ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙ ΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» και το δ.τ. «ΑΛ ΚΥΩΝ NET Α.Ε» επωνυμία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφο ρές Συσκευασίες» και το δ.τ. «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» επωνυμία «CONTRADE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «CONTRADE A.E.». 3 επωνυμία «ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 4 επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»... 5 επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥ ΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕ ΩΝ» δ.τ. «ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.»... 6 επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALPHA BUSINESS AE» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΤΗΜΑ ΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε.» επωνυμία «Ξενοδοχεία Φαληρέα Α.Ε.» και το δ.τ. «ALIREA S HOTELS & SUITES PLC» «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 10 «ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕΒΕ» επωνυμία «ΝΤΕΛΛΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώ νυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και το δ.τ. «AN. ET. ΧΑ. ΑΕ.» επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑNAKOINΩΣΕΙΣ (1) «ΑΛΚΥΩΝ NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΤΗ ΛΕΦΩΝΙΑΣ» και το δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ NET Α.Ε». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 13/8/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από Πρακτικό της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων και το από

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» το διακριτικό τίτλο «ΑΛΚΥΩΝ NET Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία ήτοι έως , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τσισμετζόγλου Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Έλλη νας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βερναδάκη αριθμός 11, Τ.Κ , που γεννήθηκε στο Κρυονέρι Αττικής την , με αριθμό ταυτότητας Π / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεύκης ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Κουράφας Ιωάννης του Γεωργίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελευθερώτριας αριθμός 9, ΤΚ 14562, που γεννήθηκε στο Δυρράχιο Αρκαδίας την , με αριθμό ταυτότητας ΑΕ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Τσισμετζόγλου Σοφία του Δημητρίου, Ελληνίδα υπή κοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Μπότσαρη 9, ΤΚ 15121, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , με αριθμό ταυτότητας Ρ / που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διεξοδική συζήτη ση επί του θέματος ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες, όπως αυτές πε ριγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας στον Πρόε δρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Τσισμετζόγλου του Κωνσταντίνου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Κουράφα του Γεωργίου. Αποφασίζει, επίσης παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Τσισμετζόγλου του Κωνσταντίνου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο Ιωάννη Κουράφα του Γεωργίου, όπως μαζί ή και ο καθένας από μόνος του με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύ ουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και Δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα ή αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /2013/ /14/ ). Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2) «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφορές Συσκευ ασίες» και το δ.τ. «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 01/09/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ , καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙ ΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφορές Συσκευασίες», δ.τ. «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».», Αριθμό Μ.Α.Ε.: 7234/02/Β/86/1114 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., με 6ετή θητεία, ήτοι έως την 26/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δ. Γούναρη 3Β, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ / του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρα τίας Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Ευάγγελος Μπακούρος του Λουκά, κάτοικος Παλαι ού Φαλήρου, οδός Άτλαντος 26Β, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Καλλιθέας, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, κάτοικος Φι λοθέης Αττικής, οδός Κρέσνας 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ / του Α.Τ. Φιλοθέης, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Διευθύ νων Σύμβουλος 4. Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου, κάτοικος Ψυχι κού Αττικής, οδός Βασ. Παύλου 64, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Ψυχικού, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 5. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, κάτοικος Βρι λησσίων Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 13, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ / του Τ.Α. Τούμπας, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 6. Θεόδωρος Δροσόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Άνδρου 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ / του Α.Τ. Συντάγματος, Δ.Ο.Υ. Κη φισιάς, Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 7. Χαράλαμπος Παπαντωνόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Πάριδος 49, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ / του Τ.Α. Ιλίου Αττικής, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α.Φ.Μ.: , Ελληνικής Υπηκο ότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την από 1η Ιουλίου 2014 ανάθεση αρμοδι οτήτων Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στον Άνθιμο Μισαηλίδη και συγκεκριμένα την ανάθεση καθηκόντων που αφορούν στη διοίκηση όλων των εταιρικών υποθέσεων και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων [ως απορρέουν από τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας] προς αναπλήρω ση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Λεωνίδα Θεόκλητου, σε περιπτώσεις απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος αυτού να ασκήσει τα καθήκοντα του. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί, η διοίκηση, διεύθυνση και δια χείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών, όσον αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της Εται ρείας, να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 βουλίου της Εταιρείας, Αλέξανδρο Κατσιώτη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Λεωνίδα Θεόκλητο, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς μόνος του και χωρίς τη σύ μπραξη άλλων, αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο, να ενεργεί κάθε πράξη που θα αφορά στη διεύθυνση και διαχείριση της Εταιρείας και ειδικότερα να έχει τα δικαιώματα του άρθρου 12 του Καταστατικού. Στη συνέχεια, προτείνει ο καθένας από τους ανωτέρω ανα φερόμενους χωριστά να δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, και ο καθένας από αυτούς αυτο προσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί την Εταιρεία, μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Κατόπιν αυτών, ο Αλέξανδρος Κατσιώτης εισηγήθηκε τα εξής: Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της Εταιρείας μας με τρίτους και ειδικότερα σε σχέση με την υπογραφή συμβάσεων κάθε φύσεως, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, την έκ δοση και οπισθογράφηση επιταγών και κάθε φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την υποβολή και υπογραφή διαφόρων χειρόγραφων εγγράφων, αιτήσεων, εντύ πων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και γνωστοποιήσεων που απευθύνονται προς Εφορίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας (όπως ενδεικτικά και όχι πε ριοριστικά αναφέρονται ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, καθώς και τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας), Υπουργείο Συγκοι νωνιών, Πολεοδομίες και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς προτείνεται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οι παρακάτω και με τις ακόλουθες διακρίσεις: Α. Δέσμευση με μια υπογραφή α) Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δημητρίου Γούναρη 3Β, κάτο χος του υπό στοιχεία Χ / Α.Δ.Τ του Α.Τ. Πλατεία Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ.: , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου λίου, β) Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κρέσνας 9, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ / Α.Δ.Τ του Α.Τ. Φιλοθέης, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ.: , Διευθύνων Σύμβουλος. Ο καθένας χωριστά, έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Β. Δέσμευση με δύο υπογραφές Την Εταιρεία θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού οποιοιδή ποτε δύο από τους: α) Άνθιμο Μισαηλίδη του Βασιλείου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 13, με Α.Δ.Τ. ΑΗ / του Τ.Α. Τούμπας Θεσσαλο νίκης, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ.: , β) Ευάγγελο Σπαντιδάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Πλάτωνος 13, με Α.Δ.Τ. Ξ / του Α.Τ. Γλυφάδας, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ.: , γ) Νικό λαο Σίμου του Γεωργίου, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Αγίου Διονυσίου 3, με Α.Δ.Τ. ΑΚ / του Τ.Α. Αλίμου, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ.: , δ) Δημήτριο Δημόπουλο του Αθανασίου, κάτοικο Χα ϊδαρίου Αττικής, οδός Παύλου Μελά 90, με Α.Δ.Τ. AM / του Α.Τ. Χαϊδαρίου, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: , και ε) Γεώργιο Σαμαρίδη του Νικολά ου, κάτοικο Πειραιά, οδός Παπαφλέσσα 151, με Α.Δ.Τ. ΑΚ / του Τ.Α. Καμινίων, Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιώς, ΑΦΜ: , οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα πρώτης (Α ) υπογραφής. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται επίσης με δύο υπογραφές, η μία εκ των οποίων θα είναι υποχρεωτικά είτε του Άν θιμου Μισαηλίδη, είτε του Ευάγγελου Σπαντιδάκη, είτε του Νικόλαου Σίμου, είτε του Δημήτριου Δημόπουλου, είτε του Γεώργιου Σαμαρίδη, ενώ η δεύτερη ενός εκ των: α) Αναστάσιου Παπαηλιού του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανσελήνου 31, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Ασφαλείας Πατησίων, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α.Φ.Μ.: , β] Ανδρέα Πρινέα του Δημητρίου, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 87, με Α.Δ.Τ. ΑΗ / του Τ.Α. Χαϊδαρίου, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: και γ) Παντελεήμονος Ιακω βίδη του Κύρκου, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αγίας Σοφίας 51, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Μεγάρων, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ.: οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα δεύτερης (Β ) υπογραφής. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε ειδικά για θέματα υπογραφής συμβάσεων εργασίας, υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και έκδοσης βεβαιώσεων ενώπιον Οργανι σμών, Ιδρυμάτων και λοιπών Φορέων (όπως Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας, Λοιπά Ασφαλιστικά Τα μεία), καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων προς τους εργαζόμενους για θέματα εργασιακής φύσεως (όπως εν δεικτικά, για θέματα προϋπηρεσίας, ενσήμων, αποδοχών, ειδικοτήτων), να δοθεί το δικαίωμα υπογραφής σε όλους τους έχοντες δικαίωμα πρώτης (Α ) υπογραφής ήτοι στους: Άνθιμο Μισαηλίδη, Ευάγγελο Σπαντιδάκη, Νικό λαο Σίμου, Δημήτριο Δημόπουλο και Γεώργιο Σαμαρίδη, ώστε συνδυαστικά είτε με δύο (2) από κοινού υπογραφές αυτών είτε με μία πρώτη (Α ) υπογραφή ενός εξ αυτών και μία δεύτερη (Β ) υπογραφή από τον Διευθυντή Αν θρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, Λάμπρο Ντιντή του Σταύρου, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Παύλου Μελά 17, με Α.Δ.Τ. ΑΗ / του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, Α.Φ.Μ.: , να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για όλα τα σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έκανε αποδε κτή, ομόφωνα και παμψηφεί, την παραπάνω πρόταση του Προέδρου περί της παροχής δικαιώματος υπογρα φής σύμφωνα με την παραπάνω εξειδίκευση ως προς τα πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής της πρώτης (Α ) και της δεύτερης (Β ) κατηγορίας, ώστε να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ειδικά για θέματα υπογραφής συμβάσεων εργασίας, υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και έκδοσης βεβαιώσεων ενώπιον Οργανισμών, Ιδρυμάτων και λοιπών Φορέων καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων προς τους εργαζόμενους για θέματα εργασιακής φύσεως που τους αφορούν. Αποφασίστηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα παρακάτω πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εται ρεία με την υπογραφή τους, ως εξής: Με μία υπογραφή: Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης και ο Λεωνίδας Θεόκλητος, ο καθένας χωριστά. Με δύο πρώτες (Α ) υπογραφές, ήτοι δύο οποιεσδήπο τε εκ των Άνθιμου Μισαηλίδη, Ευάγγελου Σπαντιδάκη,

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Νικόλαου Σίμου, Δημήτριου Δημόπουλου και Γεώργιου Σαμαρίδη. Με δύο υπογραφές, μία εκ των οποίων υποχρεωτικά της πρώτης (Α ) κατηγορίας, ήτοι μιας οποιασδήποτε εκ των. Άνθιμου Μισαηλίδη, Ευάγγελου Σπαντιδάκη, Νικό λαου Σίμου, Δημήτριου Δημόπουλου και Γεώργιου Σα μαρίδη και μία της δεύτερης (Β ) κατηγορίας, ήτοι μιας οποιασδήποτε εκ των: Αναστάσιου Παπαηλιού, Ανδρέα Πρινέα και Παντελεήμονος Ιακωβίδη. Ειδικά, για θέματα υπογραφής συμβάσεων εργασίας, υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και έκδοσης βεβαιώσε ων ενώπιον Οργανισμών, Ιδρυμάτων και λοιπών Φορέ ων (όπως Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας, Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία), καθώς και για την έκδοση βεβαιώ σεων προς τους εργαζόμενους για θέματα εργασιακής φύσεως (όπως ενδεικτικά, για θέματα προϋπηρεσίας, ενσήμων, αποδοχών, ειδικοτήτων) ισχύει η παραπάνω εξειδίκευση ως προς το πρόσωπο που θα έχει δικαίωμα δεύτερης (Β ) υπογραφής και θα απαιτείται η συνυπο γραφή του Ντιντή. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομό φωνα ότι ο Γεώργιος Σαμαρίδης ορίζεται ως Υγειονο μικός υπεύθυνος για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και εξαιρετικά, ως υπεύθυνη/διαχειρί στρια Μεταφορών ορίζεται η Αθανασία Δρακοπούλου του Νικολάου και της Έλλης, κάτοικος Παλαιού Ψυχι κού Αττικής, οδός Χαλεπά 8Γ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ / του Τ.Α. Ψυχικού, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ.: και κάτοχος του με αριθμό Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων, που εκδόθηκε την 22/04/2013 από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι νωνιών Φθιώτιδας, η οποία επιφορτίζεται με το έργο της διεύθυνσης των μεταφορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη Νομο θεσία. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον κ. Λεωνί δα Θεόκλητο, ως αναπληρωτή του Προέδρου για την υπογραφή των αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Πειραιάς, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (3) «CONTRADE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «CONTRADE A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 14/7/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της 30/06/2013 με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONTRADE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «CONTRADE Α.Ε.», αρ. Μ.Α.Ε 58595/02/Β/05/45 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01/ /12/2012, καθώς και των εκθέ σεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών. 2ον. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2012 3ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/ /12/2013: Α. Τακτικοί: ΖΕΡΒΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Β. Αναπληρωματικοί: ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (4) μία «ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την 01/09/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης τα κατωτέρω στοιχεία της εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ και Αρ.Μ.Α.Ε.: 56311/21/Β/04/003 1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίησή τους. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοπον νήσου (Α.Π. 1919/2014). Τρίπολη, 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (5) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την 28/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 τα κατωτέρω στοιχεία της εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΤΟΣΥΚ ΑΒΕΕ» με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ και Αρ.Μ.Α.Ε.: 47950/21/Β/01/005 1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/ /12/2012, 2) Το από 30/07/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίησή τους. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοπον νήσου (Α.Π. 2111/2014). Τρίπολη, 28 Αυγούστου 2014 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (6) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δ.τ. «ΕΥΡΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Την 29/08/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αργολίδας και έλαβε Κ.Α.Κ , το από 23 Απριλίου 2013, Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΠΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δ.τ. «ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» δ.τ. «ΕΥΡΩΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55942/20/Β/04/01) και αριθμό ΓΕΜΗ: με το οποίο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση των παρα στατικών από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ομόφω να πιστοποιεί την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 (δεκαπέντε χιλιάδες εξακό σια) ΕΥΡΩ, η οποία προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του ποσού ,43 «διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων και 61,57 εισφοράς μετρητών από τους μετόχους βάση της απόφασης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της , επικυρώνει τις παραπάνω. Άργος, 29 Αυγούστου 2014 ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ (7) «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALPHA BUSINESS AE». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Την 29/08/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμε λητηρίου Αργολίδας και έλαβε Κ.Α.Κ , το από 30 Ιουνίου 2014, Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ ΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BUSINESS AE» (AP.M.A.E.: 51237/20/B/02/06) και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: με το οποίο: Α Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε την 31/12/2013. Β Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμ ψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2013. Άργος, 29 Αυγούστου 2014 ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ (8) μία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙ ΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Την 02/09/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμε λητηρίου Αργολίδας και έλαβε Κ.Α.Κ , το από 30 Ιουνίου 2014, Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε.» και δ.τ. «ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65522/20/Β/08/03) και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: με το οποίο: Α. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις υποβαλ λόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Β. Η Γενική Συνέλευση αφού έγινε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση (01/01/ /12/2013). Γ Η Γενική συνέλευση μετά από έλεγχο του ισολογι σμού της εταιρείας διαπίστωσε ότι η εταιρεία απαλ λάσσεται του έλεγχου από ελεγκτές διότι τα έσοδα της είναι μικρότερα από ,00 ευρώ όπως προ βλέπεται από τον Ν. 3604/2007 και ως εκ τούτου δεν εκλέγει ελεγκτές για την χρήση Άργος, 2 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ (9) μία «Ξενοδοχεία Φαληρέα Α.Ε.» και το δ.τ. «ALIREA S HOTELS & SUITES PLC». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Την 25/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία επωνυμία «Ξενοδοχεία Φαληρέα Α.Ε.», διακρι τικό τίτλο «ALIREA S HOTELS & SUITES PLC» και αριθμ. ΓΕΜΗ (πρ. ΑΡΜΑΕ 6155/12/Β/86/5(2011)) που εδρεύει στην Λίμνη Ευβοίας από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε με την παραπάνω Γενική Συνέλευση και του οποίου η θητεία είναι εξαετής και λήγει τη 1/04/2020, συγκροτείται σε σώμα ως εξής: 1. Σπυρίδων Λεούσης, του Γεωργίου και της Ελένης, έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα (αριθμός Δελτ. Ταυτότητος ΑΙ /2010 εκ του AT. Ν. Ψυχικού, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού), δικηγόρος, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, 137 Walm Lane, London, NW2 3AU ως Πρόεδρος 2. Βασίλειος Θανέλας, του Στυλιανού και της Χρυσής, έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1970, στο Μοσχάτο Αττικής [αριθμ. Δελτ. Ταυτότητας Σ / του Α.Τ. Μοσχάτου, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας] ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μεταμορφώσεως, οδός Ναυαρίνου αριθμ. 43, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Κοσμάς Παπαδόπουλος του Αναστασίου και της Αγγελικής, έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1946 (ΑΔΤ , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), λογιστής, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Τσακάλωφ 3, Τ.Κ ως Μέλος Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Στ. Θανέλα όπως αυτός και μόνος εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο της εταιρεί ας έναντι τρίτων και ενεργεί επ ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση, αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/Π.Ε. Ευβοίας (α.π. 3259/ ). Χαλκίδα, 25 Απριλίου 2014 Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α. Ο Αρμόδιος Υπάλληλος Π. ΜΑΚΡΗΣ (10) «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 2/9/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) / δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επι μελητηρίου Κορινθίας το από πρακτικό της Γ. Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έδρα στο Σοφικό Κορινθίας σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ. Κορινθίας αριθμ. Πρωτ. 4099/ ). Κόρινθος, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. και Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ (11) επωνυμία «ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗ ΣΗ ΑΕΒΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Την 25/08/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στον αριθμό ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Δ.Α ΦΑΕ 107/346Β/85065/1821 απόφαση της Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ με την οποία δόθηκε άδεια καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από πρακτικού της Γ.Σ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕΒΕ», με το οποίο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων: εγκρίνει τα εξής: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και Έκθεση Ελεγκτών για την εταιρική χρήση έως Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων. Πρέβεζα, 25 Αυγούστου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΜΑΣ (12) «ΝΤΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Την 27/08/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στον αριθμό ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Δ.Α ΦΑΕ 19/235Α/85195/1849 απόφαση της Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ με την οποία δόθηκε άδεια καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από πρακτικού της Γ.Σ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΕΛΛΑΣ Α.Ε.», με το οποίο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει τα εξής: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και Έκθεση Ελεγκτών για την εταιρική χρήση έως Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πρέβεζα, 27 Αυγούστου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΜΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (13) «ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Την 26/08/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Τρικάλων το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ « », που εδρεύει στην Πιαλεία Τρικά λων, στο Δήμο Πύλης, στο νομό Τρικάλων με το οποίο συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα μέχρι τις 26/06/2015 και πιστοποιήθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και η παροχή δικαιώματος υπογραφής ως εξής: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Παπαβα σιλείου Μαρία του Χρήστου και της Κασσιανής, αγρό της, κάτοικος Ελευθεροχωρίου Τρικάλων, γεννημένη το έτος 1973 στην Πιαλεία Τρικάλων, κάτοχος του ΑΔΤ Π /1991 και ΑΦΜ , ΔΟΥ Τρικάλων. 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. Μαράβα Χρυσούλα του Κωνστα ντίνου και της Ελένης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Ελευθεροχώρι Τρικάλων, κάτοικος Ελευθεροχωρί ου Τρικάλων, κάτοχος του ΔΑΤ Θ121043/1968 και ΑΦΜ , ΔΟΥ Τρικάλων. 3. ΜΕΛΟΣ. Παπαβασιλείου Κασσιανή του Κωνσταντί νου και της Κωνσταντίνας, συνταξιούχος, που γεννή θηκε στη Φιλύρα Τρικάλων το 1950, κάτοικος Πιαλείας Τρικάλων, κάτοχος του ΔΑΤ Θ /1970 και Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Τρικάλων. Όλοι οι παραπάνω έχουν ελληνική υπηκοότητα. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαβασιλείου Μαρία του Χρήστου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαβασιλείου Μαρία του Χρήστου και σε περίπτωση απουσίας ή κω λύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Μαράβα Χρυσούλα του Κωνσταντίνου. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.» και με την υπογραφή της παραπάνω, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, με ρισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, παραλαμβάνει, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές, Γραμμάτια και Επιταγές, παραλαμβάνει πάσης φύσεως έγγραφα που αναφέρονται στην εταιρεία, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εται ρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Το διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην ανωτέρω κάθε εξουσία διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών συμφερόντων, η δε απαρίθμηση των ανωτέρω δικαιω μάτων δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική. Τρίκαλα, 27 Αυγούστου 2014 Η Αρμόδιος Υπάλληλος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ (14) μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 21/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», το δ.τ. «ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/05/13): 1) Την 21/08/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελε γκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Την 21/08/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 30/06/2014 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/ /12/2013 και ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 01/01/ /12/2014 οι εξής: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Γαβριηλίδης Θεοχάρης του Διονυσίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικών Επι στημών του Α.Π.Θ., με Αρ. Αδ. Επαγγ. Λογιστή Φοροτέ χνη Α Τάξης και A.M. Ο.Ε.Ε Λαμπούδης Χρήστος του Αντωνίου, κάτοικος Θεσ σαλονίκης, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστη μών του Α.Π.Θ., με Αρ. Αδ. Επαγγ. Λογιστή Φοροτέχνη Α Τάξης και A.M. Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 1. Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικών Επι στημών του Α.Π.Θ, με Αρ. Αδ. Επαγγ. Λογιστή Φοροτέχνη Α Τάξης και A.M. Ο.Ε.Ε Κοπατσάρης Χρήστος του Γεωργίου, κάτοικος Θεσ σαλονίκης, λογιστής πτυχιούχος Οικονομικών Επιστη μών του Α.Π.Θ., με Αρ. Αδ. Επαγγ. Λογιστή Φοροτέχνη Α Τάξης και A.M. Ο.Ε.Ε Αποφασίστηκε ότι εφόσον ο κύκλος εργασιών δεν θα υπερβεί το 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν θα ισχύουν δύο από τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42Α του Κ.Ν. 2190/1920, δεν θα γίνει χρήση των παραπάνω ελεγκτών. Σχετικό έγγραφο Άσκησης Ελέγχου της Διεύθυν σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Α.Π. Γ/ΕΞ/3928 1/ Πολύγυρος, 21 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (15) μία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και το δ.τ. «AN. ET. ΧΑ. ΑΕ.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 20/08/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής το από 25/06/2014 Πρα κτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με διακριτικό τίτλο «AN. ET. ΧΑ. ΑΕ.», με έδρα το Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/92/09), σύμ φωνα με το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίη ση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Αλιείας (Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας), που είχε αποφασιστεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το υπ αριθ. 249/ Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 28/04/2014 με ΚΑΚ Κατόπιν των ανωτέρω η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας έχει ως εξής: 1. Τζίτζιος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Δήμου Σιθωνίας, με αναπληρωτή τον Ντέμπλα Κυπαρίσση. 2. Μήτσιου Δημήτριος, Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με αναπληρωτή τον Πάνα Από στολο. 3. Μπρούζος Αστέριος, Εκπρόσωπος Δήμου Αριστοτέ λη, με αναπληρωτή τον Καραστέργιο Θεοδόσιο. 4. Μαυράκης Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιείων Σάρτης, με αναπληρωτή τον Αντωνίου Χρήστο. 5. Λαθούρη Πάργα Μαρία, Εκπρόσωπος Συλλόγου Γυ ναικών Συκιάς Χαλκιδικής «Τορώνη», με αναπληρώτρια την Μπαλατσίνα Πολυξένη. 6. Ευαγγελινός Αθανάσιος, Εκπρόσωπος Ομάδας Πυ ροπροστασίας Εθελοντών Αγ. Νικολάου «Ο Ίταμος», με αναπληρωτή τον Βρασταμνό Γεώργιο. 7. Κόνσουλας Αλέξιος, Εκπρόσωπος Αλιευτικού Συλ λόγου Δήμου Αριστοτέλη, με αναπληρωτή τον Κάμνο Νικόλαο. Στην παραπάνω Επιτροπή μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του όπως αναλυτικά αναφέ ρονται στο πρακτικό της Γ.Σ. No 27/ Θέμα 7. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Α.Π. Γ/ ΕΞ/3594 1/ Πολύγυρος, 20 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ (16) «ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 22/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμό ΜΑ.Ε /61/Β/97/06): 1) Την 14/07/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθε ση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Την 22/08/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 30/06/2014 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/ /12/2013. Σχετικό έγγραφο Άσκησης Ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Α.Π. Γ/ ΕΞ/3898 1/ Πολύγυρος, 22 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Σχετ. : 21111

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Σχετ. : 21111 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Μ. Κανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α Κωδικός Φορέα: 8294 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11018 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Αυγούστου Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 22 Αυγούστου Tο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGOS SECURITY AE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 25 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6894 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 8294 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Μ. Κανά Τηλέφωνο : 213 1514 160 TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 30 Ιουνίου 2015 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54325/01ΑΤ/Β/03/181. Στη Κηφισιά Αττικής, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ 002534401000 Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28.6.2011, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤ. ΕΚΠΡ/ΠΟΙ 1. Δημήτριος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς αυτ\πως 2. Χρήστος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς 113 >> 3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤ. ΕΚΠΡ/ΠΟΙ 1. Δημήτριος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς αυτ\πως 2. Χρήστος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς 113 >> 3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. 21 ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» Της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Στον Πειραιά σήμερα 17 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016 Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136 Ε-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000 Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» Σήμερα την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από έως

2. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από έως ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10016/06/Β/86/7 Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920) 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1404 13 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 24.04.2014 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 14.04.2016 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ 30-4-2016 Στη Θεσσαλονίκη την 30/4/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 π.μ, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013»

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 20/1/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ Πρωτ : 1540/21-01-2016 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες κ. Δούρβαρη, κ.πανοτόπουλος Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 808 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.35/ 2015 Θέμα: 4 ο Ρύθμιση οφειλών λαϊκής αγοράς και άλλων ενοικιαστών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.35/ 2015 Θέμα: 4 ο Ρύθμιση οφειλών λαϊκής αγοράς και άλλων ενοικιαστών ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2795 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα