ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)"

Transcript

1 Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί ζθελήο έλα παγθάθη. Ο θαζεγεηήο κε ηνλ Α, ηνλ Β θαη ηνλ Γ βαδίδνπλ ζπδεηψληαο κεηά ηελ θεδεία ελφο απφ ηνπο θαηαμησκέλνπο πνηεηέο) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Α, λαη, παξά ηνλ έληνλν επηθνιπξηζκφ ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο πνιινί λένη πνηεηέο, φπσο εζείο, ηνλ βξίζθνπλ βαξεηφ, πιεθηηθφ θαη εθηφο επνρήο, ζα έιεγα πσο, ηειηθά: λαη, ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο πνηεηέο ηνπ ηφπνπ Αλ ζα κπνξνχζα λα ηνπ θαηακαξηπξήζσ θάηη, φρη ηφζν ζαλ πνηεηή φζν, γεληθφηεξα, ζαλ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ, ζα ήηαλ κηα ηδενινγηθή αζηάζεηα. Α. Ση ελλνείο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Με ηνλ καθαξίηε είρακε πάλσ θάησ ηελ ίδηα ειηθία, θαη ηδενινγηθά ηα ρλψηα καο ηαίξηαδαλ. Αλήθακε θαη νη δπν ζηελ ζπληεξεηηθή παξάηαμε. Με θαληαζηείο, βέβαηα, φηη είρακε θακηά έληνλε πνιηηηθή δξάζε. Δγψ ήκνπλ αθνζησκέλνο ζηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο κνπ θαη ηνπο θνηηεηέο κνπ, θη απηφο ζηελ πνίεζε θαη ην ππνπξγείν φπνπ δνχιεπε γηα ηα πξνο ην δελ. Απιψο, ήκαζηαλ βαζηά ζπκπαζνχληεο πξνο ηελ δεμηά Θεσξεηηθά. Απηφ θαη ηίπνηε παξαπάλσ πλαληηφκαζηαλ ηαθηηθά θαη ζην ζπίηη κνπ θαη ζην δηθφ ηνπ θαη αιινχ, θαη νη δπν καο, θαη καδί κε άιινπο πνηεηέο, θηινζνθνχληεο, επηζηήκνλεο, θαη θάλακε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ θηινζνθία, ηελ ηέρλε, ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε, ηελ πνιηηηθή, Θπκάκαη πνπ κηα θνξά πνπ είρα πάεη απξνεηδνπνίεηα ζην δηακέξηζκά ηνπ γηα Σψξα, λα πσ ηελ αιήζεηα, δελ ζπκάκαη γηα ηη ηνλ ήζεια Βξήθα ηελ πφξηα κηζάλνηρηε Τπέζεζα πσο ζα είρε πάεη θάπνπ εθεί γχξσ θαη φηη ζα γχξηδε ζχληνκα. Πεξλψληαο, φκσο, ζην ρνι δηαπίζησζα πσο ήηαλ κέζα. Δίδα πίζσ απφ ηελ ηδακέληα πφξηα πνπ ρψξηδε ην ρνι απφ ην γξαθείν ηνπ ηελ θηγνχξα ηνπ καδί κε πέληε-έμε άιια πξφζσπα λεαξνχο, απφ φζν κπφξεζα λα δηαθξίλσ. Ίζσο λα είρε αθήζεη ηελ πφξηα αλνηρηή, ζθέθηεθα, γηαηί πεξίκελαλ θάπνηνλ αθφκε. Σνλ άθνπγα λα κηιάεη θαη δελ πίζηεπα ζηα απηηά κνπ. Σνπο εμεγνχζε ηελ αιινηξίσζε, ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, ην φξακα ηεο εξγαηηθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο επηθξάηεζήο ηεο Απηφο ν βακκέλνο ζπληεξεηηθφο! Δίρε πξνζρσξήζεη ζην άιιν ζηξαηφπεδν, ινηπφλ; Ση ληξνπή! Ήζεια άξνλ-άξνλ λα εμαθαληζηψ. ηελ βηαζχλε κνπ λα θχγσ ζθφληαςα ζε έλα ηξαπεδάθη θη έξημα θάησ ην γπάιηλν αλζνδνρείν πνπ έζπαζε κε ζφξπβν. Έληξνκνο φηη θάπνηνο ηνπο παξαθνινπζνχζε άλνημε ηελ ηδακέληα πφξηα. «Δζχ;» κε ξψηεζε έθπιεθηνο. «Γελ ην πεξίκελα απηφ απφ ζέλα Σέηνην μεπνχιεκα», ηνπ είπα θαη βγήθα απφ ην πφξηα πξηλ πξνθηάζεη λα κνπ πεη ηίπνηε. Έθνςα θάζε επαθή καδί ηνπ. Σνλ ζπλάληεζα πάιη χζηεξα απφ κεξηθά ρξφληα ηπραία ζηνλ δξφκν Ήξζακε θάηζα κε θάηζα Γελ κπνξνχζα λα ηνλ απνθχγσ. Αληαιιάμακε δπν-ηξεηο θνπβέληεο ακήραλα, ρσξίο λα θνηηαρηνχκε ζηα κάηηα. Σνλ ραηξέηηζα ζην ηέινο θαη, θαζψο πήγα λα ηνλ πξνζπεξάζσ, κε έπηαζε απφ ην κπξάηζν, γηα λα κνπ πεη φηη είρε μαλαγπξίζεη εθεί φπνπ θαη νη δπν αλήθακε ηδενινγηθά. «Αιήζεηα; Πψο έηζη;» ηνλ 1

2 ξψηεζα. «Σα πάληα ξεη. Απηφ δελ έιεγε ν πλεπκαηηθφο ζνπ πξφγνλνο, ν Ηξάθιεηηνο;» κνπ απάληεζε ρακνγειψληαο. «Πνιχ θαιά έθαλεο πνπ γχξηζεο» ηνπ είπα. «Αιιά», ζπλέρηζα, «κελ είζαη θαη ηφζν ζίγνπξνο φηη ηα πάληα ξεη είλαη ηνπ Ηξάθιεηηνπ». Α. νβαξά ην ιεο; Αιήζεηα, ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ ην είπε ν Ηξάθιεηηνο; Μα, ε θξάζε «ηα πάληα ξεη» είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ, ηνλ έρνκε ηαπηίζεη πηα κε απηήλ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δγψ εθείλν πνπ μέξσ είλαη φηη απφ πνπζελά, απφ θακηά άκεζε θαη αμηφπηζηε καξηπξία δελ ζπλάγεηαη φηη ε θξάζε «ηα πάληα ξεη» είλαη ηνπ Ηξάθιεηηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηνπ ηελ απνδίδνπλ, είηε ηελ είπε πξάγκαηη είηε φρη, απεηθνλίδεη ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηα πξάγκαηα. ια ζην ζχκπαλ, ππνζηήξηδε, βξίζθνληαη ζε κηα αζηακάηεηε ξνή θαη αιιαγή. Γελ ππάξρεη, έιεγε, ηίπνηε άιιν παξά ην γίγλεζζαη, ε κεηαβνιή. Με γειηέζαη, πξνεηδνπνηνχζε ηνλ θαζέλα, αλ βιέπεηο ζηαζεξή γε παληνχ ζην σθεαλφ ηνπ γίγλεζζαη θαη ηνπ παξνδηθνχ, θηαίεη γηα ηνχην ε πεξηνξηζκέλε καηηά ζνπ θαη φρη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα. Γ. Γηα θνίηα, θίιε κνπ, πψο κηα απιή θξαζνχια, πνπ κπνξεί θηφιαο λα κελ ηελ έρεηο πεη θαλ, είλαη δπλαηφλ λα ζε θάλεη δηάζεκν ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο. Γεληέο θαη γεληέο δελ ζηακάηεζαλ λα ζπλδένπλ ηνλ Ηξάθιεηην κε ηελ θξάζε «ηα πάληα ξεη». ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα δελ ήηαλ κφλν ε θξάζε απηή, πνπ θαιψο ή θαθψο απνδίδνπλ ζηνλ Ηξάθιεηην, ράξε ζηελ νπνία θαζηεξψζεθε απηφο. Πέξα απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ πξαγκάησλ, πνπ δειψλεη ε πξφηαζε «ηα πάληα ξεη», θάηη αθφκε πνπ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ ηνπ Ηξάθιεηηνπ θαη εμαθνινπζεί λα γνεηεχεη φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηηο ζεσξίεο ηνπ είλαη ν ρξεζκνεηδήο θαη ειιεηπηηθφο θαη ηξφπνο πνπ κίιεζε. Β. Xξεζκνεηδήο! Διιεηπηηθφο! Μήπσο ζα κπνξνχζεο λα γίλεηο πην ζπγθεθξηκέλνο; Δζείο νη θηιφζνθνη, βξε παηδί κνπ, έρεηε ηελ ηάζε λα δπζθνιεχεηε ηα πξάγκαηα, αιιά ζα πξέπεη λα ζθέθηεζηε θαη καο ηνπο άιινπο ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιά, θαιά, αο ην αθήζνκε απηφ ην γλσζηφ ηξνπάξην φηη ε θηινζνθία είλαη αιιφθνηε θαη αθαηαιαβίζηηθε. Αλ θαη φπνηε ζπκβαίλεη απηφ, λα μέξεηε δελ θηαίεη ε θηινζνθία, αιιά νη θηιφζνθνη πνπ δελ εθθξάδνληαη θαιά. Ο Ηξάθιεηηνο, κηα θαη κηιάκε γη απηφλ, έιεγε: «θαθνί κάξηπξεο είλαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά γηα ηνπο αλζξψπνπο φηαλ έρνπλ ςπρέο πνπ δελ κηινχλ ηελ ζσζηή γιψζζα». Γελ πα λα δεηο ή λα αθνχζεηο θαη ην πην πξνθαλέο θη απιφ πξάγκα, αλ δελ ην δηαηππψζεηο θαιά, ην θάλεηο δπζλφεην θαη ην αθπξψλεηο αρξεζηεχνληαο, έηζη, ηελ φξαζή ζνπ θαη ηελ αθνή ζνπ. Καηάιαβεο; Σέινο πάλησλ Ση κε ξψηεζεο ; Β. Γηα ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν πνπ κηινχζε ν Ηξάθιεηηνο. Να ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Α, λαη Κνίηα, γηα ηνλ Ηξάθιεηην, ηα πξάγκαηα, ελψ κνηάδνπλ λα είλαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηείλνπλ λα γίλνπλ ην ίδην πξάγκα. Η αξρή θαη ην ηέινο, αο πνχκε, ζεκαίλνπλ δπν εθ δηακέηξνπ αληίζεηα πξάγκαηα. Έηζη δελ είλαη; Παξφια απηά, ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα ελφο θχθινπ ε αξρή θαη ην ηέινο ζπκπίπηνπλ. 2

3 Α. Μα, θαη ε αξξψζηηα θαη ε πγεία νξίδνληαη ζαλ δπν εληειψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαηαζηάζεηο. Αιιά παξφια απηά ε αξξψζηηα δελ είλαη πνπ θάλεη ηελ πγεία γιπθηά θαη θαιή; Β. Καη ε πείλα δελ θέξλεη ηνλ θνξεζκφ, παξά ην γεγνλφο φηη, αλ κνπ δεηήζεηο λα ζηα πεξηγξάςσ, ζα ηα νξίζσ ζαλ δχν εληειψο αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο θαηαζηάζεηο; Γ. Δπίζεο, αλ θαη ε θνχξαζε ζεκαίλεη ην αληίζεην απφ ηελ αλάπαπζε, εληνχηνηο ε θνχξαζε θέξλεη ηελ αλάπαπζε. Αθφκε, ζα κπνξνχζα λα πσ φηη θαη ε εγξήγνξζε θαη ν χπλνο, πνπ λνκίδνκε φηη είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο πξάγκαηα, είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην πξάγκα, γηαηί φηαλ αιιάδεη ην έλα γίλεηαη ην άιιν. Ο χπλνο, αιιάδνληαο, γίλεηαη εγξήγνξζε, θαη ε εγξήγνξζε, αιιάδνληαο, γίλεηαη χπλνο. σζηά; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βέβαηα. πσο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ δσή θαη ηνλ ζάλαην: ην έλα είλαη πξνέθηαζε ηνπ άιινπ. Θέινληαο αθξηβψο ν Ηξάθιεηηνο λα δείμεη ηνλ ζηελφ δεζκφ κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ, κεηαρεηξίδεηαη ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν έθθξαζεο, πνπ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο. Λέεη, ζπγθεθξηκέλα: «ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βίνο, δειαδή δσή, ε ρξήζε ηνπ είλαη ζάλαηνο». Γ. Καη θαιά, λφκηδε ν Ηξάθιεηηνο φηη έηζη ζα ηνλ θαηαιάβαηλε θαλείο; Δγψ, πάλησο, δελ θαηαιαβαίλσ γξη. Ση ζέιεη θαη κπιέθεη ζηελ κέζε ην ηφμν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ηγά κε βηάδεζαη. Αο θνηηάμνκε ηα πξάγκαηα πην πξνζεθηηθά αξρίδνληαο απφ ην ηέινο ηεο θξάζεο «ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βίνο, ε ρξήζε ηνπ είλαη ζάλαηνο», απφ απηφ πνπ ιέεη, δειαδή, φηη ε ρξήζε ηνπ ηφμνπ είλαη ζάλαηνο. Σν ηφμν ηφηε, ζηελ επνρή ηνπ επνρή ηνπ Ηξάθιεηηνπ, ην ρξεζηκνπνηνχζε θαλείο γηα λα επηθέξεη ηνλ ζάλαην ζε θάηη πνπ ζηφρεπε. Κη απηφ ην θάηη κπνξνχζε λα είλαη έλα δψν, πνπ θπλεγνχζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηξνθή ηνπ, ή κπνξνχζε λα είλαη ν ερζξφο ηνπ ζηελ κάρε πξνθεηκέλνπ λα γιηηψζεη απφ απηφλ ε θάζε πεξίπησζε, ν ζάλαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ ζάλαην ηνπ δψνπ είηε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ερζξνχ, ζπλέβαιε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην ηφμν γηα λα ζθνηψζεη. Έηζη, κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ ηφμνπ ν Ηξάθιεηηνο δείρλεη πψο δπν πξάγκαηα, ν ζάλαηνο θαη ε δσή, πνπ εκθαλίδνληαη ζηα κάηηα καο αληίζεηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο ην έλα εμαξηάηαη απφ ην άιιν. Α. Δληππσζηαθφ! Β. Ωξαία, σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ ηφμνπ, θαηαλνεηφλ Σν άιιν, φκσο, πνπ ιέεη φηη, δειαδή, ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη ε δσή δελ μέξσ, αιιά κνπ θαίλεηαη... άζρεην, θνπθφ πψο λα ζην πσ Απφ πνχ θη σο πνχ ην ηφμν είλαη ε δσή; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Έρεηο δίθην λα απνξείο. Αιιά, πξφζεμε ηα αξραία ειιεληθά ε δσή απνδίδεηαη κε ηελ ιέμε «βίνο». χκθσλνη; Γ. Μα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ιέμε «βίνο» γηα ηελ δσή. ηνπο λεφλπκθνπο δελ επρφκαζηε «βίνλ αλζφζπαξηνλ» ή γηα θάπνηνλ πνπ πέζαλε ζε βαζηά γεξάκαηα δελ ιέλε ζηνπο επηθεδείνπο «εμεκέηξεζε ηνλ βίνλ ηνπ ή γηα θάπνηνλ πνπ είρε κηα πεξηπεηεηψδε δσή δελ ιέγεηαη φηη είλαη «βίνο θαη πνιηηεία»; 3

4 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Κνίηα, ηψξα! Αλ ζηελ ιέμε «βίνο» αιιάμνκε ηνλ ηφλν θαη πνχκε «βηφο», ηφηε ε ιέμε απηή ζηα αξραία ειιεληθά πάληνηε, ε απνθηά κηαλ εληειψο άιιε ζεκαζία: ζεκαίλεη ην ηφμν. Γηαηππψλνληαο, ινηπφλ, ν Ηξάθιεηηνο ηελ πξφηαζε «ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βηφο» δελ ιέεη ηίπνηε άιιν παξά κηα ηαπηνινγία, φηη δειαδή ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη ηφμν, πνπ θαλείο δελ κπνξεί, βέβαηα, λα ακθηζβεηήζεη. (ζηνλ Γ) Μπνξεί; Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα αξλεζεί ηελ ηαπηνινγία, αο πνχκε, «έλα άζπξν ινπινχδη είλαη άζπξν» θαη λα ηζρπξηζηεί φηη έλα άζπξν ινπινχδη δελ είλαη άζπξν; Γ. Μα, αλ ην πεη απηφ, ζα ηνλ πεξάζνκε γηα ηξειφ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σέιεηα! Πξφζεμε ηψξα: βηφο βίνο, βίνο βηφο, βηφο βίνο Γπν ιέμεηο πνιχ-πνιχ θνληά ε κηα ζηελ άιιε, ηφζν θνληά, ψζηε αθνχγνληαο ηελ κηα λα πεγαίλεη απηφκαηα ν λνπο καο ζηελ άιιε. Έηζη δελ είλαη; Η ιέμε «βηφο», ινηπφλ, πνπ ζεκαίλεη ην ηφμν, ζπλεηξκηθά παξαπέκπεη ζηελ ιέμε «βίνο», ζηελ δσή. Με άιια ιφγηα, ιέγνληαο θαλείο ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βηφο, κπνξεί, ζπλεηδεηά ή αζχλεηδα, λα ζθεθηεί ακέζσο φηη ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βίνο θαη λα ζπλδέζεη, έηζη, ην ηφμν κε ηελ δσή θαη, θαη επέθηαζε, κε ηνλ ζάλαην, αθνχ ε ρξήζε ηνπ ηφμνπ, φπσο εμήγεζα πξνεγνπκέλσο, παξαπέκπεη ζηνλ ζάλαην. πλεπψο, ην ηφμν γίλεηαη ν θξίθνο γηα λα ζπλδεζνχλ δπν πξάγκαηα, ε δσή θαη ν ζάλαηνο, πνπ θαίλνληαη κελ αληίζεηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην ίδην πξάγκα. Α. Πνιχ κπεξδεκέλα φια απηά, βξε παηδί κνπ. Θα ραλφηαλ, δειαδή, ν θφζκνο αλ ν Ηξάθιεηηνο καο ηα έιεγε ζηαξάηα, κε απιά ιφγηα, αληί λα ζπάκε ην θεθάιη καο λα κάζνκε ηη ζέιεη λα πεη κε ην ηφμν θαη ηελ ρξήζε ηνπ, κε ην βηφο θαη ην βίνο, κε ηελ δσή θαη ηνλ ζάλαην; Γηαηί φιν απηφ ην κπζηήξην κε ηηο ακθηζεκίεο θαη ηηο αζάθεηεο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γηφηη, αγαπεηέ κνπ, ε θχζε, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, αγαπάεη λα θξχβεηαη. Κη φηαλ ιέεη «θχζε» ν Ηξάθιεηηνο, φπσο θαη θάζε άιινο ηελ επνρή εθείλε, δελ αλαθέξεηαη απιψο ζηα δέληξα, ηα δψα, ηελ ζάιαζζα, ζε φια εθείλα, γεληθψο, πνπ ζπλζέηνπλ φ,ηη νλνκάδνκε εκείο ζήκεξα θπζηθφ θφζκν, αιιά ελλνεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ νπζία ηεο, ην θάζε πξάγκα πνπ ππάξρεη ζη αιήζεηα ηελ θχζε ηνπ θάζε πξάγκαηνο μερσξηζηά ή ηελ θχζε ηνπ θφζκνπ γεληθά. Σα πξάγκαηα, ινηπφλ, θαηά ηελ θχζε ηνπο δελ καο απνθαιχπηνληαη ζε φιν ηνπο ην βάζνο. Η βαζχηεξε θχζε ηνπο κέλεη πάληνηε θξπκκέλε έηζη, ψζηε κε θαλέλα ζχζηεκα θαη κε θακηά κέζνδν λα κελ κπνξεί λα απνθαιπθζεί απηή. Μφλν έκκεζα, κε ζεκάδηα είλαη δπλαηφλ λα ππαηληρζεί θαλείο ρσξίο λα θαλεξψζεη πιήξσο εθείλν πνπ κέλεη θξπκκέλν θη απνηειεί ην νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο χπαξμήο ηνπ. Ο ρξεζκσδφο, «ν άξρνληαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην καληείν ησλ Γειθψλ», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, «νχηε θαλεξψλεη νχηε απνθξχπηεη. Μφλν ζεκάδηα δίλεη». Αθνινπζψληαο, ινηπφλ, ην παξάδεηγκα ηνπ ρξεζκσδνχ, πνπ κέζα απφ ηνπο ρξεζκνχο ηνπ δίλεη κφλν ζεκάδηα γηα εθείλν, ην αιεζηλφ, πνπ κέλεη κνλίκσο θξπκκέλν, ν Ηξάθιεηηνο, φπνηε απνθαζίδεη λα κηιήζεη γηα ηελ βαζχηεξε αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ, κεηαρεηξίδεηαη επίζεο ρξεζκνεηδείο θξάζεηο, εθθξάζεηο πνπ κνηάδνπλ κε ρξεζκνχο, αθήλνληαο κέζα απφ εθεί λα θαλνχλ ζεκάδηα θαη ππαηληγκνί πνπ, ρσξίο λα καο απνθαιχπηνπλ πιήξσο νχηε θαη λα καο απνθξχπηνπλ ηειείσο ην βάζνο ησλ πξαγκάησλ, καο θαηεπζχλνπλ παξφια απηά πξνο απηφ. Α. πσο εκείο, νη πνηεηέο, δειαδή. ηελ πνίεζε πνηέ δελ δίλνκε έηνηκν ζην πηάην απηφ πνπ ζέινκε λα πνχκε. Σνχην, αλ ην θάλακε, ζα ήηαλ ε απνηπρία καο σο 4

5 πνηεηψλ. Σν κήλπκα πνπ ζέινκε λα απεπζχλνκε ην αθήλνκε λα πιαληέηαη κέζα απφ ακθηζεκίεο, κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο, ππαηληγκνχο θαη άιια ηέηνηα, κέζα απφ ζεκάδηα, φπσο ζα έιεγε ν Ηξάθιεηηνο, θαιψληαο ηνπο άιινπο, ηνπο αλαγλψζηεο καο ή ηνπο αθξναηέο καο, λα ην αλαδεηήζνπλ εθεί. Απηή, άιισζηε, είλαη θαη ε καγεία ηεο πνίεζεο: λα δείρλεη ηα κελχκαηά ηεο ρσξίο νχηε λα ηα θαλεξψλεη νχηε λα ηα θξχβεη. πσο ν Ηξάθιεηηνο πνπ είπεο Β. Δμ νπ, ίζσο, θαη ε γνεηεία πνπ άζθεη απηφο ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πξάγκαηη, κπνξεί ν Ηξάθιεηηνο λα κελ ήηαλ πνηεηήο κε ηελ ηερληθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, λα κελ έγξαςε δειαδή ζε κέηξν, ζε ζηίρνπο, αιιά, παξφια απηά, ράξε ζηνλ ρξεζκνεηδή θαη ειιεηπηηθφ ηξφπν πνπ εθθξάζηεθε, κίιεζε, αλ θαη ν ιφγνο ηνπ ήηαλ πεδφο, ζαλ πνηεηήο αζθψληαο αλάινγε γνεηεία ζε εθείλνπο πνπ ηνλ άθνπγαλ ή ηνλ δηάβαδαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ηνλ δηαβάδνπλ. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα κελ παξαιείςσ λα πσ φηη ε έιμε απηή πνπ άζθεζε κε ηνλ ιφγν ηνπ ν Ηξάθιεηηνο θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηνλ θξάηεζε δσληαλφ αλά ηνπο αηψλεο ζηελ κλήκε ησλ αλζξψπσλ, είρε θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ. Γ. Μπα, πψο απηφ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: πνηεο πιεξνθνξίεο έρνκε γηα ην έξγν ηνπ θαη, γεληθφηεξα, γηα ηελ δξάζε ηνπ, φπσο θαη γηα ησλ άιισλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ... Γ. Πξνζσθξαηηθνί Α, λαη απηνί πνπ ππήξμαλ πξηλ απφ ηνλ σθξάηε Α. Κη φρη απηνί κφλν, βέβαηα. Πέξα απφ ηνπο θηινζφθνπο πνπ έδεζαλ θαη έδξαζαλ πξηλ απφ ηνλ σθξάηε, ζηνπο πξνζσθξαηηθνχο πεξηιακβάλνληαη θαη άιινη ζχγρξνλνη κε ηνλ σθξάηε ή θαη νξηζκέλνη αθφκε πνπ έδεζαλ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ σθξάηε. Δθείλν πνπ ζπλδέεη φινπο απηνχο ηνπο ζηνραζηέο θαη καο θάλεη λα ηνπο βάδνκε ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ζηελ νκάδα ησλ πξνζσθξαηηθψλ, είλαη ν θνηλφο πξνβιεκαηηζκφο, ην γεγνλφο φηη κε ηηο ζεσξίεο ηνπο είραλ ηνλ ίδην ζηφρν: ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ. Να εμεγήζνπλ, δειαδή, πνηα είλαη ε αξρή ηνπ θφζκνπ, πνηα ε δνκή ηνπ, ηη ραξαθηεξίδεη ζπλνιηθά ηα πξάγκαηα πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ, θαη άιια ηέηνηα. Να, ν Γεκφθξηηνο, αο πνχκε, δελ έδεζε πξηλ απφ ηνλ σθξάηε, ήηαλ ζχγρξνλφο ηνπ, θαη κφινλ ηνχην, ζεσξείηαη πξνζσθξαηηθφο. Κη απηφ γηαηί, φπσο νη πξηλ απφ ηνλ σθξάηε θηιφζνθνη, αζρνιήζεθε θη απηφο κε ηελ έξεπλα ηνπ θφζκνπ, ππνζηεξίδνληαο, ζην πιαίζην ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο ηνπ, φηη ηα απινχζηεξα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα πιηθά πξάγκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν είλαη ηα άηνκα. Α. Κη ν σθξάηεο; Αλ νη πξνζσθξαηηθνί αζρνιήζεθαλ κε ηα δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ, κε ηη θαηαπηάζηεθε απηφο: κε πξάγκαηα πέξα θαη πάλσ απφ ηνλ θφζκν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ ρξεηάδεηαη λα παο ηφζν καθξηά. Ο σθξάηεο θνίηαμε λα δεη πψο πξέπεη λα δνχκε θαη γηαηί, λα εμεγήζεη ηη είλαη θαιφ γηα λα ην επηδηψθνπλ νη άλζξσπνη θαη ηη θαθφ γηα λα ην απνθεχγνπλ, λα εξεπλήζεη αλ φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη θαινί θαη πψο ζπκβαίλεη λα ράλεη θαλείο ηνλ δξφκν ηνλ ζσζηφ, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη ε αιήζεηα, πψο κπνξνχκε λα απνθηήζνκε έγθπξε γλψζε ησλ πξαγκάησλ 5

6 Β. Α, κάιηζηα. Αλ θαηάιαβα θαιά, ν σθξάηεο αζρνιήζεθε κε πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσλία φπνπ δνχκε, κε καο ηνπο ίδηνπο, κε ηνλ εαπηφ καο, θαη φρη κε ηελ θχζε έμσ απφ καο, κε ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, κε ην ζχκπαλ γχξσ καο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Γ. Καη ζπ ηη λνκίδεηο πσο είλαη πην ζπνπδαίν: ε έξεπλα πνπ έθαλαλ νη πξνζσθξαηηθνί γηα ηνλ θφζκν ή ε έξεπλα πνπ επηρείξεζε ν σθξάηεο γηα ηνλ άλζξσπν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Υκκ θέςνπ ην παηδί. ηελ αξρή καζαίλεη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ ηνπο γνλείο ηνπ, ηα αδέιθηα ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ, εμνηθεηψλεηαη κε ηα πξάγκαηα πνπ ην πεξηβάιινπλ κε πξάγκαηα δειαδή πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, φκσο, φζν πξνρσξάεη ζηελ δσή ηνπ θαη σξηκάδεη, ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ηνπ θαη ςάρλεη λα βξεη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο δσήο, πψο θαη αλ, θαη αξράο, αμίδεη λα δεη θαλείο, πνηνο είλαη ν ιφγνο ηεο παξνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν, αλ ππάξρεη επηπρία θαη πψο κπνξνχκε λα ηελ απνθηήζνκε, απφ πνχ εξρφκαζηε, ηη είκαζηε θαη πξνο ηα πνχ βαδίδνκε, ηη είλαη ν ζάλαηνο, ηη ν έξσηαο, ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ δεηήκαηα δειαδή πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ. Α. Θέιεηο λα πεηο πσο ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ σθξάηε απφ ην ζχκπαλ, κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ νη πξνζσθξαηηθνί, ζηνλ άλζξσπν είλαη πξντφλ σξηκφηεηαο. Απηφ δελ είλαη; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη, αιιά πξφζεμε, γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο. ηαλ ιέκε φηη ν Ηξάθιεηηνο θαη νη άιινη πξνζσθξαηηθνί επηθέληξσζαλ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο ζε δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ, δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ θαη ζηηγκέο πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ο Ηξάθιεηηνο ιέεη «εξεχλεζα ηνλ εαπηφ κνπ»! Ση άιιν κπνξεί λα ζεκαίλεη ε εμαγγειία ηνπ απηή παξά φηη έζθπςε κέζα ηνπ, γηα λα εμεηάζεη θαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε, θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ, θαη ηελ πίζηε ηνπ ζην ζεφ, θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ππάξρεη κέζα καο. Αλάκεζα ζηα ιφγηα ησλ πξνζσθξαηηθψλ, γεληθψο, ππάξρνπλ θαη εζηθά παξαγγέικαηα θαη πξνηξνπέο γηα ηελ απφθηεζε έγθπξεο γλψζεο θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη παξαηλέζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά καο θαη ζπκβνπιέο γηα ηα ζεία θαη άιια ηέηνηα. Κχξηα κέξηκλά ηνπο, παξφια απηά, παξέκελε ε δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ σθξάηε πνπ πξσηίζησο ελδηαθέξζεθε γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ηα δεηήκαηα ηνπ εαπηνχ καο, ρσξίο, σζηφζν, ηνχην λα ζεκαίλεη φηη θη απηφο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ήηαλ αδηάθνξνο γηα ην ηη ζπκβαίλεη έμσ απφ ηνλ ίδην ζηελ θχζε. ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ, ινηπφλ, γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ, ν Ηξάθιεηηνο είπε Γ. πγλψκε, αιιά πξηλ πξνρσξήζεηο ζην ηη είπε ν Ηξάθιεηηνο, ππάξρεη έλα δήηεκα γη απηφλ ην νπνίν έβαιεο πξνεγνπκέλσο θη έκεηλε ζηελ κέζε. Έιεγεο, λνκίδσ, γηα ηελ αξλεηηθή παξελέξγεηα ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πνπ είρε ε γνεηεία ηελ νπνία αζθεί ζηνπο κειεηεηέο ηνπ. Σν ζπκάζαη απηφ, πηζηεχσ, ε; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πψο, βέβαηα. Έρεηο δίθην Αιιά λα, παξαζπξζήθακε κε ηελ ζπδήηεζε, βιέπεηο Πνηέ δελ είλαη αξγά, φκσο Οη πιεξνθνξίεο, ινηπφλ, πνπ έρνκε γηα ην έξγν θαη ηελ δξάζε ησλ πξνζσθξαηηθψλ είλαη έκκεζεο θαη ιεηςέο. 6

7 Γλσξίδνκε πεξηζηαηηθά απφ ηελ δσή ηνπο θαη έρνκε θάπνηα ηδέα γηα ηηο απφςεηο ηνπο φρη απφ φζα νη ίδηνη αλαθέξνπλ, κηα θαη ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο έρνπλ ραζεί, αιιά απφ φ,ηη ιέλε γη απηνχο κεηαγελέζηεξνη ζπγγξαθείο θαη απφ απνζπάζκαηα ησλ έξγσλ ηνπο πνπ παξαζέηνπλ νη ζπγγξαθείο απηνί ζηα θείκελά ηνπο. Έηζη, κε έρνληαο ζηελ δηάζεζή ηνπο νη κειεηεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ νινθιεξσκέλα ηα έξγα ηνπο, πνιιέο θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο γηα ηνπο πξνζσθξαηηθνχο, λα ηηο ζπλδπάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ηηο εμεγήζνπλ, επηζηξαηεχνπλ ηελ θαληαζία ηνπο, ηελ ηδενινγία ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ησλ, ηηο εκκνλέο ηνπο... Β. Δλλνείο, δειαδή, φηη δηαβάδνληαο ηηο αλαιχζεηο θαη ηηο εξκελείεο ησλ απφςεσλ ησλ πξνζσθξαηηθψλ πνπ θάλνπλ νη ζρνιηαζηέο ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα είκαζηε θαζφινπ ζίγνπξνη πσο πξφθεηηαη γηα απηνχζηεο ηηο απφςεηο ησλ πξνζσθξαηηθψλ, κηα θαη, θαζψο δελ έρνπλ δηαζσζεί απηνχζηα ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο Γ. δελ έρνκε ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμνκε ηελ αμηνπηζηία ηνπο; Α. Οπφηε, δειαδή, ηη ζα έπξεπε λα θάλνκε: λα ζηακαηήζνκε λα αζρνινχκαζηε κε ηνλ Ηξάθιεηην θαη ηνπο πξνζσθξαηηθνχο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ρη, βέβαηα. Με μερλάο, φκσο, φηη καο ρσξίδνπλ πάλσ απφ 25 αηψλεο απφ ηελ επνρή ηνπο. Σεξάζηην, πξάγκαηη, ράζκα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην λα παο λα θαιχςεηο κηα ηφζν κεγάιε απφζηαζε είλαη έλα άθξσο επηθίλδπλν εγρείξεκα. Καη γηα λα ην θαιχςεηο, ρξεηάδεηαη ηφικε. Οθείινκε, σζηφζν, λα ην απνηνικήζνκε, ε. Κη ν θίλδπλνο, αο κε γειηφκαζηε, είλαη ηεξάζηηνο, κηα θαη δελ έρνκε ηίπνηε ζην ρέξη πνπ ζα καο δηεπθφιπλε ζην εγρείξεκά καο λα πιεζηάζνκε ηνπο παιαηνχο εθείλνπο πξνγφλνπο καο. Α. Άξα, θαιά θάλνπλ νη κειεηεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ θαη ηνικνχλ λα ηνπο εξεπλνχλ, έζησ θαη κε θίλδπλν, φπσο είπεο, λα παξαζπξζνχλ ζε απζαίξεηεο ππνζέζεηο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πξφζεμε, φκσο, ηφικε δελ ζεκαίλεη θαη απεξηζθεςία. Ο Αξηζηνηέιεο είρε πεη φηη νη αξεηέο, φπσο ε ηφικε ή ε αλδξεία, είλαη κεζφηεηεο αλάκεζα ζε δχν αθξφηεηεο. Σνικεξφο, αζθαιψο, δελ είλαη ν δεηιφο, εθείλνο δειαδή πνπ θξχβεηαη, νχηε, φκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά θη ν απεξίζθεπηνο, ν νπνίνο ζηα θαιά θαζνχκελα, ρσξίο θακηά πξνθχιαμε παίξλεη ην φπιν ηνπ θαη βγαίλεη ζηελ κέζε ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο θαη ζθνηψλεηαη. Σνικεξφο είλαη απηφο πνπ βξίζθεηαη θάπνπ ζηελ κέζε κεηαμχ ηνπ δεηινχ θαη ηνπ απεξίζθεπηνπ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, ε ηφικε λα εξεπλήζνκε ηνπο πξνζσθξαηηθνχο δελ καο θξαηάεη κελ ζησπεινχο θαη αδξαλείο απέλαληη ηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ πξέπεη θαη λα καο παξαζχξεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απζαηξεηνχκε φηαλ εξκελεχνκε ηα ιφγηα ηνπο. Καη είλαη αιήζεηα, νθείισ λα πσ, φηη ππάξρνπλ εγθξαηείο κειεηεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ, επηζηήκνλεο πνπ δελ παξαζχξζεθαλ εχθνια ζε αλππφζηαηεο εθδνρέο. Ο Ηξάθιεηηνο, παξφια απηά, πξέπεη λα μέξεηε, ήηαλ εθείλνο πνπ νη ζεσξίεο ηνπ δηαζηξεβιψζεθαλ φζν θαλελφο άιινπ πξνζσθξαηηθνχ. Β. Καη γηαηί απηφ; 7

8 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζηελ γνεηεία πνπ, φπσο ζαο είπα, αζθνχλ νη ηδέεο ηνπ κε ην αλαηξεπηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν πνπ ηηο δηαηχπσζε, κηα γνεηεία πνπ ήηαλ επφκελν λα πξνθαιέζεη θαη λα εμαθνινπζεί λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο εξεπλεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ απμάλνληαο κνηξαία, έηζη, θαη ηνλ θίλδπλν παξεξκελείαο ησλ. ζν πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε θάηη, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν θίλδπλνο λα γίλνπλ ιάζε. Έηζη δελ είλαη; Αιιά θαη ε ίδηα ε γνεηεία πνπ αζθνχλ νη ηδέεο ηνπ Ηξάθιεηηνπ είλαη απφ ηελ θχζε ηεο επηθίλδπλε Μπνξεί λα ζε μεγειάζεη άκα επηρεηξήζεηο λα ηηο πξνζεγγίζεηο, παξαζχξνληάο ζε ζε απζαίξεηεο ππνζέζεηο. Γ: πσο, ζέιεηο λα πεηο, ζπκβαίλεη κε κηα γπλαίθα πνπ κε ηελ γνεηεία ηεο κπνξεί λα ζε παξαπιαλήζεη θαη λα ζε πάεη παξά ηελ ζέιεζή ζνπ φπνπ ζέιεη απηή ε κνηξαία γπλαίθα πνπ ιέλε ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Καη, δπζηπρψο, ππάξρνπλ νπθ νιίγεο πεξηπηψζεηο παξεξκελείαο ησλ ζεσξηψλ ηνπ Ηξάθιεηηνπ έηζη, ψζηε ην ηη πξαγκαηηθά είπε απηφο λα καο παξνπζηάδεηαη ηειείσο ζνιφ. Α. Απηφο, λνκίδσ, ν Ηξάθιεηηνο, λαη, απηφο δελ ήηαλ πνπ ηνλ είπαλ «ζθνηεηλφ»; Να ππνζέζσ, ινηπφλ, κήπσο ν ιφγνο πνπ ηνλ ραξαθηήξηζαλ έηζη ήηαλ, επεηδή νη ζεσξίεο ηνπ, ιφγσ ηνπ ρξεζκνεηδνχο ηξφπνπ δηαηχπσζεο ηνπο, κπεξδεχνπλ ηνπο εξκελεπηέο ηνπ θαη καδί κε απηνχο θαη εκάο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη απηφο κπνξεί, πξάγκαηη, λα είλαη έλαο ιφγνο γηα λα ηνλ πεη θαλείο ζθνηεηλφ. πσο κπνξεί, φκσο, θαη γη άιινπο ιφγνπο Δπεηδή, αο πνχκε, ν ησληθφο ιφγνο φπνπ έγξαςε Ηξάθιεηηνο είλαη απφ ηελ θχζε ηνπ δχζθνινο, ή επεηδή ηα ιφγηα ηνπ καο είλαη γλσζηά κφλν απφ ηα απνζπάζκαηα πνπ ζψζεθαλ θαη έηζη δελ κπνξνχκε λα έρνκε κηα απνδεδεηγκέλα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα φζα είπε, ή επεηδή ν ίδηνο ήζειε λα ηνλ θαηαιαβαίλνπλ κφλν νη ηθαλνί θαη νη λνπλερείο νη ιίγνη θαη εθιεθηνί, δειαδή. Γελ ηνλ ελδηέθεξε ν φρινο. Πεξηθξνλνχζε ηνλ θφζκν, απερζαλφηαλ ιαφ, απνζηξεθφηαλ ηνπο πνιινχο. Γηα κέλα, έιεγε, έλαο άλζξσπνο, φηαλ είλαη άξηζηνο, αμίδεη φζν ρηιηάδεο άιινη. Β: Γελ μέξσ πφζν ζπνπδαίνο θηιφζνθνο ήηαλ πνπ γηα λα γηα λα κηιάλε, βέβαηα, κε ηφζν ζαπκαζκφ θαη ηέηνην ζεβαζκφ γη απηφλ, ζα πξέπεη λα ήηαλ δελ ιέσ, αιιά ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γη απηφ, λα κελ έρεηο ηελ παξακηθξή ακθηβνιία. ηα απνζπάζκαηά ηνπ ηα ιηγνζηά πνπ έρνπλ δηαζσζεί απφ ην έξγν ηνπ, αλ ζθεθηείο φηη φια θη φια, απζεληηθά θαη κε, είλαη πεξίπνπ εθαηφ κηιάεη γηα ηελ θχζε, γηα ηνλ ζεφ, γηα ηνλ άλζξσπν, γηα ην αηψλην γίγλεζζαη ηνπ θφζκνπ, γηα ηελ αξκνλία ησλ αληηζέησλ, γηα ηνλ πφιεκν, γηα ηελ θσηά, γηα ηνλ ιφγν -ζρεδφλ γηα ηα πάληα. Β. Παξφια απηά, πέξα απφ ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αμία, ζαλ ραξαθηήξαο δελ μέξσ αιιά έηζη φπσο αθνχσ γη απηφλ απφ ηελ κηα φηη ήηαλ ζθνηεηλφο, απφ ηελ άιιε φηη απερζαλφηαλ ηνπο αλζξψπνπο, αλαξσηηέκαη ηη ζφη άλζξσπνο ήηαλ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ ζα έιεγα ν θαιχηεξνο ζηνλ θφζκν Γ. Ση πάεη λα πεη απηφ; 8

9 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Απφ πνχ λα αξρίζεη θαη πνχ λα ηειεηψζεη θαλείο... Πξψηα απφ φια ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ δελ απνζηξεθφηαλ απιψο ηνπο αλζξψπνπο, αιιά, ζα έιεγα, ηνπο κηζνχζε. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηνπ θαίλνληαλ αλφεηνη, φηη δελ μέξνπλ νχηε πψο λα αθνχλε νχηε πψο λα κηιήζνπλ, φηη ελψ αθνχλ πνπ ηνπο κηιάο κνηάδνπλ κε θνπθνχο, ζαλ λα κελ πεξλάεη κέζα ηνπο ιέμε απφ φζα ηνπο ιεο. Έηζη, ελψ είλαη παξφληεο θαη ηνπο βιέπεηο κπξνζηά ζνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνπζηάδνπλ. Σνπο αλζξψπνπο, έιεγε, πξέπεη λα ηνπο κεηαρεηξίδεζαη κε ηελ βία θαη ηνλ βνχξδνπια, ζαλ ηα δψα, πνπ νδεγνχληαη ζηελ βνζθή κε ρηππηέο. Α. Μα, θαιά ήηαλ ζηα ζσζηά ηνπ; Με απηά πνπ αθνχσ, κνπ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε κήπσο ν άλζξσπνο είρε πξφβιεκα ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ίζσο.. δελ μέξσ ηη λα ζνπ πσ Λέγαλε, πάλησο, πσο έπαζρε απφ κειαγρνιία, απφ έλα είδνο καληνθαηάζιηςεο, θαη πσο έηζη δηθαηνινγνχληαη νη αληηθάζεηο ηνπ θαη εμεγείηαη γηαηί άθεζε νξηζκέλα πξάγκαηα εκηηειή. Σνπ είραλ δψζεη κάιηζηα ην πξνζσλχκην «ν ζιηκκέλνο θηιφζνθνο». Α. Πάλησο, δελ θαληάδνκαη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο πνιινχο πνπ κνηάδνπλ κε δψα λα πεξηιάκβαλε θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ή κήπσο θάλσ ιάζνο; Γ. Αζηεηεχεζαη; Να ηνλ μπινθνπνχλ; Α. ρη αο αθήζνκε ηελ πιάθα Δγψ ην ιέσ απηφ, γηαηί πνιιέο θνξέο νη ζπνπδαίνη θαη νη ζνθνί ζπκπεξηθέξνληαη ιεο θαη είλαη ζενί, φηη είλαη απηνί κφλν θαη φινη νη άιινη είλαη ηνπ πεηακάηνπ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ ζα ην έιεγα πνηέ φηη ν Ηξάθιεηηνο ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζεφ. ζν αιαδψλ θη αλ ήηαλ, δελ ππήξμε ηφζν αθειήο, πνπ λα λνκίδεη φηη ήηαλ ζεφο. Μφλνλ νη ζενί, πίζηεπε, θαηέρνπλ ηελ ηέιεηα γλψζε, εκείο νη άλζξσπνη απιψο θπλεγάκε λα ηελ απνθηήζνπκε, κε ηνλ θίλδπλν πάληνηε λα απνηχρνκε ζηνλ ζηφρν καο απηφ. Καη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θπλεγάλε ηελ γλψζε ππνιφγηδε αζθαιψο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, φζν θαη αλ ηνλ μερψξηδε απφ ηνπο άιινπο. Γ. Μεηά ηνλ ζεφ, δειαδή, Ηξάθιεηηνο θαη θάησ απφ ηνλ Ηξάθιεηην νη ππφινηπνη. Ωξαία, πνιχ σξαία ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνίηα, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηνλ δηέθξηλε κηα έπαξζε, φηη είρε πνιχ κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ θαηαδέρηεθε λα επηζθεθηεί ηελ Αίγππην ή θάπνηα άιιε ρψξα ηεο Αλαηνιήο, φπσο ήηαλ ηνπ ζπξκνχ ηφηε λα πεγαίλνπλ νη δηαλννχκελνη, γηα λα αληιήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο. Αθφκε θαη φηαλ ηνλ θάιεζε ν Γαξείνο λα επηζθεθηεί ηελ Πεξζία, αξλήζεθε Οχηε θαη δέρηεθε λα γίλεη καζεηήο θαλελφο Κακάξσλε πνπ φζα έκαζε θαη πίζηεπε φηη, ηειηθά, έκαζε ηφζα πνιιά φζα θαλέλαο άιινο, ηα έκαζε κφλνο ηνπ. Απηφο ν αιαδνληθφο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, πηζαλφλ, λα νθεηιφηαλ ζηελ αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ηνπ. Λέγαλε πσο νη θαηαβνιέο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έθηαλαλ σο ηνλ παιηφ βαζηιηά ησλ Αζελαίσλ Κφδξν, πνπ θάπνηνο απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ ίδξπζε ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο ηελ απνηθία ηεο Δθέζνπ, φπνπ ν παηέξαο ηνπ έγηλε ν πξψηνο πνιίηεο θαη αξγφηεξα γελλήζεθε θη ν ίδηνο. Με κηα ηφζν βαξηά παξάδνζε ζηελ πιάηε ηνπ, φπσο θαηαιαβαίλεηο, ν Ηξάθιεηηνο ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη ηα αλψηαηα αμηψκαηα θαη 9

10 λα πεηχρεη ηηο χςηζηεο ηηκέο. Κη φκσο, αξλήζεθε λα θιεξνλνκήζεη ην βαζηιηθφ αμίσκα ηνπ παηέξα ηνπ, θαη ηα φπνηα πξνλφκηα είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ηα παξαρψξεζε ζηνλ αδειθφ ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα, δελ κπφξεζε λα απαιιαγεί απφ ηελ αίζζεζε ηεο ππεξνρήο ηνπ απέλαληη ζε φινπο ηνπο άιινπο. Ακθηζβήηεζε φρη κφλν ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή αμία αλαγλσξηζκέλσλ πνηεηψλ, φπσο ν κεξνο θαη ν Ηζίνδνο, θαη κεγάισλ ζηνραζηψλ, φπσο ν Ξελνθάλεο θαη ν Ππζαγφξαο. Γη απηνχο θαη γηα πνιινχο άιινπο ζχγρξνλνχο ηνπ θαη κε πίζηεπε φηη κπνξεί κελ λα δηέζεηαλ πνιιέο γλψζεηο, αιιά φηη δελ θαηείραλ ζνθία. «Η πνιπκάζεηα», έιεγε, «δελ δηδάζθεη ηελ ζνθία». Α. ε απηφ δελ λνκίδσ φηη είρε θαη άδηθν. Έρσ ζπλαληήζεη αλζξψπνπο πνπ μέξνπλ έλα ζσξφ πξάγκαηα, αιιά άκα ηνπο μχζεηο ιίγν, δελ ζα βξεηο ζρεδφλ ηίπνηε απφ θάησ. Η αιεζηλή ζνθία, πηζηεχσ, δελ είλαη λα θαηέρεηο πνιιέο γλψζεηο, αιιά λα πξνζπαζείο λα κπαίλεηο ζηελ νπζία ηνπ θάζε πξάγκαηνο θαη λα ην θαηαιάβεηο απφ κέζα. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ ζσζηά. Γη απηφ θαη ν Ηξάθιεηηνο, αλαγλσξίδνληαο ην αγαζφ ηεο ζνθίαο, ηεο αιεζηλήο ζνθίαο, πνπ καο επηηξέπεη λα ζηνρεχνκε ζηελ νπζία, ζηελ θχζε ησλ πξαγκάησλ, ππνζηήξηδε φηη ζα πξέπεη λα θαηαβάινκε θάζε πξνζπάζεηα λα ην δηαθπιάμνκε απφ ηηο θάζε ινγήο εχθνιεο πξνθιήζεηο: απφ ηελ βιαθεία ησλ αλζξψπσλ πνπ πείζνληαη απφ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ηνπ ιανχ θαη παίξλνπλ ηνλ φριν γηα δάζθαιν ηνπο, απφ ηελ επδαηκνλία θαη ηνλ ιηπφζαξθν πινχην πνπ απνθνηκίδεη, απφ ηηο ηηκέο θαη ηα αμηψκαηα, απφ φ,ηη λαλνπξίδεη ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζε έλαλ πλεπκαηηθφ ιήζαξγν θάλνληάο ηνπο ζθιάβνπο ηεο εμνπζίαο, απφ εθείλνπο πνπ αθνινπζνχλ ηελ παξάδνζε ζαλ ηα κσξά παηδηά, απφ φζνπο ξίρλνληαη ζηελ δεηζηδαηκνλία πνπ βαθηίδνπλ κε ην φλνκα «επζέβεηα». «Σν ζνθφλ», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, ελλνψληαο ηελ αιεζηλή ζνθία, «είλαη δηαρσξηζκέλν απφ φια». Α. Ξέξεηο, απηνχ ηνπ είδνπο ε θξηηηθή, ε αξλεηηθή θξηηηθή, φπσο ζα ηελ έιεγα, ην λα ιεο δειαδή γηα θάηη ηί δελ πξέπεη λα πηζηεχνκε θαη λα θάλνκε ή λα απαμηψλεηο ην θαζεηί δελ ιέσ εληάμεη έρεη κηα ρξεζηκφηεηα, αιιά δελ αξθεί. Γελ μέξεηο πφζν κε εθλεπξίδνπλ φινη εθείλνη νη ηχπνη πνπ θξίλνπλ ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα ρσξίο πνηέ λα ιέλε ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο. Έηζη, φκσο, ελψ θξίλνπλ ηνπο άιινπο, νη ίδηνη παξακέλνπλ ζην αππξφβιεην. Γελ κπνξεί λα ηνπο θξίλεη θαλέλαο, γηαηί δελ ιέλε ηίπνηε πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζηελ θξίζε ησλ άιισλ. Κη απηφ εγψ ην ζεσξψ άεζεο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ δηαθσλψ καδί ζνπ, αιιά δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζρέζε έρεη απηφ πνπ ιεο κε ηελ ζπδήηεζή καο γηα ηνλ Ηξάθιεηην. Α. Μα, φζε ψξα ζε αθνχσ ηψξα λα κηιάο γηα ηνλ Ηξάθιεηην, εθείλν πνπ θαηάιαβα γη απηφλ είλαη πσο ήηαλ έλαο γθξηληάξεο πνπ δελ έθαλε ηίπνηε άιιν απφ ην λα παξά λα καο ιέεη ηη δελ ζεσξνχζε ζσζηφ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: νβαξά; Α. νβαξφηαηα. Να γηα ηελ ζνθία ηη έιεγε; ηη δελ είλαη ην ίδην κε ηελ πνιπκάζεηα, φηη δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο θαη ηα αμηψκαηα, φηη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ δεηζηδαηκνλία θαη ηνλ φριν, φηη δελ πξέπεη λα ηελ κπεξδεχνκε κε ηελ επδαηκνλία θαη ηνλ πινχην, νχηε λα κελ ηελ εμηζψλνκε κε ηελ παξάδνζε Μπνξεί φια φζα 10

11 ιέεη ν Ηξάθιεηηνο γηα ην ηη δελ είλαη ε ζνθία λα πεη θάπνηνο φηη είλαη ζσζηά. Αιιά, δελ καο ιέεη ηη είλαη ζνθία. Β. Αιήζεηα, ν άλζξσπνο απηφο δελ είρε άπνςε; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνηνο ζνπ είπε φηη δελ είρε. Γ. Α, λαη; Πνηα; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σν εξψηεκά ζνπ κε ζπγρσξείο αιιά είλαη άζηνρν γηα λα κελ πσ αλφεην. Δίλαη ζαλ λα ζνπ έιεγα εγψ θάπνηα ζηηγκή έηζη ζηα μεθνχδνπλα «δείμε κνπ». Γείμε κνπ, ινηπφλ! Γ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σν ινγηθφ ζα ήηαλ λα ζε ξσηήζσ: ηη; Να κνπ δείμεηο, ηη; Πνην είλαη ην πην ςειφ δέληξν εδψ γχξσ; Πνηνο είλαη ν πην φκνξθνο ηάθνο; Πψο κπνξεί λα βγεη θαλείο έμσ απφ δσ; Πνχ είλαη ε αθεηεξία ησλ ιεσθνξείσλ; Θέισ λα πσ, δειαδή, φηη ε επηζπκία κνπ λα κνπ δείμεηο έρεη λφεκα εάλ δελ δηαηππψλεηαη έηζη γεληθψο θαη ανξίζησο, αιιά έρεη θάπνην ζεκείν αλαθνξάο. Σν ίδην, φπσο θαηαιαβαίλεηο, κπνξψ λα ζνπ πσ θαη γηα ην εξψηεκά ζνπ αλ ν Ηξάθιεηηνο είρε άπνςε, ζέζε. Άπνςε γηα πνην πξάγκα; Β. Αο πνχκε, γηα ηνλ θφζκν, κηα θαη, φπσο είπεο, εθείλν πνπ απαζρνινχζε ηνπο πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο, ζηνπο νπνίνπο αλήθε θαη ν Ηξάθιεηηνο, ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ. Πνην, ινηπφλ, είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ; Δίρε άπνςε επ απηνχ ν Ηξάθιεηηνο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αζθαιψο θαη είρε. Γε ην είπακε πξνεγνπκέλσο, φηαλ θάλακε νιφθιεξε θνπβέληα γηα ηελ θξάζε «ηα πάληα ξεη» πνπ ηνπ απνδίδεηαη; Η αέλαε ξνή φισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν. Απηφ είλαη, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ. Οηηδήπνηε παξαηεξνχκε ηψξα λα έρεη κηαλ νξηζκέλε κνξθή είηε κεηαηξέπεηαη απφηνκα ζε θάηη άιιν είηε ζηγά-ζηγά, θαηά ηξφπνλ αλεπαίζζεην, ρσξίο λα ην θαηαιάβνκε, αιιάδεη παίξλνληαο κηαλ άιιε κνξθή, γηα λα κεηαβιεζεί πάιη, ζηελ ζπλέρεηα, ζε κηαλ άιιε κνξθή θαη κεηά πάιη ζε κηαλ άιιε κνξθή, θαη νχησ θαζεμήο, δίρσο ηειεησκφ. Σίπνηε κα ηίπνηε ζηνλ θφζκν δελ κέλεη ζηαζεξφ θαη αλαιινίσην. «Γελ κπνξείο λα κπεηο δπν θνξέο ζην ίδην πνηάκη», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο ζέινληαο λα δείμεη παξαζηαηηθά ηελ ζπλερή θαη αδηάθνπε κεηαβιεηφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θφζκν. Γ. Μα πψο; Δγψ κπνξψ λα βάισ ηψξα ην πφδη κνπ κέζα ζην λεξφ θαζψο ηξέρεη θαη χζηεξα απφ έλα ιεπηφ λα ην μαλαβάισ. Ση κνπ ιεο ηψξα; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δίδεο; Δίπεο «θαζψο ηξέρεη» ην λεξφ. Σνχην ζεκαίλεη φηη, φηαλ βάιεηο γηα δεχηεξε θνξά ην πφδη ζνπ ζην πνηάκη, ην λεξφ πνπ ππήξρε ζην πνηάκη φηαλ έβαιεο εθεί ηελ πξψηε θνξά ην πφδη ζνπ, θαζψο ηξέρεη, έρεη ήδε θχγεη θαη ζηελ ζέζε ηνπ έρεη έιζεη άιιν λεξφ. Άξα, βάδνληαο δπν θνξέο ην πφδη ζνπ ζην πνηάκη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ην βάδεηο ζην ίδην πνηάκη. πσο, επεηδή θάζε πξσί πνπ βγαίλεη ν ήιηνο ζεκαηνδνηεί θαη κηα λέα αλαηνιή, θάζε κέξα, φζν θη αλ θαίλεηαη ίδηα 11

12 κε ηελ πξνεγνχκελε, είλαη κηα θαηλνχξηα, κηα αιιηψηηθε, δηαθνξεηηθή κέξα. «Κάζε κέξα είλαη θαη έλαο θαηλνχξηνο ήιηνο», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο. Σα πξάγκαηα, θαζψο αιιάδνπλ, κεηαπίπηνπλ ζπλερψο ην θαζέλα ηνπο ζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Β. Αλαξσηηέκαη ηη κπνξεί λα εμππεξεηεί ε αηέιεησηε απηή κεηαβνιή ησλ πξαγκάησλ, ε αζηακάηεηε κεηάπησζή ηνπο ζε θάηη άιιν απφ απηφ πνπ είλαη. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα, ηελ εμέιημε ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ. Αλ ηίπνηε δελ άιιαδε, ηφηε ν θφζκνο ζα ήηαλ φπσο φηαλ πξσηνδεκηνπξγήζεθε. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ ζα είρε θαλ δεκηνπξγεζεί, αθνχ ε δεκηνπξγία απαηηεί ηελ κεηαβνιή απφ θάηη πνπ δελ ππάξρεη ηψξα ζε θάηη πνπ κεηά παίξλεη ζάξθα θαη νζηά. Καη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ θχζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηζρχεη θαη ζηελ ζθέςε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Αλ δελ κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε ηίπνηε δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ ζθεθηήθακε ζηελ αξρή ηεο δσήο καο, ζα είρακε παξακείλεη απφ άπνςε πλεπκαηηθήο σξηκφηεηαο λήπηα. Γελ ζα είρακε θαζφινπ ζθέςεηο, αθνχ θαη ε εκθάληζε ηεο πξψηεο ζθέςεο πξνυπνζέηεη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ αλππαξμία ηεο ζθέςεο ζηελ εκθάληζε ηεο πξψηεο ζθέςεο. Η ηδέα φηη ηφζν ε θχζε φζν θαη ε ζθέςε δελ κέλνπλ αθίλεηεο αιιά εμειίζζνληαη δηαξθψο κέζα απφ κεηαπηψζεηο θαη κεηαβνιέο, ζηελ θηινζνθία έιαβε αξγφηεξα ηδηαίηεξε νλνκαζία. Σελ είπαλ: «δηαιεθηηθή». Οη θαηαβνιέο ηεο δηαιεθηηθήο, ινηπφλ, πνπ αξγφηεξα άιινη θηιφζνθνη, φπσο ν Πιάησλ, ν Υέγθει θαη ν Μαξμ, επεμεξγάζηεθαλ θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο, βξίζθνληαη ζηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ γηα ηνλ θφζκν. Γ. Βιέπσ φηη ν Ηξάθιεηηνο κε ηελ ζθέςε ηνπ επεξέαζε ζεκαληηθνχο θηινζφθνπο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηα λεφηεξα ρξφληα ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καη φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ δηαιεθηηθή, πνπ αλέθεξα, αιιά θαη αλαθνξηθά πξνο άιια δεηήκαηα. Να, νη ζησηθνί, κηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο καθξνβηφηεξεο θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο αξραηφηεηαο, πηνζέηεζαλ ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηνλ ζεφ, ηνλ ιφγν θαη ηελ θσηηά. Β. Παξφιν πνπ έπξεπε λα θηχζεη θαλείο αίκα γηα λα θαηαιάβεη ηη έιεγε, ε. Α: Δίρα δηαβάζεη θάπνπ πσο θάπνηε ν κεγάινο ηξαγηθφο πνηεηήο καο Δπξηπίδεο έδσζε ζηνλ σθξάηε έλα αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ηξάθιεηηνπ θαη φηη φηαλ, χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ, ζπλάληεζε πάιη ηνλ σθξάηε θαη ηνλ ξψηεζε πψο ηνπ θάλεθε, απηφο απάληεζε φηη φζν θαηάιαβε ήηαλ εμαηξεηηθφ θαη ην ίδην ππέζεζε φηη ζα ήηαλ θαη ην ππφινηπν πνπ δελ θαηάιαβε, γηα λα θαηαιήμεη ιέγνληαο φηη, γηα λα θηάζεη θαλείο ζην βάζνο ηνπ βηβιίνπ ζα έπξεπε λα είλαη δχηεο απφ ηελ Γήιν ην λεζί, αλ μέξσ θαιά, πνπ έβγαδε ηνπο θαιχηεξνπο δχηεο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σν γεγνλφο, βέβαηα, φηη ν Ηξάθιεηηνο επεξέαζε πνιινχο αξραίνπο θηινζφθνπο χζηεξα απφ απηφλ δελ ζεκαίλεη φηη νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπιάρηζηνλ, πνπ ηνλ ζαχκαδαλ κάιηζηα, δελ ηνλ έθξηλαλ θηφιαο γηα ηηο απφςεηο ηνπ. Οη Έιιελεο, λα μέξεηε, δελ ήηαλ ζαλ ζνθνχο ηνπο Αλαηνιήο, φπσο ν Κνλθνχθηνο ή ν Βνχδαο, αο πνχκε, πνπ θάπνηα ζηηγκή απνθάζηδαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ θνηλσλία φπνπ δνχζαλ, πξνθεηκέλνπ λα πάλε λα κείλνπλ γηα δεθαεηίεο ζε θάπνην εξεκηθφ ηφπν θαη λα δηαινγηζηνχλ εθεί κφλνη ηνπο, γηα λα γπξίζνπλ μαλά ζηελ θνηλσλία ηνπο θαη λα δηδάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο ηηο ζεσξίεο πνπ είραλ ζθεθηεί θαηά ηνλ θαηξφ ηεο πιήξνπο 12

13 απνκφλσζήο ησλ. Οη Έιιελεο είραλ ηελ ζπλήζεηα λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα θξίλνπλ θαη λα ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ν έλαο ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. Μάιηζηα, δελ ήηαλ ζπάληεο νη θνξέο πνπ νη πην απζηεξνί θξηηέο θηαζκέλσλ ζνθψλ ήηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηνπο. Έηζη, ν Αλαμίκαλδξνο ακθηζβήηεζε ηελ ζεσξία ηνπ δαζθάινπ ηνπ Θαιή φηη ε αξρή ηνπ θφζκνπ είλαη ην λεξφ, θη αο ήηαλ έλαο απφ ηνπο επηά ζνθνχο ηεο αξραηφηεηαο, ν Αξηζηνηέιεο, πνπ δηαηέιεζε καζεηήο ηνπ Πιάησλνο ζρεδφλ 20 ρξφληα, απέξξηςε ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ δαζθάινπ ηνπ πξνηείλνληαο ζηελ ζέζε ηνπ έλα δηθφ ηνπ. Σν ίδην έγηλε θαη κε ηνλ Ηξάθιεηην. Γ. Ση, ηνλ ακθηζβήηεζε θη απηφλ θάπνηνο καζεηήο ηνπ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Ο καζεηήο ηνπ Κξαηχινο επηζήκαλε ηελ αδπλακία ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ αέλαε κεηαβνιή ησλ πάλησλ; Β. Πψο, δειαδή; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αο πάξνκε ηελ πξφηαζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» Σελ ψξα πνπ πξνθέξσ ηηο δπν ιέμεηο «ην-ρηφλη» ε πξφηαζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» έρεη έλα νξηζκέλν λφεκα. Έηζη; Γ. Πξνθαλψο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ηελ ζπλέρεηα, φκσο, φηαλ πξνθέξσ ηελ ιέμε «είλαη», ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ βάζεη ηεο νπνίαο ηα πάληα ηελ θάζε ζηηγκή κεηαβάιινληαη, ζα πξέπεη ην λφεκα ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» λα έρεη αιιάμεη. Καη φηαλ κεηά εθθέξσ ηελ ιέμε «ιεπθφ», ην λφεκα ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» ζα πξέπεη πάιη λα έρεη αιιάμεη. Έηζη, κέρξη λα νινθιεξψζσ ηελ εθθνξά ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ», απηή έρεη απνθηήζεη ηξία δηαθνξεηηθά λνήκαηα. Β. Καη ινηπφλ; Α. Ση θαη ινηπφλ; Σν εξψηεκα είλαη: πνην ηφηε, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ, είλαη ην λφεκα ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ»: εθείλν πνπ είρε ζηελ αξρή φηαλ άξζξσζε ηηο ιέμεηο «ην-ρηφλη», εθείλν πνπ έιαβε ζηελ ζπλέρεηα φηαλ εμέθεξε ηελ ιέμε «είλαη» ή εθείλν πνπ απέθηεζε θαηφπηλ φηαλ δηαηχπσζε ηελ ιέμε «ρηφλη»; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καη ην πξάγκα, μέξεηο, πεξηπιέθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλ ζθεθηνχκε φηη ηελ θξάζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» πνπ δηαηχπσζα κπνξνχλ λα ηελ εθθέξνπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ζε εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε θξάζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» κπνξεί λα έρεη εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθά λνήκαηα. Η ίδηα δπζθνιία ππάξρεη θαη ζε θάζε άιιε θξάζε. Α. Μα, αλ έρεη έηζη ην πξάγκα, είλαη αδχλαηνλ, βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Ηξάθιεηηνπ γηα ηελ αέλαε κεηαβνιή ησλ πάλησλ, λα πξνζδηνξηζηεί ην λφεκα κηαο θξάζεο. Κη αλ είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ην λφεκα ηεο θάζε θξάζεο, ηφηε νιφθιεξε ε γιψζζα καο, πνπ απνηειείηαη απφ θξάζεηο, ζα ήηαλ αδχλαηε. Κη αλ είλαη αδχλαηε ε γιψζζα, ηφηε είλαη αδχλαηε θαη ε ζθέςε, αθνχ ε ζθέςε αλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ γιψζζα, φπσο ιέλε νξηζκέλνη, νπσζδήπνηε ππάξρεη, φπσο ηζρπξίδνληαη άιινη, κέζσ ηεο γιψζζαο 13

14 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο, φπσο ην ιεο. Β. Δγψ ζα έιεγα πσο ην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ είλαη γεληθφηεξν, μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο γιψζζαο. θέπηνκαη, δειαδή, αλ κπνξεί λα αληέμεη ε θχζε ζηελ αδηάθνπε κεηαβνιή ησλ πξαγκάησλ, πνπ έιεγε ν Ηξάθιεηηνο. Καη ην ιέσ απηφ παίξλνληαο ζαλ παξάδεηγκα ηνλ εαπηφ κνπ. ηαλ ηξέρσ, νπφηε ν νξγαληζκφο κνπ ππφθεηηαη ζε ζπλερείο θαη αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο, θαζψο ηα πφδηα κνπ θαη ηα ρέξηα κνπ αιιάδνπλ ζέζε, ην ζηήζνο κνπ αλεβνθαηεβαίλεη, νη κπο κνπ ζπζπψληαη, θάπνηα ζηηγκή ληψζσ ηελ αλάγθε λα ζηακαηήζσ έρνληαο ηελ εληχπσζε φηη, αλ δελ ην θάλσ, ζα πέζσ θάησ μεξφο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ηξέρεη ζπλέρεηα, νχηε θαλ απιψο λα θηλείηαη ζπλέρεηα. Γη απηφ, φινη καο θαηά δηαζηήκαηα φρη κηθξά μεθνπξαδφκαζηε, είηε κε ην λα θαζφκαζηε είηε κε ην λα θνηκφκαζηε. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη, αιιά κεηά, αθνχ μεθνπξαζηνχκε αθνχ ζεθσζνχκε είηε απφ εθεί πνπ θαζφκαζηε είηε απφ ηνλ χπλν ζπλερίδνκε θαη πάιη λα θηλνχκαζηε ή λα ηξέρνκε. Η παχζε απηή ηειηθά δελ είλαη παξά κηα απιή παξέλζεζε Γ. Παχζε; Παξέλζεζε; Καη πψο νξίδνληαη νη παξελζέζεηο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Υάξε ζηελ ζνθία, κε ηελ νπνία καο εθνδίαζε ε θχζε. Γηαηί απηφ είλαη θάηη πνπ δελ ην επηλνήζακε θάπνηα ζηηγκή κφλνη καο, αιιά ην θνπβαιάκε κέζα καο εμ αξρήο, απφ ηελ είζνδφ καο ζηελ δσή. Υάξε, ινηπφλ, ζηελ ζνθία πνπ καο πξνίθηζε ε θχζε, μέξνκε, φηαλ θηλνχκαζηε ή φηαλ ηξέρνκε, πφηε λα ζηακαηήζνκε, γηα λα ζπλερίζνκε θαηφπηλ λα θηλνχκαζηε θαη λα ηξέρνκε, πφηε λα δηαθφςνκε πάιη, γηα λα μαλαξρίζνκε χζηεξα λα θηλνχκαζηε θαη λα ηξέρνκε, θαη νχησ θαζεμήο. Απηφ, φκσο, πνπ βιέπνκε πσο ζπκβαίλεη ζε έλα θνκκάηη ηνπ ζψκαηνο ηεο θχζεο, ζε καο ζπγθεθξηκέλα ηνπο αλζξψπνπο ην λα βάδεη, δειαδή, θαζέλαο καο έλα φξην, κηα αλάπαπια ζηελ κεηαβνιή ζηελ νπνία ππφθεηηαη είηε θηλνχκελνο είηε ηξέρνληαο, πξνθεηκέλνπ, έηζη, λα ζπληεξεζεί ε κεηαβνιή πνπ ζπληειεί ζηελ εμέιημή ηνπ, ν Ηξάθιεηηνο ππνζηήξημε, αλ θαηάιαβα θαιά, φηη ε θχζε ζα ην ζθέθηεθε γηα νιφθιεξν ην ζψκα ηεο, γηα θάζε πηπρή ηνπ ζχκπαληνο. Α. Αληηιακβάλνκαη φηη, αλ ν άλζξσπνο μέξεη λα βάδεη πξνζσξηλά έλα φξην ζηελ θίλεζή ηνπ γηα λα ζπλερίζεη έπεηηα λα θηλείηαη πάιη, ην μέξεη επεηδή δηαζέηεη θξίζε, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα απνθαζίδεη πφηε λα ζηακαηάεη θαη πφηε λα μαλαξρίδεη λα θηλείηαη νχησο, ψζηε λα κελ πάςεη λα εμειίζζεηαη. Μπνξνχκε, φκσο, λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ηα ππφινηπα πξάγκαηα ζηελ θχζε; ηη ππάξρεη θάπνηα δχλακε πνπ ξπζκίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο έηζη, πνπ λα κελ ζηακαηνχλ λα εμειίζζνληαη; Α. Πνιχ σξαία εξψηεζε! Πξάγκαηη, ν Ηξάθιεηηνο ηζρπξίζηεθε φηη πέξα απφ ην αέλαν γίγλεζζαη ζηνλ θφζκν, πίζσ απφ ηελ αδηάθνπε αιιαγή ησλ πξαγκάησλ ζηελ θχζε ππάξρεη πάληνηε θαη ζηαζεξά κηα ξπζκηζηηθή αξρή: ν ιφγνο, πνπ θαζνξίδεη πφηε, πψο θαη πξνο ηα πνχ ζα θαηεπζπλζεί ε κεηαβνιή ηνπ θάζε πξάγκαηνο. Ο πάγνο, γηα παξάδεηγκα, πνπ ιηψλεη, ράξε ζηνλ ιφγν πνπ ππάξρεη ζηελ θχζε κεηακνξθψλεηαη ζε λεξφ αθνινπζψληαο κηα νξηζκέλε δηαδηθαζία απφςπμεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ κεδέλ βαζκνχο Κειζίνπ, ρσξίο πξνζέμηε! λα κπνξεί λα γίλεη ηίπνηε άιιν παξεθηφο απφ λεξφ. ια ηα πξάγκαηα ζην ζχκπαλ αιιάδνπλ θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ ιφγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αέλαε κεηαβνιή ζηνλ θφζκν είλαη ζε θάζε 14

15 πεξίπησζε πξνθαζνξηζκέλε θαη πξνβιέςηκε. Δίλαη εθ ησλ πξνηέξσλ βέβαην φηη ε θάκπηα ζα κεηακνξθσζεί ζε ρξπζαιίδα θαη φηη πνηέ δελ ζα γίλεη πεξηζηέξη ή αξνπξαίνο. Έηζη, δελ είλαη; Πξέπεη λα ζνπ πσ δε αθφκε φηη ε απεξηφξηζηε θαη απφιπηε δχλακε ηνπ ιφγνπ λα θαηεπζχλεη ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ φπνηε, φπνπ θαη φπσο απηφο θξίλεη νδήγεζε ηνλ Ηξάθιεηην λα ηαπηίζεη ηνλ ιφγν κε ηνλ ζεφ. Γ. Απηφ πάεη λα πεη πσο ν Ηξάθιεηηνο ήηαλ ζενζεβήο; ζξήζθνο; Α Ναη, αιιά κε θαληαζηείο πσο πίζηεπε φπσο έλαο κνπζνπικάλνο ή έλαο ρξηζηηαλφο ζε θάπνηνλ ππεξβαηηθφ ζεφ, ζε έλαλ ζεφ πνπ βξίζθεηαη θάπνπ ζηνλ νπξαλφ. Ο Ηξάθιεηηνο, φπσο είπε ν Αξηζηνηέιεο, ήηαλ απφ ηνπο θηινζφθνπο εθείλνπο πνπ έςαμαλ γηα κηα αξρή πνπ λα είλαη πιηθή. πγθεθξηκέλα, ν Ηξάθιεηηνο ζθέθηεθε φηη ν ζεφο, κε ηνλ νπνίν ηαχηηζε ηνλ ιφγν, είλαη έλα πιηθφ ζπζηαηηθφ πνπ δηαπεξλάεη ην θάζε πξάγκα ζηελ θχζε θαη θαηεπζχλεη ηηο αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο ηνπ. Γ. Καη πνην είλαη ην πιηθφ απηφ ζηνηρείν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Η θσηηά. Β. Η θσηηά; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη, ε θσηηά, ην ππξ. Σα πάληα, ιέεη ν Ηξάθιεηηνο κε ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη, ηα θαηεπζχλεη ν θεξαπλφο Καη ιέγνληαο θεξαπλφ καο θαιεί λα ελλννχκε ην αίσλην ππξ. Άξα φια ζηνλ θφζκν, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, δηέπνληαη απφ ηελ θσηηά. Η θσηηά έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη ν ζεφο, ε αξρή πνπ θαηεπζχλεη θάζε κεηαβνιή ζηνλ θφζκν. Πξψηα απφ φια είλαη έλα απφ ηα ηέζζαξα πξσηαξρηθά θαη θνξπθαία ζηνηρεία ηεο θχζεο ην λεξφ, ηελ γε, ηνλ αέξα θαη ηελ θσηηά απφ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε, πξνήιζαλ ηα πάληα θαη ζπληίζεηαη ην θάζε πξάγκα. Έπεηηα, ε κεηαβνιή πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ ρσξίο ηελ νπνία δελ ζα είρε δεκηνπξγεζεί ν θφζκνο θαη θπζηθά δελ ζα ππήξρε παξνπζηάδεηαη αλάγιπθα ζηελ θσηηά. Γελ έρεηο παξά λα δεηο ην θεξάθη φπνπ ε θιφγα ηξεκνπαίδεη πεγαίλνληαο κηα πάλσ, κηα θάησ θαη δελ κέλεη πνηέ ε ίδηα, ή ηελ ππξθαγηά πνπ, φηαλ μεζπάεη, ζαξψλεη ηα πάληα ζην δηάβα ηεο. Η θσηηά, ινηπφλ, απφ ηελ κηα πιεπξά κεηακνξθψλεηαη ε ίδηα ζπλερψο θαη απφ ηελ άιιε έρεη ηελ δχλακε λα αιιάμεη απφ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε ηα πάληα κεηαηξέπνληάο ηα αθφκε θαη ζε ζηάρηε. Γ. Μάιηζηα, θαηάιαβα. Η πνξεία ηνπ θφζκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θσηηά, ηνλ ιφγν, ηνλ ζεφ. σζηά; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αιιά πξφζεμε, ε θσηηά ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, γηα λα κείλεη αηψληα δσληαλή, θαη λα ζπλερίζεη λα θαηεπζχλεη ηα πξάγκαηα, αζθψληαο έηζη ηνλ δεκηνπξγηθφ θαη ξπζκηζηηηθφ ξφιν ηνπ ζενχ ζηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα αλάβεη κε κέηξν θαη λα ζβήλεη κε κέηξν. Α. Απηφ είλαη απηνλφεην. Γηαηί αλ ε θσηηά δξνχζε αλεμέιεγθηα ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζα έθαηγε ηα πάληα θαη, ζην ηέινο, κε έρνληαο λα θάςεη ηίπνηε, ζα έζβελε θαη ε ίδηα. Η απφιπηε θαηαζηξνθή! 15

16 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Άξα, ν θφζκνο, γηα λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ, γηα λα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη, ρξεηάδεηαη κηα δχλακε πνπ ζα επηβάιιεη ην κέηξν ζηελ θσηηά, αιιά θαη ζε θάζε άιιν πξάγκα. Γηαηί είλαη ζαθέο φηη ζε θάζε πξάγκα, γηα λα ζπληεξεζεί θαη λα κελ δηαιπζεί απηφ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην κέηξν, ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ. Γ. Σέινο πάλησλ, γηα λα κελ μεθχγνκε πάιη απφ ην ζέκα καο, πνηα είλαη ε δχλακε πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ην κέηξν θαη ηελ ηζνξξνπία; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Η δηθαηνζχλε! Β. Η δηθαηνζχλε; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μάιηζηα, ε δηθαηνζχλε. Μελ μαθληάδεζαη. Σφηε, ζηελ επνρή ηνπ Ηξάθιεηηνπ, ε δηθαηνζχλε πξνζδηφξηδε φρη κφλν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αιιά, γεληθφηεξα, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ πξαγκάησλ. Α. ηγά, ζηγά γηαηί κπεξδεχηεθα. Γηαηί ρξεηάδεηαη ε δηθαηνζχλε; Γελ θηάλεη ν ιφγνο απφ κφλνο ηνπ κε ηελ ππέξηαηε ζνθία πνπ δηαζέηεη γηα λα θξνληίδεη λα δηαζθαιηζηεί ε πνξεία ηνπ θφζκνπ; Έλαο ζεφο δελ ρξεηάδεηαη ηελ δηθαηνζχλε γηα λα ηνπ ππνδείμεη πνην είλαη ην ζσζηφ γηα λα ην επηδηψμεη θαη πνην δελ είλαη ην ζσζηφ γηα λα ην εμνζηξαθίζεη. Σν μέξεη απφ κφλνο ηνπ. Ση ζφη ζεφο είλαη, ινηπφλ, ν ιφγνο, αλ δελ κπνξεί κφλνο ηνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ:. Μελ είζαη ηφζν απφιπηνο. Σν θάζε πξάγκα, μέξεηο, έρεη ηδηφηεηεο. Καη νη ηδηφηεηεο δελ ζπκθσλνχλ πάληνηε κεηαμχ ηνπο. Απελαληίαο, ζπκβαίλεη λα αληηκάρνληαη ε κηα κε ηελ άιιε, φπσο, αο πνχκε, νη ηδηφηεηεο ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ςπρξνχ, ηνπ πγξνχ θαη ηνπ μεξνχ, ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ αθκαίνπ θαη ηνπ παξαθκαζκέλνπ, ηεο λεφηεηαο θαη ησλ γεξαηεηψλ Απηφ, φπσο θαηαιαβαίλεηο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ αληίζεηεο ηδηφηεηεο λα έξρνληαη απηέο ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Αζθαιψο, ν ιφγνο ζαλ Θεφο πνπ είλαη ζα κπνξνχζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ζεξκφ πξάγκα λα ην κεηακνξθψζεη ζε ςπρξφ θαη ην ςπρξφ ζε ζεξκφ. Καη ηφηε φκσο ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ςπρξνχ πξάγκαηνο δελ ζα εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη; Δθηφο πηα θη αλ ν ιφγνο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ζετθή απεξηφξηζηε δχλακή ηνπ απνθάζηδε λα εμαιείςεη φιεο ηηο αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο ηδηφηεηεο θαη λα δψζεη ζηα πξάγκαηα εληειψο άιιεο ηδηφηεηεο πνπ λα κελ ζπγθξνχνληαη ε κηα κε ηελ άιιε. Αιιά ηφηε ν θφζκνο δελ ζα ήηαλ ν θφζκνο πνπ μέξνκε. Ο θφζκνο, ινηπφλ, πνπ μέξνκε θαη δνχκε κέζα ηνπ πξνρσξάεη θαη εμειίζζεηαη κέζα απφ ηελ ζχγθξνπζε ή ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Β. Ο θφζκνο, φκσο, πξνρσξάεη. Η εμέιημε ζπλερίδεηαη. Γελ θαηαιαβαίλσ, ινηπφλ, πνχ είλαη ην θαθφ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα πνηνο κίιεζε γηα θαθφ. Πνηέ δελ ζα ζθεθηφηαλ ν Ηξάθιεηηνο λα απνθεξχμεη ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Σνχην, φκσο, δελ πάεη λα πεη φηη αγλννχζε θαη ηνλ θίλδπλν πνπ πθέξπεη ζηελ πνξεία ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ αδηάθνπε πάιε ησλ αληηζέησλ. Δχθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο πσο αλ έλα πξάγκα επηθξαηνχζε νινζρεξψο πάλσ ζε θάπνην αληίζεηφ ηνπ πξάγκα, θαη κεηά, κε ηελ επηπιένλ ηζρχ πνπ ζα είρε απνθηήζεη απφ ηελ λίθε ηνπ απηή, θπξηαξρνχζε ζε θάπνην άιιν αληίζεηφ ηνπ πξάγκα, θαη θαηφπηλ ζε θάπνην άιιν αληίζεηφ ηνπ πξάγκα θ.ν.θ., ζα έθζαλε θάπνηε ε 16

17 ζηηγκή πνπ ζα έκελε κφλν ηνπ, θαη αλ κεηά κέζα ζην κνλαδηθφ απηφ πξάγκα κηα ηδηφηεηα επηθξαηνχζε πάλσ ζηηο άιιεο ηδηφηεηέο ηνπ κέρξη λα κείλεη ηειηθά κφλε ηεο, ηφηε ν θφζκνο, κνηξαία, ζα είρε εθθπιηζηεί. Γ. Δθηαιηηθφ ζελάξην! Ση, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, ζα κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη ηνλ θαηαζηξνθηθφ θαηήθνξν ζηνλ νπνίν νδεγείηαη ν θφζκνο κέζα απφ ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Δθηφο πηα θη αλ ν Ηξάθιεηηνο ζεσξνχζε δεδνκέλν ην άδνμν απηφ ηέινο ηνπ θφζκνπ, θάηη πνπ δελ ζα ήζεια λα ην πηζηέςσ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ θαιά θάλεηο πνπ δελ ζέιεηο λα ην πηζηέςεηο. Αλ κπνξνχκε λα είκαζηε αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπ θφζκνπ πνπ πνξεχεηαη κέζα απφ ηελ αδηάθνπε πάιε ησλ αληηζέησλ, απηφ, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, είλαη εθηθηφ ράξε ζηελ δηθαηνζχλε, ηελ δχλακε πνπ, φπσο είπα πξηλ, ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ έηζη, ψζηε λα δηαηεξείηαη κεηαμχ ησλ αληηζέησλ ε ηζνξξνπία, ηελ νπνία ρξεηάδεηαη ν θφζκνο γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. ηαλ, ινηπφλ, θάηη ζηνλ θφζκν θηλδπλεχεη λα αθαληζζεί νινζρεξψο απφ ην αληίζεηφ ηνπ, ηφηε παξεκβαίλεη ε δηθαηνζχλε γηα λα απνηξέςεη ηελ πιήξε εμάιεηςή ηνπ. Καηάιαβεο; Γ. Φαληάδνκαη κηα αιιηψηηθε δηθαηνζχλε απφ απηήλ πνπ ελλννχκε ζήκεξα ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο! Μηα δηθαηνζχλε πνπ δελ είλαη κφλν ν ζεκαηνθχιαθαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ, αιιά, είλαη, ζπγρξφλσο, θαη ε αξρή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνλία ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληηζέησλ, κία αξκνλία πνπ καο απνθαιχπηεηαη θαηά ηξφπν φρη άκεζν θαη επζχβνιν αιιά ππαηληθηηθά. Η αθαλήο αξκνλία, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Ηξάθιεηηνο, ε παιίληνλνο αξκνλίε, φπσο ηελ ιέεη, ε αξκνλία πνπ, θαζψο παξάγεηαη απφ ηα αληίζεηα, δελ θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο, είλαη αλψηεξε απφ ηελ αξκνλία πνπ πξνθχπηεη άκεζα θαη θαλεξά απφ νκνεηδή ζηνηρεία. Β. Γηαηί; Μηα δελ είλαη ε αξκνλία; Ση ζεκαζία έρεη αλ παξάγεηαη απφ αλφκνηα ή απφ φκνηα ζπζηαηηθά. Σν απνηέιεζκα είλαη ην ίδην θαη απηφ είλαη πνπ κεηξάεη ηειηθά. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μκκ δελ είλαη αθξηβψο έηζη. θέςνπ έλαλ πίλαθα δσγξαθηζκέλν κε έλα κφλν ρξψκα ή κε ρξψκαηα ζε πνιχ-πνιχ αλεπαίζζεηνπο κεηαμχ ηνπο ηφλνπο, ή θαληάζνπ έλα κνπζηθφ θνκκάηη γξακκέλν κε κία κφλν επαλαιακβαλφκελε λφηα. Πνηα λνκίδεηο φηη ζα είλαη ε αίζζεζε πνπ ζα ζνπ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ πίλαθα απηφ θαη απφ ηελ κνπζηθή απηή ζχλζεζε; Β. Πιήμε. Αεδία. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μφλν, ινηπφλ, έλαο πίλαθαο πνπ είλαη δσγξαθηζκέλνο κε πνηθίια ρξψκαηα ή κία κνπζηθή ζχλζεζε πνπ απαξηίδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο κνπζηθνχο θζφγγνπο κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη αηζζεηηθή απφιαπζε. Καη ηνχην ηζρχεη κε θαζεηί πνπ ε αξκνλία ηνπ, φπσο ιέεη ν Ηξάθιεηηνο «θαηαξηίδεηαη απφ φζα παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ηφλσλ», θαζεηί πνπ ε αξκνλία ηνπ παξάγεηαη απφ ηελ αληηπαξάζεζε ή ηνλ αληαγσληζκφ, γηαηί «εθείλν», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, «πνπ παξνπζηάδεη αληηζέζεηο, ελαξκνλίδεηαη θηφιαο» Γ. Ο αληαγσληζκφο, ινηπφλ, ζπληζηά ηελ θεληξηθή ηδέα ή, έζησ, δελ μέξσ κηα απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ Ηξάθιεηηνπ. 17

18 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ ζσζηά. Α. Κη φκσο ν κεξνο, ν κέγηζηνο πνηεηήο, εχρεηαη «λα εμαθαληδφηαλ ε έξηδα απφ ζενχο θαη αλζξψπνπο». Γ. Καη ηη έγηλε. θαζίια ηνπ ηνχ Ηξάθιεηηνπ. Σφζνπο θαη ηφζνπο έγξαθε ζηα παιηά ηνπ ηα παπνχηζηα, ηνλ κεξν ζα άθελε. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ηγά, γηαηί, έηζη πνπ ηα ιεο είλαη ζαλ ν Ηξάθιεηηνο λα ήηαλ έλαο αλφεηνο, ζπκπιεγκαηηθφο αιαδψλ, ζαλ θάπνηνο πνπ απφ πείζκα δελ παξαδερφηαλε θαλέλαλ άιιν πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ είλαη φκσο έηζη. Ο Ηξάθιεηηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ αιαδνλεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν έθθξαζήο ηνπ πνπ απφπλεε θάπνηα κεγαινπξέπεηα, ήηαλ έλαο πνιχ ζπλεηφο, πξνζγεησκέλνο, γήηλνο ζηνραζηήο. Γλψκνλαο θαη νδεγφο ηνπ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πξαγκάησλ ηνπ θφζκνπ ήηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν νη αηζζήζεηο. «ζα καο καζαίλνπλ νη αηζζήζεηο ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, «απηά εγψ πξνηηκψ». Β. Σν δεηνχκελν, ελ πάζε πεξηπηψζεη, είλαη κήπσο ζα ήηαλ θαιχηεξα, αλ, φπσο έιεγε ν κεξνο, εμαθαληδφηαλ ε έξηδα θαη ν αληαγσληζκφο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιχηεξα γηα πνηνλ; Β. Γηα φινπο θαη γηα φια Γηα κέλα, γηα ζέλα, γηα ηνλ θαζέλα γηα νηηδήπνηε ππάξρεη ζηνλ θφζκν. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γηα ηνλ θαζέλα καο θαη γηα νηηδήπνηε ππάξρεη ζηνλ θφζκν... Μάιηζηα! Η ιέμε «θφζκνο», φκσο, φπσο ζα μέξεηε, ζεκαίλεη ζηνιίδη, θάηη πνπ πξνθαιεί αηζζεηηθή απφιαπζε κε ηελ νκνξθηά ηνπ θαη ηελ αξκνλία ηνπ. Αιιά ε αξκνλία, φπσο κφιηο πξηλ απφ ιίγν ζαο εμήγεζα, δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο αληηζέζεηο, αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. Ο Ηξάθιεηηνο, κάιηζηα, επηθξίλνληαο ηνλ κεξν, ηνλ κέγα πξνπάηνξά ζαο πνηεηή, πνπ επρφηαλ λα έιεηπε ε έξηδα, πξνρσξάεη αθφκε πεξηζζφηεξν ιέγνληαο φηη ρσξίο ηελ έξηδα φρη κφλν δελ ζα ππήξρε ε αξκνλία, αιιά νχηε ηα δψα ζα ππήξραλ, αθνχ ε χπαξμή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ θχιν, πνπ είλαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο θαη αληηκάρνληαη ην έλα κε ην άιιν. Γ. Γηαηί, ζα ππήξρακε εκείο, νη άλζξσπνη ρσξίο ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μελ ην ςάρλεηο Κη άιιεο πνιιέο θαηεγνξίεο φλησλ δελ ζα ππήξραλ ζηνλ θφζκν ρσξίο ηελ αληηπαξάζεζε, ηνλ αληαγσληζκφ ή ηελ ζχγθξνπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία πξνήιζαλ. «Σα πάληα», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, «δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έξηδα» θαη ζπληεξνχληαη απφ ηελ έξηδα. Η δσή καο θαη, γεληθφηεξα, ε θχζε κνηάδνπλ λα βξίζθνληαη ζε κία θαηάζηαζε δηαξθνχο αληαγσληζκνχ θαη ζπλερνχο αλειέεηνπ πνιέκνπ. Ο πφιεκνο ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ Ηξάθιεηην πην πάλσ θαη απφ ηνπο ζενχο. «Δίλαη», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, «παηέξαο ησλ πάλησλ θαη βαζηιηάο ησλ πάλησλ. Απφ ηελ κηα πιεπξά μερψξηζε ηνπο ζενχο θαη απφ ηελ άιιε ηνπο αλζξψπνπο. Άιινπο ηνπο έθαλε δνχινπο θαη άιινπο ειεχζεξνπο». Ο πφιεκνο, φπσο ε δηθαηνζχλε, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ζρέζεηο 18

19 κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ζεψλ, αιιά αλαθέξεηαη ζε φια ηα πξάγκαηα φρη κφλν ηα έκςπρα, αιιά θαη ηα άςπρα. Πέξα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο αλζξψπσλ θαη ζεψλ, ν πφιεκνο, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ, εθθξάδεη ηελ αληηπαξάζεζε, ηελ πάιε, ηελ έξηδα κεηαμχ φισλ ησλ πξαγκάησλ θαη φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ θφζκνπ. Α. Αλαξσηηέκαη ήζεια, μέξεηο, απφ πξηλ λα ζε ξσηήζσ, αιιά δελ κνπ ήηαλ εχθνιν λα δηαθφςσ ηελ ζπδήηεζε δελ ζπκάκαη γηα ηη πξάγκα κηινχζακε, αιιά αλ δελ ην πσ θηφιαο ζα ζθάζσ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Έια ιέγε, επηηέινπο, γηαηί ζα καο ζθάζεηο εζχ. Α. Να, αλαξσηηέκαη αλ έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο, φπσο ν Ηξάθιεηηνο, ζθνηεηλφο, ππεξφπηεο, εγσηζηήο, πνπ κηζνχζε ηνπο αλζξψπνπο θαη κηινχζε κε ηφζν ελζνπζηαζκφ γηα ηνλ πφιεκν, ζα κπνξνχζε λα έρεη θίινπο θαη ππνζηεξηθηέο. Δγψ ηνλ θαληάδνκαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ νη ζπκπνιίηεο ηνπ λα μεζεθψζεθαλ θαη λα ηνλ έζηεηιαλ ζην αλάζεκα θαη λα έθαςαλ ηα γξαθηά ηνπ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ μέξσ, δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο καξηπξίεο, γηα λα κπνξψ λα πσ ηη έγηλε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Τπάξρεη κφλν ε πιεξνθνξία πσο ν ίδηνο θξφληηζε πξηλ πεζάλεη ην βηβιίν ηνπ, φπνπ εμέζεηε ηηο απφςεηο ηνπ, λα ην αθηεξψζεη ζηελ ζεά Άξηεκε θαη λα απνζέζεη ζηνλ λαφ, ζηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Έθεζν. Α. Γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ φρινπ, πνπ ηφζν κηζνχζε, θαη ην θάςνπλ Β. Δγψ ιέσ κήπσο ην έθαλε απηφ, γηα λα δείμεη πσο φζα εμέζεηε ζην βηβιίν ηνπ δελ ήηαλ ηα ιφγηα ελφο ζλεηνχ, αιιά νη ζθέςεηο ελφο ζενχ. Άιισζηε, ην ρξεζκνεηδέο χθνο ηνπ, πνπ είλαη ζαλ λα κηιάεη ν άλαθηαο ηνπ καληείνπ ησλ Γειθψλ, ζπξψρλεη ην κπαιφ καο πξνο κηα ηέηνηα ππφζεζε. Γ. Μπνξεί, φκσο, απιά λα ζθέθηεθε φηη εθεί ζηνλ λαφ ηεο Αξηέκηδαο ήηαλ έλα αζθαιέο κέξνο γηα λα κείλεη θπιαγκέλν ην βηβιίν ηνπ γηα λα ην βξνπλ νη επφκελεο γεληέο, πνπ αιιηψο, θαζψο κε ηα ρξφληα νη ζπξκνί θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θφζκνπ αιιάδνπλ θαη νη άλζξσπνη μερλάλε, ζα κπνξνχζε λα θαηαζηξαθεί θαη λα ραζεί. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ια είλαη πηζαλά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο καξηπξίεο Μήπσο, φκσο, είλαη ψξα λα πεγαίλνκε; Γελ μέξσ ηη ψξα θιείλεη ε είζνδνο θέπηεζαη λα καο θιείζεη κέζα ν θχιαθαο. Γ. Ωξαία ζα θάλνκε παξέα ζηνλ καθαξίηε ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πάκε θαη ηα ιέκε πεξπαηψληαο ΣΔΛΟ 19

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Τζίνα Πολίηη. Ολοι είναι Ιδιοι: Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα