3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:"

Transcript

1 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ Γέζπνηλα Α3 Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: Μαζηνπδάθε Λίηζα ρνιηθό Έηνο:

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ παξαθάησ εξγαζία ζα αλαθεξζνύκε ζηελ ππεξθαηαλάισζε,ζηελ πείλα θαη ηνλ ππνζηηηζκό. Κπξίσο επηθεληξσζήθακε ζηα θαηαλαισηηθά πξόηππα, ηνλ ξόιν ηεο δηαθήκηζεο, θαη γηα ην πώο ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο καο. Σέινο γηα ην δηαηξνθηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε καο θαη ηα αίηηα ηεο πείλαο θαη ηνπ ππνζηηηζκνύ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ειίδα 1 : Καηαλαισηηθά πξόηππα ειίδα 2: Ιζηνξία ηεο δηαθήκηζεο θαη δηαθεκηζηηθά κέζα ειίδα 3 : Η επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε θνηλσλία ειίδα 4: Ο ξόινο ηεο δηαθήκηζεο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζύγρξνλνπ θαηαλαισηηθνύ πξνηύπνπ ειίδα 5-6:πκπεξάζκαηα ειίδα 7-14:Η νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο καο ειίδα 15-16:Σν δηαηξνθηθό πξόβιεκα θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο ειίδα 17:Γηαηί νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο ειίδα 18-19: Πώο αληηκεησπίδνληαη ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο ειίδα 20:Η δηαηξνθή ζην δπηηθό θόζκν ειίδα 20-23:Γηαγξάκκαηα ειίδα 23-24:Γηαηξνθηθή θξίζε ειίδα 25-27: Tα αίηηα ηεο πείλαο θαη ηνπ ππνζηηηζκνύ 2

3 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ- Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 1.1 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Από ηε πξώηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Απηό πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλν, αθνύ νη επηζπκίεο καο κπνξεί λα κελ πεγάδνπλ από ηηο αλάγθεο καο αιιά λα απνξξένπλ από ηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα όηαλ ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλάγθε ηνπ ζύκθσλα κε ηελ κόδα ηόηε θαηαιήγεη λα πεξηθπθιώλεηαη από δηάθνξα άρξεζηα πξντόληα-αληηθείκελα πνπ όκσο ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηα ζεώξεη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαη ηελ έληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία, έηζη θαηαιήγεη λα απνηειεί θαηαλαισηηθφ πξφηππν ζην ζύλνιν κηαο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα όπσο παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ησλ αλζξώπσλ απμάλνληαη ζε κεγάιν βαζκό, είηε γηαηί ηα έρνπλ αλάγθε είηε γηαηί επεξεάδνληαη από ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Πνην ζπγθεθξηκέλα ηα παιηά ρξόληα νη άλζξσπνη επέιεγαλ ηνλ ξνπρηζκό ηνπο γηα λα δεζηαζνύλ, δειαδή δελ ηνπο έλνηαδε ηη ζα θνξέζνπλ αξθεί λα πξνζηαηεύνληαλ από ην θξύν. ηε ζεκεξηλή επνρή όκσο νη άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηα ξνύρα ιόγσ κόδαο θαη όρη ιόγσ αλάγθεο. Με ιίγα ιόγηα θαηαλαισηηθά πξόηππα ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ κηαο θνηλσλίαο (δειαδή κε πνηνλ ηξόπν ηα κειή κηαο θνηλσλίαο ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη πσο απηέο δηακνξθώλνληαη κέζα από ην πνιηηηζκό θάζε θνηλσλίαο). Τπάξρνπλ δύν δηαρσξηζκνί όζν αθνξά ην θαηαλαισηηθό πξόηππν: κπνξεί λα είλαη ζηαηηθόο, δειαδή λα κεηαβάιιεηαη κε αξγνύο ξπζκνύο ή λα είλαη δπλακηθόο, δειαδή λα κεηαβάιιεηαη ζπλερώο. Σν θαηαλαισηηθό πξόηππν επεξεάδεηαη από ηε δηαθήκηζε; Φπζηθά θαη επεξεάδεηαη όπσο ζα αλαιύζνπκε θαη παξαθάησ ε δηαθήκηζε ζηε ζεκεξηλή επνρή θαηέρεη πξσηαξρηθό ξνιό ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ Η δηαθήκηζε πξσηνεθδειώζεθε ζηα αξραία αθόκα ρξόληα κέζα από ηελ δσγξαθηθή θαη ηελ βξαρνγξαθία ζπειαίσλ. Η εκπνξηθή δηαθήκηζε δεκηνπξγήζεθε κέζα από ηελ αλάγθε ησλ εκπόξσλ γηα πώιεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο. Οη πξώηεο κνξθέο δηαθήκηζεο ήηαλ, θαηά ηελ θιαζζηθή επνρή, νη εθθσλήζεηο από ηνπο θήξπθεο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο, όπσο θαη νη επηγξαθέο έμσ από ηα πξαηήξηα θαη ηα εξγαζηήξηα. ηε δηάξθεηα ηεο ξσκατθήο επνρήο ππήξραλ επηγξαθέο θαη αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηαβέξλεο, αλαγγειίεο ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θ.α. ε όιν ηνλ Μεζαίσλα επηθξαηεί ε δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ κε θήξπθεο. Η ηππνγξαθία θαζώο θαη ε αιιαγή ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δνκώλ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο. 3

4 1.1.2 ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ παξά πνιινί ηξόπνη γηα λα δηαθεκηζηεί έλα πξντόλ. Μεξηθά από απηά είλαη: 1.Τηλεόραζη. Η ηειεόξαζε είλαη ν ηδαληθόο ζπλδπαζκόο εηθόλαο θαη ήρνπ.γίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ζεαηή λα δεη πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ αιιά θαη κέζα από ηελ όκνξθε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληίζηνηρε κνπζηθή πξνηξέπεη ηνλ θαηαλαισηή ώζηε λα ην αγνξάζεη. 2.Περιοδικα-Εθημεριδες. Σα πεξηνδηθά θαη νη εθεκεξίδεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ αλαγλώζηε λα δεη κηα πνην ιεπηνκεξή εηθόλα ηνπ πξντόληνο. Όηαλ ε εηθόλα ζπλνδεύεηαη από έλαλ δηάζεκν πξόζσπν πξόηππν επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηνλ θαηαλαισηή ζην λα ην αγνξάζεη (π.ρ. όηαλ έλα δεπγάξη αζιεηηθά παπνύηζηα θόξηνπληαη από έλαλ επώλπκν αζιεηή ηόηε νη αλαγλώζηεο ζαπκαζηέο ηνπ ζπεύδνπλ λα ην αγνξάζνπλ). 3.Internet. Έλα ζύγρξνλν κέζσ δηαθήκηζεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ θαηαλαισηή. Μέζα από ην internet ν θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη,λα αγνξάζεη, λα ξσηήζεη,αιιά θαη λα πεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ. Σν βαζηθό ζηνηρεηό πνπ έρεη ην internet είλαη όηη ππάξρεη κηα πην πξνζσπηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εηαηξία θαη ζηνλ θαηαλαισηή,δηόηη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα εθθέξεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην πξντόλ, αιιά θαη ε εηαηξία κέζα από ηηο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ην πξντόλ λα θαιπηεξέςεη ηελ εηθόλα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο θάλνληαο ην αθόκα πην αληαγσληζηηθό. Σα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο έρνπλ ηνλ δηθό ηνπο ξόιν ζε απηή ηελ δηαδηθαζία. Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (εηδήζεηο, δηαθεκίζεηο, ηειενπηηθέο ζεηξέο, ηαηλίεο) εμαξηώληαη από ηηο επηινγέο ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ σο επηρείξεζε κε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδέρεηαη ε «πιεξνθόξεζε» πνπ παξέρεηαη λα επεξεάδεη άκεζα αιιά θαη έκκεζα έλα θνηλό κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε από ηελ θνηλσληθή ηάμε από ηελ νπνία ην κέζν εμαξηάηαη νηθνλνκηθά. Δληππσζηάδνπλ εηζάγνπλ ην εμαηξεηηθό, ην απξόζκελν, ζε θάζε ζπίηη, ζαλ κηα θαζεκεξηλή εκπεηξία κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε ε πξαγκαηηθόηεηα λα θαηαληά θαληαζίσζε. Σα πξόηππα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα Μ.Μ.Δ. αλαπαξάγνληαη παζεηηθά από ηε δηαθήκηζε. 1.2 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ζθνπόο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή ώζηε λα θαηαιήμεη ζηελ αγνξά ηνπ. Η δηαθήκηζε ρσξίδεηαη ζηελ άκεζε θαη ζηελ έκκεζε. Άκεζε είλαη ε δηαθήκηζε ηεο νπνίαο ην κήλπκα είλαη μεθάζαξν,δειαδή καο παξνπζηάδεη απηό πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη ρσξίο ελδηάκεζνπο ηξόπνπο όπσο θάλεη κηα έκκεζε δηαθήκηζε. Έκκεζε είλαη κηα δηαθήκηζε νπνύ δελ παξνπζηάδεη μεθάζαξα ην πξντόλ αιιά κέζα 4

5 από θάπνηα ηζηνξία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλαο πξσηαγσληζηήο ζε κηα ηαηλία λα θνξά επθξηλώο αλαγλσξίζηκα κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα παληειόλη ή λα πίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνηό ή λα αλάβεη κηα αλαγλσξίζηκε κάξθα ηζηγάξνπ. Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, πνιύ ζπρλά, πιεξώλνπλ ηεξάζηηα πνζά γηα λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντόληα ηνπο κέζα από θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Κάζε δηαθήκηζε έρεη σο ζθνπό λα εηζρσξήζεη ζην κπαιό θαη ηε ηζέπε ηνπ θαηαλαισηή,είηε κέζα από ην ζπλαίζζεκα, ηε ινγηθή,ηε ζύγθξηζε κε θάπνην άιιν πξντόλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ή ζηελ ηηκή, ώζηε ππνζπλείδεηα λα ηνπ επηβάιιεη ηελ αγνξά ηνπ. Έηζη νη θαηαλαισηέο θαηαιήγνπλ ζηελ παξαπιεξνθόξεζε γηα ην πξντόλ (π.ρ. όηαλ δηαθεκίδεηαη κηα ζνθνιάηα όπνπ ηνλίδεη όηη είλαη ζξεπηηθή επεηδή είλαη πινύζηα ζε γάια). ηε ζεκεξηλή επνρή ε δηαηξνθή καο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γηα λα κελ πνύκε πάληα επεξεάδεηαη από ην θαηαλαισηηθό πξόηππν πνπ επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία κέζα από ηηο δηαθεκίζεηο. Με ιίγα ιόγηα ν άλζξσπνο κέζα από ηηο δηαθεκίζεηο θαηαιήγεη ζε πιάζηεο αλάγθεο είηε απηέο αθνξνύλ ηε δηαηξνθή ηνπ είηε ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα νη δηαθεκίζεηο δεκεηξηαθώλ ζνπ δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε, όηη αλ αγνξάζεηο απηό ην πξντόλ ζα έρεηο έλα ηζνξξνπεκέλν πξσηλό. Από ηελ άιιε αλ έηξσγεο κηα θξπγαληά κε κέιη πάιη ηζνξξνπεκέλν πξσηλό δελ ζα είρεο; Η δηαθήκηζε παξνπζηάδεη κηα πξαγκαηηθόηεηα εηθνληθή, ζε θαζνδεγεί λα ζπκκεηέρεηο ζε έλα πξόηππν. Γειαδή λα αγνξάζεηο έπηπια, ξνύρα, πξντόληα δηαηξνθήο ίδηα κε ηελ πιεηνςεθία, ώζηε λα κελ λνηώζεηο κόλνο, απνθνκκέλνο από ηελ θνηλσλία. νπ ζηεξεί ηελ ειεύζεξε επηινγή. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ δηαθήκηζε κηαο ζνθνιάηαο όπνπ ηελ ζπγθξίλεη κε κηα ζνθνιάηα άιιεο εηαηξίαο όζν αθνξά ηελ ηηκή, ην κέγεζνο ηα ζπζηαηηθά αιιά θαη ηελ πνηόηεηα θαη ππνζπλείδεηα καο θαζνδήγεη ζην λα ηελ αγνξάζνπκε. ήκεξα όινη νη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ θάηη νηθνλνκηθό αιιά θαη πξνζηηό πξνο απηνύο πξντόλ Ο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ. Σν Μάξθεηηλγθ έρεη σο βαζηθή αξρή όηη ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ελόο νξγαληζκνύ βξίζθεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζπκηώλ ησλ θαηαλαισηώλ θαη ζηελ πξνζθνξά ησλ επηζπκεηώλ ηθαλνπνηήζεσλ, κε ηξόπν απνηειεζκαηηθόηεξν θαη απνδνηηθόηεξν από απηό ησλ αληαγσληζηώλ. Έρεη σο επίθεληξν ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαη γη απηό ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία αγαζώλ ηα νπνία ζα πξνηηκεζνύλ από ηνπο θαηαλαισηέο, ζα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο θαη ζα ηθαλνπνηήζνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Σν Μάξθεηηλγθ έρεη σο ζεκαληηθό εξγαιείν ηε δηαθήκηζε ε νπνία απνηειεί κηα απξόζσπε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο πηζαλνύο πειάηεο. Σειηθόο ζθνπόο είλαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο επλντθήο 5

6 γλώκεο γηα θάπνην πξντόλ ή ηελ επηρείξεζε πνπ δηαθεκίδεηαη. Με απηό ηνλ ηξόπν επηδηώθεη λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο όηη ην πξντόλ είλαη θαιύηεξν από απηό ησλ αληαγσληζηώλ, πεηπραίλνληαο πσιήζεηο. Όκσο ην ζπλερώο απμαλόκελν πιεόλαζκα παξαγσγήο πνπ νθείιεηαη ζηελ δπζαλαινγία κεηαμύ πξνζθνξάο αγαζώλ από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηεο ηθαλήο πξνο πιεξσκή δήηεζεο από πιεπξάο ησλ θαηαλαισηώλ (ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αγνξαζηηθήο ηνπο δύλακεο) δίλεη ζηε δηαθήκηζε κία άιιε δηάζηαζε. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηαθήκηζε γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ απνξξόθεζε όιν θαη κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ ηνπο ώζηε λα δηαηεξήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Η δηαθήκηζε έηζη επεξεάδεη ηελ δήηεζε κεηαβάιινληαο ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο. Οη κέζνδνη πώιεζεο εθκεηαιιεύνληαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θαηαλαισηή, ρξεζηκνπνηνύλ εηο βάξνο ηνπ ηνπο λόκνπο ηεο ςπρνινγίαο κε ηνπο νπνίνπο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο θαη δελ κπνξεί λα ακπλζεί ελαληίνλ ηνπο, ηνλ ηξνκάδνπλ ηνλ θνιαθεύνπλ ή ηνλ αθνπιίδνπλ. Όια απηά είλαη πξάγκαηα άζρεηα κε ηηο γλώζεηο ηνπ αγνξαζηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη απηό ε δηαθήκηζε δελ απνηειεί απιά κηα ελεκέξσζε γηα θάπνην πξντόλ ή θάπνηα επηρείξεζε αιιά δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην από αλάγθεο, κέζα από ηελ αλαδηάηαμε ησλ θηλήηξσλ ηνπ θαηαλαισηή. Τπάξρεη ινηπόλ κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επνηθνδνκεηηθή δηαθήκηζε ε νπνία επηδηώθεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ θαηαλαισηώλ κε επθαηξίεο πώιεζεο από ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ζα επσθειεζείηε θαη ζηε καρεηηθή-επηζεηηθή δηαθήκηζε πνπ είλαη θπξίσο όξγαλν πεηζνύο θαη πνλεξώλ ρεηξηζκώλ. ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία νη άλζξσπνη πξνζδηνξίδνληαη από ην ηη θαηαλαιώλνπλ ελώ δελ πξέπεη λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαπαπζνύλ. Η θαηαλάισζε ζα πξέπεη λα επηθέξεη ηθαλνπνίεζε ακέζσο ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαη δεμηόηεηεο έηζη ώζηε ν θαηαλαισηήο ζύληνκα λα εθηεζεί ζε λέν πεηξαζκό. Αξλεηηθέο ζπλέπηεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη: Η άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο ζηνλ θαηαλαισηή αθνύ επεξεάδεη θαη δηακνξθώλεη ηελ πξνζσπηθή δσή. Δκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ αθνύ ν θαζέλαο πξνζδηνξίδεηαη από ην ηη κπνξεί λα απνθηήζεη θαη λα θαηαλαιώζεη. Η ζπαηάιε ησλ παξαγσγηθώλ πόξσλ κηαο νηθνλνκίαο θαη ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Βέβαηα ε πξνώζεζε, ε πξνβνιή πξντόλησλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ηεο δηαθήκηζεο έρεη θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο όπσο: δηεπθνιύλεη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο (κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο). Απμάλεη ηελ πιεξνθόξεζε θαη δηεπξύλεη ηηο δπλαηόηεηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή. Βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ πξντόλησλ δεκηνπξγεί θίλεηξα αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο. Δλεξγνπνηεί θίλεηξα γηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο πςειόηεξνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο. Δπηρνξεγεί ηα Μ.Μ.Δ. εμαζθαιίδνληαο ζην επξύ θνηλό ηελ ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθά ζέκαηα. 6

7 1.3 πκπεξάζκαηα Η ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ ελεκεξώλνπλ θαη ςπραγσγνύλ είλαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ. Όκσο όηαλ απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα παξαπιεξνθνξήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πιαζκαηηθέο αλάγθεο ηόηε γίλνληαη επηθίλδπλα γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν. Ο θαηαλαισηηζκόο θαη ε δηάζεζε γηα απόθηεζε αγαζώλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν αθόκε θαη κε δαλεηζκό δηαβξώλνπλ ηνλ θνηλσληθό ηζηό. Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο εκπνξεπκαηνπνηνύληαη, ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ θαζελόο ζπλδέεηαη κε ηα πιηθά αγαζά πνπ θαηέρεη ελώ όζνη δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο πιαζκαηηθέο απηέο αλάγθεο ληώζνπλ ζιίςε θαη απνγνήηεπζε. Σαπηόρξνλα οι ανάγκερ παπαγωγήρ όλο και πεπιζζόηεπων αγαθών πος οι επισειπήζειρ θα πποζπαθήζοςν να ποςλήζοςν εξανηλούν ηοςρ θςζικούρ πόποςρ και βλάπηοςν ηο πεπιβάλλον. Οη θαηαλαισηέο νθείινπλ λα απνθηήζνπλ θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε. Με ηελ αγσγή ηνπ θαηαλαισηή απηόο εθπαηδεύεηαη ζην λα αλαγλσξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο, λα δηαθξίλεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ελώ ππνινγίδεη ηελ ρξεζηκόηεηα πνπ ζα ιάβεη από ηα ρξήκαηα πνπ ζα μνδέςεη. Γελ παξαζύξεηαη από ηηο παξαπιαλεηηθέο ηερληθέο πσιήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντόλησλ, ηελ κάξθα, ηα όκνξθα πξόζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξντόληα. Απνιακβάλεη ην εληππσζηαθό πεξηβάιινλ ησλ εκπνξηθώλ θέληξσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ αιιά δελ παξαζύξεηαη από απηό. δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη θαηαθεύγεη κε πξνζνρή ζε δαλεηζκό. Αμηνπνηεί ηελ ελεκέξσζε πνπ ηνπ παξέρεη ηο διαδίκηςο. Γελ θαηαλαιώλεη πξντόληα ρακεινύ θόζηνπο πνπ παξάγνληαη ζε ππαλάπηπθηεο ρώξεο κε απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.δπίζεο ν ππεύζπλνο θαηαλαισηήο πνιίηεο πξνζδηνξίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ θαζελόο θαη όρη κε βάζε ηα πιηθά αγαζά πνπ θαηέρεη. Σέινο νη θαηαλαισηηθέο ηνπ επηινγέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλεο θαη κε γλώκνλα πάληα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η αλαθύθισζε, ν πεξηνξηζκόο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αιιά θαη ε νηθνινγηθή κεηαθίλεζε ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνηειεί θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Σαπηόρξνλα κε δξάζεηο πξέπεη λα απαηηεί θαη από ηνπο άιινπο αλάινγε ζπκπεξηθνξά. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα λέα δεδνκέλα. Η απνθπγή πηεζηηθώλ πσιήζεσλ, παξαπιαλεηηθώλ δηαθεκίζεσλ θαη ππεξηηκνινγήζεσλ είλαη απαξαίηεηε. Η παξαγσγή θαη ε δηαλνκή κε ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ βειηησκέλσλ αγαζώλ πνπ θαιύπηνπλ θαιύηεξα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζα νδεγήζεη ζηε εμηζνξξόπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο ηα θξάηε, νη θαηαλαισηηθέο θαη νη νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά ηαπηόρξνλα λα δεκηνπξγεζνύλ πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο. 7

8 Η νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο καο? Η νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο καο δηφηη αλ νη άλζξσπνη είλαη άλεξγνη δελ έρνπλ ρξήκαηα θαη αδπλαηνχλ λα θξνληίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο ηνπο. Δπνκέλσο θαηαιήγνπλ λα αγνξάδνπλ θζελά πξντφληα ηα νπνία είλαη βηνκεραληθά επεμεξγαζκέλα. Μείσζε θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Μείσζε θαηαλάισζεο ςαξηνχ επεηδή ζεσξείηαη αθξηβφ Αχμεζε θαηαλάισζεο ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη πινχζηα ζε δάραξε θαη ιηπαξά Αχμεζε θαηαλάισζεο γξήγνξνπ θαη θηελνχ θαγεηνχ Αχμεζε θαηαλάισζεο γιπθψλ θαη ζνθνιάηαο ε νηθνλνκηθφηεξεο επηινγέο ηξνθίκσλ πνπ ελδερνκέλσο είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο Μείσζε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο Η νηθνλνκηθή θξίζε βιάπηεη ηελ δηαηξνθή καο αιιά θαη ζε πςειό επίπεδν ηελ πγεία καο. Παξόιν πνπ νη άλζξσπνη δελ ηξώλε ππεξβνιηθά παξαηεξνύκε όηη ζηελ ζεκεξηλή επνρή απμάλεηαη θαηά πνιύ ε παρπζαξθία δηόηη δελ ηξέθνληαη ζσζηά. Γηα λα έρνπκε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζα πξέπεη λα έρνπκε πάληα ζηε ιίζηα κε ηα πξντόληα πνπ ζέινπκε λα αγνξάζνπκε από ην super market θαη θπζηθά λα πεξηιακβάλεη ε ιίζηα καο πξντόληα ηα νπνία είλαη πινύζηα ζε βηηακίλεο θαη άιια πνιιά παξαθάησ ιίζηα καο δείρλεη ηη πξέπεη λα αγνξάδνπκε: Γελ πάκε πνηέ πεηλαζκέλνη γηα ςψληα Φηηάρλνπκε ιίζηα κε ηα ηξφθηκα πνπ πξαγκαηηθά ρξεηαδφκαζηε θαη δελ αγνξάδνπκε ηίπνηα πεξηηηφ Πξνηηκνχκε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά επνρήο γηαηί είλαη πην πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη θπζηθά πην νηθνλνκηθά Πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθιείζνπκε έλα θξέζθν ηξφθηκν επεηδή είλαη αθξηβφ ην αληηθαζηζηνχκε κε θαηεςπγκέλν πνπ είλαη ε ακέζσο επφκελε θαιχηεξε επηινγή Γελ βγάδνπκε ην ςάξη απφ ηε δηαηξνθή καο ιφγσ θφζηνπο Δπηιέγνπκε ζαξδέια ή γάβξν πνπ είλαη πινχζηα ζε θαιά ιηπαξά θαη νηθνλνκηθφηεξα απφ άιια. Η ακέζσο επφκελε θαιχηεξε επηινγή είλαη ην θαηεςπγκέλν ςάξη Πεξηνξίδνπκε ηελ θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο ζε 1 θνξά ηελ εβδνκάδα Πξνγξακκαηίδνπκε ην κελνχ ηεο εβδνκάδαο θαη εθνδηαδφκαζηε κφλν κε ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ. Οη θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηξέθνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε πην θηελέο δηαηξνθηθέο επηινγέο, νη νπνίεο "θνξηώλνπλ" ηνλ νξγαληζκό κε πνιιέο ζεξκίδεο. ύκθσλα κε κειέηεο, νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πιήηηνληαη από ηελ παρπζαξθία ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπγθξηηηθά κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη 8

9 ζην όηη ηα ηξόθηκα πνπ είλαη πινύζηα ζε ελέξγεηα, ιίπε θαη δάραξε είλαη πην θζελά θαη κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ηα αγνξάζεη θαη κάιηζηα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. Ο δηθφο καο πξνβιεκαηηζκφο Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα καο παξαηεξνχκε κεγάιε αχμεζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πεηλάλε, απμάλνληαη ηα πνζνζηά παρπζαξθίαο, απμάλνληαη ηα πνζνζηά λεπξηθήο αλνξεμίαο ζηελ ρψξα καο θαη ιφγσ φισλ απηψλ απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ζηξεο. Τι είναι σγιεινή διαηροθή και γιαηί πρέπει να ηρώμε σγιεινά? Η πγηεηλή δηαηξνθή παξέρεη όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζώκα ώζηε λα είλαη πγηέο.. Έρεη πνηθηιία θαη είλαη πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά, θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζώκαηνο ζε ελέξγεηα ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε ελόο θπζηνινγηθνύ βάξνπο. Γειαδή πξέπεη λα έρνπκε κηα ηζνξξνπία ζηελ δηαηξνθή καο θαη λα ηξώκε από όια ηα πξντόληα αθόκα θαη θξέαο, γιπθά θηι απιά λα βάδνπκε θαη έλα κέηξν ζε όια. Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα ηξώηε πην πγηεηλά. Έλα ζσζηό δηαηξνθηθό πξόγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξνθέο από όιεο ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ: γάια, ιαραληθά, ςσκί θαη δεκεηξηαθά, θξνύηα, ςάξηα, πνπιεξηθά θαη θξέαο. Η κόλε ιύζε είλαη ε επηζηξνθή ζηελ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή.. Ο ιαόο καο έρεη επηβηώζεη πνιιέο θνξέο ζε επνρέο θξίζεο θαη επηβίσζε ράξεο ζηελ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή. Σώξα πηα απηόο ν ηξόπνο πξέπεη λα γίλεη πξάμε θαη όρη αληηθείκελν ζπδήηεζεο. Δίλαη ε θαιύηεξε ιύζε γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξήκαηα αιιά θπξίσο γηα ηελ πγεία ηελ δηθηά καο θαη ηνλ παηδηώλ καο. 9

10 Κάλνπκε θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή καο Γηλόκαζηε ζσζηνί θαηαλαισηέο Αιιάδνπκε πξνο ην θαιύηεξν ηηο δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο πηνζεηώληαο θαη πάιη ην κεζνγεηαθό κνληέιν δηαηξνθήο (είλαη ε πην ζπκθέξνπζα επηινγή αλ ην δνύκε θαζαξά νηθνλνκηθά) Βάδνπκε ηελ άζθεζε ζηε δσή καο έζησ θαη κε ηε κνξθή ελόο απινύ πεξηπάηνπ ή πεγαίλνληαο κε ηα πόδηα ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο, γηαηί καο βνεζά λα ραιαξώζνπκε θαη λα δνύκε ηα πξάγκαηα πην ζεηηθά Γελ μερλάκε όηη θξνληίδνληαο ηε δηαηξνθή καο έρνπκε θαιύηεξε πγεία θαη έηζη εμνηθνλνκνύκε πνιιά ρξήκαηα πνπ ζα θαηαλαιώλακε ζε επηζθέςεηο ζε γηαηξνύο θαη ζε θάξκαθα. ΠΡΔΠΔΗ ΔΠΗΣΔΛΟΤ ΝΑ ΒΑΛΟΤΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΕΩΖ ΜΑ ΓΗΑ ΝΑ ΔΗΜΑΣΔ ΤΓΗΔΗ..ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΜΟΝΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ Ζ ΩΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΛΛΑ ΚΑΗ Ζ ΑΚΖΖ.. ΒΑΛΣΔ ΛΟΗΠΟΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΕΩΖ Α ΣΙ ΤΜΠΔΡΑΙΝΟΤΜΔ: Τηνζεηνχκε ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο Φξνληίδνπκε ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ καο Βάδνπκε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δσή καο Κάλνπκε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα ζεηηθά Δίκαζηε έλαο ιαφο ν νπνίνο φπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία κπνξεί λα επηβηψζεη θαη ζε αθφκα δπζθνιφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο Γίλνπκε ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ θαη γηλφκαζηε ην θαιφ παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά καο 10

11 ΣΟ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΠΛΑΝΗΣΗ.. Σν δηαηξνθηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε έρεη ζρέζε κε ηελ ξαγδαία αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θάιπςε ησλ δηαθνξεηηθώλ αλαγθώλ καο. Η ηερλνινγία έρεη βνεζήζεη ζην λα παξάγνληαη επαξθείο πνζόηεηεο αιιά ην πξόβιεκα είλαη ζην θόζηνο δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο αγνξάο. Ση είλαη ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο; Γεληθφηεξα ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε καο θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Κάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθή πξνηίκεζε ζην είδνο ηνπ θαγεηνχ θαη ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή πνζφηεηα ηξνθήο. Όπσο έρνπκε δηαθνξεηηθά κάηηα, καιιηά έηζη έρνπκε θαη δηαθνξεηηθφ ζσκαηφηππν, χςνο θαη ζθειεηφ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ην ιίπνο ζπζζσξεύεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θάζε αλζξώπνπ, εμαηηίαο ησλ γνληδίσλ ηνπ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηαηεξνύκε έλα θπζηνινγηθό βάξνο (θαη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα ιίπνπο ζην ζώκα καο), πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν νξγαληζκόο καο. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο, δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο - πηζηεύνπλ όηη είλαη πνιύ ρνληξνί, πνιύ αδύλαηνη ή όηη δελ έρνπλ θαιή θαηαζθεπή. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθήβσλ, θαζώο πξαγκαηνπνηνύληαη δηαξθώο αιιαγέο ζην ζώκα ηνπο. Πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα ράζνπλ βάξνο αθνινπζώληαο δηάθνξεο δίαηηεο - απηό ζπλήζσο δελ απνηειεί πξόβιεκα. Χζηόζν, νξηζκέλεο δηαηξνθηθέο 11

12 ζπκπεξηθνξέο είλαη εμαηξεηηθά αλζπγηεηλέο - απηό ηζρύεη, γηα παξάδεηγκα, όηαλ ηξσο πάξα πνιύ ή ειάρηζηα επεηδή είζαη ζηελνρσξεκέλνο ή αγρσκέλνο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, απηή ε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ζνπ. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ - νξηζκέλεο απ' απηέο είλαη ζνβαξόηεξεο από άιιεο. Χζηόζν, όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόζιεςε ηεο ηξνθήο είλαη αλεζπρεηηθά. Όηαλ ηα παηδηά αζρνινύληαη ζε κεγάιν βαζκό κε ηε ζσκαηηθή ηνπο εκθάληζε θαη νη γνλείο αξρίδνπλ λα αλεζπρνύλ γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ηελ απώιεηα βάξνπο ησλ παηδηώλ ηνπο, ηόηε έρνπκε ζπλήζσο ηα ιεγόκελα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, απηά ηα πξνβιήκαηα δελ είλαη πνιύ ζνβαξά θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε ησλ γνληώλ, ησλ θίισλ, ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηαθώλ γηαηξώλ. Χζηόζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα απνθηνύλ πνιύ πην ζνβαξέο δηαζηάζεηο. Κάπνηνη έθεβνη ηξώλε ηόζν πνιύ ή ηόζν ιίγν επί ζεηξά κελώλ, ώζηε απεηιείηαη ε πγεία ηνπο ή αθόκα θαη ε δσή ηνπο. Αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Απηά ηα παηδηά δε ληώζνπλ θαιά, νύηε ςπρηθά νύηε ζσκαηηθά. Όηαλ ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θηάλνπλ ζ έλα ηόζν αλεζπρεηηθό επίπεδν, νη εηδηθνί ηα πεξηγξάθνπλ κε ηνλ όξν «δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο». Οη πην ζνβαξέο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη ε λεπξηθή αλνξεμία θαη ε λεπξηθή βνπιηκία. Οξηζκέλεο θνξέο, νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ απηνύο ηνπο όξνπο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ όια ηα είδε δηαηξνθηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη ζπληνκόηεξνη όξνη αλνξεμία θαη βνπιηκία είλαη πην ζσζηό λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ιηγόηεξν ζνβαξά, αιιά, παξ όια απηά, αλεζπρεηηθά δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα - γηα παξάδεηγκα, απώιεηα ηεο όξεμεο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζσκαηηθά αίηηα. Σα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Χζηόζν, άλζξσπνη θάζε θύινπ θαη ειηθίαο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θάπνηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή. Σα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο δελ αθνξνύλ απιώο ζην θαγεηό αθνξνύλ, θπξίσο, ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελόο αλζξώπνπ. Αλ θξίλεηο ηνλ εαπηό ζνπ κε βάζε ηελ πνζόηεηα ηξνθήο πνπ θαηαλαιώλεηο, κπνξεί λα κε ληώζεηο ηθαλνπνηεκέλνο κέρξη λα ράζεηο βάξνο - θη έηζη ζα έρεηο κηα αξλεηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ζνπ. πρλά, νη άλζξσπνη κε αλνξεμία εμαθνινπζνύλ λα ληώζνπλ ρνληξνί, παξ όιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ αδύλαηνη. Γηαηί νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο; Η δηαηήξεζε ελόο πγηνύο βάξνπο εμαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. Χζηόζν πνιινί άλζξσπνη όηαλ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα δπζθνιία ζηε δσή ηνπο παύνπλ λα θξνληίδνπλ ζσζηά ηνλ νξγαληζκό ηνπο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο είλαη νη αθφινπζνη: 1: Νηώζνπλ όηη δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο - ζπρλά αηζζάλνληαη όηη ην κνλαδηθό πξάγκα πνπ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ είλαη ην ζώκα ηνπο. 12

13 2: Θέινπλ λα είλαη δεκνθηιείο - πηζηεύνπλ όηη ζα αξέζνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο αλ είλαη πην αδύλαηνη. 3: Πξνζπαζνύλ λα κνηάζνπλ ζε επηηπρεκέλα άηνκα (π.ρ. ζηα κνληέια πνπ βιέπνπλ ζηα πεξηνδηθά) - ζπγρένπλ ηελ αδύλαηε ζηινπέηα κε ηελ επηηπρία. 4: πλερίδνπλ λα ηξώλε κηθξέο πνζόηεηεο ύζηεξα από κηα αξξώζηηα (π.ρ. γξίπε), παξόιν πνπ έρνπλ ζπλέιζεη απ' απηή. 5: Αξρίδνπλ κηα δίαηηα, αιιά δελ κπνξνύλ λα ζηακαηήζνπλ. 6: Γε γλσξίδνπλ όηη ε ύπαξμε ελόο πνζνζηνύ ιίπνπο ζην ζώκα καο δελ είλαη κόλν θπζηνινγηθό, αιιά θαη απαξαίηεην! 7: Πηζηεύνπλ όηη δελ αμίδνπλ σο άηνκα - ζθέθηνληαη όηη ε δσή ηνπο ζα βειηησζεί αλ ράζνπλ βάξνο. 8: Μηζνύλ ην ζώκα ηνπο - γεγνλόο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα εκπεηξία ηνπο, γηα παξάδεηγκα ίζσο έρνπλ θαθνπνηεζεί. Πψο αληηκεησπίδνληαη ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο; Οη άλζξσπνη πνιιέο θνξέο δελ παξαδέρνληαη όηη έρνπλ πξόβιεκα θαη θξύβνπλ ην γεγνλόο όηη δελ ηξώλε. πλήζσο νη βνπιεηηθνί ε αλνξεθηηθνί ιέλε ςέκαηα όηη ηξώλε θπζηνινγηθά θαη αξλνύληαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα. Δίλαη πνιύ δύζθνιν θάπνηνο λα ην αληηκεησπίζεη κόλνο ηνπ. Σν Γηαηξνθηθφ πξφβιεκα νθείιεηαη θαη ζην Μνληέιν Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σνκέα «Σν θιεηδί ηεο δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο είλαη νη ζπλερείο επελδχζεηο ζηε γεσξγία ηδίσο ζηε κηθξή θιίκαθαο γεσξγία». 13

14 Απηή ε θξάζε αθνξά ηελ επξσπατθή θνηλόηεηα γηαηί πάλσ από έλα δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη πεηλνύλ θαη ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ εζλώλ : «ν Πιαλήηεο έρεη παξακειήζεη ηε Γεσξγία». Η δηαηξνθηθή θξίζε ζαλ θξίζε ηηκψλ. Σν δηαηξνθηθό πξόβιεκα, ζε απηή ηε θάζε, εκθαλίδεηαη ζαλ πξόβιεκα ηηκώλ (θη όρη ζαλ πξόβιεκα έιιεηςεο) ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Οη ηηκέο ελόο αξηζκνύ βαζηθώλ πξντόλησλ, κέζα ζε έλα ρξόλν ζρεδόλ, έρνπλ δηπιαζηαζηεί. Απηέο αθνξνύλ ηα ζηηεξά, ηε δάραξε, ην θαιακπόθη, ην θαθάν, ηνλ θαθέ θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Η δηαηξνθηθή θξίζε ζρεηίδεηαη βέβαηα θαη κε ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο απηώλ ησλ πξντόλησλ. Αιιά ηα πξντόληα απηά ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, κπνξεί θαλείο λα ηα βξεη, αιιά ζε ηηκέο δηπιάζηεο από πέξπζη. Δπόκελα ε δηαηξνθηθή θξίζε παίξλεη ηε κνξθή κηαο θξίζεο ηηκώλ, γεγνλόο πνπ γηα ηηο θησρέο ρώξεο ζεκαίλεη αδπλακία αγνξάο απηώλ ησλ πξντόλησλ θαη αδπλακία δηαηξνθήο. Δπηζηηηζηηθό πξόβιεκα γεληθό ππάξρεη ζε πνιιέο ρώξεο εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Δίλαη γλσζηέο νη εθζέζεηο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ γηα απηό ην ζέκα. Έλα δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη ππνθέξνπλ κόληκα από ηελ πείλα, έλα παηδί πεζαίλεη θάζε 30 δεπηεξόιεπηα από ππνζηηηζκό. Η δηαηξνθή ζηνλ δπηηθφ θφζκν Η παγθόζκηα άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ ηξνθίκσλ έξρεηαη λα επηβαξύλεη ην πξόβιεκα ηεο θαθήο δηαηξνθήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ, θαζώο νη πξώηεο δηαηξνθηθέο ύιεο γίλνληαη όιν θαη πην αθξηβέο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα ζηξέθνληαη ζε θηελόηεξα, θαη ζπλήζσο ρακειόηεξεο πνηόηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο, ηξόθηκα, κε ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπο. Έηζη, ε δηαηξνθηθή αμία ησλ θαζεκεξηλώλ γεπκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ ππνβαζκίδεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν, ελώ ε ελεξγεηαθή (ζεξκηδηθή) αμία ηνπο παξακέλεη πνιύ πςειόηεξε ηνπ θαλνληθνύ. Απνηέιεζκα είλαη ε ζηαζεξή αύμεζε, ρξόλν κε ην ρξόλν, ησλ πνζνζηώλ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ θαη παρπζαξθίαο αλάκεζα ζε ελήιηθεο θαη παηδηά.. Οη δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθήο όκσο κπνξνύλ λα είλαη θαη άιιεο κνξθήο: ηα ηειεπηαία ρξόληα εκθαλίδεηαη όιν θαη πην ζπρλά κηα λέα κνξθή δηαηαξαρήο πνπ ρηππά θπξίσο λεαξέο έθεβεο, ε λεπξνγελήο αλνξεμία. Φπρνγελήο θαη πνιύ επηθίλδπλε, ε λεπξηθή αλνξεμία αθνξά ζηνλ ππεξβνιηθό πεξηνξηζκό ή θαη ην ζηακάηεκα ηεο δηαηξνθήο. Αθόκε θαη όηαλ δελ απνβεί κνηξαία, ε δηαηαξαρή απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο, κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθήβνπ. 14

15 Γηαηξνθή θαη θιηκαηηθή αιιαγή Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ πιαλήηε έρνπλ αληίθηππν, έκκεζν ή άκεζν, ζε θάζε πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο δσήο, όκσο πνπζελά ε επίδξαζε απηή δελ δηαγξάθεηαη ηόζν δξακαηηθά όζν ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο. Ο πιεζπζκόο ηεο γεο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ απμάλεη κε ηαρύηαην ξπζκό. Από ην ζρ.1 κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ζηηο αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο επνρήο ν πιεζπζκόο ηεο γεο αξηζκνύζε πεξίπνπ 250 εθαηνκκύξηα άηνκα, δηπιαζηάζηεθε ην 1650 θζάλνληαο ηα 500 εθαηνκκύξηα θαη ην 1850 αξηζκνύζε 1 δηζεθαηνκκύξην. Δθαηό ρξόληα αξγόηεξα, ην 1950, ν αξηζκόο απηόο ππεξέβαηλε ηα 2,5 δηζεθαηνκκύξηα άηνκα θαη ζε δηάζηεκα 50 ρξόλσλ απμήζεθε ζε 6 δηζεθαηνκκύξηα πεξίπνπ, ελώ νη πξννπηηθέο γηα ην 2050 είλαη λα αλέιζεη ζε 8-12 δηζεθαηνκκύξηα. Από ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ θαίλεηαη όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό βξίζθεηαη ζηηο αζηαηηθέο ρώξεο. Απηό θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ πίλαθα: Σν 98% ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ εληνπίδεηαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Δλδεηθηηθά ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ κπνξεί λα είλαη 1% εηεζίσο: Έηνο Πιεζπζκφο ηεο γεο Αχμεζε % , , , , ,3 15

16 , , , , ,6 Αύμεζε πιεζπζκνύ δηεζλώο (FAO, 2012). - Από ηα 131 δηζεθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα ηεο ρεξζαίαο επηθάλεηαο ηεο γεο θαιιηεξγνύληαη κόλν ηα 14 δηζεθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πνζνζηό 11% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ είλαη ε δπζαλάινγε θαηαλνκή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζηελ Αζία όπνπ θαηνηθεί ην 56% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, ε θαιιηεξγνύκελε έθηαζε αληηπξνζσπεύεη ην 31% ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο. ύκθσλα κε ηνλ FAO, ηα παξαγόκελα ζήκεξα ηξόθηκα είλαη αξθεηά λα ζξέςνπλ όιν ηνλ πιεζπζκό ηεο Γεο, αθόκα θη αλ έθζαλε 12 δηζεθαηνκκύξηα άηνκα.! Υαξαθηήξαο, αηηίεο, πξνεθηάζεηο ηεο «δηαηξνθηθήο θξίζεο» Ο όξνο «δηαηξνθηθή θξίζε», ζπλδέεηαη ηόζν κε ζέκαηα παξαγσγήο θαη επάξθεηαο ηξνθίκσλ, όζν θαη κε ζέκαηα αθξίβεηαο, πνηόηεηαο ηξνθίκσλ, δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο θαη ρξεκαηηζηεξηαθήο θεξδνζθνπίαο, θαζώο θαη κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε, ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπί ηνπ παξόληνο ην επηζηηηζηηθό πξόβιεκα εκθαλίδεηαη ζαλ πξόβιεκα ηηκώλ θαη όρη ζαλ πξόβιεκα έιιεηςεο ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Η άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 16

17 επεξεάδεη θαη ην επίπεδν δσήο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ κε έκκεζν ηξόπν, κέζσ ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνύ. Γηαηξνθηθή θξίζε Σν λέν κεγάιν θύκα αλαηηκήζεσλ ζηα ηξόθηκα ην , μεπέξαζε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην πξνεγνύκελν «θύκα» ηνπ θαη νδεγεί ζε λέεο εμεγέξζεηο πεηλαζκέλσλ θπξίσο ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο. Όια δείρλνπλ όηη ε «δηαηξνθηθή θξίζε» κε ηελ έληαζε, ην βάζνο θαη ηε δηάξθεηα πνπ παξνπζηάδεη, πέξα από έθηαθηνπο θαη ζπγθπξηαθνύο παξάγνληεο, έρεη κνληκόηεξεο αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ άθξαηε ρξεκαηηζηεξηαθή θεξδνζθνπία ηξαπεδώλ θαη πνιπεζληθώλ εηαηξηώλ, δείρλνληαο ηα όξηα ηνπ ζεκεξηλνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θπξίαξρνπ κνληέινπ παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Ο όξνο «δηαηξνθηθή θξίζε», ζπλδέεηαη ηόζν κε ζέκαηα παξαγσγήο θαη επάξθεηαο ηξνθίκσλ, όζν θαη κε ζέκαηα αθξίβεηαο, πνηόηεηαο ηξνθίκσλ, δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο θαη ρξεκαηηζηεξηαθήο θεξδνζθνπίαο, θαζώο θαη κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε, ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα αίηηα ηεο πείλαο θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ Τπάξρνπλ πνιινί θαη αιιεινεκπιεθόκελνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πξνβιήκαηα. Χζηόζν, ε Πείλα θαζεαπηή κπνξεί λα πξνθιεζεί από δύν απινύο ιόγνπο: α) Ο πξώηνο είλαη ε Φηώρεηα. Όηαλ δειαδή θάπνηνο δελ έρεη ηα αλαγθαία κέζα (ρξήκαηα ή ζέζε) ώζηε λα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηελ απαξαίηεηε γη' απηόλ ηξνθή, κε απνηέιεζκα λα πεηλάεη. β) Ο δεύηεξνο είλαη ε Έιιεηςε Σξνθήο. Όηαλ δειαδή ηα ηξόθηκα ζε κία νηθνγέλεηα, πεξηνρή, ρώξα, ή νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε, δελ αξθνύλ γηα λα ζξέςνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα, κε απνηέιεζκα απηά λα πεηλνύλ. γ)η Γηεζλήο νηθνλνκία θαη νη θνηλσληθέο αληζόηεηεο, θαζώο ηηο ζπλαληάκε ζε όια ηα θξάηε, αθόκα θαη ζηα νηθνλνκηθά ηζρπξά. Μηα από ηηο βαζηθόηεξεο αηηίεο ηηο θηώρεηαο είλαη ε θνηλσληθή αληζόηεηα, πνπ ζεκαίλεη άληζε θαηαλνκή ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ θαη ησλ θξαηώλ. Άιιεο αηηίεο είλαη ε πξνθαηάιεςε, νη δηαθξίζεηο θαη ν ξαηζηζκόο απέλαληη ζε νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αθόκα, αηηίεο θηώρεηαο απνηεινύλ ν πόιεκνο, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ε αλεξγία. Σα θαηλόκελα ηεο παξανηθνλνκίαο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θαθνδηαρείξηζεο, δελ απνηεινύλ πξσηνγελείο αηηίεο, αιιά πξνθαινύλ επηδείλσζε ηεο θηώρεηαο ζην επίπεδν ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θηώρεηαο είλαη ε αλαπαξαγσγή ηεο (θαύινο θύθινο) από γεληά ζε γεληά κέζσ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία θιεξνλνκνύληαη ζπλήζσο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ε θηώρεηα δηαησλίδεη ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Βέβαηα, ε θηώρεηα δελ εμαξηάηαη απόιπηα από ην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη από ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο ή αθόκα θαη από δηάθνξα απξόνπηα ζπκβάληα ηεο δσήο. Ο θαλόλαο σζηόζν, είλαη όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, νη άλζξσπνη πνπ γελληνύληαη θησρνί ή θαηαιήγνπλ ζηε θηώρεηα από δηάθνξεο αηηίεο, δελ κπνξνύλ νύηε νη ίδηνη, νύηε θαη νη απόγνλνί ηνπο λα μεθύγνπλ από απηή εύθνια, θαζώο δελ έρνπλ αξθεηά ρξήκαηα γηα λα ηξαθνύλ ζσζηά ώζηε λα ζθεθηνύλ θαη λα ελεξγήζνπλ θαηάιιεια 17

18 λα κείλνπλ ζε δηθό ηνπο ζπίηη λα θαιιηεξγήζνπλ δηθή ηνπο γε λα πάλε ζρνιείν γηα λα κνξθσζνύλ θαη λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο λα αγνξάζνπλ θάξκαθα γηα λα είλαη πγηείο Η Έιιεηςε Σξνθίκσλ, από ηελ άιιε, έρεη εμίζνπ πνιπάξηζκα αίηηα κε ηε Φηώρεηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: ηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, π.ρ. έλα ηζνπλάκη ή έλαο θπθιώλαο, κηα πιεκκύξα ή κηα μεξαζία, κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ νιόθιεξεο ζνδεηέο θαη νιόθιεξεο πεξηνπζίεο ηηο αλζξώπηλεο ελέξγεηεο, π.ρ. κηα πνιεκηθή ζύξξαμε ή έλαο εκπξεζκόο, πνπ επεξεάδνπλ ηόζν ηα θαιιηεξγήζηκα εδάθε, όζν θαη ηελ κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ κηαο πόιεο ε ελόο θξάηνπο ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. ύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, κεηώλεη ηελ παξαγσγή ζηηεξώλ θαη ξπδηνύ επίζεο νη ζνδηέο θαηαζηξέθνληαη κε ηελ έιιεηςε λεξνύ ην δηεζλέο εκπόξην θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. ύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο, πνιιέο θησρέο ρώξεο αλαγθάδνληαη αληί λα θαιιηεξγήζνπλ ηξόθηκα, λα παξάγνπλ πξντόληα όπσο θαθάν θαη θανπηζνύθ ηα νπνία δελ ηξώγνληαη, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Με απνηέιεζκα λα ππνζηηίδνληαη ηηο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ, ιάζνο γεσξγηθέο πνιηηηθέο έρνπλ νδεγήζεη ζε έιιεηςε ηξνθίκσλ. Κάηη παξόκνην ζπκβαίλεη θαη ζηηο κέξεο καο, όηαλ πξνσζείηαη θαη επηρνξεγείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. ην κηθξό εξγαηηθό δπλακηθό ησλ αγξνηώλ ζηηο ρώξεο πνπ καζηίδνληαη από πείλα. Οη πιεζπζκνί ησλ αγξνηώλ (θαη καδί θαη ηα εξγαηηθά ηνπο ρέξηα), κεηώλνληαη δηαξθώο από ηηο αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ηηο θησρέο ρώξεο (όπσο ην HIV), αιιά θαη από ηε κεηαλάζηεπζε. Έηζη, γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιόηεξν λα παξαρζεί ηθαλή πνζόηεηα ηξνθίκσλ γηα λα ζξέςεη ηηο ρώξεο απηέο θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξν κεηώλεηε ε παξάγσγε ηξνθίκσλ. ηνλ ππεξπιεζπζκό, αθνύ όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ ζηνλ πιαλήηε, ηόζν δπζθνιόηεξν γίλεηαη λα βξεζεί ηξνθή γηα όινπο. Παξόηη ζηηο κέξεο καο, ηα ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη είλαη αξθεηά γηα λα καο ζξέςνπλ όινπο, νη πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ όηη κέρξη ην έηνο 2050, ε αγξνηηθή παξαγσγή ζα πξέπεη λα έρεη δηπιαζηαζηεί γηα λα θαιύςεη ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ. Χζηόζν, ζα πξέπεη όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηνλ ππεξπιεζπζκό, λα ιακβάλνπκε πάληα ππόςε καο όηη είλαη κέγεζνο ζρεηηθό. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ακεξηθάλνο θαηαλαιώλεη ηόζε ηξνθή, όζν 5 Ιλδνί καδί. Η πείλα θαη ν ππνζηηηζκόο επεξεάδνπλ έλα ζηα ηξία άηνκα αλά ηνλ θόζκν, θαη αθνξνύλ ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, θπξίσο όκσο ζηνπο θησρνύο θαη επάισηνπο αλζξώπνπο. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππνζηηηδόκελσλ αλζξώπσλ δεη θπξίσο ζηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. ηελ πεξηνρή ηεο Ιλδίαο δεη ζρεδόλ ν κηζόο πιεζπζκόο αλζξώπσλ πνπ ππνθέξνπλ από πείλα. Η Αθξηθή θαη ε ππόινηπε Αζία ππνινγίδεηαη όηη έρνπλ ην ππόινηπν 40%, ελώ ηηο ηάμεηο ησλ πεηλαζκέλσλ αλζξώπσλ ζπκπιεξώλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη άιισλ ζεκείσλ ηνπ θόζκνπ. βέβαηα, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη ζε θάζε πεξηνρή θαη ζε θάζε ρώξα βξίζθνληαη άλζξσπνη πνπ κπνξεί πεηλάλε. Απηνί πνπ βηώλνπλ ηελ πείλα είλαη θπξίσο νη άζηεγνη πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ,νη κεηαλάζηεο-πξόζθπγεο άλζξσπνη πνπ αλαγθαζηήθαλ ή είηε ην επέιεμαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρσξά ηνπο ιόγσ ελόο πνιέκνπ ή ηεο κεγάιεο θηώρηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ρσξά ηνπο θεύγνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ κηα θαιύηεξε δσή,επίζεο είλαη νη άλεξγνη θαζώο ζηεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο νινέλα θαη απμάλνληαη νη άλζξσπνη πνπ ράλνπλ ηηο δνπιείεο ηνπο κε απνηέιεζκα λα βπζίδνληαη ζηγά ζηγά ζηελ θηώρεηα κε κπνξώληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζην αθξηβό θόζηνο δσήο, θαη ηέινο νη ειηθησκέλνη ιόγν ηνλ ρακειώλ εηζνδεκάησλ πνπ έρνπλ πξέπεη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηα θάξκαθα ή ηελ ζσζηή δηαηξνθή. 18

19 Βιβλιογραθία: ηνηρεία γηα ηελ εξγαζία πήξακε απφ ηηο εμήο πεγέο: ρνιηθφ Βηβιίν Ά Λπθείνπ θεθάιαην

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα