Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης"

Transcript

1 Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο κηαο ζπδήηεζεο 1.3 Μεηαμχ ληξνπήο θαη ρπδαηφηεηαο 1.4 Υσξίο δηαρσξηζκνχο θαη πξνθαηαιήςεηο 1.5 Οη άλζξσπνη-«θχηνπιεο»! 1.6 Οη άλζξσπνη-«δψα» 1.7 Έλζηηθηα θαη Άλζξσπνο 1.8 Δξσηηθά θαβγαδάθηα 1.9 Αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΦΤΥΖ 2.1 Αληξηθά θαη Γπλαηθεία εμνπαιηθά θαη Γελλεηηθά ξγαλα 2.2 Ζ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία αθνξά φια ηα επίπεδα ηνπ Αλζξψπνπ ζαλ ζχλνιν 2.3 Χξίκαλζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο ζηελ εθεβεία 2.4 Οξγαζκηθή Κακπχιε θαη εμνπαιηθή Πξάμε 2.5 Φάζε Γηέγεξζεο 2.6 Εσηθή Δλέξγεηα θαη εμνπαιηθή Πξάμε 2.7 Φάζε Οξγαζκνχ θαη Φάζε Υαιάξσζεο

3 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΝΣΡΟΦΗΚΔ ΥΔΔΗ 3.1 Ση πεξηιακβάλεη κηα ζπληξνθηθή ζρέζε 3.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θηλήηξνπ γηα κηα ζπληξνθηθή ζρέζε 3.3 Ζ θπζηθή δξάζε: δελ θνπλάο θφθθηλν παλί ζε καηλφκελν ηαχξν 3.4 Άιιαμε ηνλ εαπηφ ζνπ, φρη ηνλ Κφζκν! 3.5 Μελ ην παίξλεηε πξνζσπηθά! 3.6 Ζ δηαζηξνθή ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο ζήκεξα 3.7 Μαθξχο ν δξφκνο γηα κηα ιεηηνπξγηθή ζπληξνθηθή ζρέζε 3.8 Έλα πιαζηφ δίιεκκα: εμ ή Έξσηαο; 3.9 σκαηηθή ή ςπρηθή έιμε; Ζ δσή δε κπαίλεη ζε θαινχπηα 3.10 Δπηινγέο κε ην ζψκα, ην κπαιφ θαη ηελ θαξδηά 3.11 «Υπιφπηηα» θαη «Δξσηηθή Απνγνήηεπζε» 3.12 «Θέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε ειεπζεξία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΣΑ ΠΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΧ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 4.1 «Κάηη ζπκβαίλεη κε ηε Υαξά» 4.2 Μαδί ζηα θαιά θαη ζηα άζρεκα 4.3 «αο έρσ απνγνεηεχζεη!» 4.4 Ζ ζρέζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη ιάζνο 4.5 ηαλ θαλείο βιέπεη θαη δελ βιέπεη! 4.6 Σα δχν άθξα: Πνπξηηαληζκφο θαη Πξννδεπηηθφηεηα 4.7 «Αλ δελ παο Λχθεην ζηελ Δθεβεία δε ζα παο Παλεπηζηήκην ζαλ ελήιηθαο»

4 4 4.8 Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηξάεη θαη φρη έλαο παξζεληθφο πκέλαο 4.9 Ζ ζεκαζία ηεο θαιήο ζρέζεο γνληψλ-παηδηψλ 4.10 Αλνηρηφ κπαιφ θαη αλνηρηή πλείδεζε 4.11 Ζ ειεπζεξία κνπ ζηακαηά εθεί πνπ αξρίδεη ε ειεπζεξία ηνπ άιινπ 4.12 Να θξίλεηε απφ ηηο πξάμεηο θαη φρη κφλν απφ ηα ιφγηα 4.13 Ζ ηερληθή ηνπ αληίζεηνπ θηλήηξνπ 4.14 Ζ εθεβεία είλαη ε ψξα γηα αλεμάξηεηεο πηήζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΑΡΔΚΚΛΗΔΗ: ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΧΡΗΜΑΝΖ 5.1 Απζφξκεηα εξσηήκαηα θαη ην ρνιείν ηεο Εσήο 5.2 Πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηαζηνιή ηεο παηδηθήο «ζεμνπαιηθφηεηαο» 5.3 Δξσηνγελείο δψλεο 5.4 Μεραληθή ζηχζε θαη κεραληθφο «νξγαζκφο» 5.5 Δθεβηθφο Απλαληζκφο: ηάδην σξίκαλζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 5.6 Απάλζξσπα έζηκα 5.7 Φπρηθφο «Δπλνπρηζκφο» 5.8 Τπάξρνπλ θνηλσλίεο κε θπζηνινγηθή ζεμνπαιηθφηεηα; 5.9 Ζ ζσκαηηθή ζεμνπαιηθή νξκή είλαη «ηπθιή» 5.10 Πσο πξνθχπηεη ε νκνθπινθηιία 5.11 Οηδηπφδεην, χλδξνκν Ζιέθηξαο θαη Αηκνκημία 5.12 Παηδεξαζηία, αδηζκφο, Μαδνρηζκφο 5.13 Πφηε είλαη ε ψξα γηα νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή πξάμε; 5.14 ε ηη δηαθέξεη ν Έξσηαο απφ ηελ Αγάπε

5 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο, ιφγσ δηθψλ ηεο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη δηθήο ηεο αληζνξξνπίαο ηξφκαμε ηε κεγάιε θφξε ηεο νηθνγέλεηαο ζην κάζεκα ηεο εμνπαιηθήο Αγσγήο. Αληί λα κεηαθέξεη ζηηο ηξπθεξέο ςπρέο ησλ παηδηψλ ηε θπζηθφηεηα θαη νκνξθηά ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο θαη ηε ραξά ηεο ηζνξξνπεκέλεο ζπληξνθηθήο ζρέζεο ην κφλν πνπ ηνπο είπε ήηαλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δηαζηξνθέο ηνπ ζεμ. Με αθνξκή απηή ηελ εκπεηξία νη γνλείο ηνπ βηβιίνπ απηνχ ζπδεηνχλ κε ηνπο εθήβνπο-παηδηά ηνπο. Ζ θχξηα ηνπο έγλνηα δελ είλαη απιψο λα δψζνπλ θάπνηεο γλψζεηο γηα ην ζψκα θαη ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. Πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ κέζα απφ ηε δηθή ηνπο ηζνξξνπεκέλε ζρέζε φηη θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλζξψπνπ, φπσο θαη ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλε. Γειαδή φηη αθνξά θαη ην ψκα(εμ) θαη ηελ Φπρή(Έξσηαο) θαη ηε πλείδεζε(αγάπε). Πνιχ ζεκαληηθφ ζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο είλαη ην θιίκα αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη. Κάηη πνπ δπζηπρψο ζήκεξα δε βξίζθεηαη εχθνια κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα. Απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο γνλείο ζα έιεγα φηη δελ έρεη ηφζν ζεκαζία ηη ιεο ζε έλα παηδί γηα λα ην ηζνξξνπήζεηο. Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ην παξάδεηγκα πνπ ηνπ δίλεηο εζχ ζαλ άηνκν θαη ζαλ δεπγάξη. Απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο λένπο ζα έιεγα: «Μάζεηε απφ ηα ιάζε ησλ γνληψλ ζαο θαη κελ απνξξίπηεηε αβαζάληζηα αθφκε θαη ηηο ζσζηέο ζπκβνπιέο ηνπο. Μάζεηε θαη απφ ηα δηθά ζαο ιάζε. Δίζηε μερσξηζηέο ςπρέο ζηελ πνξεία ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο νινθιήξσζεο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ε θνηλσλία καο ζε κεγάιν βαζκφ είλαη αιινηξησκέλε. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ε νηθνγέλεηα ζαο είλαη πξνβιεκαηηθή».

6 6 Σν βηβιίν απηφ ηειεηψλεη κε ηνλ πην θάησ επίινγν. Μπνξεί θάιιηζηα λα ηειεηψζεη έηζη θαη ν πξφινγνο ηνπ: «εθψζεθαλ απφ ην ηξαπέδη γηα λα θάλεη ν θαζέλαο ηα δηθά ηνπ. Ξερσξηζηέο ςπρέο δεκέλεο ζε απηή ηε δσή κε ηνπο δεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο. Γεζκνί πνπ κπνξεί λα είλαη πεγή επηπρίαο αιιά θαη πεγή δπζηπρίαο. Αλ είλαη δεζκνί αγάπεο, απνδνρήο θαη ειεπζεξίαο ζα θέξνπλ επηπρία. Αλ είλαη δεζκνί θπξηαξρίαο θαη εγσηζκνχ ζα θέξνπλ δπζηπρία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζεμνπαιηθέο θαη ζπληξνθηθέο ζρέζεηο. Αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ απνδνρή, ειεπζεξία θαη αγάπε είλαη πεγή επηπρίαο. Αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπξηαξρία θαη εγσηζκφ είλαη πεγή δπζηπρίαο. Άλζξσπνη είκαζηε θαη γη απηφ έρνπκε θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπκε. Δπηιέμηε ζσζηά ινηπφλ, ζαλ Άλζξσπνη!»

7 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο κηαο ζπδήηεζεο 1.3 Μεηαμύ ληξνπήο θαη ρπδαηόηεηαο 1.4 Υσξίο δηαρσξηζκνύο θαη πξνθαηαιήςεηο 1.5 Οη άλζξσπνη-«θύηνπιεο»! 1.6 Οη άλζξσπνη-«δώα» 1.7 Έλζηηθηα θαη Άλζξσπνο 1.8 Δξσηηθά θαβγαδάθηα 1.9 Αλζξώπηλε ζεμνπαιηθόηεηα 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» -Καη γηα πνην πξάγκα ζα ζπδεηήζνπκε απφςε ; είπε μαθληθά ν κπακπάο ρακνγειψληαο πνλεξά ηελ ψξα πνπ ζθάιηδε ηα θνχηζνπξα ζην ηδάθη. Σν βιέκκα ηνπ δηαζηαπξψζεθε θεπγαιέα κε ηεο γπλαίθαο ηνπ θη εθείλε ρακνγέιαζε θνπλψληαο ην θεθάιη επηδνθηκαζηηθά. Σν δαβνιηάξηθν αγφξη ηεο νηθνγέλεηαο, έπηαζε ηε ζθελή ηνπ βιέκκαηνο θαη επεηδή «φπνηνο έρεη κχγα κπγηάδεηαη» είπε: -Χρ! Ση έθαλα πάιη! Γέιαζαλ φινη. Ο Γηψξγνο ήηαλ ζπρλά ζέκα ζπδήηεζεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, αιιά απφςε δελ επξφθεηην γη απηφλ. -Γηαηί; είπε γειψληαο ε κακά ηνπ. «Έρεηο κήπσο θάηη λα καο πεηο;»

8 8 -ρη, φρη! Δγψ δε κίιεζα θαζφινπ άιινο ήηαλε! είπε ν Γηψξγνο ζπλερίδνληαο ην θαιακπνχξη ζε ζπκθσλία κε ην θιίκα ηεο εχζπκεο δηάζεζεο ηεο παξέαο. Μφιηο είραλ θάεη ην βξαδηλφ θαγεηφ θαη είραλ αξάμεη γχξσ απφ ην ηδάθη λα ρνπδνπξέςνπλ. Ήηαλ θαη ε πην θαηάιιειε ψξα γηα θνπβέληεο γηαηί είραλ καδεπηεί κεηά απφ ην ζθφξπηζκα ηεο κέξαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη γηαηί έμσ έθαλε θξχν θαη έβξερε, άξα δελ ήηαλ θαη ε πην θαηάιιειε κέξα γηα εμφδνπο. Βξηζθφληνπζαλ φινη καδί θαη ην πξσί πξηλ θχγνπλ νη γνλείο γηα δνπιεηά θαη ηα παηδηά γηα ζρνιείν αιιά ηφηε ήζαλ φινη «ππ αηκφλ» θνπβαιψληαο ην πξφγξακκα ηνπο. Δλψ ηψξα ήηαλ αξαρηνί θαη επηπιένλ θνπβαινχζε ν θαζέλαο ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο κέξαο ηνπο. -Ση έγηλε κπακπά; ξψηεζε ε «κεγάιε», ε Υαξά, πνπ ήδε ήηαλ ζηελ Σξίηε Γπκλαζίνπ. -Έρεη λα θάλεη κε απηά πνπ ζαο είπε ε θαζεγήηξηα ζνπ ηεο Βηνινγίαο, γχξηζε θαη ηεο είπε ε κακά ηεο. -Α θαηάιαβα! είπε ε Υαξά. -Ση αηαμία έθαλεο πάιη Υαξά! είπε ςεπδν-επηηηκεηηθά ν θαιακπνπξηδήο Γηψξγνο. -Σν κπαιφ ζνπ εζέλα είλαη φιν ζηηο αηαμίεο, παξελέβε ην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ε κηθξή Άλλα. Ση κηθξή δειαδή ε Άλλα θη ν Γηψξγνο, ηα δίδπκα, ήζαλ ήδε Πξψηε Γπκλαζίνπ θαη φληαο ζπλνκήιηθα αιιά θαη δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο φιν ςεπηνθαπγάδηδαλ πεηξάδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν. -Γηαηί δειαδή θάζε θνξά πνπ ζα ζπδεηάκε ζα πξέπεη λα είλαη γηα θάηη ην αξλεηηθφ; είπε ν κπακπάο. «ήκεξα ιέσ λα κηιήζνπκε γηα θάηη ην ζεηηθφ, γηα θάηη ην σξαίν». Ο θαιακπνπξηδήο Γηψξγνο ηνλ δηέθνςε.

9 9 -Μα φπσο καο είπεο ρζεο φηαλ ηξψγακε ηελ ηνχξηα-παγσηφ «φηη είλαη σξαίν ή παραίλεη ή είλαη αθξηβφ ή είλαη απαγνξεπκέλν!» Ση είλαη απφ ηα ηξία; -Γελ παραίλεη γη απηφ κελ ην θνβάζαη, είπε ν κπακπάο ηνπ γειψληαο θαη ππνλνψληαο ηα παξαπαλίζηα θηιά ηνπ Γηψξγνπ. «Οχηε είλαη αθξηβφ. Ζ Φχζε καο ην παξέρεη δσξεάλ. ζν γηα ην απαγνξεπκέλν ε Φχζε δελ ην απαγνξεχεη αιιά εκείο νη άλζξσπνη είκαζηε πεξίεξγνη ζ απηφ ην ζέκα». -Υαξά: Πεξίεξγνη είλαη ην ιηγφηεξν πνπ ζα κπνξνχζεο λα πεηο -Άλλα: Ση έγηλε ηειηθά Υαξά κε ηε Βηνιφγν ζνπ; -Γηώξγνο: Ζ Βηνιφγνο ζνπ δελ είλαη απηή ε ζηξηκκέλε γεξνληνθφξε πνπ καο έιεγεο; -Υαξά: Ναη απηή είλαη. -Γηώξγνο: Καη ηη ζαο έθαλε πάιη ε ζηξηκκέλε; Ζ Υαξά έξημε έλα εξεπλεηηθφ βιέκκα ζηε κεηέξα ηεο, ιεο θαη ήζειε λα πάξεη ηελ έγθξηζε ηεο γηα λα κηιήζεη γηα έλα ζέκα «κεγάισλ» κπξνζηά ζηα κηθξφηεξα ηεο αδέιθηα. -Μακά: Γελ ππάξρεη πξφβιεκα λα κηιήζεηο ειεχζεξα Υαξά αιιά άζε θαιχηεξα λα ηα πσ εγψ φπσο κνπ ηα είπεο θαη ζπκπιεξψλεηο φπνπ ρξεηάδεηαη. Λνηπφλ, ε Βηνιφγνο ηνπο έθαλε κάζεκα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. -Γηώξγνο: Χ! Χξαίν ζέκα! Πφηε ζα καο θάλνπλ θαη καο; -Μακά: Γηψξγν, δελ είλαη φια θαιακπνχξη. Σν ζέκα φπσο ζα δεηο είλαη ζνβαξφ. Γη απηφ θαη ην ζπδεηάκε έηζη φινη καδί. Βέβαηα απηφ πνπ έγηλε είλαη κηα θαιή αθνξκή γηα λα πνχκε φινη καδί ζαλ νηθνγέλεηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζίγνπξα έρνπκε ζπδεηήζεη θαηά θαηξνχο κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά αιιά φρη έηζη φινη καδί. -Άλλα: Ση έγηλε ινηπφλ κε ηε Υαξά θαη ηε Βηνιφγν ηεο;

10 10 -Μακά: Με ιίγα ιφγηα ελψ ζα έπξεπε λα ηνπο κηιήζεη γηα ην πφζν σξαίν θαη θπζηνινγηθφ είλαη ην ζεμ θαη ν έξσηαο θαη ε αγάπε θαη νη ζπληξνθηθέο ζρέζεηο ην κφλν πνπ ηνπο έθαλε κηα νιφθιεξε ψξα ήηαλ λα ηνπο κηιάεη γηα ην ζέκα κε ηα ρεηξφηεξα ιφγηα ππεξβάιινληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δηαζηξνθέο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα. -Άλλα: Ση θηλδχλνπο δειαδή; -Μακά: Σνπο είπε γηα βηαζκνχο, γηα αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, γηα πνξλεία γηα αξξψζηηεο πνπ παζαίλεη θαλείο απφ ηε ζεμνπαιηθή πξάμε, γηα ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο θιπ. -Γηώξγνο: Ση πεξηκέλεηο απφ κηα ζηξηκκέλε γεξνληνθφξε -Άλλα: Δζχ φιεο ηηο γπλαίθεο ηηο ιεο ζηξηκκέλεο γεξνληνθφξεο, αιιά γηα ηνπο άληξεο δε ιεο ηίπνηα -Μπακπάο: Παηδηά, κελ μεθεχγνπκε απφ ην ζέκα καο. Άιισζηε απηή ηε ζηηγκή δελ καο ελδηαθέξεη λα θαηεγνξήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Οχηε καο ελδηαθέξεη αλ είλαη άληξαο ή γπλαίθα. ηξηκκέλνη ππάξρνπλ θαη άληξεο θαη γπλαίθεο. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα ζρνιηάζνπκε απφςεηο θαη ηξφπν δσήο φρη γηα λα θαηεγνξήζνπκε ηνπο άιινπο αιιά γηα λα δνχκε εκείο πνην είλαη ην ζσζηφ θαη ηη ζα θάλνπκε εκείο ζηε δσή καο. Γχξσ καο ππάξρνπλ πνιιέο απφςεηο θαη ζηάζεηο δσήο. εκαζία έρεη πάληα ηη επηιέγνπκε εκείο. -Άλλα: Γειαδή ηη ζα θάλνπκε απφςε; Θα απνθαζίζνπκε ηη είλαη ην ζσζηφ ζαλ νηθνγέλεηα θαη ηη ζηάζε ζα θξαηάκε; 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο κηαο ζπδήηεζεο -Μακά: ρη Άλλα κνπ. Γελ ελλνεί απηφ ν κπακπάο. Πνηέ άιισζηε δελ ζαο πηέζακε λα πηνζεηήζεηε ηηο απφςεηο καο ζψλεη θαη θαιά. Ίζα-ίζα πνπ θαη ζεβφκαζηε ηηο δηαθνξεηηθέο ζαο γλψκεο θαη καζαίλνπκε θαη κεηο απφ ζαο. Αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη λα ζπδεηάκε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη κάιηζηα ζε έλα θιίκα αγάπεο, ειεπζεξίαο θαη θαηαλφεζεο φπσο απηφ πνπ ππάξρεη εδψ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα καο. -Μπακπάο: Βιέπεηε φηη έλα πξψην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη φηαλ ζπδεηηνχληαη ηέηνηα ζνβαξά ζέκαηα ζην ζρνιείν είλαη ην θιίκα ηεο

11 11 ηάμεο. Καιείηαη ν θαζεγεηήο, φζν θαιή πξφζεζε θη αλ έρεη, λα κηιήζεη κέζα ζε κηα ψξα ζε 30 άγλσζηα παηδηά ηνπ γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ, ιεπηφ θαη πξνζσπηθφ ζέκα. -Γηώξγνο: Δ ξε θαδνχξα πνπ πέθηεη -Μπακπάο: Γπζηπρψο απηφ πνπ ιεο γίλεηαη ζπλήζσο. Κξπθνγειάθηα, πείξαγκα ηεο θαζεγήηξηαο, θαδνχξα, «πνλεξέο» εξσηήζεηο, ν θαζεγεηήο λα θσλάδεη «εζπρία» θιπ. -Γηώξγνο: Γηα πεο Υαξά, απηφ έγηλε; Έγηλε ρακφο; -Μακά: Γπζηπρψο δελ έγηλε ρακφο Γηψξγν. Κάηη ηέηνην δελ ζα ήηαλ θαη ην θαιχηεξν αιιά ζα ήηαλ ιηγφηεξν αλψδπλν απ απηφ πνπ έγηλε. -Άλλα: Γειαδή ηη έγηλε βξε κακά; -Μπακπάο: Έγηλε αγαπνχια κνπ φηη απηή ε γπλαίθα θαηάθεξε λα ηνπο ηξνκνθξαηήζεη γηα ην ζεμ θαη λα ηνπο δεκηνπξγήζεη κηα αξλεηηθφηεηα γηα ην ζέκα ζε φζνπο ηνπιάρηζηνλ ην θαηάθεξε. Αθφκα θαη ε αδειθή ζαο ήξζε ζην ζπίηη ζνθαξηζκέλε απφ φζα άθνπζε παξά ηα φζα ζεηηθά είρε αθνχζεη απφ καο ζην παξειζφλ. -Μακά: Γη απηφ θαη θάλνπκε απηή ηελ θνπβέληα ζήκεξα νηθνγελεηαθά. Γηαηί είλαη κηα θνπβέληα πνπ είλαη σξαίν λα γίλεη κέζα ζε θιίκα αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο. Διεχζεξα θαη ρσξίο θεξχγκαηα θαη αξλεηηθφηεηεο. -Μπακπάο: Άιισζηε έρεηε δηαπηζηψζεη κέρξη ζήκεξα φηη ζηε δηθή καο ηνπιάρηζηνλ νηθνγέλεηα ζπδεηάκε ηα πάληα θαη ζεβφκαζηε ηηο γλψκεο ζαο. Οχηε ζεσξνχκε φηη επεηδή είζηε πην κηθξνί απφ καο φηη «δελ μέξεηε» ή φηη «ιέηε βιαθείεο». 1.3 Μεηαμύ ληξνπήο θαη ρπδαηόηεηαο -Γηώξγνο: Ο θίινο κνπ ν Νίθνο ξψηεζε κπξνζηά καο ηε γηαγηά ηνπ «ηη είλαη γηαγηά πξνθπιαθηηθφ» θαη έγηλε ρακφο. Ζ κάλα ηνπ, ηνπ είπε «δε ληξέπεζαη παιηφπαηδν» θαη ν κπακπάο ηνπ γεινχζε θαη είπε «α ηνλ κπαγάζα, καο ην παίδεη κεγάινο». Όζηεξα ηζαθψζεθε ε κάλα ηνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ θη ν έλαο έιεγε ζηνλ άιιν φηη «ραιάεη ην παηδί» ηνπο. Σφηε ήηαλ πνπ κνπ είπε ε κάλα ηνπ Νίθνπ λα πάσ ζπίηη κνπ. Α ν παππνχο

12 12 ηνπ Γηψξγνπ ηνπ είπε φηη αλ μαλακηιήζεη έηζη ζα ηνπ βάιεη πηπέξη ζην ζηφκα. Έγηλε κεγάιε θάζε ζαο ιέσ! -Μπακπάο: Απηφ πνπ είπεο Γηψξγν κνπ είλαη έλα πνιχ σξαίν παξάδεηγκα ηνπ πψο αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη γνλείο θαη ελήιηθεο ην ζέκα. Απφ ηε κηα ππάξρνπλ εθείλνη πνπ ην ζεσξνχλ ηακπνχ, ληξνπή θαη ακαξηία φπσο ε κακά θαη ν παππνχο ηνπ Νίθνπ. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ εθείλνη φπσο ν κπακπάο ηνπ Νίθνπ πνπ ην ζεσξνχλ κφλν ζαλ ζέκα γηα θαιακπνχξη θαη ζφθηλ ρπδαία αλέθδνηα. -Γηώξγνο: Ναη, λαη πξάγκαηη απηφ θάλεη ζπλέρεηα ν κπακπάο ηνπ Νίθνπ. -Μακά: Καη γη απηφ θαη ν Νίθνο αληηγξάθεη ην κπακπά ηνπ θαη θάλεη ην ίδην. Καη πηζηεχσ φηη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επίηεδεο ξψηεζε απηφ ηε γηαγηά ηνπ κπξνζηά ζηνπο άιινπο, φρη γηα λα κάζεη αιιά γηα λα δεκηνπξγεζεί ζέκα θαη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή έζησ θαη κε αξλεηηθφ ηξφπν. Μελ μερλάο απηφ πνπ κνπ είρεο πεη γηα ην φηη νη γνλείο ηνπ Νίθνπ δελ αζρνινχληαη καδί ηνπ ή φιν ηνλ απνπαίξλνπλ θαη ηνλ ηηκσξνχλ. -Γηώξγνο: Δ θη απηφο θαιά ηνπο θάλεη! -Μακά: Γελ θάλεη θαιά Γηψξγν κνπ. Γελ έρεη ζεκαζία αλ απηνί έρνπλ άδηθν, πνπ έρνπλ. εκαζία έρεη φηη κε ηελ αληίδξαζε ηνπ κπαίλεη θη απηφο ζην ίδην ιάζνο παηρλίδη. -Μπακπάο: Βιέπεηε ηειηθά φηη απηφ πνπ κεηξάεη δελ είλαη ηφζν ην ηη ζα ζνπ πεη ν άιινο αιιά ζε ηη θιίκα ζα ζνπ ην πεη θαη ηη παξάδεηγκα δίλεη ν ίδηνο. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθά. Μηα ζηξηκκέλε γεξνληνθφξε θαζεγήηξηα ηη άιιν ζα πεη ζηα παηδηά γηα ην ζεμ παξά ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θαη ηηο θνβίεο ηνπ. Απηφ πνπ βηψλεηο απφ θάηη, απηφ κεηαθέξεηο θαη ζηνπο άιινπο. Αλ είζαη ηζνξξνπεκέλνο κεηαθέξεηο ηζνξξνπία. Αλ βηψλεηο ραξά κεηαθέξεηο ραξά. -Γηώξγνο: Γειαδή εζχ βηψλεηο ραξά ; -Μπακπάο: (Γειψληαο) Άζε ην θξπθνγειάθη θαη ην θαιακπνπξάθη λα κηιήζνπκε ζνβαξά. Ναη βηψλσ ραξά. Καη δελ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ληξέπεηαη θαλείο λα ην πεη αιιά νχηε θαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην πεξεθαλεχεηαη ζηνπο άιινπο. Δίλαη κηα θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ

13 13 Αλζξψπνπ. Καη δελ αθνξά κφλν ην ζψκα αιιά θαη ηελ ςπρή καο. Γη απηφ θαη κηα ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε δελ πξέπεη λα αζρνιείηαη κφλν κε ην ζψκα θαη ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία είηε ζαλ επραξίζηεζε είηε ζαλ ιεηηνπξγία γηα λα θάλνπκε παηδηά. Έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ είλαη ίζσο ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ. Κη αλ λνκίδεηε φηη ππεξβάισ δείηε ηη γίλεηαη γχξσ ζαο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζαο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζρέζεηο καο κε ην άιιν θχιν θαη κε ηνπο δηθνχο καο. -Γηώξγνο: Δληάμεη κπνξεί λα ζε πεηξάδσ αιιά είλαη αιήζεηα φηη δελ είζαη ζαλ ηνπο άιινπο κπακπάδεο, φπσο πρ ν κπακπάο ηνπ Νίθνπ ή ηνπ Αρηιιέα. Ξέξσ φηη κπνξψ λα ζνπ πσ νηηδήπνηε ρσξίο λα κε καιψζεηο. Αθφκα θαη ηηο αηαμίεο κνπ. -Άλλα: Κη εγψ ην ίδην. Καη ζηε κακά κπνξψ λα κηιήζσ άλεηα. Αλ θαη πνιιέο θνξέο θιπαξείηε (γέιηα) -Υαξά: Δγψ βιέπνληαο ηνπο γνλείο ησλ θηιελάδσλ κνπ δηαπηζηψλσ φηη είκαζηε ηπρεξνί πνπ ζαο έρνπκε γνλείο καο -Γηώξγνο: πα ηα πήξαηε ηα θνκπιηκέληα ζήκεξα -Μακά: Δίλαη σξαίν λα ζνπ ιέλε θάηη ηέηνην ηα παηδηά ζνπ θαη κάιηζηα λα μέξεηο φηη ην ελλννχλ. -Μπακπάο: Καη κεηο μέξνπκε πσο έρνπκε πνιχ θαιά παηδηά θαη είκαζηε πεξήθαλνη γηα ζαο θαη γη απηφ θαη κπνξεί λα γίλεη απηή ε ζπδήηεζε ζήκεξα θαη κάιηζηα λα γίλεη ζσζηά θαη λα πηάζεη ηφπν. Γηαηί γίλεηαη ζε θιίκα αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο. Δλψ πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη δεκφζηα ζε κηα ηάμε θαη κάιηζηα απφ έλαλ θαζεγεηή πνπ δελ ηνλ αγαπάλε ή δελ ηνλ εθηηκνχλ νη καζεηέο ηνπ; Ή πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ γνλείο, πρ ηνπ Νίθνπ πνπ δελ ζέβνληαη ην παηδί ηνπο. 1.4 Υσξίο δηαρσξηζκνύο θαη πξνθαηαιήςεηο -Μακά: Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ απηή ε θνπβέληα λα κπνξεί λα γίλεη ρσξίο δηαρσξηζκνχο.

14 14 -Υαξά: Ση ελλνείο δηαρσξηζκνχο; -Μακά: Δλλνψ ρσξίο λα είκαζηε εκείο απφ δσ νη γνλείο θη εζείο απφ θεη ηα παηδηά. Υσξίο λα είκαζηε απφ δσ νη γπλαίθεο θη απν θεη νη «αληίπαινη», νη άληξεο. -Γηώξγνο: Ναη αιιά εκείο νη άληξεο δηαθέξνπκε απφ ηηο γπλαίθεο. -Άλλα: Γειαδή βάδεηο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζηνπο «άληξεο»; (θνξντδεπηηθά) -Γηώξγνο: Ναη, ξε, έρεηο πξφβιεκα; -Μπακπά: Παηδηά παηδηά, εζπράζηε; Κάλεηε ην ιάζνο πνπ κφιηο αλέθεξε ε κακά. Μελ μερσξίδεηε θαη κε γεληθεχεηε θαη κελ ηαπηίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε θάηη. Μπνξεί λα είκαζηε άληξεο θαη γπλαίθεο, κπνξεί λα είκαζηε παηδηά θαη ελήιηθεο αιιά είκαζηε φινη άλζξσπνη. Απηφ έρεη ζεκαζία. Με κπαίλεηε ζην ξφιν «ηεο γπλαίθαο πνπ είλαη θαηά ηνπ άληξα» ή «ηνπ άληξα πνπ είλαη θαηά ηεο γπλαίθαο». Με κπαίλεηε ζην ξφιν ηνπ Υξηζηηαλνχ ελαληίνλ ηνπ Μνπζνπικάλνπ ή ηνπ άζπξνπ ελαληίνλ ηνπ καχξνπ. Με κπαίλεηε ζε θαλέλα ξφιν! Ηδηαίηεξα φηαλ ζα θάλεηε νπνηαδήπνηε θαινπξναίξεηε ζπδήηεζε. -Μακά: Ννκίδσ κάιηζηα φηη ήδε απφ ηελ νηθνγέλεηα καο έρεηε θαη έλα θαιφ παξάδεηγκα. Πέξαλ απφ ην θαιακπνχξη πνπ θάλνπκε κεηαμχ καο, δε λνκίδσ φηη έρεηε δεη πνηέ ηνλ παηέξα ζαο λα θαηαθέξεηε ελάληηα ζηηο γπλαίθεο γεληθά ή εκέλα ελάληηα ζηνπο άληξεο γεληθά. Οχηε λνκίδσ φηη ζαο αληηκεησπίζακε πνηέ ζαλ «κηθξά θαη αλφεηα» παηδηά. -Μπακπάο: Δγψ ζα έιεγα κάιηζηα φηη έηζη φπσο άξρηζε ε ζπδήηεζε καο ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ ζηρηεί θαη πνπ ζα έπξεπε λα πξνεγνχληαη ζε θάζε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε. Σν πξψην είλαη ην φηη ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε ζπκκεηέρεη φινο ν Άλζξσπνο θαη φρη κφλν ην ζψκα ηνπ θαη ην δεχηεξν είλαη νη δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ. Αο μεθηλήζνπκε απφ ην ηη είλαη ν Άλζξσπνο. -Γηώξγνο: Χρ, αξρίζακε ηηο θηινζνθίεο -Υαξά: Ακάλ βξε Γηψξγν, φπνηε πάεη λα ζνβαξέςεη ε ζπδήηεζε φια ζνπ θαίλνληαη «θηινζνθίεο».

15 15 -Γηώξγνο: Δ, κα αθνχ αληί λα κηιήζνπκε γηα ην ζεμ αξρίδνπκε θαη ιέκε γηα ηνλ Άλζξσπν θαη δηάθνξα -Μακά: Απφ κηα άπνςε έρεηο δίθην γηαηί θαίλνληαη θαηαξρήλ άζρεηα αιιά είκαη ζίγνπξε φηη φηαλ ραιαξψζεηο θαη αθνχζεηο απηά πνπ ζα εηπσζνχλ ζα δεηο φηη φρη κφλν δελ είλαη άζρεηα αιιά είλαη θαη αλαγθαία. Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάο φηη είκαζηε δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη θαη ν θαζέλαο εθθξάδεηαη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Πρ ν παηέξαο ζνπ είλαη πην δηαλνεηηθφο θαη αλαιχεη πνιχ ηα πξάγκαηα, εγψ είκαη πην ζπλαηζζεκαηηθή θαη κηιάσ πεξηζζφηεξν κε ζπλαηζζήκαηα, εζχ είζαη θαιακπνπξηδήο θνθ. ια είλαη ρξήζηκα. Οη απφςεηο πνπ έρεη ν θαζέλαο καο έρνπλ λφεκα κφλν άκα ζπγθξηζνχλ κε ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Πρ εζχ είζαη πην θαιακπνπξηδήο ζε ζχγθξηζε κε έλαλ πην ζνβαξφ ή είζαη πην ρνληξνχιεο ζε ζρέζε κε έλαλ πην αδχλαην -Άλλα: πα ρνληξνχιε -Γηώξγνο: Με κνπ πείηε πάιη φηη ην άξρηζα εγψ -Μπακπάο: Διάηε αθήζηε ηα παηρληδίζκαηα θη αο ζπλερίζνπκε. Δθηφο θη αλ βαξηέζηε νπφηε ζηακαηάκε ή φπνηνο βαξηέηαη κπνξεί λα θάλεη θάηη άιιν. Απηή ε ζπδήηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή άιισζηε. -Γηώξγνο: ρη, φρη, εληάμεη. -Άλλα: πλέρηζε κπακπά, ζπγλψκε γηα πξηλ. 1.5 Οη άλζξσπνη-«θύηνπιεο»! -Μπακπάο: Απηφ πνπ θαίλεηαη θηινζνθία είλαη θάηη απιφ θαη πξαθηηθφ θαη πνιχ ζρεηηθφ κε ην ζέκα καο. Αλ πρ ζεσξψ φηη ν Άλζξσπνο είλαη κφλν ζψκα ηφηε φηαλ ζα κηιήζσ γηα ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα αζρνιεζψ κφλν κε ην ζψκα. Αλ ζεσξψ φηη είλαη θαη ςπρή θαη πλεχκα ζα πξέπεη λα δσ ην ζέκα ζε φια ηα επίπεδα. Πρ αλ ν Άλζξσπνο ήηαλ έλα θπηφ ηφηε δε ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία γηαηί αλ κε ηη άιιν ηα πεξηζζφηεξα θπηά έρνπλ θαη αξζεληθά θαη ζειπθά φξγαλα επάλσ ηνπο. Αθφκα θαη ζηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε αξζεληθά θαη ζειπθά θπηά, νη κέιηζζεο κεηαθέξνπλ ηε γχξε, δειαδή ην αξζεληθφ

16 16 ζπέξκα ζηα σάξηα ησλ ζειπθψλ θπηψλ. Καη βέβαηα επεηδή ηα θπηά δελ έρνπλ ςπρηθφ επίπεδν, δειαδή δελ έρνπλ ζθέςε θαη ζπλαηζζήκαηα δε κπνξνχλ λα βηψζνπλ νχηε εδνλή, νχηε ραξά απφ απηή ηελ απιή δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο. -Γηώξγνο: Γη απηφ ιέκε «θχηνπιεο» ηνπο ζπαζίθιεο ηεο ηάμεο! ιν δηαβάδνπλ θαη δηαβάδνπλ θαη δελ αζρνινχληαη κε ηα θνξίηζηα. -Άλλα: Ση ζρέζε έρεη ηψξα απηφ κε απηά πνπ ιέκε; -Μπακπάο: Κη φκσο Άλλα κνπ, έρεη ζρέζε θαη ζα ζνπ εμεγήζσ ακέζσο πνηα. Έλαο «θχηνπιαο» ή έλαο ζπαζίθιαο είλαη απηφο πνπ επεηδή αζρνιείηαη κφλν κε ην δηάβαζκα δελ θάλεη ηίπνηα άιιν θαη γη απηφ θαη δελ βηψλεη φιε ηνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα, φια ηνπ ηα επίπεδα άξα θαη ην ζεμνπαιηθφ. Σν ίδην ιάζνο βέβαηα θάλεη θαη φπνηνο αζρνιείηαη κφλν κε ην ζεμ ζαλ ζσκαηηθφ επίπεδν θαη δελ αζρνιείηαη κε ζπλαηζζήκαηα θαη κε ζθέςεηο. Δίλαη θαη νη δπφ ηνπο κνλνκεξείο. -Άλλα: Άξπα ηελ Γηψξγν -Μακά: ηακαηήζηε λα ηαπηίδεζηε κε ηακπέιεο. Δζχ Άλλα δελ πξέπεη λα ηαπηίδεζαη κε ηε «ζπλαηζζεκαηηθή» θη εζχ Γηψξγν δελ πξέπεη λα ηαπηίδεζαη κε ηνλ «ζσκαηηθφ» ηχπν ή ηνλ «ζεμνπαιηθφ» θιπ. Θα είζηε ιάζνο θαη νη δχν γηαηί ζα είζηε ιεηςνί, κνλνκεξείο φπσο είπε θη ν κπακπάο. Αθφκε θαη ν δηαρσξηζκφο πνπ ζπλεζίδεηε φηη δειαδή νη άληξεο είλαη ινγηθνί θαη νη γπλαίθεο ζπλαηζζεκαηηθέο είλαη κελ σο έλα ζεκείν αιεζηλφο αιιά δε ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε θαη ηα δχν κέζα καο θαη ν θαζέλαο καο ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ. Καη κάιηζηα θαη ηα δχν είλαη ρξήζηκα θαη ζηνπο δχν θαη αθφκα πην ρξήζηκα αλ είλαη ηζνξξνπεκέλα. 1.6 Οη άλζξσπνη-«δώα» -Μπακπάο: Αο πάκε ηψξα ζηα δψα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο φζνλ αθνξά ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ αλαπαξαγσγή. Πρ ηα ςάξηα πνπ είλαη θαηψηεξα δψα κπνξεί λα κελ έρνπλ θαζφινπ ζεμνπαιηθφηεηα γηαηί πνιιέο θνξέο ην ζειπθφ γελλάεη απγά ζην βπζφ θαη κεηά πάεη ην αξζεληθφ θαη ξίρλεη επάλσ ηνπο ην ζπέξκα. Οχηε ζεμ, νχηε ζπληξνθηθή ζρέζε, νχηε νηθνγέλεηα. Μηα πηζαλή απιή θαη πεξηζηαζηαθή επραξίζηεζε απφ ην μαιάθξσκα πνπ πξνθαιεί ε δηαδηθαζία.

17 17 -Υαξά: Γειαδή δελ ππάξρνπλ ςάξηα πνπ λα θάλνπλ πψο λα ην πσ, ζεμ; -Μπακπάο: Υξεζηκνπνηήζηε ηηο ιέμεηο ειεχζεξα θαη κε ληξέπεζηε. Κάζε ιέμε πνπ είλαη θαηάιιειε λα πεξηγξάςεη θάηη θαη λα ην θαηαιάβνπκε είλαη θαιή θαη επηηξεπηή. Καη πξάγκαηη φηαλ ιέκε ζήκεξα ζεμ ελλννχκε ην ζσκαηηθφ έξσηα, ηε ζσκαηηθή επαθή. Ναη ππάξρνπλ ςάξηα αλ δελ θάλσ ιάζνο αιιά θαη άιια θαηψηεξα δψα πνπ έξρνληαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή γηα λα γίλεη ε έλσζε ηνπ σαξίνπ κε ην ζπεξκαηνδσάξην θαη λα γίλεη ε αλαπαξαγσγή. Αιιά πξνζέμηε θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηνλ Άλζξσπν. Ζ έλσζε απηή θαζνδεγείηαη θπξίσο απφ ην έλζηηθην θαη γη απηφ θαη δελ έρεη λα θάλεη ηδηαίηεξα κε επηινγή. Πρ ηα δψα θαη ηδηαίηεξα ηα ζειπθά έρνπλ θαηά θαλφλα ζεμνπαιηθή δηάζεζε κφλν θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη γηα ιίγεο κέξεο θαη ηφηε ιέκε φηη βξίζθνληαη ζε «νίζηξν». Καη κφλν ηφηε αθήλνπλ ηα αξζεληθά λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο. Ζ φιε δηαδηθαζία γίλεηαη θπξίσο ζην ζσκαηηθφ επίπεδν θαη ζπρλά κεηά ηελ πξάμε ην έλα εγθαηαιείπεη ην άιιν. -Γηώξγνο: Δγψ έρσ αθνχζεη φηη κηα ζειπθή αξάρλε φηαλ θάλεη ζεμ κε ηνλ «άληξα» ηεο, ην αξζεληθφ ηέινο πάλησλ, κεηά ηνλ ηξψεη. -Μακά: Ναη είλαη αιήζεηα απηφ, αιιά απηφ είλαη κηα ζπάληα πεξίπησζε θαη κελ θάλεηο ην ιάζνο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο απηφ ζαλ επηρείξεκα γηα ηηο «θαθνχξγεο» γπλαίθεο. -Γηώξγνο: Δγψ έηζη ηπραία ην είπα (γειψληαο) -Άλλα: Ναη, θαιά, έηζη εληειψο ηπραία (γειψληαο) -Μπακπάο: Σν ζεκαληηθφ πνπ ζα πξέπεη λα ζαο κείλεη απφ ηα δψα είλαη φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζεμνπαιηθφηεηαο. Μάιηζηα φζν πην πνιχ αλεβαίλνπκε ζηα πην εμειηγκέλα δψα ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη πην «αλζξψπηλα» αο ην πνχκε έηζη. Τπάξρνπλ πρ πνιιά εμειηγκέλα δψα πνπ εθηφο απφ ηελ απιή ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε δείρλνπλ θαη ηξπθεξφηεηα θαη ζπληξνθηθφηεηα θαη ζχλζεηεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Βέβαηα ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία. Άιια δψα είλαη πνιπγακηθά, άιια κνλνγακηθά, άιια πφηε έηζη θαη πφηε αιιηψο. Πρ ηα δειθίληα πνπ είλαη πνιχ εμειηγκέλα δψα δείρλνπλ λα έρνπλ πνιχ δπλαηέο θαη ζηαζεξέο

18 18 ζπληξνθηθέο ζρέζεηο αιιά θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο φρη κφλν κέζα ζηελ άκεζε νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, ζην ζφη δειαδή. -Άλλα: Γη απηφ θαη πάληα ζπκπαζνχζα ηα δειθίληα ζε ζρέζε κε θάηη αξζεληθά «δψα» πνπ ην κφλν πνπ ηνπο λνηάδεη είλαη λα ην θάλνπλ θαη λα θχγνπλ αθήλνληαο ην ζειπθφ λα κεγαιψζεη ηα παηδηά ηνπ κφλν ηνπ -Μπακπάο: Γε κπνξνχκε εχθνια λα θξίλνπκε ηα δψα θαη εηδηθά φηαλ δξνπλ ρσξίο επηινγή, θπξίσο κε βάζε ην έλζηηθην ηνπο ιφγσ επηπέδνπ εμέιημεο. Μπνξνχκε φκσο λα θξίλνπκε έλαλ άλζξσπν φηαλ ζπκπεξηθέξεηαη θαηψηεξα απφ ηηο αλζξψπηλεο πξνδηαγξαθέο. Καη ηφηε ιέκε «απηφο ν άλζξσπνο είλαη δψνλ» θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο θάπνηνλ ζαλ «θχηνπια» ή «θπηφ». Καη ην ιέκε απηφ γηαηί ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επηινγή ζαλ Άλζξσπνο λα θεξζεί αλψηεξα, φκσο παξφια απηά θέξεηαη θαηψηεξα, ζαλ δψν πνπ θαζνδεγείηαη κφλν απφ ην έλζηηθην. 1.7 Έλζηηθηα θαη Άλζξσπνο -Υαξά: Έρνπκε φκσο θη εκείο νη άλζξσπνη έλζηηθηα φπσο πρ ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο ή άιια άγξηα έλζηηθηα. -Μακά: Ναη ηα έρνπκε θαη δελ είλαη απαξαίηεηα φια αξλεηηθά. Πρ ππάξρεη θαη ην κεηξηθφ έλζηηθην ή ηέινο πάλησλ ην γνληθφ έλζηηθην ζηνπο αλζξψπνπο αιιά φια απηά δελ είλαη ηφζν ηζρπξά ζε καο ψζηε λα κε κπνξνχκε λα επηιέμνπκε. ια απηά είλαη ηάζεηο, ζε άιινπο πην δπλαηέο θαη ζε άιινπο πην αδχλαηεο αιιά δελ θαζνξίδνπλ έλα άηνκν. Γελ μέξσ αλ κε θαηαιαβαίλεηε -Γηώξγνο: Μάιινλ -Μακά: Να ζνπ πσ κεξηθά απιά παξαδείγκαηα. Πρ κπνξεί θάπνηνο γνληφο λα πεζάλεη γηα λα ζψζεη ηα παηδηά ηνπ ππεξληθψληαο ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο ηνπ πνπ είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ έλζηηθην. Αιιά ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο νξκέο καο φπσο πρ ε ζεμνπαιηθή νξκή. Μπνξεί λα επηζπκείο ζεμνπαιηθά έλα άιιν άηνκν αιιά επεηδή ε πλείδεζε ζνπ, ζνπ ιέεη φηη δελ είλαη ζσζηφ απηφ, λα ζηξέςεηο ηε ζεμνπαιηθφηεηα ζνπ αιινχ. Αιιά ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο θαζεκεξηλέο καο ζσκαηηθέο επηζπκίεο ή αλάγθεο. Πρ κπνξεί λα έρεηο ηελ ηάζε λα είζαη ιαίκαξγνο θαη

19 19 λα θαο θαη ην κεξίδην ηεο αδειθήο ζνπ αιιά ε πλείδεζε κέζα ζνπ, ζνπ ιέεη φηη δελ είλαη δίθαην θάηη ηέηνην θαη δελ ην θάλεηο. -Άλλα: Κακηά θνξά ην θάλεη θη απηφ! Έηζη δελ είλαη αδειθνχιε; 1.8 Δξσηηθά θαβγαδάθηα -Μπακπάο: Δζείο νη δπν καδί δελ θάλεηε θαη ρψξηα δε κπνξείηε. αλ ην παηρλίδη ηνπ αξζεληθνχ κε ην ζειπθφ πνπ φηαλ είλαη αληζφξξνπα θαπγαδίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνβιήκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη ζηα δεπγάξηα πνπ δελ ππάξρεη απνδνρή ηνπ άιινπ θαη αγάπε. πλερψο θαπγαδίδνπλ φπσο ζην παξάδεηγκα ησλ γνληψλ ηνπ Νίθνπ πνπ καο είπε ν Γηψξγνο. Απηνί νη άλζξσπνη δνπλ ζε κηα Κφιαζε θαη βέβαηα θαη ηα παηδηά ηνπο. Αιιά φηαλ ν άληξαο θαη ε γπλαίθα είλαη ηζνξξνπεκέλνη ηφηε είλαη αγαπεκέλνη θαη ην έλαο ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν. Καη ηφηε ζηε ζρέζε ηνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηα θπξηαξρεί ε αγάπε. -Γηώξγνο: Ση ξνκαληηθφ!(θνξντδεπηηθά) Καη έδεζαλ απηνί θαιά θαη κεηο θαιχηεξα έηζη δελ είλαη Άλλα; -Άλλα: Ναη, βξε. Γηαηί δελ πεξλάκε θαιά ζηελ νηθνγέλεηα καο; Γελ είλαη αγαπεκέλνη θαη ξνκαληηθνί νη γνλείο καο; Ση πξφβιεκα έρεηο κε ην ξνκαληηζκφ; -Γηώξγνο: Ναη αιιά έρνπκε θαη θαβγαδάθηα πνπ θαη πνπ. -Μακά: Γηψξγν κνπ, δνχκε ζηε Γε, φρη ζηνλ Οπξαλφ. Καη εδψ ζηε Γε δελ ππάξρνπλ ηέιεηεο θαηαζηάζεηο. Δδψ ππάξρεη θαη κέξα θαη λχρηα θαη εξεκία θαη ζπκφο θαη ζσζηφ θαη ιάζνο. Καλέλαο άλζξσπνο δελ είλαη αιάλζαζηνο, πνιχ πεξηζζφηεξν κηα ζρέζε. Θα ππάξμνπλ θαη θαιέο θαη θαθέο ζηηγκέο. εκαζία φκσο έρεη ηη επηθξαηεί θαη ηη γεληθφ θιίκα ππάξρεη ζε κηα ζπληξνθηθή ζρέζε θαη ζε κηα νηθνγέλεηα. -Γηώξγνο: Δληάμεη, είλαη αιήζεηα φηη είζηε κεηαμχ ζαο αγαπεκέλνη αιιά πψο λα ην πσ φηαλ ζαο βιέπσ ζ απηή ηελ ειηθία λα θξαηάηε ρεξάθη ή λα είζηε ξνκαληηθνί κνπ έξρεηαη θάπσο ξε παηδί κνπ -Μπακπάο: Ο έξσηαο δε γλσξίδεη ειηθία Γηψξγν κνπ. ηη είλαη σξαίν είλαη δηαρξνληθφ θαη φηη είλαη σξαίν δελ είλαη ληξνπή. Παίξλεη βέβαηα άιιε κνξθή, σξηκάδεη αιιά δελ παχεη λα είλαη σξαίν. Καη ζην θάησ-

20 20 θάησ βξε κπαγάζα, κηιάο γηα καο ιεο θαη είκαζηε γέξνη θαη ιεο θαη κφλν νη έθεβνη δηθαηνχληαη λα είλαη εξσηεπκέλνη θαη λα θάλνπλ ζεμ. -Γηώξγνο: Γειαδή ην θάλεηε θαη ζεηο; (θνξντδεπηηθά) -Άλλα: ρη δελ ην θάλνπλ γελλεζήθακε απφ ηνλ θξίλν! -Υαξά: Δγψ λνκίδσ φηη είλαη πνιχ σξαίν πνπ νη γνλείο καο παξακέλνπλ εξσηεπκέλνη θαη απζφξκεηνη κεηά απφ ηφζα ρξφληα θαη παξφηη έρνπλ κεγαιψζεη ηα παηδηά ηνπο θαη καθάξη λα κείλνπλ έηζη γηα πάληα. -Μακά: Σν ίδην εχρνκαη θαη γηα ζαο παηδηά κνπ αλ θαη είλαη αιήζεηα φηη δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα βξεηο έλα ζχληξνθν πνπ λα ηαηξηάδεηο πξαγκαηηθά. 1.9 Αλζξώπηλε ζεμνπαιηθόηεηα -Μπακπάο: Σν ίδην ζαο εχρνκαη θαη γσ. Αιιά αο επαλέιζνπκε ζην ζέκα καο. Δίπακε γηα ηα θπηά θαη ηα δψα. Ο Άλζξσπνο είλαη ην πην εμειηγκέλν νλ ζηνλ πιαλήηε καο γηαηί απνηειείηαη απφ ψκα, Φπρή θαη Πλεχκα. Δπνκέλσο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ θαη νη ζπληξνθηθέο ηνπ ζρέζεηο αιιά θαη νη νηθνγελεηαθέο ηνπ ζρέζεηο είλαη πην εμειηγκέλεο θαη αλψηεξεο. Ή ηνπιάρηζηνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη έηζη αλεμάξηεηα αλ ην θαηαθέξλεη ή φρη. Γηαηί φηαλ έρεηο κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα θάλεηο θάηη πην σξαίν θαη αλψηεξν έρεηο θαη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηο θαη θάηη πην άζρεκν θαη πην θαηψηεξν. Δίλαη ην δψξν ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο πνπ έρεη ν Άλζξσπνο γηαηί δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα έλζηηθηα ηνπ. Γη απηφ θαη ζηνλ άλζξσπν ζα δνχκε αλψηεξε ζεμνπαιηθφηεηα αιιά θαη πνιχ πην κεγάιεο δηαζηξνθέο ζηε ζεμνπαιηθφηεηα. -Υαξά: Πξάγκαηη, φηαλ καο έιεγε φιεο απηέο ηηο δηαζηξνθέο ε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο, εγψ ζηράζεθα ηνλ Άλζξσπν! -Μακά: Δίπακε φκσο Υαξά κνπ φηη δελ πξέπεη λα γεληθεχνπκε. Δίλαη ιάζνο ηεο ζθέςεο. Πρ ρηιηάδεο ρξφληα νη άλζξσπνη ζθνηψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε παξάινγνπο πνιέκνπο. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απηφ ζε ραξαθηεξίδεη θη εζέλα επεηδή είζαη άλζξσπνο. Ή επεηδή έλαο άληξαο

21 21 είλαη ζεμνπαιηθφο εγθιεκαηίαο δε ζεκαίλεη φηη ηζρχεη απηφ πνπ ιέλε θάπνηεο γπλαίθεο φηη «φινη νη άληξεο είλαη γνπξνχληα». -Μπακπάο: Οχηε ηζρχεη βέβαηα απηφ πνπ ιέλε πνιινί άληξεο φηη «φιεο νη γπλαίθεο είλαη πφξλεο!» -Άλλα: Μπακπά! Ση ιέμεηο είλαη απηέο; -Μπακπάο: Κνξνχια κνπ δελ θηαίλε νη ιέμεηο. ίγνπξα δελ είλαη κηα ιέμε πνπ ζα ήηαλ σξαίν λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο δεκφζηα ζε πνιηηηζκέλεο ζπδεηήζεηο. Αιιά είλαη κηα ιέμε πνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηνχο. ηαλ ινηπφλ εκείο ζε έλα θιίκα σξαίν ηελ αλαθέξνπκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα δελ είλαη πξφβιεκα απηφ. Ζ γιψζζα δελ είλαη θαιή ή θαθή απφ κφλε ηεο. Δίλαη ε ρξήζε πνπ ηελ θάλεη θαιή ή θαθή. Με έλα καραίξη κπνξψ λα θφςσ ςσκί αιιά κπνξψ λα θφςσ θαη ην ρέξη κνπ. -Μακά: Έρεηε δηαπηζηψζεη πηζηεχσ φηη θαη εγψ θαη ν κπακπάο δελ ρξεζηκνπνηνχκε ζε γεληθέο γξακκέο ηέηνηεο ιέμεηο. Αιιά δελ ην θάλνπκε απφ πνπξηηαληζκφ ή απφ ππνθξηζία. Σν θάλνπκε ζαλ επηινγή. πσο επηιέγεηο σξαίν θαγεηφ ή σξαία ξνχρα θαιφ είλαη λα επηιέγεηο θαη σξαίεο ιέμεηο. Αιιά δελ έρνπκε πξφβιεκα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε φπνηε ρξεηάδεηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε θάηη. Κακηά θνξά θαη ζηελ ηέρλε, ζε έλα ζέαηξν επηπέδνπ ή ζε έλα ζνβαξφ βηβιίν κπνξεί λα αθνχζεηο ηέηνηεο ιέμεηο αιιά έρεη ζεκαζία πψο θαη γηαηί ιέγνληαη. Δλψ πρ δελ είλαη σξαίν λα αθνχο λένπο αλζξψπνπο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ην παίμνπλ κεγάινη. Δίλαη ην ίδην φπσο θάηη παηδηά ηεο ειηθίαο ζαο πνπ θαπλίδνπλ γηα λα ην παίμνπλ κεγάινη. Αλ ζέιεη θάπνηνο λα δείρλεη πην κεγάινο θαιχηεξα λα αληηγξάθεη ηα θαιά ησλ κεγάισλ θαη φρη ηα θαθά.

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα