ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους οι οποίοι ισχύουν για τα προϊόντα / υπηρεσίες τα οποία σας παρέχουµε και τα οποία περιγράφονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Οι Γενικοί Όροι περιλαµβάνουν τα Τµήµατα Ι VIΙΙ κατωτέρω. Οι Επιπρόσθετοι Όροι περιλαµβάνουν (α) το τιµολόγιο προµηθειών µας, (β) τα επιτόκια που ισχύουν από καιρού εις καιρόν για το σχετικό προϊόν / υπηρεσία που σας παρέχουµε και για τα οποία µπορείτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα µας, στα καταστήµατά µας και πριν συµφωνήσετε µαζί µας για την παροχή σε σας οποιουδήποτε προϊόντος / υπηρεσίας από εµάς και (γ) οποιουσδήποτε άλλους ειδικούς όρους οι οποίοι ισχύουν για οποιοδήποτε προϊόν / υπηρεσία που σας παρέχουµε. Οι Επιπρόσθετοι Όροι και οι Γενικοί Όροι θα αναφέρονται εφεξής ως οι «Όροι». Στους Όρους και εκτός όπου το κείµενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις οι οποίες υποδηλώνουν τον ενικό αριθµό περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα. Επίσης, το αρσενικό γένος περιλαµβάνει το θηλυκό γένος και αντίστροφα. Το Τµήµα Ι και τα Τµήµατα IV, V, VI, VII και VIII αποτελούν ξεχωριστή σύµβαση - πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών από εµάς σε εσάς στο Λογαριασµό σας σε σχέση µε Εντολές Πληρωµών που λαµβάνουµε από εσάς σε κατάστηµά µας, µέσω της υπηρεσίας Alpha Express Banking, µε Κάρτα, µέσω τηλεοµοιοτύπου ή µέσω αλληλογραφίας ή που λαµβάνουµε µέσω ή από το ικαιούχο. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους πριν συµπληρώσετε οποιαδήποτε αίτηση για άνοιγµα λογαριασµού και πριν να δώσετε εντολές για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωµών ή τις άλλες υπηρεσίες και/ή προϊόντα που αναφέρονται στους Όρους, αφού υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, αποδεχθεί και συµφωνείτε ανεπιφύλακτα µε τους Όρους. 1

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισµοί TMHMA I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μέρος Α 1. Παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών 2. Στοιχεία που πρέπει να µας παρέχετε όταν δίδετε Εντολή Πληρωµής 3. Τύπος και ιαδικασία κοινοποίησης εξουσιοδότησης και ανάκληση Εντολής Πληρωµής 4. Χρόνοι λήψης Εντολών Πληρωµών, χρόνοι λήξης ηµερήσιων εργασιών 5. Προθεσµία εκτέλεσης Εντολής Πληρωµής 6. Όρια δαπανών 7. Επιβαρύνσεις, επιτόκια και συναλλαγµατικές ισοτιµίες 8. Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας 9. Μέτρα ασφαλείας Μέρος Β 10. Πότε θα διενεργούµε και δεν θα διενεργούµε Πληρωµές 11. Άρνηση εκτέλεσης Εντολών Πληρωµής 12. Έρευνες σε σχέση µε Εντολή Πληρωµής Μέρος Γ 13. Άµεσες Χρεώσεις (εκτός Άµεσων Χρεώσεων SEPA) 14. Πληρωµές µε Κάρτα 15. Αναλήψεις µετρητών 16. Καταθέσεις µετρητών 17. Πάγιες Εντολές 18. Όροι λειτουργίας Τρεχούµενων Λογαριασµών, Λογαριασµών Ταµιευτηρίου και Λογαριασµών Προειδοποίησης Μέρος 19. Καταστάσεις λογαριασµών / πληροφορίες 20. Ευθύνες 21. ικαίωµα αναστολής Μέσου Πληρωµών 22. Τροποποίηση των Γενικών Όρων 23. Τερµατισµός 24. ιάρκεια της σύµβασης 25. Ρήτρα δικαιοδοσίας και εφαρµοστέο δίκαιο 26. Επικοινωνία 27. ιαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 28. Ταυτοποίηση / Νοµιµοποίηση ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA EXPRESS BANKING ΤΜΗΜΑ VI ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑ VII ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ MΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ SEPA ΤΜΗΜΑ VΙII ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ SEPA Παράρτηµα Α Παράρτηµα Β 2

3 Ορισµοί Στους παρόντες Γενικούς Όρους οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν το ακόλουθο νόηµα: «ΑΕΒ» ή «Alpha Express Banking» σηµαίνει την υπηρεσία Alpha Express Banking για την παροχή από εµάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της οποίας περιλαµβάνονται στο Τµήµα V των Γενικών Όρων. «Alpha SMS Banking» σηµαίνει την υπηρεσία αποστολής από εµάς γραπτών µηνυµάτων (γνωστών ως Short Message Service ή SMS) στον αριθµό κινητού τηλεφώνου που καθορίζει ο Χρήστης, και µε τα οποία παρέχονται πληροφορίες για ενηµέρωση για υπόλοιπα και κίνηση λογαριασµών (γνωστά ως «SMS Ερωτήσεις») και/ή ενηµερωτικά µηνύµατα σχετικά µε συναλλαγές και ενέργειες του Χρήστη στο AEB (γνωστά ως «SMS Alerts») και/ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δυνατόν να προσθέσουµε σε σχέση µε τη χρήση και/ή ασφάλεια της υπηρεσίας ΑΕΒ. «Credential ID» σηµαίνει το διακριτικό κωδικό που αναγράφεται όπισθεν της Συσκευής ΠΚΑ ο οποίος είναι µοναδικός για κάθε Συσκευή ΠΚΑ ή τον διακριτικό κωδικό που δίδεται στο Χρήστη σε σχέση µε την Εφαρµογή «Alpha Safe Access», όταν αυτός την εγκαθιστά στη συσκευή έξυπνου κινητού (smartphone) ή ταµπλέτας αφής (υπολογιστές tablet). «Αριθµός Συνδροµητή» σηµαίνει τον αριθµό αναγνώρισης που εκδίδεται από εµάς στον κάθε Χρήστη, για να χρησιµοποιηθεί από το Χρήστη µαζί µε το ΡΙΝ για να του δοθεί πρόσβαση στην υπηρεσία AEB και να τον καθιστά ικανό να διεκπεραιώνει συναλλαγές µέσω της υπηρεσίας AΕB. «Άµεση Χρέωση SEPA» σηµαίνει την άµεση χρέωση που ορίζεται στο Τµήµα VIII των Γενικών Όρων. «ΑΤΜ» σηµαίνει οποιαδήποτε Αυτόµατη Ταµειακή Μηχανή µας µέσω της οποίας µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες µε τη χρησιµοποίηση της Κάρτας και του ΡΙΝ σας. «ιαχειριστής Λογαριασµού» σηµαίνει, στην περίπτωση κατά την οποία ο Κάτοχος Λογαριασµού είναι νοµικό πρόσωπο, το άτοµο που εξουσιοδοτείται από τον Κάτοχο Λογαριασµού να έχει πρόσβαση στο Λογαριασµό µέσω της υπηρεσίας AEB σύµφωνα µε το δικαίωµα πρόσβασης το οποίο του έχει αποδοθεί και το οποίο έχει επίσης το δικαίωµα, εκ µέρους του Κατόχου Λογαριασµού, να επιλέγει κατά πόσο ο Λογαριασµός µπορεί µόνο να χρεώνεται ή µόνο να πιστώνεται ή και τα δύο, να συνδέει / αποσυνδέει λογαριασµούς από την υπηρεσία AEB και το δικαίωµα να διορίζει χρήστες για να βλέπουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών και/ή να καταχωρούν συναλλαγές, οι οποίες για να διεκπεραιωθούν πρέπει να εγκρίνονται από άτοµο το οποίο έχει τέτοια εξουσία ή να αφαιρεί από τέτοια άτοµα την εξουσία αυτή. «ικαιούχος» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασµό πληρωµών και το οποίο είναι ο σκοπούµενος αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο µιας Πράξης Πληρωµής. ««Εφαρµογή «Alpha Safe Access»» σηµαίνει την εφαρµογή παραγωγής Πρόσθετων Κωδικών Ασφαλείας για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphone) ή ταµπλέτες αφής (υπολογιστές tablet) µε λειτουργικό σύστηµα ios ή Android ή Microsoft Windows, οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται όταν ο Χρήστης διενεργεί συναλλαγές µέσω του Alpha Express Banking προς Τρίτα Πρόσωπα. «Εµείς» «µας» «εµάς» σηµαίνει την ALPHA BANK CYPRUS LTD (HE923) εκ Γωνίας Χείλωνος & Γλάδστωνος, Πλατείας Στυλιανού Λένα, 1101, Λευκωσία, φράση που περιλαµβάνει τους διαδόχους και/ή εκδοχείς αυτής. «Εντεταλµένο Άτοµο» σηµαίνει, αναφορικά µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, στην περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασµού είναι νοµικό πρόσωπο, το άτοµο ή άτοµα το/τα οποίο/α έχει υποδείξει στην αίτηση για παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ως εξουσιοδοτηµένο/α για να δίδει/ουν Εντολές προς εµάς εκ µέρους του. «Εντεταλµένος Χρήστης» σηµαίνει, στην περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασµού είναι νοµικό πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποδειχθεί ως εντεταλµένο και/ή έχει εξουσιοδοτηθεί από το ιαχειριστή Λογαριασµού για χρήση, σχετικά µε το Λογαριασµό, συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχονται από την υπηρεσία AEB. «Εντολές» σηµαίνει τις οδηγίες και/ή εντολές που περιέχονται σε οποιαδήποτε διαταγή, ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία µέσω τηλεοµοιοτύπου σε σχέση µε το λογαριασµό του Κατόχου Λογαριασµού ή άλλες διευκολύνσεις ή τραπεζικές διευθετήσεις του Κατόχου Λογαριασµού µε εµάς. «Εντολή Πληρωµής» σηµαίνει κάθε οδηγία του Πληρωτή ή του ικαιούχου προς τον οικείο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια Πράξη Πληρωµής. «Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας» σηµαίνει το πρόσωπο προς το οποίο εµείς εκδίδουµε Κάρτα και έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί την Κάρτα, µετά από αίτηση του Κατόχου Κάρτας. «Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης» σηµαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον Κάτοχο Λογαριασµού για χρήση των συγκεκριµένων υπηρεσιών που προσφέρονται από την υπηρεσία AEB. «Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει οποιαδήποτε ηµέρα µεταξύ ευτέρας και Παρασκευής πλην των τραπεζικών αργιών στην Κυπριακή ηµοκρατία. «Εσείς», «σας», «εσάς» σηµαίνει (α) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο τηρεί λογαριασµό µαζί µας, (β) εάν πρόκειται για την παροχή Κάρτας σηµαίνει τον Κάτοχο Κάρτας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας στο όνοµά του και στο όνοµα του οποίου τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας, ή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισµό, την εταιρεία ή το συνεταιρισµό η οποία έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση κάρτας σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας, και στο όνοµα του οποίου (δηλ. του Κατόχου Κάρτας) τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας (γ) εάν πρόκειται για την παροχή της υπηρεσίας ΑΕΒ σηµαίνει τον Κάτοχο Λογαριασµού, δηλαδή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για παροχή της υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεχτή από εµάς για χρήση, από το Χρήστη, των υπηρεσιών που προσφέρονται από την υπηρεσία AEB από καιρό σε καιρό (δ) εάν πρόκειται για την παροχή της υπηρεσίας αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για παροχή της υπηρεσίας αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου η οποία έχει γίνει αποδεκτή από εµάς. 3

4 Ορισµοί «Εταιρεία Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών» σηµαίνει τον/τους οργανισµό/ούς ο/οι οποίος/οι αποδέχεται/ονται και επεξεργάζεται/ονται τη Συναλλαγή Κάρτας η οποία ακολούθως αποστέλλεται σε µας. «Ηλεκτρονικό Αρχείο» σηµαίνει προκαθορισµένο αρχείο δεδοµένων που αφορά στην εκτέλεση Εντολών Πληρωµών µέσω της υπηρεσίας ΑΕΒ, για ποσά τα οποία καθίστανται οφειλόµενα από τον Κάτοχο Λογαριασµού στους ικαιούχους και περιέχει στοιχεία για τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του Κάτοχου Λογαριασµού, τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του ικαιούχου, τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου στον οποίο τηρείται ο λογαριασµός του ικαιούχου, την ηµεροµηνία εκτέλεσης της Εντολής Πληρωµής και το ποσό κάθε Πράξης Πληρωµής. «Κατάσταση Συστήµατος» σηµαίνει την κατάσταση της Υπηρεσίας AEB σε συγκεκριµένο χρόνο. «Κατάσταση Συστήµατος Ενεργούς Σύνδεσης» σηµαίνει ότι η Υπηρεσία ΑΕΒ εκτελεί Εντολές Πληρωµής σε πραγµατικό χρόνο, όπου τέτοιες υπηρεσίες είναι διαθέσιµες. «Κατάσταση Συστήµατος Ενδιάµεσης Σύνδεσης» σηµαίνει ότι η Υπηρεσία ΑΕΒ δέχεται Εντολές Πληρωµής για να εκτελεστούν στην επόµενη Κατάσταση Συστήµατος Ενεργούς Σύνδεσης. «Κατάσταση Συστήµατος Αδρανής» σηµαίνει ότι η Υπηρεσία ΑΕΒ δέχεται Εντολές Πληρωµής για να εκτελεστούν στην επόµενη Κατάσταση Συστήµατος Ενεργούς Σύνδεσης. «Κάρτα» σηµαίνει τη χρεωστική κάρτα που εκδίδεται από εµάς προς τον Κάτοχο Κάρτας. «Καταναλωτής» σηµαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τραπεζικές συναλλαγές που διέπονται από τους Όρους, ενεργεί για σκοπούς άσχετους µε την εµπορική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα. «Κάτοχος Κάρτας» σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας στο όνοµά του και στο όνοµα του οποίου τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας, ή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισµό ή άλλο νοµικό πρόσωπο, την εταιρεία ή το συνεταιρισµό ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας, και στο όνοµα του οποίου (δηλ. του Κατόχου Κάρτας) τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας. «Κάτοχος Λογαριασµού» σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που τηρεί Λογαριασµό σε εµάς και σε σχέση µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει υποβάλει την αίτηση για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας από εµάς. «Κράτος Μέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. «Κωδικοί Αριθµοί» σηµαίνει, αναφορικά µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, τους κωδικούς αριθµούς που δίδονται από εµάς εγγράφως στον Χρήστη σε έντυπα τα οποία φέρουν υπογραφές εκ µέρους µας. «Kωδικός SMS» σηµαίνει το µοναδικό κωδικό που αποστέλλεται στο Χρήστη από Εµάς και που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από Εµάς για σκοπούς τηλεφωνικής αναγνώρισης σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µεταξύ του Χρήστη και Εµάς. «Λογαριασµός» σηµαίνει λογαριασµό/ούς πληρωµών τον/ους οποίο/ους τηρείτε µαζί µας και ο/οι οποίος/οι χρησιµοποιείται/ούνται για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής και δεν περιλαµβάνει λογαριασµούς προθεσµίας και δανείων. «Λογαριασµός Κάρτας» σηµαίνει το λογαριασµό που τηρείται σε εµάς και στον οποίο καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές της Κάρτας. «Μαζικές Εντολές Πληρωµής» σηµαίνει την εκτέλεση από εµάς προς όφελος ικαιούχων, Εντολών Πληρωµής που περιέχονται σε Ηλεκτρονικό Αρχείο το οποίο ο Πληρωτής παρέχει σε εµάς µέσω της υπηρεσίας ΑΕΒ. «Μέσο Πληρωµών» σηµαίνει κάθε εξατοµικευµένο µηχανισµό και/ή σειρά διαδικασιών, περιλαµβανοµένων και των Στοιχείων Ασφαλείας, που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιείτε προκειµένου να κινήσετε Εντολή Πληρωµής και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις Κάρτες, την υπηρεσία AEB, τη Συσκευή ΠΚΑ και τους κωδικούς που δίδονται απ αυτήν, την Εφαρµογή «Alpha Safe Access» και τους κωδικούς που δίδονται απ αυτή, τον Αριθµό Συνδροµητή, το ΡΙΝ και τις οδηγίες µέσω τηλεοµοιοτύπου. «Νόµος» σηµαίνει τον περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµο του 2009, Ν.128(Ι)/2009. «Οδηγίες» σηµαίνει τις Εντολές Πληρωµής και οδηγίες που δίνονται από το Χρήστη σε εµάς µέσω της υπηρεσίας AEB και/ή µέσω τηλεφώνου (είτε προφορικά είτε µέσω τηλεφωνικών σηµάτων) και/ή µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και/ή µέσω ραδιοτηλεοπτικών µέσων και/ή άλλου εξοπλισµού. ιευκρινίζεται ότι τηλεφωνικά σήµατα σηµαίνει τα σήµατα που παράγονται από τηλεφωνική συσκευή µε τα πλήκτρα (tone). «Οδηγίες Χρήσης» σηµαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται από εµάς, από καιρό σε καιρό, και οι οποίες διέπουν τη λειτουργία και χρήση της υπηρεσίας AEB και οι οποίες θα κοινοποιούνται στον Κάτοχο Λογαριασµού µε όποιο τρόπο από καιρό σε καιρό κρίνουµε προσφορότερο. «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών» έχει την έννοια που δίδει στον όρο ο Περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµος και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τράπεζες κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου και τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «PIN» σηµαίνει (α) όσον αφορά Κάρτα, τον προσωπικό µυστικό αριθµό (personal identification number) που εκδίδεται από εµάς και γνωστοποιείται µόνο στον Κάτοχο Κάρτας ή τον προσωπικό µυστικό αριθµό τον οποίο ο Χρήστης της Κάρτας έχει επιλέξει να χρησιµοποιεί µαζί µε την Κάρτα και (β) όσον αφορά την υπηρεσία ΑΕΒ, τον προσωπικό µυστικό αριθµό, που δίνεται από εµάς ή δηµιουργείται από το Χρήστη, ο οποίος θα χρησιµοποιείται από το Χρήστη µαζί µε τον Αριθµό Συνδροµητή και συµπεριλαµβάνει τον αριθµό ο οποίος δίνεται από εµάς ή δηµιουργείται από το Χρήστη για να χρησιµοποιείται µε τη Συσκευή ΠΚΑ ή την Εφαρµογή «Alpha Safe Access», για να του δίνει πρόσβαση στην υπηρεσία AEB και θα του επιτρέπει να διεκπεραιώνει εργασίες µέσω της υπηρεσίας AEB. 4

5 Ορισµοί «Πληρωτής» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασµό πληρωµών και δίδει εντολή για εκτέλεση Πράξης Πληρωµής και/ή επιτρέπει µεταφορά από αυτό το λογαριασµό. «Πολύ Μικρή Επιχείρηση» σηµαίνει επιχείρηση η οποία, κατά το χρόνο αποδοχής των παρόντων Όρων, είναι επιχείρηση κατά την έννοια του Άρθρου 1 και του Άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 3, του παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. «Πράξη Πληρωµής» σηµαίνει ενέργεια στην οποία προβαίνει ο Πληρωτής ή ο ικαιούχος και η οποία συνίσταται στην καταβολή, µεταφορά ή ανάληψη χρηµατικών ποσών. «Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας» ή «ΠΚΑ» σηµαίνει κωδικό αριθµό µιας χρήσης που παράγεται από Συσκευή ΠΚΑ ή την Εφαρµογή «Alpha Safe Access». «Στοιχεία Ασφαλείας» σηµαίνει δεδοµένα και/ή στοιχεία ασφαλείας που σας ζητούµε να χρησιµοποιήσετε και δυνατόν να περιλαµβάνουν Κάρτες, PΙΝ, κωδικούς αριθµούς, κωδικούς χρήστη, Αριθµούς Συνδροµητή, κωδικούς που παράγονται από Συσκευή ΠΚΑ ή την Εφαρµογή «Alpha Safe Access». «Στοιχεία Τηλεφωνικής Αναγνώρισης» σηµαίνει τις λέξεις που καθορίζονται από το Χρήστη της Υπηρεσίας ΑΕΒ και που δύναται να χρησιµοποιηθούν από εµάς για σκοπούς τηλεφωνικής αναγνώρισης σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µεταξύ του Χρήστη και εµάς. «Συναλλαγές Κάρτας» σηµαίνει τη χρησιµοποίηση της Κάρτας ή του αριθµού της για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή την ανάληψη µετρητών καθώς και τη χρησιµοποίηση της Κάρτας για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες τις οποίες παρέχουµε και/ή θα εισαγάγουµε στο µέλλον, είτε µέσω των ΑΤΜ είτε µε τη χρήση της Κάρτας ή του αριθµού της ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. «Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας» ή «Συσκευή ΠΚΑ» σηµαίνει τη συσκευή που χορηγείται στο Χρήστη από εµάς η οποία παράγει Πρόσθετους Κωδικούς Ασφαλείας» οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται όταν ο Χρήστης διενεργεί συναλλαγές µέσω του Alpha Express Banking προς Τρίτα Πρόσωπα. «Τρίτα Πρόσωπα» σηµαίνει πελάτες µας, άλλους από το Χρήστη, άλλες τοπικές τράπεζες και οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. «Χρήστης Κάρτας» σηµαίνει τον Κάτοχο Κάρτας και/ή τον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας. «Χρήστης» αναφορικά µε την υπηρεσία ΑΕΒ, σηµαίνει τον Κάτοχο Λογαριασµού και/ή τον Εξουσιοδοτηµένο Χρήστη και/ή το ιαχειριστή Λογαριασµού και/ή τον Εντεταλµένο Χρήστη και αναφορικά µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, σηµαίνει τον Κάτοχο Λογαριασµού και/ή το Εντεταλµένο Άτοµο. 5

6 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το παρόν Τµήµα αποτελείται από τα πιο κάτω Μέρη: Μέρος Α περιέχει όρους που περιγράφουν τα διάφορα είδη πληρωµών τα οποία µπορείτε να διενεργήσετε, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε σε µας όταν δίδετε Εντολή Πληρωµής και τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να ζητήσετε από εµάς να διενεργήσουµε πληρωµή καθώς και σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Μέρος Β περιέχει όρους γενικής εφαρµογής στα διάφορα είδη πληρωµών που µπορείτε να διενεργήσετε, περιλαµβανοµένων πότε θα εκτελεστούν και πότε δεν θα εκτελεστούν πληρωµές από το λογαριασµό σας. Μέρος Γ περιέχει ειδικούς όρους για τα διάφορα είδη πληρωµών. Μέρος περιέχει όρους σχετικά µε κοινούς λογαριασµούς, καταστάσεις λογαριασµών, αποφυγή δόλου και ευθύνες. Περιέχει επίσης τις προϋποθέσεις για την τροποποίηση των Όρων καθώς και τη διαδικασία τερµατισµού και το κλείσιµο του Λογαριασµού σας. Μέρος Α 1. Παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών 1.1. Μεταφορές χρηµάτων µεταξύ Λογαριασµών που τηρείτε µαζί µας στο όνοµά σας περιλαµβανοµένων Λογαριασµών που δυνατόν να τηρείτε από κοινού µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και/ή από Λογαριασµό που τηρείτε µαζί µας στο όνοµά σας σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό που τηρείτε µαζί µας Πληρωµές λογαριασµών/οφειλών απευθείας από το Λογαριασµό σας σε λογαριασµό του ικαιούχου µε εµάς Μεταφορές Πιστώσεων SEPA Πληρωµές µέσω S.W.I.F.T: Σε Κράτος Μέλος είτε είναι συµβατές µε πληρωµές Ενιαίου Χώρου Πληρωµών (SEPA) σε Ευρώ είτε όχι Σε χώρα µη Κράτος Μέλος Πάγιες Εντολές Πληρωµής τακτικές πληρωµές καθορισµένου ποσού από το Λογαριασµό σας σε καθορισµένο αποδέκτη σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για προσδιορισµένο ή απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα Εντολές Άµεσης Χρέωσης περιλαµβανοµένων Άµεσων Χρεώσεων SEPA τακτικές πληρωµές από το Λογαριασµό σας σε επιχείρηση ή άλλο οργανισµό που µπορεί να διαφέρουν κατά ποσό ή ηµεροµηνία. Η κάθε Εντολή Πληρωµής δίδεται σε εµάς από την επιχείρηση ή οργανισµό Αναλήψεις µετρητών από το Λογαριασµό σας Καταθέσεις µετρητών στο Λογαριασµό σας Επιταγές για κατάθεση στο Λογαριασµό σας ή επιταγές πληρωτέες από το Λογαριασµό σας. Μερικές υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµες σε ορισµένους τύπους λογαριασµού και είναι διαθέσιµες στα νοµίσµατα που καθορίζουµε και για τα οποία µπορείτε να ενηµερωθείτε από τα καταστήµατά µας. 2. Στοιχεία που πρέπει να µας παρέχετε όταν δίδετε Εντολή Πληρωµής: Για να είµαστε σε θέση να εκτελέσουµε σωστά τις εντολές σας για παροχή προς εσάς των υπηρεσιών πληρωµών οι οποίες περιγράφονται πιο πάνω, θα πρέπει να µας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα µε το είδος της πληρωµής: 2.1. Πληρωµές σε Κράτη Μέλη (συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών SEPA) και πληρωµές σε µη Κράτη Μέλη: Το όνοµα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, τον κωδικό αναγνώρισης BIC (Bank Identifier Code) του ή τον εθνικό κωδικό (National Code) για παρόχους υπηρεσιών πληρωµών σε µη Κράτος Μέλος, Τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού του ικαιούχου για πληρωµές σε µη Κράτη Μέλη ή τον κωδικό ΙΒΑΝ του δικαιούχου για πληρωµές SEPA ή πληρωµές σε Κράτος Μέλος, Το όνοµα του ικαιούχου, Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεωθεί (ή κωδικό ΙΒΑΝ για έµβασµα SEPA), το όνοµα και τη διεύθυνσή σας. Αυτό αποτελεί νοµική προϋπόθεση και οι πληροφορίες θα δοθούν στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, O κωδικός ΙΒΑΝ του λογαριασµού του ικαιούχου καθώς και ο κωδικός BIC του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου αναγράφονται υποχρεωτικά σε όλες τις διασυνοριακές πληρωµές µεταξύ Κρατών Μελών. Σε περίπτωση όπου αξιώνετε την εκτέλεση διασυνοριακής πληρωµής σε Κράτος Μέλος χωρίς κωδικό ΙΒΑΝ του ικαιούχου και/ή κωδικό BIC του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου και εκτελέσουµε την εντολή σας, δε φέρουµε ευθύνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών αρνηθεί να εκτελέσει την εντολή σας λόγω έλλειψης των εν λόγω στοιχείων. Εάν εκτελέσουµε την πληρωµή βάσει των προαναφεροµένων στοιχείων, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή, θεωρείται ότι η πληρωµή εκτελέστηκε σωστά όσον αφορά το ικαιούχο της πληρωµής Πληρωµές λογαριασµών και µεταφορές χρηµάτων σε λογαριασµό πελατών µας: Τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του ικαιούχου µε εµάς, Το όνοµα του ικαιούχου της πληρωµής, Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεωθεί Πάγιες εντολές Πάγιες εντολές για µεταφορές σε λογαριασµούς πελατών µας: Τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2 και

7 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Πάγιες εντολές σε λογαριασµούς ικαιούχων εκτός της Τραπέζης: Τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και Άλλες απαιτούµενες πληροφορίες η ηµεροµηνία έναρξης εκτέλεσης η συχνότητα εκτέλεσης η χρονική διάρκεια της πάγιας εντολής (αν εφαρµόζεται) Αν έχετε προβεί σε πληρωµή στο ικαιούχο και έχουµε θέσει τις πληροφορίες αυτές στο Λογαριασµό σας, τότε αν µας το ζητήσετε, µπορούµε να διενεργήσουµε την πληρωµή βασιζόµενοι στις πληροφορίες που µας έχετε ήδη παράσχει Εντολές Αυτόµατης Κάλυψης Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεώνουµε για κάθε Πράξη Πληρωµής βάσει της Εντολής Πληρωµής Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα πιστώνουµε για κάθε Πράξη Πληρωµής βάσει της Εντολής Πληρωµής Εντολές Άµεσης Χρέωσης (εξαιρουµένων Άµεσων Χρεώσεων SEPA) Το όνοµα του ικαιούχου της πληρωµής Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεώνουµε για κάθε Πράξη Πληρωµής βάσει της Εντολής Πληρωµής Πληροφορίες που πρέπει να δίδετε αν θα λαµβάνετε πληρωµές ως ικαιούχος: Αν θα λάβετε ως ικαιούχος, διασυνοριακές πληρωµές από Πληρωτή από Κράτος Μέλος, πρέπει να αναφέρετε στον Πληρωτή τον κωδικό BIC µας και τον κωδικό IBAN του λογαριασµού σας Αν θα λάβετε ως ικαιούχος πληρωµές από εµάς είτε από δικό σας Λογαριασµό είτε από Λογαριασµό που τηρούν άλλα πρόσωπα µαζί µας θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθµό του τραπεζικού σας λογαριασµού και το όνοµα σας ή τον κωδικό IBAN του λογαριασµού σας Σε περίπτωση που λάβουµε εισερχόµενες πληρωµές για εσάς µε ελλιπή στοιχεία, δεν θα τις διεκπεραιώνουµε µέχρι λάβουµε όλα τα απαραίτητα στοιχεία Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης Για πληρωµές σε Κράτος Μέλος περιλαµβανοµένων και πληρωµών SEPA, ο κωδικός ΙΒΑΝ του ικαιούχου και ο κωδικός BIC του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου αποτελούν το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης, δηλαδή τα µοναδικά στοιχεία αναγνώρισης του ικαιούχου τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. Αν εκτελέσουµε την Πράξη Πληρωµής βάσει των προαναφεροµένων στοιχείων, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή, θεωρείται ότι η Πράξη Πληρωµής εκτελέστηκε σωστά όσον αφορά το ικαιούχο της πληρωµής. 3. Τύπος και ιαδικασία κοινοποίησης εξουσιοδότησης και ανάκληση Εντολής Πληρωµής 3.1. Τύπος και ιαδικασία κοινοποίησης εξουσιοδότησης Εντολές Πληρωµής µέσω Καρτών: Εάν έχουµε συµφωνήσει να σας εκδώσουµε Κάρτα και/ή να εκδώσουµε συµπληρωµατική Κάρτα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατόπιν αιτήσεώς σας, εσείς και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει συµπληρωµατική Κάρτα, οφείλετε να κοινοποιείτε την εξουσιοδότησή σας για την εκτέλεση Εντολών Πληρωµής µε Κάρτα που δίδονται από εσάς προσωπικά ή εξ αποστάσεως όπως προνοείται από το Τµήµα ΙV - «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας» Εντολές µέσω της Υπηρεσίας Alpha Express Banking (ΑΕΒ) Εάν έχουµε συµφωνήσει να σας παρέχουµε την υπηρεσία AEB, οφείλετε να κοινοποιείτε την εξουσιοδότησή σας για την εκτέλεση Εντολών Πληρωµής ηλεκτρονικά µέσω της υπηρεσίας AEB όπως προνοείται από το Τµήµα V - «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσίας Alpha Express Banking» Εντολές µέσω Τηλεοµοιοτύπου Εάν έχουµε συµφωνήσει να αποδεχόµαστε εντολές µέσω τηλεοµοιοτύπου, οφείλετε να δίδετε εντολές για την εκτέλεση Εντολών Πληρωµής όπως προνοείται από το Τµήµα VI - «Όροι και Προϋποθέσεις Αποδοχής Εντολών µέσω Τηλεοµοιοτύπου» Εντολές µε αλληλογραφία Σε περίπτωση αποστολής πρωτότυπων Εντολών Πληρωµών σας µέσω αλληλογραφίας, οφείλετε να µας αναφέρετε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια της σχετικής πληρωµής (ως αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω) και πρέπει να υπογράψετε την πρωτότυπη επιστολή. Σε περίπτωση λήψης τέτοιας εντολής από εµάς θα βεβαιωθούµε ότι η υπογραφή επί της πρωτότυπης επιστολής µοιάζει µε την υπογραφή σας την οποία ήδη κατέχουµε. Αναγνωρίζετε περαιτέρω, ότι µας εξουσιοδοτείτε να βασιστούµε και να ενεργήσουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες και/ή εντολές οι οποίες θα περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια επιστολή χωρίς τη διενέργεια έρευνας από εµάς ως προς την ύπαρξη οποιασδήποτε πλαστογραφίας της υπογραφής σας Εντολές σε κατάστηµά µας Μπορείτε να παρουσιαστείτε σε οποιοδήποτε από τα καταστήµατά µας και να δώσετε προσωπικά εντολές για τη διενέργεια Πράξης Πληρωµής. Συµφωνείτε ότι Εντολές Πληρωµής που δίδετε στα ταµεία µας για την κατάθεση και ανάληψη µετρητών και τη διενέργεια πληρωµών σε δικούς σας Λογαριασµούς ή λογαριασµούς τρίτων µαζί µας, η εξουσιοδότηση θα δίδεται µετά την εκτέλεση της Εντολής Πληρωµής. 7

8 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εντολές Άµεσης Χρέωσης Για να θέσετε σε εφαρµογή εντολή άµεσης χρέωσης άλλη από εντολή Άµεσης Χρέωσης SEPA πρέπει να συµπληρώσετε, υπογράψετε και να µας παραδώσετε το ειδικό έντυπό µας για την παροχή εντολής διενέργειας άµεσης χρέωσης. Ο ικαιούχος της άµεσης χρέωσης θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο σε εµάς το οποίο θα περιέχει το ποσό µε το οποίο θα χρεώνεται ο Λογαριασµός σας και µε το οποίο θα πιστώνεται ο ικαιούχος και την ηµεροµηνία εξόφλησης Σε περίπτωση εντολής Άµεσης Χρέωσης SEPA ισχύουν οι όροι του Τµήµατος VIII των Γενικών Όρων Εξουσιοδότηση βάσει απόφασης διοικητικού συµβουλίου ή αρµόδιου σώµατος νοµικού προσώπου Σε περίπτωση που είστε εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο και εξουσιοδοτείτε οποιουσδήποτε να µας δίδουν εντολές εκ µέρους σας βάσει οποιασδήποτε απόφασης διοικητικού συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου σώµατος, τα εν λόγω άτοµα που αναφέρονται στη σχετική απόφαση θα παραµένουν δεόντως εξουσιοδοτηµένα από εσάς µέχρι να λάβουµε αντίγραφο τροποποιητικής απόφασης του διοικητικού σας συµβουλίου ή αρµόδιου σώµατος για οποιαδήποτε αλλαγή, δεόντως υπογραµµένο, εκδοµένο και πιστοποιηµένο, ανεξαρτήτως της καταχώρησης οποιασδήποτε αλλαγής στον έφορο εταιρειών, εµπορικό µητρώο ή άλλα δηµόσια αρχεία ή δηµοσιεύσεις. Εκτός αν µας ειδοποιήσετε ως προαναφέρεται, δεν θα λάβουµε υπόψη µας οποιαδήποτε αλλαγή στις σχετικές καταχωρήσεις στο εµπορικό µητρώο, έφορο εταιρειών ή άλλα δηµόσια αρχεία ή δηµοσιεύσεις του θανάτου οποιουδήποτε διευθυντή, εξουσιοδοτηµένου υπογράφων, Εξουσιοδοτηµένου Κατόχου Κάρτας ή Εντεταλµένου Χρήστη. εν θα φέρουµε ευθύνη για τον εντοπισµό οποιασδήποτε πλαστογραφίας και δεν θα έχουµε ευθύνη να εξετάσουµε περαιτέρω την αυθεντικότητα των υπογραφών ούτε και τυχόν περιορισµούς οι οποίοι περιλαµβάνονται στα ιδρυτικά και/ή καταστατικά έγγραφά σας Εξουσιοδότηση τρίτων Έχετε ικαίωµα να εξουσιοδοτήσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να χειρίζεται το Λογαριασµό σας ή να ενεργεί εκ µέρους σας αναφορικά µε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωµών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, νοουµένου ότι συµφωνήσουµε και νοουµένου ότι µας προσκοµίσετε πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο πρέπει να είναι αποδεκτό από εµάς κατά την απόλυτη κρίση µας. Σε περίπτωση κοινών Λογαριασµών θα πρέπει όλοι οι κάτοχοι του λογαριασµού να υπογράψετε το πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν εξουσιοδοτήσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να χειρίζεται το Λογαριασµό σας, θα ευθύνεστε για τις πράξεις ή παραλείψεις τους ως να ήταν δικές σας Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο νόµος δυνατόν να µας επιβάλει να επιτρέψουµε σε άλλο πρόσωπο να λειτουργεί το Λογαριασµό σας (ενδεικτικά σε περίπτωση που καταστείτε διανοητικά ανίκανος, σε περίπτωση πτώχευσης / αφερεγγυότητάς σας ή σε περίπτωση θανάτου σας) Η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια Πράξης Πληρωµής µπορεί κατά την κρίση µας να έπεται της εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής Πότε µπορείτε να ανακαλέσετε µια Εντολή Πληρωµής Αν η Εντολή Πληρωµής που θα µας δώσετε καταστεί ανέκκλητη, δεν µπορείτε να την ανακαλέσετε. Εντολή Πληρωµής καθίσταται ανέκκλητη µόλις την λάβουµε ή αν η Εντολή Πληρωµής κινείται από το ικαιούχο ή µέσω αυτού, µόλις διαβιβάσετε στο ικαιούχο την Εντολή Πληρωµής ή την εξουσιοδότηση σας για την Πράξη Πληρωµής. Εάν µας ζητήσετε να εκτελέσουµε Εντολή Πληρωµής αµέσως, θα ξεκινήσουµε να επεξεργαζόµαστε την εντολή σας µόλις τη λάβουµε και δεν θα µπορείτε να ανακαλέσετε την εντολή σας από τη στιγµή που µας τη δώσατε Σε περίπτωση άµεσης χρέωσης (εξαιρούµενης άµεσης χρέωσης SEPA), µπορείτε να ακυρώσετε την Εντολή Πληρωµής µέχρι και την προηγούµενη Εργάσιµη Μέρα από τη δηλωµένη ηµεροµηνία εκτέλεσης εάν µας δώσετε εντολή ακύρωσης µέχρι τις 13:30 ( ευτέρα µέχρι Παρασκευή) ή µέχρι τις 16:45 για ευτέρες από 1 η Οκτωβρίου µέχρι 30 η Απριλίου κάθε χρόνου. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει επίσης να ενηµερώσετε το ικαιούχο της πληρωµής Αν µας δώσετε Εντολή Πληρωµής για να διενεργήσουµε Πράξη Πληρωµής σε µελλοντική ηµεροµηνία, το δικαίωµα σας να ανακαλέσετε την Εντολή Πληρωµής διαφέρει αναλόγως του είδους της πληρωµής και του τρόπου µε τον οποίο µας την ζητήσατε. Πληροφορίες για τις προθεσµίες ανάκλησης Εντολών Πληρωµής περιέχονται στο Παράρτηµα Α Μετά τη λήξη των χρονικών ορίων για ανάκληση Εντολών Πληρωµής που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο 3.2 και στο Παράρτηµα Α, µπορείτε να ανακαλέσετε τις Εντολές Πληρωµής σας µόνο αν συµφωνήσουµε και εάν πρόκειται για πληρωµές µε Κάρτα ή άµεσες χρεώσεις, αν συµφωνήσει επίσης και ο ικαιούχος της πληρωµής. Σε τέτοια περίπτωση συµφωνείτε ότι δυνατόν να σας χρεώνουµε για τέτοια ανάκληση σύµφωνα µε τη σχετική χρέωση η οποία αναφέρεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας Συµφωνείτε ότι σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση έχουµε δικαίωµα, αλλά δεν είµαστε υπόχρεοι, να αποδεχτούµε ανάκληση Εντολής Πληρωµής σας ως προνοείται από το Νόµο και ως εκ τούτου το άρθρο 53(4) και τα άρθρα 60(3) µέχρι 60(5) του Νόµου δεν εφαρµόζονται Οποιαδήποτε ανάκληση Εντολής Πληρωµής βάσει των όσων αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να δίδεται ή: γραπτώς σε κατάστηµα µας ή σε περίπτωση Εντολής Πληρωµής που δόθηκε µε Κάρτα, στο Τµήµα Υποστήριξης Καρτών, ή σε περίπτωση Εντολής Πληρωµής που δόθηκε µέσω της υπηρεσίας AEB, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα µέσω της υπηρεσίας ΑΕΒ, στο Τµήµα Υποστήριξης AEB. 8

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα