Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο"

Transcript

1 Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, , «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο κεηά ην 2013» 1

2 Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα Σ θ ε θ η ό κ α ζ η ε π α γ θ ό ζ κ η α, δ ξ ν ύ κ ε η ν π η θ ά. Πξνθιήζεηο: Νενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε Αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ Κιηκαηηθή αιιαγή Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε Δλεξγεηαθή θξίζε Κνηλσληθή απνζχλζεζε θαη θηψρεηα

3 Πξννπηηθή αλάπηπμεο πεξηθεξεηώλ Μειινληηθή Πνιηηηθή πλνρήο πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ην 2020

4 Πξνθιήζεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε Πξάζηλεο θαηλνηνκίεο θαη ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο / ΜΜ Δπηρεηξήζεηο Πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε Κνηλσληθή έληαμε Μεηξηαζκφο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή Πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο Δλεξγεηαθή απφδνζε, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο (δεπηεξνβάζκην δίθηπν) Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά

5 Δπθαηξίεο θαη Πξννπηηθέο Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πνιηηηθή λα αζθνχληαη κε ηηο πφιεηο θαη φρη κφλν γηα ηηο πφιεηο Οη απηνδηνηθεηηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ζρέδηα θαη αηηήζεηο γηα δξάζεηο πκκεηνρή ζε δηεπξσπατθά πξνγξάκκαηα δξάζεσλ Γηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πλεξγαζίεο θαη ζπλέξγεηεο

6 πλεξγαζία πλεξγαζία ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ: ηελ εθπφλεζε ηελ πινπνίεζε ηελ παξαθνινχζεζε ηελ αμηνιφγεζε Καιχηεξε ζηφρεπζε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ζε νξγαληζκνχο-εηαίξνπο, Δθδειψζεηο θαηάξηηζεο

7 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα πξάζηλεο επελδύζεηο Οδεγόο γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Γνκή θαη θχζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ εξγαιείσλ ηεο ΔΔ Απηνδηνίθεζε θαη ΔΠΑ Πξνηεηλφκελα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Δπηηπρεκέλα παξαδείγκαηα έξγσλ ή δηθηχσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ

8 Γηαθάλεηα παληνύ! Με ηελ Έθζεζε γηα ηε δηαθάλεηα ζηελ ΔΔ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο απαηηείηαη: Παξνρή απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ θαηαιφγσλ ησλ δηθαηνχρσλ Λεπηνκεξήο θαη πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε χλδεζε ηεο Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Γηαθάλεηα κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ην ινγηζηηθφ έιεγρν «Καηνλνκαζία θαη δηαπόκπεπζε» ζε θξνχζκαηα απάηεο -δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο

9 Κη αθόκε ηελφηεξε εκπινθή πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ζε φια ηα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πλνρήο Πεξηζζφηεξε θαζνδήγεζε γηα ην πψο λα ηεζεί ε ξήηξα εηαηξηθήο ζρέζεο ζηελ πξάμε απφ ηξέρνληα πξνγξάκκαηα Βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ 9

10 Η πξάζηλε νηθνλνκία Με αλαδηαλεκεηηθνχο κεραληζκνχο Απνθεληξσκέλε Δζηηαζκέλε ζε ηνπηθφ επίπεδν Δμηζσηηθή, ζπιινγηθή θαη αιιειέγγπα Τπφςε νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο Έκθαζε ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία εβαζκφο ζηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα χλδεζε κε ζπκκεηνρηθνχο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, νπζηαζηηθή παηδεία, θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ αιιειεγγχεο θαη αιιεινβνήζεηαο. 10

11 Μηα άιιε πξννπηηθή Μηα πξάζηλε πξννπηηθή είλαη εθηθηή θαη απνιχησο αλαγθαία. Η ζηξνθή ζηελ ηνπηθφηεηα θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, σο έκκεζνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, ζέηεη ζην πξνζθήλην ηελ Απηνδηνίθεζε. Η Απηνδηνίθεζε είλαη έλαο πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα λα δνθηκαζηνχλ νη πξάζηλεο ιχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 11

12 Ο ξόινο ηεο Απηνδηνίθεζεο Καζνξηζηηθόο ν ξόινο ηεο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ: Πξνζηαζία αλάδεημε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Δλεξγεηαθή απηνλνκία απφ ΑΠΔ Γεκηνπξγία πξάζηλσλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ Πξνψζεζε δηαθνξνπνηεκέλνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ, κε έκθαζε ζηα ηνπηθά πξντφληα/ ππεξεζίεο Κνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία Αλάπηπμε πξάζηλσλ επαγγεικάησλ, λέσλ θαη θαηλνηφκσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο κε ζεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

13 Η Νέα Πξάζηλε πκθωλία Η πξφηαζε ηνπ Green New Deal απνηειεί έμνδν απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δίλαη ηαπηφρξνλα κηα Σνπηθή Πξάζηλε πκθωλία γηα θάζε Γήκν ή Πεξηθέξεηα. Δίλαη έλα θηιφδνμν ζρέδην επξσπατθήο θιίκαθαο, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, ΑΝ θάζε πεξηνρή: ζπκκεηέρεη ελεξγά εληζρχεηαη λα επελδχζεη ζε πξάζηλνπο ηνκείο θαη έηζη εκπιέθεηαη ελεξγά: - ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο - ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο - ζηελ πξαγκαηηθή επεκεξία. 13

14 Μηα Πξάζηλε πκθωλία παληνύ! Οη Πξάζηλεο Σνπηθέο Πνιηηηθέο: Δίλαη ε ξαρνθνθαιηά ησλ πξάζηλσλ πνιηηηθψλ Δίλαη ε θαιχηεξε απόδεημε φηη: νη Πξάζηλνη κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ζε ζέζεηο επζχλεο νη πξάζηλεο πνιηηηθέο: δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, κεηψλνπλ ηελ πίεζε πάλσ ζηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. 14

15 Οηθνινγία, ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο Η Πξάζηλε Σνπηθή Πνιηηηθή: επηθεληξψλεηαη ζε: αλάπηπμε πξάζηλεο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κπνξεί λα ζπκβάιιεη γηα: βειηίσζε δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ζεκαληηθή βειηίσζε κφλσζεο ζπηηηψλ, απνδνηηθή αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, αλάπηπμε ηξφπσλ κεηαθίλεζεο κε ρακειή εμάξηεζε απφ νξπθηά θαχζηκα. 15

16 Κιεηδί ε βηωζηκόηεηα Παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βηωζηκόηεηα ζπλδέεηαη κε: θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηζφηεηα ησλ θχισλ, ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ιηγφηεξα απηνθίλεηα θαη πεξηζζφηεξνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο νινθιεξσκέλν θαη ηζφξξνπν αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ έλαλ ηξφπν δσήο πεξηζζφηεξν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα φινπο 16

17 ην πεξηζψξην ε λεζηωηηθόηεηα Καηά θαηξνχο ε ΔΔ δέρεηαη θαη' εμαίξεζε πνιηηηθέο γηα ηα λεζηά: επηδνηήζεηο αθηνπιντθψλ θαη αεξνπνξηθψλ γξακκψλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο, κεησκέλν ΦΠΑ θηι. Δίκαζηε πξψηνη ζε λεζησηηθφηεηα ζε φιε ηελ Δπξψπε. Υξεηάδνληαη εηδηθέο πνιηηηθέο γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πιεπξέο. Η Διιάδα δελ έρεη αθφκε ηεθκεξηψζεη ζηελ ΔΔ ηε λεζησηηθφηεηα. Η Γαιιία ην έρεη θάλεη κε ηα ππεξπφληηα λεζηά ηεο θαη ηελ Κνξζηθή. Σν δήηεκα είλαη ωξηκόηαην γηα ηελ Διιάδα, φκσο: Τπάξρνπλ αλεπάξθεηεο ζηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ θέληξνπ, πνπ δελ αθνχλε ηα λεζηά. 17

18 Δπηκέιεηα Υάξηε: Μηζαειίδεο Νηθφιανο Δηθνληθή Απφζηαζε Νεζηψλ Αηγαίνπ 18

19 Σν κεηαθνξηθφ ηζνδχλακν εκαίλεη φηη όζν θνζηίδεη κηα ζηεξηαλή απόζηαζε, ηφζν λα θνζηίδεη θαη κηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ λεζηψλ. Πξσηνζηάηεο ν Γήκαξρνο ηεο Σήινπ, πνπ είρε θηλήζεη θαη ην ζθάλδαιν Παπιίδε Παξάδεηγκα, ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ηεο αλαθύθιωζεο: θνζηίδεη ππέξκεηξα ζηα λεζηά θαη απνζαξξύλεη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο. Οη λεζηψηεο πιεξψλνπλ πνιιαπιάζηα απφ φ,ηη νη ζηεξηαλνί. Δίλαη πνιίηεο Β θαηεγνξίαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα δεκόζηα έξγα: παλάθξηβα 19 θαη νινέλα θαη πην αθξηβά ζε κηθξόηεξα λεζηά.

20 Έλαο άλεκνο πξνηάζεσλ Έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο γηα ηα λεζηά ηνπ Β. Αηγαίνπ αλάδεημε ππεχζπλεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Παξαγσγή κηθξή, εμεηδηθεπκέλε θαη πςειήο πνηφηεηαο κε βαζηθή θαηεχζπλζε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηε βηνινγηθή γεσξγία Μεδεληθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέρξη ην 2030 Να αλαζεσξεζεί ην εζληθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην γηα λα πξνζηεζεί ν Αλαηνιηθφο Άμνλαο (Θξάθε-Β. Αηγαίν-Ν. Αηγαίν- Κξήηε) Κνλδχιηα γηα ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ππνδνκέο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ. Κάζε λεζί (ηψξα δήκνο) κε έλα ζρέδην θαη πξφγξακκα 10εηνχο νξίδνληα 20

21 Έλαο άλεκνο νηθνινγηθφο Οη ρξήζεηο γεο φρη ζε αληαγσληζκφ (π.ρ. ππεξβφζθεζε ελαληίνλ βιάζηεζεο, πνπ πξνθαιεί εξεκνπνίεζε, δηάβξσζε, ππνβάζκηζε ησλ λεξψλ θιπ). Πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πινχηνπ, ηεο παξάθηηαο δψλεο, ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ, ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ χληαμε πεηζηηθνχ θάθεινπ πξνο ηελ Δ.Δ. γηα ηε λεζησηηθφηεηα Να θαηαξγεζεί ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε θαη ε παξφδηα δφκεζε ζπηηηψλ, μελνδνρείσλ, βηνηερληψλ θιπ. Να εληζρχζνπκε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνπξηζκφ ηεο ελδνρψξαο ησλ λεζηψλ κε κνλνπάηηα, νηθνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Να πεγαίλνπλ νη ππεξεζίεο ζηνπο λεζηψηεο αληί ην αληίζεην. Να απνηειέζνπλ ηα λεζηά γέθπξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 21 δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ.

22 Η ρξεκαηνδόηεζε : κηαο Σνπηθήο Πξάζηλεο Πνιηηηθήο - Η βηώζηκε αλάπηπμε έρεη πηνζεηεζεί σο αξρή απφ ηελ Δ.Δ. - Παξάιιεια κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, νη θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην πιαίζην ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, ηδίσο: γηα λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε βηωζηκόηεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα Σνπηθή Πξάζηλε πκθωλία 22

23 Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο Πνιηηηθέο θαη Σακεία ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε κηα Σνπηθή Πξάζηλε Πνιηηηθή. Βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: Πνιηηηθή πλνρήο: Γηαξζξωηηθά Σακεία θαη Γάλεηα Πεξηβάιινλ: Πξόγξακκα LIFE+ Άιιεο πεγέο απφ ηελ ΔΔ: Καηλνηνκία, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Πνιηηηζκφο Γηθαηνζχλε θαη Δζσηεξηθέο Τπνζέζεηο Δμσηεξηθή Βνήζεηα 23

24 Ο ζθνπόο ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο (ή Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο -αθνξά θπξίσο ηηο πεξηθέξεηεο) -Η επίζεκε ζέζε: λα επηηχρεη πξαγκαηηθή αιιειεγγχε ζηελ ΔΔ κε ηε δηαζθάιηζε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο Πξνυπφζεζε, ε κείσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ ζπλεηζθέξεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ πξνο όθεινο ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ πόιεωλ θαη ησλ θαηνίθωλ ηνπο -Θα δηαηεζνχλ 308 δηζ. επξώ ηελ πεξίνδν γηα: Πνιηηηθέο αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο -Γείθηεο κέηξεζεο ησλ αληζνηήησλ, ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 24

25 Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ παξέκβαζεο Η Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ηηο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο θάζε ρψξαο ζε νκάδεο κε ηελ νλνκαηνινγία NUTS, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΛΑΥΙΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΜΔΓΙΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ NUTS NUTS NUTS Οη πεξηνρέο ηεο ΔΔ θαιχπηνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηφρνπο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηε πλνρή. Η έληαμε ζε έλα ηφρν εμαξηάηαη από ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ Με ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ νη κέζνη όξνη θ.θ. ΑΔΠ άιιαμαλ. Οη Πεξηθέξεηεο πνπ έπαηξλαλ ζεκαληηθή βνήζεηα πξηλ απφ ηε δηεχξπλζε έρνπλ κεηαβαηηθά θαζεζηώηα ελίζρπζεο, γηα λα απνθεπρζνχλ νη απφηνκεο αιιαγέο ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 5 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ: κεηαβαηηθά θαζεζηψηα 25

26 ηόρνη Πξνηεξαηόηεηαο ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ΣΟΥΟ 1: ΤΓΚΛΙΗ Πεξηιακβάλνληαη: Οη πεξηθέξεηεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηώηεξν από ην 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κ.φ. ζηελ Διιάδα: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία, Βόξεην Αηγαίν, Ήπεηξνο, Νήζνη ηνπ Ινλίνπ, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπόλλεζνο, Κξήηε Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο εμφδνπ (phasing-out), πνπ ζα ήηαλ επηιέμηκεο αλ ην θαηψηαην φξην είρε κείλεη ζην 75% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ηωλ 15 (θαη φρη ησλ 25), ζηελ Διιάδα: Kεληξηθή Mαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Aηηηθή ΣΟΥΟ 2: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Οη πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζηφρν ηεο ζχγθιηζεο: Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο εηζφδνπ (phasing-in), φπνπ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ππεξβαίλεη ην 75% ηεο ΔΔ ηωλ 15, ζηελ Διιάδα: Σηεξεά Διιάδα θαη Νόηην Αηγαίν ΣΟΥΟ 3: ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Δίλαη ε κεηεμέιημε ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο INTERREG 26

27 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ηφρνη ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ΤΓΚΛΙΗ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟ (απφ ζηφρν χγθιηζε) ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟ (ζε ζηφρν Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα) ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 27

28 Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαζνξίδεη ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο γηα ηελ Διιάδα ( ). - Αθνξά ηνπο Σηόρνπο: ύγθιηζε Πεξηθεξεηαθή Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Απαζρόιεζε - Δπηδηψθεη: - ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ρψξαο, - 82% ησλ πφξσλ ζε πεξηθεξεηαθά έξγα. 28

29 πκπιεξσκαηηθά πξνο ην ΔΠΑ Δζληθό ρέδην ηξαηεγηθήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΑΑ) Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (ΔΓΣΑΑ) Δζληθό ηξαηεγηθό ρέδην Αλάπηπμεο ηεο Αιηείαο (ΔΑΑΛ) ΔΠ Αιηείαο (ΔΠΑΛ), πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο (ΔΣΑ). 29

30 30

31 ΔΠΑ /Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Πξνβιέπεη 31,9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα δεκφζηα έξγα Η ηδηωηηθή ζπκκεηνρή εθηηκάηαη ζε 7,5 δηζεθαηνκκχξηα Σν ΔΠΑ ζε αξηζκνχο: Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2,8 δηζ. Βειηηώζεηο ππνδνκώλ 7,5 δηζ. Αληαγωληζηηθόηεηα & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 1,7 δηζ. Φεθηαθή ύγθιηζε 1,2 δηζ. Δθπαίδεπζε & Γηαρ. Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 5,2 δηζ. Γεκόζηα Γηνίθεζε 0,7 δηζ. Δπηπξόζζεηε Πεξηθεξεηαθή Υξεκαηνδόηεζε 12 δηζ. ύλνιν Κξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεωλ 31,9 δηζ. 31

32 ΕΤΠΑ ΕΚΤ 32

33 ΔΠΑ / Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Διιάδα πινπνηείηαη κέζα απφ: νθηώ (8) ηνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΔΠ) πέληε (5) Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη δεθαηέζζεξα (14) Πξνγξάκκαηα Δπξωπαϊθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ , φια ηα έξγα ππνδνκψλ πξνζβαζηκφηεηαο ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ελφο ηνκεαθνχ ΔΠ. ηνπο ηνκείο ηεο Τγείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ δελ ππάξρνπλ δηαθξηηά ΔΠ θαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη απφ Πεξηθεξεηαθά θαη Σνκεαθά ΔΠ, κέζα απφ πκθσλίεο πλεξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα ζα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο κέρξη ην 2013 αιιά ζα πινπνηνύληαη κέρξη ην Βξαρχηεξα ηα φξηα γηα ηηο Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθνχ θαζεζηψηνο. 33

34 ΔΠΑ / Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Δίλαη εζληθήο εκβέιεηαο αιιά δελ θαιχπηνπλ ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ είλαη ζε κεηαβαηηθφ θαζεζηψο (Αηηηθή, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, ηεξεά Διιάδα, Νφηην Αηγαίν). Δπηθεληξψλνληαη ζε ηνκείο-ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, σο εμήο: 1. ΔΠ Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμεο 2. ΔΠ Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο 3. ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 4. ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε 5. ΔΠ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 6. ΔΠ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 7. ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 8. ΔΠ Σερληθή Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο ΔΠ Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ 34

35 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) Η Διιάδα ρσξίζηεθε ζε πέληε πξνγξακκαηηθέο πεξηνρέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πέληε ΠΔΠ 1. ΠΔΠ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 2. ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο - Πεινπνλλήζνπ - Ινλίσλ Νήζσλ 3. ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 4. ΠΔΠ Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ηπείξνπ 5. ΠΔΠ Αηηηθήο. Κάζε ΠΔΠ εμππεξεηεί ηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ ρψξνπ ηνπ, δηακέζνπ ησλ Δλδηάκεζσλ Αξρψλ Γηαρείξηζεο. 35

36 ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΑ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ-1 1. Πξνγξάκκαηα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 1.1 Δμσηεξηθά ζχλνξα -Γηκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ - ΙΡΑ): 1. Διιάδα-Αιβαλία 2. Διιάδα-ΠΓΓΜ 3. Διιάδα Σνπξθία -Πνιπκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ - ΙΡΑ) 4. Αδξηαηηθή -Πνιπκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ - ΔΝΡΙ) 5. MEDITERRANEAN SEA BASIN 6. BLACK SEA BASIN 1.2 Δζσηεξηθά ζχλνξα -Γηκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ) 7. Διιάδα-Ιηαιία 8. Διιάδα Κχπξνο 9. Διιάδα Βνπιγαξία 36

37 ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΑ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Πξνγξάκκαηα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 10. MEDITERRANEAN SEA BASIN 11. SOUTH EAST EUROPEAN SPACE 3. Πξόγξακκα Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο (INTER-REGIONAL COOPERATION PROGRAMME- INTERREG IV C) Δπηπιένλ, ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία «Πεξηθέξεηεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αιιαγή». Γίθηπα: Η Διιάδα ζπκκεηέρεη θαη ζηα δίθηπα INTERACT, ESPON θαη URBACT 37

38 Α: Σα Μέζα ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) Σακείν πλνρήο Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) Σακείν Αιιειεγγχεο Δπξσπατθφο Όκηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) Μεραληζκφο Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΜΠΒ) Jaspers-Jeremie-Jessica 38

39 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ - ηφρνο: ΤΓΚΛΙΗ -1 Δπελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ: παξνρή θαη δηαρείξηζε λεξνχ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, πνηφηεηα λεξνχ, νινθιεξσκέλε πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε, αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, απνθαηάζηαζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνψζεζε βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000, ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα βηψζηκα πξφηππα παξαγσγήο, ρξήζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο Δπελδχζεηο ζηηο κεηαθνξέο: νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα θαζαξέο κεηαθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα, γηα πξνψζεζε πνιπηξνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κείσζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Δπελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα: ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο, ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, αλαλεψζηκεο πεγέο 39

40 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ - ηφρνο: ΤΓΚΛΙΗ -2 Έξεπλα θαη ηερλνινγηθή Αλάπηπμε, θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο Πξσηνβνπιίεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Πξφιεςε θηλδχλσλ Σνπξηζκφο, κε έκθαζε ζε πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, βηψζηκα πξφηππα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο Δπελδχζεηο ζηνλ Πνιηηηζκφ, πξνζηαζία πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπκβνιή ζην βηψζηκν ηνπξηζκφ Δπελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, γηα αχμεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο Δπελδχζεηο ζηελ πγεία θαη ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 40

41 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ ηφρνο ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ-1 Αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ κέζσ θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ βηψζηκεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο: - ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο θαη δηαζπλνξηαθφ εκπφξην - απφ θνηλνχ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, πξφιεςε θηλδχλσλ - κείσζε απνκφλσζεο - βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη επηθνηλσληψλ - αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, ηδίσο ζε πνιηηηζκφ, ηνπξηζκφ, πγεία, εθπαίδεπζε Πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο: δηαρείξηζε πδάησλ, πξφιεςε θηλδχλσλ, πξνζηαζία ΜΔ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ζε ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ, παξάθηηεο πεξηνρέο, γηα πιεκκχξεο, μεξαζία, πεξηβαιινληηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο, ζαιάζζηα αζθάιεηα. 41

42 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ ηφρνο ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ -2 Βηώζηκε αζηηθή αλάπηπμε πνιπθεληξηθή αλάπηπμε Αζηηθά δίθηπα θαη ζπλεξγαζίεο, Κνηλέο ζηξαηεγηθέο γηα θνηλά πξνβιήκαηα ηξαηεγηθή νινθιήξσζεο δηαθξαηηθψλ δσλψλ αλάπηπμεο, π.ρ. Βαιηηθή, Γνχλαβεο Οινθιεξωκέλε ζπλεξγαζία κε επίθεληξν ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ URBACT II: Οη πόιεηο δνπιεύνπλ γηα ηηο πόιεηο Δλίζρπζε αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κεηαμχ πφιεσλ ηεο ΔΔ Γηάρπζε ηεο γλψζεο γηα φια ηα ζέκαηα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ΘΔΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: projects 42

43 43

44 URBACT I / URBACT II Δπξσπατθφ Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξίαο θαη γλψζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο 44

45 Παξάδεηγκα: MILE, έλα δίθηπν ηνπ ζεκαηηθνχ πφινπ URBACT Κνηλωληθή έληαμε θαη Γηαθπβέξλεζε ( ) ηόρνο, ε παξαγσγή ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο, ζηα ζέκαηα: - Πξνώζεζε θαη αλάπηπμε επηρεηξήζεωλ - Ελεξγή έληαμε γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο - Πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη ζηέγαζεο θαη ζηνλ δηαπνιηηηζκηθό δηάινγν ΔΣΑΙΡΟΙ: Πφιε ηεο Βελεηίαο θαη Πεξηθέξεηα Veneto, Ιηαιία Πεξηνρή ηνπ Charlois (Rotterdam) θαη Πφιε ηνπ Rotterdam, Κάησ Υψξεο Πφιε ηεο Vantaa θαη Employment and Economic Development Centre for Uusimaa, Φηιαλδία Πφιε ηνπ Τνξίλν θαη Πεξηθέξεηα Piedmont, Ιηαιία Πφιε ηεο Timisoara θαη Ministry of Development, Public Works and Housing, Ρνπκαλία Πφιε ηεο Κνκνηελήο θαη Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -Θξάθεο, Διιάδα Πφιε ηεο Σεβίιιεο θαη Dirección General de Fomento del Empleo de la Consejeria de Empleo de la Junta de Andalucia, Ιζπαλία Πφιε ηεο Amadora θαη Tagus Valley Regional Coordination Commission as Operational Program Regional Funds Managing Authority, Πνξηνγαιία Γήκνο ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνύ θαη Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Διιάδα 45

46 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔKT ηφρνο ΤΓΚΛΙΗ Δπέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ επελδχζεσλ γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην: κεηαξξπζκίζεηο ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηδίσο γηα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε, π.ρ. κείσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ δηαρσξηζκψλ ζηε βάζε ηνπ θχινπ, αχμεζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο αξρηθήο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ηδίσο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Δλδπλάκσζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο Βειηίσζε πνιηηηθψλ, θαιέο πνιηηηθέο, ζρεδηαζκφο Βειηίσζε κεραληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 46

47 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ Γηα θξάηε κέιε κε θαηά θ.θ. ΑΔΠ κηθξφηεξν ηνπ 90% ηνπ Κνηλνηηθνχ κ.φ. (Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία ζε κεηάβαζε, λέα θξάηε-κέιε) Δπελδχζεηο ζε πεξηβάιινλ θαη Γηεπξωπαϊθά Γίθηπα Μεηαθνξώλ Δηδηθά γηα ην πεξηβάιινλ: πκβνιή (ρξεκαηνδνηηθή) ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Παξεκβάζεηο ζε πεδία κε πεξηβαιινληηθά νθέιε: ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα, αλαλεώζηκεο πεγέο, Παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: δηαρείξηζε θπθινθνξίαο, θαζαξέο αζηηθέο θαη δεκόζηεο κεηαθνξέο 47

48 Νέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο JEREMIE, JASPERS, JESSICA JESSICA Κνηλή επξσπατθή ζηήξημε γηα βηώζηκεο επελδύζεηο ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Τπνζηεξίδεη επελδχζεηο ζηελ αζηηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε Έλα εηδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ηελ Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 48

49 Γάλεηα Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (Δ.Σ.Δπ.) -1 Τπνζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή πεξηβάιινληνο Γηαζέηνπλ ην 1/3 ησλ πφξσλ ζε έξγα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, φπσο: Αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο: αλαλεψζηκεο πεγέο, πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, πγεία Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο Βηψζηκε ρξήζε ηωλ πόξωλ θαη επεμεξγαζία απνβιήηωλ Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ζηηο πφιεηο, αζηηθέο αλαπιάζεηο 49

50 Γάλεηα Δ.Σ.Δπ. ζε Γήκνπο -2 Η Δ.Σ.Δπ. δαλείδεη απεπζείαο ηνπο Γήκνπο κέρξη ην 50%, γηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ άλω ηωλ 25 εθαη. επξώ. Σα ζρέδηα αθνξνχλ δέζκε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηάξθεηαο ηξηεηίαο. Σν εηήζην ηνθνρξενιχζην ηνπ Γήκνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο ΑΣΑ ηνπ. Σν επηηφθην δαλείνπ 20εηνχο δηάξθεηαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην επηηφθην euribor (θάησ απφ 1%) +0,6%, ην νπνίν ζεσξείηαη πξνλνκηαθά ρακειφ. Η πξψηε πξνζέγγηζε κε ηελ Δ.Σ.Δπ. κπνξεί λα γίλεη ηψξα, κεηά ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, γηα λα πηζηνπνηείηαη ε δηαζέζηκε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ην έξγν/ πξφγξακκα. Δλδείθλπηαη, ν χκβνπινο ηνπ Γήκνπ λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Γηα πξνυπνινγηζκνχο θάηω ηωλ 25 εθαη. ε Δ.Σ.Δπ. ρξεκαηνδνηεί κέζσ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Απηέο ρξεψλνπλ ην θαλνληθφ ηνπο επηηφθην. Σν κφλν φθεινο γηα ην Γήκν είλαη ε εμαίξεζή ηνπ απφ ηελ εηζθνξά ηνπ 0,6%, πνπ επηβάιιεη ν λφκνο. 50

51 Β: Σα Μέζα ηεο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο -1 LIFE + - Τπνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 6 νπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ ΣΡΔΙ ΠΤΛΧΝΔ: Φχζε θαη Βηνπνηθηιφηεηα Δθαξκνγή θαη Γηαθπβέξλεζε Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία - Οθέιε γηα ηελ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ: ρξεκαηνδνηήζεηο γηα Πξνζηαζία πεξηνρψλ NATURA 2000 Πξνγξάκκαηα επξσπατθήο δηάζηαζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηάζωζε παλίδαο θαη ριωξίδαο Πξνζπάζεηα λα γεθπξψζεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηα πεδία ηνπ πεξηβάιινληνο Γελ παξέρεη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ππάξρνπζεο ππνδνκέο 51

52 Β: Σα Μέζα ηεο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο -2 Υξεκαηνδνηήζεηο LIFE + Σν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή Φύζε θαη βηνπνηθηιόηεηα: Γίθηπν NATURA 2000: θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε πεξηνρψλ ή εθείλσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ άιια Σακεία Αληηζηξνθή ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κέρξη ην 2010, δηαρείξηζε παξαθνινχζεζε ησλ δαζώλ θαη κέηξα ππξνπξνζηαζίαο Πεξηβάιινλ θαη πγεία: Οδεγία γηα ηα λεξά, Καζαξφο αέξαο γηα ηελ Δπξψπε (Café),ζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζάιαζζα, ην έδαθνο Βηώζηκε ρξήζε ηωλ πόξωλ: αλαθύθιωζε, βηώζηκα πξόηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε αλάπηπμε πνιηηηθώλ, εθαξκνγή θαη εκςχρσζε, ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε Δθ ησλ πζηέξσλ αμηνιόγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ 52

53 Καιέο Πξαθηηθέο LIFE Projects ζρεηηθά κε αζηηθά ζέκαηα LIFE Programme: ππνζηήξηδε έξγα πνπ ζπλδένληαη κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο Θέκαηα: Μεηαθνξέο, ζφξπβνο, νηθνηνπξηζκφο, απνξξίκκαηα, βηνπνηθηιφηεηα, πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, θιηκαηηθή αιιαγή, πγεία θαη πνηφηεηα δσήο 53

54 ECOBUS (Valencia, Ιζπαλία) πγθέληξσζε ειαίσλ καγεηξηθήο σο βηνθαχζηκα γηα κεραλέο diesel πνξέιαηα: -επαλάρξεζε -μερσξηζηή ζπιινγή -βηνθαχζηκα Πξνυπνινγηζκφο: πκκεηνρή Life:

55 PEDRA TOSCA PARK (Βφξ. Ιζπαλία) Οηθνηνπξηζκφο Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε Πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Αζηηθή αλάπηπμε πξνϋπνινγηζκόο: Μέηξα αλαπιάζεσλ πκκεηνρή Life:

56 Κηίξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (Απζηξία) Πξνϋπνινγηζκόο: πκκεηνρή Life: Christophorus Haus : Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο Πξάζηλν θηίξην Υξήζε μχινπ 56

57 Πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο Οκάδεο Δλδηαθέξνληνο: Σα δηάθνξα ζπκθέξνληα πνπ θάζε πεξηνρή έρεη, κπνξεί λα ηα πεξάζεη κέζα απφ δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, αλάινγα κε ην ζέκα, ην ρξφλν θαη ην ρψξν πνπ αθνξά. Μέζα απφ απηά ηα δίθηπα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά επελδπηηθά, πηινηηθά, αλαπηπμηαθά θ.α. πξνγξάκκαηα Σξφπνη πξνψζεζεο ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ: Αηνκηθή ζεζκηθή εθπξνζψπεζε πιινγηθή ζεζκηθή εθπξνζψπεζε Δλψζεηο ηδησηηθψλ ή εκη-θξαηηθψλ νξγαληζκψλ Δλψζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ - ζεκαηηθά δίθηπα 57

58 Γίθηπα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ 1. Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο Βξπμειιψλ (Brussels - Europe Liaison Office): 2. πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ: 3. πλέιεπζε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο (AER): 4. χλδεζκνο Δπξσπατθψλ πλνξεπφλησλ Πεξηθεξεηψλ (AEBR): 5. Πφιεηο γηα ηε πλνρή - ε αζηηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο πλνρήο: 6. Γηάζθεςε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Παξάθηησλ Πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο: 7. Γίθηπν Δπξσπφιεσλ (Eurocities): 8. Γίθηπν Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ γηα Έξεπλα θαη Καηλνηνκία: 9. Polis -Γίθηπν επξσπατθψλ Πφιεσλ θαη Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ θαηλνηνκία ζηηο ηνπηθέο Μεηαθνξέο: 58

59 Οη Οκάδεο πκθεξφλησλ ε κηα πξνζπάζεηα λα εληζρχζνπλ ηε δηαθάλεηα γηα ηνπο πνιίηεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζαλ κεηξψα κε ζηφρν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (lobbyists -ινκπίζηεο) Αζρνινχληαη κε ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπίζεκα εγγεγξακκέλνη: Δπξσπατθή Δπηηξνπή -Μεηξψν ησλ εθπξνζψπσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (εγγεγξακκέλνη 2.834): https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?local e=en#en Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην -Μεηξψν ησλ εθπξνζψπσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (εγγεγξακκέλνη 1.851): Org.do?language=EN πλνιηθά νη ινκπίζηεο ππνινγίδνληαη ζε ! 59

60 Πφιε - πνιίηεο - πνιηηηθή Η πξάζηλε πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ: αιιειεγγχε ζηνλ πιαλήηε θαη ηηο επφκελεο γεληέο πξνζσπηθή επζχλε θαη αληηθαηαλαισηηθφ ηξφπν δσήο ζπιινγηθή δξάζε ππεξάζπηζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο Η νηθνινγηθή δξάζε πξέπεη λα είλαη: παγθφζκηα θαη ζπλεθηηθή ηνπηθή θαη ζπγθεθξηκέλε Η πόιε είλαη: ν ζεκαληηθφηεξνο ζεζκφο ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο ε ειπηδνθφξα δπλαηφηεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιφ ηεο εθεί φπνπ ε πνιηηηθή θνξάεη ηα θαζεκεξηλά ηεο ξνχρα. 60

61 Η άιιε απηνδηνίθεζε Η απηνδηνίθεζε ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απνηειεί: ρψξν γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ ζεζκηθφ πιαίζην έθθξαζεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο θαη φρη επθαηξία θνκκαηηθήο θαηαγξαθήο ή κεραληζκφ εθπξνζψπεζεο ηνπηθψλ κηθξνζπκθεξφλησλ εξγαζηήξην δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ θαη ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο επθαηξία δηαβνχιεπζεο θαη ζπλδηακφξθσζεο θνηλνχ πνιηηηθνχ θαη πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. 61

62 Πξάζηλεο πφιεηο θαη λεζηά Σν νηθνινγηθφ θίλεκα αγσλίδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70. Πξάζηλεο ιχζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πιήζνο επξσπατθψλ πφιεσλ Οη Πξάζηλνη δίλνπλ ην παξφλ ζηηο κάρεο κέζα θαη έμσ απφ ηνπο ζεζκνχο γηα: πνηφηεηα δσήο, ειεχζεξνπο ρψξνπο, επηζηξνθή ηεο θχζεο ζηελ πφιε, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πνηνηηθά θαη θζελά, πφιε θηιηθή ζηνλ πεδφ, ην πνδήιαην θαη ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ζεβαζκφ ησλ άιισλ κνξθψλ δσήο, άιιε ρσξνηαμία Απφιπηε αλάγθε: νη εθιεγκέλεο δηνηθήζεηο λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. 62

63 Η άιιε πνιηηηθή Γελ παξακέλνπκε απιψο ζηε δηαηχπσζε θξηηηθήο. Γηαηππψλνπκε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Κνζηνινγνχκε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Αλαδεηνχκε πξνγξακκαηηθέο ζπγθιίζεηο θαη δηακφξθσζε θνηλνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη παξέκβαζεο ζηα δεκνηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα. Δπηδηψθνπκε επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο, κε νηθνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο αλά Γήκν θαη Πεξηθέξεηα. ηεξίδνπκε επξχηεξεο θηλήζεηο πνιηηψλ κε θέληξν ηηο πξάζηλεο πνιηηηθέο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Πξαζηλίδνπκε ηηο πφιεηο, αλαζπγθξνηνχκε ηηο πεξηθέξεηεο, ζηεξίδνπκε ηα λεζηά καο Αιιάδνπκε ηελ πνιηηηθή, αιιάδνπκε θη εκείο. 63

64 αο επραξηζηώ! Πνπ ζα καο βξείηε: Ιζηνζειίδεο καο Σν δηθφ καο θαλάιη Δμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία;

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Πάξνο 14/03/2014 ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝ. : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ Α Ε Μ : 7 3 8 1 6/2 / 2 0 1 3 Θέμα: Πρώτεσ εκτιμήςεισ και ςχολιαςμοί ςτο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) τησ προγραμματικήσ περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

"Πράσινες προτάσεις για έξοδο από την κρίση -χρηματοδοτικά εργαλεία"

Πράσινες προτάσεις για έξοδο από την κρίση -χρηματοδοτικά εργαλεία 1 "Πράσινες προτάσεις για έξοδο από την κρίση -χρηματοδοτικά εργαλεία" Μιχάλης Τρεμόπουλος Ευρωβουλευτής, Οικολόγοι Πράσινοι Αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΚ «Ημερίδα Καλές πρακτικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΜΟΤΕΑΚΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΡΗΕΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Κα. ΥΤΕ ΑΛΗΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012 Δγθξίζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Ζ εμέιημε ηεο Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο : Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο» Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Λαδαξίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy ν έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Επξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Ζ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δπιβλέπων/οςζα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΠΡΟ » 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

«ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΠΡΟ » 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ «ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΠΡΟ 2007-2013» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Γεληθή Πεξηγξαθή: Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο "Διιάδα Κχπξνο" 2007 2013 είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηαιύηεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013

H Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηαιύηεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 ΔΘΛΗΘΟ ΚΔΤΣΟΒΗΟ ΠΟΙΥΤΔΦΛΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηη Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ H Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηαιύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολςμοπυία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2324(INI)

ΥΔΓΙΟ ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολςμοπυία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2324(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτποπή Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ 2015/2324(INI) 30.3.2016 ΥΔΓΙΟ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ (2015/2324(INI)) Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα