Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία"

Transcript

1 Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο 2. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ02, ΚΠΔ Κέξθπξαο 3. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ03, ΚΠΔ Κέξθπξαο 4. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ70, ΚΠΔ Κέξθπξαο 5. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ11, ΚΠΔ Κέξθπξαο ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθόηεξα ηελ Π.Δ. Δηδηθόηεξα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξεηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηε βνήζεηα ελόο ζύγρξνλνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζε αλνηθηό πεδίν. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη απνηεινύλ κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθηειεί ην ΚΠΔ Κέξθπξαο, αιιά κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ γηα λα θαιύπηνπλ πνιινύο δηαθνξεηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Παξάιιεια γίλεηαη θαη κία γεληθόηεξε αλαθνξά ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζύγρξνλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαζώο θαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα βξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γιδακηική μεθοδολογία και προηάζεις ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΠΔ, Κινηηά Σηλέθωνα, GPS, Google Maps, ΔΗΑΓΧΓΖ Αλ ξίμεη κηα καηηά θαλείο ζηα θείκελα ησλ δηεζλώλ πξνζπαζεηώλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο εύθνια ζα εληνπίζεη ηελ αλάγθε ζύλδεζεο ηεο Π.Δ. κε ηηο εμειίμεηο ζην ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη θπξίσο ηεο ηερλνινγίαο. Βιέπνπκε ινηπόλ ήδε όηη από ηε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο ην 1977 ηνλίδεηαη ε αλάγθε ε Π.Δ. λα επεθηείλεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αηόκνπ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ελόο ηαρύηαηα κεηαβαιιόκελνπ θόζκνπ. Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ Σερλνινγία: «Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζεσξεί ην πεξηβάιινλ ζην ζύλνιν ηνπ, θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο, ηερλνινγηθό θαη θνηλσληθό (νηθνλνκηθό, πνιηηηθό, ηερλνινγηθό, ηζηνξηθό-πνιηηηζκηθό, εζηθό, αηζζεηηθό).» ηνλίδνληαο όηη «Ζ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηώληαο ηα επηηεύγκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη πξσηεύνληα ξόιν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη

2 ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ» (Βαζηθά θείκελα γηα ηελ Π.Δ. η2 - Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. 1999). Γέθα ρξόληα αξγόηεξα ζην 2ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Π.Δ πνπ νξγαλώζεθε ζηε Μόζρα ην 1987 ζην νπνίν αθνύ μεθαζαξίδεηαη όηη «ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή κέζσλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθ» θαη ε Π.Δ. κε ηε ζεηξά ηεο «ζα εθνδηάδεη ηα δηάθνξα µέιε ηεο θνηλσλίαο µε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή γλώζε θαη ηηο εζηθέο αμίεο, θάλνληαο ηα ηθαλά λα παίμνπλ απνηειεζκαηηθά έλα ξόιν ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ δηαδηθαζηώλ ζπκβαηώλ µε ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαγσγηθνύ δπλαµηθνύ θαη ησλ αηζζεηηθώλ αμηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο» (Βαζηθά θείκελα γηα ηελ Π.Δ. η3 - Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. 1999) ηνλίδεηαη όηη «ζα πξέπεη ινηπόλ λα ζρεδηαζηνύλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πιεζπζκώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη, θαη ε έξεπλα ζα αλαπηπρζεί µε λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο (επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηειεπεμεξγαζία, video, θ.η.ι.). Απηή ε ζύληνκε αλαθνξά ζηα παξαπάλσ θείκελα δείρλεη μεθάζαξα όηη από ην ζρεδηαζκό ηεο ήδε ε Π.Δ. έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Απηό βέβαηα είλαη απηνλόεην αθνύ είλαη γεγνλόο όηη ε ηερλνινγία απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο θαη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο ηεο επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα καο. Γεγνλόο επίζεο είλαη όηη ε λέα γεληά από πνιύ κηθξή ειηθία έρεη άιιε επρέξεηα θαη εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Καη ελώ όιεο νη αιιαγέο γύξσ καο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ ηερλνινγία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο,ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ζην ρώξν επηθνηλσλίαο θιπ ην ζρνιείν θαη εηδηθά ε Π.Δ. δελ κπνξνύλ λα κελ αθνινπζήζνπλ. Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί βηώλνπκε πνιύ έληνλα ηελ αδηαθνξία ηελ θνύξαζε θαη ηειηθά ηελ απόξξηςε από ηνπο καζεηέο καο ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Υσξίο βέβαηα νη ΣΠΔ λα απνηεινύλ παλάθεηα γηα ηελ επίιπζε όισλ ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ζίγνπξα κπνξνύλ λα δηεπθνιύλνπλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζην ζρνιείν πεξλώληαο μεθάζαξα ην κήλπκα όηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη κόλν κεηάδνζε παξσρεκέλεο γλώζεο. Οι Σ.Π.Δ. ζηην εκπαίδεσζη Πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ κειεηήζεη ηηο εθαξκνγέο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε. Αξρηθά θαηαθέξλνπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ θαη θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην ελδηαθέξνπζα Θέηνπλ ζηα ρέξηα ησλ καζεηώλ λέα λνεηηθά εξγαιεία θαη κεηαβάιινπλ ηε κάζεζε από εμαλαγθαζκό ζε αληηθείκελν αλαθάιπςεο θαη ελζνπζηαζκνύ (Ράπηεο 2007, Κόκεο 2004). Αλαληίξξεηα είλαη αλεμάληιεηε πεγή γλώζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε όινπο, θαιύπηεη θελά, θαζνδεγεί ζσζηά, εθκεδελίδεη ηηο απνζηάζεηο θαη θέξλεη ζε επαθή αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ρηιηόκεηξα καθξηά (Σ. Παγγέ ). Οη θπξηόηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Η.Σ.Τ., 2007): πκπεξηθνξηζκόο: Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηα βήκαηα ηεο κάζεζεο θαη πιεξνθνξείηαη ακέζσο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ. Γηνξζώλεη ακέζσο ηα ιάζε πνπ θάλεη θαη επηβξαβεύεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Δπνηθνδνκεηηζκόο: Ο καζεηήο αλαιακβάλεη ελεξγό ξόιν ζηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ηνπ. Οη Σ.Π.Δ. ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο (Boyle,1997). Ο δάζθαινο

3 αλαιακβάλεη έλαλ ππνζηεξηθηηθό-ζπκβνπιεπηηθό ξόιν ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ. Αθόκα κεγαιύηεξν πεδίν εθαξκνγήο βξίζθνπλ νη Σ.Π.Δ. ζηελ Π.Δ., επεηδή ζε απηό ην πεδίν δηακνξθώλεηαη έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ εληζρύεη ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηνλ πεηξακαηηζκό γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο. πκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ελώ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. ε αθόκα γεληθόηεξν πιαίζην έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ε ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ηηο ΣΠΔ έμσ από ηελ πίεζε ησλ καζεκάησλ κεγηζηνπνηεί ηελ επίδνζή ηνπο ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη γεληθόηεξα ζηε ρξήζε ηνπο (Μαγθαιθαο Λ). ΣΟ ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Σν θηλεηά ηειέθσλά είλαη κία από ηηο ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο πνπ εμειίζζεηαη ζπλερώο. Ζ λέα γεληά θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη σο έμππλαηειέθσλα (smart phones) κπνξεί λα εθηειέζεη πνιιέο πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο από κία απιή ηειεθσληθή θιήζε. Παξάιιεια δηαζέηεη έλα πιήζνο αηζζεηήξσλ πνπ κπνξνύλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζε πνιιέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (πρ σο όξγαλα κεηξήζεσλ ζε πεηξάκαηα θπζηθήο). πλνπηηθά έλα ηππηθό θηλεηό ηειέθσλν είλαη εμνπιηζκέλν κε: GPS γηα εύξεζε γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ κε αθξίβεηα έσο 5 κέηξσλ. Παξαιιαγή ηνπ GPS είλαη ην agps ην νπνίν κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνζθέξεη εληζρπκέλεο δπλαηόηεηεο εληνπηζκνύ αθόκα θαη ρσξίο ηεο ζύλδεζε κε δνξπθόξνπο εληνπηζκνύ. Αηζζεηήξαο θαηεύζπλζεο (orientation sensor) ηξηώλ αμόλσλ. Λεηηνπξγεί θαη σο ππμίδα. Μπνξεί λα αληρλεύζεη κεηαβνιέο ζην καγλεηηθό πεδίν θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αληρλεπηήο κεηάιισλ. Δπηηαρπλζηόκεηξα ηξηώλ αμόλσλ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαγξαθή θηλήζεσλ, ησλ ππνινγηζκό ηεο επηηάρπλζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη κηθξώλ απνζηάζεσλ. Φεθηαθή θάκεξα κε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο θηλνύκελεο θαη αθίλεηεο εηθόλαο. Ζ θάκεξα όπσο θαη ην κηθξόθσλν ηνπ θηλεηνύ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δεηγκαηνιεςία θαη ςεθηνπνίεζε αλαινγηθώλ ζεκάησλ θαηάιιειεο κνξθήο. Φσηνεπαίζζεηνη αηζζεηήξεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο. (Γελ ππάξρεη ζε όια ηα θηλεηά) Δπηθάλεηα αθήο. ε νξηζκέλα θηλεηά ιεηηνπξγεί θαη σο αηζζεηήξαο πίεζεο. Παξάιιεια νη ηθαλόηεηεο δηθηύσζεο ησλ θηλεηώλ επηηξέπνπλ ηόζν ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ θνληηλώλ ζπζθεπώλ (πξσηόθνιια Bluetooth, NFC), όζν θαη ηε ζύλδεζε ηνπο κε ην δηαδίθηπν (GPRS, HSDPA, LTE). Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ζύγρξνλσλ θηλεηώλ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ πνπ επεθηείλεη ηεο δπλαηόηεηεο ηνπο. Αλνίγεηαη έηζη έλαλ κεγάιν θάζκα εθαξκνγώλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εξγαιεία ζηελ εθπαίδεπζε.

4 ΥΡΖΖ ΚΗΝΖΣΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ ηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ ζα πεξηγξαθνύλ ηέζζεξεηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ Κέξθπξαο κε ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Σν πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαη είλαη ην ηξηήκεξν πξόγξακκα κε ηίηιν «Παξάθηηνη πγξνβηόηνπνη ηεο Κέξθπξαο» πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Β Βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ιίκλε Κνξηζζίσλ πνπ θαιύπηεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 6000 ζηξεκκάησλ κε ακκώδε εδάθε θαη έλα ζπάλην γηα έλα λεζί όπσο ε Κέξθπξα θεδξνδάζνο. Ζ πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζζεί Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο θαη πξνζηαηεύεηαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία σο θαηαθύγην ζεξακάησλ. Καηά ηελ πξώηε κέξα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνεγνύληαη νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο γηα λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο γηα ηελ πεξηνρή θαη ην νηθνζύζηεκα πνπ ζα επηζθεθηνύλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνύληαη θάπνηα πξνθαηαξηηθά εξγαζηήξηα ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΚΠΔ πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ην ινγηζκηθό θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ δεύηεξε εκέξα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ην πεδίν, όπνπ νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ραξηώλ θαη GPS αθνινπζνύλ κία δηαδξνκή πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη νη ίδηνη πξνεγνπκέλσο. Μέζα από ζηνρεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο αλαθαιύπηνπλ κε βησκαηηθό ηξόπν ην νηθνζύζηεκα ηεο πεξηνρήο, ελώ ηαπηόρξνλα ζπιιέγνπλ πιηθό πξνο επεμεξγαζία (πρ θσηνγξαθίεο, δείγκαηα θπηώλ θιπ). Σελ ηειεπηαία εκέξα πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΚΠΔ. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ δηαγσληζκό θσηνγξαθίαο, παξαηήξεζε κε ηα κηθξνζθόπηα θιπ. Σν πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηώλ. Οη γεληθόηεξνη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: Οη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην νηθνζύζηεκα ηεο ιίκλεο, ηνπ δάζνπο αιιά θαη ηεο εξήκνπ, λα ην πξνζεγγίζνπλ κε βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα πξνζηαζίαο ηνπ. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αηζζεηηθή, βηνινγηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή αμία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα κηαο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, θπξίσο γηα ηδηαίηεξα επηβαξπκέλεο από ηνλ ηνπξηζκό πεξηνρέο, όπσο ηεο Κέξθπξαο. Να εμαζθεζνύλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ νκαδηθόηεηα απνθηώληαο ηαπηόρξνλα κέζα από πξνεπηιεγκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, δεμηόηεηεο ραξηνγξάθεζεο αιιά θαη κεηξήζεσλ κε ρξήζε εηδηθώλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ. Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο όπσο είλαη ε αξρεγηθή ηθαλόηεηα, ε ηθαλόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε ηθαλόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηεο ππεπζπλόηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη παξνπζίαζεο ηδεώλ. ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Παξαθάησ ζα γίλεη κία ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ινγηζκηθνύ. Σν ινγηζκηθό απηό είλαη ελδεηθηηθό, θαζώο νη ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ θαη κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αληίζηνηρεο δπλαηόηεηεο. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία έγηλε ε επηινγή ηνπ είλαη α) νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη, β) ε επθνιία ζηελ εθκάζεζε, θαη γ) ε ειεύζεξε ρξήζε ηνπ.

5 GPS Essentials Ζ εθαξκνγή GPS Essentials κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε θηλεηό (ή tablet) βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, ελώ ε ρξήζε ηεο είλαη δσξεάλ. Ζ εθαξκνγή παξέρεη έλα πιήζνο ιεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην GPS ηνπ θηλεηνύ ελώ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο ππμίδα. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη θάπνηεο από ηηο νζόλεο ηεο εθαξκνγήο: Σχήμα 1: Οζόλεο ηεο εθαξκνγήο GPS Essentials Ζ επηινγή «Dashboard» παξνπζηάδεη κία θελή νζόλε ε νπνία κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί έηζη ώζηε λα απεηθνλίδεη όηη πιεξνθνξία επηζπκεί ν ρξήζηεο. Αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ είλαη νη παξαθάησ: Γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο, Τςόκεηξν, Αθξίβεηα κέηξεζεο (ζε κέηξα), Σαρύηεηα, Απόζηαζε από ζπγθεθξηκέλν ζηόρν θ.α. Μία άιιε ρξήζηκε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ζηελ επηινγή «Waypoints» όπνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί κία δηαδξνκή σο κία ιίζηα ζεκείσλ. Ζ εθαξκνγή παξέρεη ζηαηηζηηθά γηα πνιιέο πιεξνθνξίεο όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί. Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο δελ απαηηνύλ ελεξγή ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, επνκέλσο ε ρξήζε ηνπο είλαη δσξεάλ θαη ζε νπνηνδήπνηε ρώξν. Αλ επηπιένλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπλερνύο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, ηόηε ε εθαξκνγή κπνξεί λα απεηθνλίζεη ην ζηίγκα ηεο ζπζθεπήο πάλσ ζην δνξπθνξηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΥΑΡΑΞΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣΖ Δξγαιεία: ύλδεζε ζην Internet / Τπνινγηζηήο ή Tablet κε αιιειεπηδξαζηηθό ράξηε (πρ Google Maps) Περιγραθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή εθηειείηαη πξηλ από ηελ επίζθεςε ζην πεδίν. Οη νκάδεο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο κία ζπζθεπή κε αιιειεπηδξαζηηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη κία ιίζηα κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, πνπ απνηεινύλ ηα ζεκεία ηνπ ράξηε πνπ ζα επηζθεθηνύλ ζηε ζπλέρεηα. Εεηείηαη από ηηο νκάδεο λα ζρεδηάζνπλ ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Γιαδικαζία: 1. Ζ νκάδα βξίζθεη θαη ζεκεηώλεη ηε ζέζε όισλ ησλ ζεκείσλ ζην ράξηε. Σα ζεκεία ηεο Αθεηεξίαο θαη ηνπ Σεξκαηηζκνύ είλαη γλσζηά 2. Ζ νκάδα κειεηά ην ράξηε θαη απνθαζίδεη πνηα είλαη ε θαιύηεξε δηαδξνκή πνπ δηέξρεηαη από όια ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ηεζεί ζαλ ζηόρνη. Ζ απόθαζε

6 είλαη ζπιινγηθή θαη πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηόζν ηηο απνζηάζεηο ησλ ζεκείσλ όζν θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε (πρ πςώκαηα, πεξηνρέο κε λεξό, γέθπξεο θιπ). Να ζεκεησζεί όηη νη νκάδεο κπνξνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο κεηαμύ ηνπο. 3. Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ ράξηε ππνινγίδεηαη ην πξαγκαηηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο, θαη θαηά πξνζέγγηζε ην ρξόλνο πεξπαηήκαηνο. Έλα κέζν κήθνο δηαδξνκή γηα ην πξόγξακκα πνπ πινπνηείηαη από ην ΚΠΔ Κέξθπξαο ππνινγίδεηαη ζηα 3.2 Υικ. 4. Με βάζε ην ζπλνιηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ε θάζε νκάδα επηιέγεη ην ζεκείν όπνπ ζα «θαηαζθελώζεη» γηα δηάιεηκκα θαη θνιαηζηό. 5. Ο ράξηεο πνπ θαηαζθεύαζε θάζε νκάδα εθηππώλεηαη θαη κνηξάδεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο. ηότοι δραζηηριόηηηας: Να απνθηήζνπλ θαιή γλώζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα επηζθεθηνύλ θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια. Γεκνθξαηηθόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ Δλίζρπζε ηεο νκαδηθόηεηαο Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο / Λήςε απνθάζεσλ / Τπεπζπλόηεηα ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΔΤΡΔΖ ΖΜΔΗΟΤ ΣΟ ΥΧΡΟ Δξγαιεία: Υάξηεο / Ππμίδα / GPS: Υξεζηκνπνηνύληαη ηα Smart Phones ησλ καζεηώλ / Βαζκνλνκεκέλνο Υάξαθαο Περιγραθή: Ζ νκάδα βξίζθεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ράξηε, ην νπνίν επηιέγεηαη έηζη ώζηε λα παξέρεη θαιή νξαηόηεηα ηνπ πεδίνπ. ην ζεκείν απηό δίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο θάπνηνπ άιινπ ζεκείνπ ζην ρώξν θαη δεηείηαη από ηελ νκάδα λα ην αλαγλσξίζεη θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο απηό. Γιαδικαζία: 1. Ζ νκάδα κε ηε ρξήζε ηνπ GPS βξίζθεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηεο. 2. εκεηώλεη ηε ζέζε απηή ζην ράξηε (εκείν Α) 3. εκεηώλεη ηε ζέζε ηνπ ζηόρνπ ζην ράξηε (εκείν Β) 4. Με ηε βνήζεηα ηεο ππμίδαο πξνζαλαηνιίδεη ην ράξηε πξνο ην βνξά. 5. Ζ δηεύζπλζε ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο (ΑΒ) ζην ράξηε ζπκπίπηεη κε ηε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αληηθείκελν ζην θπζηθό ρώξν 6. Με ην ράξαθα κεηξηέηαη ε απόζηαζε ησλ ζεκείσλ (ΑΒ) ζην ράξηε, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε ππνινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή απόζηαζε ζε κέηξα. Να ζεκεησζεί όηη ππάξρεη θαη ελαιιαθηηθόο ηξόπνο γηα ην καζεκαηηθό ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο δύν ζεκείσλ κε γλσζηέο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, κε ηελ παξαδνρή όηη ε γε είλαη κία ηέιεηα ζθαίξα (Haversine formula). 7. Ζ κέηξεζε ηεο απόζηαζεο γίλεηαη θαη εθηίκεζε: Τπνινγίδεηαη ε απόζηαζε δύν γλσζηώλ ζεκείσλ (πρ από ηελ αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο κέρξη ηελ ηξέρνπζα ζέζε) θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ν ιόγνο ησλ απνζηάζεσλ. (πρ ε δεηνύκελε απόζηαζε είλαη δηπιάζηα από ηε γλσζηή απόζηαζε). ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη αλαγσγή ζε άιια εκπεηξηθά κεγέζε κέηξεζεο ηεο απόζηαζεο (πρ αξηζκόο βεκάησλ, κέζνο ρξόλνο πεξπαηήκαηνο θιπ)

7 ηότοι δραζηηριόηηηας: Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ: πξνζαλαηνιηζκνύ / αίζζεζεο ηνπ ρώξνπ Πξαθηηθέο εθαξκνγέο καζεκαηηθώλ θαη γεσκεηξίαο πλεξγαηηθόηεηα, Οκαδηθόηεηα ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ Δξγαιεία: GPS (Υξεζηκνπνηνύληαη ηα Smart Phones ησλ καζεηώλ) Περιγραθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη κία εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο «Δύξεζε εκείνπ ζην Υώξν» Κάζε νκάδα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θάπνηα αληηθείκελα ηα νπνία πξέπεη λα θξύςεη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν κέζα ζην πεδίν θαη λα θαηαγξάςεη ηε ζέζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αληηθείκελα πνπ έθξπςαλ, θαη ηέινο εμεξεπλνύλ ηελ πεξηνρή γηα λα αλαθαιύςνπλ ηα αληηθείκελα ησλ άιισλ νκάδσλ. Προεηοιμαζία: ην πεδίν έρνπλ επηιεγεί από ηελ νκάδα ηνπ ΚΠΔ θάπνηα ζεκεία εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο (πρ θηίξηα, ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θιπ). Σα ζεκεία απηά έρνπλ ζεκαλζεί θαηάιιεια κε θάπνηεο ηακπέιεο εύθνια αλαγλσξίζηκεο, πνπ πεξηέρνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά. Γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπ ζπληεηαγκέλσλ θαη έρεη θσηνγξαθεζεί. Οη ζπληεηαγκέλεο κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε κία ςεθηαθή θσηνγξαθία είηε από ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθηθή κεραλή αλ δηαζέηεη δέθηε GPS, είηε κέζσ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηή. Γιαδικαζία: 1. ηα κέιε θάζε νκάδαο δηαλέκνληαη νη θσηνγξαθίεο ησλ ζηόρσλ ηεο. ηηο θσηνγξαθίεο είλαη ελζσκαησκέλεο κε ηε κνξθή κεηαδεδνκέλσλ γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Οη θσηνγξαθίεο δηαλέκνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα θηλεηά ησλ κειώλ. Κάζε νκάδα έρεη δηαθνξεηηθέο θσηνγξαθίεο ζηόρνπο. 2. Οη νκάδεο γηα θάζε θσηνγξαθία πξέπεη λα εμάγνπλ ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη λα θαηεπζπλζνύλ πξνο απηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ GPS ηεο ζπζθεπήο ηνπο. 3. Όηαλ θηάζνπλ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηνπνζεζία πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηακπέια θαη λα θαηαγξάςνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη. 4. Όηαλ θάζε νκάδα αλαθαιύςεη όιεο ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί ηόηε επηζηξέθεη ζηελ αθεηεξία. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινύλ νη νκάδεο. Πρ λα εηνηκαζηνύλ παξνπζηάζεηο από θάζε νκάδα, λα αθνινπζήζεη θάπνην παηρλίδη γλώζεσλ θιπ. Δπέκηαζη: Μία πηζαλή επέθηαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη ε παξαθάησ: Οη νκάδεο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ γηα ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνπλ, αλαθαιύπηνπλ ηκήκαηα ελόο θσδηθνπνηεκέλνπ κελύκαηνο. Όηαλ ελσζνύλ

8 ηα ηκήκαηα ηνπ κελύκαηνο από όιεο ηηο νκάδεο ηόηε εκθαλίδεηαη ε ζέζε ελόο λένπ ζηόρνπ πνπ είλαη θνηλόο γηα όιεο ηηο νκάδεο. Οη νκάδεο όιεο καδί ζπλεξγάδνληαη γηα λα αλαθαιύςνπλ ην λέν ζηόρν ν νπνίνο απνηειεί ην έπαζιν ηνπο. ηότοι δραζηηριόηηηας: Δμεξεύλεζε ηνπ πεδίνπ Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ: πξνζαλαηνιηζκνύ / αίζζεζεο ηνπ ρώξνπ πλεξγαηηθόηεηα - Οκαδηθόηεηα πλαγσληζκόο - Δπγελήο Άκηιια ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ΕΧΟ, ΦΤΣΟ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Δξγαιεία: Smart Phones κε δπλαηόηεηα MMS / Φσηνγξαθηθή κεραλή Περιγραθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηό απνηειεί κεηαθνξά ηνπ θιαζηθνύ παηρληδηνύ από ην ραξηί ζην πεδίν. Οη νκάδεο πξέπεη λα θσηνγξαθήζνπλ ην ιήκκα πνπ αξρίδεη από ην δεηνύκελν γξάκκα. Γιαδικαζία: 1. Κάζε νκάδα ζπκκεηέρεη κε έλα θηλεηό ηειέθσλν κε δπλαηόηεηα θσηνγξάθεζεο θαη απνζηνιήο MMS 2. Έλα θηλεηό ηειέθσλν έρεη θαη ν ζπληνληζηήο ηνπ παηρληδηνύ ην νπνίν είλαη γλσζηό ζηηο νκάδεο. 3. Ο ζπληνληζηήο ζηέιλεη κία εληνιή ζε όιεο ηηο νκάδεο κε ηε κνξθή γξαπηνύ κελύκαηνο. Ζ εληνιή πεξηιακβάλεη α) έλα γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ β) κία θαηεγνξία (πρ δών) θαη γ) έλα ρξόλν ιήμεο ηεο εληνιήο. 4. Οη νκάδεο κεηαθηλνύληαη ειεύζεξα ζην πεδίν θαη αλαδεηνύλ ην ιήκκα πνπ αξρίδεη από ην θαζνξηζκέλν γξάκκα. Δληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ ηνπο δίλεηαη πξέπεη λα ην θσηνγξαθίζνπλ κε ηελ θάκεξα ηνπ θηλεηνύ θαη λα ζηείινπλ ηε θσηνγξαθία κε MMS ζην θηλεηό ηνπ ζπληνληζηή. Γηα λα βαζκνινγεζνύλ. Ζ βαζκνινγία είλαη κεγαιύηεξε αλ δελ έρεη βξεη θάπνηα άιιε νκάδα ην ίδην ιήκκα. 5. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα έλα νξηζκέλν πιήζνο ιέμεσλ. Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε θάζε είδνο πξόγξακκα είηε εθηπιίζζεηαη κέζα ζε έλα αλνηρηό πεξηβάιινλ είηε ζε θάπνην νηθηζκό θιπ, κε θαηάιιειε επηινγή ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ιεκκάησλ. ηότοι δραζηηριόηηηας: Δμεξεύλεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ην πεδίν Γισζζνινγηθά παηρλίδηα Γεκηνπξγηθόηεηα / Δπξεκαηηθόηεηα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΡΗΣΗΚΖ Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ απνηεινύλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ όπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ζηελ Π.Δ. Ο ζρεδηαζκόο ηνπο όπσο πεξηγξάθεθε είλαη ελδεηθηηθόο, θαζώο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ γηα λα θαιύςνπλ έλα δηαθνξεηηθό πιήζνο από αλάγθεο θαη ζηόρνπο. Παξόια ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, είλαη αλαγθαίν παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ κεζόδσλ λα ηνλίδνληαη θαη νη θίλδπλνη πνπ

9 κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηελ θαθή ή ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Δηδηθόηεξα γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα, πιήζνο εξεπλώλ έρνπλ ππνδείμεη πηζαλνύο θίλδπλνπο γηα ηελ πγεία, νη νπνίνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. Δίλαη απαξαίηεην κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο, λα θαιιηεξγείηαη παξάιιεια θαη ε θξηηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, έηζη ώζηε λα γίλνπλ ζσζηνί θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο. ΒΗΒΛΟΓΡΑΦΗΑ Ένησπη Βιβλιογραθία Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, "Δπιμορθωηικό σλικό για ηην εκπαίδεσζη ηων επιμορθωηών ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηρα Δπιμόρθωζης", Πάηξα, Ννέκβξηνο 2007 Κόκεο Β. (2004): "Διζαγωγή ζηις εκπαιδεσηικές εθαρμογές ηων Σετνολογιών ηης Πληροθορίας και ηων επικοινωνιών", εθδ. Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα 2004 Μαγθαιθαο Λ, Υεξηζηαλίδεο Γ. Πρακηικά 1οσ σνεδρίοσ τ. Προγρ. Π.Δ. «Γιδακηικές Μέθοδοι προζέγγιζης ζηην περιβαλλονηική εκπαίδεσζη με ηη τρήζη ηων ηετνολογιών ηης Πληροθορίας και ηης επικοινωνίας ΣΠΔ» ζ , Κόξηλζνο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. (1999). Βαζικά κείμενα για ηην Περοβαλλονηική Δκπαίδεσζη, Σεύτος 2: Η ΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΣΙΦΛΙ Α, Αζήλα Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. (1999). Βαζικά κείμενα για ηην Περοβαλλονηική Δκπαίδεσζη, Σεύτος 3: Η ΙΑΚΔΦΗ ΣΗ ΜΟΥΑ». Αζήλα Ράπηεο Α., Ράπηε, Α., Μάθηζη και Γιδαζκαλία ζηην Δποτή ηης Πληροθορίας: Ολική Προζέγγιζη., Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, 2007, Αζήλα Σ. Παγγέ, Μ. Κπξηαδή (1998) «Νέες Σετνολογίες ζηην Δκπαίδεσζη», Ησάλληλα Boyle T. (1997). «Design for multimedia learning» Prentice Hall Ζλεκηρονική Βιβλιογραθία Haversine formula, εκ.πξνζπέιαζεο 28/09/2012

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα