ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ"

Transcript

1 ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 5 Η. ΔΗΑΓΩΓΖ... 5 Α. Login Γηαρείξηζε εηαηξηψλ / ρξεζηψλ Δπηινγή εηαηξίαο Δπηινγή ππνθαηαζηήκαηνο (PLUS, VALUE) Δπηινγή εκεξνκελίαο Γηαρείξηζε εηαηξεηψλ... 8 Γεκηνπξγία εηαηξίαο... 8 Αληηγξαθή εηαηξίαο... 9 Γηαγξαθή εηαηξίαο Γηαρείξηζε ρξεζηψλ Δξγαζίεο ρξεζηψλ ΗΗ. ΑΠΟΘΖΚΖ Α. Δίδε ηνηρεία Δηδψλ Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Λνηπά ζηνηρεία Έιεγρνη Υαξαθηεξηζηηθά είδνπο Έκκεζεο Οζφλεο: Σηκνθαηάινγνη Πξνκεζεπηψλ Παξαζηαηηθά Πεξηφδνπ Δίδνπο Σηκνθαηάινγνη Πειαηψλ Τπφινηπα Αλά Απνζήθε Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξννδεπηηθά Τπφινηπα Μεληαία Απνζήθεο Γπλακηθά Υαξαθηεξηζηηθά Τπφινηπα Γπλακηθψλ Υαξ/ζηηθψλ Δκθάληζε εηξηαθψλ Αξηζκψλ: PLUS option, VALUE standard εηξηαθνί Αξηζκνί: PLUS option, VALUE standard ΔΣ B. Παξαζηαηηθά Απνζήθεο Κηλήζεηο Δηδψλ

3 Γ. Δξγαζίεο Έιεγρνη Απνηίκεζε Μέζε Σηκή Μεληαία Καηάζηαζε Βηβιίν Απνζήθεο Καηάζηαζε Απνγξαθήο Βηβιίν Απνζήθεπζεο III. ΓΗΑΥΔΊΡΗΖ ΠΩΛΖΔΩΝ Α. Παξαζηαηηθά Πξνζθνξέο (PLUS & VALUE) Παξαγγειίεο Πσιήζεσλ Παξαζηαηηθά Πσιήζεσλ Ληαληθή Β. Δθηππψζεηο Γεληθέο Αηηκνιφγεηα Γειηία Απνζηνιήο Γ. Δξγαζίεο - Έιεγρνη Γηαθνξέο Αμηνγξάθσλ & Παξαζηαηηθψλ Αμηφγξαθα ρσξίο θηλήζεηο Γ. Λνγαξηαζκνί Λνγαξηαζκνί Βαζηθά ηνηρεία Δθηππψζεηο Σξαπεδψλ Δπξεηήξην Λνγαξηαζκψλ Καξηέια Λνγαξηαζκψλ Ηζνδχγην Λνγαξηαζκψλ IV ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ (PLUS module, VALUE) Α. Γεληθή Λνγηζηηθή Γηαρείξηζε Άξζξσλ Άξζξα Άξζξα Παξαγφκελα Πξφηππα Άξζξα Δξγαζίεο Έιεγρνη Δπεμεξγαζία Άξζξσλ Οξηζηηθνπνίεζε Δγγξαθψλ Δξγαζίεο Διέγρσλ Με Οξηζηηθνπνηεκέλεο Δγγξαθέο Δθηππψζεηο

4 Λνγηζηηθά Βηβιία Αλαιπηηθά Ζκεξνιφγηα Αλαιπηηθφ Καζνιηθφ Γεληθφ Καζνιηθφ Ηζνδχγην Ηζνδχγην Γεληθνχ θαη Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ Β. Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (VALUE module) Γηαρείξηζε Άξζξσλ Άξζξα Άξζξα Παξαγφκελα Πξφηππα Άξζξα Δξγαζίεο Έιεγρνη Δπεμεξγαζία Άξζξσλ Οξηζηηθνπνίεζε Δγγξαθψλ Δλεκέξσζε Άξζξσλ Δξγαζίεο Διέγρσλ Με Οξηζηηθνπνηεκέλα Άξζξα Δθηππψζεηο Λνγηζηηθά Βηβιία Αλαιπηηθά Ζκεξνιφγηα Αλαιπηηθφ Καζνιηθφ Γεληθφ Καζνιηθφ Ηζνδχγην Δπξεηήξηα Λνγηζηηθφ ρέδην Φχιια Μεξηζκνχ Παξάκεηξνη Φχιια Μεξηζκνχ Θεσξεκέλα Ζκεξνιφγηα Αζεψξεηα Ζκεξνιφγηα Λνγηζηηθφ ρέδην Μνξθή Λνγηζηηθνχ ρέδίνπ Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (VALUE Module) Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο Βηβιηνγξαθία

5 ΥΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ Α. Login Γηαρείξηζε εηαηξηώλ / ρξεζηώλ Μεηά ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ γηα ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη εξψηεζε γηα ην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξφζβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε Αιιαγή ηνηρείσλ χλδεζεο, επηιέγνπκε ην αλάινγν πιήθηξν. ηελ επφκελε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην φλνκα ηνπ server, λα εηζάγνπκε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ, θαζψο θαη λα επηιέμνπκε ηελ θεληξηθή βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 5

6 Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνχ γίλεηαη αλαδήηεζε ζηε βάζε θαη ζηελ ζπλέρεηα εκθάληζε ηεο παξαθάησ νζφλεο. 6

7 Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δψζακε ζηελ πξνεγνχκελε νζφλε γίλεηαη ε εκθάληζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπκε δηθαίσκα λα επηιέμνπκε, θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ή φρη ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο εηαηξηψλ θαη δηαρείξηζεο ρξεζηψλ. ηνλ πίλαθα ησλ εηαηξεηψλ έρνπκε ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 1. Δπηινγή εηαηξίαο 2. Δπηινγή ππνθαηαζηήκαηνο 3. Δπηινγή εκεξνκελίαο 4. Γηαρείξηζε εηαηξεηώλ 5. Γηαρείξηζε ρξεζηώλ 6. Γηαρείξηζε πληνκεύζεσλ 7. Backup Βάζεο 8. Δπαλαθνξά Βάζεο 9. Δξγαζίεο πζηήκαηνο 1. Δπηινγή εηαηξίαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη φιεο νη εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο έρνπκε πξφζβαζε κε βάζε ην φλνκα ρξήζηε θαη ησλ θσδηθφ πνπ εηζήγακε ζηελ Logon νζφλε. 2. Δπηινγή ππνθαηαζηήκαηνο (PLUS, VALUE) Αλάινγα κε ηελ εηαηξία ηελ νπνία έρνπκε επηιέμεη ζηνλ πίλαθα ησλ εηαηξεηψλ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην ππνθαηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν ζέινπκε λα δνπιέςνπκε, απφ ηνλ πίλαθα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. 3. Δπηινγή εκεξνκελίαο 7

8 Δπφκελν βήκα είλαη ε επηινγή ηεο εκεξνκελίαο κε βάζε ηελ νπνία ζα θάλνπκε ηελ εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή. Αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία πνπ ζα επηιέμνπκε ζα κεηαβνχκε θαη ζηελ αληίζηνηρε ρξήζε. 4. Γηαρείξηζε εηαηξεηώλ Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εηαηξεηψλ έρνπκε ηηο παξαθάησ επηινγέο: Γεκηνπξγία εηαηξίαο, Αληηγξαθή εηαηξίαο θαη Γηαγξαθή εηαηξίαο Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα εηαηξία κε ηξεηο ηξφπνπο: Ο έλαο ηξφπνο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κία θελή εηαηξία, ε νπνία ζα πεξηέρεη κφλν ηα ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο λέαο εηαηξία, ε νπνία ζα πεξηέρεη φ,ηη θαη ηα παξαπάλσ θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. Σέινο, κε ηνλ ηξίην ηξφπν έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία εηαηξία, ζηε νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ, αιιά θαη ηα ζηνηρεία ησλ θηλήζεσλ (θαηαρσξεκέλα ηηκνιφγηα θηι). Ζ πξψηνο ηξφπνο πινπνηείηαη απφ ηελ επηινγή «Γεκηνπξγία», ελψ ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο ηξφπνο απφ ηελ επηινγή «Αληηγξαθή». Γεκηνπξγία εηαηξίαο Δπηιέγνληαο «Γεκηνπξγία» εηαηξίαο εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ Wizard, ζηε ζπγθεθξηκέλε νζφλε ηνπ νπνίνπ απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα ζπκπιεξσζνχλ ν θσδηθφο θαη ε πεξηγξαθή ηεο λέαο εηαηξίαο, θαζψο θαη λα επηιεγεί ε κνξθή ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ινγηζηή ηεο εηαηξίαο, παξέρνληαη δχν πξφηππα ινγηζηηθά ζρέδηα πνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη, κε βάζε ηε κνξθή ηεο εηαηξίαο θαη ησλ Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ηεο, πνην απφ ηα δχν αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο. Ζ πξψηε επηινγή «Λνγηζηηθφ ρέδην 2 βαζκψλ» αθνξά εηαηξίεο Δζφδσλ Δμφδσλ κε απιήο κνξθήο ινγηζηηθφ ζρέδην ηεο κνξθήο ΥΥ-ΥΥΥΥ, ελψ ε δεχηεξε επηινγή «Λνγηζηηθφ ρέδην 4 βαζκψλ» αθνξά εηαηξίεο κε Γ Καηεγνξίαο βηβιίσλ, πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο κε πιήξεο αλάιπζεο ινγηζηηθφ ζρέδην ηεζζάξσλ βαζκίδσλ ηεο κνξθήο ΥΥ.ΥΥ.ΥΥ.ΥΥΥΥ, ή εηαηξίεο Δζφδσλ Δμφδσλ πνπ επηιέγνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εγγξαθψλ επίζεο κε πιήξεο αλάιπζεο ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. 8

9 Μεηά ηελ επηινγή «Δπφκελν» θαη νινθιεξψλνληαο ηελ δηαδηθαζία Γεκηνπξγίαο λέαο εηαηξίαο, έρεη δεκηνπξγεζεί κία εηαηξία ε νπνία είλαη θελή θαη δελ πεξηέρνληαη δεδνκέλα νχηε ζηνπο βαζηθνχο πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο (ζπλαιιαζζφκελνη, είδε θ.ι.π.) νχηε ζηνπο πίλαθεο δεδνκέλσλ (πρ. θηλήζεηο παξαζηαηηθψλ). Απηφ πνπ πεξηέρεηαη φκσο, είλαη ε πιήξεο παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Όια ηα παξαζηαηηθά πνπ θηλνχληαη ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα παξέρνληαη έηνηκα θαη παξακεηξνπνηεκέλα, φπσο θαη ε ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ψζηε ν ρξήζηεο, εθφζνλ εηζάγεη ηα είδε ηνπ, ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη, εάλ ην επηζπκεί, θαη ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο, κε ηε κέζνδν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, λα είλαη έηνηκνο λα θαηαρσξήζεη θηλήζεηο θαη θαζεκεξηλέο δηεξγαζίεο ζηελ εθαξκνγή. Αληηγξαθή εηαηξίαο Δπηιέγνληαο «Αληηγξαθή» απφ ηνλ βαζηθφ πίλαθα επηινγήο εηαηξηψλ εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο, ζηνλ νπνίν έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπκε κηα πιήξε αληηγξαθή εηαηξίαο ή λα πινπνηήζνπκε κία αληηγξαθή Β βαζκνχ. Με ηελ αληηγξαθή Β βαζκνχ πεηπραίλνπκε ηελ αληηγξαθή απφ ηελ επηιεγκέλε πξνο αληηγξαθή εηαηξία, πέξα απφ ηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ ηζρχεη θαη γηα ηε Γεκηνπξγία Δηαηξίαο, θαη ησλ βαζηθψλ πηλάθσλ (εηδψλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ). Καηά ηελ πιήξε αληηγξαθή εηαηξίαο, ζα αληηγξαθνχλ, πέξα απ φια ηα παξαπάλσ θαη νη θηλήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ επηιεγκέλε πξνο αληηγξαθή εηαηξία. Θα δεκηνπξγεζεί, δειαδή, κηα εηαηξία παλνκνηφηππε κε ηελ επηιεγκέλε. 9

10 Γηα ηελ αληηγξαθή ρσξίο θηλήζεηο, ζα πξέπεη λα θάλνπκε φηη θαη γηα ηελ πιήξε αληηγξαθή, κε ηελ δηαθνξά φηη θξνληίδνπκε ζηηο βαζηθέο επηινγέο αληηγξαθήο λα είλαη επηιεγκέλε ε «Αληηγξαθή ρσξίο θηλήζεηο». Γηαγξαθή εηαηξίαο Γηα ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη, αθνχ επηιέμνπκε ηελ εηαηξία, λα παηήζνπκε ην θνπκπί «Γηαγξαθή». Καη πάιη αλνίγεη έλαο νδεγφο κε ηέζζεξα βήκαηα φπνπ ζε θάζε βήκα δεηάεη επηβεβαίσζε γηα ηελ εξγαζία πνπ έρεη επηιεγεί, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα φηη ε δηαγξαθή ζα είλαη κε αλαζηξέςηκε. Με ηελ επηινγή «Δπφκελν» νινθιεξψλεηαη ε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο, ελψ κε ηελ επηινγή «Άθπξν», ε δηαδηθαζία αθπξψλεηαη. 10

11 5. Γηαρείξηζε ρξεζηώλ Απφ ηνλ αξρηθφ πίλαθα δηαρείξηζεο θαη επηινγήο εηαηξίαο έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπκε κία πξψηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ζπλνιηθά ζηελ εθαξκνγή. Ζ πξψηε αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ εηαηξεηψλ, ηα δηθαηψκαηα δειαδή πνπ έρεη ν ρξήζηεο φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία, δηαγξαθή θιπ. εηαηξεηψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ε δεχηεξε αθνξά ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηηο δηάθνξεο επηινγέο κέζα ζην πιαίζην ηεο θάζε εηαηξίαο. Μεηά ηελ επηινγή γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεζηψλ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε: Ζ παξαπάλσ νζφλε είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξία κέξε. ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρνπλ νη επηινγέο γηα ηε Γεκηνπξγία, Μεηαβνιή, Γηαγξαθή ρξήζηε. ην επάλσ δεμί κέξνο ππάξρνπλ νη 11

12 εηαηξείεο, κέζα ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θάλνπκε ελέξγεηεο ζηνπο ρξήζηεο. Σέινο, ζην θάησ δεμί κέξνο ππάξρνπλ νη επηινγέο γηα ηα δηθαηψκαηα, φζνλ αθνξά ηνπο θεληξηθνχο ρξήζηεο. Δξγαζίεο ρξεζηώλ ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ ρξεζηψλ έρνπκε ηηο παξαθάησ επηινγέο: Γεκηνπξγία ρξήζηε Αληηγξαθή ρξήζηε Μεηαβνιή ρξήζηε Γηαγξαθή ρξήζηε θαη Δκθάληζε ρξεζηψλ εηαηξεηψλ Δπηιέγνληαο «Γεκηνπξγία Υξήζηε» έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν ρξήζηε. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε ην φλνκα ηνπ ρξήζηε, ηελ πεξηγξαθή, ηνλ θσδηθφ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θσδηθνχ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ζε πνηεο εηαηξείεο ζα δεκηνπξγεζεί ν ρξήζηεο απηφο, θαζψο επίζεο θαη αλ ζα δεκηνπξγεζεί ζαλ θεληξηθφο ρξήζηεο κε ηα αλάινγα δηθαηψκαηα ζηνλ πίλαθα ησλ θεληξηθψλ ρξεζηψλ. Με ηελ επηινγή «Αληηγξαθή Υξήζηε» έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα αληηγξάςνπκε έλαλ ππάξρσλ ρξήζηε ζηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζηηο εηαηξείεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο. ΙΙ. ΑΠΟΘΗΚΗ Α. Δίδε 1. ηνηρεία Δηδώλ Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή γίλεηαη ε εηζαγσγή θαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ εηδψλ ηεο απνζήθεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη φζα είδε επηζπκεί. 12

13 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Οηθνγέλεηα / Αξρηθφ πξντφλ: Πεδίν επηινγήο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ην είδνο. Με ηελ νηθνγέλεηα, γίλεηαη κία επξχηεξε νκαδνπνίεζε ησλ εηδψλ. Ζ επηινγή ηεο αλάινγεο νκάδαο θιεξνδνηεί ζην είδνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, φπσο θαηεγνξία Φ.Π.Α., κνλάδα κέηξεζεο θηι.. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Κσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ Κσδηθνχ ηνπ είδνπο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Λαηηληθά: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. Υαξαθηεξηζκφο: πληηζέκελν: Δίδνο πνπ ππάξρεη σο ζχλζεζε πεξηζζνηέξσλ εηδψλ. Δκπόξεπκα: Σν είδνο πνπ απνθηάηαη απφ ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ λα πσιεζεί απηνχζην Πξώηε θαη Βνεζεηηθή ύιε: Σν είδνο πνπ απνθηάηαη κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία άιινπ λένπ είδνπο. 13

14 Ηκηέηνηκν: Δίδνο ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ παξαγσγήο. Γελ ζπκκεηέρεη ζε θηλήζεηο αγνξάο, αιιά ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο, θαζψο θαη ζε θηλήζεηο πψιεζεο. Πξντόλ: πκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή, ζηελ πψιεζε, φρη ζηελ αγνξά. Πάγην: Πεξηπηψζεηο πνπ έλα είδνο εηζέξρεηαη ζηελ εηαηξία σο πάγην. Μεηαβιεηή: (PLUS option, VALUE standard) Πιαζκαηηθφ είδνο ρσξίο πνζνηηθή ππφζηαζε Τπεξεζία: Αθνξά ζε ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ. εη: Δίδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα νκαδνπνηεκέλα ζε πιαζκαηηθέο κνλάδεο αγαζά. Γελ πθίζηαηαη ζαλ είδνο, αιιά ε ρξήζε ηνπ δηαθηλεί απηφκαηα ηα είδε πνπ ζπληζηνχλ ην ζεη. Με εκπνξεύζηκν: Δπηινγή πνπ δελ επηηξέπεη ηελ πψιεζε ή ηελ αγνξά ελφο είδνπο. Δηδηθφο θσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ εηδηθνχ θσδηθνχ ηνπ είδνπο. Ο θσδηθφο απηφο κπνξεί λα είλαη ν θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ίδην είδνο παιαηφηεξα ή ν αληίζηνηρνο θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην ίδην είδνο ν πξνκεζεπηήο. χλδεζε κε Λνγηζηήξην: Πεδίν επηινγήο ηεο ζχλδεζεο πνπ ζα γίλεη κε ηε ινγηζηηθή. Οπζηαζηηθά ζην πεδίν απηφ νξίδνληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο ινγηζηηθήο πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ ην ινγηζηηθφ άξζξν ή ηε γέθπξα κε ηα έζνδα - έμνδα, πνπ ζα παξαρζεί θαηά ηελ θίλεζε ηνπ είδνπο απηνχ, θαζψο θαη ηε γέθπξα κε ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή, εάλ ην παξαζηαηηθφ πνπ ζα ην θηλήζεη, έρεη νξηζηεί λα δεκηνπξγεί θαη αληίζηνηρν άξζξν. Φνξνινγηθή θαηεγνξία: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηνλ πίλαθα ησλ θνξνινγηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο εηαηξίαο. Γηα εηζαγσγή λέαο θνξνινγηθήο θαηεγνξίαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή: Απνζήθε Παξάκεηξνη Απνζήθεο Οξγάλσζε Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ Φνξνινγηθή Καηεγνξία, ή λα θάλεη απεπζείαο λέα εηζαγσγή κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ: 14

15 Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηεο θνξνινγηθήο θαηεγνξίαο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Κσδηθφο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηεο θνξνινγηθήο θαηεγνξίαο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο εγγξαθήο. Λνγαξηαζκφο Φφξνπ Δίδνπο: Δάλ ην είδνο πνπ δεκηνπξγείηαη ππφθεηηαη ζε θάπνην θφξν, έθπησζε θ.ι.π., απηφ νξίδεηαη ζην ζεκείν απηφ, ψζηε, ζπλδένληάο ην κε ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ γεληθήο ινγηζηηθήο, λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε γέθπξα γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ άξζξνπ ηεο ινγηζηηθήο, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ θίλεζε ηνπ είδνπο ζε παξαζηαηηθφ. Κσδηθφο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ινγηζηηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ θαη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ ινγηζηηθνχ άξζξνπ. Κσδηθφο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ινγηζηηθήο πνπ επηιέρηεθε ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Κιάζε Φ.Π.Α.: Πεδίν επηινγήο ηεο θιάζεο Φ.Π.Α. ηνπ είδνπο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ λένπ είδνπο ζηελ απνζήθε. Γαζκνινγηθή θιάζε: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηνλ πίλαθα ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε εηαηξία, φπσο απηή δηακνξθψλεη π.ρ. ηηο θαηαζηάζεηο INTRASTAT. Μ..Κ.Κ.: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ Μ..Κ.Κ. πσιήζεσλ, εθφζνλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. Bar Code: Διεχζεξν πεδίν εηζαγσγήο αξηζκνχ BARCODE, εάλ ππάξρεη. Σξφπνο πζθεπαζίαο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ζπζθεπαζίαο ηνπ είδνπο, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ψζηε ζην Βηβιίν Απνζήθεπζεο, λα εκθαλίδεηαη ν ηξφπνο ζπζθεπαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β.. Μνλάδα Μέηξεζεο: Πεδίν επηινγήο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ηνπ είδνπο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ είδνπο. 15

16 Γεχηεξε Μ/Μ: Πεδίν επηινγήο ηεο δεχηεξεο κνλάδαο κέηξεζεο ηνπ είδνπο, εάλ ππάξρεη. πληειεζηήο Μεηαηξνπήο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο κεηαμχ ησλ δχν κνλάδσλ κέηξεζεο. Λνηπά ζηνηρεία Οκάδα είδνπο: Πεδίν επηινγήο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ην είδνο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ λένπ είδνπο ζηελ απνζήθε. Καηεγνξία είδνπο: Πεδίν επηινγήο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην είδνο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ λένπ είδνπο ζηελ απνζήθε. Λνγηζηηθή θαηεγνξία: Πεδίν επηινγήο ηεο ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην είδνο. Σν πεδίν απηφ εμππεξεηεί ζην λα γίλεη κηα επηπιένλ νκαδνπνίεζε ηνπ είδνπο, γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ ησλ ππφινηπσλ ππνζπζηεκάησλ (π.ρ. ησλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ ζην θχθισκα ησλ πσιήζεσλ), γηα εθηππψζεηο θαη γηα δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. πζρεηηδφκελα έγγξαθα: Πξνζζήθε ζηελ θαξηέια ηνπ είδνπο δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ην είδνο, π.ρ. ζπκθσλεηηθά αγνξάο θηι., κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαδξνκή ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ. Υψξεο: Πεδίν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ρψξα εηζαγσγήο ηνπ είδνπο ζηελ απνζήθε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πίλαθα Υψξεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ Οξγάλσζε πζηήκαηνο Κνηλνί Πίλαθεο Γεσγξαθηθή Αλάιπζε 16

17 Έιεγρνη Έρεη εηξηαθνχο αξηζκνχο: (PLUS option, VALUE standard) Πεδίν επηινγήο (Ναη, Όρη, ηηο Πσιήζεηο Μφλν), φπνπ νξίδεηαη αλ ην είδνο παξαθνινπζείηαη θαη κε ηελ ρξήζε ζεηξηαθψλ αξηζκψλ (S/N). Καηάζηαζε: Πεδίν επηινγήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ είδνπο: Δλεξγό: Σν είδνο θηλείηαη Αλελεξγό: Σν είδνο δελ ζπκκεηέρεη ζε θηλήζεηο Τπνςήθην: Σν είδνο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε, φκσο ππάξρεη πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ Έρεη παξηίδεο: Πεδίν επηινγήο πνπ νξίδεη αλ ην είδνο παξαθνινπζείηαη κε παξηίδεο ή φρη: Ναη: ην είδνο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη θαη θαηά παξηίδεο. Όρη: ην είδνο παξαθνινπζείηαη θαηά ηηο κνλάδεο πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηελ θαξηέια ηνπ. Έρεη Υαξαθηεξηζηηθά: Πεδίν επηινγήο πνπ νξίδεη αλ ην είδνο έρεη ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ναη: Σν είδνο έρεη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά Όρη: Σν είδνο έρεη ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Παξαγγειίεο: Σν είδνο δέρεηαη ραξαθηεξηζηηθά κφλν ζηηο παξαγγειίεο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο: Σν είδνο δέρεηαη ραξαθηεξηζηηθά κφλν ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπηηξέπεηαη ε Αγνξά: Πεδίν λαη / φρη απφ φπνπ νξίδεηαη αλ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπ είδνπο, απφ ην ππνζχζηεκα αγνξψλ ή/ θαη απνζήθεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε απνζήθε. Δπηηξέπεηαη ε Πψιεζε: Πεδίν λαη / φρη απφ φπνπ νξίδεηαη αλ επηηξέπεηαη ε εμαγσγή ηνπ είδνπο, απφ ην ππνζχζηεκα πσιήζεσλ ή/ θαη απνζήθεο, απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε απνζήθε. Όξην αζθαιείαο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο θαηψηαηεο επηηξεπφκελεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο ζηελ απνζήθε. πληειεζηήο Αλαπξνζαξκνγήο Ληαληθήο Σηκήο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ζπληειεζηή αλαπξνζαξκνγήο ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ είδνπο. πληειεζηήο Αλαπξνζαξκνγήο Υνλδξηθήο Σηκήο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ζπληειεζηή αλαπξνζαξκνγήο ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο ηνπ είδνπο. 17

18 Μνλάδεο Μέηξεζεο: (PLUS, VALUE) ην ζεκείν απηφ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο θαη ρξήζεο επηπιένλ κνλάδσλ κέηξεζεο, εθφζνλ ην επηζπκεί: Μνλάδα Μέηξεζεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηεο επηπιένλ κνλάδαο κέηξεζεο ηνπ είδνπο. Μνλάδα Μέηξεζεο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο επηπιένλ κνλάδαο κέηξεζεο, κεηά ηελ επηινγή ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ. πληειεζηήο Μεηαηξνπήο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο ζρέζεο ηεο πξψηεο κνλάδαο κέηξεζεο κε ηελ επηπιένλ κνλάδα κέηξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά είδνπο: Βάξνο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ βάξνπο ηνπ είδνπο, εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Όγθνο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ φγθνπ ηνπ είδνπο, εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην. πληειεζηήο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο κεηαμχ ησλ δχν κνλάδσλ βάξνπο. Ύςνο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ χςνπο ηνπ είδνπο Πιάηνο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πιάηνπο ηνπ είδνπο Πάρνο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πάρνπο ηνπ είδνπο Δκπνξηθφ ζήκα: Πεδίν επηινγήο γηα ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή εδφλ: Πεδίν επηινγήο φπνπ δειψλνπκε ηελ ζεδφλ φπνπ δεκηνπξγείηαη ην είδνο κέζα ζην έηνο 18

19 χλζεζε: Πεδίν επηινγήο ζχλζεζεο ηνπ είδνπο Υξψκα: Πεδίν επηινγήο ρξψκαηνο είδνπο αλεμάξηεηνπ απφ ην ρξψκα ηνπ αλαιπηηθνχ είδνπο Ζ δηαρείξηζε ησλ πηλάθσλ Δκπνξηθφ ζήκα, εδφλ, πλζέζεηο θαη Υξψκα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Απνζήθε Παξάκεηξνη Οξγάλσζε Δηδψλ. ρφιηα: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ. ηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά είδνπο: Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αθνινπζνχλ ην είδνο θαη δελ αιιάδνπλ θαηά ηελ θίλεζή ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ππάξρνπλ ζηελ νκάδα ησλ εηδψλ πνπ έρεη επηιερηεί θαη θιεξνλνκνχληαη ζην είδνο. Σηκέο ζηαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Πεξηγξαθή): Πεδίν φπνπ εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηελ νκάδα ραξαθηεξηζηηθψλ, απφ ηε δηαδξνκή Παξάκεηξνη Απνζήθεο Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Οκάδεο Υαξαθηεξηζηηθψλ. Σηκέο ζηαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηνλ θσδηθφ ηνπ ζηαηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, πνπ επηιέρηεθε ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Έκκεζεο Οζόλεο: ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο θαξηέιεο ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο, ππάξρνπλ θάπνηεο έκκεζεο νζφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο θαη παξαπέκπνπλ ζε άιια ζεκεία ηνπ κελνχ, εμππεξεηψληαο ην ρξήζηε, ψζηε λα κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζ απηέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θεχγεη απφ ηελ θαξηέια ηνπ είδνπο: Σηκνθαηάινγνη Πξνκεζεπηώλ: Απφ ηελ νζφλε απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί άκεζα λα δεη ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο αγνξψλ ζηνπο νπνίνπο εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη απφ εθεί λα επηιέμεη ηνλ ηηκνθαηάινγν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη κε δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ, λα ηνλ αλνίμεη: 19

20 Παξαζηαηηθά Πεξηόδνπ Δίδνπο: Απφ ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη εηθφλα ησλ παξαζηαηηθψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ ζέιεη λα νξίζεη θαη ζηα νπνία θηλήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο: Με αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζην πξάζηλν βειάθη ζηε γξακκή εξγαιείσλ δηαδηθαζία εκθάληζεο ησλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο λα νξίζεη:, ηξέρεη ε Με δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ κπνξεί λα κπεη ζηα δεδνκέλα ηνπ θάζε παξαζηαηηθνχ θαη λα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη. 20

21 Σηκνθαηάινγνη Πειαηώλ: Απφ ηελ νζφλε απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί άκεζα λα δεη ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πσιήζεσλ ζηνπο νπνίνπο εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη απφ εθεί λα επηιέμεη ηνλ ηηκνθαηάινγν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη κε δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ, λα ηνλ αλνίμεη: Τπόινηπα Αλά Απνζήθε: ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ζπλνιηθά ην ππφινηπν ηνπ είδνπο ζε θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν: Οηθνλνκηθά ηνηρεία: είδνο: ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο έρεη άκεζε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην 21

22 Έηζη, κπνξεί άκεζα θαη γξήγνξα λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο ηηκέο αγνξάο θαη πψιεζεο, ηνπο αζξνηζηέο πνπ θηλήζεθαλ θαη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θαη αμία ηνπ θάζε αζξνηζηή θαηά ηελ θίλεζή ηνπ. Πξννδεπηηθά Τπόινηπα: Απφ ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα πξννδεπηηθά ππφινηπα ηνπ θάζε είδνπο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη, έπεηηα απφ θάζε θίλεζε ηνπ είδνπο, ζηελ απνζήθε: Με αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζην πξάζηλν βειάθη ζηε γξακκή εξγαιείσλ δηαδηθαζία εκθάληζεο ησλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο λα νξίζεη:, ηξέρεη ε 22

23 Με δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ κπνξεί λα κπεη ζηα δεδνκέλα ηνπ θάζε παξαζηαηηθνχ θαη λα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη: Μεληαία Απνζήθεο: Απφ ηελ επηινγή απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη εηθφλα γηα ηελ κεληαία θίλεζε ησλ εηδψλ πνπ ζέιεη λα παξαθνινπζεί. Σα κεληαία ελεκεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε θάζε θίλεζε ησλ εηδψλ ζηα ππνζπζηήκαηα. Με θάζε θίλεζε πνπ γίλεηαη ζηα ππνζπζηήκαηα ελεκεξψλνληαη φινη νη κεληαίνη πίλαθεο ησλ ινγαξηαζκψλ (θαξηέια ινγαξηαζκψλ), έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζε ελεκέξσζε γηα ηελ θίλεζε ησλ εηδψλ. ηελ πξψηε νζφλε, εκθαλίδεηαη έλα Wizard ζην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη λα νξίζεη ην εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν επηζπκεί λα εκθαλίζεη εκεξνιφγην απνζήθεο, ηνλ ηχπν πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηνλ αζξνηζηή ηεο απνζήθεο, ηνπ νπνίνπ ηηο θηλήζεηο ζέιεη λα εκθαλίζεη. ηε ζπλέρεηα, κε αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζην πξάζηλν βειάθη ηεο γξακκήο εξγαιείσλ, ε δηαδηθαζία πξνρσξάεη ζην επφκελν ζηάδην εκθάληζεο ησλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ν ρξήζηεο έρεί νξίζεη: Γπλακηθά Υαξαθηεξηζηηθά: Απφ ηελ νζφλε απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο (ρξψκα κέγεζνο). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εκθαληζηνχλ δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ν 23

24 ρξήζηεο λα έρεη επηιέμεη νηθνγέλεηα εηδψλ ε νπνία έρεη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπ ηα θιεξνδνηεί θαη, ζηελ θαξηέια ηνπ ειέγρνπ λα έρεη νξίζεη φηη ην είδνο έρεη ραξαθηεξηζηηθά. Δθφζνλ ηζρχνπλ νη παξαπάλσ δχν πξνυπνζέζεηο, ηφηε, επηιέγνληαο ηε βνεζεηηθή απηή νζφλε, εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο, γηα ην ρξήζηε, πιεξνθνξίεο: Τπόινηπα Γπλακηθώλ Υαξ/ζηηθώλ: Με ηελ επηινγή απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ εηδψλ ηνπ, εθφζνλ απηά έρνπλ δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλά ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλά απνζήθε. Δπίζεο εκθαλίδνληαη θαη ηα ζχλνια αλά ραξαθηεξηζηηθφ, αλά απνζήθε. Δκθάληζε εηξηαθώλ Αξηζκώλ: PLUS option, VALUE standard Απφ ηελ νζφλε απηνί νη ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη εηθφλα φισλ ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ νη νπνίνη είλαη δεκηνπξγεκέλνη κέζα ζην ζχζηεκα: 24

25 εηξηαθνί Αξηζκνί: PLUS option, VALUE standard Απφ ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεηξηαθνχο αξηζκνχο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, αθνχ, πξσηίζησο, έρεη δειψζεη ζηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ είδνπο φηη απηφ δέρεηαη ζεηξηαθνχο αξηζκνχο: Απνζήθε (Πεξηγξαθή): Πεδίν επηινγήο ηεο απνζήθεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην είδνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη ζεηξηαθνχο αξηζκνχο. Mask: Διεχζεξν πεδίν ζην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη λα δψζεη ηφζα εξσηεκαηηθά κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο (?), φζα λα είλαη θαη ηα ςεθία ηνπ θάζε ζεηξηαθνχ αξηζκνχ πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη. Πνζφηεηα: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζεηξηαθνχ αξηζκνχ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη. StartSerial: Σν πξφζεκα απφ ην νπνίν λα μεθηλάεη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη. Next Number: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ςεθίνπ, ην επφκελν ηνπ νπνίν ζα είλαη ην πξψην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Γεκηνπξγία: Δπηιέγνληαο ην πεδίν απηφ, μεθηλά ε απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ δφζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα πεδία. Καζάξηζκα: Δπηιέγνληαο ην πεδίν απηφ, γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα γίλεη δεκηνπξγία λέσλ. 2. ΔΣ ε απηή ηελ νζφλε ν ρξήζηεο δηαρεηξίδεηαη ηα ζεη πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη. Κάζε ζεη πνπ δεκηνπξγεί δελ παξαθνινπζείηαη σο νληφηεηα ζην ππνζχζηεκα ηεο απνζήθεο παξά κφλν ζην ππνζχζηεκα ησλ πσιήζεσλ. Απηφ πνπ παξαθνινπζείηαη θαη αλαιψλεηαη θαηά ηελ πψιεζε, είλαη ηα είδε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην θάζε ζεη. 25

26 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Κσδηθφο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζεη. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή εγγξαθήο ζηνλ πίλαθα. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο νλνκαζίαο ηνπ ζεη. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ πίλαθα. Λαηηληθά: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο νλνκαζίαο ηνπ ζεη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Σν πεδίν απηφ είλαη πξναηξεηηθφ. Δηδηθφο θσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ εηδηθνχ θσδηθνχ ηνπ είδνπο. Ο θσδηθφο απηφο κπνξεί λα είλαη ν θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ίδην είδνο παιαηφηεξα ή ν αληίζηνηρνο θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην ίδην είδνο ν πξνκεζεπηήο. Πσιήζεηο: ην πεδίν απηφ επηιέγεηαη ε Αντικατάσταση πνπ δειψλεη φηη ν θσδηθφο ηνπ εη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο θσδηθνχο ησλ εηδψλ πνπ ην απνηεινχλ. Σν πεδίν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ πίλαθα. Μνλάδα Μέηξεζεο: Πεδίν αλαδήηεζεο θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο επηιέγεη ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ζεη, ή εηζάγεη λέα κνλάδα κέηξεζεο κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ εάλ επηζπκεί. Γεχηεξε Μ/Μ: Πεδίν επηινγήο ηεο δεχηεξεο κνλάδαο κέηξεζεο ηνπ ζεη, εάλ ππάξρεη. πληειεζηήο Μεηαηξνπήο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο πνπ ηζρχεη κεηαμχ ησλ δχν κνλάδσλ κέηξεζεο. Οηθνγέλεηα Μεηαβιεηψλ: Πεδίν επηινγήο ηεο νηθνγέλεηαο κεηαβιεηψλ ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζεη. Σν πεδίν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ πίλαθα. χλδεζε κε Λνγηζηήξην: Πεδίν επηινγήο ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζεη κε ηε ινγηζηηθή. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ πψιεζεο ην νπνίν θηλεί ζεη, δελ ιακβάλεηαη, φκσο, ππφςε ζηε ζχλδεζε πνπ ζα γίλεη κε ηε ινγηζηηθή. Απηφ πνπ ζα ιεθζεί ππφςηλ είλαη νη αληίζηνηρεο επηινγέο ησλ επηκέξνπο εηδψλ πνπ απνηεινχλ ην ζεη. 26

27 Κιάζε Φ.Π.Α.: Πεδίν επηινγήο ηεο θιάζεο Φ.Π.Α. ηνπ ζεη. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεη ζε παξαζηαηηθφ πψιεζεο, αιιά ιακβάλνληαη ππφςε νη θιάζεηο ΦΠΑ ησλ επηκέξνπο εηδψλ. Μ..Κ.Κ.: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ Μ..Κ.Κ. πσιήζεσλ, εθφζνλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. Δπηπιένλ Δπηινγέο θαη Οκάδεο: Οκάδα: Πεδίν επηινγήο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζεη. Ζ νκάδα είδνπο ηνπ ζεη κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ νκάδα είδνπο ησλ εηδψλ πνπ ην απνηεινχλ. Γηα εηζαγσγή λέαο νκάδαο είδνπο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη απεπζείαο λέα εηζαγσγή κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ή λα αθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή: Απνζήθε Παξάκεηξνη Απνζήθεο Οξγάλσζε Δηδψλ Οκάδεο Δηδψλ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Μέζνδνο Απνηίκεζεο: Πεδίν επηινγήο ηεο νκάδαο ηνπ ππνινγηζκνχ ηηκήο θφζηνπο ηνπ ζεη. Γηα εηζαγσγή λέαο νκάδαο ππνινγηζκνχ ηηκήο θφζηνπο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη απεπζείαο λέα εηζαγσγή κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ή λα αθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή: Απνζήθε Παξάκεηξνη Απνζήθεο Οξγάλσζε Δηδψλ - Οκάδα Τπνινγηζκνχ Σηκήο Κφζηνπο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Λνγηζηηθή Καηεγνξία: Πεδίν επηινγήο ηεο ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζεη. Γηα εηζαγσγή λέαο ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη απεπζείαο λέα εηζαγσγή κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ: Κσδηθφο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηεο ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηεο ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο λέαο ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο. Γαζκνινγηθή Κιάζε: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηνλ πίλαθα ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε εηαηξία, φπσο απηή δηακνξθψλεη πρ. ηηο θαηαζηάζεηο INTRASTAT. Γηα εηζαγσγή λέαο δαζκνινγηθήο θιάζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηε 27

28 δηαδξνκή: Απνζήθε Παξάκεηξνη Απνζήθεο Οξγάλσζε Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ Γαζκνινγηθή Κιάζε, ή λα θάλεη απεπζείαο λέα εηζαγσγή κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ: Κσδηθφο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο εγγξαθήο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Λαηηληθά: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Σν πεδίν απηφ είλαη πξναηξεηηθφ. ην ζεη. Φνξνινγηθή Καηεγνξία: Πεδίν επηινγήο ηεο θνξνινγηθήο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία ππάγεηαη Πεδία Δηδψλ: Δίδνο: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηε ιίζηα ησλ εηδψλ ηεο απνζήθεο πξνο αλαδήηεζε θαη επηινγή ησλ εηδψλ πνπ ζα απνηεινχλ ην ζεη. Δίδνο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ζηελ πξψηε ζηήιε Πξντφλ θαη εκθαλίδεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ. Πνζφηεηα: Ζ πνζφηεηα ηνπ θάζε είδνπο πνπ ζα αλαιψλεηαη θαηά ηελ πψιεζε κίαο κνλάδαο απφ ην ζεη. Σηκή Μνλάδνο: Ζ ηηκή κνλάδνο ηνπ θάζε είδνπο πνπ ζα αλαιψλεηαη θαηά ηελ πψιεζε κίαο κνλάδαο απφ ην ζεη. Έθπησζε: Ζ έθπησζε πνπ αληηζηνηρεί ζε κία κνλάδα ηνπ είδνπο πνπ ζα αλαιψλεηαη θαηά ηελ πψιεζε κίαο κνλάδαο απφ ην ζεη. Δπηζήκαλζε: Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα θηλεζεί ην ζεη ζε παξαζηαηηθφ πψιεζεο, ν ηχπνο ηνπ παξαζηαηηθνχ λα δέρεηαη ραξαθηεξηζκφ θαη ηχπν ΔΣ: 28

29 B. Παξαζηαηηθά Απνζήθεο 1. Κηλήζεηο Δηδώλ Οη πνιινί απνζεθεπηηθνί ρψξνη πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο κηα εηαηξία, δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ηεο κεηαθίλεζεο θάπνησλ εηδψλ απφ ηε κηα απνζήθε ζηελ άιιε (ελδνδηαθίλεζε). Με ηελ επηινγή απηή ν ρξήζηεο δηαρεηξίδεηαη ηηο θηλήζεηο ησλ εηδψλ απφ θαη πξνο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Σηο θηλήζεηο απηέο ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα ηηο αλαδεηήζεη θαη λα ηηο πξνβάιεη, λα ηηο κεηαβάιιεη ή λα ηηο εηζάγεη απφ ηελ νξγάλσζε ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, απφ ηελ νζφλε απηή γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ απνγξαθψλ θαη ησλ δηάθνξσλ δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ απνζήθεο. 29

30 Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο θίλεζεο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία. Αξίζκεζε: Δάλ ε επηιεγκέλε ζεηξά αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε, ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Δάλ ε ζεηξά είλαη ρεηξφγξαθε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εηζάγεη ηελ αξίζκεζε. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο θίλεζεο. ρφιηα: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ζρνιίνπ. Σχπνο Παξαζηαηηθνχ: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηελ αλαδήηεζε θαη επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ απνζήθεο πνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη, πξσηίζησο, λα έρεη δεκηνπξγήζεη απφ ηελ Οξγάλσζε πζηήκαηνο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο θίλεζεο. εηξέο: Σν εηθνλίδην αλαδήηεζεο παξαπέκπεη απεπζείαο ζηε ζεηξά αξίζκεζεο κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεκέλνο ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ πνπ επηιέρηεθε ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο θίλεζεο. Απνζήθε: Πεδίν επηινγήο ηεο απνζήθεο απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε εμαγσγή ηνπ είδνπο (γηα εζσηεξηθή δηαθίλεζε είδνπο). Απνζήθε δηαθίλεζεο: Πεδίν επηινγήο ηεο απνζήθεο απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ είδνπο (γηα εζσηεξηθή δηαθίλεζε είδνπο). Πξντφληα (Πεξηγξαθή): Πεδίν επηινγήο φπνπ ν ρξήζηεο νξίδεη ην είδνο πνπ ζέιεη λα δηαθηλήζεη. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Μνλάδα Μέηξεζεο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηελ κνλάδα κέηξεζεο πνπ έρεη νξηζζεί ζηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ είδνπο. Σν πεδίν απηφ επηδέρεηαη αιιαγή. Αηηηνινγία: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο αηηηνινγίαο. Πνζφηεηα: ην πεδίν απηφ πξέπεη λα δεισζεί ε πνζφηεηα ηνπ είδνπο πνπ ζα δηαθηλεζεί. Σηκή Μνλάδνο: Αλ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλνη ηηκνθαηάινγνη ηνπ είδνπο, ην πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ επηινγή ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζην πεδίν απηφ, πξέπεη λα δεισζεί ε ηηκή κνλάδνο ηνπ είδνπο. Σν πεδίν απηφ επηδέρεηαη αιιαγή. Αμία: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ είδνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηα πξνεγνχκελα πεδία. 30

31 Γ. Δξγαζίεο Έιεγρνη 1.Απνηίκεζε Μέζε Σηκή Απφ ηελ νζφλε απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ππνινγίζεη ηηκέο θφζηνπο κε βάζε ηελ κέζνδν ηεο κέζεο ηηκήο. Απφ ην εηθνλίδην επηιέγεη ν ρξήζηεο ηνλ κήλα κέρξη ηνλ νπνίν επηζπκεί λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη ηηκέο ησλ εηδψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ θφζηνπο. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην θνπκπί Δπφκελε ειίδα Όζν δηαξθεί ν ππνινγηζκφο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε θαη κφιηο νινθιεξσζεί εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε, φπνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη ηελ ηηκή θφζηνπο γηα θάζε είδνο 31

32 1.Κξηηήξηα Δηδψλ Μεληαία Καηάζηαζε ηελ πξψηε νζφλε ηεο εθηχπσζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θξηηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξα θαη πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο ζε απηά κφλνλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα εμάγεη ν ρξήζηεο. Μέζα απφ ηα πεδία επηινγήο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηηκέο απφ.., έσο.., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θσδηθνχο ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πεδία ηεο νζφλεο απηήο παξακείλνπλ θελά, ηφηε ζηελ επφκελε νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα εκθαληζζνχλ φια ηα είδε πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζηελ απνζήθε. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ εηζαγσγή ηηκψλ θαη ζηα πεδίν επηινγήο νκάδαο είδνπο θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Σέινο, ππάξρεη θαη ην πεδίν εηζαγσγήο πεξηφδνπ, πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο, κφλν γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ κεηάβαζε ζηελ επφκελε νζφλε γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ Πξνεπηζθφπεζε. 2.Απνηειέζκαηα Δθηχπσζεο αλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο, ζα εκθαληζηεί κηα νζφλε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν ηα παξαθάησ: -Σνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο -Σελ ζπλνιηθή πνζφηεηα θαη ηελ αμία απνγξαθήο ηνπ είδνπο -Σελ πνζφηεηα εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηνπ είδνπο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ -Σν ππφινηπν ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ (πνζφηεηα εηζαγσγψλ πνζφηεηα εμαγσγψλ) -Σελ αμία ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ησλ εηδψλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. -Σελ πνζφηεηα ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ησλ εηδψλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ -Σν ηειηθφ ππφινηπν ηνπ είδνπο ην ηέινο θάζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ δελ θηλήζεθαλ θαζψο θαη ηα γεληθά ζχλνια ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 1.Κξηηήξηα Δηδψλ Βηβιίν Απνζήθεο ηελ πξψηε νζφλε ηεο εθηχπσζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θξηηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξα θαη πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο ζε απηά κφλνλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα εμάγεη ν ρξήζηεο. Μέζα απφ ηα πεδία επηινγήο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηηκέο απφ.., έσο.., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θσδηθνχο ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πεδία ηεο νζφλεο απηήο παξακείλνπλ θελά, ηφηε ζηελ επφκελε νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα εκθαληζζνχλ φια ηα είδε πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζηελ απνζήθε θαη πνπ έρνπλ ηηκέο εμ απνγξαθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ εηζαγσγή ηηκψλ θαη ζην πεδίν επηινγήο απνζεθεπηηθνχ 32

33 ρψξνπ θαζψο θαη έλα εκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο θξηηεξίνπ, πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ κεηάβαζε ζηελ επφκελε νζφλε γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ Πξνεπηζθφπεζε. 2.Απνηειέζκαηα Δθηχπσζεο αλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο, ζα εκθαληζηεί κηα νζφλε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν, αλά είδνο ηα παξαθάησ: -Σελ εκεξνκελία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ παξαζηαηηθνχ -Σελ αηηηνινγία ηνπ παξαζηαηηθνχ -Σελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία εηζαγσγψλ -Σελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία εμαγσγψλ -Σν ηειηθφ ππφινηπν ηνπ είδνπο ην ηέινο θάζε είδνπο εκθαλίδνληαη ηα γεληθά ζχλνια εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ θαη ππνινίπνπ ηνπ είδνπο. 1.Κξηηήξηα Δηδψλ Καηάζηαζε Απνγξαθήο ηελ πξψηε νζφλε ηεο εθηχπσζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θξηηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξα θαη πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο ζε απηά κφλνλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα εμάγεη ν ρξήζηεο. Μέζα απφ ηα πεδία επηινγήο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηηκέο απφ.., έσο.., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θσδηθνχο ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πεδία ηεο νζφλεο απηήο παξακείλνπλ θελά, ηφηε ζηελ επφκελε νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα εκθαληζζνχλ φια ηα είδε πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζηελ απνζήθε θαη πνπ έρνπλ ηηκέο εμ απνγξαθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ εηζαγσγή ηηκψλ θαη ζην πεδίν επηινγήο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν εηζήρζεζαλ ηηκέο απνγξαθήο ζηα είδε. Ζ κεηάβαζε ζηελ επφκελε νζφλε γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ Πξνεπηζθφπεζε. 2.Απνηειέζκαηα Δθηχπσζεο αλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο, ζα εκθαληζηεί κηα νζφλε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο θαη πνπ έρνπλ ηηκέο απφ απνγξαθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν ηα παξαθάησ: -Σνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο -Σελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο -Σελ κνλάδα κέηξεζήο ηνπ -Σελ πνζφηεηα ηνπ είδνπο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ απνγξαθή 33

34 -Σε ζπλνιηθή αμία ηνπ είδνπο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ απνγξαθή ην ηέινο ησλ εηδψλ πνπ ππάγνληαη ζε θάζε ραξαθηεξηζκφ, εκθαλίδνληαη ηα ζχλνια ηνπ θάζε ραξαθηεξηζκνχ, ηφζν θαηά πνζφηεηα φζν θαη θαηά αμία. Μεηά ην ηέινο φισο ησλ ραξαθηεξηζκψλ, εκθαλίδεηαη ην γεληθφ ζχλνιν ηεο απνζήθεο, πνζνηηθά θαη αμηαθά, πνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ αμηψλ φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Βηβιίν Απνζήθεπζεο ην ζεκείν απηφ ηνπ κελνχ, ε επηινγή «Βηβιίν Απνζήθεπζεο», είλαη έλα extra module, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο. Δηαηξίεο, δειαδή, πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνζεθεχζνπλ αγαζά ηξίησλ θαη λα ηνπο ηα παξαδψζνπλ φηαλ ηα ρξεηαζηνχλ, ρξεψλνληάο ηνπο γηα απηή ηνπο ηελ παξνρή: Ζ αλαδήηεζε ηεο εθηχπσζεο κπνξεί λα γίλεη γηα ζπγθεθξηκέλν πειάηε, γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο πειαηψλ ή γηα φινπο ηνπο πειάηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα: Ζ παξαπάλσ εθηχπσζε εκθαλίδεη φιεο ηηο θηλήζεηο ησλ εηδψλ απνζήθεπζεο (απηψλ πνπ ζην master αξρείν ηνπο έρνπλ νξηζκέλν ηξφπν ζπζθεπαζίαο). Οη θηλήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά παξαιαβήο ησλ αγαζψλ πξνο απνζήθεπζε, ηα απνδεηθηηθά επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ πνπ 34

35 ήηαλ πξνο απνζήθεπζε ζηνλ θάηνρφ ηνπο, ηα απνδεηθηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηα νπνία ρξεψλεη ε εηαηξία ησλ πειάηε ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο πνπ παξείρε. III. Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ Α. Παξαζηαηηθά 1. Πξνζθνξέο (PLUS & VALUE) Με ηελ επηινγή απηή γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ πξνζθνξψλ ηεο εηαηξίαο. Πξσηίζησο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη αλάινγεο ζεηξέο. Ζ εηζαγσγή παξαζηαηηθνχ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο νζφλεο. ηελ ζπλέρεηα θιηθ πάλσ θαηαρψξεζεο παξαζηαηηθψλ. ζηελ εηζαγσγή έηζη ψζηε λα αλνίμεη ην ε θεληξηθή κάζθα Γεληθά ηνηρεία Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο θαηαρψξεζεο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη. Σχπνο παξαζηαηηθνχ: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 35

36 εηξέο: Πεδίν επηινγήο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ πνπ επηιέρηεθε ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Ζ επηινγή ηεο ζεηξάο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. ΑΦΜ: Πεδίν επηινγήο ηνπ πειάηε ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά. Δάλ ε πξνζθνξά γίλεηαη ζε θάπνηνλ ζπλαιιαζζφκελν ν νπνίνο είλαη ήδε πειάηεο ηεο εηαηξίαο, ηφηε ε επηινγή ηνπ γίλεηαη είηε απφ ην πεδίν απηφ, είηε απφ ην πεδίν «Πειάηεο» πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ. Απφ φπνην πεδίν θαη λα γίλεη ε επηινγή, ηα ππφινηπα πεδία ελεκεξψλνληαη απηφκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια ηνπ πειάηε. Τπνςήθηνο Πειάηεο: Δάλ ε πξνζθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη αθφκε πειάηεο ηεο εηαηξίαο, είλαη, δειαδή, ππνςήθηνο πειάηεο, αθνχ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζην ζεκείν απηφ γίλεηαη ε επηινγή ηνπ. Πειάηεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ πειάηε ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά. Δάλ ε πξνζθνξά γίλεηαη ζε θάπνηνλ ζπλαιιαζζφκελν ν νπνίνο είλαη ήδε πειάηεο ηεο εηαηξίαο, ηφηε ε επηινγή ηνπ γίλεηαη είηε απφ ην πεδίν απηφ, είηε απφ ην πεδίν «ΑΦΜ» πνπ βξίζθεηαη παξαπάλσ. Απφ φπνην πεδίν θαη λα γίλεη ε επηινγή, ηα ππφινηπα πεδία ελεκεξψλνληαη απηφκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια ηνπ πειάηε. Τπεχζπλνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο εηαηξίαο ηνπ πειάηε. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια ηνπ πειάηε ή ηνπ ππνςεθίνπ πειάηε. Πσιεηέο: Πεδίν επηινγήο ηνπ πσιεηή ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή ππνςήθην πειάηε. Αληίζηνηρν πεδίν ππάξρεη θαη ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη αλ είλαη επηιεγκέλν εθεί, ηφηε ην πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξνζθνξάο. Σηκνθαηάινγνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ απφ ηνλ νπνίν ζα πάξνπλ ηηκέο ηα είδε. Αλ ν πειάηεο πνπ επηιέρηεθε είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θάπνην ηηκνθαηάινγν, ηφηε ην πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα. Αξίζκεζε: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο αξίζκεζεο ηεο πξνζθνξάο. Δάλ ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ ηεο πξνζθνξάο αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε ηφηε ην πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηεο. Κσδηθφο: Σν πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα κε ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θεληξηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ρξήζηε θαη νξίδεη απφ πνην ππνθαηάζηεκα ζα γίλεη ε εμαγσγή ησλ εηδψλ ζε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζεη πψιεζε. Δάλ ε πξνζθνξά αθνξά θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο ηνπ ρξήζηε, πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ, ζην ζεκείν απηφ ην επηιέγεη. Σξφπνο Πιεξσκήο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο κε ηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί λα ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ζπλαιιαζζφκελν πνπ επηιέρηεθε θαη πνπ ππάξρεη ζαλ ηξφπνο πιεξσκήο ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. Γηεχζπλζε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ θεληξηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πειάηε πνπ έρεη επηιεγεί. Δάλ ε πξνζθνξά αθνξά θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηνπ πειάηε πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ θαη εθφζνλ απηφ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία, ηφηε επηιέγεηαη ζην ζεκείν απηφ. Ννκίζκαηα: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην λφκηζκα πνπ έρεη νξηζηεί λα ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο κέζα ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. Εψλε ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε δψλε ΦΠΑ ηνπ θεληξηθνχ ηνπ πειάηε, φπσο έρεη νξηζηεί κέζα ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. 36

37 Λνηπά ηνηρεία Ζκ Λήμεο: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζθνξάο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη. Δθηππσκέλε: Σν πεδίν αιιάδεη ηηκή ζε εθηππσκέλε εθφζνλ δνζεί γηα εθηχπσζε. Μεηαζρεκαηηζκέλε: Σν πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα εθφζνλ έρεη επέιζεη κεηαζρεκαηηζκφο. ρφιηα: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ. Παξαηεξήζεηο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν γηα εηζαγσγή ηπρφλ παξαηεξήζεσλ. Δγθεθξηκέλε: Πεδίν Ναη / Όρη φπνπ ν ρξήζηεο νξίδεη αλ ε ζπλαιιαγή είλαη εγθεθξηκέλε ή φρη. Αθπξσκέλε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα εθφζνλ έρεη εθδνζεί αληίζηνηρν αθπξσηηθφ παξαζηαηηθφ. ηνηρεία Γξακκήο Δηδώλ Δίδνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ είδνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζθνξά. Πξντφληα (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ θσδηθνχ ηνπ είδνπο ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Μνλάδα Μέηξεζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ είδνπο κε ηε κνλάδα κέηξεζεο πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. Πνζφηεηα: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πνζφηεηα ηνπ είδνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζθνξά. Σηκή Μνλάδνο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ είδνπο εθφζνλ έρεη επηιεγεί ηηκνθαηάινγνο ζην header ηεο πξνζθνξάο, αιιηψο ην πεδίν απηφ πξέπεη λα ελεκεξσζεί κε ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ είδνπο. 37

38 Έθπησζε %: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηεο έθπησζεο ηνπ είδνπο πνπ ηζρχεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά, εάλ ππάξρεη. Αμία ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ αμία ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζην είδνο, κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο. Πιεξσηέν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαη εκθαλίδεη ηελ ηειηθή πιεξσηέα αμία αλά γξακκή είδνπο. εκείσζε: Γηα ηε δηαγξαθή ηεο γξακκή ηνπ είδνπο πηέζηε ηα πιήθηξα Ctrl θαη Delete ηαπηφρξνλα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γξακκήο. πλνιηθή Πνζφηεηα: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχλνιν ηεο ζηήιεο πνζφηεηα. χλνιν Καζαξήο Αμίαο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχλνιν ηεο ζηήιεο θαζαξή αμία. χλνιν Αμίαο Έθπησζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ζπλνιηθή αμία έθπησζεο. Φ.Π.Α. χλνιν Αμίαο ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην ζχλνιν ηεο ζηήιεο αμία χλνιν πιεξσηέαο αμίαο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε ζπλνιηθή αμία ππνινγίδνληαο (ζπλνιηθή θαζαξή αμία + ζπλνιηθή αμία Φ.Π.Α.- ζπλνιηθή αμία έθπησζεο). 2. Παξαγγειίεο Πσιήζεσλ Με ηελ επηινγή απηή γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ παξαγγειηψλ ηεο εηαηξίαο. Πξσηίζησο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη αλάινγεο ζεηξέο. Γηα εηζαγσγή λένπ παξαζηαηηθνχ παξαγγειηψλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ νπνπδήπνηε ζηελ νζφλε θαη εηζαγσγή έηζη ψζηε λα αλνίμεη ε θεληξηθή κάζθα θαηαρψξεζεο παξαζηαηηθψλ, ή κε ην πιεθηξνιφγην Ctrl + Insert. 38

39 ηνηρεία Σηκνιόγεζεο Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο θίλεζεο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Αξίζκεζε: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ παξαζηαηηθνχ. Δάλ ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε ηφηε ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σχπνο παξαζηαηηθνχ: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Δθηππσκέλε: Σν πεδίν αιιάδεη ηηκή ζε εθηππσκέλε εθφζνλ δνζεί γηα εθηχπσζε εηξέο: Πεδίν επηινγήο ηεο ζεηξάο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Μεηαζρεκαηηζκέλε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα εθφζνλ έρεη επέιζεη κεηαζρεκαηηζκφο. Κσδηθφο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο θάπνηνπ εηδηθνχ θσδηθνχ πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. ΑΦΜ: Πεδίν επηινγήο ηνπ πειάηε κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Πειάηεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ πειάηε κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ηηκήο ζην πεδίν ΑΦΜ. Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα εηζάγεη ηνλ πειάηε κέζα απφ απηφ ην πεδίν, ηφηε ην πξνεγνχκελν πεδίν ΑΦΜ, ελεκεξψλεηαη απηφκαηα. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Γηεχζπλζε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ θεληξηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πειάηε, κεηά ηελ επηινγή ησλ πξνεγνχκελσλ πεδίσλ. Δάλ ν ρξήζηεο επηζπκεί 39

40 λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή κε θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηνπ πειάηε, εθφζνλ ην έρεη θαηαρσξήζεη, κπνξεί απφ ην πεδίν απηφ λα ην επηιέμεη. Ννκίζκαηα: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην λφκηζκα κε ην νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα, κεηά ηελ επηινγή ηνπ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. πλ/κελνο Παξάδνζεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ζπλ/κελνπ παξάδνζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηξηγσληθή ζπλαιιαγή. Γηεχζπλζε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπλ/κελνπ παξάδνζεο, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ. Σηκνθαηάινγνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηηκνθαηάινγνπ κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξία κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Δάλ ν ηηκνθαηάινγνο είλαη δεισκέλνο ζηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηφηε ην πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Σξφπνο Πιεξσκήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ πειάηε, κε βάζε ην ηη έρεη δεισζεί ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία, φκσο είλαη πεδίν πνπ επηδέρεηαη κεηαβνιή. Τπεχζπλνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο εηαηξίαο ηνπ πειάηε, εθφζνλ απηφο έρεη θαηαρσξεζεί ζηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Τπνθ/κα πλ/λνπ Παξάδνζεο: Διέπζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζπλ/λνπ παξάδνζεο. Λνηπά ηνηρεία Κσδηθφο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ηνπ ρξήζηε, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην παξαζηαηηθφ. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ην θεληξηθφ ππνθαηάζηεκα ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Απνζήθε: Πεδίν επηινγήο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηεο εηαηξίαο ηνπ ρξήζηε, απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εμαγσγή ησλ εηδψλ θαη ν νπνίνο, ζηελ ζπλέρεηα, ζα πξνηείλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ζηηο 40

41 γξακκέο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ θεληξηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Πσιεηήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ πσιεηή ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ πειάηε, εθφζνλ ν πσιεηήο έρεη νξηζζεί ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. Σν πεδίν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Ζκ. Απνζηνιήο: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ζα απνζηαινχλ ηα είδε ζηνλ πειάηε. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί απηή λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ έρεη δεισζεί ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. θνπφο Γηαθίλεζεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαθίλεζεο (πψιεζε, επηζηξνθή θ.ν.θ.). Σξφπνο Απνζηνιήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ. Εψλε ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πειάηε, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. Μεηαθνξηθφ Μέζν: Πεδίν επηινγήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε ην νπνίν ζα γίλεη ε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ. Γξνκνιφγηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ δξνκνινγίνπ κε ην νπνίν ζα γίλεη ε κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ. Απνζήθε: Πεδίν επηινγήο ηεο απνζήθεο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ. ρφιηα: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ. Παξαηεξήζεηο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ παξαηεξήζεσλ. ηνηρεία Γξακκήο Δηδώλ: Απνζήθε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζε ηεο πξνηεηλφκελεο απνζήθεο απφ ην header ηνπ παξαζηαηηθνχ. Δίδνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ είδνπο πνπ ζα θηλεζεί. Πξντφληα (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ. Μνλάδα Μέηξεζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζε ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο. Πνζφηεηα: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο ηεο παξαγγειίαο. Σηκή Μνλάδνο: Αμηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ θάζε είδνπο. Δάλ έρεη νξηζζεί ηηκνθαηάινγνο κέζα απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. 41

42 Έθπησζε %: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ππάξρεη. Αμία: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζεη ηεο ηηκήο κνλάδνο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε. πλδπαζκνί ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζεη ηεο θιάζεο ΦΠΑ (απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ είδνπο) θαη ηεο δψλεο ΦΠΑ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πειάηε (απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε). Αμία ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζεη ηεο ηηκήο κνλάδνο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο. εκείσζε: Ζ δηαγξαθή θάπνηαο γξακκήο είδνπο γίλεηαη κε ηα πιήθηξα Ctrl θαη Delete ηαπηφρξνλα ζε φπνην ζεκείν ηεο γξακκήο. πλνιηθή Πνζφηεηα: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο Πνζφηεηα. χλνιν Καζαξήο Αμίαο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο Καζαξή Αμία. χλνιν Αμίαο Έθπησζεο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη κε ην ζχλνιν ηεο αμία έθπησζεο. χλνιν Αμίαο ΦΠΑ: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ ζχλνιν ηεο αμίαο ΦΠΑ. χλνιν πιεξσηέαο αμίαο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο. Ζ απνζήθεπζε ηνπ λένπ παξαζηαηηθνχ, γίλεηαη κε αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζην εηθνλίδην ηεο απνζήθεπζεο. Γηα δηαγξαθή ηνπ παξαζηαηηθνχ, κέζα απφ ην παξαζηαηηθφ, γίλεηαη κε αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζην εηθνλίδην ηεο δηαγξαθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα απνζήθεπζε. Έκκεζεο Οζόλεο: πλδεφκελα Παξαζηαηηθά: Απφ ην πεδίν απηφ εκθαλίδνληαη νη ηχπνη παξαζηαηηθψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ νξγάλσζε ζπζηήκαηνο φηη ζπλδένληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν παξαζηαηηθνχ, θαη κπνξνχλ, κεηά απφ κεηαζρεκαηηζκφ, λα δεκηνπξγήζνπλ λέν παξαζηαηηθφ παξαγγειίαο. Γηαθνξέο Πσιήζεσλ κε Παξαγγειίεο: Απφ ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη φιεο νη εθθξεκείο παξαγγειίεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε ηηκνινγεζεί. 3. Παξαζηαηηθά Πσιήζεσλ Με ηελ επηινγή απηή γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο. Πξσηίζησο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη αλάινγεο ζεηξέο. Γηα εηζαγσγή λένπ παξαζηαηηθνχ πσιήζεσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ νπνπδήπνηε ζηελ νζφλε θαη εηζαγσγή έηζη ψζηε λα αλνίμεη ε θεληξηθή κάζθα θαηαρψξεζεο παξαζηαηηθψλ, ή κε ην πιεθηξνιφγην Ctrl + Insert. 42

43 ηνηρεία Σηκνιόγεζεο Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο θίλεζεο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Αξίζκεζε: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ παξαζηαηηθνχ. Δάλ ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε ηφηε ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εθηχπσζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σχπνο παξαζηαηηθνχ: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Δθηππσκέλε: Σν πεδίν αιιάδεη ηηκή ζε εθηππσκέλε εθφζνλ δνζεί γηα εθηχπσζε εηξέο: Πεδίν επηινγήο ηεο ζεηξάο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Μεηαζρεκαηηζκέλε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα εθφζνλ έρεη επέιζεη κεηαζρεκαηηζκφο. ΑΦΜ: Πεδίν επηινγήο ηνπ πειάηε κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Δπσλπκία: Πεδίν επηινγήο ηνπ πειάηε κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ηηκήο ζην πεδίν ΑΦΜ. Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα εηζάγεη ηνλ πειάηε κέζα απφ απηφ ην πεδίν, ηφηε ην πξνεγνχκελν πεδίν ΑΦΜ, ελεκεξψλεηαη απηφκαηα. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Γηεχζπλζε: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ θεληξηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πειάηε, κεηά ηελ επηινγή ησλ πξνεγνχκελσλ πεδίσλ. Δάλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή κε θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηνπ πειάηε, εθφζνλ ην έρεη θαηαρσξήζεη, κπνξεί απφ ην πεδίν απηφ λα ην επηιέμεη. Ννκίζκαηα: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην λφκηζκα κε ην νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα, κεηά ηελ επηινγή ηνπ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. 43

44 Σξφπνο Πιεξσκήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ πειάηε, κε βάζε ην ηη έρεη δεισζεί ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία, φκσο είλαη πεδίν πνπ επηδέρεηαη κεηαβνιή. πλ/κελνο Παξάδνζεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ζπλ/κελνπ παξάδνζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηξηγσληθή ζπλαιιαγή. Εψλε ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πειάηε, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. Τπφινηπν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην λέν ππφινηπν ηνπ πειάηε, κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Σηκνθαηάινγνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηηκνθαηάινγνπ κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξία κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Δάλ ν ηηκνθαηάινγνο είλαη δεισκέλνο ζηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηφηε ην πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Τπεχζπλνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο εηαηξίαο ηνπ πειάηε, εθφζνλ απηφο έρεη θαηαρσξεζεί ζηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Γ/λζε Τπεχζπλνπ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εηαηξίαο ηνπ πειάηε, κεηά ηελ επηινγή ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ. Τπ/κα πλ/λνπ Παξάδνζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ, απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία δηεπζχλζεσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαξηέια ηνπ πειάηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δηαζέηεη θαη ππνθαηαζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί ζηελ θαξηέια ηνπ ζηελ Γηαρείξηζε Τπνθαηαζηεκάησλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ νζφλε. Σν πεδίν απηφ ιεηηνπξγεί θαη σο ειεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί απηή λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ έρεη δεισζεί ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία ή ζηα ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηκνιφγεζεο. 44

45 Λνηπά ηνηρεία Κσδηθφο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ηνπ ρξήζηε, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην παξαζηαηηθφ. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ην θεληξηθφ ππνθαηάζηεκα ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Απνζήθε: Πεδίν επηινγήο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηεο εηαηξίαο ηνπ ρξήζηε, απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εμαγσγή ησλ εηδψλ θαη ν νπνίνο, ζηελ ζπλέρεηα, ζα πξνηείλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ζηηο γξακκέο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ θεληξηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Πσιεηήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ πσιεηή ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ πειάηε, εθφζνλ ν πσιεηήο έρεη νξηζζεί ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία. Σν πεδίν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Ζκ. Απνζηνιήο: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ζα απνζηαινχλ ηα είδε ζηνλ πειάηε. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. θνπφο Γηαθίλεζεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαθίλεζεο (πψιεζε, επηζηξνθή θ.ν.θ.). Σξφπνο Απνζηνιήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε απνζηνιή ησλ αγαζψλ. ρεηηθά Παξαζηαηηθά: Πεδίν εκθάληζεο ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ κεηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο δεκηνχξγεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν παξαζηαηηθφ. ρφιηα: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ. Μήλπκα Πξνεηδνπνίεζεο πλαιιαγψλ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ πειάηε, εθφζνλ ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε έρεη θαηαρσξεζεί θάπνην κήλπκα πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ηνπ εκθαλίδεη ε εθαξκνγή θαηά ηελ θαηαρψξεζε ζπλαιιαγήο κε ηνλ ελ ιφγσ πειάηε. 45

46 Μεηαθνξηθφ Μέζν: Πεδίν επηινγήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε ην νπνίν ζα γίλεη ε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ. Γξνκνιφγην: Πεδίν επηινγήο ηνπ δξνκνινγίνπ κε ην νπνίν ζα γίλεη ε κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ. Απνζήθε ε: Πεδίν επηινγήο ηεο απνζήθεο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ. Παξαηεξήζεηο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ παξαηεξήζεσλ. ηνηρεία Γξακκήο Δηδώλ Απνζήθε: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηεο απνζήθεο πνπ αλήθεη ην είδνο πνπ ζα θηλεζεί. Δίδνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ είδνπο πνπ ζα θηλεζεί. Πξντφληα (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ. Μνλάδα Μέηξεζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζε ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο. Πνζφηεηα: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο ηεο παξαγγειίαο. Σηκή Μνλάδνο: Αμηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ θάζε είδνπο. Δάλ έρεη νξηζζεί ηηκνθαηάινγνο κέζα απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Αμία: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζεη ηεο ηηκήο κνλάδνο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε. Έθπησζε %: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ππάξρεη. Αμία ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζεη ηεο ηηκήο κνλάδνο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο. Πιεξσηέν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα, εκθαλίδνληαο ηελ ηειηθή πιεξσηέα αμία αλά γξακκή είδνπο. πλδπαζκνί ΦΠΑ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζεη ηεο θιάζεο ΦΠΑ (απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ είδνπο) θαη ηεο δψλεο ΦΠΑ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πειάηε (απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε). εκείσζε: Ζ δηαγξαθή θάπνηαο γξακκήο είδνπο γίλεηαη κε ηα πιήθηξα Ctrl θαη Delete ηαπηφρξνλα ζε φπνην ζεκείν ηεο γξακκήο. πλνιηθή Πνζφηεηα: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο Πνζφηεηα. 46

47 χλνιν Καζαξήο Αμίαο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο Καζαξή Αμία. χλνιν Αμίαο Έθπησζεο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη κε ην ζχλνιν ηεο αμία έθπησζεο. χλνιν Αμίαο ΦΠΑ: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ ζχλνιν ηεο αμίαο ΦΠΑ. χλνιν πιεξσηέαο αμίαο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο. Έκκεζεο Οζόλεο: πλδεόκελα Παξαζηαηηθά Απφ ην πεδίν απηφ εκθαλίδνληαη νη ηχπνη παξαζηαηηθψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ νξγάλσζε ζπζηήκαηνο φηη ζπλδένληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν παξαζηαηηθνχ, θαη κπνξνχλ, κεηά απφ κεηαζρεκαηηζκφ, λα δεκηνπξγήζνπλ λέν παξαζηαηηθφ πψιεζεο. Αλάιπζε ΦΠΑ Απφ ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη ε αλάιπζε ηνπ ΦΠΑ ηνπ παξαζηαηηθνχ: Παξαζηαηηθά Πεξηόδνπ Απφ ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη φια ηα παξαζηαηηθά πεξηφδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε, πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ηα ππνζπζηήκαηα θαη κπνξεί ν ρξήζηεο κε δηπιφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ λα κπεη κέζα ζε θάζε έλα απφ απηά. Παξαγόκελεο εγγξαθέο Απφ ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί άκεζα λα έρεη εηθφλα ησλ παξαγφκελσλ εγγξαθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ζηα άιια ππνζπζηήκαηα (Γεληθή Λνγηζηηθή, Έζνδα / Έμνδα, Κχθισκα Πειαηψλ, Κχθισκα Απνζήθεο). Σελ ίδηα εηθφλα κπνξεί λα έρεη θαη απφ ην εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείσλ, δειαδή λα έρεη άκεζε εηθφλα: α) ηνπ άξζξνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε γεληθή ινγηζηηθή: 47

48 β) ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα ελεκεξψζεη ην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ: γ) ηελ θίλεζε πνπ ζα γίλεη ζηελ θαξηέια ηνπ πειάηε: δ) ηελ θίλεζε πνπ ζα γίλεη ζηελ θαξηέια ηνπ είδνπο ζηελ απνζήθε: 48

49 Δηζπξάμεηο Πιεξσκέο Πειαηώλ Απφ ηελ νζφλε απηή γίλεηαη άκεζε κεηάβαζε ζην ππνζχζηεκα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζηηο θηλήζεηο εηζπξάμεσλ πειαηψλ, φπνπ κπνξεί λα γίλεη άκεζε θαηαρψξεζε απφδεημεο είζπξαμεο. Αθπξσηηθό εκείσκα Απφ απηή ηε βνεζεηηθή νζφλε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη άκεζε θαηαρψξηζε θίλεζεο πνπ ζα αθπξψλεη ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πψιεζεο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη, εθφζνλ ην παξαπάλσ παξαζηαηηθφ έρεη σο θαηάζηαζε: Δθηππσκέλν: Με ηελ επηινγή ηεο έκκεζεο νζφλεο, εκθαλίδεηαη ε παξαπάλσ νζφλε, ε νπνία εκθαλίδεη σο πξνεπηιεγκέλα πεδία, ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ ηνπ αθπξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηελ νπνία ζα πάξεη ην λέν παξαζηαηηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Ζ εθαξκνγή θέξλεη σο πξνεπηιεγκέλε εκεξνκελία ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία. Δδψ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη Αθχξσζε γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αληίζηνηρνπ αθπξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο. 49

50 Έπεηηα, ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ην παξαπάλσ κήλπκα φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηβεβαηψζεη φηη ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε αθχξσζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ε εθαξκνγή εκθαλίδεη αθφκε έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αθχξσζε ηνπ παξαζηαηηθνχ πψιεζεο. Δθφζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη Ναη, ηφηε ε δεκηνπξγία ηνπ αθπξσηηθνχ παξαζηαηηθνχ έρεη νινθιεξσζεί θαη εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε: Αλάιπζε Πιεξσκήο Με ηελ επηινγή απηή κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη επηιέμεη σο ηξφπν πιεξσκήο ηνλ κηθηφ ηελ αλάιπζε ηεο πιεξσκήο αλά ηξφπν πιεξσκήο. 4. Ληαληθή Απφ ην ζεκείν απηφ ηνπ κελνχ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο μερσξηζηά απφ ηηο ρνλδξηθέο, πξνο εμππεξέηεζή ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη θάπνηεο παξακεηξνπνηήζεηο ψζηε θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα, λα πξνηείλνληαη απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή, δηεπθνιχλνληαο, έηζη, ην ρξήζηε θαη εμνηθνλνκψληαο ηνπ ρξφλν. 50

51 Βαζηθά ηνηρεία Πειάηεο: Πεδίν επηινγήο ηνπ πειάηε ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε ηεο πψιεζεο. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ παξαζηαηηθνχ πψιεζεο ιηαληθήο, ην πεδίν απηφ είλαη απηφκαηα ελεκεξσκέλν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πειάηε ιηαληθήο. Δάλ, φκσο, ν ρξήζηεο επηζπκεί, κπνξεί λα επηιέμεη νπνηνλδήπνηε πειάηε έρεη δεκηνπξγήζεη ζην ππνζχζηεκα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, αθφκε θαη ρνλδξηθήο. Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο θίλεζεο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Αξίζκεζε: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ παξαζηαηηθνχ. Δάλ ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε ηφηε ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εθηχπσζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σξφπνο Πιεξσκήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ πειάηε, κε βάζε ην ηη έρεη δεισζεί ζηα ζηαζεξά ηνπ ζηνηρεία, φκσο είλαη πεδίν πνπ επηδέρεηαη κεηαβνιή. Πειάηεο: Απφ ην πεδίν απηφ επηιέγεηαη ε νλνκαζία ηνπ πειάηε ιηαληθήο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα εθηππψζεη νλνκαζηηθή απφδεημε ιηαληθήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη απνζεθεπηεί, πξσηίζησο, ε νλνκαζία απηή ζηελ πξψηε θαξηέια ηνπ πειάηε ιηαληθήο. Δάλ δελ επηζπκείηαη ε νλνκαζηηθή απφδεημε, ηφηε ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Αθφκε, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγεηαη άιινο πειάηε, ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Α.Γ.Σ: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ αξηζκνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, εθφζνλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. Αξρή Έθδνζεο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο αξρήο Έθδνζεο ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην πξνεγνχκελν πεδίν. 51

52 Πιεξσηέν: ην πεδίν απηφ εκθαλίδεηαη απηφκαηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ην ζπλνιηθφ πιεξσηέν πνζφ ηνπ παξαζηαηηθνχ. Λνηπά ηνηρεία Σηκνιόγεζεο (Όια ηα πεδία απηήο ηεο νζφλεο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη απηφκαηα θαηά ηελ επηινγή λέαο εηζαγσγήο παξαζηαηηθνχ πψιεζεο ιηαληθήο, εθφζνλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί θαη εθφζνλ ην νξίζεη απφ ηηο παξακέηξνπο πσιήζεσλ παξάκεηξνη). Πσιεηήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ πσιεηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνπο πειάηεο ιηαληθήο. Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα αλ ν πσιεηήο είλαη νξηζκέλνο ζηα ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε ιηαληθήο, ή φπνηνπ πειάηε έρεη επηιεγεί ζηελ αξρηθή νζφλε. Σχπνο παξαζηαηηθνχ: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ εθαξκνγή πξνηείλεη απηφκαηα ζαλ ηχπν παξαζηαηηθνχ ηελ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν παξαζηαηηθφ ην νπνίν ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζαλ παξαζηαηηθφ ιηαληθήο πψιεζεο θαη, πνπ κπνξεί λα ην νξίζεη απφ ηηο παξακέηξνπο πσιήζεσλ παξάκεηξνη ιηαληθήο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο. εηξέο: Πεδίν επηινγήο ηεο ζεηξάο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Πξσηίζησο ζα πξέπεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο παξαζηαηηθνχ λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αληίζηνηρε ζεηξά. Σηκνθαηάινγνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηηκνθαηάινγνπ κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξία κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Δάλ ν ηηκνθαηάινγνο είλαη δεισκέλνο ζηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηφηε ην πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Κσδηθφο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ηνπ ρξήζηε, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην παξαζηαηηθφ. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ην θεληξηθφ ππνθαηάζηεκα ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Απνζήθε: Πεδίν επηινγήο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηεο εηαηξίαο ηνπ ρξήζηε, απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εμαγσγή ησλ εηδψλ θαη ν νπνίνο, ζηελ ζπλέρεηα, ζα πξνηείλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ζηηο γξακκέο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ θεληξηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Ννκίζκαηα: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην λφκηζκα κε ην νπνίν ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο, κεηά ηελ επηινγή ηνπ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θαξηέια κε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Δθηππσκέλε: Σν πεδίν απηφ αιιάδεη απηφκαηα ηηκή ζε εθηππσκέλε εθφζνλ δνζεί γηα εθηχπσζε. Παξαηεξήζεηο: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ παξαηεξήζεσλ. 52

53 ηνηρεία Γξακκήο Δηδώλ Bar Code: Πεδίν πνπ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα κε ηνλ bar code ηνπ είδνπο εθφζνλ δηαβαζηεί απφ ην αληίζηνηρν κεράλεκα. Δίδνο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ είδνπο πνπ ζα θηλεζεί. Πξντφληα (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ. Μνλάδα Μέηξεζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα βάζε ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο. Πνζφηεηα: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο πνπ επηιέρηεθε θαη ζπκκεηέρεη ζηελ πψιεζε. Πιεξσηέν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα, εκθαλίδνληαο ηελ ηειηθή πιεξσηέα αμία αλά γξακκή είδνπο. Σηκή Σηκνθαη.: Αμηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ θάζε είδνπο. Δάλ έρεη νξηζζεί ηηκνθαηάινγνο κέζα απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Ζ ηηκή κνλάδνο πνπ νξίδεηαη θαη εκθαλίδεηαη ζην πεδίν απηφ, είλαη ε κηθηή θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην ΦΠΑ. Έθπησζε %: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ηνπ είδνπο, εθφζνλ ππάξρεη. εκείσζε: Ζ δηαγξαθή θάπνηαο γξακκήο είδνπο γίλεηαη κε ηα πιήθηξα Ctrl θαη Delete ηαπηφρξνλα ζε φπνην ζεκείν ηεο γξακκήο. πλνιηθή Πνζφηεηα: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο Πνζφηεηα. χλνιν πιεξσηέαο αμίαο: Σν πεδίν ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο. Έκκεζεο Οζόλεο: πλδεφκελα Παξαζηαηηθά: Απφ ην πεδίν απηφ εκθαλίδνληαη νη ηχπνη παξαζηαηηθψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ νξγάλσζε ζπζηήκαηνο φηη ζπλδένληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν παξαζηαηηθνχ, θαη κπνξνχλ, κεηά απφ κεηαζρεκαηηζκφ, λα δεκηνπξγήζνπλ λέν παξαζηαηηθφ πψιεζεο ιηαληθήο. Αλάιπζε ΦΠΑ: Απφ ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη ε αλάιπζε ηνπ ΦΠΑ ηνπ παξαζηαηηθνχ: 53

54 Δηζαγσγή Πειάηε Ληαληθήο: Απφ ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη άκεζε εηζαγσγή λένπ πειάηε ιηαληθήο, κηα επηινγή ε νπνία παξαπέκπεη ζην ππνζχζηεκα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ Πειάηεο Πειάηεο Ληαληθήο. Αθπξσηηθφ εκείσκα: Απφ απηή ηε βνεζεηηθή νζφλε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη άκεζε θαηαρψξηζε θίλεζεο πνπ ζα αθπξψλεη ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πψιεζεο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη, εθφζνλ ην παξαπάλσ παξαζηαηηθφ έρεη σο θαηάζηαζε: Δθηππσκέλν. ΠΡΟΟΥΗ! Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην είδνο πνπ ζα θηλεζεί ζηα παξαζηαηηθά ιηαληθήο αθνξά εη, ζα πξέπεη, πξσηίζησο, ην ζεη λα δεκηνπξγεζεί δχν θνξέο ζην ππνζχζηεκα ηεο απνζήθεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνβνχκε ζ απηή ηε δηπιή ελέξγεηα, είλαη φηη ην ζεη δηακνξθψλεη ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ απφ ηηο επηκέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εηδψλ πνπ πεξηέρεη. Γηα ην ιφγν απηφ, εάλ ππάξρεη ζεη ην νπνίν ζα θηλεζεί θαη ζε παξαζηαηηθφ ρνλδξηθήο πψιεζεο αιιά θαη ζε παξαζηαηηθφ ιηαληθήο πψιεζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί δχν θνξέο, κηα κε ηηο απνθνξνινγεκέλεο ηηκέο κνλάδνο ησλ εηδψλ θαη κηα κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εηδψλ πνπ ζα εκπεξηέρνπλ ην ΦΠΑ. Β. Δθηππώζεηο 1.Γεληθέο 1.Κξηηήξηα Αηηκνιόγεηα Γειηία Απνζηνιήο ηελ πξψηε νζφλε ηεο εθηχπσζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θξηηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξα θαη πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο ζε απηά κφλνλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα εμάγεη ν ρξήζηεο. Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηεο επηινγήο θξηηεξίνπ, πνπ έρεη ηε κνξθή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκεί, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ, ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. Ζ εηζαγσγή ησλ θίιηξσλ απηψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ βνεζεηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα θαη έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ίζνπ κε.., κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ.. θ.ν.θ. Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ εηζήρζεζαλ γίλεηαη κε ην πξάζηλν βειάθη κε θαηεχζπλζε πξνο ηα δεμηά, πνπ είλαη ην δεχηεξν εηθνλίδην απφ αξηζηεξά ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα. Ζ απνεπηινγή θάπνηνπ θξηηεξίνπ, γίλεηαη κε ην εηθνλίδην ηνπ πίλαθα., πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ζην επάλσ κέξνο Γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα επηιεγεί ην πξάζηλν βειάθη κε θαηεχζπλζε πξνο ηα δεμηά, πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ αξηζηεξφ ηκήκα ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. 2.Απνηειέζκαηα Δθηχπσζεο 54

55 αλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο, ζα εκθαληζηεί κηα νζφλε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φια ηα αηηκνιφγεηα δειηία απνζηνιήο πσιήζεσλ, πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη: Έκκεζεο νζόλεο -Σελ εκεξνκελία ηεο θίλεζεο -Σνλ θσδηθφ ηνπ πειάηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε -Σελ επσλπκία ηνπ πειάηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε -Σνλ θσδηθφ ηνπ παξαζηαηηθνχ -Σελ πεξηγξαθή ηνπ παξαζηαηηθνχ -Σελ αξίζκεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ Καξηέια Αμηνγξάθνπ Απφ ηελ νζφλε απηή έρεη ν ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δεη φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αμηνγξάθνπ. Γ. Δξγαζίεο - Έιεγρνη 1. Γηαθνξέο Αμηνγξάθσλ & Παξαζηαηηθώλ Ζ επηινγή απηή καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπκε αμηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θίλεζεο ηνπ αμηνγξάθνπ (π.ρ. παξαζηαηηθφ είζπξαμεο επηηαγήο) θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ αμηνγξάθνπ. 2. Αμηόγξαθα ρσξίο θηλήζεηο Ζ επηινγή απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη έλαλ έιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ φια ηα αμηφγξαθα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ θίλεζε είζπξαμεο ή πιεξσκήο. Ζ δηαδηθαζία απηή ειέγρνπ εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηα αμηφγξαθα γηα ηα νπνία πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θίλεζε απφ ηηο θηλήζεηο πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ. 55

56 Γ. Λνγαξηαζκνί 1. Λνγαξηαζκνί Μέζα απφ ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε εηζαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο εηαηξίαο πνπ ζηε ζπλέρεηα εληάζζνληαη ζηηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ. Ζ εηζαγσγή λένπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζηελ θελή νζφλε, ή κε ην ζπλδπαζκφ ησλ πιήθηξσλ Ctrl θαη Insert: Κσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Λνγαξηαζκφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Σξάπεδα: Πεδίν επηινγήο ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ινγαξηαζκφο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Καηεγνξία Λνγαξηαζκνχ: Πεδίν επηινγήο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ. Σν πεδίν απηφ έρεη δηπιή ζεκαζία δηφηη κέζα απφ ηελ θαηεγφξηα γίλεηαη θαη ε ζχλδεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ κε ηνλ ινγαξηαζκφ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή. Ζ εηζαγσγή λέαο θαηεγνξίαο γίλεηαη κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζην εηθνλίδην: 56

57 Κσδηθφο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηεο θαηεγνξίαο ινγαξηαζκνχ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο θαηεγνξίαο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηεο θαηεγνξίαο ινγαξηαζκνχ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο θαηεγνξίαο. Λνγαξηαζκφο: Πεδίν επηινγήο ηνπ είδνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ, απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεη, ζηε ζπλέρεηα ε ζχλδεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ κε ηε γεληθή ινγηζηηθή. Οη επηινγέο ηνπ πεδίνπ απηνχ είλαη: Κσδηθφο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ινγαξηαζκφ πνπ επηιέρηεθε ζην πξνεγνχκελν πεδίν θαη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε γέθπξα κε ηε γεληθή ινγηζηηθή, γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ άξζξνπ. Τπνθαηάζηεκα Σξάπεδαο: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο ζην νπνίν αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο. Ννκίζκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ λνκίζκαηνο κε ην νπνίν γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Μέγηζην Δπηηξεπφκελν Όξην: Αμηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Δπηηφθην: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ επηηνθίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ. Τπνθαηάζηεκα: Πεδίν επηινγήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο, ζην νπνίν αλήθεη ν ινγαξηαζκφο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Εψλε ΦΠΑ: Πεδίν επηινγήο ηεο Εψλεο ΦΠΑ ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν ινγαξηαζκφο. 2. Βαζηθά ηνηρεία Μέζα απφ ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε εηζαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξία. 57

58 Σξάπεδα: Κσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηεο ηξάπεδαο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο νλνκαζίαο ηεο ηξάπεδαο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. Valeur: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο έλαξμεο ηεο ηνθνθφξνπ πεξηφδνπ. Τπνθαηαζηήκαηα: ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο, κε ηα νπνία ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο: Σα πεδία ηνπ επάλσ πίλαθα ελεκεξψλνληαη απηφκαηα κε ηηο ηηκέο πνπ εηζάγνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο: Κσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή λένπ ππνθαηαζηήκαηνο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο νλνκαζίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Γηεχζπλζε: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ λένπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Σ.Κ.: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ Σ.Κ. ηνπ λένπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Πεξηνρή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ππνθαηάζηεκα. 58

59 Σειέθσλν 1: Διεχζεξν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Σειέθσλν 2: Διεχζεξν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ δεχηεξνπ ηειεθψλνπ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Φαμ: Διεχζεξν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ αξηζκνχ θαμ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Υψξα (Πεξηγξαθή): Πεδίν επηινγήο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ππνθαηάζηεκα. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Λνγαξηαζκνί: ρφιηα: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ. Ο πίλαθαο απηφο είλαη θαζαξά πιεξνθνξηαθφο. ην ζεκείν απηφ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξίζεη ηνπο δηάθνξνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαρεηξίδεηαη αλά ηξάπεδα. Λνηπά ηνηρεία: Κσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Λνγαξηαζκφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Δπίζεκνο Κσδηθφο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ επηηνθίνπ κε ην νπνίν πξνεμνθιεί ε ηξάπεδα ηα αμηφγξαθα λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο Πξνκήζεηα αλά αμηφγξαθν: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πνζνζηνχ ηεο πξνκήζεηαο ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ πξφσξε πξνεμφθιεζεο ησλ αμηνγξάθσλ. Πξνκήζεηα: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πνζνζηνχ ηεο πξνκήζεηαο ηεο ηξάπεδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ηεο απφ ηελ παξαιαβή πηλαθίσλ. Όξην Αμηνγξάθσλ αλά Πειάηε: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ νξίνπ πνπ έρεη ζέζεη ε ηξάπεδα σο αλψηαην απνδεθηφ αξηζκφ αμηνγξάθσλ αλά πειάηε. 59

60 Δμσηεξηθνχ: Πεδίν Nαη / Όρη πνπ αλ ην ππνθαηάζηεκα είλαη εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 3. Δθηππώζεηο Σξαπεδώλ Δπξεηήξην Λνγαξηαζκώλ 1.Κξηηήξηα ηελ πξψηε νζφλε ηεο εθηχπσζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θξηηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξα θαη πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο ζε απηά κφλνλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα εμάγεη ν ρξήζηεο. Μέζα απφ ηα πεδία επηινγήο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηηκέο απφ ηξάπεδα.., έσο ηξάπεδα.., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πεξηγξαθέο ησλ ηξαπεδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πεδία ηεο νζφλεο απηήο παξακείλνπλ θελά, ηφηε ζηελ επφκελε νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα εκθαληζζνχλ φιεο νη ηξάπεδεο πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο ζην ζχζηεκα. Γηα πεξαηηέξσ θηιηξάξηζκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πεδία απφ.., έσο ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.., ψζηε λα πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ην κέγεζνο ησλ απνηειεζκάησλ, ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. Ζ κεηάβαζε ζηελ επφκελε νζφλε γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ Πξνεπηζθφπεζε. 2.Απνηειέζκαηα Δθηχπσζεο αλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο, ζα εκθαληζηεί κηα νζφλε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: -Σνλ θσδηθφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σελ πεξηγξαθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σνλ αξηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σελ ηξάπεδα ζηελ νπνία αλήθεη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο -Σν ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο -Σν λφκηζκα κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ Καξηέια Λνγαξηαζκώλ 1.Κξηηήξηα ηελ πξψηε νζφλε ηεο εθηχπσζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θξηηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξα θαη πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο ζε απηά κφλνλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα εμάγεη ν ρξήζηεο. Μέζα απφ ηα πεδία επηινγήο, ν ρξήζηεο επηιέγεη εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν επηζπκεί λα εκθαλίζεη θαξηέια ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηάθνξα θίιηξα πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. Οξίδνληαο ηηκέο απφ ηξάπεδα.., έσο ηξάπεδα.., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θσδηθνχο ησλ ηξαπεδψλ, κπνξεί λα πεξηνξίζεη 60

61 ηελ εθηχπσζε κφλν γηα νξηζκέλε ή νξηζκέλεο ηξάπεδεο θαη φρη γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο φισο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλνη ζην ζχζηεκα. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ εηζαγσγή ηηκψλ θαη ζην πεδίν επηινγήο απφ.., έσο.. ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Ζ κεηάβαζε ζηελ επφκελε νζφλε γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ Πξνεπηζθφπεζε. 2.Απνηειέζκαηα Δθηχπσζεο αλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο, ζα εκθαληζηεί κηα νζφλε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη αλά ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ: -Σελ εκεξνκελία ηεο θίλεζεο -Σνλ θσδηθφ ηνπ παξαζηαηηθνχ, ηε ζεηξά κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλν, ηελ αξίζκεζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ. -Σε ζπλνιηθή ρξέσζε πνπ πξνθαιεί αμηαθά ε θάζε θίλεζε ζηελ θαξηέια ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σε ζπλνιηθή πίζησζε πνπ πξνθαιεί αμηαθά ε θάζε θίλεζε ζηελ θαξηέια ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σελ πξννδεπηηθά ζπλνιηθή ρξέσζε πνπ πξνθαιεί αμηαθά ε θάζε θίλεζε ζηελ θαξηέια ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σελ πξννδεπηηθά ζπλνιηθή πίζησζε πνπ πξνθαιεί αμηαθά ε θάζε θίλεζε ζηελ θαξηέια ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σν λέν ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φπσο δηακνξθψλεηαη έπεηηα απφ θάζε θίλεζε Μεηά ην ηέινο φισλ ησλ θηλήζεσλ, εκθαλίδνληαη ηα ζχλνια ηεο ρξέσζεο θαη ηεο πίζησζεο ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαζψο θαη ηα γεληθά ζχλνια. Ιζνδύγην Λνγαξηαζκώλ 1.Κξηηήξηα ηελ πξψηε νζφλε ηεο εθηχπσζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θξηηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξα θαη πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο ζε απηά κφλνλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί λα εμάγεη ν ρξήζηεο. Μέζα απφ ηα πεδία επηινγήο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηηκέο απφ.., έσο.., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θσδηθνχο ησλ ηξαπεδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πεδία ηεο νζφλεο απηήο παξακείλνπλ θελά, ηφηε ζηελ επφκελε νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα εκθαληζζνχλ φινη νη ινγαξηαζκνί φισλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην ζχζηεκα. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ επηινγή απφ.. έσο.. ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ πεξηνξίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηχπσζεο, κφλν γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ κεηάβαζε ζηελ επφκελε νζφλε γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ Πξνεπηζθφπεζε. 2.Απνηειέζκαηα Δθηχπσζεο 61

62 αλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο, ζα εκθαληζηεί κηα νζφλε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ηζνδχγην ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο θαη πνπ έρνπλ ππφινηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη: -Σνλ θσδηθφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ -Σελ πεξηγξαθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ VI ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (PLUS module, VALUE) Α. Γεληθή Λνγηζηηθή 1. Γηαρείξηζε Άξζξσλ Άξζξα Με ηελ επηινγή απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θηλήζεηο ζηελ γεληθή ινγηζηηθή, φπσο επίζεο θαη λα δεη ηα παξαζηαηηθά πνπ πξνήιζαλ απφ ελεκέξσζε απφ άιια ππνζπζηήκαηα. Οη θηλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ απφ απηή ηελ επηινγή, είλαη απηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Οξγάλσζε πζηήκαηνο - Σχπνη Κίλεζεο Γεληθήο ινγηζηηθήο. Οη θηλήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια ππνζπζηήκαηα δελ επηδέρνληαη θακία αιιαγή. Με δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κπεη ζε κηα ήδε ππάξρνπζα εγγξαθή, ή κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ, λα θάλεη εηζαγσγή λένπ άξζξνπ: 62

63 Γεληθά: Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο εγγξαθήο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, φκσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη λέα εκεξνκελία, ε νπνία φκσο δελ ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν Κ.Β.. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Σχπνο Παξαζηαηηθνχ: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ άξζξνπ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. εηξέο: Πεδίν επηινγήο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεκέλνο ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ πνπ έρεη επηιεγεί ζην πξνεγνχκελν πεδίν θαη κε βάζε ηελ νπνία ζα θαζνξηζηεί ε αξίζκεζε ηνπ άξζξνπ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Δηαηξία: Πεδίν επηινγήο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε. Ννκίζκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θίλεζε. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Παξαζηαηηθφ: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ή ηνπ αξηζκνχ ηνπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ζπλαιιαγήο Αηηηνινγία: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο αηηηνινγίαο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Αξηζκφο Δγγξαθήο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ άξζξνπ κε ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ θάζε άξζξνπ. Αξίζκνο Παξ/θνχ: Δάλ ε εηξά, πνπ επηιέρηεθε ζην πξνεγνχκελν πεδίν, αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε, ηφηε ην πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ. Δάλ αθνινπζεί ρεηξφγξαθε αξίζκεζε, ηφηε ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ηελ αξίζκεζε ρεηξφγξαθα. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. 63

64 Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα θηλεζεί ζην άξζξν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ηφζν απφ ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο, φζν θαη εηζάγνληαο έλα ηκήκα ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη παηψληαο ηα πιήθηξα Tab ή Enter. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Υξέσζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία ρξεψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Πίζησζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία πηζηψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Κέληξν Κφζηνπο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ κε βάζε ην νπνίν ζα επηκεξηζηεί ε θάζε δαπάλε ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. Με ην Function Key F8, ππνινγίδεηαη απηόκαηα ε αμία Φ.Π.Α.. Με ην Function Key F7, γίλεηαη απηόκαηα ε ηζνζθέιηζε ηνπ άξζξνπ. Παξαθάησ ζηελ νζφλε, ππάξρεη έλαο δεχηεξνο πίλαθαο, φπνπ, κε βάζε ην θέληξν θφζηνπο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ θάζε δαπάλε ζηνλ επάλσ πίλαθα, εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ν κεξηζκφο ησλ δαπαλψλ. ην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο ππάξρνπλ ηξία πεδία: χλνιν Υξέσζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. χλνιν Πίζησζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Τπφινηπν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο θαη ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Όηαλ ην πεδίν απηφ είλαη κεδεληθφ, ην άξζξν είλαη ηζνζθειηζκέλν. Όηαλ ην πεδίν απηφ δελ είλαη κεδεληθφ, ηφηε ε θίλεζε ηνπ άξζξνπ δελ έρεη γίλεη ζσζηά θαη ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ. Πξφηππν Άξζξν: ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην πξφηππν άξζξν, ψζηε ην άξζξν ηνπ λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα θαηά ηελ επηινγή ηνπ. Δάλ ζέιεη λα εηζάγεη λέν πξφηππν άξζξν, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή, Γηαρείξηζε Λνγηζηηθήο Γεληθή Λνγηζηηθή Πξφηππα Άξζξα. Πξφηππν Άξζξν: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηε ιίζηα κε ηα πξφηππα άξζξα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο, κε άξζξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε ζπρλφηεηα. Δπηιέγνληαο θάπνην πξφηππν άξζξν, έξρνληαη απηφκαηα νη ινγαξηαζκνί πνπ ρξενπηζηψλνληαη ζηα details, ζην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο. Άξζξα Παξαγόκελα ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη ηα ινγηζηηθά άξζξα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απηφκαηα κε ηελ online ελεκέξσζε, κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηεο 64

65 εκπνξηθήο δηαρείξηζεο. Οη θηλήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια ππνζπζηήκαηα δελ επηδέρνληαη θακία αιιαγή. Με δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κπεη ζε κηα ήδε ππάξρνπζα εγγξαθή: Σν παξαπάλσ άξζξν ηνπ παξαδείγκαηνο, δεκηνπξγήζεθε απφ ην ππνζχζηεκα ηεο Γηαρείξηζεο Πσιήζεσλ, ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο. Καηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ζηα παξαζηαηηθά πσιήζεσλ, έγηλε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ άξζξνπ. Όια ηα πεδία απηήο ηεο νζφλεο δεκηνπξγήζεθαλ απηφκαηα θαη ην πξφγξακκα δελ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ηα κεηαβάιιεη. Γεληθά: Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εκθάληζεο ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ. Αξίζκεζε: Αξίζκεζε ηελ νπνία έρεη πάξεη ην παξαζηαηηθφ θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπ απφ ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ. Δάλ ε εηξά, κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεκέλνο ν ηχπνο ηνπ παξαζηαηηθνχ, αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε, ηφηε ην πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Δάλ αθνινπζεί ρεηξφγξαθε αξίζκεζε, ηφηε ν ρξήζηεο είρε εηζάγεη ηελ αξίζκεζε ρεηξφγξαθα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. 65

66 Σχπνο Παξαζηαηηθνχ: Πεδίν εκθάληζεο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ. εηξέο: Πεδίν εκθάληζεο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεκέλνο ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ. Ννκίζκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ λνκίζκαηνο κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε θίλεζε. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Αξηζκφο Δγγξαθήο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα θηλεζεί ζην άξζξν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ηφζν απφ ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο, φζν θαη εηζάγνληαο έλα ηκήκα ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη παηψληαο ην πιήθηξν Tab ή Enter. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Υξέσζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία ρξεψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Πίζησζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία πηζηψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Παξαθάησ ζηελ νζφλε, ππάξρεη έλαο δεχηεξνο πίλαθαο, φπνπ, κε βάζε ην θέληξν θφζηνπο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ θάζε δαπάλε ζηνλ επάλσ πίλαθα, εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ν κεξηζκφο ησλ δαπαλψλ. ην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο ππάξρνπλ ηξία πεδία: χλνιν Υξέσζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. χλνιν Πίζησζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Τπφινηπν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο θαη ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Όηαλ ην πεδίν απηφ είλαη κεδεληθφ, ην άξζξν είλαη ηζνζθειηζκέλν. Όηαλ ην πεδίν απηφ δελ είλαη κεδεληθφ, ηφηε ε θίλεζε ηνπ άξζξνπ δελ έρεη γίλεη ζσζηά θαη ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ. Πξφηππν Άξζξν: ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην πξφηππν άξζξν, ψζηε ην άξζξν ηνπ λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα θαηά ηελ επηινγή ηνπ. Πξφηππν Άξζξν: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηε ιίζηα κε ηα πξφηππα άξζξα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο, κε άξζξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε ζπρλφηεηα. Δπηιέγνληαο θάπνην πξφηππν άξζξν, έξρνληαη απηφκαηα νη ινγαξηαζκνί πνπ ρξενπηζηψλνληαη ζηα details, ζην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο. 66

67 Πξόηππα Άξζξα Απφ απηή ηελ νζφλε, ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θαη λα έρεη ηππνπνηεκέλα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθά άξζξα ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε ζπρλφηεηα, ηα ιεγφκελα πξφηππα άξζξα, ψζηε επηιέγνληάο ηα, ηα άξζξα λα εκθαλίδνληαη έηνηκα θαη νινθιεξσκέλα ζηελ νζφλε ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα εηζάγεη θάζε θνξά. Σα άξζξα απηά κπνξεί λα έρνπλ θαη αμίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ, ή λα κελ έρνπλ αμίεο θαη λα ηηο εηζάγεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ θαηαρψξεζε ζηα άξζξα γεληθήο ινγηζηηθήο. Σα άξζξα απηά κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ κηζζνδνζία ή θάπνηα ζηαζεξά έμνδα φπσο ελνίθην θηι. Γεληθά: Λνγηζηηθά πζηήκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη πξφηππν άξζξν (Γεληθή Λνγηζηηθή / Έζνδα - Έμνδα). Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Κσδηθφο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δψζεη ζην πξφηππν άξζξν πνπ δεκηνπξγεί. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δψζεη ζην πξφηππν άξζξν πνπ δεκηνπξγεί. Σχπνο Πεξηφδνπ: Πεδίν επηινγήο ηνπ Σχπνπ Πεξηφδνπ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Άλνηγκα Υξήζεο: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν αλνίγκαηνο ρξήζεο. Καλνληθφο: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλνληθφ άξζξν ηεο ρξήζεο. Κιείζηκν Υξήζεο: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν θιεηζίκαηνο ρξήζεο. Σαθηνπνίεζε: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν ηαθηνπνίεζεο. Πξάμεηο Ηζνινγηζκνχ: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν ηζνινγηζκνχ. Πξόηππν Άξζξν 67

68 ρφιην: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ ή αηηηνινγίαο πνπ ζα εκθαλίδεηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζα θαιεί ην πξφηππν άξζξν πνπ δεκηνπξγεί, απφ ηε δηαδξνκή: Γηαρείξηζε Λνγηζηηθήο Γεληθή Λνγηζηηθή Γηαρείξηζε Άξζξσλ. ην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο εηζάγνληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ ζρεκαηίδνπλ ην πξφηππν άξζξν. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα είηε λα εηζάγεη θαη αμίεο, εάλ ην επηζπκεί, είηε λα αθήζεη θελφ ην πεδίν ησλ αμηψλ θαη λα ηηο εηζάγεη θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ: Σχπνη Κηλήζεσλ Λνγηζηηθήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ηχπνπ θίλεζεο ηεο ινγηζηηθήο πνπ ζα θάλεη ν θάζε ινγαξηαζκφο ηεο ινγηζηηθήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ πξφηππνπ άξζξνπ (νπζηαζηηθά, δειαδή, ν ρξήζηεο ζην ζεκείν απηφ, δειψλεη αλ νη ινγαξηαζκνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα ρξεσζνχλ ή αλ ζα πηζησζνχλ). Σχπνη Κηλήζεσλ Λνγηζηηθήο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ θηλήζεσλ ινγηζηηθήο πνπ επηιέρηεθαλ ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Απφ Λνγαξηαζκφ: Πεδίν εηζαγσγήο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ινγηζηηθήο απφ ηνπο νπνίνπο ζα ζρεκαηηζηεί ην πξφηππν άξζξν. Έσο Λνγαξηαζκφ: Πεδίν εηζαγσγήο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ινγηζηηθήο έσο ηνπο νπνίνπο ζα ζρεκαηηζηεί ην πξφηππν άξζξν. Αμία: Πεδίν εηζαγσγήο ηεο αμίαο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφηππν άξζξν, εθφζνλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο έρεη δχν δπλαηφηεηεο, εθφζνλ επηζπκεί λα εηζάγεη αμία: Μπνξεί λα εηζάγεη ρεηξφγξαθα ηηκέο ζηηο αμίεο, κπνξεί φκσο, επηιέγνληαο ην πεδίν επηινγήο δεμηά ζην θάζε θειί, λα εηζάγεη ηηκέο κέζσ ηνπ Expression Builder, φπνπ εθεί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη θαη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο. 2. Δξγαζίεο Έιεγρνη Δπεμεξγαζία Άξζξσλ Οξηζηηθνπνίεζε Δγγξαθώλ 68

69 ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ άξζξσλ αλά εκεξνιφγην. Μεηά ηελ ελεκέξσζε, ην θάζε άξζξν παίξλεη ην δηθφ ηνπ αχμνληα αξηζκφ. Ζκεξνιφγηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ εκεξνινγίνπ ηα άξζξα ηνπ νπνίνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα νξηζηηθνπνηήζεη Απφ Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν επηινγήο ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο αλαδήηεζεο ησλ άξζξσλ ηνπ παξαπάλσ εκεξνινγίνπ πξνο νξηζηηθνπνίεζε. Έσο Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν επηινγήο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο αλαδήηεζεο ησλ άξζξσλ ηνπ παξαπάλσ εκεξνινγίνπ πξνο νξηζηηθνπνίεζε. Δλεκέξσζε: Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, κε ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, γίλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ άξζξσλ πνπ επηιέρηεθαλ. Δξγαζίεο Διέγρσλ Με Οξηζηηθνπνηεκέλεο Δγγξαθέο ην ζεκείν απηφ εκθαλίδνληαη ηα παξαζηαηηθά, νη θηλήζεηο ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί. Με δηπιφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζε θάζε έλα απφ απηά ηα παξαζηαηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηελ νζφλε, εκθαλίδεηαη ην άξζξν ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν δελ έρεη αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί. Δάλ δελ έρεη ππάξμεη άιιε θαηαρψξεζε κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο, ε νζφλε απηή εκθαλίδεηαη θελή. 69

70 3. Δθηππώζεηο Λνγηζηηθά Βηβιία Αλαιπηηθά Ηκεξνιόγηα Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε αλαιπηηθή εθηχπσζε φισλ ησλ άξζξσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν αλά εκεξνιφγην. Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ησλ άξζξσλ πνπ θηλήζεθαλ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλν εκεξνιφγην ζην νπνίν θηλήζεθαλ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε είηε φισλ ησλ άξζξσλ, είηε κφλν ησλ νξηζηηθψλ, είηε κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ (απφ έσο ). Σν εκεξνιφγην απηφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην 70

71 απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη αλά εκεξνκελία ηα άξζξα κε ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ, ηελ αξίζκεζε, ηελ ρξέσζε θαη ηελ πίζησζε ηνπ θάζε άξζξνπ. ην ηέινο εκθαλίδνληαη θαη ζχλνια ηεο ρξέσζεο θαη πίζησζεο αλά εκεξνκελία. Αλαιπηηθό Καζνιηθό Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε αλαιπηηθή θαξηέια φισλ ή επηιεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ πνπ θηλήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ θηλήζεθαλ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλν εκεξνιφγην ζην νπνίν θηλήζεθαλ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε είηε φισλ ησλ άξζξσλ, είηε κφλν ησλ νξηζηηθψλ, είηε κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο βαζκίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν αλαιπηηθφ θαζνιηθφ απηφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη αλά ινγαξηαζκφ φιεο νη θηλήζεηο ηνπ αλά 71

72 εκεξνκελία, ηχπν παξαζηαηηθνχ θαη αηηηνινγία, ρξέσζε θαη ηελ πίζησζε ηεο θάζε θίλεζεο, ρξέσζε θαη πίζησζε πξννδεπηηθψλ ππνινίπσλ, θαζψο θαη ρξεσζηηθά θαη πηζησηηθά ππφινηπα. ην ηέινο εκθαλίδνληαη φια ηα παξαπάλσ ζχλνια ζε κεηαθνξά. Γεληθό Καζνιηθό Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα φινπο ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ινγαξηαζκψλ. Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε φισλ ησλ άξζξσλ, κφλν ησλ νξηζηηθψλ, ή κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ ινγαξηαζκψλ(απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο βαζκίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν γεληθφ θαζνιηθφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη νη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί κε ηα ζχλνια ησλ 72

73 θηλήζεψλ ηνπο, ηα πξννδεπηηθά ηνπο ππφινηπα θαη ηα ηειηθά ηνπο ππφινηπα. Σέινο, εκθαλίδνληαη θαη ηα γεληθά ζχλνια ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ φισλ ησλ επηιεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Ιζνδύγην Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ ηζνδπγίνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα φινπο ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ινγαξηαζκψλ. Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε φισλ ησλ άξζξσλ, κφλν ησλ νξηζηηθψλ, ή κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ ινγαξηαζκψλ(απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο βαζκίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν γεληθφ θαζνιηθφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. 73

74 Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη νη ινγαξηαζκνί ζε αλάιπζε αλά βαζκίδα, κε ηα ζχλνια ησλ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ απφ απνγξαθή, πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, θηλήζεσλ πεξηφδνπ, πξννδεπηηθά ππφινηπα θαη ηειηθά ππφινηπα. ην ηέινο εκθαλίδνληαη ηα γεληθά ζχλνια φισλ ησλ παξαπάλσ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ αλά βαζκίδα ινγαξηαζκψλ. Ιζνδύγην Γεληθνύ θαη Αλαιπηηθώλ Καζνιηθώλ Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε ηε ζεσξεκέλε εθηχπσζε ηνπ ηζνδπγίνπ γεληθνχ θαη αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα φινπο ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ινγαξηαζκψλ. Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ θηλήζεθαλ ζε άξζξα πνπ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ ινγαξηαζκψλ(απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο βαζκίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν γεληθφ θαζνιηθφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. ην ηζνδύγην απηό δίδεηαη ε δπλαηόηεηα νξηζκνύ εθηύπσζεο μερσξηζηήο βαζκίδαο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ. 74

75 Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη νη ινγαξηαζκνί ζε αλάιπζε αλά βαζκίδα, κε ηα ζχλνια ησλ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ απφ κεηαθνξά, πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, θηλήζεσλ πεξηφδνπ, πξννδεπηηθά ππφινηπα θαη ηειηθά ππφινηπα. ην ηέινο εκθαλίδνληαη ηα γεληθά ζχλνια φισλ ησλ παξαπάλσ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ αλά βαζκίδα ινγαξηαζκψλ. Μεληαία Μέζα απφ ηελ επηινγή απηή, απεηθνλίδεηαη ε κεληαία ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο γεληθήο θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Δπηιέγνληαο ηνλ ηχπν πεξηφδνπ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν επηζπκνχκαη λα απεηθνλίζνπκε ηελ θαηάζηαζε, κέζα απφ ην πεδίν «Λνγαξηαζκφο» κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηε κάζθα αλαδήηεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ. Όπνηνλ ινγαξηαζκφ εηζάγνπκε, κε ηελ επηινγή ηεο αλαδήηεζεο, ζα εκθαληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θαησηεξνβάζκηψλ ηνπ. Δάλ εηζάγνπκε αξηζκφ νκάδαο ζα αλαιχζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ινγαξηαζκψλ, ελψ, εάλ δελ κπεη ηηκή ζην πεδίν απηφ, ζα εκθαληζηεί νιφθιεξν ην ινγηζηηθφ ζρέδην κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο αμίεο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή, πέξα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, δίλεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο ζην ρξήζηε. Δπηιέγνληαο έλα ινγαξηαζκφ, κέζα απφ ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη θαη, θάλνληαο δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ επάλσ ηνπ, ή επάλσ ζην ππφινηπφ ηνπ, εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ θηλήζεσλ πνπ ελεκέξσζαλ ηε γεληθή ινγηζηηθή, ψζηε λα δηακνξθσζεί ην παξαπάλσ ππφινηπν: 75

76 Μέζα απφ απηή ηελ θαηάζηαζε, κπνξεί λα επηιέμεη φπνηα θίλεζε επηζπκεί θαη λα πξνβάιεη, κε δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ή κε επεμεξγαζία, ην άξζξν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγαξηαζκφ ν νπνίνο επηιέρηεθε. ηε ζπλέρεηα θαη, αθνχ πξνβάιεη ην άξζξν, κπνξεί λα πξνρσξήζεη κέρξη θαη ζε κεηαβνιή ηνπ, ή, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε εηζαγσγή λένπ άξζξνπ: Αθνχ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία, γπξίδνληαο πίζσ ζηε κεληαία θαηάζηαζε, νη ηπρψλ πξνζζήθεο ή κεηαβνιέο, ζα έρνπλ δηακνξθψζεη εθ λένπ ην ζπγθεληξσηηθφ ππφινηπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ. Β. Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (VALUE module) 1. Γηαρείξηζε Άξζξσλ Άξζξα Με ηελ επηινγή απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θηλήζεηο ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. Οη θηλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ απφ απηή ηελ επηινγή, είλαη απηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Οξγάλσζε πζηήκαηνο - Σχπνη Κίλεζεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη Σχπνη Παξαζηαηηθψλ Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 76

77 Γεληθά: Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο εγγξαθήο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, φκσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη λέα εκεξνκελία, ε νπνία φκσο δελ ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν Κ.Β.. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Σχπνο Παξαζηαηηθνχ: Πεδίν επηινγήο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ άξζξνπ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. εηξέο: Πεδίν επηινγήο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεκέλνο ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ πνπ έρεη επηιεγεί ζην πξνεγνχκελν πεδίν θαη κε βάζε ηελ νπνία ζα θαζνξηζηεί ε αξίζκεζε ηνπ άξζξνπ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Δηαηξία: Πεδίν επηινγήο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε. Ννκίζκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θίλεζε. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Παξαζηαηηθφ: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ή ηνπ αξηζκνχ ηνπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ζπλαιιαγήο Αηηηνινγία: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο αηηηνινγίαο ηνπ παξαζηαηηθνχ. Αξηζκφο Δγγξαθήο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ άξζξνπ κε ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ θάζε άξζξνπ. Αξίζκνο Παξ/θνχ: Δάλ ε εηξά, πνπ επηιέρηεθε ζην πξνεγνχκελν πεδίν, αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε, ηφηε ην πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο ηνπ 77

78 άξζξνπ. Δάλ αθνινπζεί ρεηξφγξαθε αξίζκεζε, ηφηε ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ηελ αξίζκεζε ρεηξφγξαθα. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. ρφιηα: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα θηλεζεί ζην άξζξν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ηφζν απφ ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο, φζν θαη εηζάγνληαο έλα ηκήκα ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη παηψληαο ηα πιήθηξα Tab ή Enter. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Υξέσζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία ρξεψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Πίζησζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία πηζηψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Αηηηνινγία: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ αηηηνινγία πνπ νξίζηεθε ζην header ηνπ άξζξνπ. Με ην Function Key F7, γίλεηαη απηόκαηα ε ηζνζθέιηζε ηνπ άξζξνπ. ην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο ππάξρνπλ ηξία πεδία: χλνιν Υξέσζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. χλνιν Πίζησζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Τπφινηπν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο θαη ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Όηαλ ην πεδίν απηφ είλαη κεδεληθφ, ην άξζξν είλαη ηζνζθειηζκέλν. Όηαλ ην πεδίν απηφ δελ είλαη κεδεληθφ, ηφηε ε θίλεζε ηνπ άξζξνπ δελ έρεη γίλεη ζσζηά θαη ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ. Πξφηππν Άξζξν: ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην πξφηππν άξζξν, ψζηε ην άξζξν ηνπ λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα θαηά ηελ επηινγή ηνπ. Δάλ ζέιεη λα εηζάγεη λέν πξφηππν άξζξν, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή, Γηαρείξηζε Λνγηζηηθήο Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Πξφηππα Άξζξα. Πξφηππν Άξζξν: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηε ιίζηα κε ηα πξφηππα άξζξα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο, κε άξζξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε ζπρλφηεηα. Δπηιέγνληαο θάπνην πξφηππν άξζξν, έξρνληαη απηφκαηα νη ινγαξηαζκνί πνπ ρξενπηζηψλνληαη ζηα details, ζην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο. Άξζξα Παξαγόκελα ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη ηα ινγηζηηθά άξζξα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απηφκαηα κε ηελ online ελεκέξσζε, κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ή απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ θχιισλ κεξηζκνχ, γηα ηα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ δαπάλεο. Οη θηλήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια ππνζπζηήκαηα δελ επηδέρνληαη θακία αιιαγή. 78

79 Με δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κπεη ζε κηα ήδε ππάξρνπζα εγγξαθή: Σν παξαπάλσ άξζξν ηνπ παξαδείγκαηνο, δεκηνπξγήζεθε απφ ην ππνζχζηεκα ηεο Γηαρείξηζεο Πσιήζεσλ, ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο. Καηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ζηα παξαζηαηηθά πσιήζεσλ, έγηλε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ άξζξνπ. Όια ηα πεδία απηήο ηεο νζφλεο δεκηνπξγήζεθαλ απηφκαηα θαη ην πξφγξακκα δελ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ηα κεηαβάιιεη. Γεληθά: Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν εκθάληζεο ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ. Αξηζκφο Παξαζηαηηθνχ: Αξίζκεζε ηελ νπνία έρεη πάξεη ην παξαζηαηηθφ θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπ απφ ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ. Δάλ ε εηξά, κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεκέλνο ν ηχπνο ηνπ παξαζηαηηθνχ, αθνινπζεί απηφκαηε αξίζκεζε, ηφηε ην πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Δάλ αθνινπζεί ρεηξφγξαθε αξίζκεζε, ηφηε ν ρξήζηεο είρε εηζάγεη ηελ αξίζκεζε ρεηξφγξαθα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ. Σχπνο Παξαζηαηηθνχ: Πεδίν εκθάληζεο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ. 79

80 εηξέο: Πεδίν εκθάληζεο ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεκέλνο ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ. Ννκίζκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ λνκίζκαηνο κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε θίλεζε. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ. Α/Α Άξζξνπ: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ άξζξνπ θαη παίξλεη έλα κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα θηλεζεί ζην άξζξν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ηφζν απφ ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο, φζν θαη εηζάγνληαο έλα ηκήκα ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη παηψληαο ην πιήθηξν Tab ή Enter. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Υξέσζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία ρξεψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Πίζησζε: Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη πηζησηηθφο, ζην πεδίν απηφ εηζάγεηαη ε αμία κε ηελ νπνία πηζηψλεηαη. Δάλ ν ινγαξηαζκφο είλαη ρξεσζηηθφο, ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Αηηηνινγία: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ αηηηνινγία πνπ νξίζηεθε ζηελ Οξγάλσζε πζηήκαηνο, ζηηο ζπλδέζεηο κε ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο γέθπξαο. ην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο ππάξρνπλ ηξία πεδία: χλνιν Υξέσζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. χλνιν Πίζησζεο: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Τπφινηπν: Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή αμηψλ ζην πεδίν ηεο ρξέσζεο θαη ηεο πίζησζεο, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ άξζξνπ. Όηαλ ην πεδίν απηφ είλαη κεδεληθφ, ην άξζξν είλαη ηζνζθειηζκέλν. Όηαλ ην πεδίν απηφ δελ είλαη κεδεληθφ, ηφηε ε θίλεζε ηνπ άξζξνπ δελ έρεη γίλεη ζσζηά θαη ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ. Πξφηππν Άξζξν: ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην πξφηππν άξζξν, ψζηε ην άξζξν ηνπ λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα θαηά ηελ επηινγή ηνπ. Πξφηππν Άξζξν: Πεδίν επηινγήο πνπ παξαπέκπεη ζηε ιίζηα κε ηα πξφηππα άξζξα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο, κε άξζξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε ζπρλφηεηα. Δπηιέγνληαο θάπνην πξφηππν άξζξν, έξρνληαη απηφκαηα νη ινγαξηαζκνί πνπ ρξενπηζηψλνληαη ζηα details, ζην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο. Πξόηππα Άξζξα Απφ απηή ηελ νζφλε, ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θαη λα έρεη ηππνπνηεκέλα ζηελ εθαξκνγή θάπνηα άξζξα ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε ζπρλφηεηα, ηα ιεγφκελα πξφηππα άξζξα, ψζηε επηιέγνληάο ηα, ηα άξζξα λα εκθαλίδνληαη έηνηκα θαη νινθιεξσκέλα ζηελ 80

81 νζφλε ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα εηζάγεη θάζε θνξά. Σα άξζξα απηά κπνξεί λα έρνπλ θαη αμίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ, ή λα κελ έρνπλ αμίεο θαη λα ηηο εηζάγεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ θαηαρψξεζε ζηα άξζξα αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Γεληθά: Λνγηζηηθά πζηήκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη πξφηππν άξζξν (Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Κσδηθφο: Αξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δψζεη ζην πξφηππν άξζξν πνπ δεκηνπξγεί. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δψζεη ζην πξφηππν άξζξν πνπ δεκηνπξγεί. Σχπνο Πεξηφδνπ: Πεδίν επηινγήο ηνπ Σχπνπ Πεξηφδνπ. Σν πεδίν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Άλνηγκα Υξήζεο: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν αλνίγκαηνο ρξήζεο. Καλνληθφο: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλνληθφ άξζξν ηεο ρξήζεο. Κιείζηκν Υξήζεο: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν θιεηζίκαηνο ρξήζεο. Σαθηνπνίεζε: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν ηαθηνπνίεζεο. Πξάμεηο Ηζνινγηζκνχ: Γηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άξζξν ηζνινγηζκνχ. Πξόηππν Άξζξν 81

82 ρφιην: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηπρφλ ζρνιίσλ ή αηηηνινγίαο πνπ ζα εκθαλίδεηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζα θαιεί ην πξφηππν άξζξν πνπ δεκηνπξγεί, απφ ηε δηαδξνκή: Γηαρείξηζε Λνγηζηηθήο Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Γηαρείξηζε Άξζξσλ. ην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο εηζάγνληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ ζρεκαηίδνπλ ην πξφηππν άξζξν. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα είηε λα εηζάγεη θαη αμίεο, εάλ ην επηζπκεί, είηε λα αθήζεη θελφ ην πεδίν ησλ αμηψλ θαη λα ηηο εηζάγεη θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άξζξνπ: Σχπνη Κηλήζεσλ Λνγηζηηθήο: Πεδίν επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ ηχπνπ θίλεζεο ηεο ινγηζηηθήο πνπ ζα θηλεί ν θάζε ινγαξηαζκφο ηεο ινγηζηηθήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ πξφηππνπ άξζξνπ (νπζηαζηηθά, δειαδή, ν ρξήζηεο ζην ζεκείν απηφ, δειψλεη αλ νη ινγαξηαζκνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα ρξεσζνχλ ή αλ ζα πηζησζνχλ). Σχπνη Κηλήζεσλ Λνγηζηηθήο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ θηλήζεσλ ινγηζηηθήο πνπ επηιέρηεθαλ ζην πξνεγνχκελν πεδίν. Απφ Λνγαξηαζκφ: Πεδίν εηζαγσγήο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ινγηζηηθήο απφ ηνπο νπνίνπο ζα ζρεκαηηζηεί ην πξφηππν άξζξν. Έσο Λνγαξηαζκφ: Πεδίν εηζαγσγήο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ινγηζηηθήο έσο ηνπο νπνίνπο ζα ζρεκαηηζηεί ην πξφηππν άξζξν. Αμία: Πεδίν εηζαγσγήο ηεο αμίαο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφηππν άξζξν, εθφζνλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο έρεη δχν δπλαηφηεηεο, εθφζνλ επηζπκεί λα εηζάγεη αμία: Μπνξεί λα εηζάγεη ρεηξφγξαθα ηηκέο ζηηο αμίεο, κπνξεί φκσο, επηιέγνληαο ην πεδίν επηινγήο δεμηά ζην θάζε θειί, λα εηζάγεη ηηκέο κέζσ ηνπ Expression Builder, φπνπ εθεί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη θαη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο. 2. Δξγαζίεο Έιεγρνη Δπεμεξγαζία Άξζξσλ Οξηζηηθνπνίεζε Δγγξαθώλ ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ άξζξσλ αλά εκεξνιφγην. Μεηά ηελ ελεκέξσζε, ην θάζε άξζξν παίξλεη ην δηθφ ηνπ αχμνληα αξηζκφ. Ζκεξνιφγηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ εκεξνινγίνπ ηα άξζξα ηνπ νπνίνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα νξηζηηθνπνηήζεη. Απφ Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν επηινγήο ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο αλαδήηεζεο ησλ άξζξσλ ηνπ παξαπάλσ εκεξνινγίνπ πξνο νξηζηηθνπνίεζε. 82

83 Έσο Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν επηινγήο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο αλαδήηεζεο ησλ άξζξσλ ηνπ παξαπάλσ εκεξνινγίνπ πξνο νξηζηηθνπνίεζε. Δλεκέξσζε: Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, κε ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, γίλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ άξζξσλ πνπ επηιέρηεθαλ. Δλεκέξσζε Άξζξσλ Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ παξαγφκελα άξζξα ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή απφ εγγξαθέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ππνζπζηήκαηα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ, ζα πξέπεη κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ άξζξσλ, λα ηξέμεη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν νξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ. Κσδηθφο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο αξίζκεζεο ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηα παξαζηαηηθά ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. Απφ Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν νξηζκνχ ηελ εκεξνκελίαο απφ ηελ νπνία ζα γίλεη ε αλαδήηεζε εγγξαθψλ ζηα ππνζπζηήκαηα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία άξζξσλ ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. Έσο Ζκεξνκελία: Ζκεξνινγηαθφ πεδίν νξηζκνχ ηελ εκεξνκελίαο έσο ηελ νπνία ζα γίλεη ε αλαδήηεζε εγγξαθψλ ζηα ππνζπζηήκαηα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία άξζξσλ ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη. Δίδνο: Πιήξεο Αθνχ δεκηνπξγεζεί ην θχιιν κεξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα ησλ εγγξαθψλ απφ ηα ππνζπζηήκαηα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία άξζξσλ ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή, επηιέγεηαη ην εηθνλίδην ζην επάλσ ηκήκα ηεο νζφλεο φπνπ κε ην βειάθη δεμηά ηνπ εκθαλίδεηαη ε επηινγή «Γεκηνπξγία Παξαζηαηηθψλ». Δάλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δηαγξάςεη θάπνην θχιιν κεξηζκνχ πνπ δεκηνχξγεζε, επηιέγεη ηε δεχηεξε επηινγή «Γηαγξαθή Παξαζηαηηθψλ». Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο παξαζηαηηθψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ην βειάθη «Δπφκελν» ηκήκα ηεο νζφλεο. πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ αξηζηεξφ 83

84 Δξγαζίεο Διέγρσλ Με Οξηζηηθνπνηεκέλα Άξζξα ην ζεκείν απηφ εκθαλίδνληαη ηα παξαζηαηηθά ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη απηφκαηα θάπνηα άξζξα ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηα άξζξα απηά δελ έρνπλ αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί. Με δηπιφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζε θάζε έλα απφ απηά ηα παξαζηαηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηελ νζφλε, εκθαλίδεηαη ην άξζξν ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν δελ έρεη αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί. Δάλ δελ έρεη ππάξμεη άιιε θαηαρψξεζε κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο, ε νζφλε απηή εκθαλίδεηαη θελή. 3. Δθηππώζεηο Λνγηζηηθά Βηβιία Αλαιπηηθά Ηκεξνιόγηα Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε αλαιπηηθή εθηχπσζε φισλ ησλ άξζξσλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν αλά εκεξνιφγην. 84

85 Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ησλ άξζξσλ πνπ θηλήζεθαλ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλν εκεξνιφγην ζην νπνίν θηλήζεθαλ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε είηε φισλ ησλ άξζξσλ, είηε κφλν ησλ νξηζηηθψλ, είηε κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ (απφ έσο ). Σν εκεξνιφγην απηφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη αλά εκεξνκελία ηα άξζξα κε ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ, ηελ αξίζκεζε, ηελ ρξέσζε θαη ηελ πίζησζε ηνπ θάζε άξζξνπ. ην ηέινο εκθαλίδνληαη θαη ζχλνια ηεο ρξέσζεο θαη πίζησζεο αλά εκεξνκελία. Αλαιπηηθό Καζνιηθό Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε αλαιπηηθή θαξηέια φισλ ή επηιεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ πνπ θηλήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 85

86 Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ θηλήζεθαλ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε είηε φισλ ησλ άξζξσλ, είηε κφλν ησλ νξηζηηθψλ, είηε κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο βαζκίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν αλαιπηηθφ θαζνιηθφ απηφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη αλά ινγαξηαζκφ φιεο νη θηλήζεηο ηνπ αλά εκεξνκελία, ηχπν παξαζηαηηθνχ θαη αηηηνινγία, ρξέσζε θαη ηελ πίζησζε ηεο θάζε θίλεζεο, ρξέσζε θαη πίζησζε πξννδεπηηθψλ ππνινίπσλ, θαζψο θαη ρξεσζηηθά θαη πηζησηηθά ππφινηπα. ην ηέινο εκθαλίδνληαη φια ηα παξαπάλσ ζχλνια ζε κεηαθνξά. Γεληθό Καζνιηθό Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα φινπο ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ινγαξηαζκψλ. 86

87 Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε φισλ ησλ άξζξσλ, κφλν ησλ νξηζηηθψλ, ή κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ ινγαξηαζκψλ(απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο βαζκίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν γεληθφ θαζνιηθφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη νη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε ηα ζχλνια ησλ θηλήζεψλ ηνπο, ηα πξννδεπηηθά ηνπο ππφινηπα θαη ηα ηειηθά ηνπο ππφινηπα. Σέινο, εκθαλίδνληαη θαη ηα γεληθά ζχλνια ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ φισλ ησλ επηιεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Ιζνδύγην Απφ ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ ηζνδπγίνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα φινπο ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ινγαξηαζκψλ. 87

88 Οξίδνληαο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, κπνξνχκε λα πάξνπκε εθηχπσζε φισλ ησλ άξζξσλ, κφλν ησλ νξηζηηθψλ, ή κφλν ησλ πξνζσξηλψλ. Βέβαηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε πξνο εθηχπσζε, πεξηνξίδνληάο ην γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ινγαξηαζκψλ (απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο νκάδσλ ινγαξηαζκψλ(απφ έσο ), ή γηα ζπγθεθξηκέλν εχξνο βαζκίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Σν γεληθφ θαζνιηθφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε εθηχπσζε ζε πξνηππσκέλν έληππν, ή λα πάξνπκε ζεσξεκέλε εθηχπσζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθηχπσζεο. Γίλνληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νξίδνληαο, εάλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, ελαιιαθηηθφ ηίηιν ή ζρφιηα εθηχπσζεο, κε ην πεδίν «Πξνεπηζθφπηζε» κεηαθεξφκαζηε ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηχπσζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη νη ινγαξηαζκνί ζε αλάιπζε αλά βαζκίδα, κε ηα ζχλνια ησλ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ απφ απνγξαθή, πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, θηλήζεσλ πεξηφδνπ, πξννδεπηηθά ππφινηπα θαη ηειηθά ππφινηπα. ην ηέινο εκθαλίδνληαη ηα γεληθά ζχλνια φισλ ησλ παξαπάλσ ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ αλά βαζκίδα ινγαξηαζκψλ. 88

89 Δπξεηήξηα Λνγηζηηθό ρέδην ηελ νζφλε απηή εκθαλίδεηαη ην ινγηζηηθφ ζρέδην ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Ζ επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Epsilon Net έρεη εληάμεη ζηελ εθαξκνγή κφλν ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, αθήλνληαο ηελ αλάπηπμή ηνπο ειεχζεξε ζην ρξήζηε, ψζηε λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο. Κσδηθφο: Δκθαλίδεηαη ν θσδηθφο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Πεξηγξαθή: Δκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Φύιια Μεξηζκνύ Με ηελ εθηχπσζε απηή εκθαλίδνληαη φια ηα θχιια κεξηζκνχ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ εθαξκνγή γηα ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη επηιεγεί. Σν απνηέιεζκα ηεο εθηχπσζεο απηήο είλαη ε αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε θχιιν κεξηζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 89

90 4. Παξάκεηξνη Απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο γίλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ εκεξνινγίσλ, ζεσξεκέλσλ θαη αζεψξεησλ, ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ Φύιια Μεξηζκνύ ηελ νζφλε απηή γίλεηαη ε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ θχιισλ κεξηζκνχ. Με ηα θχιια κεξηζκνχ νξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο ζηα Κέληξα Κφζηνπο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Κσδηθφο: Διεχζεξν αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ Αληηθξηδφκελνο Λνγαξηαζκφο: Πεδίν επηινγήο ηνπ αληηθξηδφκελνπ ινγαξηαζκνχ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πνπ ζα θηλεζεί κε ηελ θίλεζε ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο: Πεδίν επηινγήο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζηνπο νπνίνπο ζα κεξηζζνχλ νη αμίεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γεληθή ινγηζηηθή. Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθήο (Πεξηγξαθή): Σν πεδίν απηφ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ, κε ηελ εκθάληζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπο. Πνζνζηφ: Πνζνζηηαίν πεδίν εηζαγσγήο ηνπ πνζνζηνχ ζην νπνίν ζα κεξηζζνχλ νη αμίεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γεληθή ινγηζηηθή, ζε θάζε ινγαξηαζκφ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Θεσξεκέλα Ηκεξνιόγηα ηελ νζφλε απηή γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζεσξεκέλσλ εκεξνινγίσλ ηεο εηαηξίαο. Δθηφο απφ ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε εκεξνινγίνπ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ θάησ θαη ηνπο ηχπνπο παξαζηαηηθψλ πνπ θαηά ηελ θίλεζή ηνπο ζα ελεκεξψλνπλ ην θάζε εκεξνιφγην. Ο ίδηνο ηχπνο παξαζηαηηθνχ δελ κπνξεί λα είλαη ζε 2 δηαθνξεηηθά ζεσξεκέλα εκεξνιφγηα 90

91 εθηφο εάλ ηα εκεξνιφγηα απηά αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα (π.ρ. γεληθή ή αλαιπηηθή ινγηζηηθή). Αζεώξεηα Ηκεξνιόγηα ηελ νζφλε απηή γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ αζεψξεησλ εκεξνινγίσλ ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ γηα πιεξνθφξεζε (π.ρ. αγνξψλ, πσιήζεσλ, εηζπξάμεσλ, πιεξσκψλ θ.ι.π.). Δθηφο απφ ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε εκεξνινγίνπ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ θάησ θαη ηνπο ηχπνπο παξαζηαηηθψλ πνπ θαηά ηελ θίλεζή ηνπο ζα ελεκεξψλνπλ ην θάζε εκεξνιφγην. 91

92 Λνγηζηηθό ρέδην ηελ νζφλε απηή εκθαλίδεηαη ην ινγηζηηθφ ζρέδην ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Ζ επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Epsilon Net έρεη εληάμεη ζηελ εθαξκνγή κφλν ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, αθήλνληαο ηελ αλάπηπμή ηνπο ειεχζεξε ζην ρξήζηε, ψζηε λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο. Κσδηθφο: Δκθαλίδεηαη ν θσδηθφο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Πεξηγξαθή: Δκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. 92

93 Μνξθή Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ ηελ νζφλε απηή νξίδεηαη ε κνξθή πνπ ζα έρεη ην ινγηζηηθφ ζρέδην ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή: Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηεο νλνκαζίαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ. Ννκίζκαηα: Πεδίν επηινγήο ηνπ λνκίζκαηνο ην νπνίν ζα αλαγλσξίδνπλ σο εγρψξην νη ινγαξηαζκνί ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Έιεγρνο γηα ηζνζθειηζκφ: Πεδίν επηινγήο ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν ζα δεκηνπξγείηαη απηφκαηα ην άξζξν θαη, επνκέλσο, ζα γίλεηαη θαη ν έιεγρνο γηα ηνλ ηζνζθειηζκφ ηνπ. Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη: Πνηέ, Παξαζηαηηθφ, Πξνζαξκνζκέλν. 7. Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (VALUE Module) Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ηελ νζφλε απηή ζα δεκηνπξγεζνχλ νη ηχπνη παξαζηαηηθψλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο θηλήζεσλ θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ κνξθή ηνπ θάζε άξζξνπ, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζην ζσζηφ εκεξνιφγην. 93

94 Γεληθά: Κσδηθφο: Κσδηθφο πνπ ε εηαηξία έρεη επηιέμεη ζαλ θσδηθφ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο εγγξαθήο. Πεξηγξαθή: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν πεξηγξαθήο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο εγγξαθήο. Πεξηγξαθή γηα Δθηχπσζε: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν πεξηγξαθήο γηα εθηχπσζε. Σν πεδίν απηφ είλαη πξναηξεηηθφ θαη κπνξεί λα κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δλαιιαθηηθή Δθηχπσζε: Διεχζεξν ιεθηηθφ πεδίν ελαιιαθηηθήο πεξηγξαθήο γηα εθηχπσζε. Σν πεδίν απηφ είλαη πξναηξεηηθφ θαη κπνξεί λα κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σχπνο Πεξηφδνπ: Πεδίν επηινγήο ηνπ Σχπνπ Πεξηφδνπ. Σν πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο εγγξαθήο. Άλνηγκα Υξήζεο: Γηα ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγγξαθέο αλνίγκαηνο ρξήζεο. Καλνληθφο: Γηα ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλνληθέο εγγξαθέο ηεο ρξήζεο. Κιείζηκν Υξήζεο: Γηα ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγγξαθέο θιεηζίκαηνο ρξήζεο. Σαθηνπνίεζε: Γηα ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο. Πξάμεηο Ηζνινγηζκνχ: Γηα ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγγξαθέο ηζνινγηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ Κίλεζεο: Σν πεδίν απηφ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηχπν θίλεζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ θαη είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο. Καλνληθφο: Αλ ε θίλεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ είλαη θαλνληθή. πκςεθηζηηθέο: Αλ ε θίλεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ είλαη ζπκςεθηζηηθή. Φάθεινο Αγνξψλ: Αλ ε θίλεζε απηή αθνξά θάθειν αγνξψλ ελδνδηαθηλήζεσλ ή ζπλαιιαγψλ Γ Υσξψλ. 94

95 Σχπνη Ηζνηηκηψλ: Απφ ιίζηα επηινγήο ζε πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα, επηιέγεηαη ν ηχπνο ηζνηηκηψλ (Fix Σηκή, Σηκή Πψιεζεο, Αμία Αγνξάο, Intrastat). Δηδηθά: Πξνζνρή! φια ηα πεδία ζ απηή ηε κάζθα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ. Σχπνο: Καλνληθφο: Γηα παξαζηαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλνληθέο εγγξαθέο ηεο ρξήζεο. Αληηινγηζκφο: Γηα παξαζηαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγγξαθέο αληηινγηζκνχ. Αληηινγηζκφο Τπνζπζηεκάησλ: Γηα παξαζηαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγγξαθέο αληηινγηζκνχ ησλ ππνζπζηεκάησλ. Δθηχπσζε Αμηψλ: Αλ ην παξαζηαηηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζα εκθαλίδεη αμίεο ή φρη. Καηάζηαζε Διέγρνπ ΚΔΠΤΟ: Αμία θαη αξηζκφ: αλ ην παξαζηαηηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη πεγαίλεη ΚΔΠΤΟ θαη ζαλ αμία θαη ζαλ αξηζκφο, Αξηζκφ κφλν: αλ πεγαίλεη ΚΔΠΤΟ κφλν ζαλ αξηζκφο, Αμία κφλν: αλ πεγαίλεη ΚΔΠΤΟ κφλν ζαλ αμία, Αγλφεζε: αλ ην παξαζηαηηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη δελ εληάζζεηαη ζηελ θαηάζηαζε ειέγρνπ ΚΔΠΤΟ. Δκθάληζε Πνζνηήησλ: Αλ ην παξαζηαηηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη εκθαλίδεη πνζφηεηεο ή φρη. Μεηαηξνπή Ηζνηηκίαο: Απφ ιίζηα επηινγήο ζε πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα, επηιέγεηαη ν ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ ηζνηηκηψλ. Αξρηθφ: Γηα παξαζηαηηθά πνπ ε θαηαρψξεζή ηνπο γίλεηαη ζε εγρψξην λφκηζκα θη ελψ γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο ζε μέλν λφκηζκα, απηφ δελ εκθαλίδεηαη. Καη ηα δχν: Γηα παξαζηαηηθά πνπ ε θαηαρψξεζή ηνπο γίλεηαη ζε εγρψξην λφκηζκα, φκσο ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη θαη ν ππνινγηζκφο ζε μέλν λφκηζκα ζε ζρέζε κε ην εγρψξην. Δηζαγσγή ζε Ξ. Νφκηζκα: Γηα παξαζηαηηθά πνπ ε θαηαρψξεζή ηνπο γίλεηαη ζε μέλν λφκηζκα θη ελψ γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ν ππνινγηζκφο ζε εγρψξην λφκηζκα ζε ζρέζε κε ην μέλν, απηφ δελ εκθαλίδεηαη. Τπνινγηζκφο απφ Ξ. Νφκηζκα: Γηα παξαζηαηηθά πνπ ε θαηαρψξεζή ηνπο γίλεηαη ζε μέλν λφκηζκα, φκσο ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο ζε εγρψξην λφκηζκα ζε ζρέζε κε ην μέλν. 95

96 Λνηπά ηνηρεία: Καηάζηαζε Διέγρνπ: Απηφκαηε Δμφθιεζε: Ζ επηινγή απηή ζηελ θαηάζηαζε ειέγρνπ ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ, ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεδίν Δμνθιεηηθφ ζηνπο ηχπνπο θηλήζεσλ. Όηαλ εθείλν ην πεδίν είλαη ζπκπιεξσκέλν θαη ε ηηκή απηνχ ηνπ πεδίν είλαη Απηφκαηε Δμφθιεζε, ηφηε γίλεηαη απηφκαηε θίλεζε εμφθιεζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ έρεη ηξφπν πιεξσκήο «Μεηξεηνίο» θαη ελεκεξψλεη θαη ηα αληίζηνηρα ππνζπζηήκαηα (πειαηψλ, ηακείνπ, αμηνγξάθσλ θ.ν.θ.). Φάθεινη Αγνξψλ: ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αγνξέο θαη, ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ αλαθέξεηαη ζε εηζαγσγέο. Όρη: Σφηε απηφο ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ δελ θάλεη θακία επηπιένλ ελεκέξσζε. Καηάζηαζε Δγγξαθήο: Πεδίν λαη / φρη πνπ νξίδεη αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο παξαζηαηηθνχ ζα εκθαλίδεηαη ζαλ επηινγή θαηά ηελ θαηαρψξεζε θηλήζεσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ κέζα απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, ή αλ νη θηλήζεηο εθεί ζα δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα κφλν κέζα απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο απφ ηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε. Αθπξσηηθή Κίλεζε: Πεδίν λαη / φρη κε ην νπνίν νξίδεηαη αλ ε θίλεζε είλαη αθπξσηηθή ή φρη. Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Λνγηζηηθήο: Αιθαξηζκεηηθφ πεδίν εηζαγσγήο ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο ινγηζηηθήο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο παξαζηαηηθνχ κε ηε γεληθή ινγηζηηθή. Σν πεδίν απηφ είλαη πξναηξεηηθφ θαη ζπκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ζπλδέζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν παξαζηαηηθνχ κε ηε ινγηζηηθή. Κίλεζε Ηκεξνινγίνπ: ηα detail ηεο νζφλεο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο δελ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζεί ε θαξηέια κε ηνπο ηχπνπο θίλεζεο. Απηφ πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζεί είλαη ε θαξηέια «Κίλεζε Ζκεξνινγίνπ»: ηελ θαξηέια απηή νξίδεηαη ην εκεξνιφγην ή ηα εκεξνιφγηα ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πνπ ζα ελεκεξψλνληαη κε ηελ θίλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζηαηηθνχ. 96

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο» Πηπρηαθή εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα