Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων που χρησιµοποιούνται στη µετρολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων που χρησιµοποιούνται στη µετρολογία"

Transcript

1 Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων που χρησιµοποιούνται στη µετρολογία Εισαγωγικό σηµείωµα Η επεξεργασία του σχεδίου αγγλο-ελληνικού λεξικού µετρολογικής ορολογίας έγινε από την Επιστηµονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), υλοποιώντας σχετική απόφαση του 3 ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας (Κύπρος, Φεβρουάριος 2010). Τα µέλη της ΕΕ, ξεκίνησαν την επεξεργασία ενός σύντοµου λεξικού όρων µετρολογίας, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που παρουσιάζει το εγχείρηµα. Είναι γεγονός ότι η επί πολλά έτη απουσία µιας κοινά συµφωνηµένης ελληνικής µετρολογικής ορολογίας, σε συνδυασµό µε την γρήγορη ανάπτυξη των µετρολογικών δραστηριοτήτων την τελευταία δεκαετία, άφησε ελεύθερο το πεδίο σε προσωπικές µεταφραστικές προσεγγίσεις, οι οποίες ρίζωσαν σε κάποιο βαθµό. Αποτέλεσµα της µεταφραστικής αυτής ακαταστασίας είναι η συχνή συνύπαρξη πολλαπλών εκδοχών, λιγότερο ή περισσότερο δόκιµων, για τους ίδιους όρους. Αν και η ευρέως διαδεδοµένη χρήση της αγγλικής µετρολογικής ορολογίας έχει περιορίσει τις παρενέργειες από την απουσία µιας επίσηµης µεταφραστικής εκδοχής, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σύγχυσης και παρερµηνειών, λόγω διαφορετικών επιλογών απόδοσης στα ελληνικά της ορολογίας αυτής. Οι γενικές γραµµές στις οποίες βασίστηκε η προσπάθεια απόδοση της αγγλικής ορολογίας µετρολογίας στα ελληνικά και η δηµιουργία του αγγλο-ελληνικού λεξικού, συνοψίζονται στα ακόλουθα:: 1. Σκοπός είναι αρχικά η επεξεργασία ενός σχεδίου λεξικού πρότασης το οποίο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση. Η ΕΕ στη συνέχεια δεσµεύεται να λάβει σοβαρά υπόψη τις όποιες προτάσεις και παρατηρήσεις, πριν προχωρήσει στην οριστικοποίηση του λεξικού. 2. Η απόδοση της αγγλικής ορολογίας στα ελληνικά περιορίστηκε συνειδητά σε όρους, η µετάφραση των οποίων έχει πρακτική χρησιµότητα για τον ενασχολούµενο µε τη µετρολογία, κατανοώντας ωστόσο ότι συχνά τα σύνορα µεταξύ µετρολογικής και λοιπής τεχνικής ορολογίας δεν είναι δυνατόν να οριστούν µε σαφήνεια. Είναι εποµένως αναµενόµενο, ορισµένοι να παρατηρήσουν ότι περιλαµβάνονται όροι που δεν αφορούν τη µετρολογία και, άλλοι αντίθετα, να εστιαστούν σε όρους που απουσιάζουν. Τίποτε ωστόσο δεν εµποδίζει τη συνεχή επικαιροποίηση του λεξικού, µε προσθήκη αφαίρεση η τροποποίηση του περιεχοµένου του. 3. Η απόδοση στα ελληνικά θα πρέπει να συνυπολογίζει, κατά το δυνατόν, την ετυµολογική εγκυρότητα, τη νοηµατική σαφήνεια, τη συνάφεια µε το αντικείµενο, τη χρηστικότητα και την ενδεχόµενη ύπαρξη ελληνικής ορολογίας η οποία έχει εκ των πραγµάτων επιβληθεί στην πράξη. Η πείρα έχει αποδείξει ότι η εµµονή σε µία µόνο από τις παραµέτρους αυτές µπορεί να οδηγήσει σε ατέρµονες συζητήσεις µε αµφίβολο τελικό αποτέλεσµα. 4. Θα πρέπει να επιδιωχθεί, στο µέτρο του εφικτού, η συµβατότητα µε άλλα υφιστάµενα αγγλοελληνικά λεξικά τεχνικής ορολογίας, χωρίς αυτό να είναι απόλυτος κανόνας. 5. Για ορισµένους όρους είναι σκόπιµη η ύπαρξη εναλλακτικών αποδόσεων στα ελληνικά, είτε γιατί αυτές χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές συνθήκες, είτε γιατί είναι εξίσου αποδεκτές. Η ΕΕ της Ένωσης καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµβάλουν στη διαβούλευση αυτή, προτείνοντας προσθήκες, τροποποιήσεις ή ερµηνευτικά σχόλια. Οι παρεµβάσεις πρέπει να αποστέλλονται στη HellasLab συνοδευόµενες, όταν αυτό είναι αναγκαίο, από την ανάλογη τεκµηρίωση. Η Επιστηµονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

2 Αγγλικός Όρος Ελληνικός Όρος Εναλλακτικός Ελληνικός Όρος A Accreditation ιαπίστευση Accuracy Ακρίβεια - Measurement accuracy Ακρίβεια µέτρησης Adjusting Ρύθµιση, Ρυθµίζοντας Adjustment Ρύθµιση Συνόρθωση (χρησιµοποιείται στις γεωδαιτικές µετρήσεις) - adjustment of measuring system Ρύθµιση οργάνου ή συστήµατος µέτρησης Analysis Ανάλυση - Correspondence analysis Ανάλυση αντιστοιχίας - Data analysis Ανάλυση δεδοµένων - Factor analysis Παραγοντική ανάλυση - Multivariate analysis Πολυπαραµετρική ανάλυση - Regression analysis Ανάλυση παλινδρόµησης - Sensitivity analysis Ανάλυση ευαισθησίας Analyte Αναλύτης ANOVA (analysis of variance) ANOVA (Ανάλυση µεταβλητότητας) - One way ANOVA Ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα - Two way ANOVA Ανάλυση διακύµανσης κατά δύο παράγοντες a-posteriori probability Εκ των υστέρων πιθανότητα - a-posteriori standard error Εκ των υστέρων τυπικό σφάλµα a-priori probability Εκ των προτέρων πιθανότητα - a-priori standard error Εκ των προτέρων τυπικό σφάλµα Assigned value Αποδιδόµενη τιµή Asymmetry - Asymmetry factor Ασσυµετρία - Παράγοντας ασυµµετρίας Autocalibration Αυτοβαθµονόµηση Autocollimator Ευθυγραµµιστής Autocorrelation Αυτοσυσχέτιση Availiability ιαθεσιµότητα Average Μέση τιµή - Moving average Κινητός µέση τιµή Β Base unit Βασική µονάδα Bayesian inference Συµπερασµατολογία κατά Bayes Bias Προκατάληψη - Instrumental bias Συστηµατικό σφάλµα οργάνου - measurement bias Συστηµατικό σφάλµα µέτρησης Blank indication Blank (sample) Λευκή ένδειξη Λευκό δείγµα Blind sample Τυφλό δείγµα Box plot Κυτιογράφηµα απολήξεων Boundary points Οριακά σηµεία

3 C Calculation Υπολογισµός Calibration ιακρίβωση - Calibration diagram ιάγραµµα διακρίβωσης - Calibration and Μετρητική Ικανότητα βαθµονοµήσεων Measurement Capability - Factor Συντελεστής διακρίβωσης - In house (indoor) Εσωτερική διακρίβωση calibration Calibrator ιακριβωτής Certificate of conformity Πιστοποιητικό συµµόρφωσης Certification Πιστοποίηση Certified value Πιστοποιηµένη τιµή Check Έλεγχος Coefficient Συντελεστής - Correlation coefficient Συντελεστής συσχέτισης - Determination coefficient Συντελεστής προσδιορισµού - Variation coefficient Συντελεστής µεταβλητότητας / διακύµανσης - Regression coefficient Συντελεστής παλινδρόµησης Competence Επάρκεια Confidence interval ιάστηµα εµπιστοσύνης - Confidence level Επίπεδο εµπιστοσύνης - Confidence limit Όριο εµπιστοσύνης Consensus value Συµφωνηµένη τιµή, εκ συγκατάθεσης Control Έλεγχος - Control chart ιάγραµµα ελέγχου - Quality control Έλεγχος ποιότητας Conventional Συµβατικός - Conventional value Συµβατική τιµή - Conventional quantity Συµβατική ποσότητα Convolution Συνέλιξη Copyright ικαίωµα αναπαραγωγής Correction ιόρθωση Correlation Συσχέτιση - Correlation ratio Λόγος συσχέτισης Covariance Συµµεταβλητότητα Covariate Συµµεταβλητή Credibility Αξιοπιστία Cut-off Αποκοπή D Data εδοµένα - Data mining Datum Αναφορά - Datum error Σφάλµα αναφοράς - Datum measurement Μέτρηση αναφοράς Deciles εκατηµόρια Degree Βαθµός - Degree of association Βαθµός συνάφειας - Degree of belief Βαθµός πίστης

4 - Degree of freedom Βαθµός ελευθερίας Detection limit (LOD) Όριο ανίχνευσης Detector Ανιχνευτής Deviation Απόκλιση Diagram ιάγραµµα - Percentage diagram Εκατοστόγραµµα Dimension ιάσταση Distance Μήκος - Horizontal distance Απόσταση (οριζόντιο µήκος) Distribution Κατανοµή - Chi-square distribution Χι-τετράγωνο κατανοµή - Conditional distribution Υπό συνθήκη κατανοµή - Discrete distribution ιακριτή κατανοµή - Gaussian distribution Κατανοµή Gauss - Information prior distribution Πληροφοριακή εκ των προτέρων κατανοµή - Joint distribution Kοινή κατανοµή - Marginal distribution Περιθώρια κατανοµή - Normal distribution Κανονική κατανοµή - Probability distribution Κατανοµή πιθανότητας - Rectangular distribution Ορθογώνια κατανοµή - Uniform distribution Οµοιόµορφη κατανοµή Dot plot Σηµειόγραµµα Drift Ολίσθηση - Instrumental drift Ολίσθηση οργάνου E Efficiency Απόδοση Equation Εξίσωση Error Σφάλµα - Gross error Χονδροειδές σφάλµα - maximum permissible error Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα - Mean square error Μέσο τετραγωνικό σφάλµα - measurement error Σφάλµα µέτρησης - Random error Τυχαίο σφάλµα - Standard error Τυπικό σφάλµα - Systematic error Συστηµατικό (σφάλµα) Estimation Εκτίµηση - Interval estimation Εκτίµηση διαστήµατος - Point estimation Σηµειακή εκτίµηση Estimator Εκτιµητής - Least squares estimator Εκτιµητής ελαχίστων τετραγώνων - Robust estimator Ανθεκτικός εκτιµητής - Unbiased estimator Αµερόληπτος εκτιµητής Expectation Πρόβλεψη - Conditional expectation Συµβατική πρόβλεψη Experiment Πείραµα - Design of experiments Σχεδιασµός πειραµάτων Extrapolation Προέκταση F Factor Συντελεστής

5 - Coverage factor Συντελεστής κάλυψης Fit (ή fitting) Προσαρµογή - Curve fitting Προσαρµογή καµπύλης Function Λειτουργία - measurement function Λειτουργία µέτρησης G Gauging Graduation H Έλεγχος Βαθµολόγηση Heterogeneity Ετερογένεια Heteroscedasticity Ετεροσκεδαστικότητα Histogram Ιστόγραµµα Homogeneity Οµοιογένεια Homoscedasticity Οµοσκεδαστικότητα Hypothesis Υπόθεση - Null hypothesis Μηδενική υπόθεση Hysteresis Υστέρηση Ι Indication Ένδειξη - Indication interval ιάστηµα ένδειξης Ιnterlaboratory Comparisons ιεργαστηριακές συγκρίσεις Interval ιάστηµα - Credibility interval ιάστηµα αξιοπιστίας - working interval ιάστηµα εργασίας Inspection Επιθεώρηση Interco relation Ενδοσυσχέτιση Interferometer Συµβολόµετρο International ιεθνής - International measurement ιεθνές πρότυπο µέτρησης Standard - International system of ιεθνές σύστηµα ποιότητας quantity - International system of ιεθνές σύστηµα µονάδων units Interpolation Παρεµβολή IQR ιατεταρτηµοριακό διάστηµα K Kind Kurtosis L Είδος Κύρτωση Likelihood Πιθανοφάνεια - Conditional likelihood Εξαρτηµένη πιθανοφάνεια - Likelihood ratio Λόγος πιθανοφανειών Limit Όριο - Limit of detection Όριο ανίχνευσης - Limit of error Όριο σφάλµατος - Limiting operating Οριακές συνθήκες λειτουργίες

6 conditions M Maintenance Συντήρηση, διατήρηση - maintenance of ιατήρηση του προτύπου µέτρησης measurement standard Matrix Πίνακας Μήτρα δείγµατος (µε χρήση στη χηµική µετρολογία) - Correlation matrix Πίνακας συσχέτισης - Design matrix Πίνακας σχεδιασµού - Variance - covariance matrix Πίνακας µεταβλητότηταςσυµµεταβλητότητας Mean Μέση τιµή - Trimmed mean Ρυθµισµένη µέση τιµή Measurement Μέτρηση - Instrumental Μέτρηση οργάνου measurement - model Μοντέλο µέτρησης - reference Μέτρηση αναφοράς measurement Measurant ή measured Μετρούµενο µέγεθος Measuring instrument Όργανο µέτρησης - Measuring interval Βήµα µέτρησης - Measuring system Σύστηµα µέτρησης - Measuring transducer Μετατροπέας µέτρησης Median ιάµεσος Method Μέθοδος - Ιn house (indoor) method Εσωτερική Μέθοδος - Least squares method Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων - measurement method Μέθοδος µέτρησης - Ordinary (Linear) least squares method Γραµµική Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων - Qualitative method Ποιοτική µέθοδος - Quantitative method Ποσοτική µέθοδος Μetrology Μετρολογία Micrometer Μικρόµετρο Microscope Μικροσκόπιο Multivariate Πολυµεταβλητός N Noise Observation Outlier O P Θόρυβος Παρατήρηση Εκτρεπόµενη τιµή Parts per million (ppm) Μέρη στο εκατοµµύριο Percentile Εκατοστηµόριο Percentage Ποσοστό επί της % Precision Πιστότητα - Angle measurement Ακρίβεια γωνιακής µέτρησης precision

7 - Distance measurement Ακρίβεια µέτρησης µήκους precision - Intermediate precision Μέση ακρίβεια - measurement precision Ακρίβεια µέτρησης Principle Νόµος, κανόνας - measurement principle Κανόνας µέτρησης, αρχή µέτρησης Probability Πιθανότητα - Αposterior probability Εκ των υστέρων πιθανότητα - Conditional probability Υπό συνθήκη πιθανότητα - Coverage probability Πιθανότητα κάλυψης - Density function probability Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας Procedure ιαδικασία - measurement procedure ιαδικασία µέτρησης Proficiency Testing scheme (PTs) Σχήµα ιεργαστηριακών οκιµών Q Quality Ποιότητα Quality Control Chart ιάγραµµα Ελέγχου Ποιότητας Quantity Ποσότητα - Kind of quantity Είδος ποσότητας - Output quantity Εξαγόµενη ποσότητα Quantitation Ποσοτικοποίηση - Quantitation Limit (LOQ) - Όριο ποσοτικοποίησης Quartile Τεταρτηµόριο R Random Τυχαίος - Random effects Τυχαίες επιδράσεις Randomization Τυχαιοποίηση Range Εύρος - Range of indication Εύρος ένδειξης Ratio Λόγος Reading Ανάγνωση (ένδειξη) - Digital reading Ψηφιακή ανάγνωση (ένδειξη) Reference Αναφορά - Reference conditions Συνθήκες αναφοράς - Reference Data εδοµένα αναφοράς - Reference instrument Όργανο αναφοράς - Reference Material Υλικό Αναφοράς - Reference operating Συνθήκες λειτουργίας conditions - Standard Reference Πρότυπο Υλικό Αναφοράς Material - Certified Reference Πιστοποιηµένο Υλικό Αναφοράς Material Regression Παλινδρόµηση - Multiple regression Πολλαπλή παλινδρόµηση - Ridge regression Αµφίκλινος παλινδρόµηση - Weighted regression Σταθµισµένη παλινδρόµηση Regressors Παλινδροµητές Reliability Αξιοπιστία Repeatability Επαναληψιµότητα

8 - measurement repeatability Επαναληψιµότητα µέτρησης Reproducibility Αναπαραγωγιµότητα - measurement reproducibility Resolution Αναπαραγωγιµότητα µέτρησης ιακριτική ικανότητα Residual Υπόλοιπο Response Απόκριση Result Αποτέλεσµα - measurement result Αποτέλεσµα µέτρησης Robustness Αντοχή Rugdeness Αντοχή, ευστάθεια S Sample είγµα - Sample surveys ειγµατοληπτικές έρευνες Sampling ειγµατοληψία - Sampling frame Πλαίσιο δειγµατοληψίας - Sampling techniques Τεχνικές δειγµατοληψίας - Sampling theory Θεωρία δειγµατοληψίας Scale Κλίµακα - measurement scale Κλίµακα µέτρησης Selectivity Επιλεκτικότητα / Εκλεκτικότητα Sensor Αισθητήρας Sensitivity Ευαισθησία Setting Ρύθµιση, Τοποθέτηση - Zero setting Ρύθµιση µηδενός οργάνου Significance Σηµαντικότητα - Significance level Επίπεδο σηµαντικότητας Skewness Ασυµµετρία Specifications Προδιαγραφές Specificity Ειδικότητα Stability Σταθερότητα Standard Πρότυπο - Intrinsic standard Εσωτερικό πρότυπο - measurement standard Πρότυπο µέτρησης - National standard Εθνικό πρότυπο - primary Standard Αρχικό πρότυπο - reference Standard Πρότυπο αναφοράς - Standard deviation Τυπική απόκλιση - Standard uncertainty Τυπική αβεβαιότητα Standardization Πρωτυποποίηση straggler Αποκλίνουσα τιµή Statistical Στατιστικός - Statistical inference Στατιστικό συµπέρασµα - Statistical test Στατιστικοί έλεγχοι Stochastic Στοχαστικός Sum of squared residuals Άθροισµα τετραγώνων υπολοίπων Sum of weighed squares Άθροισµα σταθµισµένων τετραγώνων System Σύστηµα - System of Units Σύστηµα µονάδων µέτρησης Systematic Συστηµατικός

9 T Technique Τεχνική Test, testing Έλεγχος, δοκιµή - Proficiency test οκιµή ελέγχου ικανότητας - Round robin test (Κυκλική) διεργαστηριακή δοκιµή - Test equipment Συσκευή ελέγχου (δοκιµής) - Two-sided test Αµφίπλευρος έλεγχος Theodolite Θεοδόλιχο Theorem Θεώρηµα - Central limit theorem Θεώρηµα κεντρικού ορίου Threshold Κατώφλι, κάτω όριο Tolerance Ανοχή Traceability Ιχνηλασιµότητα - Metrological traceability Μετρολογική ιχνηλασιµότητα Transformation Μετασχηµατισµός Trueness Ορθότητα - Measurement trueness Ορθότητα µέτρησης U Uncertainty Αβεβαιότητα - Budget uncertainty Ισοζύγιο αβεβαιότητας - Combined uncertainty Συνδυασµένη αβεβαιότητα - Expanded uncertainty ιευρυµένη αβεβαιότητα - Instrumental uncertainty Αβεβαιότητα οργάνου - Relative uncertainty Σχετική αβεβαιότητα - Standard uncertainty Τυπική Αβεβαιότητα - uncertainty in Αβεβαιότητα µετρήσεων measurement - uncertainty of Αβεβαιότητα µέτρησης measurement - uncertainty of Αβεβαιότητα της µονάδας µέτρησης measurement unit Unit Μονάδα - measurement unit Μονάδα µέτρησης V Validation Επικύρωση Value (of a quantity) Τιµή(ενός µεγέθους) - Conventional value Συµβατική τιµή - Estimated value Εκτιµώµενη τιµή - Expected value Αναµενόµενη τιµή - Mean value Μέση τιµή - measured value Μετρούµενη τιµή - Nominal value Ονοµαστική τιµή - numerical value Αριθµητική τιµή - Outlier value Εκτρεπόµενη τιµή - Quantity value Τιµή µιας ποσότητας - reference value Τιµή Αναφοράς - True value Αληθής τιµή Variability Μεταβλητότητα Variable Μεταβλητή

10 - Dependent variable Εξαρτηµένη µεταβλητή - Discrete random variable ιακριτή τυχαία µεταβλητή - Explanatory variable Επεξηγηµατική µεταβλητή - Independent variable Ανεξάρτητη µεταβλητή - Random variable Τυχαία µεταβλητή - Response variable Μεταβλητή απόκρισης Variance Μεταβλητότητα Variance Covariance law Νόµος µεταβλητότητας συµµεταβλητότητας Verification Επαλήθευση W Wave length Μήκος κύµατος Weight Βάρος - Unit weight Μονάδα βάρους - Weight of measurement Βαρύτητα µέτρησης

Καίτη Μιχαλοπούλου *

Καίτη Μιχαλοπούλου * Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α -Β, 2012, 3-49 Καίτη Μιχαλοπούλου * ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙEΣ ΤHΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ TO ΑΝΥΠΑΡKTO

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΛΙΝΕΡΓ 01/02/30-01-2014 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΝΙΝΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 29-03-2006 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση Η μορφή των εξαγομένων και η σημασία της Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ: 72 ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ CAPITAL ASSET PRICING

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες Τα σήµατα ταξινοµούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: 1. Αιτιοκρατικά (deterministic): Αναπαράγονται ακριβώς ίδια µε επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Παράδειγµα το µοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed Methods of analysis Summary Guide Assumptions Variables Quantitative Qualitative Normality Normal Non-normal distributed Groups Number (1, 2, >2) Pair or independent Normality Cases Cases >50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΙΛΙΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

LaT E X, R & SLACKWARE LINUX

LaT E X, R & SLACKWARE LINUX Πτυχιακη Εργασια Εκτιµηση Κινδυνου Αγορας µε µετρα Value at Risk σε λογισµικο ελευθερου κωδικα : LaT E X, & του Κωνσταντινου Τσαρδουνη Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Εµµ. Χάλκος Τµήµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ.

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ. Decision Group Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων & Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://decision.fme.aegean.gr Πρόβλεψη ζήτησης Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα