Γιάννης Ρέντζος. ψάχνει βιβλία παλιά, χρονικά, ποίηση ή ηθογραυίες για το Ανάπλι Η ΑΝΑΠΛΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΥΒΑΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννης Ρέντζος. ψάχνει βιβλία παλιά, χρονικά, ποίηση ή ηθογραυίες για το Ανάπλι Η ΑΝΑΠΛΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΥΒΑΛΗ"

Transcript

1 Γιάννης Ρέντζος ψάχνει βιβλία παλιά, χρονικά, ποίηση ή ηθογραυίες για το Ανάπλι Η ΑΝΑΠΛΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΥΒΑΛΗ

2 Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ ην Γηώξγν Ρνύβαιε Πνηήκαηα, κεηαθξάζεηο, δηεγήκαηα. Μνπ θνηλνπνηεί κάιηζηα θαη ρεηξόγξαθα ππό έθδνζε θεηκέλσλ ηνπ θαη κνπ θάλεη ηελ ηηκή λα δεηά ηε γλώκε κνπ. Αθνύσ ζπρλά θαη ηηο εληππώζεηο ηνπ από ηαμίδηα θαη από γλσξηκίεο

3 θαη βιέπσ θαζεκεξηλά πόζν άνθλα δνπιεύεη γηα ηε κηθξή ηνπ πόιε

4 θαη θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο.

5 Σνλ θαηαιαβαίλσ κάιηζηα πνιύ θαιά όηαλ κνπ κηιάεη γηα αςηκαρίεο ηνπ κε εθδόηεο πνπ δελ ζπκπαζνύλ ηόζν πνιύ ηηο «αλζξσπνγεσγξαθίεο» ησλ πόιεσλ. Η ιέμε απηή, αλζξσπνγεσγξαθίεο, είλαη γλσζηόο όξνο ηεο εζληθήο ινγνηερληθήο καο θξηηηθήο θαη παξαπέκπεη άκεζα ζηελ παιηά δηακάρε Μαξσλίηε-Ισάλλνπ, γηα ηελ επαξρηώηηθε ηη κηθξόςπρνο όξνο ινγνηερλία αθνύ θαζώο μέξνπκε ν Ισάλλνπ ήηαλ ακεηάπεηζηα ν πεδνγξάθνο ηεο πόιεο ζηε κηθξή θιίκαθα ηνπ απινύ αλζξώπνπ, ηνπ πεξηπαηεηή, ηνπ παξαηεξεηή ησλ αλζξώπσλ ηεο.

6 Σα ηειεπηαία ρξόληα ν Γηώξγνο Ρνύβαιεο θάλεη κηα αζηακάηεηε πξνζπάζεηα κε θύξην ζηόρν ηελ απνγξαθή ηεο αλαπιηώηηθεο θνηλσλίαο ηνπ δεπηέξνπ κηζνύ ηνπ 20νύ αηώλα. πλερίδεη έηζη ην έξγν δηθώλ ηνπ αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ, όπσο ν παηέξαο ηνπ δηθεγόξνο θαη δεκνζηνγξάθνο Σάθεο Ρνύβαιεο θαη ν ζείνο ηνπ Γηώξγνο Μαθξήο, θαη θπζηθά θαη ηόζσλ άιισλ δηαλννπκέλσλ ηεο πόιεο απηήο. Σν δηθό ηνπ ζπγγξαθηθό ζηίγκα είλαη ηώξα πηα ιακπεξό θαη νινδώληαλν.

7 Οη αλαπιηώηηθεο εμεξεπλήζεηο ηνπ Γηώξγνπ Ρνύβαιε γίλνληαη κε ηέηνην ελζνπζηαζκό ζαλ εθείλν πνπ ζα έδεηρλε ν αξραηνιόγνο πνπ πξώηνο απηόο θαη κόλνο αλαθαιύπηεη ηα εξείπηα ελόο αξραίνπ λανύ θαη ηνλ κειεηά ή ν γισζζνιόγνο πνπ γλσξίδεη κηα απνκνλσκέλε θνηλόηεηα θαη επηδίδεηαη κε αθνζίσζε ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθξππηνγξαθήζεη ηε γιώζζα ηεο θαη λα αλαθνηλώζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Από κηα κεξηά απηό ην βάζεκα ζηηο αλακλήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο από ηελ παηξίδα θαη ηε κεηξίδα ζα πνύκε πην θάησ γηα ηε ιέμε απηή κνηάδεη πνιύ κε εθείλεο ηηο δηθέο ηνπ πνιπεηείο θαη επίκνλεο αλαδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ πξαγκαηηθό θαη ηνλ πλεπκαηηθό ρώξν ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη πνπ καο παξνπζηάδεη ηαθηηθά κε ηηο εθδόζεηο ηνπ θαη ηηο δηαιέμεηο ηνπ.

8 Κέληξν όκσο, όπσο είπακε, ηεο ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηόηεηαο απηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαίλεηαη πσο γηα ην Γηώξγν Ρνύβαιε είλαη ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ην Ναύπιην. Δίλαη εηιηθξηλήο θαη ηδεαιηζηήο αιιά θαη ππεύζπλα επηθξηηηθόο όηαλ ρξεηάδεηαη. Αηζζάλεηαη, θαη κάιηζηα πξνγξακκαηηθά, ηελ αλάγθε λα καο εμνκνινγεζεί γηα ηη θαη γηα πνηνλ γξάθεη. Ο ηδεαηόο ηνπ αλαγλώζηεο

9 ην άηνκν πνπ πνιιά ρξόληα κεηά ζα δηαβάζεη ηα πνηήκαηά ηνπ θαη γηαηί όρη; θαη ηα άιια έξγα ηνπ «Δίλαη έλα παηδί ή έλα θνξίηζη γύξσ ζηα δεθαηέζζεξα Πάεη ζηε δεκόζηα βηβιηνζήθε ηνπ Ναππιίνπ, ηνλ «Παιακήδε» Να δηαβάζεη, έρνληαο βαξεζεί ην ζεξθάξηζκα ζην Internet, ςάρλεη βηβιία παιηά, ρξνληθά, πνίεζε ή εζνγξαθίεο γηα ην Αλάπιη»

10 Δίλαη δηθνί ηνπ ζηίρνη από ηε ζπιινγή «Δπηζηξνθή ζη Αλάπιη» όπνπ νη απηνβηνγξαθηθέο εθεβηθέο αλακλήζεηο κε εμαίξεζε ην ζεξθάξηζκα βέβαηα πνπ δελ ππήξρε εθείλε ηελ επνρή πξνβάιινληαη ζην κέιινλ θαη αθηεξώλνληαη ζηα αλαπιησηάθηα κηαο λέαο επνρήο. «Παηδηά θαη θνξίηζηα» ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θάπνηνπ θαηνπηλνύ αηώλα. Γη απηά ίζσο ηα παηδηά θαη γηα θάζε κεγαιύηεξν αλαγλώζηε Ναππιηέα ή Γηαλληώηε, Πξεβεδάλν ή Λαξηζηλό, Μπηηιεληό θαη Ηξαθιεηώηε, έλα-έλα ηα θεθαιαία ηεο «πειηάδνπ»»

11 όρη κόλν απνηεινύλ έλα αλαπιηώηηθν Amarcord όπσο εθείλν ηνπ Φειίλη γηα ηελ παηξίδα ηνπ ην Ρίκηλη... αιιά θαη έλαλ θαζξέθηε ηεο δσήο ηεο κηθξήο ειιεληθήο πόιεο. Να πνύκε βέβαηα εδώ πσο ε κηθξή πόιε, όρη ε «επαξρία» ηνπ ρσξηνύ, ηνπ βνπλνύ θαη ηνπ ιόγγνπ, δελ είλαη ηόζν γλσζηή από ηε ινγνηερλία θαη από ηνλ θηλεκαηνγξάθν, νύηε ζηελ Διιάδα νύηε θαη ζε άιιεο ρώξεο. Η «πειηάδνπ» ζα ήηαλ έλα σξαίν πιηθό γηα κηα ηέηνηα ηαηλία.

12 Γελ είκαη ν θαηαιιειόηεξνο λα θξίλσ... αλλά είμαι βέβαιος πως οι αθηναϊκές εκδρομικές ηαινίες ηοσ ηύποσ «Γηαθνπέο ζηε Ρόδν» ή ζηην Κέρκσρα και ζηην Αίγινα, όπως και «Ο άλζξσπνο ηνπ ηξέλνπ» (καλή ηαινία, με επίκενηρο ηο Ναύπλιο, αν θσμάζηε) δεν ενδιαθέρονηαι καθόλοσ για ηη μικρή πόλη από ηα μέζα.

13 Βξέζεθα ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ζηελ Οδό πειηάδνπ Έρσ θαη εγώ αλακλήζεηο από εθεί. Μνπ ήιζε ζην κπαιό έλαο παιηόο θίινο θαη ζπλάδειθνο, ν Βαζίιεο Καξώλεο. Θπκήζεθα ην «Αθηαίνλ». Πεξηζζόηεξν δσληαλέο ήηαλ νη αλακλήζεηο κνπ από ηνλ ζεξηλό παξαιηαθό θηλεκαηνγξάθν. Μεξηθνί παξαθνινπζνύζαλ ηηο ηαηλίεο, ρσξίο λα πιεξώζνπλ εηζηηήξην, από βάξθεο. Έηζη αθξηβώο όπσο καο ην είρε δείμεη κε ηόζε επαηζζεζία ν Σνξλαηόξε ζην «ηλεκά Ιι Παξαληίδν». Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ ήμεξα θαζόινπ απηό ην δξόκν. Δλλνώ δελ ήμεξα ην όλνκά ηνπ. ηηο κηθξέο πόιεηο πξνζαλαηνιηδόκαζηε κε θάπνηα γλσζηά θηίξηα, εθθιεζίεο, θαηαζηήκαηα, έλαλ πιάηαλν. Δγώ έκαζα ζπκπησκαηηθά ην όλνκα ηεο νδνύ κέζα ζε έλα θαηάζηεκα νπηηθώλ εδώ ζηελ Αζήλα. Καζώο έβγαια θαη άλνημα ηε ζπληαγή ηνπ νθζαικίαηξνπ κνπ δηάβαζα κε έθπιεμε «Οδόο πειηάδνπ 10, Πξέβεδα». Σόζα πνιιά πξάγκαηα, θάλνπλ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα κνπ Πξέβεδα λα κνηάδεη κε ην Ναύπιην ηνπ Γηώξγνπ Ρνύβαιε.

14 Γελ επεθηείλνκαη άιιν. ε άιιν αθξναηήξην κε ηελ άδεηά ηνπ ζα κπνξνύζα λα θάλσ κηα επξύηεξε «πνιενγξαθηθή» ζύγθξηζε Ναππιίνπ Πξέβεδαο. Θέισ όκσο λα πσ πσο νύηε ηα αλζξσπσλύκηα νύηε ηα ηνπσλύκηα θαη νη νδσλπκίεο είλαη ζπκπηώζεηο. Δληάζζνληαη όια ζε θάπνηα κεγάιε ηζηνξία. Δζληθή θαη θνηλσληθή. Γηα παξάδεηγκα ζην αθήγεκα «Ναύπιηνλ, πειηάδνπ 1» ν Γηώξγνο πεξηγξάθεη ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ Παλόπνπινπ πνπ είρε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν θηλεκαηνγξάθνπο ηνπ Ναππιίνπ (ή ηνπο δπν από ηνπο ηέζζεξηο, αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηνπο ζεξηλνύο). Η νηθνγέλεηα απηή έρεη δπν αγόξηα θαη έλα θνξίηζη. Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηελ Πξέβεδα κε ηνλ εθεί επηρεηξεκαηία. Δίλαη βέβαηα ζύκπησζε. Δθθξάδεη όκσο θαη κηα θνηλσληθή αιήζεηα γηα ηελ δεκνγξαθηθή δνκή ηεο κηθξήο πόιεο εθείλεο ηεο επνρήο.

15 Σέηνηεο ρξήζηκεο κηθξντζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζπκπηώζεηο κπνξεί λα βξεη θαλείο πνιιέο ζην βηβιίν ηνπ ζπγγξαθέα καο. Αλ έρνπλ θάπνηα ζεκαζία γηα ηνπο εθηόο Ναππιίνπ αλαγλώζηεο είλαη απηό πνπ ππνζηεξίδσ πην πάλσ γηα θάπνηεο γεληθόηεξεο ηζηνξηθέο λνκηκόηεηεο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη. Αλαθέξνκαη κε ζπγθίλεζε ζε κηα αθόκα πεξίπησζε. ην κηθξό πξνζσπηθό κνπζείν πνπ είλαη ην βηβιίν ηνπ Γηώξγνπ

16 θάηη ζαλ ηε Βαζίιηζζα Λνάλα ηνπ Οπκπέξην Έθν έπεζε ην κάηη κνπ ζε έλα επηζθεπηήξην

17 κηα θαξη-ληε-βηδίη πνπ ιέκε. Γηώξγνο Π. Ρνύβαιεο, Φνηηεηήο Ννκηθήο, Κσιέηηε 17, Αζήλα.

18 Έκελα θαη εγώ, κεξηθά ρξόληα πξηλ από ην Γηώξγν καδί βέβαηα κε πνιιέο ρηιηάδεο επαξρηώηεο θνηηεηέο πνπ πέξαζαλ από εθεί θαη ζπλερίδνπλ λα ηα πξνηηκνύλ γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπο δηαβίσζε ζηελ Αζήλα, δπν βήκαηα από πνιιέο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο. Απιά αλαξσηηέκαη, ηώξα πνπ ηα Δμάξρεηα ηείλνπλ πξνο ηελ εδαθηθή ηνπο απηνλόκεζε, κήπσο ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε θαιύηεξα πνηνη ήηαλ νη πξώηνη ηνπο θάηνηθνη, ηεο επνρήο ηεο έθξεμεο ησλ θνηηεηηθώλ δπλακηθώλ, από ην 60, ην 70 θαη κεηά.

19 Πάλησο εγώ ζπκάκαη πσο δελ ζπλαληνύζα ηόηε εθεί αζελαίνπο θνηηεηέο ή εξγαδόκελνπο θνηηεηέο αιιά θπξίσο θαινκαζεκέλα (ή θαθνκαζεκέλα) επαξρησηόπνπια από γλσζηέο ειιεληθέο πόιεηο Ηξάθιεην, Γηάλληλα, Κόξηλζν πνπ δνύζαλ κάιινλ άλεηα, κε ην κεληαίν γνλετθό επίδνκα θαη είραλ ηελ επθαηξία, όηαλ μεπέξαζαλ ην ςάξσκα ηεο δηαβίσζεο ζηελ Πξσηεύνπζα, λα ιάβνπλ κέξνο ζε θνηλσληθνύο αγώλεο. Μπνξεί απηό λα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ησλ Δμαξρείσλ; Πνηνο μέξεη; Πξόθεηηαη ίζσο εδώ γηα κηα ζπλάξζξσζε ηεο ηζηνξίαο κε ηελ κηθξντζηνξία.

20 Ο Γηώξγνο Ρνύβαιεο μέξεη θαιά ηη είλαη ε πνιενγξαθηθή κηθξντζηνξία θαη αθηεξώλεη ηε ζπλέρεηα ηεο «πειηάδνπ» ζηηο «πέηξεο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Ναππιίνπ». Μηθξντζηνξία ηεο πόιεο είλαη λα βιέπεηο ηελ παιηά Μπαλθ Οηηνκάλ ζην ιηκάλη ηεο Μπηηιήλεο λα αζπξίδεηαη (καδί θαη νη επηγξαθέο) θαη λα κεηακνξθώλεηαη ζε disco, ηνλ θηλεκαηνγξάθν Άιεμ ησλ Ιιηζίσλ λα ζηεγάδεη ζνππεξκάξθεη θαη ηε κηθξή αιάλα λα εηνηκάδεηαη λα δηακνξθσζεί ζε πάξθηλγθ αληί γηα έλαλ όκνξθν δεκόζην ζπλνηθηαθό θήπν. Όια απηά ηα ζεκεηαθά κηθξντζηνξηθά δεδνκέλα εληάζζνληαη ζε γεληθόηεξα καθξντζηνξηθά γεγνλόηα πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο θαη πνιηηηζκνύ. Αξθεί λα ηα παξαηεξείο δίλνληαο πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε θάζε γσληά ηεο κηθξήο πόιεο ή ηεο ζπλνηθίαο ηεο κεγάιεο πόιεο, ζε θάζε απιό άλζξσπν.

21 Ο Γηώξγνο Ρνύβαιεο αηζζάλεηαη γνεηεία γηα ηελ κηθξντζηνξία καο κεηαδίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ απηά, θαη κάιηζηα πξνηάζζεη ζηνλ ηόκν «Οη πέηξεο θαη νη άλζξσπνη», σο εηζαγσγή θαη θαηαηνπηζηηθό ζεκείσκα, έλα θείκελν ηνπ κεμηθαλνύ εξεπλεηή Luis Gonzàles y Gonzàles ( ) γηα ηελ αθαδεκατθή επαλεθηίκεζε ησλ αλζξώπσλ ησλ κηθξώλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ πνπ είλαη επηζηεκνληθά παξαηεκέλνη. «Οη ςεινκύηεο θαη ηα κεγάια γεγνλόηα», ιέεη ν Gonzàles, «αληηθείκελα ησλ παξαδνζηαθώλ καθξντζηνξηώλ, άθεζαλ πνιιέο καξηπξίεο γηα ηελ ύπαξμή ηνπο, [απνπζηάδνπλ όκσο ηέηνηεο] γηα ηνπο απινύο αλζξώπνπο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή». Η ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ζπγγξαθέα απηνύ, ην αλ Υνζέ ληε Γξάζηα ε κεηξίδα όπσο ηε ιέεη, αθήλνληαο ηνλ όξν παηξίδα γηα ηε κεγάιε γεσπνιηηηθή εδαθηθή νληόηεηα ηνπ έζλνπο, ηνπ ζηξαηνύ θαη ησλ ζπλόξσλ ράξε ζηηο εξγαζίεο ηνπ, θαη παξά ην κηθξό κέγεζόο ηεο, έθηαζε λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Μεμηθνύ, ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Ιζπαλίαο.

22 Δίλαη όκσο κηα «κηθξή πόιε» ε πξώελ πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο; Γελ αξθεί απηή ε ηδηόηεηα γηα λα ζηνηρεζεί ην Ναύπιην καδί κε ηε Βνζηώλε θαη ην Κηόην ή ηε Φισξεληία θαη ηε βξαδηιηάληθε Μπαΐα, πξώελ πξσηεύνπζεο ζηηο ρώξεο ηνπο; ηα βηβιία ν Γηώξγνο δελ αζρνιείηαη κε ην κεγαιείν θαη ην κέγεζνο ηεο πόιεο. Άιισζηε ε ηζηνξία ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ πνπ δνύκε καο δίδαμε εδώ θαη δπνκηζε ρηιηάδεο ρξόληα, όηαλ πόιεηο αζήκαληεο ζε κέγεζνο κεγαινύξγεζαλ πσο ην κηθξό θαη ην κεγάιν ζπγρένληαη, όηαλ νη άλζξσπνη ην επηζπκνύλ. Γη απηό θαη ν δηθόο καο ζπγγξαθέαο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο «πειηάδνπ», ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ην κεγαιείν ησλ πόιεσλ επηθξίλεη απζηεξά ηε κηθξόηεηα αλζξώπσλ πνπ παγηδεύνπλ θαη θαηαδηθάδνπλ νιόθιεξεο θνηλσλίεο ζηε θηώρεηα, ην ζπληεξεηηζκό θαη ηηο αγθπιώζεηο.

23 Δύρνκαη ζηα βηβιία ηνπ Γηώξγνπ Ρνύβαιε λα βξνπλ θαινηάμηδα ην δξόκν ηνπο. Δύρνκαη αθόκα θαη ζηελ Έιηα λα ηνλ ζηεξίδεη πάληα ζηηο επγεληθέο θηινδνμίεο ηνπ αιιά θαη ζε όζνπο ζηάζεθαλ θνληά ζην ζπγγξαθέα ζηελ θνπηαζηηθή ζπιινγή ηνπ πιηθνύ ηνπ λα είλαη πάληα πξόζπκνη γηα ηέηνηα ζπλεηζθνξά. Γελ μερλώ αθόκα λα ζπγραξώ ην Ναύδεην γηα ηηο επηκειεκέλεο εθδόζεηο ηνπ.

24 Γηάλλεο Ρέληδνο ΔΤΥΑΡΙΣΩ

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ

ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ Θσάλλεο Ρέληδνο Η ΠΟΚΗ ΣΘ ΣΕΥΜΕ ΣΟΤ ΚΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΛΑΣΟ ΙΑΘ ΣΟΤ ΑΙΡΟΑΛΑΣΟ Πέκπηε 17/10/2013 * 19.00-21.00 * Αἴζ. ΣΤΚ. Γ. ΙΟΡΡΕ Η ΠΟΚΗ ΣΗ ΚΟΓΟΣΕΥΜΘΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΜΔΡΙΚΑΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη. [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο

Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη. [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο Γεκήηξηνο Βιάρνο ρνιηθόο ύκβνπινο Ρνδόπεο «Δξγαζηήξην Γιώζζαο Α Λπθείνπ» Γεκνζηνγξαθηθά θείκελα 1 Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη Πεξηγξαθηθόο Καηαγγειηηθόο Απνδεηθηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο. (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10, ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο. (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10, ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα www.doe.gr ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΓ - ΤΝΟΓΟ Α ΓΙΑΡΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΓΙΟΡΘΩΣΑ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε 1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα... κπάηζες Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα