Υ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ » Άρθρο Μόνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Άρθρο Μόνο"

Transcript

1 Υ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ » Άρθρο Μόνο 1. Εγθξίλεηαη ην Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο , ην νπνίν έρεη ωο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ Μαθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ΑΔΠ, δηζ. επξώ, ηξέρνπζεο ηηκέο Ιδησηηθή θαηαλάισζε 172,6 172,7 169,1 168,8 172,5 176,3 180,2 % μεηαβολή όγκος -2,2-4,5-4,8-1,2 1,1 1,2 1,3 πλνιηθέο επελδχζεηο 32,2 33,9 31,5 31,3 32,1 34,0 36,3 % μεηαβολή όγκος -13,9-16,5-7,1-2,2 1,1 4,0 5,0 Γεκφζηα θαηαλάισζε 49,7 41,9 37,7 36,5 36,5 36,8 37,3 % μεηαβολή όγκος 10,3-6,5-8,4-4,0-1,0-0,3 0,3 Δμαγσγέο 44,3 48,2 52,4 56,5 61,7 67,1 72,5 % μεηαβολή όγκος -20,1 3,8 6,4 6,7 7,2 6,8 6,1 Δηζαγσγέο 69,5 67,7 67,1 66,5 69,0 73,1 76,6 % μεηαβολή όγκος -18,6-4,8-4,2-3,0 1,6 3,6 2,7 ΑΔΠ 235,0 230,2 225,4 228,4 235,5 242,9 251,9 % μεηαβολή όγκος -2,0-4,5-3,5 0,8 2,1 2,1 2,7 Σηκέο ΓΣΚ (κέζα επίπεδα) (2000=100) 130,1 136,3 140,3 141,7 143,2 144,8 146,1 % μεηαβολή 1,1 4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,9 Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ (2000=100) 130,4 133,7 135,7 136,3 137,7 139,0 140,3 % μεηαβολή 1,3 2,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,9 Ιζνηηκία επξψ/$ ΗΠΑ 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 % μεηαβολή -5,4-4,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Σηκή πεηξειαίνπ ($/βαξέιη) 61,5 80,2 112,8 112,0 100,0 100,0 100,0 % μεηαβολή -36,6 30,4 40,6-0,7-10,7 0,0 0,0 Αγνξά εξγαζίαο Απαζρφιεζε, 000 άηνκα, εζληθνινγηζηηθή βάζε %ηος πληθςζμού 42,2 41,2 39,8 39,6 39,9 40,1 40,3 Αλεξγία, 000 άηνκα 471,0 628,7 766,8 792,9 767,5 747,6 724,9 % ηος επγαηικού δςναμικού, εθνικολογιζηική βάζη 9,0 11,5 14,5 15,0 14,5 14,0 13,6 Ακνηβέο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, δηζ. επξψ 88,6 83,5 79,6 79,7 80,0 80,4 80,7 Αθαζ. ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα/κηθηφ εηζφδεκα, δηζ. επξψ 123,7 121,8 119,5 121,4 128,1 134,9 143,3 Ννκηζκαηηθόο ηνκέαο Βξαρππξφζεζκν επηηφθην 1,2 0,8 Γηαθνξά απφδνζεο 10εηνχο νκνιφγνπ (Διιάδαο Γεξκαλίαο), κνλάδεο βάζεο Πηζησηηθή επέθηαζε (ηδησηηθφο ηνκέαο) 4,1 2,1 Δμσηεξηθόο ηνκέαο (% ηνπ ΑΔΠ) Ιζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε -10,7-8,5-6,5-4,4-3,1-2,5-1,6 Ιζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε -14,0-11,8-10,0-7,9-6,6-5,9-5,0 Αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο 173,5 178,3 Γηεζλήο θαζαξή επελδπηηθή ζέζε -84,9-98,2 Γηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ (% κεηαβνιή) Παγθφζκην ΑΔΠ -0,5 5,0 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 ΑΔΠ Δπξσδψλεο -4,1 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ(αγαζά θαη ππεξεζίεο) -10,9 12,4 7,4 6,9 7,0 7,0 7,0 Δλ.ΓΣΚ Δπξσδψλεο 0,3 1,5 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7

2 Έηνο Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ (αξηζκόο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ + πξνζσπηθνύ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) Δθηηκήζεηο απνρσξήζεσλ-πξνζιήςεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε ρσξίο παξεκβάζεηο Δθηίκεζε πξνζιήςεσλ (αξηζκόο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ + πξνζσπηθνύ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) θαλόλαο 1:5 Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ (ΝΠΓΓ,ΟΚΑ θαη ΟΣΑ α' θαη β') Δθηίκεζε πξνζιήςεσλ (αξηζκόο πξνζσπηθνύ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ ) θαλόλαο 1:5 ύλνιν απνρσξήζεσλ ύλνιν πξνζιήςεσλ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Δθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε ρσξίο παξεκβάζεηο Έηνο Δθηίκεζε αξηζκνύ πξνζσπηθνύ (ηαθηηθό πξνζσπηθό + πξνζσπηθό λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) Δθηίκεζε αξηζκνύ πξνζσπηθνύ (ΝΠΓΓ, ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη Β') Δθηίκεζε γηα αξηζκό πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ύλνιν (1) (2) (3) (4) (5) Δθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκό ζπληαμηνύρσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα έηε ρσξίο παξεκβάζεηο Έηνο Δθηίκεζε αξηζκνύ ζπληαμηνύρσλ (ηαθηηθό πξνζσπηθό + πξνζσπηθό λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) Δθηίκεζε αξηζκνύ ζπληαμηνύρσλ (ΝΠΓΓ, ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη Β') Αξηζκόο ζαλόλησλ πλνιηθόο αξηζκόο ζπληαμηνύρσλ (1) (2) (3) (4) (5)

3 ΙΙ. ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΟΓΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΥΩΡΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ (ΔΝΑΡΙΟ ΒΑΗ) Α. Έλλειμμα κενηπικήρ και γενικήρ κςβέπνηζηρ καηά ςποηομείρ συπίρ παπεμβάζειρ Δμέιημε εζόδσλ εμόδσλ θεληξηθήο θαη γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηόδνπ θαηά ππνηνκείο (πνζά ζε εθαη. επξώ) Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Ι. Έζνδα Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ α. Σαθηηθά έζνδα Άκεζνη θφξνη Έκκεζνη θφξνη Απνιήςεηο απφ Δ.Δ Με θνξνινγηθά έζνδα β. Με ηαθηηθά έζνδα γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ Έζνδα ΠΓΔ α. Δηζξνέο ΔΠΑ β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΙΔΙΑ) γ. Ίδηα έζνδα ΙΙ. Γαπάλεο Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ α. Πξσηνγελείο δαπάλεο ( ) Μηζζνί θαη ζπληάμεηο Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο Απνζεκαηηθφ β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε Δγγπήζεηο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γ. Σφθνη δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο ΠΓΔ ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ % ΑΔΠ -14,3% -9,3% -11,5% -11,7% -13,4% -14,0% -15,1% ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πιελ ΓΔΚΟ Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA Ιζνδύγην ΟΣΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA Ιζνδύγην ΟKΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA % ΑΔΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% ΑΔΠ

4 Β. Δξέλιξη ηόκυν και σπέοςρ γενικήρ κςβέπνηζηρ Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ρσξίο παξεκβάζεηο) Σόθνη ζε ηακεηαθή βάζε Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ηνπ ΑΔΠ 5,3% 6,1% 6,9% 8,3% 9,7% 11,1% 12,3% Γηαθνξά ηακεηαθώλ-δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο (ρσξίο παξεκβάζεηο) Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο ΑΔΠ Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ 127,1% 142,8% 160,6% 174,8% 183,6% 191,7% 198,9% Γ. ηόσοι ελλειμμάηυν γενικήρ κςβέπνηζηρ και δημοζιονομικό κενό πος ππέπει να καλςθθεί μέζυ παπεμβάζευν Γεκνζηνλνκηθό θελό αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 (βαζηθό ζελάξην) Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε % ΑΔΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 (ηόρνη) % ΑΔΠ -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,2% Γεκνζηνλνκηθό θελό % ΑΔΠ 2,9% 5,5% 8,3% 11,2% 13,3% ΑΔΠ

5 Γ. Αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν πποηγοςμένυν εηών και ηπέσονηορ έηοςρ 2011 ύγθξηζε πξνϋπνινγηζζέλησλ κεγεζώλ θαη απνηειεζκάησλ Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε Απόθιηζε (% ΑΔΠ) Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε Απόθιηζε (% ΑΔΠ) Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Ι. Έζνδα (1+2) ,5% ,4% 1. Καθαρά έζοδα ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β-γ) ,8% ,1% α. Σαθηηθά Έζνδα ,1% ,1% β. Με ηαθηηθά έζνδα ,1% ,2% γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ ,7% ,1% 2. Έζοδα ΠΔΕ (α+β+γ) ,7% ,3% ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) ,3% ,6% 1. Δαπάνες ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β+γ+δ) ,0% ,8% α. Πξσηνγελείο δαπάλεο ,0% ,8% β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο ,6% ,2% γ. Σφθνη ,1% ,1% δ. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο ,0% ,7% 2. ΠΔΕ ,3% ,8% ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) ,6% ,6% % ΑΕΠ -4,2% -14,3% -10,1% -10,3% -9,2% 1,1% ΙΙΙ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) ,5% ,8% % ΑΔΠ 0,4% -9,1% -9,4% -5,0% -3,5% 1,5% 0,0% IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ ,8% ,5% V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα ,2% ,2% VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ,8% ,0% VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (III+IV+V+VI) ,2% ,9% % ΑΔΠ -2,0% -15,4% -13,4% -9,1% -10,5% -1,4% 0,0% ΑΔΠ

6 ύγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ θαη εθηηκήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεσλ 2011 Πξνϋπ/ζκόο 2011 Δθηηκήζεηο πξαγκ/ζεσλ Απόθιηζε Απόθιηζε (% ΑΔΠ) Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Ι. Έζνδα (1+2) ,8% 1. Καθαρά έζοδα ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β-γ) ,8% α. Σαθηηθά Έζνδα ,9% β. Με ηαθηηθά έζνδα ,1% γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ ,0% 2. Έζοδα ΠΔΕ ,0% ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) ,5% 1. Δαπάνες ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β+γ+δ+ε) ,5% α. Πξσηνγελείο δαπάλεο ,4% 1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο ,2% 2. Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) ,5% 3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο ,0% 4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο ,3% 5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο ,0% 6. Απνζεκαηηθφ ,0% β. 1. Δγγπήζεηο ζε θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο ,1% 2. Δγγπήζεηο ζε θνξείο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο ,0% γ. Σφθνη ,0% δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο ,0% ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο ,0% 2. ΠΔΕ ,0% ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) ,2% % ΑΕΠ -9,1% -11,5% ΙΙΙ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) ,2% % ΑΔΠ -2,2% -4,4% IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ ,2% ΝΠΓΓ ,3% ΟΣΑ ,4% ΟΚΑ ,2% Αλεμφθιεηεο νθεηιέο ΟΚΑ ,0% ΓΔΚΟ ,4% V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα % VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ,5% VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη Π/Τ (III+IV+V+VI) ,0% % ΑΔΠ -7,4% -10,4% VIII. ηόρνο ηζνδπγίνπ γεληθήο θπβέξλεζεο βάζεη πξνγξάκκαηνο % ΑΔΠ -7,6% -10,4% 2,9% ΑΔΠ

7 Ι. ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Παξεκβάζεηο ΜΠΓ (πνζά ζε εθαη. επξώ) Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) % ΑΔΠ 1. Δμνξζνινγηζκόο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ,9% 1. 1 πγθξάηεζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κε πεξηνξηζκφ πξνζιήςεσλ (εθαξκνγή ηνπ θαλφλα 1:10 ην 2011 θαη 1:5 έσο ην 2015), αλαζηνιή ρνξήγεζεο κηζζνινγηθήο σξίκαλζεο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ιπ ,4% 1. 2 Αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40 ψξεο θαη κείσζε ηεο δαπάλεο γηα ππεξσξίεο, πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ακεηβφκελσλ επηηξνπψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ ,2% ακνηβψλ 1. 3 Μείσζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ (θαηά 50% ην 2011 θαη θαηά 10% θάζε επφκελν έηνο) ,2% 1. 4 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη καθξνρξφληαο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ ,2% 2. Μεηώζεηο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ,2% 2. 1 Μείσζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηε δηαλνκή ηχπνπ ,0% 2. 2 Παξαθξάηεζε 7% ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ (εμαηξψληαο αλειαζηηθέο δαπάλεο φπσο ΓΔΚΟ, ελνίθηα, ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο) ,0% 2. 3 Μείσζε δαπαλψλ γηα πξνκήζεηα ηεο ΣηΔ ,0% Δθαξκνγή πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (e-procurement) γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ζην δεκφζην Δμνξζνινγηζκφο δεκνζίσλ δαπαλψλ (ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, κηζζψζεηο αθηλήησλ) θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ) ,1% ,1% 3. Καηαξγήζεηο / πγρσλεύζεηο θνξέσλ θαη κείσζε επηρνξεγήζεσλ ,3% 3. 1 Μείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ,1% 3. 2 ρέδην δξάζεο γηα ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε θνξέσλ ,2% 4. Αλαδηνξγάλσζε Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ,6% 4. 1 Δλίζρπζε ησλ εζφδσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ θαη άιισλ Γεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ,1% 4. 2 ρέδηα αλαδηάξζξσζεο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ,1% 4. 3 Πψιεζε κε ζηξαηεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ,0% 4. 4 Μείσζε ζε δαπάλεο πξνζσπηθνχ ,2% 4. 5 Μείσζε ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη εμνηθνλνκήζεηο απφ θαηαξγήζεηο ή ζπγρσλεχζεηο δξαζηεξηνηήησλ ,1% 5. Μείσζε ακπληηθώλ δαπαλώλ ,5% 5. 1 Μείσζε χςνπο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ,2% 5. 2 Δμνηθνλνκήζεηο απφ ην εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα (εμ απηψλ 600 εθαη.επξψ πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα ,3% ην ιφγν απηφ δελ αζξνίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ) 6. Δμνηθνλόκεζε δαπαλώλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνκέα πγείαο ,3% 6. 1 Δηδηθφ ηέινο ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ αληηθαπληζηηθφ λφκν ,0% 6. 2 Αχμεζε εζφδσλ λνζνθνκείσλ κε (Ι) εηδηθή ζπκθσλία γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, (ΙΙ) ρξέσζε αιινδαπψλ γηα ππεξεζίεο, (ΙΙΙ) θαη πεξηνξηζκφο ππεξεζηψλ γηα αλαζθάιηζηνπο ,1% 6. 3 Νένο ράξηεο πγείαο ,1% 6. 4 Κεληξηθφ χζηεκα Πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηκνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ ,1% 6. 5 Λεηηνπξγία Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο ,0% 7. Δμνξζνινγηζκόο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ,4% 7. 1 Φεθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρεηξφγξαθσλ ζπληαγψλ θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ,2% 7. 2 Δπέθηαζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ δελ απαηηνχλ ζπληαγνγξάθεζε ,0% 7. 3 Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηα θάξκαθα (2011) ,1% 7. 4 Δηζαγσγή αζθαιηζηηθήο ηηκήο ζηα θάξκαθα ,2% 8. Μείσζε δαπαλώλ ΟΚΑ θαη εμνξζνινγηζκόο θνηλσληθώλ δαπαλώλ ,9% 8. 1 Δμνξζνινγηζκφο επηδνκάησλ θαη ιίζηαο δηθαηνχρσλ ΟΔΔ-ΟΔΚ θαη ΟΑΔΓ θαη άιισλ παξνρψλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ ,3% 8. 2 Έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ παξνρήο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ θαη επηδνκάησλ ,4% 8. 3 Μείσζε ηνπ εθάπαμ ησλ ζπληάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζθνξέο ,1% 8. 4 Πξνζαξκνγή επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ,4% 8. 5 Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο 8% ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 60 εηψλ γηα πνζά άλσ ησλ 1700 πιελ φζσλ έρνπλ απνιπζεί απηνδηθαίσο (π.ρ. ζηξαηησηηθνχο, ζψκαηα αζθαιείαο θιπ) θαη αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηηο ζπληάμεηο άλσ ησλ ,1% 8. 6 πγθξάηεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ηνπ ΝΑΣ (κείσζε 6%) ,0% 8. 7 Απζηεξφηεξνο έιεγρνο ζηηο ιίζηεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ ,3% 7

8 Παξεκβάζεηο ΜΠΓ (πνζά ζε εθαη. επξώ) Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) % ΑΔΠ 8. 8 Μείσζε ηεο δαπάλεο γηα θχξηεο ζπληάμεηο ηνπ ΟΓΑ θαη ζην θαηψηαην φξην ησλ ζπληάμεσλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη απζηεξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ,1% δηθαηνχρσλ κε βάζε ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο 8. 9 Αμηνιφγεζε θαη εμνξζνινγηζκφο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ,3% 9. Βειηίσζε εζόδσλ ΟΚΑ θαη θαηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο ,3% 9. 1 Δηζθνξά αιιειεγγχεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ,2% 9. 2 Δηζθνξά αιιειεγγχεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ,0% 9. 3 Αχμεζε ηεο εηζθνξάο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ,1% 9. 4 Αχμεζε ζηηο εηζθνξέο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ ,1% 9. 5 Δηζαγσγή ηακείνπ αιιειεγγχεο ηνπ ΟΑΔΔ ,2% 9. 6 Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη αληηκεηψπηζε εηζθνξνδηαθπγήο ,5% 10 Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο ,2% ΦΠΑ ,3% Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ,3% Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ,4% Πεξηνξηζκφο ιαζξεκπνξίνπ ,2% Άιινη θφξνη ,1% 11. Μείσζε θνξναπαιιαγώλ θαη άιια θνξνινγηθά έζνδα ,7% Αμηνιφγεζε θαη κείσζε θνξνινγηθψλ εμαηξέζεσλ θαη απαιιαγψλ θαη αχμεζε ηεθκεξίσλ ,4% Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα, αχμεζε ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο θαη ηεθκήξηα ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ,8% Αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 13% ζε 23% απφ 1/9/ ,4% Αιιαγή ζηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ,5% Έζνδα απφ απζαίξεηα ,0% Αιιαγή ζηε δνκή ηνπ θφξνπ θαπλνχ θαη κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαηαβνιήο ηνπ ΔΦΚ γηα ηηο εηαηξείεο απφ ηηο 56 ζηηο 26 κέξεο Γήισζε ζθαθψλ αλαςπρήο σο ηδησηηθά ζε ζπλέρεηα δξάζεσλ ΓΟΔ θαη ξχζκηζεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αξρεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ,1% ,0% Έζνδα απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ,2% Αχμεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ,0% Έθηαθηε εηζθνξά ζε νρήκαηα κεγάινπ θπβηζκνχ, κεγάιεο αμίαο αθίλεηα, ζθάθε θαη πηζίλεο ,0% Φνξνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ,0% 12. Βειηίσζε απνηειεζκάησλ ΟΣΑ ,6% Δπαλαμηνιφγεζε δαπαλψλ ΟΣΑ ,3% Αχμεζε ίδησλ εζφδσλ ΟΣΑ ράξε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ ,2% Αχμεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ΟΣΑ κέζσ ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο ,0% 13. Δμνξζνινγηζκόο δαπάλεο ΠΓΔ ,2% Μείσζε ηεο δαπάλεο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ ,2% Πεξηνξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ΔΠΑ ,1% 0,0% Με θαηαλεκεκέλεο παξεκβάζεηο ,6% Παξεκβάζεηο γηα θάιπςε απξόβιεπησλ απνθιίζεσλ ,5% ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ (1) 12,0% ΓΑΠΑΝΔ ,3% ΔΟΓΑ ,7% ΑΔΠ (1) Πνζφ 600 εθαη. επξψ πνπ αθνξά ζηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο (θαηεγνξία 5.2) πνπ αθνξά ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρεη ιεθζεί ππφς ε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αζξνίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ 8

9 II. ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ Πξόγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ Έηνο Όλνκα Δθηηκώκελνο ρξόλνο Πνζνζηό ηνπ Γεκνζίνπ Πνζνζηό πξνο πώιεζε Δίδνο ζπλαιιαγήο 2011 Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (OTE) 2ν ηξίκελν 16.0% 10,0% Πψιεζε Μεηνρψλ Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο 3ν ηξίκελν 74,0% 40% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) 3ν ηξίκελν 100,0% - Δπέθηαζε χκβαζεο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 1 3ν ηξίκελν 100,0% - Δπέθηαζε χκβαζεο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 2 3ν ηξίκελν 100,0% - Νέεο Άδεηεο Παηγλίσλ Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 3ν ηξίκελν 74,3% 23,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Κξαηηθά Λαρεία 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο 4ν ηξίκελν 74,1% 23,1% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) 4ν ηξίκελν 99,8% 99,8% Πψιεζε Μεηνρψλ Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 4ν ηξίκελν 34,0% 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) 4ν ηξίκελν 65,0% 55,0% Πψιεζε Μεηνρψλ Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) 4ν ηξίκελν 65,0% 31,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΣΡΑΙΝΟΔ 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΛΑΡΚΟ 4ν ηξίκελν 55,2% 55,2% Πψιεζε Μεηνρψλ Alpha Bank 4ν ηξίκελν 0,6% 0,6% Πψιεζε Μεηνρψλ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 4ν ηξίκελν 1,2% 1,2% Πψιεζε Μεηνρψλ Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΙΔ) 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ Άδεηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Δπέθηαζε χκβαζεο Διιεληθφ Καδίλν Πάξλεζαο 4ν ηξίκελν 49,0% 49,0% Πψιεζε Μεηνρψλ Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ) 4ν ηξίκελν 72,6% 72,6% Πψιεζε Μεηνρψλ Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 4ν ηξίκελν 34,0% 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ Διιεληθφ 1 4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Σέζζεξα Αεξνζθάθε Airbus 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Αθίλεηα 1 4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 2012 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) 1ν ηξίκελν 55,0% 21% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) 1ν ηξίκελν 35,5% 35,5% Πψιεζε Μεηνρψλ Σξάπεδα Πεηξαηψο 1ν ηξίκελν 1,3% 1,3% Πψιεζε Μεηνρψλ Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο (ATE) 1ν ηξίκελν 77,3% 26,2% Πψιεζε Μεηνρψλ Απηνθηλεηφδξνκνο «Δγλαηία Οδφο» 1ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) 1ν ηξίκελν 90,0% 40% Πψιεζε Μεηνρψλ Ληκάληα 1 1ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο 2ν ηξίκελν 61,3% 27,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηα 2 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ) 3ν ηξίκελν 51,0% 17,0% Πψιεζε Μεηνρψλ Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 1 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 1 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθφ 2 4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηα 3 4ν ηξίκελν 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Φεθηαθφ Μέξηζκα 1 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Γηθαησκάησλ Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο 4ν ηξίκελν 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 1 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 2013 Τπνζαιάζζην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ «Ν. Καβάια» 1ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 2 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Ληκάληα 2 2ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηα 4 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 2 3ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Φεθηαθφ Μέξηζκα 2 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Γηθαησκάησλ Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο 4ν ηξίκελν 34,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 2 4ν ηξίκελν 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 2014 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 3 100,0% 100,0% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηε Πεξηνπζία 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 2015 Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 4 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηε Πεξηνπζία 100,0% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ 9

10 ΙIΙ. ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΟΓΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ME ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ A. Έλλειμμα κενηπικήρ και γενικήρ κςβέπνηζηρ καηά ςποηομείρ με παπεμβάζειρ Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Ι. Έζνδα Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ α. Σαθηηθά έζνδα Άκεζνη θφξνη Έκκεζνη θφξνη Απνιήςεηο απφ Δ.Δ Με θνξνινγηθά έζνδα β. Με ηαθηηθά έζνδα γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ Έζνδα ΠΓΔ α. Δηζξνέο ΔΠΑ β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΙΔΙΑ) γ. Ίδηα έζνδα ΙΙ. Γαπάλεο Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ α. Πξσηνγελείο δαπάλεο ( ) Μηζζνί θαη ζπληάμεηο Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο Απνζεκαηηθφ β. 1. Δγγπήζεηο ζε γεληθή θπβέξλεζε Δγγπήζεηο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο γ. Σφθνη δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο ΠΓΔ ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ % ΑΔΠ -14,3% -9,3% -9,3% -8,1% -8,9% -8,3% -8,1% ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο Ιζνδύγην λνκηθώλ πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ Έιιεηκκα θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA Ιζνδύγην ΟΣΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA Ιζνδύγην ΟKΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA Με πξνζδηνξηζκέλα κέηξα Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA % ΑΔΠ -15,4% -10,5% -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1% ΑΔΠ

11 Β. Σόκοι και σπέορ γενικήρ κςβέπνηζηρ: α) με παπεμβάζειρ β) με παπεμβάζειρ και αποκπαηικοποιήζειρ Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο Α. Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ 6,9% 8,1% 8,9% 9,6% 9,8% Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) Β. Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε , Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ 7,0% 7,8% 8,9% 8,8% 8,6% Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) ΑΔΠ Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο Α. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε παξεκβάζεηο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ ,1% 142,8% 157,7% 166,3% 167,0% 164,4% 159,3% Β. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ ΑΔΠ 127,1% 142,8% 155,5% 159,8% 157,7% 150,1% 139,5% 11

12 ΙV. ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Α. Ανάλςζη δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ππογπάμμαηορ δημοζίυν επενδύζευν ανά ςποςπγείο με παπεμβάζειρ Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θνξέα κε παξεκβάζεηο (ποζά ζε εκαη. εσρώ) Φνξείο Π/Τ 2011 Δθη Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο Τ.Π ΠΔΕ Βνπιή ησλ Διιήλσλ Τ.Π ΠΔΕ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Τ.Π ΠΔΕ Δμσηεξηθώλ Τ.Π ΠΔΕ Δζληθήο Ακπλαο Τ.Π Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) ΠΔΕ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ) ΠΔΕ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Τ.Π ΠΔΕ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Τ.Π ΠΔΕ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ Τ.Π ΠΔΕ Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπαλώλ) Τ.Π ΠΔΕ Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο Τ.Π Τόκοι Καηαπηώζειρ εγγςήζεων ΠΔΕ 12 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τ.Π ΠΔΕ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Τ.Π ΠΔΕ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Τ.Π. (με ΟΠΑΔ) ΠΔΕ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Τ.Π ΠΔΕ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ Τ.Π ΠΔΕ Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο Τ.Π ΠΔΕ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Τ.Π ΠΔΕ Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ΠΔΕ ΤΝΟΛΟ Ππωηογενείρ δαπάνερ Τ.Π Τόκοι Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) Καηαπηώζειρ εγγςήζεων ΠΓΔ

13 Β. Ανάλςζη δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ππογπάμμαηορ δημοζίυν επενδύζευν ανά καηηγοπία δαπανών με παπεμβάζειρ Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία (κε παξεκβάζεηο) α/α Καηεγνξία δαπάλεο Πξνϋπ/ζκόο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2) Μηζζνί-πληάμεηο- Λνηπέο παξνρέο Μηζζνί πληάμεηο Λνηπέο παξνρέο Νέεο πξνζιήςεηο Β' ΑΦΑΛΙΖ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΖ, KOINΧΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ( ) Γαπάλεο πεξίζαιςεο Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ Ο.Γ.Α Ι.Κ.Α Δπηρνξήγεζε ζηνλ ΟΑΔΓ Ν.Α.Σ ΟΑΔΔ ΣΑΠ-ΟΣΔ Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε EOΠYY ΟΠAΓ Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία Λνηπέο δαπάλεο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ Αληηπαξνρή έλαληη πεξηνπζίαο ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΗ ΔΚΑ(πιελ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) Λνηπέο δαπάλεο, πεξίζαιςεο (θάιπςε ειιείκκαηνο λνζνθνκείσλ) Kνηλσληθή πξνζηαζία Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο Γ' ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ( ) ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΔΙ ΦΟΡΔΧΝ πγθνηλσληαθνί θνξείο Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Δπηρνξήγεζε ζηελ ΔΛΣΑΣ γηα δαπάλεο απνγξαθήο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μεηαθηλήζεηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζψκαηα Αεξνζθαθψλ πξψελ ΟΑ Πξνκήζεηεο Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο Γαπάλεο ΝΑΣΟ ΑΝΣΙΚΡΤΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο Γαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγ/ζκψλ Γαπάλεο εθινγψλ Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ E' Απνζεκαηηθό I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) II. Δπηρ. Ννζνθ. γηα αλεμόθιεηεο νθεηιέο πξνεγ. έηνπο III. ΣΟΚΟΙ (ρσξίο απνθξαηηθνπνηήζεηο) IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ (πιελ ρξενιπζίσλ) (I+II+III) V. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπ. Δζλ. Άκπλαο VΙ. Kαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ Ενηόρ ΓΚ Εκηόρ ΓΚ VΙΙ. ύλνιν δαπαλώλ ΣΠ πιελ απμήζεσλ ΜΚ (IV+V+VI)

14 Γ. Μεηαβιβάζειρ από ηον κπαηικό πποϋπολογιζμό ζηοςρ θοπείρ ηηρ γενικήρ κςβέπνηζηρ Μεηαβηβάζεηο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ζε θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο Καηεγνξία δαπάλεο Πιεξσκέο Πιεξσκέο Δθηηκήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο 1. Μεηαβηβάζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε α. Δπηρνξεγήζεηο β. Απνδφζεηο Μεηαβηβάζεηο ζηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο α. Δπηρνξεγήζεηο β. ΟΑΠ-ΓΔΗ γ. Απνδφζεηο δ. Σξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ε. ΔΚΑ ζη. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο δ. Δπηρνξεγήζεηο γηα πνιπηεθληθά επηδφκαηα ε. Υξεκαηνδφηεζε κε εηδηθά νκφινγα Μεηαβηβάζεηο ζε λνζνθνκεία α. Δπηρνξεγήζεηο β. Δπηρνξεγήζεηο γηα εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ Μεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο α. Δπηρνξεγήζεηο β. Απνδφζεηο γ. Δπηρνξεγήζεηο ζε ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο Γεληθό ζύλνιν κεηαβηβάζεσλ Γ. Πεπιθώπιο ππογπαμμαηιζμού για ηην κάλςτη ηος κόζηοςρ μελλονηικών πολιηικών και ζθαλμάηυν ζηιρ πποβλέτειρ δαπανών Πεξηζώξην γηα θάιπςε ηπρόλ απνθιίζεσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ Πεξηζψξην (απνζεκαηηθφ) γηα θάιπςε ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο δαπαλψλ (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα IV.A) Πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο γηα θάιπςε ηπρφλ επηπιένλ απξφβιεπησλ απνθιίζεσλ

15 V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ακαθάπιζηα έζοδα έξοδα και έλλειμμα ή πλεόναζμα ηος κοινυνικού πποϋπολογιζμού Κνηλσληθόο Πξνϋπνινγηζκόο I. Φορείς κοινωνικής αζθάλιζης α) IKA, OΓΑ, θιπ. Έζνδα Δηζθνξέο Ρχζκηζε νθεηιψλ Μεηαθνξά απφ ΑΚΑΓΔ Κνηλσληθνί πφξνη Δπηρνξεγήζεηο θξαη. πξνυπ/ζκνχ θαη απνδφζεηο Απφδνζε πεξηνπζίαο Λνηπά Γαπάλεο πληάμεηο Κύπια ζύνηαξη Επικοςπικό Φαξκαθεπηηθέο Παξνρέο αζζέλεηαο Πξνλνηαθέο παξνρέο Πιεξσκέο αληηθξπδφκελεο απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα Λνηπέο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Γηνηθεηηθέο δαπάλεο Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία Ιζνδύγην (α) β) ΟΑΔΓ, OEE, OEK Έζνδα Δηζθνξέο Δπηρνξεγήζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ Απφδνζε πεξηνπζίαο Λνηπά Γαπάλεο Παξνρέο Αληηθξπδφκελεο δαπάλεο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Λνηπέο Ιζνδύγην (β) Ιζνδύγην (Ι) ΟΚΑ (α+β) II. Νοζοκομεία Έζνδα Μεηαβηβάζεηο απφ ΟΚΑ Μεηαβηβάζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ Ίδηα έζνδα Αληηθξπδφκελα έζνδα Γαπάλεο Φαξκαθεπηηθέο θαη άιια πιηθά Λνηπέο Ιζνδύγην (ΙΙ) πλνιηθό ηζνδύγην (Ι+ΙΙ)

16 VI. ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Ακαθάπιζηα έζοδα-έξοδα και έλλειμμα ή πλεόναζμα ενοποιημένυν πποϋπολογιζμών ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ Σνπηθή απηνδηνίθεζε ΔΟΓΑ Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Σφθνη Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθη. Πξνυπνινγηζκφ Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ Λνηπά έζνδα ΔΞΟΓΑ Ακνηβέο πξνζσπηθνχ πληάμεηο Σφθνη Γαπάλεο γηα επελδχζεηο Λνηπά έμνδα Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα (+) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΙΑΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΙ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ I. Η ινγηζηηθή απεηθόληζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ δεηθηώλ, ζηόρσλ θαη πξνβιέςεσλ καδί κε ηελ ελαξκόληζε ησλ θύξησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζπλόισλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ εθηίζεληαη ζην αλσηέξσ Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο βαζίδνληαη ζε έλλνηεο θαη ηαμηλνκήζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκώλ ηνπ 1995 (ESA 95). II. Οη πξνβιέςεηο θαη νη ζηόρνη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο είλαη ζύκθσλνη κε ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 2362/1995, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν. 3871/2010.» 2. Η ηζρύο ηνπ παξόληνο λόκνπ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. 16

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ)

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (ΜΠΓ) ΠΙΝΑΚΑ 1: ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΜΠΓ (σε εκατ. ) Πξόβιεψε Πξόβιεψε Πξόβιεψε Πξόβιεψε Πξόβιεψε Ι. Έζνδα 54.633 59.184 58.077 59.094 58.148 1. Καζαξά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ (ΛΤ) έηοςρ 2013 & αναθεώπηζη ηων ζηοισείων ΛΤ εηών 2009-2012

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ (ΛΤ) έηοςρ 2013 & αναθεώπηζη ηων ζηοισείων ΛΤ εηών 2009-2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 17 Ινπιίνπ 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ύζηημα Λογαπιαζμών Τγείαρ (ΛΤ) έηοςρ 2013 & αναθεώπηζη ηων ζηοισείων ΛΤ εηών 2009-2012 Η Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Αχγνπζηνο 2011 Οη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ζην επηάκελν Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ 2011 1. Δηζαγωγή Τα λεψηεξα δεδνκέλα γηα ηελ νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 31/5/ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/51568/γπγκ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ Ο ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗΚΟ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟ

ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ Ο ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗΚΟ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟ ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ Ο ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗΚΟ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟ Ζ δηαδηθαζία μεπνπιήκαηνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο αιιά θαη ηεο κεηαηξνπήο ησλ δεκφζησλ αγαζψλ ζε ηδησηηθά ζπλερίδεηαη ακείσηε παίξλνληαο πιένλ εθηαιηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.1/211 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Αξηζ.Απφθ 2/211 ΘΔΜΑ: ύνηαξη έκθεζηρ εζόδων-εξόδων Β ηπιμήνος πποϋπολογιζμού έηοςρ 211

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο 1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία Παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΣΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΟΝ ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα