ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)"

Transcript

1 Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί ζθελήο έλα παγθάθη. Ο θαζεγεηήο κε ηνλ Α, ηνλ Β θαη ηνλ Γ βαδίδνπλ ζπδεηψληαο κεηά ηελ θεδεία ελφο απφ ηνπο θαηαμησκέλνπο πνηεηέο) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Α, λαη, παξά ηνλ έληνλν επηθνιπξηζκφ ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο πνιινί λένη πνηεηέο, φπσο εζείο, ηνλ βξίζθνπλ βαξεηφ, πιεθηηθφ θαη εθηφο επνρήο, ζα έιεγα πσο, ηειηθά: λαη, ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο πνηεηέο ηνπ ηφπνπ Αλ ζα κπνξνχζα λα ηνπ θαηακαξηπξήζσ θάηη, φρη ηφζν ζαλ πνηεηή φζν, γεληθφηεξα, ζαλ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ, ζα ήηαλ κηα ηδενινγηθή αζηάζεηα. Α. Ση ελλνείο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Με ηνλ καθαξίηε είρακε πάλσ θάησ ηελ ίδηα ειηθία, θαη ηδενινγηθά ηα ρλψηα καο ηαίξηαδαλ. Αλήθακε θαη νη δπν ζηελ ζπληεξεηηθή παξάηαμε. Με θαληαζηείο, βέβαηα, φηη είρακε θακηά έληνλε πνιηηηθή δξάζε. Δγψ ήκνπλ αθνζησκέλνο ζηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο κνπ θαη ηνπο θνηηεηέο κνπ, θη απηφο ζηελ πνίεζε θαη ην ππνπξγείν φπνπ δνχιεπε γηα ηα πξνο ην δελ. Απιψο, ήκαζηαλ βαζηά ζπκπαζνχληεο πξνο ηελ δεμηά Θεσξεηηθά. Απηφ θαη ηίπνηε παξαπάλσ πλαληηφκαζηαλ ηαθηηθά θαη ζην ζπίηη κνπ θαη ζην δηθφ ηνπ θαη αιινχ, θαη νη δπν καο, θαη καδί κε άιινπο πνηεηέο, θηινζνθνχληεο, επηζηήκνλεο, θαη θάλακε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ θηινζνθία, ηελ ηέρλε, ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε, ηελ πνιηηηθή, Θπκάκαη πνπ κηα θνξά πνπ είρα πάεη απξνεηδνπνίεηα ζην δηακέξηζκά ηνπ γηα Σψξα, λα πσ ηελ αιήζεηα, δελ ζπκάκαη γηα ηη ηνλ ήζεια Βξήθα ηελ πφξηα κηζάλνηρηε Τπέζεζα πσο ζα είρε πάεη θάπνπ εθεί γχξσ θαη φηη ζα γχξηδε ζχληνκα. Πεξλψληαο, φκσο, ζην ρνι δηαπίζησζα πσο ήηαλ κέζα. Δίδα πίζσ απφ ηελ ηδακέληα πφξηα πνπ ρψξηδε ην ρνι απφ ην γξαθείν ηνπ ηελ θηγνχξα ηνπ καδί κε πέληε-έμε άιια πξφζσπα λεαξνχο, απφ φζν κπφξεζα λα δηαθξίλσ. Ίζσο λα είρε αθήζεη ηελ πφξηα αλνηρηή, ζθέθηεθα, γηαηί πεξίκελαλ θάπνηνλ αθφκε. Σνλ άθνπγα λα κηιάεη θαη δελ πίζηεπα ζηα απηηά κνπ. Σνπο εμεγνχζε ηελ αιινηξίσζε, ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, ην φξακα ηεο εξγαηηθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο επηθξάηεζήο ηεο Απηφο ν βακκέλνο ζπληεξεηηθφο! Δίρε πξνζρσξήζεη ζην άιιν ζηξαηφπεδν, ινηπφλ; Ση ληξνπή! Ήζεια άξνλ-άξνλ λα εμαθαληζηψ. ηελ βηαζχλε κνπ λα θχγσ ζθφληαςα ζε έλα ηξαπεδάθη θη έξημα θάησ ην γπάιηλν αλζνδνρείν πνπ έζπαζε κε ζφξπβν. Έληξνκνο φηη θάπνηνο ηνπο παξαθνινπζνχζε άλνημε ηελ ηδακέληα πφξηα. «Δζχ;» κε ξψηεζε έθπιεθηνο. «Γελ ην πεξίκελα απηφ απφ ζέλα Σέηνην μεπνχιεκα», ηνπ είπα θαη βγήθα απφ ην πφξηα πξηλ πξνθηάζεη λα κνπ πεη ηίπνηε. Έθνςα θάζε επαθή καδί ηνπ. Σνλ ζπλάληεζα πάιη χζηεξα απφ κεξηθά ρξφληα ηπραία ζηνλ δξφκν Ήξζακε θάηζα κε θάηζα Γελ κπνξνχζα λα ηνλ απνθχγσ. Αληαιιάμακε δπν-ηξεηο θνπβέληεο ακήραλα, ρσξίο λα θνηηαρηνχκε ζηα κάηηα. Σνλ ραηξέηηζα ζην ηέινο θαη, θαζψο πήγα λα ηνλ πξνζπεξάζσ, κε έπηαζε απφ ην κπξάηζν, γηα λα κνπ πεη φηη είρε μαλαγπξίζεη εθεί φπνπ θαη νη δπν αλήθακε ηδενινγηθά. «Αιήζεηα; Πψο έηζη;» ηνλ 1

2 ξψηεζα. «Σα πάληα ξεη. Απηφ δελ έιεγε ν πλεπκαηηθφο ζνπ πξφγνλνο, ν Ηξάθιεηηνο;» κνπ απάληεζε ρακνγειψληαο. «Πνιχ θαιά έθαλεο πνπ γχξηζεο» ηνπ είπα. «Αιιά», ζπλέρηζα, «κελ είζαη θαη ηφζν ζίγνπξνο φηη ηα πάληα ξεη είλαη ηνπ Ηξάθιεηηνπ». Α. νβαξά ην ιεο; Αιήζεηα, ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ ην είπε ν Ηξάθιεηηνο; Μα, ε θξάζε «ηα πάληα ξεη» είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ, ηνλ έρνκε ηαπηίζεη πηα κε απηήλ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δγψ εθείλν πνπ μέξσ είλαη φηη απφ πνπζελά, απφ θακηά άκεζε θαη αμηφπηζηε καξηπξία δελ ζπλάγεηαη φηη ε θξάζε «ηα πάληα ξεη» είλαη ηνπ Ηξάθιεηηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηνπ ηελ απνδίδνπλ, είηε ηελ είπε πξάγκαηη είηε φρη, απεηθνλίδεη ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηα πξάγκαηα. ια ζην ζχκπαλ, ππνζηήξηδε, βξίζθνληαη ζε κηα αζηακάηεηε ξνή θαη αιιαγή. Γελ ππάξρεη, έιεγε, ηίπνηε άιιν παξά ην γίγλεζζαη, ε κεηαβνιή. Με γειηέζαη, πξνεηδνπνηνχζε ηνλ θαζέλα, αλ βιέπεηο ζηαζεξή γε παληνχ ζην σθεαλφ ηνπ γίγλεζζαη θαη ηνπ παξνδηθνχ, θηαίεη γηα ηνχην ε πεξηνξηζκέλε καηηά ζνπ θαη φρη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα. Γ. Γηα θνίηα, θίιε κνπ, πψο κηα απιή θξαζνχια, πνπ κπνξεί θηφιαο λα κελ ηελ έρεηο πεη θαλ, είλαη δπλαηφλ λα ζε θάλεη δηάζεκν ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο. Γεληέο θαη γεληέο δελ ζηακάηεζαλ λα ζπλδένπλ ηνλ Ηξάθιεηην κε ηελ θξάζε «ηα πάληα ξεη». ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα δελ ήηαλ κφλν ε θξάζε απηή, πνπ θαιψο ή θαθψο απνδίδνπλ ζηνλ Ηξάθιεηην, ράξε ζηελ νπνία θαζηεξψζεθε απηφο. Πέξα απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ πξαγκάησλ, πνπ δειψλεη ε πξφηαζε «ηα πάληα ξεη», θάηη αθφκε πνπ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ ηνπ Ηξάθιεηηνπ θαη εμαθνινπζεί λα γνεηεχεη φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηηο ζεσξίεο ηνπ είλαη ν ρξεζκνεηδήο θαη ειιεηπηηθφο θαη ηξφπνο πνπ κίιεζε. Β. Xξεζκνεηδήο! Διιεηπηηθφο! Μήπσο ζα κπνξνχζεο λα γίλεηο πην ζπγθεθξηκέλνο; Δζείο νη θηιφζνθνη, βξε παηδί κνπ, έρεηε ηελ ηάζε λα δπζθνιεχεηε ηα πξάγκαηα, αιιά ζα πξέπεη λα ζθέθηεζηε θαη καο ηνπο άιινπο ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιά, θαιά, αο ην αθήζνκε απηφ ην γλσζηφ ηξνπάξην φηη ε θηινζνθία είλαη αιιφθνηε θαη αθαηαιαβίζηηθε. Αλ θαη φπνηε ζπκβαίλεη απηφ, λα μέξεηε δελ θηαίεη ε θηινζνθία, αιιά νη θηιφζνθνη πνπ δελ εθθξάδνληαη θαιά. Ο Ηξάθιεηηνο, κηα θαη κηιάκε γη απηφλ, έιεγε: «θαθνί κάξηπξεο είλαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά γηα ηνπο αλζξψπνπο φηαλ έρνπλ ςπρέο πνπ δελ κηινχλ ηελ ζσζηή γιψζζα». Γελ πα λα δεηο ή λα αθνχζεηο θαη ην πην πξνθαλέο θη απιφ πξάγκα, αλ δελ ην δηαηππψζεηο θαιά, ην θάλεηο δπζλφεην θαη ην αθπξψλεηο αρξεζηεχνληαο, έηζη, ηελ φξαζή ζνπ θαη ηελ αθνή ζνπ. Καηάιαβεο; Σέινο πάλησλ Ση κε ξψηεζεο ; Β. Γηα ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν πνπ κηινχζε ν Ηξάθιεηηνο. Να ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Α, λαη Κνίηα, γηα ηνλ Ηξάθιεηην, ηα πξάγκαηα, ελψ κνηάδνπλ λα είλαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηείλνπλ λα γίλνπλ ην ίδην πξάγκα. Η αξρή θαη ην ηέινο, αο πνχκε, ζεκαίλνπλ δπν εθ δηακέηξνπ αληίζεηα πξάγκαηα. Έηζη δελ είλαη; Παξφια απηά, ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα ελφο θχθινπ ε αξρή θαη ην ηέινο ζπκπίπηνπλ. 2

3 Α. Μα, θαη ε αξξψζηηα θαη ε πγεία νξίδνληαη ζαλ δπν εληειψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαηαζηάζεηο. Αιιά παξφια απηά ε αξξψζηηα δελ είλαη πνπ θάλεη ηελ πγεία γιπθηά θαη θαιή; Β. Καη ε πείλα δελ θέξλεη ηνλ θνξεζκφ, παξά ην γεγνλφο φηη, αλ κνπ δεηήζεηο λα ζηα πεξηγξάςσ, ζα ηα νξίζσ ζαλ δχν εληειψο αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο θαηαζηάζεηο; Γ. Δπίζεο, αλ θαη ε θνχξαζε ζεκαίλεη ην αληίζεην απφ ηελ αλάπαπζε, εληνχηνηο ε θνχξαζε θέξλεη ηελ αλάπαπζε. Αθφκε, ζα κπνξνχζα λα πσ φηη θαη ε εγξήγνξζε θαη ν χπλνο, πνπ λνκίδνκε φηη είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο πξάγκαηα, είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην πξάγκα, γηαηί φηαλ αιιάδεη ην έλα γίλεηαη ην άιιν. Ο χπλνο, αιιάδνληαο, γίλεηαη εγξήγνξζε, θαη ε εγξήγνξζε, αιιάδνληαο, γίλεηαη χπλνο. σζηά; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βέβαηα. πσο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ δσή θαη ηνλ ζάλαην: ην έλα είλαη πξνέθηαζε ηνπ άιινπ. Θέινληαο αθξηβψο ν Ηξάθιεηηνο λα δείμεη ηνλ ζηελφ δεζκφ κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ, κεηαρεηξίδεηαη ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν έθθξαζεο, πνπ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο. Λέεη, ζπγθεθξηκέλα: «ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βίνο, δειαδή δσή, ε ρξήζε ηνπ είλαη ζάλαηνο». Γ. Καη θαιά, λφκηδε ν Ηξάθιεηηνο φηη έηζη ζα ηνλ θαηαιάβαηλε θαλείο; Δγψ, πάλησο, δελ θαηαιαβαίλσ γξη. Ση ζέιεη θαη κπιέθεη ζηελ κέζε ην ηφμν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ηγά κε βηάδεζαη. Αο θνηηάμνκε ηα πξάγκαηα πην πξνζεθηηθά αξρίδνληαο απφ ην ηέινο ηεο θξάζεο «ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βίνο, ε ρξήζε ηνπ είλαη ζάλαηνο», απφ απηφ πνπ ιέεη, δειαδή, φηη ε ρξήζε ηνπ ηφμνπ είλαη ζάλαηνο. Σν ηφμν ηφηε, ζηελ επνρή ηνπ επνρή ηνπ Ηξάθιεηηνπ, ην ρξεζηκνπνηνχζε θαλείο γηα λα επηθέξεη ηνλ ζάλαην ζε θάηη πνπ ζηφρεπε. Κη απηφ ην θάηη κπνξνχζε λα είλαη έλα δψν, πνπ θπλεγνχζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηξνθή ηνπ, ή κπνξνχζε λα είλαη ν ερζξφο ηνπ ζηελ κάρε πξνθεηκέλνπ λα γιηηψζεη απφ απηφλ ε θάζε πεξίπησζε, ν ζάλαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ ζάλαην ηνπ δψνπ είηε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ερζξνχ, ζπλέβαιε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην ηφμν γηα λα ζθνηψζεη. Έηζη, κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ ηφμνπ ν Ηξάθιεηηνο δείρλεη πψο δπν πξάγκαηα, ν ζάλαηνο θαη ε δσή, πνπ εκθαλίδνληαη ζηα κάηηα καο αληίζεηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο ην έλα εμαξηάηαη απφ ην άιιν. Α. Δληππσζηαθφ! Β. Ωξαία, σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ ηφμνπ, θαηαλνεηφλ Σν άιιν, φκσο, πνπ ιέεη φηη, δειαδή, ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη ε δσή δελ μέξσ, αιιά κνπ θαίλεηαη... άζρεην, θνπθφ πψο λα ζην πσ Απφ πνχ θη σο πνχ ην ηφμν είλαη ε δσή; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Έρεηο δίθην λα απνξείο. Αιιά, πξφζεμε ηα αξραία ειιεληθά ε δσή απνδίδεηαη κε ηελ ιέμε «βίνο». χκθσλνη; Γ. Μα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ιέμε «βίνο» γηα ηελ δσή. ηνπο λεφλπκθνπο δελ επρφκαζηε «βίνλ αλζφζπαξηνλ» ή γηα θάπνηνλ πνπ πέζαλε ζε βαζηά γεξάκαηα δελ ιέλε ζηνπο επηθεδείνπο «εμεκέηξεζε ηνλ βίνλ ηνπ ή γηα θάπνηνλ πνπ είρε κηα πεξηπεηεηψδε δσή δελ ιέγεηαη φηη είλαη «βίνο θαη πνιηηεία»; 3

4 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Κνίηα, ηψξα! Αλ ζηελ ιέμε «βίνο» αιιάμνκε ηνλ ηφλν θαη πνχκε «βηφο», ηφηε ε ιέμε απηή ζηα αξραία ειιεληθά πάληνηε, ε απνθηά κηαλ εληειψο άιιε ζεκαζία: ζεκαίλεη ην ηφμν. Γηαηππψλνληαο, ινηπφλ, ν Ηξάθιεηηνο ηελ πξφηαζε «ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βηφο» δελ ιέεη ηίπνηε άιιν παξά κηα ηαπηνινγία, φηη δειαδή ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη ηφμν, πνπ θαλείο δελ κπνξεί, βέβαηα, λα ακθηζβεηήζεη. (ζηνλ Γ) Μπνξεί; Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα αξλεζεί ηελ ηαπηνινγία, αο πνχκε, «έλα άζπξν ινπινχδη είλαη άζπξν» θαη λα ηζρπξηζηεί φηη έλα άζπξν ινπινχδη δελ είλαη άζπξν; Γ. Μα, αλ ην πεη απηφ, ζα ηνλ πεξάζνκε γηα ηξειφ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σέιεηα! Πξφζεμε ηψξα: βηφο βίνο, βίνο βηφο, βηφο βίνο Γπν ιέμεηο πνιχ-πνιχ θνληά ε κηα ζηελ άιιε, ηφζν θνληά, ψζηε αθνχγνληαο ηελ κηα λα πεγαίλεη απηφκαηα ν λνπο καο ζηελ άιιε. Έηζη δελ είλαη; Η ιέμε «βηφο», ινηπφλ, πνπ ζεκαίλεη ην ηφμν, ζπλεηξκηθά παξαπέκπεη ζηελ ιέμε «βίνο», ζηελ δσή. Με άιια ιφγηα, ιέγνληαο θαλείο ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βηφο, κπνξεί, ζπλεηδεηά ή αζχλεηδα, λα ζθεθηεί ακέζσο φηη ην φλνκα ηνπ ηφμνπ είλαη βίνο θαη λα ζπλδέζεη, έηζη, ην ηφμν κε ηελ δσή θαη, θαη επέθηαζε, κε ηνλ ζάλαην, αθνχ ε ρξήζε ηνπ ηφμνπ, φπσο εμήγεζα πξνεγνπκέλσο, παξαπέκπεη ζηνλ ζάλαην. πλεπψο, ην ηφμν γίλεηαη ν θξίθνο γηα λα ζπλδεζνχλ δπν πξάγκαηα, ε δσή θαη ν ζάλαηνο, πνπ θαίλνληαη κελ αληίζεηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην ίδην πξάγκα. Α. Πνιχ κπεξδεκέλα φια απηά, βξε παηδί κνπ. Θα ραλφηαλ, δειαδή, ν θφζκνο αλ ν Ηξάθιεηηνο καο ηα έιεγε ζηαξάηα, κε απιά ιφγηα, αληί λα ζπάκε ην θεθάιη καο λα κάζνκε ηη ζέιεη λα πεη κε ην ηφμν θαη ηελ ρξήζε ηνπ, κε ην βηφο θαη ην βίνο, κε ηελ δσή θαη ηνλ ζάλαην; Γηαηί φιν απηφ ην κπζηήξην κε ηηο ακθηζεκίεο θαη ηηο αζάθεηεο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γηφηη, αγαπεηέ κνπ, ε θχζε, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, αγαπάεη λα θξχβεηαη. Κη φηαλ ιέεη «θχζε» ν Ηξάθιεηηνο, φπσο θαη θάζε άιινο ηελ επνρή εθείλε, δελ αλαθέξεηαη απιψο ζηα δέληξα, ηα δψα, ηελ ζάιαζζα, ζε φια εθείλα, γεληθψο, πνπ ζπλζέηνπλ φ,ηη νλνκάδνκε εκείο ζήκεξα θπζηθφ θφζκν, αιιά ελλνεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ νπζία ηεο, ην θάζε πξάγκα πνπ ππάξρεη ζη αιήζεηα ηελ θχζε ηνπ θάζε πξάγκαηνο μερσξηζηά ή ηελ θχζε ηνπ θφζκνπ γεληθά. Σα πξάγκαηα, ινηπφλ, θαηά ηελ θχζε ηνπο δελ καο απνθαιχπηνληαη ζε φιν ηνπο ην βάζνο. Η βαζχηεξε θχζε ηνπο κέλεη πάληνηε θξπκκέλε έηζη, ψζηε κε θαλέλα ζχζηεκα θαη κε θακηά κέζνδν λα κελ κπνξεί λα απνθαιπθζεί απηή. Μφλν έκκεζα, κε ζεκάδηα είλαη δπλαηφλ λα ππαηληρζεί θαλείο ρσξίο λα θαλεξψζεη πιήξσο εθείλν πνπ κέλεη θξπκκέλν θη απνηειεί ην νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο χπαξμήο ηνπ. Ο ρξεζκσδφο, «ν άξρνληαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην καληείν ησλ Γειθψλ», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, «νχηε θαλεξψλεη νχηε απνθξχπηεη. Μφλν ζεκάδηα δίλεη». Αθνινπζψληαο, ινηπφλ, ην παξάδεηγκα ηνπ ρξεζκσδνχ, πνπ κέζα απφ ηνπο ρξεζκνχο ηνπ δίλεη κφλν ζεκάδηα γηα εθείλν, ην αιεζηλφ, πνπ κέλεη κνλίκσο θξπκκέλν, ν Ηξάθιεηηνο, φπνηε απνθαζίδεη λα κηιήζεη γηα ηελ βαζχηεξε αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ, κεηαρεηξίδεηαη επίζεο ρξεζκνεηδείο θξάζεηο, εθθξάζεηο πνπ κνηάδνπλ κε ρξεζκνχο, αθήλνληαο κέζα απφ εθεί λα θαλνχλ ζεκάδηα θαη ππαηληγκνί πνπ, ρσξίο λα καο απνθαιχπηνπλ πιήξσο νχηε θαη λα καο απνθξχπηνπλ ηειείσο ην βάζνο ησλ πξαγκάησλ, καο θαηεπζχλνπλ παξφια απηά πξνο απηφ. Α. πσο εκείο, νη πνηεηέο, δειαδή. ηελ πνίεζε πνηέ δελ δίλνκε έηνηκν ζην πηάην απηφ πνπ ζέινκε λα πνχκε. Σνχην, αλ ην θάλακε, ζα ήηαλ ε απνηπρία καο σο 4

5 πνηεηψλ. Σν κήλπκα πνπ ζέινκε λα απεπζχλνκε ην αθήλνκε λα πιαληέηαη κέζα απφ ακθηζεκίεο, κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο, ππαηληγκνχο θαη άιια ηέηνηα, κέζα απφ ζεκάδηα, φπσο ζα έιεγε ν Ηξάθιεηηνο, θαιψληαο ηνπο άιινπο, ηνπο αλαγλψζηεο καο ή ηνπο αθξναηέο καο, λα ην αλαδεηήζνπλ εθεί. Απηή, άιισζηε, είλαη θαη ε καγεία ηεο πνίεζεο: λα δείρλεη ηα κελχκαηά ηεο ρσξίο νχηε λα ηα θαλεξψλεη νχηε λα ηα θξχβεη. πσο ν Ηξάθιεηηνο πνπ είπεο Β. Δμ νπ, ίζσο, θαη ε γνεηεία πνπ άζθεη απηφο ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πξάγκαηη, κπνξεί ν Ηξάθιεηηνο λα κελ ήηαλ πνηεηήο κε ηελ ηερληθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, λα κελ έγξαςε δειαδή ζε κέηξν, ζε ζηίρνπο, αιιά, παξφια απηά, ράξε ζηνλ ρξεζκνεηδή θαη ειιεηπηηθφ ηξφπν πνπ εθθξάζηεθε, κίιεζε, αλ θαη ν ιφγνο ηνπ ήηαλ πεδφο, ζαλ πνηεηήο αζθψληαο αλάινγε γνεηεία ζε εθείλνπο πνπ ηνλ άθνπγαλ ή ηνλ δηάβαδαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ηνλ δηαβάδνπλ. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα κελ παξαιείςσ λα πσ φηη ε έιμε απηή πνπ άζθεζε κε ηνλ ιφγν ηνπ ν Ηξάθιεηηνο θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηνλ θξάηεζε δσληαλφ αλά ηνπο αηψλεο ζηελ κλήκε ησλ αλζξψπσλ, είρε θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ. Γ. Μπα, πψο απηφ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: πνηεο πιεξνθνξίεο έρνκε γηα ην έξγν ηνπ θαη, γεληθφηεξα, γηα ηελ δξάζε ηνπ, φπσο θαη γηα ησλ άιισλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ... Γ. Πξνζσθξαηηθνί Α, λαη απηνί πνπ ππήξμαλ πξηλ απφ ηνλ σθξάηε Α. Κη φρη απηνί κφλν, βέβαηα. Πέξα απφ ηνπο θηινζφθνπο πνπ έδεζαλ θαη έδξαζαλ πξηλ απφ ηνλ σθξάηε, ζηνπο πξνζσθξαηηθνχο πεξηιακβάλνληαη θαη άιινη ζχγρξνλνη κε ηνλ σθξάηε ή θαη νξηζκέλνη αθφκε πνπ έδεζαλ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ σθξάηε. Δθείλν πνπ ζπλδέεη φινπο απηνχο ηνπο ζηνραζηέο θαη καο θάλεη λα ηνπο βάδνκε ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ζηελ νκάδα ησλ πξνζσθξαηηθψλ, είλαη ν θνηλφο πξνβιεκαηηζκφο, ην γεγνλφο φηη κε ηηο ζεσξίεο ηνπο είραλ ηνλ ίδην ζηφρν: ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ. Να εμεγήζνπλ, δειαδή, πνηα είλαη ε αξρή ηνπ θφζκνπ, πνηα ε δνκή ηνπ, ηη ραξαθηεξίδεη ζπλνιηθά ηα πξάγκαηα πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ, θαη άιια ηέηνηα. Να, ν Γεκφθξηηνο, αο πνχκε, δελ έδεζε πξηλ απφ ηνλ σθξάηε, ήηαλ ζχγρξνλφο ηνπ, θαη κφινλ ηνχην, ζεσξείηαη πξνζσθξαηηθφο. Κη απηφ γηαηί, φπσο νη πξηλ απφ ηνλ σθξάηε θηιφζνθνη, αζρνιήζεθε θη απηφο κε ηελ έξεπλα ηνπ θφζκνπ, ππνζηεξίδνληαο, ζην πιαίζην ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο ηνπ, φηη ηα απινχζηεξα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα πιηθά πξάγκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν είλαη ηα άηνκα. Α. Κη ν σθξάηεο; Αλ νη πξνζσθξαηηθνί αζρνιήζεθαλ κε ηα δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ, κε ηη θαηαπηάζηεθε απηφο: κε πξάγκαηα πέξα θαη πάλσ απφ ηνλ θφζκν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ ρξεηάδεηαη λα παο ηφζν καθξηά. Ο σθξάηεο θνίηαμε λα δεη πψο πξέπεη λα δνχκε θαη γηαηί, λα εμεγήζεη ηη είλαη θαιφ γηα λα ην επηδηψθνπλ νη άλζξσπνη θαη ηη θαθφ γηα λα ην απνθεχγνπλ, λα εξεπλήζεη αλ φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη θαινί θαη πψο ζπκβαίλεη λα ράλεη θαλείο ηνλ δξφκν ηνλ ζσζηφ, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη ε αιήζεηα, πψο κπνξνχκε λα απνθηήζνκε έγθπξε γλψζε ησλ πξαγκάησλ 5

6 Β. Α, κάιηζηα. Αλ θαηάιαβα θαιά, ν σθξάηεο αζρνιήζεθε κε πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσλία φπνπ δνχκε, κε καο ηνπο ίδηνπο, κε ηνλ εαπηφ καο, θαη φρη κε ηελ θχζε έμσ απφ καο, κε ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, κε ην ζχκπαλ γχξσ καο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Γ. Καη ζπ ηη λνκίδεηο πσο είλαη πην ζπνπδαίν: ε έξεπλα πνπ έθαλαλ νη πξνζσθξαηηθνί γηα ηνλ θφζκν ή ε έξεπλα πνπ επηρείξεζε ν σθξάηεο γηα ηνλ άλζξσπν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Υκκ θέςνπ ην παηδί. ηελ αξρή καζαίλεη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ ηνπο γνλείο ηνπ, ηα αδέιθηα ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ, εμνηθεηψλεηαη κε ηα πξάγκαηα πνπ ην πεξηβάιινπλ κε πξάγκαηα δειαδή πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, φκσο, φζν πξνρσξάεη ζηελ δσή ηνπ θαη σξηκάδεη, ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ηνπ θαη ςάρλεη λα βξεη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο δσήο, πψο θαη αλ, θαη αξράο, αμίδεη λα δεη θαλείο, πνηνο είλαη ν ιφγνο ηεο παξνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν, αλ ππάξρεη επηπρία θαη πψο κπνξνχκε λα ηελ απνθηήζνκε, απφ πνχ εξρφκαζηε, ηη είκαζηε θαη πξνο ηα πνχ βαδίδνκε, ηη είλαη ν ζάλαηνο, ηη ν έξσηαο, ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ δεηήκαηα δειαδή πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ. Α. Θέιεηο λα πεηο πσο ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ σθξάηε απφ ην ζχκπαλ, κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ νη πξνζσθξαηηθνί, ζηνλ άλζξσπν είλαη πξντφλ σξηκφηεηαο. Απηφ δελ είλαη; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη, αιιά πξφζεμε, γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο. ηαλ ιέκε φηη ν Ηξάθιεηηνο θαη νη άιινη πξνζσθξαηηθνί επηθέληξσζαλ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο ζε δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ, δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ θαη ζηηγκέο πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ο Ηξάθιεηηνο ιέεη «εξεχλεζα ηνλ εαπηφ κνπ»! Ση άιιν κπνξεί λα ζεκαίλεη ε εμαγγειία ηνπ απηή παξά φηη έζθπςε κέζα ηνπ, γηα λα εμεηάζεη θαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε, θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ, θαη ηελ πίζηε ηνπ ζην ζεφ, θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ππάξρεη κέζα καο. Αλάκεζα ζηα ιφγηα ησλ πξνζσθξαηηθψλ, γεληθψο, ππάξρνπλ θαη εζηθά παξαγγέικαηα θαη πξνηξνπέο γηα ηελ απφθηεζε έγθπξεο γλψζεο θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη παξαηλέζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά καο θαη ζπκβνπιέο γηα ηα ζεία θαη άιια ηέηνηα. Κχξηα κέξηκλά ηνπο, παξφια απηά, παξέκελε ε δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ σθξάηε πνπ πξσηίζησο ελδηαθέξζεθε γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ηα δεηήκαηα ηνπ εαπηνχ καο, ρσξίο, σζηφζν, ηνχην λα ζεκαίλεη φηη θη απηφο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ήηαλ αδηάθνξνο γηα ην ηη ζπκβαίλεη έμσ απφ ηνλ ίδην ζηελ θχζε. ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ, ινηπφλ, γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ, ν Ηξάθιεηηνο είπε Γ. πγλψκε, αιιά πξηλ πξνρσξήζεηο ζην ηη είπε ν Ηξάθιεηηνο, ππάξρεη έλα δήηεκα γη απηφλ ην νπνίν έβαιεο πξνεγνπκέλσο θη έκεηλε ζηελ κέζε. Έιεγεο, λνκίδσ, γηα ηελ αξλεηηθή παξελέξγεηα ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πνπ είρε ε γνεηεία ηελ νπνία αζθεί ζηνπο κειεηεηέο ηνπ. Σν ζπκάζαη απηφ, πηζηεχσ, ε; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πψο, βέβαηα. Έρεηο δίθην Αιιά λα, παξαζπξζήθακε κε ηελ ζπδήηεζε, βιέπεηο Πνηέ δελ είλαη αξγά, φκσο Οη πιεξνθνξίεο, ινηπφλ, πνπ έρνκε γηα ην έξγν θαη ηελ δξάζε ησλ πξνζσθξαηηθψλ είλαη έκκεζεο θαη ιεηςέο. 6

7 Γλσξίδνκε πεξηζηαηηθά απφ ηελ δσή ηνπο θαη έρνκε θάπνηα ηδέα γηα ηηο απφςεηο ηνπο φρη απφ φζα νη ίδηνη αλαθέξνπλ, κηα θαη ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο έρνπλ ραζεί, αιιά απφ φ,ηη ιέλε γη απηνχο κεηαγελέζηεξνη ζπγγξαθείο θαη απφ απνζπάζκαηα ησλ έξγσλ ηνπο πνπ παξαζέηνπλ νη ζπγγξαθείο απηνί ζηα θείκελά ηνπο. Έηζη, κε έρνληαο ζηελ δηάζεζή ηνπο νη κειεηεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ νινθιεξσκέλα ηα έξγα ηνπο, πνιιέο θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο γηα ηνπο πξνζσθξαηηθνχο, λα ηηο ζπλδπάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ηηο εμεγήζνπλ, επηζηξαηεχνπλ ηελ θαληαζία ηνπο, ηελ ηδενινγία ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ησλ, ηηο εκκνλέο ηνπο... Β. Δλλνείο, δειαδή, φηη δηαβάδνληαο ηηο αλαιχζεηο θαη ηηο εξκελείεο ησλ απφςεσλ ησλ πξνζσθξαηηθψλ πνπ θάλνπλ νη ζρνιηαζηέο ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα είκαζηε θαζφινπ ζίγνπξνη πσο πξφθεηηαη γηα απηνχζηεο ηηο απφςεηο ησλ πξνζσθξαηηθψλ, κηα θαη, θαζψο δελ έρνπλ δηαζσζεί απηνχζηα ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο Γ. δελ έρνκε ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμνκε ηελ αμηνπηζηία ηνπο; Α. Οπφηε, δειαδή, ηη ζα έπξεπε λα θάλνκε: λα ζηακαηήζνκε λα αζρνινχκαζηε κε ηνλ Ηξάθιεηην θαη ηνπο πξνζσθξαηηθνχο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ρη, βέβαηα. Με μερλάο, φκσο, φηη καο ρσξίδνπλ πάλσ απφ 25 αηψλεο απφ ηελ επνρή ηνπο. Σεξάζηην, πξάγκαηη, ράζκα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην λα παο λα θαιχςεηο κηα ηφζν κεγάιε απφζηαζε είλαη έλα άθξσο επηθίλδπλν εγρείξεκα. Καη γηα λα ην θαιχςεηο, ρξεηάδεηαη ηφικε. Οθείινκε, σζηφζν, λα ην απνηνικήζνκε, ε. Κη ν θίλδπλνο, αο κε γειηφκαζηε, είλαη ηεξάζηηνο, κηα θαη δελ έρνκε ηίπνηε ζην ρέξη πνπ ζα καο δηεπθφιπλε ζην εγρείξεκά καο λα πιεζηάζνκε ηνπο παιαηνχο εθείλνπο πξνγφλνπο καο. Α. Άξα, θαιά θάλνπλ νη κειεηεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ θαη ηνικνχλ λα ηνπο εξεπλνχλ, έζησ θαη κε θίλδπλν, φπσο είπεο, λα παξαζπξζνχλ ζε απζαίξεηεο ππνζέζεηο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πξφζεμε, φκσο, ηφικε δελ ζεκαίλεη θαη απεξηζθεςία. Ο Αξηζηνηέιεο είρε πεη φηη νη αξεηέο, φπσο ε ηφικε ή ε αλδξεία, είλαη κεζφηεηεο αλάκεζα ζε δχν αθξφηεηεο. Σνικεξφο, αζθαιψο, δελ είλαη ν δεηιφο, εθείλνο δειαδή πνπ θξχβεηαη, νχηε, φκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά θη ν απεξίζθεπηνο, ν νπνίνο ζηα θαιά θαζνχκελα, ρσξίο θακηά πξνθχιαμε παίξλεη ην φπιν ηνπ θαη βγαίλεη ζηελ κέζε ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο θαη ζθνηψλεηαη. Σνικεξφο είλαη απηφο πνπ βξίζθεηαη θάπνπ ζηελ κέζε κεηαμχ ηνπ δεηινχ θαη ηνπ απεξίζθεπηνπ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, ε ηφικε λα εξεπλήζνκε ηνπο πξνζσθξαηηθνχο δελ καο θξαηάεη κελ ζησπεινχο θαη αδξαλείο απέλαληη ηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ πξέπεη θαη λα καο παξαζχξεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απζαηξεηνχκε φηαλ εξκελεχνκε ηα ιφγηα ηνπο. Καη είλαη αιήζεηα, νθείισ λα πσ, φηη ππάξρνπλ εγθξαηείο κειεηεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ, επηζηήκνλεο πνπ δελ παξαζχξζεθαλ εχθνια ζε αλππφζηαηεο εθδνρέο. Ο Ηξάθιεηηνο, παξφια απηά, πξέπεη λα μέξεηε, ήηαλ εθείλνο πνπ νη ζεσξίεο ηνπ δηαζηξεβιψζεθαλ φζν θαλελφο άιινπ πξνζσθξαηηθνχ. Β. Καη γηαηί απηφ; 7

8 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζηελ γνεηεία πνπ, φπσο ζαο είπα, αζθνχλ νη ηδέεο ηνπ κε ην αλαηξεπηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν πνπ ηηο δηαηχπσζε, κηα γνεηεία πνπ ήηαλ επφκελν λα πξνθαιέζεη θαη λα εμαθνινπζεί λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο εξεπλεηέο ησλ πξνζσθξαηηθψλ απμάλνληαο κνηξαία, έηζη, θαη ηνλ θίλδπλν παξεξκελείαο ησλ. ζν πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε θάηη, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν θίλδπλνο λα γίλνπλ ιάζε. Έηζη δελ είλαη; Αιιά θαη ε ίδηα ε γνεηεία πνπ αζθνχλ νη ηδέεο ηνπ Ηξάθιεηηνπ είλαη απφ ηελ θχζε ηεο επηθίλδπλε Μπνξεί λα ζε μεγειάζεη άκα επηρεηξήζεηο λα ηηο πξνζεγγίζεηο, παξαζχξνληάο ζε ζε απζαίξεηεο ππνζέζεηο. Γ: πσο, ζέιεηο λα πεηο, ζπκβαίλεη κε κηα γπλαίθα πνπ κε ηελ γνεηεία ηεο κπνξεί λα ζε παξαπιαλήζεη θαη λα ζε πάεη παξά ηελ ζέιεζή ζνπ φπνπ ζέιεη απηή ε κνηξαία γπλαίθα πνπ ιέλε ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Καη, δπζηπρψο, ππάξρνπλ νπθ νιίγεο πεξηπηψζεηο παξεξκελείαο ησλ ζεσξηψλ ηνπ Ηξάθιεηηνπ έηζη, ψζηε ην ηη πξαγκαηηθά είπε απηφο λα καο παξνπζηάδεηαη ηειείσο ζνιφ. Α. Απηφο, λνκίδσ, ν Ηξάθιεηηνο, λαη, απηφο δελ ήηαλ πνπ ηνλ είπαλ «ζθνηεηλφ»; Να ππνζέζσ, ινηπφλ, κήπσο ν ιφγνο πνπ ηνλ ραξαθηήξηζαλ έηζη ήηαλ, επεηδή νη ζεσξίεο ηνπ, ιφγσ ηνπ ρξεζκνεηδνχο ηξφπνπ δηαηχπσζεο ηνπο, κπεξδεχνπλ ηνπο εξκελεπηέο ηνπ θαη καδί κε απηνχο θαη εκάο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη απηφο κπνξεί, πξάγκαηη, λα είλαη έλαο ιφγνο γηα λα ηνλ πεη θαλείο ζθνηεηλφ. πσο κπνξεί, φκσο, θαη γη άιινπο ιφγνπο Δπεηδή, αο πνχκε, ν ησληθφο ιφγνο φπνπ έγξαςε Ηξάθιεηηνο είλαη απφ ηελ θχζε ηνπ δχζθνινο, ή επεηδή ηα ιφγηα ηνπ καο είλαη γλσζηά κφλν απφ ηα απνζπάζκαηα πνπ ζψζεθαλ θαη έηζη δελ κπνξνχκε λα έρνκε κηα απνδεδεηγκέλα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα φζα είπε, ή επεηδή ν ίδηνο ήζειε λα ηνλ θαηαιαβαίλνπλ κφλν νη ηθαλνί θαη νη λνπλερείο νη ιίγνη θαη εθιεθηνί, δειαδή. Γελ ηνλ ελδηέθεξε ν φρινο. Πεξηθξνλνχζε ηνλ θφζκν, απερζαλφηαλ ιαφ, απνζηξεθφηαλ ηνπο πνιινχο. Γηα κέλα, έιεγε, έλαο άλζξσπνο, φηαλ είλαη άξηζηνο, αμίδεη φζν ρηιηάδεο άιινη. Β: Γελ μέξσ πφζν ζπνπδαίνο θηιφζνθνο ήηαλ πνπ γηα λα γηα λα κηιάλε, βέβαηα, κε ηφζν ζαπκαζκφ θαη ηέηνην ζεβαζκφ γη απηφλ, ζα πξέπεη λα ήηαλ δελ ιέσ, αιιά ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γη απηφ, λα κελ έρεηο ηελ παξακηθξή ακθηβνιία. ηα απνζπάζκαηά ηνπ ηα ιηγνζηά πνπ έρνπλ δηαζσζεί απφ ην έξγν ηνπ, αλ ζθεθηείο φηη φια θη φια, απζεληηθά θαη κε, είλαη πεξίπνπ εθαηφ κηιάεη γηα ηελ θχζε, γηα ηνλ ζεφ, γηα ηνλ άλζξσπν, γηα ην αηψλην γίγλεζζαη ηνπ θφζκνπ, γηα ηελ αξκνλία ησλ αληηζέησλ, γηα ηνλ πφιεκν, γηα ηελ θσηά, γηα ηνλ ιφγν -ζρεδφλ γηα ηα πάληα. Β. Παξφια απηά, πέξα απφ ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αμία, ζαλ ραξαθηήξαο δελ μέξσ αιιά έηζη φπσο αθνχσ γη απηφλ απφ ηελ κηα φηη ήηαλ ζθνηεηλφο, απφ ηελ άιιε φηη απερζαλφηαλ ηνπο αλζξψπνπο, αλαξσηηέκαη ηη ζφη άλζξσπνο ήηαλ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ ζα έιεγα ν θαιχηεξνο ζηνλ θφζκν Γ. Ση πάεη λα πεη απηφ; 8

9 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Απφ πνχ λα αξρίζεη θαη πνχ λα ηειεηψζεη θαλείο... Πξψηα απφ φια ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ δελ απνζηξεθφηαλ απιψο ηνπο αλζξψπνπο, αιιά, ζα έιεγα, ηνπο κηζνχζε. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηνπ θαίλνληαλ αλφεηνη, φηη δελ μέξνπλ νχηε πψο λα αθνχλε νχηε πψο λα κηιήζνπλ, φηη ελψ αθνχλ πνπ ηνπο κηιάο κνηάδνπλ κε θνπθνχο, ζαλ λα κελ πεξλάεη κέζα ηνπο ιέμε απφ φζα ηνπο ιεο. Έηζη, ελψ είλαη παξφληεο θαη ηνπο βιέπεηο κπξνζηά ζνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνπζηάδνπλ. Σνπο αλζξψπνπο, έιεγε, πξέπεη λα ηνπο κεηαρεηξίδεζαη κε ηελ βία θαη ηνλ βνχξδνπια, ζαλ ηα δψα, πνπ νδεγνχληαη ζηελ βνζθή κε ρηππηέο. Α. Μα, θαιά ήηαλ ζηα ζσζηά ηνπ; Με απηά πνπ αθνχσ, κνπ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε κήπσο ν άλζξσπνο είρε πξφβιεκα ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ίζσο.. δελ μέξσ ηη λα ζνπ πσ Λέγαλε, πάλησο, πσο έπαζρε απφ κειαγρνιία, απφ έλα είδνο καληνθαηάζιηςεο, θαη πσο έηζη δηθαηνινγνχληαη νη αληηθάζεηο ηνπ θαη εμεγείηαη γηαηί άθεζε νξηζκέλα πξάγκαηα εκηηειή. Σνπ είραλ δψζεη κάιηζηα ην πξνζσλχκην «ν ζιηκκέλνο θηιφζνθνο». Α. Πάλησο, δελ θαληάδνκαη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο πνιινχο πνπ κνηάδνπλ κε δψα λα πεξηιάκβαλε θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ή κήπσο θάλσ ιάζνο; Γ. Αζηεηεχεζαη; Να ηνλ μπινθνπνχλ; Α. ρη αο αθήζνκε ηελ πιάθα Δγψ ην ιέσ απηφ, γηαηί πνιιέο θνξέο νη ζπνπδαίνη θαη νη ζνθνί ζπκπεξηθέξνληαη ιεο θαη είλαη ζενί, φηη είλαη απηνί κφλν θαη φινη νη άιινη είλαη ηνπ πεηακάηνπ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ ζα ην έιεγα πνηέ φηη ν Ηξάθιεηηνο ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζεφ. ζν αιαδψλ θη αλ ήηαλ, δελ ππήξμε ηφζν αθειήο, πνπ λα λνκίδεη φηη ήηαλ ζεφο. Μφλνλ νη ζενί, πίζηεπε, θαηέρνπλ ηελ ηέιεηα γλψζε, εκείο νη άλζξσπνη απιψο θπλεγάκε λα ηελ απνθηήζνπκε, κε ηνλ θίλδπλν πάληνηε λα απνηχρνκε ζηνλ ζηφρν καο απηφ. Καη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θπλεγάλε ηελ γλψζε ππνιφγηδε αζθαιψο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, φζν θαη αλ ηνλ μερψξηδε απφ ηνπο άιινπο. Γ. Μεηά ηνλ ζεφ, δειαδή, Ηξάθιεηηνο θαη θάησ απφ ηνλ Ηξάθιεηην νη ππφινηπνη. Ωξαία, πνιχ σξαία ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνίηα, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηνλ δηέθξηλε κηα έπαξζε, φηη είρε πνιχ κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ θαηαδέρηεθε λα επηζθεθηεί ηελ Αίγππην ή θάπνηα άιιε ρψξα ηεο Αλαηνιήο, φπσο ήηαλ ηνπ ζπξκνχ ηφηε λα πεγαίλνπλ νη δηαλννχκελνη, γηα λα αληιήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο. Αθφκε θαη φηαλ ηνλ θάιεζε ν Γαξείνο λα επηζθεθηεί ηελ Πεξζία, αξλήζεθε Οχηε θαη δέρηεθε λα γίλεη καζεηήο θαλελφο Κακάξσλε πνπ φζα έκαζε θαη πίζηεπε φηη, ηειηθά, έκαζε ηφζα πνιιά φζα θαλέλαο άιινο, ηα έκαζε κφλνο ηνπ. Απηφο ν αιαδνληθφο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, πηζαλφλ, λα νθεηιφηαλ ζηελ αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ηνπ. Λέγαλε πσο νη θαηαβνιέο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έθηαλαλ σο ηνλ παιηφ βαζηιηά ησλ Αζελαίσλ Κφδξν, πνπ θάπνηνο απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ ίδξπζε ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο ηελ απνηθία ηεο Δθέζνπ, φπνπ ν παηέξαο ηνπ έγηλε ν πξψηνο πνιίηεο θαη αξγφηεξα γελλήζεθε θη ν ίδηνο. Με κηα ηφζν βαξηά παξάδνζε ζηελ πιάηε ηνπ, φπσο θαηαιαβαίλεηο, ν Ηξάθιεηηνο ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη ηα αλψηαηα αμηψκαηα θαη 9

10 λα πεηχρεη ηηο χςηζηεο ηηκέο. Κη φκσο, αξλήζεθε λα θιεξνλνκήζεη ην βαζηιηθφ αμίσκα ηνπ παηέξα ηνπ, θαη ηα φπνηα πξνλφκηα είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ηα παξαρψξεζε ζηνλ αδειθφ ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα, δελ κπφξεζε λα απαιιαγεί απφ ηελ αίζζεζε ηεο ππεξνρήο ηνπ απέλαληη ζε φινπο ηνπο άιινπο. Ακθηζβήηεζε φρη κφλν ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή αμία αλαγλσξηζκέλσλ πνηεηψλ, φπσο ν κεξνο θαη ν Ηζίνδνο, θαη κεγάισλ ζηνραζηψλ, φπσο ν Ξελνθάλεο θαη ν Ππζαγφξαο. Γη απηνχο θαη γηα πνιινχο άιινπο ζχγρξνλνχο ηνπ θαη κε πίζηεπε φηη κπνξεί κελ λα δηέζεηαλ πνιιέο γλψζεηο, αιιά φηη δελ θαηείραλ ζνθία. «Η πνιπκάζεηα», έιεγε, «δελ δηδάζθεη ηελ ζνθία». Α. ε απηφ δελ λνκίδσ φηη είρε θαη άδηθν. Έρσ ζπλαληήζεη αλζξψπνπο πνπ μέξνπλ έλα ζσξφ πξάγκαηα, αιιά άκα ηνπο μχζεηο ιίγν, δελ ζα βξεηο ζρεδφλ ηίπνηε απφ θάησ. Η αιεζηλή ζνθία, πηζηεχσ, δελ είλαη λα θαηέρεηο πνιιέο γλψζεηο, αιιά λα πξνζπαζείο λα κπαίλεηο ζηελ νπζία ηνπ θάζε πξάγκαηνο θαη λα ην θαηαιάβεηο απφ κέζα. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ ζσζηά. Γη απηφ θαη ν Ηξάθιεηηνο, αλαγλσξίδνληαο ην αγαζφ ηεο ζνθίαο, ηεο αιεζηλήο ζνθίαο, πνπ καο επηηξέπεη λα ζηνρεχνκε ζηελ νπζία, ζηελ θχζε ησλ πξαγκάησλ, ππνζηήξηδε φηη ζα πξέπεη λα θαηαβάινκε θάζε πξνζπάζεηα λα ην δηαθπιάμνκε απφ ηηο θάζε ινγήο εχθνιεο πξνθιήζεηο: απφ ηελ βιαθεία ησλ αλζξψπσλ πνπ πείζνληαη απφ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ηνπ ιανχ θαη παίξλνπλ ηνλ φριν γηα δάζθαιν ηνπο, απφ ηελ επδαηκνλία θαη ηνλ ιηπφζαξθν πινχην πνπ απνθνηκίδεη, απφ ηηο ηηκέο θαη ηα αμηψκαηα, απφ φ,ηη λαλνπξίδεη ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζε έλαλ πλεπκαηηθφ ιήζαξγν θάλνληάο ηνπο ζθιάβνπο ηεο εμνπζίαο, απφ εθείλνπο πνπ αθνινπζνχλ ηελ παξάδνζε ζαλ ηα κσξά παηδηά, απφ φζνπο ξίρλνληαη ζηελ δεηζηδαηκνλία πνπ βαθηίδνπλ κε ην φλνκα «επζέβεηα». «Σν ζνθφλ», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, ελλνψληαο ηελ αιεζηλή ζνθία, «είλαη δηαρσξηζκέλν απφ φια». Α. Ξέξεηο, απηνχ ηνπ είδνπο ε θξηηηθή, ε αξλεηηθή θξηηηθή, φπσο ζα ηελ έιεγα, ην λα ιεο δειαδή γηα θάηη ηί δελ πξέπεη λα πηζηεχνκε θαη λα θάλνκε ή λα απαμηψλεηο ην θαζεηί δελ ιέσ εληάμεη έρεη κηα ρξεζηκφηεηα, αιιά δελ αξθεί. Γελ μέξεηο πφζν κε εθλεπξίδνπλ φινη εθείλνη νη ηχπνη πνπ θξίλνπλ ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα ρσξίο πνηέ λα ιέλε ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο. Έηζη, φκσο, ελψ θξίλνπλ ηνπο άιινπο, νη ίδηνη παξακέλνπλ ζην αππξφβιεην. Γελ κπνξεί λα ηνπο θξίλεη θαλέλαο, γηαηί δελ ιέλε ηίπνηε πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζηελ θξίζε ησλ άιισλ. Κη απηφ εγψ ην ζεσξψ άεζεο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ δηαθσλψ καδί ζνπ, αιιά δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζρέζε έρεη απηφ πνπ ιεο κε ηελ ζπδήηεζή καο γηα ηνλ Ηξάθιεηην. Α. Μα, φζε ψξα ζε αθνχσ ηψξα λα κηιάο γηα ηνλ Ηξάθιεηην, εθείλν πνπ θαηάιαβα γη απηφλ είλαη πσο ήηαλ έλαο γθξηληάξεο πνπ δελ έθαλε ηίπνηε άιιν απφ ην λα παξά λα καο ιέεη ηη δελ ζεσξνχζε ζσζηφ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: νβαξά; Α. νβαξφηαηα. Να γηα ηελ ζνθία ηη έιεγε; ηη δελ είλαη ην ίδην κε ηελ πνιπκάζεηα, φηη δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο θαη ηα αμηψκαηα, φηη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ δεηζηδαηκνλία θαη ηνλ φριν, φηη δελ πξέπεη λα ηελ κπεξδεχνκε κε ηελ επδαηκνλία θαη ηνλ πινχην, νχηε λα κελ ηελ εμηζψλνκε κε ηελ παξάδνζε Μπνξεί φια φζα 10

11 ιέεη ν Ηξάθιεηηνο γηα ην ηη δελ είλαη ε ζνθία λα πεη θάπνηνο φηη είλαη ζσζηά. Αιιά, δελ καο ιέεη ηη είλαη ζνθία. Β. Αιήζεηα, ν άλζξσπνο απηφο δελ είρε άπνςε; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνηνο ζνπ είπε φηη δελ είρε. Γ. Α, λαη; Πνηα; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σν εξψηεκά ζνπ κε ζπγρσξείο αιιά είλαη άζηνρν γηα λα κελ πσ αλφεην. Δίλαη ζαλ λα ζνπ έιεγα εγψ θάπνηα ζηηγκή έηζη ζηα μεθνχδνπλα «δείμε κνπ». Γείμε κνπ, ινηπφλ! Γ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σν ινγηθφ ζα ήηαλ λα ζε ξσηήζσ: ηη; Να κνπ δείμεηο, ηη; Πνην είλαη ην πην ςειφ δέληξν εδψ γχξσ; Πνηνο είλαη ν πην φκνξθνο ηάθνο; Πψο κπνξεί λα βγεη θαλείο έμσ απφ δσ; Πνχ είλαη ε αθεηεξία ησλ ιεσθνξείσλ; Θέισ λα πσ, δειαδή, φηη ε επηζπκία κνπ λα κνπ δείμεηο έρεη λφεκα εάλ δελ δηαηππψλεηαη έηζη γεληθψο θαη ανξίζησο, αιιά έρεη θάπνην ζεκείν αλαθνξάο. Σν ίδην, φπσο θαηαιαβαίλεηο, κπνξψ λα ζνπ πσ θαη γηα ην εξψηεκά ζνπ αλ ν Ηξάθιεηηνο είρε άπνςε, ζέζε. Άπνςε γηα πνην πξάγκα; Β. Αο πνχκε, γηα ηνλ θφζκν, κηα θαη, φπσο είπεο, εθείλν πνπ απαζρνινχζε ηνπο πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο, ζηνπο νπνίνπο αλήθε θαη ν Ηξάθιεηηνο, ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ. Πνην, ινηπφλ, είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ; Δίρε άπνςε επ απηνχ ν Ηξάθιεηηνο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αζθαιψο θαη είρε. Γε ην είπακε πξνεγνπκέλσο, φηαλ θάλακε νιφθιεξε θνπβέληα γηα ηελ θξάζε «ηα πάληα ξεη» πνπ ηνπ απνδίδεηαη; Η αέλαε ξνή φισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν. Απηφ είλαη, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ. Οηηδήπνηε παξαηεξνχκε ηψξα λα έρεη κηαλ νξηζκέλε κνξθή είηε κεηαηξέπεηαη απφηνκα ζε θάηη άιιν είηε ζηγά-ζηγά, θαηά ηξφπνλ αλεπαίζζεην, ρσξίο λα ην θαηαιάβνκε, αιιάδεη παίξλνληαο κηαλ άιιε κνξθή, γηα λα κεηαβιεζεί πάιη, ζηελ ζπλέρεηα, ζε κηαλ άιιε κνξθή θαη κεηά πάιη ζε κηαλ άιιε κνξθή, θαη νχησ θαζεμήο, δίρσο ηειεησκφ. Σίπνηε κα ηίπνηε ζηνλ θφζκν δελ κέλεη ζηαζεξφ θαη αλαιινίσην. «Γελ κπνξείο λα κπεηο δπν θνξέο ζην ίδην πνηάκη», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο ζέινληαο λα δείμεη παξαζηαηηθά ηελ ζπλερή θαη αδηάθνπε κεηαβιεηφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θφζκν. Γ. Μα πψο; Δγψ κπνξψ λα βάισ ηψξα ην πφδη κνπ κέζα ζην λεξφ θαζψο ηξέρεη θαη χζηεξα απφ έλα ιεπηφ λα ην μαλαβάισ. Ση κνπ ιεο ηψξα; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δίδεο; Δίπεο «θαζψο ηξέρεη» ην λεξφ. Σνχην ζεκαίλεη φηη, φηαλ βάιεηο γηα δεχηεξε θνξά ην πφδη ζνπ ζην πνηάκη, ην λεξφ πνπ ππήξρε ζην πνηάκη φηαλ έβαιεο εθεί ηελ πξψηε θνξά ην πφδη ζνπ, θαζψο ηξέρεη, έρεη ήδε θχγεη θαη ζηελ ζέζε ηνπ έρεη έιζεη άιιν λεξφ. Άξα, βάδνληαο δπν θνξέο ην πφδη ζνπ ζην πνηάκη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ην βάδεηο ζην ίδην πνηάκη. πσο, επεηδή θάζε πξσί πνπ βγαίλεη ν ήιηνο ζεκαηνδνηεί θαη κηα λέα αλαηνιή, θάζε κέξα, φζν θη αλ θαίλεηαη ίδηα 11

12 κε ηελ πξνεγνχκελε, είλαη κηα θαηλνχξηα, κηα αιιηψηηθε, δηαθνξεηηθή κέξα. «Κάζε κέξα είλαη θαη έλαο θαηλνχξηνο ήιηνο», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο. Σα πξάγκαηα, θαζψο αιιάδνπλ, κεηαπίπηνπλ ζπλερψο ην θαζέλα ηνπο ζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Β. Αλαξσηηέκαη ηη κπνξεί λα εμππεξεηεί ε αηέιεησηε απηή κεηαβνιή ησλ πξαγκάησλ, ε αζηακάηεηε κεηάπησζή ηνπο ζε θάηη άιιν απφ απηφ πνπ είλαη. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα, ηελ εμέιημε ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ. Αλ ηίπνηε δελ άιιαδε, ηφηε ν θφζκνο ζα ήηαλ φπσο φηαλ πξσηνδεκηνπξγήζεθε. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ ζα είρε θαλ δεκηνπξγεζεί, αθνχ ε δεκηνπξγία απαηηεί ηελ κεηαβνιή απφ θάηη πνπ δελ ππάξρεη ηψξα ζε θάηη πνπ κεηά παίξλεη ζάξθα θαη νζηά. Καη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ θχζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηζρχεη θαη ζηελ ζθέςε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Αλ δελ κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε ηίπνηε δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ ζθεθηήθακε ζηελ αξρή ηεο δσήο καο, ζα είρακε παξακείλεη απφ άπνςε πλεπκαηηθήο σξηκφηεηαο λήπηα. Γελ ζα είρακε θαζφινπ ζθέςεηο, αθνχ θαη ε εκθάληζε ηεο πξψηεο ζθέςεο πξνυπνζέηεη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ αλππαξμία ηεο ζθέςεο ζηελ εκθάληζε ηεο πξψηεο ζθέςεο. Η ηδέα φηη ηφζν ε θχζε φζν θαη ε ζθέςε δελ κέλνπλ αθίλεηεο αιιά εμειίζζνληαη δηαξθψο κέζα απφ κεηαπηψζεηο θαη κεηαβνιέο, ζηελ θηινζνθία έιαβε αξγφηεξα ηδηαίηεξε νλνκαζία. Σελ είπαλ: «δηαιεθηηθή». Οη θαηαβνιέο ηεο δηαιεθηηθήο, ινηπφλ, πνπ αξγφηεξα άιινη θηιφζνθνη, φπσο ν Πιάησλ, ν Υέγθει θαη ν Μαξμ, επεμεξγάζηεθαλ θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο, βξίζθνληαη ζηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ γηα ηνλ θφζκν. Γ. Βιέπσ φηη ν Ηξάθιεηηνο κε ηελ ζθέςε ηνπ επεξέαζε ζεκαληηθνχο θηινζφθνπο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηα λεφηεξα ρξφληα ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καη φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ δηαιεθηηθή, πνπ αλέθεξα, αιιά θαη αλαθνξηθά πξνο άιια δεηήκαηα. Να, νη ζησηθνί, κηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο καθξνβηφηεξεο θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο αξραηφηεηαο, πηνζέηεζαλ ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηνλ ζεφ, ηνλ ιφγν θαη ηελ θσηηά. Β. Παξφιν πνπ έπξεπε λα θηχζεη θαλείο αίκα γηα λα θαηαιάβεη ηη έιεγε, ε. Α: Δίρα δηαβάζεη θάπνπ πσο θάπνηε ν κεγάινο ηξαγηθφο πνηεηήο καο Δπξηπίδεο έδσζε ζηνλ σθξάηε έλα αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ηξάθιεηηνπ θαη φηη φηαλ, χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ, ζπλάληεζε πάιη ηνλ σθξάηε θαη ηνλ ξψηεζε πψο ηνπ θάλεθε, απηφο απάληεζε φηη φζν θαηάιαβε ήηαλ εμαηξεηηθφ θαη ην ίδην ππέζεζε φηη ζα ήηαλ θαη ην ππφινηπν πνπ δελ θαηάιαβε, γηα λα θαηαιήμεη ιέγνληαο φηη, γηα λα θηάζεη θαλείο ζην βάζνο ηνπ βηβιίνπ ζα έπξεπε λα είλαη δχηεο απφ ηελ Γήιν ην λεζί, αλ μέξσ θαιά, πνπ έβγαδε ηνπο θαιχηεξνπο δχηεο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σν γεγνλφο, βέβαηα, φηη ν Ηξάθιεηηνο επεξέαζε πνιινχο αξραίνπο θηινζφθνπο χζηεξα απφ απηφλ δελ ζεκαίλεη φηη νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπιάρηζηνλ, πνπ ηνλ ζαχκαδαλ κάιηζηα, δελ ηνλ έθξηλαλ θηφιαο γηα ηηο απφςεηο ηνπ. Οη Έιιελεο, λα μέξεηε, δελ ήηαλ ζαλ ζνθνχο ηνπο Αλαηνιήο, φπσο ν Κνλθνχθηνο ή ν Βνχδαο, αο πνχκε, πνπ θάπνηα ζηηγκή απνθάζηδαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ θνηλσλία φπνπ δνχζαλ, πξνθεηκέλνπ λα πάλε λα κείλνπλ γηα δεθαεηίεο ζε θάπνην εξεκηθφ ηφπν θαη λα δηαινγηζηνχλ εθεί κφλνη ηνπο, γηα λα γπξίζνπλ μαλά ζηελ θνηλσλία ηνπο θαη λα δηδάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο ηηο ζεσξίεο πνπ είραλ ζθεθηεί θαηά ηνλ θαηξφ ηεο πιήξνπο 12

13 απνκφλσζήο ησλ. Οη Έιιελεο είραλ ηελ ζπλήζεηα λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα θξίλνπλ θαη λα ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ν έλαο ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. Μάιηζηα, δελ ήηαλ ζπάληεο νη θνξέο πνπ νη πην απζηεξνί θξηηέο θηαζκέλσλ ζνθψλ ήηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηνπο. Έηζη, ν Αλαμίκαλδξνο ακθηζβήηεζε ηελ ζεσξία ηνπ δαζθάινπ ηνπ Θαιή φηη ε αξρή ηνπ θφζκνπ είλαη ην λεξφ, θη αο ήηαλ έλαο απφ ηνπο επηά ζνθνχο ηεο αξραηφηεηαο, ν Αξηζηνηέιεο, πνπ δηαηέιεζε καζεηήο ηνπ Πιάησλνο ζρεδφλ 20 ρξφληα, απέξξηςε ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ δαζθάινπ ηνπ πξνηείλνληαο ζηελ ζέζε ηνπ έλα δηθφ ηνπ. Σν ίδην έγηλε θαη κε ηνλ Ηξάθιεηην. Γ. Ση, ηνλ ακθηζβήηεζε θη απηφλ θάπνηνο καζεηήο ηνπ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο. Ο καζεηήο ηνπ Κξαηχινο επηζήκαλε ηελ αδπλακία ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ αέλαε κεηαβνιή ησλ πάλησλ; Β. Πψο, δειαδή; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αο πάξνκε ηελ πξφηαζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» Σελ ψξα πνπ πξνθέξσ ηηο δπν ιέμεηο «ην-ρηφλη» ε πξφηαζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» έρεη έλα νξηζκέλν λφεκα. Έηζη; Γ. Πξνθαλψο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ηελ ζπλέρεηα, φκσο, φηαλ πξνθέξσ ηελ ιέμε «είλαη», ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ βάζεη ηεο νπνίαο ηα πάληα ηελ θάζε ζηηγκή κεηαβάιινληαη, ζα πξέπεη ην λφεκα ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» λα έρεη αιιάμεη. Καη φηαλ κεηά εθθέξσ ηελ ιέμε «ιεπθφ», ην λφεκα ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» ζα πξέπεη πάιη λα έρεη αιιάμεη. Έηζη, κέρξη λα νινθιεξψζσ ηελ εθθνξά ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ», απηή έρεη απνθηήζεη ηξία δηαθνξεηηθά λνήκαηα. Β. Καη ινηπφλ; Α. Ση θαη ινηπφλ; Σν εξψηεκα είλαη: πνην ηφηε, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ, είλαη ην λφεκα ηεο θξάζεο «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ»: εθείλν πνπ είρε ζηελ αξρή φηαλ άξζξσζε ηηο ιέμεηο «ην-ρηφλη», εθείλν πνπ έιαβε ζηελ ζπλέρεηα φηαλ εμέθεξε ηελ ιέμε «είλαη» ή εθείλν πνπ απέθηεζε θαηφπηλ φηαλ δηαηχπσζε ηελ ιέμε «ρηφλη»; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καη ην πξάγκα, μέξεηο, πεξηπιέθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλ ζθεθηνχκε φηη ηελ θξάζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» πνπ δηαηχπσζα κπνξνχλ λα ηελ εθθέξνπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ζε εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε θξάζε «Σν ρηφλη είλαη ιεπθφ» κπνξεί λα έρεη εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθά λνήκαηα. Η ίδηα δπζθνιία ππάξρεη θαη ζε θάζε άιιε θξάζε. Α. Μα, αλ έρεη έηζη ην πξάγκα, είλαη αδχλαηνλ, βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Ηξάθιεηηνπ γηα ηελ αέλαε κεηαβνιή ησλ πάλησλ, λα πξνζδηνξηζηεί ην λφεκα κηαο θξάζεο. Κη αλ είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ην λφεκα ηεο θάζε θξάζεο, ηφηε νιφθιεξε ε γιψζζα καο, πνπ απνηειείηαη απφ θξάζεηο, ζα ήηαλ αδχλαηε. Κη αλ είλαη αδχλαηε ε γιψζζα, ηφηε είλαη αδχλαηε θαη ε ζθέςε, αθνχ ε ζθέςε αλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ γιψζζα, φπσο ιέλε νξηζκέλνη, νπσζδήπνηε ππάξρεη, φπσο ηζρπξίδνληαη άιινη, κέζσ ηεο γιψζζαο 13

14 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο, φπσο ην ιεο. Β. Δγψ ζα έιεγα πσο ην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ είλαη γεληθφηεξν, μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο γιψζζαο. θέπηνκαη, δειαδή, αλ κπνξεί λα αληέμεη ε θχζε ζηελ αδηάθνπε κεηαβνιή ησλ πξαγκάησλ, πνπ έιεγε ν Ηξάθιεηηνο. Καη ην ιέσ απηφ παίξλνληαο ζαλ παξάδεηγκα ηνλ εαπηφ κνπ. ηαλ ηξέρσ, νπφηε ν νξγαληζκφο κνπ ππφθεηηαη ζε ζπλερείο θαη αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο, θαζψο ηα πφδηα κνπ θαη ηα ρέξηα κνπ αιιάδνπλ ζέζε, ην ζηήζνο κνπ αλεβνθαηεβαίλεη, νη κπο κνπ ζπζπψληαη, θάπνηα ζηηγκή ληψζσ ηελ αλάγθε λα ζηακαηήζσ έρνληαο ηελ εληχπσζε φηη, αλ δελ ην θάλσ, ζα πέζσ θάησ μεξφο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ηξέρεη ζπλέρεηα, νχηε θαλ απιψο λα θηλείηαη ζπλέρεηα. Γη απηφ, φινη καο θαηά δηαζηήκαηα φρη κηθξά μεθνπξαδφκαζηε, είηε κε ην λα θαζφκαζηε είηε κε ην λα θνηκφκαζηε. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη, αιιά κεηά, αθνχ μεθνπξαζηνχκε αθνχ ζεθσζνχκε είηε απφ εθεί πνπ θαζφκαζηε είηε απφ ηνλ χπλν ζπλερίδνκε θαη πάιη λα θηλνχκαζηε ή λα ηξέρνκε. Η παχζε απηή ηειηθά δελ είλαη παξά κηα απιή παξέλζεζε Γ. Παχζε; Παξέλζεζε; Καη πψο νξίδνληαη νη παξελζέζεηο; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Υάξε ζηελ ζνθία, κε ηελ νπνία καο εθνδίαζε ε θχζε. Γηαηί απηφ είλαη θάηη πνπ δελ ην επηλνήζακε θάπνηα ζηηγκή κφλνη καο, αιιά ην θνπβαιάκε κέζα καο εμ αξρήο, απφ ηελ είζνδφ καο ζηελ δσή. Υάξε, ινηπφλ, ζηελ ζνθία πνπ καο πξνίθηζε ε θχζε, μέξνκε, φηαλ θηλνχκαζηε ή φηαλ ηξέρνκε, πφηε λα ζηακαηήζνκε, γηα λα ζπλερίζνκε θαηφπηλ λα θηλνχκαζηε θαη λα ηξέρνκε, πφηε λα δηαθφςνκε πάιη, γηα λα μαλαξρίζνκε χζηεξα λα θηλνχκαζηε θαη λα ηξέρνκε, θαη νχησ θαζεμήο. Απηφ, φκσο, πνπ βιέπνκε πσο ζπκβαίλεη ζε έλα θνκκάηη ηνπ ζψκαηνο ηεο θχζεο, ζε καο ζπγθεθξηκέλα ηνπο αλζξψπνπο ην λα βάδεη, δειαδή, θαζέλαο καο έλα φξην, κηα αλάπαπια ζηελ κεηαβνιή ζηελ νπνία ππφθεηηαη είηε θηλνχκελνο είηε ηξέρνληαο, πξνθεηκέλνπ, έηζη, λα ζπληεξεζεί ε κεηαβνιή πνπ ζπληειεί ζηελ εμέιημή ηνπ, ν Ηξάθιεηηνο ππνζηήξημε, αλ θαηάιαβα θαιά, φηη ε θχζε ζα ην ζθέθηεθε γηα νιφθιεξν ην ζψκα ηεο, γηα θάζε πηπρή ηνπ ζχκπαληνο. Α. Αληηιακβάλνκαη φηη, αλ ν άλζξσπνο μέξεη λα βάδεη πξνζσξηλά έλα φξην ζηελ θίλεζή ηνπ γηα λα ζπλερίζεη έπεηηα λα θηλείηαη πάιη, ην μέξεη επεηδή δηαζέηεη θξίζε, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα απνθαζίδεη πφηε λα ζηακαηάεη θαη πφηε λα μαλαξρίδεη λα θηλείηαη νχησο, ψζηε λα κελ πάςεη λα εμειίζζεηαη. Μπνξνχκε, φκσο, λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ηα ππφινηπα πξάγκαηα ζηελ θχζε; ηη ππάξρεη θάπνηα δχλακε πνπ ξπζκίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο έηζη, πνπ λα κελ ζηακαηνχλ λα εμειίζζνληαη; Α. Πνιχ σξαία εξψηεζε! Πξάγκαηη, ν Ηξάθιεηηνο ηζρπξίζηεθε φηη πέξα απφ ην αέλαν γίγλεζζαη ζηνλ θφζκν, πίζσ απφ ηελ αδηάθνπε αιιαγή ησλ πξαγκάησλ ζηελ θχζε ππάξρεη πάληνηε θαη ζηαζεξά κηα ξπζκηζηηθή αξρή: ν ιφγνο, πνπ θαζνξίδεη πφηε, πψο θαη πξνο ηα πνχ ζα θαηεπζπλζεί ε κεηαβνιή ηνπ θάζε πξάγκαηνο. Ο πάγνο, γηα παξάδεηγκα, πνπ ιηψλεη, ράξε ζηνλ ιφγν πνπ ππάξρεη ζηελ θχζε κεηακνξθψλεηαη ζε λεξφ αθνινπζψληαο κηα νξηζκέλε δηαδηθαζία απφςπμεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ κεδέλ βαζκνχο Κειζίνπ, ρσξίο πξνζέμηε! λα κπνξεί λα γίλεη ηίπνηε άιιν παξεθηφο απφ λεξφ. ια ηα πξάγκαηα ζην ζχκπαλ αιιάδνπλ θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ ιφγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αέλαε κεηαβνιή ζηνλ θφζκν είλαη ζε θάζε 14

15 πεξίπησζε πξνθαζνξηζκέλε θαη πξνβιέςηκε. Δίλαη εθ ησλ πξνηέξσλ βέβαην φηη ε θάκπηα ζα κεηακνξθσζεί ζε ρξπζαιίδα θαη φηη πνηέ δελ ζα γίλεη πεξηζηέξη ή αξνπξαίνο. Έηζη, δελ είλαη; Πξέπεη λα ζνπ πσ δε αθφκε φηη ε απεξηφξηζηε θαη απφιπηε δχλακε ηνπ ιφγνπ λα θαηεπζχλεη ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ φπνηε, φπνπ θαη φπσο απηφο θξίλεη νδήγεζε ηνλ Ηξάθιεηην λα ηαπηίζεη ηνλ ιφγν κε ηνλ ζεφ. Γ. Απηφ πάεη λα πεη πσο ν Ηξάθιεηηνο ήηαλ ζενζεβήο; ζξήζθνο; Α Ναη, αιιά κε θαληαζηείο πσο πίζηεπε φπσο έλαο κνπζνπικάλνο ή έλαο ρξηζηηαλφο ζε θάπνηνλ ππεξβαηηθφ ζεφ, ζε έλαλ ζεφ πνπ βξίζθεηαη θάπνπ ζηνλ νπξαλφ. Ο Ηξάθιεηηνο, φπσο είπε ν Αξηζηνηέιεο, ήηαλ απφ ηνπο θηινζφθνπο εθείλνπο πνπ έςαμαλ γηα κηα αξρή πνπ λα είλαη πιηθή. πγθεθξηκέλα, ν Ηξάθιεηηνο ζθέθηεθε φηη ν ζεφο, κε ηνλ νπνίν ηαχηηζε ηνλ ιφγν, είλαη έλα πιηθφ ζπζηαηηθφ πνπ δηαπεξλάεη ην θάζε πξάγκα ζηελ θχζε θαη θαηεπζχλεη ηηο αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο ηνπ. Γ. Καη πνην είλαη ην πιηθφ απηφ ζηνηρείν; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Η θσηηά. Β. Η θσηηά; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη, ε θσηηά, ην ππξ. Σα πάληα, ιέεη ν Ηξάθιεηηνο κε ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη, ηα θαηεπζχλεη ν θεξαπλφο Καη ιέγνληαο θεξαπλφ καο θαιεί λα ελλννχκε ην αίσλην ππξ. Άξα φια ζηνλ θφζκν, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, δηέπνληαη απφ ηελ θσηηά. Η θσηηά έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη ν ζεφο, ε αξρή πνπ θαηεπζχλεη θάζε κεηαβνιή ζηνλ θφζκν. Πξψηα απφ φια είλαη έλα απφ ηα ηέζζαξα πξσηαξρηθά θαη θνξπθαία ζηνηρεία ηεο θχζεο ην λεξφ, ηελ γε, ηνλ αέξα θαη ηελ θσηηά απφ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε, πξνήιζαλ ηα πάληα θαη ζπληίζεηαη ην θάζε πξάγκα. Έπεηηα, ε κεηαβνιή πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ ρσξίο ηελ νπνία δελ ζα είρε δεκηνπξγεζεί ν θφζκνο θαη θπζηθά δελ ζα ππήξρε παξνπζηάδεηαη αλάγιπθα ζηελ θσηηά. Γελ έρεηο παξά λα δεηο ην θεξάθη φπνπ ε θιφγα ηξεκνπαίδεη πεγαίλνληαο κηα πάλσ, κηα θάησ θαη δελ κέλεη πνηέ ε ίδηα, ή ηελ ππξθαγηά πνπ, φηαλ μεζπάεη, ζαξψλεη ηα πάληα ζην δηάβα ηεο. Η θσηηά, ινηπφλ, απφ ηελ κηα πιεπξά κεηακνξθψλεηαη ε ίδηα ζπλερψο θαη απφ ηελ άιιε έρεη ηελ δχλακε λα αιιάμεη απφ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε ηα πάληα κεηαηξέπνληάο ηα αθφκε θαη ζε ζηάρηε. Γ. Μάιηζηα, θαηάιαβα. Η πνξεία ηνπ θφζκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θσηηά, ηνλ ιφγν, ηνλ ζεφ. σζηά; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αιιά πξφζεμε, ε θσηηά ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, γηα λα κείλεη αηψληα δσληαλή, θαη λα ζπλερίζεη λα θαηεπζχλεη ηα πξάγκαηα, αζθψληαο έηζη ηνλ δεκηνπξγηθφ θαη ξπζκηζηηηθφ ξφιν ηνπ ζενχ ζηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα αλάβεη κε κέηξν θαη λα ζβήλεη κε κέηξν. Α. Απηφ είλαη απηνλφεην. Γηαηί αλ ε θσηηά δξνχζε αλεμέιεγθηα ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζα έθαηγε ηα πάληα θαη, ζην ηέινο, κε έρνληαο λα θάςεη ηίπνηε, ζα έζβελε θαη ε ίδηα. Η απφιπηε θαηαζηξνθή! 15

16 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Άξα, ν θφζκνο, γηα λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ, γηα λα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη, ρξεηάδεηαη κηα δχλακε πνπ ζα επηβάιιεη ην κέηξν ζηελ θσηηά, αιιά θαη ζε θάζε άιιν πξάγκα. Γηαηί είλαη ζαθέο φηη ζε θάζε πξάγκα, γηα λα ζπληεξεζεί θαη λα κελ δηαιπζεί απηφ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην κέηξν, ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ. Γ. Σέινο πάλησλ, γηα λα κελ μεθχγνκε πάιη απφ ην ζέκα καο, πνηα είλαη ε δχλακε πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ην κέηξν θαη ηελ ηζνξξνπία; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Η δηθαηνζχλε! Β. Η δηθαηνζχλε; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μάιηζηα, ε δηθαηνζχλε. Μελ μαθληάδεζαη. Σφηε, ζηελ επνρή ηνπ Ηξάθιεηηνπ, ε δηθαηνζχλε πξνζδηφξηδε φρη κφλν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αιιά, γεληθφηεξα, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ πξαγκάησλ. Α. ηγά, ζηγά γηαηί κπεξδεχηεθα. Γηαηί ρξεηάδεηαη ε δηθαηνζχλε; Γελ θηάλεη ν ιφγνο απφ κφλνο ηνπ κε ηελ ππέξηαηε ζνθία πνπ δηαζέηεη γηα λα θξνληίδεη λα δηαζθαιηζηεί ε πνξεία ηνπ θφζκνπ; Έλαο ζεφο δελ ρξεηάδεηαη ηελ δηθαηνζχλε γηα λα ηνπ ππνδείμεη πνην είλαη ην ζσζηφ γηα λα ην επηδηψμεη θαη πνην δελ είλαη ην ζσζηφ γηα λα ην εμνζηξαθίζεη. Σν μέξεη απφ κφλνο ηνπ. Ση ζφη ζεφο είλαη, ινηπφλ, ν ιφγνο, αλ δελ κπνξεί κφλνο ηνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ:. Μελ είζαη ηφζν απφιπηνο. Σν θάζε πξάγκα, μέξεηο, έρεη ηδηφηεηεο. Καη νη ηδηφηεηεο δελ ζπκθσλνχλ πάληνηε κεηαμχ ηνπο. Απελαληίαο, ζπκβαίλεη λα αληηκάρνληαη ε κηα κε ηελ άιιε, φπσο, αο πνχκε, νη ηδηφηεηεο ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ςπρξνχ, ηνπ πγξνχ θαη ηνπ μεξνχ, ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ αθκαίνπ θαη ηνπ παξαθκαζκέλνπ, ηεο λεφηεηαο θαη ησλ γεξαηεηψλ Απηφ, φπσο θαηαιαβαίλεηο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ αληίζεηεο ηδηφηεηεο λα έξρνληαη απηέο ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Αζθαιψο, ν ιφγνο ζαλ Θεφο πνπ είλαη ζα κπνξνχζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ζεξκφ πξάγκα λα ην κεηακνξθψζεη ζε ςπρξφ θαη ην ςπρξφ ζε ζεξκφ. Καη ηφηε φκσο ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ςπρξνχ πξάγκαηνο δελ ζα εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη; Δθηφο πηα θη αλ ν ιφγνο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ζετθή απεξηφξηζηε δχλακή ηνπ απνθάζηδε λα εμαιείςεη φιεο ηηο αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο ηδηφηεηεο θαη λα δψζεη ζηα πξάγκαηα εληειψο άιιεο ηδηφηεηεο πνπ λα κελ ζπγθξνχνληαη ε κηα κε ηελ άιιε. Αιιά ηφηε ν θφζκνο δελ ζα ήηαλ ν θφζκνο πνπ μέξνκε. Ο θφζκνο, ινηπφλ, πνπ μέξνκε θαη δνχκε κέζα ηνπ πξνρσξάεη θαη εμειίζζεηαη κέζα απφ ηελ ζχγθξνπζε ή ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Β. Ο θφζκνο, φκσο, πξνρσξάεη. Η εμέιημε ζπλερίδεηαη. Γελ θαηαιαβαίλσ, ινηπφλ, πνχ είλαη ην θαθφ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα πνηνο κίιεζε γηα θαθφ. Πνηέ δελ ζα ζθεθηφηαλ ν Ηξάθιεηηνο λα απνθεξχμεη ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Σνχην, φκσο, δελ πάεη λα πεη φηη αγλννχζε θαη ηνλ θίλδπλν πνπ πθέξπεη ζηελ πνξεία ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ αδηάθνπε πάιε ησλ αληηζέησλ. Δχθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο πσο αλ έλα πξάγκα επηθξαηνχζε νινζρεξψο πάλσ ζε θάπνην αληίζεηφ ηνπ πξάγκα, θαη κεηά, κε ηελ επηπιένλ ηζρχ πνπ ζα είρε απνθηήζεη απφ ηελ λίθε ηνπ απηή, θπξηαξρνχζε ζε θάπνην άιιν αληίζεηφ ηνπ πξάγκα, θαη θαηφπηλ ζε θάπνην άιιν αληίζεηφ ηνπ πξάγκα θ.ν.θ., ζα έθζαλε θάπνηε ε 16

17 ζηηγκή πνπ ζα έκελε κφλν ηνπ, θαη αλ κεηά κέζα ζην κνλαδηθφ απηφ πξάγκα κηα ηδηφηεηα επηθξαηνχζε πάλσ ζηηο άιιεο ηδηφηεηέο ηνπ κέρξη λα κείλεη ηειηθά κφλε ηεο, ηφηε ν θφζκνο, κνηξαία, ζα είρε εθθπιηζηεί. Γ. Δθηαιηηθφ ζελάξην! Ση, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, ζα κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη ηνλ θαηαζηξνθηθφ θαηήθνξν ζηνλ νπνίν νδεγείηαη ν θφζκνο κέζα απφ ηελ πάιε ησλ αληηζέησλ. Δθηφο πηα θη αλ ν Ηξάθιεηηνο ζεσξνχζε δεδνκέλν ην άδνμν απηφ ηέινο ηνπ θφζκνπ, θάηη πνπ δελ ζα ήζεια λα ην πηζηέςσ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ θαιά θάλεηο πνπ δελ ζέιεηο λα ην πηζηέςεηο. Αλ κπνξνχκε λα είκαζηε αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπ θφζκνπ πνπ πνξεχεηαη κέζα απφ ηελ αδηάθνπε πάιε ησλ αληηζέησλ, απηφ, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, είλαη εθηθηφ ράξε ζηελ δηθαηνζχλε, ηελ δχλακε πνπ, φπσο είπα πξηλ, ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ έηζη, ψζηε λα δηαηεξείηαη κεηαμχ ησλ αληηζέησλ ε ηζνξξνπία, ηελ νπνία ρξεηάδεηαη ν θφζκνο γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. ηαλ, ινηπφλ, θάηη ζηνλ θφζκν θηλδπλεχεη λα αθαληζζεί νινζρεξψο απφ ην αληίζεηφ ηνπ, ηφηε παξεκβαίλεη ε δηθαηνζχλε γηα λα απνηξέςεη ηελ πιήξε εμάιεηςή ηνπ. Καηάιαβεο; Γ. Φαληάδνκαη κηα αιιηψηηθε δηθαηνζχλε απφ απηήλ πνπ ελλννχκε ζήκεξα ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο! Μηα δηθαηνζχλε πνπ δελ είλαη κφλν ν ζεκαηνθχιαθαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ, αιιά, είλαη, ζπγρξφλσο, θαη ε αξρή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνλία ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληηζέησλ, κία αξκνλία πνπ καο απνθαιχπηεηαη θαηά ηξφπν φρη άκεζν θαη επζχβνιν αιιά ππαηληθηηθά. Η αθαλήο αξκνλία, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Ηξάθιεηηνο, ε παιίληνλνο αξκνλίε, φπσο ηελ ιέεη, ε αξκνλία πνπ, θαζψο παξάγεηαη απφ ηα αληίζεηα, δελ θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο, είλαη αλψηεξε απφ ηελ αξκνλία πνπ πξνθχπηεη άκεζα θαη θαλεξά απφ νκνεηδή ζηνηρεία. Β. Γηαηί; Μηα δελ είλαη ε αξκνλία; Ση ζεκαζία έρεη αλ παξάγεηαη απφ αλφκνηα ή απφ φκνηα ζπζηαηηθά. Σν απνηέιεζκα είλαη ην ίδην θαη απηφ είλαη πνπ κεηξάεη ηειηθά. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μκκ δελ είλαη αθξηβψο έηζη. θέςνπ έλαλ πίλαθα δσγξαθηζκέλν κε έλα κφλν ρξψκα ή κε ρξψκαηα ζε πνιχ-πνιχ αλεπαίζζεηνπο κεηαμχ ηνπο ηφλνπο, ή θαληάζνπ έλα κνπζηθφ θνκκάηη γξακκέλν κε κία κφλν επαλαιακβαλφκελε λφηα. Πνηα λνκίδεηο φηη ζα είλαη ε αίζζεζε πνπ ζα ζνπ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ πίλαθα απηφ θαη απφ ηελ κνπζηθή απηή ζχλζεζε; Β. Πιήμε. Αεδία. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μφλν, ινηπφλ, έλαο πίλαθαο πνπ είλαη δσγξαθηζκέλνο κε πνηθίια ρξψκαηα ή κία κνπζηθή ζχλζεζε πνπ απαξηίδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο κνπζηθνχο θζφγγνπο κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη αηζζεηηθή απφιαπζε. Καη ηνχην ηζρχεη κε θαζεηί πνπ ε αξκνλία ηνπ, φπσο ιέεη ν Ηξάθιεηηνο «θαηαξηίδεηαη απφ φζα παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ηφλσλ», θαζεηί πνπ ε αξκνλία ηνπ παξάγεηαη απφ ηελ αληηπαξάζεζε ή ηνλ αληαγσληζκφ, γηαηί «εθείλν», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, «πνπ παξνπζηάδεη αληηζέζεηο, ελαξκνλίδεηαη θηφιαο» Γ. Ο αληαγσληζκφο, ινηπφλ, ζπληζηά ηελ θεληξηθή ηδέα ή, έζησ, δελ μέξσ κηα απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ Ηξάθιεηηνπ. 17

18 ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ ζσζηά. Α. Κη φκσο ν κεξνο, ν κέγηζηνο πνηεηήο, εχρεηαη «λα εμαθαληδφηαλ ε έξηδα απφ ζενχο θαη αλζξψπνπο». Γ. Καη ηη έγηλε. θαζίια ηνπ ηνχ Ηξάθιεηηνπ. Σφζνπο θαη ηφζνπο έγξαθε ζηα παιηά ηνπ ηα παπνχηζηα, ηνλ κεξν ζα άθελε. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ηγά, γηαηί, έηζη πνπ ηα ιεο είλαη ζαλ ν Ηξάθιεηηνο λα ήηαλ έλαο αλφεηνο, ζπκπιεγκαηηθφο αιαδψλ, ζαλ θάπνηνο πνπ απφ πείζκα δελ παξαδερφηαλε θαλέλαλ άιιν πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ είλαη φκσο έηζη. Ο Ηξάθιεηηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ αιαδνλεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνλ ρξεζκνεηδή ηξφπν έθθξαζήο ηνπ πνπ απφπλεε θάπνηα κεγαινπξέπεηα, ήηαλ έλαο πνιχ ζπλεηφο, πξνζγεησκέλνο, γήηλνο ζηνραζηήο. Γλψκνλαο θαη νδεγφο ηνπ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πξαγκάησλ ηνπ θφζκνπ ήηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν νη αηζζήζεηο. «ζα καο καζαίλνπλ νη αηζζήζεηο ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, «απηά εγψ πξνηηκψ». Β. Σν δεηνχκελν, ελ πάζε πεξηπηψζεη, είλαη κήπσο ζα ήηαλ θαιχηεξα, αλ, φπσο έιεγε ν κεξνο, εμαθαληδφηαλ ε έξηδα θαη ν αληαγσληζκφο. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιχηεξα γηα πνηνλ; Β. Γηα φινπο θαη γηα φια Γηα κέλα, γηα ζέλα, γηα ηνλ θαζέλα γηα νηηδήπνηε ππάξρεη ζηνλ θφζκν. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γηα ηνλ θαζέλα καο θαη γηα νηηδήπνηε ππάξρεη ζηνλ θφζκν... Μάιηζηα! Η ιέμε «θφζκνο», φκσο, φπσο ζα μέξεηε, ζεκαίλεη ζηνιίδη, θάηη πνπ πξνθαιεί αηζζεηηθή απφιαπζε κε ηελ νκνξθηά ηνπ θαη ηελ αξκνλία ηνπ. Αιιά ε αξκνλία, φπσο κφιηο πξηλ απφ ιίγν ζαο εμήγεζα, δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο αληηζέζεηο, αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. Ο Ηξάθιεηηνο, κάιηζηα, επηθξίλνληαο ηνλ κεξν, ηνλ κέγα πξνπάηνξά ζαο πνηεηή, πνπ επρφηαλ λα έιεηπε ε έξηδα, πξνρσξάεη αθφκε πεξηζζφηεξν ιέγνληαο φηη ρσξίο ηελ έξηδα φρη κφλν δελ ζα ππήξρε ε αξκνλία, αιιά νχηε ηα δψα ζα ππήξραλ, αθνχ ε χπαξμή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ θχιν, πνπ είλαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο θαη αληηκάρνληαη ην έλα κε ην άιιν. Γ. Γηαηί, ζα ππήξρακε εκείο, νη άλζξσπνη ρσξίο ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ; ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μελ ην ςάρλεηο Κη άιιεο πνιιέο θαηεγνξίεο φλησλ δελ ζα ππήξραλ ζηνλ θφζκν ρσξίο ηελ αληηπαξάζεζε, ηνλ αληαγσληζκφ ή ηελ ζχγθξνπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία πξνήιζαλ. «Σα πάληα», ιέεη ν Ηξάθιεηηνο, «δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έξηδα» θαη ζπληεξνχληαη απφ ηελ έξηδα. Η δσή καο θαη, γεληθφηεξα, ε θχζε κνηάδνπλ λα βξίζθνληαη ζε κία θαηάζηαζε δηαξθνχο αληαγσληζκνχ θαη ζπλερνχο αλειέεηνπ πνιέκνπ. Ο πφιεκνο ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ Ηξάθιεηην πην πάλσ θαη απφ ηνπο ζενχο. «Δίλαη», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, «παηέξαο ησλ πάλησλ θαη βαζηιηάο ησλ πάλησλ. Απφ ηελ κηα πιεπξά μερψξηζε ηνπο ζενχο θαη απφ ηελ άιιε ηνπο αλζξψπνπο. Άιινπο ηνπο έθαλε δνχινπο θαη άιινπο ειεχζεξνπο». Ο πφιεκνο, φπσο ε δηθαηνζχλε, θαηά ηνλ Ηξάθιεηην, δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ζρέζεηο 18

19 κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ζεψλ, αιιά αλαθέξεηαη ζε φια ηα πξάγκαηα φρη κφλν ηα έκςπρα, αιιά θαη ηα άςπρα. Πέξα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο αλζξψπσλ θαη ζεψλ, ν πφιεκνο, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Ηξάθιεηηνπ, εθθξάδεη ηελ αληηπαξάζεζε, ηελ πάιε, ηελ έξηδα κεηαμχ φισλ ησλ πξαγκάησλ θαη φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ θφζκνπ. Α. Αλαξσηηέκαη ήζεια, μέξεηο, απφ πξηλ λα ζε ξσηήζσ, αιιά δελ κνπ ήηαλ εχθνιν λα δηαθφςσ ηελ ζπδήηεζε δελ ζπκάκαη γηα ηη πξάγκα κηινχζακε, αιιά αλ δελ ην πσ θηφιαο ζα ζθάζσ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Έια ιέγε, επηηέινπο, γηαηί ζα καο ζθάζεηο εζχ. Α. Να, αλαξσηηέκαη αλ έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο, φπσο ν Ηξάθιεηηνο, ζθνηεηλφο, ππεξφπηεο, εγσηζηήο, πνπ κηζνχζε ηνπο αλζξψπνπο θαη κηινχζε κε ηφζν ελζνπζηαζκφ γηα ηνλ πφιεκν, ζα κπνξνχζε λα έρεη θίινπο θαη ππνζηεξηθηέο. Δγψ ηνλ θαληάδνκαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ νη ζπκπνιίηεο ηνπ λα μεζεθψζεθαλ θαη λα ηνλ έζηεηιαλ ζην αλάζεκα θαη λα έθαςαλ ηα γξαθηά ηνπ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ μέξσ, δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο καξηπξίεο, γηα λα κπνξψ λα πσ ηη έγηλε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Τπάξρεη κφλν ε πιεξνθνξία πσο ν ίδηνο θξφληηζε πξηλ πεζάλεη ην βηβιίν ηνπ, φπνπ εμέζεηε ηηο απφςεηο ηνπ, λα ην αθηεξψζεη ζηελ ζεά Άξηεκε θαη λα απνζέζεη ζηνλ λαφ, ζηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Έθεζν. Α. Γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ φρινπ, πνπ ηφζν κηζνχζε, θαη ην θάςνπλ Β. Δγψ ιέσ κήπσο ην έθαλε απηφ, γηα λα δείμεη πσο φζα εμέζεηε ζην βηβιίν ηνπ δελ ήηαλ ηα ιφγηα ελφο ζλεηνχ, αιιά νη ζθέςεηο ελφο ζενχ. Άιισζηε, ην ρξεζκνεηδέο χθνο ηνπ, πνπ είλαη ζαλ λα κηιάεη ν άλαθηαο ηνπ καληείνπ ησλ Γειθψλ, ζπξψρλεη ην κπαιφ καο πξνο κηα ηέηνηα ππφζεζε. Γ. Μπνξεί, φκσο, απιά λα ζθέθηεθε φηη εθεί ζηνλ λαφ ηεο Αξηέκηδαο ήηαλ έλα αζθαιέο κέξνο γηα λα κείλεη θπιαγκέλν ην βηβιίν ηνπ γηα λα ην βξνπλ νη επφκελεο γεληέο, πνπ αιιηψο, θαζψο κε ηα ρξφληα νη ζπξκνί θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θφζκνπ αιιάδνπλ θαη νη άλζξσπνη μερλάλε, ζα κπνξνχζε λα θαηαζηξαθεί θαη λα ραζεί. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ια είλαη πηζαλά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο καξηπξίεο Μήπσο, φκσο, είλαη ψξα λα πεγαίλνκε; Γελ μέξσ ηη ψξα θιείλεη ε είζνδνο θέπηεζαη λα καο θιείζεη κέζα ν θχιαθαο. Γ. Ωξαία ζα θάλνκε παξέα ζηνλ καθαξίηε ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πάκε θαη ηα ιέκε πεξπαηψληαο ΣΔΛΟ 19

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο.

Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο. Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο. Μπνξεί ν αηψλαο πνπ άξρηζε κε ηε γέλλεζε ηνπ Πεξηθιή θαη ηειείσζε ζρεδφλ κε ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα