ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή & πνιηηηζηηθή εθδήισζε ησλ κειώλ ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθησκέλσλ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο από 12 έσο 20/9/2011. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ζα απαηηεζεί ε κίζζσζε, κε απεπζείαο αλάζεζε, νθηώ (8) ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. Υξνληθά δηαζηήκαηα: Γύν (2) 4ήκεξα ήηνη: α) από 12 έσο 16/9/2011 θαη β) από 16 έσο 20/9/2011 (σο ε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γ/λζεο Γηνίθεζεο) Πξνϋπνινγηζκόο: ,00 κε ΦΠΑ (12.195, ,00 23% ΦΠΑ) Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α πξνϋπνι/ζκνύ ηξέρνληνο έηνπο Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 400 άηνκα ζπλνιηθά (200 αλά 4ήκεξν) Αξηζκόο ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ πξνο κίζζσζε: Οθηώ (8) νρήκαηα Σόπνο Πξννξηζκνύ: Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (aller / retour). ηελ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ από 12 έσο θαη 20/9/2011 Ισχύουσα Νομοθεσία: α) Σν άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2362/95 β) Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006 γ) Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α) δ) Σελ εγθύθιην 30/ (ΦΔΚ 194/Α) ε) Η Κ.Τ.Α 27319/02 (ΦΔΚ 945 Β ). ζη) Σν ΦΔΚ 1789/ ηεύρνο Β, ζύκθσλα κε ην νπνίν νξίδνληαη ηα όξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ππεξεζίεο / εξγαζίεο δ) Η 141/ απόθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο βάζεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ζρεη. ΑΑΤ 261/ ) ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ΑΓΑ 4Α5ΥΧΦΒ-33 ε) Σν Π.Γ/γκα 28/80 ζ) Η 5/ Δγθύθιην ΤΠ.Δ..Γ.Γ.Α θαζώο θαη η) Σν έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο βάζεη ηνπ νπνίνπ ελεθξίζε ε κίζζσζε νθηώ (8) πνύικαλ ησλ 50 ζέζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δύν 4ήκεξσλ εθδξνκώλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ηηο θιεηζηέο πξνζθνξέο ηνπο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ (Αξηζηνηέινπο 53 Άιηκνο) έσο θαη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ : 30/8/2011 θαη ώξα κ.κ. ή λα ηηο απνζηέινπλ επί απνδείμεη (ΔΛ.ΣΑ ή courier) θαζώο επίζεο λα ηηο θαηαζέηνπλ θαηά ηελ ώξα ηνπ

2 2 δηαγσληζκνύ ελώπηνλ ηνπ Γεκάξρνπ Αιίκνπ, ν νπνίνο δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πνπ αθνξά ζε ππεξεζία / εξγαζία (ΦΔΚ 1789/ ηεύρνο Β ). ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΙΘΧΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Η ρξνληθή δηάξθεηα θπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ δελ ζα πξέπεη, ζε θακκηά πεξίπησζε, λα ππεξβαίλεη ηα 15 έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 1 εο θπθινθνξίαο. Σελ θαζνξηζζείζα εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ήηνη: 30 Απγνύζηνπ 2011 θαη ώξα κ.κ. νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε ηεο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη όηη: 1. Έσο θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ/ηνο 60/2007, ήηνη: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, θαη δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνύ θώδηθα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο (ζρεη.ην άξζξν 6 πεξ.α 1 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007), 2. Η επηρείξεζε δελ ηειεί ππό πηώρεπζε θαη ππό δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, 3. Οη ελδηαθεξόκελνη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, 4. Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην, θαηά πεξίπησζε, 5. Η επηρείξεζε δελ ηειεί ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, 6. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε όισλ ησλ αλσηέξσ, ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, νη ελδηαθεξόκελνη ζειήζνπλ λα παξίζηαληαη κε αληηπξόζσπό ηνπο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξώλ, ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά- λα ππνβάινπλ παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. Δθηόο από ηα παξαπάλσ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ππνρξενύληαη απαξαηηήησο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ θάθειιν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Δπηθπξσκέλα θσηναλη/θα ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζε λέν έληππν, ζα πξνζθνκίδεηαη νπσζδήπνηε θαη ε όπηζζελ ζειίδα απηήο, κε ζπκπιεξσκέλα ηα πεδία πνπ αθνξνύλ ζηελ εκεξνκελία πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ θαη νη δύν όςεηο ηνπ εληύπνπ ζα είλαη αξκνδίσο επηθπξσκέλεο), β) Δπηθπξσκέλα θσηναλη/θα δειηίσλ ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ), γ) Βεβαηώζεηο αζθάιηζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ γηα αηπρήκαηα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ησλ επηβαηλόλησλ ζε απηά, πέξαλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζήκαηνο, δ) Έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ (αξηζκό θπθινθνξίαο),

3 3 ε) ΔΙΓΙΚΟ ΗΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γξαθείνπ Δζσηεξηθνύ ή Γεληθνύ Σνπξηζκνύ, από ηνλ ΔΟΣ ή ηελ Γ/λζε Σνπξηζκνύ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Γξαθείνπ Γεληθνύ Σνπξηζκνύ, ην νπνίν ζα ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ) θαη ζη) ππεύζπλε δήισζε όηη ν ζπκκεηέρσλ δηαζέηεη εθεδξηθά αληίζηνηρα ζε πνηόηεηα θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νρήκαηα ή έρεη ηελ δπλαηόηεηα δηάζεζεο εθεδξηθώλ νρεκάησλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαηηεζεί νπνηαδήπνηε αληηθαζηάζηαζε νρήκαηνο, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηπρόλ πξνθύςεη θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο (από 12 έσο θαη 20/9/2011) Συμμετοχή Τουριστικών Γραφείων Α) Δθόζνλ ηελ θπξηόηεηα ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ έρεη Φπζηθό Πξόζσπν, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πξσηόηππν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην νπνίν ν θύξηνο ή εθκεηαιιεπηήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα, πξνο ην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθό Γξαθείν, ηεο ρξήζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό Β) Δθόζνλ ηελ θπξηόηεηα ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ έρεη Α.Δ., ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ: 1) ΦΔΚ κε ηελ πξόζθαηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. απηήο ζε ζώκα θαζώο θαη 2) Πξαθηηθό ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ην πξόζσπν, ην νπνίν γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ εμνπζηνδνηείηαη λα δηαζέζεη ην ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν ζην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθό Γξαθείν, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό, δεζκεύνληαο ην Ννκηθό Πξόζσπν, θαζώο θαη 3) πξσηόηππν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ σο άλσ εμνπζηνδνηεζέληνο πξνζώπνπ θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ηεο ρξήζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. Γ) Δθόζνλ ηελ θπξηόηεηα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ έρεη ΔΠΔ ή πξνζσπηθή Δηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ. θ.ιπ..) ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κεηαμύ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, όπσο απηό νξίδεηαη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό απηνύ, θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. εκεηώλεηαη όηη, ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, όπνπ αλαθέξεηαη «Πξσηόηππν Ιδησηηθό πκθσλεηηθό», ηνύην ζα θέξεη ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Διιείςεη δε ζθξαγίδαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ από Γεκόζηα, Γεκνηηθή/Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή. Η ζπκκεηνρή εληνινδόρνπ ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εθκεηαιιεπηή ή ρξήζηε επηηξέπεηαη, πάληα, αθνύ απηόο πξνζθνκίζεη εηδηθό πιεξεμνύζην πνπ έρεη ζπληαρζεί ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ κε ην νπνίν λα παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζ απηόλ λα ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό κε πιήξε εθπξνζώπεζε ηνπ εληνιέα θαη λα δεζκεύζεη απηόλ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζαλ λα ήηαλ παξώλ. Γίλεηαη επίζεο δεθηή θαη εμνπζηνδόηεζε κε παξόκνην θείκελν, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνύληνο από Γεκόζηα, Γεκνηηθή/Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή.

4 4 Η Σερληθή Πξνζθνξά, σο ην επηζπλαπηόκελν ππόδεηγκα Νν.1, ζα ππνβιεζεί ζε θιεηζηό θάθειιν. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, σο ην επηζπλαπηόκελν ππόδεηγκα Νν. 2, ζα ππνβιεζεί ζε μερσξηζηό θιεηζηό θάθειιν, θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζε (επξώ), ρσξίο ΦΠΑ, θαηά ζέζε κε επηζηξνθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ θαη ηπρόλ δηνδίσλ. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε, ρσξίο ΦΠΑ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεηαη δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ηνπ νδεγνύ ή ησλ νδεγώλ, ησλ νπνίσλ ε δηαλπθηέξεπζε ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν αλαδεηρζείο αλάδνρνο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, νθείιεη εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ [αξρήο γελνκέλεο από ηελ παξαιαβή, επί απνδείμεη, ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ] λα πξνζθνκίζεη ηα, θαηά πεξίπησζε, έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ππέβαιε ηελ ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75). Τπνρξενύηαη επίζεο λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηδνκέλνπ πνζνύ ησλ ,00 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ: Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδόρνπ, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε αμηνιόγεζε ησλ απνδεθηώλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα πην θάησ ζηνηρεία (σο ην άξζξν 20 ηνπ 118/2008 θαη από ηελ πξνθήξπμε απαηηνύκελα: 1. Σηκή αλά ζέζε (aller/retour) 2. Η ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (αξηζκόο ζέζεσλ, αζθάιεηα ησλ επηβαηλόλησλ, θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, θ.ιπ..) κε ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο απαηηνύκελεο από ηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ αζθαιή, πνηνηηθή θαη αθώιπηε κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ κειώλ ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, 3. Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή). Να ζεκεησζεί όηη γηα ηελ εύξεζε ηνπ ρξόλνπ θπθινθνξίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ, ζα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε εκεξνκελία ηεο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη έσο θαη 30/8/ Η θαηάζηαζε ειαζηηθώλ 5. Η απόδνζε θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) 6. Η θαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ (ζηαζεξόηεηα, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο πιάηεο θαζηζκάησλ, θαιή ιεηηνπξγία κπξάηζσλ, θαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο) 7. Η θαιή ιεηηνπξγία θαη ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ 8. Η γεληθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκθάληζε 9. Η πνηόηεηα παινπηλάθσλ, ε πνηόηεηα αιεμήιησλ 10. Η πνηόηεηα ηεο κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο 11. Η ύπαξμε ςπγείνπ 12. Η ύπαξμε νζόλεο (monitor)

5 5 Ο Γήκνο δύλαηαη λα επηιέμεη σο ηαθηηθά ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ηα πξνζθεξζέληα σο εθεδξηθά θαη αληηζηξόθσο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδόηε, από νηθνλνκηθή άπνςε, αμηνινγνύληαη κόλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο θαη ζύκθσλεο κε ηνπο απαξάβαηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. Η θαηαθύξσζε κίζζσζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, αλά πεξίπησζε, γίλεηαη ηειηθά ζηνλ εληόο ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνθήξπμεο, ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ κεηνδόηεζε βάζεη ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ. Διαδικασία οικονομοτεχνικής αξιολόγησης για την ασφαλή πραγματοποίηση της μετακίνησης των μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου μας 1 ε νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο 1. πκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (αξηζκόο ζέζεσλ, αζθάιεηα ησλ επηβαηλόλησλ, θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, θ.ιπ..) κε ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο απαηηνύκελεο από ηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ αζθαιή, πνηνηηθή θαη αθώιπηε κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ 2. Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή). Γηα ηελ εύξεζε ηνπ ρξόλνπ θπθινθνξίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ, ζα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε εκεξνκελία ηεο πξώηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή) θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη ζηηο 30/8/ Η θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθώλ 4. Η απόδνζε ηνπ θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) 5. Η θαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ (ζηαζεξόηεηα, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο πιάηεο θαζηζκάησλ, θαιή ιεηηνπξγία κπξάηζσλ, θαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο) 2 ε νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο 1. Η θαιή ιεηηνπξγία θαη ε ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ 2. Η γεληθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκθάληζε 3. Η πνηόηεηα ησλ παινπηλάθσλ θαη ε πνηόηεηα ησλ αιεμήιησλ 4. Η πνηόηεηα ηεο κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο 5. Η ύπαξμε ςπγείνπ 6. Η ύπαξμε νζόλεο (monitor) Γηα ηηο 2 πην πάλσ νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξύηεηαο: γηα ηελ Α νκάδα: 80% γηα ηελ Β νκάδα: 20% ζύλνιν: 100%

6 6 Καηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ αμηνιόγεζεο ζε νκάδεο Α νκάδα : ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 80% ΚΡΙΣΗΡΙΑ 1) πκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ (αξηζκόο ζέζεσλ, αζθάιεηα ησλ επηβαηλόλησλ, θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, θ.ιπ..) κε ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο απαηηνύκελεο από ηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ αζθαιή, πνηνηηθή θαη αθώιπηε κεηαθνξά ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο θαζώο γηα ηηο επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο. Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) κε αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηελ εύξεζε ηνπ ρξόλνπ θπθινθνξίαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο όπσο πεξηγξάθεηαη θαη απαηηείηαη ζηελ πξνθήξπμε (ήηνη έσο θαη 30/8/2011) Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 44% Ο αλσηέξσ επηκέξνπο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο (44%) ππνδηαηξείηαη σο εμήο: Έσο θαη δύν (2) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο 44% θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη ηέζζεξα (4) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη έμη (6) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη νθηώ (8) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη δέθα (10) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη δώδεθα (12) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) Έσο θαη δέθα πέληε (15) έηε θπθινθνξίαο (από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 30/8/2011) 38% 34% 30% 26% 24% 20% ΚΡΙΣΗΡΙΑ Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 2) Η θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθώλ 25% 3) Η απόδνζε ηνπ θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) 6% 4) Η θαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ (ζηαζεξόηεηα, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο πιάηεο ησλ θαζηζκάησλ, θαιή ιεηηνπξγία ησλ κπξάηζσλ, θαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο) 5%

7 7 Β νκάδα : ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 20% ΚΡΙΣΗΡΙΑ Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 1) Καιή ιεηηνπξγία θαη ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ 6% 2) Γεληθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκθάληζε 4% 3) Πνηόηεηα παινπηλάθσλ, πνηόηεηα αιεμήιησλ 4% 4) Πνηόηεηα ηεο κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο 2% 5) Ύπαξμε ςπγείνπ 2% 6) Ύπαξμε νζόλεο (monitor) 2% Γηα θάζε ζηνηρείν ησλ πην πάλσ νκάδσλ θαζνξίδεηαη ν επηκέξνπο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο, σο αλσηέξσ, έηζη ώζηε ην άζξνηζκά ηνπο γηα θάζε νκάδα- λα ηζνύηαη κε ηνλ θαζνξηζζέληα ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηεο νκάδαο. Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνύληαη απηόλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνύο. Η βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο όινη νη απαξάβαηνη όξνη. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο θαη 110 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ, θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. Ο δηαγσληζκόο ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή ζε ζπλάξηεζε κε όιεο αλεμαηξέησο ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο (ην πςειόηεξν πνηνηηθά επίπεδν πξνζθνξάο). Πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή, από νηθνλνκηθή άπνςε είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (ηηκή ζέζεσλ aller / retour γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα θαζώο θαη γηα ηηο επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο) ζπγθξηηηθήο σο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. Γηα ηελ εμεύξεζε ηνπ ιόγνπ (ηειηθή βαζκνινγία πξνζθνξάο γηα θάζε ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν) ζα δηαηξεζεί ε ηηκή πξνζθνξάο, ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ βαζκνινγία, ήηνη: Τ (ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο // ηηκή ζέζεσλ aller / retour γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα) = Λ (ιόγνο) ηειηθή βαζκνινγία πξνζθνξάο Β (βαζκνινγία Ο κηθξόηεξνο ιόγνο ηζνδπλακεί κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά.

8 8 ε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο αλάδνρνο δελ έρεη πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα έγγξαθα, ε θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επόκελε ζπκθέξνπζα ηηκή ν νπνίνο ζα έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, θ.ν.θ. Αλ θαλέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίζεη, βάζεη ησλ όξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ, έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο. Η παξνύζα αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Τ. Αλδξέαο Κνλδύιεο

9 9 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΧΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Πξνο ηνλ Γήκν Αιίκνπ Αξηζηνηέινπο ΑΛΙΜΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΊΟΤ Γ/ΝΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: ΦΑΞ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πνπ αθνξά ζηελ δηελέξγεηα γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε (κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή) θαζώο αθνύ έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 15497/2011 ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα θαη νη νπνίνη αθνξνύλ ζηελ πξνγξακκαηηζζείζα εθδξνκή ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο από 12 έσο θαη 20 επηεκβξίνπ 2011 (ρξνληθό δηάζηεκα αλαιπόκελν ζε δύν 4ήκεξα ήηνη: από 12 έσο 16/9/2011 θαη από 16/9/2011 έσο θαη 20/9/2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ) πξνζθέξσ ηα παξαθάησ ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία πνπ επηζπκώ λα κηζζσζνύλ σο ηαθηηθά ή εθεδξηθά.:

10 10 Α. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Α/Α Πξνγξακκαηηζζείζα εθδξνκή ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιηκνπ aller / retour, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ Αξηζκόο Κπθινθνξίαο αλά όρεκα Αξηζκόο Θέζεσλ αλά όρεκα Ηκεξνκελία 1 εο εκέξαο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) αλά όρεκα ηνηρεία ηδηνθηήηε ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ 1. Αζήλα Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (12 20/9/2011) 2. Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (12 20/9/2011) /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

11 11 Πξνο : Σνλ Γήκν Αιίκνπ Αξηζηνηέινπο ΑΛΙΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΦΔΓΡΙΚΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ α/α 1. Αξηζκόο Κπθινθνξίαο αλά όρεκα Αξηζκόο Θέζεσλ αλά όρεκα Ηκεξνκελία 1 εο εκέξαο θπθινθνξίαο (ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή) αλά όρεκα ηνηρεία ηδηνθηήηε ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ 2. Όζα από ηα παξαπάλσ ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία δελ είλαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ, ππνβάιισ καδί κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ, ην απνδεηθηηθό ηεο ζρέζεο εθκεηάιιεπζεο πνπ παξαρσξείηαη ζην Σνπξηζηηθό καο Γξαθείν από ηνλ ηδηνθηήηε ησλ νρεκάησλ. /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

12 12 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ ( Σν έληππν ζα ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε έλα από ηα πξνζθεξόκελα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, ηαθηηθά εθεδξηθά) Αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ Αξηζκόο πιαηζίνπ Βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ γηα αηπρήκαηα ησλ ΝΑΙ ΟΥΙ επηβαηλόλησλ ζε απηό, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν Γειηίν ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ) ΝΑΙ ΟΥΙ Καηάζηαζε ειαζηηθώλ Ύπαξμε θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) Απόδνζε θιηκαηηζκνύ (ςύμεο) ηαζεξόηεηα θαζηζκάησλ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο πιάηεο θαζηζκάησλ ΝΑΙ ΟΥΙ Καιή ιεηηνπξγία κπξάηζσλ θαζηζκάησλ ΝΑΙ ΟΥΙ Καηάζηαζε ηαπεηζαξίαο θαζηζκάησλ Καιή ιεηηνπξγία θαη ζηεγαλόηεηα ησλ ζπξώλ ΝΑΙ ΟΥΙ Πεξηγξαθή γεληθήο εζσηεξηθήο & εμσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ Πνηόηεηα παινπηλάθσλ

13 13 Ύπαξμε αιεμήιησλ Πνηόηεηα αιεμήιησλ Ύπαξμε κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο Πνηόηεηα κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο Ύπαξμε Φπγείνπ Ύπαξμε νζόλεο (monitor) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

14 14 ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΊΟΤ Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ Πξνο : Σνλ Γήκν Αιίκνπ Αξηζηνηέινπο ΑΛΙΜΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: ΦΑΞ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πνπ αθνξά ζηελ δηελέξγεηα γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε (κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή) θαζώο αθνύ έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 15497/2011 ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα θαη νη νπνίνη αθνξνύλ ζηελ πξνγξακκαηηζζείζα εθδξνκή ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζηελ Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο από 12 έσο θαη 20 επηεκβξίνπ 2011 (ρξνληθό δηάζηεκα αλαιπόκελν ζε δύν 4ήκεξα aller/retour ήηνη: από 12 έσο 16/9/2011 θαη από 16/9/2011 έσο θαη 20/9/2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) πξνζθέξσ ηηο παξαθάησ ηηκέο, ρσξίο ΦΠΑ, θαηά ζέζε, γηα ηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ηα νπνία επηζπκώ λα κηζζσζνύλ, ηαθηηθά θαη εθεδξηθά. ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα ησλ δηνδίσλ.

15 15 α/α 1. Σνπνζεζία πξνγξακκαηηζζείζαο εθξνκήο Καζηξνζπθηά Πξεβέδεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηκέξνπο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο) Υξνληθό δηάζηεκα 12 20/9/2011 (δύν 4ήκεξα: 12 16/9 θαη 16/9 20/9/2011) Πξνζθεξόκελε ηηκή αλά ζέζε ρσξίο ΦΠΑ 2. /./2011 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ζθξαγίδα επηρείξεζεο & ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ)

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα