Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο. Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο. Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ"

Transcript

1 Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ

2 Η ληθνηίλε θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηνλ χπλν θαη ηε δηάζεζε δξψληαο ζε πνηθίια ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ Sleep Med Rev. 2009;13: εξνηνλίλε : ηξνπνπνηεί ηελ δηάζεζε Ννξ-επηλεθξίλε : εληζρχεη ηελ εγξήγνξζε Νηνπακίλε : πξνθαιεί επραξίζηεζε

3 Οη θαπληζηέο αλαθέξνπλ δπζθνιία ζηελ έλαξμε, αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ χπλνπ Γπζθνιία ζηελ αθχπληζε, θαθή πνηφηεηα χπλνπ, θαη πησρή εκεξήζηα δξαζηεξηφηεηα Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα εξσηεκαηνιφγηα Addict Biol Aug 23. doi: /j Arch Intern Med 1995; 155: Prev Med 1994; 23: Science 1980; 207:

4 Καηά ηε ιήςε ληθνηίλεο παξαηεξνχληαη αυπλία, κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο χπλνπ, ειάηησζε ηνπ χπλνπ βξαδέσλ θπκάησλ, θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ χπλνπ θαη αχμεζε ηεο εκεξήζηαο ππλειίαο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο πσο ε ληθνηίλε θαηαζηέιιεη ηε θάζε ηνπ χπλνπ REM (rapid eye movement ) Sleep Med Rev. 2009;13:363-77

5 ε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο, νη λπλ, αιιά θαη νη πξψελ θαπληζηέο παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξεο αθππλίζεηο (arousal index) Οη θαπληζηέο είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ χπλνπ ζηαδίνπ 1 θαη ρακειφηεξν χπλνπ βξαδέσλ θπκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο Η βαξχηεηα ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο παίδεη ξφιν ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο. Braz J Med Biol Res 2008;41(8) :722-27

6 Ρνραιίδνπλ πεξηζζφηεξν νη θαπληζηέο? Οη θαπληζηέο ξνραιίδνπλ πεξηζζφηεξν, αθφκε θαη νη πξψελ ή παζεηηθνί θαπληζηέο. Η επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο αζζελείο πνπ δελ είλαη παρχζαξθνη θαη ζηηο γπλαίθεο Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ (βήραο, πηχεια, ζπξηγκφο) κε ην ξνραιεηφ Η ρξφληα βξνγρίηηδα θαη ην θάπληζκα απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ξνραιεηφ BloomJW et al Chest. 1988;93: Franklin KA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170:

7 Κάπληζκα θαη ξνραιεηφ

8 BloomJW et al Chest. 1988;93:

9 Τπάξρεη ζπζρέηηζε βαξχηεηαο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο - ξνραιεηνχ Franklin KA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170:

10 Κάπληζκα θαη ΑΤ Yπάξρνπλ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ζηηο δηάθνξεο κειέηεο, πηζαλψο εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ θαη κεζνδνινγίαο

11 Sleep Cohort Study κε psg Οη θαπληζηέο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ξνραιεηφ (odds ratio, 2.29) θαη δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο ζηνλ χπλν (odds ratio, 4.44) ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. Οη θαπληζηέο 40 ηζηγ/εκέξα παξνπζίαζαλ αθφκε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ήπηεο (odds ratio, 6.74) θαη κέηξηεο-ζνβαξέο δηαηαξαρέο αλαπλνήο ζηνλ χπλν (odds ratio, 40.47). Οη πξψελ θαπληζηέο δελ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν δηαηαξαρψλ αλαπλνήο ζηνλ χπλν. Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζα πξέπεη ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθνπή θαη πξφιεςε ησλ δηαηαξαρψλ αλαπλνήο ζηνλ χπλν Wetter DW et al Arch Intern Med. 1994;154:

12 Σν θάπληζκα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ΑΤ, κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ην BMI, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. Ο θίλδπλνο γηα ΑΤ ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηνπο θαπληζηέο απφ ηνπο κε ή πξψελ θαπληζηέο (OR 2.5, CI , p = ) θαη ηνπο πξψελ θαπληζηέο κφλν(or 2.8, CI = , p = ). Οη πξψελ θαπληζηέο δεν είραλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηνπο κε θαπληζηέο(or 1.2, CI = , p = 0.64). Kashyap R et al Sleep Breath. 2001;5:167-72

13 Όκσο.. Οη βαξηνί θαπληζηέο (>30 pack/yrs ) είραλ πςειφηεξν ΑΗΙ απφ ηνπο κε θαπληζηέο (26.3 ± 28.3 vs ± 23.9) AHI 50 ήηαλ ζπρλφηεξνο ζε βαξχο θαπληζηέο πάξα ζε controls ρσξίο άπλνηεο θαη νη θαπληζηέο είραλ δηπιάζην θίλδπλν γηα AHI 50 απφ ηνπο κε θαπληζηέο Μεηά απφ πξνζαξκνγή ζηελ ειηθία, θχιν, ΒΜΙ ην ΟR ήηαλ <1 Γελ βξέζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ AHI θαη θαπλίζκαηνο ζηε multiple regression analysis. Hoflstein V.Sleep Aug 1;25(5):

14 Chin Med J 2012;125(17):

15 Γηαηί απνηειεί ην θάπληζκα παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ΑΤ??

16 1. Κάπληζκα θιεγκνλή αεξαγσγψλ: θιεγκνλή ξηλνθαξπγγηθνχ βιελλνγφλνπ πξνθαιεί ζηέλσζε θαη δηεπθφιπλζε ζχγθιεηζήο αλψηεξψλ αεξαγσγψλ ζηνλ χπλν. J Allergy Clin Immunol 1997; 99: S757-S762. Φιεγκνλή θαηψηεξσλ αεξαγσγψλ-υαπ: απμεκέλε παξαγσγή πηπέισλ, ρακεινί πλεπκνληθνί φγθνη- απμεκέλε δξάζε ηνπ δηαθξάγκαηνο= απμεκέλε αληίζηαζε αλψηεξψλ αεξαγσγψλ Respiration 2001; 68: Νηθνηίλε : Η ληθνηίλε απμάλεη ηνλ αεξηζκφ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κπψλ ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ Καηά ηε λχρηα ειαηηψλνληαη ηα επίπεδα ληθνηίλεο ζην αίκα= rebound effect ζηέξεζεο ληθνηίλεο Respir Physiol 1984; 57: Respir Physiol 1986; 63: Διαηησκέλε επαηζζεζία ζηελ ππνμία: άκβιπλζε ησλ αθππλίζεσλ εμαηηίαο ηεο ππνμίαο θαη δηαηαξαγκέλε ηθαλφηεηα απηφ-αλάλεςεο απφ ηηο άπλνηεο: κεγαιχηεξε δηάξθεηα απλνηψλ κε απνθνξεζκνχο ζε λενγλά κε πξνγελλεηηθή έθζεζε ζε ηζηγάξν J Pediatr 1995; 127: J Appl Physiol 1998; 85: Pediatrics 2010; 125: e592-e599

17 Απνηειεί ην ΑΤ πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε??? Η ληθνηίλε δξα ζηνπο ληθνηηληθνχο ρνιηλεξγηθνχο ππνδνρείο ζηνλ εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ άγρνπο, ην αίζζεκα ραιάξσζεο θη επραξίζηεζεο, ηε κείσζε ηεο φξεμεο θαη ηελ αχμεζε ηεο εγξήγνξζεο. Η ππλειία, ε θαηάζιηςε θαη νη γλσζηαθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ θχξηα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ κε ΑΤ. Αζζελείο κε ΑΤ θαπλίδνπλ ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ. Η ληθνηίλε απμάλεη ηα επίπεδα ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν, απμάλεη ηνλ αεξηζκφ θαη κεηψλεη ηελ αληίζηαζε ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ θαη έηζη δηεπθνιχλεηαη ε εμάξηεζε Med Hypothese 1996; 47: Η αληηκεηψπηζε ηνπ ΑΤ είλαη ζεκαληηθή γηα επηηπρεκέλε δηαθνπή θαπλίζκαηνο

18 Η ρνξήγεζε ηζίριαο ληθνηίλεο πξηλ ηνλ χπλν ειάηησζε ηηο απνθξαθηηθέο θαη κηθηέο άπλνηεο θαη ηε δηάξθεηα ησλ απλνηψλ ηηο 2 πξψηεο ψξεο ηνπ χπλνπ, ελψ απμήζεθαλ θαη πάιη θαηά ηε 2 ε ψξα χπλνπ. ε επίδξαζε ηεο ληθνηίλεο είλαη παξνδηθή Gothe et al Chest. 1985;87:11-7

19 Η ρξήζε απηνθφιιεησλ ληθνηίλεο ζε κε θαπληζηέο αζζελείο κε ήπην ΑΤ δε βειηίσζε ηνλ ΑΗΙ θαη ην ξνραιεηφ, αιιά είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ χπλνπ κε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ επέιεπζεο ηνπ χπλνπ, κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ χπλνπ ηνπ REM θαη ηεο ηθαλφηεηαο χπλνπ Davila DG Am J Respir Crit Care Med. 1994;150:

20 Κάπληζκα ΑΤ- θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θάπληζκα Am J Respir Crit Care Med 2009;180:

21 Παζεηηθφ θάπληζκα Σα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ θαηά ή κεηα ηελ θχεζε έρνπλ πςειφηεξν νπδφ αθχπληζεο ηφζν ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, φζν θαη ππνθείκελε ππνμία ή ππεξθαπλία J Pediatr. 1999;135:34-8. J Perinatol. 1996;16: Early Hum Dev. 2004;79: Σν θάπληζκα θαηά ηελ εγθπκνζχλε ζπλδέεηαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα απνθξαθηηθψλ απλνηψλ ζηα παηδηά (RR 2.76, 95% CI, ) θαη ε ζρέζε είλαη δνζνεμαξηψκελε. Pediatrics. 1994;93: Ο θίλδπλνο γηα ξνραιεηφ είλαη δηπιάζηνο ζηα παηδηά φηαλ θαπλίδεη ε κεηέξα παξά ν παηέξαο Chest. 2004;126:19-24 Σν θάπληζκα ηεο κεηέξαο απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ην ζχλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ησλ λενγλψλ θαη ν θίλδπλνο απμάλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηγάξσλ/ εκέξα Pediatrics. 1992;89: Thorax. 1997;52:1003-9

22 Κάπληζκα θαη λπρηεξηλή ππνμία Οη θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ πην ζνβαξή λπρηεξηλή ππνμία Η ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα ηνπ απνθνξεζκνχ ηεο νμπαηκνζθαηξίλεο θαηά ηνλ χπλν είλαη πςειφηεξα ζε θαπληζηέο παξά ζε κε θαπληζηέο Τπάξρεη ζπζρέηηζε απνθνξεζκνχ, pack-year index θαη ζπγθέληξσζεο carboxyhemoglobin. Casasola et al Sleep Breath 2002; 6: Καπληζηέο κε pack-years 15 παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα έρνπλ SaO2<90% πεξηζζφηεξν απφ 5% ηνπ TST(OR 1.9, 95% CI ). Conway et al, Braz J Med Biol Res 2008; 41:

23 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο θαη χπλνο. Οη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ησλ θαπληζηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο επεξεάδεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ χπλνπ Nicotine Tob Res. 2004;6:913-25

24 Η αυπλία αλαγλσξίδεηαη ζαλ έλα απ ηα θξηηήξηα ηνπ ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο απφ ηε ληθνηίλε. Οη ζπρλέο λπρηεξηλέο αθππλίζεηο θαη ε εκεξήζηα ππλειία απνηεινχλ πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ππνηξνπήο. Okun ML, Addict Behav Mar 9

25 Η αθχπληζε γηα θάπληζκα θαηά ηε λχρηα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε θαη απνηπρίαο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο Οη λπρηεξηλνί θαπληζηέο αλαθέξνπλ ζπρλφηεξεο δηαηαξαρέο χπλνπ θαη κεγαιχηεξφ θίλδπλν ππνηξνπήο θαηά ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο Psychol Addict Behav Jun;25(2):312-9.

26 Τπνθαηάζηαηα ληθνηίλεο ε εθαξκνγή NRT θαηά ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο βειηηψλεη ηνλ χπλν (κείσζε θαηαθεξκαηηζκνχ χπλνπ, αχμεζε Stage 3) J Consult Clin Psychol. 1995;63(4): Οη θαπληζηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηνθφιιεηα ληθνηίλεο 24h παξνπζίαζαλ ιηγφηεξεο αθππλίζεηο, πεξηζζφηεξν SWS θαη REM ζε ζρέζε κε ηα απηνθφιιεηα ληθνηίλεο 16h Sleep Med Mar;7(2):

27 Ωο αλεπηζχκεηεο δξάζεηο Σα πξντφληα ππνθαηάζηαζεο ληθνηίλεο(nrt) ίζσο πξνθαιέζνπλ ζπρλέο αθππλίζεηο, μχπλεκα ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο, φλεηξα ή θαη εθηάιηεο θαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ χπλνπ Rev Mal Respir. 2006;23(3 Suppl):6S67-6S77

28 Τδξνρισξηθή βνππξνπηφλε, Bupropion SR δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, αυπλία (16% to 33%), πεξίεξγα φλεηξα (6%), αλαθέξνληαη θαη σο αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηεο bupropion θαηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο Η αυπλία είλαη δνζνεμαξηψκελε: 29% αζζελψλ πνπ έιαβαλ bupropion 150 mg/day vs. 35%πνπ έιαβαλ 300 mg/day. Μείσζε δφζεο ή απνθπγή ρνξήγεζεο πξηλ ηνλ χπλν Πξνθαιεί ήπηεο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ REM κε ζπλνιηθή κείσζή ηνπ θαη αχμεζε ηεο REM sleep onset latency Rev Mal Respir. 2006;23(3 Suppl):6S67-6S77

29 βαξεληθιίλε: Δθιεθηηθφο κεξηθφο αγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα 4 2 Αυπλία (14.0% vs 12.8%placebo), αλψκαια φλεηξα (10.3% vs 5.5%) θαη δηαηαξαρέο χπλνπ(5.7% vs 3.8%) κε varenicline

30 πκπέξαζκα. Οη θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα δηαηαξαρέο ηεο αλαπλνήο ζηνλ χπλν Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο δηαηαξαρέο αλαπλνήο, αιιά λα νδεγήζεη θαη ζε δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ Πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο ησλ θαπληζηψλ κε θαηάιιειε ζπκβνπιεπηηθή θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε δηαθνπή βειηηψλεη ην πξφβιεκα!

31 Δπραξηζηψ!!!

32 Γηαηί νη θαπληζηέο ξνραιίδνπλ πεξηζζφηεξν? Απμεκέλε θιεγκνλή ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ εμαηηίαο ηνπ θαπλίζκαηνο. Ιζηνινγηθέο κεηαβνιέο ζην βιελλνγφλν, φπσο ππεξθεξάησζε ή ιεπθνπιαθία, ζηνπο θαπληζηέο. Chest. 1988;93: Am J Rhinol. 2007;21: Σν θάπληζκα απμάλεη ηελ αληίζηαζε ζηνπο ξψζσλεο, θπξίσο ζε άηνκα κε άζζκα ή ξηλίηηδα Am J Rhinol. 1999;13:435-8 Σν θάπληζκα ζρεηίδεηαη κε νίδεκα (Reinke edema) θαη ρξφληα θιεγκνλή ζην ιάξπγγα θαη ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο, φπσο θαη κε πξν θαη θαξθηλσκαηψδεηο αιινηψζεηο Η πξννδεπηηθή ειάηησζε ηεο ληθνηίλεο ζην αίκα θαηά ηε λχρηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, ηε ζχγθιεηζε ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ θαη ίζσο ξνραιεηφ. Arch Intern Med. 1994;154:

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν ΝΟΣΟΣ PARKINSON Τζίληνπ Μαγδαιελή*, Γαιακάγθαο Κπξηάθνο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Δηζαγσγή. Η λφζνο Parkinson είλαη ε δεχηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα