Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς."

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 15/5/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/41842/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία Ι & ΙΙ Ρειέθσλν : Φαμ : Ζιεθ/θφ Ραρ.: Ηζηνζειίδα : Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ Ρελ 20 ε MAΪΝ 2015, εκέξα Ρεηάρηε θαη ψξα θαιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ 10 ε Ραθηηθή Πσλεδρίαζε γηα ηο 2015 ηνπ Πψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α 87/2010). Ζ Ππλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρηαθνχ Κεγάξνπ Οφδνπ, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο: Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς. 1.ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ (Δηζεγεηής: Αληηδήκαρτος θ.π.γηαθοζηακαηίοσ ) Έγθρηζε ηφλ θαηφηέρφ Αποθάζεφλ: 1.1.Αξ.54/2015 πνπ αθνξά «Ξαξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο γηα έγθξηζε ηεο αξ.82/2015 Απφθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Θ.Οφδνπ πνπ αθνξά Θαζνξηζκφ ζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα κηθξνπσιεηέο παξαγσγνχο θαη θαιιηηέρλεο, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην» 1.2.Δγθξηζε Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Ιατθψλ Αγνξψλ Οφδνπ (αξ.πξση.5/40464/3015). 1.3.Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Ξεξηπηέξσλ Γήκνπ Οφδνπ(αξ.πξση.5/40464/3015). 1.4.Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο παίζξηνπ Πηάζηκνπ Δκπνξίνπ(αξ.πξση.5/40464/3015). 1.5.Έγθξηζε ηεο αξ.84/2015 Απφθαζεο Ππκβνπιίνπ Γ.Θ.Οφδνπ κε ζέκα «Δπαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ρσξνζέηεζε (δχν) ζηάζεσλ εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ αλνηθηνχ ηχπνπ ζηε πφιε ηεο Οφδνπ. 1.6.Αξ.40/2015 πνπ αθνξά «Έγθξηζε ηεο αξ.66/2015 Απφθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γ.Θ.Οφδνπ γηα έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ Αζηηθνχ Νηθνδνκηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ Ιηλδίσλ Γήκνπ Οφδνπ «Ν ΘΙΔΝΒΝΙΝΠ» ζηε ζέζε «ΟΝΓΝΞΝΙΑ» Γήκνπ Οφδνπ, Λ.Γσδ/ζνπ» 1.7.Αξ.41/2015 πνπ αθνξά «Έγθξηζε ηεο αξ.1/2015 Απφθαζεο Ππκβνπιίνπ Γ.Θ.Ιίλδνπ πεξί απνραξαθηεξηζκνχ ηκήκαηνο θηεκαηνινγηθήο νδνχ εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ζχιαθα ηεο Κηθξήο παξαιίαο ηνπ Νηθηζκνχ ηεο Ιίλδνπ. 1.8.Αξ.42/2015 πνπ αθνξά «Έγθξηζε ηεο αξ.10/2015 Απφθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Θ.Αξραγγέινπ, πεξί απνραξαθηεξηζκνχ ηκήκαηνο Θηεκαηνινγηθήο νδνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ αχιεην ρψξν θαη ην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ-Ιπθείνπ Αξραγγέινπ ΘΚ 5779 Α γαηψλ Αξραγγέινπ». 1

2 2.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (Δηζεγεηής: Αληηδήκαρτος θ.η.ξερδίθες ) 2.1.Απνδνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη εζφδσλ (αξ.πξση.2/40128/2015). 2.2.Αλακφξθσζε πξνυ/ζκνχ, ηξνπνπνίεζε Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Γ.Ο, νηθ.έηνπο 2015 (αξ.πξση.2/ 41712/2015). 2.3.Δθκίζζσζε Γεκνηηθνχ Αθηλήηνπ ζηελ πιαηεία Απνζηνιίδε ζηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ηαιπζνχ (αξ.πξση.2/41272/2015). 2.4.Γηελέξγεηα πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ζηεγάζηξσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζηάζεσλ αλακνλήο γηα ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. (αξ.πξση.2/41763/2015). 2.5.Γηελέξγεηα κεηνδνηηθήο, θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα κίζζσζε δχν (2) αθηλήησλ γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ιίλδνπ (αξ.πξση.2/41836/2015). 2.6.Έγθξηζε ηεο 123/2015 Απφθαζεο Ν.Δ. πνπ αθνξά «Ιήςε Απφθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο απνδνρήο ή κε αηηήκαηνο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΞΔΟΚΔ HELLAS Α.Δ.», βάζεη ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ Γήκνπ Οφδνπ, θ. Π.Πηξαηή Έγθξηζε ηεο 126/2015 Απφθαζεο Ν.Δ. πνπ αθνξά «Ιήςε απφθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο απνδνρήο ή κε αηηήκαηνο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ΗΠΟΑΖΙΗΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΟΝΓΝ», βάζεη ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ Γήκνπ Οφδνπ, θ. Δκ.Πηάγθα». 2.8.Έγθξηζε ηεο 138/2015 Απφθαζεο Ν.Δ πνπ αθνξά «Πχληαμε έθζεζεο εζφδσλεμφδσλ Α ηξηκήλνπ νηθ.έηνπο 2015, γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ πξνυ/ζκνχ Γήκνπ Οφδνπ. 2.9.Έγθξηζε ηεο αξ.139/2015 Απφθαζεο Ν.Δ πνπ αθνξά «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ) Γήκνπ Οφδνπ,νηθ.έηνπο Ξαξαρψξεζε πξνο αμηνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη επίβιεςε ησλ δεκνηηθψλ απνρσξεηεξίσλ ηεο πιαηείαο Απνζηνιίδε θαη ηεο πιαηείαο Οάπηε ηεο Γ.Θ.Ηαιπζνχ, ζηηο «ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΟΝΓΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Γ.Δ.Ο.Κ.Α.Δ», (αξ.πξση.2/39202/2015.) 2.11.Ξαξαρψξεζε πξνο αμηνπνίεζε,ζπληήξεζε θαη επίβιεςε ησλ δεκνηηθψλ απνρσξεηεξίσλ: α.ζηελ θεληξηθή πιαηεία Φαιεξαίνπ θαη β.ζην ρψξν ζηάζκεπζεο πιεζίνλ ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Φαιεξαθίνπ ζηηο «ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΟΝΓΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Γ.Δ.Ο.Κ.Α.Δ».(αξ.πξση.2/41283/2015) Ξαξαρψξεζε πξνο αμηνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη επίβιεςε ησλ δεκνηηθψλ απνρσξεηεξίσλ: α)ζηελ θεληξηθή πιαηεία Αθάληνπ θαη β.ζηελ πεξηνρή Θνιπκπίσλ εληφο ηεο Γεκνηηθήο Θ.Κ γαηψλ Αξραγγέινπ ζηηο «ΓΖΚΝΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΟΝΓΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Γ.Δ.Ο.Κ.Α.Δ» (αξ.πξση.2/41289/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο θ.π.ροηαλρδλν (αξ.πξση.2/41534/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο ηεο MERCEDES BENZ ΔΙΙΑΠ(αξ.πξση.2/21555/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο ηεο ΞΟΑΜΗΠ ΑΔ (αξ.πξση.2/41529/2015) Γηαγξαθή ηέινπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ έηνπο 2011 ζηελ Tachramanis Jacqueline ηνπ Smith (αξ.πξση.2/41542/2015). 2

3 2.17.Γηαγξαθή ηέινπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ έηνπο 2011 ζηνλ θ.κ.θαθεηδή (αξ.πξση.2/41549/2015) Απνδνρή ή κε Απνθάζεσλ Δπηηξνπήο Ππκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ηνπ Γήκνπ καο (αξ.πξση.2/37364,37366,37367/2015.) 2.19.Έγθξηζε Ξξαθηηθνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαξηψλ παξνπζίαο πξνζσπηθνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο απφ ην Γ.Π ιφγσ απνθιεηζηηθφηεηαο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ.3β,3γ ηνπ άξζξνπ 23 παξ.2 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, (αξ.πξση.2/40048/2015) Δμέηαζε έλζηαζεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη Έγθξηζε Νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο (αξ.πξση.2/40539/2015) Έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ γηα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ Ξπιψλαο (Κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο θαη ζθεχε θνπδίλαο),αξ.πξση.2/41442/ Γηαγξαθή νθεηιήο AUTO HELLAS ATEE (αξ.πξση.2/38424/2015) Γηαγξαθή κηζζσκάησλ απφ θ.γ.γεκεηξηάδε θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ θ.κ.φαξκαθίδε γηα ηα θαηαζηήκαηα Λ.Αγνξάο, αξ.4,5,64,65,66 (αξ.πξση.2/39192/2015) Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο πνζνχ ηεο εηαηξεία ΝΔ ΙΗΛΑΟΓΝΠ.Β-ΛΗΠΟΗΝΠ Ζ (αξ.πξση.2/34687/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο θ.δκ.καρξακά (αξ.πξση6.2/34684/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο θ.θ.σηψηε (αξ.πξση.2/35205/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο θ.κ.αλησλίνπ (αξ.πξση.2/35214/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο θ.α.αιεμαλδξφπνπινπ (αξ.πξση.2/36788/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο θ.π.θαιαθάηε (αξ.πξση.2/34922/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο ΞΔΗΟΑΗΥΠ MULTIFIN AE (αξ.πξση.2/36781/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο ηεο PROBANK AUTOLEASING (αξ.πξση.2/36791/2015) Γηαγξαθή νθεηιήο SFS HELLASFINANCE LEASE & TRADE AE (αξ.πξση.2/368,000/2015) Γηαγξαθή ηέινπο παξεπηδεκνχλησλ εηψλ ηνπ θ.α.κνληηάδε (αξ.πξση.2/38414/2015) Γηαγξαθή ηέινπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ έηνπο 2011 ζηνλ θ.γ.φξαληδάθε (αξ.πξση.2/38407/2015) Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ (αξ.πξση.2/41639/2015). 3. ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ (Δηζεγήηρηα: Δληεηαικέλε Γεκοηηθή Πύκβοσιος θα. Β.Ξαπαδεκεηρίοσ) 3.1.Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Κνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζηελ θνηιάδα Ξεηαινχδσλ ηεο Οφδνπ ζην πιαίζην ηεο 3 εο Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηνπ άμνλα 4 ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ (ΞΑΑ), αξ.πξση.2/41809/ Απνδνρέο ρξεκαηνδνηήζεσλ (αξ.πξση.2/39907/2015). 4.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ & ΞΝΓΝΚΩΛ θαη Γ/ΛΠΖΠ ΚΔΠΑΗΩΛΗΘΖΠ ΞΝΙΖΠ. (Δηζεγεηές: Αληηδήκαρτοη θ.θ.αζ.θφλζηαληίλοσ θαη Γ.Θαθούιες) 4.1. Νξηζκφο Δπηηξνπψλ Ξαξαιαβήο ησλ έξγσλ : α)απνθαηάζηαζε πξαλνχο νδνχ ζηε Γ.Θ.Ιάξδνπ θαη β) Αλαβάζκηζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 1 νπ ΠΔΘ Οφδνπ (Δπηζθεπή-αλαθαίληζε-ζηαηηθή ελίζρπζε), αξ.πξση.16/38498/

4 4.2.Έγθξηζε 1 νπ ΑΞΔ θαη παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπέο πιαθνζηξψζεσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κεζαησληθήο Ξφιεο θαη ηνπ Ηζηνξηθνχ Θέληξνπ», αξ.πξση.2/32962/ Δπηινγή Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη ζχζηαζε Δπηηξνπήο Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Δπείγνπζεο εξγαζίεο κφλσζεο αίζνπζαο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Οφδνπ» αξ.πξση.2/41515/ Έγθξηζε 1 νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ Ξπιψλαο», αξ.πξση.16/37049/ Έγθξηζε 1 νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε Σ.Α.Γ.Α Γήκνπ Οφδνπ θαη ρνξήγεζε παξάηαζεο, αξ.16/37492/ Έγθξηζε 2 νπ ΑΞΔ(ηαθηνπνηεηηθνχ) ηνπ έξγνπ «Αζθαιηφζηξσζε ζην δηαλνηρζέλ ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ζηελ πεξηνρή ΟΝΓΝΞΝΙΑ (αξ.πξση.16/40193/2015). 4.7.Έγθξηζνπ 2 νπ ΑΞΔ νπ έξγνπ «Ππληήξεζε-Δπηζθεπή Πρνιηθψλ Κνλάδσλ Γ.Δ Ονδίσλ (αξ.πξση.16/41801/2015). 4.8.Ξαξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή ζπληήξεζε Ξαιαηνχ Λνζνθνκείνπ Οφδνπ γηα θάιπςε αλαγθψλ Γηνίθεζεο-Κεηαζηέγαζε πεξεζηψλ, αξ.πξση.16/41814/ Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ. 5.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΘΝΗΛ.ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ & ΓΔΗΑΠ (Δηζεγήηρηες: Αληηδήκαρτοη Θα Α.Εφάλλοσ θαη Θα Φ.Θρεκαζηηλού) 5.1.Απνδνρέο ρξεκαηνδνηήζεσλ (αξ./πξση.14/37667/2015). 5.2.Αίηεκα πξνζδηνξηζκνχ ρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη κε δαπαλψλ (αξ.πξση.2/41752/2015). 5.3.Νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφξσλ δεκνηψλ (αξ.πξση.14/39533/2015). 6.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ & ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ (Δηζεγήηρηα: Αληηδήκαρτος Θα Φ.Θρεκαζηηλού). 6.1.Απνδνρέο ρξεκαηνδνηήζεσλ (αξ.πξση.2/35921/2015). 7.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΟΑΠΗΛΝ (Δηζεγεηής: Δληεηαικέλος Γεκοηηθός Πύκβοσιος θ.π.θσρηαδής) 7.1.Γηαηχπσζε άπνςεο ηνπ Γ.Π επί ηνπ έξγνπ «Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ΑΔΘΘ & παξαγσγήο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο εληφο «πξνζσξηλνχ» πθηζηάκελνπ εξγνηαμίνπ, εληφο κηζζσκέλνπ γεπέδνπ επηθάλεηαο η.κ.(θκ 549 γαηψλ Ξαζηίδαο), ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ξεηαινχδσλ, Γήκνπ Οφδνπ,Λήζνπ Οφδνπ, Λ.Γσδ/ζνπ,Ξεξηθέξεηαο Λ.Αηγαίνπ, Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ηε ΠΣΠ Α.Ρ.Δ.Δ». 8.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ (Δηζεγεηής: Αληηδήκαρτος θ.π.ξαρδαιός) 8.1.Πηήξημε αζηέγσλ θαη αγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα Γσδ/ζα (αξ.πξση.2/40299/2015). 9.ΘΔΚΑΡΑ ΓΔΑΟ 9.1.Ρξνπνπνίεζε ΝΔ ΓΔΑΟ, αξ.απφθαζεο 128/

5 10.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΝΚΖΠΖΠ θαη Γ/ΛΠΖΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ (Δηζεγεηής: Αληηδήκαρτος θ.γ.θαθούιες) 10.1.Σνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο «πεξαγνξά Ιηαληθνχ Δκπνξίνπ- Δπηρείξεζε Ιηαληθήο & Σνλδξηθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ», αίηεζε ΚΔΡRO AEBE (αξ.πξση.2262/2015) Γηαηχπσζε άπνςεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην έξγν «Λνκηκνπνίεζε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΖΠ Πνξσλήο Οφδνπ κεηαμχ ησλ γξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο (αξ.πξση.840/15). 11.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΡΟΝΣΑΗΝ ΙΗΘΝ 11.1.Γσξεά δχν (2) κηθξψλ ιεσθνξείσλ ζηε ΓΔΠ ΟΝΓΑ 12.ΘΔΚΑΡΑ ΚΝΠΔΗΝ ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΡΔΣΛΖΠ 12.1.Ρξνπνπνίεζε αλακφξθσζε ηνπ πξνυ/ζκνχ ηνπ Κνπζείνπ Λενειιεληθήο Ρέρλεο, νηθ.έηνπο 2015, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Οφδνπ, αξ. 174/2015 (αξ.απφθαζεο Γ.Π Κνπζείνπ 13/2015). 13.ΘΔΚΑΡΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΞΟΝΛΝΗΑΠ (ΓΝΞ). (Δηζεγεηής: Ξρόεδρος ΓΝΞ θ.π.ξεηράθες) Αλακφξθσζε ηξέρνληνο πξνυ/ζκνχ,αξ.απφθαζεο Γ.Π ΓΝΞ 26/ ΘΔΚΑΡΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ-ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ ΟΝΓΝ (Δηζεγεηής: Αληηδήκαρτος θ.δ.σαηδεχφάλλοσ) Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-αλακφξθσζεο πξνυ/ζκνχ νηθ.έηνπο 2015, αξ.απφθαζεο ΓΝΞΑΟ 123/ Αλάζεζε θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ ππνςεθηφηεηα ηεο Οφδνπ σο «Ξνιηηηζηηθήο Ξξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο 2021». 15.ΘΔΚΑΡΑ Γ/ΛΠΖΠ ΡΝΟΗΠΚΝ 15.1.Δπηρνξήγεζε Νξγαληζκνχ Ξξνψζεζεο Ονδηαθνχ Ρνπξηζκνχ απφ ην Γήκν Οφδνπ (αξ.πξση.2/41717/2015). 16.Σνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο εθκίζζσζεο δηθχθισλ κνηνπνδειάησλ θάησ ησλ 50cc, ζηελ πεξηνρή «Θνπξθνπκάο» ΘΗΝΡΑΟΗ Γ.Θ.ΑΠΘΙΖΞΗΔΗΝ κε ηελ επσλπκία SAFARI QUAD, αίηεζε θ.δκ.ξαπαβαζηιείνπ. 17.Δμέηαζε αηηήκαηνο θ.θνθθηαληψλε Δπαλζίαο ( Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αηηαβχξνπ). 18.Νξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ Α.Δ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ Η.ΚΑΛΓΟΑΘΝΠ 5

6 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Η Γήκαρτος Οόδοσ θ. ΦΩΡΖΠ ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ Από ηολ Ξιεηουεθήζαληα Πσλδσαζκό «ΟΝΓΝΠ ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» Α) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΑΟΣΑΓΓΔΙΙΝ: 1.ΞΑΟΓΑΙΝΠ ΠΡΔΟΓΝΠ ηνπ ΚΗΣΑΖΙ Β) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΑΡΡΑΒΟΝ: 1. ΚΑΛΥΙΑΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ηνπ ΘΥΛ/ΛΝ Γ) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΑΦΑΛΡΝ: 1. ΘΑΘΝΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ηνπ ΚΗΣΑΖΙ 2. ΞΔΡΟΑΘΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ ηνπ ΓΔΥΟΓΗΝ Γ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΗΑΙΠΝ: 1.ΚΝΡΑΦΖΠ ΓΖΚΝΠ ΚΗΣΑΖΙ ηνπ ΔΑΓΓΔΙΝ 2.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ηνπ ΓΔΥΟΓΗΝ 3.ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ηνπ ΣΟΖΠΡΝ 4.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ηνπ ΛΗΘΝΙΑΝ 5.ΜΔΞΑΞΑΓΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ηνπ ΒΑΦΝ Δ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ: 1.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ(ΓΥΟΝΠ) ηνπ ΣΟΖΠΡΝ 2.ΤΙΙΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ηνπ ΚΝΠΣΝ 3.ΘΟΗΑΕΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ ηνπ ΛΗΘΝΙΑΝ 4.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ ηνπ ΠΡΑΟΝ 5.ΠΑΟΗΘΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ηνπ ΚΗΣΑΖΙ ΠΡ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΘΑΚΔΗΟΝ: 1.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ Ε) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΙΗΛΓΗΩΛ: 1.ΞΔΟΓΗΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ηνπ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 2.ΘΝΟΡΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ Ζ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΛΝΡΗΑΠ ΟΝΓΝ: 1.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ ηνπ ΣΟΖΠΡΝ 2.ΡΟΔΣΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ηνπ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ Θ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΞΔΡΑΙΝΓΩΛ: 1.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ ηνπ ΓΔΥΟΓΗΝ Η) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΟΝΓΝ: 1.ΚΑΛΓΟΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΗΥΑΛΛΖ 2.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ ηνπ ΚΗΣΑΖΙ 3.ΕΥΑΛΛΝ ΑΛΛΑ ηνπ ΓΔΥΟΓΗΝ 4.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ηνπ ΦΗΙΖΚΝΛΑ 5.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ ηνπ ΑΟΓΟΗΝ 6.ΣΑΡΕΖΗΥΑΛΛΝ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ (ΡΔΟΖΠ) ηνπ ΠΡΑΟΝ 7.ΘΑΟΑΛΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (ΡΕΗΚΖΠ) ηνπ ΠΑΒΒΑ 8.ΘΟΔΚΑΠΡΗΛΝ-ΟΝΓΗΡΖ ΦΙΥΟΑ(ΙΗΡΠΑ) ηνπ Ησάλλε 9.ΣΑΡΕΖΙΑΕΑΟΝ ΚΑΟΗΑ (ΚΑΟΗΕΑ) ηνπ ΙΑΕΑΟΝ 6

7 Από ηελ κείδολα κεηουεθία : «ΟΝΓΗΩΛ ΝΟΑΚΑ ΗΠΝΡΗΚΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ -ΗΠΝΛΝΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ» Α) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΑΦΑΛΡΝ: 1.ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ ηνπ ΔΙΔΘΔΟΗΝ Β)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΗΑΙΠΝ: 1.ΠΡΑΓΘΑΠ ΠΡΔΟΓΝΠ ηνπ ΠΑΒΒΑ Γ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ: 1.ΡΝΘΝΕΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ηνπ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Γ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΞΔΡΑΙΝΓΩΛ: 1.ΓΟΑΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ ηνπ ΔΙΔΘΔΟΗΝ 2.ΘΑΠΠΑΛΖΠ ΔΓΔΛΗΝΠ ηνπ ΚΗΣΑΖΙ Δ)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΟΝΓΝ: 1.ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ ηνπ ΗΥΑΛΛΖ 2.ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ ηνπ ΗΥΑΛΛΖ Από ηοσς Δπηιατόληες Πσλδσαζκούς: «ΟΝΓΗΑΘΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ» Α)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΑΦΑΛΡΝ: 1.ΠΞΑΛΝΠ-ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ (ΡΑΠΝΠ) ηνπ NIKOΙΑΝ Β) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΞΔΡΑΙΝΓΩΛ: 1.ΑΡΠΗΓΖ ΔΙΞΗΓΑ ηνπ ΘΥΛ/ΛΝ Γ) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΟΝΓΝ: 1.ΣΑΡΕΖΔΘΚΗΝ ΣΑΡΕΖΠ ηνπ ΛΗΘΝΙΑΝ 2.ΓΗΑΛΛΑΘΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ 3.ΓΗΑΛΛΗΘΝΟΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ηνπ ΔΚΚΑΛΝΖΙ «ΟΝΓΝΠ ΞΝΟΔΗΑ ΑΛΑΡΟΝΞΖΠ» A) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΞΔΡΑΙΝΓΩΛ: 1.ΞΑΛΑΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ηνπ ΚΗΣΑΖΙ Β)Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΟΝΓΝ: 1.ΤΖΙΑΛΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ηνπ ΔΚΞΔΓΝΘΙΖ 2.ΠΑΟΟΖ-ΤΖΙΑΛΡΖ ΠΡΑΚΑΡΗΑ ηνπ ΕΑΣΑΟΗΑ «ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΓΖΚΝ ΟΝΓΝ» Α) Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΟΝΓΝ: 1.ΞΝΡΠΝΠ ΘΑΙΔΡΝΠ (ΡΑΘΖΠ) ηνπ ΘΥΛ/ΛΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΟΝΓΝ: 1.ΞΑΞΝΟΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ηνπ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ Δθιογηθή Ξερηθέρεηα ΘΑΚΔΗΟΝ: 1.ΚΞΗΙΙΗΑ ΞΑΞΑΠΡΔΟΓΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ηνπ ΔΠΡΑΘΗΝ Ξροέδροσς Γεκοηηθώλ, Ροπηθώλ θαη εθπροζώποσς Ροπηθώλ Θοηλοηήηφλ Γήκοσ Οόδοσ (κε δηθαίφκα υήθοσ ζε εηδηθά ζέκαηα άρζρο 67 παρ.8.) 7

8 1.ΒΝΙΔΡΔΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ ΗΗ θ. Λεθηάξην Παληνξηληφ θ. Γεκήηξε Γάθε θ. Ζιία Θακαηεξφ θ. Κάλν Θφλζνια θ..γεκήηξε Θξεκαζηηλφ 2.Ξερηθερεηάρτε Λοηίοσ Αηγαίοσ θ. Γεψξγην Σαηδεκάξθν 3.Σφρηθό Αληηπερηθερεηάρτε Λ.Αηγαίοσ θ.σ.θφθθηλν 4.Αποθεληρφκέλε Γηοίθεζε Αηγαίοσ 5.Ξρώελ Γήκαρτοη Οόδοσ θ.πάββαο Θαξαγηάλλεο θ.κάλνο Θφθθηλνο θ.γηψξγνο Γηαλλφπνπινο 6.Ξρώελ Ξρόεδροη Γεκοηηθού Πσκβοσιίοσ Οόδοσ θ. Λίθνο Ληθνιάνπ θ. Κηραήι Θφθθηλνο θ. Φψηεο Θσζηφπνπινο θ. Καλφιεο Γιπλφο θ. Ησάλλεο Ρζηγάξνο θ. Αληψλεο Αιαβέξαο 7.Γηεσζσληές & Ξροχζηακέλοσς Γήκοσ Οόδοσ 8.Νργαληζκούς & Δπητεηρήζεης Γήκοσ Οόδοσ 9.Γραθείο Ρύποσ 10.Κέζα Καδηθής Δλεκέρφζες 8

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 24/03/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ Λεωφ. Μεσογείων 415-417 153 43 Αγία Παρασκευή Σηλ.: 213-2004-502 & 530 Fax: 213-2004-529 email: grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ: Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ο Θ Ρ Α Σ Η Α Α Π Ο Θ Δ Λ Σ Ρ Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ο Η Θ Ζ Ζ Θ Δ Α Ι Η Α - Σ Δ Ρ Δ Α Δ Ι Ι Α Γ Α Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Υ Ο Ν Ρ Α Μ Η Θ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Β Α Ι Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS 374778 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 2007-2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα