Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης"

Transcript

1 Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο κηαο ζπδήηεζεο 1.3 Μεηαμχ ληξνπήο θαη ρπδαηφηεηαο 1.4 Υσξίο δηαρσξηζκνχο θαη πξνθαηαιήςεηο 1.5 Οη άλζξσπνη-«θχηνπιεο»! 1.6 Οη άλζξσπνη-«δψα» 1.7 Έλζηηθηα θαη Άλζξσπνο 1.8 Δξσηηθά θαβγαδάθηα 1.9 Αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΦΤΥΖ 2.1 Αληξηθά θαη Γπλαηθεία εμνπαιηθά θαη Γελλεηηθά ξγαλα 2.2 Ζ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία αθνξά φια ηα επίπεδα ηνπ Αλζξψπνπ ζαλ ζχλνιν 2.3 Χξίκαλζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο ζηελ εθεβεία 2.4 Οξγαζκηθή Κακπχιε θαη εμνπαιηθή Πξάμε 2.5 Φάζε Γηέγεξζεο 2.6 Εσηθή Δλέξγεηα θαη εμνπαιηθή Πξάμε 2.7 Φάζε Οξγαζκνχ θαη Φάζε Υαιάξσζεο

3 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΝΣΡΟΦΗΚΔ ΥΔΔΗ 3.1 Ση πεξηιακβάλεη κηα ζπληξνθηθή ζρέζε 3.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θηλήηξνπ γηα κηα ζπληξνθηθή ζρέζε 3.3 Ζ θπζηθή δξάζε: δελ θνπλάο θφθθηλν παλί ζε καηλφκελν ηαχξν 3.4 Άιιαμε ηνλ εαπηφ ζνπ, φρη ηνλ Κφζκν! 3.5 Μελ ην παίξλεηε πξνζσπηθά! 3.6 Ζ δηαζηξνθή ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο ζήκεξα 3.7 Μαθξχο ν δξφκνο γηα κηα ιεηηνπξγηθή ζπληξνθηθή ζρέζε 3.8 Έλα πιαζηφ δίιεκκα: εμ ή Έξσηαο; 3.9 σκαηηθή ή ςπρηθή έιμε; Ζ δσή δε κπαίλεη ζε θαινχπηα 3.10 Δπηινγέο κε ην ζψκα, ην κπαιφ θαη ηελ θαξδηά 3.11 «Υπιφπηηα» θαη «Δξσηηθή Απνγνήηεπζε» 3.12 «Θέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε ειεπζεξία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΣΑ ΠΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΧ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 4.1 «Κάηη ζπκβαίλεη κε ηε Υαξά» 4.2 Μαδί ζηα θαιά θαη ζηα άζρεκα 4.3 «αο έρσ απνγνεηεχζεη!» 4.4 Ζ ζρέζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη ιάζνο 4.5 ηαλ θαλείο βιέπεη θαη δελ βιέπεη! 4.6 Σα δχν άθξα: Πνπξηηαληζκφο θαη Πξννδεπηηθφηεηα 4.7 «Αλ δελ παο Λχθεην ζηελ Δθεβεία δε ζα παο Παλεπηζηήκην ζαλ ελήιηθαο»

4 4 4.8 Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηξάεη θαη φρη έλαο παξζεληθφο πκέλαο 4.9 Ζ ζεκαζία ηεο θαιήο ζρέζεο γνληψλ-παηδηψλ 4.10 Αλνηρηφ κπαιφ θαη αλνηρηή πλείδεζε 4.11 Ζ ειεπζεξία κνπ ζηακαηά εθεί πνπ αξρίδεη ε ειεπζεξία ηνπ άιινπ 4.12 Να θξίλεηε απφ ηηο πξάμεηο θαη φρη κφλν απφ ηα ιφγηα 4.13 Ζ ηερληθή ηνπ αληίζεηνπ θηλήηξνπ 4.14 Ζ εθεβεία είλαη ε ψξα γηα αλεμάξηεηεο πηήζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΑΡΔΚΚΛΗΔΗ: ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΧΡΗΜΑΝΖ 5.1 Απζφξκεηα εξσηήκαηα θαη ην ρνιείν ηεο Εσήο 5.2 Πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηαζηνιή ηεο παηδηθήο «ζεμνπαιηθφηεηαο» 5.3 Δξσηνγελείο δψλεο 5.4 Μεραληθή ζηχζε θαη κεραληθφο «νξγαζκφο» 5.5 Δθεβηθφο Απλαληζκφο: ηάδην σξίκαλζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 5.6 Απάλζξσπα έζηκα 5.7 Φπρηθφο «Δπλνπρηζκφο» 5.8 Τπάξρνπλ θνηλσλίεο κε θπζηνινγηθή ζεμνπαιηθφηεηα; 5.9 Ζ ζσκαηηθή ζεμνπαιηθή νξκή είλαη «ηπθιή» 5.10 Πσο πξνθχπηεη ε νκνθπινθηιία 5.11 Οηδηπφδεην, χλδξνκν Ζιέθηξαο θαη Αηκνκημία 5.12 Παηδεξαζηία, αδηζκφο, Μαδνρηζκφο 5.13 Πφηε είλαη ε ψξα γηα νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή πξάμε; 5.14 ε ηη δηαθέξεη ν Έξσηαο απφ ηελ Αγάπε

5 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο, ιφγσ δηθψλ ηεο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη δηθήο ηεο αληζνξξνπίαο ηξφκαμε ηε κεγάιε θφξε ηεο νηθνγέλεηαο ζην κάζεκα ηεο εμνπαιηθήο Αγσγήο. Αληί λα κεηαθέξεη ζηηο ηξπθεξέο ςπρέο ησλ παηδηψλ ηε θπζηθφηεηα θαη νκνξθηά ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο θαη ηε ραξά ηεο ηζνξξνπεκέλεο ζπληξνθηθήο ζρέζεο ην κφλν πνπ ηνπο είπε ήηαλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δηαζηξνθέο ηνπ ζεμ. Με αθνξκή απηή ηελ εκπεηξία νη γνλείο ηνπ βηβιίνπ απηνχ ζπδεηνχλ κε ηνπο εθήβνπο-παηδηά ηνπο. Ζ θχξηα ηνπο έγλνηα δελ είλαη απιψο λα δψζνπλ θάπνηεο γλψζεηο γηα ην ζψκα θαη ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. Πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ κέζα απφ ηε δηθή ηνπο ηζνξξνπεκέλε ζρέζε φηη θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλζξψπνπ, φπσο θαη ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλε. Γειαδή φηη αθνξά θαη ην ψκα(εμ) θαη ηελ Φπρή(Έξσηαο) θαη ηε πλείδεζε(αγάπε). Πνιχ ζεκαληηθφ ζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο είλαη ην θιίκα αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη. Κάηη πνπ δπζηπρψο ζήκεξα δε βξίζθεηαη εχθνια κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα. Απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο γνλείο ζα έιεγα φηη δελ έρεη ηφζν ζεκαζία ηη ιεο ζε έλα παηδί γηα λα ην ηζνξξνπήζεηο. Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ην παξάδεηγκα πνπ ηνπ δίλεηο εζχ ζαλ άηνκν θαη ζαλ δεπγάξη. Απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο λένπο ζα έιεγα: «Μάζεηε απφ ηα ιάζε ησλ γνληψλ ζαο θαη κελ απνξξίπηεηε αβαζάληζηα αθφκε θαη ηηο ζσζηέο ζπκβνπιέο ηνπο. Μάζεηε θαη απφ ηα δηθά ζαο ιάζε. Δίζηε μερσξηζηέο ςπρέο ζηελ πνξεία ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο νινθιήξσζεο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ε θνηλσλία καο ζε κεγάιν βαζκφ είλαη αιινηξησκέλε. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ε νηθνγέλεηα ζαο είλαη πξνβιεκαηηθή».

6 6 Σν βηβιίν απηφ ηειεηψλεη κε ηνλ πην θάησ επίινγν. Μπνξεί θάιιηζηα λα ηειεηψζεη έηζη θαη ν πξφινγνο ηνπ: «εθψζεθαλ απφ ην ηξαπέδη γηα λα θάλεη ν θαζέλαο ηα δηθά ηνπ. Ξερσξηζηέο ςπρέο δεκέλεο ζε απηή ηε δσή κε ηνπο δεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο. Γεζκνί πνπ κπνξεί λα είλαη πεγή επηπρίαο αιιά θαη πεγή δπζηπρίαο. Αλ είλαη δεζκνί αγάπεο, απνδνρήο θαη ειεπζεξίαο ζα θέξνπλ επηπρία. Αλ είλαη δεζκνί θπξηαξρίαο θαη εγσηζκνχ ζα θέξνπλ δπζηπρία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζεμνπαιηθέο θαη ζπληξνθηθέο ζρέζεηο. Αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ απνδνρή, ειεπζεξία θαη αγάπε είλαη πεγή επηπρίαο. Αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπξηαξρία θαη εγσηζκφ είλαη πεγή δπζηπρίαο. Άλζξσπνη είκαζηε θαη γη απηφ έρνπκε θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπκε. Δπηιέμηε ζσζηά ινηπφλ, ζαλ Άλζξσπνη!»

7 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο κηαο ζπδήηεζεο 1.3 Μεηαμύ ληξνπήο θαη ρπδαηόηεηαο 1.4 Υσξίο δηαρσξηζκνύο θαη πξνθαηαιήςεηο 1.5 Οη άλζξσπνη-«θύηνπιεο»! 1.6 Οη άλζξσπνη-«δώα» 1.7 Έλζηηθηα θαη Άλζξσπνο 1.8 Δξσηηθά θαβγαδάθηα 1.9 Αλζξώπηλε ζεμνπαιηθόηεηα 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» -Καη γηα πνην πξάγκα ζα ζπδεηήζνπκε απφςε ; είπε μαθληθά ν κπακπάο ρακνγειψληαο πνλεξά ηελ ψξα πνπ ζθάιηδε ηα θνχηζνπξα ζην ηδάθη. Σν βιέκκα ηνπ δηαζηαπξψζεθε θεπγαιέα κε ηεο γπλαίθαο ηνπ θη εθείλε ρακνγέιαζε θνπλψληαο ην θεθάιη επηδνθηκαζηηθά. Σν δαβνιηάξηθν αγφξη ηεο νηθνγέλεηαο, έπηαζε ηε ζθελή ηνπ βιέκκαηνο θαη επεηδή «φπνηνο έρεη κχγα κπγηάδεηαη» είπε: -Χρ! Ση έθαλα πάιη! Γέιαζαλ φινη. Ο Γηψξγνο ήηαλ ζπρλά ζέκα ζπδήηεζεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, αιιά απφςε δελ επξφθεηην γη απηφλ. -Γηαηί; είπε γειψληαο ε κακά ηνπ. «Έρεηο κήπσο θάηη λα καο πεηο;»

8 8 -ρη, φρη! Δγψ δε κίιεζα θαζφινπ άιινο ήηαλε! είπε ν Γηψξγνο ζπλερίδνληαο ην θαιακπνχξη ζε ζπκθσλία κε ην θιίκα ηεο εχζπκεο δηάζεζεο ηεο παξέαο. Μφιηο είραλ θάεη ην βξαδηλφ θαγεηφ θαη είραλ αξάμεη γχξσ απφ ην ηδάθη λα ρνπδνπξέςνπλ. Ήηαλ θαη ε πην θαηάιιειε ψξα γηα θνπβέληεο γηαηί είραλ καδεπηεί κεηά απφ ην ζθφξπηζκα ηεο κέξαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη γηαηί έμσ έθαλε θξχν θαη έβξερε, άξα δελ ήηαλ θαη ε πην θαηάιιειε κέξα γηα εμφδνπο. Βξηζθφληνπζαλ φινη καδί θαη ην πξσί πξηλ θχγνπλ νη γνλείο γηα δνπιεηά θαη ηα παηδηά γηα ζρνιείν αιιά ηφηε ήζαλ φινη «ππ αηκφλ» θνπβαιψληαο ην πξφγξακκα ηνπο. Δλψ ηψξα ήηαλ αξαρηνί θαη επηπιένλ θνπβαινχζε ν θαζέλαο ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο κέξαο ηνπο. -Ση έγηλε κπακπά; ξψηεζε ε «κεγάιε», ε Υαξά, πνπ ήδε ήηαλ ζηελ Σξίηε Γπκλαζίνπ. -Έρεη λα θάλεη κε απηά πνπ ζαο είπε ε θαζεγήηξηα ζνπ ηεο Βηνινγίαο, γχξηζε θαη ηεο είπε ε κακά ηεο. -Α θαηάιαβα! είπε ε Υαξά. -Ση αηαμία έθαλεο πάιη Υαξά! είπε ςεπδν-επηηηκεηηθά ν θαιακπνπξηδήο Γηψξγνο. -Σν κπαιφ ζνπ εζέλα είλαη φιν ζηηο αηαμίεο, παξελέβε ην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ε κηθξή Άλλα. Ση κηθξή δειαδή ε Άλλα θη ν Γηψξγνο, ηα δίδπκα, ήζαλ ήδε Πξψηε Γπκλαζίνπ θαη φληαο ζπλνκήιηθα αιιά θαη δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο φιν ςεπηνθαπγάδηδαλ πεηξάδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν. -Γηαηί δειαδή θάζε θνξά πνπ ζα ζπδεηάκε ζα πξέπεη λα είλαη γηα θάηη ην αξλεηηθφ; είπε ν κπακπάο. «ήκεξα ιέσ λα κηιήζνπκε γηα θάηη ην ζεηηθφ, γηα θάηη ην σξαίν». Ο θαιακπνπξηδήο Γηψξγνο ηνλ δηέθνςε.

9 9 -Μα φπσο καο είπεο ρζεο φηαλ ηξψγακε ηελ ηνχξηα-παγσηφ «φηη είλαη σξαίν ή παραίλεη ή είλαη αθξηβφ ή είλαη απαγνξεπκέλν!» Ση είλαη απφ ηα ηξία; -Γελ παραίλεη γη απηφ κελ ην θνβάζαη, είπε ν κπακπάο ηνπ γειψληαο θαη ππνλνψληαο ηα παξαπαλίζηα θηιά ηνπ Γηψξγνπ. «Οχηε είλαη αθξηβφ. Ζ Φχζε καο ην παξέρεη δσξεάλ. ζν γηα ην απαγνξεπκέλν ε Φχζε δελ ην απαγνξεχεη αιιά εκείο νη άλζξσπνη είκαζηε πεξίεξγνη ζ απηφ ην ζέκα». -Υαξά: Πεξίεξγνη είλαη ην ιηγφηεξν πνπ ζα κπνξνχζεο λα πεηο -Άλλα: Ση έγηλε ηειηθά Υαξά κε ηε Βηνιφγν ζνπ; -Γηώξγνο: Ζ Βηνιφγνο ζνπ δελ είλαη απηή ε ζηξηκκέλε γεξνληνθφξε πνπ καο έιεγεο; -Υαξά: Ναη απηή είλαη. -Γηώξγνο: Καη ηη ζαο έθαλε πάιη ε ζηξηκκέλε; Ζ Υαξά έξημε έλα εξεπλεηηθφ βιέκκα ζηε κεηέξα ηεο, ιεο θαη ήζειε λα πάξεη ηελ έγθξηζε ηεο γηα λα κηιήζεη γηα έλα ζέκα «κεγάισλ» κπξνζηά ζηα κηθξφηεξα ηεο αδέιθηα. -Μακά: Γελ ππάξρεη πξφβιεκα λα κηιήζεηο ειεχζεξα Υαξά αιιά άζε θαιχηεξα λα ηα πσ εγψ φπσο κνπ ηα είπεο θαη ζπκπιεξψλεηο φπνπ ρξεηάδεηαη. Λνηπφλ, ε Βηνιφγνο ηνπο έθαλε κάζεκα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. -Γηώξγνο: Χ! Χξαίν ζέκα! Πφηε ζα καο θάλνπλ θαη καο; -Μακά: Γηψξγν, δελ είλαη φια θαιακπνχξη. Σν ζέκα φπσο ζα δεηο είλαη ζνβαξφ. Γη απηφ θαη ην ζπδεηάκε έηζη φινη καδί. Βέβαηα απηφ πνπ έγηλε είλαη κηα θαιή αθνξκή γηα λα πνχκε φινη καδί ζαλ νηθνγέλεηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζίγνπξα έρνπκε ζπδεηήζεη θαηά θαηξνχο κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά αιιά φρη έηζη φινη καδί. -Άλλα: Ση έγηλε ινηπφλ κε ηε Υαξά θαη ηε Βηνιφγν ηεο;

10 10 -Μακά: Με ιίγα ιφγηα ελψ ζα έπξεπε λα ηνπο κηιήζεη γηα ην πφζν σξαίν θαη θπζηνινγηθφ είλαη ην ζεμ θαη ν έξσηαο θαη ε αγάπε θαη νη ζπληξνθηθέο ζρέζεηο ην κφλν πνπ ηνπο έθαλε κηα νιφθιεξε ψξα ήηαλ λα ηνπο κηιάεη γηα ην ζέκα κε ηα ρεηξφηεξα ιφγηα ππεξβάιινληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δηαζηξνθέο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα. -Άλλα: Ση θηλδχλνπο δειαδή; -Μακά: Σνπο είπε γηα βηαζκνχο, γηα αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, γηα πνξλεία γηα αξξψζηηεο πνπ παζαίλεη θαλείο απφ ηε ζεμνπαιηθή πξάμε, γηα ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο θιπ. -Γηώξγνο: Ση πεξηκέλεηο απφ κηα ζηξηκκέλε γεξνληνθφξε -Άλλα: Δζχ φιεο ηηο γπλαίθεο ηηο ιεο ζηξηκκέλεο γεξνληνθφξεο, αιιά γηα ηνπο άληξεο δε ιεο ηίπνηα -Μπακπάο: Παηδηά, κελ μεθεχγνπκε απφ ην ζέκα καο. Άιισζηε απηή ηε ζηηγκή δελ καο ελδηαθέξεη λα θαηεγνξήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Οχηε καο ελδηαθέξεη αλ είλαη άληξαο ή γπλαίθα. ηξηκκέλνη ππάξρνπλ θαη άληξεο θαη γπλαίθεο. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα ζρνιηάζνπκε απφςεηο θαη ηξφπν δσήο φρη γηα λα θαηεγνξήζνπκε ηνπο άιινπο αιιά γηα λα δνχκε εκείο πνην είλαη ην ζσζηφ θαη ηη ζα θάλνπκε εκείο ζηε δσή καο. Γχξσ καο ππάξρνπλ πνιιέο απφςεηο θαη ζηάζεηο δσήο. εκαζία έρεη πάληα ηη επηιέγνπκε εκείο. -Άλλα: Γειαδή ηη ζα θάλνπκε απφςε; Θα απνθαζίζνπκε ηη είλαη ην ζσζηφ ζαλ νηθνγέλεηα θαη ηη ζηάζε ζα θξαηάκε; 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο κηαο ζπδήηεζεο -Μακά: ρη Άλλα κνπ. Γελ ελλνεί απηφ ν κπακπάο. Πνηέ άιισζηε δελ ζαο πηέζακε λα πηνζεηήζεηε ηηο απφςεηο καο ζψλεη θαη θαιά. Ίζα-ίζα πνπ θαη ζεβφκαζηε ηηο δηαθνξεηηθέο ζαο γλψκεο θαη καζαίλνπκε θαη κεηο απφ ζαο. Αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη λα ζπδεηάκε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη κάιηζηα ζε έλα θιίκα αγάπεο, ειεπζεξίαο θαη θαηαλφεζεο φπσο απηφ πνπ ππάξρεη εδψ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα καο. -Μπακπάο: Βιέπεηε φηη έλα πξψην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη φηαλ ζπδεηηνχληαη ηέηνηα ζνβαξά ζέκαηα ζην ζρνιείν είλαη ην θιίκα ηεο

11 11 ηάμεο. Καιείηαη ν θαζεγεηήο, φζν θαιή πξφζεζε θη αλ έρεη, λα κηιήζεη κέζα ζε κηα ψξα ζε 30 άγλσζηα παηδηά ηνπ γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ, ιεπηφ θαη πξνζσπηθφ ζέκα. -Γηώξγνο: Δ ξε θαδνχξα πνπ πέθηεη -Μπακπάο: Γπζηπρψο απηφ πνπ ιεο γίλεηαη ζπλήζσο. Κξπθνγειάθηα, πείξαγκα ηεο θαζεγήηξηαο, θαδνχξα, «πνλεξέο» εξσηήζεηο, ν θαζεγεηήο λα θσλάδεη «εζπρία» θιπ. -Γηώξγνο: Γηα πεο Υαξά, απηφ έγηλε; Έγηλε ρακφο; -Μακά: Γπζηπρψο δελ έγηλε ρακφο Γηψξγν. Κάηη ηέηνην δελ ζα ήηαλ θαη ην θαιχηεξν αιιά ζα ήηαλ ιηγφηεξν αλψδπλν απ απηφ πνπ έγηλε. -Άλλα: Γειαδή ηη έγηλε βξε κακά; -Μπακπάο: Έγηλε αγαπνχια κνπ φηη απηή ε γπλαίθα θαηάθεξε λα ηνπο ηξνκνθξαηήζεη γηα ην ζεμ θαη λα ηνπο δεκηνπξγήζεη κηα αξλεηηθφηεηα γηα ην ζέκα ζε φζνπο ηνπιάρηζηνλ ην θαηάθεξε. Αθφκα θαη ε αδειθή ζαο ήξζε ζην ζπίηη ζνθαξηζκέλε απφ φζα άθνπζε παξά ηα φζα ζεηηθά είρε αθνχζεη απφ καο ζην παξειζφλ. -Μακά: Γη απηφ θαη θάλνπκε απηή ηελ θνπβέληα ζήκεξα νηθνγελεηαθά. Γηαηί είλαη κηα θνπβέληα πνπ είλαη σξαίν λα γίλεη κέζα ζε θιίκα αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο. Διεχζεξα θαη ρσξίο θεξχγκαηα θαη αξλεηηθφηεηεο. -Μπακπάο: Άιισζηε έρεηε δηαπηζηψζεη κέρξη ζήκεξα φηη ζηε δηθή καο ηνπιάρηζηνλ νηθνγέλεηα ζπδεηάκε ηα πάληα θαη ζεβφκαζηε ηηο γλψκεο ζαο. Οχηε ζεσξνχκε φηη επεηδή είζηε πην κηθξνί απφ καο φηη «δελ μέξεηε» ή φηη «ιέηε βιαθείεο». 1.3 Μεηαμύ ληξνπήο θαη ρπδαηόηεηαο -Γηώξγνο: Ο θίινο κνπ ν Νίθνο ξψηεζε κπξνζηά καο ηε γηαγηά ηνπ «ηη είλαη γηαγηά πξνθπιαθηηθφ» θαη έγηλε ρακφο. Ζ κάλα ηνπ, ηνπ είπε «δε ληξέπεζαη παιηφπαηδν» θαη ν κπακπάο ηνπ γεινχζε θαη είπε «α ηνλ κπαγάζα, καο ην παίδεη κεγάινο». Όζηεξα ηζαθψζεθε ε κάλα ηνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ θη ν έλαο έιεγε ζηνλ άιιν φηη «ραιάεη ην παηδί» ηνπο. Σφηε ήηαλ πνπ κνπ είπε ε κάλα ηνπ Νίθνπ λα πάσ ζπίηη κνπ. Α ν παππνχο

12 12 ηνπ Γηψξγνπ ηνπ είπε φηη αλ μαλακηιήζεη έηζη ζα ηνπ βάιεη πηπέξη ζην ζηφκα. Έγηλε κεγάιε θάζε ζαο ιέσ! -Μπακπάο: Απηφ πνπ είπεο Γηψξγν κνπ είλαη έλα πνιχ σξαίν παξάδεηγκα ηνπ πψο αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη γνλείο θαη ελήιηθεο ην ζέκα. Απφ ηε κηα ππάξρνπλ εθείλνη πνπ ην ζεσξνχλ ηακπνχ, ληξνπή θαη ακαξηία φπσο ε κακά θαη ν παππνχο ηνπ Νίθνπ. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ εθείλνη φπσο ν κπακπάο ηνπ Νίθνπ πνπ ην ζεσξνχλ κφλν ζαλ ζέκα γηα θαιακπνχξη θαη ζφθηλ ρπδαία αλέθδνηα. -Γηώξγνο: Ναη, λαη πξάγκαηη απηφ θάλεη ζπλέρεηα ν κπακπάο ηνπ Νίθνπ. -Μακά: Καη γη απηφ θαη ν Νίθνο αληηγξάθεη ην κπακπά ηνπ θαη θάλεη ην ίδην. Καη πηζηεχσ φηη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επίηεδεο ξψηεζε απηφ ηε γηαγηά ηνπ κπξνζηά ζηνπο άιινπο, φρη γηα λα κάζεη αιιά γηα λα δεκηνπξγεζεί ζέκα θαη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή έζησ θαη κε αξλεηηθφ ηξφπν. Μελ μερλάο απηφ πνπ κνπ είρεο πεη γηα ην φηη νη γνλείο ηνπ Νίθνπ δελ αζρνινχληαη καδί ηνπ ή φιν ηνλ απνπαίξλνπλ θαη ηνλ ηηκσξνχλ. -Γηώξγνο: Δ θη απηφο θαιά ηνπο θάλεη! -Μακά: Γελ θάλεη θαιά Γηψξγν κνπ. Γελ έρεη ζεκαζία αλ απηνί έρνπλ άδηθν, πνπ έρνπλ. εκαζία έρεη φηη κε ηελ αληίδξαζε ηνπ κπαίλεη θη απηφο ζην ίδην ιάζνο παηρλίδη. -Μπακπάο: Βιέπεηε ηειηθά φηη απηφ πνπ κεηξάεη δελ είλαη ηφζν ην ηη ζα ζνπ πεη ν άιινο αιιά ζε ηη θιίκα ζα ζνπ ην πεη θαη ηη παξάδεηγκα δίλεη ν ίδηνο. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθά. Μηα ζηξηκκέλε γεξνληνθφξε θαζεγήηξηα ηη άιιν ζα πεη ζηα παηδηά γηα ην ζεμ παξά ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θαη ηηο θνβίεο ηνπ. Απηφ πνπ βηψλεηο απφ θάηη, απηφ κεηαθέξεηο θαη ζηνπο άιινπο. Αλ είζαη ηζνξξνπεκέλνο κεηαθέξεηο ηζνξξνπία. Αλ βηψλεηο ραξά κεηαθέξεηο ραξά. -Γηώξγνο: Γειαδή εζχ βηψλεηο ραξά ; -Μπακπάο: (Γειψληαο) Άζε ην θξπθνγειάθη θαη ην θαιακπνπξάθη λα κηιήζνπκε ζνβαξά. Ναη βηψλσ ραξά. Καη δελ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ληξέπεηαη θαλείο λα ην πεη αιιά νχηε θαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην πεξεθαλεχεηαη ζηνπο άιινπο. Δίλαη κηα θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ

13 13 Αλζξψπνπ. Καη δελ αθνξά κφλν ην ζψκα αιιά θαη ηελ ςπρή καο. Γη απηφ θαη κηα ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε δελ πξέπεη λα αζρνιείηαη κφλν κε ην ζψκα θαη ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία είηε ζαλ επραξίζηεζε είηε ζαλ ιεηηνπξγία γηα λα θάλνπκε παηδηά. Έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ είλαη ίζσο ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ. Κη αλ λνκίδεηε φηη ππεξβάισ δείηε ηη γίλεηαη γχξσ ζαο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζαο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζρέζεηο καο κε ην άιιν θχιν θαη κε ηνπο δηθνχο καο. -Γηώξγνο: Δληάμεη κπνξεί λα ζε πεηξάδσ αιιά είλαη αιήζεηα φηη δελ είζαη ζαλ ηνπο άιινπο κπακπάδεο, φπσο πρ ν κπακπάο ηνπ Νίθνπ ή ηνπ Αρηιιέα. Ξέξσ φηη κπνξψ λα ζνπ πσ νηηδήπνηε ρσξίο λα κε καιψζεηο. Αθφκα θαη ηηο αηαμίεο κνπ. -Άλλα: Κη εγψ ην ίδην. Καη ζηε κακά κπνξψ λα κηιήζσ άλεηα. Αλ θαη πνιιέο θνξέο θιπαξείηε (γέιηα) -Υαξά: Δγψ βιέπνληαο ηνπο γνλείο ησλ θηιελάδσλ κνπ δηαπηζηψλσ φηη είκαζηε ηπρεξνί πνπ ζαο έρνπκε γνλείο καο -Γηώξγνο: πα ηα πήξαηε ηα θνκπιηκέληα ζήκεξα -Μακά: Δίλαη σξαίν λα ζνπ ιέλε θάηη ηέηνην ηα παηδηά ζνπ θαη κάιηζηα λα μέξεηο φηη ην ελλννχλ. -Μπακπάο: Καη κεηο μέξνπκε πσο έρνπκε πνιχ θαιά παηδηά θαη είκαζηε πεξήθαλνη γηα ζαο θαη γη απηφ θαη κπνξεί λα γίλεη απηή ε ζπδήηεζε ζήκεξα θαη κάιηζηα λα γίλεη ζσζηά θαη λα πηάζεη ηφπν. Γηαηί γίλεηαη ζε θιίκα αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο. Δλψ πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη δεκφζηα ζε κηα ηάμε θαη κάιηζηα απφ έλαλ θαζεγεηή πνπ δελ ηνλ αγαπάλε ή δελ ηνλ εθηηκνχλ νη καζεηέο ηνπ; Ή πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ γνλείο, πρ ηνπ Νίθνπ πνπ δελ ζέβνληαη ην παηδί ηνπο. 1.4 Υσξίο δηαρσξηζκνύο θαη πξνθαηαιήςεηο -Μακά: Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ απηή ε θνπβέληα λα κπνξεί λα γίλεη ρσξίο δηαρσξηζκνχο.

14 14 -Υαξά: Ση ελλνείο δηαρσξηζκνχο; -Μακά: Δλλνψ ρσξίο λα είκαζηε εκείο απφ δσ νη γνλείο θη εζείο απφ θεη ηα παηδηά. Υσξίο λα είκαζηε απφ δσ νη γπλαίθεο θη απν θεη νη «αληίπαινη», νη άληξεο. -Γηώξγνο: Ναη αιιά εκείο νη άληξεο δηαθέξνπκε απφ ηηο γπλαίθεο. -Άλλα: Γειαδή βάδεηο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζηνπο «άληξεο»; (θνξντδεπηηθά) -Γηώξγνο: Ναη, ξε, έρεηο πξφβιεκα; -Μπακπά: Παηδηά παηδηά, εζπράζηε; Κάλεηε ην ιάζνο πνπ κφιηο αλέθεξε ε κακά. Μελ μερσξίδεηε θαη κε γεληθεχεηε θαη κελ ηαπηίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε θάηη. Μπνξεί λα είκαζηε άληξεο θαη γπλαίθεο, κπνξεί λα είκαζηε παηδηά θαη ελήιηθεο αιιά είκαζηε φινη άλζξσπνη. Απηφ έρεη ζεκαζία. Με κπαίλεηε ζην ξφιν «ηεο γπλαίθαο πνπ είλαη θαηά ηνπ άληξα» ή «ηνπ άληξα πνπ είλαη θαηά ηεο γπλαίθαο». Με κπαίλεηε ζην ξφιν ηνπ Υξηζηηαλνχ ελαληίνλ ηνπ Μνπζνπικάλνπ ή ηνπ άζπξνπ ελαληίνλ ηνπ καχξνπ. Με κπαίλεηε ζε θαλέλα ξφιν! Ηδηαίηεξα φηαλ ζα θάλεηε νπνηαδήπνηε θαινπξναίξεηε ζπδήηεζε. -Μακά: Ννκίδσ κάιηζηα φηη ήδε απφ ηελ νηθνγέλεηα καο έρεηε θαη έλα θαιφ παξάδεηγκα. Πέξαλ απφ ην θαιακπνχξη πνπ θάλνπκε κεηαμχ καο, δε λνκίδσ φηη έρεηε δεη πνηέ ηνλ παηέξα ζαο λα θαηαθέξεηε ελάληηα ζηηο γπλαίθεο γεληθά ή εκέλα ελάληηα ζηνπο άληξεο γεληθά. Οχηε λνκίδσ φηη ζαο αληηκεησπίζακε πνηέ ζαλ «κηθξά θαη αλφεηα» παηδηά. -Μπακπάο: Δγψ ζα έιεγα κάιηζηα φηη έηζη φπσο άξρηζε ε ζπδήηεζε καο ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ ζηρηεί θαη πνπ ζα έπξεπε λα πξνεγνχληαη ζε θάζε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε. Σν πξψην είλαη ην φηη ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε ζπκκεηέρεη φινο ν Άλζξσπνο θαη φρη κφλν ην ζψκα ηνπ θαη ην δεχηεξν είλαη νη δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ. Αο μεθηλήζνπκε απφ ην ηη είλαη ν Άλζξσπνο. -Γηώξγνο: Χρ, αξρίζακε ηηο θηινζνθίεο -Υαξά: Ακάλ βξε Γηψξγν, φπνηε πάεη λα ζνβαξέςεη ε ζπδήηεζε φια ζνπ θαίλνληαη «θηινζνθίεο».

15 15 -Γηώξγνο: Δ, κα αθνχ αληί λα κηιήζνπκε γηα ην ζεμ αξρίδνπκε θαη ιέκε γηα ηνλ Άλζξσπν θαη δηάθνξα -Μακά: Απφ κηα άπνςε έρεηο δίθην γηαηί θαίλνληαη θαηαξρήλ άζρεηα αιιά είκαη ζίγνπξε φηη φηαλ ραιαξψζεηο θαη αθνχζεηο απηά πνπ ζα εηπσζνχλ ζα δεηο φηη φρη κφλν δελ είλαη άζρεηα αιιά είλαη θαη αλαγθαία. Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάο φηη είκαζηε δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη θαη ν θαζέλαο εθθξάδεηαη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Πρ ν παηέξαο ζνπ είλαη πην δηαλνεηηθφο θαη αλαιχεη πνιχ ηα πξάγκαηα, εγψ είκαη πην ζπλαηζζεκαηηθή θαη κηιάσ πεξηζζφηεξν κε ζπλαηζζήκαηα, εζχ είζαη θαιακπνπξηδήο θνθ. ια είλαη ρξήζηκα. Οη απφςεηο πνπ έρεη ν θαζέλαο καο έρνπλ λφεκα κφλν άκα ζπγθξηζνχλ κε ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Πρ εζχ είζαη πην θαιακπνπξηδήο ζε ζχγθξηζε κε έλαλ πην ζνβαξφ ή είζαη πην ρνληξνχιεο ζε ζρέζε κε έλαλ πην αδχλαην -Άλλα: πα ρνληξνχιε -Γηώξγνο: Με κνπ πείηε πάιη φηη ην άξρηζα εγψ -Μπακπάο: Διάηε αθήζηε ηα παηρληδίζκαηα θη αο ζπλερίζνπκε. Δθηφο θη αλ βαξηέζηε νπφηε ζηακαηάκε ή φπνηνο βαξηέηαη κπνξεί λα θάλεη θάηη άιιν. Απηή ε ζπδήηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή άιισζηε. -Γηώξγνο: ρη, φρη, εληάμεη. -Άλλα: πλέρηζε κπακπά, ζπγλψκε γηα πξηλ. 1.5 Οη άλζξσπνη-«θύηνπιεο»! -Μπακπάο: Απηφ πνπ θαίλεηαη θηινζνθία είλαη θάηη απιφ θαη πξαθηηθφ θαη πνιχ ζρεηηθφ κε ην ζέκα καο. Αλ πρ ζεσξψ φηη ν Άλζξσπνο είλαη κφλν ζψκα ηφηε φηαλ ζα κηιήζσ γηα ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα αζρνιεζψ κφλν κε ην ζψκα. Αλ ζεσξψ φηη είλαη θαη ςπρή θαη πλεχκα ζα πξέπεη λα δσ ην ζέκα ζε φια ηα επίπεδα. Πρ αλ ν Άλζξσπνο ήηαλ έλα θπηφ ηφηε δε ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία γηαηί αλ κε ηη άιιν ηα πεξηζζφηεξα θπηά έρνπλ θαη αξζεληθά θαη ζειπθά φξγαλα επάλσ ηνπο. Αθφκα θαη ζηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε αξζεληθά θαη ζειπθά θπηά, νη κέιηζζεο κεηαθέξνπλ ηε γχξε, δειαδή ην αξζεληθφ

16 16 ζπέξκα ζηα σάξηα ησλ ζειπθψλ θπηψλ. Καη βέβαηα επεηδή ηα θπηά δελ έρνπλ ςπρηθφ επίπεδν, δειαδή δελ έρνπλ ζθέςε θαη ζπλαηζζήκαηα δε κπνξνχλ λα βηψζνπλ νχηε εδνλή, νχηε ραξά απφ απηή ηελ απιή δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο. -Γηώξγνο: Γη απηφ ιέκε «θχηνπιεο» ηνπο ζπαζίθιεο ηεο ηάμεο! ιν δηαβάδνπλ θαη δηαβάδνπλ θαη δελ αζρνινχληαη κε ηα θνξίηζηα. -Άλλα: Ση ζρέζε έρεη ηψξα απηφ κε απηά πνπ ιέκε; -Μπακπάο: Κη φκσο Άλλα κνπ, έρεη ζρέζε θαη ζα ζνπ εμεγήζσ ακέζσο πνηα. Έλαο «θχηνπιαο» ή έλαο ζπαζίθιαο είλαη απηφο πνπ επεηδή αζρνιείηαη κφλν κε ην δηάβαζκα δελ θάλεη ηίπνηα άιιν θαη γη απηφ θαη δελ βηψλεη φιε ηνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα, φια ηνπ ηα επίπεδα άξα θαη ην ζεμνπαιηθφ. Σν ίδην ιάζνο βέβαηα θάλεη θαη φπνηνο αζρνιείηαη κφλν κε ην ζεμ ζαλ ζσκαηηθφ επίπεδν θαη δελ αζρνιείηαη κε ζπλαηζζήκαηα θαη κε ζθέςεηο. Δίλαη θαη νη δπφ ηνπο κνλνκεξείο. -Άλλα: Άξπα ηελ Γηψξγν -Μακά: ηακαηήζηε λα ηαπηίδεζηε κε ηακπέιεο. Δζχ Άλλα δελ πξέπεη λα ηαπηίδεζαη κε ηε «ζπλαηζζεκαηηθή» θη εζχ Γηψξγν δελ πξέπεη λα ηαπηίδεζαη κε ηνλ «ζσκαηηθφ» ηχπν ή ηνλ «ζεμνπαιηθφ» θιπ. Θα είζηε ιάζνο θαη νη δχν γηαηί ζα είζηε ιεηςνί, κνλνκεξείο φπσο είπε θη ν κπακπάο. Αθφκε θαη ν δηαρσξηζκφο πνπ ζπλεζίδεηε φηη δειαδή νη άληξεο είλαη ινγηθνί θαη νη γπλαίθεο ζπλαηζζεκαηηθέο είλαη κελ σο έλα ζεκείν αιεζηλφο αιιά δε ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε θαη ηα δχν κέζα καο θαη ν θαζέλαο καο ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ. Καη κάιηζηα θαη ηα δχν είλαη ρξήζηκα θαη ζηνπο δχν θαη αθφκα πην ρξήζηκα αλ είλαη ηζνξξνπεκέλα. 1.6 Οη άλζξσπνη-«δώα» -Μπακπάο: Αο πάκε ηψξα ζηα δψα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο φζνλ αθνξά ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ αλαπαξαγσγή. Πρ ηα ςάξηα πνπ είλαη θαηψηεξα δψα κπνξεί λα κελ έρνπλ θαζφινπ ζεμνπαιηθφηεηα γηαηί πνιιέο θνξέο ην ζειπθφ γελλάεη απγά ζην βπζφ θαη κεηά πάεη ην αξζεληθφ θαη ξίρλεη επάλσ ηνπο ην ζπέξκα. Οχηε ζεμ, νχηε ζπληξνθηθή ζρέζε, νχηε νηθνγέλεηα. Μηα πηζαλή απιή θαη πεξηζηαζηαθή επραξίζηεζε απφ ην μαιάθξσκα πνπ πξνθαιεί ε δηαδηθαζία.

17 17 -Υαξά: Γειαδή δελ ππάξρνπλ ςάξηα πνπ λα θάλνπλ πψο λα ην πσ, ζεμ; -Μπακπάο: Υξεζηκνπνηήζηε ηηο ιέμεηο ειεχζεξα θαη κε ληξέπεζηε. Κάζε ιέμε πνπ είλαη θαηάιιειε λα πεξηγξάςεη θάηη θαη λα ην θαηαιάβνπκε είλαη θαιή θαη επηηξεπηή. Καη πξάγκαηη φηαλ ιέκε ζήκεξα ζεμ ελλννχκε ην ζσκαηηθφ έξσηα, ηε ζσκαηηθή επαθή. Ναη ππάξρνπλ ςάξηα αλ δελ θάλσ ιάζνο αιιά θαη άιια θαηψηεξα δψα πνπ έξρνληαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή γηα λα γίλεη ε έλσζε ηνπ σαξίνπ κε ην ζπεξκαηνδσάξην θαη λα γίλεη ε αλαπαξαγσγή. Αιιά πξνζέμηε θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηνλ Άλζξσπν. Ζ έλσζε απηή θαζνδεγείηαη θπξίσο απφ ην έλζηηθην θαη γη απηφ θαη δελ έρεη λα θάλεη ηδηαίηεξα κε επηινγή. Πρ ηα δψα θαη ηδηαίηεξα ηα ζειπθά έρνπλ θαηά θαλφλα ζεμνπαιηθή δηάζεζε κφλν θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη γηα ιίγεο κέξεο θαη ηφηε ιέκε φηη βξίζθνληαη ζε «νίζηξν». Καη κφλν ηφηε αθήλνπλ ηα αξζεληθά λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο. Ζ φιε δηαδηθαζία γίλεηαη θπξίσο ζην ζσκαηηθφ επίπεδν θαη ζπρλά κεηά ηελ πξάμε ην έλα εγθαηαιείπεη ην άιιν. -Γηώξγνο: Δγψ έρσ αθνχζεη φηη κηα ζειπθή αξάρλε φηαλ θάλεη ζεμ κε ηνλ «άληξα» ηεο, ην αξζεληθφ ηέινο πάλησλ, κεηά ηνλ ηξψεη. -Μακά: Ναη είλαη αιήζεηα απηφ, αιιά απηφ είλαη κηα ζπάληα πεξίπησζε θαη κελ θάλεηο ην ιάζνο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο απηφ ζαλ επηρείξεκα γηα ηηο «θαθνχξγεο» γπλαίθεο. -Γηώξγνο: Δγψ έηζη ηπραία ην είπα (γειψληαο) -Άλλα: Ναη, θαιά, έηζη εληειψο ηπραία (γειψληαο) -Μπακπάο: Σν ζεκαληηθφ πνπ ζα πξέπεη λα ζαο κείλεη απφ ηα δψα είλαη φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζεμνπαιηθφηεηαο. Μάιηζηα φζν πην πνιχ αλεβαίλνπκε ζηα πην εμειηγκέλα δψα ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη πην «αλζξψπηλα» αο ην πνχκε έηζη. Τπάξρνπλ πρ πνιιά εμειηγκέλα δψα πνπ εθηφο απφ ηελ απιή ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε δείρλνπλ θαη ηξπθεξφηεηα θαη ζπληξνθηθφηεηα θαη ζχλζεηεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Βέβαηα ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία. Άιια δψα είλαη πνιπγακηθά, άιια κνλνγακηθά, άιια πφηε έηζη θαη πφηε αιιηψο. Πρ ηα δειθίληα πνπ είλαη πνιχ εμειηγκέλα δψα δείρλνπλ λα έρνπλ πνιχ δπλαηέο θαη ζηαζεξέο

18 18 ζπληξνθηθέο ζρέζεηο αιιά θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο φρη κφλν κέζα ζηελ άκεζε νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, ζην ζφη δειαδή. -Άλλα: Γη απηφ θαη πάληα ζπκπαζνχζα ηα δειθίληα ζε ζρέζε κε θάηη αξζεληθά «δψα» πνπ ην κφλν πνπ ηνπο λνηάδεη είλαη λα ην θάλνπλ θαη λα θχγνπλ αθήλνληαο ην ζειπθφ λα κεγαιψζεη ηα παηδηά ηνπ κφλν ηνπ -Μπακπάο: Γε κπνξνχκε εχθνια λα θξίλνπκε ηα δψα θαη εηδηθά φηαλ δξνπλ ρσξίο επηινγή, θπξίσο κε βάζε ην έλζηηθην ηνπο ιφγσ επηπέδνπ εμέιημεο. Μπνξνχκε φκσο λα θξίλνπκε έλαλ άλζξσπν φηαλ ζπκπεξηθέξεηαη θαηψηεξα απφ ηηο αλζξψπηλεο πξνδηαγξαθέο. Καη ηφηε ιέκε «απηφο ν άλζξσπνο είλαη δψνλ» θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο θάπνηνλ ζαλ «θχηνπια» ή «θπηφ». Καη ην ιέκε απηφ γηαηί ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επηινγή ζαλ Άλζξσπνο λα θεξζεί αλψηεξα, φκσο παξφια απηά θέξεηαη θαηψηεξα, ζαλ δψν πνπ θαζνδεγείηαη κφλν απφ ην έλζηηθην. 1.7 Έλζηηθηα θαη Άλζξσπνο -Υαξά: Έρνπκε φκσο θη εκείο νη άλζξσπνη έλζηηθηα φπσο πρ ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο ή άιια άγξηα έλζηηθηα. -Μακά: Ναη ηα έρνπκε θαη δελ είλαη απαξαίηεηα φια αξλεηηθά. Πρ ππάξρεη θαη ην κεηξηθφ έλζηηθην ή ηέινο πάλησλ ην γνληθφ έλζηηθην ζηνπο αλζξψπνπο αιιά φια απηά δελ είλαη ηφζν ηζρπξά ζε καο ψζηε λα κε κπνξνχκε λα επηιέμνπκε. ια απηά είλαη ηάζεηο, ζε άιινπο πην δπλαηέο θαη ζε άιινπο πην αδχλαηεο αιιά δελ θαζνξίδνπλ έλα άηνκν. Γελ μέξσ αλ κε θαηαιαβαίλεηε -Γηώξγνο: Μάιινλ -Μακά: Να ζνπ πσ κεξηθά απιά παξαδείγκαηα. Πρ κπνξεί θάπνηνο γνληφο λα πεζάλεη γηα λα ζψζεη ηα παηδηά ηνπ ππεξληθψληαο ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο ηνπ πνπ είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ έλζηηθην. Αιιά ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο νξκέο καο φπσο πρ ε ζεμνπαιηθή νξκή. Μπνξεί λα επηζπκείο ζεμνπαιηθά έλα άιιν άηνκν αιιά επεηδή ε πλείδεζε ζνπ, ζνπ ιέεη φηη δελ είλαη ζσζηφ απηφ, λα ζηξέςεηο ηε ζεμνπαιηθφηεηα ζνπ αιινχ. Αιιά ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο θαζεκεξηλέο καο ζσκαηηθέο επηζπκίεο ή αλάγθεο. Πρ κπνξεί λα έρεηο ηελ ηάζε λα είζαη ιαίκαξγνο θαη

19 19 λα θαο θαη ην κεξίδην ηεο αδειθήο ζνπ αιιά ε πλείδεζε κέζα ζνπ, ζνπ ιέεη φηη δελ είλαη δίθαην θάηη ηέηνην θαη δελ ην θάλεηο. -Άλλα: Κακηά θνξά ην θάλεη θη απηφ! Έηζη δελ είλαη αδειθνχιε; 1.8 Δξσηηθά θαβγαδάθηα -Μπακπάο: Δζείο νη δπν καδί δελ θάλεηε θαη ρψξηα δε κπνξείηε. αλ ην παηρλίδη ηνπ αξζεληθνχ κε ην ζειπθφ πνπ φηαλ είλαη αληζφξξνπα θαπγαδίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνβιήκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη ζηα δεπγάξηα πνπ δελ ππάξρεη απνδνρή ηνπ άιινπ θαη αγάπε. πλερψο θαπγαδίδνπλ φπσο ζην παξάδεηγκα ησλ γνληψλ ηνπ Νίθνπ πνπ καο είπε ν Γηψξγνο. Απηνί νη άλζξσπνη δνπλ ζε κηα Κφιαζε θαη βέβαηα θαη ηα παηδηά ηνπο. Αιιά φηαλ ν άληξαο θαη ε γπλαίθα είλαη ηζνξξνπεκέλνη ηφηε είλαη αγαπεκέλνη θαη ην έλαο ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν. Καη ηφηε ζηε ζρέζε ηνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηα θπξηαξρεί ε αγάπε. -Γηώξγνο: Ση ξνκαληηθφ!(θνξντδεπηηθά) Καη έδεζαλ απηνί θαιά θαη κεηο θαιχηεξα έηζη δελ είλαη Άλλα; -Άλλα: Ναη, βξε. Γηαηί δελ πεξλάκε θαιά ζηελ νηθνγέλεηα καο; Γελ είλαη αγαπεκέλνη θαη ξνκαληηθνί νη γνλείο καο; Ση πξφβιεκα έρεηο κε ην ξνκαληηζκφ; -Γηώξγνο: Ναη αιιά έρνπκε θαη θαβγαδάθηα πνπ θαη πνπ. -Μακά: Γηψξγν κνπ, δνχκε ζηε Γε, φρη ζηνλ Οπξαλφ. Καη εδψ ζηε Γε δελ ππάξρνπλ ηέιεηεο θαηαζηάζεηο. Δδψ ππάξρεη θαη κέξα θαη λχρηα θαη εξεκία θαη ζπκφο θαη ζσζηφ θαη ιάζνο. Καλέλαο άλζξσπνο δελ είλαη αιάλζαζηνο, πνιχ πεξηζζφηεξν κηα ζρέζε. Θα ππάξμνπλ θαη θαιέο θαη θαθέο ζηηγκέο. εκαζία φκσο έρεη ηη επηθξαηεί θαη ηη γεληθφ θιίκα ππάξρεη ζε κηα ζπληξνθηθή ζρέζε θαη ζε κηα νηθνγέλεηα. -Γηώξγνο: Δληάμεη, είλαη αιήζεηα φηη είζηε κεηαμχ ζαο αγαπεκέλνη αιιά πψο λα ην πσ φηαλ ζαο βιέπσ ζ απηή ηελ ειηθία λα θξαηάηε ρεξάθη ή λα είζηε ξνκαληηθνί κνπ έξρεηαη θάπσο ξε παηδί κνπ -Μπακπάο: Ο έξσηαο δε γλσξίδεη ειηθία Γηψξγν κνπ. ηη είλαη σξαίν είλαη δηαρξνληθφ θαη φηη είλαη σξαίν δελ είλαη ληξνπή. Παίξλεη βέβαηα άιιε κνξθή, σξηκάδεη αιιά δελ παχεη λα είλαη σξαίν. Καη ζην θάησ-

20 20 θάησ βξε κπαγάζα, κηιάο γηα καο ιεο θαη είκαζηε γέξνη θαη ιεο θαη κφλν νη έθεβνη δηθαηνχληαη λα είλαη εξσηεπκέλνη θαη λα θάλνπλ ζεμ. -Γηώξγνο: Γειαδή ην θάλεηε θαη ζεηο; (θνξντδεπηηθά) -Άλλα: ρη δελ ην θάλνπλ γελλεζήθακε απφ ηνλ θξίλν! -Υαξά: Δγψ λνκίδσ φηη είλαη πνιχ σξαίν πνπ νη γνλείο καο παξακέλνπλ εξσηεπκέλνη θαη απζφξκεηνη κεηά απφ ηφζα ρξφληα θαη παξφηη έρνπλ κεγαιψζεη ηα παηδηά ηνπο θαη καθάξη λα κείλνπλ έηζη γηα πάληα. -Μακά: Σν ίδην εχρνκαη θαη γηα ζαο παηδηά κνπ αλ θαη είλαη αιήζεηα φηη δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα βξεηο έλα ζχληξνθν πνπ λα ηαηξηάδεηο πξαγκαηηθά. 1.9 Αλζξώπηλε ζεμνπαιηθόηεηα -Μπακπάο: Σν ίδην ζαο εχρνκαη θαη γσ. Αιιά αο επαλέιζνπκε ζην ζέκα καο. Δίπακε γηα ηα θπηά θαη ηα δψα. Ο Άλζξσπνο είλαη ην πην εμειηγκέλν νλ ζηνλ πιαλήηε καο γηαηί απνηειείηαη απφ ψκα, Φπρή θαη Πλεχκα. Δπνκέλσο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ θαη νη ζπληξνθηθέο ηνπ ζρέζεηο αιιά θαη νη νηθνγελεηαθέο ηνπ ζρέζεηο είλαη πην εμειηγκέλεο θαη αλψηεξεο. Ή ηνπιάρηζηνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη έηζη αλεμάξηεηα αλ ην θαηαθέξλεη ή φρη. Γηαηί φηαλ έρεηο κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα θάλεηο θάηη πην σξαίν θαη αλψηεξν έρεηο θαη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηο θαη θάηη πην άζρεκν θαη πην θαηψηεξν. Δίλαη ην δψξν ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο πνπ έρεη ν Άλζξσπνο γηαηί δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα έλζηηθηα ηνπ. Γη απηφ θαη ζηνλ άλζξσπν ζα δνχκε αλψηεξε ζεμνπαιηθφηεηα αιιά θαη πνιχ πην κεγάιεο δηαζηξνθέο ζηε ζεμνπαιηθφηεηα. -Υαξά: Πξάγκαηη, φηαλ καο έιεγε φιεο απηέο ηηο δηαζηξνθέο ε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο, εγψ ζηράζεθα ηνλ Άλζξσπν! -Μακά: Δίπακε φκσο Υαξά κνπ φηη δελ πξέπεη λα γεληθεχνπκε. Δίλαη ιάζνο ηεο ζθέςεο. Πρ ρηιηάδεο ρξφληα νη άλζξσπνη ζθνηψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε παξάινγνπο πνιέκνπο. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απηφ ζε ραξαθηεξίδεη θη εζέλα επεηδή είζαη άλζξσπνο. Ή επεηδή έλαο άληξαο

21 21 είλαη ζεμνπαιηθφο εγθιεκαηίαο δε ζεκαίλεη φηη ηζρχεη απηφ πνπ ιέλε θάπνηεο γπλαίθεο φηη «φινη νη άληξεο είλαη γνπξνχληα». -Μπακπάο: Οχηε ηζρχεη βέβαηα απηφ πνπ ιέλε πνιινί άληξεο φηη «φιεο νη γπλαίθεο είλαη πφξλεο!» -Άλλα: Μπακπά! Ση ιέμεηο είλαη απηέο; -Μπακπάο: Κνξνχια κνπ δελ θηαίλε νη ιέμεηο. ίγνπξα δελ είλαη κηα ιέμε πνπ ζα ήηαλ σξαίν λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο δεκφζηα ζε πνιηηηζκέλεο ζπδεηήζεηο. Αιιά είλαη κηα ιέμε πνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηνχο. ηαλ ινηπφλ εκείο ζε έλα θιίκα σξαίν ηελ αλαθέξνπκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα δελ είλαη πξφβιεκα απηφ. Ζ γιψζζα δελ είλαη θαιή ή θαθή απφ κφλε ηεο. Δίλαη ε ρξήζε πνπ ηελ θάλεη θαιή ή θαθή. Με έλα καραίξη κπνξψ λα θφςσ ςσκί αιιά κπνξψ λα θφςσ θαη ην ρέξη κνπ. -Μακά: Έρεηε δηαπηζηψζεη πηζηεχσ φηη θαη εγψ θαη ν κπακπάο δελ ρξεζηκνπνηνχκε ζε γεληθέο γξακκέο ηέηνηεο ιέμεηο. Αιιά δελ ην θάλνπκε απφ πνπξηηαληζκφ ή απφ ππνθξηζία. Σν θάλνπκε ζαλ επηινγή. πσο επηιέγεηο σξαίν θαγεηφ ή σξαία ξνχρα θαιφ είλαη λα επηιέγεηο θαη σξαίεο ιέμεηο. Αιιά δελ έρνπκε πξφβιεκα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε φπνηε ρξεηάδεηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε θάηη. Κακηά θνξά θαη ζηελ ηέρλε, ζε έλα ζέαηξν επηπέδνπ ή ζε έλα ζνβαξφ βηβιίν κπνξεί λα αθνχζεηο ηέηνηεο ιέμεηο αιιά έρεη ζεκαζία πψο θαη γηαηί ιέγνληαη. Δλψ πρ δελ είλαη σξαίν λα αθνχο λένπο αλζξψπνπο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ην παίμνπλ κεγάινη. Δίλαη ην ίδην φπσο θάηη παηδηά ηεο ειηθίαο ζαο πνπ θαπλίδνπλ γηα λα ην παίμνπλ κεγάινη. Αλ ζέιεη θάπνηνο λα δείρλεη πην κεγάινο θαιχηεξα λα αληηγξάθεη ηα θαιά ησλ κεγάισλ θαη φρη ηα θαθά.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σεηξά Οιηζηηθήο Φηινζνθίαο ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΑΠΗ -ζηη ςνηποθική σέζη -ηην Οικογένεια -ηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι.

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Μαξία Τόπα Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Ινηπφλ, είπε ε Ονχια κεξηθά πξάγκαηα, εληνχηνηο εγψ δελ μέξσ θάπνηα πξάγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα