Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο"

Transcript

1 Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή Meaco

2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1 1 2

3 ΟΔΗΓΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά πξηλ ζέζεηε. ΠΡΟΟΥΗ - Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κφλν ζε νηθηαθφ πεξηβάιινλ. Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε δελ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία ή άιιν ηξαπκαηηζκφ ζην πξφζσπν ή πεξηνπζία. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηα βαζηθά κέηξα αζθαιείαο πξέπεη πάληνηε λα αθνινπζνχληαη : 1. Μελ ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή κε θζαξκέλν θαιψδην ή θηο, εάλ παξνπζηάζεη δπζιεηηνπξγίεο ή έρεη πέζεη ή έρεη ππνζηεί δεκηά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Δπηζηξέςηε ην ζην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ζέξβηο day4energy.gr γηα εμέηαζε θαη επηζθεπή. 2. Η κνλάδα απηή ζα πξέπεη πάληνηε λα δηαηεξνχληαη ζε φξζηα ζέζε γηα λα απνθχγεηε νπνηαδήπνηε βιάβε.σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε κηα επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα. 3. Διέγμηε ηελ ηάζε ζηε πξίδα ψζηε λα είλαη ζηα 220volt. 4. Λεηηνπξγήζηε ηε κνλάδα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κεηαμχ 5 C θαη 35 C. 5. Βεβαησζείηε φηη νη είζνδνη θαη έμνδνη δελ είλαη κπινθαξηζκέλεο ή θαιχπηνληαη. 6. Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή πνιχ θνληά ζε θνπξηίλεο ή άιια αληηθείκελα - min 30 εθαηνζηά. 7. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην " LAUNDRY MODE " γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο μήξαλζεο ησλ βξεγκέλσλ ξνχρσλ ζην δσκάηην, λα θξαηήζεηε ηα ξνχρα ζε κηα αζθαιή απφζηαζε απφ ηε κνλάδα γηα λα απνηξαπεί ε πηψζε λεξνχ πάλσ ζηε κνλάδα. 8. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηίπνηα πάλσ ζηε κνλάδα κε θάζε είδνπο πιηθφ θαηά ηε ρξήζε. 9. Απηφ ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή θαη ειαθξηά ρξήζε γξαθείνπ ΜΟΝΟ θαη φρη γηα εκπνξηθή, βηνκεραληθή ή εμσηεξηθή ρξήζε. 10. Γηα λα πξνζηαηεπηείηε απφ ειεθηξνπιεμία κελ βπζίδεηε κνλάδα ήην βχζκα ή ην θαιψδην ζε λεξφ 11. Πνηέ κελ απνζπλδέεηε ηε αθπγξαληήξα ρσξίο λα παηήζεηε πξψηα ην πιήθηξν " ON / OFF", θαζψο απηφ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηε κνλάδα. 12. Πάληα λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή φηαλ ην κεηαθηλείηε. Γηα λα απνζπλδέζεηε απφ ηελ παξνρή ξεχκαηνο, πηάζηε ην θηο θαη ηξαβήμηε ην απφ ηελ πξίδα. Πνηέ κελ ηξαβάηε ην θαιψδην. 13. Πάληα λα αδεηάδεηε ηε δεμακελή λεξνχ πξηλ ηελ απνζήθεπζε ηεο κνλάδαο. 14. Η ζηελή επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε φηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ή θνληά ζε παηδηά θαη θαηνηθίδηα δψα. 15. Μελ θαιχπηεηε ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο κε ραιηά. Σαθηνπνηήζηε ην θαιψδην καθξηά απφ πεξηνρέο φπνπ κπνξεί λα ζθνληάςεηε. 16. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ή απνζεθεχεηε ηε ζπζθεπή ζε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. 17. Γηα λα επηδηνξζψζεηε ηε ζπζθεπή, παξαδψζηε ηελ ζε έλα εηδηθεπκέλν κεραληθφ ζπληήξεζεο ζην day4energy.gr. Οη επηζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλαξκφδηνπο αλζξψπνπο κπνξεί λα 3

4 πξνθαιέζεη βιάβε ζηε κνλάδα ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ αηφκσλ θαη αθπξψvεη ηελ εγγχεζε. 18. Όπνπ είλαη δπλαηφλ, απνθχγεηε ηε ρξήζε πξνέθηαζεο, θαζψο κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί θαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ππξθαγηάο. Να ρξεζηκνπνηείηε κφλν πξνέθηαζε θαισδίνπ κεηά ηελ εμαζθάιηζε φηη είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 19. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ρσξίο ην θίιηξν αέξα. 4

5 ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΙΑΒΑΣΔ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΣΔ ΑΤΣΔ ΣΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΒΤΜΑ ΚΑΛΩΓΙΩΗ Οδεγίεο θαισδίσζεο : Δάλ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη ην βχζκα παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε ηα θαιψδηα ζην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο είλαη ρξσκαηηζκέλα ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν θψδηθα : BLUE - ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΚΑΦΔ - ΦΑΗ ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΣΡΙΝΟ - ΓΗΩΗ Γεδνκέλνπ φηη ηα ρξψκαηα ησλ θαισδίσλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαισδίνπ ξεχκαηνο απηήο ηεο ζπζθεπήο δελ κπνξεί λα αληηζηνηρεί κε ην ρξσκαηηζηέο ελδείμεηο ησλ αθξνδεθηψλ ζην βχζκα ζαο, ζπλερίζηε σο εμήο : 1. Σν κπιε θαιψδην είλαη ν νπδέηεξνο θαη πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ αθξνδέθηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Ν ή έγρξσκν ΜΠΛΔ. 2. Σν ζχξκα ΚΑΦΔ είλαη ε ηάζε θαη πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ αθξνδέθηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα L ή είλαη ΚΟΚΚΙΝΟ. 3. Σν ΠΡΑΙΝΟ / ΚΙΣΡΙΝΟ είλαη ε ΓΗΩΗ θαη πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην ηεξκαηηθφ πνπ είλαη επηζεκαίλνληαη κε ην γξάκκα Δ ή έγρξσκν ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟ / ΚΙΣΡΙΝΟ. 4. Πάληα λα εμαζθαιίζεη φηη ε ιαβή ηνπ θαισδίνπ έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ζηεξεσζεί ζσζηά. Δάλ έλαο 5Α ( BS 1363 ) ιησκέλν βχζκα ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κηα αζθάιεηα 5Α. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ζπκβνπιεπηείηε εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν. 5

6 Earth E (Green / Yellow) 5amp Fuse Neutral N (Blue) Live L (Brown) 6

7 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΝΦΟΤ - Δλεξγνπνηεί ηνλ αθπγξαληήξα on θαη off. Όηαλ ν αθπγξαληήξαο είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην θσο μήξαλζε θσηίδεηαη θαη ν αθπγξαληήξαο μεθηλά ζε High αλεκηζηήξα θαη ιεηηνπξγία ξνχρσλ. - Αλάβεη φηαλ ν αθπγξαληήξαο θάλεη αθχγξαλζε - Αλάβεη, φηαλ ην εζσηεξηθφ δνρείν είλαη γεκάην κε λεξφ θαη πξέπεη λα εθθελσζεί ή φηαλ ε δεμακελή είλαη εζθαικέλα ηνπνζεηεκέλε. Ο βνκβεηήο ζα ερήζεη 10 θνξέο γηα πεξίπνπ 5 δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ν αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί θαη ζα θσηίδεηαη κφλν ην θσο δεμακελή γεκάηε. - Αλάβεη φηαλ ν αθπγξαληήξαο θάλεη απφςπμε. Απηφ είλαη πην ζπρλφ φηαλ ν αθπγξαληήξαο ρξεζηκνπνηείηαη θάησ απφ 16 C, ν αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη ηελ μήξαλζε γηα πεξίπνπ 7 ιεπηά, ζηε ζπλέρεηα ζα αθπδαηψζεη γηα ηα επφκελα 25 ιεπηά πξηλ απφ ηελ απφςπμε θαη πάιη. ξπζκίζεηο. - Πηέζηε ην θνπκπί Mode γηα ελαιιαγή αλάκεζα ζηηο αθφινπζεο - Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε ιεηηνπξγία φηαλ ζέιεηε λα ζηεγλψζεηε ηα ξνχρα ηνπ πιπληεξίνπ. Γηα βέιηηζηε απφδνζε, ηνπνζεηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζε έλα κηθξφ δσκάηην, κε ηελ πφξηα θαη ηα παξάζπξα θιεηζηά. Ο αθπγξαληήξαο ζα ζηεγλψλεη ζπλερψο κέρξη λα επηηχρεη κηα ζρεηηθή πγξαζία πεξίπνπ 35% ζρεηηθή πγξαζία ε νπνία ζα βνεζήζεη λα ζηεγλψζεη ηα ξνχρα απνηειεζκαηηθά. Απηφ είλαη πην απνηειεζκαηηθφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα. Να θξνληίζεηε ν αθπγξαληήξαο λα κελ θαιχπηεηε απφ ηα ξνχρα θαη λα κελ πέθηνπλ πάλσ ηνπ ζηαγφλεο λεξνχ. - Δθηειεί αθχγξαλζε έσο φηνπ επηηεπρζεί κηα ζρεηηθή πγξαζία 70% θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακαηά ε κνλάδα. - ηνρεχεη ζην λα επηηχρεη κηα ζρεηηθή πγξαζία 55% ζρεηηθή πγξαζία ε νπνία ζα είλαη κηα ραξά γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθηαθέο εθαξκνγέο. Γηα λα απνθεχγεηαη 7

8 ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηα ηδάκηα ζηα παξάζπξα ή φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέθηεη θάησ απφ πεξίπνπ 5 C ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε Μέγηζηε αληί ηνπ Normal. - Γελ ζπληζηάηαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ, θαζψο ειέγρεη κφλν ηε ζρεηηθή πγξαζία έσο 40% θαη απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα απνθεχγεηαη ε ζπκπχθλσζε ή ε ζπζζψξεπζε ηεο κνχριαο. - Απηφ είλαη έλα off ρξνλφκεηξν πνπ ζαο επηηξέπεη λα δνπιέςεηε ηνλ αθπγξαληήξα γηα 1, 2, 4 ή 8 ψξεο πξηλ λα απελεξγνπνηεζεί κφλν ηνπ. - αο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα κεηαμχ πςειήο θαη ρακειήο ηαρχηεηαο. Η κνλάδα ζα κεηαβεί απηφκαηα ζε πςειή ηαρχηεηα αλεκηζηήξα θαηά ηελ απφςπμε θαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 32 C. ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε ζρεηηθή πγξαζία (Minimum / Normal θαη κέγηζηε), φηαλ ν ζηφρνο ζρεηηθή πγξαζία έρεη θηάζεη ζην επηζπκεηφ ζα ζηακαηήζεη ηελ μήξαλζε ηνπ αέξα, αιιά ν αλεκηζηήξαο ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα 5 ιεπηά. Όηαλ ζπκβεί απηφ, δελ ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη πεξηζζφηεξν λεξφ, απηφ είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ. Ο αλεκηζηήξαο ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη λα θνηκεζεί γηα 30 ιεπηά κεηά ηελ νπνία ζα μππλήζεη θαη λα δνθηκάζεη ηνλ αέξα έηζη ψζηε ν αθπγξαληήξαο λα μέξεη πφηε λα αξρίζεη λα ζπιιέγεη λεξφ θαη πάιη, αιιά αλ ε ζρεηηθή πγξαζία παξακέλεη θάησ απφ ην ζηφρν, ηφηε ν αλεκηζηήξαο ζα πάεη γηα χπλν θαη πάιη γηα άιια 30 ιεπηά. Όηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία απμάλεηαη θαη πάιη ν αθπγξαληήξαο ζα μεθηλήζεη απηφκαηα λα ζπιιέγεη ην λεξφ. 8

9 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΑΥΤΓΡΑΝΣΗΡΑ Πώο ιεηηνπξγεί έλαο αθπγξαληήξαο; Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη αθπγξαληήξα νηθηαθήο ρξήζεο κε ζπκπηεζηή (απηφο ν αθπγξαληήξαο), μεξαληηθφο, peltier θαη silica gel. Έλαο αθπγξαληήξαο ζπκπηεζηή κε βάζε αληιεί ηνλ αέξα απφ ην δσκάηην πάλσ απφ έλα θίιηξν θαη πεξλά πάλσ απφ θάπνηα θξχα ζπείξα παξφκνηα κε ηηο ζπείξεο ζε έλα ςπγείν. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία είλαη θξχα, ην λεξφ ζπκππθλψλεηαη θαη ζπγθεληξψλεηαη κέζα ζε έλαλ θάδν. Ο αέξαο ζηε ζπλέρεηα επαλαζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη δηνρεηεχεηαη πίζσ έμσ απφ ηνλ αθπγξαληήξα. Γηαηί ην λεξό εκθαλίδεηαη ζηα παξάζπξα κνπ / ληνπιάπηα / ηνίρνπο; Δίλαη έλαο βαζηθφο λφκνο ηεο θπζηθήο φηη, αλ ε επηθάλεηα είλαη αξθεηά θξχν θαη αλ ππάξρεη αξθεηφο πδξαηκφο ζηνλ αέξα, ηφηε ζα ζπκππθλσζεί. Απηφ ζπκβαίλεη, ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζχξσλ είηε είλαη δηπιά ηδάκηα ή φρη, φηη εάλ ηα παξάζπξα είλαη αξθεηά θξχν θαη ππάξρεη αξθεηή πγξαζία ζηνλ αέξα, ηφηε ζα ζπκβεί ζπκπχθλσζε. Από πνύ πξνέξρεηαη ην λεξό Όινη παξάγνπλ λεξφ κε ην ζηέγλσκα ησλ ξνχρσλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ην βξάζηκν ησλ ιαραληθψλ, ληνπο, βξνρή, ζέξκαλζε θπζηθνχ αεξίνπ calor θαη θάλνληαο έλα θιηηδάλε ηζάη φια παξάγνπλ πγξαζία. Δίλαη απιψο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ δελ ζηακαηά πνηέ. Μπνξώ απιά λα απαιιαγώ από απηό κε ην άλνηγκα ησλ παξαζύξσλ κνπ Απηφ ελδείθλπηαη ηηο ειηφινπζηεο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, αιιά ην ρεηκψλα ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ ζαο, απιά ζα νδεγήζεη ζε απψιεηα ζεξκφηεηαο ηνπ ζπηηηνχ.γειαδή ζπαηάιε ρξεκάησλ θαη αλ βξέρεη ζα αθήζνπκε πεξηζζφηεξε πγξαζία λα κπεη κέζα. Κάλεη ν αθπγξαληήξαο γηα νιόθιεξν ην ζπίηη Ο αθπγξαληήξαο δεκηνπξγεί έλαλ φγθν μεξνχ αέξα ζε ηφζν κεγάιν ρψξν φζν ν αλεκηζηήξαο ηνπ κπνξεί λα έρεη επεξεάζεη (απηφ ν αθπγξαληήξαο κπνξεί λα ειέγμεη έλα κηθξφ ζπίηη 5 ππλνδσκαηίσλ. Δπηπιένλ, βνεζάεη ην γεγνλφο φηη ν πγξφο αέξαο θηλείηαη πάληα ζηνπο μεξνχο ρψξνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηε φιεο ηηο ελδηάκεζεο πφξηεο αλνηρηέο ν αθπγξαληήξαο ζα κπνξέζεη λα θαηαπνιεκήζεη ζε νιφθιεξν ην ζπίηη ηηο ζηαγφλεο λεξνχ ζηηο επηθάλεηεο θαη ηε κνχρια. Τί ζπκβαίλεη κε ηηο καύξεο θειίδεο κνύριαο ζηα παξάζπξά κνπ θαη ηελ θακπίλα ηεο ληνπδηέξαο Η κνχρια αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν ζρεηηθήο πγξαζίαο 68%, νη ζηαγφλεο λεξνχ ζην 100%. Μπνξεί δειαδή λα έρεηε κνχρια αιιά αθφκα θαζαξά παξάζπξα. Ο 9

10 αθπγξαληήξαο ζα απνηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο κνχριαο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαζαξίζεηε ηε κνχρια, ζα εμαθαληζηεί πιήξσο Τνλ ηνπνζεηώ ζην δσκάηην κε ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο Μπνξείηε εάλ ζέιεηε λα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζην πην πξνβιεκαηηθφ δσκάηην γηα αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ κεηαθηλήζεηε θάπνπ πην βνιηθά φηαλ δείηε φηη ην πξφβιεκα είλαη ππφ έιεγρν. Δάλ ζαο απαζρνινχλ κφλν νη ζηαγφλεο λεξνχ ζηα παξάζπξα, ε ηνπνζέηεζε ηνπ αθπγξαληήξα ζε θεληξηθφ ζεκείν ζα ιχζεη ην πξφβιεκα γηα νιφθιεξν ην ζπίηη. Έρνπλ πςειή θαηαλάισζε Έλαο αθπγξαληήξαο έρεη κηθξφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Ο αθπγξαληήξαο δε ζα ιεηηνπξγεί φιε ηελ ψξα, θαζψο ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ πγξνζηάηε ηνπ. Γεχηεξνλ,είλαη αξθεηά αθξηβφ λα δεζηάλεηε έλα πγξφ ζπίηη θαη ζα δείηε κείσζε ζηα έμνδα ζέξκαλζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αθπγξαληήξα. Τί είλαη ν πγξνζηάηεο Όπσο αθξηβψο έρεηε ζεξκνζηάηε γηα λα ειέγμεηε ηε ζέξκαλζε, έηζη έρεηε έλαλ ζεξκνζηάηε ζηνλ αθπγξαληήξα ζαο. Απηφο ζα ειέγρεη πφηε ν αθπγξαληήξαο ζα ιεηηνπξγεί θαη πφηε ζα ζβήλεη, βάζεη ησλ ξπζκίζεψλ ζαο, ρσξίο εζείο λα αλεζπρείηε γη απηφ. 10

11 ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΑΥΤΓΡΑΝΣΗΡΑ Σνπνζεηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζε φξζηα ζέζε πάλσ ζε κηα ζηαζεξή, επίπεδε επηθάλεηα Παξαθαιψ βεβαησζείηε φηη ε κνλάδα είλαη ζε αζθαιή απφζηαζε απφ έλαλ ηνίρν ή έπηπια. Παξαθαινχκε λα θξαηήζεηε ηα ξνχρα ζε κηα αζθαιή απφζηαζε 30 cm καθξηά απφ ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν γηα λα εκπνδίδεη ην λεξφ λα ζηάμεη κέζα ζηε κνλάδα αέξα Βεβαησζείηε φηη ε δεμακελή έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά, αλ ε δεμακελή είλαη πιήξεο ή δελ είλαη ζε ζσζηή ζέζε, ην "Empty Tank" αλάβεη, ζα αθνπζηεί έλαο ζπλαγεξκφο θαη ν αθπγξαληήξαο ζα ζβήζεη. Πηέζηε ην θνπκπί ηξνθνδνζίαο. Επιλέξηε ηην λειηοςπγία mode πος θέλεηε, για ηιρ πεπιζζόηεπερ σπήζειρ είναι η λειηοςπγία normal Πιέζηε ηο μποςηόν On/Off για να ζβήζεηε ηον αθςγπανηήπα Πνπ ηνπνζεηείηε ν αθπγξαληήξαο Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηνπνζεηείζηε ηνλ αθπγξαληήξα θάπνπ θεληξηθά θεθαιφζθαιν ή δηάδξνκν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πφξηεο δελ είλαη θιεηζηέο, ε πγξαζία ζα κεηαθεξζεί κε θπζηθφ ηξφπν πξνο ηνλ αθπγξαληήξα. Γηα ην ζηέγλσκα ησλ ξνχρσλ είλαη θαιχηεξν ν αθπγξαληήξαο λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα κηθξφ δσκάηην κε κηα ζρεηηθή ζέξκαλζε. Κιείζηε ηελ πφξηα θαη ηα παξάζπξα θαη ρξεζηκνπνηείζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Laundry. Κξεκάζηε ηα ξνχρα κε ηξφπν ψζηε αθελφο λα κελ αθνπκπά ην έλα ην άιιν θαη αθεηέξνπ ν αέξαο λα κπνξεί λα θπθινθνξεί αλάκεζά ηνπο. Βεβαησζείηε φηη δελ ζηάδεη λεξφ πάλσ ζηνλ αθπγξαληήξα. 11

12 ΑΔΕΙΑΜΑ ΣΟΤ ΔΟΦΕΙΟΤ ΝΕΡΟΤ Όηαλ ην δνρείν λεξνχ είλαη γεκάην: Έλαο πξνεηδνπνηεηηθφο ήρ νο ζα αθνπζηεί Η έλδεημε Emprty tank ζα αλάςεη Ο αθπγξαληήξαο ζα ζηακαηήζεη απηνκάησο Αδεηάζηε ην λεξφ απφ ην δνρείν θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηε ζσζηή ηνπ ζέζε. Ο αθπγξαληήξαο ζα μεθηλήζεη μαλά ηε ιεη ηνπξγία Δάλ ε έλδεημε Emprty tank παξακείλεη αλακκέλε θαη ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί ηφηε ην δνρείν λεξνχ δελ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν. Δίλαη εθηθηφ λα ζπλδέζεηε ην ζσιελάθη (πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία) ζηνλ αθπγξαληήξα γηα ζπλερή ξνή ηνπ λεξνχ ζηελ απνρέηεπζε. Απιά ζπλδέζηε ην ζσιελάθη ζηελ εηδηθή ππνδνρή θαη βεβαησζείηε φηη ε άθξε ηνπ ζσιήλα πνπ θαηαιήγεη ζηελ απνρέηεπζε είλαη ζε ρακειφηεξν χςνο απφ ηελ εηδηθή ππνδνρή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ξνή πξνο ηα θάησ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην λεξφ δελ ζα ξέεη θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί ππεξρείιηζε. Δάλ ζέιεηε λα κε ρξεζηκνπνηείηε πηα ηε ζπλερή ξνή, αθαηξέζηε ην ζσιελάθη απφ ηε ζπζθεπή. Βεβαησζείηε φηη ην δνρείν λεξνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά. 12

13 ΚΑΘΑΡΙΜΟ βήζηε ηνλ αθπγξαληήξα θαη αθαηξέζηε ην θηο απφ ηελ πξίδα πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ. Τν εμσηεξηθό Καζαξίζηε ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο κε έλα απαιφ, ζηεγλφ παλί. Δάλ ε ζπζθεπή είλαη εμαηξεηηθά βξφκηθε, ρξεζηκνπνηείζηε έλα ήπην θαζαξηζηηθφ. θνππίζηε ηε ζπζθεπή κε έλα ειαθξψο πγξφ παλί. Πνηέ κε ςεθάδεηε ηε ζπζθεπή κε λεξφ. Τν θίιηξν αέξα Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, ην θίιηξν κπνξεί λα θξάμεη κε ζθφλε θαη ζσκαηίδηα. Γη απηφ ην θίιηξν ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θάζε δχν εβδνκάδεο. Αθνινπζείζηε ηα εμήο βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θίιηξν. 2. Καζαξίζηε ην θίιηξν κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη φρη κε λεξφ. Ο θαζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ κε λεξφ ζα θαηαζηξέςεη ηηο αληη-βαθηεξηαθέο nano-silver ηδηφηεηεο ηνπ θίιηξνπ. Ο ζπρλφο θαζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ αέξα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή θαη καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ηνπ αθπγξαληήξα. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Δάλ ε ζπζθεπή δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνινπζείζηε ηα εμήο βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θηο απφ ηελ πξίδα θαη αδεηάζηε ην δνρείν λεξνχ. Αθήζηε ην δνρείν θαη ηνλ αθπγξαληήξα λα ζηεγλψζνπλ πιήξσο, απηφ κπνξεί λα πάξεη κηα - δπν κέξεο. 2. Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα. 3. Απνζεθεχζηε ηε ζπζθεπή ζε ρψξν ρσξίο ζθφλε, καθξηά απφ ηνλ ήιην, θαη θαηά πξνηίκεζε ζθεπαζκέλε κε λάηινλ. 13

14 TROUBLESHOOTING Check the following before contacting technical support: Problem Cause Solution Η ζςζκεςή δεν λειηοςπγεί Η ζπζθεπή δελ θάλεη αθχγξαλζε Ο αθπγξαληήξαο ιεηηνπξγεί, αιιά δελ κεηψλεη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηθαλνπνηεηηθά / ππάξρεη ιίγν λεξφ ζην δνρείν λεξνχ Σα παξάζπξα ήηαλ θαζαξά θαη ηψξα ζηαγφλεο λεξνχ επαλήιζαλ Γελ κπνξψ λα αθαηξέζσ ηηο ζηαγφλεο πγξαζίαο απφ ηα παξάζπξα, αθφκα θαη ζηε ιεηηνπξγία Maximum Ο αθπγξαληήξαο θπζζάεη δεζηφ αέξα Ο αθπγξαληήξαο θάλεη ζφξπβν Σν θηο δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ πξίδα Σν δνρείν λεξνχ είλαη γεκάην. Σν δνρείν λεξνχ δελ έρεη επαλαηνπνζεηεζεί ζσζηά Σν θίιηξν αέξα είλαη θξαγκέλν απφ βξσκηέο Η ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην φπνπ ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή είλαη πνιχ ρακειή Σν ζπίηη είλαη πνιχ κεγάιν. Απηφο ν αθπγξαληήξαο κπνξεί λα αθπγξάλεη κέρξη έλα κηθξφ ζπίηη πέληε δσκαηίσλ πεξίπνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο πεγέο πγξαζίαο. Κάλνληαο κπάλην, πιέλνληαο, ζηεγλψλνληαο ξνχρα θαη ην καγείξεκα, φια απηά παξάγνπλ πγξαζία ζηνλ αέξα. Τπάξρεη πάξα πνιχο εμαεξηζκφο Σν θίιηξν άεξα έρεη θξάμεη θαη ε κεησκέλεη θπθινθνξία ηνπ αέξα επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Η εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία έρεη πέζεη θαη ηα παξάζπξα είλαη πην θξχα Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηδακηνχ ησλ παξαζχξσλ είλαη πνιχ ρακειή γηα ηνλ αθπγξα- ληήξα. Δίλαη ζχλεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνχ θξπζηάιινπ ησλ παξαζχξσλ θαη φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέθηεη ζε επίπεδα παγεηνχ. Ο ζηεγλφο αέξαο πεξλάεη κέζα απφ ζεξκαηλφ- κελα πελία πξνηνχ απειεπζεξσζεί ζην δσκάηην θαη απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αθχγξαλζεο. Σν θίιηξν είλαη θξαγκέλν ή ε ζπζθεπή δελ ζηεξίδεηαη ζε επίπεδε επηθάλεηα Σνπνζεηήζηε ην θηο ζηελ πξίδα Αθαηξέζηε ην λεξφ απφ ην δνρείν Σνπνζεηήζηε ην δνρείν λεξνχ ζηε ζσζηή ζέζε Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα Η ζπζθεπή δελ αθπγξαίλεη θάην απφ 1 C, θαη είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα ππάξρεη πγξαζία ζην ρψξν έζηη θη αιιηψο Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε αθπγξαληήξα κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αθχγξαλζεο. Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε αθπγξαληήξα κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αθχγξαλζεο. Πεξηνξίζηε ηνλ εμαεξηζκφ (π.ρ. θιείζηε ηα παξά- ζπξα θαη ηηο πφξηεο) Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Maximum θαη ιεηηνπξγήζηε ηνλ γηα 24 ψξεο ηελ εκέξα Λεηηνπξγείζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζηε ιεηηνπξγία Maximum ζπλερφκελα φιν ην 24σξν. Δίλαη θπζηνινγηθφ, ν αθπγξαληήξαο δελ είλαη air cooller.. Καζαξίζηε ην θίιηξν θαη (ή) ηνπνζεηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα ζε επίπεδε επηθάλεηα. Ο αθπγξαληήξαο ζα είλαη πην ζνξπβψδεο πάλσ ζε μχιηλν πάησκα παξά πάλσ ζην ραιί. 14

15 Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί αθφηνπ έρσ ζβήζεη ηνλ αθπγξαληήξα Απφςπμε αλαβνζβήλεη αλαβνζβήλεη αλαβνζβήλεη θαη ερεηηθά ζήκαηα Ο αλεκηζηήξαο ςχρεη ην εζσηεξηθφ ζεξκαληηθφ ζψκα Θεξκνθξαζία άλσ ησλ 40 C Κνπκπί Mode είλαη απελεξγνπνηεκέλε, ε κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε Πιπληήξην κφλν Όια ηα θνπκπηά είλαη απελεξγνπνηεκέλα. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη ν αλεκηζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα 3 ιεπηά απφ ηε ζηηγκή πνπ παηήζεηε ην κπνπηφλ Power γηα λα ζβήζεηε ηε ζπζθεπή. Πεξηκέλεηε λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ αθπγξαληήξα. Αλ ε ζεξκνθξαζία δελ είλαη πςειή ηφηε θαιέζηε Meaco φπσο έρεηε έλα NTC ζθάικα. Απνζπλδένληαο ηε ζπζθεπή γηα 5 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε επαλεθθίλεζε ηνπ αθπγξαληήξα. Δάλ ην ζθάικα επηκέλεη ηφηε θαιέζηε Meaco φπσο κπνξεί λα έρεηε έλα ειαηησκαηηθφ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Απνζπλδένληαο ηε ζπζθεπή γηα 5 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε επαλεθθίλεζε ηνπ αθπγξαληήξα. Δάλ ην ζθάικα επηκέλεη ηφηε θαιέζηε Meaco φπσο κπνξεί λα έρεηε έλα ειαηησκαηηθφ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. 15

16 ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ Ο αφυγραντιρασ ςασ ζχει ζνα χρόνο εγγφθςθ από τθν θμερομθνία αγοράσ. Τα εξισ ιςχφουν: 1. Οποιαδιποτε επιςκευι ι αντικατάςταςθ μερϊν τθσ ςυςκευισ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθ δεν επεκτείνουν τθν ιςχφ αυτισ. 2. Η εγγφθςθ παφει να ιςχφει εάν τυχόν αλλαγζσ ι μθ αυκεντικά ανταλλακτικά ζχουν τοποκετθκεί ι εάν ο αφυγραντιρασ ζχει επιςκευαςκεί από μθ εξειδικευμζνο service. 3. Ανταλλακτικά που υπόκεινται ςε ςυνικθ φκορά, όπωσ το φίλτρο αζρα, δεν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ 4. Η εγγφθςθ ζγκυρθ μόνο με τθ προςκόμιςθ τθσ αυκεντικισ, αναλλοίωτθσ απόδειξθσ αγοράσ. Η εγγφθςθ δεν καλφπτει βλάβθ που οφείλεται από ενζργειεσ που παρεκκλίνουν από αυτζσ που περιγράφονται ςτο εγχειρίδιο λειτουργίασ ι από αμζλεια. 5. Όλεσ οι αξιϊςεισ για αποηθμίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων επακόλουκων βλαβϊν, δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. Για να αποφφγετε αχρείαςτα ζξοδα, προτείνουμε να διαβάηετε προςεχτικά πρϊτα το εγχειρίδιο χριςθσ. Εάν αυτό δεν λφςει το πρόβλθμα, πθγαίνετε τον αφυγραντιρα ςτον διανομζα για επιςκευι. Τθλ Αυτι θ ςυςκευι δεν προορίηεται για χριςθ από άτομα (ςυμπεριλαμβανομζνων παιδιϊν) με περιοριςμζνεσ ςωματικζσ ι νοθτικζσ δυνατότθτεσ, ι με ζλλειψθ εμπειρίασ και γνϊςθσ, εκτόσ εάν αυτά είναι υπό επίβλεψθ κάποιου υπεφκυνου για τθν αςφάλειά τουσ. Τα παιδιά κα πρζπει είναι υπό επίβλεψθ προκειμζνου να υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι δεν παίηουν με τθ ςυςκευι. The following applies: 16

17 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Μονηέλο Καηανάλυζη Σάζη λειηοςπγίαρ Ρεύμα (Α) Αθύγπανζη/Ημέπα Δοσείο ζςλλογήρ Κςκλοθοπία αέπα (νοπμάλ) Κάλςτη σώπος Meaco 20L medium home dehumidifier 335/355 Watts V / 50Hz 1.5 A 20 litres / day (at 30 C, 80%RH) 3.5 litres 140 m 3 / h 150 η.μ. Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ 5 35 C Αςηόμαηη απότςξη Compressor type ΝΑΙ Rotary Ψςκηικό ςγπό ηύπος R134a /145g Διαζηάζειρ (Π x Μx Τ) Κιλά Κιλά με κιβώηιο Επίπεδο θοπύβος ηεγανόηηηα Αζθάλεια 264 x 352 x 560 mm 11.8kgs 13kgs 46dB IP20 (not for use in a bathroom) 250V. F1.6A Αυτό το ςιμα δθλϊνει ότι, βάςει τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ αυτι θ ςυςκευι δεν κα πρζπει να το αποκζτουμε με τα υπόλοιπα απορρίμματα του νοικοκυριοφ. Για τθν αποφυγι αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και ςτθν ανκρϊπινθ υγεία από το ανεξζλεγκτο πζταμα των απορριμμάτων, ανακυκλϊςτε τθ ςυςκευι υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν πόρων. Για τθν επιςτροφι τθσ χρθςιμοποιθμζνθσ ςασ ςυςκευισ, χρθςιμοποιείςτε τα προγράμματα αποκομιδισ και ανακφκλωςθσ. 17

18 ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΩΝ Αυτός ο Αφυγραντήρας έχει εισαχθεί στην Ελλάδα απο Σθμειϊςτε εδϊ τθν θμερομθνία αγοράσ και το διανομζα που αγοράςατε τον αφυγραντιρα. Ημερομθνία Day4energy αγοράσ.... Κυριακίδης Δημήτριος Βενιζελού Δράμα Telephone: Website: Η Meaco εξειδικεφεται ςτουσ αφυγραντιρεσ και κα δεχόταν με ευχαρίςτθςθ τα ςχόλιά και τισ ερωτιςεισ ςασ ςχετικά με αυτόν τον αφυγραντιρα Meaco 12/11 version

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα