«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»"

Transcript

1

2 «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο Αγαπεηή Φίιε, Απηφ είλαη ην Δγρεηξίδην πνπ ζα ζνπ δψζεη ηελ απιή αιήζεηα ζρεηηθά κε ηε κφληκε απψιεηα βάξνπο γηα κηα δσή. Γηάβαζέ ην, εθάξκνζέ ην θαη ζα σθειεζείο απφ απηφ. Κη αλ έρεηο νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ζε απηφ ην εγρεηξίδην ληψζε ειεχζεξε λα κνπ ζηείιεηο ηελ εξψηεζή ζνπ κε έλα ζην αλ εηδηθφο πάλσ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε θη απψιεηα βάξνπο ππάξρεη κηα εξψηεζε πνπ κνπ θάλνπλ πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε. «Τι θα έπρεπε να κάνω λοιπόν για να χάζω 7 κιλά;» Γε κπνξψ λα ζνπ πσ πφζεο θνξέο έρσ αθνχζεη απηή ηελ εξψηεζε απφ αλζξψπνπο πνπ πεξηκέλνπλ κε αγσλία λα αθνχζνπλ ηε «καγηθή» απάληεζε Τπνζέησ πσο απηή είλαη ε θαηάξα κνπ, θαη πηζαλφλ ε θαηάξα φισλ ησλ θνξπθαίσλ γπκλαζηψλ. Πψο λα απαληήζσ κηα ηφζν θνξησκέλε εξψηεζε, εηδηθά φηαλ ην άηνκν απέλαληί κνπ, πεξηκέλεη απφ κέλα λα ηνπ πσ λα πάξεη ην καγηθφ ράπη πνπ ζα θάςεη ην ιίπνο ηνπ ελψ θνηκάηαη. Δθείλν ην καγηθφ ράπη δελ ππάξρεη, θη αλ ππήξρε δελ έρσ θακηά ακθηβνιία φηη ζα πξνθαινχζε ηφζεο πνιιέο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο πνπ ζα ην ηξαβνχζαλ γξήγνξα απφ ηα ξάθηα αιιά φρη πξνηνχ θάλεη ζεκαληηθή δεκηά. Λνηπφλ, ζην παξειζφλ ζα έκπαηλα ζε κηα ρξνλνβφξα (θαη ιεπηνκεξή) δηαδηθαζία λα εθπαηδεχζσ ην άηνκν απέλαληί κνπ. Δθπαηδεχνληάο ην πάλσ ζηελ αιήζεηα γηα ηε κφληκε απψιεηα βάξνπο. Μάιηζηα, θάπνηεο θνξέο πηζαλφλ λα ηνπ έδηλα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φηη ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί κε κηαο. Έηζη, απηφ πνπ έθαλα είλαη λα δεκηνπξγήζσ απηφ ην εγρεηξίδην. ηηο επφκελεο αξθεηέο ζειίδεο, ζα αλαθαιχςεηο απηφ πνπ ηψξα κνηξάδνκαη κε φπνηνλ ζέιεη λα ράζεη ην άζρεκν ιίπνο ηνπ γξήγνξα θαη κφληκα. Απηφ πνπ ζα ζνπ απνθαιχςσ ζε απηφ ην ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΙ ΟΤΙΑΣΙΚΟ εγρεηξίδην είλαη αθξηβψο απηφ ζην νπνίν βαζίδνληαη ην πνιχ επηηπρεκέλν κνπ Πρόγρακκα Άζθεζες θαη Γηαηροθής Φσζηθής Ορκοληθής Ελίζτσζες γηα Γρήγορε Απώιεηα Βάροσς θαη

3 Λίποσς Burn Fat Fast ζε DVD, θαζώς θαη όια ηα Τπαίζρηα Οκαδηθά κοσ Προγράκκαηα Μεηακόρθφζες ζηο ΟΑΚΑ Ακαροσζίοσ. Έηζη δηάβαζέ ην θη αλαθάιπςε ηελ αιήζεηα απφ κφλε ζνπ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ Δζχ, θίιε κνπ, παίξλνληαο ην ρξφλν λα δηαβάζεηο απηφ ην εγρεηξίδην, έρεηο ηψξα κπεη ζην δξφκν πνπ νδεγεί ζε έλα fit, πγηέο ζψκα. Πάξε κηα ζηηγκή λα ζπιινγηζηείο ην δηάζεκν απφθζεγκα «Η επηηπρία είλαη έλα ηαμίδη, φρη έλαο πξννξηζκφο». Μπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηε ιέμε «επηηπρία» κε ηε ιέμε «πγεία». Σν λα κάζεηο λα θάλεηο ηηο ζσζηέο επηινγέο ζηε δηαηξνθή ζνπ θαη ζηε γπκλαζηηθή ζνπ ζα γίλεη έλαο ηξφπνο δσήο πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ. Η κέξα πνπ ζα βγεηο απφ απηφ ην δξφκν ζα είλαη θαη ε κέξα πνπ ην βάξνο ζνπ ζα αξρίζεη λα απμάλεηαη θη ε πγεία ζνπ λα εμαζζελεί. ε ζπγραίξσ θαζψο θάλεηο ην πξψην βήκα ζε απηφ ην ηαμίδη ηεο πγείαο θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ ζα αιιάμεη ην ζψκα θαη ηε δσή ζνπ γηα πάληα. Απηή ε επηινγή ζα ζε αληακείβεη θάζε κέξα γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ζνπ. Καζψο απνιακβάλεηο ην λα έρεηο ρακειφηεξν ζσκαηηθφ ιίπνο, πςειά ελεξγεηαθά επίπεδα θαη ην ηδαληθφ ζνπ ζσκαηηθφ βάξνο, ζα ληψζεηο ηελ απηνπεπνίζεζή θαη ηελ πγεία ζνπ λα βειηηψλνληαη ζεκαληηθά. Ξεθίλα λα ρηίδεηο ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ απφιαπζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζνπ ζήκεξα! Πηζηεχσ αθξάδαληα φηη κπνξείο λα ην θάλεηο απηφ κέξνο ηεο δσήο ζνπ θη φηη κπνξείο λα: 1. Υάζεηο ην παξαπαλίζην ζνπ βάξνο 2. Γπλακψζεηο θαη ζθίμεηο ην ζψκα ζνπ 3. Απμήζεηο ην κεηαβνιηζκφ ζνπ θαη λα 4. Γεκηνπξγήζεηο έλαλ ηξφπν δσήο κε απηέο ηηο ζπλήζεηεο Αο μεθηλήζνπκε! Σο ζτέδηο/ζηραηεγηθή ζοσ Τπάξρνπλ ηέζζεξηο παξάγνληεο γηα λα πεηχρεηο θαη λα δηαηεξήζεηο έλα πγηέο, fit ζψκα. Απηνί είλαη: Γηαηροθή (ηη ηξσο, πφηε ην ηξσο, θαη πφζν πνιχ ηξσο απφ απηφ), Καρδηαγγεηαθή Προπόλεζε (ην λα πξνπνλείο ηελ θαξδηά ζνπ θαη λα θαηο ζεξκίδεο θηλψληαο ην ζψκα ζνπ, πρ: πεξπάηεκα, ηξέμηκν, θνιχκπη, αεξφκπηθ πξάγκαηα πνπ ζε θάλνπλ λα ηδξψλεηο), Προπόλεζε κε Αληηζηάζεης (πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνπφλεζε κε βάξε, ηα κεραλήκαηα κε βάξε, ηνπο ειαζηηθνχο ηκάληεο, ηηο κπάιεο γπκλαζηηθήο, αθφκα θαη ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο ζνπ νηηδήπνηε δίλεη ζηνπο κπο ζνπ αληίζηαζε θαηά ηελ νπνία λα δνπιέςνπλ), Καη ηέινο θάποηολ λα ζε ΠΑΡΑΚΙΝΔΙ θαη λα ζε θραηάεη ΤΠΔΤΘΤΝΗ. Ο λνχκεξν έλα ιφγνο πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απνηπραίλνπλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα ηελ απψιεηα βάξνπο θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη γηαηί απνηπραίλνπλ λα ην

4 θάλνπλ ηξφπν δσήο. Δδψ είλαη πνπ ην λα έρεηο θάπνηνλ λα ζε θξαηάεη ππφινγε θαη λα ζε παξαθηλεί είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν. Δίηε ην πξνζπαζήζεηο κφλε ζνπ, είηε δνπιέςεηο κε έλαλ επαγγεικαηία γπκλαζηή, πξέπεη λα εθαξκφζεηο ηηο πην ζχγρξνλεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηε δηαηξνθή, ηελ θαξδηαγγεηαθή πξνπφλεζε θαη ηελ πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο. Δπηπιένλ, αλ δνπιέςεηο κε έλαλ γπκλαζηή κπνξείο λα είζαη 100% ζίγνπξε φηη ην πξφγξακκά ζνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο θη απψιεηαο βάξνπο είλαη εηδηθά θηηαγκέλν γηα λα ζνπ δψζεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζην ιηγφηεξν δπλαηφ ρξφλν. Μπαίλοληας ζηελ ηδαληθή θαηάζηαζε Γηα λα εμαζθαιίζεηο ην λα πεηχρεηο γξήγνξα θαη κφληκα απνηειέζκαηα, πξνηείλσ λα πξνζιάβεηο έλαλ Γπκλαζηή πνπ κπνξεί φρη κφλν λα ζε εθπαηδεχζεη, αιιά πνπ επίζεο κπνξεί λα ζνπ παξέρεη θίλεηξα κε ηε κνξθή ηεο παξαθίλεζεο θη επηηπρία κε ηε κνξθή ηνπ λα ζε θξαηάεη ππεχζπλε. Απηνί νη ηέζζεξηο παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ θάλνπλ έλα άηνκν άπαρν, δπλαηφ θαη fit γηα κηα δσή. Οη παξαθάησ ηξεηο ζπκβνπιέο πξφθεηηαη λα κπνπλ βαζχηεξα ζε θάζε ζέκα θαη ζα ζνπ δψζνπλ φια ηα «καξγαξηηάξηα» πνπ ρξεηάδεζαη γηα λα θηάζεηο απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηφρνπο γηα ηε θπζηθή ζνπ θαηάζηαζε. ΤΜΒΟΤΛΗ 1. ΓΙΑΣΡΟΦΗ Δηαηροθή; Νόκηδα όηη κηιούζακε γηα ηο πώς λα γίλεης fit θαη γρακκωκέλε! Η Γηαηροθή παίδεη ηεράζηηο ρόιο ζηελ σγεία θη εκθάληζή ζοσ. Κάποηοη επαγγεικαηίες ζα βεβαηώζοσλ όηη ηα αποηειέζκαηα ηες απώιεηας βάροσς θαη ηες θσζηθής ζοσ θαηάζηαζες βαζίδοληαη ζηο ηη ηρφς κέτρη θη 80%. Ασηό ζεκαίλεη όηη ζα κπορούζες λα θάλεης γσκλαζηηθή όιε κέρα, αιιά αλ ηρφς ζαβούρα, ζα θαλεί ζηο ζώκα ζοσ. Η ιέμε θαη κφλν κπνξεί λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα «καδεπηνχλ» - θαζψο νη έλνρνη ζθέθηνληαη ην κεζεκεξηαλφ ζηα McDonalds πνπ κφιηο έθαγαλ. H δηαηξνθή είλαη έλα ζέκα πνπ νη άλζξσπνη μνδεχνπλ θαξηέξεο νιφθιεξεο λα ην κειεηνχλ, θαη παίξλεη ηφκνπο βηβιία γηα λα ην εμεγήζεηο. Ο ζθνπφο κνπ φκσο είλαη λα ζνπ κάζσ πψο λα θάλεηο κηα πγηεηλή δηαηξνθή πνπ ελζαξξχλεη ην ζψκα ζνπ λα θάςεη ιίπνο, αληί λα ην απνζεθεχεη. Γε ρξεηάδεζαη αθφξεηε επηζηήκε γηα λα ην «πηάζεηο» απηφ. Μηα πγηεηλή δηαηξνθή ρξεηάδεηαη λα είλαη ηζνξξνπεκέλε κε ην θαηάιιειν πνζφ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, βηηακηλψλ θαη κεηάιισλ. Η Ηκεξήζηα πληζηψκελε Πνζφηεηα (RDA) απηψλ ησλ ζηνηρείσλ είλαη έλα θαιφ ζεκείν γηα λα ειέγμεηο ηελ ηδαληθή ζνπ πξφζιεςε. Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα μέξεηο γηα ηε δηαηξνθή είλαη απηφ: Σν λα θάλεηο κηθξά γεχκαηα θάζε 3 ψξεο ζα απμήζεη ην κεηαβνιηζκφ ζνπ θαη ζα κεηψζεη ηελ απνζήθεπζε ιίπνπο. Απηφ είλαη έλα απνδεδεηγκέλν γεγνλφο πνπ νη bodybuilders, ηα κνληέια, νη αζιεηέο θη νη άπαρνη άλζξσπνη γεληθά ηεξνχλ έηζη ζα πξέπεη θη εζχ.

5 Σν λα ηξσο ζσζηά φηαλ μππλάο είλαη δσηηθφ γηα λα ζπάζεηο ηε λεζηεία ζηελ νπνία κπαίλεη ην ζψκα ζνπ θάζε λχρηα. Πεξίπνπ 3-4 ψξεο αθνχ θαο, ην ζψκα ζνπ «θιείλεη» ην κεηαβνιηζκφ ζνπ θαη δξα ζαλ λα ρξεηάδεηαη λα απνζεθεχζεη ηξνθή. Απηή είλαη κηα ζπνπδαία ιεηηνπξγία λα έρεηο αλ μεζπάζεη έλαο ιηκφο θαη δε δεηο θαγεηφ γηα βδνκάδεο. Οχησο ή άιισο, αλ ππάξρεη ιηκφο, ζα ζεο ην ζψκα ζνπ λα δνπιέςεη «απνδνηηθά» απνζεθεχνληαο ιίπνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξγά. Ωζηφζν, δε ζεο ην ζψκα ζνπ λα απνζεθεχεη ιίπνο θαη λα ην θαίεη αξγά ηψξα, ζσζηά; Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη έιιεηςε ηξνθίκσλ ή ιηκφο επί ηεο παξνχζεο (θαη πηζαλφλ λα κελ ππάξρεη ζην άκεζν κέιινλ), ηφηε είλαη πνιχ ελνριεηηθφ φηαλ ην ζψκα ζνπ αξρίδεη λα ζπζζσξεχεη θηιά. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεηο κε ην ζψκα ζνπ φηη είλαη πγηέο, θαινζξεκκέλν θαη δε ρξεηάδεηαη επηπιένλ απνζεθεπκέλν ιίπνο, ρξεηάδεηαη λα επαλα-πξνγξακκαηίζεηο ην κεηαβνιηζκφ ζνπ. Να πσο ζα ην θάλεηο. Ξεθίλα ηε κέξα ζνπ κε έλα κηθξφ γεχκα θαη ζπλέρηζε λα ηξσο κηθξά γεχκαηα θάζε 3 ψξεο πεξίπνπ. Ση ζα πξέπεη λα θαο; Δδψ πξφθεηηαη λα ζνπ δψζσ γεληθέο νδεγίεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε λα θάηζνπκε θάησ καδί λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αθξηβέο ιηπνδηαιπηηθφ δηαηηνιφγην γηα ην δηθφ ζνπ ζψκα. Απηέο νη ζπζηάζεηο είλαη κηα βαζηθή νδεγία γηα πγηεηλά γεχκαηα πνπ δελ πξνσζνχλ ηελ απνζήθεπζε ιίπνπο. Πξσηεΐλε: 20% Λίπνο: 15% Τδαηάλζξαθεο: 65% Κάζε γεχκα πνπ θαηαλαιψλεηο πξέπεη λα έρεη ζεξκίδεο πνπ λα έξρνληαη απφ πξσηεΐλε, πδαηάλζξαθεο θαη ιίπνο. Σν ζψκα ζνπ ρξεηάδεηαη ην θαζέλα απφ απηά ζε κηθξά πνζά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο φηαλ θάλεηο έλα γεχκα κε 90% πδαηάλζξαθεο, 5% ιίπνο θαη 5% πξσηεΐλε, ην ζψκα ζνπ ζα ην ρσλέςεη γξεγνξφηεξα (δειαδή ζα μαλαπεηλάζεη γξεγνξφηεξα) αθφκα θη αλ ην ζεξκηδηθφ πεξηερφκελν είλαη ην ίδην κε έλα γεχκα κε ηα παξαπάλσ πνζνζηά, θαη είλαη πην πηζαλφ λα απνζεθεχζεηο έλα πνζνζηφ ησλ πδαηαλζξάθσλ ζαλ ιίπνο. σκβοσιή 2. ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΗ Τι είναι η Καρδιαγγειακή Προπόνηζη; Η θαξδηαγγεηαθή πξνπφλεζε είλαη νηηδήπνηε θάλεη ηελ θαξδηά ζνπ λα ρηππά ζε κηα απμεκέλε ηαρχηεηα. Απηή ζπκπεξηιακβάλεη ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν, ην πνδήιαην, ην θνιχκπη, ηα αζιήκαηα, ην παηηλάδ ην πηάλεηο ην λφεκα! Η θαξδηαγγεηαθή πξνπφλεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάςεηο ζεξκίδεο θαη λα βειηηψζεηο ηε γεληθή θπζηθή ζνπ θαηάζηαζε. Γηαηί ζα πρέπεη λα προπολώ ηο θαρδηαγγεηαθό κοσ ζύζηεκα; Πεξπάηεκα, ηξέμηκν, πνδήιαην φια θαίλεηαη λα ζέινπλ ηφζν πνιχ πξνζπάζεηα! Γηαηί ζα πξέπεη λα αλαγθάζσ ηνλ εαπηφ κνπ λα ηα θάλεη αθνχ δελ ηα απνιακβάλσ; Δλψ ε

6 θαξδηαγγεηαθή πξνπφλεζε κπνξεί λα κνηάδεη κε αγγαξεία, ζα είζαη πεξηζζφηεξν απφ πξφζπκε λα πεδήμεηο πάλσ ζε έλαλ δηάδξνκν αθνχ δηαβάζεηο ηα παξαθάησ νθέιε ηεο θαξδηαγγεηαθήο πξνπφλεζεο! Απώιεηα Βάροσς Πηζαλφλ ε πην ιαηξεκέλε παξελέξγεηα ηεο θαξδηαγγεηαθήο πξνπφλεζεο είλαη ην ράζηκν εθείλσλ ησλ αλεπηζχκεησλ θηιψλ! Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απφθαζε ηνπ ζψκαηφο ζνπ λα απνζεθεχζεη ιίπνο βαζίδεηαη ζηελ εμίζσζε ηεο Δλέξγεηαο πνπ Καηαλαιψλεηο Καηά ηεο Δλέξγεηαο πνπ Ξνδεχεηο, φζν πεξηζζφηεξε ελέξγεηα μνδεχεηο, ηφζν ιηγφηεξε ελέξγεηα ζα έρεηο γηα λα απνζεθεχζεηο ζηελ θνηιηά, ηνπο γινπηνχο θαη ηνπο κεξνχο ζνπ. Φσζηθή Καηάζηαζε Πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ιαράληαζεο αλεβαίλνληαο έλαλ φξνθν απφ ηηο ζθάιεο; Όρη θαη ην θαιχηεξν ζπλαίζζεκα, έηζη δελ είλαη; Όηαλ μεθπζάο θαη πηάλεηο ηα πιεπξά ζνπ λα πνλάλε, μέξεηο ρσξίο θακηά ακθηβνιία φηη έρεηο ράζεη ηε θφξκα ζνπ! Όηαλ πξνπνλείο ην θαξδηαγγεηαθφ ζνπ ζχζηεκα ζα αξρίζεηο λα βξίζθεηο φηη δελ ράλεηο ηελ αλαπλνή ζνπ ηφζν εχθνια θάησ απφ έληνλε δξαζηεξηφηεηα. Η θαξδηά ζνπ γίλεηαη ηθαλή λα αληιεί πην γξήγνξα φπνηε ρξεηάδεηαη, ρσξίο λα ζε θάλεη λα ιαραληάδεηο. Η θαξδηά ζνπ είλαη ν πην ζεκαληηθφο κπο ηνπ ζψκαηφο ζνπ, θη αλ ζεο λα απνιακβάλεηο ην λέν ζψκα πνπ είζαη έηνηκε λα δεκηνπξγήζεηο, ηφηε δε ζα ήζειεο λα έρεηο θαη κηα πγηή θαξδηά πνπ λα πεγαίλεη καδί κε απηφ; Ξέξσ δπν θαξδηνρεηξνπξγνχο πνπ ζα ζπκθσλνχζαλ καδί κνπ. Πρόιευε Αζζελεηώλ Η θαξδηαθή πξνζβνιή, ην εγθεθαιηθφ, ε ππέξηαζε θαη ν δηαβήηεο είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο αζζέλεηεο απφ ηηο νπνίεο ζα ππεξάζπηδεο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ηελ θαξδηαγγεηαθή πξνπφλεζε. Υάλνληαο ην παξαπάλσ βάξνο θαη θέξλνληαο ην ζψκα ζνπ ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, εμνπιίδεηο ην ζψκα ζνπ θαηά απηψλ θαη πνιιψλ άιισλ αζζελεηψλ. ΤΜΒΟΤΛΗ 3. ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΜΔ ΑΝΣΙΣΑΔΙ Τι είναι η Προπόνηζη με Ανηιζηάζεις; Η πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο είλαη νηηδήπνηε παξέρεη αληίζηαζε θαηά ησλ κπψλ ζνπ. Η πην παξαδνζηαθή πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο είλαη νη αιηήξεο ή νη κπάξεο, αιιά κπνξεί λα πάξεη θαη πνιιέο άιιεο κνξθέο επίζεο. Σα κεραλήκαηα κε ηξνραιίεο θαη θαιψδηα παξέρνπλ ζεκαληηθή αληίζηαζε, φπσο θη νη ειαζηηθνί ηκάληεο. Σν λα ρξεζηκνπνηείο ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο ζνπ είλαη έλαο άιινο ηξφπνο λα παξέρεη ζην ζψκα ζνπ αληίζηαζε. ήκεξα έρεηο πνιιέο επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο αιιά έρνπλ φιεο έλα πξάγκα θνηλφ ζα ζνπ αιιάμνπλ ηε δσή! Γηαηί λα ζεθώλω βάρε;

7 Να ζεθψλεηο βάξε απηφ δελ είλαη θάηη πνπ θάλνπλ νη ζθιεξνί άληξεο ηψξα πηα; Δλλνψ, ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ην έιεγμα, νη πην επηηπρεκέλεο κνπ πειάηηζζεο δελ έρνπλ γξαθηεί γηα θαλέλα πξνζερέο bodybuilding show. «Μα δε ζέιφ λα θαίλοκαη κσώδες θη ογθώδες.» Γε κπνξψ λα ζνπ πσ πφζεο θνξέο έρσ ιάβεη απηή ηελ αληίδξαζε απφ ηηο γπλαίθεο φηαλ ηηο ελζαξξχλσ λα ζεθψλνπλ βάξε! Σν θξίζηκν πξάγκα εδψ είλαη φηη πξνθεηκέλνπ λα είζαη fit θαη γξακκσκέλε ΠΡΔΠΔΙ λα ζεθψλεηο βάξε! Όρη, κε κνπ δίλεηο εθείλν ην ηξνκαγκέλν χθνο! Η πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο κπνξεί θπξηνιεθηηθά λα αιιάμεη νιφθιεξν ην ζψκα ζνπ, ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ απηνπεπνίζεζε θη απηνεθηίκεζή ζνπ, αιιά ην πην ζεκαληηθφ, ε πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη ην θαιχηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο πνηέ λα θάλεηο γηα λα θξαηήζεηο ην ζψκα ζνπ λα θαίλεηαη 10 ρξφληα λεφηεξν θαη λα ληψζεηο ην ίδην. πλέρηζε λα δηαβάδεηο γηα λα κάζεηο ηα νθέιε ηεο Πξνπφλεζεο κε Αληηζηάζεηο. Μεηαβοιηζκός Η πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο είλαη ην έλα πξάγκα πνπ θάλνπκε πνπ αλεβάδεη ην κεηαβνιηζκφ καο γηα ψξεο κεηά απφ κηα πξνπφλεζε. Οη θαξδηαγγεηαθέο πξνπνλήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο θη απαξαίηεηεο, αιιά, κεηά απφ κηα ψξα ηξεμίκαηνο, ν κεηαβνιηζκφο ζνπ αλεβαίλεη γηα ιηγφηεξν απφ κηα ψξα πξνηνχ πάεη πάιη θάησ ζην θπζηνινγηθφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο ζα απμήζεη ην κεηαβνιηζκφ ζνπ κφληκα, θπξηνιεθηηθά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην λα ζεθψλεηο βάξε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα δηαδηθαζία πνπ «ραιάεη» ηνλ κπτθφ ηζηφ θαη ηνλ μαλαρηίδεη δπλαηφηεξν, ζθηθηφηεξν θαη πην ηνληζκέλν. Απηή ε δηαδηθαζία παίξλεη ρξφλν θη ενέργεια ή αλλιώς θερμίδες. Με ην πνπ πξνζζέζεηο κπτθφ ηφλν ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή ζην ζψκα ζνπ, ζα παίξλεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα γηα λα δηαηεξήζεηο απηφλ ηνλ κπ. Έηζη λα ε πεξίιεςε ηνπ γηαηί ε πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο πξνάγεη ηφζν ην κεηαβνιηζκφ: Όηαλ πξνπνλείζαη κε βάξε «ραιάο» κπτθέο ίλεο, πνπ παίξλεη ελέξγεηα λα μαλαρηηζηνχλ, θη φηαλ απηνί νη κχεο μαλαρηηζηνχλ είλαη πην ζθηθηνί, πην ηνληζκέλνη, πην δπλαηνί θαη ηψξα ζέινπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα γηα λα δηαηεξεζνχλ. Ωο εθ ηνχηνπ: έλαο πςειφηεξνο κεηαβνιηζκφο φιε κέξα. Απιφ, θη φκσο ηφζν απνηειεζκαηηθφ! 1 θηιφ κπψλ θαίεη πεξίπνπ 100 ζεξκίδεο ηε κέξα 1 θηιφ ιίπνπο θαίεη 8 ζεξκίδεο ηε κέξα Σοληζκέλο θαη Γρακκφκέλο

8 Η πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο είλαη ππεχζπλε γηα ην φκνξθν, ηνληζκέλν θαη γξακκσκέλν ζψκα πνιιψλ αζιεηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε ζην θνκκάηη ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ε πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο «ραιάεη» κπτθέο ίλεο, έηζη ψζηε απηέο λα μαλαρηηζηνχλ δπλαηφηεξεο. Απηέο νη δπλακσκέλεο ίλεο, είλαη πην ππθλέο απφ ηηο πην αδχλακεο πνπ αληηθαζηζηνχλ, έρνληαο έηζη ζαλ απνηέιεζκα κηα πην ζθηθηή αίζζεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ μέξνπκε φηη νη κχεο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ην ιίπνο, είλαη αζθαιέο λα ππνζέζνπκε φηη φηαλ απμάλεηο ηνπο κχεο ζνπ, κεηψλεηο ην ιίπνο ζνπ επίζεο. (Με ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη ε ζεξκηδηθή ζνπ πξφζιεςε δελ απμάλεηαη θη φηη νη θαξδηαγγεηαθέο ζνπ δξαζηεξηφηεηεο δε κεηψλνληαη.) Λφγσ απηήο ηεο κείσζεο ζε ιίπνο, ην ζρήκα ησλ κπψλ ζνπ ζα μεθηλήζεη λα απνθαιχπηεηαη κέζσ ηεο απνβνιήο ηνπ επηπιένλ ιηπψδνπο ηζηνχ πνπ ηνπο θαιχπηεη. Απηή είλαη ε «γξάκκσζε»! Τγηής Οζηηθή Πσθλόηεηα Ξέξεηο φηη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παίξλνπλ ηε δηάγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο θάζε κήλα; Ξέξεηο επίζεο πνηνο είλαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο ηξφπνπο λα πξνιάβεηο λα έρεηο απηή ηε ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ζην δηθφ ζνπ ζψκα; Οη γηαηξνί ιέλε φηη ε πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο είλαη κία απφ ηηο θαιχηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξείο λα θάλεηο γηα λα δπλακψζεηο ηα θφθαιά ζνπ θαη λα απσζήζεηο ηελ νζηενπφξσζε. Όηαλ νη κχεο ζνπ αληηζηέθνληαη θαηά ηνπ βάξνπο πνπ ζπξψρλεηο ή ηξαβάο, ηα θφθαιά ζνπ επίζεο ηξαβηνχληαη δπλαηά απφ ηνπο ηέλνληεο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ζνπ. Απηφ ην δπλαηφ ηξάβεγκα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα νζηά ζνπ λα γίλνληαη δπλαηφηεξα γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ ελδπλάκσζε ησλ κπψλ ζνπ. Αλ νη κχεο ζνπ ήηαλ δπλαηφηεξνη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο/ηέλνληέο ζνπ, ζα μεθφιιαγαλ απφ ηα νζηά ζνπ. Σν ζψκα ζνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα καζαίλεη απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ δίλνληαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη γηα λα απνδψζεη θαιχηεξα. Άιια οθέιε από ηελ Προπόλεζε Αληηζηάζεφλ Απμεκέλε δχλακε Βειηησκέλνο ζπληνληζκφο Απμεκέλε απηνπεπνίζεζε θη απηνεθηίκεζε Δλδνξθίλεο πνπ ζε θάλνπλ λα ληψζεηο θαιά ΣΟ ΤΝΣΡΙΒΑΝΙ ΣΗ ΝΔΟΣΗΣΑ Λνηπφλ, ηα κπζηηθά ηεο κφληκεο απψιεηαο βάξνπο απνθαιχθζεθαλ. Γελ ππάξρνπλ ράπηα λα πάξεηο, κεραλήκαηα λα αγνξάζεηο ή αλαπλεπζηηθέο ηερληθέο λα κάζεηο. Μέρξη ηψξα έρεηο πεηζηεί φηη ε πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο καδί κε ηελ θαξδηαγγεηαθή πξνπφλεζε θη έλα εμαηνκηθεπκέλν δηαηξνθηθφ πιάλν πξφθεηηαη λα αμίδνπλ ην ρξφλν ζνπ.

9 Σν λα ζνπ δψζσ απιά απηέο ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη αξθεηφ. Αλ έθαλα κφλν απηφ, θαη ζηακαηνχζα εθεί, απιά δε ζα έθαλα απηφ πνπ είλαη ζσζηφ νχηε γηα κέλα νχηε γηα ζέλα. Έηζη, ζα πξνρσξήζσ παξαθάησ γηα λα εμαζθαιίζσ φηη ζα ιάβεηο ηελ πην αθξηβή ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο θπζηθήο ζνπ θαηάζηαζεο θαη ηεο απψιεηαο βάξνπο ζνπ. Παξαθάησ ζα βξεηο έλα link κε κηα έθπησζε 50% γηα ην Πξφγξακκα κνπ Άζθεζεο θαη Γηαηξνθήο Φπζηθήο Οξκνληθήο Δλίζρπζεο γηα Γξήγνξε Απψιεηα Βάξνπο θαη Λίπνπο ζε DVD Burn Fat Fast. Αθξηβψο, ζην link απηφ ζα βξεηο ην θνξπθαίν κνπ πξφγξακκα αδπλαηίζκαηνο επηζηεκνληθήο αηρκήο Burn Fat Fast κε 90% έθπησζε! Σν κφλν πνπ έρεηο λα θάλεηο ηψξα είλαη λα θάλεηο θιηθ ζε απηφ ην link πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο ζε ιίγεο κέξεο θαη λα πξνκεζεπηείο ην δηθφ ζνπ αληίηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή ηε ζηηγκή, εδψ θαη ηψξα, έρεηο λα πάξεηο κηα απφθαζε. Μπνξείο λα κπεηο εδψ, λα πξνκεζεπηείο ην δηθφ ζνπ αληίηππν ηνπ Burn Fat Fast θαη λα θάλεηο ην πξψην βήκα γηα λα πεηχρεηο ην ζψκα πνπ αμίδεηο Ή κπνξείο λα κελ θάλεηο ηίπνηα, θαη λα πέζεηο ζηελ παγίδα ηεο αλαβνιήο. ε παξαθαιψ, ιάβε δξάζε ηψξα ελψ είλαη αθφκα θξέζθν ζην κπαιφ ζνπ. Μπεο εδψ ηψξα θη αο μεθηλήζνπκε ην ηαμίδη ηεο απψιεηαο βάξνπο θαη ηεο θπζηθήο ζνπ θαηάζηαζεο καδί. ηελ πγεία θη επεμία ζνπ, Πάξεο ΤΓ. Μπεο εδψ ζήκεξα, θαη δεο γηαηί είκαη ν κφλνο Γπκλαζηήο ζηελ Διιάδα πνπ εγγπάηαη απνηειέζκαηα ή ηα ρξήκαηά ζνπ πίζσ! ΤΤΓ. ε ιίγνπο κφλν κήλεο απφ ζήκεξα, ζα θνηηάο πίζσ απηή ηελ απφθαζε ζαλ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο πνπ πήξεο πνηέ αιιά φια μεθηλνχλ κε έλα απιφ θιηθ εδψ. Κάλην ηψξα.

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα