Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ"

Transcript

1 Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή Α. ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο εμαξηάηαη απ απηέο. Β. ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο, ε απαζρφιεζε, ν ρξφλνο θαη ην εηζφδεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ εμαξηψληαη απ απηέο. Γ. ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο, ε απαζρφιεζε, ν ρξφλνο θαη ην εηζφδεκα ησλ αλζξψπσλ θαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη εμαξηψληαη απ απηέο. Γ. ε θνηλσλία καο θαη ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο απαηηνχλ ην «επηρεηξείλ». 2. Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη απφ άιιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, επεηδή Α. παξάγνπλ πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ κέζσ ηεο αγνξάο. Β. παξάγνπλ ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ κέζσ ηεο αγνξάο. Γ. ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ. Γ. παξάγνπλ πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ κέζσ ηεο αγνξάο θαη ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ. 3. Ζ ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζεζκνχ ζπλδέεηαη κεηαμχ άιισλ κε Α. ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Β. ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο νκάδεο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. Γ. ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γ. φια ηα παξαπάλσ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 1. Ζ επηρείξεζε σο... νξγάλσζε ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο...θαη δηαθξίλεηαη απφ άιιεο... νξγαλψζεηο. 1

2 2. Ζ επηρείξεζε σο παξαγσγηθή νηθνλνκηθή κνλάδα... θαη αμηνπνηεί ηνπο... παξαγσγήο γηα λα... πξντφληα/ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηε... ηνπο δηακέζνπ ηεο... ζηνπο θαηαλαισηέο. 3. Οη επηρεηξήζεηο ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ηνπ...πνπ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα...ή..., πνπ εκπεξηέρεηαη ζην «επηρεηξείλ». 4. Σην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο σο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αλαπηχζζνληαη θαη ζρέζεηο..., ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάπνηνη κε...ηξφπν απνθαζίδνπλ θαη θάπνηνη είλαη... λα Ζ... δηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ φξν «...». Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε κηα θηινζνθία πνπ... ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο, ζηε... θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αθνξά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηελ επηρείξεζε. Β. Ζ ίδξπζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηάιπζε ηεο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε λνκηθφ πιαίζην κηαο θνηλσλίαο θαη θαηαδείρλνπλ ην ζεζκηθφ ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο. Γ. ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζή ηνπο. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α. Να αλαθεξζείηε ζηελ επηρείξεζε σο παξαγσγηθή νηθνλνκηθή κνλάδα. Β. Τη ζεκαίλεη ν φξνο «επηρεηξεκαηηθφηεηα»; Γ. Να αλαθεξζείηε ζηελ επηρείξεζε σο θνηλσληθή νξγάλσζε. Γ. Να αλαθεξζείηε ζηελ επηρείξεζε σο ζεζκφ. Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α. Οη ζεζκηθνί ζηφρνη κηαο επηρείξεζεο είλαη γεληθνί ζηφρνη πνπ εθθξάδνπλ α. ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ζηελ θνηλσλία. β. ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο κηαο επηρείξεζεο. γ. ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην νηθνλνκηθφ ηνπίν. δ. ηηο επηδηψμεηο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. 2

3 Β. Οη επηδηψμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα πσιήζεσλ, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο αθνξνχλ ηνπο α. ζεζκηθνχο ζηφρνπο ηεο. β. γεληθνχο ζηφρνπο ηεο. γ. ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο ηεο. δ. νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο. Γ. «Μηα επηρείξεζε είλαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο». Ζ πξφηαζε απηή αθνξά α. ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο. β. ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. γ. ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. δ. ηε θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ηηκή ζηα πξντφληα /ππεξεζίεο ηεο απφ φ,ηη άιιεο επηρεηξήζεηο θαιείηαη α. νξγαλσηηθφηεηα. β. απνδνηηθφηεηα. γ. απνηειεζκαηηθφηεηα. δ. αληαγσληζηηθφηεηα. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. παξαρζέληα πξντφληα /ππεξεζίεο 1. Οηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα Παξαγσγηθά κέζα πνπ απαηηήζεθαλ Β. παξαρζέληα πξντφληα /ππεξεζίεο 2. παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο Αλζξσπνψξεο εξγαζίαο Γ. θαζαξφ θέξδνο ή δεκία 3. παξαγσγηθφηεηα Χξεζηκνπνηεζέληα θεθάιαηα Α Β Α. δείθηεο κέηξεζεο νηθνλνκηθήο 1. Οη επελδχζεηο κηαο επηρείξεζεο απνδνηηθφηεηαο. 2. ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ Β. θξηηήξην κέηξεζεο θεθαιαίσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο 3. ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζρέζε Γ. δείθηεο κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο κε ηηο ζπζίεο πνπ απαηηήζεθαλ. Γ. ζηφρνο πνπ εθθξάδεη ηηο ζπγθε- 4. Τν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε 3

4 θξηκέλεο επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο. ηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α. Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο... ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά ν..., φπσο δηαηείλνληαη νη εθθξαζηέο ηεο παξαδνζηαθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Β. Οη ζηφρνη...δηαθνξεηηθά αλά επηρείξεζε ζε θάζε επηρείξεζε νη... σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ην... θαη ηε... ηνπο. Γ. Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο αληηζηνηρεί ζηελ... φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπλδένληαη κ απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνπο..., ηνπο πειάηεο, ηνπο..., ηελ θνηλσλία θαη ην.... Γ. Οη έλλνηεο ηεο..., ηεο απνδνηηθφηεηαο/νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο... ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηηπρή...ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ζπλδένληαη κε ηε... νηθνλνκηθή αξρή. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Μηα επηρείξεζε ζην δηάζηεκα ελφο κήλα παξήγαγε κνλάδεο πξντφληνο ρξεζηκνπνηψληαο 10 εξγάηεο. Σπλεπψο ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο γη απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ Β. Οη δείθηεο πνπ έρνπλ σο αξηζκεηή ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε θαη σο παξνλνκαζηή ηηο ζπζίεο πνπ απαηηήζεθαλ γη απηφ κεηξνχλ ηελ έλλνηα απνδνηηθφηεηα. Γ. Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ χπαξμή ηεο. Γ. Ο βαζηθφο θαη κνλαδηθφο ζηφρνο ησλ δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Δ. Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αγνξά απνηεινχλ ηνπο ιεγφκελνπο ζεζκηθνχο ζηφρνπο ηεο. Ση. Τα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηδηψμεσλ πνπ ζέηεη κηα επηρείξεζε. Ε. Ζ θνξνινγηθή ζπλέπεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο αληίζηνηρα δελ απνηεινχλ φκσο θξηηήξηα γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο γεληθέο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο θάζε επηρείξεζεο; Β. Να δηαηππψζεηε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 4

5 Γ. Πψο εθθξάδνληαη αθελφο ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο θη αθεηέξνπ νη ζπζίεο πνπ θαηαβάιινληαη (απφ κηα επηρείξεζε) γηα λα επηηεπρζεί έλα απνηέιεζκα; Γ. Να αλαιχζεηε ηνπο φξνπο «δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο» θαη «παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο». Δ. Γηαηί ε πςειή παξαγσγηθφηεηα πνπ ζεκεηψλεη κηα επηρείξεζε επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο αληαγσληζηηθήο; Ση. Να αληηπαξαζέζεηε ηνπο φξνπο «νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα» θαη «παξαγσγηθφηεηα», ψζηε λα θαλεί ε δηαθνξά ηνπο. 5

6 Β. ΜΔΡΟ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Τν management (δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ) κπνξεί λα νξηζηεί σο α. έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ κε ηηο νπνίεο αμηνπνηνχληαη νη πφξνη κηαο νξγάλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. β. ε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ κέζσ άιισλ αλζξψπσλ. γ. έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ κε ηηο νπνίεο αμηνπνηνχληαη νη πφξνη κηαο νξγάλσζεο αιιά θαη σο ε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη, κέζσ άιισλ αλζξψπσλ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. δ. ε ζσζηή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο. Β) Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη ηε ζσζηή άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. α. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. β. ηεο νξγάλσζεο. γ. ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. δ. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο φξγσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Γ) Ζ δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ ηελ ζσζηή άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη, θαηαηείλεη ζηελ α. ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. β. πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο. γ. κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε. δ. πνηνηηθή παξαγσγή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Γ) Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλαθέξεηαη ζην α. «ηη» ζα γίλεη θαη «γηαηί». β. «ηη» ζα γίλεη, «γηαηί», «κε πνηα κέζα» θαη «πφηε». γ. «ηη» ζα γίλεη θαη «πφζν» ζα θνζηίζεη. δ. «ηη» ζα γίλεη θαη «πψο» ζα ειεγρζεί. 6

7 Δ) Ζ ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη α. ην νξγαλφγξακκα θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ. β. ην νξγαλφγξακκα θαη ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ. γ. ην νξγαλφγξακκα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ απαηηείηαη ζε κηα επηρείξεζε. δ. ην νξγαλφγξακκα, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ θαη ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη ηελ εθρψξεζε εμνπζηψλ ζε ρακειφηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο. Ση) Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κειψλ αθνξά α. ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο. β. ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο. γ. ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ. δ. ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ε) Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ επηηεινχλ ηα δηάθνξα κέιε ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία α. ηνπ ειέγρνπ. β. ηεο δηεχζπλζεο. γ. ηνπ management. δ. ηεο νξγάλσζεο. Ζ) Τα θξηηήξηα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη α. κε ηηο αξρέο ηνπ management. β. κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί απφ ηελ επηρείξεζε. γ. κε ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο. δ. κε ηηο λέεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ. Θ) Γηα λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα α. πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ management. β. γλσξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ management. 7

8 γ. γλσξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ management θαη λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε απηή ηε γλψζε, θαζψο θαη λα ζηεξίδνληαη ζηα ιεγφκελα «εξγαιεία» δηνίθεζεο. δ. ζηεξίδνληαη ζηα «εξγαιεία» δηνίθεζεο, φπσο είλαη ην ζχζηεκα ακνηβψλ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ θ.ά. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. πξνγξακκαηηζκφο 1. δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηεπζεηείηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο Β. νξγάλσζε 2. δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ κειψλ κηαο επηρείξεζεο Γ. δηεχζπλζε 3. δηαδηθαζία ζηελ νπνία απνιήγεη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο Γ. έιεγρνο 4. δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηε ζσζηή δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα Δ. ιήςε απνθάζεσλ 5. δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηε ζρεδίαζε, ηε ζθέςε πξηλ απφ ηε δξάζε. Α Α. γλψζε, δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη «λννηξνπία» δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Β. ζπζηήκαηα ακνηβψλ, ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ Γ. νξγαλσζηαθή ζεσξία θαη ζπκπεξηθνξά θαη ζηξαηεγηθή δηνίθεζε Β 1. «εξγαιεία» δηνίθεζεο. 2. δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ management. 3. ζπληειεζηέο ηνπ management. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α) Ζ ζχγρξνλε δηάζηαζε ηνπ management απαηηεί ηνλ... πνιιψλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ. Απαηηείηαη δειαδή ε... πξνζέγγηζε θαη ν επηκεξηζκφο ηνπ management ζε... ζεσξία, ζε νξγαλσζηαθή... θαη ζε... δηνίθεζε. Β) Ο φξνο management ή «δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ» ζε γεληθέο γξακκέο εμαξηάηαη απφ ην παξειζφλ, ηελ... θαη ηελ... ησλ αζθνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ιέγακε φηη είλαη νη βαζηθέο... πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ... ηεο επηρείξεζεο. 8

9 Γ) Ζ άζθεζε ηνπ management ζε δηάθνξεο ρψξεο εμαξηάηαη απφ ηηο... δνκέο ησλ ρσξψλ ή ηφπσλ πνπ αλαθεξφκαζηε. Δπίζεο εμαξηάηαη θη απφ ηα... πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζή ηνπ. φκσο ζε γεληθέο γξακκέο νη... ηνπ management ηζρχνπλ.... Γ) Τα ιεγφκελα «εξγαιεία» δηνίθεζεο αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα..., ηα ζπζηήκαηα... ηεο απφδνζεο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ... ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα.... Δ) Οη ιεγφκελνη ζπληειεζηέο ηνπ management αθνξνχλ ηα δηνηθεηηθά... ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα έρνπλ... ηνπ management,... λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε θαη «...» ζηειερψλ. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α. Πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο; Β. Να αλαθέξεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ management. Γ. Πψο ζπλδένληαη νη πνιηηηζκηθέο δνκέο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηθαλφηεηα ησλ πξνζψπσλ κε ην management; Γ. Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ; Δ. Να αλαιχζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. 9

10 Γ. ΜΔΡΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Ζ έλλνηα ηνπ marketing πξσηνεκθαλίδεηαη α. ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ πσιήζεσλ. β. ζε ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δξάζεο. γ. ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο. δ. ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο. Β) Ζ δηαδηθαζία ηνπ marketing α. ζπλδέεη ηελ παξαγσγή κε ηελ θαηαλάισζε. β. θαηεπζχλεη ηε ξνή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. γ. επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ. δ. ζρεηίδεηαη κε φια ηα παξαπάλσ. Γ) Οη κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην κίγκα marketing ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ηθαλνπνηνχλ. α. ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. β. ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. γ. ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. δ. ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Γ) Τν πξντφλ (σο κεηαβιεηή ηνπ κίγκαηνο marketing) ζεσξείηαη ε «εηθφλα» πνπ απνθηνχλ νη θαηαλαισηέο γηα α. ηελ επηρείξεζε ζπλνιηθά. β. ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. γ. ηε δηνίθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. δ. ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο (ή ηεο ππεξεζίαο). Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε 10

11 Α Α. ε θχζε ησλ αγαζψλ Β. ν πξννξηζκφο ησλ αγαζψλ Γ. ε επεμεξγαζία ησλ αγαζψλ Γ. ν ηξφπνο θαηαλάισζεο ησλ αγαζψλ Δ. ε ρξήζε ησλ αγαζψλ Β 1. πιηθά, άπια 2. δηαξθή, θαηαλαισηηθά, ππεξεζίεο 3. ελδηάκεζα, ηειηθά 4. άκεζεο θαηαλάισζεο, έκκεζεο θαηαλάισζεο 5. θαηαλαισηηθά, βηνκεραληθά Α Α. Πξντφλ Β. ηηκή Γ. δηαλνκή Γ. πξνψζεζε Β 1. πψο ζα γίλεη γλσζηφ ην θάζε πξντφλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 2. κε ηη αληαιιάζζεηαη θάηη ζηελ αγνξά 3. πψο ζα θηάζεη ην πξντφλ απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο ζηνλ θαηαλαισηή 4. ε «εηθφλα» πνπ απνθηνχλ νη θαηαλαισηέο γηα ηελ επηρείξεζε Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α) Marketing είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ κηαο επηρείξεζεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ... ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ... ησλ αγαζψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο... ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο... ησλ θαηαλαισηψλ. Β) Τν κίγκα marketing ινγίδεηαη σο... δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο... ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο... ησλ θαηαλαισηψλ. Γ) Τα πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ νξηζκέλα... εμέιημεο: απφ ηελ... ζηελ αγνξά, ηελ..., ηνλ..., ηελ παξαθκή θαη ηέινο ηελ.... Γ) Ζ πξνψζεζε πξνεηνηκάδεη... ηνλ θαηαλαισηή λα αληηκεησπίζεη έλα πξντφλ σο... πξνβάιινληαο θάπνηα... ηνπ. Δ) Τα πξντφληα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηε... ησλ αγαζψλ, ηνλ... ηνπο, ηελ... ηνπο, ηνλ ηξφπν... ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Τν marketing επεξεάδεη ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζηάζε πνπ αλαπηχζζνπλ απέλαληη ζηα πξνβαιιφκελα πξντφληα/ππεξεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Β. Ζ ηθαλνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαηαλαισηψλ (target group) απνηειεί ηνλ ζηφρν ηεο κεηαβιεηήο «πξντφλ» ηνπ κίγκαηνο marketing. 11

12 Γ. Ζ πνιηηηθή ηεο πξνψζεζεο αλαπηχζζεηαη απφ φια ηα είδε ησλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ θη απφ ην θξάηνο. Γ. Τν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, πνπ απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ δήηεζεο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε επηθεξδείο πσιήζεηο, πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ marketing. Δ) Ζ ηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ, πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή «ηηκή» ηνπ κίγκαηνο marketing, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κίγκα marketing. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α)Τη δειψλεη ν φξνο «marketing» σο έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο; Β) Πψο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ηειηθά ε έλλνηα ηνπ marketing; Γ) Σε ηη απνζθνπνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην κίγκα marketing; Γ) Τη γλσξίδεηε γηα ηηο κεηαβιεηέο «δηαλνκή» θαη «πξντφλ» ηνπ κίγκαηνο marketing; Δ) Τη γλσξίδεηε γηα ηε κεηαβιεηή «ηηκή» ηνπ κίγκαηνο marketing σο κεραληζκφ θαη σο δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο ησλ αγαζψλ; Σε ηη ζηνρεχεη απηή ε ηειεπηαία; 12

13 Γ. ΜΔΡΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη α. ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. β. ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. γ. ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπο. δ. ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Β) Με ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. α. ζηνπο πξνκεζεπηέο. β. ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο πηζησηέο. γ. ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. δ. ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ελδηαθεξφκελνπο. Γ) Ο «εμσηεξηθφο έιεγρνο» ηεο επηρείξεζεο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε α. ειέγρεηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ηεο ζπλεξγάηεο (π.ρ. πξνκεζεπηέο). β. ειέγρεηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ, καθξηά απφ ηνλ ηφπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα. γ. έρεη ηελ ππνρξέσζε απφ ηνλ λφκν λα εκθαλίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εκθαλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. επελδχζεηο ζε άιιε ρψξα). Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 1. πσιήζεηο πξντφλησλ, ελνηθηάζεηο θ.α. Β. ηξέρνπζεο πιεξσκέο 2. κεζνπξφζεζκεο- καθξνπξφζεζκεο δαπάλεο γηα Γ. πξνυπνινγηζκφο επελδχζεσλ επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Γ. εηζπξάμεηο 3. έζνδα έμνδα θαηά ηε ρξήζε κηαο νηθνλνκηθήο 13

14 Α Α. ηακεηαθή ιεηηνπξγία Β. ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ Γ. ιεηηνπξγία πξνυπνινγηζκνχ. Γ. ινγηζηηθή ιεηηνπξγία. πεξηφδνπ απφ 1/1 έσο 31/12 4. δαπάλεο δηαθήκηζεο, θφξσλ, έξεπλαο θ.ά. Β 1. εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο, θνξνινγηθέο ππνζέζεηο θ.ά. 2. ηξέρνπζεο πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο 3. επίηεπμε πςειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο 4. Ταθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη πξνυπνινγηζκφο επελδχζεσλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: α) Ο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο... ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε... ηεο επηρείξεζεο θαη πινπνηνχληαη. Αλ δηαπηζησζνχλ..., ηφηε πξαγκαηνπνηνχληαη... β) Ζ ινγηζηηθή ιεηηνπξγία αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ... ηεο επηρείξεζεο ζηα... βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θξαηηθή.... Ζ ινγηζηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, ηνλ... έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ινγηζηηθνχ.... γ) Ζ ηακεηαθή ιεηηνπξγία αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ... επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηηο... πιεξσκέο θαη ηηο.... 4) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Οη κέηνρνη, νη πξνκεζεπηέο θαη νη πηζησηέο είλαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Β. Ο ιεγφκελνο «εμσηεξηθφο έιεγρνο» αθνξά ηε λνκηθή ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα εκθαλίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο, ελψ ν «εζσηεξηθφο έιεγρφο» ηεο αθνξά ηε ινγηζηηθή ιεηηνπξγία. Γ. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε επηινγή ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ ηξφπσλ απφθηεζεο θεθαιαίσλ, ε ζχλδεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 5) Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 14

15 Α) Να αληηπαξαζέζεηε ηνλ «εζσηεξηθφ έιεγρν» κε ηνλ «εμσηεξηθφ έιεγρν» πνπ δηελεξγείηαη ζε κηα επηρείξεζε, ψζηε λα δηαθαλεί ε δηαθνξά ηνπο. Β) Τη γλσξίδεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο; Γ) Τη ελλννχκε ιέγνληαο φηη νη δαπάλεο θσηηζκνχ, ηα έζνδα απφ πσιήζεηο πξντφλησλ, νη δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη νη εηζπξάμεηο απφ γξακκάηηα απνηεινχλ εθθάλζεηο ηεο ηακεηαθήο ιεηηνπξγίαο (ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε); Γ) Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πηζησηέο, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο κε ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο; Δ) Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο; 15

16 Δ. ΜΔΡΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Σην ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο αλαπηχζζνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ: α. ηα πξντφληα ζε εκπνξεχκαηα. β. ηηο πξψηεο χιεο ζε πξντφληα. γ. ηηο πξψηεο χιεο ζε θαηεξγαζκέλεο χιεο. δ. ηηο εθξνέο. Β) Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη: α. ηηο πξψηεο χιεο, ηηο κεραλέο θαη ηελ εξγαζία. β. ηηο πξψηεο χιεο θαη ηηο κεραλέο. γ. ηηο πξψηεο χιεο, ηηο κεραλέο, ηελ εξγαζία θαη έλα θαηάιιειν πξφγξακκα. δ. ηηο πξψηεο χιεο. Γ) Ζ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ή ζπγθεθξηκέλσλ παξαγγειηψλ απφ ηελ επηρείξεζε αθνξά ηνλ: α. καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο. β. βξαρππξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο. γ. πνζνηηθφ έιεγρφ ηεο. δ. έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ηεο. Γ) Ζ παξαιαβή εηζξνψλ (π.ρ. πξψηεο χιεο), ε θαηαρψξηζή ηνπο θαη ε δηαλνκή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο αθνξά ηε δηαδηθαζία. α. ησλ πξνκεζεηψλ. β. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. γ. ηεο απνζήθεπζεο. δ. ηεο παξαγσγήο. Δ) Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ: α. καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. β. βξαρππξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. γ. πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. 16

17 δ. ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ επηζπκνχλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. πνηνηηθφο έιεγρνο 1. επηδηψθεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε Β. πνζνηηθφο έιεγρνο ην πξφηππν θφζηνπο. Γ. έιεγρνο θφζηνπο 2. ειέγρεηαη ε χπαξμε αδηάζεησλ πνζνηήησλ, Γ.έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο αλάγθεο. απνζεκάησλ 3. ζπγθξίλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κε ην πξαγκαηνπνηνχκελν. 4. Διέγρεηαη αλ ην ηειηθφ πξντφλ ζπκθσλεί κε ηα πξφηππα ζρεδίαζήο ηνπ. Α Β Α. ζχζηεκα 1. δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγήο παξαγσγή πξντφλησλ. Β. δηνίθεζε 2. δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πξψησλ παξαγσγήο πιψλ ζε πξντφληα. Γ. παξαγσγή 3. ζρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α) Με ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν ζπγθξίλεηαη ην... απνηέιεζκα κε ην... θαη κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ειέγρεηαη αλ ην... πξντφλ ζπκθσλεί κε ηα... ζρεδίαζήο ηνπ. Β) Οη ζθνπνί ηεο Γηνίθεζεο Παξαγσγήο είλαη αθελφο ν... παξαγσγήο θαη αθεηέξνπ ε... παξαγσγήο. Γ) Ζ παξαγσγή δεκηνπξγεί κηα... αμία ζηα αγαζά ή... ηελ ππάξρνπζα αμία ηνπο θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο «θχζε», «...», «θεθάιαην» θαη «...». Γ) Ο ζρεδηαζκφο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηηο πξψηεο χιεο, ηηο... θαη ηελ... αιιά θη έλα θαηάιιειν..., ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε... ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. Δ) Ο ρψξνο ηεο... ρσξίδεηαη ζηελ απνζήθε πξψησλ πιψλ, ζηελ απνζήθε... θαη ζηελ απνζήθε

18 Ση) Ο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε..., ζε..., ζε έιεγρν θφζηνπο θαη έιεγρν.... Απαληήζηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α) Πψο επηηπγράλεηαη ν πινχηνο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ρψξσλ; Β) Τη ζρεδηάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ιεγφκελνπ ζρεδηαζκνχ παξαγσγήο; Γ) Τη ελλννχκε κε ηνπο φξνπο «βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο» θαη «καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο»; Γ) Τη είλαη ε θαηαζηαιηηθή θαη ηη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ κηαο επηρείξεζεο; 18

19 η ΜΔΡΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α. Όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο εληάζζνληαη α. ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. β. ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. γ. ζηε Γηαρείξηζε θπζηθψλ πξνζψπσλ. δ. ζηε δηθαηνδνζία ηνπ εξγνδφηε. Β. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγείηαη απφ α. ηνλ εξγνδφηε. β. ηνπο πξντζηακέλνπο. γ. ηε δηεχζπλζε. δ. ηα ζηειέρε ησλ Τκεκάησλ θαη ηε Γηεχζπλζε. Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Β. Α Β Α. σθειήκαηα εξγαδνκέλσλ 1. ζέκαηα ακνηβήο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ Β. πνιηηηθή ακνηβψλ αληαγσληζκφ ηνπο Γ. εξγαζηαθέο ζρέζεηο 2. έξεπλα γηα ηα «αλζξψπηλα πξνβιήκαηα» κηαο επηρείξεζεο Γ. έξεπλα γλψκεο 3. ελέξγεηεο γηα αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ θαη πξφιεςε αηπρεκάησλ. εξγαδνκέλσλ 4. θξνληίδα γηα εμαζθάιηζε ζπληάμεσλ, αζθάιηζεο, πνδεκηψζεσλ, Δ. πγεία πξφιεςε επηδνκάησλ, θ.α. 5. ζπληνληζκφο δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ θαη δηνίθεζεο. Α Β Α. νηθνλνκηθέο ινγηζηηθέο 1. Έιεγρνο Παξαγσγήο εθαξκνγέο. 2. Μηζζνδνζία Β. εκπνξηθέο εθαξκνγέο 3. Τηκνιφγεζε Πειαηψλ Γ. εθαξκνγέο παξαγσγήο 19

20 Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε εμαζθαιίδεη ηνλ...αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, κε ηα θαηάιιεια...ζηελ επηρείξεζε ζπληζηνχλ ηνλ...ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Β. Ζ δηαηχπσζε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη...πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο...θαη αθνξνχλ θαζνξηζκέλα πξφηππα...ζπληζηνχλ ηα...κέηξα. Σε απηά ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη... Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα επηινγήο, ψζηε απηέο λα κε δηελεξγνχληαη απζαίξεηα (ρσξίο θξηηήξηα). Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α. Πνηα είλαη ηα πεδία πνπ απνηεινχλ ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ; 20

21 Ε ΜΔΡΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 1. Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1) Τν νπζηψδεο γλψξηζκα ηνπ εγέηε είλαη: α. ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά. β. ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. γ. ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πεξλά φξακα ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. δ. ε δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά. 2) Όηαλ ν εγέηεο πξνζκεηξά ηε γλψκε θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη δεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απνθάζεηο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζην α. εμνπζηνδνηηθφ πξφηππν εγεζίαο. β. δεκνθξαηηθφ πξφηππν εγεζίαο. γ. ιεηηνπξγηθφ πξφηππν εγεζίαο. δ. ζπλεξγαζηαθφ πξφηππν εγεζίαο. 3) Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ην πξφηππν εγεζίαο ζην πεξηβάιινλ φπνπ αζθεί ηελ εγεζία. α. Σηελ σξηκφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ ηείλνπλ λα πινπνηήζνπλ ην έξγν. β. ζην έξγν πνπ έρεη πινπνηήζεη. γ. ζε φια ηα παξαπάλσ. δ. ζε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 4) Ο θαζνξηζηηθφο θαηά θνηλή παξαδνρή παξάγνληαο γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη α. νη πξφζζεηεο ακνηβέο. β. ηα νηθνλνκηθά βξαβεία. γ. ε ζπκπεξηθνξά ησλ πξντζηακέλσλ/δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. δ. ε επηηπρήο πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 21

22 5) Σην επηρεηξεζηαθφ πιαίζην νη νκάδεο δηαθξίλνληαη ζε: α. ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο. β. ηππηθέο θαη άηππεο. γ. ιεηηνπξγηθέο θαη άηππεο. δ. πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο. 6) Ζ «νκαδηθή ζθέςε» (groupthink) απνηειεί α. εκπφδην ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. β. ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. γ. ζηνηρείν ησλ άηππσλ νκάδσλ. δ. φια ηα παξαπάλσ. 7) Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη κηα νκάδα, ρξεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο α. λα είλαη κηθξφο (έσο 3 άηνκα) β. λα θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 12 άηνκα. γ. λα είλαη κεγάινο (απφ 12 θαη άλσ άηνκα). δ. λα είλαη αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. 8) Τα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο είλαη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα α. κέζσλ κεηαηξνπήο ησλ κελπκάησλ πνπ δέρεηαη ν δέθηεο. β. κέζσλ θαηαλφεζεο ησλ κελπκάησλ πνπ δέρεηαη ν δέθηεο. γ. κέζσλ κεηαθνξάο ησλ κελπκάησλ ζηνλ δέθηε. δ. κέζσλ αμηνιφγεζεο ησλ κελπκάησλ απφ ηνλ δέθηε. 9) Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξνζδηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία. α. ηνπ mangement. β. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ. γ. ηεο δηεχζπλζεο. δ. ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. 10) Τα βαζηθά εκπφδηα πνπ νξζψλνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη α. ηα πεξηβαιινληηθά εκπφδηα (φπσο π.ρ. κε απνδνηηθέο ηερληθέο). Β. ηα ςπρνζπγθηλεζηαθά εκπφδηα (φπσο π.ρ. νη πξνθαηαιήςεηο ησλ αηφκσλ). 22

23 γ. ηα θπζηνινγηθά εκπφδηα (φπσο π.ρ. ε θφπσζε). δ. φια ηα παξαπάλσ. 11. Τν πην θξίζηκν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη α. ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο. β. ε δηαδηθαζία αθξφαζεο. γ. ε ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνχ. δ. ηα δίθηπα κεηάδνζεο. Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Β.. Α Β Α. ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ. 1. Κίλεηξν γηα ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ηνλ βαζκφ απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Β. ζεσξία ηνπ Herzberg. 2. Ζ κε δπζαξέζθεηα θαη ε επραξίζηεζε πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γ. ζεσξία ηνπ Maslow. 3. Οη αληακνηβέο, ε δίθαηε κεηαρείξηζε θαη ε ζαθήλεηα ησλ εληνιψλ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ..α Β Α. ειιηπήο ηθαλφηεηα κεηάδνζεο 1. ςπρνζπγθηλεζηαθά εκπφδηα. κελπκάησλ. 2. θπζηνινγηθά εκπφδηα. Β. πξνθαηαιήςεηο. 3. πεξηβαιινληηθά εκπφδηα. Γ. αλαπνηειεζκαηηθέο δνκέο. Α Α. αζαθείο ζηφρνη Β. θαθή επηινγή ηξφπνπ θαη κέζνπ Γ. ππεξεπαηζζεζία Γ. ππεξθφξησζε Β 1. δελ επηιέγνληαη νη πην απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη επηθνη-λσλίαο απφ ηνλ πνκπφ. 2. επηθέληξσζε ζε νξηζκέλα ζεκεία ησλ κελπκάησλ. 3. κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ επηθέξεη αδπλακία επεμεξγαζίαο. 4. δελ απνζαθελίδνληαη νη επη-δηψμεηο. 23

24 Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Β. (ε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α αληηζηνηρνύλ δύν ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β.) Α Β Α. πξντζηάκελνο 1. αλαδεηθλχεηαη Β. εγέηεο 2. δηαρεηξίδεηαη 3. θαηλνηνκεί 4. ειέγρεη Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Α. Ο εγέηεο έρεη ηε...λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο (αηφκνπ νκάδαο) ή λα επηβάιιεη.... Απηή είλαη πεγή δχλακεο ηνπ εγέηε θαη νλνκάδεηαη δχλακε... θαη.... Β. Ο εγέηεο αζθψληαο ηε... πνπ δηαζέηεη επηδξά ζηα άιια άηνκα φηαλ θαηαθέξλεη λα... ηηο ηδέεο θαη ηηο... ηνπο, ηφηε αζθεί... Γ. Οκάδα είλαη έλα... ζχλνιν αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνπλ... κεηαμχ ηνπο γηα λα πεηχρνπλ... ζηφρνπο θαη αλαγλσξίδνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ... νκάδα. Γ. ητα κέξε πνπ απνηεινχλ ηε δνκή κηαο νξγάλσζεο ζπληζηνχλ ηηο... νκάδεο. Απηέο είλαη ζηαζεξέο ζην... ζε αληίζεζε κε ηηο... πνπ κπνξεί λα είλαη... ή... Καη ηα δχν απηά είδε απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο... νκάδεο, πνπ αληηδηαζηέιινληαη απφ ηηο άηππεο. Δ. Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο είλαη ηα... ηεο νκάδαο, νη... νη θνηλνί... ν εγέηεο θαη ε.... Ση. Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο... κεηαβηβάδεη... ζε έλαλ... κε ζηφρν λα ελεξγήζεη πάλσ ηνπ, έηζη ψζηε λα επεξεάζεη ηε... ηνπ. Ε. Ωο εξεζίζκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ζεσξνχληαη νη πιεξνθνξίεο, νη..., νη... θαη ε.... Ζ. Ζ επηθνηλσλία ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο δηαθξίλεηαη ζε...θαη...ζ πξψηε κπνξεί λα αξρίδεη απφ... πξνο ηα... ή θαη αληίζηξνθα. Θ. Ζ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε κελπκάησλ απφ ηνλ... απαηηεί λα θαζνξηζηεί ν...ηεο επηθνηλσλίαο, λα πξνζδηνξηζηεί ν... θαη λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο ηξφπνο,... θαη... γηα ηε κεηάδνζε ηνπ... Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη κε επηκέιεηα ε... θαη λα ειεγρζεί απφ ηνλ... ε ιήςε θαη ε... ησλ κελπκάησλ. 24

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα