Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο"

Transcript

1 Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, , «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο κεηά ην 2013» 1

2 Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα Σ θ ε θ η ό κ α ζ η ε π α γ θ ό ζ κ η α, δ ξ ν ύ κ ε η ν π η θ ά. Πξνθιήζεηο: Νενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε Αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ Κιηκαηηθή αιιαγή Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε Δλεξγεηαθή θξίζε Κνηλσληθή απνζχλζεζε θαη θηψρεηα

3 Πξννπηηθή αλάπηπμεο πεξηθεξεηώλ Μειινληηθή Πνιηηηθή πλνρήο πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ην 2020

4 Πξνθιήζεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε Πξάζηλεο θαηλνηνκίεο θαη ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο / ΜΜ Δπηρεηξήζεηο Πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε Κνηλσληθή έληαμε Μεηξηαζκφο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή Πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο Δλεξγεηαθή απφδνζε, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο (δεπηεξνβάζκην δίθηπν) Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά

5 Δπθαηξίεο θαη Πξννπηηθέο Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πνιηηηθή λα αζθνχληαη κε ηηο πφιεηο θαη φρη κφλν γηα ηηο πφιεηο Οη απηνδηνηθεηηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ζρέδηα θαη αηηήζεηο γηα δξάζεηο πκκεηνρή ζε δηεπξσπατθά πξνγξάκκαηα δξάζεσλ Γηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πλεξγαζίεο θαη ζπλέξγεηεο

6 πλεξγαζία πλεξγαζία ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ: ηελ εθπφλεζε ηελ πινπνίεζε ηελ παξαθνινχζεζε ηελ αμηνιφγεζε Καιχηεξε ζηφρεπζε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ζε νξγαληζκνχο-εηαίξνπο, Δθδειψζεηο θαηάξηηζεο

7 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα πξάζηλεο επελδύζεηο Οδεγόο γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Γνκή θαη θχζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ εξγαιείσλ ηεο ΔΔ Απηνδηνίθεζε θαη ΔΠΑ Πξνηεηλφκελα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Δπηηπρεκέλα παξαδείγκαηα έξγσλ ή δηθηχσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ

8 Γηαθάλεηα παληνύ! Με ηελ Έθζεζε γηα ηε δηαθάλεηα ζηελ ΔΔ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο απαηηείηαη: Παξνρή απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ θαηαιφγσλ ησλ δηθαηνχρσλ Λεπηνκεξήο θαη πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε χλδεζε ηεο Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Γηαθάλεηα κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ην ινγηζηηθφ έιεγρν «Καηνλνκαζία θαη δηαπόκπεπζε» ζε θξνχζκαηα απάηεο -δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο

9 Κη αθόκε ηελφηεξε εκπινθή πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ζε φια ηα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πλνρήο Πεξηζζφηεξε θαζνδήγεζε γηα ην πψο λα ηεζεί ε ξήηξα εηαηξηθήο ζρέζεο ζηελ πξάμε απφ ηξέρνληα πξνγξάκκαηα Βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ 9

10 Η πξάζηλε νηθνλνκία Με αλαδηαλεκεηηθνχο κεραληζκνχο Απνθεληξσκέλε Δζηηαζκέλε ζε ηνπηθφ επίπεδν Δμηζσηηθή, ζπιινγηθή θαη αιιειέγγπα Τπφςε νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο Έκθαζε ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία εβαζκφο ζηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα χλδεζε κε ζπκκεηνρηθνχο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, νπζηαζηηθή παηδεία, θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ αιιειεγγχεο θαη αιιεινβνήζεηαο. 10

11 Μηα άιιε πξννπηηθή Μηα πξάζηλε πξννπηηθή είλαη εθηθηή θαη απνιχησο αλαγθαία. Η ζηξνθή ζηελ ηνπηθφηεηα θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, σο έκκεζνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, ζέηεη ζην πξνζθήλην ηελ Απηνδηνίθεζε. Η Απηνδηνίθεζε είλαη έλαο πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα λα δνθηκαζηνχλ νη πξάζηλεο ιχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 11

12 Ο ξόινο ηεο Απηνδηνίθεζεο Καζνξηζηηθόο ν ξόινο ηεο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ: Πξνζηαζία αλάδεημε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Δλεξγεηαθή απηνλνκία απφ ΑΠΔ Γεκηνπξγία πξάζηλσλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ Πξνψζεζε δηαθνξνπνηεκέλνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ, κε έκθαζε ζηα ηνπηθά πξντφληα/ ππεξεζίεο Κνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία Αλάπηπμε πξάζηλσλ επαγγεικάησλ, λέσλ θαη θαηλνηφκσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο κε ζεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

13 Η Νέα Πξάζηλε πκθωλία Η πξφηαζε ηνπ Green New Deal απνηειεί έμνδν απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δίλαη ηαπηφρξνλα κηα Σνπηθή Πξάζηλε πκθωλία γηα θάζε Γήκν ή Πεξηθέξεηα. Δίλαη έλα θηιφδνμν ζρέδην επξσπατθήο θιίκαθαο, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, ΑΝ θάζε πεξηνρή: ζπκκεηέρεη ελεξγά εληζρχεηαη λα επελδχζεη ζε πξάζηλνπο ηνκείο θαη έηζη εκπιέθεηαη ελεξγά: - ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο - ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο - ζηελ πξαγκαηηθή επεκεξία. 13

14 Μηα Πξάζηλε πκθωλία παληνύ! Οη Πξάζηλεο Σνπηθέο Πνιηηηθέο: Δίλαη ε ξαρνθνθαιηά ησλ πξάζηλσλ πνιηηηθψλ Δίλαη ε θαιχηεξε απόδεημε φηη: νη Πξάζηλνη κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ζε ζέζεηο επζχλεο νη πξάζηλεο πνιηηηθέο: δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, κεηψλνπλ ηελ πίεζε πάλσ ζηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. 14

15 Οηθνινγία, ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο Η Πξάζηλε Σνπηθή Πνιηηηθή: επηθεληξψλεηαη ζε: αλάπηπμε πξάζηλεο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κπνξεί λα ζπκβάιιεη γηα: βειηίσζε δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ζεκαληηθή βειηίσζε κφλσζεο ζπηηηψλ, απνδνηηθή αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, αλάπηπμε ηξφπσλ κεηαθίλεζεο κε ρακειή εμάξηεζε απφ νξπθηά θαχζηκα. 15

16 Κιεηδί ε βηωζηκόηεηα Παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βηωζηκόηεηα ζπλδέεηαη κε: θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηζφηεηα ησλ θχισλ, ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ιηγφηεξα απηνθίλεηα θαη πεξηζζφηεξνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο νινθιεξσκέλν θαη ηζφξξνπν αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ έλαλ ηξφπν δσήο πεξηζζφηεξν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα φινπο 16

17 ην πεξηζψξην ε λεζηωηηθόηεηα Καηά θαηξνχο ε ΔΔ δέρεηαη θαη' εμαίξεζε πνιηηηθέο γηα ηα λεζηά: επηδνηήζεηο αθηνπιντθψλ θαη αεξνπνξηθψλ γξακκψλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο, κεησκέλν ΦΠΑ θηι. Δίκαζηε πξψηνη ζε λεζησηηθφηεηα ζε φιε ηελ Δπξψπε. Υξεηάδνληαη εηδηθέο πνιηηηθέο γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πιεπξέο. Η Διιάδα δελ έρεη αθφκε ηεθκεξηψζεη ζηελ ΔΔ ηε λεζησηηθφηεηα. Η Γαιιία ην έρεη θάλεη κε ηα ππεξπφληηα λεζηά ηεο θαη ηελ Κνξζηθή. Σν δήηεκα είλαη ωξηκόηαην γηα ηελ Διιάδα, φκσο: Τπάξρνπλ αλεπάξθεηεο ζηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ θέληξνπ, πνπ δελ αθνχλε ηα λεζηά. 17

18 Δπηκέιεηα Υάξηε: Μηζαειίδεο Νηθφιανο Δηθνληθή Απφζηαζε Νεζηψλ Αηγαίνπ 18

19 Σν κεηαθνξηθφ ηζνδχλακν εκαίλεη φηη όζν θνζηίδεη κηα ζηεξηαλή απόζηαζε, ηφζν λα θνζηίδεη θαη κηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ λεζηψλ. Πξσηνζηάηεο ν Γήκαξρνο ηεο Σήινπ, πνπ είρε θηλήζεη θαη ην ζθάλδαιν Παπιίδε Παξάδεηγκα, ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ηεο αλαθύθιωζεο: θνζηίδεη ππέξκεηξα ζηα λεζηά θαη απνζαξξύλεη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο. Οη λεζηψηεο πιεξψλνπλ πνιιαπιάζηα απφ φ,ηη νη ζηεξηαλνί. Δίλαη πνιίηεο Β θαηεγνξίαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα δεκόζηα έξγα: παλάθξηβα 19 θαη νινέλα θαη πην αθξηβά ζε κηθξόηεξα λεζηά.

20 Έλαο άλεκνο πξνηάζεσλ Έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο γηα ηα λεζηά ηνπ Β. Αηγαίνπ αλάδεημε ππεχζπλεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Παξαγσγή κηθξή, εμεηδηθεπκέλε θαη πςειήο πνηφηεηαο κε βαζηθή θαηεχζπλζε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηε βηνινγηθή γεσξγία Μεδεληθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέρξη ην 2030 Να αλαζεσξεζεί ην εζληθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην γηα λα πξνζηεζεί ν Αλαηνιηθφο Άμνλαο (Θξάθε-Β. Αηγαίν-Ν. Αηγαίν- Κξήηε) Κνλδχιηα γηα ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ππνδνκέο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ. Κάζε λεζί (ηψξα δήκνο) κε έλα ζρέδην θαη πξφγξακκα 10εηνχο νξίδνληα 20

21 Έλαο άλεκνο νηθνινγηθφο Οη ρξήζεηο γεο φρη ζε αληαγσληζκφ (π.ρ. ππεξβφζθεζε ελαληίνλ βιάζηεζεο, πνπ πξνθαιεί εξεκνπνίεζε, δηάβξσζε, ππνβάζκηζε ησλ λεξψλ θιπ). Πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πινχηνπ, ηεο παξάθηηαο δψλεο, ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ, ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ χληαμε πεηζηηθνχ θάθεινπ πξνο ηελ Δ.Δ. γηα ηε λεζησηηθφηεηα Να θαηαξγεζεί ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε θαη ε παξφδηα δφκεζε ζπηηηψλ, μελνδνρείσλ, βηνηερληψλ θιπ. Να εληζρχζνπκε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνπξηζκφ ηεο ελδνρψξαο ησλ λεζηψλ κε κνλνπάηηα, νηθνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Να πεγαίλνπλ νη ππεξεζίεο ζηνπο λεζηψηεο αληί ην αληίζεην. Να απνηειέζνπλ ηα λεζηά γέθπξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 21 δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ.

22 Η ρξεκαηνδόηεζε : κηαο Σνπηθήο Πξάζηλεο Πνιηηηθήο - Η βηώζηκε αλάπηπμε έρεη πηνζεηεζεί σο αξρή απφ ηελ Δ.Δ. - Παξάιιεια κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, νη θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην πιαίζην ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, ηδίσο: γηα λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε βηωζηκόηεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα Σνπηθή Πξάζηλε πκθωλία 22

23 Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο Πνιηηηθέο θαη Σακεία ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε κηα Σνπηθή Πξάζηλε Πνιηηηθή. Βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: Πνιηηηθή πλνρήο: Γηαξζξωηηθά Σακεία θαη Γάλεηα Πεξηβάιινλ: Πξόγξακκα LIFE+ Άιιεο πεγέο απφ ηελ ΔΔ: Καηλνηνκία, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Πνιηηηζκφο Γηθαηνζχλε θαη Δζσηεξηθέο Τπνζέζεηο Δμσηεξηθή Βνήζεηα 23

24 Ο ζθνπόο ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο (ή Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο -αθνξά θπξίσο ηηο πεξηθέξεηεο) -Η επίζεκε ζέζε: λα επηηχρεη πξαγκαηηθή αιιειεγγχε ζηελ ΔΔ κε ηε δηαζθάιηζε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο Πξνυπφζεζε, ε κείσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ ζπλεηζθέξεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ πξνο όθεινο ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ πόιεωλ θαη ησλ θαηνίθωλ ηνπο -Θα δηαηεζνχλ 308 δηζ. επξώ ηελ πεξίνδν γηα: Πνιηηηθέο αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο -Γείθηεο κέηξεζεο ησλ αληζνηήησλ, ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 24

25 Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ παξέκβαζεο Η Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ηηο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο θάζε ρψξαο ζε νκάδεο κε ηελ νλνκαηνινγία NUTS, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΛΑΥΙΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΜΔΓΙΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ NUTS NUTS NUTS Οη πεξηνρέο ηεο ΔΔ θαιχπηνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηφρνπο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηε πλνρή. Η έληαμε ζε έλα ηφρν εμαξηάηαη από ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ Με ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ νη κέζνη όξνη θ.θ. ΑΔΠ άιιαμαλ. Οη Πεξηθέξεηεο πνπ έπαηξλαλ ζεκαληηθή βνήζεηα πξηλ απφ ηε δηεχξπλζε έρνπλ κεηαβαηηθά θαζεζηώηα ελίζρπζεο, γηα λα απνθεπρζνχλ νη απφηνκεο αιιαγέο ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 5 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ: κεηαβαηηθά θαζεζηψηα 25

26 ηόρνη Πξνηεξαηόηεηαο ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ΣΟΥΟ 1: ΤΓΚΛΙΗ Πεξηιακβάλνληαη: Οη πεξηθέξεηεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηώηεξν από ην 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κ.φ. ζηελ Διιάδα: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία, Βόξεην Αηγαίν, Ήπεηξνο, Νήζνη ηνπ Ινλίνπ, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπόλλεζνο, Κξήηε Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο εμφδνπ (phasing-out), πνπ ζα ήηαλ επηιέμηκεο αλ ην θαηψηαην φξην είρε κείλεη ζην 75% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ηωλ 15 (θαη φρη ησλ 25), ζηελ Διιάδα: Kεληξηθή Mαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Aηηηθή ΣΟΥΟ 2: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Οη πεξηθέξεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζηφρν ηεο ζχγθιηζεο: Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο εηζφδνπ (phasing-in), φπνπ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ππεξβαίλεη ην 75% ηεο ΔΔ ηωλ 15, ζηελ Διιάδα: Σηεξεά Διιάδα θαη Νόηην Αηγαίν ΣΟΥΟ 3: ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Δίλαη ε κεηεμέιημε ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο INTERREG 26

27 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ηφρνη ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ΤΓΚΛΙΗ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟ (απφ ζηφρν χγθιηζε) ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟ (ζε ζηφρν Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα) ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 27

28 Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαζνξίδεη ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο γηα ηελ Διιάδα ( ). - Αθνξά ηνπο Σηόρνπο: ύγθιηζε Πεξηθεξεηαθή Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Απαζρόιεζε - Δπηδηψθεη: - ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ρψξαο, - 82% ησλ πφξσλ ζε πεξηθεξεηαθά έξγα. 28

29 πκπιεξσκαηηθά πξνο ην ΔΠΑ Δζληθό ρέδην ηξαηεγηθήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΑΑ) Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (ΔΓΣΑΑ) Δζληθό ηξαηεγηθό ρέδην Αλάπηπμεο ηεο Αιηείαο (ΔΑΑΛ) ΔΠ Αιηείαο (ΔΠΑΛ), πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο (ΔΣΑ). 29

30 30

31 ΔΠΑ /Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Πξνβιέπεη 31,9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα δεκφζηα έξγα Η ηδηωηηθή ζπκκεηνρή εθηηκάηαη ζε 7,5 δηζεθαηνκκχξηα Σν ΔΠΑ ζε αξηζκνχο: Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2,8 δηζ. Βειηηώζεηο ππνδνκώλ 7,5 δηζ. Αληαγωληζηηθόηεηα & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 1,7 δηζ. Φεθηαθή ύγθιηζε 1,2 δηζ. Δθπαίδεπζε & Γηαρ. Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 5,2 δηζ. Γεκόζηα Γηνίθεζε 0,7 δηζ. Δπηπξόζζεηε Πεξηθεξεηαθή Υξεκαηνδόηεζε 12 δηζ. ύλνιν Κξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεωλ 31,9 δηζ. 31

32 ΕΤΠΑ ΕΚΤ 32

33 ΔΠΑ / Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Διιάδα πινπνηείηαη κέζα απφ: νθηώ (8) ηνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΔΠ) πέληε (5) Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη δεθαηέζζεξα (14) Πξνγξάκκαηα Δπξωπαϊθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ , φια ηα έξγα ππνδνκψλ πξνζβαζηκφηεηαο ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ελφο ηνκεαθνχ ΔΠ. ηνπο ηνκείο ηεο Τγείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ δελ ππάξρνπλ δηαθξηηά ΔΠ θαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη απφ Πεξηθεξεηαθά θαη Σνκεαθά ΔΠ, κέζα απφ πκθσλίεο πλεξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα ζα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο κέρξη ην 2013 αιιά ζα πινπνηνύληαη κέρξη ην Βξαρχηεξα ηα φξηα γηα ηηο Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθνχ θαζεζηψηνο. 33

34 ΔΠΑ / Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Δίλαη εζληθήο εκβέιεηαο αιιά δελ θαιχπηνπλ ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ είλαη ζε κεηαβαηηθφ θαζεζηψο (Αηηηθή, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, ηεξεά Διιάδα, Νφηην Αηγαίν). Δπηθεληξψλνληαη ζε ηνκείο-ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, σο εμήο: 1. ΔΠ Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμεο 2. ΔΠ Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο 3. ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 4. ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε 5. ΔΠ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 6. ΔΠ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 7. ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 8. ΔΠ Σερληθή Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο ΔΠ Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ 34

35 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) Η Διιάδα ρσξίζηεθε ζε πέληε πξνγξακκαηηθέο πεξηνρέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πέληε ΠΔΠ 1. ΠΔΠ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 2. ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο - Πεινπνλλήζνπ - Ινλίσλ Νήζσλ 3. ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 4. ΠΔΠ Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ηπείξνπ 5. ΠΔΠ Αηηηθήο. Κάζε ΠΔΠ εμππεξεηεί ηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ ρψξνπ ηνπ, δηακέζνπ ησλ Δλδηάκεζσλ Αξρψλ Γηαρείξηζεο. 35

36 ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΑ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ-1 1. Πξνγξάκκαηα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 1.1 Δμσηεξηθά ζχλνξα -Γηκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ - ΙΡΑ): 1. Διιάδα-Αιβαλία 2. Διιάδα-ΠΓΓΜ 3. Διιάδα Σνπξθία -Πνιπκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ - ΙΡΑ) 4. Αδξηαηηθή -Πνιπκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ - ΔΝΡΙ) 5. MEDITERRANEAN SEA BASIN 6. BLACK SEA BASIN 1.2 Δζσηεξηθά ζχλνξα -Γηκεξήο Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία (ΔΣΠΑ) 7. Διιάδα-Ιηαιία 8. Διιάδα Κχπξνο 9. Διιάδα Βνπιγαξία 36

37 ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΑ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Πξνγξάκκαηα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 10. MEDITERRANEAN SEA BASIN 11. SOUTH EAST EUROPEAN SPACE 3. Πξόγξακκα Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο (INTER-REGIONAL COOPERATION PROGRAMME- INTERREG IV C) Δπηπιένλ, ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία «Πεξηθέξεηεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αιιαγή». Γίθηπα: Η Διιάδα ζπκκεηέρεη θαη ζηα δίθηπα INTERACT, ESPON θαη URBACT 37

38 Α: Σα Μέζα ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) Σακείν πλνρήο Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) Σακείν Αιιειεγγχεο Δπξσπατθφο Όκηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) Μεραληζκφο Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΜΠΒ) Jaspers-Jeremie-Jessica 38

39 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ - ηφρνο: ΤΓΚΛΙΗ -1 Δπελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ: παξνρή θαη δηαρείξηζε λεξνχ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, πνηφηεηα λεξνχ, νινθιεξσκέλε πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε, αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, απνθαηάζηαζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνψζεζε βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000, ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα βηψζηκα πξφηππα παξαγσγήο, ρξήζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο Δπελδχζεηο ζηηο κεηαθνξέο: νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα θαζαξέο κεηαθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα, γηα πξνψζεζε πνιπηξνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κείσζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Δπελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα: ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο, ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, αλαλεψζηκεο πεγέο 39

40 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ - ηφρνο: ΤΓΚΛΙΗ -2 Έξεπλα θαη ηερλνινγηθή Αλάπηπμε, θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο Πξσηνβνπιίεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Πξφιεςε θηλδχλσλ Σνπξηζκφο, κε έκθαζε ζε πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, βηψζηκα πξφηππα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο Δπελδχζεηο ζηνλ Πνιηηηζκφ, πξνζηαζία πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπκβνιή ζην βηψζηκν ηνπξηζκφ Δπελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, γηα αχμεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο Δπελδχζεηο ζηελ πγεία θαη ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 40

41 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ ηφρνο ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ-1 Αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ κέζσ θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ βηψζηκεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο: - ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο θαη δηαζπλνξηαθφ εκπφξην - απφ θνηλνχ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, πξφιεςε θηλδχλσλ - κείσζε απνκφλσζεο - βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη επηθνηλσληψλ - αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, ηδίσο ζε πνιηηηζκφ, ηνπξηζκφ, πγεία, εθπαίδεπζε Πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο: δηαρείξηζε πδάησλ, πξφιεςε θηλδχλσλ, πξνζηαζία ΜΔ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ζε ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ, παξάθηηεο πεξηνρέο, γηα πιεκκχξεο, μεξαζία, πεξηβαιινληηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο, ζαιάζζηα αζθάιεηα. 41

42 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ ηφρνο ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ -2 Βηώζηκε αζηηθή αλάπηπμε πνιπθεληξηθή αλάπηπμε Αζηηθά δίθηπα θαη ζπλεξγαζίεο, Κνηλέο ζηξαηεγηθέο γηα θνηλά πξνβιήκαηα ηξαηεγηθή νινθιήξσζεο δηαθξαηηθψλ δσλψλ αλάπηπμεο, π.ρ. Βαιηηθή, Γνχλαβεο Οινθιεξωκέλε ζπλεξγαζία κε επίθεληξν ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ URBACT II: Οη πόιεηο δνπιεύνπλ γηα ηηο πόιεηο Δλίζρπζε αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κεηαμχ πφιεσλ ηεο ΔΔ Γηάρπζε ηεο γλψζεο γηα φια ηα ζέκαηα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ΘΔΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: projects 42

43 43

44 URBACT I / URBACT II Δπξσπατθφ Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξίαο θαη γλψζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο 44

45 Παξάδεηγκα: MILE, έλα δίθηπν ηνπ ζεκαηηθνχ πφινπ URBACT Κνηλωληθή έληαμε θαη Γηαθπβέξλεζε ( ) ηόρνο, ε παξαγσγή ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο, ζηα ζέκαηα: - Πξνώζεζε θαη αλάπηπμε επηρεηξήζεωλ - Ελεξγή έληαμε γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο - Πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη ζηέγαζεο θαη ζηνλ δηαπνιηηηζκηθό δηάινγν ΔΣΑΙΡΟΙ: Πφιε ηεο Βελεηίαο θαη Πεξηθέξεηα Veneto, Ιηαιία Πεξηνρή ηνπ Charlois (Rotterdam) θαη Πφιε ηνπ Rotterdam, Κάησ Υψξεο Πφιε ηεο Vantaa θαη Employment and Economic Development Centre for Uusimaa, Φηιαλδία Πφιε ηνπ Τνξίλν θαη Πεξηθέξεηα Piedmont, Ιηαιία Πφιε ηεο Timisoara θαη Ministry of Development, Public Works and Housing, Ρνπκαλία Πφιε ηεο Κνκνηελήο θαη Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -Θξάθεο, Διιάδα Πφιε ηεο Σεβίιιεο θαη Dirección General de Fomento del Empleo de la Consejeria de Empleo de la Junta de Andalucia, Ιζπαλία Πφιε ηεο Amadora θαη Tagus Valley Regional Coordination Commission as Operational Program Regional Funds Managing Authority, Πνξηνγαιία Γήκνο ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνύ θαη Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Διιάδα 45

46 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔKT ηφρνο ΤΓΚΛΙΗ Δπέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ επελδχζεσλ γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην: κεηαξξπζκίζεηο ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηδίσο γηα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε, π.ρ. κείσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ δηαρσξηζκψλ ζηε βάζε ηνπ θχινπ, αχμεζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο αξρηθήο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ηδίσο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Δλδπλάκσζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο Βειηίσζε πνιηηηθψλ, θαιέο πνιηηηθέο, ζρεδηαζκφο Βειηίσζε κεραληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 46

47 Υξεκαηνδφηεζε απφ ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ Γηα θξάηε κέιε κε θαηά θ.θ. ΑΔΠ κηθξφηεξν ηνπ 90% ηνπ Κνηλνηηθνχ κ.φ. (Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία ζε κεηάβαζε, λέα θξάηε-κέιε) Δπελδχζεηο ζε πεξηβάιινλ θαη Γηεπξωπαϊθά Γίθηπα Μεηαθνξώλ Δηδηθά γηα ην πεξηβάιινλ: πκβνιή (ρξεκαηνδνηηθή) ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Παξεκβάζεηο ζε πεδία κε πεξηβαιινληηθά νθέιε: ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα, αλαλεώζηκεο πεγέο, Παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: δηαρείξηζε θπθινθνξίαο, θαζαξέο αζηηθέο θαη δεκόζηεο κεηαθνξέο 47

48 Νέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο JEREMIE, JASPERS, JESSICA JESSICA Κνηλή επξσπατθή ζηήξημε γηα βηώζηκεο επελδύζεηο ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Τπνζηεξίδεη επελδχζεηο ζηελ αζηηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε Έλα εηδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ηελ Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 48

49 Γάλεηα Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (Δ.Σ.Δπ.) -1 Τπνζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή πεξηβάιινληνο Γηαζέηνπλ ην 1/3 ησλ πφξσλ ζε έξγα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, φπσο: Αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο: αλαλεψζηκεο πεγέο, πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, πγεία Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο Βηψζηκε ρξήζε ηωλ πόξωλ θαη επεμεξγαζία απνβιήηωλ Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ζηηο πφιεηο, αζηηθέο αλαπιάζεηο 49

50 Γάλεηα Δ.Σ.Δπ. ζε Γήκνπο -2 Η Δ.Σ.Δπ. δαλείδεη απεπζείαο ηνπο Γήκνπο κέρξη ην 50%, γηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ άλω ηωλ 25 εθαη. επξώ. Σα ζρέδηα αθνξνχλ δέζκε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηάξθεηαο ηξηεηίαο. Σν εηήζην ηνθνρξενιχζην ηνπ Γήκνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο ΑΣΑ ηνπ. Σν επηηφθην δαλείνπ 20εηνχο δηάξθεηαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην επηηφθην euribor (θάησ απφ 1%) +0,6%, ην νπνίν ζεσξείηαη πξνλνκηαθά ρακειφ. Η πξψηε πξνζέγγηζε κε ηελ Δ.Σ.Δπ. κπνξεί λα γίλεη ηψξα, κεηά ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, γηα λα πηζηνπνηείηαη ε δηαζέζηκε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ην έξγν/ πξφγξακκα. Δλδείθλπηαη, ν χκβνπινο ηνπ Γήκνπ λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Γηα πξνυπνινγηζκνχο θάηω ηωλ 25 εθαη. ε Δ.Σ.Δπ. ρξεκαηνδνηεί κέζσ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Απηέο ρξεψλνπλ ην θαλνληθφ ηνπο επηηφθην. Σν κφλν φθεινο γηα ην Γήκν είλαη ε εμαίξεζή ηνπ απφ ηελ εηζθνξά ηνπ 0,6%, πνπ επηβάιιεη ν λφκνο. 50

51 Β: Σα Μέζα ηεο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο -1 LIFE + - Τπνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 6 νπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ ΣΡΔΙ ΠΤΛΧΝΔ: Φχζε θαη Βηνπνηθηιφηεηα Δθαξκνγή θαη Γηαθπβέξλεζε Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία - Οθέιε γηα ηελ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ: ρξεκαηνδνηήζεηο γηα Πξνζηαζία πεξηνρψλ NATURA 2000 Πξνγξάκκαηα επξσπατθήο δηάζηαζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηάζωζε παλίδαο θαη ριωξίδαο Πξνζπάζεηα λα γεθπξψζεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηα πεδία ηνπ πεξηβάιινληνο Γελ παξέρεη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ππάξρνπζεο ππνδνκέο 51

52 Β: Σα Μέζα ηεο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο -2 Υξεκαηνδνηήζεηο LIFE + Σν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή Φύζε θαη βηνπνηθηιόηεηα: Γίθηπν NATURA 2000: θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε πεξηνρψλ ή εθείλσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ άιια Σακεία Αληηζηξνθή ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κέρξη ην 2010, δηαρείξηζε παξαθνινχζεζε ησλ δαζώλ θαη κέηξα ππξνπξνζηαζίαο Πεξηβάιινλ θαη πγεία: Οδεγία γηα ηα λεξά, Καζαξφο αέξαο γηα ηελ Δπξψπε (Café),ζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζάιαζζα, ην έδαθνο Βηώζηκε ρξήζε ηωλ πόξωλ: αλαθύθιωζε, βηώζηκα πξόηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε αλάπηπμε πνιηηηθώλ, εθαξκνγή θαη εκςχρσζε, ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε Δθ ησλ πζηέξσλ αμηνιόγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ 52

53 Καιέο Πξαθηηθέο LIFE Projects ζρεηηθά κε αζηηθά ζέκαηα LIFE Programme: ππνζηήξηδε έξγα πνπ ζπλδένληαη κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο Θέκαηα: Μεηαθνξέο, ζφξπβνο, νηθνηνπξηζκφο, απνξξίκκαηα, βηνπνηθηιφηεηα, πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, θιηκαηηθή αιιαγή, πγεία θαη πνηφηεηα δσήο 53

54 ECOBUS (Valencia, Ιζπαλία) πγθέληξσζε ειαίσλ καγεηξηθήο σο βηνθαχζηκα γηα κεραλέο diesel πνξέιαηα: -επαλάρξεζε -μερσξηζηή ζπιινγή -βηνθαχζηκα Πξνυπνινγηζκφο: πκκεηνρή Life:

55 PEDRA TOSCA PARK (Βφξ. Ιζπαλία) Οηθνηνπξηζκφο Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε Πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Αζηηθή αλάπηπμε πξνϋπνινγηζκόο: Μέηξα αλαπιάζεσλ πκκεηνρή Life:

56 Κηίξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (Απζηξία) Πξνϋπνινγηζκόο: πκκεηνρή Life: Christophorus Haus : Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο Πξάζηλν θηίξην Υξήζε μχινπ 56

57 Πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο Οκάδεο Δλδηαθέξνληνο: Σα δηάθνξα ζπκθέξνληα πνπ θάζε πεξηνρή έρεη, κπνξεί λα ηα πεξάζεη κέζα απφ δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, αλάινγα κε ην ζέκα, ην ρξφλν θαη ην ρψξν πνπ αθνξά. Μέζα απφ απηά ηα δίθηπα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά επελδπηηθά, πηινηηθά, αλαπηπμηαθά θ.α. πξνγξάκκαηα Σξφπνη πξνψζεζεο ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ: Αηνκηθή ζεζκηθή εθπξνζψπεζε πιινγηθή ζεζκηθή εθπξνζψπεζε Δλψζεηο ηδησηηθψλ ή εκη-θξαηηθψλ νξγαληζκψλ Δλψζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ - ζεκαηηθά δίθηπα 57

58 Γίθηπα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ 1. Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο Βξπμειιψλ (Brussels - Europe Liaison Office): 2. πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ: 3. πλέιεπζε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο (AER): 4. χλδεζκνο Δπξσπατθψλ πλνξεπφλησλ Πεξηθεξεηψλ (AEBR): 5. Πφιεηο γηα ηε πλνρή - ε αζηηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο πλνρήο: 6. Γηάζθεςε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Παξάθηησλ Πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο: 7. Γίθηπν Δπξσπφιεσλ (Eurocities): 8. Γίθηπν Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ γηα Έξεπλα θαη Καηλνηνκία: 9. Polis -Γίθηπν επξσπατθψλ Πφιεσλ θαη Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ θαηλνηνκία ζηηο ηνπηθέο Μεηαθνξέο: 58

59 Οη Οκάδεο πκθεξφλησλ ε κηα πξνζπάζεηα λα εληζρχζνπλ ηε δηαθάλεηα γηα ηνπο πνιίηεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζαλ κεηξψα κε ζηφρν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (lobbyists -ινκπίζηεο) Αζρνινχληαη κε ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπίζεκα εγγεγξακκέλνη: Δπξσπατθή Δπηηξνπή -Μεηξψν ησλ εθπξνζψπσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (εγγεγξακκέλνη 2.834): https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?local e=en#en Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην -Μεηξψν ησλ εθπξνζψπσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (εγγεγξακκέλνη 1.851): Org.do?language=EN πλνιηθά νη ινκπίζηεο ππνινγίδνληαη ζε ! 59

60 Πφιε - πνιίηεο - πνιηηηθή Η πξάζηλε πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ: αιιειεγγχε ζηνλ πιαλήηε θαη ηηο επφκελεο γεληέο πξνζσπηθή επζχλε θαη αληηθαηαλαισηηθφ ηξφπν δσήο ζπιινγηθή δξάζε ππεξάζπηζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο Η νηθνινγηθή δξάζε πξέπεη λα είλαη: παγθφζκηα θαη ζπλεθηηθή ηνπηθή θαη ζπγθεθξηκέλε Η πόιε είλαη: ν ζεκαληηθφηεξνο ζεζκφο ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο ε ειπηδνθφξα δπλαηφηεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιφ ηεο εθεί φπνπ ε πνιηηηθή θνξάεη ηα θαζεκεξηλά ηεο ξνχρα. 60

61 Η άιιε απηνδηνίθεζε Η απηνδηνίθεζε ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απνηειεί: ρψξν γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ ζεζκηθφ πιαίζην έθθξαζεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο θαη φρη επθαηξία θνκκαηηθήο θαηαγξαθήο ή κεραληζκφ εθπξνζψπεζεο ηνπηθψλ κηθξνζπκθεξφλησλ εξγαζηήξην δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ θαη ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο επθαηξία δηαβνχιεπζεο θαη ζπλδηακφξθσζεο θνηλνχ πνιηηηθνχ θαη πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. 61

62 Πξάζηλεο πφιεηο θαη λεζηά Σν νηθνινγηθφ θίλεκα αγσλίδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70. Πξάζηλεο ιχζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πιήζνο επξσπατθψλ πφιεσλ Οη Πξάζηλνη δίλνπλ ην παξφλ ζηηο κάρεο κέζα θαη έμσ απφ ηνπο ζεζκνχο γηα: πνηφηεηα δσήο, ειεχζεξνπο ρψξνπο, επηζηξνθή ηεο θχζεο ζηελ πφιε, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πνηνηηθά θαη θζελά, πφιε θηιηθή ζηνλ πεδφ, ην πνδήιαην θαη ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ζεβαζκφ ησλ άιισλ κνξθψλ δσήο, άιιε ρσξνηαμία Απφιπηε αλάγθε: νη εθιεγκέλεο δηνηθήζεηο λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. 62

63 Η άιιε πνιηηηθή Γελ παξακέλνπκε απιψο ζηε δηαηχπσζε θξηηηθήο. Γηαηππψλνπκε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Κνζηνινγνχκε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Αλαδεηνχκε πξνγξακκαηηθέο ζπγθιίζεηο θαη δηακφξθσζε θνηλνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη παξέκβαζεο ζηα δεκνηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα. Δπηδηψθνπκε επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο, κε νηθνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο αλά Γήκν θαη Πεξηθέξεηα. ηεξίδνπκε επξχηεξεο θηλήζεηο πνιηηψλ κε θέληξν ηηο πξάζηλεο πνιηηηθέο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Πξαζηλίδνπκε ηηο πφιεηο, αλαζπγθξνηνχκε ηηο πεξηθέξεηεο, ζηεξίδνπκε ηα λεζηά καο Αιιάδνπκε ηελ πνιηηηθή, αιιάδνπκε θη εκείο. 63

64 αο επραξηζηώ! Πνπ ζα καο βξείηε: Ιζηνζειίδεο καο Σν δηθφ καο θαλάιη Δμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία;

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα