Πίνακας Περιεχομένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1

2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ήζεια λα πεηχρσ πξηλ δέζσ γάηδαξν. Γάκεζα αθφκα θαη Δζθηκψα ρσξίο δφληηα. Δ, ξε κία πίπα! Ξαιηά πήγαηλα ζε έλα κπαξ, έξηρλα κηα γθφκελα, ηελ γχξηδα ζπίηη, ηε γακνχζα, θαη μαλαγπξλνχζα ζην κπαξ λα ξίμσ κηα άιιε. Ρν έθαλα ζπλερψο. Δθείλν ηνλ θαηξφ, ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο κφλν αλ γάκαγα δχν γπλαίθεο θάζε βξάδπ. Αθνχ είρα γακήζεη ηελ πξψηε, πήγαηλα ζην κπαξ θαη έιεγα ζηελ επφκελε ηη έθαλα. Θα έιεγα θάηη ηχπνπ «Μέξεηο, απφςε γλψξηζα έλα πνιχ θαιφ θνξίηζη, ηε ιέγαλε Λάλζπ. Θαη ν ιφγνο πνπ είκαη αθφκα εδψ είλαη επεηδή δε κε ηθαλνπνίεζε.» Ενχζα γηα ην ζεμ. Θαη αθνχ βαξέζεθα λα γακάσ νπνηαδήπνηε γπλαίθα, έιεγα «ν θίινο κνπ ν Κπξνχλν ζα έξζεη απφ εδψ, ζέισ λα ηνπ δψζεηο κηα αμέραζηε πίπα ζήκεξα.» Γηαηί λνκίδεηο φηη νη γπλαίθεο κέλνπλ κε ηνπο ληαβαηδήδεο ηνπο; Πθέςνπ ην! Έλαο ληαβάο ηελ αλαγθάδεη λα γακάεη δεθάδεο άληξεο, θαη απηή ζέιεη λα θάλεη ζρεδφλ ηα πάληα γηα απηφλ. Ρψξα βέβαηα, δε ζεσξψ ηνπο ληαβαηδήδεο πνιίηεο-πξφηππα, αιιά θαηαιαβαίλνπλ θάηη γηα ηηο γπλαίθεο. Θαη φρη κφλν γακηέηαη γηα απηφλ, αιιά ηνπ δίλεη θαη ηα ιεθηά! Νη άληξεο δελ ζα ην έθαλαλ απηφ γηα κηα γπλαίθα. ζν θαπισκέλνη θαη αλ είκαζηε, νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ ζα ην θάλακε απηφ, θαη αλ ην θάλακε ζίγνπξα δε ζα ηεο δίλακε ηα ιεθηά! Αιιά εθείλεο ην θάλνπλ γηα αζθάιεηα. Απνθάζηζε ηη ζέιεηο, θαη πήγαηλε λα ην πάξεηο. Θάπνηνο κε ξψηεζε πξφζθαηα ηη ζέισ γηα ηα παηδηά κνπ. Θέισ ηα παηδηά κνπ λα έρνπλ αξθεηή απηνπεπνίζεζε λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ κε ηηο δσέο ηνπο θαη λα είλαη επηπρηζκέλα. Απηφ δε ζέιεηο θαη εζχ; Δίκαη ζην δξφκν ηεο δσήο θαη μέξσ πνχ πάσ. Αλ ζέιεη λα έξζεη καδί κνπ, είλαη εππξφζδεθηε. Γελ ζα πάσ εγψ ζην δξφκν ηεο, πάσ ζηνλ δηθφ κνπ. ηαλ κηιάσ ζε κηα γπλαίθα, είλαη ζην εζηηαηφξηφ κνπ, θαη θνηηάεη ην κελνχ κνπ. Θαη ην κελνχ δελ ζα αιιάμεη, εθηφο θαη αλ εγψ ζέισ. 1

3 Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΕΓΓΙΗ (APPROACH) 3 ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΛΑΜΠ 11 ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ 24 ΕΛΕΓΧΟ 30 ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΑΙ ΧΕΣΗ 32 «ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΣΕ ΦΙΛΟΙ» 33 ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 35 «ΑΓΑΠΩ!» 36 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΩΝΣΑ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 38 «ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΟ» 39 ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΗ 40 MY WAY OR THE HIGHWAY 41 ΚΤΛΕ 44 ΠΩ ΝΑ ΣΙ ΚΡΑΣΗΕΙ 45 ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ ΚΑΙ ΕΒΑΜΟ 58 ΔΤΟ ΚΑΝΟΝΕ, ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΟΙ 63 ΑΠΟΠΛΑΝΗΗ 69 ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΕΛΟΤΝ ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ 77 ΓΙΑΣΙ ΣΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ DATING SYSTEMS ΕΙΝΑΙ ΧΕΔΙΑΜΕΝΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΧΟΤΝ 85 2

4 ΠΡΟΕΓΓΙΗ (Approach) Κηα κέξα ήξζε ζε κέλα έλαο 26ρξνλνο, ζπζηεκέλνο κέζσ θίινπ. Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ κνπ θάλεη είλαη «πνηα είλαη ε ηαθηηθή αλνίγκαηφο ζνπ;» Ρνπ είπα «απιά λα ζπκάζαη, θξάηα ην πξάγκα απιφ. Βιέπεηο, ην πξψην πνπ ζπκβαίλεη, είλαη λα δσ κηα ειθπζηηθή γπλαίθα. Θαη ξσηάσ ηνλ εαπηφ κνπ, ηη κνπ αξέζεη πάλσ ηεο; Ρα βπδηά; Ν θψινο; Υξαία πφδηα; Γιπθφ πξφζσπν;,ηη θαη αλ είλαη, ηεο ην ιέσ.» Θάλεη, «απιά ΡΖΠ ΡΝ ΙΔΠ;!!» Ρεο ην ιέσ. Θα πσ, «Ξξφζεμα, θαη ζα ζην πσ, φηη θαίλεζαη πην σξαία φηαλ θεχγεηο, παξά φηαλ έξρεζαη.» Γελ είκαη κε θαλέλα ηξφπν αγελήο. Γελ ηεο ιέσ «Δ, εζχ, γθνκελάθη, σξαίνο θψινο!» Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ιέμε ΒΕΗΑ, ζα θνηηάμσ ην ζηήζνο ηεο θαη ζα πσ «Ξσ, πνηέ δε ζα ρηππήζεηο ηε κχηε ζνπ άκα πέζεηο!» Θαη ζα πεη «Ρη;» Θαη ζα ηεο πσ «Γε κπνξνχζα λα κελ ηα πξνζέμσ είλαη ππέξνρα!» Έρσ έλα θίιν πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ αηάθα «Δε, ζπγγλψκε, κάιινλ έραζα ηνλ αξηζκφ κνπ. Κνπ δίλεηο ηνλ δηθφ ζνπ;» Απηέο είλαη νη γεινίεο παπαξηέο πνπ νη άληξεο ιέλε ζηηο γπλαίθεο! Σαίξνκαη, επεηδή απηφ θάλεη ηε δσή κνπ πνιχ πην εχθνιε. Αλ κπνξνχζα λα ξίμσ κηα βιακκέλε γθφκελα κε ηέηνηεο αηάθεο, ηφηε ηελ έρεη πεδήμεη ήδε ν θάζε πηθξακέλνο. Δίλαη ηφζν ειίζηα πνπ ζα γακήζεη ραξηφθνπην, ληάμεη; Ρν λα ρξεζηκνπνηείο γεινίεο αηάθεο πεζίκαηνο ζαλ απηή δελ είλαη γνεηεπηηθφ, είλαη ειίζην. Ζ πξψηε ζθέςε πνπ εηζβάιιεη ζην κπαιφ ηεο γπλαίθαο φηαλ αθνχεη θάηη ηέηνην είλαη «Απηφο ν ηχπνο είλαη ρακέλνο.» Θα κπνξνχζεο επίζεο λα θφςεηο ην πνπιί ζνπ θαη λα ηεο ην δψζεηο, δελ ζα ην ρξεηαζηείο. 3

5 Δγψ δελ παίδσ παηρλίδηα. Ρα ραξηηά κνπ είλαη αλνηρηά θαη πάλσ ζην ηξαπέδη ηεο δσήο. Γελ ππάξρνπλ ππνζπλείδεηα κελχκαηα κε εκέλα. Νη γπλαίθεο βγαίλνπλ έμσ επεηδή ζέινπλ λα γλσξίζνπλ έλαλ άληξα. Θάλε απηή ηε ζπδήηεζε καδί ηεο. Οψηα ηελ γηαηί είλαη έμσ. Γελ είλαη γηα λα είλαη κε ηηο θίιεο ηεο, δελ είλαη γηα λα παίμεη κπηιηάξδν, δελ είλαη γηα λα ηελ θεξάζνπλ πνηά νη άληξεο. Δίλαη έμσ γηα λα βξεη άληξα. Ρνλ άληξα πνπ ζα ηελ θάλεη λα ληψζεη αζθάιεηα, λα ληψζεη φκνξθα, μερσξηζηά, λα ληψζεη πνζεηή. Δζέλα πεξηκέλεη. Θεο λα μέξεηο ηη ζθέθηνληαη; Πθέθηνληαη «ηη ειίζηα αηάθα ζα έξζεη απηφο ν θεξαηάο λα δνθηκάζεη πάλσ κνπ;» Θαη έρνπλ δίθην. Δίλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη άληξεο πνπ θπθινθνξνχλ εθεί έμσ πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζνπλ γπλαίθεο ηα γακάλε φια φηαλ ρξεζηκνπνηνχλε γεινίεο canned αηάθεο, ή φηαλ πξνζπαζνχλ ππεξβνιηθά λα είλαη αζηείνη/έμππλνη/νξγαλσκέλνη/whatever. Θαη απηφ βγαίλεη πξνο ηα έμσ ζαλ απειπηζία θαη λεπξηθφηεηα, θαη παξάμελα. Θαη γνπζηάξσ, επεηδή απηφ ζεκαίλεη φηη άληξεο ζαλ εκέλα πνπ έρνπλ ηα θφηζηα λα πνχλε απηφ πνπ ππαγμαηικά ζθέθηνληαη, θαη έρνπλ ηα αξρίδηα λα είλαη πξαγκαηηθά εηιηθξηλείο κε ηηο γπλαίθεο, θάλνπλ πεξίπαην. Αο είκαζηε ξεαιηζηέο, ε θαηάζηαζε (state) ζηελ νπνία βξίζθεζαη φηαλ παο λα αλνίμεηο έρεη ζεκαζία. Αλ πεξπαηάο λεπξηθά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δε ζα έρεηο επηηπρία. Αθφκα θαη αλ έρεηο, ζίγνπξα δε ζα κπνξέζεηο λα ηελ θξαηήζεηο. Θαη αλ ρξεζηκνπνηείο αηάθεο θνλζέξβα, ην κφλν πνπ ιεο ζηε γπλαίθα είλαη φηη δελ είζαη άηνκν εκπηζηνζχλεο. Νη γπλαίθεο έρνπλ πνιχ νμπκέλε αληίιεςε γχξσ απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Αλ αλνίγεηο κία πξαγκαηηθή γπλαίθα κε πξαγκαηηθά αηζζήκαηα, κε κία ςεχηηθε canned αηάθα, ην κφλν πνπ ζα θάλεηο κε ην πέζηκν είλαη κηα ηξχπα ζην λεξφ. Ρέηνηεο καιαθίεο νη γπλαίθεο ηηο κπξίδνπλ απφ ην ρηιηφκεηξν. 4

6 ηαλ εγψ κηιάσ ζε κία γπλαίθα πνπ κε ειθχεη, κηιάσ γηα ην ζεμ. Θαη φ,ηη απάληεζε θαη λα κνπ δψζεη, πξνζπαζψ λα γπξίζσ ηελ θνπβέληα πάιη ζην ζεμ, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ απφθξηζή ηεο. ιε ε αιιειεπίδξαζή καο πξέπεη λα είλαη απζφξκεηε, φρη πξνθάη. Απιά πάσ κπξνζηά ηνπο θαη ιέσ ηη ζθέθηνκαη εθείλε ηε ζηηγκή. Θαη πνιχ ζπάληα ρξεζηκνπνηψ ηελ ίδηα αηάθα δχν θνξέο. Απηέο κνπ ιέλε ηη ρξεηάδεηαη λα ηνπο πσ. Ν ιφγνο πνπ είκαη ηφζν natural είλαη φηη δε θνβάκαη λα θάλσ ηε γπλαίθα λα ληψζεη γπλαίθα. Γε θνβάκαη λα ηελ αγγίμσ, δε θνβάκαη λα ηεο πσ νηηδήπνηε. Ρηο αγαπάσ ηηο γπλαίθεο. ηαλ κε ελδηέθεξε λα θάλσ ζεμ, πήγαηλα θαηεπζείαλ ζηηο γπλαίθεο πνπ ήζεια λα θάλνπκε καδί ζεμ θαη ηνπο κίιαγα γηα ζεμ. Θάζε ηζηνξία πνπ ηνπο ιέσ έρεη θάπνπ κέζα ηεο ζεμ! Δίλαη απιφ. Θάλσ ην κπαιφ ηεο λα κε ζπζρεηίζεη κε ην ζεμ. Δπεηδή απηφ πνπ ζέισ απφ εθείλε ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΠΔΜ. Θαη είηε κε ζπκπαζνχλ είηε φρη, ζε θάπνην επίπεδν κέζα ηνπο, ζα ζέινπλ λα κε γακήζνπλ. Αθφκα θαη αλ κηα γπλαίθα δε ζε βξίζθεη ειθπζηηθφ εκθαληζηαθά, λα είζαη ζίγνπξνο φηη ηελ ειθχνπλ ε γνεηεία ζνπ, θαη ηα θνκπιηκέληα, θαη κηα θαιή αίζζεζε ρηνχκνξ, θαη ε εηιηθξίλεηα θαη ε δεζηαζηά ζνπ, θαη θπξίσο φιε απηή ε ΞΟΝΠΝΣΖ πνπ ηεο δίλεηο. Δίκαζηε έλα απιφ είδνο, θαη είκαζηε φινη επάισηνη ζηα θνκπιηκέληα θαη ηελ πξνζνρή. Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βαζίδνπλ ηηο δσέο ηνπο ζηελ θαηαδίσμε ηεο πξνζνρήο. Πθέςνπ ην Σφιπγνπλη. Ίζσο εζχ ζέιεηο παξαπάλσ απφ ζθέην ζεμ, θαη ηειηθά ην ίδην ήζεια θαη εγψ. Αιιά φηαλ ήκνπλ αθφκα έλαο playboy, ην ζεμ ήηαλ απηφ πνπ ήζεια. Γελ έλησζα έλνρνο γηα απηφ, απιά ην έθαλα. Ήκνπλ εληειψο άθνβνο θαη δελ είρα θαλέλαλ δηζηαγκφ. Νη πεξηζζφηεξνη άληξεο βγαίλνπλ έμσ γηα λα γλσξίζνπλ γπλαίθεο, κε ηε ζθέςε φηη ην βξαβείν είλαη νη γπλαίθεο. Αιιά εγψ έβγαηλα έμσ κε ηε γλψζε φηη ην βξαβείν είκαη εγώ. 5

7 Ρνπο ιέσ πφζν κνπ αξέζεη ν εαπηφο κνπ. Θα πσ θάηη ηχπνπ «μέξεηο, έρσ πνιχ θαιή αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ε δηάζεζή κνπ είλαη απίζηεπηε, είκαη έμππλνο, γνεηεπηηθφο, θαη είκαη θαη δπλακίηεο ζε άιια πξάγκαηα, αιιά δε ζέισ λα ηα ζπδεηήζσ ηψξα.» Θαη κφλν ην λα ηα πειρ απηά, είλαη ρηνπκνξηζηηθφ, δείρλεη φηη έρεηο θαιή δηάζεζε, φηη είζαη έμππλνο, γνεηεπηηθφο, θαη φ,ηη άιιν ζεο. Γελ είλαη αιαδνληθφ! Γηαηί λα κε δψζεηο θαιέο ζπζηάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ; ηαλ παο ζε ζπλέληεπμε γηα δνπιεηά, κπαίλεηο κέζα θαη ιεο «Γεηα. Δίκαη έλαο καιάθαο, ιέσ ςέκαηα, είκαη ηεκπέιεο, θαη ζπλήζσο ηα γακάσ φια»; Γε ζνπ ιέσ λα θάλεηο ηίπνηα κεγαινθπέο. Απιά πξέπεη λα έρεηο ηα αξρίδηα λα ιεο «Μέξσ ηη ζέισ.» Βαζηθά, ρξεζηκνπνίεζε απηφ γηα αλνίμεηο ζπδήηεζε. Ξάλε θαη πεο ηελ «Μέξσ ηη ζέισ. Δζχ μέξεηο ηη ζέιεηο;» Αλ πεη λαη, ιεο «Κε ιέλε.» Λα θαη άιιν έλα πνπ δνπιεχεη πάληα. Ξήγαηλε θαη ξψηα «Πνπ αξέζνπλ νη βιάθεο πνπ δελ έρνπλ θαηεχζπλζε ζηε δσή θαη θνβνχληαη λα πάξνπλ ξίζθα;» Φπζηθά ζα πεη φρη. Κεηά ιεο «Υξαία, γηαηί εγψ είκαη ην αθξηβψο αληίζεην.» Ξφζεο ζέιεηο; Θα πξέπεη λα γξάςσ γακσβηβιίν κε αηάθεο πεζίκαηνο; Δίλαη ηφζν εχθνιν. Απιά πεο απηφ πνπ ζθέθηεζαη, πεο ηελ αιήζεηα, θαη βάιε θαη κηα ζηάια θφπν, απηφ είλαη φιν. ηαλ κάζεηο λα είζαη αιεζηλφο θαη εηιηθξηλήο ζηνλ εαπηφ ζνπ, δε ζα ρξεηαζηείο θαλέλα βηβιίν «πψο λα ηελ πέθηεηο ζε γθφκελεο» πνηέ μαλά. Αλ θαπλίδεη, γακηέηαη. Θαη αλ παίδεη πνιχ κε ην θαιακάθη ηεο, παίξλεη θαιέο πίπεο. Απηέο νη δχν ζεσξίεο δε κε απνγνήηεπζαλ πνηέ. Θακηά θνξά πήγαηλα ζε γπλαίθεο πνπ θάπληδαλ θαη έιεγα, «Γεηα. Ξξέπεη λα ζνπ θάλσ κηα εξψηεζε επεηδή έρσ απηή ηε ζεσξία γηα ηηο γπλαίθεο, έρεηο αγφξη;» «Λαη.» «Ρφηε ηη θάλεηο εδψ, επεηδή απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαπλίδεηο, πξέπεη λα θάλεηο θαιφ θξεβάηη.» Ρψξα, αλ έρσ δίθην, θαη ζη αιήζεηα ΔΗΛΑΗ θαιή ζην θξεβάηη θαη ην μέξεη, απηφ ζπλήζσο θαηαιήγεη λα θνηκεζνχκε 6

8 καδί. Θαη αλ πεη «φρη, δελ έρσ αγφξη» ζα πσ «Βαζηθά έρσ απηή ηε ζεσξία, φηη αλ κηα γπλαίθα θαπλίδεη, γακηέηαη, θαη ην θάλεη θαη πνιχ θαιά θηφιαο.» Αλ είζαη γνεηεπηηθφο, κπνξείο λα πεηο ζρεδφλ ηα πάληα. Ρη ζα πεη; ηη είκαη άμεζηνο; «Γίθην έρεηο, είκαη, αιιά κνπ αξέζεη λα κηιάσ γηα ηελ νπζία. Γε ζέισ λα ζθέθηεζαη φηη ην πάσ γχξσ γχξσ. Ξνιιέο γπλαίθεο δε κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εηιηθξίλεηα.» Ζ θαιχηεξε άκπλα είλαη ε επίζεζε. Ξνηέ δελ ακχλνκαη, πνηέ δελ ππνρσξψ. Δπηηίζεκαη, βάδσ ΑΡΔΠ ζηελ άκπλα. «Υ! Λνκίδεηο φηη είκαη έλα άμεζην γνπξνχλη. Λαη! Έρεηο δίθην ζε απηφ, ζπκθσλψ. Έρεηο νμεία αληίιεςε. Δίζαη σξαία γπλαίθα. Γε ζα πξνζέβαια ΔΠΔΛΑ, επεηδή είκαη πνιχ ηδέληιεκαλ!» Απιά ήκνπλ εηιηθξηλήο καδί ηεο. Γελ είπα «Θέισ λα ζε γακήζσ». Απηφ ζα ήηαλ πνιχ ρνληξνθνκκέλν. Δίκαη ηφζν εηιηθξηλήο καδί ηνπο θαη αμηνπνηψ φια φζα ιέλε, θαη πνιχ ζχληνκα κνπ δεηάλε ζπγγλψκεο. Ή θεχγνπλ. Γελ κε πεηξάδεη, γηαηί είκαη έηνηκνο γηα φια. ηαλ βγαίλσ, δε κε λνηάδεη γηα θαλέλαλ εθηφο απφ ηνλ εαπηφ κνπ. ηαλ εζχ βγαίλεηο, ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ «ζα βγσ έμσ θαη ζα θάλσ θάπνηνλ λα πεξάζεη ππέξνρα. Γελ έρεη ζεκαζία αλ εγψ ζα πεξάζσ θαιά ή φρη, αιιά θάπνηνο άιινο ζα πεξάζεη θαιά.» ή ζθέθηεζαη «Θα βγσ γηα λα πεξάζσ θαιά»; Ξνηνο ρέζηεθε αλ ζα πεξάζνπλ «νη άιινη» θαιά; Ξηζαλφηαηα δελ ζα ηνπο μαλαδείο πνηέ! Helloo?? Ξνηνο βγαίλεη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ γηα λα πεξάζεη θαιά, εζχ ή απηνί; Ξεο απηφ: Βγαίλσ απφ ην ζπίηη γηα λα πεξάζσ θαιά. Δγψ. Ν εαπηφο κνπ. Κπνξψ λα είκαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηνλ εαπηφ κνπ. ηαλ μεθηλάσ λα γλσξίδσ κηα γπλαίθα, πξνζπαζψ λα κείλσ καθξηά απφ ζέκαηα γηα ηα νπνία κπνξψ λα κηιάσ πνιχ παζηαζκέλα. Γηαηί; Δπεηδή παίδεη λα κπσ ηφζν κέζα ζηε ζπδήηεζε πνπ μερλάσ ηελ αξρηθή κνπ πξφζεζε. ηαλ βγαίλσ γηα 7

9 λα γλσξίζσ γπλαίθεο, δελ πάσ εθεί λα κηιήζσ γηα πνιηηηθή. Αλ είκαη εθεί γηα λα γακήζσ, πξνζπαζψ λα θξαηάσ ηε ζπδήηεζε επηθεληξσκέλε ζε εθείλε, ζε εκάο, ζην ζεμ. Ρη ζα ζνπ πεη κηα γπλαίθα αλ ηεο θάλεηο «Γε ζέισ λα κηιήζνπκε ηψξα γηα απηφ, ζέισ λα κηιήζνπκε γηα ζέλα»; Ρη ζα πεη; ρη;; ΝΘ, γεηα ζνπ! Κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ ζην ςεηφ. Γελ είκαζηε αζάλαηνη. Φνβφκαζηε ηφζν πνιχ ηε ιέμε «εγσηζηήο». Φνβφκαζηε λα παξαδερηνχκε ζηνπο εαπηνχο καο φηη καο επηηξέπεηαη θαη καο αμίδεη ΛΑ ΞΔΟΑΠΝΚΔ ΘΑΙΑ. Κεξηθνί καζεηέο κνπ θνηηάλε κία φκνξθε θνπέια θαη ιέλε «δε ζέισ λα ζπαηαιήζσ ην ρξφλν ηεο». Απηή δε βγαίλεη έμσ ζθεπηφκελε φηη ζα πεξάζεηο εζχ θαιά θαη απηή φρη. Ξαηδηά, έρεηε ιάζνο αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. Αλεζπρείηε ηφζν ηη ζα ζθεθηεί γηα ζέλα, θαη φηη δε ζα ηεο αξέζεηο, θαη είλαη ιάζνο λα ζθέθηεζηε έηζη. Πθεθηφζαζηε ηη ζα πεη γηα ζαο θάπνηνο πνπ δελ έρεηε ζπλαληήζεη πνηέ ζηε δσή ζαο. Πθέςνπ ην ιίγν. Αλεζπρείο γηα θάπνηνλ πνπ δελ γλψξηζεο αθφκα. Ξνιινί άληξεο ληψζνπλ έλνρνη φηαλ επηρεηξνχλ πέζηκν. Ληψζνπλ φηη θάλνπλ θάηη ιάζνο. πνζέησ πξφθεηηαη γηα θαηάινηπν απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Απηνί είλαη νη άληξεο πνπ πάλε θαη κπμνθιαίλε γηα ηηο παηδηθέο παπαξηέο ηνπο ζηε Πηεθαλίδνπ ή ην Κηθξνχηζηθν. Γακάηα! Ξεξηζζφηεξεο γπλαίθεο γηα κέλα. Γε ληψζσ ελνρέο γηα έλαλ νξγαζκφ πνπ ζα δψζσ ζε γπλαίθα. Γε ληψζσ ελνρέο αλ ηελ γνεηεχζσ θαη ζίγνπξα δε ληψζσ ελνρέο αλ ηελ θάλσ λα γειάζεη θαη λα ληψζεη θνιαθεπκέλε θαη δεζηά θαη γαξγαιηζηά παληνχ ζην ζψκα ηεο. Θαη αλ αξγφηεξα ζηε ζρέζε ζέιεη λα κε θαηέρεη θαη λα ειέγρεη θάζε κνπ θίλεζε (φπσο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο), δε ληψζσ ελνρέο αλ θχγσ καθξηά ηεο γηα πάληα. Λνκίδσ φηη νη πεξηζζφηεξνη άληξεο έρνπλ κεγαιψζεη λα ληψζνπλ έλνρνη απφ ηηο κεηέξεο ηνπο φηαλ ήηαλ κηθξνί. Ρν κέζν παηδί 8

10 αθνχεη ηε ιέμε «φρη» πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο θνξέο θαη ηε ιέμε «λαη» κφλν ρίιηεο θνξέο πξηλ θηάζεη πέληε ρξνλψλ. Νπφηε κεγαιψζακε ζέινληαο λα θάλνπκε πξάγκαηα θαη κεηά λα καο καιψλνπλ πνπ πξνζπαζήζακε. Πθέςνπ πφζα πξάγκαηα πνπ ήζειεο λα θάλεηο φηαλ ήζνπλ κηθξφο θαη δελ κπνξνχζεο. Θαη ηψξα φπνηε βιέπεηο κηα ειθπζηηθή γπλαίθα, φιν ζνπ ην λεπξηθφ ζχζηεκα κνηάδεη λα ιέεη φρη. Ίζσο ε ληξνπή είλαη απιψο ελνρή, πνηνο μέξεη, θαη πνηνο ρέζηεθε. Νη γπλαίθεο είλαη πνιχ γιπθέο θαη απαιέο θαη φκνξθεο θαη δεζηέο γηα κέλα γηα λα ληξέπνκαη ή λα ληψζσ έλνρνο πνπ ζέισ λα είκαη καδί ηνπο. Ρν λα πξνζεγγίδεηο νκάδεο γπλαηθψλ είλαη εχθνιν. Κνπ αξέζεη λα θάλσ θνκπιηκέλην ζε φιεο καδί ηαπηφρξνλα. Θα πσ θάηη ζαλ, «Δίλαη απίζηεπην. Ρα φκνξθα θνξίηζηα πάλε πάληα παθέην. Παο παξαθαιψ, αθήζηε κε λα πξνζπνηεζψ γηα κηα ζηηγκή φηη είζηε ην ραξέκη κνπ.» Κεηά ζα θιείζσ ηα κάηηα κνπ, ρακνγειάσ, θαη ηξαγνπδψ, «Hea-ven! I m in hea-ven!» Ξξνζπαζψ λα θάλσ θάηη γιπθνχιη ζαλ απηφ. Αλ ζνπ αξέζεη ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα ζηελ νκάδα, ηφηε πξέπεη λα νπιηζηείο κε ηα θαηάιιεια ππξνκαρηθά. Θαη απηά είλαη νη θίιεο ηεο. Αλ ζε ζπκπαζνχλε νη θίιεο ηεο, you re in. Αλ ζε κηζνχλε, φρη. Αλ ζε ζπκπαζνχλε, ζα ηελ ελζαξξχλνπλ λα βγεη καδί ζνπ. Θαη απηφ αλ δελ πξνζπαζήζνπλ λα ζε θιέςνπλ γηα πάξηε ηνπο. Απ ηελ άιιε, αλ κηιάο κφλν ζε απηή θαη πξνζπαζείο λα αγλνείο ηηο θίιεο ηεο, ηηο θαηαηάζζεηο ελαληίνλ ζνπ. Αληί λα ζε βιέπνπλ σο πνιχηηκε πξνζζήθε ζηελ νκάδα, ζε βιέπνπλ ζαλ άιινλ έλαλ θαπισκέλν καιάθα πνπ πξνζπαζεί λα ηνπο θιέςεη ηε θίιε ηνπο. Πε απηφ ην ζεκείν, αθφκα θαη αλ ζε ζπκπαζεί, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ πείζνπλ λα κελ θάλεη θάηη καδί ζνπ. Λα είζαη πνιχ θαιφο κε ηε ρεηξφηεξε ζθχια ηεο νκάδαο. Λα είζαη έμηξα θαιφο. ια γπξλάλε ζηνλ βαζηθφ θαλφλα: Φέξζνπ ζηελ πνπηάλα ζαλ θπξία, θαη ζηελ θπξία ζαλ πνπηάλα. Αλ θέξεηαη ζαλ 9

11 πξαγκαηηθή θαξηφια, ηφηε είλαη πνπηάλα, νπφηε θέξζνπ ηεο ζαλ ζε θπξία. Κε απηέο πνπ είλαη γιπθέο, ζπκπεξηθέξζνπ ζαλ ζε πνπηάλεο. Απιά ζπκήζνπ λα είζαη γνεηεπηηθφο φζν ην θάλεηο. Ρέινο πάλησλ, απηφ ην βηβιίν δελ είλαη γηα γπλαίθεο ζε νκάδεο, είλαη γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζε γπλαίθεο. Νη πεξηζζφηεξνη άληξεο πνπ ην δηαβάδνπλ απηφ δελ είλαη έηνηκνη γηα νκάδεο γπλαηθψλ αθφκα, θαη ζα κπνξνχζα λα γξάςσ θαη βηβιίν γηα απηφ. Απιά ήζεια λα ζαο δψζσ κηα γεχζε. 10

12 ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΛΑΜΠ Νη πεξηζζφηεξνη άληξεο αλεζπρνχλ φηη αθνχ δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζην ζφξπβν ηνπ θιακπ, δε κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιφ πέζηκν ζε θνπέιεο. Απιά ηηο αλνίγεηο θαη είζαη θηιηθφο, είζαη θαιφο. Αλ ζνπ δψζεη ην ρέξη ηεο, θίιεζέ ην φπσο ηνλ παιηφ θαηξφ. Ίζσο ρακνγέιαζε, ράηδεςε ην κάγνπιφ ηεο, ή ηξίςε ηα πφδηα ζνπ ζηα δηθά ηεο πεηξαρηηθά, θαζψο πεξλάηε ρξφλν καδί. Ξαιηά έκπαηλα κέζα, έθαλα πέζηκν, πήγαηλα κε ην θνξίηζη ζπίηη, πεδηφκαζηαλ, επέζηξεθα ζην θιακπ θαη ηελ έπεθηα ζε δεχηεξε. Δίλαη ηφζν εχθνιν. Ξεξηζζφηεξν κνπ αξέζνπλ ηα κέξε πνπ κπνξείο λα θάηζεηο. Αλ είλαη έλα θνξίηζη εθεί θαη θάζεηαη, θαη δίπια ηεο ππάξρεη άδεηα θαξέθια, είλαη δηανιεκέλα εχθνιν λα ηελ ξίμεηο. Αιιά αλ ην κπαξ έρεη πνιχ ζφξπβν, παξ ηελ απφ ην ρέξη θαη πήγαηλέ ηελ θάπνπ πην ήξεκα. Απηφ είλαη ην ζεκείν πνπ δείρλεηο ελδηαθέξνλ. Αλ ζέιεηο λα ηεο κηιήζεηο ζε έλα πην ήζπρν κέξνο, απιά θάλην. Νη γπλαίθεο ην ιαηξεχνπλ φηαλ έλαο άληξαο παίξλεη πξσηνβνπιία θαη ηελ πηάλεη απφ ην ρέξη θαη ηελ νδεγεί θάπνπ. Δίλαη ξνκαληηθφ. Αλ πεη φρη, ιεο ΝΘ θαη πξνρσξάο παξαθάησ. Αλ παο ζε έλα θιακπ θαη γλσξίζεηο κηα γπλαίθα πνπ είλαη ςπρξή ζθχια, πεο ηεο ην. «Δίζαη ςπρξή ζθχια απέλαληη κφλν ζε κέλα, ή θέξεζαη ζε φινπο έηζη;» Κε ληξέπεζαη. Απηή ζίγνπξα δελ ληξέπεηαη! Φεξ ηελ ζε εγξήγνξζε, βαι ηε ζε άκπλα. Ζ θαιχηεξε άκπλα είλαη ε επίζεζε. Αλ κηζείο θάπνηα, γηαηί ζα ήζειεο λα ηελ πεδήμεηο; Αλ είλαη ζε έλα κπαξ, ηφηε ηη θάλεη εθεί αλ δε ζέιεη λα ηελ πιεζηάζνπλ άληξεο; «Λα ζνπ δψζσ κηα ζπκβνπιή. Θάηζε ζπίηη. Γε ζα γλσξίζεηο θαλέλαλ πνπ λα ζε ζπκπαζεί.» Αλ απηφ δελ ηελ θάλεη λα αιιάμεη ζηάζε, ηφηε ηη ζε λνηάδεη; Ξψο κπνξείο λα πεηο αλ κηα γπλαίθα έρεη εκθπηεχκαηα; Ξεο ηεο λα θάλεη φηη δηψρλεη κχγα απφ ηνλ ψκν ηεο. Αλ ην ζηήζνο ηεο 11

13 είλαη αιεζηλφ, πνπ ζεκαίλεη φηη κεγάισζε κε απηφ θαη είλαη κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηεο, ζα πξνζέμεηο φηη ην ρέξη ηεο πάεη πάλσ γηα λα δηψμεη ηε κχγα θαη δηαγξάθεη κηα ηέιεηα πεξηθέξεηα ηνπ ζηήζνπο. Αλ έρεη εκθπηεχκαηα, αζπλείδεηα ζα δηαγξάςεη πεξηθέξεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεο ζηήζνπο θαη ζα ζθνπληήζεη ην ςεχηηθν. Πρεδφλ θάζε γπλαίθα εθεί έμσ ρξεζηκνπνηεί makeup θαη ξνχρα θαη αμεζνπάξ θαη πιαζηηθέο θάπνηνπ είδνπο γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα ζε μεγειάζνπλ λα ηνπο ηελ πέζεηο. πνηε βιέπσ κηα γπλαίθα ληπκέλε ζα ηζνχια κε ηα βπδηά ηεο λα θξέκνληαη φμσ, πάληα κε εθπιήζζεη λα βιέπσ θαη φινπο απηνχο ηνπο ηχπνπο λα ζηέθνληαη ηξηγχξσ ηεο θαη λα παξηζηάλνπλ φηη δελ ηελ πξνζέρνπλ! Θαηαληάεη ζαλ ηνλ ειέθαληα ζηνλ θαλαπέ. Θάλεηο έλα πάξηπ θαη φινη ζνπ νη θίινη είλαη εθεί, θαη είλαη θαη απηφο ν ειέθαληαο ζηνλ θαλαπέ θαη θαλέλαο δε κηιάεη γηα απηφλ. Αλ ληχλεηαη ζαλ ηζνχια δελ πξέπεη λα ην αγλνείο. Κελ είζαη ζαλ ηνλ θάζε άιιν καιάθα πνπ πξνζπνηείηαη φηη δελ ην πξνζέρεη. Αλ είζαη ζε έλα θιακπ δίπια ζε κηα γπλαίθα πνπ έρεη πεηάμεη ηα βπδηά ηεο φμσ, κε θνβάζαη λα ην ζρνιηάζεηο κε έλαλ γνεηεπηηθφ ηξφπν. Ξεο απηφ πνπ ζθέθηεζαη, απιά κελ είζαη πνιχ ιεπηνκεξήο. Δίλαη ΝΘ λα ηεο πεηο (δηαθξηηηθά), «Ξσ, ζίγνπξα πάλησο μέξεηο ηη λα θνξέζεηο γηα λα κνπ ηξαβήμεηο ηελ πξνζνρή» αιιά δελ είλαη ΝΘ λα ηεο θσλάμεηο απφ ηελ απέλαληη κεξηά ηνπ δσκαηίνπ «Υξαία βπδφκπαια, ζέισ λα ηα γιχςσ!» Ξξέπεη λα παξακέλεηο γνεηεπηηθφο φηαλ ην θάλεηο. Ξάληα είκαη θχξηνο. ηαλ είζαη έλαο γνεηεπηηθφο ηδέληιεκαλ κπνξείο λα πεηο ζηηο γπλαίθεο φηη ζέιεηο λα ηηο γακήζεηο ρσξίο λα είζαη άγαξκπνο. Κπνξείο λα ηνπο πεηο ζρεδφλ ηα πάληα αλ ηα πεηο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ξάληα κπνξείο λα θαηαιάβεηο πνην ζεσξεί ε γπλαίθα ην πην ζεμνπαιηθφ ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηεο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ληχλεηαη θαη θνπληέηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ λνκίδεη φηη ν θψινο ηεο είλαη 12

14 ην θαιχηεξφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ, φζν κηιάηε ζα γπξίζεη απφ ηελ άιιε ή ζα θάλεη θάηη γηα λα πξνζέμεηο ηνλ θψιν ηεο. Θάπνηεο απφ απηέο ηηο γπλαίθεο θνξάλε παληειφληα ηφζν ζηελά πνπ πξαγκαηηθά βιέπεηο ηα ρείιηα απφ ηα κνπληά ηνπο. Ρψξα, αλ απηφ δε ζνπ ιέεη φηη ζέινπλ λα ηηο πξνζέμεηο, ηίπνηα δε ζα ζην πεη. ηαλ έξηρλα δχν θνπέιεο ην ίδην βξάδπ, έιεγα ζηελ δεχηεξε αθξηβψο ηη έθαλα. «Ήδε γλψξηζα θάπνηα απφςε, γδπζήθακε αιιά ην κφλν πνπ μέξσ είλαη φηη πάιη εδψ ήξζα.» Ξεο ηνπο φ,ηη ζέιεηο. Θαη θάπνηεο γπλαίθεο δε ζα γπξίζνπλ ζπίηη καδί ζνπ άκα μέξνπλ φηη κφιηο ήζνπλ ζην θξεβάηη κε θάπνηα άιιε. Θαη απηφ ΝΘ είλαη. Δηδηθά ηψξα πνπ ην ζεμ κπνξεί λα ζθνηψζεη πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί. Νη αξξψζηηεο παξακνλεχνπλ. Ξξέπεη λα είζαη κνλαδηθφο. Κηα απφ ηηο θαιχηεξεο αηάθεο είλαη απιά «Γελ έρσ θάλεη ηίπνηα παξφκνην μαλά, αιιά πξαγκαηηθά είζαη πνιχ, πνιχ ηέιεηα, θαη πηάλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα θνηηάσ ζπλερψο ην κέξνο ζνπ πνπ βξίζθσ πην ηέιεην.» Ρζαληίζηεθε; ΝΘ! Έρεη θαη άιιεο γπλαίθεο ηξηγχξσ. Ρν πξφβιεκα κε εζάο παηδηά είλαη φηη ζαο απαζρνιεί ην ηη ζθέθηεηαη! Απηφ είλαη παληειψο άζρεην απηή ηε ζηηγκή επεηδή δελ ηελ μέξεηε θαλ. Θα έπξεπε λα εμεηάδεηο ηηο ΓΗΘΔΠ ΠΝ ζθέςεηο. Αλ κηα γπλαίθα δελ ήζειε λα θαίλνληαη ηα βπδηά ηεο, δε ζα θνξνχζε απηά ηα ξνχρα. Αλ δελ ήζειε ηνλ θαβάιν ηεο λα θαίλεηαη σξαία, δελ ζα ηνλ έθαλε λα θαίλεηαη ηφζν πεληαλφζηηκνο. Γηα εζάο πνπ δελ έρεηε ην ζάξξνο λα ζθέθηεζηε δπλαηά, πξνζθέξσ απηή ηελ ελαιιαθηηθή. Κηα απφ ηηο θαιχηεξεο αηάθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. «Ππγγλψκε, ζε ιέλε Ξάνια;» Ρφηε ηελ πηάλσ είηε απφ ηνλ ψκν είηε απφ ην ρέξη. Δπεηδή νη γπλαίθεο ζέινπλ έλαλ δπλαηφ, ξνκαληηθφ, θαη αζηείν άληξα πνπ ηηο ζέβεηαη. Θα πεη «ρη, κε ιέλε Ηνπιία.» ή απιά «ρη.» ή ζα κνπ θάλεη «Γηαηί;» θαη ζα απαληήζσ «Πνπ νξθίδνκαη κνπ ζπκίδεηο ηφζν πνιχ ηε κεηέξα κνπ έηζη ηε ιέλε. Θαη έρσ απηή ηε 13

15 ζεσξία, φηη άλζξσπνη κε ην ίδην φλνκα έρνπλ ίδηεο πξνζσπηθφηεηεο.» Απηή ε αηάθα είλαη απνηειεζκαηηθή γηα αξθεηνχο ιφγνπο. Ξξψηνλ, δελ θαίλεζαη ζαλ αλψκαινο, επεηδή κηιάο γηα ηε ΚΖΡΔΟΑ ζνπ. Ρε ΚΑΚΑ ζνπ! Γεχηεξνλ, νπνηνζδήπνηε ςπρίαηξνο ζα ζνπ πεη φηη γεληθά κηιψληαο, έλαο άληξαο έιθεηε απφ θάπνηα πνπ κνηάδεη κε ηε κεηέξα ηνπ, θαη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ςάρλνπλ έλαλ «πξαγκαηηθφ άληξα» ζαλ ηνλ ΚΞΑΚΞΑ. Ρξίηνλ θαη πην ζεκαληηθφ, είζαη θηιηθφο θαη θαιφο. Απηφ είλαη έλα κάρηκν θαη σξαίν approach. πάξρνπλ δχν είδε φκνξθσλ γπλαηθψλ απηέο πνπ ην μέξνπλ, θαη απηέο πνπ δελ ην μέξνπλ. Δηδηθά ζηελ αξρή, είζαη θαιχηεξα κε απηέο πνπ δελ ην μέξνπλ. Ρψξα, νη ζθχιεο ζπλήζσο είλαη απηέο πνπ ληχλνληαη πην πξνθιεηηθά. Θαη είλαη έμσ ζηα θιακπ, λχρηα κε ηε λχρηα, λα παίδνπλ ηνπο άληξεο, λα θέξνληαη ζαλ πνπηάλεο θαη ηζνχιεο. Ή cock-teasers. Θαη ν ιφγνο πνπ είλαη ηφζν ζθχιεο είλαη επεηδή φινη απηνί νη άληξεο έξρνληαη θαη ηνπο ηελ πέθηνπλ ζα ρέζηεδεο. Νπφηε ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ κε ηελ άλεζή ηνπο. Ζ απφιπηε δχλακε δηαθζείξεη απφιπηα. Κηα θνξά πήγα ζε έλα κπαξ κε έλα θίιν κνπ. Ήηαλ πνιχ φκνξθνο θαη φιεο νη γπλαίθεο θάλαλε ζαλ ηξειέο γηα απηφλ. Κπήθακε κέζα ινηπφλ, θαη έξρεηαη κηα θνπέια «Πε ιέλε Ληέηβηλη;» Δίπα λαη. Δίπε «Γε κε ζπκάζαη απφ ην γπκλάζην;» θαη ηεο ιέσ «Δίζαη ζίγνπξε φηη πήγακε ζην ίδην γπκλάζην; Δίζαη παλέκνξθε, ζα ζε είρα πξνζέμεη.» Έξρεηαη ινηπφλ ν θίινο κνπ θαη κε ξσηάεη αλ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα θέξνπκε απηή θαη ηε θίιε ηεο ζην ζπίηη κνπ ζήκεξα ην βξάδπ. Ρνπ είπα «ρη, ζα ηηο θέξνπκε ην απφγεπκα!» Ξήγακε ζην ηξαπέδη ηνπο ινηπφλ, θαη είπα «Αθνχζηε. Γε ζέισ ν θφζκνο λα λνκίδεη φηη κφιηο ζαο ςαξέςακε. Απηή είλαη ε δηεχζπλζή κνπ. Διάηε ζην δηακέξηζκά κνπ ζε δχν ψξεο.» Ξξνζέμηε φηη δελ ηηο ξψηεζα. Ρνπο είπα. Γελ δηέηαμα, απιά ηνπο είπα λα έξζνπλ. Δίλαη φηαλ ξσηάο, πνπ 14

16 ελεξγνπνηείο ηηο αλαζθάιεηέο ηεο θαη ηε γελλήηξηα δηθαηνινγηψλ ηεο. Πην δξφκν γηα ην ζπίηη ινηπφλ ζην ακάμη, ν θίινο κνπ κε πείξαδε. «Γε ζα έξζνπλ. Λνκίδεηο φηη ζα έξζνπλ; Λνκίδεηο φηη ηα μέξεηο φια, φηη είζαη παλέμππλνο. Απηφ είλαη γεινίν, πνηέ δε ζα έξζνπλ!» Δίκαζηε ινηπφλ ζην δηακέξηζκα, αξάδνπκε, βιέπνπκε TV, θαη ρηππάεη ην θνπδνχλη! ΛΡΟΗΛΛΛ! Θαη νη δχν γπλαίθεο ήξζαλ ινηπφλ ζην ζπίηη. Γπξλάσ ζην θίιν κνπ θαη ιέσ «Ξνηα ζέιεηο;» Θάλεη «Θέισ ηε Πνχδη» Θαη ηνπ ιέσ «Δληάμεη, ζα πάξσ ηε Κέιαλη, πάξε ηε Πνχδη.» Πε 15 ιεπηά κέζα, ΘΑΗ ΝΗ ΓΝ ήηαλ πάλσ ζηνλ θίιν κνπ. Θαη νη δχν ζέιαλε εθείλνλ. Νπφηε ηνπ ιέσ «Θάλε φ,ηη ζέιεηο.» Θαη έηζη φπσο άξρηζε λα θέξεηαη, πξνζπαζνχζε λα ηηο ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΠΔΗ. Θαη ε δηθηά κνπ ζπκπεξηθνξά ήηαλ ηχπνπ «ΝΘ, θνξίηζηα, ηψξα έρεηε έλα θνπηαβάθη λα ζαο πεξηπνηείηαη, λα ζαο θέξλεη πνηά θαη λα θάλεη φ,ηη ηνπ ιέηε. Δγψ ζα αξάμσ εδψ πίζσ θαη ζα παξαθνινπζψ ηνλ θίιν κνπ φζν ηα γακάεη φια.» Θακηά ψξα αξγφηεξα ινηπφλ, ε Πνχδη ήηαλ κε εκέλα. Θαη αλαπλέεη ζην ιαηκφ κνπ, ςηζπξίδεη ζην απηί κνπ, «Ξάκε ζην θξεβάηη.» Θαη ηεο είπα λα πάξεη ηε Κέιαλη θαη λα θχγεη, θαη κεηά λα μαλάξζεη ζην δηακέξηζκα. Νπφηε ηα θνξίηζηα θχγαλε, θαη ν θίινο κνπ έθπγε. Κηζή ψξα αξγφηεξα, ε Πνχδη ήξζε πίζσ φπσο ηεο είπα. Ρελ πήγα ζην θξεβάηη θαη αξρίζακε λα γακηφκαζηε ζα δψα. Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην ζπλαξπαζηηθφ απφ κηα φκνξθε γπλαίθα πνπ ζέιεη λα ηελ πεδήμεηο! Θαη φπσο γακάσ ηε Πνχδη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, ην θνπδνχλη ρηππάεη. Ζ Κέιαλη! Ρεο είρα πεη φηη είκαη απαζρνιεκέλνο επεηδή νη θνπέιεο ήηαλ θνιιεηέο θαη δελ ήζεια γαηνθαπγά. 15

17 Ζ ηερληθή κνπ είλαη θακία ηερληθή. Απιά ηνπο ιέσ ηη πξαγκαηηθά ζθέθηνκαη. Γελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο ιεο ςέκαηα, απιά πεο ηελ αιήζεηα. Ξφζνη άληξεο ππάξρνπλ πνπ αξλνχληαη λα πνχλε ζηε γπλαίθα φηη είλαη φκνξθε, δε ζα ην θαηαιάβσ. Νη γπλαίθεο μνδεχνπλ ψξεο θαη ψξεο κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε πξηλ βγνχλε έμσ. Φνξάλε ςειά ηαθνχληα θαη ζηελά ξνχρα θαη ζνπηηέλ κε ελίζρπζε γηα λα ηηο πξνζέμεηο. Δζείο λνκίδεηε φηη κπαίλνπλ ζε φινλ απηφλ ηνλ κπειά, γηα λα ΚΖΛ ηνπο πείηε ηίπνηα; Ξαηδηά, απιά πξέπεη λα κάζεηε ΞΥΠ λα ην πείηε, απηφ είλαη φιν. Ν ιφγνο πνπ δε ηα θαηαθέξλεηε είλαη επεηδή φηαλ ην ιέηε αθνχγεηαη ζαλ πξνερνγξαθεκέλν κήλπκα! Αληί λα πείηε «Δίζαη πνιχ φκνξθε», δνθίκαζε λα πεηο «ΑΑΑΑ! Κνπ θφβεηο ηελ αλάζα! Έρσ πνιιαπιέο θαληαζηψζεηο ηαπηφρξνλα.» Ή δνθίκαζε απηφ. Ξήγαηλε ζε κία θαη απιά πεο «Ν ρξφλνο πνπ μφδεςεο ζήκεξα γηα λα εηνηκαζηείο ην άμηδε. Δίζαη ΞΑΛΔΚΝΟΦΖ.» Αλ είλαη λα ηεο θάλεηο θνκπιηκέλην, ην ιηγφηεξν πνπ κπνξείο λα θάλεηο είλαη λα ηεο θάλεηο έλα πνπ ζα ην ζπκάηαη. Κπνξεί λα πάσ ζε κία θξαηψληαο κία θσηνγξαθηθή θαη λα ηεο πσ, «Μέξεηο, κφιηο κίιαγα κε έλα θίιν ζην θηλεηφ θαη ηνπ είπα φηη κφιηο είδα ηελ πην φκνξθε γπλαίθα ζηνλ θφζκν, θαη είπε φηη δε κε πηζηεχεη. Νπφηε πάξε κηα πφδα λα ζε θσηνγξαθίζσ.» Ξψο γίλεηαη λα πεη φρη ζε θάηη ηέηνην; Αθνχ ηελ ηξαβήμσ θσηνγξαθία, ζα πσ «Ρψξα πνπ έρσ ηε θσηνγξαθία ζνπ, γηαηί δε κνπ δίλεηο θαη ην ηειέθσλν θαη ηε δηεχζπλζε ζνπ, γηα λα ζνπ ηαρπδξνκήζσ έλα αληίγξαθν;» ηαλ μεθίλεζα, ήκνπλα ληξνπαιφο. Θαη ζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ληξνπαινχο άληξεο, έθαλα ην κέγηζην ιάζνο λα ξσηάσ ηνλ εαπηφ κνπ «Ρη πξέπεη λα ηνπο πσ;» Ρφηε, κηα κέξα ζθέθηεθα, «Γε γακηέηαη, ζα πσ φ,ηη ζέισ λα πσ.» Βαξέζεθα λα πξνζπαζψ λα πσ ηα ζσζηά πξάγκαηα, θαη απνθάζηζα φηη ην ζσζηφ πξάγκα λα πσ είλαη νηηδήπνηε ζθέθηνκαη. Θαη κφιηο άξρηζα λα είκαη εηιηθξηλήο, κφιηο ζηακάηεζα λα πξνζπαζψ λα εληππσζηάζσ ηηο 16

18 γπλαίθεο, κφιηο άξρηζα λα ζθέθηνκαη θσλαρηά, άξρηζαλ λα έξρνληαη θαη ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ. Ρν λα ζθέθηεζαη θσλαρηά είλαη ε βάζε φζσλ θάλσ. Θαη φηαλ κάζεηο απιά λα ραιαξψλεηο, φηαλ ζηακαηήζεη λα ζε λνηάδεη ην ηη ζθέθηεηαη ν θαζέλαο, θαη απιά επηηξέςεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ λα ζθέθηεηαη δπλαηά, ζα βηψζεηο κηα αίζζεζε ειεπζεξίαο πνπ νχηε ηα ιεθηά κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ. Ρν λα πάηε λα πξνζεγγίζεηε ηηο γπλαίθεο είλαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεηήκαηνο. Δπεηδή εζείο θάπσο ληψζεηε πσο ε γπλαίθα ζα ζαο γδάξεη, ζα ζαο ηαπεηλψζεη, ζα ζαο θαηαζηξέςεη. Απηφ κπνξεί λα μεπεξαζηεί εχθνια πάλησο. Ξήγαηλε ζε κηα γπλαίθα πνπ λνκίδεηο φηη είλαη πνιχ θαιή γηα ζέλα θαη πεο «Θνίηα, λνκίδσ φηη είζαη πνιχ θαιή γηα κέλα, μέξσ φηη ζα κνπ ξαγίζεηο ηελ θαξδηά. Νπφηε λα είζαη ραιαξή καδί κνπ, νθ;» Γελ έρεη ζεκαζία ηη ιεο, αξθεί λα ιεο αθξηβψο απηφ πνπ ζθέθηεζαη. Θα ην ιαηξέςεη! Αλ κνηάδεη κε θαθηαζκέλε ζθχια, ρακνγειάσ θαη ιέσ «κνηάδεηο κε θαθηαζκέλε ζθχια». Λα άιιε κηα θαιή αηάθα. «Κα ην Θεφ, ζε θνηηάδσ, θαη ηα κάηηα ζνπ είλαη πνπ κε θηηάρλνπλ πεξηζζφηεξν, πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν πάλσ ζνπ.» Αλ είλαη πάξα πνιχ φκνξθε, ζα πσ «Κπνξεί λα κελ ην πηζηεχεηο, αιιά πξαγκαηηθά ΚΝ ΑΜΗΕΔΗ λα είκαη κε θάπνηα ηφζν φκνξθε φζν εζχ.» Νη αηάθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Απιά πεο απηφ πνπ έρεηο ζην κπαιφ ζνπ. Γελ ζνπ ιέσ λα είζαη αγξνίθνο. Πνπ ιέσ λα είζαη εηιηθξηλήο θαη λα έρεηο απηνπεπνίζεζε. Ρηο πξνάιιεο ήκνπλ ζε γεχκα κε θάηη ζπλαδέιθνπο. Πεθψζεθα λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα, θαη έξρεηαη απηή ε απίζηεπηε γπλαίθα θαη κε ξσηάεη αλ ήκνπλ ζην δξφκν ηεο. Ρεο είπα «Δχρνκαη λα ήζνπλ ζην δξφκν κνπ.» Θνιαθεχηεθε θαη φηαλ κε επραξίζηεζε πξφζεμα φηη έρεη πεξζηθή πξνθνξά. Νπφηε ηε ξψηεζα αλ ήηαλ 17

19 απφ ηελ Ξεξζία, θαη κνπ είπε λαη. Ρεο ιέσ ινηπφλ «Γελ είλαη κφλν απηφ. Δίλαη ε φιε ζνπ αχξα, ην πψο θηλείζαη ζην ρψξν θαη φια. Ξηζηεχσ φηη νη πεξζίδεο είλαη νη πην ζέμη γπλαίθεο ζηνλ θφζκν.» Απηά κφλν ρξεηάζηεθαλ γηα λα κνπ ηελ πέζνπλ θαη απηή θαη νη ηξεηο θίιεο ηεο. Κε θνβάζαη λα θπλεγήζεηο ηηο πην φκνξθεο γπλαίθεο. Ξνιινί άληξεο θάλνπλ απηφ ην ιάζνο, θαη γη απηφ νη πην φκνξθεο γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ έλαλ κάρηκν άληξα. Νη άληξεο ή απιά ηηο θνηηάλε, ή είλαη ηφζν λεπξηθνί φηαλ ηνπο κηιάλε πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ειίζηα. Απηφ δίλεη ζε άληξεο ζαλ εκέλα ηεξάζηην πιενλέθηεκα. ζν πην φκνξθεο είλαη, ηφζν πην εχθνια ηηο ξίρλσ. Νη άζρεκεο είλαη ΓΠΘΝΙΝΡΔΟΔΠ, επεηδή δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηα θίλεηξά ζνπ. Νη γπλαίθεο δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη φζν πην πνιχ ρξφλν πεξλάλε κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε πξηλ βγνπλ έμσ, ηφζν πεξηζζφηεξν θφβν γελλάλε κέζα ζηνπο άληξεο. Ρν πην γακάην πξάγκα πνπ κπνξείο λα πεηο ζε κηα γπλαίθα ever φηαλ ηελ αλνίγεηο, είλαη φηη ζος απέζει ηο γούζηο ηηρ ζηο νηύζιμο. Ν ηξφπνο πνπ ςσλίδσ δελ αξέζεη ζηε γπλαίθα κνπ, επεηδή αλ δσ έλα κπινπδάθη πνπ κνπ αξέζεη, αλ βγαίλεη ζε ηξία ρξψκαηα, ζα αγνξάζσ θαη ηα ηξία θαη ζα πάσ ζπίηη! Ρα κηζψ ηα ςψληα. Φνξάσ κφλν έλα είδνο ηδηλ. Ρν θνξάσ απαξάιιαρην απφ ηελ εθεβεία. Αλ θάπνηε απνθαζίζνπλ μαθληθά λα ζηακαηήζνπλ λα ηα θηηάρλνπλ, ζα έρσ πξφβιεκα! Νπφηε πήξα ηειέθσλν ην εξγνζηάζην θαη αγφξαζα δπν ληνπδίλεο παληειφληα. Αθφκα αγφξαζα ηξία δεπγάξηα απφ ην ίδην παπνχηζη. Πη αξρίδηα κνπ! Νη γπλαίθεο απφ ηελ άιιε, ηα ΑΓΑΞΑΛΔ ηα ςψληα. Κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κηα νιφθιεξε κέξα ζηελ αγνξά, θαη λα κελ πάξνπλ ηίπνηα! Γηα κέλα, ηα ςψληα είλαη ηηκσξία. Αιιά νη γπλαίθεο πεξλάλε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηα εκπνξηθά θέληξα. Γηαηί; Δπεηδή είλαη αλαζθαιείο κε ηελ εκθάληζή ηνπο. Τψληα, πιαζηηθέο, makeup, βάςηκν καιιηψλ, ςειά ηαθνχληα, ε 18

20 ιίζηα είλαη αηειείσηε. Θάληε ηνπο θνκπιηκέληα γηα ηα ξνχρα ηνπο, θχξηνη. Λα κηα θαιή αηάθα λα πεηο. «Ζ θνπέια κνπ δελ ήμεξε πψο λα ληπζεί, θαη απηφ είλαη έλαο ιφγνο πνπ ρσξίζακε, αιιά αλ κπνξνχζε λα πάξεη καζήκαηα απφ ζέλα, ίζσο λα ηελ έβιεπα αθφκα.» Θαη αλ δε θνξάεη makeup, αλ είλαη άβαθε; Γνθίκαζε απηφ. «Κνηάδεη ζα λα αθηέξσζεο κφλν πέληε ιεπηά ζην κπάλην ζήκεξα. Γελ έβαιεο νχηε makeup θαη θνίηα, είζαη παλέκνξθε!» Απιά θνίηα ηεο. Πνπ ιέλε ηη ζέινπλ λα ηνπο πεηο. Γε ζνπ ιέσ λα θάλεηο φ,ηη θάλσ εγψ θαη λα πεηο φ,ηη ιέσ εγψ. Πνπ ιέσ λα αλνίμεηο ηα κάηηα ζνπ! Κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ ζε έλα άβαθν, φκνξθν θνξίηζη πνπ είλαη κε ηηο θίιεο ηεο θαη λα ιέσ «Δίλαη ζα λα κελ έβαιεο θαλ makeup! Γελ κπνξψ λα αληηκεησπίζσ ην πφζν φκνξθε δείρλεηο!» Ρεο θάλεηο θνκπιηκέλην γηα απηφ πνπ έρεη δνπιέςεη πεξηζζφηεξν. Αλ δε θνξάεη makeup, ηφηε ζνπ ιέεη φηη ζέιεη λα ηελ ζεσξνχλε θπζηθά φκνξθε. Γψζ ηεο κηζή ληνπδίλα θνκπιηκέληα γηα απηφ πνπ ζνπ αξέζεη θαη απηφ γηα ην νπνίν ζέιεη λα ηα αθνχζεη. Γελ γελληνχληαη κε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Καζαίλεηο φζν κεγαιψλεηο. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ ην θάλνπλ. Ξηζηεχσ φηη νη άληξεο, ζαλ είδνο, είλαη πην ειθπζηηθνί απφ ηηο γπλαίθεο. Νη άληξεο δε θνξάλε makeup, δε βγάδνπλ ηα θξχδηα ηνπο, δελ θνξάλε ζνπηηέλ κε ελίζρπζε, δε θνξάλε ηίπνηα γηα λα θαίλεηαη θαιχηεξα ν πνχηζνο ηνπο. Γελ ηα θάλνπκε απηά, νπφηε ιέσ φηη είκαζηε πην φκνξθνη. Έρσ πάεη ζην θξεβάηη κε θάηη γπλαίθεο πνπ ηελ άιιε κέξα κνηάδαλε κε ζθχινπο. Γηαηί ρσξίο ην makeup θαη ηα ζνπηηέλ θαη ηα ςεινηάθνπλα Ξξέπεη λα ζπκάζαη φηη ζρεδφλ φια φζα θάλνπλ νη γπλαίθεο, ηα ςψληα, ην makeup, ηα πιαζηηθά βπδηά, ηα θάλνπλ γηα λα ζε θαπιψζνπλε. Δίλαη πνιχ αλαζθαιείο. Ρα πην δχζθνια δεθάξηα 19

21 ζηνλ θφζκν πνπ δελ παξαδέρνληαη φηη είλαη αλαζθαιή, ιέλε ςέκαηα. Νη γπλαίθεο είλαη αλαζθαιείο κε ηελ εκθάληζή ηνπο. Θαη μέξνπλ φηη ηα κφλν δνιψκαηα πνπ έρνπλ λα ζνπ πεηάμνπλ είλαη ε εκθάληζή ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα ζνπ δψζνπλ ζεμ. Αιιά θνβνχληαη φηη αθνχ ηηο γακήζεηο δε ζα ηηο ζέιεηο κεηά. Άιιε κηα θαιή αηάθα. Ξήγαηλε ζηελ πην παλέκνξθε θνπέια ζην κπαξ καδί κε θάλα ζλαθ ηχπνπ θηζηίθηα ή πξέηζει. Γψζ ηεο ην πξέηζει θαη πεο «κπνξείο λα ην βάιεηο ζην ζηφκα κνπ;» ηαλ ην βάιεη ζην ζηφκα ζνπ, ιεο «πάληα νλεηξεπφκνπλα κία παλέκνξθε θνπέια ζαλ εζέλα λα κε ηαΐδεη.» Γίλνληάο ηεο θάηη λα κνπ δψζεη πίζσ, παίξλσ ηνλ έιεγρν. Κφιηο ζε αθήζνπλ λα ηηο ρεηξαγσγήζεηο κία θνξά, ζα ζε αθήζνπλ θαη μαλά θαη μαλά θαη μαλά. Αλ πεη φρη θαη επζείαλ, ηφηε δελ ζα κπνξείο λα ηε ρεηξαγσγήζεηο, νπφηε πξνρσξάο ζηελ επφκελε. Δίλαη ηφζν απιφ λα δηαβάζεηο ηελ θνπέια πνπ θπλεγάο αλ απιψο αξάμεηο θαη ηελ δηαβάδεηο. Αληί λα ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ «πνηέ δε ζα κε γνπζηάξεη», ζα πξέπεη λα μνδεχεηο απηή ηελ ελέξγεηα δηαβάδνληάο ηε. Λα κηα γακάηε πξνζέγγηζε πνπ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε γπλαίθα, θαη πνπ δνπιεχεη ηδεσδψο. Ξεξπάηα πξνο απηή θαη πεο «Μέξεηο, κφιηο ζε πξφζεμα απφ εθεί πνπ θάζνκαη, θαη δε ζέισ λα λνκίδεηο φηη ζηελ πέθησ, αιιά είζαη πνιχ ειθπζηηθή.» Θα ζε επραξηζηήζεη, κεηά θεχγεηο θαη παο ζε άιιε γπλαίθα ή θάλεηο θάηη άιιν. Κεηά μαλαπάο ζε απηή θαη ηεο ιεο «ΝΘ, ηψξα ζέισ λα λνκίδεηο φηη ζηελ πέθησ». Ρη πάλσ ηεο ζε αλάβεη; Γηαηί ηε ζέιεηο; Γνθίκαζε απηή ηελ αηάθα. «Δίζαη ε κφλε φκνξθε θνπέια εδψ κέζα, θαη ήζεια λα ζε γλσξίζσ.» Ξαξαθνινχζεζε πψο αληηδξά ζε κηα αηάθα ζαλ απηή. Ρφζν απιφ. ΝΘ, δνθίκαζε θαη απηή. «Μέξεηο, ε πξψηε κνπ ζθέςε είλαη φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε κηα φκνξθε θνπέια ζαλ εζέλα 20

22 λα κνπ κηιήζεη, αιιά πξέπεη λα μεθηλήζσ απφ ηελ θνξπθή.» Αλ δε ζέιεη λα ζε γλσξίζεη κεηά απφ θάηη εηιηθξηλέο ζαλ απηφ, πξέπεη λα ξσηήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ «ζέισ αιήζεηα λα γλσξίζσ κηα ζθχια ζαλ απηή εδψ;» Ξνηνο ρέζηεθε ηη ιέλε. Γελ έρεη ζεκαζία. Ξξέπεη λα θπλεγάο απηά πνπ ζέιεηο ζηε δσή. Αλ ηελ βξίζθεηο ειθπζηηθή, ην ρξσζηάο ζηνλ εαπηφ ζνπ λα παο θαη λα ηεο κηιήζεηο. ηαλ θάλεηο eye contact καδί ηεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερίζεηο φ,ηη θάλεηο. ΚΖΛ θνηάο θαη θνηηάμεηο αιινχ ζαλ ηνλ θάζε ηχπν. Λα είζαη άληξαο. Δπίζεο, ρακνγέια φηαλ ηελ θνηηάο. Αλ ζε πηάζεη λα ηζεθάξεηο ην ζηήζνο ηεο, θαλέλα πξφβιεκα. Ππλέρηζε λα θνηηάο θαη ρακνγέια! Θέινπλ λα ην πξνζέμεηο. ηαλ μαλαθάλεη eye contact, θακηά θνξά ηεο θιείλσ ην κάηη. Αλ ξσηήζεη, «Ρη λνκίδεηο φηη θάλεηο;» Απιά πεο, «έθαλα ζεμ καδί ζνπ ζην κπαιφ κνπ. Ρψξα, αλ δε ζε πεηξάδεη, ζα ήζεια λα ηειεηψζσ.» Πνβαξνινγψ. Γείρηεο φηη δελ ζε ηξνκάδεη. Ρν λα ππνρσξείο ζε κηα γπλαίθα είλαη ην ρεηξφηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα θάλεηο. Γελ ζέινπλ έλα ρέζηε. Ξξνζπαζνχλ λα ζε ζθαιψζνπλ θαη κφιηο δηαπηζηψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ζε ηξνκάμνπλ θαη λα ζε ειέγμνπλ, αξρίδνπλ λα ζε ζέινπλ. Ξάληα ρξεηάδεηαη λα θαηεπζχλεηο ηε ζπδήηεζε, θαη δελ πξέπεη λα ηεκπειηάδεηο. Κε ληξέπεζαη λα θάλεηο πεληαθφζηεο εξσηήζεηο. Ξνχ κέλεηο; Έρεηο ζπγθαηνίθνπο; Ξψο είλαη; Ρα παο θαιά κε ηνπο γνλείο ζνπ; Αδέξθηα; Ξφζν ρξνλψλ είλαη ε αδεξθή ζνπ; Θέισ λα μέξσ φζν πην πνιιά γίλεηαη γηα εθείλε, φζν πην γξήγνξα γίλεηαη. Ζ δσή είλαη κηθξή θαη δελ έρσ ρξφλν λα καιαθίδνκαη. Θαη αλ κε ξσηήζεη γηαηί θάλσ ηφζεο εξσηήζεηο, ηεο ιέσ. Μέξσ ηφζν πνιιά γηα απηέο ηφζν γξήγνξα, πνπ ληψζσ φηη ηηο μέξσ απφ πάληα. «Ρη θαγεηά ζνπ αξέζεη λα ηξσο; Μέξεηο λα καγεηξεχεηο; Ξάληα νλεηξεπφκνπλα λα έρσ έλα παλέκνξθν θνξίηζη ζαλ εζέλα λα κνπ καγεηξεχεη.» 21

23 ηαλ παο γηα πέζηκν, δε ρξεηάδεζαη λα πεηο ή λα θάλεηο ηίπνηα θαληαρηεξφ. Ρν κφλν πνπ ρξεηάδεζαη είλαη ε απηνπεπνίζεζε λα ιεο φ,ηη ζθέθηεζαη. Θη άιιν παξάδεηγκα, αο πνχκε φηη είζαη ζηε βηβιηνζήθε θαη ηζεθάξεηο κηα ειθπζηηθή γπλαίθα. Θνίηα ηελ θαη αλαξσηήζνπ ηη ζνπ αξέζεη πάλσ ηεο. Αο πνχκε φηη έρεη πέληε πξάγκαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ. Ρα κάηηα ηεο, ην πψο θάζεηαη, ηα ρείιε ηεο, ηα καιιηά ηεο, θαη ην ληχζηκφ ηεο. Ξάλε κίια ηεο, θαη πεο ακπιβώρ απηφ πνπ ζθέθηεζαη. «Μέξεηο, θαζφκνπλα εθεί θαη ζε θνίηαγα, θαη έθαλα κηα ιίζηα κε ηα πέληε πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζνπλ πην πνιχ πάλσ ζνπ. Κνπ αξέζεη ην πψο ληχζεθεο, ν ηξφπνο πνπ θάζεζαη, κνπ αξέζνπλ ηα ρείιε ζνπ, ηα καιιηά ζνπ, θαη κνπ αξέζνπλ θαη ηα κάηηα ζνπ είλαη παλέκνξθα.» Ρη γπλαίθα ζα αγλνήζεη θάηη ηέηνην; Ξάξε θαη άιιε κηα θαιή αηάθα πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη: «Μέξεηο, ζε μερψξηζα απφ φιεο ηηο άιιεο γπλαίθεο εδψ κέζα. Θαη ζθέθηεθα φηη ζα έρεηο αξθεηά θαιφ ρηνχκνξ γηα λα ζνπ αξέζεη θαη ην δηθφ κνπ ρηνχκνξ.» Θαη άζε ηελ θνπβέληα λα πάξεη κπξνο απφ εθεί. Άιιε κηα αηάθα: «Μέξεηο, εχρνκαη λα είρακε ήδε θάλεη ζεμ, γηαηί ζα κνπ άξεζε λα κηιάσ καδί ζνπ κε νηθεηφηεηα, αιιά είκαη πνιχ ληξνπαιφο». Απιά πεο αθξηβψο απηφ πνπ ζθέθηεζαη. Ιέλε ζηνπο άληξεο λα ηνλ παίμνπλ κία πξηλ βγνχλε έμσ θαη δε λνκίδσ φηη απηφ είλαη πνπ ζνπ ρξεηάδεηαη. Αλ ζέιεηο λα μεπεξάζεηο ην θφβν ζνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε γπλαηθψλ, ζηακάηα λα ηνλ παίδεηο γηα κεξηθνχο κήλεο. Λα θίιε κνπ ζνβαξφ θίλεηξν λα παο λα κηιήζεηο. Κηιάσ γηα νηηδήπνηε ζέισ. Αλ πξέπεη λα πάσ ζην κπάλην, ζα πσ «Ξξέπεη λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα θαη κνπ αξέζεη». Θα πεη «Ρη ελλνείο ζνπ αξέζεη ;» «Κνπ αξέζεη λα ηνλ θξαηάσ. Θα κνπ άξεζε θαη λα ηνλ θξαηήζεηο εζχ.» Ξεο ΝΡΗΓΖΞΝΡΔ ΓΝΠΡΑΟΔΗΠ! Γελ έρεη ζεκαζία. Γελ ηηο πξνζβάιιεηο. Θέινπλ λα ηεο πιεζηάζεηο. 22

24 «Γε ζέισ λα θαλεί ζα λα ζηελ πέθησ, αιιά είζαη κία απφ ηηο πην φκνξθεο γπλαίθεο πνπ έρσ δεη ζηε δσή κνπ.» Απηή ήηαλ ε αηάθα πνπ είπα γηα λα αλνίμσ ηελ Κηο Κφληξεαι Θαη αιήζεηα ήηαλ ηφζν φκνξθε. Έβγαηλα καδί ηεο γηα ελάκηζε ρξφλν. Δπίζεο πέξαζα θαιά κε ηηο δχν αδεξθέο ηεο. Γηαηί ξε παηδηά θνβάζηε ηφζν ηηο φκνξθεο; Δίζηε εθεί έμσ θαη παιεχεηαη λα ξίμεηε άζρεκεο ή «θαλνληθέο», θαη αθήλεηε θφπαλνπο ζαλ εκέλα λα θαβαηδψλνπλ ηηο απίζηεπηεο. «Δεκ λνκίδσ ζα δνθηκάζσ λα ηελ πέζσ ζε ΔΠΔΛΑ επεηδή ζέισ ΔΘΔΗΛΖ!» (γέιηα). Ξφζν βιάθεο κπνξείηε λα είζηε; Δίλαη γεγνλφο φηη ηηο παλέκνξθεο ζπάληα ηηο πιεζηάδνπλ, θαη φηαλ ην θάλνπλ, ζπλήζσο είλαη έλαο καιάθαο πνπ κηιάεη απφ ηνλ θψιν ηνπ επεηδή είλαη ηξνκνθξαηεκέλνο. Αλ ζε ζθαιψλεη, ΞΔΠ ΡΖΠ ΡΝ. Ξξέπεη λα ην πσ, πηζηεχσ φηη νη άληξεο έρνπλ γαινπρεζεί λα ληψζνπλ έλνρνη πνπ ζέινπλ ζεμ. Δμαξηάηαη απφ ην πψο κεγάισζεο. Νη γνλείο επηρεηξνχλ λα δψζνπλ θίλεηξα ζηα παηδηά γεκίδνληάο ηα ελνρή. Ζ ελνρή είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ ζνπ νη γνλείο, νη δάζθαινη θαη φινη γηα λα ζε ειέγμνπλ. Μεπέξαζέ ην. Πηα παηδηά κνπ ιέσ «είζαη δηθφ κνπ κέρξη λα γίλεηο 18» (γέιηα) Πνπ είπα φηη δε κνπ αξέζνπλ νη canned αηάθεο επεηδή δε δνπιεχνπλ πάληα, θαη εμάιινπ, νη πηζαλφηεηεο είλαη φηη ηηο έρεη μαλαθνχζεη. Νπφηε θάλσ απηφ πνπ δε κε απνγνεηεχεη ΞΝΡΔ, ηεο ιέσ ηη κνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν πάλσ ηεο. Έλαο θαιφο εκπεηξηθφο θαλφλαο είλαη «απηφ πνπ έρεη πεξάζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα θηηάμεη». Θακηά θνξά ζα πσ ζε κηα φκνξθε γπλαίθα πνπ πεξλάεη δίπια κνπ, «Κνπ έπηαζεο κφιηο ηνλ θψιν;» 23

25 ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο παηδηά λα απνθαζίζεηε ηη ζέιεηε ζηε δσή θαη λα είζηε ζςνεπείρ (congruent) ζηελ επηδίσμή ηνπ. Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη αξθεηφ γηα λα αξρίζνπλ λα ζαο πξνζέρνπλ νη γπλαίθεο. Αλ ρξεηάδεζαη έλα αγξνηηθφ θνξηεγφ, δελ παο λα ηζεθάξεηο ζπνξ ακάμηα. Θαη αλ ρξεηάδεζαη ζπνξ ακάμη, δελ παο λα ηζεθάξεηο βαλάθηα. Ζ δσή είλαη έλα κάηζν επηινγέο θαη αλ είζαη εθεί έμσ λα ιεο ζηε γθφκελα «Ινηπφλ άθνπ, είκαη έλαο ρέζηεο, δε κπνξψ λα απνθαζίζσ, δελ έρσ ηδέα ηη ζέισ απφ ηνλ εαπηφ κνπ θαη πξνζπαζψ λα ζηελ πέζσ γηα λα δσ αλ είζαη ηειηθά απηφ πνπ ζέισ.» Θη φκσο πνιινί απφ εζάο θάλεηε απηφ αθξηβψο. Αλ έπξεπε λα είζαη κία ιέμε, είζαη ην Λαη, ή ην Ίζσο; Ξνιινί απφ εζάο είλαη πεξηθεξφκελα Ίζσο, θαη απηφ ζαο ζηνηρίδεη ηηο γπλαίθεο ησλ νλείξσλ ζαο. Ζ απηνπεπνίζεζε πεγάδεη απφ ηελ ηθαλφηεηα. Ξνιινί εθεί έμσ πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο γηα λα ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε αιιά δε δνπιεχνπλ εθηφο θαη αλ αλαπηχζζεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ παξάιιεια. Θαη δελ ζα έρεηο ηε δηθηά κνπ απηνπεπνίζεζε απιά επεηδή δηάβαζεο ην βηβιίν κνπ. Θα ηελ θεξδίζεηο κφλν θαζψο ζα εθαξκφδεηο απηά πνπ ζνπ καζαίλσ, αιιά ζα πξέπεη λα ηελ θεξδίζεηο κε ηνλ παιηφ θαιφ ηξφπν. Έλαο άιινο ηξφπνο λα βνεζήζεηο ηελ αχμεζε ηεο ικανόηηηάρ ζνπ είλαη λα βγεηο έμσ θαη λα δηαβάζεηο κεξηθά βηβιία. Κειέηεζε «ην κνπλί». Μέξσ πεξηζζφηεξα γηα ηελ αλαηνκία ηνπο απφ ηηο ίδηεο. ηαλ ζπδεηάσ ην ζεμ κε κηα γπλαίθα, έξρνκαη ζην ηξαπέδη κε γλψζε. Μέξσ ηα πάληα γηα ην ζψκα ηεο, ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο. Κπνξείο αθφκα θαη λα μεθηλήζεηο θνπβέληα καδί ηεο κε θάηη ηχπνπ «Μέξσ ηφζα πνιιά γηα ηελ θιεηηνξίδα πνπ δε ζα πίζηεπεο πνηέ πφζα μέξσ γηα ην ζεμ. Έια. Οψηα κε οηιδήποηε. Οψηα κε θάηη πνπ λνκίδεηο φηη κφλν νη γπλαίθεο μέξνπλ.» Μεθίλα κηα 24

26 ζπδήηεζε έηζη θαη, αλ δελ ηελ πεδάο κέρξη ην ηέινο ηεο λχρηαο, κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε κε αζθάιεηα ην ζπκπέξαζκα φηη είζαη θφπαλνο. Κεξηθνί άληξεο κε έρνπλ θνηηάμεη ζηα κάηηα θαη κνπ έρνπλ πεη φηη ν ιφγνο πνπ δε κπνξνχλ λα βξνπλ γθφκελεο είλαη φηη δελ ηνπο αξέζεη ν εαπηφο ηνπο. Ρνλ παίδεηο ηνλ πνχηζν ζνπ; πάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν. Απηνί πνπ ηνλ παίδνπλ, θαη νη ςεχηεο. Θαη αθφκα θαη αλ ζνπ ιέλε αιήζεηα, πξέπεη λα αλαξσηεζείο ηη πάεη ζηξαβά καδί ηνπο θαη δελ ηνλ παίδνπλ. ηαλ καιαθίδεζαη δίλεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ επραξίζηεζε κε ην ίδην ζνπ ην ρέξη. Φπζηθά θαη αγαπάο ηνλ εαπηφ ζνπ! Λα κηα αθφκα αηάθα λα ρξεζηκνπνηήζεηο. «Ρν κφλν άηνκν πνπ ζέισ λα κε αθνπκπήζεη εθηφο απφ εκέλα, είζαη εζχ.» Πηηο πην ζθχιεο κνπ αξέζεη λα ιέσ «δελ είλαη θαιχηεξα λα κε δνθηκάζεηο πξηλ κε πεηάμεηο;» Ξνηέ δε ρψλσ ην θεθάιη κνπ ζηελ άκκν. Ρίπνηα δε κε πάεη πίζσ, θαη δελ ππνρσξψ. Δπεηδή είηε κε ζέιεη είηε φρη, πάληα κπνξψ λα βαξέζσ κηα καιαθία. Αλ πνχλε φρη, ηφηε φρη. Ξνηέ δελ ηηο απεηιψ θαη πνηέ δελ ηηο βιάπησ. Αλ δελ κπνξψ λα ηελ θάλσ λα ελδηαθεξζεί γηα κέλα κε ηε γνεηεία κνπ θαη ηελ εηιηθξίλεηά κνπ, ηφηε δελ ηελ ζέισ. Θέισ λα είκαη κφλν κε γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα είλαη καδί κνπ. My way, or the highway. Νη άληξεο πάληα κε ξσηάλε γηα ηηο «ππεξθαχιεο γθφκελεο» θαη απηφ ζεκαίλεη κφλν δχν πξάγκαηα. Ή λνκίδσ εγψ φηη είλαη θαχια κε ηα δηθά κνπ ζηάληαξ, ή απηνί λνκίδνπλ φηη είλαη θαχια κε ηα δηθά ηνπ ζηάληαξ. Ξξέπεη λα θέξεζαη ζε φιεο ην ίδην επεηδή ζηα αιήζεηα είλαη φιεο ην ίδην. Απηφ είλαη πνπ ζπλεηδεηνπνηείο αθνχ θξεβαηψζεηο πάξα πνιιέο γπλαίθεο. Δίλαη φιεο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο. Αθνχ είλαη φιεο ην ίδην, δε πξέπεη λα αλεζπρείο γηα ην πψο ζα ηνπο θεξζείο δηαθνξεηηθά. 25

27 Αλ θνβάζαη, μεθνξηψζνπ ην θφβν θαη ηα πξνβιήκαηά ζνπ κε ηηο γπλαίθεο εμαθαλίδνληαη. Κηα γπλαίθα είλαη έλα πνιχ αζηείν είδνο αλζξψπνπ. Γελ είζαη εθαηνκκπξηνχρνο, δελ είζαη ξνθ ζηαξ, δελ είζαη αζηέξαο ηνπ Σφιπγνπλη. Αλ είζαη, ηφηε κπνξείο λα έρεηο φπνηα γπλαίθα ζέιεηο. Ξξηλ πνιιά ρξφληα, είρα έλαλ θίιν κε κηα ηξειή ζεσξία, θαη φζν κεγάισλα ηφζν πην πνιχ λφεκα άξρηζε λα κνπ βγάδεη. Απηφο ν ηχπνο πνηέ δελ ήζειε λα βγεη κε θαλνληθέο γπλαίθεο. Νη κφλεο γπλαίθεο πνπ έβγαδε ήηαλ πνπηάλεο. Ιέεη φηη νη γπλαίθεο είλαη νχησο ή άιισο πνπηάλεο, επεηδή φιεο θάηη ζέινπλ απφ ηνπο άληξεο, ζπλήζσο ιεθηά. Ιέεη φηη είλαη θζελφηεξν λα βγεηο κε πνπηάλεο παξά λα έρεηο γθφκελα ή ζχδπγν. Θαη έρεη 100% δίθην ζε απηφ. Αιιά βιέπεηε, νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο κεγαιψζακε λα ζέινπκε πεξηζζφηεξα απφ ην ζθέην γακήζη. Θέινπκε λα γλσξίζνπκε ηελ θνπέια, θαη αλαπηχζζνπκε αηζζήκαηα γηα απηή. Θέινπκε λα καο δπζθνιεχεη θάζε ηφζν. Αλ δελ έρεηο ην ζάξξνο λα είζαη εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηηο γπλαίθεο, ηφηε είζαη έλα ηξηρνθνπξαδάθη. Μέξεηο ηη είλαη ην ηξηρνθνπξαδάθη; Απηφ ην κηθξφ θνκκάηη ζθαηνχ πνπ θνιιάεη ζηηο ηξίρεο ηνπ θψινπ ζνπ. Ρν ηξηρνθνπξαδάθη είλαη πάξα πνιχ θνληά ζην κνπλί, αιιά πνηέ δελ θηάλεη ζε απηφ. Ινηπφλ, αλ ζεο λα είζαη ηξηρνθνπξαδάθεο γηα ηελ ππφινηπε δσή ζνπ θαη λα ςάρλεηο δηθαηνινγίεο γηαηί δε κπνξείο λα βξεηο γπλαίθεο, ζπλέρηζε έηζη. Αιιά αλ απνθαζίζεηο λα πάξεηο έλα γακεκέλν ξίζθν θαη λα είζαη εηιηθξηλήο, δε ζα πηζηεχεηο ηε κεηακφξθσζε θαη ην πψο νη γπλαίθεο ζα ζνπ αληαπνθξίλνληαη. Γε λνκίδσ φηη ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο γηα λα κε κπνξείο λα θνηηάο θάπνηνλ θαη απιά λα ηνπ ιεο ή λα ηεο ιεο νπνηνδήπνηε θφβν πεξλάεη απφ ην κπαιφ ζνπ. Αλ έρεηο κία δνπιεηά, δελ ήξζε θαλείο λα ζε πάξεη κε ην δφξη απφ ην παηξηθφ ζνπ, λα ζε θνπβαιήζεη ζηε δνπιεηά θαη λα ζε θάλεη λα δνπιεχεηο γηα απηφλ. Έπξεπε λα ζεθψζεηο ην γθψιν ζνπ θαη λα παο λα ηε βξεηο. Γε γελλήζεθα 26

28 έηζη. Κηθξφο ήκνπλ ληξνπαιφο. Αιιά ην μεπέξαζα γξήγνξα. Δίρα πνιιέο θαχιεο γηα λα είκαη ληξνπαιφο. Θακηά θνξά ιέσ ζηνπο άληξεο λα ζηακαηήζνπλ λα ηνλ παίδνπλε γηα θάλα-δπν κήλεο. Ππγθεληξψζνπ ζε απηφ πνπ ζέιεηο, θαη έζσ εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ ζνπ. Αλ δσ κηα γπλαίθα θαη ζθεθηψ «πνιχ ζα ήζεια λα ηε γακήζσ ζηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ», απηφ είλαη ην κφλν πνπ ζθέθηνκαη. Δίκαη απιφο άλζξσπνο. Άκα ληξέπεζαη, είλαη επεηδή ζθέθηεζαη πνιχ. Ξάξε παξάδεηγκα απηνχο ηνπο κεγαιφζσκνπο ραδνχο ζθίρηεο, πνπ πάλε θαη κηιάλε ζα γνξίιεο ζηηο γπλαίθεο, αιιά ηηο ξίρλνπλ. Κπνξεί λα είλαη θφπαλνη, αιιά είλαη απινί. Δίκαζηε ηφζν απαζρνιεκέλνη λα βξίζθνπκε δηθαηνινγίεο θαη εθινγηθεχζεηο γηα ηε ληξνπή καο. Αιιά είλαη γεγνλφο φηη ηε ληξνπή ηε δημιοςπγείρ κφλνο ζνπ. Ξξέπεη λα θαληαζηείο φηη ζε απνξξίπηεη ή φηη θάπσο ζε ληξνπηάδεη. Ξξέπεη πξαγκαηηθά λα θαζίζεηο, λα δεηο κηα φκνξθε γπλαίθα, λα εζηηάζεηο αιινχ ην βιέκκα ζνπ, λα θηηάμεηο ζην κπαιφ ζνπ εηθφλεο απηήο θαη/ή άιισλ αλζξψπσλ λα ζε απνξξίπηνπλ λα γειάλε καδί ζνπ, θαη κεηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηέο ηηο εηθφλεο ζαλ επηρεηξήκαηα γηα λα πείζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα κελ ηεο κηιήζεη. Ρη θνινζζηαία ζπαηάιε ελέξγεηαο. Γε κε λνηάδεη αλ ζε θαθνπνηνχζαλε φηαλ ήζνπλ παηδί επεηδή πέξαζε ηψξα. Θακηά θνξά εχρνκαη λα κε είραλ θαθνπνηήζεη νη γνλείο κνπ φηαλ ήκνπλ κηθξφο, γηαηί ίζσο λα έβγαηλα ζηελ πξα. Μέξσ ηη πεξλάεη απφ ην κπαιφ ζαο. «Γελ είκαη αξθεηά φκνξθνο γηα απηή.» «Γελ είκαη πνιχ ςειφο.» «Γελ είκαη πινχζηνο.» «Γελ έρσ αξθεηφ ρηνχκνξ.» «Γελ είκαη αξθεηά ιεπηφο.» «Δίκαη κηθξνθακσκέλνο.» «Έρσ κηθξφ πνχηζν.» Θαη ην αγαπεκέλν κνπ θιαζηθφ: «Έρσ ρακειή απηνεθηίκεζε!» 27

29 Δίρα κηα ζπκβνπιεπηηθή κε έλαλ ηχπν απφ ηελ Αγγιία. Σξεηαδφηαλε ηε βνήζεηά κνπ, νπφηε κε πήξε ηειέθσλν απφ ην Ινλδίλν θαη κε ξψηεζε, «Ξψο γακάο κηα παλέκνξθε ππεξθαχια κε εκθάληζε κνληέινπ, απαξάδεθην πθάθη, θαη πνπ δε γνπζηάξεη θαη ηε θάηζα κνπ;» Απάληεζε: Γε ηε γακάο εθηφο θαη αλ είζαη εγψ. Δπεηδή κφιηο απνθηήζεηο ην δηθφ κνπ επίπεδν ηθαλνηήησλ, ζα είλαη εύκολο. Θη απηφ ιφγσ ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ ζα έρεηο απνθηήζεη κε ηα ρξφληα. Απνθηάο απηνπεπνίζεζε απνθηψληαο νούμεπα. Θαη δελ ελλνψ ηα ηειέθσλα. ζν πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ηθαλνπνηείο, ηφζν πην ηθαλφο ζα γίλεζαη θαη ηφζν πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε ζα απνθηάο. Γελ μέξσ ηξφπν λα ην παξαθάκςεηο απηφ. Ζ απηνπεπνίζεζε θεξδίδεηαη. ηαλ επηιέμεηο λα αζρνιεζείο κε απηφ ην είδνο ησλ γπλαηθψλ, πξέπεη λα θαηαιάβεηο απφ πνχ απνξξέεη ην πθάθη ηνπο. ζν ηνπο κηιάο, ζα πξέπεη λα έρεηο κηα ηνπιάρηζηνλ αδξή ηδέα πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Κε κηα ηέηνηα γπλαίθα κπνξείο λα πεηο «Μέξεηο, είζαη ηφζν φκνξθε, ηφζν γνεηεπηηθή, πνπ ζρεδφλ ζα δερφκνπλ λα είκαη έλα θνπξέιη γηα λα ζθνππίδεηο ηνλ θψιν ζνπ, αιιά πνηέ δε ζα ην έθαλα. Δπεηδή ζα έπξεπε λα ζε πξνζηαηεχσ.» Θα πσ οηιδήποηε. Ξνηέ δελ ππνρσξψ θαη πνηέ δε βάδσ ηελ νπξά ζηα ζθέιηα. Γηαηί νη άληξεο θξαηηνχληαη πίζσ; Γηαηί παξαιχνπλ απφ θφβν; Γηαηί δελ κπνξνχλ απιά λα πεξπαηήζνπλ κέρξη κηα γπλαίθα ζην δξφκν θαη λα πνχλε «γεηα»; Δπεηδή πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη ζκέθηεηαι ε γπλαίθα. Ρη ζα ζκεθηεί αλ πσ απηφ; Ρη ζα πεη αλ θάλσ ην άιιν; Θα ηεο αξέζσ; Ξξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ ηε ζθέςε ηεο. Θνίηα, αλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε ζέλα, πνηνο λνηάδεηαη; Γελ έρεη ζεκαζία ηη ζθέθηεηαη. Εζύ, ηη ζθέθηεζαη; Ξεο ηεο. Πθέςνπ θσλαρηά. 28

30 Ξαξεκπηπηφλησο, δε ηζαθψλνκαη κε άιινπ άληξεο γηα κνπληά. Αλ ηε ζέιεηο ηφζν πνιχ, πάξηε. Θαη ην γεγνλφο φηη είζαη ηφζν απειπηζκέλνο γηα απηή, ζεκαίλεη φηη ζην ηέινο ζα ζε παξαηήζεη φπσο θαη λα ρεη. Αλ πηάζεηο ηελ θνπέια ζνπ ζην θξεβάηη κε άιινλ άληξα, γηαηί λα είζαη ηζαληηζκέλνο κε αςηόν; Έηζη θη αιιηψο, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ηνπ είπε ςέκαηα. Αιιά ν αληξηθφο καο εγσηζκφο, πνπ δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα παξαπνηεκέλε απηαπάηε πνπ θνπβαιάκε ζηα θεθάιηα καο, καο ζπκψλεη θαη καο θάλεη λα ζέινπκε λα δείξνπκε ηνλ άληξα. Αλ πνηέ πηάζεηο ηελ θνπέια ζνπ ή ηε γπλαίθα ζνπ κε άιινλ άληξα ζην θξεβάηη, θάλε κηα ράξε ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη κείλε cool. Έρε ηελ απηνπεπνίζεζε λα πεηο, «ειπίδσ νη δπν ζαο λα είζηε επηπρηζκέλνη καδί» θαη απιά θχγε. Ξήγαηλε ζηελ επφκελε θνπέια. ζν εζείο παηδηά είζηε απαζρνιεκέλνη λα παίδεηε κεηαμχ ζαο μχιν, εγψ ζα είκαη έμσ λα ηηο πεδάσ. Ζ δήιεηα δελ έρεη ζέζε ζηε δσή κνπ. Ζ δήιεηα είλαη ζπαηάιε ελέξγεηαο. Αλ βγάιεηο έλα θνξίηζη έμσ θαη θιεξηάξεη πνιχ κε άιινπο άληξεο, ην λα δειέςεηο ζα ηελ θάλεη απιά λα θιεξηάξεη πεπιζζόηεπο. Πηηο γπλαίθεο αξέζεη πνιχ λα ζε ηεζηάξνπλ πξνζπαζψληαο λα ζε θάλνπλ λα δειέςεηο, νπφηε μέξε φηη φηαλ δειεχεηο ηεο δίλεηο έιεγρν πάλσ ζνπ. Αλ κηα γθφκελα είλαη έμσ γηα λα δειέςεηο, ην έμππλν πξάγκα λα θάλεηο εζχ είλαη λα ηελ αγλνήζεηο θαη λα παο λα ηελ πέζεηο ζε άιιε γπλαίθα κπξνζηά ζηα κνχηξα ηεο. 29

31 ΕΛΕΓΧΟ Νη γπλαίθεο καο ηεζηάξνπλ ζπλερψο. Απηφ ην πηζηεχσ βαζηά. Ρα παηδηά ζε ηεζηάξνπλ λα δνχλε πφζν κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ ην ζθνηλί, θαη κε ηηο γπλαίθεο είλαη ην ίδην. Ρν λα είζαη κε παηδηά κπνξεί λα ζνπ κάζεη πνιιά πξάγκαηα γηα ην πψο λα είζαη κε κηα γπλαίθα. Κε ην πνπ ππνρσξήζεηο, έραζεο. Απέηπρεο ζην ηεζη. Νπνηνζδήπνηε ςπρνιφγνο ζα ζην πεη απηφ. Δπεηδή αλ είζαη δηαηεζεηκέλνο λα ππνρσξήζεηο ηψξα, ηφηε κφιηο έδεημεο φηη ζα ππνρσξήζεηο θαη αξγφηεξα. Κφιηο έρεηο δψζεη δείγκαηα, ηειείσζε. Αλ ππνρσξήζεηο ηψξα, δπζθνιεχεηο ηε δσή ζνπ αξγφηεξα. Δίκαη ζθιεξφο κε ηα παηδηά κνπ, αιιά κε αγαπάλε. Νη θίινη ηνπ γηνχ κνπ κε αγαπάλε. Δίλαη ζα λα θξαηάσ ηνλ Καγηθφ Απιφ. Γηαηί; Δπεηδή νη θαλφλεο κνπ δελ είλαη ηφζν δχζθνιν λα αθνινπζεζνχλ, φηαλ ηνπο ηεξψ θαη εγψ. ηαλ ήζεια ν γηφο κνπ λα κάζεη παηηλάδ, έκαζα θη εγψ παηηλάδ. Γη απηφ δελ ην θαηαιαβαίλσ φηαλ βιέπσ γνλείο λα θσλάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα αλαγθάδνπλ λα κάζνπλ παηηλάδ, φηαλ δελ μέξνπλ νχηε νη ίδηνη. Ρψξα πνπ έρσ παηδηά, βιέπσ ηέηνηα παξαδείγκαηα φιε ηελ ψξα. Αδαείο γνλείο πνπ πηέδνπλ ηα παηδηά ηνπο λα πεηχρνπλ ζε πξάγκαηα, ελψ νη ίδηνη δελ έρνπλ θακία φξεμε λα αλέβνπλ ζηνλ πάγν θαη λα ρηππήζνπλ ηνπο θψινπο ηνπο. Απηέο νη κειαληέο εκέλα κε θξαηάλε καθξηά απφ ηελ ππνθξηζία. Ξξέπεη λα έσειρ ηον έλεγσο, φρη λα ελέγσειρ. ηαλ αθφκα έβγαηλα ξαληεβνχ, θακηά θνξά νη γπλαίθεο ζα άξρηδαλ λα μηλίδνπλ, ζα ιέγαλε πξάγκαηα ζαλ «Ξάληα ην δηθφ ζνπ γίλεηαη!» Θαη ζα απαληνχζα «Σαίξνκαη πνπ ζπκάζαη ηνπο θαλφλεο.» Πηε δσή αθνινπζψ ηελ πνξεία κνπ θαη δε κε λνηάδεη ηη ιέλε. Μέξσ ηη ζέισ θαη μέξσ ηνλ εαπηφ κνπ θαιχηεξα απφ εθείλεο. Ζ δσή κνπ δελ είλαη δεκνθξαηία. 30

32 Πε κία επηδξνκή θαηά ηεο πνξλείαο ζηα 1990 s ζπκάκαη λα δηαβάδσ γηα έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δίλαλε ζηνπο πεξίπνπ εθαηφ θαξακήηξνπο πνπ ζπλέιαβαλ. Κία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηειάκβαλε ήηαλ ν ιφγνο γηα ηελ αλαδήηεζε ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απαληνχζε φηη νη γπλαίθεο ηνπο δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζαλ ζηνκαηηθά θαη πξσθηηθά. Ινηπφλ παηδηά είλαη απιά ζιηβεξφ πνπ ηφζνη άληξεο δελ έρνπλ ηα αξρίδηα λα πνχλε γιχςε κνπ ην κπνχηζν φπσο γνπζηάξσ ή ζα βξσ κηα γπλαίθα πνπ λα ην θάλεη. Αλ δε κπνξείο λα θαληαζηείο ηνλ εαπηφ ζνπ λα ιέεη θάηη ηέηνην ζε γπλαίθα, δηάβαζε ην θεθάιαην ΔΣΔΗΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΡΔΗ ΛΑ ΔΗΠΑΗ ΣΔΠΡΖΠ δχν θνξέο. Λα ζπκάζαη φηη ν έιεγρνο απαηηεί θφπν. Κε κνπ ζηείιεηο φηαλ ράζεηο ηνλ έιεγρν κε εξσηήζεηο ηχπνπ πψο ηνλ μαλαβξίζθσ, απιά βξεο άιιε θνπέια. 31

33 ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΑΙ ΧΕΣΗ Ζ κεηέξα κνπ έιεγε φηη πξέπεη λα δεηάσ φ,ηη ζέισ επγεληθά. «Κπνξψ ζε παξαθαιψ λα ζε γακήζσ απφςε;» Ζ κακάθα ζνπ είρε θαιέο πξνζέζεηο, αιιά πξνζπάζεζε λα μεράζεηο ηε ζπκβνπιή ηεο, επεηδή άθεζε απ έμσ ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα. Ζ κακάθα ζνπ δελ ζνπ είπε «Φέξζνπ ζηελ θπξία ζαλ πνπηάλα θαη θέξζνπ ζηελ πνπηάλα ζαλ θπξία.» Ζ κακάθα ζνπ μέραζε λα αλαθέξεη ην «Ξνηνο λνηάδεηαη ηη ζθέθηνληαη.» Ξνηέ δελ ζνπ είπε φηη ην πην ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηε ζρέζε είζαη εζύ. Θαη απηφ είλαη έηζη, επεηδή δηθηά ζνπ είλαη ε δσή. Νη γπλαίθεο δελ μέξνπλ ηη είλαη θαιφ γηα ζέλα, ε κακά ζνπ δελ μέξεη ηη είλαη θαιφ γηα ζέλα, θαη εγψ δελ μέξσ ηη είλαη θαιφ γηα ζέλα. Γε ιέσ φηη ε κεηέξα ζνπ έθαλε ηίπνηα θαθφ. Ξηζαλφηαηα είζαη πνιχ θαιφο άλζξσπνο. Αιιά δελ είζαη θαιφο κε ηνλ εαπηφ ζνπ, είζαη θαιφο κε ηνπο άιινπο. Έρεηο πξνγξακκαηηζηεί λα είζαη ρέζηεο. «Ξεο παξαθαιψ.» «Λα είζαη θαιφο.» «Λα κνηξάδεζαη ηα παηρλίδηα ζνπ.» «Ξεο επραξηζηψ γηα απηφ ην κπηζθφην.» Αιιά ζηνλ θφζκν ζήκεξα, αλαθαιχπηνπκε φηη ην λα είκαζηε θαινί κε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο είλαη επηθίλδπλν. ηαλ βγαίλεηο έμσ λα γλσξίζεηο γπλαίθεο είζαη ζε επηθίλδπλα εδάθε. Ξνηνο μέξεη ηη αξέζεη ζε απηέο ηηο γπλαίθεο; Θάπνηεο έρνπλ AIDS, θάπνηεο είλαη πφξλεο, θνθάθηα, απηαξρηθέο θάξγηεο, θιέθηξεο, ςεχηξεο, θαη ε ιίζηα κε ηηο γάκεζέ ηα γπλαίθεο κπνξεί λα ζπλερίδεη επ άπεηξνλ. Κνπ έηπραλ γπλαίθεο πνπ κ έθιεςαλ φζν θαηνχξαγα. Άλνημαλ ην πνξηνθφιη θαη κνπ πήξαλ ηα ιεθηά. Θαη ζα ζε θεξαηψζνπλ κε ηελ πξψηε επθαηξία. Πη αιήζεηα πηζηεχεηο φηη ε θνπέια ζνπ δε ζα πήδαγε ηνλ Ρδνξηδ Θινχλετ πίζσ απφ ηελ πιάηε ζνπ; Ρη ζα γηλφηαλ αλ εκθαληδφηαλ ζηε δσή ηεο ν Κπξαλη Ξηη; Θα έκελε κ εζέλα; Ππώηα πξέπεη λα είζαη θαιφο κε ηνλ εαπηφ ζνπ. 32

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι.

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Μαξία Τόπα Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Ινηπφλ, είπε ε Ονχια κεξηθά πξάγκαηα, εληνχηνηο εγψ δελ μέξσ θάπνηα πξάγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο»

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» «Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» Διέλε εκεξηδίδνπ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 2016 [1] λίγα λόγια για τη συγγραυέα.. Ζ Διέλε εκεξηδίδνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Αξθεηά κπζηζηνξεκαηηθά θαη ζεαηξηθά ηεο έξγα έρνπλ δεκνζηεπηεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ ΓΗΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 2011-2014 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 Δ.Π.Δ. ΗΥΟΓΡΑΦΗΔI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΔI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα