ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together"

Transcript

1 ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15

2 Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο & θαηαλνκή απηήο Πξνυπνινγηζκφο Έξγσλ Πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο Δπηιεμηκφηεηα Γαπαλψλ Αμηνιφγεζε Πξνηάζεσλ Σξφπνο πιεξσκήο Δπηιέμηκνη ΚΑΓ 2

3 Γεληθά ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο Ρίηινο Ξξνγξάκκαηνο ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ - ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Αξκφδην Τπνπξγείν Υξεκαηνδφηεζε πξνγξάκκαηνο Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ (ΤΠΑΝΤΠ) Η Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠ.ΑΝ.ΙΙ)» Πεξηθέξεηεο Όιεο νη πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «ΔΦΔΠΑΔ» / Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο -Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΓΜΜΔ) 3

4 Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη: ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέσλ θαη πθηζηάκελσλ θπξίσο κεηαπνηεηηθψλ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, σο βαζηθήο επηινγήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα ςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ/ζπλεξγηψλ βηνκεραλίαο εκπνξίνπ ππεξεζηψλ θαη δεζκψλ ζπλεξγαζίαο Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 4

5 Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ωο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο: Όιεο νη λέεο θαη νη πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, έρνπλ ηδξπζεί θαη έθαλαλ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ κέρξη θαη ηελ θαη έθηνηε ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ. Ωο πξνο ηελ εηαηξηθή κνξθή: Δηαηξηθέο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξεία, Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξεία, Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία) Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο Οη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο, δελ είλαη πξνβιεκαηηθέο, θαη δηαζέηνπλ ηηο λφκηκεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο. Ωο πξνο ηελ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη, είηε κε βάζε ηελ θχξηα, είηε κε βάζε ηε δεπηεξεχνπζα ελεξγή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ επηιέμηκν ΘΑΓ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα έρνπλ θάλεη έλαξμε ζε ηνπιάρηζηνλ κηα εθ ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 5

6 Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Α. Μεκνλσκέλεο Ξνιχ Κηθξέο, Κηθξέο & Κεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ Β. Ξνιχ Κηθξέο, Κηθξέο & Κεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (βιέπε επηιέμηκνπο θσδηθνχο) Γ. Κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ Γ. Νκάδεο ηνπιάρηζηνλ 3 Ξνιχ Κηθξψλ, Κηθξψλ & Κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ξεξίπησζεο Α ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΞΝΒΝΙΖΠ Γπλαηφηεηα ππνβνιήο κεκνλσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ κε ηνπιάρηζηνλ δχν επηιέμηκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο Α, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή, ή Γπλαηφηεηα ππνβνιήο δηαθξηηνχ θαη κεκνλσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο. Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ κε ηνπιάρηζηνλ δχν επηιέμηκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο Α, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή, ή Γπλαηφηεηα ππνβνιήο δηαθξηηνχ θαη κεκνλσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο. Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εθηφο ησλ δηθψλ ηνπο δηαθξηηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαη ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ. 6

7 Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο & θαηαλνκή απηήο Η κέγηζηε δεκφζηα δαπάλε ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ θαη ζα θαηαλεκεζεί ζε 3 άμνλεο: Άμνλεο Θαηαλνκήο Ξνζνζηφ % Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 60% δειαδή Δπηρεηξεκαηηθά κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαζηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηάκελεο κεζαίεο επηρεηξήζεηο 30% δειαδή πλεξγαηηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο 10% Γειαδή

8 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγσλ Δληζρχνληαη έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: Απφ έσο γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πνπ ΓΔΛ εκπίπηνπλ ζηνπο θσδηθνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 62, 63 θαη , , , , 91 Απφ έσο γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ΚΑΓ 62, 63 θαη , , , , 91 Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο (1) δσδεθάκελεο πιήξνπο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. ην πξφγξακκα εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ζπκκεηέρνπλ κφλν νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% (ή ην 55% ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζηψλ) ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο. 8

9 Ξνζνζηφ Γεκφζηαο Σξεκαηνδφηεζεο (Δπηρνξήγεζεο) ΞΝΠΝΠΡΑ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝ ΘΙΑΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΚΔΓΔΘΝΠ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΚΔΚΝΛΩΚΔΛΔΠ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΚΔΓΔΘΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Ξνιχ κηθξή, κηθξή θαη κεζαία (<250 άηνκα) Κεγάιε (>=250 άηνκα) Σσλ θιάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δπηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ, Καηαζθεπψλ Σσλ επηιεγκέλσ λ θιαδψλ Δκπνξίνπ πλεξγαζίεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ θιάδσλ Μεηαπνίεζεο, Καηαζθεπψλ, επηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο) πλεξγαζίεο δχν (2) Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ θιάδσλ Μεηαπνίεζεο, Καηαζθεπψλ, επηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ καδί κε: Δίηε κηα (1) κηθξνκεζαία επηιέμηκνπ θιάδνπ ηνπ Δκπνξίνπ Δίηε κηα (1) επηιέμηκνπ θιάδνπ Μεγάιε Δπηρείξεζε 45% 35% 55% 55% 30% % 9

10 Θαηαλνκή Ξξνυπνινγηζκνχ Ξξνγξάκκαηνο Καηηγοπία Ενέπγειαρ (Δαπάνηρ) Μέγιζηο % επί ηος πποϋπ/ζμος 1 Μεραλνινγηθφο & Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο 50% 2 Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ 30% 3 Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο 4 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο ζε αγνξέο ζηφρνπο 60% 5 Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ (κφλν γηα λέεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο) Λνηπέο Δλέξγεηεο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο, ζπλδξνκψλ, επεθηάζεσλ, αλαβαζκίζεσλ θ.ν.θ., κφλν γηα λέεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο) 70% 30% θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ % 20% 10% Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} (60% * Ξ/) 10

11 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 1 «Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο» Γαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ είηε κφλν ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, φπσο κεραλήκαηα παθεηνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, εηηθεηνπνίεζεο, θιπ., είηε απνζθνπνχλ ζε θάιπςε άκεζεο αλάγθεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο : Κχξηνο θαη βνεζεηηθφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Κχξηνο θαη βνεζεηηθφο ςεθηαθφο / κεραλνγξαθηθφο / ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (Hardware) (έσο 10% ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ) Δμνπιηζκφο ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ Δμνπιηζκφο γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή (barcode), ζπζηήκαηα απηφκαηεο ζήκαλζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Δμνπιηζκφο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέιε ή ζπλδξνκέο ζχλδεζεο ζηελ θαηεγνξία απηή) Δμνπιηζκφο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο επηρείξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, πεξνλνθφξα, θ.ι.π. Δμνπιηζκφο Σειεδηάζθεςεο θαη νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ & πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ, εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζθνπνχο / αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ, κίθξν-εξγαιείσλ, κίθξν-εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 11

12 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο «Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ» 2 Δμεηδηθεπκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε αληαγσληζηηθψλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. Μπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ θαη ζρεηηδφκελεο κε απηά ππεξεζίεο: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή CRM θαη ERP Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (ebusiness), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce, e-invoicing, e-payment), ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο αγνξψλ θηι Πξνκήζεηα Απηφκαησλ πζηεκάησλ ρεδηαζηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ (π.ρ. CAD θαη CAM) Λνγηζκηθφ ππνζηήξημεο δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο, πξνζνκνίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ Λνγηζκηθφ Αζθάιεηαο Ηιεθηξνληθψλ Πιεξνθνξηψλ (Back up / Data Recovery, script, ινγηζκηθφ θξππηνγξάθεζεο, ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηνρηψλ) Παξακεηξνπνίεζε, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε κέρξη ην 10% ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηνπ ινγηζκηθνχ Δμνπιηζκφο θηινμελίαο βαζηθψλ εθαξκνγψλ Φεθηαθέο εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (π.ρ search engine optimizations, accelerators θηι) Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο Business Intelligence Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ Γεκηνπξγία Πνιπγισζζηθήο Ιζηνζειίδαο κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο γιψζζεο Απηνκαηνπνηεκέλα Σειεθσληθά θέληξα Σερλνινγίεο ειεθηξνληθήο κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ E.D.I.S. πζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε ειεθηξνληθέο θάξηεο Γηάζεζε πξντφλησλ κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (e-shop) κε ππνρξεσηηθή ρξήζε αζθαιψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ (e-payment) Γεκηνπξγία Βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ρεδηαζηηθά θαη Καηαζθεπαζηηθά ηνηρεία ησλ Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ρν Ινγηζκηθφ κπνξεί λα παξέρεηαη σο ππεξεζία ASP (Application Service Provider) / On demand Software / software as a Service (SaaS), θαζψο θαη σο άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ ή ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα κέρξη έλα έηνο απφ ην ρξφλν πξνκήζεηαο. 12

13 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 3 «Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο» Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Γνθηκέο / επαιεζεχζεηο / πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο θαη εξγαζηήξηα ρεδηαζκφο Πξντφληνο / ππεξεζίαο/ Γνθηκέο πιηθψλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο ρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο πνπ αθνξά πνηνηηθφ έιεγρν / δηαζθάιηζε πνηφηεηαο / δηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε δηάθνξα πξφηππα Δμνπιηζκφο πξννξηδφκελνο γηα εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο, δνθηκέο θαη αλαιχζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επέλδπζεο Γηαδηθαζίεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ Πηζηνπνίεζε (ή θαη δηαπίζηεπζε φπνπ απαηηείηαη) γηα δηθαίσκα εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο Δπεθηάζεηο πηζηνπνίεζεο / δηαπίζηεπζεο γηα ππνζηήξημε εμσζηξεθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 13

14 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 4 «Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο ζε αγνξά ζηφρνπο» Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πκκεηνρή ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ηελ πξνβνιή λένπ πξντφληνο ή ππάξρνληνο πξντφληνο ζε λέα αγνξά ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή μελφγισζζνπ έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο Πξφζβαζε / πξνβνιή ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο Δλέξγεηεο In-Store Marketing Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ή κε ηελ ζπλεξγαζία / επνπηεία ζεζκηθνχ ή ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα 14

15 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο «Δλέξγεηεο Ρερληθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο πνζηήξημεο» Δμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη ππνζηήξημε (ηερληθή, λνκηθή θηι) βάζε πξνδηαγξαθψλ θαη κε ππνρξέσζε ππνβνιήο παξαδνηένπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζε ζέκαηα φπσο: Αλαδηάξζξσζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ Αλάπηπμε ρεδίσλ Μάξθεηηλγθ 5 Έξεπλα αγνξάο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή γηα λέα πξντφληα / ππεξεζίεο. Γηνίθεζε αιπζίδαο αμίαο πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο, πνπ αθνξνχλ λέεο αγνξέο ή λέα πξντφληα / ππεξεζίεο. Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ ίδξπζε πκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ή Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ Joint-Ventures, πνπ αθνξνχλ λέεο αγνξέο ή λέα πξντφληα / ππεξεζίεο. 15

16 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 6 «Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν» Οη δαπάλεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε, πξνζηαζία, κεηαθνξά, ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ. αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, αγνξά πξνηχπσλ ή αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πξνηχπσλ θιπ.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ Η απνθηνχκελε ηερλνγλσζία (κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ ην εμσηεξηθφ) ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ζρεηηθή αγνξά θαη ρξήζε άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 16

17 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο «Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ» Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηελ πξφζιεςε θαη ηε κηζζνδνζία ζηειέρνπο/ζηειερψλ marketing / πξνψζεζεο πσιήζεσλ / εμαγσγψλ ή/θαη εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ, δηνηθεηηθνχ ή/θαη εξγαην ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο (κεηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) κε ζθνπφ: 7 ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αληαγσληζηηθήο δηεζλνχο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηα επφκελα δπν ρξφληα ηελ νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ γηα εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηηο πξψηεο ελέξγεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ηελ ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ 17

18 Ξεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Θαηεγνξία Γαπάλεο 8 «Ινηπέο Δλέξγεηεο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο, ζπλδξνκψλ, επεθηάζεσλ, αλαβαζκίζεσλ θ.ν.θ., κφλν γηα γηα λέεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο)» Καιχπηνληαη ινηπέο δαπάλεο κφλν γηα έλα ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ απηψλ (ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη κφλν) ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην πξφγξακκα. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη : δαπάλεο ζπλδξνκψλ ζε ππάξρνληα ή ζε λέα δίθηπα παξνρήο ππεξεζηψλ, ρξήζεηο ινγηζκηθνχ ή βάζεσλ δεδνκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζπλδέζεσλ δηθηχσλ ή εθαξκνγψλ ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο (ΓΔΝ πεξηιακβάλνληαη ζπλδέζεηο χδξεπζεο, ειεθηξηζκνχ, γεληθήο ηειεθσλίαο θηι) δαπάλεο γηα επεθηάζεηο, αλαλεψζεηο, αλαβαζκίζεηο θαη επηθαηξνπνηήζεηο ππαξρφλησλ ηζηνηφπσλ / ηζηνζειίδσλ, δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζεκάησλ πνηφηεηαο, πηζηνπνηεηηθψλ, ζπζηεκάησλ ζπκκφξθσζεο πνπ εμππεξεηνχλ / ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο δαπάλεο ζρεδηαζκνχ (δεκηνπξγηθφ) εηαηξηθνχ εληχπνπ/ινγνηχπνπ ζε γιψζζα ηεο αιινδαπήο (κεηαθξαζηηθφ) πνπ απνηειεί ηελ αγνξά ζηφρν ηνπ Δ/ 18

19 Δπηιεμηκφηεηα Γαπαλψλ Χο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (30/07/2013). Θαη εμαίξεζε γηα ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο «Ιεηηνπξγηθέο Δλέξγεηεο Γαπάλεο» σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ Έξγνπ ζην Πξφγξακκα. 19

20 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Βαζκνινγνχκελα Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή βαξχηεηα Δπηρεηξήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαρεηξηζηηθέο Σξήζεηο Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ ΝΚΑΓΑ A Θξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 1 Ρπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία «3εηία» 5% 2 Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 5% 3 Μεηαβνιή απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 5% 4 Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο 10% ΝΚΑΓΑ Β Θξηηήξηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο 5 Τθηζηάκελε Γηεζλήο Παξνπζία 7% 6 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο / εκπεηξίαο 10% 25% 25% 7 ΝΚΑΓΑ Γ Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ Θξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηα αλακελφκελα νθέιε θαη επηπηψζεηο 8% 50% 8 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 9 Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 10% 20

21 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ 10 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 15% 11 Πξνθχπηνληα νθέιε : Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο: - Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ - Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο - Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. - Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο - Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο - Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο - Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο - Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: - Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. - Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο (πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΠΛΝΙΝ 100% ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 15% ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Δμεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη ελ γέλεη ε δπλακηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πλεξγηψλ 10% 110% 21

22 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Βαζκνινγνχκελα Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή βαξχηεηα Δπηρεηξήζεηο κε ΚΗΑ δηαρεηξηζηηθή Σξήζε Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ ΝΚΑΓΑ A Θξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 1 Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 5% 25% 2 Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε θνξέα (εθπαίδεπζε εκπεηξία) 11% 3 Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο 9% ΝΚΑΓΑ Β 4 Θξηηήξηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο Πνζνζηφ δηεζλψλ πσιήζεσλ (κέζνο φξνο) επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 25% 5 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο / εκπεηξίαο 10% 7% 6 Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ 8% ΝΚΑΓΑ Γ Θξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηα αλακελφκελα νθέιε θαη επηπηψζεηο 50% 7 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 8 Εξωζηπεθήρ Πποζαναηολιζμόρ ηος επενδςηικού ζσεδίος 10% 9 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 15% 22

23 Αμηνιφγεζε Ξξνηάζεσλ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΠΣΔΡΗΘΖ ΒΑΟΡΖΡΑ 10 Πξνθχπηνληα νθέιε : Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο: Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο Αγνξέο Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο (πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΛΝΙΝ 100% ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 15% ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Δμεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη ελ γέλεη ε δπλακηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πλεξγηψλ 10% 110% 23

24 Ρξφπνο Ξιεξσκήο Achieving Με ηην ολοκλήπωζη ηος έπγος και για όλα ηα ενηαγμένα έπγα, η καηαβολή ηος ζςνόλος ηηρ δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ, δύναηαι να γίνει εθάπαξ όηαν πιζηοποιείηαι όηι έσει ολοκληπωθεί ηο θςζικό και οικονομικό ανηικείμενος ηος έπγος. Το ποζοζηό ηηρ δημόζιαρ επισοπήγηζηρ πος θα καηαβάλλεηαι δύναηαι να είναι από 90% έωρ 100% ανάλογα με ηην ικανοποίηζη ηων ζηόσων ηος ππογπάμμαηορ. Με ηην ολοκλήπωζη ηο έπγο θα ππέπει να αποδεικνύει ηην επίηεςξη ηων ζηόσων ηος ππογπάμμαηορ και να έσει να επιδείξει ιζσςπέρ νομικέρ δεζμεύζειρ όπωρ ζςμβόλαια / ζύμθωνα ζςνεπγαζίαρ με επισειπημαηικούρ εηαίποςρ πος δπαζηηπιοποιούνηαι εκηόρ ηηρ Ελληνικήρ Επικπάηειαρ και ανηιζηοισούν ζε ςπάπσοςζα, ή αναμενόμενη αλλά ηεκμηπιωμένη παποςζία ή ενίζσςζη παποςζίαρ ζε νέερ αγοπέρ εκηόρ ηηρ Ελληνικήρ Επικπάηειαρ. Τόηε θα καηαβάλλεηαι και ηο ςπολειπόμενο 10% ηηρ επισοπήγηζηρ. Σε ανηίθεηη πεπίπηωζη η δημόζια επισοπήγηζη θα πεπικόπηεηαι καηά 10%. Μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ απόθαζηρ ένηαξηρ, είναι δςναηή η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ, μέσπι ηο 100% ηηρ δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ, εθόζον ο δικαιούσορ πποζκομίζει ιζόποζη εγγςηηική επιζηολή πποκαηαβολήρ από αναγνωπιζμένο ππορ ηούηο ίδπςμα, η οποία εκδίδεηαι ςπέπ ηος ΕΦΕΠΑΕ με διάπκεια ιζσύορ μέσπι ηην παπαλαβή ηος έπγος από ηον απμόδιο για ηο ζκοπό αςηό ΕΦΔ. Ενδιάμεζερ καηαβολέρ ππαγμαηοποιούνηαι έπειηα από ςποβολή Ενδιάμεζηρ Έκθεζηρ Πποόδος (ηο πολύ δύο και μεηά ηην εκηέλεζη ηοςλάσιζηον ηος 30% ηος έπγος) από πλεςπάρ δικαιούσος και πιζηοποίηζη θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος από ηον ΕΦΕΠΑΕ. Αποπληπωμή ππαγμαηοποιείηαι έπειηα από ςποβολή Έκθεζηρ ολοκλήπωζηρ ηος έπγος από πλεςπάρ δικαιούσος και πιζηοποίηζη από ηον απμόδιο για ηο ζκοπό αςηό ΕΦΔ. 24

25 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 25

26 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 26

27 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 27

28 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 28

29 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 29

30 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 30

31 Δπηιέμηκνη Θσδηθνί Γξαζηεξηφηεηαο 31

32 32

33 33

34 ΞΔΘΛΝΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ PLANNING: Νατάςα Κουμπουρέλου Τ: / F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: Αλίνα Μανωλή Τ: / F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: Αλάμπεησ Γεώργιοσ Τ: F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: Άκησ Τουμπανιάρησ Τ: F: A: 40 Ag. Konstantinou Str., Aethrio Center, Maroussi, Athens, Greece E: W: 34

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα Value Delivery A D V A N C E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S E Π Ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα