Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο"

Transcript

1 Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή Meaco

2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1 1 2

3 ΟΔΗΓΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά πξηλ ζέζεηε. ΠΡΟΟΥΗ - Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κφλν ζε νηθηαθφ πεξηβάιινλ. Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε δελ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία ή άιιν ηξαπκαηηζκφ ζην πξφζσπν ή πεξηνπζία. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηα βαζηθά κέηξα αζθαιείαο πξέπεη πάληνηε λα αθνινπζνχληαη : 1. Μελ ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή κε θζαξκέλν θαιψδην ή θηο, εάλ παξνπζηάζεη δπζιεηηνπξγίεο ή έρεη πέζεη ή έρεη ππνζηεί δεκηά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Δπηζηξέςηε ην ζην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ζέξβηο day4energy.gr γηα εμέηαζε θαη επηζθεπή. 2. Η κνλάδα απηή ζα πξέπεη πάληνηε λα δηαηεξνχληαη ζε φξζηα ζέζε γηα λα απνθχγεηε νπνηαδήπνηε βιάβε.σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε κηα επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα. 3. Διέγμηε ηελ ηάζε ζηε πξίδα ψζηε λα είλαη ζηα 220volt. 4. Λεηηνπξγήζηε ηε κνλάδα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κεηαμχ 5 C θαη 35 C. 5. Βεβαησζείηε φηη νη είζνδνη θαη έμνδνη δελ είλαη κπινθαξηζκέλεο ή θαιχπηνληαη. 6. Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή πνιχ θνληά ζε θνπξηίλεο ή άιια αληηθείκελα - min 30 εθαηνζηά. 7. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην " LAUNDRY MODE " γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο μήξαλζεο ησλ βξεγκέλσλ ξνχρσλ ζην δσκάηην, λα θξαηήζεηε ηα ξνχρα ζε κηα αζθαιή απφζηαζε απφ ηε κνλάδα γηα λα απνηξαπεί ε πηψζε λεξνχ πάλσ ζηε κνλάδα. 8. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηίπνηα πάλσ ζηε κνλάδα κε θάζε είδνπο πιηθφ θαηά ηε ρξήζε. 9. Απηφ ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή θαη ειαθξηά ρξήζε γξαθείνπ ΜΟΝΟ θαη φρη γηα εκπνξηθή, βηνκεραληθή ή εμσηεξηθή ρξήζε. 10. Γηα λα πξνζηαηεπηείηε απφ ειεθηξνπιεμία κελ βπζίδεηε κνλάδα ήην βχζκα ή ην θαιψδην ζε λεξφ 11. Πνηέ κελ απνζπλδέεηε ηε αθπγξαληήξα ρσξίο λα παηήζεηε πξψηα ην πιήθηξν " ON / OFF", θαζψο απηφ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηε κνλάδα. 12. Πάληα λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή φηαλ ην κεηαθηλείηε. Γηα λα απνζπλδέζεηε απφ ηελ παξνρή ξεχκαηνο, πηάζηε ην θηο θαη ηξαβήμηε ην απφ ηελ πξίδα. Πνηέ κελ ηξαβάηε ην θαιψδην. 13. Πάληα λα αδεηάδεηε ηε δεμακελή λεξνχ πξηλ ηελ απνζήθεπζε ηεο κνλάδαο. 14. Η ζηελή επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε φηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ή θνληά ζε παηδηά θαη θαηνηθίδηα δψα. 15. Μελ θαιχπηεηε ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο κε ραιηά. Σαθηνπνηήζηε ην θαιψδην καθξηά απφ πεξηνρέο φπνπ κπνξεί λα ζθνληάςεηε. 16. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ή απνζεθεχεηε ηε ζπζθεπή ζε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. 17. Γηα λα επηδηνξζψζεηε ηε ζπζθεπή, παξαδψζηε ηελ ζε έλα εηδηθεπκέλν κεραληθφ ζπληήξεζεο ζην day4energy.gr. Οη επηζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλαξκφδηνπο αλζξψπνπο κπνξεί λα 3

4 πξνθαιέζεη βιάβε ζηε κνλάδα ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ αηφκσλ θαη αθπξψvεη ηελ εγγχεζε. 18. Όπνπ είλαη δπλαηφλ, απνθχγεηε ηε ρξήζε πξνέθηαζεο, θαζψο κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί θαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ππξθαγηάο. Να ρξεζηκνπνηείηε κφλν πξνέθηαζε θαισδίνπ κεηά ηελ εμαζθάιηζε φηη είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 19. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ρσξίο ην θίιηξν αέξα. 4

5 ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΙΑΒΑΣΔ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΣΔ ΑΤΣΔ ΣΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΒΤΜΑ ΚΑΛΩΓΙΩΗ Οδεγίεο θαισδίσζεο : Δάλ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη ην βχζκα παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε ηα θαιψδηα ζην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο είλαη ρξσκαηηζκέλα ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν θψδηθα : BLUE - ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΚΑΦΔ - ΦΑΗ ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΣΡΙΝΟ - ΓΗΩΗ Γεδνκέλνπ φηη ηα ρξψκαηα ησλ θαισδίσλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαισδίνπ ξεχκαηνο απηήο ηεο ζπζθεπήο δελ κπνξεί λα αληηζηνηρεί κε ην ρξσκαηηζηέο ελδείμεηο ησλ αθξνδεθηψλ ζην βχζκα ζαο, ζπλερίζηε σο εμήο : 1. Σν κπιε θαιψδην είλαη ν νπδέηεξνο θαη πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ αθξνδέθηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Ν ή έγρξσκν ΜΠΛΔ. 2. Σν ζχξκα ΚΑΦΔ είλαη ε ηάζε θαη πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ αθξνδέθηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα L ή είλαη ΚΟΚΚΙΝΟ. 3. Σν ΠΡΑΙΝΟ / ΚΙΣΡΙΝΟ είλαη ε ΓΗΩΗ θαη πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην ηεξκαηηθφ πνπ είλαη επηζεκαίλνληαη κε ην γξάκκα Δ ή έγρξσκν ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟ / ΚΙΣΡΙΝΟ. 4. Πάληα λα εμαζθαιίζεη φηη ε ιαβή ηνπ θαισδίνπ έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ζηεξεσζεί ζσζηά. Δάλ έλαο 5Α ( BS 1363 ) ιησκέλν βχζκα ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κηα αζθάιεηα 5Α. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ζπκβνπιεπηείηε εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν. 5

6 Earth E (Green / Yellow) 5amp Fuse Neutral N (Blue) Live L (Brown) 6

7 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΝΦΟΤ - Δλεξγνπνηεί ηνλ αθπγξαληήξα on θαη off. Όηαλ ν αθπγξαληήξαο είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην θσο μήξαλζε θσηίδεηαη θαη ν αθπγξαληήξαο μεθηλά ζε High αλεκηζηήξα θαη ιεηηνπξγία ξνχρσλ. - Αλάβεη φηαλ ν αθπγξαληήξαο θάλεη αθχγξαλζε - Αλάβεη, φηαλ ην εζσηεξηθφ δνρείν είλαη γεκάην κε λεξφ θαη πξέπεη λα εθθελσζεί ή φηαλ ε δεμακελή είλαη εζθαικέλα ηνπνζεηεκέλε. Ο βνκβεηήο ζα ερήζεη 10 θνξέο γηα πεξίπνπ 5 δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ν αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί θαη ζα θσηίδεηαη κφλν ην θσο δεμακελή γεκάηε. - Αλάβεη φηαλ ν αθπγξαληήξαο θάλεη απφςπμε. Απηφ είλαη πην ζπρλφ φηαλ ν αθπγξαληήξαο ρξεζηκνπνηείηαη θάησ απφ 16 C, ν αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη ηελ μήξαλζε γηα πεξίπνπ 7 ιεπηά, ζηε ζπλέρεηα ζα αθπδαηψζεη γηα ηα επφκελα 25 ιεπηά πξηλ απφ ηελ απφςπμε θαη πάιη. ξπζκίζεηο. - Πηέζηε ην θνπκπί Mode γηα ελαιιαγή αλάκεζα ζηηο αθφινπζεο - Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε ιεηηνπξγία φηαλ ζέιεηε λα ζηεγλψζεηε ηα ξνχρα ηνπ πιπληεξίνπ. Γηα βέιηηζηε απφδνζε, ηνπνζεηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζε έλα κηθξφ δσκάηην, κε ηελ πφξηα θαη ηα παξάζπξα θιεηζηά. Ο αθπγξαληήξαο ζα ζηεγλψλεη ζπλερψο κέρξη λα επηηχρεη κηα ζρεηηθή πγξαζία πεξίπνπ 35% ζρεηηθή πγξαζία ε νπνία ζα βνεζήζεη λα ζηεγλψζεη ηα ξνχρα απνηειεζκαηηθά. Απηφ είλαη πην απνηειεζκαηηθφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα. Να θξνληίζεηε ν αθπγξαληήξαο λα κελ θαιχπηεηε απφ ηα ξνχρα θαη λα κελ πέθηνπλ πάλσ ηνπ ζηαγφλεο λεξνχ. - Δθηειεί αθχγξαλζε έσο φηνπ επηηεπρζεί κηα ζρεηηθή πγξαζία 70% θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακαηά ε κνλάδα. - ηνρεχεη ζην λα επηηχρεη κηα ζρεηηθή πγξαζία 55% ζρεηηθή πγξαζία ε νπνία ζα είλαη κηα ραξά γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθηαθέο εθαξκνγέο. Γηα λα απνθεχγεηαη 7

8 ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηα ηδάκηα ζηα παξάζπξα ή φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέθηεη θάησ απφ πεξίπνπ 5 C ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε Μέγηζηε αληί ηνπ Normal. - Γελ ζπληζηάηαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ, θαζψο ειέγρεη κφλν ηε ζρεηηθή πγξαζία έσο 40% θαη απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα απνθεχγεηαη ε ζπκπχθλσζε ή ε ζπζζψξεπζε ηεο κνχριαο. - Απηφ είλαη έλα off ρξνλφκεηξν πνπ ζαο επηηξέπεη λα δνπιέςεηε ηνλ αθπγξαληήξα γηα 1, 2, 4 ή 8 ψξεο πξηλ λα απελεξγνπνηεζεί κφλν ηνπ. - αο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα κεηαμχ πςειήο θαη ρακειήο ηαρχηεηαο. Η κνλάδα ζα κεηαβεί απηφκαηα ζε πςειή ηαρχηεηα αλεκηζηήξα θαηά ηελ απφςπμε θαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 32 C. ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε ζρεηηθή πγξαζία (Minimum / Normal θαη κέγηζηε), φηαλ ν ζηφρνο ζρεηηθή πγξαζία έρεη θηάζεη ζην επηζπκεηφ ζα ζηακαηήζεη ηελ μήξαλζε ηνπ αέξα, αιιά ν αλεκηζηήξαο ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα 5 ιεπηά. Όηαλ ζπκβεί απηφ, δελ ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη πεξηζζφηεξν λεξφ, απηφ είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ. Ο αλεκηζηήξαο ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη λα θνηκεζεί γηα 30 ιεπηά κεηά ηελ νπνία ζα μππλήζεη θαη λα δνθηκάζεη ηνλ αέξα έηζη ψζηε ν αθπγξαληήξαο λα μέξεη πφηε λα αξρίζεη λα ζπιιέγεη λεξφ θαη πάιη, αιιά αλ ε ζρεηηθή πγξαζία παξακέλεη θάησ απφ ην ζηφρν, ηφηε ν αλεκηζηήξαο ζα πάεη γηα χπλν θαη πάιη γηα άιια 30 ιεπηά. Όηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία απμάλεηαη θαη πάιη ν αθπγξαληήξαο ζα μεθηλήζεη απηφκαηα λα ζπιιέγεη ην λεξφ. 8

9 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΑΥΤΓΡΑΝΣΗΡΑ Πώο ιεηηνπξγεί έλαο αθπγξαληήξαο; Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη αθπγξαληήξα νηθηαθήο ρξήζεο κε ζπκπηεζηή (απηφο ν αθπγξαληήξαο), μεξαληηθφο, peltier θαη silica gel. Έλαο αθπγξαληήξαο ζπκπηεζηή κε βάζε αληιεί ηνλ αέξα απφ ην δσκάηην πάλσ απφ έλα θίιηξν θαη πεξλά πάλσ απφ θάπνηα θξχα ζπείξα παξφκνηα κε ηηο ζπείξεο ζε έλα ςπγείν. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία είλαη θξχα, ην λεξφ ζπκππθλψλεηαη θαη ζπγθεληξψλεηαη κέζα ζε έλαλ θάδν. Ο αέξαο ζηε ζπλέρεηα επαλαζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη δηνρεηεχεηαη πίζσ έμσ απφ ηνλ αθπγξαληήξα. Γηαηί ην λεξό εκθαλίδεηαη ζηα παξάζπξα κνπ / ληνπιάπηα / ηνίρνπο; Δίλαη έλαο βαζηθφο λφκνο ηεο θπζηθήο φηη, αλ ε επηθάλεηα είλαη αξθεηά θξχν θαη αλ ππάξρεη αξθεηφο πδξαηκφο ζηνλ αέξα, ηφηε ζα ζπκππθλσζεί. Απηφ ζπκβαίλεη, ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζχξσλ είηε είλαη δηπιά ηδάκηα ή φρη, φηη εάλ ηα παξάζπξα είλαη αξθεηά θξχν θαη ππάξρεη αξθεηή πγξαζία ζηνλ αέξα, ηφηε ζα ζπκβεί ζπκπχθλσζε. Από πνύ πξνέξρεηαη ην λεξό Όινη παξάγνπλ λεξφ κε ην ζηέγλσκα ησλ ξνχρσλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ην βξάζηκν ησλ ιαραληθψλ, ληνπο, βξνρή, ζέξκαλζε θπζηθνχ αεξίνπ calor θαη θάλνληαο έλα θιηηδάλε ηζάη φια παξάγνπλ πγξαζία. Δίλαη απιψο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ δελ ζηακαηά πνηέ. Μπνξώ απιά λα απαιιαγώ από απηό κε ην άλνηγκα ησλ παξαζύξσλ κνπ Απηφ ελδείθλπηαη ηηο ειηφινπζηεο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, αιιά ην ρεηκψλα ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ ζαο, απιά ζα νδεγήζεη ζε απψιεηα ζεξκφηεηαο ηνπ ζπηηηνχ.γειαδή ζπαηάιε ρξεκάησλ θαη αλ βξέρεη ζα αθήζνπκε πεξηζζφηεξε πγξαζία λα κπεη κέζα. Κάλεη ν αθπγξαληήξαο γηα νιόθιεξν ην ζπίηη Ο αθπγξαληήξαο δεκηνπξγεί έλαλ φγθν μεξνχ αέξα ζε ηφζν κεγάιν ρψξν φζν ν αλεκηζηήξαο ηνπ κπνξεί λα έρεη επεξεάζεη (απηφ ν αθπγξαληήξαο κπνξεί λα ειέγμεη έλα κηθξφ ζπίηη 5 ππλνδσκαηίσλ. Δπηπιένλ, βνεζάεη ην γεγνλφο φηη ν πγξφο αέξαο θηλείηαη πάληα ζηνπο μεξνχο ρψξνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηε φιεο ηηο ελδηάκεζεο πφξηεο αλνηρηέο ν αθπγξαληήξαο ζα κπνξέζεη λα θαηαπνιεκήζεη ζε νιφθιεξν ην ζπίηη ηηο ζηαγφλεο λεξνχ ζηηο επηθάλεηεο θαη ηε κνχρια. Τί ζπκβαίλεη κε ηηο καύξεο θειίδεο κνύριαο ζηα παξάζπξά κνπ θαη ηελ θακπίλα ηεο ληνπδηέξαο Η κνχρια αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν ζρεηηθήο πγξαζίαο 68%, νη ζηαγφλεο λεξνχ ζην 100%. Μπνξεί δειαδή λα έρεηε κνχρια αιιά αθφκα θαζαξά παξάζπξα. Ο 9

10 αθπγξαληήξαο ζα απνηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο κνχριαο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαζαξίζεηε ηε κνχρια, ζα εμαθαληζηεί πιήξσο Τνλ ηνπνζεηώ ζην δσκάηην κε ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο Μπνξείηε εάλ ζέιεηε λα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζην πην πξνβιεκαηηθφ δσκάηην γηα αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ κεηαθηλήζεηε θάπνπ πην βνιηθά φηαλ δείηε φηη ην πξφβιεκα είλαη ππφ έιεγρν. Δάλ ζαο απαζρνινχλ κφλν νη ζηαγφλεο λεξνχ ζηα παξάζπξα, ε ηνπνζέηεζε ηνπ αθπγξαληήξα ζε θεληξηθφ ζεκείν ζα ιχζεη ην πξφβιεκα γηα νιφθιεξν ην ζπίηη. Έρνπλ πςειή θαηαλάισζε Έλαο αθπγξαληήξαο έρεη κηθξφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Ο αθπγξαληήξαο δε ζα ιεηηνπξγεί φιε ηελ ψξα, θαζψο ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ πγξνζηάηε ηνπ. Γεχηεξνλ,είλαη αξθεηά αθξηβφ λα δεζηάλεηε έλα πγξφ ζπίηη θαη ζα δείηε κείσζε ζηα έμνδα ζέξκαλζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αθπγξαληήξα. Τί είλαη ν πγξνζηάηεο Όπσο αθξηβψο έρεηε ζεξκνζηάηε γηα λα ειέγμεηε ηε ζέξκαλζε, έηζη έρεηε έλαλ ζεξκνζηάηε ζηνλ αθπγξαληήξα ζαο. Απηφο ζα ειέγρεη πφηε ν αθπγξαληήξαο ζα ιεηηνπξγεί θαη πφηε ζα ζβήλεη, βάζεη ησλ ξπζκίζεψλ ζαο, ρσξίο εζείο λα αλεζπρείηε γη απηφ. 10

11 ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΑΥΤΓΡΑΝΣΗΡΑ Σνπνζεηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζε φξζηα ζέζε πάλσ ζε κηα ζηαζεξή, επίπεδε επηθάλεηα Παξαθαιψ βεβαησζείηε φηη ε κνλάδα είλαη ζε αζθαιή απφζηαζε απφ έλαλ ηνίρν ή έπηπια. Παξαθαινχκε λα θξαηήζεηε ηα ξνχρα ζε κηα αζθαιή απφζηαζε 30 cm καθξηά απφ ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν γηα λα εκπνδίδεη ην λεξφ λα ζηάμεη κέζα ζηε κνλάδα αέξα Βεβαησζείηε φηη ε δεμακελή έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά, αλ ε δεμακελή είλαη πιήξεο ή δελ είλαη ζε ζσζηή ζέζε, ην "Empty Tank" αλάβεη, ζα αθνπζηεί έλαο ζπλαγεξκφο θαη ν αθπγξαληήξαο ζα ζβήζεη. Πηέζηε ην θνπκπί ηξνθνδνζίαο. Επιλέξηε ηην λειηοςπγία mode πος θέλεηε, για ηιρ πεπιζζόηεπερ σπήζειρ είναι η λειηοςπγία normal Πιέζηε ηο μποςηόν On/Off για να ζβήζεηε ηον αθςγπανηήπα Πνπ ηνπνζεηείηε ν αθπγξαληήξαο Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηνπνζεηείζηε ηνλ αθπγξαληήξα θάπνπ θεληξηθά θεθαιφζθαιν ή δηάδξνκν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πφξηεο δελ είλαη θιεηζηέο, ε πγξαζία ζα κεηαθεξζεί κε θπζηθφ ηξφπν πξνο ηνλ αθπγξαληήξα. Γηα ην ζηέγλσκα ησλ ξνχρσλ είλαη θαιχηεξν ν αθπγξαληήξαο λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα κηθξφ δσκάηην κε κηα ζρεηηθή ζέξκαλζε. Κιείζηε ηελ πφξηα θαη ηα παξάζπξα θαη ρξεζηκνπνηείζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Laundry. Κξεκάζηε ηα ξνχρα κε ηξφπν ψζηε αθελφο λα κελ αθνπκπά ην έλα ην άιιν θαη αθεηέξνπ ν αέξαο λα κπνξεί λα θπθινθνξεί αλάκεζά ηνπο. Βεβαησζείηε φηη δελ ζηάδεη λεξφ πάλσ ζηνλ αθπγξαληήξα. 11

12 ΑΔΕΙΑΜΑ ΣΟΤ ΔΟΦΕΙΟΤ ΝΕΡΟΤ Όηαλ ην δνρείν λεξνχ είλαη γεκάην: Έλαο πξνεηδνπνηεηηθφο ήρ νο ζα αθνπζηεί Η έλδεημε Emprty tank ζα αλάςεη Ο αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη απηνκάησο Αδεηάζηε ην λεξφ απφ ην δνρείν θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηε ζσζηή ηνπ ζέζε. Ο αθπγξαληήξαο ζα μεθηλήζεη μαλά ηε ιεη ηνπξγία Δάλ ε έλδεημε Emprty tank παξακείλεη αλακκέλε θαη ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί ηφηε ην δνρείν λεξνχ δελ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν. Δίλαη εθηθηφ λα ζπλδέζεηε ην ζσιελάθη (πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία) ζηνλ αθπγξαληήξα γηα ζπλερή ξνή ηνπ λεξνχ ζηελ απνρέηεπζε. Απιά ζπλδέζηε ην ζσιελάθη ζηελ εηδηθή ππνδνρή θαη βεβαησζείηε φηη ε άθξε ηνπ ζσιήλα πνπ θαηαιήγεη ζηελ απνρέηεπζε είλαη ζε ρακειφηεξν χςνο απφ ηελ εηδηθή ππνδνρή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ξνή πξνο ηα θάησ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην λεξφ δελ ζα ξέεη θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί ππεξρείιηζε. Δάλ ζέιεηε λα κε ρξεζηκνπνηείηε πηα ηε ζπλερή ξνή, αθαηξέζηε ην ζσιελάθη απφ ηε ζπζθεπή. Βεβαησζείηε φηη ην δνρείν λεξνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά. 12

13 ΚΑΘΑΡΙΜΟ βήζηε ηνλ αθπγξαληήξα θαη αθαηξέζηε ην θηο απφ ηελ πξίδα πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ. Τν εμσηεξηθό Καζαξίζηε ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο κε έλα απαιφ, ζηεγλφ παλί. Δάλ ε ζπζθεπή είλαη εμαηξεηηθά βξφκηθε, ρξεζηκνπνηείζηε έλα ήπην θαζαξηζηηθφ. θνππίζηε ηε ζπζθεπή κε έλα ειαθξψο πγξφ παλί. Πνηέ κε ςεθάδεηε ηε ζπζθεπή κε λεξφ. Τν θίιηξν αέξα Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, ην θίιηξν κπνξεί λα θξάμεη κε ζθφλε θαη ζσκαηίδηα. Γη απηφ ην θίιηξν ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θάζε δχν εβδνκάδεο. Αθνινπζείζηε ηα εμήο βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θίιηξν. 2. Καζαξίζηε ην θίιηξν κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη φρη κε λεξφ. Ο θαζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ κε λεξφ ζα θαηαζηξέςεη ηηο αληη-βαθηεξηαθέο nano-silver ηδηφηεηεο ηνπ θίιηξνπ. Ο ζπρλφο θαζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ αέξα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή θαη καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ηνπ αθπγξαληήξα. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Δάλ ε ζπζθεπή δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνινπζείζηε ηα εμήο βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θηο απφ ηελ πξίδα θαη αδεηάζηε ην δνρείν λεξνχ. Αθήζηε ην δνρείν θαη ηνλ αθπγξαληήξα λα ζηεγλψζνπλ πιήξσο, απηφ κπνξεί λα πάξεη κηα - δπν κέξεο. 2. Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα. 3. Απνζεθεχζηε ηε ζπζθεπή ζε ρψξν ρσξίο ζθφλε, καθξηά απφ ηνλ ήιην, θαη θαηά πξνηίκεζε ζθεπαζκέλε κε λάηινλ. 13

14 TROUBLESHOOTING Check the following before contacting technical support: Problem Cause Solution Η ζςζκεςή δεν λειηοςπγεί Η ζπζθεπή δελ θάλεη αθχγξαλζε Ο αθπγξαληήξαο ιεηηνπξγεί, αιιά δελ κεηψλεη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηθαλνπνηεηηθά / ππάξρεη ιίγν λεξφ ζην δνρείν λεξνχ Σα παξάζπξα ήηαλ θαζαξά θαη ηψξα ζηαγφλεο λεξνχ επαλήιζαλ Γελ κπνξψ λα αθαηξέζσ ηηο ζηαγφλεο πγξαζίαο απφ ηα παξάζπξα, αθφκα θαη ζηε ιεηηνπξγία Maximum Ο αθπγξαληήξαο θπζζάεη δεζηφ αέξα Ο αθπγξαληήξαο θάλεη ζφξπβν Σν θηο δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ πξίδα Σν δνρείν λεξνχ είλαη γεκάην. Σν δνρείν λεξνχ δελ έρεη επαλαηνπνζεηεζεί ζσζηά Σν θίιηξν αέξα είλαη θξαγκέλν απφ βξσκηέο Η ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην φπνπ ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή είλαη πνιχ ρακειή Σν ζπίηη είλαη πνιχ κεγάιν. Απηφο ν αθπγξαληήξαο κπνξεί λα αθπγξάλεη κέρξη έλα κηθξφ ζπίηη πέληε δσκαηίσλ πεξίπνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο πεγέο πγξαζίαο. Κάλνληαο κπάλην, πιέλνληαο, ζηεγλψλνληαο ξνχρα θαη ην καγείξεκα, φια απηά παξάγνπλ πγξαζία ζηνλ αέξα. Τπάξρεη πάξα πνιχο εμαεξηζκφο Σν θίιηξν άεξα έρεη θξάμεη θαη ε κεησκέλεη θπθινθνξία ηνπ αέξα επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Η εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία έρεη πέζεη θαη ηα παξάζπξα είλαη πην θξχα Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηδακηνχ ησλ παξαζχξσλ είλαη πνιχ ρακειή γηα ηνλ αθπγξα- ληήξα. Δίλαη ζχλεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνχ θξπζηάιινπ ησλ παξαζχξσλ θαη φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέθηεη ζε επίπεδα παγεηνχ. Ο ζηεγλφο αέξαο πεξλάεη κέζα απφ ζεξκαηλφ- κελα πελία πξνηνχ απειεπζεξσζεί ζην δσκάηην θαη απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αθχγξαλζεο. Σν θίιηξν είλαη θξαγκέλν ή ε ζπζθεπή δελ ζηεξίδεηαη ζε επίπεδε επηθάλεηα Σνπνζεηήζηε ην θηο ζηελ πξίδα Αθαηξέζηε ην λεξφ απφ ην δνρείν Σνπνζεηήζηε ην δνρείν λεξνχ ζηε ζσζηή ζέζε Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα Η ζπζθεπή δελ αθπγξαίλεη θάην απφ 1 C, θαη είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα ππάξρεη πγξαζία ζην ρψξν έζηη θη αιιηψο Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε αθπγξαληήξα κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αθχγξαλζεο. Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε αθπγξαληήξα κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αθχγξαλζεο. Πεξηνξίζηε ηνλ εμαεξηζκφ (π.ρ. θιείζηε ηα παξά- ζπξα θαη ηηο πφξηεο) Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Maximum θαη ιεηηνπξγήζηε ηνλ γηα 24 ψξεο ηελ εκέξα Λεηηνπξγείζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Maximum ζπλερφκελα φιν ην 24σξν. Δίλαη θπζηνινγηθφ, ν αθπγξαληήξαο δελ είλαη air cooller.. Καζαξίζηε ην θίιηξν θαη (ή) ηνπνζεηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζε επίπεδε επηθάλεηα. Ο αθπγξαληήξαο ζα είλαη πην ζνξπβψδεο πάλσ ζε μχιηλν πάησκα παξά πάλσ ζην ραιί. 14

15 Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί αθφηνπ έρσ ζβήζεη ηνλ αθπγξαληήξα Απφςπμε αλαβνζβήλεη αλαβνζβήλεη αλαβνζβήλεη θαη ερεηηθά ζήκαηα Ο αλεκηζηήξαο ςχρεη ην εζσηεξηθφ ζεξκαληηθφ ζψκα Θεξκνθξαζία άλσ ησλ 40 C Κνπκπί Mode είλαη απελεξγνπνηεκέλε, ε κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε Πιπληήξην κφλν Όια ηα θνπκπηά είλαη απελεξγνπνηεκέλα. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη ν αλεκηζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα 3 ιεπηά απφ ηε ζηηγκή πνπ παηήζεηε ην κπνπηφλ Power γηα λα ζβήζεηε ηε ζπζθεπή. Πεξηκέλεηε λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ αθπγξαληήξα. Αλ ε ζεξκνθξαζία δελ είλαη πςειή ηφηε θαιέζηε Meaco φπσο έρεηε έλα NTC ζθάικα. Απνζπλδένληαο ηε ζπζθεπή γηα 5 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε επαλεθθίλεζε ηνπ αθπγξαληήξα. Δάλ ην ζθάικα επηκέλεη ηφηε θαιέζηε Meaco φπσο κπνξεί λα έρεηε έλα ειαηησκαηηθφ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Απνζπλδένληαο ηε ζπζθεπή γηα 5 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε επαλεθθίλεζε ηνπ αθπγξαληήξα. Δάλ ην ζθάικα επηκέλεη ηφηε θαιέζηε Meaco φπσο κπνξεί λα έρεηε έλα ειαηησκαηηθφ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. 15

16 ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ Ο αφυγραντιρασ ςασ ζχει ζνα χρόνο εγγφθςθ από τθν θμερομθνία αγοράσ. Τα εξισ ιςχφουν: 1. Οποιαδιποτε επιςκευι ι αντικατάςταςθ μερϊν τθσ ςυςκευισ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθ δεν επεκτείνουν τθν ιςχφ αυτισ. 2. Η εγγφθςθ παφει να ιςχφει εάν τυχόν αλλαγζσ ι μθ αυκεντικά ανταλλακτικά ζχουν τοποκετθκεί ι εάν ο αφυγραντιρασ ζχει επιςκευαςκεί από μθ εξειδικευμζνο service. 3. Ανταλλακτικά που υπόκεινται ςε ςυνικθ φκορά, όπωσ το φίλτρο αζρα, δεν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ 4. Η εγγφθςθ ζγκυρθ μόνο με τθ προςκόμιςθ τθσ αυκεντικισ, αναλλοίωτθσ απόδειξθσ αγοράσ. Η εγγφθςθ δεν καλφπτει βλάβθ που οφείλεται από ενζργειεσ που παρεκκλίνουν από αυτζσ που περιγράφονται ςτο εγχειρίδιο λειτουργίασ ι από αμζλεια. 5. Όλεσ οι αξιϊςεισ για αποηθμίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων επακόλουκων βλαβϊν, δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. Για να αποφφγετε αχρείαςτα ζξοδα, προτείνουμε να διαβάηετε προςεχτικά πρϊτα το εγχειρίδιο χριςθσ. Εάν αυτό δεν λφςει το πρόβλθμα, πθγαίνετε τον αφυγραντιρα ςτον διανομζα για επιςκευι. Τθλ Αυτι θ ςυςκευι δεν προορίηεται για χριςθ από άτομα (ςυμπεριλαμβανομζνων παιδιϊν) με περιοριςμζνεσ ςωματικζσ ι νοθτικζσ δυνατότθτεσ, ι με ζλλειψθ εμπειρίασ και γνϊςθσ, εκτόσ εάν αυτά είναι υπό επίβλεψθ κάποιου υπεφκυνου για τθν αςφάλειά τουσ. Τα παιδιά κα πρζπει είναι υπό επίβλεψθ προκειμζνου να υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι δεν παίηουν με τθ ςυςκευι. The following applies: 16

17 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Μονηέλο Καηανάλυζη Σάζη λειηοςπγίαρ Ρεύμα (Α) Αθύγπανζη/Ημέπα Δοσείο ζςλλογήρ Κςκλοθοπία αέπα (νοπμάλ) Κάλςτη σώπος Meaco 20L medium home dehumidifier 335/355 Watts V / 50Hz 1.5 A 20 litres / day (at 30 C, 80%RH) 3.5 litres 140 m 3 / h 150 η.μ. Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ 5 35 C Αςηόμαηη απότςξη Compressor type ΝΑΙ Rotary Ψςκηικό ςγπό ηύπος R134a /145g Διαζηάζειρ (Π x Μx Τ) Κιλά Κιλά με κιβώηιο Επίπεδο θοπύβος ηεγανόηηηα Αζθάλεια 264 x 352 x 560 mm 11.8kgs 13kgs 46dB IP20 (not for use in a bathroom) 250V. F1.6A Αυτό το ςιμα δθλϊνει ότι, βάςει τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ αυτι θ ςυςκευι δεν κα πρζπει να το αποκζτουμε με τα υπόλοιπα απορρίμματα του νοικοκυριοφ. Για τθν αποφυγι αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και ςτθν ανκρϊπινθ υγεία από το ανεξζλεγκτο πζταμα των απορριμμάτων, ανακυκλϊςτε τθ ςυςκευι υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν πόρων. Για τθν επιςτροφι τθσ χρθςιμοποιθμζνθσ ςασ ςυςκευισ, χρθςιμοποιείςτε τα προγράμματα αποκομιδισ και ανακφκλωςθσ. 17

18 ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΩΝ Αυτός ο Αφυγραντήρας έχει εισαχθεί στην Ελλάδα απο Σθμειϊςτε εδϊ τθν θμερομθνία αγοράσ και το διανομζα που αγοράςατε τον αφυγραντιρα. Ημερομθνία Day4energy αγοράσ.... Κυριακίδης Δημήτριος Βενιζελού Δράμα Telephone: Website: Η Meaco εξειδικεφεται ςτουσ αφυγραντιρεσ και κα δεχόταν με ευχαρίςτθςθ τα ςχόλιά και τισ ερωτιςεισ ςασ ςχετικά με αυτόν τον αφυγραντιρα Meaco 12/11 version

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Puredry Design Series PD 10L Low Energy

Puredry Design Series PD 10L Low Energy Puredry Design Series PD 10L Low Energy ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Puredry Design Series PD 12L Low Energy

Puredry Design Series PD 12L Low Energy Puredry Design Series PD 12L Low Energy ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 97, Τ.Κ. 143 42, Ν.Φιλαδζλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 97, Τ.Κ. 143 42, Ν.Φιλαδζλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Γεληθά: To humidisk65 είλαη έλαο πγξαληήξαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο θπγνθέληξηζεο λεξνχ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε κε λεξφ ηνπ δηθηχνπ είηε κε απνζηαγκέλν λεξφ. Η ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα