ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011

2 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΛΑΘΟ Η ΠΑΡΑΛΔΙΦΗ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΜΔΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ. 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

3 Ημεπομηνία Γέννηζηρ : 28 Ηοςνίος 1967 Σόπορ Γέννηζηρ : Αμαπούζιον /Αθήνα Οικογενειακή καηάζηαζη : Άγαμορ Τπηκοόηηηα: Δλληνική Μόνιμη Γιεύθςνζη : Μισαήλ Παπαδάκη 222, Δκάλη, Σ.Κ , Αθήνα, Δλλάδα. Σηλέθωνα : (0) Tηλεομοιοηςπία: Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο : 2. ΠΟΤΓΔ 2.1 Γενική εκπαίδεςζη Γημοηικό σολείο Ηδιυηικά Δκπαιδεςηήπια Καπαμπέηζος, Αθήνα Γςμνάζιο Νέαρ Δπςθπαίαρ, Αθήνα Seven oaks Summer School, Κent, Great Britain Λύκειο Νέαρ Δπςθπαίαρ, Αθήνα Wuppertal Hochschule, Wuppertal, Federal Republic of Germany. 2.2 Ξένερ Γλώζζερ Αγγλικά Trinity College London Examination (Levels -III,-V), Primary Certificate, Elementary Certificate, Intermediate Certificate, Lower Certificate, First Certificate, ΣΟΔFL- TEST, MELAB-TEST (University of Michigan). Γεπμανικά ZEUGNIS (Levels -I,-II,-III ), GRUNDSTUFE III.

4 2.3 Πποπηςσιακέρ ποςδέρ Ηαηπική σολή Semmelweis, Οςγγαπία ( M.D) 3. ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ / /03/ /04/ /9/ /10/ /01/ /01/ /01/2000 ηπαηιυηική θηηεία ζηο Τγειονομικό ώμα, Γιδςμόηεισο,Αλεξανδπούπολη. Άμιζθορ ιαηπόρ ζηην Πανεπιζηημιακή - Υειποςπγική κλινική, Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Ρίος, Πάηπα. Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Ανδποςλάκηρ Γιεςθςνηήρ Πανεπιζηημιακήρ Υειποςπγικήρ Κλινικήρ. Σπίμηνη ειδικόηηηα-πεπιθεπειακό Νοζοκομείο Λεςκάδορ, Λεςκάδα. Γιεςθςνηήρ: Γ. Γείηοναρ. Γιεςθςνηήρ Υειποςπγικήρ Κλινικήρ. Τπηπεζία Τπαίθπος-Άγονο Πεπιθεπειακό Ηαηπείο Καζηού, Λεςκάδα /04/ /02/ /02/ /01/2002 Γενική Υειποςπγική -1 ο έηορ Υειποςπγική Κλινική Νοζοκομείο Αιγίος, Αίγιο. Γιεςθςνηήρ: Π. Ανδπικόποςλορ Γιεςθςνηήρ Υειποςπγικήρ Κλινικήρ Γενική Υειποςπγική -2 ο έηορ Υειποςπγική Κλινική Νοζοκομείο Παηπών «Ο ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ», Πάηπα. Γιεςθςνηήρ: Β. Αθαναζόποςλορ. Γιεςθςνηήρ Υειποςπγικήρ Κλινικήρ

5 06/ /11/ /01/ /07/ /08/ /01/ /03/2006 Αίηηζη για εκπόνηζη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ Έναπξη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ με ηίηλο : Αγγείυζη και ςποξία ζηοςρ όγκοςρ ηος γςναικολογικού ζςζηήμαηορ. Γςναικολογία-Μαιεςηική Πανεπιζηημιακή Κλινική Μαιεςηικήρ- Γςναικολογίαρ Γενικό Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Αλεξ/ποληρ, Αλεξανδπούπολη. Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Μαπούληρ Γιεςθςνηήρ Πανεπιζηημιακήρ Μαιεςηικήρ- Γςναικολογικήρ Κλινικήρ. Γςναικολογία-Μαιεςηική/Σμήμα Δμβπςομηηπικήρ Ηαηπικήρ, Πανεπιζηημιακή Κλινική Μαιεςηικήρ- Γςναικολογίαρ. Royal Free Hospital, Fetal Medicine Unit, London, United Kingdom. Γιεςθςνηήρ: DL Economides, MD,MRCOG, FRCOG. Σίηλορ ειδικόηηηαρ Γςναικολογίαρ-Μαιεςηικήρ, Πανεπιζηημιακή Μαιεςηική- Γςναικολογική κλινική Αλεξανδπούποληρ, Αλεξανδπούπολη, Δλλάδα ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 14/08/ /08/ /09/ /09/ /04/ /06/2009- Έμμιζθη θέζη υρ Δπικοςπικόρ Δπιμεληηήρ (ΔΒ ), Κπαηική Γςναικολογική-Μαιεςηική κλινική, Νοζοκομείο Λέπος, Νήζορ Λέπορ, Γυδεκάνηζα. Έμμιζθη θέζη υρ Δπικοςπικόρ Δπιμεληηήρ (ΔΒ ),Κπαηική Γςναικολογική κλινική, Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών Ζ ΔΛΠΗ, Αθήνα. Δκλογή ζηη βαθμίδα ηος Λέκηοπα για ηο Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο Αλε/ληρ. Οπκυμοζία ζε οπγανική θέζη Δπιμεληηή Β επί

6 θηηεία κλάδος ιαηπών Δ..Τ., Κπαηική Γςναικολογική-Μαιεςηική κλινική, Γενικό Νοζοκομείο Γιαννιηζών, Γιαννιηζά, Νομόρ Πέλληρ. Οπκυμοζία ζηη βαθμίδα ηος λέκηοπα με γνυζηικό ανηικείμενο Μαιεςηική-Γςναικολογία, Γημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ.

7 4.2. ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 03/09/2007- Έναπξη μεηεκπαίδεςζηρ ζηον ηομέα ηηρ 22/09/2007 Δμβπςομηηπικήρ Ηαηπικήρ. Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Λονδίνος, Σμήμα Δμβπςομηηπικήρ Ηαηπικήρ, EGA/OH Λονδίνο, Ζνυμένο Βαζίλειο. Γιεςθςνηήρ: Dr. Pranav P. Pandya BSc, MRCOG MD 23/06/ /09/2008 Έναπξη μεηεκπαίδεςζηρ ζηον ηομέα ηηρ Οςπογςναικολογίαρ. Απεηαίειο Νοζοκομείο, Γςναικολογική - Μαιεςηική Κλινική, Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Κπεαηζάρ, MD, FAGOC,FACS,FRCOG(a.e.) 01/10/ /03/ /04/ /05/ Έναπξη μεηεκπαίδεςζηρ ζηον ηομέα ηηρ Δμβπςομηηπικήρ Ηαηπικήρ. Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Λονδίνος, Σμήμα Δμβπςομηηπικήρ Ηαηπικήρ, EGA/OH Λονδίνο, Ζνυμένο Βαζίλειο. Γιεςθςνηήρ: Dr. Pranav P. Pandya, MD, BSc, MRCOG Σμήμα Ππογεννηηικού Δλέγσος, Νοζοκομείο «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ», Αθήνα. Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Φαπμακίδηρ, MD, ECFMG Έναπξη μεηεκπαίδεςζηρ ζηον ηομέα ηηρ Δμβπςομηηπικήρ Ηαηπικήρ, King s College Hospital, Harris Birthright Research Centre. Σμήμα Δμβπςομηηπικήρ Ηαηπικήρ, Λονδίνο, Ζνυμένο Βαζίλειο. Γιεςθςνηήρ: Professor K. Nicolaides

8 5. ΣΙΣΛΟΙ 03/1996 Πηςσίο Ιαηπικήρ σολήρ, Semmelweis University of Medicine, Βοςδαπέζηη, Οςγγαπία. 24/09/1999 Πηςσιούσορ PHTLS-Prehospital Trauma Life Support. Ζ μεηεκπαίδεςζη βαθμολογήθηκε με μόπια CEC. 03/2000 Πηςσιούσορ ATLS-Advanced Trauma Life Support, American College of Surgeons. 28/05/2001 Πηςσιούσορ APLS-Advanced Pediatric Life Support. 05/02/2001 Οπκυμοζία υρ Έθεδπορ Ανθ/γόρ Τγειονομικού. 20/06/2004 Πηςσιούσορ ALSO-Advanced Life Support in Obstetrics. 03/2006 Certificate of Competence in Nuchal Translucency in the Weeks Scan. 20/03/2006 Σίηλορ ειδικόηηηαρ Γςναικολογίαρ-Μαιεςηικήρ. Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο Αλεξανδπούποληρ. 16/07/2007 Παποςζίαζη-Τποζηήπιξη Σίηλος Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ. 25/09/2007 Οπκωμοζία Γιδάκηοπα Γημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ 02/08/2005 Principal list of the register of medical practitioners Certificate of Full Registration as a Medical Practitioner 04/08/2008 Principal list of the register of medical practitioners Certificate of Full Registration as a Medical Practitioner with Specialist Registration 07/04/2009 Δκλογή ζηη βαθμίδα ηος Λέκηοπα για ηο Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο Αλε/ληρ. ημείυζη: Tα πηςσία ξένυν γλυζζών αναθέπονηαι αναλςηικά ζηην παπάγπαθο /11/2009 Υοπήγηζη αδείαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ζηο Ζνυμένο Βαζίλειο 6. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ 6.1 ΠΡΙΝ ΣΗ ΛΗΦΗ ΣΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

9 6.1.1 Postgraduate seminar in gynecologic oncology. Alexandroupolis, April 6-8, Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Π.Αναζηαζιάδηρ Δκπαιδεςηικά-Μεηεκπαιδεςηικά Μαθήμαηα 01/ /2002 Πεπιθεπειακό Γενικό Νοζοκομείο Παηπών «O ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ» Μονάδα Υημειοθεπαπείαρ (Παθoλογικό-Ογκολογικό Σμήμα). Γιεςθςνηήρ: Dr. Παναγιώηηρ Β. Γκινόποςλορ Παπακολούθηζα ηο Mεηαζςνεδπιακό εμινάπιο με θέμα : «Γιαγνυζηική και Δπεμβαηική Τζηεποζκόπηζη ζηη Γςναικολογία» πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηα Ηυάννινα, 9 επηεμβπίος 2002, Ηυάννινα. Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Λώληρ Παπακολούθηζα ηιρ επγαζίερ ηος «6 ος εμιναπίος Τπέπησυν ζηη Μαιεςηική και Γςναικολογία. Νεώηεπερ εξελίξειρ ζηην Δμβπςομηηπική Ηαηπική ηηρ 3 ηρ σιλιεηίαρ», ηο οποίο ππαγμαηοποιήθηκε ζηη Θεζζαλονίκη ζηιρ επηεμβπίος 2002.

10 6.1.5 ςμμεηείσα ζηο 1 ο εμινάπιο Καπδιοηοκογπαθίαρ με διεθνή ζςμμεηοσή, πος διεξήσθη ζηη Θεζζαλονίκη,ζηιρ 17 Μαΐος 2003 με θέμα «Ζ Παπακολούθηζη ηος εμβπύος ζηη ππάξη» ο Πανελλήνιο Μεηεκπαιδεςηικό εμινάπιο Γςναικολογικήρ Δνδοκπινολογίαρ, Αθήνα, 30/1-1/2/ Παπακολούθηζα ηιρ επγαζίερ ηος 4 ος εμιναπίος ALSO υρ ειδικεςόμενορ ιαηπόρ ζηην Β Πανεπιζηημιακή Μαιεςηική- Γςναικολογική κλινική ηος Απεηαίειος Νοζοκομείος Αθηνών, 19/06-20/06/2004. Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Κπεαηζάρ. Basic Obstetric Ultrasound Seminar, Department of Obstetrics and Gynecology, Fetal Maternal Unit, Royal Free Hospital, London, 28/9-30/9/2005. Director: DL. Economides, MD, MRCOG, FRCOG. 18 CME credits awarded. Advanced Ultrasound Course in Obstetrics. FMF ID Fetal Medicine Foundation, King s College, London, United Kingdom, 5-6 November, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics. Theoretical course in Fetal Cardiology.FMF ID Fetal Medicine Foundation, King s College, London, United Kingdom, 5-6 November, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics. Theoretical course in Ultrasound Examination at weeks. FMF ID Fetal Medicine Foundation, King s College, London, United Kingdom, 5-6 November, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics. Theoretical course in Ultrasound Examination at weeks.. FMF ID 42321

11 Fetal Medicine Foundation, King s College, London, United Kingdom, 5-6 November, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics. Theoretical course in Ultrasound Examination in Cervical assessment in pregnancy. FMF ID Fetal Medicine Foundation, King s College, London, United Kingdom, 5-6 November, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics. Theoretical course in Ultrasound Examination in Uterine and Fetal Doppler. FMF ID Fetal Medicine Foundation, King s College, London, United Kingdom, 5-6 November, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics. Theoretical course in Fetal Therapy. FMF ID Fetal Medicine Foundation, King s College, London, United Kingdom, 5-6 November, Basic Transvaginal Ultrasound Seminar, Department of Obstetrics and Gynecology, Fetal Maternal Unit, Royal Free Hospital, London, 28/11-29/11/2005. Director: DL. Economides, MD, MRCOG, FRCOG. 18 CME credits awarded. Παπακολούθηζα Μεηεκπαιδεςηικά εμινάπια υρ ειδικεςόμενορ ιαηπόρ ζηην Πανεπιζηημιακή Μαιεςηική-Γςναικολογική κλινική ηος Γ.Π.Ν. Αλεξανδπούποληρ καηά ηην διάπκεια ηυν εηών 01/ /2005. Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Μαπούληρ. 6.2 ΜΔΣΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΣΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ο Δςπυπαφκό εμινάπιο Κολποζκόπηζηρ & Παθολογίαρ Σπασήλος, Αθήνα, 30&31 Μαΐος Σο ζςνέδπιο μοπιοδοηήθηκε με 8 μόπια από ηην Δλληνική Μαιεςηική & Γςναικολογική Δηαιπεία.

12 ο εμινάπιο Γςναικολογικού Καπκίνος, Αθήνα, 20&21 Ηοςνίος Σο ζςνέδπιο μοπιοδοηήθηκε με 7 μόπια από ηην Δλληνική Μαιεςηική & Γςναικολογική Δηαιπεία εμινάπιο Λαπαποζκοπικήρ Υειποςπγικήρ, Basic Course Level I & II, Ηοςλίος 2008, Αθήνα. Σο ζςνέδπιο μοπιοδοηήθηκε με 5 CME από ηην Δ.Δ.Μ.Γ. Γιεςθςνηήρ: Γ. Πιζηοθίδηρ, ΜΒ, BS, FRCOG. 2 nd International Meeting Deep Infiltrating Endometriosis The Laparoscopic Challenge December, 2008, Athens. The Meeting has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME-UEMS) With 12 CME-CPD credits. Director: G Pistofidis, MB, BS, FRCOG. Advanced Course Level III & IV, Laparoscopic fibromyectomy- Hysterectomy& Suture techniques, Μαΐος 2009, Αθήνα. Σο ζςνέδπιο μοπιοδοηήθηκε με 5 CME από ηην Δ.Δ.Μ.Γ. Γιεςθςνηήρ: Γ. Πιζηοθίδηρ, ΜΒ, BS, FRCOG. The Weeks Scan-Certificate of attendance March 27th, 2010, King s College Hospital, Harris Birthright Research Centre, London, United Kingdom. The Educational Activity is awarded 3 AMA PRA CATEGORY 1 CREDITS. FMF ID: Antenatal surveillance Certificate of attendance March 27th, 2010, King s College Hospital, Harris Birthright Research Centre, London, United Kingdom. FMF ID: Cervical assessment Certificate of attendance April 10 th, 2010, King s College Hospital, Harris Birthright Research Centre, London, United Kingdom. FMF ID: 80277

13 Fetal echocardiography Certificate of attendance April 10 th, 2010, King s College Hospital, Harris Birthright Research Centre, London, United Kingdom. FMF ID: Μαθήμαηα Γιαγνυζηικήρ-Δπεμβαηικήρ Τζηεποζκόπηζηρ,11-12 Μαΐος 2011, Ηαηπική σολή Πανεπιζηημίος Ηυαννίνυν. (Θευπηηικό-Ππακηικό μέπορ). Γιεςθςνηήρ: Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ- Γςναικολογίαρ Μηνάρ Παζσόποςλορ. 7. ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 7.1 Δθελονηήρ θοιηηηήρ ζηην V. Οπθοπεδική Κλινική ηος Νοζοκομείος Κ.Α.Σ. (Κένηπο Αποκαηάζηαζηρ Σπαςμαηιών) Υπονικό διάζηημα , Αθήνα. Γιεςθςνηήρ : Γ. Ανηυνίος, Δ..Τ. 7.2 Δθελονηήρ θοιηηηήρ ζηην Παθολογική Κλινική ηος Νοζοκομείος Κ.Α.Σ. (Κένηπο Αποκαηάζηαζηρ Σπαςμαηιών) Υπονικό διάζηημα , Αθήνα. Γιεςθςνηήρ : Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ Ν. Σζέκορ, Δ..Τ. 7.3 Δθελονηήρ θοιηηηήρ ζηην Α Υειποςπγική Κλινική ηος Νοζοκομείος Κ.Α.Σ. (Κένηπο Αποκαηάζηαζηρ Σπαςμαηιών) Υπονικό διάζηημα , Αθήνα. Γιεςθςνηήρ :. αμοφληρ,δ..τ Δθελονηήρ θοιηηηήρ ζηην Πανεπιζηημιακή Υειποςπγική Κλινική ηος Νοζοκομείος Νίκαιαρ Υπονικό διάζηημα , Δθνικό Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Αθήνα. Γιεςθςνηήρ : Καθηγηηήρ Γ. Ανδποςλάκηρ, FACS. 7.5 Δθελονηήρ θοιηηηήρ ζηην Πανεπιζηημιακή Υειποςπγική Κλινική (Σμήμα Σπαςμαηολογίαρ) ηος Νοζοκομείος Νίκαιαρ για ηο σπονικό διάζηημα έυρ και Δθνικό Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Αθήνα. Γιεςθςνηήρ : Καθηγηηήρ Γ. Ανδποςλάκηρ, FACS.

14 Δπγάζηηκα υρ άμιζθορ ιαηπόρ ζηην Πανεπιζηημιακή - Υειποςπγική κλινική, Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Ρίος, Πάηπα για ηο σπονικό διάζηημα 07/04/1998 έυρ και 07/09/1998. Γιεςθςνηήρ: Καθηγηηήρ Γ. Ανδποςλάκηρ Αποζπάζθηκα ζηο Νοζοκομείο Λέπος, ζηην Γςναικολογική- Μαιεςηική κλινική από έυρ και λόγυ ελλείτευρ γςναικολόγος από ηο νηζί. 8. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ-ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΝΔΓΡΙΧΝ Χρ Λέκηοπαρ 8.1 Τπεύθςνορ για ηην οπγάνυζη ηυν ομιλιών-μεηεκπαιδεςηικών μαθημάηυν από ζηο Γ.Π.Θ. 9. ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ ςμμεηοσή ζε Σπιμελείρ ςμβοςλεςηικέρ και Δπηαμελείρ Δπιηποπέρ για ηην Παπακολούθηζη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών 9.1 Σπιμελείρ ςμβοςλεςηικέρ Δπιηποπέρ 1. Μέλορ ηπιμελούρ ζςμβοςλεςηικήρ επιηποπήρ για ηην παπακολούθηζη ηηρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ ηος κ. Γευπγιάδη Αναζηάζιος. 10. ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΗΜΑ Έσυ ςπηπεηήζει υρ επικοςπικόρ ιαηπόρ ζηο Νοζοκομείο Λέπος ( μέσπι ), ζε πεπιοσή άγονη και

15 δςζππόζιηη όπυρ πποκύπηει από ηα επιζςναπηόμενα έγγπαθα. Ζ θηηεία μος (κλινική εμπειπία, ζςνέπεια ζηην εκηέλεζη ςπηπεζίαρ και καθηκόνηυν) ζηο νοζοκομείο Λέπος θα ππέπει να εκηιμηθεί με ιδιαίηεπη βαπύηηηα καθόηι έσει σαπακηηπιζθεί υρ παπαμεθόπιορ Α καηηγοπίαρ. Καηά ηη θηηεία μος ζηο Νοζοκομείο ηηρ Λέπος ζςμμεηείσα με επιηςσία ζηο μηνιαίο ππόγπαμμα ηυν εθημεπιών ηηρ κλινικήρ ππαγμαηοποιώνηαρ 15 εθημεπίερ ανά μήνα. Ζ ζςμμεηοσή ζε αςηό ηο ζύζηημα εθημεπιών μος έσει δώζει μεγάλη κλινική εμπειπία λόγυ ηηρ γευγπαθικήρ θέζευρ και ηηρ ιδιαιηεπόηηηαρ ηος νοζοκομείος (μικπό πεπιθεπειακό ακπιηικό νοζοκομείο). Δκηέλεζα μεγάλο απιθμό ιαηπικών ππάξευν και ηοκεηών, σειποςπγικέρ επεμβάζειρ μικπήρ και μεζαίαρ βαπύηηηαρ λαμβανόμενος πάνηα ςπότιν ηος γεγονόηορ όηι ππαγμαηοποιήθηκαν ζε μικπό πεπιθεπειακό ακπιηικό νοζοκομείο. Πολλέρ θοπέρ κάλςτα με επιηςσία μόνορ μος ηιρ ανάγκερ ηηρ Μ/Γ κλινικήρ ηος Κ.Θ. Λέπος. Σημανηική είναι επίζηρ, η ζςμβολή μος ζηην εύπςθμη λειηοςπγία ηηρ κλινικήρ λόγυ ηηρ ιδιαιηεπόηηηαρ ηος Κπαηικού Θεπαπεςηηπίος και η ζςνεπγαζία με ηοςρ ανυηέποςρ μος.(δπιζςνάπηονηαι ζςζηαηικέρ επιζηολέρ και βεβαιώζειρ) Αναθέπυ ζημανηική εθελονηική πποζθοπά ζε διάθοπα νοζοκομεία.(δπιζςνάπηονηαι βεβαιώζειρ, 15) Αναθέπυ ζημανηική ζςμβολή ζηην λειηοςπγία και οπγάνυζη ηηρ Γςναικολογικήρ κλινικήρ, και ηυν ςπολοίπυν κλινικών ηος Νοζοκομείος «Ζ ΔΛΠΗ».(Δπιζςνάπηονηαι ζςζηαηικέρ επιζηολέρ και βεβαιώζειρ). 11. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ 11.1 Ένυζη Γςναικολόγυν-Μαιεςηήπυν Δλλάδορ 11.2 Ηαηπικόρ ύλλογορ Αθηνών. Ζμεπομηνία εγγπαθήρ: Απ. μηηπώος: Ηαηπικόρ ύλλογορ Ζνυμένος Βαζιλείος. Ζμεπομηνία εγγπαθήρ: Απ. μηηπώος: Δηαιπεία Κολποζκόπηζηρ & Παθολογίαρ Σπασήλος Ζμεπομηνία εγγπαθήρ: Βπεηανικό Κολέγιο Μαιεςηήπυν-Γςναικολόγυν

16 11.5 Ζμεπομηνία εγγπαθήρ: ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ςνδπομηηήρ ζε: 12.1 Δλληνική Μαιεςηική & Γςναικολογία Θέμαηα Μαιεςηικήρ-Γςναικολογίαρ Ηαηπικά Υπονικά 13. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΑΠΗΥΗΗ (IMPACT FACTORS) Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Human Molecular Reproduction Lung cancer 2 Gynecologic and Obstetric Investigation Cytokine Medimond International Proceedings 0 Journal of Obstetrics and Gynecology DJMF

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ Ιατρού Μαιευτήρος - Γυναικολόγου Αναπαραγωγής Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: σελίδα 3 ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: σελίδα 3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Courses 2015. COLORECTAL LAPAROSCOPIC SURGICAL SKILLS Courses. Στ Χειρουργική Κλινική ΥΓΕΙΑ. www.lapcolectomy.org. Διοργάνωση:

Courses 2015. COLORECTAL LAPAROSCOPIC SURGICAL SKILLS Courses. Στ Χειρουργική Κλινική ΥΓΕΙΑ. www.lapcolectomy.org. Διοργάνωση: Διοργάνωση: Στ Χειρουργική Κλινική ΥΓΕΙΑ COLORECTAL LAPAROSCOPIC SURGICAL SKILLS Courses Aξιότιμοι Συνάδελφοι, Μετά την ολοκλήρωση επτά ετών Σεμιναρίων για Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές, τα (Colorectal Laparoscopic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 05. 2002-06. 2005: Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Δ Χειρουργικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 05. 2002-06. 2005: Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Δ Χειρουργικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2006 - σήμερα: Γεν. Χειρουργός, Υγείας Μέλαθρον, ΤΥΠΕΤ 12. 2005 08.2006: Ευρωκλινική Αθηνών 27.08.2005: Λήψη τίτλου ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής, Νομαρχία Αθηνών 05. 2002-06. 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ 1 Ημερομηνία Γεννήσεως: 12 Οκτωβρίου 1971 Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος Διεύθυνση εργασίας: Λ. Αλεξάνδρας 46, 114-73 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8212268 E- mail address: sinifakoulis@medex.org.uk Κινητό: 6944-468725

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS Ελλάδα-Αθήνα: Καθεηήπερ 2015/S 043-073782 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Ανώηαηη ηπαηιυηική Διοίκηζη Τποζηήπιξηρ ηπαηού/διεύθςνζη

Διαβάστε περισσότερα

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath. MS VENETIKOU, MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond) Dr (Med) Athens University Medical School, Professor in Pathophysiology and Nosology (Medicine), Endocrinologist Home Adress : 88, Agias Varvaras Street,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισµός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Χαιρετισµός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Eκ μέρους της Εμβρυογένεσης, με χαρά σας προσκαλούμε στην Ημερίδα «Τρέχουσες εξελίξεις της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης και η θέση τους στην Υποβοηθούμενη

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κ. Σδράλης. Βιογραφικό Σηµείωµα. 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία. 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης:

Ηλίας Κ. Σδράλης. Βιογραφικό Σηµείωµα. 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία. 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης: Ηλίας Κ. Σδράλης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης: 5. Οικογενειακή Έγγαµος κατάσταση: 6. ιεύθυνση: Τσιµισκή 100,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Καλαντζόπουλος

Γεώργιος Π. Καλαντζόπουλος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεώργιος Π. Καλαντζόπουλος Ημερομηνία γέννησης: 12 Αυγούστου 1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας 2 παιδιών ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1978-1984: Πειραματικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΛΑΣΜΟΥ MY LIFE. Θεσσαλίας. του ΜΗΤΡΙΚΟΥ. Μήνας Πρόληψης του ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Εγχρωμο DOPPLER Κυήσεως. Εγκυμοσύνη & Γυμναστική.

ΘΗΛΑΣΜΟΥ MY LIFE. Θεσσαλίας. του ΜΗΤΡΙΚΟΥ. Μήνας Πρόληψης του ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Εγχρωμο DOPPLER Κυήσεως. Εγκυμοσύνη & Γυμναστική. 12 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 Η επιτυχία ΕΝΘΕΤΟ! MY LIFE Θεσσαλίας του ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Μήνας Πρόληψης του ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Εγκυμοσύνη & Γυμναστική Εγχρωμο DOPPLER Κυήσεως ΠΑΙ Ι & Ανάπτυξη Αλήθειες για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σελίδα 1 από 133 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Οδηγίες για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Χρυσάγη Όνοµα: Aργυρώ Όνοµα πατρός: Ιωάννης Τηλέφωνο: 6986 523099 e-mail: molbiolcentralabs@iaso.gr, argyrochrys@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 23/09/1975 Tόπος γέννησης: Xoλαργός

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ COMPANY PROFILE Η Epsilon Net πποζθέπει ολοκληπωμένερ λύζειρ ζε όζοςρ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον Οικονομικό σώπο. Αςηό ηο πεηςσαίνοςμε μέζα από ηο ΣΡΙΠΣΤΥΟ: Εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΙΤΛΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΧΙΙHADZIYANNIS ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. "Στ. Χατζηγιάννης" 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2015 B&C MEETING OF ATHENS

ΧΧΙΙHADZIYANNIS ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. Στ. Χατζηγιάννης 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2015 B&C MEETING OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C "Στ. Χατζηγιάννης" 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2015 Royal Olympic, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr Mednutrition.eu is the exclusive Communication Sponsor of the Seminar "Physical Activities, Nutrition and Quality of Aging", held on April 1st-3rd,

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index. Constantinos Pantos. Toby Prevost. Toni Staykova

Speakers Index. Constantinos Pantos. Toby Prevost. Toni Staykova Speakers Index Constantinos Pantos Dr Constantinos Pantos was born in 1960. He received his degree in Medicine (1984) and his PhD (1991) from Medical School of Athens. He is trained in Clinical and Invasive

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ματθαίος Π. Κυριακίδης MD MSc. Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ματθαίος Π. Κυριακίδης MD MSc. Χειρουργός Ορθοπαιδικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ματθαίος Π. Κυριακίδης MD MSc Χειρουργός Ορθοπαιδικός Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Κυριακίδης Ματθαίος Πολυκράτης Ημερομηνία Γέννησης: 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα