2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο."

Transcript

1 2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο.

2

3 Όρια-ευθύνες, ρόλοι (2-τέλους) επιθυμίεςαναγνώριση εαυτού (1-2 ετών) aνάγκες-ένστικταπαρορμήσεις (0-1 ετών)

4 Τίζεληαη ηα ζεκέιηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Η επηθνηλσλία ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή- ησλ νηθείσλ ζα θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο. Τα λήπηα ελζηηθησδώο παξνπζηάδνπλ ηθαλόηεηεο έθθξαζεο θαη ελζπλαίζζεζεο κε κηα όκσο πξσηνγελήο κνξθή. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αξρηθά κε ηνπο γνλείο θαη κεηέπεηηα θαη κε άιινπο νηθείνπο, ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δόκεζε ηεο ΣΝ.

5 Απαξαίηεηε ε «Βαζηθή Εκπηζηνζύλε»: ηα πξώηα ζπλαηζζεκαηηθά καζήκαηα πνπ παίξλεη ην κσξό ζα θαζνξίζνπλ πόζν αζθαιέο ληώζεη θαη πόζν απνηειεζκαηηθνί θαη αμηόπηζηνη είλαη νη άιινη γύξσ ηνπ. Μόλν κέζα ζε έλα θιίκα βαζηθήο εκπηζηνζύλεο δεκηνπξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη νη ζεκειηώδεηο έλλνηεο ηεο ΣΝ, ειπίδα θαη αηζηνδνμία πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απόθηεζε απηνειέγρνπ, ελζπλαίζζεζεο, απηνπαξαθίλεζεο θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ.

6 Η διαφοροποίηση από το περιβάλλον είναι μια σημαντική ανακάλυψη και χρειάζεται να ενισχυθεί θετικά με την έκφραση των συναισθημάτων, την ικανοποίηση των αναγκών. Η οριοθέτηση των επιθυμιών προϋποθέτει αλλά και ενισχύει την αναγνώριση των άλλων ενσυναίσθηση.

7 Αφού έχουν μπει τα θεμέλια, προχωρούμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνη. Η εκπαίδευση γίνεται με άμεσο και ειλικρινή τρόπο ξεκινώντας καταρχήν από το ίδιο το μοντέλο συμπεριφοράς των γονιών. Ενισχύονται η εμπιστοσύνη, η περιέργεια, η πρόθεση, ο αυτοέλεγχος, οι δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασιμότητας.

8 Η νηθνγελεηαθή δσή είλαη ην πξώην ζρνιείν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο Η ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κπνξεί λα γίλεη: Άκεζα ζηα παηδηά κε όηη ιέλε θαη θάλνπλ νη γνλείο Έκκεζα από όζα βιέπνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ νη γνλείο ζε ζρέζε κε άιινπο Μέζσ ηεο γεληθόηεξε νηθνγελεηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο κε όηη απηή πεξηιακβάλεη θαλόλεο, αξρέο, ζπλήζεηεο, ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα, δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο-.

9 Η νηθνγελεηαθή δσή είλαη ην πξώην ζρνιείν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο Μαζαίλνπκε ηη αηζζαλόκαζηε γηα ηνλ εαπηό καο. Πσο νη άιινη ζα αληηδξάζνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηα καο. Πώο λα ζθεθηόκαζηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα καο. Τη επηινγέο έρνπκε λα αληηδξάζνπκε. Πώο λα θαηαλννύκε θαη λα εθθξάδνπκε ηηο ειπίδεο καο θαη ηνπο θόβνπο καο.

10 Απνελνρνπνίεζε ζπλαηζζεκάησλ. Δελ ππάξρνπλ θαιά θαη θαιά ζπλαηζζήκαηα.

11 Πνηα ζπλαηζζήκαηα αλαγλσξίδνπκε; Πσο ηα αλαγλσξίδνπκε; (ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο εθθξάζεηο)

12 Πσο ηα νλνκάδνπκε (θνηλόο θώδηθαο επηθνηλσλίαο)

13 Καηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ Θπκόο: ιύζζα, νξγή, πηθξία, αγαλάθηεζε, απόγλσζε, ερζξόηεηα θ.α. Θιίςε: ιύπε, αθεθηά, κειαγρνιία, απηνιύπεζε, κνλαμηά, απειπηζία θα. Φόβνο: άγρνο, αλαζηάησζε, λεπξηθόηεηα, ηξόκνο, δένο, θξίθε θ.α. Απόιαπζε: επηπρία, ραξά, αλαθνύθηζε, ηθαλνπνίεζε, εδνλή, θέθη θ.α. Αγάπε: απνδνρή, ηξπθεξόηεηα, εκπηζηνζύλε, επγέλεηα, αθνζίσζε θ.α. Έθπιεμε: ζνθ, θαηάπιεμε, ζαπκαζκόο, απνξία Απνζηξνθή: πεξηθξόλεζε, δπζθνξία, απέρζεηα, αεδία θ.α. Νηξνπή: ελνρή, ακεραλία, ηύςεηο, ηαπείλσζε, ζπζηνιή θ.α.

14 Δηαρσξηζκόο ζπλαηζζήκαηνο θαη ζθέςεο

15 Η ζπκπεξηθνξά πξάμεηο- απνηεινύλ πξνζσπηθή απόθαζε ηνπ θαζελόο, δειαδή ν θαζέλαο έρεη ηελ επζύλε ησλ πξάμεσλ ηνπ θαη αλαιακβάλεη θαη ην θόζηνο ζεηηθό ή/ θαη αξλεηηθό. Κάζε απόθαζε είλαη ρξήζηκν λα ιακβάλεηαη αθνύ πξώηα έρνπλ εμεηαζηεί αξθεηέο (όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο) ελαιιαθηηθέο.

16 Οη «αδηάθνξνη»: αληηκεησπίδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε ηνπ παηδηνύ σο αζήκαληε. Αγλννύλ εληειώο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ζεσξνύλ πσο νπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλαλ κπειά πνπ ζα πεξάζεη θαη δελ εθκεηαιιεύνληαη θαηάιιεια ηηο επθαηξίεο ώζηε λα πιεζηάζνπλ ην παηδί θαη λα ην βνεζήζνπλ λα πάξεη καζήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο δεμηόηεηαο.

17 Οη ππεξβνιηθά παξαρσξεηηθνί, νη «δε βαξηέζαη»: αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ κόλν πνπ ζεσξνύλ πσο όπσο θαη αλ ηα ρεηξίδεηαη ην παηδί δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Οπζηαζηηθά θαη απηνί όπσο θαη νη γνλείο πνπ αγλννύλ, παξαιείπνπλ λα εθπαηδεύζνπλ ζε θαηάιιεινπο ζπλαηζζεκαηηθνύο ρεηξηζκνύο. Πξνζπαζνύλ λα απαιύλνπλ όιεο ηηο ζηελνρώξηεο ρξεζηκνπνηώληαο παδάξηα, δσξνδνθίεο θα. πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ε ζιίςε ή ν ζπκόο ηνπ παηδηνύ.

18 Οη «πξνζβιεηηθνί»: δελ δείρλνπλ ίρλνο ζεβαζκνύ γηα ην πώο ληώζεη ην παηδί. Είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθνί ζηελ θξηηηθή ηνπο, απόηνκνη θαη ζθιεξνί ζηελ ηηκσξία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα απαγνξεύζνπλ ζην παηδί νπνηαδήπνηε εθδήισζε ζπκνύ θαη κε ην πξώην ζεκάδη εθλεπξηζκνύ λα ην ηηκσξήζνπλ. Είλαη νη γνλείο πνπ θσλάδνπλ νξγηζκέλνη ζην παηδί ηνπο πνπ πξνζπαζεί λα πεη ηελ άπνςε ηνπ «κε κνπ αληηκηιάο εκέλα!»

19 Οη : ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ, δελ ηα αγλννύλ θαη πξνζπαζνύλ λα ηα θαηαιάβνπλ. Δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο λα εθπαηδεύζνπλ, βνεζώληαο ην παηδί λα θαηαιάβεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη θαη λα βξεη πην ζεηηθνύο ηξόπνπο λα αληηκεησπίζεη ηελ ιύπε, ηελ νξγή, ηνλ ζπκό, ηελ απνγνήηεπζε θα. Πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη απηό είλαη ν ίδηνο ν γνληόο λα θαηέρεη ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη λα ηηο εθαξκόδεη ζηελ δσή ηνπ.

20 «Να ζούμε όπως σκεφτόμαστε και Όχι να σκεπτόμαστε όπως ζούμε!»