Σρεδηαζκόο Πξσηνθόιισλ. Φεηκεξηλό εμάκελν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σρεδηαζκόο Πξσηνθόιισλ. Φεηκεξηλό εμάκελν nancy@di.uoa.gr"

Transcript

1 Σρεδηαζκόο Πξσηνθόιισλ Φεηκεξηλό εμάκελν

2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή Η αλάγθε γηα γξήγνξε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο είλαη ηόζν παιηά όζν θαη ν άλζξσπνο Γξνκείο, ηππείο θαη ηαρπδξνκηθά πεξηζηέξηα ήηαλ νη πξώηεο ιύζεηο ζην πξόβιεκα Αλάγθε γηα βειηίσζε -->δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ θαη πξσηνθόιισλ πνπ ιίγν δηαθέξνπλ ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο από ηηο ζεκεξηλέο ιύζεηο

3 Φξπθησξίεο Σηελ ηξαγσδία «Αγακέκλσλ», πνύ γξάθηεθε εδώ θαη δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ρξόληα από ηνλ πνηεηή Αηζρύιν, ε βαζίιηζζα Κιπηαηκλήζηξα πιεξνθνξεί ηνλ ρνξό όηη ε Τξνία έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ. Ξαθληαζκέλνο ν ρνξόο ξσηάεη : «Πνηνο κπόξεζε λα θέξεη ηόζν γξήγνξα ηα λέα» ; Κη ε Κιπηαηκλήζηξα απαληά: «Ο Ήθαηζηνο! Γπλαηή θσηηά άλαςαλ ζηελ θνξπθή ηεο Ίδαο, θαη πνιιέο θσηηέο κεηά κάο έθεξαλ δηαδνρηθά ην κήλπκα: από ηελ Ίδα ην κήλπκα ηεο θιόγαο πήγε ζηνλ θάβν Δξκή ηεο Λήκλνπ, θαη ηξίηε ε ςειή θνξπθή ηνπ 'Αζσ δέρηεθε ην θσο. Με δύλακε ε θιόγα γεθύξσζε ην πέιαγνο, θη έθηαζε ηηο Βίγιεο ηνπ Μαθίζηνπ, ζηελ Δύβνηα. Οη θξνπξνί πξνώζεζαλ ην κήλπκα ζηνλ Δύξηπν, ζηνπο αλζξώπνπο πάλσ ζην Μεζζάπην. Κη απηνί έβαιαλ θσηηά ζ' έλα ζσξό κε ξείθηα, θαη πάλσ από ηνύο θάκπνπο ηνπ Αηζώπνπ έζηεηιαλ ην κήλπκα ζηελ θνξθή ηνπ Κηζαηξώλα. Κη από θεη πάιη κε δήιν πνιύ πξνώζεζαλ ην κήλπκα, θαη ην έζηεηιαλ πάλσ από ηελ Γνξγώπηδα ιίκλε ζην Αηγίπιαγθην όξνο. Καη ε θιόγα πέξαζε ηνλ Σαξσληθό θαη έθηαζε ζαλ θεξαπλόο ζηηο θνξπθέο ηνπ Αξαρλαίνπ, θαη ηέινο εδώ ην ιάβακε, ζησλ Αηξεηδώλ ηηο ζηέγεο, ην θσο απηό, πνύ πξνπάππνο ηνπ είλαη ε θσηηά ηεο Ίδαο»

4 (. π.ρ Τειέγξαθνο ηνπ Αηλεία (350

5 Τειέγξαθνο ηνπ Πνιύβηνπ

6 Ιζηνξηθή αλαδξνκή Οπηηθό ζύζηεκα ηνπ Hooke (μύιηλα ( ηειεζθόπην γξάκκαηα θαη 1796 Huth «ηειέθσλν» (Παξόκνηα ηδέα από Μ. (? Αιέμαλδξν Πόιεκνο Ακεξηθάληθεο αλεμαξηεζίαο (ζεκαία, θαιάζη, βαξέιη)

7 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 1793 C. Chappe: 8x8x4 = 256 ζπλδπαζκνί 556 ζηαζκνί θάιπςε 3000 κίιηα

8 Ιζηνξηθή αλαδξνκή Σύζηεκα κε έμη θιείζηξα (εμαδηθό ζύζηεκα επηθνηλσλίαο) G. Murray Βξεηαλία Σύζηεκα κε δέθα θιείζηξα - Σνπεδία: session control (start, stop), error control, flow control (slower, faster), negative ack ( see (cannot Ηιεθηξηθόο ηειέγξαθνο θηι

9 Πξσηόθνιια επηθνηλσληώλ Αλεμάξηεηα από ην ηη πξνζπαζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ, ηα πξσηόθνιια έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ παξόκνηα πξνβιήκαηα Σε απηό ην κάζεκα ζα κάζνπκε πνηα είλαη απηά ηα πξνβιήκαηα θαη πώο λα ηα αληηκεησπίδνπκε

10 ReactiveTime Δηζαγσγή Πρωηόκολλο: ζύλνιν θαλόλσλ πνπ νξίδεη ην πώο ζα εθηειεζηεί κία δηεξγαζία Φνξκαιηζηηθή πεξηγξαθή & επαιήζεπζε πξσηνθόιισλ (SDL - ( LOTOS Specification & Description Language, Estelle, complex, concurrent (parallel processing), quality critical (operating systems), safety critical (railway signaling), security critical, standardised systems Transformational programs: initial state --f---> final state Env Termination Reactive programs: Transformational Time Environment Program

11 Πξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο Οξίδεη ηελ αθξηβή κνξθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη ( ζπληαθηηθό ) Οξίδεη ηνπο δηαδηθαζηηθνύο θαλόλεο γηα ηελ ( γξακκαηηθή ) αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ Οξίδεη ην ιεμηιόγην ησλ κελπκάησλ πνπ κπνξνύλ λα αληαιιαγνύλ θαη ηε ζεκαζία ( ζεκαζηνινγηθά ) ηνπο

12 Παξάδεηγκα ( Αγγιία Σημαηοδοζία ηραίνων ( Signal Man Light Telegraph A TUNNEL B Telegraph Signals: 1. train in tunnel 2. tunnel is free 3. has train left tunnel? Τξαίλν 1: Πεξλάεη θαη ν ζεκαηνδόηεο δελ δνπιεύεη Τξαίλν 2: Μπαίλεη ζηε ζήξαγγα αιιά βιέπεη ζεκαία Τξαίλν 3: Σηακαηάεη πξηλ ηε ζήξαγγα Αποηέλεζμα: 26 λεθξνί & 177 ηξαπκαηίεο

13 Αλαδήηεζε ιαζώλ Γηαηί είλαη εύθνιν λα ζπκβνύλ ιάζε ζε ζπζηήκαηα παξάιιεισλ δηεξγαζηώλ; Σπκβαίλεη κόλν ζην ζρεδηαζκό ινγηζκηθνύ; ( πνξεία (π.ρ., ζνππεξκάξθεη, θπθιηθή Έλαο ζπλδπαζκόο γεγνλόησλ κπνξεί λα έρεη απξόβιεπηεο (δηαζθεδαζηηθέο ή δξακαηηθέο ( ζπλέπεηεο

14 Κπθιηθή πνξεία Τη γίλεηαη κε ηηο θπθιηθέο πνξείεο; Μπνξεί λα ιπζεί δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα; Γεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα;

15 Άιια πξνβιήκαηα Αδηέμνδα ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Πώο αληηκεησπίδνληαη;

16 Άιια πξνβιήκαηα Λάζνο ππνζέζεηο. ηαλ θηηάρλνπκε κεγάια ζπζηήκαηα ζπλζέηνπκε θνκκάηηα Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κόλν όηαλ έρνπκε ζπλζέζεη όια ηα θνκκάηηα Παξάδεηγκα Lufthansa Airbus 1993 (thrust reverser): α) ηξνρνί θάησ, β) νη ηξνρνί λα γπξίδνπλ γ) ην βάξνο ηνπ αεξνπιάλνπλ λα είλαη ζηνπο ηξνρνύο). Τη γίλεηαη όκσο αλ παηηλάξνπλ νη ηξνρνί ιόγσ πγξαζίαο θαη ππάξρνπλ άλεκνη;

17 Τειεθσληθό ζύζηεκα Αλάγθε πξόζβαζεο ηνπιάρηζηνλ ζε δύν δηακνηξαδόκελνπο πόξνπο (γξακκή ( θαινύκελνπ θαινύληνο θαη γξακκή Σεηξά εθρώξεζεο πόξσλ; Τη γίλεηαη αλ θαη νη δύν πξνζπαζήζνπλ παξάιιεια λα θαιέζνπλ; Δπηηπγράλεηαη έηζη ν ζηόρνο ηνπο;

18 Πξσηόθνιια Δπηθνηλσλίαο Μέρξη πξηλ ιίγα (ζπγθξηηηθά ρξόληα) παξεκβαιιόηαλ άλζξσπνο Αύμεζε ζηελ ηαρύηεηα αιιά θαη ζην ξπζκό ησλ ιαζώλ! Δπηπιένλ, αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νξγαληζκώλ πξνηππνπνίεζεο

19 Παξαδνρέο γηα ην ζρεδηαζκό πξσηνθόισλ To πξσηόθνιιν πεξηιακβάλεη παξαδνρέο θαη ζπκθσλίεο γηα ηηο κεζόδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα: Initiation and termination of data exchanges Synchronization of senders and receivers Detection and correction of transmission errors Formatting and encoding of data

20 Πξνδηαγξαθή πξσηνθόιινπ 5 δηαθξηηά ζεκεία The service (ππεξεζία) to be provided by the protocol The assumptions (ππνζέζεηο) about the environment in which the protocol is executed The vocabulary (ιεμηιόγην) of messages used to implement the protocol The encoding (format) (θσδηθνπνίεζε) of each message in the vocabulary The procedure rules (θαλνλεο) guarding the consistency of message exchanges

21 SERVICE SPECIFICATION Σρεδηαζκόο The purpose of the protocol is to transfer text files as sequences of characters across a telephone line while protecting against transmission errors, assuming that all transmission errors can in fact be detected. The protocol is defined for full duplex file transfer, that is, it should allow for transfers in two directions simultaneously. Positive and negative acknowledgments for traffic from A to B are sent on the channel from B to A, and vice versa. Every message contains two parts: a mes sage part, and a control part that applies to traffic on the reverse channel. ASSUMPTIONS ABOUT THE ENVIRONMENT The ``environment'' in which the protocol is to be executed consists minimally of two users of the file transfer service and a transmission channel. The users can be assumed to simply submit a request for file transfer and await its completion. The transmission channel is assumed to cause arbitrary message distortions, but not to lose, duplicate, insert, or reorder messages. We will assume here that a lower level module is used to catch all distortions and change them into undistorted messages of type err.

22 Μεζνδνινγία Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο Φνξκαιηζηηθή πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Φνξκαιηζηηθή πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο Πξνζνκνίσζε Παξαγσγή θώδηθα Δπαιήζεπζε

23 Μεραλέο Πεπεξαζκέλσλ Καηαζηάζεσλ Οριζμός: ( F Μ = (Κ, Σ, g, s, 1. Κ = πεπεξαζκέλν ζύλνιν θαηαζηάζεσλ 2. Σ = ζύλνιν ζεκάησλ εηζόδνπ 3. F (ππνζύλνιν ηνπ Κ) = ηειηθέο θαηαζηάζεηο 4. s = Αξρηθή θαηάζηαζε 5. g = ζπλάξηεζε κεηάβαζεο Αλ ζ ε Σ & q ε Κ ==> g(q, ζ) ε Κ

24 Πξνδηαγξαθή Πξσηνθόιισλ 1. Αποζηολέαρ: ζηέιλεη παθέην ζηνλ παξαιήπηε, θαη θξαηάεη αληίγξαθν 2. Παπαλήπηηρ: εηδνπνηεί ην απνζηνιέα αλ ην παθέην έθηαζε ζσζηά ή όρη 3. Τα παθέηα αλ έρνπλ θαηαζηξαθεί αγλννύληαη 4. Ο απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί timer Καηαζηάζηεις διεργαζιών: Αποζηολέας: ΑΕ=Ack Expected NAE=No Ack Expected Παραλήπηης ΜΑ= must ack NA= No ack ( r Καηαζηάζηεις ζσζηήμαηος: ρ = (s, X0 = {NAE, NA} <--- αξρηθή θαηάζηαζε X1 = {AE, MA} X2 = {AE, NA}

25 X0 State Transition X0 = {NAE, NA} <--- αξρηθή θαηάζηαζε X1 = {AE, MA} X2 = {AE, NA} Timeout & Packet Received or Lost Packet Received Ack Received Ack Lost Packet Lost Φσξίο ιάζε: Φ0, Φ1, Φ0, Φ1 Φ0, Φ1, Φ2, Φ1? X2 X1 Timeout & Packet Lost Timeout & Packet Received

26 Alternating Bit Protocol Sender P 0 ACK 0 P 1 ACK 1 Receiver Καηαζηάζηεις διεργαζιών: Αποζηολέας: Παραλήπηης 0=Ack 0 Expected 0 =P 0 expected 1 =Ack 1 Expected 1 =P1 expected - = No Ack Expected ( 0, - ( Καηάζηαζη: Αρτική Εκηέλεζη τωρίς Λάθη: ( 1 (0, --> 0) (-, --> 0) 1)-->(1, 1)-->(-, 0)-->(0, (-,

27 Alternating Bit Protocol Απνζηνιέαο: Παξαιήπηεο 0=Ack 0 Expected 0 =P 0 expected 1 =Ack 1 Expected 1 =P1 expected - = No Ack Expected X0 (-,0) X3 (1,0) ACK1 lost ACK1 received timeout & P1 received or lost X4 (0,0) P0 received P1 received X5 (1,1) timeout & P0 received or lost ACK0 received X1 (0,1) ACK0 lost X2 (-,1)

28 monitor variable y with values 0, 1, ζ 0 -- > 1 and vice versa when A1, A0 0 --> 0 P0 received 1 --> 1 P1 received 0 --> ζ P1 received 1 --> ζ P0 received 0 Δπαιήζεπζε P0 P1 ACK1 ACK0 Θ 1 P0 P1

29 Δπαιήζεπζε Σύνθεζη ηων δύο μητανών: ( 0 (Φ0, 0) --> (Φ1, Θέινπκε ην ζύλνιν R όισλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνύκε λα επηζθεθηνύκε Αλγόριθμος: 1. Φν ε R 2. αλ κπνξνύκε λα πάκε ζηελ θαηάζηαζε Φη, => κπνξνύκε λα πάκε ζε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ νξηζηεί κεηαβάζεηο 3. V(n): νη θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ νη επόκελεο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί. R(n): θξαηάκε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπκε ήδε πάεη Βήμα 1: n = 0, V(n) = R(n) = {x0} Βήμα 2: V(n+1): {g(x,u), x ε V(n), u ε U} - R(n)} if V(n+1) == null then R=R(n)

30 Δπαιήζεπζε ηνπ ABP R(0) = V(0) = {x0,0} V(1) = {(x1, 0), (x4, 0)}, R(1) = {(x0,0), (x1,0), (x4,0)} V(2) = {(x2,1)} R(2) = {(x0,0), (x1,0), (x4,0), (x2,1)} V(3) = {(x3, 1), (x5,1)} R(3) ={(x0,0), (x1,0), (x4,0), (x2,1), x3, 1), (x5,1)} V(4) = {null} R(4) = R(3) STOP Απνηέιεζκα: Γελ ππάξρεη πεξίπησζε (ρη,ζ) ==> ην ABP είλαη ζσζηό

31 Πεξηνξηζκνί Μεγάινο αξηζκόο θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη θαη κεγάιν ρξόλν επαιήζεπζεο 10 δηεξγαζίεο, κε 100 θαηαζηάζεηο ε θάζε κία. Η κεραλή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα έρεη κέρξη 100^10 = 10^20 θαηαζηάζεηο Η κεραλή πνπ νξίδεη ηελ απαίηεζε νξζόηεηαο έρεη 100 θαηαζηάζεηο Αλ κόλν ην 0.01% ησλ θαηαζηάζεσλ κπνξνύκε λα επηζθεθζνύκε ==> x 10 ^ 22 = 10^18 εληνιέο Έζησ όηη ηξέρεη ζ έλα ππνινγηζηή 100 Mips (100 ^6 εληνιέο ην δεπηεξόιεπην ν αιγόξηζκνο ρξεηάδεηαη (10^18)/10^8 = 10^10 sec δει. > 300 τρόνια

32 Μεραλέο Πεπεξαζκέλσλ Καηαζηάζεσλ πνπ επηθνηλσλνύλ 1. Οη κεραλέο επηθνηλσλνύλ κέζσ πεπεξαζκέλσλ FIFO νπξώλ 2. Τα ζήκαηα εμόδνπ ηεο κίαο κεραλήο είλαη ζήκαηα εηζόδνπ ηεο άιιεο κεραλήο 3. Αλ ε νπξά είλαη άδεηα, νη κεηαβάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη είζνδν δελ εθηεινύληαη 4. Αλ ε νπξά είλαη γεκάηε, νη κεηαβάζεηο πνπ ρξεάδνληαη έμνδν δελ εθηεινύληαη

33 q3 q3 Παξάδεηγκα Sender State Input Output Next State q0 - msg0 q1 q1 ack1 - q0 q1 ack0 - q2 q2 - msg1 q3 ack0 ack1 Receiver State Input Output Next State q0 msg1 - q1 q0 msg0 - q2 q1 - ack1 q3 q2 - ack0 q0 q3 q3 q4 q5 msg0 mesg ack0 ack1 q2 q0 q4 q5 q0 q3

34 Παξάδεηγκα Sender q0?ack1!msg0 q1?ack0 q2!msg0?ack1!msg1?ack0 q3!msg1 Receiver!ack0 q2?msg0?msg1 q0!ack0 q1 q4!ack1 q3?msg0?msg1 q5!ack1

35 Μεζνδνινγία Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο Φνξκαιηζηηθή πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Φνξκαιηζηηθή πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο Πξνζνκνίσζε Παξαγσγή θώδηθα Δπαιήζεπζε

36 Γνκή Πξσηνθόιισλ Σύνολα κανόνων πος οπίζοςν ηην αλληλεπίδπαζη μεηαξύ παπάλληλων διαδικαζιών Αξρή αληαιιαγήο δεδνκέλσλ Σπγρξνληζκόο δηεξγαζηώλ Μνξθνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε Αλαθάιπςε & δηόξζσζε ιαζώλ Λήμε αληαιιαγήο δεδνκέλσλ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.:2024200200010

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ΓΟΜΖ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Γόκεζε θώδηθα Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Φσξηζκόο ζε αξρεία

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 1 από 19 LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 2 από 19 Καηάλογορ πεπιεσομένυν Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox24... 3 πζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 1 από 10 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ Τελική Εξέηαζη (3 ώπερ) Ημεπομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα