3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/283 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0364/2001), 1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 2. ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο 3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και την Επιτροπή. 3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I A5-0354/2001 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών (COM(2001)35 C5-0078/ /0047(COD)) Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως: ( 1 ) Τροπολογία 1 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Ο στόχος του άρθρου 49 της Συνθήκης είναι να αρθούν οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 51 της Συνθήκης, ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών. (1) Ο στόχος του άρθρου 49 της Συνθήκης είναι να αρθούν οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 51 της Συνθήκης, ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών το άρθρο 6 της Συνθήκης ορίζει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων. Τροπολογία 2 Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Οι διαφορετικές εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές έχουν οδηγήσει σε διαφορές των διαδικασιών που ακολουθούνται και έχουν δηµιουργήσει νοµική αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώµατα των παρόχων λιµενικών υπηρεσιών και τα καθήκοντα των αρµοδίων αρχών. Ως εκ τούτου, είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να θεσπισθεί ένα κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να καθορίζει βασικούς κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των παρόντων και των µελλοντικών παρόχων υπηρεσιών, τους διαχειριστικούς φορείς των λιµένων, καθώς και σχετικά µε τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και επιλογής. (7) Οι διαφορετικές εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές έχουν οδηγήσει σε διαφορές των διαδικασιών που ακολουθούνται και έχουν δηµιουργήσει νοµική αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώµατα των παρόχων λιµενικών υπηρεσιών και τα καθήκοντα των αρµοδίων αρχών. Ως εκ τούτου, είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να θεσπισθεί ένα κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο, και να προδιαγραφούν οι βασικοί κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των παρόντων και των µελλοντικών παρόχων υπηρεσιών, τους διαχειριστικούς φορείς των λιµένων, και σχετικά µε τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και επιλογής καθώς και το δικαίωµα των κρατών µελών να αποδίδουν σε ορισµένες υπηρεσίες, ιδιαίτερα τις τεχνικοναυτιλιακές, την ιδιότητα των υπηρεσιών γενικού συµφέροντος µε σκοπό την κατοχύρωση του γενικού συµφέροντος για την ασφάλεια στους λιµένες και στα παρακείµενα ύδατα. ( 1 ) ΕΕ C 154 Ε της , σ. 290.

2 C 140 E/284 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL Τροπολογία 4 Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, ο οποίος είναι η πρόσβαση οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, εγκατεστηµένου στην Κοινότητα, στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, λόγω της διάστασης της εν λόγω δράσης, και, εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα από την Κοινότητα. Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, και δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό αυτόν. (8) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, ο οποίος είναι η πρόσβαση οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, εγκατεστηµένου στην Κοινότητα, στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε τη θέσπιση κοινών αρχών για όλα τα κράτη µέλη. Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις, προκει- µένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, και δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό αυτόν. Τροπολογία 3 Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα) (8α) εδοµένης της ιδιαίτερης σηµασίας των υπηρεσιών πλοήγησης για την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών και κατά συνέπεια για την προστασία του περιβάλλοντος στις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιφέρειες, κάθε κράτος µέλος πρέπει να µπορεί να εκδίδει τις δικές του εθνικές διατάξεις για τις υπηρεσίες πλοήγησης, όπου θα λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων λιµένων. Τροπολογία 5 Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Η κοινοτική νοµοθεσία για την πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες δεν αποκλείει την εφαρµογή άλλων κοινοτικών κανόνων. Οι κανόνες περί ανταγωνισµού έχουν ήδη εφαρµοσθεί στις λιµενικές υπηρεσίες και είναι σηµαντικοί ιδιαίτερα σε καταστάσεις µονοπωλίου. (9) Η κοινοτική νοµοθεσία για την πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες δεν αποκλείει την εφαρµογή άλλων κοινοτικών κανόνων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος που προβλέπει το άρθρο 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Οι κανόνες περί ανταγωνισµού έχουν ήδη εφαρµοσθεί στις λιµενικές υπηρεσίες και είναι σηµαντικοί ιδιαίτερα σε καταστάσεις µονοπωλίου. Τροπολογία 6 Αιτιολογική σκέψη 11 (11) Επειδή οι λιµένες καλύπτουν περιορισµένη γεωγραφική έκταση, σε ορισµένες περιπτώσεις, η πρόσβαση στην αγορά ενδέχεται να προσκρούει σε δεσµεύσεις χωρητικότητας και διαθέσιµου χώρου και σε δεσµεύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια της κυκλοφορίας, για τεχνικο-ναυτιλιακές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µπορεί εποµένως να χρειάζεται να περιορισθεί ο αριθ- µός εγκεκριµένων παρόχων λιµενικών υπηρεσιών. (11) Επειδή οι λιµένες καλύπτουν περιορισµένη γεωγραφική έκταση, σε ορισµένες περιπτώσεις, η πρόσβαση στην αγορά ενδέχεται να περιορίζεται αριθµητικά ακόµη και για λόγους οικονοµικής αποδοτικότητας λόγω δεσµεύσεων χωρητικότητας και διαθέσιµου χώρου και δεσµεύσεων που σχετίζονται µε την ασφάλεια της κυκλοφορίας, υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας του παρόχου υπηρεσιών ή του διαχειριστικού φορέα λιµένος, τις τοπικές, εθνικές ή διεθνείς περιβαλλοντικές διατάξεις, καθώς και τις ιδιαίτερες ή αιτιολογηµένες οικονοµικές ανάγκες του λιµένα ή του διαχειριστικού φορέα του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µπορεί εποµένως να χρειάζεται να περιορισθεί ο αριθµός εγκεκριµένων παρόχων λιµενικών υπηρεσιών.

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/285 Τροπολογία 7 Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Τα κριτήρια για τυχόν περιορισµό πρέπει να είναι αντικειµενικά, διαφανή, άνευ διακρίσεων, σχετικά και ανάλογα. Στην περίπτωση της διακίνησης φορτίου, και εκτός εάν επικρατούν εξαιρετικές περιστάσεις, ο αριθµός των παρόχων υπηρεσιών για κάθε κατηγορία διακίνησης φορτίου δεν πρέπει να περιορίζεται σε λιγότερους από δύο απολύτως ανεξάρτητους παρόχους. (12) Τα κριτήρια για τυχόν περιορισµό πρέπει να είναι αντικειµενικά, διαφανή, άνευ διακρίσεων, σχετικά και ανάλογα. Τροπολογία 57 Αιτιολογική σκέψη 13 (13) Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να έχουν το δικαίωµα να απασχολούν προσωπικό της επιλογής τους. (13) Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να έχουν το δικαίωµα να απασχολούν προσωπικό της επιλογής τους υπό τον όρο ότι υπάρχει συµµόρφωση προς τις σχετικές εθνικές διατάξεις περί κατάρτισης, επαγγελµατικών προσόντων και συνθηκών εργασίας. Τροπολογία 9 Αιτιολογική σκέψη 18 (18) Η οδηγία αριθ. 2000/52/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2000 θεσπίζει, για ορισµένο αριθµό επιχειρήσεων, την υποχρέωση να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς, το οποίο ισχύει µόνον για επιχειρήσεις των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα προηγούµενα δύο έτη υπερέβαινε τα 40 εκατοµ. ευρώ. Εν όψει της εισαγωγής της ελευθερίας παροχής λιµενικών υπηρεσιών στην Κοινότητα, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η εφαρµογή της αρχής του διαχωρισµού των λογαριασµών σε όλους τους λιµένες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και να επιβληθούν στους λιµένες κανόνες διαφάνειας που να µην είναι λιγότερο αυστηροί από εκείνους της οδηγίας αριθ. 2000/52/ΕΚ της Επιτροπής. (18) Η οδηγία αριθ. 2000/52/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων ( 1 ) θεσπίζει, για ορισµένο αριθµό επιχειρήσεων, την υποχρέωση να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς, το οποίο ισχύει µόνον για επιχειρήσεις των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα προηγού- µενα δύο έτη υπερέβαινε τα 40 εκατοµ. ευρώ. Για τη δηµιουργία όρων θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θαλάσσιων λιµένων ή/και των συστηµάτων θαλασσίων λιµένων πρέπει να εφαρµόζεται η εν λόγω οδηγία σε όλους τους λιµένες ή/και τα συστήµατα θαλασσίων λιµένων που ανήκουν στο δίκτυο των διευρωπαϊκών θαλασσίων λιµένων. Εν όψει της εισαγωγής της ελευθερίας παροχής λιµενικών υπηρεσιών στην Κοινότητα, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η εφαρµογή της αρχής του διαχωρισµού των λογαριασµών σε όλους τους λιµένες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. ( 1 ) ΕΕ L 193 της , σ. 75. Τροπολογία 10 Αιτιολογική σκέψη 20 (20) Πρέπει να επιτρέπεται η αυτοεξυπηρέτηση και τα τυχόν κριτήρια που καθορίζονται γι αυτήν δεν πρέπει να είναι αυστηρότερα από εκείνα που καθορίζονται για τους παρόχους λιµενικών υπηρεσιών για το ίδιο ή συγκρίσιµο είδος υπηρεσίας. (20) Πρέπει να επιτρέπεται η αυτοεξυπηρέτηση σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και τα τυχόν κριτήρια που καθορίζονται γι αυτήν δεν πρέπει να είναι αυστηρότερα από εκείνα που καθορίζονται για τους παρόχους λιµενικών υπηρεσιών για το ίδιο ή συγκρίσιµο είδος υπηρεσίας.

4 C 140 E/286 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL Τροπολογία 11 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Οι άδειες που χορηγούνται µέσω διαδικασίας επιλογής πρέπει να έχουν περιορισµένη χρονική διάρκεια. Είναι εύλογο να λαµβάνεται υπόψη, για τον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδειας, κατά πόσον ο πάροχος χρειάσθηκε να επενδύσει σε στοιχεία του ενεργητικού ή όχι και, εάν ναι, κατά πόσον αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού είναι κινητά ή ακίνητα. Αν και η υπόψη διαδικασία αναµένεται να καταλήξει σε ικανοποιητικό αποτέλεσµα, χρειάζεται, παρ όλα ταύτα, να καθορισθούν µέγιστα χρονικά διαστήµατα ισχύος της άδειας. (21) Οι άδειες που χορηγούνται µέσω διαδικασίας επιλογής πρέπει να έχουν περιορισµένη χρονική διάρκεια. Είναι εύλογο να λαµβάνεται υπόψη, για τον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδειας, κατά πόσον ο πάροχος χρειάσθηκε να επενδύσει σε στοιχεία του ενεργητικού ή όχι και, εάν ναι, κατά πόσον αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού είναι κινητά ή ακίνητα. Τροπολογία 12 Αιτιολογικές σκέψεις 22, 23 και 24 (22) Η παρούσα κατάσταση στους κοινοτικούς λιµένες, µε την πληθώρα µεθόδων και περιόδων ισχύος της άδειας και επιλογής, απαιτεί να καθορισθούν σαφείς µεταβατικές περίοδοι. Σε αυτούς τους µεταβατικούς κανόνες πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ λιµένων όπου ο αριθµός παρόχων υπηρεσιών είναι περιορισµένος και λιµένων όπου δεν είναι. (22) Λαµβάνοντας υπόψη την πληθώρα των υφισταµένων καταστάσεων, την ποικιλία των αδειών και των µεθόδων επιλογής των παρόχων λιµενικών υπηρεσιών και προς το συµφέρον της βεβαιότητας του δικαίου που συνδυάζεται µε την αρχή της επικουρικότητας, θεωρείται σκόπιµο να εξαιρεθούν, µέχρι τη λήξη των προθεσµιών που καθορίζονται στις αντίστοιχες πράξεις, συµβάσεις ή παρεµφερή έγγραφα, οι άδειες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. (23) Όπου ο αριθµός παρόχων υπηρεσιών δεν είναι περιορισµένος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουν οι υφιστάµενες άδειες, ενώ οι µελλοντικές πρέπει να χορηγούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της οδηγίας (24) Όπου ο αριθµός παρόχων υπηρεσιών είναι περιορισµένος, στις µεταβατικές περιόδους πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ αδειών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν δηµόσιου διαγωνισµού, ή ισοδύναµης διαδικασίας, ή όχι µεταξύ καταστάσεων όπου ο πάροχος υπηρεσιών έχει προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις ή όχι και κατά πόσον οι εν λόγω επενδύσεις έγιναν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του ενεργητικού. Για λόγους νοµικής βεβαιότητας, επιβάλλεται να καθορισθούν, για κάθε περίπτωση, µέγιστα χρονικά διαστήµατα, ενώ θα αφήνεται στις εθνικές αρχές σηµαντικό περιθώριο, ώστε να λαµβάνουν κατάλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Τροπολογία 13 Αιτιολογική σκέψη 27 (27) Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας για το προσωπικό των επιχειρήσεων που παρέχουν λιµενικές υπηρεσίες. (27) Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας για το προσωπικό των επιχειρήσεων που παρέχουν λιµενικές υπηρεσίες και να διασφαλίσουν ότι ο επαγγελ- µατισµός και τα επαγγελµατικά προσόντα που υπάρχουν σε κάθε λιµένα δεν θα περιοριστούν ή κατακερµατιστούν ως αποτέλεσµα της ενδεχόµενης εισόδου νέων παρόχων στην αγορά.

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/287 Τροπολογίες 74, 42 και 67 Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχους τη δηµιουργία θεµιτών και διαφανών συνθηκών ανταγωνισµού µεταξύ και εντός των λιµένων της Κοινότητας. Η ελευθερία παροχής λιµενικών υπηρεσιών ισχύει για παρόχους λιµενικών υπηρεσιών της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε λιµενικές εγκαταστάσεις στον βαθµό που χρειάζεται για τις δραστηριότητές τους. 2. Η ελευθερία παροχής λιµενικών υπηρεσιών ισχύει για παρόχους λιµενικών υπηρεσιών της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε λιµενικές εγκαταστάσεις στον βαθµό που χρειάζεται για τις δραστηριότητές τους και πάντως σύµφωνα µε τα διαρθρωτικά και οργανωτικά πλαίσια σχετικά µε την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας του λιµένα ή του συστήµατος λιµένων εντός του οποίου δραστηριοποιούνται και στο πλαίσιο της πλήρους συµµόρφωσης προς τις εφαρµοστέες απαιτήσεις στους τοµείς της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της δηµόσιας υπηρεσίας. 3. Οι εν λόγω διατάξεις ωστόσο δεν αφορούν την πλοήγηση-ρυµούλκηση λόγω του χαρακτήρα της ως υποχρεωτικής παροχής υπηρεσίας. Τροπολογία 15 Άρθρο 2, παράγραφος 2 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται για κάθε θαλάσσιο λιµένα ή σύστηµα λιµένων που βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους µέλους και είναι ανοικτός στη γενική εµπορική θαλάσσια κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι η µέση ετήσια κίνηση του λιµένα κατά τα τελευταία 3 έτη δεν ήταν µικρότερη από 3 εκατοµ. τόνους φορτίου ή διακινήσεις επιβατών. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται για κάθε θαλάσσιο λιµένα ή σύστηµα λιµένων που βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους µέλους καθώς και, όταν θεωρείται ασφαλές από το κράτος µέλος, για την πρόσβαση προς και από τη θάλασσα και/ή πλωτή οδό και είναι ανοικτός στη γενική εµπορική πλωτή κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι η µέση ετήσια κίνηση του λιµένα κατά τα τελευταία 3 έτη δεν ήταν µικρότερη από 3 εκατοµ. τόνους φορτίου ή διακινήσεις επιβατών. Τροπολογία 16 Άρθρο 2, παράγραφος 3 3. Σε περίπτωση που ο λιµένας φθάσει στο ανώτατο όριο εµπορευµατικής κυκλοφορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, χωρίς να φθάσει στο αντίστοιχο ανώτατο όριο διακίνησης επιβατών, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται για λιµενικές υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε επιβάτες. Σε περίπτωση που η διακίνηση επιβατών, αλλά όχι η εµπορευµατική κυκλοφορία, φθάσει στο ανώτατο όριο, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται για λιµενικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εµπορεύµατα. Η Επιτροπή δηµοσιεύει για ενηµέρωση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και µε βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη, κατάλογο των λιµένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται για πρώτη φορά εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και εφεξής ετησίως. 3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει για ενηµέρωση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και µε βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη, κατάλογο των λιµένων και των συστη- µάτων θαλασσίων λιµένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται για πρώτη φορά εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και εφεξής ετησίως. Τροπολογία 17 Άρθρο 3, παράγραφος 2 2. Εφόσον µια από τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθιστά υποχρεωτική τη δηµοπράτηση της σύµβασης, 2. Εφόσον µια από τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθιστά υποχρεωτική τη δηµοπράτηση της σύµβασης,

6 C 140 E/288 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL δεν εφαρµόζονται για τη σύναψη της σύµβασης τα άρθρα 8 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, 12 παράγραφοι 1και 2 και 13 της παρούσας οδηγίας. δεν εφαρµόζονται για τη σύναψη της σύµβασης τα άρθρα 8 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, 12 παράγραφοι 1και 2 και 13 της παρούσας οδηγίας. Εν πάση περιπτώσει, τα κράτη µέλη δύνανται να προσθέτουν τους δικούς τους ειδικούς όρους στη συγγραφή υποχρεώσεων για την ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών. Τροπολογία 50 Άρθρο 4, σηµείο 2 (2) «σύστηµα λιµένων», δύο ή περισσότεροι λιµένες συγκεντρω- µένοι για να εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό συγκρότηµα (2) «σύστηµα λιµένων», δύο ή περισσότεροι λιµένες, που βρίσκονται κοντά από γεωγραφικής απόψεως και τους οποίους διαχειρίζεται η ίδια οντότητα ή λιµενική αρχή. Τροπολογία 19 Άρθρο 4, σηµείο 4 (4) «λιµενικές υπηρεσίες», υπηρεσίες εµπορικής αξίας, οι οποίες συνήθως παρέχονται έναντι πληρωµής σε έναν λιµένα και οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα (4) «λιµενικές υπηρεσίες», υπηρεσίες οι οποίες συνήθως παρέχονται έναντι πληρωµής σε έναν λιµένα και οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα Τροπολογία 20 Άρθρο 4, σηµείο 7 (7) «αυτοεξυπηρέτηση», η περίπτωση κατά την οποία ένας χρήστης του λιµένα παρέχει για λογαριασµό του µία ή περισσότερες κατηγορίες λιµενικών υπηρεσιών και όπου, συνήθως, δεν έχει συναφθεί καµία σύµβαση οποιουδήποτε είδους µε τρίτον για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών (7) «αυτοεξυπηρέτηση», η περίπτωση κατά την οποία ένας χρήστης του λιµένα παρέχει, µε δικό του προσωπικό και δικό του εξοπλισµό, για λογαριασµό του µία ή περισσότερες κατηγορίες λιµενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και όπου, συνήθως, δεν έχει συναφθεί καµία σύµβαση οποιουδήποτε είδους µε τρίτον για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών Τροπολογία 48 Άρθρο 4α (νέο) Άρθρο 4α ιαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών σχέσεων 1. Για τη δηµιουργία όρων θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ και εντός των ευρωπαϊκών θαλασσίων λιµένων, κάθε θαλάσσιος λιµένας ή/και κάθε σύστηµα λιµένων υποχρεούται σύµφωνα µε το άρθρο 2, να υποβάλλει εµπροθέσµως στα κράτη µέλη και την Επιτροπή τα απαιτούµενα στοιχεία βάσει της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ ( 1 ). Το ίδιο ισχύει για τις χρηµατοπιστωτικές σχέσεις µεταξύ κρατών µελών και παρόχων λιµενικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν εφαρµόζονται για αυτούς οι υπόλοιπες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη καλούνται µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι θαλάσσιοι λιµένες ή/και τα συστήµατα λιµένων να λάβουν τα µέτρα που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο προκειµένου να δηµιουργηθούν θεµιτοί όροι ανταγωνισµού µεταξύ και εντός των ευρωπαϊκών θαλασσίων λιµένων

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/ Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο ( 2 )έκθεση σχετικά µε τη διαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών σχέσεων στους θαλάσσιους λιµένες ή/και τα συστήµατα λιµένων καθώς και σχετικά µε τα µέτρα που έλαβαν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή. ( 1 ) Οδηγία 80/723/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 σχετικά µε τη διαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών σχέσεων µεταξύ κρατών µελών και δηµοσίων επιχειρήσεων καθώς και σχετικάµε τη χρηµατοπιστωτική διαφάνεια εντός ορισµένων επιχειρήσεων (ΕΕ L 195 της ), οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/52/ΕΚ. ( 2 ) Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Τροπολογία 49 Άρθρο 4β (νέο) Άρθρο 4β ιαφάνεια της δηµόσιας χρηµατοδότησης των ευρωπαϊκών λιµένων 1. Η δηµόσια χρηµατοδότηση µέτρων λιµενικών υποδοµών που χρησιµοποιούνται εξίσου από όλους τους χρήστες, µέτρων λιµενικών υποδοµών, που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τους χρήστες, εφόσον πωλούνται ή εκµισθώνονται στις συνήθεις τιµές της αγοράς και εφόσον σε θαλάσσιους λιµένες ή λιµενικά συστήµατα του δηµοσίου τοµέα χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε την αρχή της συµµετοχής στην αγορά, καθώς και µέτρων λιµενικών υπερδοµών εφόσον σε θαλάσσιους λιµένες ή λιµενικά συστήµατα ή επιχειρήσεις λιµένων του δηµοσίου τοµέα χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε την αρχή της συµµετοχής στην αγορά, δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση και δεν υπόκεινται κατά συνέπεια στις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά µε την κοινοποίηση και τον έλεγχο. 2. Η δηµόσια χρηµατοδότηση άλλων έργων λιµενικών υποδοµών που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τους χρήστες καθώς και άλλων λιµενικών υπερδοµών υπόκειται πάντα στην υποχρέωση κοινοποίησης και έγκρισης της Επιτροπής. Τροπολογία 75 Άρθρο 4γ (νέο) Άρθρο 4γ Έλεγχος των χρηµατοπιστωτικών σχέσεων Η Επιτροπή θα µεριµνήσει για τη διεξαγωγή ελέγχου των άµεσων όσο και έµµεσων (δηµόσιων) χρηµατοδοτήσεων, των κρατικών ενισχύσεων και των τρόπων υπολογισµού του κόστους των λιµένων της Κοινότητας. Ο έλεγχος ο οποίος θα πραγµατοποιείται από µια αµερόληπτη, διεθνή εξεταστική οµάδα θα αφορά το κόστος των λιµενικών υποδοµών και υπερδοµών, των λιµενικών υπηρεσιών, των λιµενικών επιχειρήσεων και των εταιρειών που σχετίζονται µε τους λιµένες.

8 C 140 E/290 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL Τροπολογία 43 Άρθρο 6, παράγραφος 2 2. Τα κριτήρια για την χορήγηση της άδειας από την αρµόδια αρχή πρέπει να είναι διαφανή, άνευ διακρίσεων, αντικειµενικά, σχετικά και ανάλογα. Τα κριτήρια δύνανται να αφορούν µόνον τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου, την υγιή χρηµατοοικονο- µική του κατάσταση και την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των ατόµων. Η άδεια δύναται να περιλαµβάνει απαιτήσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που να αφορούν την ασφάλεια, την τακτικότητα, τη συνέχεια, την ποιότητα και την τιµή, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορεί να παρέχεται η υπηρεσία. 2. Τα κριτήρια για την χορήγηση της άδειας από την αρµόδια αρχή πρέπει να είναι διαφανή, άνευ διακρίσεων, αντικειµενικά, σχετικά και ανάλογα και να διασφαλίζουν την τήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας για τους λιµένες και τα παρακείµενα ύδατα. Τα κριτήρια δύνανται να αφορούν µόνον: α) τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου, την υγιή χρηµατοοικονοµική του κατάσταση και την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, β) την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών ήτην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των ατόµων, γ) τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της ισχύουσας εργασιακής νοµοθεσίας, δ) την τήρηση των τοπικών, εθνικών και διεθνών περιβαλλοντικών απαιτήσεων, ε) τα πολιτικά και τα οικονοµικά συµφέροντα του λιµένα και της γύρω περιοχής. Η άδεια δύναται να περιλαµβάνει απαιτήσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που να αφορούν την ασφάλεια, την τακτικότητα, τη συνέχεια, την ποιότητα και την τιµή, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορεί να παρέχεται η υπηρεσία. Η άδεια µπορεί επίσης να περιλαµβάνει απαιτήσεις σχετικές µε την κοινωνική προστασία των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν ποια µέτρα λαµβάνονται για την κοινωνική προστασία και την διασφάλιση θέσεων εργασίας, καθώς και τις εφαρµοστέες µισθολογικές συλλογικές συµβάσεις. Τροπολογία 22 Άρθρο 6, παράγραφος 3 3. Εφόσον στα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα περιλαµβάνεται ειδική γνώση του τόπου ή πείρα των τοπικών συνθηκών, η αρµόδια αρχή πρέπει να παρέχει κατάλληλη κατάρτιση στους υποψήφιους παρόχους υπηρεσιών. 3. Εφόσον στα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα περιλαµβάνεται ειδική γνώση του τόπου ή πείρα των τοπικών συνθηκών, τα κράτη µέλη ρυθµίζουν την πρόσβαση στο επάγγελµα και τα κατόπιν εξετάσεων αποκτώµενα πιστοποιητικά ικανότητας. Τροπολογία 23 Άρθρο 6, παράγραφος 4 4. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δηµοσιοποιούνται, οι δε πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών ενηµερώνονται εκ των προτέρων σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης άδειας. Η παρούσα απαίτηση ισχύει οµοίως για άδεια σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσίας συνδέεται µε επένδυση σε ακίνητα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία θα περιέλθουν στον λιµένα µετά τη λήξη ισχύος της άδειας. 4. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δηµοσιοποιούνται, οι δε πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών ενηµερώνονται εκ των προτέρων σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης άδειας. Η παρούσα απαίτηση ισχύει οµοίως για άδεια σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσίας συνδέεται µε επένδυση σε ακίνητα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία θα περιέλθουν στην αρµόδια αρχή µετά τη λήξη ισχύος της άδειας.

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/291 Τροπολογία 24 Άρθρο 6, παράγραφος 5 5. Ο πάροχος λιµενικών υπηρεσιών έχει το δικαίωµα να απασχολεί προσωπικό της επιλογής του για την εκτέλεση της υπηρεσίας που καλύπτεται από την άδεια. 5. Ο πάροχος λιµενικών υπηρεσιών έχει το δικαίωµα να απασχολεί προσωπικό της επιλογής του για την εκτέλεση της υπηρεσίας που καλύπτεται από την άδεια, στο πλαίσιο πάντως της τήρησης των διατάξεων που καθορίζει το κράτος µέλος όπου ο πάροχος παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες και λαµβάνοντας επίσης υπόψη την ιδιοµορφία της εργασίας στους λιµένες. Τροπολογία 44 Άρθρο 7, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση 1. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθµό παρόχων λιµενικών υπηρεσιών µόνον για λόγους δεσµεύσεων που οφείλονται στον διαθέσιµο χώρο ή χωρητικότητα ή σχετίζονται, για τεχνικοναυτιλιακές υπηρεσίες, µε την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Η αρµόδια αρχή πρέπει: 1. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθµό παρόχων λιµενικών υπηρεσιών µόνον για λόγους δεσµεύσεων που οφείλονται στον διαθέσιµο χώρο ή χωρητικότητα ή σχετίζονται µε την ασφάλεια κυκλοφορίας στο λιµένα και τα παρακείµενα ύδατα, την ασφαλή αποβίβαση, καθώς και µε την τήρηση τοπικών, εθνικών ή διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων. Η αρµόδια αρχή πρέπει: Τροπολογία 26 Άρθρο 7, παράγραφος 2 2. Σε περίπτωση που υπάρχουν δεσµεύσεις που οφείλονται στον διαθέσιµο χώρο ή χωρητικότητα και, εφόσον δεν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις σε σχέση µε τον όγκο της κυκλοφορίας και τις κατηγορίες φορτίων, η αρµόδια αρχή χορηγεί άδεια σε τουλάχιστον δύο παρόχους υπηρεσιών για κάθε κατηγορία φορτίου, οι οποίοι είναι απολύτως ανεξάρτητοι µεταξύ τους. ιαγράφεται Τροπολογία 27 Άρθρο 7, παράγραφος 3 3. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή η οποία αποφασίζει για τους περιορισµούς όσον αφορά τον υπόψη λιµένα είναι ο διαχειριστικός φορέας του λιµένα αυτού και εφόσον ο ίδιος ο διαχειριστικός φορέας ή πάροχος υπηρεσιών, στον οποίο έχει άµεσο ή έµµεσο έλεγχο ή συµµετοχή, είναι, ή επιθυµεί να γίνει, επίσης πάροχος υπηρεσιών στον εν λόγω λιµένα, τα κράτη µέλη ορίζουν διαφορετική αρµόδια αρχή και της αναθέτουν να λάβει απόφαση, ή να την εγκρίνει, σχετικά µε τους περιορισµούς. Αυτή η νέα ορισθείσα αρµόδια αρχή πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον διαχειριστικό φορέα του υπόψη λιµένα και δεν πρέπει: 3. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή η οποία αποφασίζει για τους περιορισµούς όσον αφορά τον υπόψη λιµένα είναι ο διαχειριστικός φορέας του λιµένα αυτού και εφόσον ο ίδιος ο διαχειριστικός φορέας ή πάροχος υπηρεσιών, στον οποίο έχει άµεσο ή έµµεσο έλεγχο ή συµµετοχή, είναι, ή επιθυµεί να γίνει, επίσης πάροχος υπηρεσιών στον εν λόγω λιµένα, τα κράτη µέλη ορίζουν εφόσον πρόκειται για όµοια ή ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών µια άλλη αρχή στην οποίαν αναθέτουν τον έλεγχο σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων και τη σχετική έγκριση για ενδεχόµενους περιορισµούς ως καταλληλότερες αρχές θεωρούνται κυρίως οι εθνικοί οργανισµοί για την καταπολέ- µηση των µονοπωλίων. α) να παρέχει λιµενικές υπηρεσίες παρόµοιες µε εκείνες που παρέχει οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών σε αυτόν τον λιµένα και β) να µην έχει κανέναν άµεσο ή έµµεσο έλεγχο ή συµµετοχή σε οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών στον υπόψη λιµένα.

10 C 140 E/292 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL Τροπολογία 28 Άρθρο 8, παράγραφος 1 1. Εφόσον ο αριθµός παρόχων λιµενικών υπηρεσιών έχει περιορισθεί κατ εφαρµογή του άρθρου 7, η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσει διαφανή και αντικειµενική διαδικασία επιλογής, µέσω διαγωνισµού, µε χρήση ανάλογων και σχετικών κριτηρίων, που δεν δηµιουργούν διακρίσεις. 1. Εφόσον ο αριθµός παρόχων λιµενικών υπηρεσιών έχει περιορισθεί από την αρµόδια αρχή κατ εφαρµογή του άρθρου 7, η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσει διαφανή και αντικειµενική διαδικασία επιλογής, ή ισοδύναµη διαδικασία, µέσω διαγωνισµού, µε χρήση ανάλογων και σχετικών κριτηρίων, που δεν δηµιουργούν διακρίσεις. Τροπολογία 29 Άρθρο 8, παράγραφος 3 3. Η αρµόδια αρχή περιλαµβάνει στη δηµοσίευσή της 3. Η αρµόδια αρχή περιλαµβάνει στη δηµοσίευσή της α) κριτήρια χορήγησης άδειας και επιλογής, τα οποία καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της αρχής. β) κριτήρια ανάθεσης, βάσει των οποίων η αρχή θα επιλέξει µεταξύ προσφορών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και γ) όρους, στους οποίους καθορίζονται οι απαιτήσεις υπηρεσιών που θα καλύπτονται από τη σύµβαση και επισηµαίνονται τυχόν στοιχεία του ενεργητικού που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση των αναδόχου, µαζί µε τους σχετικούς όρους και εφαρµοστέους κανόνες. α) κριτήρια και τους όρους χορήγησης άδειας και επιλογής, τα οποία καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της αρχής, στα οποία περιλαµβάνονται η ισχύουσα κοινωνική νοµοθεσία και οιαδήποτε ελάχιστα κριτήρια περί δηµόσιας υπηρεσίας που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 2, β) κριτήρια ανάθεσης, βάσει των οποίων η αρχή θα επιλέξει µεταξύ προσφορών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και γ) όρους, στους οποίους καθορίζονται οι απαιτήσεις υπηρεσιών που θα καλύπτονται από τη σύµβαση και επισηµαίνονται οι υποδοµές και ο εξοπλισµός που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση των αναδόχου, µαζί µε τους σχετικούς όρους και εφαρµοστέους κανόνες, γα) κυρώσεις και όρους ανάκλησης σε περίπτωση παραβάσεων και γβ) διάρκεια ισχύος της άδειας. Τροπολογία 30 Άρθρο 8, παράγραφος 6 6. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή η οποία προβαίνει στη διαδικασία επιλογής όσον αφορά τον υπόψη λιµένα είναι ο διαχειριστικός φορέας του λιµένα αυτού και εφόσον ο ίδιος ο διαχειριστικός φορέας ή πάροχος υπηρεσιών, στον οποίο έχει άµεσο ή έµµεσο έλεγχο ή συµµετοχή, είναι, ή επιθυµεί να γίνει, επίσης πάροχος υπηρεσιών στον εν λόγω λιµένα, τα κράτη µέλη ορίζουν διαφορετική αρµόδια αρχή και της αναθέτουν να διενεργήσει την εν λόγω διαδικασία επιλογής. Αυτή η νέα ορισθείσα αρµόδια αρχή πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον διαχειριστικό φορέα του υπόψη λιµένα και δεν πρέπει: α) να παρέχει λιµενικές υπηρεσίες παρόµοιες µε εκείνες που παρέχει οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών σε αυτόν τον λιµένα και β) να µην έχει κανέναν άµεσο ή έµµεσο έλεγχο ή συµµετοχή σε οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών στον υπόψη λιµένα. 6. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή η οποία προβαίνει στη διαδικασία επιλογής σχετικά µε τις λιµενικές υπηρεσίες όσον αφορά τον υπόψη λιµένα είναι ο διαχειριστικός φορέας του λιµένα αυτού και εφόσον ο ίδιος ο διαχειριστικός φορέας ή πάροχος υπηρεσιών, στον οποίο έχει άµεσο ή έµµεσο έλεγχο ή συµµετοχή, είναι, ή επιθυµεί να γίνει, επίσης πάροχος των υπηρεσιών αυτών στον εν λόγω λιµένα, τα κράτη µέλη ορίζουν, σε περίπτωση που πρόκειται για ισοδύναµη ή ανταγωνιστική παροχή υπηρεσίας, µια ελεγκτική αρχή στην οποία αναθέτουν τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 7. Εάν η αρµόδια αρχή δραστηριοποιείται σε µία κύρια κατηγορία λιµενικών υπηρεσιών (τεχνικο-ναυτιλιακές υπηρεσίες, διακίνηση φορτίου ή επιβατικές υπηρεσίες) αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται να ορισθεί διαφορετική αρµόδια αρχή για να διεξαγάγει τη διαδικασία επιλογής και άλλης κύριας κατηγορίας.

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/293 Τροπολογία 31 Άρθρο 9, παράγραφος 1 1. Στις περιπτώσεις που ο πάροχος υπηρεσιών δεν θα προβεί σε καµία επένδυση ή θα προβεί σε ασήµαντες επενδύσεις, προκει- µένου να παράσχει τις υπηρεσίες, η µέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειάς του θα είναι πενταετής. 1. Στις περιπτώσεις που ο πάροχος υπηρεσιών δεν θα προβεί σε καµία επένδυση ή θα προβεί σε ασήµαντες επενδύσεις, προκει- µένου να παράσχει τις υπηρεσίες, η µέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειάς του θα είναι οκταετής. Τροπολογία 32 Άρθρο 9α (νέο) Άρθρο 9α Αποζηµίωση Όταν επιλέγεται ένας νέος πάροχος υπηρεσίας, αποζηµιώνει τους προκατόχους του στην τρέχουσα τιµή της αγοράς για την αξία των ακίνητων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία του µεταβιβάζονται. Τροπολογία 33 Άρθρο 11, παράγραφος 1α (νέα) 1α. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν την αυτοεξυπηρέτηση στους χρήστες των λιµένων των οποίων τα σκάφη φέρουν σηµαία κράτους µέλους. Τροπολογία 34 Άρθρο 11, παράγραφος 2 2. Η αυτοεξυπηρέτηση δύναται να υπόκειται σε άδεια, για τη χορήγηση της οποίας τα κριτήρια δεν πρέπει να είναι αυστηρότερα από εκείνα που ισχύουν για παρόχους της ίδιας ή συγκρίσιµης λιµενικής υπηρεσίας. 2. Η αυτοεξυπηρέτηση δύναται να υπόκειται σε άδεια, για τη χορήγηση της οποίας τα κριτήρια πρέπει να είναι όµοια µε εκείνα που ισχύουν για παρόχους της ίδιας ή συγκρίσιµης λιµενικής υπηρεσίας. Τροπολογία 35 Άρθρο 14 Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν, µε κανέναν τρόπο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά την τήρηση του νόµου και της τάξης, την ασφάλεια στους λιµένες, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν, µε κανέναν τρόπο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών και των αρµοδίων αρχών που αυτά έχουν υποδείξει όσον αφορά την τήρηση του νόµου και της τάξης, την ασφάλεια στους λιµένες, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Τροπολογία 36 Άρθρο 15 Υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν την εφαρµογή της κοινωνικής τους νοµοθεσίας. Υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν την εφαρµογή της κοινωνικής τους νοµοθεσίας. εδο- µένων των ιδιαιτέρων απαιτήσεων ασφάλειας και των υψηλών επαγγελµατικών προδιαγραφών για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της εφαρµογής της και βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της εφαρµογής καταλλήλων προτύπων κοινωνικής προστασίας, εν πάση περιπτώσει όχι κατωτέρων εκείνων που καθορίζουν οι ισχύουσες οδηγίες επί κοινωνικών θεµάτων.

12 C 140 E/294 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL Τροπολογία 51 Παράρτηµα, σηµείο 1, στοιχείο α) α) Πλοήγηση ιαγράφεται Τροπολογία 37 Παράρτηµα, σηµείο 2, στοιχείο γα) (νέο) γα) Φόρτωση και εκφόρτωση. Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών (COM(2001)35 C5-0078/ /0047(COD)) ( ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2001)35 ( 1 )), έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0078/2001), έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού (A5-0354/2001), 1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 2. ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές σηµαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο 3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και την Επιτροπή. ( 1 ) ΕΕ C 154 Ε της , σ Ασφαλιστική διαµεσολάβηση ***I A5-0359/2001 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την ασφαλιστική δια- µεσολάβηση (COM(2000)511 C5-0484/ /0213(COD)) Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως: ( 1 ) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ (10) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να καλύπτει τα πρόσωπα των οποίων η συνήθης δραστηριότητα είναι να παρέχουν σε τρίτους υπηρεσίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε επαγγελµατική ( 1 ) ΕΕ C29Eτης , σ Τροπολογία 1 Αιτιολογική σκέψη 10 (10) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να καλύπτει τα πρόσωπα των οποίων η συνήθης δραστηριότητα είναι να παρέχουν σε τρίτους υπηρεσίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε επαγγελµατική

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών (COM(2000)276

σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών (COM(2000)276 C 271 E/293 P5_TA(2002)0011 Σύναψη συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005 Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Η φωτογραφία του έξυπνου, χαµογελαστού προσώπου της ιδώς Σωτηρίου µε τον κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 583 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στη ηµοκρατία της Αυστρίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον, αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά ύψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.9.2006 COM(2006)551 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συµβουλίου της 29 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.7.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2001/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαι ου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ!

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ! Θεσσαλονίκη 18/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 8289 ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ! Στην τελική ευθεία για την αντιδραστική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγώνας του ΠΑΚ στα χρόνια 1968 1974, ο ρόλος του στη συγκρότηση ενός µαζικού σοσιαλιστικού πολιτικού χώρου και η σηµασία του σήµερα

Ο αγώνας του ΠΑΚ στα χρόνια 1968 1974, ο ρόλος του στη συγκρότηση ενός µαζικού σοσιαλιστικού πολιτικού χώρου και η σηµασία του σήµερα Ο αγώνας του ΠΑΚ στα χρόνια 1968 1974, ο ρόλος του στη συγκρότηση ενός µαζικού σοσιαλιστικού πολιτικού χώρου και η σηµασία του σήµερα Η διακήρυξη της 3 ης του Σεπτέµβρη είναι το αποτέλεσµα επίπονων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΤΕΙΕΣ. Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου

ΝΗΣΤΕΙΕΣ. Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου ΝΗΣΤΕΙΕΣ Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώµε τα πάντα είτε έχουµε ΤΕΤΑΡΤΗ είτε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.Καύση απόδοση καυσίμων υλών (Χημεία) 2.Ενέργεια (Φυσική) 3.Ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Την πάσα ελπίδα μου, και όλες μου τις ελπίδες, εις σε ανατίθημι. Μήτηρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου: Ο Αύγουστος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 63/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 508/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική

Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική 4.1. Φυσική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη Στην αριστοτελική εγκυκλοπαίδεια της γνώσης η επιστήμη που κατέχει την κυρίαρχη θέση είναι χωρίς αμφιβολία η «φυσική». Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009)582 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στην ηµοκρατία της Λετονίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ).

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ). Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς (εαρινό εξάμηνο 2015) οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ιστορίας ανέλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 7 Νοεµβρίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2 ο Ενηµερωτικό Νοεµβρίου 2012 (Ενηµερωτικό 18 0 έτους 2012) Αποτελέσµατα εκλογών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της ιαδικασίας Προµηθειών που ακολουθεί η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ ΘΕΜΑ Α1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. «Φεντερασιόν»: σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή ιδεολογίας στη χώρα.» β. «Πεδινοί»: σελίδα 77: «Οι πεδινοί είχαν και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδωλολατρία στον βιβλικό Ισραήλ

Ειδωλολατρία στον βιβλικό Ισραήλ Ειδωλολατρία στον βιβλικό Ισραήλ Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ο Ηλίας πλησίασε τον λαό και τους είπε: «Ως πότε εσείς θα κουτσαίνετε κι από τα δύο πόδια; Αν ο Κύριος είναι θεός,

Διαβάστε περισσότερα

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια.

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια. Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί και όχι φτυάρια. Τα µεγαλύτερα µυστικά του κόσµου κρύβονται πάντα µε τον καλύτερο τρόπο, παραµένοντας στην κοινή θέα. Για να καταλάβουµε

Διαβάστε περισσότερα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Άννα Ρούτση Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Αγ. `Αννης 70, 122 41, Αιγάλεω

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Αγ. `Αννης 70, 122 41, Αιγάλεω ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Αγ. `Αννης 70, 122 41, Αιγάλεω ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ.ΣΧ. & ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νο81 ΕΛΤΙΟ ΑΤΑΚΤΟ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 deltioatakto@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Ο δήμος των Τρικκαίων αποτελούμενος από δύο βασικές χωρικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα