Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1

2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ήζεια λα πεηχρσ πξηλ δέζσ γάηδαξν. Γάκεζα αθφκα θαη Δζθηκψα ρσξίο δφληηα. Δ, ξε κία πίπα! Ξαιηά πήγαηλα ζε έλα κπαξ, έξηρλα κηα γθφκελα, ηελ γχξηδα ζπίηη, ηε γακνχζα, θαη μαλαγπξλνχζα ζην κπαξ λα ξίμσ κηα άιιε. Ρν έθαλα ζπλερψο. Δθείλν ηνλ θαηξφ, ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο κφλν αλ γάκαγα δχν γπλαίθεο θάζε βξάδπ. Αθνχ είρα γακήζεη ηελ πξψηε, πήγαηλα ζην κπαξ θαη έιεγα ζηελ επφκελε ηη έθαλα. Θα έιεγα θάηη ηχπνπ «Μέξεηο, απφςε γλψξηζα έλα πνιχ θαιφ θνξίηζη, ηε ιέγαλε Λάλζπ. Θαη ν ιφγνο πνπ είκαη αθφκα εδψ είλαη επεηδή δε κε ηθαλνπνίεζε.» Ενχζα γηα ην ζεμ. Θαη αθνχ βαξέζεθα λα γακάσ νπνηαδήπνηε γπλαίθα, έιεγα «ν θίινο κνπ ν Κπξνχλν ζα έξζεη απφ εδψ, ζέισ λα ηνπ δψζεηο κηα αμέραζηε πίπα ζήκεξα.» Γηαηί λνκίδεηο φηη νη γπλαίθεο κέλνπλ κε ηνπο ληαβαηδήδεο ηνπο; Πθέςνπ ην! Έλαο ληαβάο ηελ αλαγθάδεη λα γακάεη δεθάδεο άληξεο, θαη απηή ζέιεη λα θάλεη ζρεδφλ ηα πάληα γηα απηφλ. Ρψξα βέβαηα, δε ζεσξψ ηνπο ληαβαηδήδεο πνιίηεο-πξφηππα, αιιά θαηαιαβαίλνπλ θάηη γηα ηηο γπλαίθεο. Θαη φρη κφλν γακηέηαη γηα απηφλ, αιιά ηνπ δίλεη θαη ηα ιεθηά! Νη άληξεο δελ ζα ην έθαλαλ απηφ γηα κηα γπλαίθα. ζν θαπισκέλνη θαη αλ είκαζηε, νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ ζα ην θάλακε απηφ, θαη αλ ην θάλακε ζίγνπξα δε ζα ηεο δίλακε ηα ιεθηά! Αιιά εθείλεο ην θάλνπλ γηα αζθάιεηα. Απνθάζηζε ηη ζέιεηο, θαη πήγαηλε λα ην πάξεηο. Θάπνηνο κε ξψηεζε πξφζθαηα ηη ζέισ γηα ηα παηδηά κνπ. Θέισ ηα παηδηά κνπ λα έρνπλ αξθεηή απηνπεπνίζεζε λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ κε ηηο δσέο ηνπο θαη λα είλαη επηπρηζκέλα. Απηφ δε ζέιεηο θαη εζχ; Δίκαη ζην δξφκν ηεο δσήο θαη μέξσ πνχ πάσ. Αλ ζέιεη λα έξζεη καδί κνπ, είλαη εππξφζδεθηε. Γελ ζα πάσ εγψ ζην δξφκν ηεο, πάσ ζηνλ δηθφ κνπ. ηαλ κηιάσ ζε κηα γπλαίθα, είλαη ζην εζηηαηφξηφ κνπ, θαη θνηηάεη ην κελνχ κνπ. Θαη ην κελνχ δελ ζα αιιάμεη, εθηφο θαη αλ εγψ ζέισ. 1

3 Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΕΓΓΙΗ (APPROACH) 3 ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΛΑΜΠ 11 ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ 24 ΕΛΕΓΧΟ 30 ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΑΙ ΧΕΣΗ 32 «ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΣΕ ΦΙΛΟΙ» 33 ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 35 «ΑΓΑΠΩ!» 36 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΩΝΣΑ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 38 «ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΟ» 39 ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΗ 40 MY WAY OR THE HIGHWAY 41 ΚΤΛΕ 44 ΠΩ ΝΑ ΣΙ ΚΡΑΣΗΕΙ 45 ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ ΚΑΙ ΕΒΑΜΟ 58 ΔΤΟ ΚΑΝΟΝΕ, ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΟΙ 63 ΑΠΟΠΛΑΝΗΗ 69 ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΕΛΟΤΝ ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ 77 ΓΙΑΣΙ ΣΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ DATING SYSTEMS ΕΙΝΑΙ ΧΕΔΙΑΜΕΝΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΧΟΤΝ 85 2

4 ΠΡΟΕΓΓΙΗ (Approach) Κηα κέξα ήξζε ζε κέλα έλαο 26ρξνλνο, ζπζηεκέλνο κέζσ θίινπ. Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ κνπ θάλεη είλαη «πνηα είλαη ε ηαθηηθή αλνίγκαηφο ζνπ;» Ρνπ είπα «απιά λα ζπκάζαη, θξάηα ην πξάγκα απιφ. Βιέπεηο, ην πξψην πνπ ζπκβαίλεη, είλαη λα δσ κηα ειθπζηηθή γπλαίθα. Θαη ξσηάσ ηνλ εαπηφ κνπ, ηη κνπ αξέζεη πάλσ ηεο; Ρα βπδηά; Ν θψινο; Υξαία πφδηα; Γιπθφ πξφζσπν;,ηη θαη αλ είλαη, ηεο ην ιέσ.» Θάλεη, «απιά ΡΖΠ ΡΝ ΙΔΠ;!!» Ρεο ην ιέσ. Θα πσ, «Ξξφζεμα, θαη ζα ζην πσ, φηη θαίλεζαη πην σξαία φηαλ θεχγεηο, παξά φηαλ έξρεζαη.» Γελ είκαη κε θαλέλα ηξφπν αγελήο. Γελ ηεο ιέσ «Δ, εζχ, γθνκελάθη, σξαίνο θψινο!» Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ιέμε ΒΕΗΑ, ζα θνηηάμσ ην ζηήζνο ηεο θαη ζα πσ «Ξσ, πνηέ δε ζα ρηππήζεηο ηε κχηε ζνπ άκα πέζεηο!» Θαη ζα πεη «Ρη;» Θαη ζα ηεο πσ «Γε κπνξνχζα λα κελ ηα πξνζέμσ είλαη ππέξνρα!» Έρσ έλα θίιν πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ αηάθα «Δε, ζπγγλψκε, κάιινλ έραζα ηνλ αξηζκφ κνπ. Κνπ δίλεηο ηνλ δηθφ ζνπ;» Απηέο είλαη νη γεινίεο παπαξηέο πνπ νη άληξεο ιέλε ζηηο γπλαίθεο! Σαίξνκαη, επεηδή απηφ θάλεη ηε δσή κνπ πνιχ πην εχθνιε. Αλ κπνξνχζα λα ξίμσ κηα βιακκέλε γθφκελα κε ηέηνηεο αηάθεο, ηφηε ηελ έρεη πεδήμεη ήδε ν θάζε πηθξακέλνο. Δίλαη ηφζν ειίζηα πνπ ζα γακήζεη ραξηφθνπην, ληάμεη; Ρν λα ρξεζηκνπνηείο γεινίεο αηάθεο πεζίκαηνο ζαλ απηή δελ είλαη γνεηεπηηθφ, είλαη ειίζην. Ζ πξψηε ζθέςε πνπ εηζβάιιεη ζην κπαιφ ηεο γπλαίθαο φηαλ αθνχεη θάηη ηέηνην είλαη «Απηφο ν ηχπνο είλαη ρακέλνο.» Θα κπνξνχζεο επίζεο λα θφςεηο ην πνπιί ζνπ θαη λα ηεο ην δψζεηο, δελ ζα ην ρξεηαζηείο. 3

5 Δγψ δελ παίδσ παηρλίδηα. Ρα ραξηηά κνπ είλαη αλνηρηά θαη πάλσ ζην ηξαπέδη ηεο δσήο. Γελ ππάξρνπλ ππνζπλείδεηα κελχκαηα κε εκέλα. Νη γπλαίθεο βγαίλνπλ έμσ επεηδή ζέινπλ λα γλσξίζνπλ έλαλ άληξα. Θάλε απηή ηε ζπδήηεζε καδί ηεο. Οψηα ηελ γηαηί είλαη έμσ. Γελ είλαη γηα λα είλαη κε ηηο θίιεο ηεο, δελ είλαη γηα λα παίμεη κπηιηάξδν, δελ είλαη γηα λα ηελ θεξάζνπλ πνηά νη άληξεο. Δίλαη έμσ γηα λα βξεη άληξα. Ρνλ άληξα πνπ ζα ηελ θάλεη λα ληψζεη αζθάιεηα, λα ληψζεη φκνξθα, μερσξηζηά, λα ληψζεη πνζεηή. Δζέλα πεξηκέλεη. Θεο λα μέξεηο ηη ζθέθηνληαη; Πθέθηνληαη «ηη ειίζηα αηάθα ζα έξζεη απηφο ν θεξαηάο λα δνθηκάζεη πάλσ κνπ;» Θαη έρνπλ δίθην. Δίλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη άληξεο πνπ θπθινθνξνχλ εθεί έμσ πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζνπλ γπλαίθεο ηα γακάλε φια φηαλ ρξεζηκνπνηνχλε γεινίεο canned αηάθεο, ή φηαλ πξνζπαζνχλ ππεξβνιηθά λα είλαη αζηείνη/έμππλνη/νξγαλσκέλνη/whatever. Θαη απηφ βγαίλεη πξνο ηα έμσ ζαλ απειπηζία θαη λεπξηθφηεηα, θαη παξάμελα. Θαη γνπζηάξσ, επεηδή απηφ ζεκαίλεη φηη άληξεο ζαλ εκέλα πνπ έρνπλ ηα θφηζηα λα πνχλε απηφ πνπ ππαγμαηικά ζθέθηνληαη, θαη έρνπλ ηα αξρίδηα λα είλαη πξαγκαηηθά εηιηθξηλείο κε ηηο γπλαίθεο, θάλνπλ πεξίπαην. Αο είκαζηε ξεαιηζηέο, ε θαηάζηαζε (state) ζηελ νπνία βξίζθεζαη φηαλ παο λα αλνίμεηο έρεη ζεκαζία. Αλ πεξπαηάο λεπξηθά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δε ζα έρεηο επηηπρία. Αθφκα θαη αλ έρεηο, ζίγνπξα δε ζα κπνξέζεηο λα ηελ θξαηήζεηο. Θαη αλ ρξεζηκνπνηείο αηάθεο θνλζέξβα, ην κφλν πνπ ιεο ζηε γπλαίθα είλαη φηη δελ είζαη άηνκν εκπηζηνζχλεο. Νη γπλαίθεο έρνπλ πνιχ νμπκέλε αληίιεςε γχξσ απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Αλ αλνίγεηο κία πξαγκαηηθή γπλαίθα κε πξαγκαηηθά αηζζήκαηα, κε κία ςεχηηθε canned αηάθα, ην κφλν πνπ ζα θάλεηο κε ην πέζηκν είλαη κηα ηξχπα ζην λεξφ. Ρέηνηεο καιαθίεο νη γπλαίθεο ηηο κπξίδνπλ απφ ην ρηιηφκεηξν. 4

6 ηαλ εγψ κηιάσ ζε κία γπλαίθα πνπ κε ειθχεη, κηιάσ γηα ην ζεμ. Θαη φ,ηη απάληεζε θαη λα κνπ δψζεη, πξνζπαζψ λα γπξίζσ ηελ θνπβέληα πάιη ζην ζεμ, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ απφθξηζή ηεο. ιε ε αιιειεπίδξαζή καο πξέπεη λα είλαη απζφξκεηε, φρη πξνθάη. Απιά πάσ κπξνζηά ηνπο θαη ιέσ ηη ζθέθηνκαη εθείλε ηε ζηηγκή. Θαη πνιχ ζπάληα ρξεζηκνπνηψ ηελ ίδηα αηάθα δχν θνξέο. Απηέο κνπ ιέλε ηη ρξεηάδεηαη λα ηνπο πσ. Ν ιφγνο πνπ είκαη ηφζν natural είλαη φηη δε θνβάκαη λα θάλσ ηε γπλαίθα λα ληψζεη γπλαίθα. Γε θνβάκαη λα ηελ αγγίμσ, δε θνβάκαη λα ηεο πσ νηηδήπνηε. Ρηο αγαπάσ ηηο γπλαίθεο. ηαλ κε ελδηέθεξε λα θάλσ ζεμ, πήγαηλα θαηεπζείαλ ζηηο γπλαίθεο πνπ ήζεια λα θάλνπκε καδί ζεμ θαη ηνπο κίιαγα γηα ζεμ. Θάζε ηζηνξία πνπ ηνπο ιέσ έρεη θάπνπ κέζα ηεο ζεμ! Δίλαη απιφ. Θάλσ ην κπαιφ ηεο λα κε ζπζρεηίζεη κε ην ζεμ. Δπεηδή απηφ πνπ ζέισ απφ εθείλε ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΠΔΜ. Θαη είηε κε ζπκπαζνχλ είηε φρη, ζε θάπνην επίπεδν κέζα ηνπο, ζα ζέινπλ λα κε γακήζνπλ. Αθφκα θαη αλ κηα γπλαίθα δε ζε βξίζθεη ειθπζηηθφ εκθαληζηαθά, λα είζαη ζίγνπξνο φηη ηελ ειθχνπλ ε γνεηεία ζνπ, θαη ηα θνκπιηκέληα, θαη κηα θαιή αίζζεζε ρηνχκνξ, θαη ε εηιηθξίλεηα θαη ε δεζηαζηά ζνπ, θαη θπξίσο φιε απηή ε ΞΟΝΠΝΣΖ πνπ ηεο δίλεηο. Δίκαζηε έλα απιφ είδνο, θαη είκαζηε φινη επάισηνη ζηα θνκπιηκέληα θαη ηελ πξνζνρή. Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βαζίδνπλ ηηο δσέο ηνπο ζηελ θαηαδίσμε ηεο πξνζνρήο. Πθέςνπ ην Σφιπγνπλη. Ίζσο εζχ ζέιεηο παξαπάλσ απφ ζθέην ζεμ, θαη ηειηθά ην ίδην ήζεια θαη εγψ. Αιιά φηαλ ήκνπλ αθφκα έλαο playboy, ην ζεμ ήηαλ απηφ πνπ ήζεια. Γελ έλησζα έλνρνο γηα απηφ, απιά ην έθαλα. Ήκνπλ εληειψο άθνβνο θαη δελ είρα θαλέλαλ δηζηαγκφ. Νη πεξηζζφηεξνη άληξεο βγαίλνπλ έμσ γηα λα γλσξίζνπλ γπλαίθεο, κε ηε ζθέςε φηη ην βξαβείν είλαη νη γπλαίθεο. Αιιά εγψ έβγαηλα έμσ κε ηε γλψζε φηη ην βξαβείν είκαη εγώ. 5

7 Ρνπο ιέσ πφζν κνπ αξέζεη ν εαπηφο κνπ. Θα πσ θάηη ηχπνπ «μέξεηο, έρσ πνιχ θαιή αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ε δηάζεζή κνπ είλαη απίζηεπηε, είκαη έμππλνο, γνεηεπηηθφο, θαη είκαη θαη δπλακίηεο ζε άιια πξάγκαηα, αιιά δε ζέισ λα ηα ζπδεηήζσ ηψξα.» Θαη κφλν ην λα ηα πειρ απηά, είλαη ρηνπκνξηζηηθφ, δείρλεη φηη έρεηο θαιή δηάζεζε, φηη είζαη έμππλνο, γνεηεπηηθφο, θαη φ,ηη άιιν ζεο. Γελ είλαη αιαδνληθφ! Γηαηί λα κε δψζεηο θαιέο ζπζηάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ; ηαλ παο ζε ζπλέληεπμε γηα δνπιεηά, κπαίλεηο κέζα θαη ιεο «Γεηα. Δίκαη έλαο καιάθαο, ιέσ ςέκαηα, είκαη ηεκπέιεο, θαη ζπλήζσο ηα γακάσ φια»; Γε ζνπ ιέσ λα θάλεηο ηίπνηα κεγαινθπέο. Απιά πξέπεη λα έρεηο ηα αξρίδηα λα ιεο «Μέξσ ηη ζέισ.» Βαζηθά, ρξεζηκνπνίεζε απηφ γηα αλνίμεηο ζπδήηεζε. Ξάλε θαη πεο ηελ «Μέξσ ηη ζέισ. Δζχ μέξεηο ηη ζέιεηο;» Αλ πεη λαη, ιεο «Κε ιέλε.» Λα θαη άιιν έλα πνπ δνπιεχεη πάληα. Ξήγαηλε θαη ξψηα «Πνπ αξέζνπλ νη βιάθεο πνπ δελ έρνπλ θαηεχζπλζε ζηε δσή θαη θνβνχληαη λα πάξνπλ ξίζθα;» Φπζηθά ζα πεη φρη. Κεηά ιεο «Υξαία, γηαηί εγψ είκαη ην αθξηβψο αληίζεην.» Ξφζεο ζέιεηο; Θα πξέπεη λα γξάςσ γακσβηβιίν κε αηάθεο πεζίκαηνο; Δίλαη ηφζν εχθνιν. Απιά πεο απηφ πνπ ζθέθηεζαη, πεο ηελ αιήζεηα, θαη βάιε θαη κηα ζηάια θφπν, απηφ είλαη φιν. ηαλ κάζεηο λα είζαη αιεζηλφο θαη εηιηθξηλήο ζηνλ εαπηφ ζνπ, δε ζα ρξεηαζηείο θαλέλα βηβιίν «πψο λα ηελ πέθηεηο ζε γθφκελεο» πνηέ μαλά. Αλ θαπλίδεη, γακηέηαη. Θαη αλ παίδεη πνιχ κε ην θαιακάθη ηεο, παίξλεη θαιέο πίπεο. Απηέο νη δχν ζεσξίεο δε κε απνγνήηεπζαλ πνηέ. Θακηά θνξά πήγαηλα ζε γπλαίθεο πνπ θάπληδαλ θαη έιεγα, «Γεηα. Ξξέπεη λα ζνπ θάλσ κηα εξψηεζε επεηδή έρσ απηή ηε ζεσξία γηα ηηο γπλαίθεο, έρεηο αγφξη;» «Λαη.» «Ρφηε ηη θάλεηο εδψ, επεηδή απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαπλίδεηο, πξέπεη λα θάλεηο θαιφ θξεβάηη.» Ρψξα, αλ έρσ δίθην, θαη ζη αιήζεηα ΔΗΛΑΗ θαιή ζην θξεβάηη θαη ην μέξεη, απηφ ζπλήζσο θαηαιήγεη λα θνηκεζνχκε 6

8 καδί. Θαη αλ πεη «φρη, δελ έρσ αγφξη» ζα πσ «Βαζηθά έρσ απηή ηε ζεσξία, φηη αλ κηα γπλαίθα θαπλίδεη, γακηέηαη, θαη ην θάλεη θαη πνιχ θαιά θηφιαο.» Αλ είζαη γνεηεπηηθφο, κπνξείο λα πεηο ζρεδφλ ηα πάληα. Ρη ζα πεη; ηη είκαη άμεζηνο; «Γίθην έρεηο, είκαη, αιιά κνπ αξέζεη λα κηιάσ γηα ηελ νπζία. Γε ζέισ λα ζθέθηεζαη φηη ην πάσ γχξσ γχξσ. Ξνιιέο γπλαίθεο δε κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εηιηθξίλεηα.» Ζ θαιχηεξε άκπλα είλαη ε επίζεζε. Ξνηέ δελ ακχλνκαη, πνηέ δελ ππνρσξψ. Δπηηίζεκαη, βάδσ ΑΡΔΠ ζηελ άκπλα. «Υ! Λνκίδεηο φηη είκαη έλα άμεζην γνπξνχλη. Λαη! Έρεηο δίθην ζε απηφ, ζπκθσλψ. Έρεηο νμεία αληίιεςε. Δίζαη σξαία γπλαίθα. Γε ζα πξνζέβαια ΔΠΔΛΑ, επεηδή είκαη πνιχ ηδέληιεκαλ!» Απιά ήκνπλ εηιηθξηλήο καδί ηεο. Γελ είπα «Θέισ λα ζε γακήζσ». Απηφ ζα ήηαλ πνιχ ρνληξνθνκκέλν. Δίκαη ηφζν εηιηθξηλήο καδί ηνπο θαη αμηνπνηψ φια φζα ιέλε, θαη πνιχ ζχληνκα κνπ δεηάλε ζπγγλψκεο. Ή θεχγνπλ. Γελ κε πεηξάδεη, γηαηί είκαη έηνηκνο γηα φια. ηαλ βγαίλσ, δε κε λνηάδεη γηα θαλέλαλ εθηφο απφ ηνλ εαπηφ κνπ. ηαλ εζχ βγαίλεηο, ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ «ζα βγσ έμσ θαη ζα θάλσ θάπνηνλ λα πεξάζεη ππέξνρα. Γελ έρεη ζεκαζία αλ εγψ ζα πεξάζσ θαιά ή φρη, αιιά θάπνηνο άιινο ζα πεξάζεη θαιά.» ή ζθέθηεζαη «Θα βγσ γηα λα πεξάζσ θαιά»; Ξνηνο ρέζηεθε αλ ζα πεξάζνπλ «νη άιινη» θαιά; Ξηζαλφηαηα δελ ζα ηνπο μαλαδείο πνηέ! Helloo?? Ξνηνο βγαίλεη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ γηα λα πεξάζεη θαιά, εζχ ή απηνί; Ξεο απηφ: Βγαίλσ απφ ην ζπίηη γηα λα πεξάζσ θαιά. Δγψ. Ν εαπηφο κνπ. Κπνξψ λα είκαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηνλ εαπηφ κνπ. ηαλ μεθηλάσ λα γλσξίδσ κηα γπλαίθα, πξνζπαζψ λα κείλσ καθξηά απφ ζέκαηα γηα ηα νπνία κπνξψ λα κηιάσ πνιχ παζηαζκέλα. Γηαηί; Δπεηδή παίδεη λα κπσ ηφζν κέζα ζηε ζπδήηεζε πνπ μερλάσ ηελ αξρηθή κνπ πξφζεζε. ηαλ βγαίλσ γηα 7

9 λα γλσξίζσ γπλαίθεο, δελ πάσ εθεί λα κηιήζσ γηα πνιηηηθή. Αλ είκαη εθεί γηα λα γακήζσ, πξνζπαζψ λα θξαηάσ ηε ζπδήηεζε επηθεληξσκέλε ζε εθείλε, ζε εκάο, ζην ζεμ. Ρη ζα ζνπ πεη κηα γπλαίθα αλ ηεο θάλεηο «Γε ζέισ λα κηιήζνπκε ηψξα γηα απηφ, ζέισ λα κηιήζνπκε γηα ζέλα»; Ρη ζα πεη; ρη;; ΝΘ, γεηα ζνπ! Κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ ζην ςεηφ. Γελ είκαζηε αζάλαηνη. Φνβφκαζηε ηφζν πνιχ ηε ιέμε «εγσηζηήο». Φνβφκαζηε λα παξαδερηνχκε ζηνπο εαπηνχο καο φηη καο επηηξέπεηαη θαη καο αμίδεη ΛΑ ΞΔΟΑΠΝΚΔ ΘΑΙΑ. Κεξηθνί καζεηέο κνπ θνηηάλε κία φκνξθε θνπέια θαη ιέλε «δε ζέισ λα ζπαηαιήζσ ην ρξφλν ηεο». Απηή δε βγαίλεη έμσ ζθεπηφκελε φηη ζα πεξάζεηο εζχ θαιά θαη απηή φρη. Ξαηδηά, έρεηε ιάζνο αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. Αλεζπρείηε ηφζν ηη ζα ζθεθηεί γηα ζέλα, θαη φηη δε ζα ηεο αξέζεηο, θαη είλαη ιάζνο λα ζθέθηεζηε έηζη. Πθεθηφζαζηε ηη ζα πεη γηα ζαο θάπνηνο πνπ δελ έρεηε ζπλαληήζεη πνηέ ζηε δσή ζαο. Πθέςνπ ην ιίγν. Αλεζπρείο γηα θάπνηνλ πνπ δελ γλψξηζεο αθφκα. Ξνιινί άληξεο ληψζνπλ έλνρνη φηαλ επηρεηξνχλ πέζηκν. Ληψζνπλ φηη θάλνπλ θάηη ιάζνο. πνζέησ πξφθεηηαη γηα θαηάινηπν απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Απηνί είλαη νη άληξεο πνπ πάλε θαη κπμνθιαίλε γηα ηηο παηδηθέο παπαξηέο ηνπο ζηε Πηεθαλίδνπ ή ην Κηθξνχηζηθν. Γακάηα! Ξεξηζζφηεξεο γπλαίθεο γηα κέλα. Γε ληψζσ ελνρέο γηα έλαλ νξγαζκφ πνπ ζα δψζσ ζε γπλαίθα. Γε ληψζσ ελνρέο αλ ηελ γνεηεχζσ θαη ζίγνπξα δε ληψζσ ελνρέο αλ ηελ θάλσ λα γειάζεη θαη λα ληψζεη θνιαθεπκέλε θαη δεζηά θαη γαξγαιηζηά παληνχ ζην ζψκα ηεο. Θαη αλ αξγφηεξα ζηε ζρέζε ζέιεη λα κε θαηέρεη θαη λα ειέγρεη θάζε κνπ θίλεζε (φπσο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο), δε ληψζσ ελνρέο αλ θχγσ καθξηά ηεο γηα πάληα. Λνκίδσ φηη νη πεξηζζφηεξνη άληξεο έρνπλ κεγαιψζεη λα ληψζνπλ έλνρνη απφ ηηο κεηέξεο ηνπο φηαλ ήηαλ κηθξνί. Ρν κέζν παηδί 8

10 αθνχεη ηε ιέμε «φρη» πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο θνξέο θαη ηε ιέμε «λαη» κφλν ρίιηεο θνξέο πξηλ θηάζεη πέληε ρξνλψλ. Νπφηε κεγαιψζακε ζέινληαο λα θάλνπκε πξάγκαηα θαη κεηά λα καο καιψλνπλ πνπ πξνζπαζήζακε. Πθέςνπ πφζα πξάγκαηα πνπ ήζειεο λα θάλεηο φηαλ ήζνπλ κηθξφο θαη δελ κπνξνχζεο. Θαη ηψξα φπνηε βιέπεηο κηα ειθπζηηθή γπλαίθα, φιν ζνπ ην λεπξηθφ ζχζηεκα κνηάδεη λα ιέεη φρη. Ίζσο ε ληξνπή είλαη απιψο ελνρή, πνηνο μέξεη, θαη πνηνο ρέζηεθε. Νη γπλαίθεο είλαη πνιχ γιπθέο θαη απαιέο θαη φκνξθεο θαη δεζηέο γηα κέλα γηα λα ληξέπνκαη ή λα ληψζσ έλνρνο πνπ ζέισ λα είκαη καδί ηνπο. Ρν λα πξνζεγγίδεηο νκάδεο γπλαηθψλ είλαη εχθνιν. Κνπ αξέζεη λα θάλσ θνκπιηκέλην ζε φιεο καδί ηαπηφρξνλα. Θα πσ θάηη ζαλ, «Δίλαη απίζηεπην. Ρα φκνξθα θνξίηζηα πάλε πάληα παθέην. Παο παξαθαιψ, αθήζηε κε λα πξνζπνηεζψ γηα κηα ζηηγκή φηη είζηε ην ραξέκη κνπ.» Κεηά ζα θιείζσ ηα κάηηα κνπ, ρακνγειάσ, θαη ηξαγνπδψ, «Hea-ven! I m in hea-ven!» Ξξνζπαζψ λα θάλσ θάηη γιπθνχιη ζαλ απηφ. Αλ ζνπ αξέζεη ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα ζηελ νκάδα, ηφηε πξέπεη λα νπιηζηείο κε ηα θαηάιιεια ππξνκαρηθά. Θαη απηά είλαη νη θίιεο ηεο. Αλ ζε ζπκπαζνχλε νη θίιεο ηεο, you re in. Αλ ζε κηζνχλε, φρη. Αλ ζε ζπκπαζνχλε, ζα ηελ ελζαξξχλνπλ λα βγεη καδί ζνπ. Θαη απηφ αλ δελ πξνζπαζήζνπλ λα ζε θιέςνπλ γηα πάξηε ηνπο. Απ ηελ άιιε, αλ κηιάο κφλν ζε απηή θαη πξνζπαζείο λα αγλνείο ηηο θίιεο ηεο, ηηο θαηαηάζζεηο ελαληίνλ ζνπ. Αληί λα ζε βιέπνπλ σο πνιχηηκε πξνζζήθε ζηελ νκάδα, ζε βιέπνπλ ζαλ άιινλ έλαλ θαπισκέλν καιάθα πνπ πξνζπαζεί λα ηνπο θιέςεη ηε θίιε ηνπο. Πε απηφ ην ζεκείν, αθφκα θαη αλ ζε ζπκπαζεί, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ πείζνπλ λα κελ θάλεη θάηη καδί ζνπ. Λα είζαη πνιχ θαιφο κε ηε ρεηξφηεξε ζθχια ηεο νκάδαο. Λα είζαη έμηξα θαιφο. ια γπξλάλε ζηνλ βαζηθφ θαλφλα: Φέξζνπ ζηελ πνπηάλα ζαλ θπξία, θαη ζηελ θπξία ζαλ πνπηάλα. Αλ θέξεηαη ζαλ 9

11 πξαγκαηηθή θαξηφια, ηφηε είλαη πνπηάλα, νπφηε θέξζνπ ηεο ζαλ ζε θπξία. Κε απηέο πνπ είλαη γιπθέο, ζπκπεξηθέξζνπ ζαλ ζε πνπηάλεο. Απιά ζπκήζνπ λα είζαη γνεηεπηηθφο φζν ην θάλεηο. Ρέινο πάλησλ, απηφ ην βηβιίν δελ είλαη γηα γπλαίθεο ζε νκάδεο, είλαη γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζε γπλαίθεο. Νη πεξηζζφηεξνη άληξεο πνπ ην δηαβάδνπλ απηφ δελ είλαη έηνηκνη γηα νκάδεο γπλαηθψλ αθφκα, θαη ζα κπνξνχζα λα γξάςσ θαη βηβιίν γηα απηφ. Απιά ήζεια λα ζαο δψζσ κηα γεχζε. 10

12 ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΛΑΜΠ Νη πεξηζζφηεξνη άληξεο αλεζπρνχλ φηη αθνχ δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζην ζφξπβν ηνπ θιακπ, δε κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιφ πέζηκν ζε θνπέιεο. Απιά ηηο αλνίγεηο θαη είζαη θηιηθφο, είζαη θαιφο. Αλ ζνπ δψζεη ην ρέξη ηεο, θίιεζέ ην φπσο ηνλ παιηφ θαηξφ. Ίζσο ρακνγέιαζε, ράηδεςε ην κάγνπιφ ηεο, ή ηξίςε ηα πφδηα ζνπ ζηα δηθά ηεο πεηξαρηηθά, θαζψο πεξλάηε ρξφλν καδί. Ξαιηά έκπαηλα κέζα, έθαλα πέζηκν, πήγαηλα κε ην θνξίηζη ζπίηη, πεδηφκαζηαλ, επέζηξεθα ζην θιακπ θαη ηελ έπεθηα ζε δεχηεξε. Δίλαη ηφζν εχθνιν. Ξεξηζζφηεξν κνπ αξέζνπλ ηα κέξε πνπ κπνξείο λα θάηζεηο. Αλ είλαη έλα θνξίηζη εθεί θαη θάζεηαη, θαη δίπια ηεο ππάξρεη άδεηα θαξέθια, είλαη δηανιεκέλα εχθνιν λα ηελ ξίμεηο. Αιιά αλ ην κπαξ έρεη πνιχ ζφξπβν, παξ ηελ απφ ην ρέξη θαη πήγαηλέ ηελ θάπνπ πην ήξεκα. Απηφ είλαη ην ζεκείν πνπ δείρλεηο ελδηαθέξνλ. Αλ ζέιεηο λα ηεο κηιήζεηο ζε έλα πην ήζπρν κέξνο, απιά θάλην. Νη γπλαίθεο ην ιαηξεχνπλ φηαλ έλαο άληξαο παίξλεη πξσηνβνπιία θαη ηελ πηάλεη απφ ην ρέξη θαη ηελ νδεγεί θάπνπ. Δίλαη ξνκαληηθφ. Αλ πεη φρη, ιεο ΝΘ θαη πξνρσξάο παξαθάησ. Αλ παο ζε έλα θιακπ θαη γλσξίζεηο κηα γπλαίθα πνπ είλαη ςπρξή ζθχια, πεο ηεο ην. «Δίζαη ςπρξή ζθχια απέλαληη κφλν ζε κέλα, ή θέξεζαη ζε φινπο έηζη;» Κε ληξέπεζαη. Απηή ζίγνπξα δελ ληξέπεηαη! Φεξ ηελ ζε εγξήγνξζε, βαι ηε ζε άκπλα. Ζ θαιχηεξε άκπλα είλαη ε επίζεζε. Αλ κηζείο θάπνηα, γηαηί ζα ήζειεο λα ηελ πεδήμεηο; Αλ είλαη ζε έλα κπαξ, ηφηε ηη θάλεη εθεί αλ δε ζέιεη λα ηελ πιεζηάζνπλ άληξεο; «Λα ζνπ δψζσ κηα ζπκβνπιή. Θάηζε ζπίηη. Γε ζα γλσξίζεηο θαλέλαλ πνπ λα ζε ζπκπαζεί.» Αλ απηφ δελ ηελ θάλεη λα αιιάμεη ζηάζε, ηφηε ηη ζε λνηάδεη; Ξψο κπνξείο λα πεηο αλ κηα γπλαίθα έρεη εκθπηεχκαηα; Ξεο ηεο λα θάλεη φηη δηψρλεη κχγα απφ ηνλ ψκν ηεο. Αλ ην ζηήζνο ηεο 11

13 είλαη αιεζηλφ, πνπ ζεκαίλεη φηη κεγάισζε κε απηφ θαη είλαη κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηεο, ζα πξνζέμεηο φηη ην ρέξη ηεο πάεη πάλσ γηα λα δηψμεη ηε κχγα θαη δηαγξάθεη κηα ηέιεηα πεξηθέξεηα ηνπ ζηήζνπο. Αλ έρεη εκθπηεχκαηα, αζπλείδεηα ζα δηαγξάςεη πεξηθέξεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεο ζηήζνπο θαη ζα ζθνπληήζεη ην ςεχηηθν. Πρεδφλ θάζε γπλαίθα εθεί έμσ ρξεζηκνπνηεί makeup θαη ξνχρα θαη αμεζνπάξ θαη πιαζηηθέο θάπνηνπ είδνπο γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα ζε μεγειάζνπλ λα ηνπο ηελ πέζεηο. πνηε βιέπσ κηα γπλαίθα ληπκέλε ζα ηζνχια κε ηα βπδηά ηεο λα θξέκνληαη φμσ, πάληα κε εθπιήζζεη λα βιέπσ θαη φινπο απηνχο ηνπο ηχπνπο λα ζηέθνληαη ηξηγχξσ ηεο θαη λα παξηζηάλνπλ φηη δελ ηελ πξνζέρνπλ! Θαηαληάεη ζαλ ηνλ ειέθαληα ζηνλ θαλαπέ. Θάλεηο έλα πάξηπ θαη φινη ζνπ νη θίινη είλαη εθεί, θαη είλαη θαη απηφο ν ειέθαληαο ζηνλ θαλαπέ θαη θαλέλαο δε κηιάεη γηα απηφλ. Αλ ληχλεηαη ζαλ ηζνχια δελ πξέπεη λα ην αγλνείο. Κελ είζαη ζαλ ηνλ θάζε άιιν καιάθα πνπ πξνζπνηείηαη φηη δελ ην πξνζέρεη. Αλ είζαη ζε έλα θιακπ δίπια ζε κηα γπλαίθα πνπ έρεη πεηάμεη ηα βπδηά ηεο φμσ, κε θνβάζαη λα ην ζρνιηάζεηο κε έλαλ γνεηεπηηθφ ηξφπν. Ξεο απηφ πνπ ζθέθηεζαη, απιά κελ είζαη πνιχ ιεπηνκεξήο. Δίλαη ΝΘ λα ηεο πεηο (δηαθξηηηθά), «Ξσ, ζίγνπξα πάλησο μέξεηο ηη λα θνξέζεηο γηα λα κνπ ηξαβήμεηο ηελ πξνζνρή» αιιά δελ είλαη ΝΘ λα ηεο θσλάμεηο απφ ηελ απέλαληη κεξηά ηνπ δσκαηίνπ «Υξαία βπδφκπαια, ζέισ λα ηα γιχςσ!» Ξξέπεη λα παξακέλεηο γνεηεπηηθφο φηαλ ην θάλεηο. Ξάληα είκαη θχξηνο. ηαλ είζαη έλαο γνεηεπηηθφο ηδέληιεκαλ κπνξείο λα πεηο ζηηο γπλαίθεο φηη ζέιεηο λα ηηο γακήζεηο ρσξίο λα είζαη άγαξκπνο. Κπνξείο λα ηνπο πεηο ζρεδφλ ηα πάληα αλ ηα πεηο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ξάληα κπνξείο λα θαηαιάβεηο πνην ζεσξεί ε γπλαίθα ην πην ζεμνπαιηθφ ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηεο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ληχλεηαη θαη θνπληέηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ λνκίδεη φηη ν θψινο ηεο είλαη 12

14 ην θαιχηεξφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ, φζν κηιάηε ζα γπξίζεη απφ ηελ άιιε ή ζα θάλεη θάηη γηα λα πξνζέμεηο ηνλ θψιν ηεο. Θάπνηεο απφ απηέο ηηο γπλαίθεο θνξάλε παληειφληα ηφζν ζηελά πνπ πξαγκαηηθά βιέπεηο ηα ρείιηα απφ ηα κνπληά ηνπο. Ρψξα, αλ απηφ δε ζνπ ιέεη φηη ζέινπλ λα ηηο πξνζέμεηο, ηίπνηα δε ζα ζην πεη. ηαλ έξηρλα δχν θνπέιεο ην ίδην βξάδπ, έιεγα ζηελ δεχηεξε αθξηβψο ηη έθαλα. «Ήδε γλψξηζα θάπνηα απφςε, γδπζήθακε αιιά ην κφλν πνπ μέξσ είλαη φηη πάιη εδψ ήξζα.» Ξεο ηνπο φ,ηη ζέιεηο. Θαη θάπνηεο γπλαίθεο δε ζα γπξίζνπλ ζπίηη καδί ζνπ άκα μέξνπλ φηη κφιηο ήζνπλ ζην θξεβάηη κε θάπνηα άιιε. Θαη απηφ ΝΘ είλαη. Δηδηθά ηψξα πνπ ην ζεμ κπνξεί λα ζθνηψζεη πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί. Νη αξξψζηηεο παξακνλεχνπλ. Ξξέπεη λα είζαη κνλαδηθφο. Κηα απφ ηηο θαιχηεξεο αηάθεο είλαη απιά «Γελ έρσ θάλεη ηίπνηα παξφκνην μαλά, αιιά πξαγκαηηθά είζαη πνιχ, πνιχ ηέιεηα, θαη πηάλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα θνηηάσ ζπλερψο ην κέξνο ζνπ πνπ βξίζθσ πην ηέιεην.» Ρζαληίζηεθε; ΝΘ! Έρεη θαη άιιεο γπλαίθεο ηξηγχξσ. Ρν πξφβιεκα κε εζάο παηδηά είλαη φηη ζαο απαζρνιεί ην ηη ζθέθηεηαη! Απηφ είλαη παληειψο άζρεην απηή ηε ζηηγκή επεηδή δελ ηελ μέξεηε θαλ. Θα έπξεπε λα εμεηάδεηο ηηο ΓΗΘΔΠ ΠΝ ζθέςεηο. Αλ κηα γπλαίθα δελ ήζειε λα θαίλνληαη ηα βπδηά ηεο, δε ζα θνξνχζε απηά ηα ξνχρα. Αλ δελ ήζειε ηνλ θαβάιν ηεο λα θαίλεηαη σξαία, δελ ζα ηνλ έθαλε λα θαίλεηαη ηφζν πεληαλφζηηκνο. Γηα εζάο πνπ δελ έρεηε ην ζάξξνο λα ζθέθηεζηε δπλαηά, πξνζθέξσ απηή ηελ ελαιιαθηηθή. Κηα απφ ηηο θαιχηεξεο αηάθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. «Ππγγλψκε, ζε ιέλε Ξάνια;» Ρφηε ηελ πηάλσ είηε απφ ηνλ ψκν είηε απφ ην ρέξη. Δπεηδή νη γπλαίθεο ζέινπλ έλαλ δπλαηφ, ξνκαληηθφ, θαη αζηείν άληξα πνπ ηηο ζέβεηαη. Θα πεη «ρη, κε ιέλε Ηνπιία.» ή απιά «ρη.» ή ζα κνπ θάλεη «Γηαηί;» θαη ζα απαληήζσ «Πνπ νξθίδνκαη κνπ ζπκίδεηο ηφζν πνιχ ηε κεηέξα κνπ έηζη ηε ιέλε. Θαη έρσ απηή ηε 13

15 ζεσξία, φηη άλζξσπνη κε ην ίδην φλνκα έρνπλ ίδηεο πξνζσπηθφηεηεο.» Απηή ε αηάθα είλαη απνηειεζκαηηθή γηα αξθεηνχο ιφγνπο. Ξξψηνλ, δελ θαίλεζαη ζαλ αλψκαινο, επεηδή κηιάο γηα ηε ΚΖΡΔΟΑ ζνπ. Ρε ΚΑΚΑ ζνπ! Γεχηεξνλ, νπνηνζδήπνηε ςπρίαηξνο ζα ζνπ πεη φηη γεληθά κηιψληαο, έλαο άληξαο έιθεηε απφ θάπνηα πνπ κνηάδεη κε ηε κεηέξα ηνπ, θαη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ςάρλνπλ έλαλ «πξαγκαηηθφ άληξα» ζαλ ηνλ ΚΞΑΚΞΑ. Ρξίηνλ θαη πην ζεκαληηθφ, είζαη θηιηθφο θαη θαιφο. Απηφ είλαη έλα κάρηκν θαη σξαίν approach. πάξρνπλ δχν είδε φκνξθσλ γπλαηθψλ απηέο πνπ ην μέξνπλ, θαη απηέο πνπ δελ ην μέξνπλ. Δηδηθά ζηελ αξρή, είζαη θαιχηεξα κε απηέο πνπ δελ ην μέξνπλ. Ρψξα, νη ζθχιεο ζπλήζσο είλαη απηέο πνπ ληχλνληαη πην πξνθιεηηθά. Θαη είλαη έμσ ζηα θιακπ, λχρηα κε ηε λχρηα, λα παίδνπλ ηνπο άληξεο, λα θέξνληαη ζαλ πνπηάλεο θαη ηζνχιεο. Ή cock-teasers. Θαη ν ιφγνο πνπ είλαη ηφζν ζθχιεο είλαη επεηδή φινη απηνί νη άληξεο έξρνληαη θαη ηνπο ηελ πέθηνπλ ζα ρέζηεδεο. Νπφηε ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ κε ηελ άλεζή ηνπο. Ζ απφιπηε δχλακε δηαθζείξεη απφιπηα. Κηα θνξά πήγα ζε έλα κπαξ κε έλα θίιν κνπ. Ήηαλ πνιχ φκνξθνο θαη φιεο νη γπλαίθεο θάλαλε ζαλ ηξειέο γηα απηφλ. Κπήθακε κέζα ινηπφλ, θαη έξρεηαη κηα θνπέια «Πε ιέλε Ληέηβηλη;» Δίπα λαη. Δίπε «Γε κε ζπκάζαη απφ ην γπκλάζην;» θαη ηεο ιέσ «Δίζαη ζίγνπξε φηη πήγακε ζην ίδην γπκλάζην; Δίζαη παλέκνξθε, ζα ζε είρα πξνζέμεη.» Έξρεηαη ινηπφλ ν θίινο κνπ θαη κε ξσηάεη αλ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα θέξνπκε απηή θαη ηε θίιε ηεο ζην ζπίηη κνπ ζήκεξα ην βξάδπ. Ρνπ είπα «ρη, ζα ηηο θέξνπκε ην απφγεπκα!» Ξήγακε ζην ηξαπέδη ηνπο ινηπφλ, θαη είπα «Αθνχζηε. Γε ζέισ ν θφζκνο λα λνκίδεη φηη κφιηο ζαο ςαξέςακε. Απηή είλαη ε δηεχζπλζή κνπ. Διάηε ζην δηακέξηζκά κνπ ζε δχν ψξεο.» Ξξνζέμηε φηη δελ ηηο ξψηεζα. Ρνπο είπα. Γελ δηέηαμα, απιά ηνπο είπα λα έξζνπλ. Δίλαη φηαλ ξσηάο, πνπ 14

16 ελεξγνπνηείο ηηο αλαζθάιεηέο ηεο θαη ηε γελλήηξηα δηθαηνινγηψλ ηεο. Πην δξφκν γηα ην ζπίηη ινηπφλ ζην ακάμη, ν θίινο κνπ κε πείξαδε. «Γε ζα έξζνπλ. Λνκίδεηο φηη ζα έξζνπλ; Λνκίδεηο φηη ηα μέξεηο φια, φηη είζαη παλέμππλνο. Απηφ είλαη γεινίν, πνηέ δε ζα έξζνπλ!» Δίκαζηε ινηπφλ ζην δηακέξηζκα, αξάδνπκε, βιέπνπκε TV, θαη ρηππάεη ην θνπδνχλη! ΛΡΟΗΛΛΛ! Θαη νη δχν γπλαίθεο ήξζαλ ινηπφλ ζην ζπίηη. Γπξλάσ ζην θίιν κνπ θαη ιέσ «Ξνηα ζέιεηο;» Θάλεη «Θέισ ηε Πνχδη» Θαη ηνπ ιέσ «Δληάμεη, ζα πάξσ ηε Κέιαλη, πάξε ηε Πνχδη.» Πε 15 ιεπηά κέζα, ΘΑΗ ΝΗ ΓΝ ήηαλ πάλσ ζηνλ θίιν κνπ. Θαη νη δχν ζέιαλε εθείλνλ. Νπφηε ηνπ ιέσ «Θάλε φ,ηη ζέιεηο.» Θαη έηζη φπσο άξρηζε λα θέξεηαη, πξνζπαζνχζε λα ηηο ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΠΔΗ. Θαη ε δηθηά κνπ ζπκπεξηθνξά ήηαλ ηχπνπ «ΝΘ, θνξίηζηα, ηψξα έρεηε έλα θνπηαβάθη λα ζαο πεξηπνηείηαη, λα ζαο θέξλεη πνηά θαη λα θάλεη φ,ηη ηνπ ιέηε. Δγψ ζα αξάμσ εδψ πίζσ θαη ζα παξαθνινπζψ ηνλ θίιν κνπ φζν ηα γακάεη φια.» Θακηά ψξα αξγφηεξα ινηπφλ, ε Πνχδη ήηαλ κε εκέλα. Θαη αλαπλέεη ζην ιαηκφ κνπ, ςηζπξίδεη ζην απηί κνπ, «Ξάκε ζην θξεβάηη.» Θαη ηεο είπα λα πάξεη ηε Κέιαλη θαη λα θχγεη, θαη κεηά λα μαλάξζεη ζην δηακέξηζκα. Νπφηε ηα θνξίηζηα θχγαλε, θαη ν θίινο κνπ έθπγε. Κηζή ψξα αξγφηεξα, ε Πνχδη ήξζε πίζσ φπσο ηεο είπα. Ρελ πήγα ζην θξεβάηη θαη αξρίζακε λα γακηφκαζηε ζα δψα. Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην ζπλαξπαζηηθφ απφ κηα φκνξθε γπλαίθα πνπ ζέιεη λα ηελ πεδήμεηο! Θαη φπσο γακάσ ηε Πνχδη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, ην θνπδνχλη ρηππάεη. Ζ Κέιαλη! Ρεο είρα πεη φηη είκαη απαζρνιεκέλνο επεηδή νη θνπέιεο ήηαλ θνιιεηέο θαη δελ ήζεια γαηνθαπγά. 15

17 Ζ ηερληθή κνπ είλαη θακία ηερληθή. Απιά ηνπο ιέσ ηη πξαγκαηηθά ζθέθηνκαη. Γελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο ιεο ςέκαηα, απιά πεο ηελ αιήζεηα. Ξφζνη άληξεο ππάξρνπλ πνπ αξλνχληαη λα πνχλε ζηε γπλαίθα φηη είλαη φκνξθε, δε ζα ην θαηαιάβσ. Νη γπλαίθεο μνδεχνπλ ψξεο θαη ψξεο κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε πξηλ βγνχλε έμσ. Φνξάλε ςειά ηαθνχληα θαη ζηελά ξνχρα θαη ζνπηηέλ κε ελίζρπζε γηα λα ηηο πξνζέμεηο. Δζείο λνκίδεηε φηη κπαίλνπλ ζε φινλ απηφλ ηνλ κπειά, γηα λα ΚΖΛ ηνπο πείηε ηίπνηα; Ξαηδηά, απιά πξέπεη λα κάζεηε ΞΥΠ λα ην πείηε, απηφ είλαη φιν. Ν ιφγνο πνπ δε ηα θαηαθέξλεηε είλαη επεηδή φηαλ ην ιέηε αθνχγεηαη ζαλ πξνερνγξαθεκέλν κήλπκα! Αληί λα πείηε «Δίζαη πνιχ φκνξθε», δνθίκαζε λα πεηο «ΑΑΑΑ! Κνπ θφβεηο ηελ αλάζα! Έρσ πνιιαπιέο θαληαζηψζεηο ηαπηφρξνλα.» Ή δνθίκαζε απηφ. Ξήγαηλε ζε κία θαη απιά πεο «Ν ρξφλνο πνπ μφδεςεο ζήκεξα γηα λα εηνηκαζηείο ην άμηδε. Δίζαη ΞΑΛΔΚΝΟΦΖ.» Αλ είλαη λα ηεο θάλεηο θνκπιηκέλην, ην ιηγφηεξν πνπ κπνξείο λα θάλεηο είλαη λα ηεο θάλεηο έλα πνπ ζα ην ζπκάηαη. Κπνξεί λα πάσ ζε κία θξαηψληαο κία θσηνγξαθηθή θαη λα ηεο πσ, «Μέξεηο, κφιηο κίιαγα κε έλα θίιν ζην θηλεηφ θαη ηνπ είπα φηη κφιηο είδα ηελ πην φκνξθε γπλαίθα ζηνλ θφζκν, θαη είπε φηη δε κε πηζηεχεη. Νπφηε πάξε κηα πφδα λα ζε θσηνγξαθίζσ.» Ξψο γίλεηαη λα πεη φρη ζε θάηη ηέηνην; Αθνχ ηελ ηξαβήμσ θσηνγξαθία, ζα πσ «Ρψξα πνπ έρσ ηε θσηνγξαθία ζνπ, γηαηί δε κνπ δίλεηο θαη ην ηειέθσλν θαη ηε δηεχζπλζε ζνπ, γηα λα ζνπ ηαρπδξνκήζσ έλα αληίγξαθν;» ηαλ μεθίλεζα, ήκνπλα ληξνπαιφο. Θαη ζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ληξνπαινχο άληξεο, έθαλα ην κέγηζην ιάζνο λα ξσηάσ ηνλ εαπηφ κνπ «Ρη πξέπεη λα ηνπο πσ;» Ρφηε, κηα κέξα ζθέθηεθα, «Γε γακηέηαη, ζα πσ φ,ηη ζέισ λα πσ.» Βαξέζεθα λα πξνζπαζψ λα πσ ηα ζσζηά πξάγκαηα, θαη απνθάζηζα φηη ην ζσζηφ πξάγκα λα πσ είλαη νηηδήπνηε ζθέθηνκαη. Θαη κφιηο άξρηζα λα είκαη εηιηθξηλήο, κφιηο ζηακάηεζα λα πξνζπαζψ λα εληππσζηάζσ ηηο 16

18 γπλαίθεο, κφιηο άξρηζα λα ζθέθηνκαη θσλαρηά, άξρηζαλ λα έξρνληαη θαη ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ. Ρν λα ζθέθηεζαη θσλαρηά είλαη ε βάζε φζσλ θάλσ. Θαη φηαλ κάζεηο απιά λα ραιαξψλεηο, φηαλ ζηακαηήζεη λα ζε λνηάδεη ην ηη ζθέθηεηαη ν θαζέλαο, θαη απιά επηηξέςεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ λα ζθέθηεηαη δπλαηά, ζα βηψζεηο κηα αίζζεζε ειεπζεξίαο πνπ νχηε ηα ιεθηά κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ. Ρν λα πάηε λα πξνζεγγίζεηε ηηο γπλαίθεο είλαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεηήκαηνο. Δπεηδή εζείο θάπσο ληψζεηε πσο ε γπλαίθα ζα ζαο γδάξεη, ζα ζαο ηαπεηλψζεη, ζα ζαο θαηαζηξέςεη. Απηφ κπνξεί λα μεπεξαζηεί εχθνια πάλησο. Ξήγαηλε ζε κηα γπλαίθα πνπ λνκίδεηο φηη είλαη πνιχ θαιή γηα ζέλα θαη πεο «Θνίηα, λνκίδσ φηη είζαη πνιχ θαιή γηα κέλα, μέξσ φηη ζα κνπ ξαγίζεηο ηελ θαξδηά. Νπφηε λα είζαη ραιαξή καδί κνπ, νθ;» Γελ έρεη ζεκαζία ηη ιεο, αξθεί λα ιεο αθξηβψο απηφ πνπ ζθέθηεζαη. Θα ην ιαηξέςεη! Αλ κνηάδεη κε θαθηαζκέλε ζθχια, ρακνγειάσ θαη ιέσ «κνηάδεηο κε θαθηαζκέλε ζθχια». Λα άιιε κηα θαιή αηάθα. «Κα ην Θεφ, ζε θνηηάδσ, θαη ηα κάηηα ζνπ είλαη πνπ κε θηηάρλνπλ πεξηζζφηεξν, πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν πάλσ ζνπ.» Αλ είλαη πάξα πνιχ φκνξθε, ζα πσ «Κπνξεί λα κελ ην πηζηεχεηο, αιιά πξαγκαηηθά ΚΝ ΑΜΗΕΔΗ λα είκαη κε θάπνηα ηφζν φκνξθε φζν εζχ.» Νη αηάθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Απιά πεο απηφ πνπ έρεηο ζην κπαιφ ζνπ. Γελ ζνπ ιέσ λα είζαη αγξνίθνο. Πνπ ιέσ λα είζαη εηιηθξηλήο θαη λα έρεηο απηνπεπνίζεζε. Ρηο πξνάιιεο ήκνπλ ζε γεχκα κε θάηη ζπλαδέιθνπο. Πεθψζεθα λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα, θαη έξρεηαη απηή ε απίζηεπηε γπλαίθα θαη κε ξσηάεη αλ ήκνπλ ζην δξφκν ηεο. Ρεο είπα «Δχρνκαη λα ήζνπλ ζην δξφκν κνπ.» Θνιαθεχηεθε θαη φηαλ κε επραξίζηεζε πξφζεμα φηη έρεη πεξζηθή πξνθνξά. Νπφηε ηε ξψηεζα αλ ήηαλ 17

19 απφ ηελ Ξεξζία, θαη κνπ είπε λαη. Ρεο ιέσ ινηπφλ «Γελ είλαη κφλν απηφ. Δίλαη ε φιε ζνπ αχξα, ην πψο θηλείζαη ζην ρψξν θαη φια. Ξηζηεχσ φηη νη πεξζίδεο είλαη νη πην ζέμη γπλαίθεο ζηνλ θφζκν.» Απηά κφλν ρξεηάζηεθαλ γηα λα κνπ ηελ πέζνπλ θαη απηή θαη νη ηξεηο θίιεο ηεο. Κε θνβάζαη λα θπλεγήζεηο ηηο πην φκνξθεο γπλαίθεο. Ξνιινί άληξεο θάλνπλ απηφ ην ιάζνο, θαη γη απηφ νη πην φκνξθεο γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ έλαλ κάρηκν άληξα. Νη άληξεο ή απιά ηηο θνηηάλε, ή είλαη ηφζν λεπξηθνί φηαλ ηνπο κηιάλε πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ειίζηα. Απηφ δίλεη ζε άληξεο ζαλ εκέλα ηεξάζηην πιενλέθηεκα. ζν πην φκνξθεο είλαη, ηφζν πην εχθνια ηηο ξίρλσ. Νη άζρεκεο είλαη ΓΠΘΝΙΝΡΔΟΔΠ, επεηδή δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηα θίλεηξά ζνπ. Νη γπλαίθεο δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη φζν πην πνιχ ρξφλν πεξλάλε κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε πξηλ βγνπλ έμσ, ηφζν πεξηζζφηεξν θφβν γελλάλε κέζα ζηνπο άληξεο. Ρν πην γακάην πξάγκα πνπ κπνξείο λα πεηο ζε κηα γπλαίθα ever φηαλ ηελ αλνίγεηο, είλαη φηη ζος απέζει ηο γούζηο ηηρ ζηο νηύζιμο. Ν ηξφπνο πνπ ςσλίδσ δελ αξέζεη ζηε γπλαίθα κνπ, επεηδή αλ δσ έλα κπινπδάθη πνπ κνπ αξέζεη, αλ βγαίλεη ζε ηξία ρξψκαηα, ζα αγνξάζσ θαη ηα ηξία θαη ζα πάσ ζπίηη! Ρα κηζψ ηα ςψληα. Φνξάσ κφλν έλα είδνο ηδηλ. Ρν θνξάσ απαξάιιαρην απφ ηελ εθεβεία. Αλ θάπνηε απνθαζίζνπλ μαθληθά λα ζηακαηήζνπλ λα ηα θηηάρλνπλ, ζα έρσ πξφβιεκα! Νπφηε πήξα ηειέθσλν ην εξγνζηάζην θαη αγφξαζα δπν ληνπδίλεο παληειφληα. Αθφκα αγφξαζα ηξία δεπγάξηα απφ ην ίδην παπνχηζη. Πη αξρίδηα κνπ! Νη γπλαίθεο απφ ηελ άιιε, ηα ΑΓΑΞΑΛΔ ηα ςψληα. Κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κηα νιφθιεξε κέξα ζηελ αγνξά, θαη λα κελ πάξνπλ ηίπνηα! Γηα κέλα, ηα ςψληα είλαη ηηκσξία. Αιιά νη γπλαίθεο πεξλάλε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηα εκπνξηθά θέληξα. Γηαηί; Δπεηδή είλαη αλαζθαιείο κε ηελ εκθάληζή ηνπο. Τψληα, πιαζηηθέο, makeup, βάςηκν καιιηψλ, ςειά ηαθνχληα, ε 18

20 ιίζηα είλαη αηειείσηε. Θάληε ηνπο θνκπιηκέληα γηα ηα ξνχρα ηνπο, θχξηνη. Λα κηα θαιή αηάθα λα πεηο. «Ζ θνπέια κνπ δελ ήμεξε πψο λα ληπζεί, θαη απηφ είλαη έλαο ιφγνο πνπ ρσξίζακε, αιιά αλ κπνξνχζε λα πάξεη καζήκαηα απφ ζέλα, ίζσο λα ηελ έβιεπα αθφκα.» Θαη αλ δε θνξάεη makeup, αλ είλαη άβαθε; Γνθίκαζε απηφ. «Κνηάδεη ζα λα αθηέξσζεο κφλν πέληε ιεπηά ζην κπάλην ζήκεξα. Γελ έβαιεο νχηε makeup θαη θνίηα, είζαη παλέκνξθε!» Απιά θνίηα ηεο. Πνπ ιέλε ηη ζέινπλ λα ηνπο πεηο. Γε ζνπ ιέσ λα θάλεηο φ,ηη θάλσ εγψ θαη λα πεηο φ,ηη ιέσ εγψ. Πνπ ιέσ λα αλνίμεηο ηα κάηηα ζνπ! Κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ ζε έλα άβαθν, φκνξθν θνξίηζη πνπ είλαη κε ηηο θίιεο ηεο θαη λα ιέσ «Δίλαη ζα λα κελ έβαιεο θαλ makeup! Γελ κπνξψ λα αληηκεησπίζσ ην πφζν φκνξθε δείρλεηο!» Ρεο θάλεηο θνκπιηκέλην γηα απηφ πνπ έρεη δνπιέςεη πεξηζζφηεξν. Αλ δε θνξάεη makeup, ηφηε ζνπ ιέεη φηη ζέιεη λα ηελ ζεσξνχλε θπζηθά φκνξθε. Γψζ ηεο κηζή ληνπδίλα θνκπιηκέληα γηα απηφ πνπ ζνπ αξέζεη θαη απηφ γηα ην νπνίν ζέιεη λα ηα αθνχζεη. Γελ γελληνχληαη κε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Καζαίλεηο φζν κεγαιψλεηο. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ ην θάλνπλ. Ξηζηεχσ φηη νη άληξεο, ζαλ είδνο, είλαη πην ειθπζηηθνί απφ ηηο γπλαίθεο. Νη άληξεο δε θνξάλε makeup, δε βγάδνπλ ηα θξχδηα ηνπο, δελ θνξάλε ζνπηηέλ κε ελίζρπζε, δε θνξάλε ηίπνηα γηα λα θαίλεηαη θαιχηεξα ν πνχηζνο ηνπο. Γελ ηα θάλνπκε απηά, νπφηε ιέσ φηη είκαζηε πην φκνξθνη. Έρσ πάεη ζην θξεβάηη κε θάηη γπλαίθεο πνπ ηελ άιιε κέξα κνηάδαλε κε ζθχινπο. Γηαηί ρσξίο ην makeup θαη ηα ζνπηηέλ θαη ηα ςεινηάθνπλα Ξξέπεη λα ζπκάζαη φηη ζρεδφλ φια φζα θάλνπλ νη γπλαίθεο, ηα ςψληα, ην makeup, ηα πιαζηηθά βπδηά, ηα θάλνπλ γηα λα ζε θαπιψζνπλε. Δίλαη πνιχ αλαζθαιείο. Ρα πην δχζθνια δεθάξηα 19

21 ζηνλ θφζκν πνπ δελ παξαδέρνληαη φηη είλαη αλαζθαιή, ιέλε ςέκαηα. Νη γπλαίθεο είλαη αλαζθαιείο κε ηελ εκθάληζή ηνπο. Θαη μέξνπλ φηη ηα κφλν δνιψκαηα πνπ έρνπλ λα ζνπ πεηάμνπλ είλαη ε εκθάληζή ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα ζνπ δψζνπλ ζεμ. Αιιά θνβνχληαη φηη αθνχ ηηο γακήζεηο δε ζα ηηο ζέιεηο κεηά. Άιιε κηα θαιή αηάθα. Ξήγαηλε ζηελ πην παλέκνξθε θνπέια ζην κπαξ καδί κε θάλα ζλαθ ηχπνπ θηζηίθηα ή πξέηζει. Γψζ ηεο ην πξέηζει θαη πεο «κπνξείο λα ην βάιεηο ζην ζηφκα κνπ;» ηαλ ην βάιεη ζην ζηφκα ζνπ, ιεο «πάληα νλεηξεπφκνπλα κία παλέκνξθε θνπέια ζαλ εζέλα λα κε ηαΐδεη.» Γίλνληάο ηεο θάηη λα κνπ δψζεη πίζσ, παίξλσ ηνλ έιεγρν. Κφιηο ζε αθήζνπλ λα ηηο ρεηξαγσγήζεηο κία θνξά, ζα ζε αθήζνπλ θαη μαλά θαη μαλά θαη μαλά. Αλ πεη φρη θαη επζείαλ, ηφηε δελ ζα κπνξείο λα ηε ρεηξαγσγήζεηο, νπφηε πξνρσξάο ζηελ επφκελε. Δίλαη ηφζν απιφ λα δηαβάζεηο ηελ θνπέια πνπ θπλεγάο αλ απιψο αξάμεηο θαη ηελ δηαβάδεηο. Αληί λα ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ «πνηέ δε ζα κε γνπζηάξεη», ζα πξέπεη λα μνδεχεηο απηή ηελ ελέξγεηα δηαβάδνληάο ηε. Λα κηα γακάηε πξνζέγγηζε πνπ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε γπλαίθα, θαη πνπ δνπιεχεη ηδεσδψο. Ξεξπάηα πξνο απηή θαη πεο «Μέξεηο, κφιηο ζε πξφζεμα απφ εθεί πνπ θάζνκαη, θαη δε ζέισ λα λνκίδεηο φηη ζηελ πέθησ, αιιά είζαη πνιχ ειθπζηηθή.» Θα ζε επραξηζηήζεη, κεηά θεχγεηο θαη παο ζε άιιε γπλαίθα ή θάλεηο θάηη άιιν. Κεηά μαλαπάο ζε απηή θαη ηεο ιεο «ΝΘ, ηψξα ζέισ λα λνκίδεηο φηη ζηελ πέθησ». Ρη πάλσ ηεο ζε αλάβεη; Γηαηί ηε ζέιεηο; Γνθίκαζε απηή ηελ αηάθα. «Δίζαη ε κφλε φκνξθε θνπέια εδψ κέζα, θαη ήζεια λα ζε γλσξίζσ.» Ξαξαθνινχζεζε πψο αληηδξά ζε κηα αηάθα ζαλ απηή. Ρφζν απιφ. ΝΘ, δνθίκαζε θαη απηή. «Μέξεηο, ε πξψηε κνπ ζθέςε είλαη φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε κηα φκνξθε θνπέια ζαλ εζέλα 20

22 λα κνπ κηιήζεη, αιιά πξέπεη λα μεθηλήζσ απφ ηελ θνξπθή.» Αλ δε ζέιεη λα ζε γλσξίζεη κεηά απφ θάηη εηιηθξηλέο ζαλ απηφ, πξέπεη λα ξσηήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ «ζέισ αιήζεηα λα γλσξίζσ κηα ζθχια ζαλ απηή εδψ;» Ξνηνο ρέζηεθε ηη ιέλε. Γελ έρεη ζεκαζία. Ξξέπεη λα θπλεγάο απηά πνπ ζέιεηο ζηε δσή. Αλ ηελ βξίζθεηο ειθπζηηθή, ην ρξσζηάο ζηνλ εαπηφ ζνπ λα παο θαη λα ηεο κηιήζεηο. ηαλ θάλεηο eye contact καδί ηεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερίζεηο φ,ηη θάλεηο. ΚΖΛ θνηάο θαη θνηηάμεηο αιινχ ζαλ ηνλ θάζε ηχπν. Λα είζαη άληξαο. Δπίζεο, ρακνγέια φηαλ ηελ θνηηάο. Αλ ζε πηάζεη λα ηζεθάξεηο ην ζηήζνο ηεο, θαλέλα πξφβιεκα. Ππλέρηζε λα θνηηάο θαη ρακνγέια! Θέινπλ λα ην πξνζέμεηο. ηαλ μαλαθάλεη eye contact, θακηά θνξά ηεο θιείλσ ην κάηη. Αλ ξσηήζεη, «Ρη λνκίδεηο φηη θάλεηο;» Απιά πεο, «έθαλα ζεμ καδί ζνπ ζην κπαιφ κνπ. Ρψξα, αλ δε ζε πεηξάδεη, ζα ήζεια λα ηειεηψζσ.» Πνβαξνινγψ. Γείρηεο φηη δελ ζε ηξνκάδεη. Ρν λα ππνρσξείο ζε κηα γπλαίθα είλαη ην ρεηξφηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα θάλεηο. Γελ ζέινπλ έλα ρέζηε. Ξξνζπαζνχλ λα ζε ζθαιψζνπλ θαη κφιηο δηαπηζηψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ζε ηξνκάμνπλ θαη λα ζε ειέγμνπλ, αξρίδνπλ λα ζε ζέινπλ. Ξάληα ρξεηάδεηαη λα θαηεπζχλεηο ηε ζπδήηεζε, θαη δελ πξέπεη λα ηεκπειηάδεηο. Κε ληξέπεζαη λα θάλεηο πεληαθφζηεο εξσηήζεηο. Ξνχ κέλεηο; Έρεηο ζπγθαηνίθνπο; Ξψο είλαη; Ρα παο θαιά κε ηνπο γνλείο ζνπ; Αδέξθηα; Ξφζν ρξνλψλ είλαη ε αδεξθή ζνπ; Θέισ λα μέξσ φζν πην πνιιά γίλεηαη γηα εθείλε, φζν πην γξήγνξα γίλεηαη. Ζ δσή είλαη κηθξή θαη δελ έρσ ρξφλν λα καιαθίδνκαη. Θαη αλ κε ξσηήζεη γηαηί θάλσ ηφζεο εξσηήζεηο, ηεο ιέσ. Μέξσ ηφζν πνιιά γηα απηέο ηφζν γξήγνξα, πνπ ληψζσ φηη ηηο μέξσ απφ πάληα. «Ρη θαγεηά ζνπ αξέζεη λα ηξσο; Μέξεηο λα καγεηξεχεηο; Ξάληα νλεηξεπφκνπλα λα έρσ έλα παλέκνξθν θνξίηζη ζαλ εζέλα λα κνπ καγεηξεχεη.» 21

23 ηαλ παο γηα πέζηκν, δε ρξεηάδεζαη λα πεηο ή λα θάλεηο ηίπνηα θαληαρηεξφ. Ρν κφλν πνπ ρξεηάδεζαη είλαη ε απηνπεπνίζεζε λα ιεο φ,ηη ζθέθηεζαη. Θη άιιν παξάδεηγκα, αο πνχκε φηη είζαη ζηε βηβιηνζήθε θαη ηζεθάξεηο κηα ειθπζηηθή γπλαίθα. Θνίηα ηελ θαη αλαξσηήζνπ ηη ζνπ αξέζεη πάλσ ηεο. Αο πνχκε φηη έρεη πέληε πξάγκαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ. Ρα κάηηα ηεο, ην πψο θάζεηαη, ηα ρείιε ηεο, ηα καιιηά ηεο, θαη ην ληχζηκφ ηεο. Ξάλε κίια ηεο, θαη πεο ακπιβώρ απηφ πνπ ζθέθηεζαη. «Μέξεηο, θαζφκνπλα εθεί θαη ζε θνίηαγα, θαη έθαλα κηα ιίζηα κε ηα πέληε πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζνπλ πην πνιχ πάλσ ζνπ. Κνπ αξέζεη ην πψο ληχζεθεο, ν ηξφπνο πνπ θάζεζαη, κνπ αξέζνπλ ηα ρείιε ζνπ, ηα καιιηά ζνπ, θαη κνπ αξέζνπλ θαη ηα κάηηα ζνπ είλαη παλέκνξθα.» Ρη γπλαίθα ζα αγλνήζεη θάηη ηέηνην; Ξάξε θαη άιιε κηα θαιή αηάθα πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη: «Μέξεηο, ζε μερψξηζα απφ φιεο ηηο άιιεο γπλαίθεο εδψ κέζα. Θαη ζθέθηεθα φηη ζα έρεηο αξθεηά θαιφ ρηνχκνξ γηα λα ζνπ αξέζεη θαη ην δηθφ κνπ ρηνχκνξ.» Θαη άζε ηελ θνπβέληα λα πάξεη κπξνο απφ εθεί. Άιιε κηα αηάθα: «Μέξεηο, εχρνκαη λα είρακε ήδε θάλεη ζεμ, γηαηί ζα κνπ άξεζε λα κηιάσ καδί ζνπ κε νηθεηφηεηα, αιιά είκαη πνιχ ληξνπαιφο». Απιά πεο αθξηβψο απηφ πνπ ζθέθηεζαη. Ιέλε ζηνπο άληξεο λα ηνλ παίμνπλ κία πξηλ βγνχλε έμσ θαη δε λνκίδσ φηη απηφ είλαη πνπ ζνπ ρξεηάδεηαη. Αλ ζέιεηο λα μεπεξάζεηο ην θφβν ζνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε γπλαηθψλ, ζηακάηα λα ηνλ παίδεηο γηα κεξηθνχο κήλεο. Λα θίιε κνπ ζνβαξφ θίλεηξν λα παο λα κηιήζεηο. Κηιάσ γηα νηηδήπνηε ζέισ. Αλ πξέπεη λα πάσ ζην κπάλην, ζα πσ «Ξξέπεη λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα θαη κνπ αξέζεη». Θα πεη «Ρη ελλνείο ζνπ αξέζεη ;» «Κνπ αξέζεη λα ηνλ θξαηάσ. Θα κνπ άξεζε θαη λα ηνλ θξαηήζεηο εζχ.» Ξεο ΝΡΗΓΖΞΝΡΔ ΓΝΠΡΑΟΔΗΠ! Γελ έρεη ζεκαζία. Γελ ηηο πξνζβάιιεηο. Θέινπλ λα ηεο πιεζηάζεηο. 22

24 «Γε ζέισ λα θαλεί ζα λα ζηελ πέθησ, αιιά είζαη κία απφ ηηο πην φκνξθεο γπλαίθεο πνπ έρσ δεη ζηε δσή κνπ.» Απηή ήηαλ ε αηάθα πνπ είπα γηα λα αλνίμσ ηελ Κηο Κφληξεαι Θαη αιήζεηα ήηαλ ηφζν φκνξθε. Έβγαηλα καδί ηεο γηα ελάκηζε ρξφλν. Δπίζεο πέξαζα θαιά κε ηηο δχν αδεξθέο ηεο. Γηαηί ξε παηδηά θνβάζηε ηφζν ηηο φκνξθεο; Δίζηε εθεί έμσ θαη παιεχεηαη λα ξίμεηε άζρεκεο ή «θαλνληθέο», θαη αθήλεηε θφπαλνπο ζαλ εκέλα λα θαβαηδψλνπλ ηηο απίζηεπηεο. «Δεκ λνκίδσ ζα δνθηκάζσ λα ηελ πέζσ ζε ΔΠΔΛΑ επεηδή ζέισ ΔΘΔΗΛΖ!» (γέιηα). Ξφζν βιάθεο κπνξείηε λα είζηε; Δίλαη γεγνλφο φηη ηηο παλέκνξθεο ζπάληα ηηο πιεζηάδνπλ, θαη φηαλ ην θάλνπλ, ζπλήζσο είλαη έλαο καιάθαο πνπ κηιάεη απφ ηνλ θψιν ηνπ επεηδή είλαη ηξνκνθξαηεκέλνο. Αλ ζε ζθαιψλεη, ΞΔΠ ΡΖΠ ΡΝ. Ξξέπεη λα ην πσ, πηζηεχσ φηη νη άληξεο έρνπλ γαινπρεζεί λα ληψζνπλ έλνρνη πνπ ζέινπλ ζεμ. Δμαξηάηαη απφ ην πψο κεγάισζεο. Νη γνλείο επηρεηξνχλ λα δψζνπλ θίλεηξα ζηα παηδηά γεκίδνληάο ηα ελνρή. Ζ ελνρή είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ ζνπ νη γνλείο, νη δάζθαινη θαη φινη γηα λα ζε ειέγμνπλ. Μεπέξαζέ ην. Πηα παηδηά κνπ ιέσ «είζαη δηθφ κνπ κέρξη λα γίλεηο 18» (γέιηα) Πνπ είπα φηη δε κνπ αξέζνπλ νη canned αηάθεο επεηδή δε δνπιεχνπλ πάληα, θαη εμάιινπ, νη πηζαλφηεηεο είλαη φηη ηηο έρεη μαλαθνχζεη. Νπφηε θάλσ απηφ πνπ δε κε απνγνεηεχεη ΞΝΡΔ, ηεο ιέσ ηη κνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν πάλσ ηεο. Έλαο θαιφο εκπεηξηθφο θαλφλαο είλαη «απηφ πνπ έρεη πεξάζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα θηηάμεη». Θακηά θνξά ζα πσ ζε κηα φκνξθε γπλαίθα πνπ πεξλάεη δίπια κνπ, «Κνπ έπηαζεο κφιηο ηνλ θψιν;» 23

25 ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο παηδηά λα απνθαζίζεηε ηη ζέιεηε ζηε δσή θαη λα είζηε ζςνεπείρ (congruent) ζηελ επηδίσμή ηνπ. Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη αξθεηφ γηα λα αξρίζνπλ λα ζαο πξνζέρνπλ νη γπλαίθεο. Αλ ρξεηάδεζαη έλα αγξνηηθφ θνξηεγφ, δελ παο λα ηζεθάξεηο ζπνξ ακάμηα. Θαη αλ ρξεηάδεζαη ζπνξ ακάμη, δελ παο λα ηζεθάξεηο βαλάθηα. Ζ δσή είλαη έλα κάηζν επηινγέο θαη αλ είζαη εθεί έμσ λα ιεο ζηε γθφκελα «Ινηπφλ άθνπ, είκαη έλαο ρέζηεο, δε κπνξψ λα απνθαζίζσ, δελ έρσ ηδέα ηη ζέισ απφ ηνλ εαπηφ κνπ θαη πξνζπαζψ λα ζηελ πέζσ γηα λα δσ αλ είζαη ηειηθά απηφ πνπ ζέισ.» Θη φκσο πνιινί απφ εζάο θάλεηε απηφ αθξηβψο. Αλ έπξεπε λα είζαη κία ιέμε, είζαη ην Λαη, ή ην Ίζσο; Ξνιινί απφ εζάο είλαη πεξηθεξφκελα Ίζσο, θαη απηφ ζαο ζηνηρίδεη ηηο γπλαίθεο ησλ νλείξσλ ζαο. Ζ απηνπεπνίζεζε πεγάδεη απφ ηελ ηθαλφηεηα. Ξνιινί εθεί έμσ πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο γηα λα ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε αιιά δε δνπιεχνπλ εθηφο θαη αλ αλαπηχζζεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ παξάιιεια. Θαη δελ ζα έρεηο ηε δηθηά κνπ απηνπεπνίζεζε απιά επεηδή δηάβαζεο ην βηβιίν κνπ. Θα ηελ θεξδίζεηο κφλν θαζψο ζα εθαξκφδεηο απηά πνπ ζνπ καζαίλσ, αιιά ζα πξέπεη λα ηελ θεξδίζεηο κε ηνλ παιηφ θαιφ ηξφπν. Έλαο άιινο ηξφπνο λα βνεζήζεηο ηελ αχμεζε ηεο ικανόηηηάρ ζνπ είλαη λα βγεηο έμσ θαη λα δηαβάζεηο κεξηθά βηβιία. Κειέηεζε «ην κνπλί». Μέξσ πεξηζζφηεξα γηα ηελ αλαηνκία ηνπο απφ ηηο ίδηεο. ηαλ ζπδεηάσ ην ζεμ κε κηα γπλαίθα, έξρνκαη ζην ηξαπέδη κε γλψζε. Μέξσ ηα πάληα γηα ην ζψκα ηεο, ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο. Κπνξείο αθφκα θαη λα μεθηλήζεηο θνπβέληα καδί ηεο κε θάηη ηχπνπ «Μέξσ ηφζα πνιιά γηα ηελ θιεηηνξίδα πνπ δε ζα πίζηεπεο πνηέ πφζα μέξσ γηα ην ζεμ. Έια. Οψηα κε οηιδήποηε. Οψηα κε θάηη πνπ λνκίδεηο φηη κφλν νη γπλαίθεο μέξνπλ.» Μεθίλα κηα 24

26 ζπδήηεζε έηζη θαη, αλ δελ ηελ πεδάο κέρξη ην ηέινο ηεο λχρηαο, κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε κε αζθάιεηα ην ζπκπέξαζκα φηη είζαη θφπαλνο. Κεξηθνί άληξεο κε έρνπλ θνηηάμεη ζηα κάηηα θαη κνπ έρνπλ πεη φηη ν ιφγνο πνπ δε κπνξνχλ λα βξνπλ γθφκελεο είλαη φηη δελ ηνπο αξέζεη ν εαπηφο ηνπο. Ρνλ παίδεηο ηνλ πνχηζν ζνπ; πάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν. Απηνί πνπ ηνλ παίδνπλ, θαη νη ςεχηεο. Θαη αθφκα θαη αλ ζνπ ιέλε αιήζεηα, πξέπεη λα αλαξσηεζείο ηη πάεη ζηξαβά καδί ηνπο θαη δελ ηνλ παίδνπλ. ηαλ καιαθίδεζαη δίλεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ επραξίζηεζε κε ην ίδην ζνπ ην ρέξη. Φπζηθά θαη αγαπάο ηνλ εαπηφ ζνπ! Λα κηα αθφκα αηάθα λα ρξεζηκνπνηήζεηο. «Ρν κφλν άηνκν πνπ ζέισ λα κε αθνπκπήζεη εθηφο απφ εκέλα, είζαη εζχ.» Πηηο πην ζθχιεο κνπ αξέζεη λα ιέσ «δελ είλαη θαιχηεξα λα κε δνθηκάζεηο πξηλ κε πεηάμεηο;» Ξνηέ δε ρψλσ ην θεθάιη κνπ ζηελ άκκν. Ρίπνηα δε κε πάεη πίζσ, θαη δελ ππνρσξψ. Δπεηδή είηε κε ζέιεη είηε φρη, πάληα κπνξψ λα βαξέζσ κηα καιαθία. Αλ πνχλε φρη, ηφηε φρη. Ξνηέ δελ ηηο απεηιψ θαη πνηέ δελ ηηο βιάπησ. Αλ δελ κπνξψ λα ηελ θάλσ λα ελδηαθεξζεί γηα κέλα κε ηε γνεηεία κνπ θαη ηελ εηιηθξίλεηά κνπ, ηφηε δελ ηελ ζέισ. Θέισ λα είκαη κφλν κε γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα είλαη καδί κνπ. My way, or the highway. Νη άληξεο πάληα κε ξσηάλε γηα ηηο «ππεξθαχιεο γθφκελεο» θαη απηφ ζεκαίλεη κφλν δχν πξάγκαηα. Ή λνκίδσ εγψ φηη είλαη θαχια κε ηα δηθά κνπ ζηάληαξ, ή απηνί λνκίδνπλ φηη είλαη θαχια κε ηα δηθά ηνπ ζηάληαξ. Ξξέπεη λα θέξεζαη ζε φιεο ην ίδην επεηδή ζηα αιήζεηα είλαη φιεο ην ίδην. Απηφ είλαη πνπ ζπλεηδεηνπνηείο αθνχ θξεβαηψζεηο πάξα πνιιέο γπλαίθεο. Δίλαη φιεο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο. Αθνχ είλαη φιεο ην ίδην, δε πξέπεη λα αλεζπρείο γηα ην πψο ζα ηνπο θεξζείο δηαθνξεηηθά. 25

27 Αλ θνβάζαη, μεθνξηψζνπ ην θφβν θαη ηα πξνβιήκαηά ζνπ κε ηηο γπλαίθεο εμαθαλίδνληαη. Κηα γπλαίθα είλαη έλα πνιχ αζηείν είδνο αλζξψπνπ. Γελ είζαη εθαηνκκπξηνχρνο, δελ είζαη ξνθ ζηαξ, δελ είζαη αζηέξαο ηνπ Σφιπγνπλη. Αλ είζαη, ηφηε κπνξείο λα έρεηο φπνηα γπλαίθα ζέιεηο. Ξξηλ πνιιά ρξφληα, είρα έλαλ θίιν κε κηα ηξειή ζεσξία, θαη φζν κεγάισλα ηφζν πην πνιχ λφεκα άξρηζε λα κνπ βγάδεη. Απηφο ν ηχπνο πνηέ δελ ήζειε λα βγεη κε θαλνληθέο γπλαίθεο. Νη κφλεο γπλαίθεο πνπ έβγαδε ήηαλ πνπηάλεο. Ιέεη φηη νη γπλαίθεο είλαη νχησο ή άιισο πνπηάλεο, επεηδή φιεο θάηη ζέινπλ απφ ηνπο άληξεο, ζπλήζσο ιεθηά. Ιέεη φηη είλαη θζελφηεξν λα βγεηο κε πνπηάλεο παξά λα έρεηο γθφκελα ή ζχδπγν. Θαη έρεη 100% δίθην ζε απηφ. Αιιά βιέπεηε, νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο κεγαιψζακε λα ζέινπκε πεξηζζφηεξα απφ ην ζθέην γακήζη. Θέινπκε λα γλσξίζνπκε ηελ θνπέια, θαη αλαπηχζζνπκε αηζζήκαηα γηα απηή. Θέινπκε λα καο δπζθνιεχεη θάζε ηφζν. Αλ δελ έρεηο ην ζάξξνο λα είζαη εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηηο γπλαίθεο, ηφηε είζαη έλα ηξηρνθνπξαδάθη. Μέξεηο ηη είλαη ην ηξηρνθνπξαδάθη; Απηφ ην κηθξφ θνκκάηη ζθαηνχ πνπ θνιιάεη ζηηο ηξίρεο ηνπ θψινπ ζνπ. Ρν ηξηρνθνπξαδάθη είλαη πάξα πνιχ θνληά ζην κνπλί, αιιά πνηέ δελ θηάλεη ζε απηφ. Ινηπφλ, αλ ζεο λα είζαη ηξηρνθνπξαδάθεο γηα ηελ ππφινηπε δσή ζνπ θαη λα ςάρλεηο δηθαηνινγίεο γηαηί δε κπνξείο λα βξεηο γπλαίθεο, ζπλέρηζε έηζη. Αιιά αλ απνθαζίζεηο λα πάξεηο έλα γακεκέλν ξίζθν θαη λα είζαη εηιηθξηλήο, δε ζα πηζηεχεηο ηε κεηακφξθσζε θαη ην πψο νη γπλαίθεο ζα ζνπ αληαπνθξίλνληαη. Γε λνκίδσ φηη ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο γηα λα κε κπνξείο λα θνηηάο θάπνηνλ θαη απιά λα ηνπ ιεο ή λα ηεο ιεο νπνηνδήπνηε θφβν πεξλάεη απφ ην κπαιφ ζνπ. Αλ έρεηο κία δνπιεηά, δελ ήξζε θαλείο λα ζε πάξεη κε ην δφξη απφ ην παηξηθφ ζνπ, λα ζε θνπβαιήζεη ζηε δνπιεηά θαη λα ζε θάλεη λα δνπιεχεηο γηα απηφλ. Έπξεπε λα ζεθψζεηο ην γθψιν ζνπ θαη λα παο λα ηε βξεηο. Γε γελλήζεθα 26

28 έηζη. Κηθξφο ήκνπλ ληξνπαιφο. Αιιά ην μεπέξαζα γξήγνξα. Δίρα πνιιέο θαχιεο γηα λα είκαη ληξνπαιφο. Θακηά θνξά ιέσ ζηνπο άληξεο λα ζηακαηήζνπλ λα ηνλ παίδνπλε γηα θάλα-δπν κήλεο. Ππγθεληξψζνπ ζε απηφ πνπ ζέιεηο, θαη έζσ εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ ζνπ. Αλ δσ κηα γπλαίθα θαη ζθεθηψ «πνιχ ζα ήζεια λα ηε γακήζσ ζηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ», απηφ είλαη ην κφλν πνπ ζθέθηνκαη. Δίκαη απιφο άλζξσπνο. Άκα ληξέπεζαη, είλαη επεηδή ζθέθηεζαη πνιχ. Ξάξε παξάδεηγκα απηνχο ηνπο κεγαιφζσκνπο ραδνχο ζθίρηεο, πνπ πάλε θαη κηιάλε ζα γνξίιεο ζηηο γπλαίθεο, αιιά ηηο ξίρλνπλ. Κπνξεί λα είλαη θφπαλνη, αιιά είλαη απινί. Δίκαζηε ηφζν απαζρνιεκέλνη λα βξίζθνπκε δηθαηνινγίεο θαη εθινγηθεχζεηο γηα ηε ληξνπή καο. Αιιά είλαη γεγνλφο φηη ηε ληξνπή ηε δημιοςπγείρ κφλνο ζνπ. Ξξέπεη λα θαληαζηείο φηη ζε απνξξίπηεη ή φηη θάπσο ζε ληξνπηάδεη. Ξξέπεη πξαγκαηηθά λα θαζίζεηο, λα δεηο κηα φκνξθε γπλαίθα, λα εζηηάζεηο αιινχ ην βιέκκα ζνπ, λα θηηάμεηο ζην κπαιφ ζνπ εηθφλεο απηήο θαη/ή άιισλ αλζξψπσλ λα ζε απνξξίπηνπλ λα γειάλε καδί ζνπ, θαη κεηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηέο ηηο εηθφλεο ζαλ επηρεηξήκαηα γηα λα πείζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα κελ ηεο κηιήζεη. Ρη θνινζζηαία ζπαηάιε ελέξγεηαο. Γε κε λνηάδεη αλ ζε θαθνπνηνχζαλε φηαλ ήζνπλ παηδί επεηδή πέξαζε ηψξα. Θακηά θνξά εχρνκαη λα κε είραλ θαθνπνηήζεη νη γνλείο κνπ φηαλ ήκνπλ κηθξφο, γηαηί ίζσο λα έβγαηλα ζηελ πξα. Μέξσ ηη πεξλάεη απφ ην κπαιφ ζαο. «Γελ είκαη αξθεηά φκνξθνο γηα απηή.» «Γελ είκαη πνιχ ςειφο.» «Γελ είκαη πινχζηνο.» «Γελ έρσ αξθεηφ ρηνχκνξ.» «Γελ είκαη αξθεηά ιεπηφο.» «Δίκαη κηθξνθακσκέλνο.» «Έρσ κηθξφ πνχηζν.» Θαη ην αγαπεκέλν κνπ θιαζηθφ: «Έρσ ρακειή απηνεθηίκεζε!» 27

29 Δίρα κηα ζπκβνπιεπηηθή κε έλαλ ηχπν απφ ηελ Αγγιία. Σξεηαδφηαλε ηε βνήζεηά κνπ, νπφηε κε πήξε ηειέθσλν απφ ην Ινλδίλν θαη κε ξψηεζε, «Ξψο γακάο κηα παλέκνξθε ππεξθαχια κε εκθάληζε κνληέινπ, απαξάδεθην πθάθη, θαη πνπ δε γνπζηάξεη θαη ηε θάηζα κνπ;» Απάληεζε: Γε ηε γακάο εθηφο θαη αλ είζαη εγψ. Δπεηδή κφιηο απνθηήζεηο ην δηθφ κνπ επίπεδν ηθαλνηήησλ, ζα είλαη εύκολο. Θη απηφ ιφγσ ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ ζα έρεηο απνθηήζεη κε ηα ρξφληα. Απνθηάο απηνπεπνίζεζε απνθηψληαο νούμεπα. Θαη δελ ελλνψ ηα ηειέθσλα. ζν πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ηθαλνπνηείο, ηφζν πην ηθαλφο ζα γίλεζαη θαη ηφζν πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε ζα απνθηάο. Γελ μέξσ ηξφπν λα ην παξαθάκςεηο απηφ. Ζ απηνπεπνίζεζε θεξδίδεηαη. ηαλ επηιέμεηο λα αζρνιεζείο κε απηφ ην είδνο ησλ γπλαηθψλ, πξέπεη λα θαηαιάβεηο απφ πνχ απνξξέεη ην πθάθη ηνπο. ζν ηνπο κηιάο, ζα πξέπεη λα έρεηο κηα ηνπιάρηζηνλ αδξή ηδέα πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Κε κηα ηέηνηα γπλαίθα κπνξείο λα πεηο «Μέξεηο, είζαη ηφζν φκνξθε, ηφζν γνεηεπηηθή, πνπ ζρεδφλ ζα δερφκνπλ λα είκαη έλα θνπξέιη γηα λα ζθνππίδεηο ηνλ θψιν ζνπ, αιιά πνηέ δε ζα ην έθαλα. Δπεηδή ζα έπξεπε λα ζε πξνζηαηεχσ.» Θα πσ οηιδήποηε. Ξνηέ δελ ππνρσξψ θαη πνηέ δε βάδσ ηελ νπξά ζηα ζθέιηα. Γηαηί νη άληξεο θξαηηνχληαη πίζσ; Γηαηί παξαιχνπλ απφ θφβν; Γηαηί δελ κπνξνχλ απιά λα πεξπαηήζνπλ κέρξη κηα γπλαίθα ζην δξφκν θαη λα πνχλε «γεηα»; Δπεηδή πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη ζκέθηεηαι ε γπλαίθα. Ρη ζα ζκεθηεί αλ πσ απηφ; Ρη ζα πεη αλ θάλσ ην άιιν; Θα ηεο αξέζσ; Ξξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ ηε ζθέςε ηεο. Θνίηα, αλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε ζέλα, πνηνο λνηάδεηαη; Γελ έρεη ζεκαζία ηη ζθέθηεηαη. Εζύ, ηη ζθέθηεζαη; Ξεο ηεο. Πθέςνπ θσλαρηά. 28

30 Ξαξεκπηπηφλησο, δε ηζαθψλνκαη κε άιινπ άληξεο γηα κνπληά. Αλ ηε ζέιεηο ηφζν πνιχ, πάξηε. Θαη ην γεγνλφο φηη είζαη ηφζν απειπηζκέλνο γηα απηή, ζεκαίλεη φηη ζην ηέινο ζα ζε παξαηήζεη φπσο θαη λα ρεη. Αλ πηάζεηο ηελ θνπέια ζνπ ζην θξεβάηη κε άιινλ άληξα, γηαηί λα είζαη ηζαληηζκέλνο κε αςηόν; Έηζη θη αιιηψο, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ηνπ είπε ςέκαηα. Αιιά ν αληξηθφο καο εγσηζκφο, πνπ δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα παξαπνηεκέλε απηαπάηε πνπ θνπβαιάκε ζηα θεθάιηα καο, καο ζπκψλεη θαη καο θάλεη λα ζέινπκε λα δείξνπκε ηνλ άληξα. Αλ πνηέ πηάζεηο ηελ θνπέια ζνπ ή ηε γπλαίθα ζνπ κε άιινλ άληξα ζην θξεβάηη, θάλε κηα ράξε ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη κείλε cool. Έρε ηελ απηνπεπνίζεζε λα πεηο, «ειπίδσ νη δπν ζαο λα είζηε επηπρηζκέλνη καδί» θαη απιά θχγε. Ξήγαηλε ζηελ επφκελε θνπέια. ζν εζείο παηδηά είζηε απαζρνιεκέλνη λα παίδεηε κεηαμχ ζαο μχιν, εγψ ζα είκαη έμσ λα ηηο πεδάσ. Ζ δήιεηα δελ έρεη ζέζε ζηε δσή κνπ. Ζ δήιεηα είλαη ζπαηάιε ελέξγεηαο. Αλ βγάιεηο έλα θνξίηζη έμσ θαη θιεξηάξεη πνιχ κε άιινπο άληξεο, ην λα δειέςεηο ζα ηελ θάλεη απιά λα θιεξηάξεη πεπιζζόηεπο. Πηηο γπλαίθεο αξέζεη πνιχ λα ζε ηεζηάξνπλ πξνζπαζψληαο λα ζε θάλνπλ λα δειέςεηο, νπφηε μέξε φηη φηαλ δειεχεηο ηεο δίλεηο έιεγρν πάλσ ζνπ. Αλ κηα γθφκελα είλαη έμσ γηα λα δειέςεηο, ην έμππλν πξάγκα λα θάλεηο εζχ είλαη λα ηελ αγλνήζεηο θαη λα παο λα ηελ πέζεηο ζε άιιε γπλαίθα κπξνζηά ζηα κνχηξα ηεο. 29

31 ΕΛΕΓΧΟ Νη γπλαίθεο καο ηεζηάξνπλ ζπλερψο. Απηφ ην πηζηεχσ βαζηά. Ρα παηδηά ζε ηεζηάξνπλ λα δνχλε πφζν κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ ην ζθνηλί, θαη κε ηηο γπλαίθεο είλαη ην ίδην. Ρν λα είζαη κε παηδηά κπνξεί λα ζνπ κάζεη πνιιά πξάγκαηα γηα ην πψο λα είζαη κε κηα γπλαίθα. Κε ην πνπ ππνρσξήζεηο, έραζεο. Απέηπρεο ζην ηεζη. Νπνηνζδήπνηε ςπρνιφγνο ζα ζην πεη απηφ. Δπεηδή αλ είζαη δηαηεζεηκέλνο λα ππνρσξήζεηο ηψξα, ηφηε κφιηο έδεημεο φηη ζα ππνρσξήζεηο θαη αξγφηεξα. Κφιηο έρεηο δψζεη δείγκαηα, ηειείσζε. Αλ ππνρσξήζεηο ηψξα, δπζθνιεχεηο ηε δσή ζνπ αξγφηεξα. Δίκαη ζθιεξφο κε ηα παηδηά κνπ, αιιά κε αγαπάλε. Νη θίινη ηνπ γηνχ κνπ κε αγαπάλε. Δίλαη ζα λα θξαηάσ ηνλ Καγηθφ Απιφ. Γηαηί; Δπεηδή νη θαλφλεο κνπ δελ είλαη ηφζν δχζθνιν λα αθνινπζεζνχλ, φηαλ ηνπο ηεξψ θαη εγψ. ηαλ ήζεια ν γηφο κνπ λα κάζεη παηηλάδ, έκαζα θη εγψ παηηλάδ. Γη απηφ δελ ην θαηαιαβαίλσ φηαλ βιέπσ γνλείο λα θσλάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα αλαγθάδνπλ λα κάζνπλ παηηλάδ, φηαλ δελ μέξνπλ νχηε νη ίδηνη. Ρψξα πνπ έρσ παηδηά, βιέπσ ηέηνηα παξαδείγκαηα φιε ηελ ψξα. Αδαείο γνλείο πνπ πηέδνπλ ηα παηδηά ηνπο λα πεηχρνπλ ζε πξάγκαηα, ελψ νη ίδηνη δελ έρνπλ θακία φξεμε λα αλέβνπλ ζηνλ πάγν θαη λα ρηππήζνπλ ηνπο θψινπο ηνπο. Απηέο νη κειαληέο εκέλα κε θξαηάλε καθξηά απφ ηελ ππνθξηζία. Ξξέπεη λα έσειρ ηον έλεγσο, φρη λα ελέγσειρ. ηαλ αθφκα έβγαηλα ξαληεβνχ, θακηά θνξά νη γπλαίθεο ζα άξρηδαλ λα μηλίδνπλ, ζα ιέγαλε πξάγκαηα ζαλ «Ξάληα ην δηθφ ζνπ γίλεηαη!» Θαη ζα απαληνχζα «Σαίξνκαη πνπ ζπκάζαη ηνπο θαλφλεο.» Πηε δσή αθνινπζψ ηελ πνξεία κνπ θαη δε κε λνηάδεη ηη ιέλε. Μέξσ ηη ζέισ θαη μέξσ ηνλ εαπηφ κνπ θαιχηεξα απφ εθείλεο. Ζ δσή κνπ δελ είλαη δεκνθξαηία. 30

32 Πε κία επηδξνκή θαηά ηεο πνξλείαο ζηα 1990 s ζπκάκαη λα δηαβάδσ γηα έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δίλαλε ζηνπο πεξίπνπ εθαηφ θαξακήηξνπο πνπ ζπλέιαβαλ. Κία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηειάκβαλε ήηαλ ν ιφγνο γηα ηελ αλαδήηεζε ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απαληνχζε φηη νη γπλαίθεο ηνπο δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζαλ ζηνκαηηθά θαη πξσθηηθά. Ινηπφλ παηδηά είλαη απιά ζιηβεξφ πνπ ηφζνη άληξεο δελ έρνπλ ηα αξρίδηα λα πνχλε γιχςε κνπ ην κπνχηζν φπσο γνπζηάξσ ή ζα βξσ κηα γπλαίθα πνπ λα ην θάλεη. Αλ δε κπνξείο λα θαληαζηείο ηνλ εαπηφ ζνπ λα ιέεη θάηη ηέηνην ζε γπλαίθα, δηάβαζε ην θεθάιαην ΔΣΔΗΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΡΔΗ ΛΑ ΔΗΠΑΗ ΣΔΠΡΖΠ δχν θνξέο. Λα ζπκάζαη φηη ν έιεγρνο απαηηεί θφπν. Κε κνπ ζηείιεηο φηαλ ράζεηο ηνλ έιεγρν κε εξσηήζεηο ηχπνπ πψο ηνλ μαλαβξίζθσ, απιά βξεο άιιε θνπέια. 31

33 ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΑΙ ΧΕΣΗ Ζ κεηέξα κνπ έιεγε φηη πξέπεη λα δεηάσ φ,ηη ζέισ επγεληθά. «Κπνξψ ζε παξαθαιψ λα ζε γακήζσ απφςε;» Ζ κακάθα ζνπ είρε θαιέο πξνζέζεηο, αιιά πξνζπάζεζε λα μεράζεηο ηε ζπκβνπιή ηεο, επεηδή άθεζε απ έμσ ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα. Ζ κακάθα ζνπ δελ ζνπ είπε «Φέξζνπ ζηελ θπξία ζαλ πνπηάλα θαη θέξζνπ ζηελ πνπηάλα ζαλ θπξία.» Ζ κακάθα ζνπ μέραζε λα αλαθέξεη ην «Ξνηνο λνηάδεηαη ηη ζθέθηνληαη.» Ξνηέ δελ ζνπ είπε φηη ην πην ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηε ζρέζε είζαη εζύ. Θαη απηφ είλαη έηζη, επεηδή δηθηά ζνπ είλαη ε δσή. Νη γπλαίθεο δελ μέξνπλ ηη είλαη θαιφ γηα ζέλα, ε κακά ζνπ δελ μέξεη ηη είλαη θαιφ γηα ζέλα, θαη εγψ δελ μέξσ ηη είλαη θαιφ γηα ζέλα. Γε ιέσ φηη ε κεηέξα ζνπ έθαλε ηίπνηα θαθφ. Ξηζαλφηαηα είζαη πνιχ θαιφο άλζξσπνο. Αιιά δελ είζαη θαιφο κε ηνλ εαπηφ ζνπ, είζαη θαιφο κε ηνπο άιινπο. Έρεηο πξνγξακκαηηζηεί λα είζαη ρέζηεο. «Ξεο παξαθαιψ.» «Λα είζαη θαιφο.» «Λα κνηξάδεζαη ηα παηρλίδηα ζνπ.» «Ξεο επραξηζηψ γηα απηφ ην κπηζθφην.» Αιιά ζηνλ θφζκν ζήκεξα, αλαθαιχπηνπκε φηη ην λα είκαζηε θαινί κε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο είλαη επηθίλδπλν. ηαλ βγαίλεηο έμσ λα γλσξίζεηο γπλαίθεο είζαη ζε επηθίλδπλα εδάθε. Ξνηνο μέξεη ηη αξέζεη ζε απηέο ηηο γπλαίθεο; Θάπνηεο έρνπλ AIDS, θάπνηεο είλαη πφξλεο, θνθάθηα, απηαξρηθέο θάξγηεο, θιέθηξεο, ςεχηξεο, θαη ε ιίζηα κε ηηο γάκεζέ ηα γπλαίθεο κπνξεί λα ζπλερίδεη επ άπεηξνλ. Κνπ έηπραλ γπλαίθεο πνπ κ έθιεςαλ φζν θαηνχξαγα. Άλνημαλ ην πνξηνθφιη θαη κνπ πήξαλ ηα ιεθηά. Θαη ζα ζε θεξαηψζνπλ κε ηελ πξψηε επθαηξία. Πη αιήζεηα πηζηεχεηο φηη ε θνπέια ζνπ δε ζα πήδαγε ηνλ Ρδνξηδ Θινχλετ πίζσ απφ ηελ πιάηε ζνπ; Ρη ζα γηλφηαλ αλ εκθαληδφηαλ ζηε δσή ηεο ν Κπξαλη Ξηη; Θα έκελε κ εζέλα; Ππώηα πξέπεη λα είζαη θαιφο κε ηνλ εαπηφ ζνπ. 32

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News.

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ: 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε ηνπ Δαπηνύ 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

A. ην γηαηξφ. Αθνχζηε ηνλ παξαθάησ δηάινγν. Ζ θπξία Γεκεηξίνπ είλαη ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κηιά κε ην γηαηξφ ηεο. stogiatro.jqz.

A. ην γηαηξφ. Αθνχζηε ηνλ παξαθάησ δηάινγν. Ζ θπξία Γεκεηξίνπ είλαη ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κηιά κε ην γηαηξφ ηεο. stogiatro.jqz. Τγεία θαη Πεξίζαιςε A. ην γηαηξφ Αθνχζηε ηνλ παξαθάησ δηάινγν. Ζ θπξία Γεκεηξίνπ είλαη ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κηιά κε ην γηαηξφ ηεο. stogiatro.jqz. Β. ην θαξκαθείν Ζ Διέλε πάεη ζην θαξκαθείν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα