ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together"

Transcript

1 ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15

2 Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο & θαηαλνκή απηήο Πξνυπνινγηζκφο Έξγσλ Πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο Δπηιεμηκφηεηα Γαπαλψλ Αμηνιφγεζε Πξνηάζεσλ Σξφπνο πιεξσκήο Δπηιέμηκνη ΚΑΓ 2

3 Γεληθά ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο Ρίηινο Ξξνγξάκκαηνο ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ - ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Αξκφδην Τπνπξγείν Υξεκαηνδφηεζε πξνγξάκκαηνο Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ (ΤΠΑΝΤΠ) Η Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠ.ΑΝ.ΙΙ)» Πεξηθέξεηεο Όιεο νη πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «ΔΦΔΠΑΔ» / Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο -Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΓΜΜΔ) 3

4 Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη: ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέσλ θαη πθηζηάκελσλ θπξίσο κεηαπνηεηηθψλ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, σο βαζηθήο επηινγήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα ςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ/ζπλεξγηψλ βηνκεραλίαο εκπνξίνπ ππεξεζηψλ θαη δεζκψλ ζπλεξγαζίαο Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 4

5 Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ωο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο: Όιεο νη λέεο θαη νη πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, έρνπλ ηδξπζεί θαη έθαλαλ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ κέρξη θαη ηελ θαη έθηνηε ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ. Ωο πξνο ηελ εηαηξηθή κνξθή: Δηαηξηθέο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξεία, Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξεία, Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία) Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο Οη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο, δελ είλαη πξνβιεκαηηθέο, θαη δηαζέηνπλ ηηο λφκηκεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο. Ωο πξνο ηελ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη, είηε κε βάζε ηελ θχξηα, είηε κε βάζε ηε δεπηεξεχνπζα ελεξγή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ επηιέμηκν ΘΑΓ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα έρνπλ θάλεη έλαξμε ζε ηνπιάρηζηνλ κηα εθ ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 5

6 Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Α. Μεκνλσκέλεο Ξνιχ Κηθξέο, Κηθξέο & Κεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ Β. Ξνιχ Κηθξέο, Κηθξέο & Κεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (βιέπε επηιέμηκνπο θσδηθνχο) Γ. Κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ Γ. Νκάδεο ηνπιάρηζηνλ 3 Ξνιχ Κηθξψλ, Κηθξψλ & Κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ξεξίπησζεο Α ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΞΝΒΝΙΖΠ Γπλαηφηεηα ππνβνιήο κεκνλσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ κε ηνπιάρηζηνλ δχν επηιέμηκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο Α, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή, ή Γπλαηφηεηα ππνβνιήο δηαθξηηνχ θαη κεκνλσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο. Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ κε ηνπιάρηζηνλ δχν επηιέμηκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο Α, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή, ή Γπλαηφηεηα ππνβνιήο δηαθξηηνχ θαη κεκνλσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο. Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εθηφο ησλ δηθψλ ηνπο δηαθξηηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαη ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ. 6

7 Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο & θαηαλνκή απηήο Η κέγηζηε δεκφζηα δαπάλε ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ θαη ζα θαηαλεκεζεί ζε 3 άμνλεο: Άμνλεο Θαηαλνκήο Ξνζνζηφ % Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 60% δειαδή Δπηρεηξεκαηηθά κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαζηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηάκελεο κεζαίεο επηρεηξήζεηο 30% δειαδή πλεξγαηηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο 10% Γειαδή

8 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγσλ Δληζρχνληαη έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: Απφ έσο γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πνπ ΓΔΛ εκπίπηνπλ ζηνπο θσδηθνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 62, 63 θαη , , , , 91 Απφ έσο γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ΚΑΓ 62, 63 θαη , , , , 91 Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο (1) δσδεθάκελεο πιήξνπο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. ην πξφγξακκα εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ζπκκεηέρνπλ κφλν νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% (ή ην 55% ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζηψλ) ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο. 8

9 Ξνζνζηφ Γεκφζηαο Σξεκαηνδφηεζεο (Δπηρνξήγεζεο) ΞΝΠΝΠΡΑ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝ ΘΙΑΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΚΔΓΔΘΝΠ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΚΔΚΝΛΩΚΔΛΔΠ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΚΔΓΔΘΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Ξνιχ κηθξή, κηθξή θαη κεζαία (<250 άηνκα) Κεγάιε (>=250 άηνκα) Σσλ θιάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δπηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ, Καηαζθεπψλ Σσλ επηιεγκέλσ λ θιαδψλ Δκπνξίνπ πλεξγαζίεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ θιάδσλ Μεηαπνίεζεο, Καηαζθεπψλ, επηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο) πλεξγαζίεο δχν (2) Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ θιάδσλ Μεηαπνίεζεο, Καηαζθεπψλ, επηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ καδί κε: Δίηε κηα (1) κηθξνκεζαία επηιέμηκνπ θιάδνπ ηνπ Δκπνξίνπ Δίηε κηα (1) επηιέμηκνπ θιάδνπ Μεγάιε Δπηρείξεζε 45% 35% 55% 55% 30% % 9

10 Θαηαλνκή Ξξνυπνινγηζκνχ Ξξνγξάκκαηνο Καηηγοπία Ενέπγειαρ (Δαπάνηρ) Μέγιζηο % επί ηος πποϋπ/ζμος 1 Μεραλνινγηθφο & Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο 50% 2 Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ 30% 3 Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο 4 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο ζε αγνξέο ζηφρνπο 60% 5 Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ (κφλν γηα λέεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο) Λνηπέο Δλέξγεηεο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο, ζπλδξνκψλ, επεθηάζεσλ, αλαβαζκίζεσλ θ.ν.θ., κφλν γηα λέεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο) 70% 30% θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ % 20% 10% Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} (60% * Ξ/) 10

11 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 1 «Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο» Γαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ είηε κφλν ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, φπσο κεραλήκαηα παθεηνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, εηηθεηνπνίεζεο, θιπ., είηε απνζθνπνχλ ζε θάιπςε άκεζεο αλάγθεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο : Κχξηνο θαη βνεζεηηθφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Κχξηνο θαη βνεζεηηθφο ςεθηαθφο / κεραλνγξαθηθφο / ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (Hardware) (έσο 10% ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ) Δμνπιηζκφο ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ Δμνπιηζκφο γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή (barcode), ζπζηήκαηα απηφκαηεο ζήκαλζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Δμνπιηζκφο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέιε ή ζπλδξνκέο ζχλδεζεο ζηελ θαηεγνξία απηή) Δμνπιηζκφο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο επηρείξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, πεξνλνθφξα, θ.ι.π. Δμνπιηζκφο Σειεδηάζθεςεο θαη νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ & πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ, εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζθνπνχο / αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ, κίθξν-εξγαιείσλ, κίθξν-εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 11

12 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο «Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ» 2 Δμεηδηθεπκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε αληαγσληζηηθψλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. Μπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ θαη ζρεηηδφκελεο κε απηά ππεξεζίεο: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή CRM θαη ERP Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (ebusiness), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce, e-invoicing, e-payment), ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο αγνξψλ θηι Πξνκήζεηα Απηφκαησλ πζηεκάησλ ρεδηαζηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ (π.ρ. CAD θαη CAM) Λνγηζκηθφ ππνζηήξημεο δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο, πξνζνκνίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ Λνγηζκηθφ Αζθάιεηαο Ηιεθηξνληθψλ Πιεξνθνξηψλ (Back up / Data Recovery, script, ινγηζκηθφ θξππηνγξάθεζεο, ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηνρηψλ) Παξακεηξνπνίεζε, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε κέρξη ην 10% ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηνπ ινγηζκηθνχ Δμνπιηζκφο θηινμελίαο βαζηθψλ εθαξκνγψλ Φεθηαθέο εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (π.ρ search engine optimizations, accelerators θηι) Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο Business Intelligence Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ Γεκηνπξγία Πνιπγισζζηθήο Ιζηνζειίδαο κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο γιψζζεο Απηνκαηνπνηεκέλα Σειεθσληθά θέληξα Σερλνινγίεο ειεθηξνληθήο κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ E.D.I.S. πζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε ειεθηξνληθέο θάξηεο Γηάζεζε πξντφλησλ κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (e-shop) κε ππνρξεσηηθή ρξήζε αζθαιψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ (e-payment) Γεκηνπξγία Βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ρεδηαζηηθά θαη Καηαζθεπαζηηθά ηνηρεία ησλ Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ρν Ινγηζκηθφ κπνξεί λα παξέρεηαη σο ππεξεζία ASP (Application Service Provider) / On demand Software / software as a Service (SaaS), θαζψο θαη σο άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ ή ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα κέρξη έλα έηνο απφ ην ρξφλν πξνκήζεηαο. 12

13 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 3 «Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο» Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Γνθηκέο / επαιεζεχζεηο / πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο θαη εξγαζηήξηα ρεδηαζκφο Πξντφληνο / ππεξεζίαο/ Γνθηκέο πιηθψλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο ρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο πνπ αθνξά πνηνηηθφ έιεγρν / δηαζθάιηζε πνηφηεηαο / δηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε δηάθνξα πξφηππα Δμνπιηζκφο πξννξηδφκελνο γηα εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο, δνθηκέο θαη αλαιχζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επέλδπζεο Γηαδηθαζίεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ Πηζηνπνίεζε (ή θαη δηαπίζηεπζε φπνπ απαηηείηαη) γηα δηθαίσκα εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο Δπεθηάζεηο πηζηνπνίεζεο / δηαπίζηεπζεο γηα ππνζηήξημε εμσζηξεθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 13

14 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 4 «Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο ζε αγνξά ζηφρνπο» Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πκκεηνρή ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ηελ πξνβνιή λένπ πξντφληνο ή ππάξρνληνο πξντφληνο ζε λέα αγνξά ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή μελφγισζζνπ έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο Πξφζβαζε / πξνβνιή ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο Δλέξγεηεο In-Store Marketing Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ή κε ηελ ζπλεξγαζία / επνπηεία ζεζκηθνχ ή ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα 14

15 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο «Δλέξγεηεο Ρερληθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο πνζηήξημεο» Δμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη ππνζηήξημε (ηερληθή, λνκηθή θηι) βάζε πξνδηαγξαθψλ θαη κε ππνρξέσζε ππνβνιήο παξαδνηένπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζε ζέκαηα φπσο: Αλαδηάξζξσζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ Αλάπηπμε ρεδίσλ Μάξθεηηλγθ 5 Έξεπλα αγνξάο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή γηα λέα πξντφληα / ππεξεζίεο. Γηνίθεζε αιπζίδαο αμίαο πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο, πνπ αθνξνχλ λέεο αγνξέο ή λέα πξντφληα / ππεξεζίεο. Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ ίδξπζε πκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ή Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ Joint-Ventures, πνπ αθνξνχλ λέεο αγνξέο ή λέα πξντφληα / ππεξεζίεο. 15

16 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 6 «Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν» Οη δαπάλεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε, πξνζηαζία, κεηαθνξά, ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ. αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, αγνξά πξνηχπσλ ή αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πξνηχπσλ θιπ.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ Η απνθηνχκελε ηερλνγλσζία (κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ ην εμσηεξηθφ) ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ζρεηηθή αγνξά θαη ρξήζε άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 16

17 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο «Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ» Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηελ πξφζιεςε θαη ηε κηζζνδνζία ζηειέρνπο/ζηειερψλ marketing / πξνψζεζεο πσιήζεσλ / εμαγσγψλ ή/θαη εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ, δηνηθεηηθνχ ή/θαη εξγαην ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο (κεηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) κε ζθνπφ: 7 ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αληαγσληζηηθήο δηεζλνχο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηα επφκελα δπν ρξφληα ηελ νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ γηα εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηηο πξψηεο ελέξγεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ηελ ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ 17

18 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 8 «Ινηπέο Δλέξγεηεο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο, ζπλδξνκψλ, επεθηάζεσλ, αλαβαζκίζεσλ θ.ν.θ., κφλν γηα γηα λέεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο)» Καιχπηνληαη ινηπέο δαπάλεο κφλν γηα έλα ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ απηψλ (ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη κφλν) ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην πξφγξακκα. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη : δαπάλεο ζπλδξνκψλ ζε ππάξρνληα ή ζε λέα δίθηπα παξνρήο ππεξεζηψλ, ρξήζεηο ινγηζκηθνχ ή βάζεσλ δεδνκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζπλδέζεσλ δηθηχσλ ή εθαξκνγψλ ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο (ΓΔΝ πεξηιακβάλνληαη ζπλδέζεηο χδξεπζεο, ειεθηξηζκνχ, γεληθήο ηειεθσλίαο θηι) δαπάλεο γηα επεθηάζεηο, αλαλεψζεηο, αλαβαζκίζεηο θαη επηθαηξνπνηήζεηο ππαξρφλησλ ηζηνηφπσλ / ηζηνζειίδσλ, δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζεκάησλ πνηφηεηαο, πηζηνπνηεηηθψλ, ζπζηεκάησλ ζπκκφξθσζεο πνπ εμππεξεηνχλ / ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο δαπάλεο ζρεδηαζκνχ (δεκηνπξγηθφ) εηαηξηθνχ εληχπνπ/ινγνηχπνπ ζε γιψζζα ηεο αιινδαπήο (κεηαθξαζηηθφ) πνπ απνηειεί ηελ αγνξά ζηφρν ηνπ Δ/ 18

19 Δπηιεμηκφηεηα Γαπαλψλ Χο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (30/07/2013). Θαη εμαίξεζε γηα ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο «Ιεηηνπξγηθέο Δλέξγεηεο Γαπάλεο» σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ Έξγνπ ζην Πξφγξακκα. 19

20 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Βαζκνινγνχκελα Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή βαξχηεηα Δπηρεηξήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαρεηξηζηηθέο Σξήζεηο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ ΝΚΑΓΑ A Θξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 1 Ρπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία «3εηία» 5% 2 Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 5% 3 Μεηαβνιή απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 5% 4 Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο 10% ΝΚΑΓΑ Β Θξηηήξηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο 5 Τθηζηάκελε Γηεζλήο Παξνπζία 7% 6 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο / εκπεηξίαο 10% 25% 25% 7 ΝΚΑΓΑ Γ Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ Θξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηα αλακελφκελα νθέιε θαη επηπηψζεηο 8% 50% 8 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 9 Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 10% 20

21 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ 10 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 15% 11 Πξνθχπηνληα νθέιε : Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο: - Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ - Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο - Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. - Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο - Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο - Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο - Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο - Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: - Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. - Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο (πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΠΛΝΙΝ 100% ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 15% ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Δμεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη ελ γέλεη ε δπλακηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πλεξγηψλ 10% 110% 21

22 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Βαζκνινγνχκελα Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή βαξχηεηα Δπηρεηξήζεηο κε ΚΗΑ δηαρεηξηζηηθή Σξήζε Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ ΝΚΑΓΑ A Θξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 1 Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 5% 25% 2 Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε θνξέα (εθπαίδεπζε εκπεηξία) 11% 3 Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο 9% ΝΚΑΓΑ Β 4 Θξηηήξηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο Πνζνζηφ δηεζλψλ πσιήζεσλ (κέζνο φξνο) επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 25% 5 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο / εκπεηξίαο 10% 7% 6 Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ 8% ΝΚΑΓΑ Γ Θξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηα αλακελφκελα νθέιε θαη επηπηψζεηο 50% 7 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 8 Εξωζηπεθήρ Πποζαναηολιζμόρ ηος επενδςηικού ζσεδίος 10% 9 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 15% 22

23 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ 10 Πξνθχπηνληα νθέιε : Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο: Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο Αγνξέο Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο (πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΛΝΙΝ 100% ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 15% ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Δμεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη ελ γέλεη ε δπλακηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πλεξγηψλ 10% 110% 23

24 Ρξφπνο Ξιεξσκήο Achieving Με ηην ολοκλήπωζη ηος έπγος και για όλα ηα ενηαγμένα έπγα, η καηαβολή ηος ζςνόλος ηηρ δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ, δύναηαι να γίνει εθάπαξ όηαν πιζηοποιείηαι όηι έσει ολοκληπωθεί ηο θςζικό και οικονομικό ανηικείμενος ηος έπγος. Το ποζοζηό ηηρ δημόζιαρ επισοπήγηζηρ πος θα καηαβάλλεηαι δύναηαι να είναι από 90% έωρ 100% ανάλογα με ηην ικανοποίηζη ηων ζηόσων ηος ππογπάμμαηορ. Με ηην ολοκλήπωζη ηο έπγο θα ππέπει να αποδεικνύει ηην επίηεςξη ηων ζηόσων ηος ππογπάμμαηορ και να έσει να επιδείξει ιζσςπέρ νομικέρ δεζμεύζειρ όπωρ ζςμβόλαια / ζύμθωνα ζςνεπγαζίαρ με επισειπημαηικούρ εηαίποςρ πος δπαζηηπιοποιούνηαι εκηόρ ηηρ Ελληνικήρ Επικπάηειαρ και ανηιζηοισούν ζε ςπάπσοςζα, ή αναμενόμενη αλλά ηεκμηπιωμένη παποςζία ή ενίζσςζη παποςζίαρ ζε νέερ αγοπέρ εκηόρ ηηρ Ελληνικήρ Επικπάηειαρ. Τόηε θα καηαβάλλεηαι και ηο ςπολειπόμενο 10% ηηρ επισοπήγηζηρ. Σε ανηίθεηη πεπίπηωζη η δημόζια επισοπήγηζη θα πεπικόπηεηαι καηά 10%. Μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ απόθαζηρ ένηαξηρ, είναι δςναηή η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ, μέσπι ηο 100% ηηρ δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ, εθόζον ο δικαιούσορ πποζκομίζει ιζόποζη εγγςηηική επιζηολή πποκαηαβολήρ από αναγνωπιζμένο ππορ ηούηο ίδπςμα, η οποία εκδίδεηαι ςπέπ ηος ΕΦΕΠΑΕ με διάπκεια ιζσύορ μέσπι ηην παπαλαβή ηος έπγος από ηον απμόδιο για ηο ζκοπό αςηό ΕΦΔ. Ενδιάμεζερ καηαβολέρ ππαγμαηοποιούνηαι έπειηα από ςποβολή Ενδιάμεζηρ Έκθεζηρ Πποόδος (ηο πολύ δύο και μεηά ηην εκηέλεζη ηοςλάσιζηον ηος 30% ηος έπγος) από πλεςπάρ δικαιούσος και πιζηοποίηζη θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος από ηον ΕΦΕΠΑΕ. Αποπληπωμή ππαγμαηοποιείηαι έπειηα από ςποβολή Έκθεζηρ ολοκλήπωζηρ ηος έπγος από πλεςπάρ δικαιούσος και πιζηοποίηζη από ηον απμόδιο για ηο ζκοπό αςηό ΕΦΔ. 24

25 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 25

26 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 26

27 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 27

28 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 28

29 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 29

30 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 30

31 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 31

32 32

33 33

34 ΞΔΘΛΝΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ PLANNING: Νατάςα Κουμπουρέλου Τ: / F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: Αλίνα Μανωλή Τ: / F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: Αλάμπεησ Γεώργιοσ Τ: F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: Άκησ Τουμπανιάρησ Τ: F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: 34

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 -

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 - 1 2 Α/ Α ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηφλσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο «ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ:

Σην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο «ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ: ΚΟΠΟ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΜΑΙΟ 2011 Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο - Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (Γ/ΜΜΔ) θαη ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ» ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ» Ππάξη «Σοπικά ζσέδια για ηην απαζσόληζη, πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηων ηοπικών αγοπών επγαζίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-lodge)

Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-lodge) Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-ldge) ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε επηρνξήγεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/12/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ»

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Ενίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΕΣΡΟ 312 «ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007-2013 Γενικά: Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πξνθήξπμε ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Σ.Δ.ΑΝ.

Η Πξνθήξπμε ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Η Πξνθήξπμε ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Σηο επφκελεο εκέξεο πξνθεξχζζεηαη ν δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζα ζπλεπελδχζνπλ ίδηα θεθάιαηα απφ θνηλνχ κε θεθάιαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α. 3. Πποϋποθέζειρ. ηόσορ ππογπάμμαηορ. Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ - 1 - www.motive.com.gr

Α/Α. 3. Πποϋποθέζειρ. ηόσορ ππογπάμμαηορ. Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ - 1 - www.motive.com.gr Α/Α 1. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΘΥΤΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΧΝ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΗΦΘΑΚΟΤ ΕΤΡΤΖΧΝΘΚΟΤ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟΤ «DIGI-CONTENT» ΣΟΘΥΕΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόσορ ππογπάμμαηορ Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ 3. Πποϋποθέζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

XΟΖΠΗΚΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΝ ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ-ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΡΝ ΔΞΑΛ ΗΗ

XΟΖΠΗΚΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΝ ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ-ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΡΝ ΔΞΑΛ ΗΗ XΟΖΠΗΚΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΝ ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ-ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΡΝ ΔΞΑΛ ΗΗ Ευρωπαϊκή Ένωςη Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Mε ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009»

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΩΡΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΟΔΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΘΝΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 2009»

«ΠΡΑΘΝΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 2009» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΩΡΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΘΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΘΝΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 2009» ΟΔΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα