ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013"

Transcript

1 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

2 26 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 6 ΜΑΡΣΗΟΤ 2013 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΌΛΟΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ (14:00-18:00) ΠΑΡΑΓΗΓΟΤΝ ΣΗ ΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ! ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΛΑΣΤ ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ Ή ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΗ ΘΑ ΠΑΡΩ ΜΑΕΗ ΜΟΤ 1. Αίηεζε κεραλνγξαθηθό δειηίν 2. Σαπηόηεηα 3. Βεβαίσζε αηνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ επξώ γηα θάζε κάζεκα πξόζβαζεο, 50 επξώ γηα όζνπο ζα εμεηαζηνύλ ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία. Γηα ηξαηησηηθέο ζρνιέο - Βεβαίσζε από ην ηξαηνινγηθό γξαθείν ΑΜ/Κιάζε - Λεπθό Πνηληθό Μεηξών από ηελ Αζηπλνκία ΣΖ ΤΝΔΥΔΗΑ ΣΔΛΝΩ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΜΤΝΑ ΣΑ ΠΗΟ ΠΗΟ ΠΑΝΩ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΗ: - Σελ ζπκπιεξσκέλε αίηεζε-κεραλνγξαθηθό δειηίν - Πηζηνπνηεκέλν θσηναληίγξαθν Κππξηαθήο ηαπηόηεηαο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη σο ηζαγέλεηα ε Κππξηαθή ην νπνίν κπνξνύλ λα πηζηνπνηνύλ κόλν νη Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιίηε ή θαη ην γξαθείν ηύπνπ θαη Πιεξνθνξηώλ. *Πξνηηκόηεξν λα παξαδώζεηε ηηο αηηήζεηο κέρξη 4 Μαξηίνπ. Μεηά ηηο 6 Μαξηίνπ δελ ζα επηηξέπεηαη θακία απνιύησο αιιαγή. 1

3 Γ Δ Ν Η Κ Δ Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Δ Γ Η Α Σ Ο Τ Σ Δ Λ Δ Η Ο ΦΟ Η Σ Ο Τ Μ ΑΘ Ζ Σ Δ / Σ Ρ Η Δ ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Υνξήγεζε απνιπηεξίνπ ζηνπο ηειεηόθνηηνπο καζεηέο Υνξήγεζε ηνπ «πηζηνπνηεηηθνύ πξόζβαζεο» θαη ηνπ «γεληθνύ βαζκνύ θαηάηαμεο» (ηζρύνπλ κόλν γηα ηε ρξνληά πνπ ρνξεγνύληαη) Πξόζβαζε ζηα ΑΑΔΙ Κύπξνπ θαη Διιάδαο θαη ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο Γπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο ππνηξνθηώλ Γεληθόο Βαζκόο Καηάηαμεο ν κέζνο όξνο ησλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία εμεηάζηεθε ν ππνςήθηνο ζηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο γηα ζθνπνύο πξόζβαζεο. Δμάγεηαη από ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα επηπέδνπ Παλεπηζηεκίνπ, ή ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα επηπέδνπ ΑΞΙΚ θαη ΣΔΙ. Με ηνλ «Γεληθό Βαζκό Καηάηαμεο» νη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε ζηα Παλεπηζηήκηα Κύπξνπ θαη Διιάδαο θαη ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο. Σα εμεηαδόκελα καζήκαηα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πξόζβαζεο. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ ην πνιύ ζε πέληε (5) καζήκαηα πξόζβαζεο θαη ζε δύν (2) επηπξόζζεηεο εηδηθέο εμεηάζεηο Δηδηθέο Δμεηάζεηο Πξαθηηθή Γνθηκαζία, Αξκνλία-Τπαγόξεπζε Μνπζηθνύ Κεηκέλνπ. Ο θάζε ππνςήθηνο εμαζθαιίδεη κόλν έλα «γεληθό βαζκό θαηάηαμεο», αλεμάξηεηα από ην πόζα θαη πνηα καζήκαηα εμεηάζηεθε ή από ηα πόζα θαη πνηα Δπηζηεκνληθά Πεδία δήισζε. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε 1 ή 2 Δπηζηεκνληθά Πεδία ζηελ θάζε αίηεζε. Γύν δηαθνξεηηθέο αηηήζεηο: Κύπξνπ κε απεξηόξηζην αξηζκό επηινγώλ Διιάδαο κέρξη 40 επηινγέο Γηα εηζδνρή ζηα ΑΔΙ (παλεπηζηήκηα) απαηηείηαη εμέηαζε ζε 4 καζήκαηα Γηα εηζδνρή ζηα ΣΔΙ θαη ΑΞΙΚ απαηηείηαη εμέηαζε ζε 3 καζήκαηα 2

4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΓΚΤΠΡΗΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Η ππνβνιή αηηήζεσλ ζα δηαξθέζεη επηά εξγάζηκεο κέξεο, από ηελ Σξίηε 26 Φεβξνπαξίνπ 2013 κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 6 Μαξηίνπ 2013 (14:00-18:00). Οη ηειεηόθνηηνη ηνπ ζρνιείνπ καο ζα πιεξώλνπλ ηα ηέιε ησλ εμεηάζεσλ θαη ζα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην Γπκλάζην Πιαηύ Αγιαληδηάο ή ζην Γπκλάζην Αγίνπ Βαζηιείνπ ζηε Λεπθσζία ζε ιεηηνπξγό ηεο Τπεξεζίαο Δμεηάζεσλ. Όζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο κόλν γηα ζθνπνύο απόιπζεο δελ ζα θαηαβάιινπλ νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθό πνζό. Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ νη ηειεηόθνηηνη: Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην Κέληξν πγθέληξσζεο Αηηήζεσλ, νη ππνςήθηνη πνπ είλαη Κύπξηνη ππήθννη, ζα παξνπζηάδνπλ: α) ηελ θππξηαθή ηνπο ηαπηόηεηα β) Βεβαίσζε αηνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ. γ) Τπνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό Λεπθνύ Πνηληθνύ Μεηξώνπ θαη βεβαίσζε ηνπ ηξαηνινγηθνύ Γξαθείνπ κε ΑΜ/ΚΛΑΗ. Ο θάζε ππνςήθηνο, αθνύ παξνπζηάζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ Τπεύζπλν ηνπ ΚΑ, θάζεηαη δίπια ζε αξκόδην άηνκν γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Σν αξκόδην γηα ζθνπνύο θαηαρώξεζεο άηνκν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην, θαηαρσξεί ειεθηξνληθά όια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαζώο επίζεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ ππνςεθίνπ (καζήκαηα απόιπζεο, καζήκαηα πξόζβαζεο, Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη ζπγθεθξηκέλα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα). Η δηαδηθαζία απηή αλακέλεηαη λα δηαξθεί ιίγα ιεπηά. εκεηώλεηαη όηη ην ινγηζκηθό είλαη ξπζκηζκέλν ώζηε λα ειέγρεη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο πξόζβαζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγό Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ Αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζα δίδεηαη ζηνλ ππνςήθην. Αλ ν ππνςήθηνο είλαη βέβαηνο γηα ηηο επηινγέο ηνπ, ηόηε ζα ηππώλνληαη δύν αληίγξαθα ηεο αίηεζεο. Αθνινύζσο απηά, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ ΚΑ θαη ηνλ ππνςήθην, ζα παίξλεη ην έλα ν ππνςήθηνο ελώ ην άιιν ζα αξρεηνζεηείηαη ζην ΚΑ πξνζσξηλά κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ όπνπ ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.. εκεηώλεηαη όηη νπνηαδήπνηε ιάζε ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο βαξύλνπλ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α αθνύ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ/ηεο, επηθπξώλεη ηελ νξζόηεηα ηεο αίηεζεο. ΝΑ ΘΤΜΑΣΔ: Ο Οδεγόο Δμεηάζεσλ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν - θαη δηαηίζεηαη θαη ζηα βηβιηνπσιεία. Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε πξηλ πξνζέιζεηε ζην ΚΑ. Δίζαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξνζέιζεηε ζην ΚΑ έζησ θαη αλ ζα εμεηαζηείηε κόλν γηα ζθνπνύο απόιπζεο. Σν απόγεπκα ζα πξνζέιζεηε ζην ΚΑ γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο αίηεζήο ζαο θαη όρη γηα λα πάξεηε ζπκβνπιέο ή νδεγίεο γηα ην πώο ζα ηελ ζπκπιεξώζεηε. Ρσηήζηε ηε ύκβνπιν γηα νπνηεζδήπνηε απνξίεο έρεηε θαηά ηηο ώξεο ηνπ ρνιείνπ, αθνύ πξώηα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηελ αίηεζε θαη ηνλ Οδεγό Δμεηάζεσλ. 3

5 Σα ηέιε ησλ Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ θαζνξίζηεθαλ ζε 25 γηα θάζε εμεηαδόκελν κάζεκα πξόζβαζεο. Σν θόζηνο γηα ηηο Γξακαηηθέο ρνιέο, ηελ Πξαθηηθή Γνθηκαζία θαη ηελ εμέηαζε ησλ ρνιώλ Καιώλ Σερλώλ είλαη 50. Σα εμεηαδόκελα καζήκαηα πνπ ζα δειώζεηε αθνξνύλ ηα ΑΑΔΗ Κύπξνπ θαη Διιάδαο. ηελ αίηεζε ζεκεηώλνληαη επηινγέο πξνηίκεζεο κόλν γηα ηηο ρνιέο ηεο Κύπξνπ. Γηα ηελ Διιάδα, ην κεραλνγξαθηθό ζα ζπκπιεξσζεί ηνλ Ηνύιην κε δηαδηθαζία πνπ ζα νξίζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Διιάδαο. Αλ δελ έρεηε βγάιεη ηαπηόηεηα αθόκα, ζπεύζεηε λα ην θάλεηε ακέζσο. H δήισζε πξνηίκεζεο θάζε ππνςεθίνπ είλαη νξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπιεξσζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηε ιήμε ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. Κακία αιιαγή δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ηηο 6 Μαξηίνπ γη απηό ζθεθηείηε θαιά ΣΩΡΑ! ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Οη ζέζεηο ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο ηεο Διιάδαο θαηαλέκνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ, γη απηό θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε / κεραλνγξαθηθό δειηίν ηεο Κύπξνπ. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Αλώηεξα θαη Αλώηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηεο Διιάδαο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν Άκπλαο αληίγξαθν ηεο αίηεζεο / κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ ζπκκεηνρήο ζηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο 2013, καδί κε όια ηα άιια απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά: Πηζηνπνηεκέλν θσηναληίηππν Κππξηαθήο ηαπηόηεηαο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη σο Ιζαγέλεηα Κππξηαθή Τπεθνόηεηα. Bεβαίσζε ηνπ ηξαηνινγηθνύ Γξαθείνπ κε ΑΜ/ΚΛΑΗ. Πξσηόηππν πξόζθαηνπ Πνηληθνύ Μεηξώνπ, κε εκεξνκελία έθδνζεο όρη πέξαλ ηνπ ελόο κελόο, όηη δελ εθθξεκεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ ππνςεθίνπ. Βεβαίσζε Λεηηνπξγνύ Μεηαλάζηεπζεο, γηα όζνπο γελλήζεθαλ ζην εμσηεξηθό, ή ν παηέξαο δελ είλαη Κύπξηνο, όηη θαηέρνπλ ηελ Κππξηαθή Τπεθνόηεηα. Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή λα ηα παξαδώζνπλ δηα ρεηξόο ζηε δηεύζπλζε: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΜΤΝΑ (Τπότιν κ. Μαίπηρ Έκηυπορ, 1ορ Όποθορ) Εμμανοςήλ Ροφδη 4, Σ.Κ. 1432, Άγιοι Ομολογηηέρ Λεςκυζία,Σηλ.:

6 Πξαθηηθή Γνθηκαζία Γηα ηελ εμέηαζε ηεο Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο, πξέπεη λα γίλεηαη ε απνζηνιή ηαηξηθήο βεβαίσζεο από ηδηώηε ή θπβεξλεηηθό γηαηξό παζνιόγν ή θαξδηνιόγν ζην γξαθείν ησλ Δπηζεσξεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο κέρξη ηηο 26 Απξηιίνπ 2013 όπσο θαη βεβαηώζεηο από νκνζπνλδίεο αζιεκάησλ. (Οδεγόο Δμεηάζεσλ 2013, Σόκνο Α, ζει. 20). Η Πξαθηηθή Γνθηκαζία αλακέλεηαη λα είλαη δύζθνιε εμέηαζε αθνύ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα αζιεηέο/ηξηεο ή άηνκα πνπ δηαθξίλνληαη ζηε Γπκλαζηηθή, νπόηε κελ ππνηηκήζεηε ηε δπζθνιία ηεο. ρνιέο Καιώλ Σερλώλ Οη Δμεηάζεηο γηα ηελ Αλώηαηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ Αζήλαο, ην Σκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ην Σκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζα δηεμαρζνύλ ζηε Λεπθσζία, ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ Η ππνβνιή αίηεζεο ζα γίλεη ηνλ Ινύιην ηνπ Γξακαηηθέο ρνιέο Γηα ηηο Γξακαηηθέο ρνιέο ηεο Διιάδαο ελδέρεηαη λα παξαρσξεζεί από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ηεο Διιάδαο, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ, αξηζκόο ζέζεσλ κέζσ ησλ Παγθππξίσλ Δμεηάζεσλ, ζα παξαρσξεζεί επίζεο θαη αξηζκόο ππνηξνθηώλ από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ (Ι.Κ.Τ.Κ). Οη εμεηάζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλνληαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ. Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηελ έθζεζε ηδεώλ θαη πξνθνξηθή εμέηαζε (κνλόινγνο από αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, κνλόινγνο από θιαζηθό ή ζύγρξνλν ζεαηξηθό έξγν, απαγγειία πνηήκαηνο, απηνζρεδηαζκόο θαη ηξαγνύδη). Γηεθδίθεζε ζέζεο γηα ηα ΑΑΔΗ ηεο Διιάδαο ζπκπιεξώλνληαη ειεθηξνληθά ηνλ Ινύιην. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα δειώζνπλ πξνηίκεζε γηα 40 ην πνιύ Σκήκαηα, ελώ δηθαηνύληαη λα επηιέμνπλ Σκήκαηα από δύν ην πνιύ Δπηζηεκνληθά Πεδία. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ ειιεληθώλ ΑΑΔΙ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηά ε Διιάδα, ηα νπνία, κε βάζε ηηο κέρξη ηώξα ζρεηηθέο νδεγίεο, είλαη ηα εμήο: Αίηεζε κεραλνγξαθηθό δειηίν ππνςεθίνπ Φσηνηππία δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ Μία (1) θσηνγξαθία κηθξνύ κεγέζνπο Πξσηόηππνο ηίηινο απόιπζεο ή απνδεηθηηθό απόιπζεο επηθπξσκέλν από ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ Βεβαίσζε κε ην «γεληθό βαζκό θαηάηαμεο - πξόζβαζεο» Βεβαίσζε ππεθνόηεηαο/θαηαγσγήο πνπ λα δείρλεη ηελ ππεθνόηεηα θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ (ζα ζηαιεί ηαρπδξνκηθώο) Βεβαίσζε από ην ζρνιείν απνθνίηεζεο, πνπ λα πηζηνπνηεί όηη ν ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξώζεη κε πιήξε θνίηεζε ηελ ηειεπηαία ηάμε, από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο (έληππν Π1) (από ηε γξακκαηεία). 5

7 Σνλίδεηαη όηη αλ θάπνηνο ππνςήθηνο επηζπκεί λα δηεθδηθήζεη ζέζε κόλν ζηελ Διιάδα, ε πξόζβαζή ηνπ ζα γίλεη θαη πάιη κέζσ ησλ Παγθύπξησλ εμεηάζεσλ. Οη ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο «Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» ππνβάιινπλ καδί κε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο θαη εηδηθή αίηεζε πξνο ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ γηα παξνρή δηεπθνιύλζεσλ. Σα Δμεηαζηηθά Κέληξα ζα θαζνξηζηνύλ θαη ζα αλαθνηλσζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 18 Απξηιίνπ Οη ππνςήθηνη ζα ελεκεξσζνύλ αηνκηθά κε επηζηνιή, ηνπιάρηζηνλ δύν βδνκάδεο πξηλ από ηελ Δμέηαζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δμεηαζηηθό Κέληξν ζην νπνίν ζα παξαθαζίζνπλ γηα θάζε κάζεκα πνπ έρνπλ δειώζεη. Οη ππνςήθηνη πνπ παξαθάζεληαη ζηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο κόλν γηα ζθνπνύο απόιπζεο, ελεκεξώλνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δμεηαζηηθό Κέληξν ζην νπνίν ζα παξαθαζίζνπλ γηα θάζε κάζεκα από ην ρνιείν καο. Έιιελεο απόθνηηνη ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην εμσηεξηθό εκεηώλεηαη όηη νη απόθνηηνη ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κύπξνπ πνπ πξόθεηηαη λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε ζηα ΑΔΙ ηεο Διιάδαο απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ θαηεγνξία ησλ «Οκνγελώλ», δε ρξεηάδνληαη «γεληθό βαζκό θαηάηαμεο - πξόζβαζεο» (ηζρύεη ν γεληθόο βαζκόο ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο θαη ν βαζκόο ηνπο ζηελ εμέηαζε Νενειιεληθή Γιώζζα) θαη δε δεζκεύνληαη από ηνπο πεξηνξηζκνύο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ νκνγελώλ ζα αλαθνηλσζνύλ ηνλ Ινύιην ηνπ 2013 από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Διιάδαο. Δηδηθά θξηηήξηα γηα Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ή ΣΔΠΑΚ (ππεξάξηζκεο ζέζεηο λννπκέλνπ όηη θαιύπηεηαη ην 80% ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαθηένπ): Κύπξηνη ππνςήθηνη από νηθνγέλεηεο παζόλησλ, απόξσλ, νξθαλώλ, κε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ή άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα απνηαζνύλ απεπζείαο ζηα Παλεπηζηήκηα ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Α θαηαλνκήο (30 Ινπλίνπ 2 Ινπιίνπ). Οη εμεηάζεηο γηα ην κάζεκα ηεο Γαθηπινγξαθίαο θαη Οιπκπηαθήο παηδείαο ζα αλαθνηλσζνύλ αξγόηεξα. 6

8 ΓΔΝΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ Γήισζε καζεκάησλ γηα ζθνπνύο απόιπζεο Γήισζε καζεκάησλ γηα ζθνπνύο πξόζβαζεο Κύπξνπ θαη Διιάδαο Σκήκαηα Κύπξνπ ηξαηησηηθέο ρνιέο Γξακαηηθέο ρνιέο Οη Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηαμύ 17 Μαΐνπ θαη 10 Ινπλίνπ Ηνύληνο Γεληθόο Βαζκόο Απνιπηεξίνπ, Γεληθόο Βαζκόο Καηάηαμεο Απνηειέζκαηα γηα ΑΑΔΙ Κύπξνπ, Ηνύιηνο Αύγνπζηνο / επηέκβξεο Τπνβνιή Μεραλνγξαθηθνύ γηα ΑΑΔΙ Διιάδαο 1-10 Ινπιίνπ Δμαγσγή Απνηειεζκάησλ γηα ΑΑΔΙ Διιάδαο 7

9 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ (κέζσ Mozila) Γηαδξαζηηθό Λνγηζκηθό Βνήζεκα (δεμηά ζηελ νζόλε) o Ο ρξήζηεο δειώλεη ηα Δπηζηεκνληθά Πεδία πνπ ηνλ/ηελ ελδηαθέξνπλ o Σα καζήκαηα πνπ ζα εμεηαζηεί γηα πξόζβαζε o Βιέπεη ζηελ νζόλε ή/θαη εθηππώλεη ηηο ζρνιέο πνπ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε γηα Κύπξν θαη Διιάδα ηελ ίδηα ζειίδα θάησ από ηνλ ηίηιν Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο ζα βξείηε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εμεηάζεηο. Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο (Τ..Δ.Α) o Δμεηαδόκελα Μαζήκαηα 2013, 2014, 2015 o Πεξηνξηζκνί Πξόζβαζεο θαη Καηάηαμε ρνιώλ ζηα Δπηζηεκνληθά Πεδία γηα ην 2013, 2014, πληποθοπίερ για ηα ημήμαηα Ελληνικών Πανεπιζηημίυν - Πανεπιζηήμιο Κύππος - Σεσνολογικό Πανεπιζηήμιο Λεμεζού - Ίδπςμα Κπαηικών Τποηποθιών Κύππος - Απσή Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Δςναμικού παπαθέηει έπεςνερ για ηα διάθοπα επαγγέλμαηα - Επιλέγω Παγκύππιερ Εξεηάζειρ ->Αποηελέζμαηα για να δω ηην βαθμολογία μος με βάζη ηον κωδικό μος. 8

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π.

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. Διεύθυνση: Μάρνη 56 104 37 Αθήνα Web: www.seppp.gr E. mail: contact@seppp.gr Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα