Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία"

Transcript

1 ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΡΚΓΔΞΖΜΡ ΠΓΠΑΞΠΕ, 2 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Αθίμεηο θαη Γγγξαθέο Οπλέδξσλ ΝΓΙΝΠΕ, 3 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:15 π.κ. Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Γεώξγηνο Ζ. Σζηνύιηαο Γλαξθηήξηνη αηξεηηζκνί Κίθαλδξνο Ιπνύξαο Παγθόζκηνο ύλδεζκνο Γιιήλσλ Βηνεπηζηεκόλσλ Ηπξηάθνο Ηαλάθεο Γιιεληθή Φξνληίδα Απόζηνινο Βεΐδεο Γηαηξνί Υσξίο ύλνξα Ζαηξηθή Γμεηδίθεπζε ζην Γμσηεξηθό Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία ΕΝΑ Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Αλαπιεξσηήο Ηαζεγεηήο Ζαηξηθήο Ηαξδηνινγίαο, Ζαηξηθό Ηέληξν Παλεπηζηεκίνπ Columbia, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Ζαπσλία Γεώξγηνο Ζ. Πζηνύιηαο, Γπίθνπξνο Ηαζεγεηήο Ζαηξηθήο ρνιήο Mount Sinai, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ

2 Ηαλαδάο Γπαγγειία (Θίια) Ακηξάιε, Γπίθνπξε Ηαζεγήηξηα Ζαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ McGill, Ιόληξεαι, Ηαλαδάο «Νξνεηνηκαζία ηεο Κέαο Γεληάο Ζαηξώλ» Κίθνο Οηθιόγινπ, Πξόεδξνο Αξηζηνηέιεηνπ Ζδξύκαηνο, Ρώκε, Ζηαιία 10:15 10:30 π.μ. Διάλειμμα 2 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 10:30 11:30 π.κ. Βαζηθή Έξεπλα ζην Γμσηεξηθό Νξνεδξείν: Ηώζηαο Δξνζάηνο, Δεκήηξεο Καλόπνπινο Γξεπλεηηθέο Νξννπηηθέο & Δπλαηόηεηεο ξεκαηνδόηεζεο ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε Θνύια Οηγάια, Γζληθό εκείν Αλαθνξάο γηα ηα Γξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Ηηλεηηθόηεηαο / Αληαιιαγώλ ζηελ Γιιάδα, Γζληθό Ίδξπκα Γξεπλώλ, Αζήλα, Γιιάδα Γξεπλεηηθέο Νξννπηηθέο ζηηο ΕΝΑ Κηθόιανο Πνπξίδεο, Γθπαηδεπηηθόο ύκβνπινο, Ίδξπκα Fulbright, Αζήλα, Γιιάδα Ηιηληθή Έξεπλα θαη Αλάπηπμε: Από ην Γξγαζηήξην ζηνλ Αζζελή Άγγεινο Ι. Οηεξγίνπ, Genesis BioPharmaGroup, Ηιηληθή Έξεπλα & Αλάπηπμε θαη Ζαηξηθέο Τπνζέζεηο, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Ιειινληηθέο Νξννπηηθέο ζηελ Γιιάδα Δεκήηξεο Καλόπνπινο, Σαθηηθό Ιέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Δηαθεθξηκέλνο Ηαζεγεηήο Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Σέμαο A&M, ΕΠΑ 11:30 12:00 π.μ. Διάλειμμα

3 ΓΝΖΟΕΙΕ ΠΓΘΓΠΕ ΓΚΑΞΛΕΟ 3 νπ ΟΡΚΓΔΞΖΜΡ ΠΜΡ ΝΑΓΗΜΟΙΖΜΡ ΔΖΗΠΡΜΡ ΓΘΘΕΚΩΚ ΖΑΠΞΩΚ & ΒΖΜΓΝΖΟΠΕΙΜΚΩΚ Αίζνπζα Cosmos 12:00 15:00 κ.κ. Οκηιία από ηνλ Τπνπξγό Τγείαο & Ηνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Δεκήηξε Αβξακόπνπιν Γπίζεκε Ηήξπμε Έλαξμεο πλεδξίνπ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γιιεληθήο Δεκνθξαηίαο Η. Ηάξνιν Ναπνύιηα Υαηξεηηζκόο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Γιιήλσλ θ. Δεκήηξε Οηνύθα Υαηξεηηζκόο από ηνλ Τπνπξγό Τγείαο ηεο Ηππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θ. ξίζην Ναηζαιίδε Απνλνκή Βξαβείνπ Δηαθεθξηκέλεο Γπηζηεκνληθήο Πνξείαο & Γπηηεπγκάησλ ζηνλ Dr. Roy Vagelos Υαηξεηηζκόο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Παγθνζκίνπ Δηθηύνπ Ζαηξώλ & Βηνεπηζηεκόλσλ θ. Γεώξγην Δ. Κηάγγα Διάλλειμα 10 λεπτών Υαηξεηηζκόο από ην Βνπιεπηή & Πξόεδξν ηεο Γπηηξνπήο Ηνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Γιιήλσλ θ. Ναλαγηώηε Ιειά

4 Υαηξεηηζκόο από ην Βνπιεπηή, Ηαζεγεηή Πεξηγξαθηθήο Αλαηνκηθήο Ζαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γιιεληζκνύ ηεο Δηαζπνξάο ηεο Βνπιήο ησλ Γιιήλσλ θ. Ναλαγηώηε Οθαλδαιάθε Υαηξεηηζκόο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ηεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο θ. Ηπξηάθν Οηξηγγάξε «Αληηκεησπίδνληαο ηελ Ναλδεκία ηεο Κέαο Γξίπεο: Ιηα Νξόθιεζε γηα ηε Δεκόζηα Ργεία» Γιέλε Γηακαξέιινπ Πξόεδξνο ηεο Γζληθήο Γπηζηεκνληθήο Γπηηξνπήο Παλδεκίαο & Ηαζεγήηξηα Παζνινγίαο Θνηκσμηνιόγνο Ζαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Μη Γπηπηώζεηο ηνπ Ηαπλνύ ζηε Δεκόζηα Ργεία» Ναλαγηώηεο Ιπερξάθεο Πξόεδξνο Γζληθήο πληνληζηηθήο Γπηηξνπήο γηα ην Ηάπληζκα «πύξνο Δνμηάδεο Γηώξγνο Γελλεκαηάο», Αλαπιεξσηήο Ηαζεγεηήο Φπζηνινγίαο ηεο Αλαπλνήο Ζαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γεώξγηνο Ζ. Πζηνύιηαο Πξόεδξνο Γιιεληθήο Ζαηξηθήο Γηαηξείαο Κέαο Τόξθεο, ΕΠΑ Andrew Athens Πξόεδξνο HelleniCare, Γπίηηκνο Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Απόδεκνπ Γιιεληζκνύ, ΕΠΑ Οηέθαλνο Γεξνπιάλνο Πξόεδξνο Ζππνθξάηεηνπ Ζδξύκαηνο, Γιιάδα Οπύξνο Ιεδίηεο Πξόεδξνο Οκνζπνλδίαο Ζαηξηθώλ πιιόγσλ Β. Ακεξηθήο, ΕΠΑ Ησλζηαληίλνο Δξνζάηνο Πξόεδξνο πιιόγνπ Γιιήλσλ Βηνεπηζηεκόλσλ, ΕΠΑ Ζσάλλεο Γηαλληθόπνπινο Σέσο Πξόεδξνο Γιιεληθήο Ζαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο Γηαηξείαο Κόηηαο Ηαιηθόξληαο, ΕΠΑ

5 αξά Ιάξγαξε Πξόεδξνο Γιιεληθήο Ηπηηαξνινγηθήο Γηαηξείαο, Γιιάδα Θεαλώ Πζειέπε άτληηγθεξ Πξόεδξνο Γιιεληθήο Ζαηξηθήο Γηαηξείαο Απζηξίαο, Απζηξία Όιγα Οαξαληνπνύινπ Πξόεδξνο Γιιεληθήο Γηαηξείαο Γπηζηεκόλσλ & Γπηρεηξεκαηηώλ Απζηξίαο, Γξακκαηέαο πκβνπιίνπ Απόδεκνπ Γιιεληζκνύ, Απζηξία Δώεο Βξεηηόο Πξόεδξνο Γιιεληθνύ Γπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, Γεξκαλία Γπαγγειία (Θίια) Ακηξάιε Πξόεδξνο Γιιεληθήο Ζαηξηθήο Γηαηξείαο Ηεκπέθ, Ηαλαδάο Γηξήλε Ιαπξνπδή Γιιεληθό Κνζνθνκείν Ηάηξνπ, Αίγππηνο Δεκήηξεο Ηαξαδαγιήο Οξγαληζκόο Πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Γμεηάζεηο Fellowship of the Royal College of Surgeons ζηελ Οξζνπεδηθή, Αγγιία Κηθόιανο αηδεαλησλίνπ Σκήκα Παζνινγίαο & Γξγαζηεξηαθήο Ζαηξηθήο, Σκήκα Ηπηηαξνπαζνινγίαο, King Abdulaziz Medical City, ανπδηθή Αξαβία Δηάιεμε «Πα Ηβάληα θαη ν Γγθέθαινο» Δεκήηξεο Καλόπνπινο Σαθηηθό Ιέινο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Δηαθεθξηκέλνο Ηαζεγεηήο Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Σέμαο A&M, ΕΠΑ 15:00 16:00 μ.μ. Buffet Lunch

6 3 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 17:00 18:30 κ.κ. Γπηδεκηνινγία ηεο Γξίπεο Α (H1N1) ζηελ Γιιάδα Νξνεδξείν: Γιέλε Γηακαξέιινπ Γπηδεκηνινγία Γξίπεο Α (H1N1) Άγγεινο αηδάθεο, Ηαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γλώζεηο Ζνινγίαο ζε Ορέζε κε ηε Γξίπε Α (H1N1) Αζαλάζηνο Πζαθξήο, Ηαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Μιηζηηθή Αληηκεηώπηζε ηεο Γξίπεο Α (Ε1Κ1) Γηάλλεο Πζειέληεο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Ζαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Νξόιεςε θαη Θεξαπεία ηεο Γξίπεο Α (H1N1) Γεώξγηνο Νεηξίθθνο, Ηαζεγεηήο Παζνινγίαο Θνηκώμεσλ Ζαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γπηρεηξεζηαθή Μξγάλσζε θαη Γηνηκόηεηα ηνπ Πνκέα Ργείαο γηα ηε Γξίπε Α (Ε1Κ1) Νάλνο Γπζηαζίνπ, Δηνηθεηήο ηνπ Γζληθνύ Ηέληξνπ Γπηρεηξήζεσλ Τγείαο 18:30 18:45 μ.μ. Διάλειμμα

7 4 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 18:45 19:45 κ.κ. Γθαξκνγέο κε Αξρέγνλα Ηύηηαξα Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Ηνιηάθνο, Δεκήηξεο Θάλνο Γηζαγσγή ζηηο Ζδηόηεηεο ησλ Αξρέγνλσλ Ηπηηάξσλ Γεώξγηνο Ηνιηάθνο, Ζαηξηθή ρνιή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, Γιιάδα Γπίθαηξεο Γθαξκνγέο κε ξήζε Αξρέγνλσλ Ηπηηάξσλ Αλδξέαο Αλδξνπηζέιεο-Θενηόθεο, Γζληθά Ζλζηηηνύηα Τγείαο, Bethesda, ΕΠΑ Μδνληηθά Αξρέγνλα Ηύηηαξα Γεώξγηνο Ο. Colt, Ακεξηθαληθό πκβνύιην Πξνζζνδνληηθήο, Βνζηώλε, ΕΠΑ Κνκηθά θαη Εζηθά Δεηήκαηα Δεκήηξεο Θάλνο, Ζαηξνβηνινγηθό Ηέληξν Αθαδεκίαο Αζελώλ 21:00 μ.μ. Δείπνο

8 ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ, 4 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Οπλεδξίαζε 5Α Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:30 π.κ. Ιεηαβνιηθά Κνζήκαηα Νξνεδξείν: Υξήζηνο Ιαηδώξνο, πύξνο Ιεδίηεο, Ησλζηαληίλνο Σακβαθόπνπινο (Γξεπλεηήο, Ίδξπκα Ζαηξνβηνινγηθώλ Γξεπλώλ Αθαδεκίαο Αζελώλ) Μ Θηπώδεο Ζζηόο σο Γλδνθξηλήο Αδέλαο ξήζηνο Ιαηδώξνο, Ζαηξηθή ρνιή & ρνιή Δεκόζηαο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, Βνζηώλε, ΕΠΑ Αληηκεηώπηζε Φιεγκνλώδνπο Αληίδξαζεο ζην Δηαβήηε Πύπνπ Ζ Ιαξία Ηνπικαλδά, Σκήκα Υεηξνπξγηθήο ηεο Ζαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, Ζλζηηηνύην Έξεπλαο Ιεηακνζρεύζεσλ, Ζαηξηθό Ηέληξν Beth Israel Deaconess, Βνζηώλε, ΕΠΑ Βηνινγηθνί Δείθηεο Δηαβεηηθήο Κεθξνπάζεηαο Ξάληα Δ. Ησβαίνπ, BIOCRATES Life Sciences AG, Ίλζκπξνπθ, Απζηξία Αλζξώπηλνο Ιεηαβνιηζκόο Γιπθόδεο Οηέθαλνο Βαζηιόπνπινο, Ζλζηηηνύην Ιπνινγίαο, Παξίζη, Γαιιία Γπηγελεηηθή Αλάιπζε Δέζπνηλα Ηνκλελνύ, Ηέληξν Γθπαίδεπζεο & Έξεπλαο «Ιεδίηεο», Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Ζλζνπιίλε, Αλάινγα Ζλζνπιίλεο θαη Απόπησζε Κίθνο Ιεδίηεο, Ηέληξν Γθπαίδεπζεο & Έξεπλαο «Ιεδίηεο», Κνζνθνκείν St. Luke's Roosevelt, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Αλνζνινγία Ναρπζαξθίαο Αιίθε Ησζηέιε, Πξόγξακκα Βηνινγίαο ηεο Δηαηξνθήο & ηνπ Ιεηαβνιηζκνύ, Παλεπηζηήκην Columbia, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ

9 Κεώηεξεο Αξρέο Αληηκεηώπηζεο Δηαβήηε Οπύξνο Ιεδίηεο, Ζαηξηθό Ηνιιέγην Weill ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cornell, Κνζνθνκείν New York Presbyterian, Κνζνθνκείν Lenox Hill, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Οπλεδξίαζε 5Β Αίζνπζα Galileo 9:00 10:30 π.κ. Ηαξθίλνο & Αλνζνινγία Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Ζ. Σζηνύιηαο, Δήζεο Υξνλαίνο, Ιαλνύζνο Ησλζηαληνπιάθεο (Αλαπιεξσηήο Ηαζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ) Ηαξθίλνο Ιαζηνύ Θέηια Θαλαζνύιε, Ζαηξηθό Ηέληξν Sound Shore ηνπ Westchester, Ηέληξν Ιαζηνύ Solomon Katz, New Rochelle, ΕΠΑ Ιεηακόζρεπζε Νλεπκόλσλ Δηνλύζεο αηδεειηάδεο, Παλεπηζηήκην ηεο Πελζπιβάληα, Πξόγξακκα Ιεηακόζρεπζεο Πλεπκόλσλ, Πξόγξακκα Ηπζηηθήο Ίλσζεο ζε Γλήιηθεο, Φηιαδέιθεηα, ΕΠΑ Δηαηήξεζε Γνληκόηεηαο Ηαξθηλνπαζώλ Βαζηιηθή Α. Ινξαγηάλλε, Σκήκα Αλαπαξαγσγηθήο Γλδνθξηλνινγίαο & Σκήκα Τπνγνληκόηεηαο, Ιαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο, Ζαηξηθό Ηέληξν Beth Israel Deaconess Ηέληξν Γνληκόηεηαο Boston IVF, Ζαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, Βνζηώλε, ΕΠΑ Ηαξθίλνο Νξνζηάηε Αλίρλεπζε Ηπθινθνξνύλησλ Ηπηηάξσλ Κηθόιανο Α. Ξώκαο, Κνζνθνκείν St. Luke's Roosevelt, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Ηαξθίλνο Ήπαηνο Θεσλίδαο Αιεμόπνπινο, MIT, Βνζηώλε, ΕΠΑ

10 Ζδηόηππε Θεξαπεία κε Γκβόιην (BiovaxID) Θπιαθνεηδνύο Θεκθώκαηνο ζε Νξώηε Νιήξε Ύθεζε Άγγεινο Ι. Οηεξγίνπ, Genesis BioPharmaGroup, Ηιηληθή Έξεπλα & Αλάπηπμε θαη Ζαηξηθέο Τπνζέζεηο, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Ινξηαθέο Αξρέο Ηαξθίλνπ Ιαζηνύ Ναλαγηώηεο Ναπαγηώξγεο, Παλεπηζηήκην Βνζηώλεο, Βνζηώλε, ΕΠΑ Γπηθαλεηνδξαζηηθόο Ναξάγνληαο Νλεπκόλσλ Δήζεο ξνλαίνο, Παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο Ηέληξν Ζαηξηθήο Γπηζηήκεο, Tyler, ΕΠΑ Ηαηάζιηςε θαη Φιεγκνλώδεο Αληίδξαζε Άγγεινο άιαξεο, Παλεπηζηήκην Loyola, Ζαηξηθή ρνιή Stritch, ηθάγν, ΕΠΑ εηξνπξγηθή Αληηκεηώπηζε Ξεπκαηνπάζεηαο αξίιανο Οαθειιαξίδεο, Ζαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Βνζηώλεο, Βνζηώλε, ΕΠΑ 10:30 11:00 π.μ. Διάλειμμα

11 Οπλεδξίαζε 6Α Αίζνπζα Cosmos 11:00 π.κ. 12:30 κ.κ. Ηαξδηαγγεηαθέο Ναζήζεηο Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Ειίαο Ειηάδεο, Δηνλύζηνο Ηόθθηλνο (Ηαζεγεηήο Ηαξδηνινγίαο, Ίδξπκα Ζαηξνβηνινγηθώλ Γξεπλώλ Αθαδεκίαο Αζελώλ) Οπγγελείο Ηαξδηνπάζεηεο σο Γπεξρόκελε Γπηδεκία ζηελ Γιιάδα θαη Δηεζλώο Οπύξνο Ξάκκνο, Παηδνθαξδηνινγηθό Σκήκα, Χλάζεην Ηαξδηνρεηξνπξγηθό Ηέληξν, Γιιάδα Ρπέξηαζε: Ξόινο Οθειεηηθώλ Ιπώλ Αξζνύξνο Ηνζκάο, Σκήκα Ηηλεζηνινγίαο, Παλεπηζηήκην ηνπ Rhode Island, Kingston, ΕΠΑ Οηέλσζε Κεθξηθώλ Αξηεξηώλ Ειίαο Ειηάδεο, Παλεπηζηεκηαθό Κνζνθνκείν Cooper, Camden, ΕΠΑ Κέεο Θεξαπεπηηθέο Ιέζνδνη επί Αλεπξπζκάησλ Αληώλεο Ννιπδώξνπ, Γεληθό Κνζνθνκείν Αζελώλ «Γπαγγειηζκόο», Γιιάδα Ζζραηκία Ηάησ Άθξσλ Οηέθαλνο Ηάβξνο, Ηιηληθή Mayo, Rochester, ΕΠΑ Γπηπινθέο Οηεθαληαίσλ Γπεκβάζεσλ Ζσάλλεο Οηαζόπνπινο, Ζαηξηθό Ηέληξν Langone Παλεπηζηεκίνπ Κέαο Τόξθεο, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Ηιηληθή Έξεπλα ζηελ Γιιάδα αξίζηνο Ιπνπληνύιαο, Ίδξπκα Ζαηξνβηνινγηθώλ Γξεπλώλ Αθαδεκίαο Αζελώλ, Αζήλα, Γιιάδα

12 Έλαο Κένο Ξόινο γηα ηελ Νεξηγελλεηηθή Ιπνζίλε (ΙΡΕ8) ζηελ Ηαξδηαθή Γκβξπνγέλεζε Ησλζηαληίλνο αξηηάθεο, Κνζνθνκείν New York Presbyterian, Ζαηξηθό Ηνιιέγην Weill Παλεπηζηεκίνπ Cornell, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Οπλεδξίαζε 6Β Αίζνπζα Galileo 11:00 π.κ. 12:30 κ.κ. Κεπξνινγία Μθζαικνινγία Νξνεδξείν: Βαζίιεο Ηνιηάηζνο, Γπαγγειία (Θίια) Ακηξάιε Νεηξακαηηθέο Θεξαπείεο γηα Γθθπιίζεηο ηνπ Κεπξηθνύ Οπζηήκαηνο Βαζίιεο Ηνιηάηζνο, Ζαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Johns Hopkins, Stulman Scholar ζηελ Ηιηληθή Κεπξνςπρηαηξηθή, Κνζνθνκείν Sheppard & Enoch Pratt, Βαιηηκόξε, ΕΠΑ Δηπνιηθή Κόζνο ζε Ναηδηά θαη Γθήβνπο Γπαγγειία (Θίια) Ακηξάιε, Παλεπηζηήκην McGill, Ιόληξεαι, Ηαλαδάο Ρπνδνρείο Αζβεζηίνπ Κεπξηθώλ Ηπηηάξσλ Ζσάλλεο Ιηραειίδεο, Παλεπηζηήκην Columbia, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Δηαθνξνπνίεζε Ηπηηάξσλ Ηεξαηνεηδνύο Βαζίιεο Βαζηιείνπ, Σκήκα Φαξκαθεπηηθώλ Γπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην ηνπ Colorado, Κηέλβεξ, ΕΠΑ ξόληα Νξντνύζα Μθζαικνπιεγία Γύα Οσηεξίνπ, Ζαηξηθό Ηέληξν Παλεπηζηεκίνπ Columbia, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ

13 7 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Galileo 12:30 13:00 κ.κ. Ναζήζεηο Μζηώλ Νξνεδξείν: Δεκήηξηνο Ηαξαδαγιήο, πύξνο Πλεπκαηηθόο (Αλαπιεξσηήο Ηαζεγεηήο Οξζνπεδηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ) Ηηλεκαηηθή ηνπ Γόλαηνο Δεκήηξηνο Ηαξαδαγιήο, Οξγαληζκόο Πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Γμεηάζεηο Fellowship of the Royal College of Surgeons ζηελ Οξζνπεδηθή, Θνλδίλν, Αγγιία Γλδνζθνπηθή Αληηκεηώπηζε Αηιαληναμνληθήο Ιεηαηόπηζεο Νέηξνο Ναζζηάο, Κνζνθνκείν Γηδηθήο Υεηξνπξγηθήο, Κέα Τόξθε, ΕΠΑ Κέεο εηξνπξγηθέο Ιέζνδνη Γπί Ναζήζεσλ Οπνλδπιηθήο Οηήιεο Δεκήηξεο Αξγύξεο, Κεπξνρεηξνπξγηθό Σκήκα, Γεληθό Κνζνθνκείν Lancaster, Lancaster, HΠΑ 13:00 14:30 μ.μ. Buffet Lunch 17:15 κ.κ. Αλαρώξεζε από ην Λελνδνρείν Grand Resort Lagonissi 18:00 20:00 κ.κ. Γπίζθεςε ζην Ινπζείν ηεο Αθξόπνιεο 21:00 κ.κ. Δείπλν ζην Γζηηαηόξην «Δηόλπζνο»

14 ΟΑΒΒΑΠΜ, 5 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:30 π.κ. Οπκπεξάζκαηα ηνπ Οπλεδξίνπ Ιειινληηθέο Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ναγθνζκίνπ Δηθηύνπ Γιιήλσλ Ζαηξώλ θαη Βηνεπηζηεκόλσλ Αλαρώξεζε Οπλέδξσλ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα