Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ"

Transcript

1 Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηελ Meaco, πξαγκαηηθά ην εθηηκνύκε

2 Meaco 12L Low Energy Αφυγραντήρας Meaco 20L Low Energy Αφυγραντήρας 2

3 ΟΔΗΓΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ Όηαλ τρεζηκοποηείηε ειεθηρηθές ζσζθεσές, ηα βαζηθά κέηρα αζθαιείας πρέπεη πάληοηε λα αθοιοσζούληαη: 1. Μελ ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή κε θζαξκέλν θαιώδην ή θηο, αλ δπζιεηηνπξγεί ή έρεη πέζεη ή έρεη ππνζηεί δεκηά κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Δπηζηξνθή ζε έλα εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ζέξβηο γηα εμέηαζε θαη επηζθεπή. 2. Η κνλάδα απηή ζα πξέπεη πάληνηε λα ηνπνζεηείηε ζε όξζηα ζέζε γηα λα απνθύγεηε νπνηαδήπνηε βιάβε. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε κηα επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα. 3. Διέγμηε ηελ ηάζε ηεο νηθίαο λα είλαη ζηα 230 V γηα λα ηαηξηάδεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο πξηλ από ηε ιεηηνπξγία. 4.Λεηηνπξγήζηε ηε κνλάδα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κεηαμύ 5 C θαη 35 C. 5. Βεβαησζείηε όηη νη είζνδνη θαη έμνδνη ηνπ αέξα δελ κπινθάξνληαη ή θαιύπηνληαη. 6. Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή πνιύ θνληά ζε θνπξηίλεο ή άιια αληηθείκελα - min 30 εθαηνζηά. 7. Καηά ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα γηα ηελ μήξαλζε βξεγκέλσλ ξνύρσλ, λα θξαηήζεηε ηα ξνύρα ζε κηα αζθαιή απόζηαζε από ηε κνλάδα γηα λα απνηξέςεη ε πηώζε ηνπ λεξνύ επάλσ ζηε κνλάδα. 8. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηίπνηα πάλσ από ηε κνλάδα θαηά ηε ρξήζε θαη κε ηελ θαιύπηεηε κε νπνηνδήπνηε πιηθό. 9. Απηό ην πξντόλ πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή θαη ειαθξηά ρξήζε θαη όρη γηα βηνκεραληθή ή εμσηεξηθή ρξήζε. 10. Γηα λα πξνζηαηεπηείηε από ειεθηξνπιεμία, κελ βπζίδεηε ηε κνλάδα, ην θηο ή ην θαιώδην ζε λεξό, κε ηελ ςεθάδεηε κε πγξά. 11. Πνηέ κελ απνζπλδέεηε ηε αθπγξαληήξα ρσξίο λα παηήζεηε πξώηα ην πιήθηξν " ON / OFF", θαζώο απηό ζα κπνξνύζε λα βιάςεη ηε κνλάδα. 12. Πάληα λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή όηαλ ηελ κεηαθηλείηε. Γηα λα απνζπλδέζεηε από ηελ παξνρή ξεύκαηνο, πηάζηε ην θηο θαη ηξαβήμηε ην από ηελ πξίδα. Πνηέ κελ ηξαβάηε ην θαιώδην. 13. Πάληα λα αδεηάδεηε ηε δεμακελή λεξνύ πξηλ ηελ απνζήθεπζε ηεο κνλάδαο. 14. Η ζηελή επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη από ή θνληά ζε παηδηά θαη θαηνηθίδηα δώα. 15. Μελ θαιύπηεηε ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο κε ραιηά. Σαθηνπνηήζηε ην θαιώδην καθξηά από πεξηνρέο όπνπ κπνξεί λα ζθνληάςεηε. 16. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ή απνζεθεύεηε ηε ζπζθεπή ζε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. 17. Γηα λα επηδηνξζώζεηε ηε ζπζθεπή, παξαδώζηε ηελ ζε έλα εηδηθεπκέλν κεραληθό ζπληήξεζεο. Οη επηζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνπο αλαξκόδηνπο αλζξώπνπο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηε κνλάδα ή ηνλ ηξαπκαηηζκό αηόκσλ ή θαη λα αθπξώζεη ηελ εγγύεζε. 18. Απνθύγεηε ηε ρξήζε πξνέθηαζεο θαισδίνπ, θαζώο κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί θαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ππξθαγηάο. Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν πξνέθηαζε θαισδίνπ κεηά ηελ εμαζθάιηζε όηη είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 19. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ρσξίο ην θίιηξν αέξα. 3

4 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΝΦΟΤ Πώς λα τρεζηκοποηήζεηε ηο αθσγραληήρα ζας πλδέζηε ην αθπγξαληήξα θαη παηήζηε ην θνπκπί On / Off Δπηιέμηε ηελ επηζπκηηή ζρεηηθή πγξαζία κε βήκαηα ηνπ 5% ζρεηηθήο πγξαζίαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα πάλσ θαη θάησ βέιε (πξνηείλνπκε 55% ζρεηηθή πγξαζία γηα ην ζπίηη) ην 20L κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα. ην 20L κπνξείηε επίζεο λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ θαηεύζπλζε ή λα απελεξγνπνηήζεηε παηώληαο ην θνπκπί Louvre. ην 12L κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ρεηξνθήληηα ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αέξα ζηε ζσζηή γσλία. 4

5 Άιιες ιεηηοσργίες ηοσ πίλαθα ειέγτοσ Όηαλ ε δεμακελή είλαη πιήξεο ν αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί, θαη ην θσηάθη ζα αλαβνζβήλεη. Ο ρξνλνδηαθόπηεο πνπ ζαο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγίζεηε ηνλ αθπγξαληήξα γηα έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκό σξώλ πξηλ λα απελεξγνπνηείζεη. Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε ιεηηνπξγία όηαλ γηα ην ζηέγλσκα ξνύρσλ αλ ζέιεηε λα απελεξγνπνηήζεηε ην κεράλεκα κεηά απν δύν ώξεο από ηελ μήξαλζε κε πςειή ηαρύηεηα. Κάησ από 16 C ην θσο απόςπμεο ζα έξζεη ζε internittently γηα λα δείμεη όηη ν αθπγξαληήξαο είλαη ζε ιεηηνπξγία απόςπμεο. ην 20L ην θσο απόςπμεο κνηξάδεηαη κεηαμύ απόςπμεο θαη μήξαλζεο θαη αλαβνζβήλεη γηα λα ππνδειώζεη ηε ιεηηνπξγία απόςπμεο. Η κία ζηαγόλα δείθηε έξρεηαη όηαλ ν αθπγξαληήξαο είλαη deghumidifying Παηήζηε ηα βέιε πάλσ θαη θάησ ηαπηόρξνλα γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην θιείδσκα ηνπ Παηδηνύ. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην θιείδσκα γηα παηδηά. Meaco Ειέγτοσ Logic Όηαλ ν ζηόρνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο έρεη επηηεπρζεί ν αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη ηελ μήξαλζε ηνπ αέξα, αιιά ν αλεκηζηήξαο ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα 2 ιεπηά γηα λα βεβαησζεί όηη ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη ζηαζεξή. Ο αθπγξαληήξαο ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη λα θνηκεζεί γηα 30 ιεπηά, κεηά ζα μππλήζεη γηα λα δνθηκάζεη ηνλ αέξα κόλν κε ηνλ αλεκηζηήξα ζε ιεηηνπξγία,αλ ηα επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη πςειόηεξα από ηα επηζπκεηά επίπεδα ηόηε ζα αξρίζεη λα ζπιιέγεη λεξό θαη πάιη, αιιά αλ ε ζρεηηθή πγξαζία παξακέλεη θάησ από ην ζηνρεύνπλ ηόηε ν αλεκηζηήξαο ζα πάεη γηα ύπλν θαη πάιη γηα άιια 30 ιεπηά. Όηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία απμάλεηαη θαη πάιη ν αθπγξαληήξαο ζα μεθηλήζεη απηόκαηα λα ζπιιέγνπλ ην λεξό θαη πάιη. ηέγλφκα ρούτφλ Γηα λα επηηαρπλζεί ε μήξαλζε ησλ ξνύρσλ ζαο πξνηείλνπκε λα επηιέμεηε ηε ρακειόηεξε δπλαηή ζρεηηθή πγξαζία ( 30 %.Τ.) ή ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ( CO) θαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ θαηεύζπλζε αέξα ζην ζεκείν πνπ είλαη ηα βξεκέλα ξνύρα δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια όηη ην λεξό από ηα ξνύρα δελ ζα ζηάδεη πάλσ ή κέζα ζηνλ αθπγξαληήξα. Σνπνζεηώληαο ηα ξνύρα από ην πιύζηκν ζε έλα κηθξό δσκάηην, κε ηε ζέξκαλζε θαη ηε ρξήζε επηπιένλ αλεκηζηήξα ζα επηηαρύλεηε ηελ όιε δηαδηθαζία. 5

6 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΑΥΤΓΡΑΝΣΗΡΑ Πώς ιεηηοσργεί έλας αθσγραληήρας ; Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηύπνη αθπγξαληήξα, ζπκπηεζηή (απηόο ν αθπγξαληήξαο ), μεξαληηθό, peltier θαη silica gel. Έλαο αθπγξαληήξαο ζπκπηεζηή κε βάζε αληιεί από ηνλ αέξα ηνπ δσκαηίνπ πάλσ από έλα θίιηξν θαη πεξλά πάλσ από θάπνηα θξύα πελία παξόκνηα κε ηα πελία ζε έλα ςπγείν. Γεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία είλαη θξύα, ην λεξό ζπκππθλώλεηαη θαη ζπγθεληξώλεηαη κέζα ζε έλαλ θάδν. Ο αέξαο ζηε ζπλέρεηα αλαζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη εμέξρεηαη από ηνλ αθπγξαληήξα. Γηαηί ηο λερό εκθαλίδεηαη ζηα παράζσρα κοσ / ληοσιάπηα / ηοίτοσς; Δίλαη έλα βαζηθόο λόκνο ηεο θπζηθήο όηη, αλ ε επηθάλεηα είλαη αξθεηά θξύν θαη αλ ππάξρεη αξθεηόο πδξαηκόο ζηνλ αέξα, ηόηε ζα ζπκππθλσζεί. Απηό ζπκβαίλεη, ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζύξσλ είηε είλαη δηπιά ηδάκηα ή όρη όηη εάλ ηα παξάζπξα είλαη αξθεηά θξύν θαη ππάξρεη αξθεηή πγξαζία ζηνλ αέξα, ηόηε ζα ζπκβεί ζπκπύθλσζε. Όηαλ ηο θάλεη ασηό ηο λερό προέρτεηαη από ; Όια παξάγνπλ πγξαζία, κε ην ζηέγλσκα ησλ ξνύρσλ ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ην βξάζηκν ησλ ιαραληθώλ,ην ληνπδ, βξνρή, ζέξκαλζε θπζηθνύ αεξίνπ calor θαη θάλνληαο έλα θιηηδάληα ηζάη όια παξάγνπλ ηελ πγξαζία. Δίλαη απιώο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ δελ ζηακαηά πνηέ. Μπορώ απιά λα απαιιαγώ από ασηό κε ηο άλοηγκα ηφλ παραζύρφλ κοσ ; Απηό είλαη θαιό γηα κηα εκέξα ην θαινθαίξη, αιιά ην ρεηκώλα ην άλνηγκα ησλ παξαζύξσλ ζαο απιά ζα νδεγήζεη ζην λα ράζεηε ηε ζεξκόηεηα από ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε. Απηή είλαη κηα ζπαηάιε ησλ ρξεκάησλ θαη αλ βξέρεη ζα αθήζεηε πεξηζζόηεξε πγξαζία λα κπεη κέζα. Μπορεί έλας αθσγραληήρας λα θαιύυεη όιο ηο ζπίηη ; Έλαο αθπγξαληήξαο δεκηνπξγεί έλαλ όγθν μεξνύ αέξα ζε ηόζν κεγάιν ρώξν όζν κπνξεί ν αλεκηζηήξαο ηνπ λα επεξεάζεη ( ην 12L κπνξεί λα ειέγμεη κέρξη θαη έλα κεγάιν ζπίηη 100 η.κ. θαη ν 20L έλα ζπίηη 150 η.κ. ). Μεηά από απηό ζα πξέπεη λα βνεζεζεί από ην γεγνλόο όηη ε πγξαζία ηνπ αέξα ζα κεηαθηλείηε πξνο ηνλ μεξόηεξα αέξα. Δθ 'όζνλ αθήλεηε όιεο ηηο εζσηεξηθέο πόξηεο αλνηθηέο ν αθπγξαληήξαο δελ ζα αθήζεη ηε κνύρια λα εκθαλίδεηαη γύξσ από νιόθιεξν ην ζπίηη. Μπορώ λα ηο βάιφ ζηο τεηρόηερο δφκάηηο ; Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα ην βάιεηε ζηελ θύξηα πξνβιεκαηηθή πεξηνρή γηα λα αξρίζεη ηελ αθύγξαλζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ ηνπνζεηήζεηε ζε πην βνιηθό ζεκείν όηαλ αηζζάλεζηε όηη ην πξόβιεκα είλαη ππό έιεγρν.σνπνζεηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζην πνην θεληξηθό ζεκείν ηνπ ζπηηηνύ. 6

7 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΑΥΤΓΡΑΝΣΗΡΑ Είλαη αθρηβό ζηε τρήζε ; Έλαο ζπκπηεζηήο αθπγξαληήξαο θνζηίδεη πεξίπνπ 5ιεπηά ηνπ επξώ ηελ ώξα ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ην ηηκνιόγην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζαο. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην γεγνλόο όηη ν αθπγξαληήξαο δελ ζα δνπιεύεη όιε ηελ ώξα, όπσο ζα ειέγρεηαη κέζσ humidistat ηνπ. Γεύηεξνλ, είλαη πνιύ αθξηβά γηα λα ζεξκάλεηε έλα πγξό ζπίηη θαη ζα δείηε κηα κείσζε ζηελ θεληξηθή ζέξκαλζε όηαλ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αθπγξαληήξα ζαο. Απηνί νη αθπγξαληήξεο Platinum ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ιηγόηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζρέζε κε άιινπο αθπγξαληήξεο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα θαη, σο εθ ηνύηνπ θνζηίδεη ιηγόηεξν ε ιεηηνπξγία ηνπο. Ποηα είλαη ε humidistat ; Αθξηβώο όπσο έρεηε έλα ζεξκνζηάηε πνπ έρεηε νξίζεη γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε ηώξα ζα έρεηε έλα humidistat ζην αθπγξαληήξα ζαο. Απηό ζα επηηξέςεη ηνλ αθπγξαληήξα λα ιεηηνπξγεί όηαλ ρξεηάδεηαη, ρσξίο λα αλεζπρείηε γη 'απηό. Θα πρέπεη λα ελεργοποηήζεηε ηο αθσγραληήρα ηοσ γηα ιίγες ώρες ηελ εκέρα ; Όρη, αθήζηε ην ζε ιεηηνπξγία γηα 24ώξεο/7εκέξεο γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα Θα βοεζήζεη κε ηης αιιεργίες ; Έλαο αθπγξαληήξαο ζα κεηώζεη ηε ζρεηηθή πγξαζία ζην ζπίηη, ε νπνία ζα εκπνδίζεη ηα αθάξεα ηεο ζθόλεο θαη άιια παξάζηηα από ηελ αλαπαξαγσγή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έλαο αθπγξαληήξαο κπνξεί λα βνεζήζεη κε ηηο αιιεξγίεο. Καη ηα δύν απηά κνληέια κπνξνύλ λα έρνπλ έλα θίιηξν HEPA ηνπνζεηείηε σο πξναηξεηηθόο εμνπιηζκόο. Έλα θίιηξν ΗΔΡΑ αθαηξεί πνιύ κηθξά ζσκαηίδηα από ηνλ αέξα πνπ ζα κπνξνύζαλ αιιηώο λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε 7

8 ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ Σνπνζεηήζηε ην αθπγξαληήξα ζε όξζηα ζέζε πάλσ ζε κηα ζηαζεξή, επίπεδε επηθάλεηα. Βεβαησζείηε όηη ε κνλάδα είλαη ζε αζθαιή απόζηαζε από έλαλ ηνίρν ή έπηπια. Παξαθαινύκε λα θξαηήζεη ηα ξνύρα ζε κηα αζθαιή απόζηαζε ησλ 50 εθαηνζηώλ καθξηά από ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν γηα λα εκπνδίδεη ην λεξό λα ζηάμεη κέζα ζηε κνλάδα αέξα Βεβαησζείηε όηη ε δεμακελή έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά, αλ ε δεμακελή είλαη πιήξεο ή δελ είλαη ζε ζσζηή ζέζε, ην "Empty Tank" Παηήζηε ην θνπκπί ιεηηνπξγίαο. αλάβεη θαη ν αθπγξαληήξαο ζα ζβήζεη Δπηιέμηε ηελ ηηκή ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο απηή ζα είλαη ε ζρεηηθή πγξαζία 55 %. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηε ζειίδα έμη. Γηα λα ζβήζεηε, θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί On / Off θαη πάιη. Ποζόηεηα ηοσ λερού ποσ ζσιιέγεηαη Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε γηα πξώηε θνξά ηνλ αθπγξαληήξα ζαο, ζα εξγαζηεί ζθιεξόηεξα γηα λα κεηώζεη ηελ πγξαζία ηνπ ρώξνπ θάησ από ηα επηζπκεηά επίπεδα ( αο πνύκε 55 % ζρεηηθή πγξαζία ). Δίλαη θπζηθό λα παξάγεη πεξηζζόηεξν λεξό θαη ρξεηάδεηαη άδεηαζκα ην δνρείν πην ζπρλά. Γεδνκέλνπ όηη ην δσκάηην γίλεηαη ζηεγλόηεξν ν αθπγξαληήξαο ζα ζπιιέγεη ιηγόηεξν λεξό θαη ζα ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα γεκίζεη ην ξεδεξβνπάξ, απηό είλαη απόιπηα θπζηνινγηθό. Όηαλ ν ζηόρνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο έρεη επηηεπρζεί ν αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη ηε ζπιινγή λεξνύ, θαη πάιη απηό είλαη θπζηνινγηθό. Αλ δηαπηζηώζεηε όηη έρεηε αθόκα ζπκπύθλσζε ζηα παξάζπξά ζαο ή ζα πξέπεη λα ζηεγλώζεη ζηνλ αέξα αθόκε θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζηε κηα ρακειόηεξε ξύζκηζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ( 40 ή 45 % ζρεηηθή πγξαζία ). Απηό ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα είλαη απαξαίηεην εάλ έρεηε κνλά ηδάκηα ζηα παξάζπξα ή αλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πέθηεη πξνο ην κεδέλ. ΠΡΟΟΧΗ! Ποηέ κελ τρεζηκοποηείηε ηε ζσζθεσή κε θζαρκέλο θαιώδηο ηροθοδοζίας, ηο θης. Ποηέ κελ θαιύπηεηε ηο θαιώδηο ηροθοδοζίας ή ηο αθήλεηε λα έρζεη ζε επαθή κε αητκερά άθρα. Αλ δελ αθοιοσζήζεηε ηης οδεγίες, ελδέτεηαη λα αθσρφζεί ε εγγύεζε. 8

9 ΤΝΔΕΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ Meaco 12L Low Energy Αφυγραντήρας Meaco 20L Low Energy Αφυγραντήρας ηγνπξεπηείηε όηη ν ζσιήλαο είλαη ζηελ θαηεθόξα, δελ είλαη απνθιεηζκέλνο ή ηζαθηζκέλνο. 9

10 ΚΑΘΑΡΙΜΟ Απελεξγνπνηήζηε ην αθπγξαληήξα θαη αθαηξέζηε ην θηο από ηελ πξίδα πξηλ ηνλ θαζαξηζκό. Το εξωτεπικό Καζαξίζηε ην εμσηεξηθό κε έλα καιαθό, ζηεγλό παλί. Αλ ε ζπζθεπή είλαη εμαηξεηηθά βξώκηθε, ρξεζηκνπνηήζηε έλα ήπην θαζαξηζηηθό. θνππίζηε ην αθπγξαληήξα κε έλα ειαθξώο βξεγκέλν παλί. Πνηέ κελ ςεθάδεηε ηε ζπζθεπή κε λεξό. Το φίλτπο αέπα Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά, ην θίιηξν κπνξεί λα θξάμεη κε ζθόλε θαη ζσκαηίδηα. Ωο εθ ηνύηνπ, ην θίιηξν ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε δύν εβδνκάδεο. Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θίιηξν. 2. Καζαξίζηε ην θίιηξν κε ειεθηξηθή ζθνύπα ή κε ζαπνπλόλεξν ζεξκόηεξν από 40 C. Ξεπιύλεηε θαη ζηεγλώζηε εληειώο πξηλ ηνπνζεηήζεηε πίζσ ζην αθπγξαληήξα. Σν πξόηππν θίιηξν ζθόλεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από έλα θίιηξν ΗΔΡΑ γηα θαιύηεξν θαζαξηζκό ηνπ αέξα θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε πεξηζζόηεξσλ ζσκαηηδίσλ από ηνλ αέξα. Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ρσξίο ην θίιηξν αέξα. 10

11 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Δάλ δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κεράλεκα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, αθνινπζείζζε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θηο από ηελ πξίδα θαη αδεηάζηε ην δνρείν. Αθήζηε ην δνρείν θαη ηνλ αθπγξαληήξα λα ζηεγλώζεη ηειείσο, απηό κπνξεί λα πάξεη κηα-δπν κέξεο. 2. Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα. 3. Απνζεθεύζηε ηε ζπζθεπή ζε έλα ρώξν ρσξίο ζθόλε καθξηά από ην άκεζν ειηαθό θσο, θαηά πξνηίκεζε θαιύςηε ην κε έλα θύιιν πιαζηηθνύ. 11

12 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Διέγμηε ηα αθόινπζα πξνηνύ επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε: Πξόβιεκα Αηηία Λύζε Η ζπζθεπή δε ιεηηνπξγεί Σν θηο δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ πξίδα Σνπνζεηήζηε ην θηο ζηελ πξίδα Η ζπζθεπή δελ θάλεη αθύγξαλζε Ο αθπγξαληήξαο ιεηηνπξγεί, αιιά δελ κεηώλεη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηθαλνπνηεηηθά / ππάξρεη ιίγν λεξό ζην δνρείν λεξνύ Σα παξάζπξα ήηαλ θαζαξά θαη ηώξα ζηαγόλεο λεξνύ επαλήιζαλ Γελ κπνξώ λα αθαηξέζσ ηηο ζηαγόλεο πγξαζίαο από ηα παξάζπξα, αθόκα θαη ζηε ιεηηνπξγία Maximum Ο αθπγξαληήξαο θπζζάεη δεζηό αέξα Σν δνρείν λεξνύ είλαη γεκάην Σν δνρείν λεξνύ δελ έρεη επαλαηνπνζεηεζεί ζσζηά Σν θίιηξν αέξα είλαη θξαγκέλν από βξσκηέο Η ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην όπνπ ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή είλαη πνιύ ρακειή Σν ζπίηη είλαη πνιύ κεγάιν. Απηόο ν αθπγξαληήξαο κπνξεί λα αθπγξάλεη κέρξη έλα ζπίηη πέληε δσκαηίσλ πεξίπνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο πεγέο πγξαζίαο. Κάλνληαο κπάλην, πιέλνληαο, ζηεγλώλνληαο ξνύρα θαη ην καγείξεκα, όια απηά παξάγνπλ πγξαζία ζηνλ αέξα. Τπάξρεη πάξα πνιύο εμαεξηζκόο Σν θίιηξν αέξα έρεη θξάμεη θαη ε κεησκέλε θπθινθνξία ηνπ αέξα επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. Η εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία έρεη πέζεη θαη ηα παξάζπξα είλαη πην θξύα Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηδακηνύ ησλ παξαζύξσλ είλαη πνιύ ρακειή γηα ηνλ αθπγξαληήξα. Δίλαη ζύλεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνύ θξπζηάιινπ ησλ παξαζύξσλ θαη όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέθηεη ζε επίπεδα παγεηνύ. Ο ζηεγλόο αέξαο πεξλάεη κέζα από ζεξκαηλόκελα πελία πξνηνύ απειεπζεξσζεί ζην δσκάηην θαη απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αθύγξαλζεο. Αθαηξέζηε ην λεξό από ην δνρείν Σνπνζεηήζηε ην δνρείν λεξνύ ζηε ζσζηή ζέζε. Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα Η ζπζθεπή δελ αθπγξαίλεη θάην από 1 C, θαη είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα ππάξρεη πγξαζία ζην ρώξν έζηη θη αιιηώο Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε αθπγξαληήξα κε κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα αθύγξαλζεο. Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε αθπγξαληήξα κε κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα αθύγξαλζεο. Πεξηνξίζηε ηνλ εμαεξηζκό (π.ρ. θιείζηε ηα παξάζπξα θαη ηηο πόξηεο) Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Maximum θαη ιεηηνπξγήζηε ηνλ γηα 24 ώξεο ηελ εκέξα Λεηηνπξγείζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Maximum ζπλερόκελα όιν ην 24σξν. Δίλαη θπζηνινγηθό, ν αθπγξαληήξαο δελ είλαη air cooller. 12

13 ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ Οη platinum έρνπλ δύν ρξόληα εγγύεζε από ηελ εκεξνκελία αγνξάο. Όια ηα πιηθά ή θαηαζθεπαζηηθά ειαηηώκαηα ζα επηζθεπαζηνύλ ρσξίο ρξέσζε. Δθαξκόδεηαη ην αθόινπζν : 1.Σπρόλ επηζθεπέο ή αληηθαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. 2. Η εγγύεζε ζα ιήμεη εάλ έρνπλ γίλεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο, δελ έρνπλ γλήζηα εμαξηήκαηα έρνπλ ζπλαξκνινγεζεί ή αλ ν αθπγξαληήξαο έρεη επηζθεπαζηεί από ηξίηνπο. 3. Δμαξηήκαηα πνπ ππόθεηληαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά, όπσο ην θίιηξν αέξα, δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε. 4. Η εγγύεζε ηζρύεη κόλν κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ πξσηνηύπνπ, αλαιινίσηε, θαη ζθξαγίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία απόδεημεο αγνξάο. 5. Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ελέξγεηεο πνπ απνθιίλνπλ από απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε ή από ακέιεηα. 6. Όιεο νη αμηώζεηο γηα απνδεκίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνζεηηθή δεκία, δελ πθίζηαηαη. Γηα λα απνθύγεηε ηα πεξηηηά έμνδα, ζαο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε γηα πξώηε θνξά. Δάλ απηό δελ παξέρεη κηα ιύζε, θαιέζηε ζην ηειέθσλν ή Meaco θαη εκείο ζα ραξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε. Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο, ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεο, εθηόο θαη εάλ έρνπλ ηύρεη επίβιεςεο ή εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα επηηεξνύληαη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 13

14 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Η εν λόγω ςιμανςθ υποδεικνφει ότι αυτό το προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται μαηί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ. Προκειμζνου να αποφευχκοφν ενδεχόμενεσ βλαβερζσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον ι τθν ανκρϊπινθ υγεία από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων, ανακφκλωςθ υπεφκυνα, ϊςτε να βοθκιςετε ςτθν βιϊςιμθ επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν πόρων. Για να επιςτρζψετε χρθςιμοποιείται ςυςκευι ςασ, χρθςιμοποιιςτε τα ςυςτιματα επιςτροφισ και ςυλλογισ ι επικοινωνιςτε με το κατάςτθμα από όπου αγοράςατε το προϊόν. Μποροφν να πάρουν το προϊόν αυτό για τθν περιβαλλοντικι αςφαλι ανακφκλωςθ. 14

15 ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΩΝ Αυτός ο αφυγραντήρας έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από Παρακαλοφμε καταγράψτε τθν θμερομθνία αγοράσ και όπου αγοράςατε το αφυγραντιρα από εδϊ. Ηκεξνκελία αγνξάο.... Day4energy Κυριακίδης Δημήτριος Βενιζελού Δράμα Telephone: Website: Η Meaco είλαη εηδηθνί ζηνπο αθπγξαληήξεο θαη ζα θαισζνξίζνπλ ηα ζρόιηα θαη ηηο εξσηήζεηο ζαο ζρεηηθά κε απηόλ ηνλ αθπγξαληήξα. Αλ παξνπζηαζηεί έλα ζθάικα θαηά ηα πξώηα δπν έηε, ζα παξαθαινύζακε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο θαη αλ δελ κπνξεί λα δηνξζώζεη ην πξόβιεκα από ην ηειέθσλν ζα είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα πάξνπκε ηνλ αθπγξαληήξα από εζάο γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Παξαθαινύκε θπιάμηε ην θνπηί κεηαθνξάο γη απηή ηελ πεξίπησζε. Meaco 12/13 version

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα...1,2. Οδειγίες Ασφαλείας...3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά...4. Ανταλλακτικά...5. Οδηγίες Χρήσης...6,7. Αποχέτευση Νερού...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα...1,2. Οδειγίες Ασφαλείας...3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά...4. Ανταλλακτικά...5. Οδηγίες Χρήσης...6,7. Αποχέτευση Νερού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα......1,2 Οδειγίες Ασφαλείας...3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...4 Ανταλλακτικά......5 Οδηγίες Χρήσης......6,7 Αποχέτευση Νερού...8 Συντήρηση......9 Αντιμετώπιση προβλημάτων...10 Όροι Εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Puredry Design Series PD 10L Low Energy

Puredry Design Series PD 10L Low Energy Puredry Design Series PD 10L Low Energy ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Puredry Design Series PD 12L Low Energy

Puredry Design Series PD 12L Low Energy Puredry Design Series PD 12L Low Energy ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Puredry Design Series PD 20L Low Energy

Puredry Design Series PD 20L Low Energy Puredry Design Series PD 20L Low Energy ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ σπήζηρ ηος επιδαπέδιος ανεμιζηήπα. ( Tower Fan )

Οδηγίερ σπήζηρ ηος επιδαπέδιος ανεμιζηήπα. ( Tower Fan ) Οδηγίερ σπήζηρ ηος επιδαπέδιος ανεμιζηήπα ( Tower Fan ) Παπακαλάω διαβάζηε με πποζοσή και θςλάξηε ηιρ οδηγίερ σπήζηρ. Μνληέιν: R-815 Σάζε: 220-240V~ πρλόηεηα: 50 Hz Ιζρύο: 40 W Ονομαζία ηων ημημάηων ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER Model: R-918

COFFEE MAKER Model: R-918 COFFEE MAKER Model: R-918 220-240V 50/60Hz 730-870W INSTRUCTION MANUAL ΚΑΦΔΣΙΔΡΑ ΟΓΗΓΙΔ ΧΡΗΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 1. Θήθε θίιηξνπ 2. Άλω θάιπκκα 3. Καπάθη δεμακελήο 4. Γεμακελή 5. Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο 6. Κύξην ζώκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα