελόο αηόκνπ από θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, πξόζσπν ή νπζία. Είλαη εθηεηακέλν θνηλσληθό θαηλόκελν, κε πιαηηά θαη βαζηά νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, λνκηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνέθηαζε. Ο εμαξηεκέλνο έρεη κηα αθαηακάρεηε επηζπκία λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ εμαξηεηηθό παξάγνληα, παξ όηη γλσξίδεη ηα δπζκελή απνηειέζκαηα απηήο ηεο επαθήο,

2 πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απνηειεί πξνζπάζεηα απαιιαγήο από νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, άγρνπο, απνγνήηεπζεο, ελνρώλ». Αθόκε, δελ είλαη ππεξβνιή λα ηζρπξηζζνύκε πσο όια όζα ππάξρνπλ γύξσ καο κπνξεί λα απνδεηρζνύλ εμαξηεηηθνί παξάγνληεο. Ο ζηόρνο ζε όιεο ηηο εμαξηήζεηο είλαη θνηλόο: ε κείσζε ή απνθπγή δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη έληνλεο ςπρηθήο πίεζεο. Χζηόζν, δελ παύεη θάηη ηέηνην λα απνηειεί εύθνιε ιύζε, πξνθεηκέλνπ λα μεραζηεί ην πξόβιεκα θαη λα βξεζεί θαηαθύγην. Τπάξρνπλ πνιιέο εμαξηήζεηο, θάπνηεο όκσο δηαπηζηώλνπκε όηη είλαη απνδεθηέο από ηελ θνηλσλία (λόκηκεο νπζίεο: αιθνόι, ηζηγάξν θ.η.ι.), ελώ άιιεο θαηαδηθάδνληαη θαη δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο. Αο δνύκε κεξηθά είδε εμαξηήζεσλ: νπζίεο (λόκηκεο ή παξάλνκεο) 1. λαξθσηηθά 2. αιθνόι 3. θαπλόο 4. θάξκαθα ζύγρξνλε ηερλνινγία 1. ηειεόξαζε 2. Γηαδίθηπν 3. ειεθηξ. ππνινγηζηήο 4. θηλεηό ηιθ. πξόζσπα ρξήκαηα/αγαζά ηπρεξά παηρλίδηα επάγγεικα ζέζεηο εμνπζίαο/νθίθηα κόδα θαγεηό Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα δνύκε καδί κεξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε νξηζκέλεο εμαξηήζεηο, πνπ όκσο πίζσ από ηελ ςπρξή γιώζζα ησλ αξηζκώλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ, κπνξνύκε θαη αξρήλ λα ζπλεηδεηνπνηνύκε πνηνο είλαη ν θόζκνο ζηνλ νπνίν δνύκε θαη θαινύκεζα λα δηαθνλήζνπκε θαη αθόκα λα βγάινπκε πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνηκαληηθή απνζηνιή καο. Το αλκοόλ πδεηώληαο γηα ηηο ζύγρξνλεο εμαξηήζεηο, νθείινπκε λα αλαθεξζνύκε αξρηθά ζην πνιύ κεγάιν πξόβιεκα ηεο αλεμέιεγθηεο ρξήζεο αιθνόι ζήκεξα ζηελ Διιάδα. H ζύγρξνλε κάζηηγα είλαη ην αιθνόι. ύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία γύξσ ζηα άηνκα ζηελ

3 Διιάδα πάζρνπλ από αιθννιηθή εμάξηεζε, ελώ ζάλαηνη νθείινληαη ζε αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάρξεζε αιθνόι. Από ηνπο νδεγνύο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα ηελ ηειεπηαία δηεηία, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δηαπηζηώζεθε όηη είραλ θάλεη ρξήζε αιθνόι πξηλ ηελ νδήγεζε, ελώ πεξίπνπ ην 30% ησλ ζαλαηεθόξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ δει. έλα ζηα ηξία- νθείινληαη ζε κέζε. Σν πην αλεζπρεηηθό, όκσο, είλαη όηη ην 62% ησλ λέσλ ζηελ παηξίδα καο θάλεη γεληθά ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόι. ηελ Διιάδα ζήκεξα δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην γεγνλόο όηη ηα εμαξηεκέλα από ην αιθνόι άηνκα είλαη πνιιαπιάζηα από ην άηνκν πνπ εμαξηάηαη από άιιεο λαξθσηηθέο νπζίεο, όπσο ε εξσίλε θαη ε θνθαΐλε. ηελ Δπξώπε ππνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ελήιηθεο θαηαλαιώλνπλ ζε επηθίλδπλν επίπεδν πνζόηεηεο αιθνόι, πνπ επζύλεηαη γηα ζαλάηνπο εηεζίσο ζηελ Δ.Δ. H Δπξώπε, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 1/8 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γε,ο θαηαλαιώλεη ηε κηζή πνζόηεηα αιθνόι από απηή πνπ θαηαλαιώλεη νιόθιεξνο ν πιαλήηεο θαη θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζηνλ θόζκν, θαζώο θαη ζηα πνζνζηά πνπ αθνξνύλ ζε πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε αιθνόι. ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο ην πνζνζηό εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο αιθνόι ζηελ Οπαιία αλέξρεηαη ζην 50%, ζηε Γαλία ζην 43%, ζηελ Διιάδα ζην πςειό 42% θαη ζηελ Αγγιία θηάλεη ην 40%. Σν αιθνόι επζύλεηαη γηα πεξηζζόηεξνπο από 60 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αζζελεηώλ, είλαη ππεύζπλν θαη γηα θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο βιάβεο, πνπ εθηείλνληαη θαη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Σν αιθνόι είλαη ζήκεξα ν ηξίηνο παξάγνληαο πξόθιεζεο πξόσξνπ ζαλάηνπ, κεηά ην θάπληζκα θαη ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε. Το κάπνιζμα ηηο ζύγρξνλεο εμαξηήζεηο ζα εληάμνπκε θαη ην θάπληζκα. Πεξηζζόηεξνπο από αλζξώπνπο, ζε δηάζηεκα 5 εηώλ, έρεη ζθνηώζεη ην θάπληζκα ζε παγθόζκην επίπεδν, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ελώ ζήκεξα εθηηκάηαη όηη ην έλα ηξίην ηνπ παγθόζκηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνύ, δει. 1,1 δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη, είλαη θαπληζηέο! Οη Έιιελεο θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξα ηζηγάξα θαηά θεθαιή από νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ. Πξόζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο νη Έιιελεο θαπλίδνπλ έλαλ κέζν όξν ηζηγάξσλ θαηά θεθαιή αθνινπζνύλ: FYROM, Ρσζία, Σζερία θαη Ιζπαλία. Ο κέζνο εηήζηνο θαηά θεθαιή αξηζκόο ηζηγάξσλ ζηελ Διιάδα είλαη δηπιάζηνο από

4 όηη ζηε Γεξκαλία, Γαιιία θαη Μ. Βξεηαλία θαη πεληαπιάζηνο από όηη ζηε Ννξβεγία. ήκεξα ζηελ Διιάδα δύν ζηνπο ηξεηο Έιιελεο θαη κία ζηηο ηξεηο Διιελίδεο θαπλίδνπλ θάζε κέξα, ελώ αλεζπρεηηθά είλαη ηα πνζνζηά ζηνπο εθήβνπο θαη ηηο λέεο γπλαίθεο. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθό ην γεγνλόο όηη απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ πνπ θαπλίδνπλ ειηθίαο 18 έσο 24 εηώλ. Αθόκα πην εληππσζηαθό ην γεγνλόο, όηη ε εμάπισζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε έιιελεο γηαηξνύο ήηαλ αθόκα πςειόηεξε από ην γεληθό πιεζπζκό, ζπγθεθξηκέλα ζε έλα πνζνζηό 38.6%. Τα τςσοδπαζηικά θάπμακα Πνιύ κεγάιν θαη ζύγρξνλν ην πξόβιεκα ηεο αλεμέιεγθηεο θαηαλάισζεο ςπρνθαξκάθσλ κε ή ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, όπσο θαη αλαβνιηθώλ, παπζίπνλσλ, εξεκηζηηθώλ θαη θσδετλνύρσλ θαξκάθσλ. ύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο δηεζλνύο επηηξνπήο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνλ έιεγρν ησλ λαξθσηηθώλ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα απνηεινύλ ηελ πξώηε ζε πξνηίκεζε νπζία γηα ηνπο ρξήζηεο θαη κάιηζηα γηα ηηο γπλαίθεο- θαη όρη ππνθαηάζηαην. Ρεθόξ ζηελ θαηαλάισζε αληηθαηαζιηπηηθώλ θαξκάθσλ θαηαγξάθεηαη ζηε ρώξα καο. Σελ ηειεπηαία δηεηία, ζύκθσλα κε επίζεκεο θαηαγξαθέο από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), ε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθώλ ραπηώλ από ηνπο Έιιελεο απμήζεθε θαηά 20%, αθνύ θαηαλαιώζεθαλ 14 εθαηνκκύξηα θνπηηά! Ραγδαία αύμεζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθώλ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνπο λένπο, νη νπνίνη ςάρλνπλ λα βξνπλ ππνθαηάζηαηα ηεο επηπρίαο κέζσ ησλ αληηθαηαζιηπηηθώλ, εξεκηζηηθώλ θαη άιισλ ςπρνθαξκάθσλ. Το Διαδίκηςο Παξ όιν πνπ ν όξνο «εμάξηεζε» έρεη παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ην βηνινγηθό εζηζκό από κία ή πεξηζζόηεξεο νπζίεο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ «ππεξβνιηθή» ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Η καλία ηνπ Internet κνηάδεη λα ιακβάλεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο. εκεηώλεηαη όηη κία κεγάιε κεξίδα αλζξώπσλ πνπ είλαη εζηζκέλνη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, πιεξνύλ επίζεο ηα θξηηήξηα γηα δηαηαξαρέο ηεο εμάξηεζεο από ςπρνηξόπεο νπζίεο. Αθόκε «ζπλδπάδνπλ» εμαξηήζεηο καδί κε ην Internet, π.ρ. αιθνόι, θάπληζκα, λαξθσηηθά. Πνιύ κεγάιν ην πξόβιεκα κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηηο ειεθηξνληθέο παξέεο, ηηο ειεθηξνληθέο θηιίεο, ην ειεθηξνληθό έγθιεκα. ηελ Διιάδα, πνιύ πςειό είλαη ην επίπεδν ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Δηδηθόηεξα νη ειηθίεο πξνζεγγίδνπλ ηνλ επξσπατθό κέζν όξν ρξήζεο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο λένπο ειηθίαο εηώλ ε ρξήζε Η/Τ θαη ε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν αγγίδεη ην 90% θαη 76% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηνπο

5 λένπο ειηθίαο ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ εθηηκάηαη ζην 65%. ηελ Ακεξηθή ππάξρνπλ ήδε νη πξώηεο θιηληθέο απεμάξηεζεο από ην Internet, ελώ ζηελ Διιάδα αλαγλσξίδνληαο όηη ε παζνινγηθή ρξήζε ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, αθνξά ζηνλ ζεξαπεπηηθό ρώξν ησλ εμαξηήζεσλ, δεκηνπξγήζεθε εμεηδηθεπκέλν Κέληξν Τπνδνρήο θαη αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ (Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηύνπ). Οη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη είλαη: - Αηνκηθή θαη νκαδηθή ςπρνζεξαπεία - Οκάδεο ηέρλεο θαη έθθξαζεο - Δλαιιαθηηθέο νκάδεο ςπρνεθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα Τα ηςσεπά παισνίδια Πνιύ κεγάιν ην πξόβιεκα ησλ εμαξηήζεσλ από ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ζήκεξα ε παηξίδα καο είλαη έλα ηεξάζηην εξγνηάμην ηδόγνπ κε πξσηαγσληζηή ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία, πνπ εθεπξίζθεη θαη δηαθεκίδεη κε πνιιά εθαηνκκύξηα επξώ ηα θάζε ινγήο ζηνηρήκαηα. Σα ηπρεξά παηρλίδηα είλαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιή ζηνπο έιιελεο. Σν πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηε λόκηκε θαη κόλν αγνξά ηπρεξώλ παηρληδηώλ είλαη πεξί ηα 9,4 δηζεθαηνκκύξηα επξώ, (πεξίπνπ 7% ηνπ ΑΔΠ) θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηε δεύηεξε ρώξα παγθνζκίσο ζηελ θαηά θεθαιή δαπάλε γηα ηνλ ηδόγν. Να κε ιεζκνλνύκε θπζηθά ηα ηεξάζηηα πνζά ζηελ παξάλνκε αγνξά ηπρεξώλ παηρληδηώλ, θαζώο θαη απηά πνπ δαπαλώληαη ζε θαδίλν γεηηνληθώλ ρσξώλ, π.ρ. ησλ θνπίσλ. Σελ ηειεπηαία 5εηία ν ηδίξνο ζηα θξαηηθά ηπρεξά παηρλίδηα απμήζεθε θαηά 113%. Σελ ηειεπηαία 5εηία απμήζεθε ν αξηζκώλ ησλ παηθηώλ εηώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, όηη αθόκε θαη ηα θαδίλν δηαλέκνπλ πιένλ εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ απηνδηάγλσζε ηεο εμάξηεζεο από ηνλ ηδόγν, ζηε Ν. Πεληέιε ππάξρεη ςπρηαηξηθή θιηληθή απεμάξηεζεο από ην ηδόγν, ελώ παξόκνηα θιηληθή δεκηνπξγείηαη ζηε Λάξηζα. Η οςζιοεξάπηηζη Άθεζα λα δνύκε ζην ηέινο ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, ηηο ηπξξαληθόηεξεο όισλ ησλ εμαξηήζεσλ, ην πξόβιεκα ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ παξακέλεη θνξπθαίν, θαζώο κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηλόκελν ιακβάλεη παλεπξσπατθώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο, θπζηθά θαη ζηε ρώξα καο. Οη εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε λόκηκεο θαη παξάλνκεο. Νόκηκεο: Οηλνπλεπκαηώδε (αιθνόι) Καπλόο Καθεΐλε

6 Παξάλνκεο: Οπηνύρεο/ νπηνεηδείο νπζίεο: α) ηα θπζηθά αιθαινεηδή ηνπ νπίνπ: κνξθίλε, ε θσδείλε θ.ά. β) ηα εκηζπλζεηηθά παξάγσγα (πξνθύπηνπλ από κηθξέο ρεκηθέο κεηαβνιέο ζηε κνξθίλε): εξσίλε θ.ά. γ) ηα ζπλζεηηθά παξάγσγα ηνπ νπίνπ: κεζαδόλε Καηαζηαιηηθέο νπζίεο: βαξβηηνπξηθά, αληηζηακηληθέο νπζίεο, αηζπιηθή αιθνόιε θ.ά. Φπρνδηεγεξηηθέο νπζίεο: ακθεηακίλεο (έθζηαζε), θνθαΐλε, θξαθ θ.ά. πλζεηηθά λαξθσηηθά: Πξόθεηηαη γηα παξάγσγα ακθεηακίλεο κε ηξνπνπνηήζεηο. Καλλαβηλνεηδή ή πξντόληα ηλδηθήο θάλλαβεο: ραζίο, καξηρνπάλα θ.ά. Παξαηζζεζηνγόλεο νπζίεο: LSD, P.C.P (ρεκηθέο νπζίεο), ηα καγηθά καληηάξηα, ην πεγηόη θαη ην STP DOM (θπζηθέο νπζίεο). Δηζπλεόκελεο πηεηηθέο νπζίεο: είλαη νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε πξντόληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αιιαγή ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο ηνπ αηόκνπ. Έλα κέζν ζπίηη πεξηέρεη παξαπάλσ από 30 νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εηζπλεόκελα. Σέηνηεο νπζίεο είλαη: νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε θόιιεο, ζε δηαιύκαηα θαζαξηζκνύ, μεβαθηηθά λπρηώλ (αζεηόλ), ινύζηξα, δηαιύηεο ρξσκάησλ (λέθηη), δηάθνξα είδε αεξνδόι, παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ (βελδίλε θ.ά.), γεληθά αλαηζζεηηθά (ρισξνθόξκην θ.ά.), πξντόληα ππό κνξθή ζπξέη, δηνξζσηηθά πγξά, αέξην γηα αλαπηήξεο. Ηξεκηζηηθά : Tavor, Lexotanil, Stedon, Hypnostedon θ.ά. Σν θαηλόκελν ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, δελ είλαη θαηλνύξην θαηλόκελν. Από ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ν άλζξσπνο έλησζε ηελ αλάγθε λα επέκβεη ζηνλ ςπρηθό ηνπ θόζκν θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηάζεζή ηνπ. Χζηόζν, ηα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηλόκελν παίξλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηείλεη λα γίλεη έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Αθόκε θαη ζηελ Διιάδα, έρεη ιάβεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο, νη πην επηεηθείο ππνινγηζκνί αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ ηνμηθώλ νπζηώλ ζηε ρώξα καο, ζηηο πεξίπνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από δηάθνξεο έξεπλεο πνπ εθπνλήζεθαλ θαη δίλνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ πξνβιήκαηνο: ρεδόλ έλαο ζηνπο δέθα Έιιελεο έρεη δνθηκάζεη έζησ θαη κηα θνξά ζηε δσή ηνπ θάπνηα παξάλνκε νπζία. ηηο κεγάιεο πόιεηο -Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Ηξάθιεην- βάζεη κηαο έξεπλαο ηνπ 2006 ην 20 % ηνπ πιεζπζκνύ, 1 ζηνπο 5, δνθίκαζε παξάλνκεο νπζίεο

7 Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ (81,2%) άξρηζε ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ -κε θάλλαβε- θαηά κέζν όξν ζηελ ειηθία ησλ 15,5 εηώλ. Ο κέζνο όξνο θαηεβαίλεη αθόκε θαη ζηελ ειηθία ησλ 13 εηώλ όζνλ αθνξά ζηελ πξώηε ρξήζε εηζπλεόκελσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ. Η εξσίλε απνηειεί ζηε ρώξα καο ηελ θύξηα νπζία θαηάρξεζεο - αθνινπζνύλ ε θάλλαβε, ε θνθαΐλε θαη ηα ράπηα. ύκθσλα κε ζηνηρεία, κέζα ζε έλα έηνο αλαθέξζεθαλ 173 ζάλαηνη από λαξθσηηθά. Η Διιάδα θαηέρεη έλα από ηα κεγαιύηεξα ζηελ Δπξώπε πνζνζηά αηθλίδησλ ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζε άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηώλ. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ν αξηζκόο είλαη κάιινλ πιαζκαηηθόο, θαζώο γηα θνηλσληθνύο ιόγνπονη πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο θαηαθέξλνπλ λα γξαθεί σο αηηία ζαλάηνπ θάπνηνο άιινο ιόγνο, π.ρ. αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. πλεπώο, ν αθξηβήο αξηζκόο ζαλάησλ από λαξθσηηθά ζηε ρώξα καο δελ είλαη απόιπηα ζαθήο. Η ιηαληθή ηηκή ησλ νπζηώλ, δει. ε ηηκή ζε «επίπεδν δξόκνπ», παξακέλεη ζηαζεξή ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα. Η θαηεξγαζκέλε θάλλαβε θνζηίδεη 4-6, ε εξσίλε θαη ε θνθαΐλε Δμαίξεζε απνηειεί ε νπζία «έθζηαζε», ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηώλεηαη από ζε Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθά είλαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε νπζηώλ από ην καζεηηθό πιεζπζκό: ην καζεηηθό πιεζπζκό ε επηθξάηεζε ηεο ρξήζεο ησλ εηζπλεόκελσλ παξνπζίαζε αύμεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. 1 ζηνπο 7 καζεηέο έρεη θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ρξήζε θάπνηαο παξάλνκεο νπζίαο, θπξίσο θάλλαβεο. Κάλλαβε έρεη δνθηκάζεη πεξίπνπ έλα ζηα πέληε αγόξηα (20,6%) θαη έλα ζηα δέθα θνξίηζηα (9,2%), 2 πξνο 1είλαη ε αλαινγία αγνξηώλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Σν θαηλόκελν είλαη ζπρλόηεξν ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν έλα ηξίην ησλ καζεηώλ (31,6%) ζεσξεί όηη ζα ήηαλ εύθνιν λα βξεη καξηρνπάλα ή ραζίο αλ ήζειε, ζρεδόλ νη κηζνί (43,5%) ζεσξνύλ εύθνιν λα βξνπλ εξεκηζηηθά ράπηα θαη ζρεδόλ ην έλα ηέηαξην (22,3%) ράπηα έθζηαζε. Έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο εθήβνπο εηώλ θάλεη ζπρλή θαηαλάισζε αιθνόι, δειαδή πίλεη ηνπιάρηζηνλ 6 θνξέο κέζα ζε έλα κήλα. Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη θαηαλαιώλνπλ πνηά κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόι, πίλνπλ ζε θιακπ ή ληίζθν ή κπαξ θαη αλαγλσξίδνπλ θηλδύλνπο ζηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ. Δπίζεο, ελώ ζπλδένπλ ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ κε ηελ πξόθιεζε δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ (ηξνραία αηπρήκαηα, βιάβε ζηελ πγεία θ.ά.), ε πιεηνςεθία αλαθέξεη όηη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ από ηνπο ίδηνπο είλαη πηζαλόηεξν λα έρεη ζεηηθέο παξά αξλεηηθέο επηδξάζεηο.

8 Σα Διιελόπνπια θαηέρνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη αιθνόι ζε ζρέζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο. Η θαηαλάισζε αιθνόι κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαθή κε έλα πεξηβάιινλ ρξήζεο ζην νπνίν είλαη πηζαλό λα πξνζθεξζνύλ θαη λαξθσηηθά. Σν πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ αιθνόι όιν θαη απμάλεηαη, είηε ιόγσ θνηλσληθήο αλνρήο είηε εύθνιεο αλεύξεζήο ηνπ. ήκεξα ηα ειιελόπνπια θαηέρνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηελ Δπξώπε, αιιά ζηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη αιθνόι ζε ζρέζε κε όινπο ηνπο επξσπαίνπο. Πποθίλ ηος σπήζηη Γηα ηελ νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηώλ πνπ απεπζύλνληαη ζηα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα: Σν πςειό πνζνζηό ηνπ 60,8% ησλ ρξεζηώλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηώλ θαη ην 25,6% ησλ ρξεζηώλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηώλ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ είλαη άλδξεο (84,3%). Όζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο λα ζεκεησζεί όηη ε πιεηνςεθία μεθηλά ηελ ρξήζε κε ηελ πξνηξνπή ηνπ εξσηηθνύ ζπληξόθνπ (ν νπνίνο θάλεη ρξήζε). Δπίζεο, ππάξρνπλ κεγαιύηεξεο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο όπσο π.ρ. ζηηγκαηηζκόο (ε ηνμηθνκαλία ζεσξείηαη παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνύο παξαδνζηαθνύο ξόινπο ηεο ζπδύγνπ θαη ηεο κεηέξαο). Οη γπλαίθεο εκπιέθνληαη θαηά θαλόλα κε όια ηα ζηάδηα ηεο ρξήζεο ζε λεαξόηεξε ειηθία από ό,ηη νη άλδξεο, δεηνύλ βνήζεηα γηα ηα πξόβιεκά ηνπο ζε λεαξόηεξε ειηθία θαη θπξίσο εθόζνλ έρεη κεζνιαβήζεη κηθξόηεξν ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ είλαη απόθνηηνη γπκλαζίνπ ιπθείνπ θαη αθνινπζνύλ νη απόθνηηνη δεκνηηθνύ. Σν πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ κε αλώηεξεο ζπνπδέο (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) απμάλεηαη ζπλερώο ηα ηειεπηαία ρξόληα. ηελ ιίζηα θηινμελνύληαη όια ηα επαγγέικαηα: νηθνδόκνη, ηερλίηεο, εξγάηεο ε ζπρλόηεξε εκπινθή, κε πςειά πνζνζηά έκπνξνη, κνπζηθνί, ζηξαηησηηθνί (θπξίσο λαπηηθνί), καζεηέο, ζπνπδαζηέο. Οη πεξηζζόηεξνη είλαη άλεξγνη (59,5%), αξθεηνί έρνπλ ζηαζεξή (24%) ή πεξηζηαζηαθή εξγαζία (9,8%) θαη έλα 5,3% ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Σν 71,5% ησλ ρξεζηώλ δηακέλεη κε ηε γνληθή ηνπ νηθνγέλεηα, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλύεη ην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη αύμεζε ζην πνζνζηό ζπκβίσζεο κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ πηζαλώο ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηεο ειηθίαο ησλ ρξεζηώλ πνπ δεηνύλ ζεξαπεία.

9 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο όηαλ νη γνλείο καζαίλνπλ ην πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ ηνπο, εθείλν βξίζθεηαη ήδε ζηηο νπζίεο εδώ θαη 3-5 ρξόληα. ρεδόλ όινη έρνπλ ζηαζεξή ζηέγε 93,4% θαη ην 6,4% δειώλνπλ πξνζσξηλή ζηέγε/ άζηεγνη Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ πξνζέξρνληαη ζε ζεξαπεία έρεη ειιεληθή ππεθνόηεηα. Τα ππόζυπα, η οικογένεια, η κοινυνία Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ε (νπζην)εμάξηεζε είλαη έλα πξόβιεκα ππαξθηό θαη δηαδεδνκέλν ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη εηδηθόηεξα ζηνπο λένπο. Σν πξόβιεκα ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ ζπλδέεηαη κε έλα πιήζνο αηηηνινγηθώλ παξαγόλησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, βηνινγηθώλ, ςπρνινγηθώλ, νηθνγελεηαθώλ. Πνιινί παξάγνληεο πξέπεη λα «ζπλαληεζνύλ» γηα λα νδεγήζνπλ ζηελ εμάξηεζε. Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηηο αηηίεο πνπ ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία- νδεγνύλ έλαλ λέν άλζξσπν ζηελ εμάξηεζε, ζα βγάινπκε πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα θαζώο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηιάκε γηα ηελ έιιεηςε λνήκαηνο γηα ηε δσή, γη απηά πνπ εκείο νλνκάδνπκε δηαηάξαμε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξώπνπ, γθξέκηζκα ηεο αιεζηλήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζπλάλζξσπν, θξίζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ξόισλ ηνπ θαζελόο ζε απηήλ, κ έλαλ ιόγν κηιάκε γηα κηα θνηλσλία πνπ ράλεη ηνλ αιεζηλό ηεο πξννξηζκό, γηα κηα θνηλσλία πνπ ιεζκόλεζε ηνλ Θεό θαη ηηο αμίεο νπόηε θαηαξξαθώλεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. Αο γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη: Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο ζύκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ πίλαθα- πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ή λα επηζπεύζνπλ έλα λέν άλζξσπν ζε κία εμάξηεζε; Σν εζσηεξηθό θελό, ε κνλαμηά θαη ε απνγνήηεπζε, λα κελ έρεη ζηήξηγκα ζηηο θξίζηκεο ώξεο, θαη είλαη ζεκαληηθό όηη απηά όια δελ ηα αλαθέξνπλ θιεξηθνί ή ζενιόγνη, αιιά επηζηήκνλεο ή θαη πξώελ ρξήζηεοκεηά από πνιύρξνλε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θιηληθέο έξεπλεο. ΔΠΙΒΑΡΤΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Απνμέλσζε/ κνλαμηά Έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεζκώλ Δπηζπκία γηα απόδξαζε θαη δηαθπγή από ηελ πξαγκαηηθόηεηα Απόξξηςε Αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο Απνηπρία (ζρνιηθή, επαγγεικαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή) Έιιεηςε θηλήηξσλ ζηόρσλ, ελδηαθεξόλησλ- αλία Αδπλακία αληίζηαζεο ζηηο επηξξνέο ησλ νκόηηκσλ

10 Πεξηέξγεηα, καγθηά, ηάζε επίδεημεο, δίςα γηα εκπεηξίεο θαη ςάμηκν γηα θάπνην ζθνπό ζηε δσή Πεξηνξηζκέλε αίζζεζε θηλδύλνπ θαη θόβνπ Έιιεηςε απηνειέγρνπ Αληηδξαζηηθόηεηα Άγλνηα ζπλεπεηώλ ρξήζεο νπζηώλ θαη επηθηλδπλόηεηαο ηεο ρξήζεο πλαηζζεκαηηθόο πόλνο Υακειή απηνεθηίκεζε Αλαζθάιεηα Αδπλακία δηαρείξηζεο άγρνπο Αδπλακία επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκάησλ όπσο απηά ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Σν παηδί πνπ είλαη ζηελ εθεβεία δπζθνιεύεηαη ηόζν ην ίδην όζν θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ λα αλεμαξηεηνπνηεζεί. Όπσο όινη γλσξίδνπκε, έλαο λένο άλζξσπνο είλαη θαηά βάζηλ ό,ηη είδε, θαη θπξίσο ό,ηη έδεζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη κάιηζηα ζηα πξώηα ηνπ ρξόληα. Απηέο νη νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο ζα ηνλ ζπλνδεύνπλ, ιπηξσηηθά ή ηπξξαληθά, γηα κηα νιόθιεξε δσή. Η αγσλία καο σο πνηκέλσλ δελ κπνξεί παξά λα αθνξά ζηε ζπλεηζθνξά καο γηα ηελ νηθνδόκεζε ελόο δεζηνύ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο, όπνπ από ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ αθόκε- ην παηδί σο έκβξπν κέρξη θαη ηελ εθεβεία ζα κεγαιώλεη θαη ζα νινθιεξώλεηαη θπζηνινγηθά, ζε κηα αηκόζθαηξα αγάπεο, θαηαλόεζεο, δηαιόγνπ. ηνλ θαησηέξσ πίλαθα βιέπνπκε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα νδεγήζεη έλα λέν άλζξσπν ζε αδηέμνδα, ζπλεπώο θαη ζε εμάξηεζε. Η νηθνγέλεηα είλαη ην πξώην θαη αλεπαλάιεπην ζρνιείν ηνπ αλζξώπνπ. Όινη νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ππνγξακκίδνπλ πιένλ πόζν ζπνπδαίν θαη νπζηαζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα ζηελ πξνζπάζεηα νηθνδόκεζεο πγηώλ αληηζσκάησλ ζην ραξαθηήξα ελόο παηδηνύ, γηα λα κπνξέζεη λα πεη «όρη» όηαλ πξέπεη ζ εθείλνπο πνπ πξέπεη, αθόκε θαη ζηελ παξέα ηνπ, ζηελ νκάδα ηνπ, ε νπνία ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηνλ ζπξώρλεη ζηε πξώηε δνθηκή. Γη απηό θαη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ γηα ηνπο γνλείο, αλαζρεδηαζκνύ ησλ ζρνιώλ γνλέσλ θιπ. Ο αγώλαο καο θαηά ησλ λαξθσηηθώλ μεθηλά όηαλ έιζνπλ δύν λένη άλζξσπνη ζην λαό λα καο δεηήζνπλ κηα εκεξνκελία γάκνπ. Σόηε αξρίδεη ε πνηκαληηθή καο επζύλε, ε ζπκβνιή καο ζην θηίζηκν κηαο νηθνγέλεηαο πνπ δελ ζα ρξεηάδεηαη εμαξηήζεηο γηα λα πξνρσξήζεη. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ Υακειό θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν Άθακπηνη αζαθείο ξόινη (εμνπζηαζηηθνί θπξηαξρηθνί γνλείο)

11 Αζαθή όξηα Αλαπνηειεζκαηηθή πεηζαξρία (ραιαξή, αληηθαηηθή, απζηεξή) Έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ επηθνηλσλίαο Απνκόλσζε νηθνγέλεηαο από ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν Αίζζεκα απαηζηνδνμίαο ζηελ νηθνγέλεηα Απόξξηςε ησλ παηδηώλ Παξακέιεζε παηδηώλ Φόβνο γνλέσλ γηα απηνλόκεζε ηνπ παηδηνύ Έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο Κξηηηθή θαη έιιεηςε επηβξάβεπζεο Τπεξπξνζηαζία Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο πγθξνύζεηο δπζαξκνλία ζπδύγσλ δηαδύγην Έιιεηςε θνηλήο ζηάζεο απέλαληη ζηα παηδηά (δηπιά κελύκαηα) ρέζεηο αληαγσληζηηθέο αγώλαο θπξηαξρίαο πκκαρίεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα Γνλείο αξλεηηθά πξόηππα Απνηπρία κεηαβίβαζεο ζεηηθώλ θνηλσληθώλ αμηώλ Λαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε γνλέσλ σο πξνο ηηο νπζίεο Ύπαξμε ελόο γνληνύ πνπ θάλεη ρξήζε Τπνθξηηηθή ζηάζε γνλέσλ (όηαλ νη γνλείο εζεινηπθινύλ ζε έλα ππαξθηό πξόβιεκα) Έιιεηςε αγάπεο θαη ππνζηήξημεο από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ Ύπαξμε ζνβαξήο αζζέλεηαο ή απώιεηαο θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο Σν δεπγάξη δελ έρεη πξνζσπηθό λόεκα πέξα από ην κεγάισκα ησλ παηδηώλ πλήζσο ν παηέξαο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ή θπζηθά απώλ, αδηάθνξνο, αλαπνηειεζκαηηθόο, απνξξηπηηθόο, βίαηνο πξνο ην παηδί αιιά εύθνια ρεηξαγσγνύκελνο από ηε κεηέξα Η κεηέξα είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθή, ειέγρεη ηα ξνύρα, ηνπο ρώξνπο, ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα, ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Σνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ παηδί πνπ ρξεηάδεηαη πξνζηαζία θαη θαζνδήγεζε. Σνλ ζεσξεί αδύλακν θαη αλεπαξθή θαη παίδεη ην ξόιν ηνπ ελδηακέζνπ αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ην παηδί. Η ζρέζε ηεο κεηέξαο κε ηνλ παηέξα είλαη αληαγσληζηηθή Έρνπκε αθνύζεη θαη η αθνύκε ζπλερώο- γηα ην άγρνο θαη ην ζηξεο ηεο επνρήο καο πνπ ρηππάεη θαίξηα ηα λέα παηδηά, γηα ηελ έιιεηςε λνήκαηνο γηα ηε δσή, γηα ηελ αλεξγία θαη ηα ηεξάζηηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά

12 πξνβιήκαηα, γηα ηηο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο ειηθίαο ησλ λέσλ θαη ηελ είζνδό ηνπο ζηελ εθεβεία, γηα ηηο νιέζξηεο επηδξάζεηο ηεο παξέαο ζε αδύλακνπο ραξαθηήξεο θαη πνιιά άιια. Όια απηά ζπξώρλνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ζε αδηέμνδνπο δξόκνπο, ζπλεπώο θαη ζηελ νπζηνεμάξηεζε όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Τπεξάλσ όισλ όκσο θαη ρσξίο ππεθθπγέο, ρσξίο ππνθξηζία, κε αίζζεζε επζύλεο, εηιηθξίλεηα, ηαπείλσζε θαη αιεζηλή αγάπε γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο νθείινπκε θαη αξρήλ λα θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο θαη λα νκνινγήζνπκε ηα ιάζε καο. Σα παηδηά καο είλαη εμαξηεκέλα γηαηί δνπλ ζε έλαλ εμαξηεκέλν θόζκν. Θέιεηε λα ζθεθζνύκε ν θαζέλαο πόζν πνιύ θαη ζε πόζεο πνιιέο εμαξηήζεηο είκαζηε θαζεκεξηλά αγθπισκέλνη; Οη πξώηνη πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηνύκε θαη λα μαλαβξνύκε ην λόεκα ηεο δσήο είκαζηε εκείο νη ίδηνη, θαη θαη αξρήλ κέζα ζηηο νηθνγέλεηέο καο. Έηζη πξνιαβαίλνπκε, αληί αξγόηεξα λα ζεξαπεύνπκε -αλ κπνξέζνπκε πηα λα ζεξαπεύζνπκε. Λνηπόλ, αο αλαξσηεζνύκε: ηη θόζκν θηηάρλνπκε γηα ηα παηδηά καο; Ση αμίεο ηνπο πξνζθέξνπκε αλ ηνπο πξνζθέξνπκε; Ση ζέζε έρνπλ ηα ηδαληθά ζε κηα θνηλσλία πνπ ζενπνηεί ηνλ πινύην, ηε δόμα, ηνλ εύθνιν πινπηηζκό, ηελ εθήκεξε δεκνζηόηεηα; Αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα θαηαπνιεκήζνπκε ηηο εμαξηήζεηο ησλ λέσλ, πξέπεη λα αξρίζνπκε κε ηνπο κεγάινπο. ΚΟΙΝΧΝΙΑ Πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο θνπιηνύξα Κνηλσληθέο αληζόηεηεο, θνηλσληθόο θαη θπιεηηθόο ξαηζηζκόο Κξίζε αμηώλ ύγρξνλε ηδενινγία ηεο επηπρίαο θαη επραξίζηεζεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ππεξθαηαλαισηηζκόο Αξλεηηθά πξόηππα Δπηξξνή ΜΜΔ, δηαθήκηζε, Internet (πξνσζνύληαη πξόηππα κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, ηελ αλάπηπμε θπζηθώλ ή πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ ή ηελ απηνζρέδηα θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ςπρνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ) Αλεξγία Οηθνλνκηθή αλαζθάιεηα Έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο από ηελ πνηόηεηα δσήο Νόκνη πνπ πξνάγνπλ ηε ρξήζε Γηαζεζηκόηεηα νπζηώλ Σν πξόβιεκα ηεο ρξήζεο νπζηώλ είλαη επνκέλσο έλα ζύκπησκα κηαο βαζύηεξεο θξίζεο, πνπ αθνξά όινπο θαη εκπιέθεη πνιινύο παξάγνληεο. Σν πξόβιεκα ηεο ρξήζεο νπζηώλ δελ είλαη παξά ε θνξπθή ελόο παγόβνπλνπ. Σν θνκκάηη πνπ δελ θαίλεηαη αλαπαξηζηά ην ππόβαζξν ηεο

13 ρξήζεο θαη πνπ ζπλήζσο έρνπκε ηελ ηάζε λα αξλνύκαζηε, ελώ ην θνκκάηη πνπ θαίλεηαη αλαπαξηζηά ην πξόβιεκα ηεο ρξήζεο απηό θαζαπηό. Ανηιμεηώπιζη ηος πποβλήμαηορ Όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο, νθείινπκε λα ιακβάλνπκε ππόςε όηη θάζε εμαξηεκέλνο είλαη κηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Η ζεξαπεία δειαδή πξέπεη λα εζηηάδεη ζην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ ηνπ ρξήζηε θαη όρη κόλν ζηελ ρξήζε. Σα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη όρη ν ρξήζηεο ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. πλήζσο δηαθξίλνπκε ηα πξνγξάκκαηα ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηεγλά πξνγξάκκαηα (απηά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε απνρή από ηηο νπζίεο, ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ, θαζώο θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε, ηε βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ, ηελ απνρή από παξαβαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηελ νξγάλσζε ππνζηεξηθηηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ εθπαίδεπζε). Πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο (ρξήζε θαξκάθσλ πνπ είηε ππνθαζηζηνύλ ηελ νπζία εμάξηεζεο π.ρ. κεζαδόλε, βνππξελνξθίλε ή ηελ αληαγσλίδνληαη ώζηε λα πεξηνξίδνπλ ή θαη λα κεδελίδνπλ ηελ αλάγθε ηνπ αηόκνπ γηα ηε ρξήζε ηεο π.ρ. λαινμόλε). Η ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο είλαη κηα κνξθή ζεξαπείαο πνπ απεπζύλεηαη ζε άηνκα εμαξηεκέλα από νπηνύρα, γηα λα είλαη όκσο απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία. Η ζεξαπεία κε ππνθαηάζηαζε εμαπιώλεηαη ηαρέσο. Δληνύηνηο, δελ δίλεηαη πάληνηε ε ίδηα πξνηεξαηόηεηα ζηελ ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία. Η ππόλητη Αο κελ μερλάκε όκσο όηη πάληα ε πξόιεςε είλαη επηζπκεηή θαη πην απνηειεζκαηηθή από ηε ζεξαπεία, αλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη δύζθνιν λα θαλνύλ άκεζα. Δίλαη αθόκα θαλεξό, όηη όζν ε πξαγκαηηθόηεηα ζα δεκηνπξγεί ζηνπο λένπο αμεπέξαζηα θνηλσληθά θαη, θαηά ζπλέπεηα, ςπρνινγηθά αδηέμνδα, ηόζν ε δήηεζε ησλ λαξθσηηθώλ ζα απμάλεη. Σν κόλν όπιν πνπ καο απνκέλεη είλαη ν αγώλαο γηα ηελ πξόιεςε. Σν πώο δειαδή ζα θηηάμνπκε παηδηά ώξηκα, θαη έηζη ζσξαθηζκέλα πνπ θαη δίπια ηνπο λα βξίζθνληαη θαη δσξεάλ λα ηνπο πξνζθέξνληαη ηα λαξθσηηθά λα κελ απιώλνπλ ηα ρέξηα λα ηα πάξνπλ. Τπάξρνπλ ηξεηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκόδνπλ κε ηνπο λένπο αλζξώπνπο ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο: 1) Παξνρή πιεξνθνξηώλ, γεγνλόησλ θαη γλώζεσλ π.ρ. γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο θαηάρξεζεο λαξθσηηθώλ.

14 2) «Φόβνο ζνθ», ν ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη λα ηξνκάμεη ηόζν πνιύ ηα παηδηά παξνπζηάδνληάο ηνπο αθξαίεο θαηαζηάζεηο ηεο θαηάρξεζεο, ώζηε πνηέ λα κελ κπνπλ ζηνλ πεηξαζκό λα δνθηκάζνπλ. 3) Η πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία ε έξεπλα ζηάζεσλ θαη αμηώλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ παξάγνληα γλώζε θαη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά γηα λα πξνζηαηεύνληαη, γηα λα γίλνπλ πην ππεύζπλα θαη αλεμάξηεηα. Έξεπλεο έδεημαλ όηη, όηαλ ππάξρεη κόλν παξνρή γλώζεσλ, νη λένη ελεκεξώλνληαη θαιύηεξα αιιά ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ επεξεάδεηαη ζρεδόλ θαζόινπ. Αύμεζε ηεο γλώζεο δελ ζεκαίλεη επνκέλσο θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηνπο εθήβνπο. Πνιύ ζπρλά, αξθεηνί από απηνύο κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκό λα «δνθηκάζνπλ», δει. ε ελεκέξσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαθήκηζε! Η ελεκέξσζε αλήθεη ζηα εύθνια, ηα «ππξνζβεζηηθά» κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη θνηλσλίεο κε ζθνπό ηελ πξόιεςε. Η δεύηεξε πξνζέγγηζε, απηή ηνπ εθθνβηζκνύ, έρεη σο ζηόρν ηελ απνηξνπή ησλ λέσλ από έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπκπεξηθνξάο πξνθαιώληαο ζπλαηζζήκαηα άγρνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε πνιιέο θνξέο σζεί ηνπο λένπο λα «απνθιείζνπλ» απηά πνπ είδαλ θαη άθνπζαλ. Πνιιέο θνξέο όκσο νη λένη άλζξσπνη βξίζθνπλ κε θάπνην πεξίεξγν ηξόπν ηηο θαηαζιηπηηθέο απηέο εηθόλεο ειθπζηηθέο θαη κάιινλ ηνπο καγλεηίδνπλ παξά ηνπο απσζνύλ. Οη λένη ζήκεξα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ζάλαην, δελ ηνπο ηξνκάδεη. Καη ε ηξίηε πξνζέγγηζε: Όηαλ νη λένη άλζξσπνη δηδάζθνληαη δεμηόηεηεο δσήο, π.ρ. θξηηηθή ζθέςε, ιήςε απνθάζεσλ, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, απνθαζηζηηθόηεηα, όηαλ καζαίλνπλ λα δηδάζθνληαη από ηα ιάζε ηνπο, ζπλήζσο ην απνηέιεζκα ζηε δσή ηνπο είλαη ζεηηθό. Η εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δελ καο δίλεη ελδείμεηο απμεκέλεο θαηάρξεζεο νπζηώλ, ελώ παξάιιεια έρεη θαη άιια ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δσή ησλ λέσλ. Καζώο νη δεμηόηεηέο ηνπο αλαπηύζζνληαη θαη βειηηώλνληαη, απμάλνληαη παξάιιεια θαη ε εκπηζηνζύλε θαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο. Λέγνληαο πξόιεςε ελλννύκε θαηά βάζε κηα δηαδηθαζία ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο πνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηελ εθκάζεζε πγηώλ ζηάζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Η πξόιεςε είλαη πνιύ εθηεηακέλε έλλνηα, είλαη θηινζνθία, ιαρηάξα γηα ηε δσή, γλήζηα αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, ηδηαίηεξα γηα ηνλ λέν, είλαη ε πξνζηαζία, ε ζσξάθηζε. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο πξόιεςεο είλαη ε δηακόξθσζε ζπγθξνηεκέλεο, ζεηηθήο, ππεύζπλεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ λένπ αλζξώπνπ, πνπ ζα έρεη ηε δύλακε, ν ίδηνο λα πεη «όρη» ζην ζηαπξνδξόκη ησλ λαξθσηηθώλ, έλα όρη ζαξξεηό πξνο θάζε απεηιή ηεο δσήο.

15 ε ό,ηη αθνξά ηελ πξόιεςε ησλ λαξθσηηθώλ, ε ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, θέξλνπλ ηελ νηθνγέλεηα ζε πξώην επίπεδν ζεκαζίαο θαη αμηνιόγεζεο γηα έλα βαζηθό ιόγν: είλαη ην πξώην θαη ζεκαληηθό πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν κεγαιώλεη ην παηδί, εθεί πνπ δέρεηαη ηα πξώηα εξεζίζκαηα γηα ηηο αλζξώπηλεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αλαγλσξίδνληαο ινηπόλ πσο ε νηθνγέλεηα αζθεί ην ζεκαληηθόηεξν παηδαγσγηθό ξόιν, έρεη ηνλ πξώην ιόγν ζηε δηακόξθσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ θαη πσο νη γνλείο νθείινπλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο, είλαη ζεκαληηθό λα πινπνηνύληαη δξάζεηο πξόιεςεο πνπ λα απεπζύλνληαη ζε γνλείο. Ο πόλορ ηος Κληπικού πλήζσο, πξώηνη πξνζεγγίδνπλ ηνλ ηεξέα νη γνλείο ηνπ ρξήζηε, είηε γηαηί έρνπλ κηα θαιή πλεπκαηηθή ζρέζε, είηε γηαηί δεηνύλ λα βξνπλ από νπνπδήπνηε ηε ιύηξσζε από ηε ζπκθνξά πνπ ηνπο ρηύπεζε. Καηά βάζε ε πξώηε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ηεξέα γίλεηαη γηα ρξήκαηα. Η δηεζλήο ηαθηηθή είλαη όηη δε δίλνπκε ρξήκαηα. Δίλαη ζίγνπξα πξνηηκόηεξν λα δίλνπκε θάηη ζε είδνο (π.ρ. ηζηγάξα, θαγεηό θ.ά.). Ο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη απνδνρή, ζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε. Πξνζπαζνύκε λα θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ, ηνλ δερόκαζηε όπσο είλαη θαη δελ ηνλ απνξξίπηνπκε. Η ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζην ρξήζηε ζα είλαη ππνζηεξηθηηθή, γηαηί έρεη αλάγθε από ηελ απνδνρή θαη ηε ζηήξημή καο. ηήξημε βεβαίσο ρξεηάδεηαη θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, δελ δηθάδνπκε, δελ θαηεγνξνύκε, αιιά ζπλεξγαδόκαζηε. θνπόο καο είλαη λα πείζνπκε ηνλ ρξήζηε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα απεπζπλζνύλ ζε θάπνην πξόγξακκα, λ αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη ηα λαξθσηηθά είλαη έλα πξόβιεκα πνπ δελ ζεθώλεη εξαζηηερληζκνύο. Δίλαη έλα πνιύ πξνσζεκέλν πνηκαληηθό πξόβιεκα γηα ηελ Δθθιεζία θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα ην ιύζεη κόλνο ηνπ ν πλεπκαηηθόο. Δίλαη απαξαίηεηεο νη εηδηθέο γλώζεηο, ε ζρεηηθή ηερλνγλσζία θαη αθόκε είλαη ρξήζηκε ε ζπλεηδεηνπνίεζε, ηδηαίηεξα γηα ηνπο γνλείο, όηη ππάξρνπλ θαη άιινη κε ην ίδην πξόβιεκα. Η ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο νκνηνπαζείο γνλείο ζα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ εξεκόηεξε αληηκεηώπηζή ηνπ, παξάιιεια κε ηελ πνιύηηκε ελεκέξσζε από ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ γνληώλ πάλσ ζην ίδην πξόβιεκα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ν ηεξέαο ζηελ παξνύζα θάζε ζέιεη λα μεθνξησζεί ην ρξήζηε, αληηιακβάλεηαη όκσο ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ζεξαπείαο. Ο ηεξέαο ζα παξακείλεη έλα πξόζσπν νηθείν, έλα πξόζσπν εκπηζηνζύλεο, έλα πξόζσπν ππνζηεξηθηηθό ηδηαίηεξα θαηά ην ζηάδην ηεο επαλέληαμεο. Όηαλ βξεζνύκε σο ηεξείο εμνκνιόγνη απέλαληη ζην πξόβιεκα, ην πνηκαληηθό καο ελδηαθέξνλ ζα ζηξαθεί αλαγθαζηηθά θαη θαηά θύξην ιόγν πξνο δπν θαηεπζύλζεηο, ην ρξήζηε θαη ηνπο γνλείο ηνπ.

16 ηελ αξρή ζα πξέπεη λα δείμνπκε ηε ιύπε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή καο γηα ην θαθό πνπ έγηλε ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα. ηε ζπλέρεηα, κε δηάθξηζε θαη ζύλεζε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εκθαλίζνπκε ηα λνζεξά ζεκεία ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο, ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ θαηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη, βέβαηα, απηό ζα γίλεη όρη δηόηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζηήζνπκε έλα πλεπκαηηθό δηθαζηήξην, λα δηθάζνπκε ή λα θαηαδηθάζνπκε θάπνηνπο γνλείο, αιιά γηα λα πξνζπαζήζνπκε, ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, λα αλνξζώζνπκε ηελ όπνηα θινληζκέλε νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα. Η εμάξηεζε, ινηπόλ, κπνξεί ελδερνκέλσο θαη λα είλαη «κηά επαλάζηαζε, κηά απνηπρεκέλε επαλάζηαζε, κηά δηακαξηπξία πνπ δελ βξήθε απνδέθηεο, κηά πξνζπάζεηα δηαθπγήο από πνιιά αδηέμνδα ζηα νπνία εκείο πνιιέο θνξέο νδεγνύκε ηνπο λένπο αλζξώπνπο». Αδηέμνδα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα θαθό νηθνγελεηαθό θιίκα, κε έλα απνηπρεκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ ζπλζιίβεη ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα όλεηξα ησλ λέσλ, κε ηελ ππνθξηζία ηεο θνηλσλίαο καο θαη πεξηζζόηεξν εθείλσλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε δηακόξθσζεο ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ, κε ηελ αλεπάξθεηα κηιήζακε γηα απηνθξηηηθή- θαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο δηαθνλίαο θάπνηεο θνξέο, θαζώο ιέκε ζηνπο λένπο «ειάηε ζηελ Δθθιεζία όπσο είζηε», αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπο δείρλνπκε όηη κάιινλ δελ ρσξάλε θνληά καο. Κη όκσο, ν δξόκνο ηεο Δθθιεζίαο είλαη κηά ζπλερήο πξνζπάζεηα πξόιεςεο, απνθπγήο ησλ παζώλ θαη ησλ πηώζεσλ, ε νξζόδνμε Δθθιεζία καο από ηε θύζε, ηελ παξάδνζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ πλεπκαηηθόηεηά ηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο (νπζην)εμάξηεζεο, πνπ θαηαηξώγεη ηηο ςπρέο θαη ηηο ζάξθεο ησλ λέσλ. Η ελνξηαθή δσή είλαη από κόλε ηεο ν θαιύηεξνο ηξόπνο πξόιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ! Υσξίο δηζηαγκνύο, ινηπόλ, ζα ππνζηεξίμνπκε πσο κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο θαιά δνκεκέλεο νηθνγέλεηαο, ην παηδί αλαπηύζζεηαη νκαιά θαη ζηελ θξίζηκε ειηθία ηεο εθεβείαο, έρνληαο πλεπκαηηθά αληηζώκαηα, κπνξεί όρη απιά λα ζηέθεηαη ζηα πόδηα ηνπ, αιιά θαη λα αληηζηέθεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ καο, λα δεκηνπξγεί θαη λα πξνεηνηκάδεη αγσληζηηθά θαη ππνκνλεηηθά ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία. Πάιη κέζα ζηελ αγθαιηά ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο ζσζηήο νηθνγέλεηαο αληηκεησπίδνληαη θαη νη πηώζεηο θαη νη παξεθηξνπέο ησλ λέσλ. Μάιηζηα δε, νξηζκέλεο θνξέο νη εθηξνπέο απνηεινύλ αθνξκή γηα αλεύξεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο θαη ηνπ ζσζηνύ πξνζαλαηνιηζκνύ από κέξνπο ησλ λέσλ. Η δσή ηεο Δθθιεζίαο είλαη γεκάηε από αζώηνπο θαη θαηαηαιαηπσξεκέλνπο λένπο πνπ όρη κόλν μαλαβξήθαλ ην δξόκν ηνπο, αιιά έθηαζαλ αθόκε θαη ζηελ αγηόηεηα. Μόλν πνπ εκείο, νη θιεξηθνί θαη καδί καο νη γνλείο θαη νη δάζθαινη- θαηά κίκεζε ηνπ επζπιάρλνπ Παηξόο ηεο γλσζηήο παξαβνιήο ηνπ επαγγειίνπ, πξέπεη λα είκαζηε δηαξθώο

17 έηνηκνη γηα λα ππνδερηνύκε καθξόζπκα θαη κε έθδειε ραξά ηνπο λένπο πνπ επηζηξέθνπλ, αλαδεηώληαο λόεκα δσήο, αλαδεηώληαο ηειηθά απηά πνπ ηνπο ζηεξήζακε. Αξρηκαλδξίηεο πκεώλ Βελεηζηάλνο Γηεπζπληήο ηνπ Ιδξύκαηνο Φπρν-θνηλσληθήο Αγσγήο θαη ηήξημεο «ΓΙΑΚΟΝΙΑ» ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ 19 Ιαλνπαξίνπ 2010

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δμάξηεζε : ε ζπλερήο αλάγθε ρξήζεο κηαο νπζίαο / δηαδηθαζίαο κε θάζε θόζηνο.

Δμάξηεζε : ε ζπλερήο αλάγθε ρξήζεο κηαο νπζίαο / δηαδηθαζίαο κε θάζε θόζηνο. Δμάξηεζε : ε ζπλερήο αλάγθε ρξήζεο κηαο νπζίαο / δηαδηθαζίαο κε θάζε θόζηνο. σκαηηθή εμάξηεζε: ν νξγαληζκόο ελόο ρξήζηε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά ρσξίο ηελ νπζία απηή. Φπρηθή εμάξηεζε: ε αλάγθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο.

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. 2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. Όρια-ευθύνες, ρόλοι (2-τέλους) επιθυμίεςαναγνώριση εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα