COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD"

Transcript

1 1 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD,,, -.,,,,,. -, (Computer Aided Design-CAD),, : -. -,.

2 20 / CAD/CAM KAI, (Computer Numerical Control-CNC), Computer Aided and Manufacture-CAM). CAM -. - (Computer Aided ngineering-cae, Finite Elements Modelling-FEM),,, -,.., -,. (Rapid Prototyping and Manufacturing). - CAD,,,. ( Virtual Prototype),

3 ... / 21,,,, -., (, virtual manufacturing virtual assembly), -,,, -.,.,, -,,, ,., -. -

4 CAD / 87 2 CAD /. -, -,,..,. - 2D,, 2.1.,,.,. -,

5 88 / CAD/CAM KAI 3 -,. 2½ ( ) 3, ½,,. - 2½. (extrude) (revolve). 2½ - 2½. (3D) / ½ D 3D. - 2½ D 3D -,, -. : wire frame models, - 2½. surface models, -. solid models,. Solid parametric and feature based models, -.

6 CAD / 89., -, -.,,.,,., , -, -, 2.3., -, ( ),,,,.

7 90 / CAD/CAM KAI 2.4.., -,,. 2.4.,,,.. -., ( ),, ( - ),, ( ).., -, ( ), -

8 CAD / 91.,.,. -., : CAD/CAM -. -,,,... CAD/CAM.. -,, wireframe model, ,,,., -., -.

9 3 3.1 :.. C(x, y, z) = 0 (implicit ), x = C(y, z) (explicit )., - x, y z, (implicit ) (explicit - ). H, -.,,,.,,.,.

10 204 / CAD/CAM KAI. x = (u), y = (u) z = Z(u), -, u [0,1],. u = 0 u = 1. x, y z. -,. u. - ( ).,..., - -.,,., u, -, u. - : r = C(u) r u, C(u), u. CAD, : ( - u), ( u), ( u ), -

11 / 205,,..,, : x(u) = cos(u), y(u) = sin(u), 0 u /2 x(u) = (1-u 2 )/(1+u 2 ), y(u) = 2u/(1+u 2 ), 0 u 1 u, u. (u = 0),, (u = 1), -. u u 0 1 y x

12 F(x, y, z) = 0. ( Implicit )., explicit -. / ( ),, - : P(u, v) = ( (u, ), (u, ), (u, )),, u,, 4.1.

13 314 / CAD/CAM KAI 4.1. P(0, 1) v = 1 P(u, 1) 1 P(1, 1) u = 0 P(0, v ) v = v i P(u, v ) 1 1 u = 1 1 P(1, v ) 1 v u = u i v P(0, 0) u v = 0 P(u, 0) 1 P(1, 0) v = 1 0,1 1,1 Y u = 0 v = v i u = 1 u = u i Z X Καρτεσιανός χώρος 0,0 v = 0 1,0 Παραμετρικός χώρος u u u min, v min u, u max, v max., u min = v min = 0 u max = v max = u,v 1., (u 1, v 1 ), P(u 1, 0) P(u 1, 1) ( ) -, (u 1, v),. P(u 1, v 1 ). P(0, v 1 ) P(1, v 1 ), (u, v 1 ), P(u 1, v 1 ). (0, 0), (1, 0), (0, 1) (1, 1).. R,, (implicit)

14 / = R 2 x = (, ) = R sin cos y = (, ) = R sin sin z = (, ) = R c s u Euler, ( z ) ( xy x), 4.2, 0, , z P( r) φ R Rcosφ θ Rsinφ x y

15 5 -, -., -, -,.,. 2 -, -.,.,,. -, - (spatial addressability),. -,. - :

16 362 / CAD/CAM KAI 1. (Constructive models), (Boolean). Constructive Solid Geometry-CSG Constructive Solid Geometry Tree. 2. (Boundary models), -. - (faces). -,. ( - ). Boundary Representation B-Rep, B-Rep data structure -,. 3. (Decomposition models),,, CAD/CAM, ACIS Spatial Technology -Rep n 5000 MCS CSG/ -Rep r 3-SM Applicon CSG/ -Rep CADDS4X CV/Prime -Rep CATIA SGM -Dassault CSG/ -Rep Cimplex Design CIMPLEX CSG/ -Rep Designbase RICOH -Rep Euclid-IS Matra Datavision CSG/ -Rep Geomod General Electric -Rep Medusa 3D CV/Prime -Rep Series 30 -Rep Parasolid Electronic Data Systems -Rep Pro/ENGINEER Parametric Technology -Rep Tips-1 CAM- CSG

17 6 CAD 6.1 CAD -,. -,.. - NURBS..,, -, - CAD/CAM.,.,,.. CAD/CAM -, :,

18 406 / CAD/CAM KAI,,,, (CAE),. CAD/ CAM -, -. IGES, STEP,,. -, DXF AUTODESK ACIS, -.,. 6.2,.. -,. -., 2 ( 6.1) :,,

19 CAD / , :,, -, CAx CΑx system "C" C CAx CΑx system "D" D processor CAx CΑx system A " " CAx Αx system B "B".,,, -, ( 6.2). (.. INTERGRAPH ISIF, IMB IIF, AUTODESK DXF).. -

20 408 / CAD/CAM KAI, Ουδέτερη μορφή Προ-Επεξεργαστής Τελικός Επεξεργαστής CΑx σύστημα A CΑx σύστημα B Τελικός Επεξεργαστής Προ-Επεξεργαστής Ουδέτερη μορφή. - ( ) CAD, - ( - ) - ( ).,,. -. (standard) IGES-Initial Graphics Exchange Speci cations. H IGES , IGES

21 CAD / 409 IGES IGES -. IGES ESP (Experimental Solids Proposal), IGES. PDDI-Product De nition Data Interface, -, IGES. SET-Standard D Exchange et De Transfert - IGES, IGES. To VD-FS (VDA/VDMA-FS),., STEP-Standard for the Exchanging of Product De nition,. IGES STEP. 6.3 CAD. IGES 1.0 ANSI Y14.26 CAM-I XBF-2 SET (France) IGES 2.0 IGES ESP PDDI VD-FS (Germany) IGES 3.0 IGES 4.0 GMAP IGES PDES STEP

22 7 7.1.,, ( 7.1) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αυτοκίνητα < 2 Ηλεκτρονικά < 1 Αεροπλάνα < 5 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ηλεκτρονικά < 2 Αυτοκίνητα 3-4 ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Αυτοκίνητα > Πολλές επιλογές Δύσκολη διαμόρφωση ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Προϊόντος Διαδικασίας Συστημάτων Κανονισμών 1980 Σήμερα ΧΡΟΝΟΣ - (right rst time). 7.1,

23 432 / CAD/CAM KAI 2 ( ), 1 ( 3 ), 5 ( > 7 )., ,,,,., -,. (collaborative design) ,,,,. - CAD,. CAD :,,, :,, -.

24 / , -,.,, -, -., (CAD), (CAE), (CAM), (ERP) (PDM) - - -,. -,,. -.,.,,, -,,., -, -, -, ( ),, 7.2.,,.

25 434 / CAD/CAM KAI 7.2, % Áíáëïãßá êüóôïõò a ÕöéóôÜìåíï êüóôïò ãéá ôçí åéóáãùãþ áëëáãþò (êáìðýëç a) Äõíáôüôçôá åëýã ïõ (êáìðýëç b) b Äõíáôüôçôá åëýã ïõ ãéá åíåñãïðïßçóç áëëáãþò (êáìðýëç b) Ðñïãñáììáôéóìüò Ó åäéáóìüò Äéáäéêáóßåò ÐáñáãùãÞ ÊáôáóêåõÞ Ëåéôïõñãßá ÕðïóôÞñéîç ðñïúüíôïò ÖÜóåéò ôïõ êýêëïõ æùþò,,,, CAD,..,. -, B. - : -

26 / 445 8,., -., -,,. - (Product Lifecycle Management-PLM, ) ,,,,., - -,, (Collaborative Product Design), CAD/CAM.

27 446 / CAD/CAM KAI (Product Data Management-PDM). :.. (ERP), (CRM) (SCM) ERP SCM Απευθείας Αγορά Υλικών Διαχείριση των υλικών και προμηθευτών Διαχείριση αλλαγών στο προϊόν Αίτηση για την τρέχουσα τιμή Ενημέρωση των εμπλεκόμενων προμηθευτών Δομή προϊόντος Διαχείριση εγγράφων Διαχείριση αλλαγής στη σχεδίαση ΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου Προϊόντος Διαχείριση έργου Διαχείριση προγράμματος Έκδοση αναφορών για τη αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου Συνεργατική Σχεδίαση Εργαλεία σχεδίασης προϊόντος (CAD) Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορεαλισμός προϊόντος Ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων CAD Μελέτη της διαδικασίας παραγωγής Διαχείρισηδεδομένων προϊόντος ΔιαχείρισηΠελατών Διαχείριση απαιτήσεων πελάτη, Ανάλυση προτιμήσεων και μετάφρασή τους σε προδιαγραφές προϊόντος. : Ροή Δεδομένων ERP: Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων SCM: Διαχείριση Αλυσίδας Προμήθειας CRM: Διαχείριση Σχέσεων Πελάτη Διαχείριση παραλλαγών προϊόντος Οργάνωση συντήρησης των εξαρτημάτων ERP CRM ERP SCM CRM, -.,,.

28 / 447 (CAD), - (rendering), - CAD. (PDM-Product Data Management) -. -., (con guration management), (BOM)., (CNM-Customer Needs Management)..,., - /, - (DMS-Direct Materials Sourcing).,., (RFQ-Request for Quotation),,.,. / (PPM-Product Portfolio Management)., -. -,,.,

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 c Copyright υπό τον Μάρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ε Ω Ν. Φ ώ τ η ς Κ ί τ σ ι ο ς. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Έκθεση για ερευνητικό πρόγραμμα

Ν Ε Ω Ν. Φ ώ τ η ς Κ ί τ σ ι ο ς. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Έκθεση για ερευνητικό πρόγραμμα Σ Χ Ε Δ ΙΙ Α Σ Μ Ο Σ Κ Α ΙΙ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ν Ε Ω Ν Π Ρ Ο ΪΪ Ο Ν Τ Ω Ν Έκθεση για ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Φ ώ τ η ς Κ ί τ σ ι ο ς Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που έχετε ανάγκη από κάποια λύση που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 68220.

Σε περίπτωση που έχετε ανάγκη από κάποια λύση που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 68220. ΛΥΣΕΙΣ ΙΒΜ EXPRESS ADVANTAGE Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μια ευέλικτη υποδομή ΙΤ, προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Παρόλα

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCAD 2D ACTA - CCAD

AUTOCAD 2D ACTA - CCAD AUTOCAD 2D Κωδικός Πακέτου CCAD Certified Computer Aided DesignerAUTOCAD Εισαγωγή στο Autocad Σχεδίαση µε Συντεταγµένες Βασικές εντολές σχεδίασης Επιλογή Αντικειµένων Εντολές Επεξεργασίας Layers Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης T_48_t 23-03-09 14:25 ÂÏ 45 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45 ERP: ΜIA ΣYNTOMH ΠPOΣEΓΓIΣH ENOΣ XPHΣIMOY EPΓAΛEIOY ΓIA THN EYPYΘMH ΛEITOYPΓIA TΩN ΣYΓXPONΩN OIKONOMIKΩN MONAΔΩN Του Βασίλη Ν. Κέφη Εισαγωγή Το ERP (Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων

Σχεδιασμός προϊόντων Σχεδιασμός προϊόντων Τι είναι νέο προϊόν; Κάτι νέο στον κόσμο των προϊόντων? Polaroid camera, Sony Walkman, wordprocessing software Μία νέα είσοδος σε μία κατηγορία? Hewlett-Packard PCs, Hallmark gift

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α -escm

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήµερο Τεχνολογικής Αριστείας και Καινοτοµίας

Τετραήµερο Τεχνολογικής Αριστείας και Καινοτοµίας Τετραήµερο Τεχνολογικής Σταύρος Κουµπιάς Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα Η Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος αποτελεί ένα εργαλείο για τη

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες Εξελίξεις στα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων. Ιωάννης Σ. Αρβανιτογιάννης (Δρ, PhD) Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ

Νεότερες Εξελίξεις στα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων. Ιωάννης Σ. Αρβανιτογιάννης (Δρ, PhD) Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Νεότερες Εξελίξεις στα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων Ιωάννης Σ. Αρβανιτογιάννης (Δρ, PhD) Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Aσφάλεια Τροφίμων-Ιστορική Αναδρομή Ο πρώτος νόμος σχετικά με τα τρόφιμα γράφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Ορισμός της έννοιας της Διοίκησης Λειτουργιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Λιανικό εμπόριο Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 11 Η Ε.Σ./10 Η Ε.Ο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 11 Η Ε.Σ./10 Η Ε.Ο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ s ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 11 Η Ε.Σ./10 Η Ε.Ο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ERP (ENTERPRISE RE- SOURCE PLANNING) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΔ, ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING, MRP)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING, MRP) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING, MRP) Εκπονήθηκε από τον: Βασίλη Σ. Μουστάκη, DSc. Βοηθό Καθηγητή Διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ M. Αβρααμίδης, Ν. Κυθραιώτου και Δ. Φάττα * Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

MSc στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

MSc στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων MSc στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων E208 Διοίκηση Τεχνικών Έργων Διάλεξη 7: Εκτέλεση του κύκλου ζωής ενός έργου και διαχείριση των πόρων Διαχείριση πόρων, συστήματα ελέγχου σε τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα