Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία"

Transcript

1 Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο 2. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ02, ΚΠΔ Κέξθπξαο 3. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ03, ΚΠΔ Κέξθπξαο 4. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ70, ΚΠΔ Κέξθπξαο 5. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ11, ΚΠΔ Κέξθπξαο ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθόηεξα ηελ Π.Δ. Δηδηθόηεξα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξεηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηε βνήζεηα ελόο ζύγρξνλνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζε αλνηθηό πεδίν. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη απνηεινύλ κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθηειεί ην ΚΠΔ Κέξθπξαο, αιιά κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ γηα λα θαιύπηνπλ πνιινύο δηαθνξεηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Παξάιιεια γίλεηαη θαη κία γεληθόηεξε αλαθνξά ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζύγρξνλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαζώο θαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα βξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γιδακηική μεθοδολογία και προηάζεις ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΠΔ, Κινηηά Σηλέθωνα, GPS, Google Maps, ΔΗΑΓΧΓΖ Αλ ξίμεη κηα καηηά θαλείο ζηα θείκελα ησλ δηεζλώλ πξνζπαζεηώλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο εύθνια ζα εληνπίζεη ηελ αλάγθε ζύλδεζεο ηεο Π.Δ. κε ηηο εμειίμεηο ζην ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη θπξίσο ηεο ηερλνινγίαο. Βιέπνπκε ινηπόλ ήδε όηη από ηε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο ην 1977 ηνλίδεηαη ε αλάγθε ε Π.Δ. λα επεθηείλεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αηόκνπ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ελόο ηαρύηαηα κεηαβαιιόκελνπ θόζκνπ. Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ Σερλνινγία: «Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζεσξεί ην πεξηβάιινλ ζην ζύλνιν ηνπ, θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο, ηερλνινγηθό θαη θνηλσληθό (νηθνλνκηθό, πνιηηηθό, ηερλνινγηθό, ηζηνξηθό-πνιηηηζκηθό, εζηθό, αηζζεηηθό).» ηνλίδνληαο όηη «Ζ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηώληαο ηα επηηεύγκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη πξσηεύνληα ξόιν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη

2 ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ» (Βαζηθά θείκελα γηα ηελ Π.Δ. η2 - Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. 1999). Γέθα ρξόληα αξγόηεξα ζην 2ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Π.Δ πνπ νξγαλώζεθε ζηε Μόζρα ην 1987 ζην νπνίν αθνύ μεθαζαξίδεηαη όηη «ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή κέζσλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθ» θαη ε Π.Δ. κε ηε ζεηξά ηεο «ζα εθνδηάδεη ηα δηάθνξα µέιε ηεο θνηλσλίαο µε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή γλώζε θαη ηηο εζηθέο αμίεο, θάλνληαο ηα ηθαλά λα παίμνπλ απνηειεζκαηηθά έλα ξόιν ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ δηαδηθαζηώλ ζπκβαηώλ µε ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαγσγηθνύ δπλαµηθνύ θαη ησλ αηζζεηηθώλ αμηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο» (Βαζηθά θείκελα γηα ηελ Π.Δ. η3 - Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. 1999) ηνλίδεηαη όηη «ζα πξέπεη ινηπόλ λα ζρεδηαζηνύλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πιεζπζκώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη, θαη ε έξεπλα ζα αλαπηπρζεί µε λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο (επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηειεπεμεξγαζία, video, θ.η.ι.). Απηή ε ζύληνκε αλαθνξά ζηα παξαπάλσ θείκελα δείρλεη μεθάζαξα όηη από ην ζρεδηαζκό ηεο ήδε ε Π.Δ. έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Απηό βέβαηα είλαη απηνλόεην αθνύ είλαη γεγνλόο όηη ε ηερλνινγία απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο θαη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο ηεο επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα καο. Γεγνλόο επίζεο είλαη όηη ε λέα γεληά από πνιύ κηθξή ειηθία έρεη άιιε επρέξεηα θαη εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Καη ελώ όιεο νη αιιαγέο γύξσ καο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ ηερλνινγία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο,ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ζην ρώξν επηθνηλσλίαο θιπ ην ζρνιείν θαη εηδηθά ε Π.Δ. δελ κπνξνύλ λα κελ αθνινπζήζνπλ. Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί βηώλνπκε πνιύ έληνλα ηελ αδηαθνξία ηελ θνύξαζε θαη ηειηθά ηελ απόξξηςε από ηνπο καζεηέο καο ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Υσξίο βέβαηα νη ΣΠΔ λα απνηεινύλ παλάθεηα γηα ηελ επίιπζε όισλ ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ζίγνπξα κπνξνύλ λα δηεπθνιύλνπλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζην ζρνιείν πεξλώληαο μεθάζαξα ην κήλπκα όηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη κόλν κεηάδνζε παξσρεκέλεο γλώζεο. Οι Σ.Π.Δ. ζηην εκπαίδεσζη Πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ κειεηήζεη ηηο εθαξκνγέο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε. Αξρηθά θαηαθέξλνπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ θαη θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην ελδηαθέξνπζα Θέηνπλ ζηα ρέξηα ησλ καζεηώλ λέα λνεηηθά εξγαιεία θαη κεηαβάιινπλ ηε κάζεζε από εμαλαγθαζκό ζε αληηθείκελν αλαθάιπςεο θαη ελζνπζηαζκνύ (Ράπηεο 2007, Κόκεο 2004). Αλαληίξξεηα είλαη αλεμάληιεηε πεγή γλώζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε όινπο, θαιύπηεη θελά, θαζνδεγεί ζσζηά, εθκεδελίδεη ηηο απνζηάζεηο θαη θέξλεη ζε επαθή αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ρηιηόκεηξα καθξηά (Σ. Παγγέ ). Οη θπξηόηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Η.Σ.Τ., 2007): πκπεξηθνξηζκόο: Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηα βήκαηα ηεο κάζεζεο θαη πιεξνθνξείηαη ακέζσο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ. Γηνξζώλεη ακέζσο ηα ιάζε πνπ θάλεη θαη επηβξαβεύεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Δπνηθνδνκεηηζκόο: Ο καζεηήο αλαιακβάλεη ελεξγό ξόιν ζηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ηνπ. Οη Σ.Π.Δ. ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο (Boyle,1997). Ο δάζθαινο

3 αλαιακβάλεη έλαλ ππνζηεξηθηηθό-ζπκβνπιεπηηθό ξόιν ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ. Αθόκα κεγαιύηεξν πεδίν εθαξκνγήο βξίζθνπλ νη Σ.Π.Δ. ζηελ Π.Δ., επεηδή ζε απηό ην πεδίν δηακνξθώλεηαη έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ εληζρύεη ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηνλ πεηξακαηηζκό γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο. πκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ελώ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. ε αθόκα γεληθόηεξν πιαίζην έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ε ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ηηο ΣΠΔ έμσ από ηελ πίεζε ησλ καζεκάησλ κεγηζηνπνηεί ηελ επίδνζή ηνπο ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη γεληθόηεξα ζηε ρξήζε ηνπο (Μαγθαιθαο Λ). ΣΟ ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Σν θηλεηά ηειέθσλά είλαη κία από ηηο ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο πνπ εμειίζζεηαη ζπλερώο. Ζ λέα γεληά θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη σο έμππλαηειέθσλα (smart phones) κπνξεί λα εθηειέζεη πνιιέο πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο από κία απιή ηειεθσληθή θιήζε. Παξάιιεια δηαζέηεη έλα πιήζνο αηζζεηήξσλ πνπ κπνξνύλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζε πνιιέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (πρ σο όξγαλα κεηξήζεσλ ζε πεηξάκαηα θπζηθήο). πλνπηηθά έλα ηππηθό θηλεηό ηειέθσλν είλαη εμνπιηζκέλν κε: GPS γηα εύξεζε γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ κε αθξίβεηα έσο 5 κέηξσλ. Παξαιιαγή ηνπ GPS είλαη ην agps ην νπνίν κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνζθέξεη εληζρπκέλεο δπλαηόηεηεο εληνπηζκνύ αθόκα θαη ρσξίο ηεο ζύλδεζε κε δνξπθόξνπο εληνπηζκνύ. Αηζζεηήξαο θαηεύζπλζεο (orientation sensor) ηξηώλ αμόλσλ. Λεηηνπξγεί θαη σο ππμίδα. Μπνξεί λα αληρλεύζεη κεηαβνιέο ζην καγλεηηθό πεδίν θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αληρλεπηήο κεηάιισλ. Δπηηαρπλζηόκεηξα ηξηώλ αμόλσλ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαγξαθή θηλήζεσλ, ησλ ππνινγηζκό ηεο επηηάρπλζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη κηθξώλ απνζηάζεσλ. Φεθηαθή θάκεξα κε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο θηλνύκελεο θαη αθίλεηεο εηθόλαο. Ζ θάκεξα όπσο θαη ην κηθξόθσλν ηνπ θηλεηνύ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δεηγκαηνιεςία θαη ςεθηνπνίεζε αλαινγηθώλ ζεκάησλ θαηάιιειεο κνξθήο. Φσηνεπαίζζεηνη αηζζεηήξεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο. (Γελ ππάξρεη ζε όια ηα θηλεηά) Δπηθάλεηα αθήο. ε νξηζκέλα θηλεηά ιεηηνπξγεί θαη σο αηζζεηήξαο πίεζεο. Παξάιιεια νη ηθαλόηεηεο δηθηύσζεο ησλ θηλεηώλ επηηξέπνπλ ηόζν ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ θνληηλώλ ζπζθεπώλ (πξσηόθνιια Bluetooth, NFC), όζν θαη ηε ζύλδεζε ηνπο κε ην δηαδίθηπν (GPRS, HSDPA, LTE). Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ζύγρξνλσλ θηλεηώλ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ πνπ επεθηείλεη ηεο δπλαηόηεηεο ηνπο. Αλνίγεηαη έηζη έλαλ κεγάιν θάζκα εθαξκνγώλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εξγαιεία ζηελ εθπαίδεπζε.

4 ΥΡΖΖ ΚΗΝΖΣΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ ηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ ζα πεξηγξαθνύλ ηέζζεξεηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ Κέξθπξαο κε ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Σν πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαη είλαη ην ηξηήκεξν πξόγξακκα κε ηίηιν «Παξάθηηνη πγξνβηόηνπνη ηεο Κέξθπξαο» πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Β Βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ιίκλε Κνξηζζίσλ πνπ θαιύπηεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 6000 ζηξεκκάησλ κε ακκώδε εδάθε θαη έλα ζπάλην γηα έλα λεζί όπσο ε Κέξθπξα θεδξνδάζνο. Ζ πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζζεί Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο θαη πξνζηαηεύεηαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία σο θαηαθύγην ζεξακάησλ. Καηά ηελ πξώηε κέξα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνεγνύληαη νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο γηα λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο γηα ηελ πεξηνρή θαη ην νηθνζύζηεκα πνπ ζα επηζθεθηνύλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνύληαη θάπνηα πξνθαηαξηηθά εξγαζηήξηα ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΚΠΔ πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ην ινγηζκηθό θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ δεύηεξε εκέξα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ην πεδίν, όπνπ νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ραξηώλ θαη GPS αθνινπζνύλ κία δηαδξνκή πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη νη ίδηνη πξνεγνπκέλσο. Μέζα από ζηνρεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο αλαθαιύπηνπλ κε βησκαηηθό ηξόπν ην νηθνζύζηεκα ηεο πεξηνρήο, ελώ ηαπηόρξνλα ζπιιέγνπλ πιηθό πξνο επεμεξγαζία (πρ θσηνγξαθίεο, δείγκαηα θπηώλ θιπ). Σελ ηειεπηαία εκέξα πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΚΠΔ. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ δηαγσληζκό θσηνγξαθίαο, παξαηήξεζε κε ηα κηθξνζθόπηα θιπ. Σν πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηώλ. Οη γεληθόηεξνη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: Οη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην νηθνζύζηεκα ηεο ιίκλεο, ηνπ δάζνπο αιιά θαη ηεο εξήκνπ, λα ην πξνζεγγίζνπλ κε βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα πξνζηαζίαο ηνπ. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αηζζεηηθή, βηνινγηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή αμία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα κηαο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, θπξίσο γηα ηδηαίηεξα επηβαξπκέλεο από ηνλ ηνπξηζκό πεξηνρέο, όπσο ηεο Κέξθπξαο. Να εμαζθεζνύλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ νκαδηθόηεηα απνθηώληαο ηαπηόρξνλα κέζα από πξνεπηιεγκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, δεμηόηεηεο ραξηνγξάθεζεο αιιά θαη κεηξήζεσλ κε ρξήζε εηδηθώλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ. Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο όπσο είλαη ε αξρεγηθή ηθαλόηεηα, ε ηθαλόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε ηθαλόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηεο ππεπζπλόηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη παξνπζίαζεο ηδεώλ. ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Παξαθάησ ζα γίλεη κία ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ινγηζκηθνύ. Σν ινγηζκηθό απηό είλαη ελδεηθηηθό, θαζώο νη ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ θαη κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αληίζηνηρεο δπλαηόηεηεο. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία έγηλε ε επηινγή ηνπ είλαη α) νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη, β) ε επθνιία ζηελ εθκάζεζε, θαη γ) ε ειεύζεξε ρξήζε ηνπ.

5 GPS Essentials Ζ εθαξκνγή GPS Essentials κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε θηλεηό (ή tablet) βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, ελώ ε ρξήζε ηεο είλαη δσξεάλ. Ζ εθαξκνγή παξέρεη έλα πιήζνο ιεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην GPS ηνπ θηλεηνύ ελώ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο ππμίδα. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη θάπνηεο από ηηο νζόλεο ηεο εθαξκνγήο: Σχήμα 1: Οζόλεο ηεο εθαξκνγήο GPS Essentials Ζ επηινγή «Dashboard» παξνπζηάδεη κία θελή νζόλε ε νπνία κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί έηζη ώζηε λα απεηθνλίδεη όηη πιεξνθνξία επηζπκεί ν ρξήζηεο. Αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ είλαη νη παξαθάησ: Γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο, Τςόκεηξν, Αθξίβεηα κέηξεζεο (ζε κέηξα), Σαρύηεηα, Απόζηαζε από ζπγθεθξηκέλν ζηόρν θ.α. Μία άιιε ρξήζηκε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ζηελ επηινγή «Waypoints» όπνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί κία δηαδξνκή σο κία ιίζηα ζεκείσλ. Ζ εθαξκνγή παξέρεη ζηαηηζηηθά γηα πνιιέο πιεξνθνξίεο όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί. Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο δελ απαηηνύλ ελεξγή ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, επνκέλσο ε ρξήζε ηνπο είλαη δσξεάλ θαη ζε νπνηνδήπνηε ρώξν. Αλ επηπιένλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπλερνύο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, ηόηε ε εθαξκνγή κπνξεί λα απεηθνλίζεη ην ζηίγκα ηεο ζπζθεπήο πάλσ ζην δνξπθνξηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΥΑΡΑΞΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣΖ Δξγαιεία: ύλδεζε ζην Internet / Τπνινγηζηήο ή Tablet κε αιιειεπηδξαζηηθό ράξηε (πρ Google Maps) Περιγραθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή εθηειείηαη πξηλ από ηελ επίζθεςε ζην πεδίν. Οη νκάδεο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο κία ζπζθεπή κε αιιειεπηδξαζηηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη κία ιίζηα κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, πνπ απνηεινύλ ηα ζεκεία ηνπ ράξηε πνπ ζα επηζθεθηνύλ ζηε ζπλέρεηα. Εεηείηαη από ηηο νκάδεο λα ζρεδηάζνπλ ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Γιαδικαζία: 1. Ζ νκάδα βξίζθεη θαη ζεκεηώλεη ηε ζέζε όισλ ησλ ζεκείσλ ζην ράξηε. Σα ζεκεία ηεο Αθεηεξίαο θαη ηνπ Σεξκαηηζκνύ είλαη γλσζηά 2. Ζ νκάδα κειεηά ην ράξηε θαη απνθαζίδεη πνηα είλαη ε θαιύηεξε δηαδξνκή πνπ δηέξρεηαη από όια ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ηεζεί ζαλ ζηόρνη. Ζ απόθαζε

6 είλαη ζπιινγηθή θαη πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηόζν ηηο απνζηάζεηο ησλ ζεκείσλ όζν θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε (πρ πςώκαηα, πεξηνρέο κε λεξό, γέθπξεο θιπ). Να ζεκεησζεί όηη νη νκάδεο κπνξνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο κεηαμύ ηνπο. 3. Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ ράξηε ππνινγίδεηαη ην πξαγκαηηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο, θαη θαηά πξνζέγγηζε ην ρξόλνο πεξπαηήκαηνο. Έλα κέζν κήθνο δηαδξνκή γηα ην πξόγξακκα πνπ πινπνηείηαη από ην ΚΠΔ Κέξθπξαο ππνινγίδεηαη ζηα 3.2 Υικ. 4. Με βάζε ην ζπλνιηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ε θάζε νκάδα επηιέγεη ην ζεκείν όπνπ ζα «θαηαζθελώζεη» γηα δηάιεηκκα θαη θνιαηζηό. 5. Ο ράξηεο πνπ θαηαζθεύαζε θάζε νκάδα εθηππώλεηαη θαη κνηξάδεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο. ηότοι δραζηηριόηηηας: Να απνθηήζνπλ θαιή γλώζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα επηζθεθηνύλ θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια. Γεκνθξαηηθόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ Δλίζρπζε ηεο νκαδηθόηεηαο Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο / Λήςε απνθάζεσλ / Τπεπζπλόηεηα ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΤΡΔΖ ΖΜΔΗΟΤ ΣΟ ΥΧΡΟ Δξγαιεία: Υάξηεο / Ππμίδα / GPS: Υξεζηκνπνηνύληαη ηα Smart Phones ησλ καζεηώλ / Βαζκνλνκεκέλνο Υάξαθαο Περιγραθή: Ζ νκάδα βξίζθεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ράξηε, ην νπνίν επηιέγεηαη έηζη ώζηε λα παξέρεη θαιή νξαηόηεηα ηνπ πεδίνπ. ην ζεκείν απηό δίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο θάπνηνπ άιινπ ζεκείνπ ζην ρώξν θαη δεηείηαη από ηελ νκάδα λα ην αλαγλσξίζεη θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο απηό. Γιαδικαζία: 1. Ζ νκάδα κε ηε ρξήζε ηνπ GPS βξίζθεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηεο. 2. εκεηώλεη ηε ζέζε απηή ζην ράξηε (εκείν Α) 3. εκεηώλεη ηε ζέζε ηνπ ζηόρνπ ζην ράξηε (εκείν Β) 4. Με ηε βνήζεηα ηεο ππμίδαο πξνζαλαηνιίδεη ην ράξηε πξνο ην βνξά. 5. Ζ δηεύζπλζε ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο (ΑΒ) ζην ράξηε ζπκπίπηεη κε ηε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αληηθείκελν ζην θπζηθό ρώξν 6. Με ην ράξαθα κεηξηέηαη ε απόζηαζε ησλ ζεκείσλ (ΑΒ) ζην ράξηε, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε ππνινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή απόζηαζε ζε κέηξα. Να ζεκεησζεί όηη ππάξρεη θαη ελαιιαθηηθόο ηξόπνο γηα ην καζεκαηηθό ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο δύν ζεκείσλ κε γλσζηέο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, κε ηελ παξαδνρή όηη ε γε είλαη κία ηέιεηα ζθαίξα (Haversine formula). 7. Ζ κέηξεζε ηεο απόζηαζεο γίλεηαη θαη εθηίκεζε: Τπνινγίδεηαη ε απόζηαζε δύν γλσζηώλ ζεκείσλ (πρ από ηελ αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο κέρξη ηελ ηξέρνπζα ζέζε) θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ν ιόγνο ησλ απνζηάζεσλ. (πρ ε δεηνύκελε απόζηαζε είλαη δηπιάζηα από ηε γλσζηή απόζηαζε). ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη αλαγσγή ζε άιια εκπεηξηθά κεγέζε κέηξεζεο ηεο απόζηαζεο (πρ αξηζκόο βεκάησλ, κέζνο ρξόλνο πεξπαηήκαηνο θιπ)

7 ηότοι δραζηηριόηηηας: Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ: πξνζαλαηνιηζκνύ / αίζζεζεο ηνπ ρώξνπ Πξαθηηθέο εθαξκνγέο καζεκαηηθώλ θαη γεσκεηξίαο πλεξγαηηθόηεηα, Οκαδηθόηεηα ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ Δξγαιεία: GPS (Υξεζηκνπνηνύληαη ηα Smart Phones ησλ καζεηώλ) Περιγραθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη κία εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο «Δύξεζε εκείνπ ζην Υώξν» Κάζε νκάδα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θάπνηα αληηθείκελα ηα νπνία πξέπεη λα θξύςεη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν κέζα ζην πεδίν θαη λα θαηαγξάςεη ηε ζέζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αληηθείκελα πνπ έθξπςαλ, θαη ηέινο εμεξεπλνύλ ηελ πεξηνρή γηα λα αλαθαιύςνπλ ηα αληηθείκελα ησλ άιισλ νκάδσλ. Προεηοιμαζία: ην πεδίν έρνπλ επηιεγεί από ηελ νκάδα ηνπ ΚΠΔ θάπνηα ζεκεία εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο (πρ θηίξηα, ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θιπ). Σα ζεκεία απηά έρνπλ ζεκαλζεί θαηάιιεια κε θάπνηεο ηακπέιεο εύθνια αλαγλσξίζηκεο, πνπ πεξηέρνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά. Γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπ ζπληεηαγκέλσλ θαη έρεη θσηνγξαθεζεί. Οη ζπληεηαγκέλεο κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε κία ςεθηαθή θσηνγξαθία είηε από ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθηθή κεραλή αλ δηαζέηεη δέθηε GPS, είηε κέζσ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηή. Γιαδικαζία: 1. ηα κέιε θάζε νκάδαο δηαλέκνληαη νη θσηνγξαθίεο ησλ ζηόρσλ ηεο. ηηο θσηνγξαθίεο είλαη ελζσκαησκέλεο κε ηε κνξθή κεηαδεδνκέλσλ γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Οη θσηνγξαθίεο δηαλέκνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα θηλεηά ησλ κειώλ. Κάζε νκάδα έρεη δηαθνξεηηθέο θσηνγξαθίεο ζηόρνπο. 2. Οη νκάδεο γηα θάζε θσηνγξαθία πξέπεη λα εμάγνπλ ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη λα θαηεπζπλζνύλ πξνο απηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ GPS ηεο ζπζθεπήο ηνπο. 3. Όηαλ θηάζνπλ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηνπνζεζία πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηακπέια θαη λα θαηαγξάςνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη. 4. Όηαλ θάζε νκάδα αλαθαιύςεη όιεο ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί ηόηε επηζηξέθεη ζηελ αθεηεξία. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινύλ νη νκάδεο. Πρ λα εηνηκαζηνύλ παξνπζηάζεηο από θάζε νκάδα, λα αθνινπζήζεη θάπνην παηρλίδη γλώζεσλ θιπ. Δπέκηαζη: Μία πηζαλή επέθηαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη ε παξαθάησ: Οη νκάδεο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ γηα ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνπλ, αλαθαιύπηνπλ ηκήκαηα ελόο θσδηθνπνηεκέλνπ κελύκαηνο. Όηαλ ελσζνύλ

8 ηα ηκήκαηα ηνπ κελύκαηνο από όιεο ηηο νκάδεο ηόηε εκθαλίδεηαη ε ζέζε ελόο λένπ ζηόρνπ πνπ είλαη θνηλόο γηα όιεο ηηο νκάδεο. Οη νκάδεο όιεο καδί ζπλεξγάδνληαη γηα λα αλαθαιύςνπλ ην λέν ζηόρν ν νπνίνο απνηειεί ην έπαζιν ηνπο. ηότοι δραζηηριόηηηας: Δμεξεύλεζε ηνπ πεδίνπ Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ: πξνζαλαηνιηζκνύ / αίζζεζεο ηνπ ρώξνπ πλεξγαηηθόηεηα - Οκαδηθόηεηα πλαγσληζκόο - Δπγελήο Άκηιια ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΟ, ΦΤΣΟ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Δξγαιεία: Smart Phones κε δπλαηόηεηα MMS / Φσηνγξαθηθή κεραλή Περιγραθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηό απνηειεί κεηαθνξά ηνπ θιαζηθνύ παηρληδηνύ από ην ραξηί ζην πεδίν. Οη νκάδεο πξέπεη λα θσηνγξαθήζνπλ ην ιήκκα πνπ αξρίδεη από ην δεηνύκελν γξάκκα. Γιαδικαζία: 1. Κάζε νκάδα ζπκκεηέρεη κε έλα θηλεηό ηειέθσλν κε δπλαηόηεηα θσηνγξάθεζεο θαη απνζηνιήο MMS 2. Έλα θηλεηό ηειέθσλν έρεη θαη ν ζπληνληζηήο ηνπ παηρληδηνύ ην νπνίν είλαη γλσζηό ζηηο νκάδεο. 3. Ο ζπληνληζηήο ζηέιλεη κία εληνιή ζε όιεο ηηο νκάδεο κε ηε κνξθή γξαπηνύ κελύκαηνο. Ζ εληνιή πεξηιακβάλεη α) έλα γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ β) κία θαηεγνξία (πρ δών) θαη γ) έλα ρξόλν ιήμεο ηεο εληνιήο. 4. Οη νκάδεο κεηαθηλνύληαη ειεύζεξα ζην πεδίν θαη αλαδεηνύλ ην ιήκκα πνπ αξρίδεη από ην θαζνξηζκέλν γξάκκα. Δληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ ηνπο δίλεηαη πξέπεη λα ην θσηνγξαθίζνπλ κε ηελ θάκεξα ηνπ θηλεηνύ θαη λα ζηείινπλ ηε θσηνγξαθία κε MMS ζην θηλεηό ηνπ ζπληνληζηή. Γηα λα βαζκνινγεζνύλ. Ζ βαζκνινγία είλαη κεγαιύηεξε αλ δελ έρεη βξεη θάπνηα άιιε νκάδα ην ίδην ιήκκα. 5. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα έλα νξηζκέλν πιήζνο ιέμεσλ. Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε θάζε είδνο πξόγξακκα είηε εθηπιίζζεηαη κέζα ζε έλα αλνηρηό πεξηβάιινλ είηε ζε θάπνην νηθηζκό θιπ, κε θαηάιιειε επηινγή ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ιεκκάησλ. ηότοι δραζηηριόηηηας: Δμεξεύλεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ην πεδίν Γισζζνινγηθά παηρλίδηα Γεκηνπξγηθόηεηα / Δπξεκαηηθόηεηα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΡΗΣΗΚΖ Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ απνηεινύλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ όπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ζηελ Π.Δ. Ο ζρεδηαζκόο ηνπο όπσο πεξηγξάθεθε είλαη ελδεηθηηθόο, θαζώο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ γηα λα θαιύςνπλ έλα δηαθνξεηηθό πιήζνο από αλάγθεο θαη ζηόρνπο. Παξόια ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, είλαη αλαγθαίν παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ κεζόδσλ λα ηνλίδνληαη θαη νη θίλδπλνη πνπ

9 κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηελ θαθή ή ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Δηδηθόηεξα γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα, πιήζνο εξεπλώλ έρνπλ ππνδείμεη πηζαλνύο θίλδπλνπο γηα ηελ πγεία, νη νπνίνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. Δίλαη απαξαίηεην κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο, λα θαιιηεξγείηαη παξάιιεια θαη ε θξηηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, έηζη ώζηε λα γίλνπλ ζσζηνί θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο. ΒΗΒΛΟΓΡΑΦΗΑ Ένησπη Βιβλιογραθία Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, "Δπιμορθωηικό σλικό για ηην εκπαίδεσζη ηων επιμορθωηών ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηρα Δπιμόρθωζης", Πάηξα, Ννέκβξηνο 2007 Κόκεο Β. (2004): "Διζαγωγή ζηις εκπαιδεσηικές εθαρμογές ηων Σετνολογιών ηης Πληροθορίας και ηων επικοινωνιών", εθδ. Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα 2004 Μαγθαιθαο Λ, Υεξηζηαλίδεο Γ. Πρακηικά 1οσ σνεδρίοσ τ. Προγρ. Π.Δ. «Γιδακηικές Μέθοδοι προζέγγιζης ζηην περιβαλλονηική εκπαίδεσζη με ηη τρήζη ηων ηετνολογιών ηης Πληροθορίας και ηης επικοινωνίας ΣΠΔ» ζ , Κόξηλζνο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. (1999). Βαζικά κείμενα για ηην Περοβαλλονηική Δκπαίδεσζη, Σεύτος 2: Η ΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΣΙΦΛΙ Α, Αζήλα Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. (1999). Βαζικά κείμενα για ηην Περοβαλλονηική Δκπαίδεσζη, Σεύτος 3: Η ΙΑΚΔΦΗ ΣΗ ΜΟΥΑ». Αζήλα Ράπηεο Α., Ράπηε, Α., Μάθηζη και Γιδαζκαλία ζηην Δποτή ηης Πληροθορίας: Ολική Προζέγγιζη., Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, 2007, Αζήλα Σ. Παγγέ, Μ. Κπξηαδή (1998) «Νέες Σετνολογίες ζηην Δκπαίδεσζη», Ησάλληλα Boyle T. (1997). «Design for multimedia learning» Prentice Hall Ζλεκηρονική Βιβλιογραθία Haversine formula, εκ.πξνζπέιαζεο 28/09/2012

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα