UNITED CYPRUS PLATFORM of the overseas Cypriot organizations

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UNITED CYPRUS PLATFORM of the overseas Cypriot organizations"

Transcript

1 Press Release of the United Cyprus Platform Acknowledging that a comprehensive solution to the Cyprus problem should be found by the leaders of the two Cypriot communities, on the basis of the UN resolutions and the high level agreements, under the auspices of the UN and expressing our call for the immediate and unconditional resumption of the intercommunal talks, especially by implementing the 8 th July 2006 agreement, We, the signatories coming from the Cypriot overseas NGO community, at our meeting in Istanbul on 27th December 2006, have united around the concern for lasting peace and a permanent solution to the Cyprus problem, and have decided to create a United Cyprus Platform. Among others we have agreed on the following ideas: Demands concerning the daily life 1. We should abstain from any statement, act or measure that may hurt the people living in Cyprus. Any sign, expression or picture that may fuel the enmity between the communities should be removed and any declaration and statement that may hurt each other should be immediately criticized. 2. Any statement that create enmity and prevent the establishment of a common future should be removed from school books. Common books on the Cyprus history, literature and culture should be published. 3. The passages between the north and the south should be facilitated and new passages should be established. The registration system should be abolished, the bridge and the wall in Ledra street should be demolished. 4. The sides should abstain from any meaningless searches and arrests, under different pretexts, which may cause discontent and enmity. 5. A direct tele-communication system between the north and the south should be established. 6. All legal signboards, road signs and legal documents should be in three languages. The original historical names of roads, places, villages and towns should be used. 7. The communities should be encouraged to learn each other s language. Besides teaching Greek and Turkish at workshops organized in the buffer zone, handcraft courses that will support our common culture should be initiated and common cultural, artistic and economic activities should be organized. 8. Programs of television channels should be subtitled in the other side s language, and the establishment of bi-communal television and radios should be encouraged. 9. A long term program with wide range of participation, and new approaches to bring peace to Cyprus should be established with the contribution of international experts and experiences. 10. Open university courses emphasizing on issues of Peace culture and mutual understanding should be established. 11. Cultural, religious and historical places should be protected and restored. The people should have the right to use freely these places. 12. In the whole of Cyprus, every person s freedom to education and worship should be secured and protected.

2 13. Common initiatives of youth organizations should be encouraged. 14. To make the new generation come together, there should be excursions between the schools and the communities should encourage exchanges and hosting each others children. 15. Arts & culture, books & magazines that familiarize the two communities and serve understanding and friendship should be encouraged. 16. Symbolical peace forests should be created and memorial parks of peace should be opened, particularly in the buffer zone, to commemorate the Cypriots who died for defending peace in their common country. 17. The buffer zone should be activated by promoting cultural, economic and other activities. 18. In order to deal with the pains of the past, a public rehabilitation program should be established and implemented. 19. Coordination of different bi-communal initiatives should be established and encouraged. Demands concerning confidence building measures 1. Confidence building measures should be encouraged such as opening of Varosha, as stated in the relevant UN resolution, the continuation of commerce according to the EU Green Line regulation, the use of the Famagusta port, etc. 2. A moratorium on the sale and construction on each other s land should be established until the time of a comprehensive solution is reached to the Cyprus problem. 3. The efforts of disposal of land and sea mines should continue in the buffer zone and sea passages. 4. Until a complete demilitarization is achieved military practices should be organized out of sight of the people and the two sides should abstain from any military force shows. Demands concerning humanitarian issues 1. The problem of the missing persons should be immediately resolved. 2. Health matters should be addressed immediately and no obstacles should be put whatsoever. 3. The right to work and social security should be guaranteed for all. 4. The issue of the settlers should be addressed giving greater emphasis to the humanitarian aspect and any new settlement should not be allowed. All those which would not be included in this arrangement should be encouraged and assisted to return. The United Cyprus Platform will create a new website in order to announce every initiative for the realization of these demands, to provide mutual communication and to be a center where new proposals would be submitted. The Platform will realize these demands, creating priorities, with the help of initiatives in Cyprus and with the cooperation of the NGOs operating in Cyprus and elsewhere. The presence of representatives of political parties in our conference assisted us in understanding their approaches, and to make them aware of our initiative. We initiated the first step and established a platform of common struggle. We shall work with

3 consensus and respect to each other. Our work starts now. We dream for a united Cyprus in peace and we know that our dream will be materialized. The coordination committee of the United Cyprus Platform: 1. Kıvanç Diren, Ophthalmologist, Istanbul, Secretary-General of Cypriots Science Education Health and Solidarity Association (KIBES) - Coordinator 2. Georgios Michailidis, Mechanical Engineer, Athens, Secretary-General of Federation of Cypriot Organizations in Greece (OKOE). - Coordinator 3. Sarper Övsay, Dentist, Istanbul, Chairman of KIBES. 4. Hasan Raif, Civil Engineer, London, Chairman of Turkish Cypriot Democratic Association (KTDD). 5. Costas Stamataris, University Teacher, Thessaloniki, President of the Federation of Cypriot Organizations in Greece (OKOE). 6. Kakkoulis Theodoulou, General Surgeon, Athens, Chairman of Association of Cypriot Scientists (SKE) in Greece. 7. Neşe Yaşın, Poet Academician, Nicosia. 8. Agni Hassabi, Interpreter, Berlin, Advisor to the Cyprus German Forum (DFZ). 9. Tümer Mimi, Computer Scientist, Melbourne, Australian Peace initiative. 10. Chrysostomos Demetriou, Mechanical Engineer, Athens, Secretary-General of Union of Cypriot Refugees (EKPE). 11. Emrah Günen, Student, Istanbul, Chairman of Cyprus Youth Platform (KGP). 12. Stavros Polyviou, Medical Doctor, Patras, Chairman of OKOE Youth. 13. Andonis Vafeas, Lawyer, Paris, former President of OAKYE 14. Dimitris Lambrou, Travel bureau, Prague, Committee of Cypriots in the Czech Republic

4 BASIN BĐLDĐRĐSĐ Kıbrıs ta nihai çözümün BM denetiminde, BM kararları ve doruk anlaşmaları temelinde, iki toplum lideri aracılığıyla sağlanması gerektiğini bilerek ve toplumlararası görüşmelere derhal ve önkoşulsuz başlanması için mücadele etme çağrımızı yineleyerek, aşağıda imzası bulunan, Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslıların sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak bizler, 27 Aralık 2006 tarihinde Đstanbul da yaptığımız toplantıda Kıbrıs ta uzun süreli ve kalıcı barış ve çözüm konusunda duyduğumuz kaygıda birleştik ve Birleşik Kıbrıs Platformunu oluşturmaya karar verdik. Diğerleri yanında aşağıdaki noktalarda fikir birliğine vardık: Günlük yaşama ilişkin talepler: 1. Kıbrıs ta yaşayan halkları rencide edebilecek her türlü ifade, eylem ve yöntemden kaçınılmalıdır. Toplumlar arasında düşmanlığı körükleyecek işaret, ibare, resim ve simgeler kaldırılmalı, bir diğerini incitecek beyan ve açıklamalar derhal kınanmalıdır. 2. Ders kitaplarında düşmanlık yaratan, ortak bir gelecek yaratmayı engelleyen her türlü ifade kaldırılmalı ve Kıbrıs tarihi, edebiyatı ve kültürüne ilişkin ortak kitaplar hazırlanmalıdır. 3. Kuzey ve güney arasındaki geçişler kolaylaştırılmalı ve yeni geçiş yolları açılmalıdır. Geçişlerde uygulanan kayıtlama sistemi, Ledra caddesindeki köprü kaldırılmalı ve duvar yıkılmalıdır. 4. Sınır kapılarında, çeşitli bahanelerle yapılan anlamsız arama ve tutuklama gibi hoşnutsuzluk ve düşmanlık yaratacak eylemlerden kaçınılmalıdır. 5. Kuzeyle güney arasında doğrudan telefon görüşmelerini sağlayacak bir iletişim sistemi kurulmalıdır. 6. Tüm resmi tabelalar, yol işaretleri ve resmi evrak üç dilde olmalıdır. Tüm yerleşim yerlerinin orijinal isimleri de kullanılmalıdır. 7. Tarafların birbirinin dilini öğrenmesi teşvik edilmeli, ara bölgede kurulacak atölyelerde Türkçe ve Rumca dillerinin öğretilmesi yanında, ortak kültürümüzün sürdürülmesini de destekleyecek el işi kursları ve benzeri çalışmalar başlatılmalı, ortak kültürel, sanatsal ve ticari etkinlikler düzenlenmelidir. 8. Televizyon programları yayımlandığı dile göre diğer dilde alt yazılı olmalı ve iki toplumlu televizyon ve radyo kanalları teşvik edilmelidir. 9. Katılımın geniş ve Kıbrıs'a barış getirmek için yeni yaklaşımlar ile uzun süreli bir program uluslararası uzmanlar ve deneyimlerin katkısıyla oluşturulmalıdır. 10. Özellikle Barış Kültürü ve birbirini anlama gibi konulara ağırlık veren kurslar düzenleyecek bir açık üniversite kurulmalıdır. 11. Kültürel, dini ve tarihi mekanlar korunmalı, bakım ve onarımları yapılmalı ve halkın buraları serbestçe kullanım hakkı olmalıdır. 12. Tüm Kıbrıs ta herkesin kendi dilinde eğitim ve ibadet özgürlüğü sağlanmalı ve korunmalıdır. 13. Gençlik örgütlerinin çeşitli alanlarda ortak girişimler gerçekleştirmesi teşvik edilmelidir.

5 14. Yeni neslin kaynaşmasını sağlamak için okullar arası geziler düzenlenmeli, misafir kardeş kabulü uygulaması yapılmalıdır 15. Đki toplumu birbiriyle kaynaştıran, anlayış ve dostluğa hizmet eden her türlü sanat ve kültür etkinliği, kitap, dergi ve benzerlerinin her iki dilde yayımlanması sağlanmalıdır. 16. Simgesel barış ormanları dikilmeli, özellikle ara bölgede barış ve ortak vatan uğruna ölenler adına barış parkları oluşturulmalıdır. 17. Ara bölge kültürel, ekonomik ve diğer etkinliklerle iki halkın kullanımına açılmalıdır. 18. Geçmişte yaşanan acılarla başa çıkabilmek için bir toplumsal rehabilitasyon programı oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır. 19. Đki toplumlu girişimler koordine ve teşvik edilmelidir. Güven artırıcı önlemlere ilişkin talepler: 1. Đlgili BM kararlarında belirtildiği gibi, Maraş bölgesinin yerleşime açılması, AB yeşil hat tüzüğüne uygun olarak ticaretin başlatılması, Mağusa limanının kullanımı gibi güven artırıcı önlemler teşvik edilmelidir. 2. Kapsamlı bir çözüm bulununcaya dek her iki toplumun diğer bölgedeki arazilerinin satılması ve üzerinde inşaat yapılması konusunda bir moratoryum uygulanmalıdır. 3. Tampon bölgede ve denizlerde mayın temizleme çalışmaları sürdürülmelidir. 4. Tam askersizleştirme gerçekleştirilinceye dek, askeri tatbikatlar halkın işitme ve görme mesafesi dışında yapılmalı, her türlü askeri güç gösterisinden kaçınılmalıdır. Đnsani konulara ilişkin talepler: 1. Kayıp kişiler sorunu bir an önce çözümlenmelidir. 2. Sağlık sorunları derhal ele alınmalı ve hiçbir kısıtlama uygulanmamalıdır. 3. Çalışma ve sosyal güvenlik hakkı herkes için güvence altına alınmalıdır. 4. Kıbrıs a yerleşmiş başka ülke vatandaşları sorunu insani bakış açısıyla ele alınmalı ve yeni yerleşimlere izin verilmemelidir. Birleşik Kıbrıs Platformu, bu taleplerin yaşama geçirilmesine yönelik her türlü girişimin duyurulması ve sürekli iletişim sağlanması için, ayrıca yeni önerilerin toplanacağı bir merkez olarak ortak bir web sayfası oluşturacak ve yukarıda sıralanan talepleri Kıbrıs taki girişimler aracılığıyla ve Kıbrıs ta ve başka ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde gerçekleştirecektir. Siyasi parti temsilcilerinin konferansımızdaki varlığı yaklaşımlarını anlamamıza yardım ederken, onların da bizim girişimimizden haberdar olmasını sağlamıştır. Đlk adımı attık ve ortak bir mücadele platformu oluşturduk. Uyum ve karşılıklı saygı temelinde çalışacağız. Đşimiz şimdi başlıyor. Barış içinde birleşmiş bir Kıbrıs ın hayalini kuruyoruz ve yeterince ister, yeterince çabalarsak bu hayalin gerçekleşeceğini biliyoruz. Birleşik Kıbrıs Platformu Koordinasyon Kurulu üyeleri:

6 1. Kıvanç Diren, Göz Doktoru, Đstanbul, KIBES (Kıbrıslılar Bilim, Eğitim, Sağlık ve Dayanışma Derneği) Genel Sekreteri 2. Georgios Michailidis, Makine Mühendisi, Atina, OKOE (Yunanistan da yaşayan Kıbrıslılar Derneği) Genel Sekreteri 3. Sarper Övsay, Diş Doktoru, Đstanbul, KIBES Başkanı 4. Hasan Raif, Đnşaat Yüksek Mühendisi, Londra, KTDD (Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği) Başkanı 5. Costas Stamataris, Akademisyen, Thessaloniki, OKOE Başkanı. 6. Kakkulis, Theodoulou, Genel Cerrah, Atina, Yunanistan da yaşayan Kıbrıslılar Bilim Adamları Derneği Başkanı 7. Neşe Yaşın, Şair-Akademisyen, Lefkoşa 8. Agni Hassabi, Çevirmen, Berlin, Kıbrıs-Almanya Forumu Danışmanı 9. Tümer Mimi, Bigisayar Uzmanı, Melbourne, Avustralya Barış Girişimi 10. Chrysostomos Demetriou, Makine Mühendisi, Atina, Yunanistan Kıbrıslı Mülteciler Birliği Genel Sekreteri 11. Emrah Günen, Öğrenci, Đstanbul, Kıbrıs Gençlik Platformu (KGP) Başkanı 12. Stavros Polyviou, Tıp Doktoru, Patras, OKOE-Gençlik Başkanı 13. Andonis Vafeas, Paris, eski OAKYE Başkanı 14. Dimitris Lambrou, Seyahat bürosu, Prag, Çek Cumhuriyeti'nde Kıbrıslı Komitesi

7 ελτίο Τύπου της Πλατφόρµας Ενωµένη Κύπρος» Αναγνωρίζοντας ότι µια συνολική λύση στο Κυπριακό πρόβληµα θα πρέπει να βρεθεί από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων της Κύπρου, στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ και των συµφωνιών υψηλού επιπέδου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και εκφράζοντας την έκκλησή µας για την άµεση και άνευ όρων επανάληψη των διακοινοτικών συνοµιλιών, ιδίως µέσω της εφαρµογής της Συµφωνίας της 8ης Ιουλίου 2006, εµείς, οι υπογράφοντες που προερχόµαστε από τις ΜΚΟ κυπριακές κοινότητες στο εξωτερικό, στη συνάντησή µας στην Κωνσταντινούπολη στις 27 εκεµβρίου του 2006, αποφασίσαµε να ενώσουµε τις ανησυχίες µας για την επίτευξη µιας διαρκούς ειρήνης και µόνιµης λύση για στο Κυπριακό πρόβληµα, και αποφασίζουµε να δηµιουργήσουµε την Πλατφόρµα Ενωµένη Κύπρος. Μεταξύ άλλων έχουµε συµφωνήσει στις ακόλουθες ιδέες : Απαιτήσεις που αφορούν την καθηµερινή ζωή 1. Θα πρέπει να απέχουµε από κάθε δήλωση, πράξη ή µέτρο που µπορεί να βλάψει τους ανθρώπους που ζουν στην Κύπρο. Κάθε σήµα, έκφραση ή εικόνα που µπορεί να τροφοδοτήσει την εχθρότητα µεταξύ των κοινοτήτων θα πρέπει να αφαιρεθεί και κάθε δήλωση που µπορεί να βλάψει ο ένας τον άλλο, πρέπει να επικριθεί αµέσως. 2. Κάθε δήλωση που δηµιουργεί εχθρότητα και αποτρέψει τη δηµιουργία ενός κοινού µέλλοντος, πρέπει να αφαιρεθεί από τα σχολικά βιβλία. Θα πρέπει να δηµοσιεύονται Κοινή βιβλία για την ιστορία της Κύπρου, τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό. 3. Οι διαδικασίες στα περάσµατα µεταξύ του Βορρά και του Νότου θα πρέπει να διευκολύνονται και να δηµιουργηθούν νέες δίοδοι. Το σύστηµα καταγραφής πρέπει να καταργηθεί, η γέφυρα και ο τοίχος στην οδό Λήδρας θα πρέπει να κατεδαφιστεί. 4. Οι δύο πλευρές θα πρέπει να απέχουν από τις χωρίς νόηµα έρευνες και συλλήψεις, µε διαφορετικά προσχήµατα, η οποία µπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια και εχθρότητα. 5. Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστηµα άµεσης τηλε - επικοινωνίας µεταξύ του Βορρά και του Νότου. 6. Όλες οι νοµικές πινακίδες, τα οδικά σήµατα και τα νοµικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σε τρεις γλώσσες. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα πρωτότυπα ιστορικά ονόµατα των δρόµων, τις θέσεις, τα χωριά και τις πόλεις. 7. Οι κοινότητες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να µαθαίνουν τη γλώσσα του άλλου. Εκτός από τη διδασκαλία της ελληνικής και της τουρκικής στα εργαστήρια που διοργανώθηκαν στη νεκρή ζώνη, µαθήµατα χειροτεχνίας που θα στηρίξει την κοινή µας κουλτούρα πρέπει να αρχίζει και πρέπει να οργανωθούν κοινές πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και οικονοµικές δραστηριότητες. 8. Τα προγράµµατα των τηλεοπτικών σταθµών θα πρέπει να υποτίτλους στη γλώσσα της άλλης πλευράς, και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία δικοινοτικών τηλεοράσεων και ραδιοφώνων. 9. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα µε ευρύ φάσµα συµµετοχής, και νέες προσεγγίσεις για να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο µε τη συµβολή διεθνών εµπειρογνωµόνων και των εµπειριών τους. 10. Θα πρέπει να υπάρχουν ανοικτά πανεπιστηµιακά µαθήµατα µε έµφαση στα θέµατα της

8 «κουλτούρας της ειρήνης» και της «αµοιβαίας κατανόησης». 11. Ο πολιτισµός, η Θρησκεία και τα ιστορικά µνηµεία θα πρέπει να προστατεύονται και να αποκαθίσταται. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν ελεύθερα αυτά τα µέρη. 12. Σε ολόκληρη την Κύπρο, η ελευθερία κάθε ατόµου στην εκπαίδευση και τη λατρεία θα πρέπει να ασφαλίζονται και να προστατεύονται. 13. Κοινές πρωτοβουλίες των οργανώσεων νεολαίας πρέπει να ενθαρρύνονται. 14. Για να κερδηθεί η νέα γενιά και να συνευρεθεί µαζί, θα πρέπει να υπάρχουν εκδροµές µεταξύ των σχολείων και των κοινοτήτων, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τις ανταλλαγές και η φιλοξενία παιδιών. 15. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι Τέχνες και ο πολιτισµός, τα βιβλία και τα περιοδικά να προωθούν την εξοικείωση των δύο κοινοτήτων και να εξυπηρετούν την κατανόηση και τη φιλία. 16. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν συµβολικά δάση ειρήνης, να δηµιουργηθούν πάρκα της ειρήνης, ιδίως στην ουδέτερη ζώνη, για να τιµήσουν τους Κύπριους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ειρήνης στην κοινή τους πατρίδα. 17. Η νεκρή ζώνη πρέπει να ενεργοποιηθεί µε την προώθηση πολιτιστικών, οικονοµικών και άλλων δραστηριοτήτων. 18. Προκειµένου να ξεπεραστούν οι πόνοι του παρελθόντος, θα πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα για τη δηµόσια αποκατάσταση και αλληλοκατανόηση. 19. Θα πρέπει να καθοριστούν και να ενθαρρύνεται ο συντονισµός των διαφόρων δικοινοτικών πρωτοβουλιών. 1. Απαιτήσεις σχετικά µε τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης 1. Μέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, όπως το άνοιγµα των Βαρωσίων, όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισµα του ΟΗΕ, η συνέχιση του εµπορίου, σύµφωνα µε τον κανονισµό για την Πράσινη Γραµµή της ΕΕ, η χρήση του λιµανιού της Αµµοχώστου, κλπ. 2. Θα πρέπει να καθιερωθεί µορατόριουµ για την πώληση γης και κατασκευή κτισµάτων στο έδαφος του άλλου µέχρι να φτάσει η ώρα µιας συνολικής λύσης στο Κυπριακό πρόβληµα. 3. Οι προσπάθειες της καταστροφής των ναρκών ξηράς και θάλασσας θα πρέπει να συνεχιστούν στα περάσµατα της νεκρής ζώνη και τη θάλασσα. 4. Μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση. στρατιωτικές πρακτικές θα πρέπει να οργανώνονται µακριά από τα µάτια του λαού και οι δύο πλευρές θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίδειξη στρατιωτικής δύναµης. Απαιτήσεις σχετικά µε την ανθρωπιστική θέµατα 1. Το πρόβληµα των αγνοουµένων πρέπει να επιλυθεί άµεσα. 2. Θέµατα υγείας πρέπει να αντιµετωπίζονται αµέσως και χωρίς κανένα εµπόδιο να τίθεται απολύτως. 3. Το δικαίωµα στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. 4. Το θέµα των εποίκων πρέπει να αντιµετωπιστεί δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην

9 ανθρωπιστική πτυχή και δεν πρέπει να επιτραπεί οποιοδήποτε νέο εποικισµός. Όλοι εκείνοι που δεν θα µπορέσουν να συµπεριληφθούν σε αυτό το καθεστώς θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν να επιστρέψουν. Η Πλατφόρµα Ενωµένη Κύπρος πλατφόρµα θα δηµιουργήσει µια νέα ιστοσελίδα, προκειµένου να ανακοινώνει κάθε πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτών των αιτηµάτων, να παρέχει αµοιβαία επικοινωνία και να είναι ένα κέντρο όπου θα υποβληθούν νέες προτάσεις. Η πλατφόρµα θα πραγµατοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις, δηµιουργώντας τις προτεραιότητες, µε τη βοήθεια άλλων πρωτοβουλιών στην Κύπρο και µε τη συνεργασία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και αλλού. Η παρουσία εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων στη συνάντηση µας, µας βοήθησε στην κατανόηση των προσεγγίσεων τους, και να τους ευαισθητοποιήσει για την πρωτοβουλία µας. Ξεκινήσαµε το πρώτο βήµα και δηµιούργησε µια πλατφόρµα κοινού αγώνα. Θα εργαστούµε µε συναίνεση και σεβασµό ο ένας στον άλλο. Η εργασία µας ξεκινά τώρα. Ονειρευόµαστε µια ενωµένη Κύπρο που θα κυριαρχεί η ειρήνη και γνωρίζουµε ότι το όνειρό µας αυτό θα υλοποιηθεί. Η επιτροπή συντονισµού της Πλατφόρµας Ενωµένη Κύπρος : 1. Kıvanç Diren, Οφθαλµίατρος, Κωνσταντινούπολη, Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Τουρκοκυπρίων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( KIBES ) Συντονιστής 2. Γεώργιος Μιχαηλίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αθήνα, Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων στην Ελλάδα ( Ο.Κ.Ο.Ε. ). Συντονιστής 3. Sarper Övsay, Οδοντίατρος, Κωνσταντινούπολη, πρόεδρος της KIBES. 4. Hasan Raif, Πολιτικός Μηχανικός, Λονδίνο, Πρόεδρος της τουρκοκυπριακής ηµοκρατικής Ένωσης ( KTDD ). 5. Κώστας Σταµατάρης, Πανεπιστηµιακός άσκαλος, Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων στην Ελλάδα ( Ο.Κ.Ο.Ε. ). 6. Κακουλλής Θεοδούλου, Γενικός Χειρουργός, Αθήνα, Πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Επιστηµόνων ( ΣΚΕ ) στην Ελλάδα. 7. Neşe Yasin, Ποιήτρια - Ακαδηµαϊκός, Λευκωσία. 8. Αγνή Χασάπη, ιερµηνέας, Βερολίνο, Σύµβουλος του Φόρουµ Γερµανίας Κύπρου (DFZ) 9. Tümer Mimi, Επιστήµονας, Μελβούρνη, Αυστραλία πρωτοβουλία για την Ειρήνη. 10. Χρυσόστοµος ηµητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αθήνα, Γενικός Γραµµατέας της Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων ( EΚΠΕ). 11. Emrah Günen, Φοιτητής, Κωνσταντινούπολη, πρόεδρος της Κυπριακής Πλατφόρµας Νεολαίας ( KGP ). 12. Σταύρος Πολυβίου, Ιατρός, Πάτρα, Πρόεδρος της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε Αντώνης Βαφέας, ικηγόρος, Παρίσι, πρώην πρόεδρος της OAKYE 14. ηµήτρης Λάµπρου, Ταξίδιωτικό γραφείο, Πράγα, Επιτροπή των Κυπρίων στην Τσεχική ηµοκρατία

Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την

Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την αντίληψή μας για την Παιδεία στην Κύπρο Title: Policy Paper:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION FOR PARENTS AND TEENS APPLYING FOR THE SUMMER 2015 GROUP

INFORMATION FOR PARENTS AND TEENS APPLYING FOR THE SUMMER 2015 GROUP INFORMATION FOR PARENTS AND TEENS APPLYING FOR THE SUMMER 2015 GROUP IN A COUNTRY DIVIDED PEOPLE UNITED 1 Welcome to the first step of getting involved with the Cyprus Friendship Programme (CFP)! This

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Σ 4 1. Γενική Συνέλευση των Μελών 7 2. Εθελοντές Μέλη 10 3. Ναυτιλιακός Τομέας 20 4. Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 38 5. Υποτροφίες 65 6. Οικονομικά - Προσωπικό 66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Oμάδα επαφής υψηλού επιπέδου για τις σχέσεις με την τουρκοκυπριακή κοινότητα του βόρειου τμήματος της Νήσου Oμάδα επαφής υψηλού επιπέδου για τις σχέσεις με την τουρκοκυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Message of the Minister of Health and 05 Social Solidarity, Mr. Dimitris Avramopoulos

Message of the Minister of Health and 05 Social Solidarity, Mr. Dimitris Avramopoulos PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Yπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας & της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic and

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Report of a Structured Dialouge Co-Laboratory Elementary School Deryneia A 2, 3, 16 November 2007 Future Worlds Center 2008 Authors: Editor: Kerstin Wittig,

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της μετανάστευσης

Η πρόκληση της μετανάστευσης Η πρόκληση της μετανάστευσης To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση του Κοινωφελούς Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Γενική Επιμέλεια: Τζούλια Σταυρίδου, Απόστολος Μπετχαβάς Φωτογραφικό Υλικό: Χρήστος Μπόνης Αρχείο Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» IRIN (Integrated Regional Information Networks)

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training

NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC PUBLICATION - Jan/Feb/Mar 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Ιαν/Φεβ/Μαρ 2015 Contents Page

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ο πράσινος. Η Έρευνα. Ξεκινά. Το CERN στην Ελλάδα. το πιλοτικό πρόγραµµα για τις συστάδες επιχειρήσεων

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ο πράσινος. Η Έρευνα. Ξεκινά. Το CERN στην Ελλάδα. το πιλοτικό πρόγραµµα για τις συστάδες επιχειρήσεων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 7 14 Ξεκινά 20 Ο πράσινος 26 Η Έρευνα σύµβουλος συνεχίζει της Πολιτείας το καλοκαίρι Το CERN στην Ελλάδα το πιλοτικό πρόγραµµα για τις συστάδες επιχειρήσεων Περιεχόµενα Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου 4 Εισαγωγή 6 Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο 8 Ναυτιλιακός Τομέας 10 Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 27 Ιnformation Technology 46 Μέλη της HELMEPA 50 Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ FREE ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE

Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ FREE ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE COMMUNITY PULSE Ρεπορτάζ: Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αδελαΐδας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» 2008 Δραστήρια προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα