COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD"

Transcript

1 1 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD,,, -.,,,,,. -, (Computer Aided Design-CAD),, : -. -,.

2 20 / CAD/CAM KAI, (Computer Numerical Control-CNC), Computer Aided and Manufacture-CAM). CAM -. - (Computer Aided ngineering-cae, Finite Elements Modelling-FEM),,, -,.., -,. (Rapid Prototyping and Manufacturing). - CAD,,,. ( Virtual Prototype),

3 ... / 21,,,, -., (, virtual manufacturing virtual assembly), -,,, -.,.,, -,,, ,., -. -

4 CAD / 87 2 CAD /. -, -,,..,. - 2D,, 2.1.,,.,. -,

5 88 / CAD/CAM KAI 3 -,. 2½ ( ) 3, ½,,. - 2½. (extrude) (revolve). 2½ - 2½. (3D) / ½ D 3D. - 2½ D 3D -,, -. : wire frame models, - 2½. surface models, -. solid models,. Solid parametric and feature based models, -.

6 CAD / 89., -, -.,,.,,., , -, -, 2.3., -, ( ),,,,.

7 90 / CAD/CAM KAI 2.4.., -,,. 2.4.,,,.. -., ( ),, ( - ),, ( ).., -, ( ), -

8 CAD / 91.,.,. -., : CAD/CAM -. -,,,... CAD/CAM.. -,, wireframe model, ,,,., -., -.

9 3 3.1 :.. C(x, y, z) = 0 (implicit ), x = C(y, z) (explicit )., - x, y z, (implicit ) (explicit - ). H, -.,,,.,,.,.

10 204 / CAD/CAM KAI. x = (u), y = (u) z = Z(u), -, u [0,1],. u = 0 u = 1. x, y z. -,. u. - ( ).,..., - -.,,., u, -, u. - : r = C(u) r u, C(u), u. CAD, : ( - u), ( u), ( u ), -

11 / 205,,..,, : x(u) = cos(u), y(u) = sin(u), 0 u /2 x(u) = (1-u 2 )/(1+u 2 ), y(u) = 2u/(1+u 2 ), 0 u 1 u, u. (u = 0),, (u = 1), -. u u 0 1 y x

12 F(x, y, z) = 0. ( Implicit )., explicit -. / ( ),, - : P(u, v) = ( (u, ), (u, ), (u, )),, u,, 4.1.

13 314 / CAD/CAM KAI 4.1. P(0, 1) v = 1 P(u, 1) 1 P(1, 1) u = 0 P(0, v ) v = v i P(u, v ) 1 1 u = 1 1 P(1, v ) 1 v u = u i v P(0, 0) u v = 0 P(u, 0) 1 P(1, 0) v = 1 0,1 1,1 Y u = 0 v = v i u = 1 u = u i Z X Καρτεσιανός χώρος 0,0 v = 0 1,0 Παραμετρικός χώρος u u u min, v min u, u max, v max., u min = v min = 0 u max = v max = u,v 1., (u 1, v 1 ), P(u 1, 0) P(u 1, 1) ( ) -, (u 1, v),. P(u 1, v 1 ). P(0, v 1 ) P(1, v 1 ), (u, v 1 ), P(u 1, v 1 ). (0, 0), (1, 0), (0, 1) (1, 1).. R,, (implicit)

14 / = R 2 x = (, ) = R sin cos y = (, ) = R sin sin z = (, ) = R c s u Euler, ( z ) ( xy x), 4.2, 0, , z P( r) φ R Rcosφ θ Rsinφ x y

15 5 -, -., -, -,.,. 2 -, -.,.,,. -, - (spatial addressability),. -,. - :

16 362 / CAD/CAM KAI 1. (Constructive models), (Boolean). Constructive Solid Geometry-CSG Constructive Solid Geometry Tree. 2. (Boundary models), -. - (faces). -,. ( - ). Boundary Representation B-Rep, B-Rep data structure -,. 3. (Decomposition models),,, CAD/CAM, ACIS Spatial Technology -Rep n 5000 MCS CSG/ -Rep r 3-SM Applicon CSG/ -Rep CADDS4X CV/Prime -Rep CATIA SGM -Dassault CSG/ -Rep Cimplex Design CIMPLEX CSG/ -Rep Designbase RICOH -Rep Euclid-IS Matra Datavision CSG/ -Rep Geomod General Electric -Rep Medusa 3D CV/Prime -Rep Series 30 -Rep Parasolid Electronic Data Systems -Rep Pro/ENGINEER Parametric Technology -Rep Tips-1 CAM- CSG

17 6 CAD 6.1 CAD -,. -,.. - NURBS..,, -, - CAD/CAM.,.,,.. CAD/CAM -, :,

18 406 / CAD/CAM KAI,,,, (CAE),. CAD/ CAM -, -. IGES, STEP,,. -, DXF AUTODESK ACIS, -.,. 6.2,.. -,. -., 2 ( 6.1) :,,

19 CAD / , :,, -, CAx CΑx system "C" C CAx CΑx system "D" D processor CAx CΑx system A " " CAx Αx system B "B".,,, -, ( 6.2). (.. INTERGRAPH ISIF, IMB IIF, AUTODESK DXF).. -

20 408 / CAD/CAM KAI, Ουδέτερη μορφή Προ-Επεξεργαστής Τελικός Επεξεργαστής CΑx σύστημα A CΑx σύστημα B Τελικός Επεξεργαστής Προ-Επεξεργαστής Ουδέτερη μορφή. - ( ) CAD, - ( - ) - ( ).,,. -. (standard) IGES-Initial Graphics Exchange Speci cations. H IGES , IGES

21 CAD / 409 IGES IGES -. IGES ESP (Experimental Solids Proposal), IGES. PDDI-Product De nition Data Interface, -, IGES. SET-Standard D Exchange et De Transfert - IGES, IGES. To VD-FS (VDA/VDMA-FS),., STEP-Standard for the Exchanging of Product De nition,. IGES STEP. 6.3 CAD. IGES 1.0 ANSI Y14.26 CAM-I XBF-2 SET (France) IGES 2.0 IGES ESP PDDI VD-FS (Germany) IGES 3.0 IGES 4.0 GMAP IGES PDES STEP

22 7 7.1.,, ( 7.1) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αυτοκίνητα < 2 Ηλεκτρονικά < 1 Αεροπλάνα < 5 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ηλεκτρονικά < 2 Αυτοκίνητα 3-4 ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Αυτοκίνητα > Πολλές επιλογές Δύσκολη διαμόρφωση ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Προϊόντος Διαδικασίας Συστημάτων Κανονισμών 1980 Σήμερα ΧΡΟΝΟΣ - (right rst time). 7.1,

23 432 / CAD/CAM KAI 2 ( ), 1 ( 3 ), 5 ( > 7 )., ,,,,., -,. (collaborative design) ,,,,. - CAD,. CAD :,,, :,, -.

24 / , -,.,, -, -., (CAD), (CAE), (CAM), (ERP) (PDM) - - -,. -,,. -.,.,,, -,,., -, -, -, ( ),, 7.2.,,.

25 434 / CAD/CAM KAI 7.2, % Áíáëïãßá êüóôïõò a ÕöéóôÜìåíï êüóôïò ãéá ôçí åéóáãùãþ áëëáãþò (êáìðýëç a) Äõíáôüôçôá åëýã ïõ (êáìðýëç b) b Äõíáôüôçôá åëýã ïõ ãéá åíåñãïðïßçóç áëëáãþò (êáìðýëç b) Ðñïãñáììáôéóìüò Ó åäéáóìüò Äéáäéêáóßåò ÐáñáãùãÞ ÊáôáóêåõÞ Ëåéôïõñãßá ÕðïóôÞñéîç ðñïúüíôïò ÖÜóåéò ôïõ êýêëïõ æùþò,,,, CAD,..,. -, B. - : -

26 / 445 8,., -., -,,. - (Product Lifecycle Management-PLM, ) ,,,,., - -,, (Collaborative Product Design), CAD/CAM.

27 446 / CAD/CAM KAI (Product Data Management-PDM). :.. (ERP), (CRM) (SCM) ERP SCM Απευθείας Αγορά Υλικών Διαχείριση των υλικών και προμηθευτών Διαχείριση αλλαγών στο προϊόν Αίτηση για την τρέχουσα τιμή Ενημέρωση των εμπλεκόμενων προμηθευτών Δομή προϊόντος Διαχείριση εγγράφων Διαχείριση αλλαγής στη σχεδίαση ΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου Προϊόντος Διαχείριση έργου Διαχείριση προγράμματος Έκδοση αναφορών για τη αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου Συνεργατική Σχεδίαση Εργαλεία σχεδίασης προϊόντος (CAD) Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορεαλισμός προϊόντος Ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων CAD Μελέτη της διαδικασίας παραγωγής Διαχείρισηδεδομένων προϊόντος ΔιαχείρισηΠελατών Διαχείριση απαιτήσεων πελάτη, Ανάλυση προτιμήσεων και μετάφρασή τους σε προδιαγραφές προϊόντος. : Ροή Δεδομένων ERP: Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων SCM: Διαχείριση Αλυσίδας Προμήθειας CRM: Διαχείριση Σχέσεων Πελάτη Διαχείριση παραλλαγών προϊόντος Οργάνωση συντήρησης των εξαρτημάτων ERP CRM ERP SCM CRM, -.,,.

28 / 447 (CAD), - (rendering), - CAD. (PDM-Product Data Management) -. -., (con guration management), (BOM)., (CNM-Customer Needs Management)..,., - /, - (DMS-Direct Materials Sourcing).,., (RFQ-Request for Quotation),,.,. / (PPM-Product Portfolio Management)., -. -,,.,

CAD III (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD III (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD III (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΤΕΧΝΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμβολα R: Radius-ακτίνα, Ø (Φι): Διάμετρος, κύκλου ή τόξου ΟΨΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Βασικές όψεις: Ορθογώνιες προβολές στις έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CAD/CAM ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ HEIDENHAIN ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στο Pro/Engineer. Μαραβελάκης Μανόλης

ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στο Pro/Engineer. Μαραβελάκης Μανόλης ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος CAD II Τριισδιιάστατη Μοντελοποίίηση Εισαγωγή στο Pro/Engineer Μαραβελάκης Μανόλης Χανιά 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE.

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE. 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE CAD/CAM CNC Post Processor Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης

Διαβάστε περισσότερα

7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Τα στερεά µοντέλα αποσκοπούν στην δηµιουργία µοντέλων "πλήρους" απεικόνισης του φυσικού στερεού αντικειµένου, δηλ. δηµιουργεί απεικονίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εισαγωγή. γή Περιεχόμενα Συστήματα CAD/CAM/CAE/PLM στο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PLM) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PLM) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PLM) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση του προϊόντος. Η τρισδιάστατη µοντελοποίηση των αντικειµένων του προϊόντος. Πρόσθετες εφαρµογές και τεκµηρίωση του αντικειµένου

Η παρουσίαση του προϊόντος. Η τρισδιάστατη µοντελοποίηση των αντικειµένων του προϊόντος. Πρόσθετες εφαρµογές και τεκµηρίωση του αντικειµένου 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα τα σύγχρονα συστήµατα σχεδιοµελέτης µε χρήση Η/Υ στηρίζονται στη χρήση της τρισδιάστατης µοντελοποίησης. Η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι απαραίτητη για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή Προγραμματισμού CNC Τόρνου (Κέντρο Κατεργασίας) Επιλογές Προγραμματισμού

Αναλυτική Περιγραφή Προγραμματισμού CNC Τόρνου (Κέντρο Κατεργασίας) Επιλογές Προγραμματισμού Αναλυτική Περιγραφή Προγραμματισμού CNC Τόρνου (Κέντρο Κατεργασίας) Επιλογές Προγραμματισμού Πτυχιακή Εργασία Κατάκης Εμμανουήλ Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Αναστάσιος Καρκάνης Ευχαριστίες Με την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Διπλωματική Εργασία ΦΕΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α.Μ.: 2005010044 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Επιβλέπων: Γ.Ε. Σταυρουλάκης, Καθηγητής Χανιά, 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ATE! ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ SOAO/V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστημα Διαχείρισης Π όρω ν-σ.δ.π. (E nterprise Resource Planning- ERP) Επώνυμο σπουδαστή: Βραΐλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΪΟΝΤΩΝ CAD Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Δρ Νίκος Μπιλάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAD: Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Η/Υ ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAM: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2o Mάθημα: Η χρήση των CAD/CAM/CAE στην ανάπτυξη προϊόντων Λεωνίδας Αλεξόπουλος, Λέκτορας, Τομέας ΜΚ&ΑΕ leo@mail.ntua.gr, τηλ: 772-1666 Βοηθοί διδασκαλίας: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατασκευή βραχίονα 3 Βαθµών Ελευθερίας για Ροµπότ Θερµοκηπίου ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατασκευή βραχίονα 3 Βαθµών Ελευθερίας για Ροµπότ Θερµοκηπίου ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή βραχίονα 3 Βαθµών Ελευθερίας για Ροµπότ Θερµοκηπίου ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΟΚΑΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Aided Designer ADVanced (CCAD ADVanced) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Computer Aided Designer ADVanced (CCAD ADVanced) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Computer Aided Designer ADVanced (CCAD ADVanced) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

[10] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Εφαρμογές στη Βιομηχανία. Εφαρμογές στη Βιομηχανία. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[10] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Εφαρμογές στη Βιομηχανία. Εφαρμογές στη Βιομηχανία. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές της Πληροφορικής Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Διπλωματική εργασία Κλιματσάκη Αθηνά Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1.1 Συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ- Computer Aided Design-Συστήματα CAD 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Τα 4 Είδη Των Αρχιτεκτονικών Των Σύγχρονων Η/Υ Ο Michael J. Flynn 1 το 1966 πρότεινε τον χωρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εφαρμογές των υπολογιστών

Οι εφαρμογές των υπολογιστών Οι εφαρμογές των υπολογιστών Εισαγωγή Επικοινωνία με τους Η/Υ: Οι υπολογιστές είναι πάρα πολυ χρήσιμοι. Όταν επικοινωνούν μεταξύ τους ή με άλλες συσκευές είναι ακόμα πιο χρήσιμοι. Μεταατροπή αναλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύλληψη προϊόντος. Μοντέλα επιφανειών και αντίστροφη μηχανική

Σύλληψη προϊόντος. Μοντέλα επιφανειών και αντίστροφη μηχανική 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύλληψη προϊόντος Βιομηχανικός σχεδιασμός Βιομηχανικός σχεδιασμός Μοντέλα επιφανειών και αντίστροφη μηχανική 2.1 Βιομηχανικός σχεδιασμός σελ. 50 Περιεχόμενα κεφαλαίου 2.2 Μοντέλα επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Δήμητρα Κίτσιου Μυτιλήνη 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟΥ Σπουδαστής: Α.Μ: Κάργατζης Νικόλαος 3993 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΗ-ΝΕΥΤΩΝΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΗ-ΝΕΥΤΩΝΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΗ-ΝΕΥΤΩΝΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΕ μ-καναλι ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β.Α. Χατζηελευθερίου, Ι.Α. Στογιάννης, Α.Α. Μουζά, Σ.Β. Παράς Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 68283 FAX 24610 39682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 68283 FAX 24610 39682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 68283 FAX 24610 39682 Koζάνη 12-5 -2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/1496

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Ρευστών Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης Προσεγγιστική, Συμβατή με CAD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝιΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σαριγιάννη Σουλτάνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

X v (q) = ( x v (q), y v (q), z v (q) ) x u (q) y u (q) z u (q) x v (q) y v (q) z v (q) X 1 u (q) X 1. det. X 2 u (q) X 2. v (q)

X v (q) = ( x v (q), y v (q), z v (q) ) x u (q) y u (q) z u (q) x v (q) y v (q) z v (q) X 1 u (q) X 1. det. X 2 u (q) X 2. v (q) Κεφάλαιο 2 Κανονικές επιφάνειες Σύνοψη Προκειμένου να ορίσουμε την έννοια της επιφάνειας στον R 3, έχουμε δύο δυνατές προσεγγίσεις. Με την πρώτη μπορούμε να ορίσουμε μια επιφάνεια ως ένα υποσύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή Γραφικά με Η/Υ Εισαγωγή Πληροφορίες μαθήματος (1/4) Υπεύθυνος μαθήματος: Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ιδάσκοντες: Μανιτσάρης Αθανάσιος: email: manits@uom.gr Μαυρίδης Ιωάννης: email: mavridis@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ Μια τυπική διάταξη συστήµατος σχεδιοµελέτης µε χρήσηh/y - CAD, αποτελείται από τον εξοπλισµό (Hardware), το Λογισµικό του συστήµατος σχεδιοµελέτης (Software)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 62

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα συστήµατα CAD/CAM/CAE...21 1.1 ΓΕΝΙΚΑ... 21 1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ CAD, CAM, ΚΑΙ CAE... 27 1.3 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Σ.Τ.Ε.Φ. Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Υπότροφος για ένα ακαδημαϊκό έτος.

επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Σ.Τ.Ε.Φ. Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Υπότροφος για ένα ακαδημαϊκό έτος. Βιογραφικό σημείωμα Ιωάννης Τ. Ντιντάκης Διεύθυνση Οικίας, Μπουμπουλίνας 5, 43100 Καρδίτσα, Τηλ. Κινητό: 6947376098 Διεύθυνση εργασίας, Β. Γρίβα 11, 43100 Καρδίτσα, Τηλ. Γραφείου: 2441079206 (εσωτ. 107)

Διαβάστε περισσότερα

= DX(0, 0)(ae 1 + be 2 ) = adx(0, 0)e 1 + bdx(0, 0)e 2 = ax u (0, 0) + bx v (0, 0).

= DX(0, 0)(ae 1 + be 2 ) = adx(0, 0)e 1 + bdx(0, 0)e 2 = ax u (0, 0) + bx v (0, 0). Κεφάλαιο 3 Ο εφαπτόμενος χώρος Σύνοψη Ο εφαπτόμενος χώρος μιας κανονικής επιφάνειας αποτελεί τη βέλτιση γραμμική προσέγγιση της επιφάνειας σε ένα σημείο της. Αποτελείται από όλα τα εφαπτόμενα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα

Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα Προκαταρκτικός Σχεδιασµός Βιοµηχανικού Προϊόντος µε Υπολογιστή: Νέες Στρατηγικές Έρευνας και Μέθοδοι στην Αυτόµατη Κατασκευή Τρισδιάστατου Στερεού από Σκίτσο Σ. Κυρατζή Υποψήφια ιδάκτωρ, Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ]

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ] συνεχές τόξο (arc) - τροχιά R [a, b] t 1:1 επί x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n x i (t), i = 1, 2,..., n συνεχείς συναρτήσεις, π.χ c 1 : x(t) = (x(t), y(t)) = (1 t, 1 t), t [0, 1] [ c 2 : x(t)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Νικόλαος Μπιλάλης, Μάρκος Πετούσης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου - - E. Stiakakis. Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων - - -

Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου - - E. Stiakakis. Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων - - - Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου Αρνητική επίδραση (- μικρή, - - - μεγάλη) Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων - - - Ουδέτερη επίδραση (0) Θετική επίδραση (+μικρή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

Solutions ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Solutions ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Solutions ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ hardware Εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (designjet), Σταθμοί εργασίας, Servers, Οθόνες, Φορητοί υπολογιστές. so ware Επαγγελματικές λύσεις: oθόνες μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α -escm

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Κινούμενο Σχέδιο Εξάμηνο Σπουδών 4 ο. Υπεύθυνος: Καρβούνης Ευάγγελος

Δημιουργικό Κινούμενο Σχέδιο Εξάμηνο Σπουδών 4 ο. Υπεύθυνος: Καρβούνης Ευάγγελος Δημιουργικό Κινούμενο Σχέδιο Εξάμηνο Σπουδών 4 ο Υπεύθυνος: Καρβούνης Ευάγγελος Ενότητα 1 η Εισαγωγή στα γραφικά με χρήση Η/Υ και στο 3D animation Δημιουργικό Κινούμενο Σχέδιο Εξάμηνο Σπουδών 4ο Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με Κατανεμημένη Μάζα και Ακαμψία Πτυχιακή Εργασία Φουκάκη Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (Computer Numerical Control CNC)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (Computer Numerical Control CNC) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Διευθυντής : Καθηγητής Γεώργιος Χρυσολούρης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2007 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Β. Κώστας Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ. Διεύθυνση Κατοικίας: Ελ. Βενιζέλου 50,

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη ανάλυσης κατασκευών με τη μέθοδο των οριακών στοιχείων σε σύστημα σχεδιασμού CAD.

Ένταξη ανάλυσης κατασκευών με τη μέθοδο των οριακών στοιχείων σε σύστημα σχεδιασμού CAD. Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Ένταξη ανάλυσης κατασκευών με τη μέθοδο των οριακών στοιχείων σε σύστημα σχεδιασμού CAD. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Γενικές έννοιες... 10 Απεικόνιση & Σχεδίαση στο χώρο... 10 Βασικοί όροι τρισδιάστατης σχεδίασης... 11 Ορισμός αξόνων x, y & z... 11 Συντεταγμένες... 12 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 c Copyright υπό τον Μάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Ανάλυση ΙI

Μαθηματική Ανάλυση ΙI Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μαθηματική Ανάλυση ΙI Ενότητα 8: Διπλά ολοκληρώματα Επίκουρος Καθηγητής Θ. Ζυγκιρίδης e-mail: tzygiridis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD Χρήστος Γεώργιος Κ. Γεωργακόπουλος Χανιά 2014 2 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές κονδυλίων Παραγωγή κονδυλίων Γεωμετρία των κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Αφαιρετικότητα και Τεχνολογία Υπολογιστών (Computer Abstractions and Technology)

Κεφάλαιο 1 Αφαιρετικότητα και Τεχνολογία Υπολογιστών (Computer Abstractions and Technology) Κεφάλαιο 1 Αφαιρετικότητα και Τεχνολογία Υπολογιστών (Computer Abstractions and Technology) 1 Υπολογιστές Οι υπολογιστές μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, βάση της εφαρμογής τους: Επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

Bibliography. 2. Bezier P.,(1989) First steps of CAD. Computer-Aided Design 21(5):259-261

Bibliography. 2. Bezier P.,(1989) First steps of CAD. Computer-Aided Design 21(5):259-261 Bibliography 1. Ann Mazakas, Manager of Technical Communications, DP Technology, The Art of Automation, courses materials of ESPTRIT World Conference on CNC 2. Bezier P.,(1989) First steps of CAD. Computer-Aided

Διαβάστε περισσότερα

SLM. 1 SLM SLM SLM SLM . 316L SLM. TN249 TF124 doi 10. 3969 /j. issn. 1000-565X. 2011. 06. 003 SLM SLM SLM 5 1 1 3D SLM 100% 3-8. SLM.

SLM. 1 SLM SLM SLM SLM . 316L SLM. TN249 TF124 doi 10. 3969 /j. issn. 1000-565X. 2011. 06. 003 SLM SLM SLM 5 1 1 3D SLM 100% 3-8. SLM. 39 6 Journal of South China University of Technology Vol 39 No 6 2011 6 Natural Science Edition June 2011 1000-565X201106-0013-05 * SLM 510640 SLM SLM VTK SPGL SLM 3D SLM SLM 316L SLM TN249TF124 doi10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης.

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Οι μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τις Τεχνολογίες, την Μηχανική και τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP )

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός pvasilikos@fme.aegean.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( E ) ΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΘΕΜΑ ΣΥΝ/ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ MOBILE IP PROTOCOL 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΑΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

n+1 v2 2 1 + x 3 1 + x 3 u2 1 + u2 2 1 ) + 1 (u 1, u 2 ) = 1 v2 1 ) (v 1, v 2 ) =

n+1 v2 2 1 + x 3 1 + x 3 u2 1 + u2 2 1 ) + 1 (u 1, u 2 ) = 1 v2 1 ) (v 1, v 2 ) = Κεφάλαιο 2 Λείες πολλαπλότητες Σύνοψη Παρουσιάζουμε τον ορισμό μιας λείας (διαφορικής) πολλαπλότητας και αναλύουμε δύο βασικά παραδείγματα, τη μοναδιαία σφαίρα και τον προβολικό χώρο. Στη συνέχεια, μελετάμε

Διαβάστε περισσότερα