ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και"

Transcript

1 ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά.

2 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, πξέπεη λα ηεξείηε ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο αζθαιείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαθάησ: 1. Γηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο. 2. Πξηλ ηε ρξήζε, βεβαησζείηε όηη ε ηάζε ηεο ειεθηξηθήο ζαο εγθαηάζηαζεο αληηζηνηρεί κε απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηακπέια ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπζθεπήο. 3. Η ζπζθεπή εμνπιίδεηαη κε γεησκέλν θηο. Βεβαησζείηε όηη ε πξίδα πνπ ζα ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή είλαη γεησκέλε. 4. Γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηάο, ειεθηξνπιεμίαο ή άιινπ ηξαπκαηηζκνύ κε βπζίδεηε ην θαιώδην ή ην θηο ζε λεξό ή άιιν πγξό. 5. Βγάδεηε πάληα ην θηο από ηελ πξίδα πξηλ ην θαζαξηζκό θαη όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή. Αθήλεηε ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη πξηλ ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο θαζώο θαη πξηλ ην θαζαξηζκό. 6. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κε θζαξκέλν θαιώδην ή θηο, κεηά από πηώζε ή όηαλ δηαπηζηώλεηε θάπνηα δπζιεηηνπξγία ή βιάβε. ε πεξίπησζε βιάβεο απεπζπλζείηε ακέζσο ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο ηεο εηαηξείαο γηα έιεγρν θαη επηδηόξζσζε. 7. Η ρξήζε εμαξηεκάησλ πνπ δελ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία ή ηξαπκαηηζκό ζην ρξήζηε. 8. Σνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή επάλσ ζε επίπεδε επηθάλεηα θαη κελ αθήλεηε ην θαιώδην λα θξέκεηαη από ηελ άθξε ηξαπεδηνύ ή πάγθνπ. 9. Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην δελ αγγίδεη ηηο δεζηέο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο. 10. Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή επάλσ ζε δεζηή επηθάλεηα ή θνληά ζε θσηηά. 11. Γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή βγάδεηε πάληα ην θηο από ηελ πξίδα. Κξαηάηε κε ην έλα ζαο ρέξη ηελ πξίδα θαη κελ ηξαβάηε απόηνκα ην θαιώδην. 12. Υξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπή κόλν γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζε ρώξν πνπ δελ ππάξρεη πγξαζία. 13. Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή αλεπηηήξεηε όηαλ ιεηηνπξγεί θνληά ζε παηδηά. 14. Πξνζέμηε λα κελ θαείηε από ηνλ αηκό. 15. Μελ αγγίδεηε ηηο δεζηέο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο όπσο ην ζσιελάθη αηκνύ ή ην θίιηξν(πνπ κόιηο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί). Υξεζηκνπνηείηε πάληα ηηο ιαβέο θαη ηα κπνπηόλ. 16. Με ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή ρσξίο λεξό ζην δνρείν. 17. Πξνζνρή: ην θαπάθη ηεο δεμακελήο ζα πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηό θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 18. Μελ αθαηξείηε ηελ ζήθε θίιηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ξνήο θαθέ, λεξνύ ή αηκνύ. Βεβαησζείηε όηη απειεπζεξώζεθε ε πίεζε ζηε δεμακελή πξηλ αθαηξέζεηε ηε ζήθε θίιηξνπ. 19. πλδέζηε ην θηο ζηελ πξίδα πξηλ ηε ρξήζε θαη ζέζηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε OFF πξηλ βγάιεηε ην θηο από ηελ πξίδα. 20. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη παηδηώλ) κε κεησκέλεο αηζζεηεξηαθέο ηθαλόηεηεο, ή ρακειή λνεηηθή ηθαλόηεηα ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεο. Η ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από ηα παξαπάλσ άηνκα επηηξέπεηαη κόλν ππό ηελ επίβιεςε θαη νδεγία θάπνηνπ αηόκνπ ππεύζπλνπ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 21. Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή αλεπηηήξεηε όηαλ βξίζθεηαη θνληά ζε παηδηά. Βεβαησζείηε όηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή.

3 22. Η ζπζθεπή απηή πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη γηα παξεκθεξή ρξήζε όπσο: θνπδίλεο καγαδηώλ, γξαθείσλ θαη άιισλ εξγαζηαθώλ ρώξσλ; εμνρηθά ζπίηηα; από πειάηεο μελνδνρείσλ, κνηέι, θιπ.; ελνηθηαδόκελα δσκάηηα 23. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 24. Φπιάμηε απηέο ηηο νδεγίεο. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΘΔΤΖ A. Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο ON/OFF B. Γηαθόπηεο παξαγσγήο αηκνύ C. Γηαθόπηεο παξαγσγήο θαθέ D. Μπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ E. Κάιπκκα δνρείνπ λεξνύ F. Γνρείν λεξνύ G. Άλσ θάιπκκα H. Αθξνθύζην αηκνύ I. Δμάξηεκα γηα αθξόγαια J. ώκα ζπζθεπήο K. Απνζπώκελε ζράξα δίζθνπ πεξηζπιινγήο πγξώλ L. Μεηαιιηθό θίιηξν M. Μεηαιιηθή ζήθε θίιηξνπ N. Κάησ θάιπκκα O. Δμάξηεκα ππνδνρήο θαθέ P. Μεδνύξα Q. Έλδεημε ιεηηνπξγίαο R. Έλδεημε εηνηκόηεηαο

4 ΠΡΗΛ ΣΖ ΠΡΩΣΖ ΥΡΖΖ Γηα λα βεβαησζείηε πσο ε πξώηε θνύπα θαθέ έρεη ηελ επηζπκεηή γεύζε, ζα πξέπεη λα μεπιύλεηε θαιά ηελ θαθεηηέξα κε λεξό ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 1. Γεκίζηε ην δνρείν κε λεξό πξνζέρνληαο λα κελ μεπεξάζεηε ηελ έλδεημε MAX πνπ αλαγξάθεηαη επάλσ ζην δνρείν. ηε ζπλέρεηα θιείζηε ην θάιπκκα δνρείνπ λεξνύ. εκείσζε: ε ζπζθεπή εμνπιίδεηαη κε αθαηξνύκελν δνρείν λεξνύ γηα εύθνιν θαζαξηζκό. Γεκίδεηε πξώηα ην δνρείν λεξνύ θαη κεηά ην ηνπνζεηείηε ζηε ζπζθεπή. 2. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην θίιηξν ζηε ζήθε ηνπ εμαξηήκαηνο ππνδνρήο θαθέ (κε βάιεηε αθόκα θαθέ ζην θίιηξν). 3. Σνπνζεηήζηε έλα θιηηδάλη εζπξέζν ζηνλ αθαηξνύκελν δίζθν πεξηζπιινγήο πγξώλ. Βεβαησζείηε όηη ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ βξίζθεηαη ζηε ρακειόηεξε ζέζε. Note: ε ζπζθεπή δελ εμνπιίδεηαη κε θιηηδάλη. Υξεζηκνπνηήζηε ην δηθό ζαο θιηηδάλη ή θνύπα. 4. Βάιηε ην θηο ζηελ πξίδα θαη πηέζηε ην δηαθόπηε ιεηηνπξγία A. Η θσηεηλή έλδεημε ιεηηνπξγίαο Q ζα αλάςεη. 5. Παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C γηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ε αληιία λεξνύ. Όηαλ αξρίζεη ε εθξνή λεξνύ παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα αλάςεη ε έλδεημε εηνηκόηεηαο R όπνπ δειώλεη όηη ε πξνζέξκαλζε έρεη νινθιεξσζεί. Παηήζηε πάιη ην δηαθόπηε C γηα λα αξρίζεη ε εθξνή λεξνύ. 6. Όηαλ ζηακαηήζεη ε εθξνή λεξνύ, κπνξείηε λα πιύλεηε ην δνρείν γηα λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε. εκείσζε: Μπνξεί λα αθνπζηεί ζόξπβνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εθξνήο λεξνύ, απηό όκσο είλαη θπζηνινγηθό θαη ζπκβαίλεη δηόηη ν αέξαο ηεο ζπζθεπήο απειεπζεξώλεηαη. Μεηά από 20 δεπηεξόιεπηα, ν ζόξπβνο ζηακαηά. ΠΡΟΘΔΡΚΑΛΖ Γηα λα θηηάμεηε έλα γεπζηηθό εζπξέζν ζπληζηάηαη λα πξνζεξκαίλεηε ηε ζπζθεπή, ην εμάξηεκα ππνδνρήο θαθέ, ην θίιηξν θαη ην θιηηδάλη πξηλ ηε παξαζθεπή.

5 1. Αθαηξέζηε ην απνζπώκελν δνρείν θαη γεκίζηε ην κε ηελ επηζπκεηή πνζόηεηα λεξνύ. Η ζηάζκε λεξνύ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ έλδεημε MAX. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ζσζηά ην δνρείν ζηε ζπζθεπή. 2. Δπηιέμηε ην θίιηξν δηπιήο δόζεο θαθέ. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην θίιηξν ζηε ζήθε ηνπ εμαξηήκαηνο ππνδνρήο θαθέ θαη εηζάγεηε ην εμάξηεκα ζηε ζπζθεπή επζπγξακκίδνληάο ην κε ηελ εηδηθή ππνδνρή ηεο ζπζθεπήο (ζέζε insert ). ηε ζπλέρεηα ζηξέθεηε αξηζηεξόζηξνθα κέρξη λα αζθαιίζεη (ζέζε lock ). (Δηθ. 1). 3. Σνπνζεηήζηε έλα θιηηδάλη εζπξέζν ζηνλ αθαηξνύκελν δίζθν πεξηζπιινγήο πγξώλ. 4. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα. Βεβαησζείηε όηη ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ βξίζθεηαη ζηε ρακειόηεξε ζέζε. 5. Παηήζηε ην δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο A. Η θσηεηλή έλδεημε Q ζα αλάςεη. Ο δηαθόπηεο παξαγσγήο αηκνύ B δελ ζα πξέπεη λα είλαη παηεκέλνο. Παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C θαη όηαλ αξρίζεη ε εθξνή λεξνύ πηέζηε πάιη ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C γηα λα ζηακαηήζεη. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ από ηε δεμακελή ζην ζώκα ηεο ζπζθεπήο. 6. Όηαλ ε έλδεημε εηνηκόηεηαο αλάςεη, παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C γηα λα αξρίζεη λα ηξέρεη θαπηό λεξό. Όηαλ ε έλδεημε εηνηκόηεηαο ζβήζεη παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C. Η πξνζέξκαλζε έρεη νινθιεξσζεί. ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΔΠΡΔΟ 1. Αθαηξέζηε ηε ζήθε θίιηξνπ M ζηξέθνληαο δεμηόζηξνθα θαη ηνπνζεηήζηε ζε απηή ην κεηαιιηθό θίιηξν L. Πξνζζέζηε ηνλ αιεζκέλν θαθέ ζην θίιηξν, ρξεζηκνπνηώληαο ην δνζνκεηξεηή-κεδνύξα θαη πηέζηε θαιά κε ην εηδηθό εξγαιείν. Μηα κεδνύξα κπνξεί λα θάλεη πεξίπνπ έλα θιηηδάλη θνξπθαίαο πνηόηεηαο θαθέ. 2. Δηζάγεηε ηε ζήθε ηνπ θίιηξνπ ζην ζώκα ηεο ζπζθεπήο επζπγξακκίδνληαο κε ηε ζέζε Insert θαη ζηεξεώζηε ζηξέθνληαο αξηζηεξόζηξνθα κέρξη λα αζθαιίζεη (ζέζε Lock).(εηθ. 1). 3. Σνπνζεηήζηε ην θιηηδάλη ζηελ απνζπώκελε ζράξα K 4. Όηαλ ε έλδεημε εηνηκόηεηαο αλάςεη, παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C θαη πεξηκέλεηε γηα ιίγν κέρξη λα αξρίζεη ε εθξνή ηνπ θαθέ. Εικ.1 εκείσζε: Καηά ηε δηάξθεηα παξαζθεπήο θαθέ ή παξαγσγήο αηκνύ, ε έλδεημε εηνηκόηεηαο αλάβεη θαη ζβήλεη ππνδεηθλύνληαο όηη ε ζπζθεπή δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή. 5. Όηαλ ε επηζπκεηή πνζόηεηα θαθέ εμέιζεη ή όηαλ ε έληαζε ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θαθέ αξρίζεη λα κεηώλεηαη, παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C γηα λα ζηακαηήζεη ε εθξνή θαθέ. Η θσηεηλέο ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη εηνηκόηεηαο ζα ζβήζνπλ. ΠΡΟΟΥΖ: Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή αλεπηηήξεηε θαηά ηε δηάξθεηα παξαζθεπήο θαθέ θαζώο πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία! 6. Μεηά ηελ παξαζθεπή, αθαηξέζηε ην εμάξηεκα ππνδνρήο θαθέ ζηξέθνληάο ην δεμηόζηξνθα, θαη απνκαθξύλεηε ηα ππνιείκκαηα θαθέ πνπ έρνπλ κείλεη κέζα ζην θίιηξν ρξεζηκνπνηώληαο ην κνριό απειεπζέξσζεο θίιηξνπ. 7. Αθήζηε ηα λα θξπώζνπλ εληειώο θαη πιύλεηέ ηα κε ηξερνύκελν λεξό.

6 ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΘΑΠΟΤΣΗΛΟ Ο θαθέο θαπνπηζίλν έρεη ζαλ βάζε ηνλ εζπξέζν εκπινπηηζκέλν κε αθξόγαια. εκείσζε: θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο αηκνύ, ην εμάξηεκα ππνδνρήο θαθέ πξέπεη λα είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε ηνπ. Μέζνδνο: 1 Δηνηκάζηε ηνλ εζπξέζν θαη αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΠΡΔΟ, ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαηάιιεινπ κεγέζνπο θιηηδάλη θαη βεβαησζείηε όηη ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ είλαη ζηε ρακειόηεξε ζέζε. 2 ηξέςηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο αηκνύ ζηε κέγηζηε ζέζε θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία. 3 Γεκίζηε έλα ζθεύνο κε πεξίπνπ 100 γξ. γάια γηα θάζε θαπνπηζίλν πνπ ζέιεηε λα θηηάμεηε. Υξεζηκνπνηείηε πιήξεο θξύν γάια (όρη δεζηό!). εκείσζε: Η δηάκεηξνο ηνπ ζθεύνπο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 70±5mm. Λόγσ ηνπ όηη ν όγθνο ηνπ γάιαηνο κεηά ην ρηύπεκα δηπιαζηάδεηαη, ζα πξέπεη ην ζθεύνο λα έρεη ην θαηάιιειν ύςνο. 4 Βπζίδεηε ην αθξνθύζην αηκνύ κέζα ζην γάια θαηά 2 εθαηνζηά. 5 ηξέςηε αξγά αξηζηεξόζηξνθα, ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ D γηα λα αξρίζεη ε εθξνή αηκνύ από ην αθξνθύζην H. Γηα λα παξάμεηε αθξόγαια, θηλείηε ην ζθεύνο θπθιηθά πάλσ θάησ. εκείσζε: Να κε ζηξέθεηε πνηέ ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ γξήγνξα, θαζώο ν αηκόο πνπ ζα ζπζζσξεπηεί γξήγνξα θαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ελδέρεηαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν έθξεμεο. 6. Όηαλ ην αθξόγαια είλαη έηνηκν, ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξνρήο αηκνύ D ζηε ρακειόηεξε ζέζε. εκείσζε: Καζαξίζηε ην αθξνθύζην κε έλα ζθνπγγαξάθη ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή αηκνύ πξνζέρνληαο λα κελ ηξαπκαηηζηείηε! 7 Αδεηάζηε ην αθξόγαια κέζα ζηνλ εζπξέζν πνπ έρεηε εηνηκάζεη θαη ν θαπνπηζίλν είλαη έηνηκνο. Πξνζζέζηε δάραξε θαη θαθάν ζε ζθόλε αλ επηζπκείηε. 8 Παηήζηε ην δηαθόπηε ιεηηνπξγία A γηα λα ζβήζεη ε ζπζθεπή θαη βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα. εκείσζε: κεηά ηελ παξαγσγή αηκνύ ζπληζηάηαη λα αθήλεηε ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά πξηλ παξαζθεπάζεηε ηνλ επόκελν εζπξέζν. Κε απηό ηνλ ηξόπν ζα απνθύγεηε ηε κπξσδηά θακέλνπ θαθέ. Δάλ σζηόζν δε ζέιεηε λα πεξηκέλεηε, ηόηε ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ ζηε ρακειόηεξε ζέζε θαη βπζίζηε ην αθξνθύζην ηνπ αηκνύ ζην θιηηδάλη. ηε ζπλέρεηα ζηξέςηε αξηζηεξόζηξνθα ην κπνπηόλ αηκνύ θαη παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C γηα λα αξρίζεη ε εθξνή λεξνύ. Όηαλ ε έλδεημε εηνηκόηεηαο ζβήζεη, πηέζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ θαη ζηξέςηε ην κπνπηόλ αηκνύ ζηε ρακειόηεξε ζέζε γηα λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία. Πεξηκέλεηε ιίγν θαη κόιηο αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ε ζπζθεπή είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΣΚΟΤ ΓΗΑ ΕΔΣΑ ΡΟΦΖΚΑΣΑ Ζ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΦΡΟΓΑΙΑ Σν αθξνθύζην ηνπ αηκνύ γηα αθξόγαια, γηα ηελ παξαζθεπή δεζηώλ ξνθεκάησλ όπσο γηα ζνθνιάηα, λεξό θαη ηζάη. Μέζνδνο: 1. Αλνίμηε ην θάιπκκα δνρείνπ λεξνύ, αθαηξέζηε ην δνρείν λεξνύ θαη γεκίζηε κε ηελ επηζπκεηή πνζόηεηα λεξνύ. Η ζηάζκε ηνπ λεξνύ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ έλδεημε MAX πνπ αλαγξάθεηαη ζην δνρείν. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην δνρείν λεξνύ ζηε ζπζθεπή. 2. Κιείζηε ην θάιπκκα δνρείνπ λεξνύ θαη βάιηε ην θηο ζηελ πξίδα. 3. Παηήζηε ην δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο A γηα λα αλάςεη ε θσηεηλή έλδεημε Q. 4. Παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C θαη ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ ζηε ρακειόηεξε

7 ζέζε. Όηαλ αξρίζεη ε εθξνή λεξνύ, παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ C θαη ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ ζηελ πςειόηεξε ζέζε. Πεξηκέλεηε κέρξη λα αλάςεη ε έλδεημε εηνηκόηεηαο. Η πξνζέξκαλζε έρεη νινθιεξσζεί. 5. Βπζίζηε ην αθξνθύζην αηκνύ κέζα ζην πγξό πνπ πξόθεηηαη λα δεζηάλεηε. ηξέςηε αξγά ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ γηα λα αξρίζεη ε παξαγσγή ηνπ. 6. Όηαλ ην πγξό δεζηαζεί, ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ ζηε ρακειόηεξε ζέζε. 8. Πηέζηε ην δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο γηα λα απελεξγνπνηεζεί ε ζπζθεπή. ΘΑΘΑΡΗΚΟ ΘΑΗ ΤΛΣΖΡΖΖ: 1 Βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα θαη αθήζηε ηελ ζπζθεπή λα θξπώζεη εληειώο πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό. 2 Καζαξίδεηε ηαθηηθά ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο κε έλα βξεγκέλν παλί. Καζαξίδεηε ηαθηηθά ην δνρείν λεξνύ, ην δίζθν πεξηζπιινγήο πγξώλ θαη ηε ζράξα θαη ηα ζθνππίδεηε θαιά. εκείσζε : Με ρξεζηκνπνηείηε νηλόπλεπκα ή δηαιπηηθά πγξά. Με βπζίδεηε ην ζώκα ηεο ζπζθεπήο ζε λεξό ή άιια πγξά. 3 Αθαηξέζηε ην εμάξηεκα ππνδνρήο θαθέ ζηξέθνληάο ην αξηζηεξόζηξνθα θαη αθαηξέζηε ην πεξηερόκελν πνπ ππάξρεη ζην θίιηξν. Πιύλεηε ην θίιηξν κε απνξξππαληηθό θαη μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. 4 Πιύλεηε όια ηα εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο κε λεξό θαη ζθνππίζηε ηα θαιά. ΘΑΘΑΡΗΚΟ ΑΙΑΣΩΛ 1. Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα αθαηξείηε ηα ππνιείκκαηα αιάησλ θάζε 2-3 κήλεο. 2. Γεκίζηε ην δνρείν κε λεξό θαη πξνζζέζηε πξντόλ αθαιάησζεο θαηάιιειν γηα θαθεηηέξεο (κέρξη ηελ έλδεημε ΜΑΥ). Η αλαινγία λεξνύ θαη πξντόληνο αθαιάησζεο είλαη 4:1; πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο αθαιάησζεο. Υξεζηκνπνηήζηε πξντόλ αθαιάησζεο θαηάιιειν γηα νηθηαθή ρξήζε. 3. ύκθσλα κε ην πξόγξακκα πξνζέξκαλζεο ηνπνζεηήζηε ην θίιηξν ζην ζήθε ηνπ εμαξηήκαηνο ππνδνρήο θαθέ (ρσξίο θαθέ) θαη ην δνρείν λεξνύ ζηε ζέζε ηνπ. Αθήζηε ην λεξό λα ηξέμεη όπσο ζηε παξάγξαθν «ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΗ». 4. Πηέζηε ην δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο θαη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζα αλάςεη. Πηέζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ θαη ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ ζηε ρακειόηεξε ζέζε.. Όηαλ αξρίζεη ε εθξνή λεξνύ, παηήζηε πάιη ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ γηα λα ζβήζεη. Η θαθεηηέξα αξρίδεη λα δεζηαίλεηαη. 5. Όηαλ ε έλδεημε εηνηκόηεηαο αλάςεη, παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ θαη γεκίζηε πεξίπνπ 2 θιηηδάληα λεξό. Παηήζηε μαλά ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ θαη πεξηκέλεηε 5 δεπη. 6. Πηέζηε ην δηαθόπηε παξνρήο αηκνύ γηα λα αλάςεη θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα αλάςεη ε έλδεημε εηνηκόηεηαο. Αθήζηε λα εμέιζεη αηκόο από ην αθξνθύζην γηα 2 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ ζηε ρακειόηεξε ζέζε. Παηήζηε ην δηαθόπηε ιεηηνπξγία γηα λα ζβήζεη θαη αθήζηε ην πξντόλ αθαιάησζεο λα δξάζεη γηα 15 ιεπηά ην ιηγόηεξν. 7. Θέζηε μαλά ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία θαη επαλαιάβεηε ηα βήκαηα 4-6 ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο. 8. ηε ζπλέρεη ζηξέςηε ην κπνπηόλ παξνρήο αηκνύ ζηε ρακειόηεξε ζέζε θαη όηαλ ε έλδεημε εηνηκόηεηαο αλάςεη παηήζηε ην δηαθόπηε παξαγσγήο θαθέ γηα λα αξρίζεη ε εθξνή κέρξη λα αθαηξεζεί εληειώο ην πξντόλ αθαιάησζεο. 9. ηε ζπλέρεηα ξπζκίζηε ηε ζπζθεπή ώζηε λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί (ρσξίο θαθέ) έρνληαο γεκίζεη ηε δεμακελή κέρξη ηελ έλδεημε ΜΑΥ. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 4-6 γηα 3 θνξέο (δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηκέλεηε 15 ιεπηά ζην βήκα 6.

8 10. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 9 ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο γηα λα θαζαξίζεη ηειείσο ην ζσιελάθη. ΔΠΗΙΤΖ ΒΙΑΒΩΛ Δίδνο Βιάβεο Αηηία Δπίιπζε Σν λεξό ηξέρεη από ην θάησ κέξνο Τπάξρεη πνιύ λεξό ζην δίζθν ηεο θαθεηηέξαο. πεξηζπιινγήο πγξώλ. Σν λεξό ηξέρεη από ην θίιηξν. Καζαξίζηε ην δίζθν πεξηζπιινγήο πγξώλ. Η θαθεηηέξα δπζιεηηνπξγεί. Απεπζπλζείηε ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο ηεο εηαηξείαο γηα έιεγρν θαη επηδηόξζσζε. Τπάξρνπλ ππνιείκκαηα θαθέ ζην ρείινο ηνπ θίιηξνπ. Αθαηξέζηε ηα ππνιείκκαηα θαθέ. Η γεύζε ηνπ θαθέ είλαη αιινησκέλε (μηλή γεύζε). Η ζπζθεπή δε ιεηηνπξγεί. Γελ έρεη θαζαξηζηεί ζσζηά ε ζπζθεπή από ηα άιαηα. Ο θαθέο έρεη εθηεζεί ζε πγξαζία θαη δέζηε γηα αξθεηό θαηξό ε απνηέιεζκα λα αιινησζεί ε πνηόηεηά ηνπ. Γελ έρεηε ηνπνζεηήζεη ζσζηά ην θηο ζηελ πξίδα. Καζαξίζηε αξθεηέο θνξέο ηε ζπζθεπή όπσο αλαγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν πξηλ ηε ρξήζε. Υξεζηκνπνηείηε θξέζθν θαθέ. Απνζεθεύεηε ηηο θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο ζε δξνζεξό-ζηεγλό κέξνο. Μεηά ην άλνηγκα θιείζηε εξκεηηθά ηε ζπζθεπαζία θαη απνζεθεύζηε ηε ζην ςπγείν γηα λα δηαηεξήζεηε ηνλ θαθέ θξέζθν. Βάιηε ην θηο ζηελ πξίδα. Δάλ παξόια απηά ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί, απεπζπλζείηε ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο ηεο εηαηξείαο γηα έιεγρν θαη επηδηόξζσζε. Γελ παξάγεηαη αθξόγαια. Η ελδεηθηηθή ιπρλία δελ αλάβεη. Μόλν όηαλ αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία αηκνύ κπνξεί ν αηκόο λα παξάγεη αθξόγαια. Σν δνρείν είλαη πνιύ κεγάιν ήην ζρήκα ηνπ δελ είλαη θαηάιιειν. Υξεζηκνπνηήζαηε απνβνπηπξσκέλν γάια Υξεζηκνπνηείηε ςειό θαη ζηελό δνρείν. Υξεζηκνπνηείηε πιήξεο ή κε απνβνπηπξσκέλν γάια Μην αποζςναπμολογείηε μόνοι ζαρ ηη ζςζκεςή. Σε πεπίπηωζη δςζλειηοςπγίαρ απεςθςνθείηε ζηο πληζιέζηεπο εξοςζιοδοηημένο καηάζηημα ζέπβιρ ηηρ εηαιπείαρ. ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΩΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΛΣΟ ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΖΛ ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΟΓΖΓΗΑ 2002/96/ΔΘ ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγήο πνπ νξίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηάζεζε κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ απνθπγή πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ αθαηάιιειε δηάζεζε θαζώο θαη ηελ αλαθύθισζε πιηθώλ από ηα νπνία απνηειείηαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ θέξεη ην ζήκα ηνπ δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ.

9

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά Διεγκέλεο θαηά/: EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ARTEMISTM A by U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626 Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Αζθάιεηα & Πξνθπιάμεηο... 1 εκαληηθέο πιεξνθνξίεο... 2 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα