Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης"

Transcript

1 Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 24/08/1991 σ Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόµος 4 σ Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόµος 4 σ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης (91/439/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιµώντας: ότι είναι ευκταίο, για τους σκοπούς της κοινής πολιτικής µεταφορών και για να βελτιωθεί η ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας καθώς και για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των προσώπων που εγκαθίστανται σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εξετάστηκαν για να πάρουν άδεια οδήγησης, να υπάρχει κοινοτικό υπόδειγµα των εθνικών αδειών οδήγησης που θα αναγνωρίζεται αµοιβαία από το κράτη µέλη χωρίς υποχρέωση αλλαγής; ότι ένα πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση πραγµατοποιήθηκε µε την πρώτη οδηγία 80/1263/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης εκεµβρίου 1980 περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως(4), που καθιέρωσε ένα κοινοτικό υπόδειγµα της εθνικής άδειας και την αµοιβαία αναγνώριση από τα κράτη µέλη των εθνικών αδειών οδήγησης καθώς και την αλλαγή των αδειών των δικαιούχων που µεταφέρουν την κανονική διαµονή τους ή τον τόπο εργασίας τους από ένα κράτος µέλος σε άλλο; ότι η πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να συνεχιστεί; ότι θα πρέπει να προσαρµοστεί το κοινοτικό υπόδειγµα άδειας οδήγησης που καθιέρωσε η οδηγία 80/1263/ΕΟΚ για να ληφθεί ιδίως υπόψη η εναρµόνιση των κατηγοριών και υποκατηγοριών των οχηµάτων και για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι άδειες οδήγησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Κοινότητας; ότι, προκειµένου, να υπάρξει ανταπόκριση στις επιτακτικές ανάγκες της οδικής ασφάλειας, είναι αναγκαίος ο καθορισµός ελάχιστων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης; ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 80/1263/ΕΟΚ προβλέπει ότι οι οριστικές διατάξεις που θα γενικεύουν τις κατηγορίες οχηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό σε όλη την Κοινότητα θα πρέπει να θεσπιστούν χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης, ενώ το ίδιο θα πρέπει να συµβαίνει και για τους όρους ισχύος των αδειών οδήγησης; ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υποδιαίρεσης των εν λόγω κατηγοριών οχηµάτων για να ευνοηθεί ιδίως η σταδιακή πρόσβαση στην οδήγηση προς το συµφέρον της οδικής ασφάλειας και για να ληφθούν υπόψη οι υφιστάµενες εθνικές καταστάσεις; ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις ώστε να διευκολυνθεί η οδήγηση οχηµάτων από τα σωµατικώς µειονεκτούντα άτοµα; ότι το άρθρο 10 της οδηγίας 80/1263/ΕΟΚ προβλέπει την περαιτέρω εναρµόνιση των κανόνων που αφορούν τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και τη χορήγηση της άδειας οδήγησης; ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι γνώσεις, οι ικανότητες καθώς και η συµπεριφορά κατά την οδήγηση οχηµάτων µε κινητήρα, να διαρθρωθεί η εξέταση της οδήγησης σε συνάρτηση µε τις έννοιες αυτές, και να επανακαθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις σωµατικής και διανοητικής ικανότητας για την οδήγηση των οχηµάτων αυτών; ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 80/1263/ΕΟΚ, και ιδίως η υποχρέωση αλλαγής των αδειών οδήγησης εντός προθεσµίας ενός έτους σε περίπτωση αλλαγής κράτους κανονικής διαµονής, αποτελούν εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές, λαµβανοµένης υπόψη της προόδου που έχει σηµειωθεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης; ότι, επιπλέον, πρέπει για λόγους ασφαλείας της οδικής κυκλοφορίας, να µπορούν τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις εθνικές τους διατάξεις όσον αφορά την ανάκληση, αναστολή ή ακύρωση της άδειας οδήγησης, σε κάθε κάτοχο αδείας οδήγησης που διαµένει πλέον κανονικά στο έδαφός τους, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1.^ Τα κράτη µέλη εκδίδουν τις εθνικές άδειες οδήγησης ακολουθώντας το κοινοτικό υπόδειγµα που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2.^ Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν αµοιβαία τις άδειες οδήγησης που εκδίδουν. 3.^ Όταν ο κάτοχος άδειας οδήγησης της οποίας η ισχύς δεν έχει λήξει αποκτά την κανονική του διαµονή σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο που εξέδωσε την άδεια, το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να υπάγει τον κάτοχο της άδειας στις

2 εθνικές διατάξεις που ρυθµίζουν τη διάρκεια ισχύος της άδειας, τον ιατρικό έλεγχο, τη φορολογία, και να αναγράφει επάνω στην άδεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείρισή της. Άρθρο 2 1.^ Το διακριτικό σήµα του εκδώσαντος την άδεια κράτους µέλους τίθεται εντός του εµβλήµατος που απεικονίζεται στη σελίδα 1 του υποδείγµατος κοινοτικής άδειας οδήγησης. 2.^ Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κάθε ενδεικνυόµενη διάταξη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλαστογράφησης των αδειών οδήγησης. 3.^ Με σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, τα κράτη µέλη µπορούν να επιφέρουν στο υπόδειγµα που απεικονίζεται στο παράρτηµα Ι, τις αναγκαίες προσαρµογές για τη µηχανογραφική επεξεργασία της άδειας οδήγησης. Άρθρο 3 1.^ Η άδεια οδήγησης που προβλέπει το άρθρο 1 δίνει δικαίωµα οδήγησης οχηµάτων των εξής κατηγοριών: κατηγορία Α -µηχανοκίνητα δίκυκλα µε ή χωρίς πλευρικό κάνιστρο, κατηγορία Β -αυτοκίνητα, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα µέχρι 3^500 kg των οποίων ο αριθµός των θέσεων καθηµένων, εκτός από τη θέση του οδηγού, δεν υπερβαίνει τις οκτώ. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, -σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας Β και από ρυµουλκούµενο, όταν η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 3^500 kg, η δε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκούµενου δεν υπερβαίνει τη µάζα εν κενώ του έλκοντος οχήµατος, κατηγορία Β^+^Ε -σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας Β και από ρυµουλκούµενο, όταν το σύνολο δεν υπάγεται στην κατηγορία Β, κατηγορία Γ -αυτοκίνητα πλην εκείνων της κατηγορίας, των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3^500 kg. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, κατηγορία Γ^+^Ε -σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται στην κατηγορία Γ και από ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 750 kg, κατηγορία -αυτοκίνητα µεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθηµένων, εκτός από τη θέση του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, κατηγορία ^+^Ε -σύνολο συζευγµένων οχηµάτων, που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται στην κατηγορία και από ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 750 kg. 2.^ Στα πλαίσια των κατηγοριών Α, Β, Β^+^Ε, Γ, Γ^+^Ε, και ^+^Ε, µπορεί να εκδίδεται ειδική άδεια για την οδήγηση οχηµάτων των παρακάτω υποκατηγοριών: υποκατηγορία Α1 -ελαφρά µηχανοκίνητα δίκυκλα µέγιστου κυβισµού 125 cm3 και µέγιστης ισχύος 11 kw, υποκατηγορία Β1 -τρίκυκλα και τετράκυκλα µε κινητήρα, υποκατηγορία Γ1 -αυτοκίνητα διαφορετικά των αυτοκινήτων της κατηγορίας των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3^500 kg χωρίς να υπερβαίνει τα 7^500 kg. Τα αυτοκίνητα της υποκατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υποκατηγορία Γ1^+^Ε -σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται στην υποκατηγορία Γ1 και από ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 750 kg, µε την επιφύλαξη ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του εν λόγω συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12^000 kg και ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκουµένου δεν υπερβαίνει τη µάζα εν κενώ του έλκοντος οχήµατος, υποκατηγορία 1

3 -αυτοκίνητα µεταφοράς προσώπων µε περισσότερες από οκτώ θέσεις καθηµένων εκτός από τη θέση του οδηγού, όχι όµως περισσότερες από 16 θέσεις καθηµένων, εκτός από τη θέση του οδηγού; τα αυτοκίνητα της υποκατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υποκατηγορία 1^+^Ε -σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα που υπάγεται στην υποκατηγορία 1 και από ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 750 kg, µε την επιφύλαξη: -αφενός ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του εν λόγω συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12^000 kg και ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκουµένου δεν υπερβαίνει τη µάζα εν κενώ του έλκοντος οχήµατος, -αφετέρου, ότι το ρυµουλκούµενο δεν χρησιµοποιείται για τη µεταφορά προσώπων. 3.^ Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοούνται ως: -"όχηµα µε κινητήρα": κάθε όχηµα το οποίο φέρει κινητήρα για την προώθησή του και κυκλοφορεί σε δρόµους µε τα δικά του µέσα, εκτός από τα οχήµατα που κινούνται πάνω σε τροχιές, -"τρίκυκλο" και "τετράκυκλο": αντίστοιχα οποιοδήποτε όχηµα µε τρεις ή τέσσερις τροχούς που ανήκει στην κατηγορία Β και του οποίου η µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα την ώρα ή εφοδιασµένο µε κινητήρα εσωτερικής καύσης µε ελεγχόµενη ανάφλεξη του οποίου ο κυβισµός υπερβαίνει τα 50 cm3, ή µε οποιοδήποτε άλλο κινητήρα ισοδύναµης ισχύος. Η µάζα του οχήµατος εν κενώ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 550 kg. Η µάζα εν κενώ των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων δεν περιλαµβάνει τη µάζα των συσσωρευτών. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν χαµηλότερα πρότυπα για την εν κενώ µάζα των οχηµάτων και να προσθέτουν και άλλα κριτήρια όπως π.χ. του µέγιστου κυβισµού ή της ισχύος, -"µηχανοκίνητο δίκυκλο": οποιοδήποτε δίτροχο όχηµα του οποίου η µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα την ώρα, ή, εάν πρόκειται για όχηµα το οποίο είναι εφοδιασµένο µε κινητήρα εσωτερικής καύσης για την προώθησή του, του οποίου ο κυλινδρισµός υπερβαίνει τα 50 cm3. Τα µηχανοκίνητα δίκυκλα µε πλευρικό κάνιστρο εξοµοιώνονται µε τον τύπο αυτό οχήµατος, -"αυτοκίνητο": οχήµατα µε κινητήρα, εκτός από τα µηχανοκίνητα δίκυκλα, που κανονικά µεταφέρουν οδικώς πρόσωπα ή πράγµατα ή έλκουν οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ), δηλαδή τα οχήµατα τα οποία συνδέονται µε γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος και δεν κυκλοφορούν σε τροχιά. εν περιλαµβάνει τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, -"γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας": κάθε τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο όχηµα µε κινητήρα, το οποίο έχει τουλάχιστον δύο άξονες, του οποίου η βασική λειτουργία στηρίζεται ουσιαστικά στην ελκτική του δύναµη, και το οποίο έλκει, ωθεί, φέρει ή ενεργοποιεί ορισµένα εργαλεία, µηχανήµατα ή ρυµουλκούµενα που χρησιµοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές εργασίες και του οποίου η χρήση για την οδική µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων ή για την έλξη επί οδού οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων, είναι δευτερεύουσα. 4.^ Μετά από διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν παρεκκλίσεις όσον αφορά τις ταχύτητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση, υπό τον όρο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται στην άδεια και ότι προβλέπονται µικρότερες ταχύτητες. 5.^ Για την υποκατηγορία Α1, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλουν συµπληρωµατικά περιοριστικά πρότυπα. 6.^ Κατόπιν συµφωνίας µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ορισµένους ιδαίτερους τύπους οχηµάτων µε κινητήρα, όπως τα ειδικά αναπηρικά οχήµατα. Άρθρο 4 1.^ Στην άδεια οδήγησης αναγράφονται οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται στον οδηγό να οδηγεί. 2.^ Εάν, λόγω σωµατικής µειονεξίας, η οδήγηση επιτρέπεται µόνο για ορισµένους τύπους οχηµάτων ή για ειδικά προσαρµοσµένα οχήµατα, η δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 7 γίνεται σε τέτοιο όχηµα. Άρθρο 5 1.^ Η χορήγηση της άδειας οδήγησης υπόκειται στις παρακάτω προϋποθέσεις: α)ή άδεια για τις κατηγορίες Γ και χορηγείται µόνο στους οδηγούς που είναι ήδη κάτοχοι άδειας για την κατηγορία Β; β)η άδεια για τις κατηγορίες Β^+^Ε, Γ^+^Ε, ^+^Ε χορηγείται µόνο στους οδηγούς που είναι ήδη κάτοχοι άδειας για τις κατηγορίες Β, Γ ή αντίστοιχα. 2.^ Η ισχύς της άδειας οδήγησης ορίζεται ως εξής: α)η άδεια που ισχύει για τις κατηγορίες Γ^+^Ε ή ^+^Ε ισχύει και για την οδήγηση συνόλων της κατηγορίας Β^+^Ε; β)η άδεια που ισχύει για την κατηγορία Γ^+^Ε ισχύει για την κατηγορία ^+^Ε εάν ο κάτοχός της είναι κάτοχος άδειας για την κατηγορία. 3.^ Τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν για την οδήγηση στο έδαφός τους, τις εξής ισοτιµίες: α)τρίκυκλα και τετράκυκλα µε κινητήρα µε άδεια κατηγορίας Α ή Α1; β)ελαφρά µηχανοκίνητα δίκυκλα µε άδεια κατηγορίας Β.

4 4.^ Έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν να οδηγούνται στο έδαφός τους: α)οχήµατα κατηγορίας 1 (µε 16 θέσεις καθηµένων κατ' ανώτατο όριο, εκτός από τη θέση του οδηγού, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα 3^500 kg χωρίς να περιλαµβάνεται ο ειδικός εξοπλισµός για τη µεταφορά αναπήρων) από οδηγούς ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών που είναι τουλάχιστον από διετίας κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήµατα αυτά χρησιµοποιούνται από µη εµπορικούς φορείς για κοινωνικούς σκοπούς και οδηγούνται εθελοντικώς από µη αµειβόµενους οδηγούς; β)οχήµατα των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3^500 kg από οδηγούς ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών και κατόχους, από διετίας τουλάχιστον, άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήµατα αυτά πρόκειται να χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο, εν στάσει, για εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, χρησιµοποιούνται από µη εµπορικούς φορείς για κοινωνικούς σκοπούς, και έχουν διαρρυθµισθεί εις τρόπον ώστε να µην µπορούν να χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά περισσότερων των εννέα ατόµων ή για τη µεταφορά πραγµάτων άλλων από τα απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους. Άρθρο 6 1.^ Η ελάχιστη ηλικία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης είναι: α)16 έτη: -για την υποκατηγορία Α1, -για την υποκατηγορία Β2; β)18 έτη: -για την κατηγορία Α: ωστόσο, η οδήγηση µηχανοκίνητων δικύκλων ισχύος άνω των 25 kw, ή λόγου ισχύος/βάρους άνω των 0,16 kw/kg (ή µηχανοκίνητων δικύκλων µε πλευρικό κάνιστρο µε σχέση ισχύος/βάρους άνω των 0,16 kw/kg) προϋποθέτει διετή τουλάχιστον πείρα οδήγησης µηχανοκίνητων δικύκλων κατωτέρων χαρακτηριστικών, µε άδεια τύπου Α. Αυτή η προηγούµενη πείρα µπορεί να µην απαιτείται αν ο υποψήφιος είναι τουλάχιστον 21 ετών, εφόσον έχει επιτύχει σε ειδική δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς, -για τις κατηγορίες Β, Β^+^Ε, -για τις κατηγορίες Γ, Γ^+^Ε και τις υποκατηγορίες Γ1, Γ1^+^Ε, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την οδήγηση των οχηµάτων αυτών που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου της 20ής εκεµβρίου 1985 για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών(5); γ)21 έτη: -για τις κατηγορίες, ^+^Ε και τις υποκατηγορίες 1, 1^+^Ε, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την οδήγηση των οχηµάτων αυτών που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85. 2.^ Τα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν από τις προϋποθέσεις κατωτάτου ορίου ηλικίας που προβλέπονται για τις κατηγορίες Α, Β και Β^+^Ε και να χορηγούν άδεια για τις κατηγορίες αυτές από τα 17 έτη, µε εξαίρεση τις διατάξεις για την κατηγορία Α, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση τελευταία φράση. 3.^ Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνούνται να αναγνωρίζουν στην επικράτειά τους την ισχύ οποιασδήποτε άδειας οδήγησης της οποίας ο κάτοχος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Άρθρο 7 1.^ Η χορήγηση της αδείας οδήγησης προϋποθέτει επίσης: α)επιτυχία σε δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς και σε δοκιµασία ελέγχου των γνώσεων, καθώς και πλήρωση των απαιτήσεων υγείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραρτηµάτων II και III; β)κανονική διαµονή ή απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας επί διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών στην επικράτεια του κράτους µέλους που χορηγεί την άδεια οδήγησης. 2.^ Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει για το θέµα αυτό το Συµβούλιο, κάθε κράτος µέλος διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει µε εθνικά κριτήρια τη διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης που εκδίδει. 3.^ Κατόπιν συµφωνίας µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παραρτήµατος III, όταν οι παρεκκλίσεις αυτές συµβιβάζονται µε τις αρχές του εν λόγω παραρτήµατος και µε την πρόοδο της ιατρικής επιστήµης. 4.^ Με την επιφύλαξη των εθνικών, ποινικών και αστυνοµικών διατάξεων, τα κράτη µέλη, µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή, µπορούν να εφαρµόζουν στη χορήγηση της άδειας οδήγησης τις εθνικές τους διατάξεις που αφορούν προϋποθέσεις άλλες, εκτός αυτών της παρούσας οδηγίας. 5.^ Το ίδιο πρόσωπο µπορεί να είναι κάτοχος µόνο µίας άδειας οδήγησης την οποία έχει εκδώσει ένα κράτος µέλος. Άρθρο 8 1.^ Σε περίπτωση που ο κάτοχος αδείας οδηγήσεως της οποίας η ισχύς δεν έχει λήξει και η οποία έχει εκδοθεί από ένα κράτος µέλος έχει πλέον την κανονική του διαµονή σε άλλο κράτος µέλος, µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση της παλαιάς του αδείας µε νέα ισοδύναµη. Το κράτος µέλος που αντικαθιστά την άδεια ελέγχει, ενδεχοµένως, αν η προς αντικατάσταση άδεια εξακολουθεί πράγµατι να ισχύει.

5 2.^ Με την επιφύλαξη της αρχής της εδαφικότητας όσον αφορά την ισχύ των ποινικών και αστυνοµικών διατάξεών του, το κράτος µέλος κανονικής διαµονής µπορεί να εφαρµόσει στον κάτοχο άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από άλλο κράτος µέλος, τις εθνικές του διατάξεις όσον αφορά τον περιορισµό, την αναστολή, την αφαίρεση ή την ακύρωση του δικαιώµατος οδήγησης και, ενδεχοµένως, να προβεί, για τους σκοπούς αυτούς, σε αντικατάσταση της άδειας αυτής. 3.^ Το κράτος µέλος που αντικαθιστά την άδεια αποστέλλει την αντικατασταθείσα άδεια στο κράτος µέλος που την έχει εκδώσει, παρέχοντας τις δέουσες διευκρινίσεις. 4.^ Ένα κράτος µέλος µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει σε πρόσωπο στο οποίο εφαρµόζεται, στο έδαφός του, ένα από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, την ισχύ άδειας οδήγησης που έχει εκδώσει άλλο κράτος µέλος. Επίσης, ένα κράτος µέλος µπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια οδήγησης σε υποψήφιο ο οποίος αποτελεί το αντικείµενο ενός τέτοιου µέτρου σε άλλο κράτος µέλος. 5.^ Η αντικατάσταση µιας αδείας οδήγησης, ιδίως λόγω απώλειας ή κλοπής, µπορεί να γίνεται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους όπου ο κάτοχος της αδείας διαµένει κανονικά. Οι αρχές αυτές αντικαθιστούν την άδεια µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν ή, ενδεχοµένως, µε βάση µια βεβαίωση των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους που είχε εκδώσει την αρχική άδεια. 6.^ Όταν ένα κράτος µέλος αντικαθιστά µια άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα µε άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου, η τελευταία αυτή άδεια περιέχει σχετική ένδειξη, η οποία τίθεται επίσης και σε κάθε µελλοντική αντικατάσταση ή ανανέωσή της. Η αντικατάσταση µπορεί να γίνεται µόνον αν η εκδοθείσα από τρίτη χώρα άδεια παραδοθεί στις αρµόδιες αρχές του αντικαθιστούντος κράτους µέλους. Αν ο κάτοχος της αδείας αυτής µεταφέρει την κανονική διαµονή του σε άλλο κράτος µέλος, το τελευταίο αυτό δύναται να µην εφαρµόσει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Άρθρο 9 Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ως "κανονική διαµονή" νοείται ο τόπος, όπου ένα πρόσωπο διαµένει συνήθως, δηλαδή επί 185 τουλάχιστον ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών ή επαγγελµατικών δεσµών, ή, όταν πρόκειται για άτοµο χωρίς επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω προσωπικών δεσµών, που συνεπάγονται στενή σχέση του µε τον τόπο όπου κατοικεί. Εντούτοις, ως κανονική διαµονή ενός ατόµου, του οποίου οι επαγγελµατικοί δεσµοί βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο των προσωπικών του δεσµών, και το οποίο, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, υποχρεούται να διαµένει εναλλάξ σε διαφορετικούς τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, θεωρείται ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσµοί, υπό τον όρον ότι το άτοµο αυτό επιστρέφει εκεί τακτικά. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν χρειάζεται να πληρούται, όταν το άτοµο διαµένει σε ένα κράτος µέλος για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριµένης διάρκειας. Η φοίτηση σε πανεπιστήµιο ή σε σχολείο δεν συνεπάγεται µεταφορά της κανονικής διαµονής. Άρθρο 10 Με τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, τα κράτη µέλη ορίζουν την ισοδυναµία µεταξύ των κατηγοριών αδειών που είχαν χορηγηθεί πριν από τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και των κατηγοριών που προβλέπονται στο άρθρο 3. Με τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, τα κράτη µέλη µπορούν να επιφέρουν, στις εθνικές νοµοθεσίες, τις προσαρµογές που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή του άρθρου 8 παράγραφοι 4, 5 και 6. Άρθρο 11 Πέντε έτη µετά τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο εξετάζει τις εθνικές διατάξεις περί των τυχόν προαιρετικών υποκατηγοριών που έχουν δηµιουργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3, ενόψει της ενδεχόµενης εναρµόνισης ή της κατάργησής τους. Άρθρο 12 1.^ Ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, και πριν από την 1η Ιουλίου 1994, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία από την 1η Ιουλίου ^ Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από µια τέτοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 3.^ Τα κράτη µέλη αλληλοβοηθούνται στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και ανταλλάσσουν, εάν χρειαστεί, πληροφορίες για τις άδειες που καταγράφουν. Άρθρο 13 Η οδηγία 80/1263/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιουλίου Άρθρο 14 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου Για το ΣυµβούλιοΟ ΠρόεδροςH. VAN DEN BROEK

6 (1)ΕΕ αριθ. C 48 της , σ. 1. (2)ΕΕ αριθ. C 175 της , σ. 40. (3)ΕΕ αριθ. C 159 της , σ. 21. (4)ΕΕ αριθ. L 375 της , σ. 1. (5)ΕΕ αριθ. L 370 της , σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ιατάξεις σχετικές µε το κοινοτικό υπόδειγµα της άδειας οδήγησης 1.Η άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου εκδίδεται σε χαρτί ροζ χρώµατος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι: -ύψος106 mm, -πλάτος222 mm. 2.Η άδεια οδήγησης αποτελείται από έξι σελίδες: σελίδα 1: Περιλαµβάνει: -διακριτικό σήµα του κράτους µέλους που εκδίδει την άδεια, -η αναγραφή του ονόµατος του εκδίδοντος την άδεια κράτους µέλους είναι προαιρετική, -το διακριτικό σήµα του εκδίδοντος την άδεια κράτους µέλους έχει ως εξής: B:ΒέλγιοIRL:Ιρλανδία DK: ανίαi:ιταλία D:ΓερµανίαL:Λουξεµβούργο GR:ΕλλάδαNL:Κάτω Χώρες E:ΙσπανίαP:Πορτογαλία F:ΓαλλίαUK:Ηνωµένο Βασίλειο -οι λέξεις "άδεια οδήγησης" αναγράφονται µε παχιά γράµµατα στη γλώσσα ή τις γλώσσες του εκδίδοντος κράτους µέλους, µε µικρότερα δε γράµµατα, και αφού αφεθεί το κατάλληλο διάστηµα, στις υπόλοιπες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, -η ένδειξη "υπόδειγµα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" αναγράφεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του εκδίδοντος την άδεια κράτους µέλους; σελίδα 2: Περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1.Επώνυµο του κατόχου 2.Όνοµα του κατόχου 3.Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης του κατόχου 4.Ονοµασία της εκδίδουσας αρχής (συµπεριλαµβανοµένων του τόπου και της ηµεροµηνίας έκδοσης και σφραγίδα της εν λόγω αρµόδιας αρχής) 5.Αριθµός της άδειας οδήγησης 6.Φωτογραφία του κατόχου 7.Υπογραφή του κατόχου 8. ιαµονή, κατοικία ή ταχυδροµική διεύθυνση (προαιρετικό); σελίδες 3 και 4: Αναγράφονται οι κατηγορίες ή υποκατηγορίες των οχηµάτων, η ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας για τη δεδοµένη κατηγορία ή υποκατηγορία, η διάρκεια ισχύος, η σφραγίδα της εκδούσας αρχής, οι τυχόν πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις υπό κωδικοποιηµένη µορφή παραπλεύρως της αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας. Οι υποκατηγορίες που δεν προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία ενός κράτους µέλους είναι δυνατό να µην αναγράφονται στις άδειες οδήγησης που εκδίδει αυτό το κράτος µέλος. Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται στη σελίδα 4 έχουν ως εξής: -κωδικοί 1-99: εναρµονισµένοι κοινοτικοί κωδικοί, -κωδικοί 100 και εξής: εθνικοί κωδικοί που ισχύουν µόνο στο έδαφος του κράτους µέλους το οποίο εκδίδει την άδεια; Η ηµεροµηνία της πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία πρέπει να ξαναγράφεται στη σελίδα 3 κάθε φορά που η άδεια οδήγησης αντικαθίσταται ή αλλάζεται; σελίδα 5: Μπορούν να αναγράφονται ενδεχοµένως διάφορα στοιχεία όπως: -τυχόν αφαίρεση της άδειας οδήγησης και το σχετικό χρονικό διάστηµα,

7 -σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται στο έδαφος του κράτους κανονικής διαµονής και υπολογίζονται στα πλαίσια του συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης της οδικής συµπεριφοράς των οδηγών, που ισχύει στο κράτος αυτό; σελίδα 6: Περιέχει: -τις τυχόν θεωρήσεις που περιορίζουν την ισχύ της άδειας µόνο στο έδαφος του κράτους που τις εκδίδει κατ' ισοτιµίαν ή για κατηγορίες οχηµάτων µη καλυπτόµενες από την παρούσα οδηγία (συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών έκδοσης και διάρκειας ισχύος...), -χώρο στον οποίο θα σηµειώνονται (προαιρετικά) οι τυχόν αλλαγές κανονικής διαµονής του κατόχου. 3.Τα περιεχόµενα στις άλλες σελίδες εκτός από τη σελίδα 1 στοιχεία αναγράφονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους µέλους που εκδίδει την άδεια. Εάν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να διατυπώσει τα στοιχεία αυτά σε εθνική γλώσσα µη συµπεριλαµβανόµενη µεταξύ των ακόλουθων γλωσσών: γαλλικά, δανικά, γερµανικά, ελληνικά, ισπανικά, αγγλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, καταρτίζει δίγλωσση άδεια οδήγησης, στην οποία χρησιµοποιείται µία από τις ανωτέρω γλώσσες, υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος. 4.Όταν ο κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από κράτος µέλος αποκτά την κανονική του διαµονή σε άλλο κράτος µέλος, το δεύτερο αυτό κράτος µπορεί να απαιτεί: -αναγραφή της ή των αλλαγών διαµονής στη σελίδα 6, -αναγραφή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της άδειας οδήγησης, π.χ. σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται επί του εδάφους του, στη σελίδα 5, εφόσον απαιτεί αναγραφή των στοιχείων αυτών και στις άδειες οδήγησης που εκδίδει το ίδιο και εφόσον υπάρχει ο απαιτούµενος για την αναγραφή χώρος. Κατά παρέκκλιση από το σηµείο 2, στις άδειες οδήγησης που εκδίδει το Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να µην τίθεται φωτογραφία του κατόχου επί διάστηµα δέκα το πολύ ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ι.ΓΝΩΣΕΙΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Για την εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, οι κάτωθι διατάξεις καλύπτουν τόσο τις κατηγορίες όσο και τις υποκατηγορίες οχηµάτων, εκτός εάν οι υποκατηγορίες µνηµονεύονται ρητώς. 1.Προοίµιο Για να είναι η οδήγηση ασφαλής, πρέπει ο οδηγός του οιουδήποτε οχήµατος µε κινητήρα να έχει γνώσεις, ικανότητες και συµπεριφορά που του επιτρέπουν: -να αναγνωρίζει και να εκτιµά το µέγεθος των κινδύνων που δηµιουργούνται κατά την κυκλοφορία των οχηµάτων, -να έχει πλήρη έλεγχο του οχήµατος, ώστε να µη δηµιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, και να αντιδρά σωστά σε περίπτωση που ανακύπτουν τέτοιες καταστάσεις, -να τηρεί τις διατάξεις οδικής κυκλοφορίας, ιδίως όσες έχουν στόχο την πρόληψη οδικών ατυχηµάτων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, -να εντοπίζει τις πιο σηµαντικές τεχνικές βλάβες του οχήµατος, ιδίως όσες αφορούν την ασφάλεια, και να τις αντιµετωπίζει µε τον κατάλληλο τρόπο, -να υπολογίζει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των οδηγών (οινόπνευµα, κόπωση, ελαττωµατική όραση κ.λπ.), ώστε να διατηρεί πλήρως τις ικανότητες που απαιτούνται για την ασφαλή οδήγηση, -να συµβάλλει στην ασφάλεια όλων των χρήστων, ιδίως των πιο αδύναµων και των περισσότερο εκτεθειµένων σε κινδύνους, σεβόµενος την προσωπικότητα των άλλων. 2.Γνώσεις Οι οδηγοί πρέπει να µπορούν να αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν και κατανοούν καλώς τα εξής: 2.1.τη σπουδαιότητα της προσοχής και της συµπεριφοράς έναντι των άλλων χρήστων, 2.2.στοιχεία µηχανικής που συνδέονται µε την ασφαλή οδήγηση: πρέπει να µπορούν να επισηµαίνουν τις πιο συνηθισµένες βλάβες που µπορούν να παρουσιασθούν ιδίως στο σύστηµα διεύθυνσης, ανάρτησης ή τροχοπέδησης, στα ελαστικά, στους προβολείς, στους δείκτες πορείας (φλας), στους ανακλαστήρες, στους καθρέφτες, στους πίδακες υαλοκαθαρισµού και στους υαλοκαθαριστήρες, στο σύστηµα εξάτµισης και στις ζώνες ασφαλείας, 2.3.τις κυριότερες αρχές σχετικά µε την τήρηση απόστασης ασφαλείας µεταξύ των οχηµάτων, την απόσταση τροχοπέδησης και την ευστάθεια του οχήµατος υπό διάφορες καιρικές συνθήκες και σε διάφορους τύπους οδοστρώµατος, 2.4.το γεγονός ότι η αντίληψη και η εκτίµηση µιας καταστάσεως, η σχετική απόφαση, ιδίως δε ο χρόνος που χρειάζεται ο οδηγός για να αντιδράσει, και η µεταβολή της συµπεριφοράς του, επηρεάζονται από το οινόπνευµα, από ναρκωτικά και φάρµακα, από συγκινησιακές καταστάσεις και από την κόπωση, 2.5.τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται στην απειρία των άλλων χρήστων της οδού, και µάλιστα των πιο τρωτών κατηγοριών, όπως είναι τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα άτοµα µε µειωµένη ικανότητα µετακίνησης,

8 2.6.τους κινδύνους που ενέχει η κυκλοφορία και η οδήγηση διαφόρων τύπων οχηµάτων και οι διαφορετικές συνθήκες ορατότητας που έχουν οι οδηγοί τους, 2.7.τους κινδύνους οδήγησης που γεννώνται από την κατάσταση του οδοστρώµατος, ιδίως σε συνδυασµό µε τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ηµέρας ή της νύχτας, 2.8.τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και τις σχετικές διατάξεις του νόµου, 2.9.τον εξοπλισµό ασφαλείας των οχηµάτων, και ιδίως τη χρησιµοποίηση των ζωνών ασφαλείας και του εξοπλισµού ασφαλείας παιδιών, 2.10.τους κανόνες χρησιµοποίησης του οχήµατος ώστε να µην θίγεται το περιβάλλον (όχι άσκοπη χρήση των ηχητικών οργάνων, λελογισµένη κατανάλωση καυσίµου, περιορισµός των εκπεµπόµενων καυσαερίων...), 2.11.τις περί οδικής κυκλοφορίας διατάξεις του νόµου, ειδικότερα όσον αφορά την κατακόρυφη και την οριζόντια σήµανση, τους κανόνες προτεραιότητας και τα όρια ταχύτητος, 2.12.τους κανόνες σχετικά µε τα διοικητικά έγγραφα χρήσης του οχήµατος, 2.13.τους γενικούς κανόνες συµπεριφοράς του οδηγού σε περίπτωση ατυχήµατος (τοποθέτηση σηµάτων, συναγερµός) και τα τυχόν µέτρα που πρέπει να λαµβάνει για να βοηθήσει τα θύµατα οδικών ατυχηµάτων, 2.14.τους παράγοντες ασφαλείας όσον αφορά τη φόρτωση του οχήµατος και τα µεταφερόµενα άτοµα. 3.Ικανότητες Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν µόνον εφόσον συµβιβάζονται µε τα χαρακτηριστικά του οχήµατος. 3.1.Οι οδηγοί πρέπει να έχουν τις σχετικές ικανότητες, ώστε, µε στόχο την ασφαλή οδήγηση, να µπορούν: να ελέγχουν την κατάσταση των ελαστικών, των προβολέων, των ανακλαστήρων, του συστήµατος διεύθυνσης, των φρένων, των δεικτών πορείας και των ηχητικών οργάνων, να ρυθµίζουν καταλλήλως το κάθισµα ώστε να κάθονται σωστά, να ρυθµίζουν τους καθρέπτες και τη ζώνη ασφαλείας, να ελέγχουν εάν είναι κλειστές οι πόρτες. 3.2.Οι οδηγοί πρέπει να είναι ικανοί να χρησιµοποιούν τα διάφορα όργανα του οχήµατος: -το τιµόνι -το ποδωστήριο επιτάχυνσης (γκάζι) -το ποδωστήριο του συµπλέκτη -το µοχλό του κιβώτιου ταχυτήτων -το χειρόφρενο και το ποδόφρενο, ως εξής: θέτοντας σε λειτουργία τον κινητήρα και ξεκινώντας χωρίς κραδασµούς (τόσο σε επίπεδο έδαφος, όσο και σε ανήφορο ή κατήφορο), επιταχύνοντας το όχηµα µέχρι την αρµόζουσα ταχύτητα, και διατηρώντας συγχρόνως ευθεία πορεία, ακόµη και κατά την αλλαγή των ταχυτήτων, προσαρµόζοντας καταλλήλως την ταχύτητα του οχήµατος κατά την αλλαγή κατεύθυνσης σε διασταυρώσεις, ή ενδεχοµένως όταν ο χώρος είναι στενός, διατηρώντας πάντα τη σωστή πορεία του οχήµατος, οδηγώντας το όχηµα σε οπισθοπορεία, µε ταυτόχρονη διατήρηση του οχήµατος σε ευθεία γραµµή και χρήση της λωρίδας κυκλοφορίας που χρησιµοποιείται για τη στροφή δεξιά ή αριστερά σε µία γωνία οδού, κάνοντας στροφή επί τόπου, χρησιµοποιώντας και την όπισθεν, φρενάροντας για να σταµατήσει το όχηµα µε ακρίβεια, και, αν αυτό είναι απαραίτητο, χρησιµοποιώντας τη µέγιστη ικανότητα πέδησης του οχήµατος, σταθµεύοντας το όχηµα ή ξεκινώντας από θέση στάθµευσης (παράλληλη, υπό γωνία ή κάθετη), χρησιµοποιώντας και την όπισθεν, σε επίπεδο έδαφος, σε ανήφορο και σε κατήφορο. 3.3.Όταν οδηγούν υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο σηµείο 3.2, οι οδηγοί πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν τα δευτερεύοντα όργανα του οχήµατος, και συγκεκριµένα τους υαλοκαθαριστήρες, το µηχανισµό για το πλύσιµο ή το ξεθόλωµα των τζαµιών, τον κλιµατισµό, το φωτισµό κ.λπ. 4.Συµπεριφορά 4.1.Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να µπορούν να κάνουν όλους τους συνήθεις ελιγµούς υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις: παρατηρώντας (και µε τη βοήθεια των καθρεπτών) όλη την οδό, τη σήµανση, τους υπάρχοντες ή προβλέψιµους κινδύνους, επικοινωνώντας µε τους άλλους χρήστες της οδού, µε τα επιτρεπόµενα µέσα, αντιδρώντας αποτελεσµατικά υπό πραγµατικές συνθήκες κινδύνου,

9 4.1.4.τηρώντας τις νοµοθετικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας και υπακούοντας στα εντεταλµένα άτοµα που ρυθµίζουν την κυκλοφορία, σεβόµενοι τους άλλους χρήστες. 4.2.Οι οδηγοί πρέπει επίσης να µπορούν, σε συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας, και µε πλήρη ασφάλεια: να ξεκινούν από την άκρη του πεζοδροµίου ή/και το χώρο στάθµευσης, να κυκλοφορούν καταλαµβάνοντας σωστή θέση στην οδό και προσαρµόζοντας την ταχύτητα του οχήµατος στις συνθήκες κυκλοφορίας και τη χάραξη της οδού, να διατηρούν τις αποστάσεις µεταξύ των οχηµάτων, να αλλάζουν λωρίδα κυκλοφορίας, να προσπερνούν σταθµευµένα ή σταµατηµένα οχήµατα, καθώς και εµπόδια, να διασταυρώνονται µε οχήµατα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση, ακόµα και σε στενούς δρόµους, να προσπερνούν οχήµατα σε διάφορες περιπτώσεις, να πλησιάζουν και περνούν σωστά από ισόπεδες διαβάσεις, να πλησιάζουν και περνούν σωστά τις διασταυρώσεις, να στρίβουν δεξιά ή αριστερά στις διασταυρώσεις ή όταν εγκαταλείπουν το οδόστρωµα, να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν βγαίνουν από το όχηµα. 5.Ειδικοί όροι για την οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών Α, Β, Γ,, Β^+^Ε, Γ^+^Ε και ^+^Ε 5.1.Κατηγορία Α Οι οδηγοί των οχηµάτων της κατηγορίας αυτής πρέπει επίσης να γνωρίζουν: να βάζουν σωστά το κράνος και να ελέγχουν την κατάσταση των άλλων µηχανισµών ασφάλειας που διαθέτουν τα οχήµατα του είδους αυτού, να αναδιπλώνουν το πλάγιο στήριγµα του δικύκλου και να µετακινούν το όχηµα χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα, περπατώντας δίπλα του, να σταθµεύουν το δίκυκλο στηρίζοντάς το στο ειδικό πλάγιο στήριγµα, να κάνουν στροφή επί τόπου, να διατηρούν την ισορροπία του οχήµατος σε διάφορες ταχύτητες, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών ταχυτήτων, και υπό διάφορες συνθήκες οδήγησης, καθώς και όταν µεταφέρουν επιβάτη, να παίρνουν την κατάλληλη κλίση σε στροφές. 5.2.Κατηγορίες Γ,, Γ^+^Ε και ^+^Ε Οι οδηγοί των οχηµάτων των κατηγοριών αυτών πρέπει να αποδεικνύουν επίσης ότι γνωρίζουν και κατανοούν πλήρως: τα προβλήµατα ορατότητας που προκαλούν τα χαρακτηριστικά του οχήµατος για τον ίδιο τον οδηγό αλλά και τους άλλους χρήστες, την επίδραση του ανέµου στην πορεία του οχήµατος, τη νοµοθεσία σχετικά µε τα βάρη και τις διαστάσεις, τη νοµοθεσία σχετικά µε τις ώρες ανάπαυσης και οδήγησης, καθώς και τη χρήση του χρονοταχογράφου, τις αρχές λειτουργίας των συστηµάτων πέδησης και επιβράδυνσης, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται κατά τα προσπεράσµατα λόγω των κινδύνων που δηµιουργεί η εκτόξευση νερών και λάσπης, την ανάγνωση οδικών χαρτών. Επίσης πρέπει να µπορούν: να ελέγχουν τον βοηθητικό µηχανισµό του συστήµατος πέδησης και διεύθυνσης, να χρησιµοποιούν τα διάφορα συστήµατα πέδησης, να χρησιµοποιούν τα συστήµατα µείωσης της ταχύτητας εκτός από τα φρένα, να προσαρµόζουν την τροχιά του οχήµατός τους στις στροφές, λαµβάνοντας υπόψη το µήκος και τα εξέχοντα τµήµατα του οχήµατός τους. 5.3.Κατηγορίες Β, Β^+^Ε, Γ, Γ^+^Ε, ^+^Ε Οι οδηγοί των οχηµάτων των κατηγοριών αυτών πρέπει: να γνωρίζουν τους παράγοντες ασφάλειας του οχήµατός τους που έχουν σχέση µε τη φόρτωσή του. 5.4.Κατηγορίες Β^+^Ε, Γ^+^Ε, ^+^Ε Οι οδηγοί των οχηµάτων των κατηγοριών αυτών πρέπει να µπορούν: να ζεύξουν και να αποζεύξουν το ρυµουλκούµενο ή το ηµιρυµουλκούµενο στο έλκον οχήµα.

10 5.5.Κατηγορία Οι οδηγοί των οχηµάτων της κατηγορίας αυτής πρέπει να αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν: τους κανόνες που ισχύουν σχετικά µε τα µεταφερόµενα πρόσωπα, τη συµπεριφορά που πρέπει να τηρούν σε περίπτωση ατυχήµατος, επιπλέον, πρέπει να µπορούν να παίρνουν ειδικά µέτρα για την ασφάλεια του οχήµατος. 6.Χρήση του οχήµατος Ο οδηγός πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιεί το όχηµά του σε διαφορετικούς τύπους οδών, είτε µέσα στην πόλη είτε στην ύπαιθρο, και υπό διάφορες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, φωτισµός, κίνηση,...). ΙΙ.ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ Τα κράτη µέλη θα λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι µελλοντικοί οδηγοί έχουν πράγµατι τις γνώσεις, τις ικανότητες και τη συµπεριφορά που απαιτούνται για την οδήγηση οχήµατος µε κινητήρα. Οι σχετικές εξετάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν: -µία δοκιµασία µε την οποία ελέγχονται οι γνώσεις, -µία δοκιµασία µε την οποία ελέγχονται οι ικανότητες και η συµπεριφορά. Οι συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διεξάγονται οι εξετάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες. 7. οκιµασία για τον έλεγχο των γνώσεων 7.1.Μορφή Η µορφή επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος έχει τις γνώσεις στα θέµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος παραρτήµατος. Κάθε υποψήφιος µίας κατηγορίας άδειας ο οποίος είναι ήδη κάτοχος άδειας άλλης κατηγορίας µπορεί να απαλλαγεί από τις κοινές διατάξεις που προβλέπονται στο σηµείο 7 του παρόντος παραρτήµατος. 7.2.Περιεχόµενο της δοκιµασίας για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων Τα παρακάτω σηµεία αφορούν την παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήµατος Η δοκιµασία πρέπει να αφορά υποχρεωτικά κάθε ένα από τα παρακάτω σηµεία, το δε περιεχόµενό της για κάθε σηµείο καθορίζεται µε πρωτοβουλία κάθε κράτους µέλους νοµικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας σηµείο 2.11, ο οδηγός σηµεία 2.1 και 2.4, η οδός σηµεία 2.3, 2.7 και 2.8, οι άλλοι χρήστες της οδού σηµεία 2.5 και γενικοί κανόνες και διάφορα σηµεία 2.12, 2.13 και Η δοκιµασία που προβλέπεται στην παράγραφο παραπάνω, συµπληρώνεται από τυχαίο έλεγχο σε ένα από τα σηµεία: 2.2, 2.9 και 2.10 σχετικά µε το όχηµα. 7.3.Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Γ,, Γ+Ε και +Ε Για τους υποψήφιους οδηγούς των οχηµάτων των κατηγοριών Γ,, Γ+Ε και +Ε, η δοκιµασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7.2 παραπάνω συµπληρώνεται: από υποχρεωτικό έλεγχο των παρακάτω σηµείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήµατος, κατηγορίες Γ,, Γ+Ε και +Ε σηµεία (εκτός από τις υποκατηγορίες Γ1, Γ1+Ε, 1 και 1+Ε), (εκτός από τη χρήση του χρονοταχογράφου που προβλέπεται στο σηµείο 9.3.1) και (εκτός από τις υποκατηγορίες Γ1, Γ1+Ε, 1 και +Ε), κατηγορία σηµεία και 5.5.2, από δειγµατοληπτικό έλεγχο ενός από τα παρακάτω σηµεία: 5.2.1, και οκιµασία για τον έλεγχο των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς 8.1.Το όχηµα και ο εξοπλισµός του Η οδήγηση οχήµατος µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων προϋποθέτει την επιτυχία σε δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς που γίνεται σε οχήµα εφοδιασµένο µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

11 Εάν ο υποψήφιος επιτυγχάνει τη δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς σε όχηµα εφοδιασµένο µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, το γεγονός αυτό αναγράφεται σε κάθε άδεια οδήγησης που χορηγείται µε βάση την εξέταση αυτή. Οι άδειες στις οποίες αναφέρεται η ένδειξη αυτή, µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για την οδήγηση οχηµάτων µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων. Ως "όχηµα εφοδιασµένο µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων" νοείται το όχηµα στο οποίο η αυξοµείωση της σχέσης µετάδοσης µεταξύ του κινητήρα και των τροχών επιτυγχάνεται και µόνο µε τη χρησιµοποίηση του επιταχυντή και των φρένων Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις δοκιµασίες ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν πιο περιοριστικές απαιτήσεις για τα κριτήρια αυτά ή να προσθέσουν και άλλες. Κατηγορία Α -προοδευτική πρόσβαση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση πρώτη φράση]: µηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κάνιστρο κυβισµού άνω των 120 cm3 που φθάνει την ταχύτητα των 100 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον, -άµεση πρόσβαση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση δεύτερη φράση]: µηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κάνιστρο, ισχύος τουλάγιστον 35 kw, Κατηγορία Β όχηµα της κατηγορίας Β µε 4 τροχούς που µπορεί να φθάνει την ταχύτητα των 100 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον, Κατηγορία Β+Ε σύνολο, αποτελούµενο από όχηµα εξετάσεων της κατηγορίας Β και από ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1^000 kg, που φθάνει την ταχύτητα των 100 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον και που δεν υπάγεται στην κατηγορία Β, Κατηγορία Γ όχηµα της κατηγορίας Γ, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 10^000 kg και µήκος τουλάχιστον επτά µέτρα, που φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον, Κατηγορία Γ+Ε είτε αρθρωτό όχηµα µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 18^000 kg και µήκος τουλάχιστον δώδεκα µέτρα, που φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον, είτε σύνολο αποτελούµενο από όχηµα εξετάσεων της κατηγορίας Γ και ρυµουλκούµενο µήκους τουλάχιστον τεσσάρων µέτρων, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 18^000 kg και µήκος τουλάχιστον δώδεκα µέτρα, µε ανώτατη ταχύτητα τουλάχιστον 80 χιλιοµέτρων την ώρα, Κατηγορία όχηµα της κατηγορίας µε µήκος τουλάχιστον εννέα µέτρων που πρέπει να φθάνει ταχύτητα τουλάχιστον 80 χιλιοµέτρων την ώρα, Κατηγορία +Ε σύνολο αποτελούµενο από όχηµα εξετάσεων της κατηγορίας και ρυµουλκούµενο µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 1^250 kg, που πρέπει να φθάνει ταχύτητα τουλάχιστον 80 χιλιοµέτρων την ώρα. Προαιρετικές υποκατηγορίες Υποκατηγορία Α1 µηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κάνιστρο, κυβισµού τουλάχιστον 75 cm3, Υποκατηγορία Β1 τρίκυκλο ή τετράκυκλο µε κινητήρα που πρέπει να φθάνει ταχύτητα τουλάχιστον 60 χιλιοµέτρων την ώρα, Υποκατηγορία Γ1 όχηµα της υποκατηγορίας Γ1 µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 4^000 kg που πρέπει να φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον, Υποκατηγορία Γ1+Ε σύνολο, αποτελούµενο από όχηµα εξετάσεων της κατηγορίας Γ1 και από ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 2^000 kg, το οποίο έχει µήκος τουλάχιστον οκτώ µέτρα και φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον, Υποκατηγορία 1 όχηµα της υποκατηγορίας 1 που πρέπει να φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον, Υποκατηγορία 1+Ε σύνολο αποτελούµενο από όχηµα εξετάσεων της υποκατηγορίας 1 και από ρυµουλκούµενο του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα είναι τουλάχιστον 1^250 kg, το οποίο πρέπει να φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιοµέτρων την ώρα τουλάχιστον. 8.2.Ικανότητες και συµπεριφορά που πρέπει να ελέγχονται κατά τη δοκιµασία.

12 Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν εφόσον συµβιβάζονται µε τα χαρακτηριστικά του οχήµατος Προετοιµασία του οχήµατος Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να προετοιµάζονται για µια ασφαλή οδήγηση, τηρώντας υποχρεωτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.1 του παρόντος παραρτήµατος. Σηµεία 3.1.2, (όσον αφορά τη ζώνη ασφαλείας, µόνο εάν η νοµοθεσία την θεωρεί υποχρεωτική), Έλεγχος του οχήµατος από τεχνικής πλευράς Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι µπορούν να χρησιµοποιούν τα όργανα του αυτοκινήτου εκτελώντας υποχρεωτικά τις ακόλουθες πράξεις και χειρισµούς που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.2 του παρόντος παραρτήµατος. Σηµεία (εκκίνηση σε επίπεδο έδαφος και, ει δυνατόν, σε ανήφορο), 3.2.2, και (εκτός από τη χρήση της µέγιστης ικανότητας πέδησης του οχήµατος, για την οποία γίνεται λόγος στο σηµείο ). Οι χειρισµοί που αναφέρονται στα σηµεία 3.2.4, και ελέγχονται δειγµατοληπτικά (τουλάχιστον δύο χειρισµοί από τους τρεις που αναφέρονται, από τους οποίους ο ένας περιλαµβάνει υποχρεωτικά οπισθοπορεία). Οι χειρισµοί που αναφέρονται στο σηµείο είναι δυνατόν να µην ελέγχονται για τις κατηγορίες οχηµάτων Γ,, Β+Ε, Γ+Ε και +Ε. Οι υποψήφιοι οδηγοί για τις κατηγορίες αυτές πρέπει υποχρεωτικά να εκτελούν οπισθοπορεία διαγράφοντας καµπύλη το σχήµα της οποίας επιλέγεται από τα κράτη µέλη Συµπεριφορά κατά την κυκλοφορία Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτελούν υποχρεωτικά όλους τους παρακάτω χειρισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήµατος υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε πλήρη ασφάλεια και παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σηµεία 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, και , καθώς και τους χειρισµούς που αναφέρονται στα σηµεία 4.2.6, και εάν παρουσιαστεί ευκαιρία. 8.3.Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Α, Γ,, Γ+Ε και +Ε Οι υποψήφιοι οδηγοί των οχηµάτων των κατηγοριών Α, Γ,, Γ+Ε και +Ε πρέπει να εκτελούν υποχρεωτικά, εκτός από τους παραπάνω χειρισµούς, και τους χειρισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήµατος, και οι οποίοι απαριθµούνται παρακάτω: Κατηγορία Α Σηµεία (αναδίπλωση του πλάγιου στηρίγµατος του δικύκλου και ενδεχοµένως µετακίνησή του χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα, περπατώντας δίπλα του), και Η σωστή θέση του κράνους ελέγχεται εάν το κράνος είναι υποχρεωτικό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο σηµείο γίνονται δειγµατοληπτικά. Η διατήρηση της ισορροπίας (σηµείο 5.1.5) ελέγχεται υποχρεωτικά σε διάφορες ταχύτητες, καθώς και σε πολύ µικρή ταχύτητα, και υπό διάφορες συνθήκες οδήγησης, εκτός από τη µεταφορά επιβατών για την οποία γίνεται λόγος στο σηµείο Κατηγορίες Γ,, Γ+Ε και +Ε Σηµεία 5.2.8, (εκτός από Γ1 και 1), (εκτός από Γ1 και 1) και (εκτός από Γ1 και 1) Κατηγορία σηµείο Έλεγχος των γνώσεων ή έλεγχος των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς 9.1.Ο έλεγχος των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς των υποψηφίων για τα ακόλουθα σηµεία είναι υποχρεωτικός, επαφίεται όµως στα κράτη µέλη να καθορίσουν εάν ο έλεγχος αυτός θα γίνεται κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας που αφορά τις γνώσεις ή κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς Όλες οι κατηγορίες δειγµατοληπτικός έλεγχος της κατάστασης των παρακάτω οργάνων: ελαστικά, προβολείς, ανακλαστήρες, σύστηµα διεύθυνσης, φρένα, δείκτες πορείας και ηχητικά όργανα, προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται όταν ο οδηγός εγκαταλείπει το όχηµα Κατηγορία Α διατήρηση της ισορροπίας κατά τη µεταφορά ενός επιβάτη Κατηγορίες Γ,, Γ+Ε και +Ε χρήση του χρονοταχογράφου Κατηγορία Γ+Ε ζεύξη και απόζευξη του ρυµουλκούµενου ή του ηµιρυµουλκούµενου στο έλκον όχηµα, ασφαλής φόρτωση του οχήµατος. 10.Προαιρετικός έλεγχος των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς Οι ικανότητες και η συµπεριφορά των υποψηφίων για τα παρακάτω σηµεία, ελέγχονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς.

13 10.1.Όλες οι κατηγορίες χρήση της µέγιστης ικανότητας πέδησης του οχήµατος Κατηγορία Α στροφή επί τόπου Η ανάγνωση ενός οδικού χάρτη µπορεί να ελέγχεται είτε κατά τον έλεγχο των γνώσεων, είτε κατά τον έλεγχο των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς (εκτός για τις υποκατηγορίες Γ1, Γ1+Ε, 1 και 1+Ε). 11.Αξιολόγηση του ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς Σε καθεµία από τις διάφορες καταστάσεις οδήγησης, η αξιολόγηση αφορά την άνεση του υποψηφίου στον χειρισµό των διαφόρων οργάνων του οχήµατος, και την ικανότητά του να παρεµβάλλεται µε πλήρη ασφάλεια στο ρεύµα κυκλοφορίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας, ο εξεταστής πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Τα λάθη οδήγησης ή η επικίνδυνη συµπεριφορά που θέτουν σε κίνδυνο την άµεση ασφάλεια του οχήµατος εξέτασης, των επιβατών του ή των άλλων προσώπων που κυκλοφορούν στο δρόµο και για τα οποία χρειάστηκε ή όχι η παρέµβαση του εξεταστή ή του συνοδού, συνεπάγονται την αποτυχία του εξεταζόµενου. Εντούτοις, ο εξεταστής είναι ελεύθερος να αποφασίζει εάν θα περατωθεί ή όχι η πρακτική εξέταση. Οι εξεταστές θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να εκτιµούν ορθά αν ο υποψήφιος είναι ικανός να οδηγεί µε πλήρη ασφάλεια. Αρµόδιος οργανισµός των κρατών µελών θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει το έργο των εξεταστών προκειµένου να εξασφαλίζεται η ορθή και ενιαία εφαρµογή της βαθµολογίας των λαθών οδήγησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παρόντος παραρτήµατος. 12. ιάρκεια της εξέτασης Η διάρκεια της εξέτασης και η καλυπτόµενη απόσταση πρέπει να είναι αρκετά µεγάλες ώστε να µπορεί να γίνει η αξιολόγηση των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς που αναφέρεται στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος παραρτήµατος. Η ελάχιστη διάρκεια οδήγησης για τον έλεγχο της συµπεριφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από 25 λεπτά για τις κατηγορίες Α, Β και Β+Ε και 45 λεπτά για τις άλλες κατηγορίες. 13Τόπος της εξέτασης Το µέρος της εξέτασης που αποβλέπει στην αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου να ελέγχει από τεχνική άποψη το όχηµα µπορεί να γίνεται σε ειδικό χώρο. Το µέρος της εξέτασης που αφορά την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του εξεταζόµενου στην κυκλοφορία πρέπει να γίνεται, ει δυνατόν, σε οδούς που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητόδροµους, καθώς και σε αστικές οδούς, οι οποίες πρέπει να παρουσιάζουν τις διάφορες δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επίσης επιθυµητή η διεξαγωγή της εξέτασης υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας. 14.Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη δοκιµασία ελέγχου της συµπεριφοράς και των ικανοτήτων, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν τις 31 Ιουλίου 1991, µπορούν να χρησιµοποιούνται µετά την ηµεροµηνία αυτή µόνο κατά τη διάρκεια περιόδου η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία χρόνια, εάν δεν είναι σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται για τα οχήµατα αυτά στο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι οδηγοί κατατάσσονται σε δύο οµάδες: 1.1.Οµάδα 1 οδηγοί οχηµάτων των κατηγοριών Α, Β και Β+Ε, καθώς και των υποκατηγοριών Α1 και Β1, 1.2. οδηγοί οχηµάτων των κατηγοριών Γ, Γ+Ε,, +Ε και των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, 1 και 1+Ε. 1.3.Η εθνική νοµοθεσία µπορεί να περιλαµβάνει διατάξεις για την εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπει το παρόν παράρτηµα για τους οδηγούς της οµάδας 2 στους οδηγούς οχηµάτων που υπάγονται στην κατηγορία Β και χρησιµοποιούν την άδεια οδήγησης τους για επαγγελµατικούς σκοπούς (ταξί, ασθενοφόρα κ.λπ.). 2.Κατ' αναλογία, οι υποψήφιοι για τη χορήγηση ή την ανανέωση µιας άδειας οδήγησης κατατάσσονται στην οµάδα στην οποία θα ανήκουν µετά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3.Οµάδα 1 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, εάν κατά τη διεκπεραίωση των απαιτούµενων διατυπώσεων ή κατά τη διάρκεια των δοκιµασιών στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την απόκτηση άδειας, διαφανεί ότι παρουσιάζουν µία ή περισσότερες από τις ανικανότητες που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα. 4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση πριν από την αρχική χορήγηση άδειας και στη συνέχεια, οι οδηγοί οφείλουν να υποβάλλονται στις περιοδικές εξετάσεις που ορίζει η εθνική νοµοθεσία.

14 5.Κατά τη χορήγηση ή για κάθε µεταγενέστερη ανανέωση µιας άδειας οδήγησης, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν την τήρηση αυστηρότερων κανόνων από αυτούς που προβλέπει το παρόν παράρτηµα. ΟΡΑΣΗ 6.Κάθε υποψήφιος για την απόκτηση άδειας οδήγησης οφείλει να υποβάλλεται στις κατάλληλες εξετάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η όρασή του έχει την οξύτητα που απαιτείται για την οδήγηση οχηµάτων µε κινητήρα. Σε περίπτωση αµφιβολιών όσον αφορά την επάρκεια της όρασής του, ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται από κατάλληλη ιατρική αρχή. Κατά την εξέταση αυτή, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οξύτητα της όρασης, το οπτικό πεδίο, την όραση υπό ατελή φωτισµό και τις προϊούσες οφθαλµικές ασθένειες. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι ενδοφθάλµιοι φακοί δεν θεωρούνται διορθωτικοί φακοί. Οµάδα Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει διοφθαλµική οξύτητα όρασης, µε οπτική διόρθωση εφόσον χρειάζεται, τουλάχιστον 0,5 µε την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση και των δύο οφθαλµών. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται εφόσον προκύπτει από την ιατρική εξέταση ότι το οπτικό πεδίο είναι µικρότερο των 120^o σε οριζόντιο επίπεδο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως από ευνοϊκή ιατρική γνωµάτευση και θετική πρακτική δοκιµασία, ή ότι ο ενδιαφερόµενος πάσχει από κάποια άλλη πάθηση της όρασης που µπορεί να υπονοµεύσει την ασφάλεια της οδήγησής του. Εφόσον εντοπισθεί ή δηλωθεί µια προϊούσα οφθαλµική πάθηση, η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται, υπό την προϋπόθεση περιοδικής εξέτασης που πραγµατοποιείται από µία αρµόδια ιατρική αρχή. 6.2.Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης που πάσχει από λειτουργική ολική απώλεια της όρασης από τον ένα οφθαλµό, ή που χρησιµοποιεί µόνο έναν οφθαλµό, λόγου χάριν σε περίπτωση διπλωπίας, πρέπει να έχει οξύτητα όρασης τουλάχιστον 0,6, µε οπτική διόρθωση, εφόσον χρειάζεται. Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να βεβαιώνει ότι αυτή η κατάσταση µονόφθαλµης όρασης προϋπάρχει από αρκετό χρόνο ώστε ο ενδιαφερόµενος να έχει προσαρµοστεί σ' αυτή και ότι το οπτικό πεδίο του οφθαλµού αυτού είναι φυσιολογικό. 6.3.Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει οξύτητα όρασης και από τους δύο οφθαλµούς, µε οπτική διόρθωση εφόσον χρειάζεται, τουλάχιστον 0,8 για τον οφθαλµό µε την καλύτερη όραση και τουλάχιστον 0,5 για τον οφθαλµό µε τη λιγότερο καλή όραση. Στην περίπτωση που οι τιµές 0,8 και 0,5 επιτυγχάνονται µε τη βοήθεια οπτικής διόρθωσης, πρέπει η µη διορθωµένη οξύτητα του καθενός των δύο οφθαλµών να φθάνει το 0,05, ή η διόρθωση της ελάχιστης απαιτούµενης οξύτητας (0,8 και 0,5) να επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια οµµατοϋαλίων των οποίων η ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 4 διοπτρίες περίπου, ή µε την βοήθεια φακών επαφής (µη διορθωµένη όραση = 0,05). Η διόρθωση πρέπει να είναι καλώς ανεκτή. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο οδηγός δεν έχει φυσιολογικό διοφθαλµικό οπτικό πεδίο ή πάσχει από διπλωπία. ΑΚΟΗ 7.Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται σε κάθε υποψήφιο ή οδηγό της οµάδας 2, υπό την επιφύλαξη γνωµοδότησης των αρµόδιων ιατρικών αρχών; κατά τις ιατρικές εξετάσεις πρέπει να λαµβάνονται ιδίως υπόψη οι δυνατότητες αντιστάθµισης. ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται σε υποψηφίους ή οδηγούς που πάσχουν από πάθηση ή ανωµαλία του κινητικού συστήµατος η οποία καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση οχήµατος µε κινητήρα. Οµάδα Μετά από γνωµάτευση αρµόδιας ιατρικής αρχής είναι δυνατό να χορηγείται, εφόσον είναι σκόπιµο, άδεια οδήγησης µε περιοριστικούς όρους, σε οποιοδήποτε υποψήφιο ή οδηγό που µεινονεκτεί σωµατικά. Η γνωµάτευση αυτή πρέπει να στηρίζεται σε ιατρική αξιολόγηση της εν λόγω πάθησης ή ανωµαλίας και, εφόσον χρειάζεται, σε πρακτική δοκιµασία, πρέπει δε να συνοδεύεται απο την ένδειξη του τύπου της διάταξης µε την οποία πρέπει να είναι εφοδιασµένο το όχηµα καθώς και του κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος οφείλει να φέρει ορθοπεδική συσκευή, στο µέτρο που ο έλεγχος της ικανότητας και της συµπεριφοράς αποδεικνύει ότι, µε τα µέσα αυτά, η οδήγηση δεν είναι επικίνδυνη. 8.2.Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψήφιους που πάσχουν από προϊούσα πάθηση, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις προκειµένου να ελέγχεται η ικανότητά τους να οδηγούν το όχηµά τους µε ασφάλεια. Από τη στιγµή που η κατάσταση του µειονεκτούντος σταθεροποιηθεί, η άδεια οδήγησης είναι δυνατόν να χορηγείται ή να ανανεώνεται χωρίς να επιβάλλεται τακτική ιατρική εξέταση. 8.3.Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής. ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 9.Οι παθήσεις που µπορούν να εκθέσουν τους υποψηφίους ή τους οδηγούς για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης σε αιφνίδια ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήµατός τους η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια αλλοίωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, συνιστούν κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

15 Οµάδα Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές διαταραχές του καρδιακού ρυθµού. 9.2.Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή οδηγούς που φέρουν συσκευή διέγερσης της καρδιακής λειτουργίας, υπό την επιφύλαξη έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου. 9.3.Η χορήγηση ή η ανανέωση µιας άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από ανωµαλίες της αρτηριακής πίεσης πρέπει να αντιµετωπίζεται σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα στοιχεία της εξέτασης, τις ενδεχόµενες σχετικές επιπλοκές και τον κίνδυνο που ενδέχεται να συνιστούν για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 9.4.Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή τους οδηγούς που πάσχουν από στηθάγχη αναπαύσεως ή κινήσεως. Η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν στο ιστορικό τους έµφραγµα του µυοκαρδίου υπόκειται σε έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και, εφόσον χρειάζεται, σε τακτικό ιατρικό έλεγχο. 9.5.Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής. ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ 10.Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και κατάλληλου για κάθε περίπτωση τακτικού ιατρικού ελέγχου Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που υπάγονται στην οµάδα αυτή και πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη που απαιτεί θεραπεία µε ινσουλίνη, εκτός πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως αιτιολογηµένων µε έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και υπό την προϋπόθεση τακτικού ιατρικού ελέγχου. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 11.Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νευρολογική πάθηση, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωµάτευση. Προς το σκοπό αυτό, οι νευρολογικές διαταραχές που οφείλονται σε παθήσεις ή εγχειρήσεις του κεντρικού ή του περιφερειακού νευρικού συστήµατος, και οι οποίες εκφράζονται µε κινητικά, αισθητικά η τροφικά συµπτώµατα που διαταράσσουν την ισορροπία και το συντονισµό, πρέπει να αντιµετωπίζονται ανάλογα µε τις λειτουργικές δυνατότητες και την εξελιξιµότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης µπορεί να εξαρτάται από περιοδικές εξετάσεις, σε περίπτωση κινδύνου επιδείνωσης. 12.Οι κρίσεις επιληψίας και οι άλλες βίαιες διαταραχές της συνειδησιακής κατάστασης συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, εφόσον εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης ενός οχήµατος µε κινητήρα. Οµάδα Η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση εξέτασης από αρµόδια αρχή και τακτικού ιατρικού έλεγχου. Η αρχή αυτή πρέπει να κρίνει αν όντως υπάρχει επιληψία ή άλλες συνειδησιακές διαταραχές καθώς και τη µορφή και την κλινική εξέλιξή τους (λόγου χάριν απουσία κρίσεων από διετίας), την ακολουθούµενη θεραπεία και τα θεραπευτικά αποτελέσµατα Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή τους οδηγούς που προβάλλονται από, ή που ενδέχεται να έχουν κρίσεις επιληψίας ή άλλες βίαιες διαταραχές της συνειδησιακής κατάστασης. ΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Οµάδα Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς: -που πάσχουν από σοβαρές διανοητικές διαταραχές, συγγενείς ή επίκτητες λόγω ασθενειών, τραυµατισµών ή νευροχειρουργικών παρεµβάσεων, -που παρουσιάζουν σοβαρή διανοητική καθυστέρηση, -που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές της συµπεριφοράς λόγω γήρατος, ή σοβαρές διαταραχές της κριτικής και προσαρµοστικής ικανότητας και της συµπεριφοράς, οι οποίες συνδέονται µε την προσωπικότητα, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και υπό την προϋπόθεση, εάν υπάρχει ανάγκη, τακτικού ιατρικού ελέγχου.

16 13.2.Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την οδήγηση των οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 14.Η κατανάλωση οινοπνεύµατος συνιστά σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Λόγω της σοβαρότητας του προβλήµατος, επιβάλλεται αυστηρή επαγρύπνηση σε ιατρικό επίπεδο. Οµάδα Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευµα, ή που δεν µπορούν να αποσυνδέσουν την οδήγηση από την κατανάλωση οινοπνεύµατος. Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν περάσει από κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευµα, αφού περατωθεί µια περίοδος αποδεδειγµένης αποχής και υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 15.Κατάχρηση: Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε κατάσταση εξάρτησης από ουσίες µε ψυχότροπο δράση ή που, χωρίς να είναι εξαρτηµένοι, καταναλώνουν τακτικά τις ουσίες αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία της αιτούµενης άδειας. Τακτική κατανάλωση: Οµάδα Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που καταναλίσκουν τακτικά ψυχότροπες ουσίες, υπό οποιανδήποτε µορφή και οι οποίες ενδέχεται να υπονοµεύουν την ικανότητά τους να οδηγούν χωρίς κίνδυνο, εφόσον η λαµβανόµενη ποσότητα είναι τέτοια που να επιδρά δυσµενώς στην οδήγηση. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φάρµακο ή συνδυασµό φαρµάκων που επιδρά στην ικανότητα οδήγησης Η αρµόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής. ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Οµάδα Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλονται σε περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από µη αναστρέψιµη σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως αιτιολογηµένων από έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και µε την προϋπόθεση τακτικού ιατρικού ελέγχου. ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οµάδα Η άδεια οδήγησης µπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν υποστεί µεταµόσχευση οργάνου ή τεχνητή εµφύτευση που µπορεί να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης και, εφόσον χρειάζεται, τακτικού ιατρικού ελέγχου Η αρµόδια ιατρικά αρχή πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται µε την οδήγηση οχηµάτων από άτοµα που εµπίπτουν στον ορισµό της οµάδας αυτής. 18.Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από πάθηση που δεν αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους, η οποία ενδέχεται να αποτελεί ή να προκαλεί λειτουργική ανικανότητα που µπορεί να υπονοµεύσει την οδική ασφάλεια κατά την οδήγηση οχήµατος µε κινητήρα, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη γνωµάτευση και υπό την επιφύλαξη, εφόσον χρειάζεται, τακτικού ιατρικού ελέγχου.

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11)

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) H γη των µύθων Στα παράλια της άξενης θάλασσας που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Βοσπόρου, Έλληνες πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια έχτισαν φιλόξενες πολιτείεςκιβωτούς του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 3/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 3/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ Τηλ: 210 3202188 210 3203472 Fax: 210 3231691 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 3/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα