Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]"

Transcript

1 Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ ην Γηώξγν Ρνύβαιε. Πνηήκαηα, κεηαθξάζεηο, δηεγήκαηα. Μνπ θνηλνπνηεί κάιηζηα θαη ρεηξόγξαθα ππό έθδνζηλ θεηκέλσλ ηνπ θαη κνπ θάλεη ηελ ηηκή λα δεηά ηε γλώκε κνπ. Αθνύσ ζπρλά θαη ηηο εληππώζεηο ηνπ από ηαμίδηα θαη από γλσξηκίεο θαη βιέπσ θαζεκεξηλά πόζν άνθλα δνπιεύεη γηα ηε κηθξή ηνπ πόιε θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο. Σνλ θαηαιαβαίλσ κάιηζηα πνιύ θαιά όηαλ κνπ κηιάεη γηα αςηκαρίεο ηνπ κε εθδόηεο πνπ δελ ζπκπαζνύλ ηόζν πνιύ ηηο «αλζξσπνγεσγξαθίεο» ησλ πόιεσλ. Η ιέμε απηή, αλζξσπνγεσγξαθίεο, είλαη γλσζηόο όξνο ηεο εζληθήο ινγνηερληθήο καο θξηηηθήο θαη παξαπέκπεη άκεζα ζηελ παιηά δηακάρε Μαξσλίηε-Ισάλλνπ, γηα ηελ επαξρησηηθή ηη κηθξόςπρνο όξνο ινγνηερλία αθνύ θαζώο μέξνπκε ν Ισάλλνπ ήηαλ ακεηάπεηζηα ν πεδνγξάθνο ηεο πόιεο ζηε κηθξή θιίκαθα ηνπ απινύ αλζξώπνπ, ηνπ πεξηπαηεηή, ηνπ παξαηεξεηή ησλ αλζξώπσλ ηεο. Γιώργος Ρούβαλης Σα ηειεπηαία ρξόληα ν Γηώξγνο Ρνύβαιεο θάλεη κηα αζηακάηεηε πξνζπάζεηα κε ζηόρν ηελ απνγξαθή ηεο αλαπιηώηηθεο θνηλσλίαο ηνπ δεπηέξνπ κηζνύ ηνπ 20νύ αηώλα. πλερίδεη έηζη ην έξγν δηθώλ ηνπ αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ, όπσο ν παηέξαο ηνπ δηθεγόξνο θαη δεκνζηνγξάθνο Σάθεο Ρνύβαιεο θαη ν ζείνο ηνπ Γηώξγνο Μαθξήο, θαη θπζηθά θαη ηόζσλ άιισλ δηαλννπκέλσλ ηεο πόιεο απηήο. Σν δηθό ηνπ ζπγγξαθηθό ζηίγκα είλαη ηώξα πηα ιακπεξό θαη νινδώληαλν. Οη

2 αλαπιηώηηθεο εμεξεπλήζεηο ηνπ Γηώξγνπ Ρνύβαιε γίλνληαη κε ηέηνην ελζνπζηαζκό ζαλ εθείλν πνπ ζα έδεηρλε ν αξραηνιόγνο πνπ πξώηνο απηόο θαη κόλνο αλαθαιύπηεη ηα εξείπηα ελόο αξραίνπ λανύ θαη ηνλ κειεηά ή ν γισζζνιόγνο πνπ γλσξίδεη κηα απνκνλσκέλε θνηλόηεηα θαη επηδίδεηαη κε αθνζίσζε ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθξππηνγξαθήζεη ηε γιώζζα ηεο θαη λα αλαθνηλώζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Από κηα κεξηά απηό ην βάζεκα ζηηο αλακλήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο από ηελ παηξίδα θαη ηε κεηξίδα ζα πνύκε πην θάησ γηα ηε ιέμε απηή κνηάδεη πνιύ κε εθείλεο ηηο δηθέο ηνπ πνιπεηείο θαη επίκνλεο αλαδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ πξαγκαηηθό θαη ηνλ πλεπκαηηθό ρώξν ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη πνπ καο παξνπζηάδεη ηαθηηθά κε ηηο εθδόζεηο ηνπ θαη ηηο δηαιέμεηο ηνπ. Κέληξν όκσο, όπσο είπακε, ηεο ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηόηεηαο απηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαίλεηαη πσο είλαη γηα ην Γηώξγν Ρνύβαιε ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ην Ναύπιην. Δίλαη εηιηθξηλήο θαη ηδεαιηζηήο αιιά θαη ππεύζπλα επηθξηηηθόο όηαλ ρξεηάδεηαη. Αηζζάλεηαη, θαη κάιηζηα πξνγξακκαηηθά, ηελ αλάγθε λα καο εμνκνινγεζεί γηα ηη θαη γηα πνηνλ γξάθεη. Ο ηδεαηόο ηνπ αλαγλώζηεο, ην άηνκν πνπ πνιιά ρξόληα κεηά ζα δηαβάζεη ηα πνηήκαηά ηνπ θαη γηαηί όρη; θαη ηα άιια έξγα ηνπ Είλαη έλα παηδί ή έλα θνξίηζη γύξσ ζηα δεθαηέζζεξα Πάεη ζηε δεκόζηα βηβιηνζήθε ηνπ Ναππιίνπ, ηνλ «Παιακήδε» Να δηαβάζεη, έρνληαο βαξεζεί ην ζεξθάξηζκα ζην Internet, ςάρλεη βηβιία παιηά, ρξνληθά, πνίεζε ή εζνγξαθίεο γηα ην Αλάπιη Δίλαη δηθνί ηνπ ζηίρνη από ηε ζπιινγή «Δπηζηξνθή ζη Αλάπιη» όπνπ νη απηνβηνγξαθηθέο εθεβηθέο αλακλήζεηο κε εμαίξεζε ην ζεξθάξηζκα βέβαηα πνπ δελ ππήξρε εθείλε ηελ επνρή πξνβάιινληαη ζην κέιινλ θαη αθηεξώλνληαη ζηα αλαπιησηάθηα κηαο λέαο επνρήο. «Παηδηά θαη θνξίηζηα» ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θάπνηνπ θαηνπηλνύ αηώλα. Γη απηά ίζσο ηα παηδηά θαη γηα θάζε κεγαιύηεξν αλαγλώζηε Ναππιηέα ή Γηαλληώηε, Πξεβεδάλν ή Λαξηζηλό, Μπηηιεληό θαη Ηξαθιεηώηε, έλα-έλα ηα θεθαιαία ηεο «πειηάδνπ» όρη κόλν απνηεινύλ έλα 2

3 αλαπιηώηηθν Amarcord, όπσο εθείλν ηνπ Φειίλη γηα ηελ παηξίδα ηνπ ην Ρίκηλη, αιιά θαη έλαλ θαζξέθηε ηεο δσήο ηεο κηθξήο ειιεληθήο πόιεο. Να πνύκε βέβαηα εδώ πσο ε κηθξή πόιε, όρη ε «επαξρία» ηνπ ρσξηνύ, ηνπ βνπλνύ θαη ηνπ ιόγγνπ, δελ είλαη ηόζν γλσζηή από ηε ινγνηερλία θαη από ηνλ θηλεκαηνγξάθν, νύηε ζηελ Διιάδα νύηε θαη ζε άιιεο ρώξεο. Η «πειηάδνπ» ζα ήηαλ έλα σξαίν πιηθό γηα κηα ηέηνηα ηαηλία. Γελ είκαη ν θαηαιιειόηεξνο λα θξίλσ αιιά είκαη βέβαηνο πσο νη αζελατθέο εθδξνκηθέο ηαηλίεο ηνπ ηύπνπ «Γηαθνπέο ζηε Ρόδν» ή ζηελ Κέξθπξα θαη ζηελ Αίγηλα, όπσο θαη «Ο άλζξσπνο ηνπ ηξέλνπ» (θαιή ηαηλία, κε επίθεληξν ην Ναύπιην, αλ ζπκάζηε) δελ ελδηαθέξνληαη θαζόινπ γηα ηε κηθξή πόιε από ηα κέζα. Βξέζεθα ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ζηελ Οδό πειηάδνπ. Έρσ θαη εγώ αλακλήζεηο από εθεί. Μνπ ήιζε ζην κπαιό έλαο παιηόο θίινο θαη ζπλάδειθνο, ν Βαζίιεο Καξώλεο. Θπκήζεθα ην «Αθηαίνλ». Πεξηζζόηεξν δσληαλέο ήηαλ νη αλακλήζεηο κνπ από ηνλ ζεξηλό παξαιηαθό θηλεκαηνγξάθν. Μεξηθνί παξαθνινπζνύζαλ ηηο ηαηλίεο, ρσξίο λα πιεξώζνπλ εηζηηήξην, από βάξθεο. Έηζη αθξηβώο όπσο καο ην είρε δείμεη κε ηόζε επαηζζεζία ν Σνξλαηόξε ζην «ηλεκά Ιι Παξαληίδν». Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ ήμεξα θαζόινπ απηό ην δξόκν. Δλλνώ δελ ήμεξα ην όλνκά ηνπ. ηηο κηθξέο πόιεηο πξνζαλαηνιηδόκαζηε κε θάπνηα γλσζηά θηίξηα, εθθιήζίεο, θαηαζηήκαηα, έλαλ πιάηαλν. Δγώ έκαζα ζπκπησκαηηθά ην όλνκα ηεο νδνύ κέζα ζε έλα θαηάζηεκα νπηηθώλ εδώ ζηελ Αζήλα. Καζώο έβγαια θαη άλνημα ηε ζπληαγή ηνπ νθζαικίαηξνπ κνπ δηάβαζα κε έθπιεμε «Οδόο πειηάδνπ 10, Πξέβεδα». Σόζα πνιιά πξάγκαηα, θάλνπλ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα κνπ Πξέβεδα λα κνηάδεη κε ην Ναύπιην ηνπ Γηώξγνπ Ρνύβαιε. Γελ επεθηείλνκαη άιιν. ε άιιν αθξναηήξην κε ηελ άδεηά ηνπ ζα κπνξνύζα λα θάλσ κηα επξύηεξε «πνιενγξαθηθή» ζύγθξηζε Ναππιίνπ Πξέβεδαο. Θέισ όκσο λα πσ πσο νύηε ηα αλζξσπσλύκηα νύηε ηα ηνπσλύκηα θαη νη νδσλπκίεο είλαη ζπκπηώζεηο. Δληάζζνληαη όια ζε θάπνηα κεγάιε ηζηνξία. Δζληθή θαη θνηλσληθή. Γηα παξάδεηγκα ζην αθήγεκα «Ναύπιηνλ, πειηάδνπ 1» ν Γηώξγνο πεξηγξάθεη ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ Παλόπνπινπ πνπ είρε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν θηλεκαηνγξάθνπο ηνπ Ναππιίνπ (ή ηνπο δπν από ηνπο ηέζζεξηο, αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηνπο ζεξηλνύο). Η νηθνγέλεηα απηή έρεη δπν αγόξηα θαη έλα θνξίηζη. Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηελ Πξέβεδα κε ηνλ εθεί επηρεηξεκαηία. Δίλαη βέβαηα ζύκπησζε. Δθθξάδεη όκσο θαη κηα θνηλσληθή αιήζεηα γηα ηελ δεκνγξαθηθή δνκή ηεο κηθξήο πόιεο εθείλεο ηεο επνρήο. Σέηνηεο ρξήζηκεο κηθξντζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζπκπηώζεηο κπνξεί λα βξεη θαλείο πνιιέο ζην βηβιίν ηνπ ζπγγξαθέα καο. Αλ έρνπλ θάπνηα ζεκαζία γηα ηνπο εθηόο Ναππιίνπ αλαγλώζηεο είλαη απηό πνπ ππνζηεξίδσ πην πάλσ γηα θάπνηεο γεληθόηεξεο ηζηνξηθέο λνκηκόηεηεο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη. Αλαθέξνκαη κε ζπγθίλεζε ζε κηα αθόκα πεξίπησζε. ην κηθξό πξνζσπηθό κνπζείν πνπ είλαη ην βηβιίν ηνπ Γηώξγνπ, θάηη ζαλ ηε Βαζίιηζζα Λνάλα ηνπ Οπκπέξην Έθν, έπεζε ην κάηη κνπ ζε έλα επηζθεπηήξην, κηα θαξη-ληε-βηδίη πνπ ιέκε. Γηώξγνο Π. Ρνύβαιεο, Φνηηεηήο Ννκηθήο, Κσιέηηε 17, Αζήλα. Έκελα θαη εγώ, κεξηθά ρξόληα πξηλ από ην Γηώξγν, ζηε ίδηα αθξηβώο δηεύζπλζε. Κσιέηηε 17, ζηα Δμάξρεηα. Μαδί βέβαηα κε πνιιέο ρηιηάδεο επαξρηώηεο θνηηεηέο πνπ πέξαζαλ από εθεί θαη ζπλερίδνπλ λα ηα πξνηηκνύλ γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπο δηαβίσζε ζηελ Αζήλα, δπν βήκαηα από πνιιέο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο. Απιά αλαξσηηέκαη, ηώξα πνπ ηα Δμάξρεηα ηείλνπλ πξνο ηελ εδαθηθή ηνπο 3

4 απηνλόκεζε, κήπσο ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε θαιύηεξα πνηνη ήηαλ νη πξώηνη ηνπο θάηνηθνη, ηεο επνρήο ηεο έθξεμεο ησλ θνηηεηηθώλ δπλακηθώλ, από ην 60, ην 70 θαη κεηά. Πάλησο εγώ ζπκάκαη πσο δελ ζπλαληνύζα ηόηε εθεί αζελαίνπο θνηηεηέο ή εξγαδόκελνπο θνηηεηέο αιιά θπξίσο θαινκαζεκέλα (ή θαθνκαζεκέλα) επαξρησηόπνπια από γλσζηέο ειιεληθέο πόιεηο Ηξάθιεην, Γηάλληλα, Κόξηλζν πνπ δνύζαλ κάιινλ άλεηα, κε ην κεληαίν γνλετθό επίδνκα θαη είραλ ηελ επθαηξία, όηαλ μεπέξαζαλ ην ςάξσκα ηεο δηαβίσζεο ζηελ Πξσηεύνπζα, λα ιάβνπλ κέξνο ζε θνηλσληθνύο αγώλεο. Μπνξεί απηό λα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ησλ Δμαξρείσλ; Πνηνο μέξεη; Πξόθεηηαη ίζσο εδώ γηα κηα ζπλάξζξσζε ηεο ηζηνξίαο κε ηελ κηθξντζηνξία. Ο Γηώξγνο Ρνύβαιεο μέξεη θαιά ηη είλαη ε πνιενγξαθηθή κηθξντζηνξία θαη αθηεξώλεη ηε ζπλέρεηα ηεο «πειηάδνπ» ζηηο «πέηξεο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Ναππιίνπ». Μηθξντζηνξία ηεο πόιεο είλαη λα βιέπεηο ζαλ απιόο άλζξσπνο ηελ παιηά Μπαλθ Οηηνκάλ ζην ιηκάλη ηεο Μπηηιήλεο λα αζπξίδεηαη (καδί θαη νη επηγξαθέο) θαη λα κεηακνξθώλεηαη ζε disco, ηνλ θηλεκαηνγξάθν Alex ησλ Ιιηζίσλ λα ζηεγάδεη ζνππεξκάξθεη θαη ηε κηθξή αιάλα λα εηνηκάδεηαη λα δηακνξθσζεί ζε πάξθηλγθ αληί γηα έλαλ όκνξθν δεκόζην ζπλνηθηαθό θήπν. Όια απηά ηα ζεκεηαθά κηθξντζηνξηθά δεδνκέλα ηεο δσήο ησλ απιώλ αλζξώπσλ εληάζζνληαη ζε γεληθόηεξα καθξντζηνξηθά γεγνλόηα πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο θαη πνιηηηζκνύ (ηξόπνπ δσήο). Αξθεί λα ηα παξαηεξείο δίλνληαο πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε θάζε γσληά ηεο κηθξήο πόιεο ή ηεο ζπλνηθίαο ηεο κεγάιεο πόιεο, ζε θάζε απιό άλζξσπν πνπ δεη εθεί. Luis Gonzàles y Gonzàles ( ) Ο Γηώξγνο Ρνύβαιεο αηζζάλεηαη γνεηεία γηα ηελ κηθξντζηνξία, καο κεηαδίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ απηά, θαη κάιηζηα πξνηάζζεη ζηνλ ηόκν «Οη πέηξεο θαη νη άλζξσπνη», σο εηζαγσγή θαη θαηαηνπηζηηθό ζεκείσκα, έλα θείκελν ηνπ κεμηθαλνύ 4

5 εξεπλεηή Luis Gonzàles y Gonzàles γηα ηελ αθαδεκατθή επαλεθηίκεζε ησλ κηθξώλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ πνπ είλαη επηζηεκνληθά παξαηεκέλνη. «Οη ςεινκύηεο θαη ηα κεγάια γεγνλόηα, ιέεη ν Gonzàles, αληηθείκελα ησλ παξαδνζηαθώλ καθξντζηνξηώλ, άθεζαλ πνιιέο καξηπξίεο γηα ηελ ύπαξμή ηνπο, [απνπζηάδνπλ όκσο ηέηνηεο] γηα ηνπο απινύο αλζξώπνπο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή». Η ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ζπγγξαθέα απηνύ, ην αλ Χνζέ ληε Γξάζηα ε κεηξίδα όπσο ηε ιέεη, αθήλνληαο ηνλ όξν παηξίδα γηα ηε κεγάιε γεσπνιηηηθή εδαθηθή νληόηεηα ηνπ έζλνπο, ηνπ ζηξαηνύ θαη ησλ ζπλόξσλ ράξε ζηηο εξγαζίεο ηνπ, θαη παξά ην κηθξό κέγεζόο ηεο, έθηαζε λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Μεμηθνύ, ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Ιζπαλίαο. Δίλαη όκσο κηα «κηθξή πόιε» ε πξώελ πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο; Γελ αξθεί απηή ε ηδηόηεηα γηα λα ζηνηρεζεί ην Ναύπιην καδί κε ηε Βνζηώλε θαη ην Κηόην ή ηε Φισξεληία θαη ηε βξαδηιηάληθε Μπαΐα, πξώελ πξσηεύνπζεο ζηηο ρώξεο ηνπο; ηα βηβιία ν Γηώξγνο δελ αζρνιείηαη κε ην κεγαιείν θαη ην κέγεζνο ηεο πόιεο. Άιισζηε ε ηζηνξία ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ πνπ δνύκε καο δίδαμε εδώ θαη δπνκηζε ρηιηάδεο ρξόληα, όηαλ πόιεηο αζήκαληεο ζε κέγεζνο κεγαινύξγεζαλ, πσο ην κηθξό θαη ην κεγάιν ζπγρένληαη, όηαλ νη άλζξσπνη ην επηζπκνύλ. Γη απηό θαη ν δηθόο καο ζπγγξαθέαο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο «πειηάδνπ», ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ην κεγαιείν ησλ πόιεσλ επηθξίλεη απζηεξά ηε κηθξόηεηα αλζξώπσλ πνπ παγηδεύνπλ θαη θαηαδηθάδνπλ νιόθιεξεο θνηλσλίεο ζηε θηώρεηα, ην ζπληεξεηηζκό θαη ηηο αγθπιώζεηο. Δύρνκαη ζηα βηβιία ηνπ Γηώξγνπ Ρνύβαιε λα βξνπλ θαινηάμηδα ην δξόκν ηνπο. Δύρνκαη αθόκα θαη ζηελ Έιηα λα ηνλ ζηεξίδεη πάληα ζηηο επγεληθέο θηινδνμίεο ηνπ αιιά θαη ζε όζνπο ζηάζεθαλ θνληά ζην ζπγγξαθέα ζηελ θνπηαζηηθή ζπιινγή ηνπ πιηθνύ ηνπ λα είλαη πάληα πξόζπκνη γηα ηέηνηα ζπλεηζθνξά. Γελ μερλώ αθόκα λα ζπγραξώ ην Ναύδεην γηα ηηο επηκειεκέλεο εθδόζεηο ηνπ. 5

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα