Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 Ημερ. παραλαβής αίτησης: / / Ημερ. εξέτασης αίτησης: / / Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ [Ν. 58(Ι)/2009, άρθρο 3] Α. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ 1. Ονομασία μουσείου: Εδρα: Δήμος/Κοινότητα:... Επαρχία: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Οδός, αριθμός:... (ή Τ. Θ.... ) Τ.Τ.... Δήμος / Κοινότητα.. 4. Τηλέφωνο:... Φαξ: Ιστοσελίδα:.. 5. Σύντομη περιγραφή του μουσείου, των στόχων και της αποστολής του: B. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 6. Το μουσείο αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η νομική του μορφή είναι: α. Ιδρυμα εγγεγραμμένο δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, με αριθμό εγγραφής.. β. Αγαθοεργό ίδρυμα εγγεγραμμένο δυνάμει του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, με αριθμό εγγραφής... 1

2 γ. Άλλη (να προσδιοριστεί):.. 7. Το μουσείο δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο, αλλά υπάγεται/ανήκει σε άλλο οργανισμό (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας και διεύθυνσής του και ο οποίος είναι (ονομασία, νομική μορφή): 8. Στο καταστατικό του πιο πάνω οργανισμού γίνεται σαφής αναφορά στην ευθύνη του για τη λειτουργία και διεύθυνση του μουσείου; 9. Οι σκοποί του μουσείου, η σχέση του με τον πιο πάνω οργανισμό στον οποίο αυτό υπάγεται όπως και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε σχέση με τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία, διεύθυνση και διαχείρισή του α. καταγράφονται σε ειδικό έγγραφο (μνημόνιο, εσωτερικός κανονισμός) β. δεν είναι γραπτώς προσδιορισμένοι και καταγραμμένοι 10. Το μουσείο υπάγεται διοικητικά σε ίδρυμα (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου), η σύσταση του οποίου είναι το προϊόν συμφωνίας μεταξύ τοπικής αρχής και άλλου οργανισμού α. ιδιωτικού δικαίου β. δημόσιου δικαίου ΙΙ. ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 11. Το μουσείο δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο ούτε υπάγεται ή ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο, αλλά συστάθηκε από την τοπική αρχή στην οποία βρίσκεται α. με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δημοτικό / Κοινοτικό Συμβούλιο) β. δεν υπάρχουν διαθέσιμα οποιαδήποτε στοιχεία αναφορικά με απόφαση σύστασης του 12. Το μουσείο διευθύνεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της τοπικής αρχής, βάσει κανόνων και ρυθμίσεων που καταγράφονται σε ειδικό έγγραφο. 2

3 Γ. Η ΣΥΛΛΟΓΗ / ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 13. Τα αντικείμενα που υπάρχουν στο μουσείο α. ανήκουν εξολοκλήρου σ αυτό (το μουσείο έχει την κυριότητα της συλλογής / ών) β. ανήκουν μόνο κατά ένα μέρος στο μουσείο, και το υπόλοιπο μέρος τους προέρχεται από άλλο μουσείο/α (μακροχρόνιος δανεισμός) γ. ανήκουν εξολοκλήρου σε άλλο οργανισμό που είναι ο ίδιος μουσείο (μακροχρόνιος δανεισμός) δ. Μέρος τους αποτελεί ιδιοκτησία ή κατέχεται νόμιμα από φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα και έχουν παραχωρηθεί στο μουσείο υπό όρους ε. αποτελούν στο σύνολο τους ιδιοκτησία ή κατέχονται νόμιμα από φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα και έχουν παραχωρηθεί στο μουσείο υπό όρους 14. Σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από όσους έχουν παραχωρήσει στο μουσείο, υπό μορφή δανεισμού, είτε μέρος είτε το σύνολο της συλλογής/ών που εκτίθενται σ αυτό (οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα), τα αντικείμενα αυτά θα μπορούν να παραμείνουν στο μουσείο τουλάχιστον για περίοδο που καλύπτει α. τα επόμενα 10 χρόνια β. τα επόμενα 20 χρόνια γ. για χρονική περίοδο που δεν έχει καθοριστεί 15. Με βάση τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που ρυθμίζουν τα θέματα της ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης της περιουσίας του μουσείου, σε περίπτωση διάλυσής του η κυριότητα της συλλογής/ών του περιέρχεται α. στο κράτος β. σε ομοειδές ίδρυμα (μουσείο) γ. σε άλλο οργανισμό (να δηλωθεί): 16. Χρονική περίοδος που καλύπτουν τα αντικείμενα της συλλογής /ών που παρουσιάζονται στο μουσείο: Από. μέχρι Συνολικός αριθμός των συλλογών του μουσείου και σύντομη περιγραφή:.. 3

4 Αριθμός των αντικειμένων α. που εκτίθενται: β. όλων των αντικειμένων των συλλογών, περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν εκτίθενται: 19. Οι συλλογές του μουσείου α. εμπλουτίζονται πάνω σε συστηματική βάση β. εμπλουτίζονται μόνο περιστασιακά γ. δεν εμπλουτίζονται 20. Κατά τα τελευταία 5 έτη οι συλλογές του μουσείου έχουν εμπλουτιστεί με συνολικά. αντικείμενα (αριθμός), εκ των οποίων: α... έχουν αγοραστεί (έναντι δαπάνης:...) β.... έχουν δωρηθεί γ. έχουν παραχωρηθεί επί δανείω 21. Για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των συλλογών υπάρχει πρόγραμμα συντήρησης; 22. Διεξάγεται περιοδικά έλεγχος της κατάστασης των συλλογών και γίνονται οι απαραίτητες συντηρήσεις από ειδικούς συντηρητές; 23. Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος / συντήρηση;. 24. Πότε προγραμματίζεται ο επόμενος έλεγχος / συντήρηση; 4

5 Δ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 25. Τα αντικείμενα των συλλογών καταχωρίζονται σε αρχείο/α που είναι: καρτέλες μηχανογραφημένο αρχείο (ηλεκτρονικές καρτέλες) βιβλίο μητρώου 26. Κάθε καταχώρηση και καταγραφή αντικειμένου της συλλογής περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: περιγραφή φωτογραφία υλικό/ά χρονολόγηση διαστάσεις ειδικά χαρακτηριστικά ημερομηνία εισόδου στη συλλογή στοιχεία δανεισμού τρόπος απόκτησης (δωρεά, αγορά, δανεισμός) στοιχεία προηγούμενου ιδιοκτήτη ποσό αγοράς προέλευση στοιχεία συντήρησης (όνομα συντηρητή, ημερομηνία/είδος/ υλικά συντήρησης) τρόπος κατασκευής δημιουργός ποσό ασφάλισης 27. Υπάρχει ξεχωριστό αρχείο συντήρησης; 28. Υπάρχει ξεχωριστό φωτογραφικό αρχείο / αρχείο διαφανειών για όσα αντικείμενα καταχωρίζονται στις καρτέλες; 5

6 Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 29. Υπάρχει οποιαδήποτε σήμανση στο οδικό δίκτυο που να ενημερώνει για την ύπαρξη του μουσείου στο δήμο / κοινότητα; 30. Υπάρχει πινακίδα έξω από το μουσείο στην οποία να αναγράφεται η ονομασία του; 31. Υπάρχει πληροφόρηση (πινακίδα αναρτημένη έξω από το μουσείο) αναφορικά με το ωράριο των επισκέψεων; 32. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του μουσείου (για επισκέπτες); Η είσοδος στο μουσείο είναι: α. ελεύθερη για όλους β. ελεύθερη μόνο για κάποιες κατηγορίες επισκεπτών, όπως:... γ. δυνατή έναντι καταβολής ενιαίου αντιτίμου εισόδου δ. δυνατή έναντι καταβολής διαφοροποιημένου αντιτίμου εισόδου στις εξής κατηγορίες:.. ε. ελεύθερη για όλους, αλλά ζητείται η εθελοντική εισφορά του κοινού. 34. Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να κάνουν χρήση των ακόλουθων διευκολύνσεων: ιδιόκτητος ή παρακείμενος χώρος στάθμευσης για το κοινό (για.. αυτοκίνητα) τουαλέτες (για άτομα) καφετέρια / αναψυκτήριο (για. άτομα) κατάστημα πώλησης αντικειμένων 6

7 35. Οι χώροι του μουσείου τους οποίους μπορεί να επισκεφθεί το κοινό (περιλαμβανομένου του χώρου στάθμευσης, της εισόδου / εξόδου, της τουαλέτας) είναι ειδικά διαμορφωμένοι ώστε να είναι προσβάσιμοι σε επισκέπτες με αναπηρίες που χρησιμοποιούν κυλιόμενα καθίσματα; γ. Μόνο οι ακόλουθοι χώροι του μουσείου είναι προσβάσιμοι σε επισκέπτες που χρησιμοποιούν κυλιόμενα καθίσματα: Για τους επισκέπτες του μουσείου είναι διαθέσιμο οποιοδήποτε ενημερωτικό έντυπο/α για το ίδιο το μουσείο; (έντυπο που διατίθεται δωρεάν) β. ΝΑΙ (έντυπο που μπορεί να αγοραστεί) γ. ΟΧΙ 37. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε ενημερωτικά έντυπα, σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμα; 38. Το μουσείο δέχεται (ή αναλαμβάνει να φιλοξενήσει αν ζητηθεί) οργανωμένες επισκέψεις από σχολεία; 39. Αναφέρετε πόσες τέτοιες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο:. 40. Υπάρχει οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα οργανωμένα σύνολα μαθητών που επισκέπτονται το μουσείο; 41. Το μουσείο διαθέτει βιβλιοθήκη / χώρο μελέτης για τους επισκέπτες; 7

8 42. Το μουσείο διοργανώνει οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου (διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις); ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 43. Αναφέρετε για ποια καθήκοντα απασχολείται από το μουσείο προσωπικό και με ποιο καθεστώς (μόνιμο, με σύμβαση, εθελοντικά): Καθήκον α... β... Καθεστώς απασχόλησης.. γ δ ε Λαμβάνονται από το μουσείο οποιαδήποτε μέτρα για εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής συνεργασίας με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες (επιμελητές, συντηρητές, μουσειολόγους κ.ο.κ.) που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του μουσείου (οργάνωση/προβολή/ερμηνεία/ τεκμηρίωση/συντήρηση κ.ο.κ.);, σε σταθερή βάση β. ΝΑΙ, σε μη σταθερή βάση γ. ΟΧΙ 45. Αν η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι ΝΑΙ: ποιους τομείς καλύπτει η συνεργασία; Πεδίο συνεργασίας (προσφερόμενες υπηρεσίες) με αμοιβή χωρίς αμοιβή.. 8

9 46. Αναφέρετε με ποιους ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους (ειδικότητες) συνεργάζεται το μουσείο ή έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στο παρόν στο παρελθόν... Ζ. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 47. Το μουσείο εξασφαλίζει τα έσοδά του από τις ακόλουθες πηγές: σταθερές μη σταθερές Χορηγίες από δημόσιους οργανισμούς Χορηγίες από την τοπική αρχή Χορηγίες από εταιρείες / χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Δωρεές / συνεισφορές από ιδιώτες Πώληση εισιτηρίων Έσοδα ή ενοίκια από τη λειτουργία καφετερίας/καταστήματος Από τόκους καταπιστεύματος / καταθέσεων Από άλλες πηγές (να δηλωθούν):. 48. Επί του συνόλου των εσόδων που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο, α. % δαπανήθηκε για τις καθαρά λειτουργικές ανάγκες (μισθοί, ενοίκια, νερό-ηλεκτρισμόςτηλέφωνα κ.ο.κ.) β. % δαπανήθηκε για άλλες δραστηριότητες (εμπλουτισμός συλλογών, συντηρήσεις, εκδόσεις, επεκτάσεις-βελτιώσεις, ερμηνεία κ.ο.κ.) 49. Με βάση την πηγή προέλευσής τους, τα έσοδα του μουσείου προέρχονται: α. κατά.% από χορηγίες δημόσιων οργανισμών/τοπικών αρχών β. κατά.% από εταιρείες - χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/δωρεές, χορηγίες και συνεισφορές ιδιωτών γ. κατά.% από πώληση εισιτηρίων / ενοίκια / τόκους / άλλες πηγές 9

10 50.Στο μουσείο έχει ήδη παραχωρηθεί από την αρμόδια αρχή (Υπουργείο Οικονομικών) το καθεστώς του φιλανθρωπικού ιδρύματος;, από το.(έτος) 51. Οι αρχές του μουσείου μελέτησαν το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση προς την αρμόδια αρχή για να παραχωρηθεί στο μουσείο καθεστώς φιλανθρωπικού ιδρύματος; Η. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 52. Πότε ανεγέρθηκε το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο; Εγιναν σ αυτό οποιεσδήποτε επεκτάσεις, αποκαταστάσεις ή μετατροπές μετά την έναρξη λειτουργίας του μουσείου και πότε;. 54.Το κτίριο (ως σύνολο ή μέρος του) έχει κηρυχθεί διατηρητέο; 55. Καθεστώς χρήσης του κτιρίου: 56. Εμβαδόν χώρων: Ιδιόκτητο (από αγορά ή από δωρεά) Εχει παραχωρηθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την τοπική αρχή ή άλλη αρχή Εχει μισθωθεί για περίοδο χρόνων. Μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης αυτή μπορεί να ανανεωθεί για περίοδο χρόνων Το κτίριο μισθώνεται σε ετήσια βάση Άλλο (να προσδιοριστεί):.. μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι:... αίθουσες ειδικών εκθέσεων / εκδηλώσεων:... 10

11 ειδική αίθουσα προβολών / πολυμέσων / εκπαιδευτικών προγραμμάτων:.. βιβλιοθήκη / χώρος τεκμηρίωσης και μελέτης:... γραφειακοί χώροι:... αποθηκευτικοί χώροι:.. καφετέρια / αναψυκτήριο:.. κατάστημα:.. W.C.:.. χώρος στάθμευσης: Εξοπλισμός / συστήματα που υπάρχουν στους εκθεσιακούς χώρους: βιτρίνες / προθήκες εκθεμάτων συστήματα ανάρτησης ειδικοί φωτισμοί οπτικοακουστικά μέσα παρουσίασης / ερμηνείας σύστημα ελέγχου υγρασίας σύστημα διατήρησης σταθερών κλιματικών συνθηκών σύστημα κεντρικής θέρμανσης σύστημα κλιματισμού/εξαερισμού 58. Συστήματα ασφαλείας θύρες / παράθυρα ασφαλείας σύστημα συναγερμού (διάρρηξη). Είναι συνδεδεμένο με την αστυνομία; σύστημα συναγερμού (πυρανίχνευση). Είναι συνδεδεμένο με την πυροσβεστική; κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης μέσα πυρόσβεσης στους χώρους (πυροσβεστήρες κ.λ.) έξοδος /οι κινδύνου 11

12 προσωπικό φύλαξης κατά τις ώρες λειτουργίας 24ωρη φύλαξη Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 59. Από πότε άρχισε να λειτουργεί το μουσείο; 60. Τηρούνται στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των επισκεπτών; 61. Πόσους επισκέπτες είχε το μουσείο κατά τον προηγούμενο χρόνο; Το κτίριο που στεγάζει το μουσείο είναι ασφαλισμένο; 63. Η ασφάλιση καλύπτει και το περιεχόμενο; 64. Υπάρχει ξεχωριστή ασφάλιση για τη συλλογή/ές; 65. Εχουν γίνει οποιεσδήποτε αυτοτελείς εκδόσεις (βιβλία, κατάλογοι) για το μουσείο και τη συλλογή/ές του; 66. Υπάρχουν αναφορές / άρθρα για τη συλλογή ή μέρος της σε οποιεσδήποτε επιστημονικές εκδόσεις (μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι, επετηρίδες ή περιοδικά); 12

13 67. Να αναφέρετε (σε περίπτωση που υπάρχουν, να δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα) με ποια άλλα μουσεία / οργανισμούς αναπτύσσονται ή έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν συνεργασίες για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (όπως π.χ. ανταλλαγή εκθέσεων, αλληλοδανεισμός εκθεμάτων, παροχή τεχνικής βοήθειας, κατάρτιση προσωπικού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ο.κ.). Να αναφερθεί επίσης κατά πόσο οι συνεργασίες αυτές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος ή δραστηριοποίησης δικτύου συνεργαζομένων μουσείων Με βάση τα χαρακτηριστικά της συλλογής/ών του, το μουσείο μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες (δυνατές περισσότερες επιλογές): Αρχαιολογικό Λαϊκής Τέχνης Βυζαντινό / Εκκλησιαστικό Ιστορικό Φυσικής Ιστορίας Τεχνολογίας Τοπικό Καλών Τεχνών Άλλο Υπάρχει ειδικό σχέδιο διάσωσης των συλλογών που εφαρμόζεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; Ι. ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 70. Καταγράψετε σε συντομία: α. ποιο είναι το όραμα και οι ειδικοί στόχοι του μουσείου, β. τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το σώμα που είναι αρμόδιο για το μουσείο σε σχέση με τους στόχους, όπως επίσης και γ. τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για επίτευξη των στόχων: 13

14 .. 14

15 ΙΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 71. Η παρούσα αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων: δυο τουλάχιστον φωτογραφίες του μουσείου (εσωτερικό εξωτερικό) πιστοποιητικό εγγραφής καταστατικό απόφαση τοπικής αρχής για σύσταση μουσείου συνιδρυτική / συνδιαχειριστική συμφωνία εσωτερικός κανονισμός διοίκησης και λειτουργίας του μουσείου πολεοδομική έγκριση των εγκαταστάσεων έγκριση Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση καθεστώτος φιλανθρωπικού ιδρύματος* ενημερωτικό έντυπο που διανέμεται δωρεάν στους επισκέπτες* κατάλογος αυτοτελών εκδόσεων για το μουσείο και τη συλλογή/ές του* κατάλογος άρθρων / αναφορών σε επιστημονικές εκδόσεις για τη συλλογή/ές του μουσείου* υλικό για εκπαιδευτικό πρόγραμμα* οικονομικές καταστάσεις προηγούμενου έτους προϋπολογισμός εσόδων / εξόδων τρέχοντος έτους εξουσιοδότηση για την υποβολή της παρούσας αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης *αν υπάρχει ΙΒ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 72. Εγώ ο/η.,κατόπιν εξουσιοδότησης που μου δόθηκε από για υποβολή της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης, δηλώνω υπεύθυνα ότι: α. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή. β. Δεσμεύομαι να προσκομίσω οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή να προσφέρω οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική πληροφόρηση δυνατό να ζητηθεί από την αρμόδια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση σε σχέση με την εξέτασή της. 15

16 γ. Γνωρίζω τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί ένα μουσείο να αναγνωριστεί δυνάμει των προνοιών του Ν. 58 (Ι) / Υπογραφή:... Σχέση με το μουσείο:.. Ημερομηνία:... 16

Τα υποψήφια προς αναγνώριση μουσεία καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα πεδία: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ (Ερωτήσεις 1-10) 1. Ταυτότητα του μουσείου

Τα υποψήφια προς αναγνώριση μουσεία καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα πεδία: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ (Ερωτήσεις 1-10) 1. Ταυτότητα του μουσείου EΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 3028/2002 Y.A. YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011 (ΦΕΚ 2385/τ. Β /26-10-2011) 1 Τα αναγνωρισμένα μουσεία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Κώδικας Δεοντολογίας ICOM για τα Μουσεία ΑΘΗΝΑ 2009 ICOM Η παραγωγή του Κώδικα υποστηρίχτηκε από το ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Mετάφραση από την αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα