ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή & πνιηηηζηηθή εθδήισζε ησλ κειώλ ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθησκέλσλ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο από 12 έσο 20/9/2011. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ζα απαηηεζεί ε κίζζσζε, κε απεπζείαο αλάζεζε, νθηώ (8) ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. Υξνληθά δηαζηήκαηα: Γύν (2) 4ήκεξα ήηνη: α) από 12 έσο 16/9/2011 θαη β) από 16 έσο 20/9/2011 (σο ε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γ/λζεο Γηνίθεζεο) Πξνϋπνινγηζκόο: ,00 κε ΦΠΑ (12.195, ,00 23% ΦΠΑ) Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α πξνϋπνι/ζκνύ ηξέρνληνο έηνπο Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 400 άηνκα ζπλνιηθά (200 αλά 4ήκεξν) Αξηζκόο ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ πξνο κίζζσζε: Οθηώ (8) νρήκαηα Σόπνο Πξννξηζκνύ: Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (aller / retour). ηελ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ από 12 έσο θαη 20/9/2011 Ισχύουσα Νομοθεσία: α) Σν άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2362/95 β) Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006 γ) Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α) δ) Σελ εγθύθιην 30/ (ΦΔΚ 194/Α) ε) Η Κ.Τ.Α 27319/02 (ΦΔΚ 945 Β ). ζη) Σν ΦΔΚ 1789/ ηεύρνο Β, ζύκθσλα κε ην νπνίν νξίδνληαη ηα όξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ππεξεζίεο / εξγαζίεο δ) Η 141/ απόθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο βάζεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ζρεη. ΑΑΤ 261/ ) ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ΑΓΑ 4Α5ΥΧΦΒ-33 ε) Σν Π.Γ/γκα 28/80 ζ) Η 5/ Δγθύθιην ΤΠ.Δ..Γ.Γ.Α θαζώο θαη η) Σν έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο βάζεη ηνπ νπνίνπ ελεθξίζε ε κίζζσζε νθηώ (8) πνύικαλ ησλ 50 ζέζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δύν 4ήκεξσλ εθδξνκώλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ηηο θιεηζηέο πξνζθνξέο ηνπο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ (Αξηζηνηέινπο 53 Άιηκνο) έσο θαη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ : 30/8/2011 θαη ώξα κ.κ. ή λα ηηο απνζηέινπλ επί απνδείμεη (ΔΛ.ΣΑ ή courier) θαζώο επίζεο λα ηηο θαηαζέηνπλ θαηά ηελ ώξα ηνπ

2 2 δηαγσληζκνύ ελώπηνλ ηνπ Γεκάξρνπ Αιίκνπ, ν νπνίνο δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πνπ αθνξά ζε ππεξεζία / εξγαζία (ΦΔΚ 1789/ ηεύρνο Β ). ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΙΘΧΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Η ρξνληθή δηάξθεηα θπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ δελ ζα πξέπεη, ζε θακκηά πεξίπησζε, λα ππεξβαίλεη ηα 15 έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 1 εο θπθινθνξίαο. Σελ θαζνξηζζείζα εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ήηνη: 30 Απγνύζηνπ 2011 θαη ώξα κ.κ. νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε ηεο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη όηη: 1. Έσο θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ/ηνο 60/2007, ήηνη: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνύ θώδηθα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο (ζρεη.ην άξζξν 6 πεξ.α 1 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007), 2. Η επηρείξεζε δελ ηειεί ππό πηώρεπζε θαη ππό δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, 3. Οη ελδηαθεξόκελνη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, 4. Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην, θαηά πεξίπησζε, 5. Η επηρείξεζε δελ ηειεί ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, 6. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε όισλ ησλ αλσηέξσ, ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, νη ελδηαθεξόκελνη ζειήζνπλ λα παξίζηαληαη κε αληηπξόζσπό ηνπο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξώλ, ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά- λα ππνβάινπλ παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. Δθηόο από ηα παξαπάλσ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ππνρξενύληαη απαξαηηήησο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ θάθειιν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Δπηθπξσκέλα θσηναλη/θα ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζε λέν έληππν, ζα πξνζθνκίδεηαη νπσζδήπνηε θαη ε όπηζζελ ζειίδα απηήο, κε ζπκπιεξσκέλα ηα πεδία πνπ αθνξνύλ ζηελ εκεξνκελία πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ θαη νη δύν όςεηο ηνπ εληύπνπ ζα είλαη αξκνδίσο επηθπξσκέλεο), β) Δπηθπξσκέλα θσηναλη/θα δειηίσλ ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ), γ) Βεβαηώζεηο αζθάιηζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ γηα αηπρήκαηα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ησλ επηβαηλόλησλ ζε απηά, πέξαλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζήκαηνο, δ) Έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ (αξηζκό θπθινθνξίαο),

3 3 ε) ΔΙΓΙΚΟ ΗΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γξαθείνπ Δζσηεξηθνύ ή Γεληθνύ Σνπξηζκνύ, από ηνλ ΔΟΣ ή ηελ Γ/λζε Σνπξηζκνύ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Γξαθείνπ Γεληθνύ Σνπξηζκνύ, ην νπνίν ζα ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ) θαη ζη) ππεύζπλε δήισζε όηη ν ζπκκεηέρσλ δηαζέηεη εθεδξηθά αληίζηνηρα ζε πνηόηεηα θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νρήκαηα ή έρεη ηελ δπλαηόηεηα δηάζεζεο εθεδξηθώλ νρεκάησλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαηηεζεί νπνηαδήπνηε αληηθαζηάζηαζε νρήκαηνο, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηπρόλ πξνθύςεη θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο (από 12 έσο θαη 20/9/2011) Συμμετοχή Τουριστικών Γραφείων Α) Δθόζνλ ηελ θπξηόηεηα ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ έρεη Φπζηθό Πξόζσπν, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πξσηόηππν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην νπνίν ν θύξηνο ή εθκεηαιιεπηήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα, πξνο ην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθό Γξαθείν, ηεο ρξήζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό Β) Δθόζνλ ηελ θπξηόηεηα ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ έρεη Α.Δ., ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 1) ΦΔΚ κε ηελ πξόζθαηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. απηήο ζε ζώκα θαζώο θαη 2) Πξαθηηθό ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ην πξόζσπν, ην νπνίν γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ εμνπζηνδνηείηαη λα δηαζέζεη ην ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν ζην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθό Γξαθείν, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό, δεζκεύνληαο ην Ννκηθό Πξόζσπν, θαζώο θαη 3) πξσηόηππν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ σο άλσ εμνπζηνδνηεζέληνο πξνζώπνπ θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ηεο ρξήζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. Γ) Δθόζνλ ηελ θπξηόηεηα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ έρεη ΔΠΔ ή πξνζσπηθή Δηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ. θ.ιπ..) ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κεηαμύ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, όπσο απηό νξίδεηαη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό απηνύ, θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. εκεηώλεηαη όηη, ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, όπνπ αλαθέξεηαη «Πξσηόηππν Ιδησηηθό πκθσλεηηθό», ηνύην ζα θέξεη ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Διιείςεη δε ζθξαγίδαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ από Γεκόζηα, Γεκνηηθή/Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή. Η ζπκκεηνρή εληνινδόρνπ ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εθκεηαιιεπηή ή ρξήζηε επηηξέπεηαη, πάληα, αθνύ απηόο πξνζθνκίζεη εηδηθό πιεξεμνύζην πνπ έρεη ζπληαρζεί ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ κε ην νπνίν λα παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζ απηόλ λα ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό κε πιήξε εθπξνζώπεζε ηνπ εληνιέα θαη λα δεζκεύζεη απηόλ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζαλ λα ήηαλ παξώλ. Γίλεηαη επίζεο δεθηή θαη εμνπζηνδόηεζε κε παξόκνην θείκελν, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνύληνο από Γεκόζηα, Γεκνηηθή/Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή.

4 4 Η Σερληθή Πξνζθνξά, σο ην επηζπλαπηόκελν ππόδεηγκα Νν.1, ζα ππνβιεζεί ζε θιεηζηό θάθειιν. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, σο ην επηζπλαπηόκελν ππόδεηγκα Νν. 2, ζα ππνβιεζεί ζε μερσξηζηό θιεηζηό θάθειιν, θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζε (επξώ), ρσξίο ΦΠΑ, θαηά ζέζε κε επηζηξνθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ θαη ηπρόλ δηνδίσλ. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε, ρσξίο ΦΠΑ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεηαη δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ηνπ νδεγνύ ή ησλ νδεγώλ, ησλ νπνίσλ ε δηαλπθηέξεπζε ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν αλαδεηρζείο αλάδνρνο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, νθείιεη εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ [αξρήο γελνκέλεο από ηελ παξαιαβή, επί απνδείμεη, ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ] λα πξνζθνκίζεη ηα, θαηά πεξίπησζε, έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ππέβαιε ηελ ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75). Τπνρξενύηαη επίζεο λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηδνκέλνπ πνζνύ ησλ ,00 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ: Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδόρνπ, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε αμηνιόγεζε ησλ απνδεθηώλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα πην θάησ ζηνηρεία (σο ην άξζξν 20 ηνπ 118/2008 θαη από ηελ πξνθήξπμε απαηηνύκελα: 1. Σηκή αλά ζέζε (aller/retour) 2. Η ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (αξηζκόο ζέζεσλ, αζθάιεηα ησλ επηβαηλόλησλ, θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, θ.ιπ..) κε ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο απαηηνύκελεο από ηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ αζθαιή, πνηνηηθή θαη αθώιπηε κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ κειώλ ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, 3. Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή). Να ζεκεησζεί όηη γηα ηελ εύξεζε ηνπ ρξόλνπ θπθινθνξίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ, ζα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε εκεξνκελία ηεο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη έσο θαη 30/8/ Η θαηάζηαζε ειαζηηθώλ 5. Η απόδνζε θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) 6. Η θαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ (ζηαζεξόηεηα, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο πιάηεο θαζηζκάησλ, θαιή ιεηηνπξγία κπξάηζσλ, θαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο) 7. Η θαιή ιεηηνπξγία θαη ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ 8. Η γεληθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκθάληζε 9. Η πνηόηεηα παινπηλάθσλ, ε πνηόηεηα αιεμήιησλ 10. Η πνηόηεηα ηεο κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο 11. Η ύπαξμε ςπγείνπ 12. Η ύπαξμε νζόλεο (monitor)

5 5 Ο Γήκνο δύλαηαη λα επηιέμεη σο ηαθηηθά ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ηα πξνζθεξζέληα σο εθεδξηθά θαη αληηζηξόθσο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδόηε, από νηθνλνκηθή άπνςε, αμηνινγνύληαη κόλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο θαη ζύκθσλεο κε ηνπο απαξάβαηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. Η θαηαθύξσζε κίζζσζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, αλά πεξίπησζε, γίλεηαη ηειηθά ζηνλ εληόο ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνθήξπμεο, ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ κεηνδόηεζε βάζεη ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ. Διαδικασία οικονομοτεχνικής αξιολόγησης για την ασφαλή πραγματοποίηση της μετακίνησης των μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου μας 1 ε νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο 1. πκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (αξηζκόο ζέζεσλ, αζθάιεηα ησλ επηβαηλόλησλ, θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, θ.ιπ..) κε ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο απαηηνύκελεο από ηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ αζθαιή, πνηνηηθή θαη αθώιπηε κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ 2. Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή). Γηα ηελ εύξεζε ηνπ ρξόλνπ θπθινθνξίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ, ζα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε εκεξνκελία ηεο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή) θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη ζηηο 30/8/ Η θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθώλ 4. Η απόδνζε ηνπ θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) 5. Η θαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ (ζηαζεξόηεηα, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο πιάηεο θαζηζκάησλ, θαιή ιεηηνπξγία κπξάηζσλ, θαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο) 2 ε νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο 1. Η θαιή ιεηηνπξγία θαη ε ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ 2. Η γεληθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκθάληζε 3. Η πνηόηεηα ησλ παινπηλάθσλ θαη ε πνηόηεηα ησλ αιεμήιησλ 4. Η πνηόηεηα ηεο κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο 5. Η ύπαξμε ςπγείνπ 6. Η ύπαξμε νζόλεο (monitor) Γηα ηηο 2 πην πάλσ νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξύηεηαο: γηα ηελ Α νκάδα: 80% γηα ηελ Β νκάδα: 20% ζύλνιν: 100%

6 6 Καηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ αμηνιόγεζεο ζε νκάδεο Α νκάδα : ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 80% ΚΡΙΣΗΡΙΑ 1) πκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (αξηζκόο ζέζεσλ, αζθάιεηα ησλ επηβαηλόλησλ, θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, θ.ιπ..) κε ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο απαηηνύκελεο από ηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ αζθαιή, πνηνηηθή θαη αθώιπηε κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο θαζώο γηα ηηο επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο. Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) κε αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηελ εύξεζε ηνπ ρξόλνπ θπθινθνξίαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο όπσο πεξηγξάθεηαη θαη απαηηείηαη ζηελ πξνθήξπμε (ήηνη έσο θαη 30/8/2011) Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 44% Ο αλσηέξσ επηκέξνπο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο (44%) ππνδηαηξείηαη σο εμήο: Έσο θαη δύν (2) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο 44% θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη ηέζζεξα (4) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη έμη (6) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη νθηώ (8) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη δέθα (10) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη δώδεθα (12) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη δέθα πέληε (15) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) 38% 34% 30% 26% 24% 20% ΚΡΙΣΗΡΙΑ Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 2) Η θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθώλ 25% 3) Η απόδνζε ηνπ θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) 6% 4) Η θαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ (ζηαζεξόηεηα, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο πιάηεο ησλ θαζηζκάησλ, θαιή ιεηηνπξγία ησλ κπξάηζσλ, θαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο) 5%

7 7 Β νκάδα : ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 20% ΚΡΙΣΗΡΙΑ Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 1) Καιή ιεηηνπξγία θαη ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ 6% 2) Γεληθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκθάληζε 4% 3) Πνηόηεηα παινπηλάθσλ, πνηόηεηα αιεμήιησλ 4% 4) Πνηόηεηα ηεο κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο 2% 5) Ύπαξμε ςπγείνπ 2% 6) Ύπαξμε νζόλεο (monitor) 2% Γηα θάζε ζηνηρείν ησλ πην πάλσ νκάδσλ θαζνξίδεηαη ν επηκέξνπο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο, σο αλσηέξσ, έηζη ώζηε ην άζξνηζκά ηνπο γηα θάζε νκάδα- λα ηζνύηαη κε ηνλ θαζνξηζζέληα ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηεο νκάδαο. Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνύληαη απηόλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνύο. Η βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο όινη νη απαξάβαηνη όξνη. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο θαη 110 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ, θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. Ο δηαγσληζκόο ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή ζε ζπλάξηεζε κε όιεο αλεμαηξέησο ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο (ην πςειόηεξν πνηνηηθά επίπεδν πξνζθνξάο). Πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή, από νηθνλνκηθή άπνςε είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (ηηκή ζέζεσλ aller / retour γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα θαζώο θαη γηα ηηο επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο) ζπγθξηηηθήο σο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. Γηα ηελ εμεύξεζε ηνπ ιόγνπ (ηειηθή βαζκνινγία πξνζθνξάο γηα θάζε ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν) ζα δηαηξεζεί ε ηηκή πξνζθνξάο, ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ βαζκνινγία, ήηνη: Τ (ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο // ηηκή ζέζεσλ aller / retour γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα) = Λ (ιόγνο) ηειηθή βαζκνινγία πξνζθνξάο Β (βαζκνινγία Ο κηθξόηεξνο ιόγνο ηζνδπλακεί κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά.

8 8 ε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο αλάδνρνο δελ έρεη πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα έγγξαθα, ε θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επόκελε ζπκθέξνπζα ηηκή ν νπνίνο ζα έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, θ.ν.θ. Αλ θαλέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίζεη, βάζεη ησλ όξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ, έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο. Η παξνύζα αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Τ. Αλδξέαο Κνλδύιεο

9 9 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΧΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Πξνο ηνλ Γήκν Αιίκνπ Αξηζηνηέινπο ΑΛΙΜΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΊΟΤ Γ/ΝΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: ΦΑΞ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πνπ αθνξά ζηελ δηελέξγεηα γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε (κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή) θαζώο αθνύ έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 15497/2011 ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα θαη νη νπνίνη αθνξνύλ ζηελ πξνγξακκαηηζζείζα εθδξνκή ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο από 12 έσο θαη 20 επηεκβξίνπ 2011 (ρξνληθό δηάζηεκα αλαιπόκελν ζε δύν 4ήκεξα ήηνη: από 12 έσο 16/9/2011 θαη από 16/9/2011 έσο θαη 20/9/2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ) πξνζθέξσ ηα παξαθάησ ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία πνπ επηζπκώ λα κηζζσζνύλ σο ηαθηηθά ή εθεδξηθά.:

10 10 Α. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Α/Α Πξνγξακκαηηζζείζα εθδξνκή ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιηκνπ aller / retour, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ Αξηζκόο Κπθινθνξίαο αλά όρεκα Αξηζκόο Θέζεσλ αλά όρεκα Ηκεξνκελία 1 εο εκέξαο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) αλά όρεκα ηνηρεία ηδηνθηήηε ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ 1. Αζήλα Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (12 20/9/2011) 2. Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (12 20/9/2011) /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

11 11 Πξνο : Σνλ Γήκν Αιίκνπ Αξηζηνηέινπο ΑΛΙΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΦΔΓΡΙΚΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ α/α 1. Αξηζκόο Κπθινθνξίαο αλά όρεκα Αξηζκόο Θέζεσλ αλά όρεκα Ηκεξνκελία 1 εο εκέξαο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) αλά όρεκα ηνηρεία ηδηνθηήηε ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ 2. Όζα από ηα παξαπάλσ ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία δελ είλαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ, ππνβάιισ καδί κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ, ην απνδεηθηηθό ηεο ζρέζεο εθκεηάιιεπζεο πνπ παξαρσξείηαη ζην Σνπξηζηηθό καο Γξαθείν από ηνλ ηδηνθηήηε ησλ νρεκάησλ. /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

12 12 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ ( Σν έληππν ζα ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε έλα από ηα πξνζθεξόκελα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, ηαθηηθά εθεδξηθά) Αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ Αξηζκόο πιαηζίνπ Βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα αηπρήκαηα ησλ ΝΑΙ ΟΥΙ επηβαηλόλησλ ζε απηό, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν Γειηίν ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ) ΝΑΙ ΟΥΙ Καηάζηαζε ειαζηηθώλ Ύπαξμε θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) Απόδνζε θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) ηαζεξόηεηα θαζηζκάησλ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο πιάηεο θαζηζκάησλ ΝΑΙ ΟΥΙ Καιή ιεηηνπξγία κπξάηζσλ θαζηζκάησλ ΝΑΙ ΟΥΙ Καηάζηαζε ηαπεηζαξίαο θαζηζκάησλ Καιή ιεηηνπξγία θαη ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ ΝΑΙ ΟΥΙ Πεξηγξαθή γεληθήο εζσηεξηθήο & εμσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ Πνηόηεηα παινπηλάθσλ

13 13 Ύπαξμε αιεμήιησλ Πνηόηεηα αιεμήιησλ Ύπαξμε κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο Πνηόηεηα κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο Ύπαξμε Φπγείνπ Ύπαξμε νζόλεο (monitor) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

14 14 ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΊΟΤ Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Πξνο : Σνλ Γήκν Αιίκνπ Αξηζηνηέινπο ΑΛΙΜΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: ΦΑΞ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πνπ αθνξά ζηελ δηελέξγεηα γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε (κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή) θαζώο αθνύ έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 15497/2011 ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα θαη νη νπνίνη αθνξνύλ ζηελ πξνγξακκαηηζζείζα εθδξνκή ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο από 12 έσο θαη 20 επηεκβξίνπ 2011 (ρξνληθό δηάζηεκα αλαιπόκελν ζε δύν 4ήκεξα aller/retour ήηνη: από 12 έσο 16/9/2011 θαη από 16/9/2011 έσο θαη 20/9/2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) πξνζθέξσ ηηο παξαθάησ ηηκέο, ρσξίο ΦΠΑ, θαηά ζέζε, γηα ηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ηα νπνία επηζπκώ λα κηζζσζνύλ, ηαθηηθά θαη εθεδξηθά. ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα ησλ δηνδίσλ.

15 15 α/α 1. Σνπνζεζία πξνγξακκαηηζζείζαο εθξνκήο Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο) Υξνληθό δηάζηεκα 12 20/9/2011 (δύν 4ήκεξα: 12 16/9 θαη 16/9 20/9/2011) Πξνζθεξόκελε ηηκή αλά ζέζε ρσξίο ΦΠΑ 2. /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ1Α Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν Σαρ. Κώδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξνθνξίεο: Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα