Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ"

Transcript

1 Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή Α. ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο εμαξηάηαη απ απηέο. Β. ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο, ε απαζρφιεζε, ν ρξφλνο θαη ην εηζφδεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ εμαξηψληαη απ απηέο. Γ. ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο, ε απαζρφιεζε, ν ρξφλνο θαη ην εηζφδεκα ησλ αλζξψπσλ θαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη εμαξηψληαη απ απηέο. Γ. ε θνηλσλία καο θαη ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο απαηηνχλ ην «επηρεηξείλ». 2. Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη απφ άιιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, επεηδή Α. παξάγνπλ πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ κέζσ ηεο αγνξάο. Β. παξάγνπλ ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ κέζσ ηεο αγνξάο. Γ. ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ. Γ. παξάγνπλ πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ κέζσ ηεο αγνξάο θαη ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ. 3. Ζ ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζεζκνχ ζπλδέεηαη κεηαμχ άιισλ κε Α. ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Β. ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο νκάδεο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. Γ. ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γ. φια ηα παξαπάλσ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 1. Ζ επηρείξεζε σο... νξγάλσζε ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο...θαη δηαθξίλεηαη απφ άιιεο... νξγαλψζεηο. 1

2 2. Ζ επηρείξεζε σο παξαγσγηθή νηθνλνκηθή κνλάδα... θαη αμηνπνηεί ηνπο... παξαγσγήο γηα λα... πξντφληα/ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηε... ηνπο δηακέζνπ ηεο... ζηνπο θαηαλαισηέο. 3. Οη επηρεηξήζεηο ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ηνπ...πνπ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα...ή..., πνπ εκπεξηέρεηαη ζην «επηρεηξείλ». 4. Σην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο σο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αλαπηχζζνληαη θαη ζρέζεηο..., ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάπνηνη κε...ηξφπν απνθαζίδνπλ θαη θάπνηνη είλαη... λα Ζ... δηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ φξν «...». Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε κηα θηινζνθία πνπ... ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο, ζηε... θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αθνξά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηελ επηρείξεζε. Β. Ζ ίδξπζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηάιπζε ηεο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε λνκηθφ πιαίζην κηαο θνηλσλίαο θαη θαηαδείρλνπλ ην ζεζκηθφ ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο. Γ. ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζή ηνπο. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α. Να αλαθεξζείηε ζηελ επηρείξεζε σο παξαγσγηθή νηθνλνκηθή κνλάδα. Β. Τη ζεκαίλεη ν φξνο «επηρεηξεκαηηθφηεηα»; Γ. Να αλαθεξζείηε ζηελ επηρείξεζε σο θνηλσληθή νξγάλσζε. Γ. Να αλαθεξζείηε ζηελ επηρείξεζε σο ζεζκφ. Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α. Οη ζεζκηθνί ζηφρνη κηαο επηρείξεζεο είλαη γεληθνί ζηφρνη πνπ εθθξάδνπλ α. ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ζηελ θνηλσλία. β. ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο κηαο επηρείξεζεο. γ. ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην νηθνλνκηθφ ηνπίν. δ. ηηο επηδηψμεηο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. 2

3 Β. Οη επηδηψμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα πσιήζεσλ, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο αθνξνχλ ηνπο α. ζεζκηθνχο ζηφρνπο ηεο. β. γεληθνχο ζηφρνπο ηεο. γ. ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο ηεο. δ. νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο. Γ. «Μηα επηρείξεζε είλαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο». Ζ πξφηαζε απηή αθνξά α. ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο. β. ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. γ. ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. δ. ηε θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ηηκή ζηα πξντφληα /ππεξεζίεο ηεο απφ φ,ηη άιιεο επηρεηξήζεηο θαιείηαη α. νξγαλσηηθφηεηα. β. απνδνηηθφηεηα. γ. απνηειεζκαηηθφηεηα. δ. αληαγσληζηηθφηεηα. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. παξαρζέληα πξντφληα /ππεξεζίεο 1. Οηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα Παξαγσγηθά κέζα πνπ απαηηήζεθαλ Β. παξαρζέληα πξντφληα /ππεξεζίεο 2. παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο Αλζξσπνψξεο εξγαζίαο Γ. θαζαξφ θέξδνο ή δεκία 3. παξαγσγηθφηεηα Χξεζηκνπνηεζέληα θεθάιαηα Α Β Α. δείθηεο κέηξεζεο νηθνλνκηθήο 1. Οη επελδχζεηο κηαο επηρείξεζεο απνδνηηθφηεηαο. 2. ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ Β. θξηηήξην κέηξεζεο θεθαιαίσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο 3. ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζρέζε Γ. δείθηεο κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο κε ηηο ζπζίεο πνπ απαηηήζεθαλ. Γ. ζηφρνο πνπ εθθξάδεη ηηο ζπγθε- 4. Τν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε 3

4 θξηκέλεο επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο. ηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α. Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο... ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά ν..., φπσο δηαηείλνληαη νη εθθξαζηέο ηεο παξαδνζηαθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Β. Οη ζηφρνη...δηαθνξεηηθά αλά επηρείξεζε ζε θάζε επηρείξεζε νη... σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ην... θαη ηε... ηνπο. Γ. Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο αληηζηνηρεί ζηελ... φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπλδένληαη κ απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνπο..., ηνπο πειάηεο, ηνπο..., ηελ θνηλσλία θαη ην.... Γ. Οη έλλνηεο ηεο..., ηεο απνδνηηθφηεηαο/νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο... ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηηπρή...ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ζπλδένληαη κε ηε... νηθνλνκηθή αξρή. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Μηα επηρείξεζε ζην δηάζηεκα ελφο κήλα παξήγαγε κνλάδεο πξντφληνο ρξεζηκνπνηψληαο 10 εξγάηεο. Σπλεπψο ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο γη απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ Β. Οη δείθηεο πνπ έρνπλ σο αξηζκεηή ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε θαη σο παξνλνκαζηή ηηο ζπζίεο πνπ απαηηήζεθαλ γη απηφ κεηξνχλ ηελ έλλνηα απνδνηηθφηεηα. Γ. Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ χπαξμή ηεο. Γ. Ο βαζηθφο θαη κνλαδηθφο ζηφρνο ησλ δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Δ. Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αγνξά απνηεινχλ ηνπο ιεγφκελνπο ζεζκηθνχο ζηφρνπο ηεο. Ση. Τα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηδηψμεσλ πνπ ζέηεη κηα επηρείξεζε. Ε. Ζ θνξνινγηθή ζπλέπεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο αληίζηνηρα δελ απνηεινχλ φκσο θξηηήξηα γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο γεληθέο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο θάζε επηρείξεζεο; Β. Να δηαηππψζεηε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 4

5 Γ. Πψο εθθξάδνληαη αθελφο ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο θη αθεηέξνπ νη ζπζίεο πνπ θαηαβάιινληαη (απφ κηα επηρείξεζε) γηα λα επηηεπρζεί έλα απνηέιεζκα; Γ. Να αλαιχζεηε ηνπο φξνπο «δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο» θαη «παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο». Δ. Γηαηί ε πςειή παξαγσγηθφηεηα πνπ ζεκεηψλεη κηα επηρείξεζε επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο αληαγσληζηηθήο; Ση. Να αληηπαξαζέζεηε ηνπο φξνπο «νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα» θαη «παξαγσγηθφηεηα», ψζηε λα θαλεί ε δηαθνξά ηνπο. 5

6 Β. ΜΔΡΟ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Τν management (δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ) κπνξεί λα νξηζηεί σο α. έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ κε ηηο νπνίεο αμηνπνηνχληαη νη πφξνη κηαο νξγάλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. β. ε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ κέζσ άιισλ αλζξψπσλ. γ. έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ κε ηηο νπνίεο αμηνπνηνχληαη νη πφξνη κηαο νξγάλσζεο αιιά θαη σο ε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη, κέζσ άιισλ αλζξψπσλ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. δ. ε ζσζηή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο. Β) Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη ηε ζσζηή άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. α. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. β. ηεο νξγάλσζεο. γ. ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. δ. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο φξγσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Γ) Ζ δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ ηελ ζσζηή άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη, θαηαηείλεη ζηελ α. ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. β. πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο. γ. κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε. δ. πνηνηηθή παξαγσγή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Γ) Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλαθέξεηαη ζην α. «ηη» ζα γίλεη θαη «γηαηί». β. «ηη» ζα γίλεη, «γηαηί», «κε πνηα κέζα» θαη «πφηε». γ. «ηη» ζα γίλεη θαη «πφζν» ζα θνζηίζεη. δ. «ηη» ζα γίλεη θαη «πψο» ζα ειεγρζεί. 6

7 Δ) Ζ ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη α. ην νξγαλφγξακκα θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ. β. ην νξγαλφγξακκα θαη ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ. γ. ην νξγαλφγξακκα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ απαηηείηαη ζε κηα επηρείξεζε. δ. ην νξγαλφγξακκα, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ θαη ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη ηελ εθρψξεζε εμνπζηψλ ζε ρακειφηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο. Ση) Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κειψλ αθνξά α. ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο. β. ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο. γ. ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ. δ. ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ε) Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ επηηεινχλ ηα δηάθνξα κέιε ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία α. ηνπ ειέγρνπ. β. ηεο δηεχζπλζεο. γ. ηνπ management. δ. ηεο νξγάλσζεο. Ζ) Τα θξηηήξηα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη α. κε ηηο αξρέο ηνπ management. β. κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί απφ ηελ επηρείξεζε. γ. κε ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο. δ. κε ηηο λέεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ. Θ) Γηα λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα α. πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ management. β. γλσξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ management. 7

8 γ. γλσξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ management θαη λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε απηή ηε γλψζε, θαζψο θαη λα ζηεξίδνληαη ζηα ιεγφκελα «εξγαιεία» δηνίθεζεο. δ. ζηεξίδνληαη ζηα «εξγαιεία» δηνίθεζεο, φπσο είλαη ην ζχζηεκα ακνηβψλ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ θ.ά. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. πξνγξακκαηηζκφο 1. δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηεπζεηείηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο Β. νξγάλσζε 2. δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ κειψλ κηαο επηρείξεζεο Γ. δηεχζπλζε 3. δηαδηθαζία ζηελ νπνία απνιήγεη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο Γ. έιεγρνο 4. δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηε ζσζηή δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα Δ. ιήςε απνθάζεσλ 5. δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηε ζρεδίαζε, ηε ζθέςε πξηλ απφ ηε δξάζε. Α Α. γλψζε, δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη «λννηξνπία» δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Β. ζπζηήκαηα ακνηβψλ, ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ Γ. νξγαλσζηαθή ζεσξία θαη ζπκπεξηθνξά θαη ζηξαηεγηθή δηνίθεζε Β 1. «εξγαιεία» δηνίθεζεο. 2. δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ management. 3. ζπληειεζηέο ηνπ management. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α) Ζ ζχγρξνλε δηάζηαζε ηνπ management απαηηεί ηνλ... πνιιψλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ. Απαηηείηαη δειαδή ε... πξνζέγγηζε θαη ν επηκεξηζκφο ηνπ management ζε... ζεσξία, ζε νξγαλσζηαθή... θαη ζε... δηνίθεζε. Β) Ο φξνο management ή «δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ» ζε γεληθέο γξακκέο εμαξηάηαη απφ ην παξειζφλ, ηελ... θαη ηελ... ησλ αζθνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ιέγακε φηη είλαη νη βαζηθέο... πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ... ηεο επηρείξεζεο. 8

9 Γ) Ζ άζθεζε ηνπ management ζε δηάθνξεο ρψξεο εμαξηάηαη απφ ηηο... δνκέο ησλ ρσξψλ ή ηφπσλ πνπ αλαθεξφκαζηε. Δπίζεο εμαξηάηαη θη απφ ηα... πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζή ηνπ. φκσο ζε γεληθέο γξακκέο νη... ηνπ management ηζρχνπλ.... Γ) Τα ιεγφκελα «εξγαιεία» δηνίθεζεο αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα..., ηα ζπζηήκαηα... ηεο απφδνζεο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ... ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα.... Δ) Οη ιεγφκελνη ζπληειεζηέο ηνπ management αθνξνχλ ηα δηνηθεηηθά... ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα έρνπλ... ηνπ management,... λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε θαη «...» ζηειερψλ. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α. Πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο; Β. Να αλαθέξεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ management. Γ. Πψο ζπλδένληαη νη πνιηηηζκηθέο δνκέο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηθαλφηεηα ησλ πξνζψπσλ κε ην management; Γ. Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ; Δ. Να αλαιχζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. 9

10 Γ. ΜΔΡΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Ζ έλλνηα ηνπ marketing πξσηνεκθαλίδεηαη α. ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ πσιήζεσλ. β. ζε ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δξάζεο. γ. ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο. δ. ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο. Β) Ζ δηαδηθαζία ηνπ marketing α. ζπλδέεη ηελ παξαγσγή κε ηελ θαηαλάισζε. β. θαηεπζχλεη ηε ξνή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. γ. επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ. δ. ζρεηίδεηαη κε φια ηα παξαπάλσ. Γ) Οη κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην κίγκα marketing ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ηθαλνπνηνχλ. α. ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. β. ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. γ. ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. δ. ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Γ) Τν πξντφλ (σο κεηαβιεηή ηνπ κίγκαηνο marketing) ζεσξείηαη ε «εηθφλα» πνπ απνθηνχλ νη θαηαλαισηέο γηα α. ηελ επηρείξεζε ζπλνιηθά. β. ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. γ. ηε δηνίθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. δ. ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο (ή ηεο ππεξεζίαο). Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε 10

11 Α Α. ε θχζε ησλ αγαζψλ Β. ν πξννξηζκφο ησλ αγαζψλ Γ. ε επεμεξγαζία ησλ αγαζψλ Γ. ν ηξφπνο θαηαλάισζεο ησλ αγαζψλ Δ. ε ρξήζε ησλ αγαζψλ Β 1. πιηθά, άπια 2. δηαξθή, θαηαλαισηηθά, ππεξεζίεο 3. ελδηάκεζα, ηειηθά 4. άκεζεο θαηαλάισζεο, έκκεζεο θαηαλάισζεο 5. θαηαλαισηηθά, βηνκεραληθά Α Α. Πξντφλ Β. ηηκή Γ. δηαλνκή Γ. πξνψζεζε Β 1. πψο ζα γίλεη γλσζηφ ην θάζε πξντφλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 2. κε ηη αληαιιάζζεηαη θάηη ζηελ αγνξά 3. πψο ζα θηάζεη ην πξντφλ απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο ζηνλ θαηαλαισηή 4. ε «εηθφλα» πνπ απνθηνχλ νη θαηαλαισηέο γηα ηελ επηρείξεζε Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α) Marketing είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ κηαο επηρείξεζεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ... ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ... ησλ αγαζψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο... ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο... ησλ θαηαλαισηψλ. Β) Τν κίγκα marketing ινγίδεηαη σο... δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο... ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο... ησλ θαηαλαισηψλ. Γ) Τα πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ νξηζκέλα... εμέιημεο: απφ ηελ... ζηελ αγνξά, ηελ..., ηνλ..., ηελ παξαθκή θαη ηέινο ηελ.... Γ) Ζ πξνψζεζε πξνεηνηκάδεη... ηνλ θαηαλαισηή λα αληηκεησπίζεη έλα πξντφλ σο... πξνβάιινληαο θάπνηα... ηνπ. Δ) Τα πξντφληα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηε... ησλ αγαζψλ, ηνλ... ηνπο, ηελ... ηνπο, ηνλ ηξφπν... ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Τν marketing επεξεάδεη ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζηάζε πνπ αλαπηχζζνπλ απέλαληη ζηα πξνβαιιφκελα πξντφληα/ππεξεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Β. Ζ ηθαλνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαηαλαισηψλ (target group) απνηειεί ηνλ ζηφρν ηεο κεηαβιεηήο «πξντφλ» ηνπ κίγκαηνο marketing. 11

12 Γ. Ζ πνιηηηθή ηεο πξνψζεζεο αλαπηχζζεηαη απφ φια ηα είδε ησλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ θη απφ ην θξάηνο. Γ. Τν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, πνπ απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ δήηεζεο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε επηθεξδείο πσιήζεηο, πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ marketing. Δ) Ζ ηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ, πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή «ηηκή» ηνπ κίγκαηνο marketing, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κίγκα marketing. Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α)Τη δειψλεη ν φξνο «marketing» σο έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο; Β) Πψο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ηειηθά ε έλλνηα ηνπ marketing; Γ) Σε ηη απνζθνπνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην κίγκα marketing; Γ) Τη γλσξίδεηε γηα ηηο κεηαβιεηέο «δηαλνκή» θαη «πξντφλ» ηνπ κίγκαηνο marketing; Δ) Τη γλσξίδεηε γηα ηε κεηαβιεηή «ηηκή» ηνπ κίγκαηνο marketing σο κεραληζκφ θαη σο δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο ησλ αγαζψλ; Σε ηη ζηνρεχεη απηή ε ηειεπηαία; 12

13 Γ. ΜΔΡΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη α. ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. β. ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. γ. ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπο. δ. ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Β) Με ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. α. ζηνπο πξνκεζεπηέο. β. ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο πηζησηέο. γ. ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. δ. ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ελδηαθεξφκελνπο. Γ) Ο «εμσηεξηθφο έιεγρνο» ηεο επηρείξεζεο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε α. ειέγρεηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ηεο ζπλεξγάηεο (π.ρ. πξνκεζεπηέο). β. ειέγρεηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ, καθξηά απφ ηνλ ηφπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα. γ. έρεη ηελ ππνρξέσζε απφ ηνλ λφκν λα εκθαλίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εκθαλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. επελδχζεηο ζε άιιε ρψξα). Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 1. πσιήζεηο πξντφλησλ, ελνηθηάζεηο θ.α. Β. ηξέρνπζεο πιεξσκέο 2. κεζνπξφζεζκεο- καθξνπξφζεζκεο δαπάλεο γηα Γ. πξνυπνινγηζκφο επελδχζεσλ επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Γ. εηζπξάμεηο 3. έζνδα έμνδα θαηά ηε ρξήζε κηαο νηθνλνκηθήο 13

14 Α Α. ηακεηαθή ιεηηνπξγία Β. ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ Γ. ιεηηνπξγία πξνυπνινγηζκνχ. Γ. ινγηζηηθή ιεηηνπξγία. πεξηφδνπ απφ 1/1 έσο 31/12 4. δαπάλεο δηαθήκηζεο, θφξσλ, έξεπλαο θ.ά. Β 1. εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο, θνξνινγηθέο ππνζέζεηο θ.ά. 2. ηξέρνπζεο πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο 3. επίηεπμε πςειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο 4. Ταθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη πξνυπνινγηζκφο επελδχζεσλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: α) Ο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο... ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε... ηεο επηρείξεζεο θαη πινπνηνχληαη. Αλ δηαπηζησζνχλ..., ηφηε πξαγκαηνπνηνχληαη... β) Ζ ινγηζηηθή ιεηηνπξγία αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ... ηεο επηρείξεζεο ζηα... βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θξαηηθή.... Ζ ινγηζηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, ηνλ... έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ινγηζηηθνχ.... γ) Ζ ηακεηαθή ιεηηνπξγία αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ... επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηηο... πιεξσκέο θαη ηηο.... 4) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Οη κέηνρνη, νη πξνκεζεπηέο θαη νη πηζησηέο είλαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Β. Ο ιεγφκελνο «εμσηεξηθφο έιεγρνο» αθνξά ηε λνκηθή ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα εκθαλίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο, ελψ ν «εζσηεξηθφο έιεγρφο» ηεο αθνξά ηε ινγηζηηθή ιεηηνπξγία. Γ. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε επηινγή ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ ηξφπσλ απφθηεζεο θεθαιαίσλ, ε ζχλδεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 5) Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 14

15 Α) Να αληηπαξαζέζεηε ηνλ «εζσηεξηθφ έιεγρν» κε ηνλ «εμσηεξηθφ έιεγρν» πνπ δηελεξγείηαη ζε κηα επηρείξεζε, ψζηε λα δηαθαλεί ε δηαθνξά ηνπο. Β) Τη γλσξίδεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο; Γ) Τη ελλννχκε ιέγνληαο φηη νη δαπάλεο θσηηζκνχ, ηα έζνδα απφ πσιήζεηο πξντφλησλ, νη δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη νη εηζπξάμεηο απφ γξακκάηηα απνηεινχλ εθθάλζεηο ηεο ηακεηαθήο ιεηηνπξγίαο (ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε); Γ) Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πηζησηέο, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο κε ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο; Δ) Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο; 15

16 Δ. ΜΔΡΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α) Σην ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο αλαπηχζζνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ: α. ηα πξντφληα ζε εκπνξεχκαηα. β. ηηο πξψηεο χιεο ζε πξντφληα. γ. ηηο πξψηεο χιεο ζε θαηεξγαζκέλεο χιεο. δ. ηηο εθξνέο. Β) Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη: α. ηηο πξψηεο χιεο, ηηο κεραλέο θαη ηελ εξγαζία. β. ηηο πξψηεο χιεο θαη ηηο κεραλέο. γ. ηηο πξψηεο χιεο, ηηο κεραλέο, ηελ εξγαζία θαη έλα θαηάιιειν πξφγξακκα. δ. ηηο πξψηεο χιεο. Γ) Ζ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ή ζπγθεθξηκέλσλ παξαγγειηψλ απφ ηελ επηρείξεζε αθνξά ηνλ: α. καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο. β. βξαρππξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο. γ. πνζνηηθφ έιεγρφ ηεο. δ. έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ηεο. Γ) Ζ παξαιαβή εηζξνψλ (π.ρ. πξψηεο χιεο), ε θαηαρψξηζή ηνπο θαη ε δηαλνκή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο αθνξά ηε δηαδηθαζία. α. ησλ πξνκεζεηψλ. β. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. γ. ηεο απνζήθεπζεο. δ. ηεο παξαγσγήο. Δ) Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ: α. καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. β. βξαρππξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. γ. πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. 16

17 δ. ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ επηζπκνχλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Α Β Α. πνηνηηθφο έιεγρνο 1. επηδηψθεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε Β. πνζνηηθφο έιεγρνο ην πξφηππν θφζηνπο. Γ. έιεγρνο θφζηνπο 2. ειέγρεηαη ε χπαξμε αδηάζεησλ πνζνηήησλ, Γ.έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο αλάγθεο. απνζεκάησλ 3. ζπγθξίλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κε ην πξαγκαηνπνηνχκελν. 4. Διέγρεηαη αλ ην ηειηθφ πξντφλ ζπκθσλεί κε ηα πξφηππα ζρεδίαζήο ηνπ. Α Β Α. ζχζηεκα 1. δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγήο παξαγσγή πξντφλησλ. Β. δηνίθεζε 2. δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πξψησλ παξαγσγήο πιψλ ζε πξντφληα. Γ. παξαγσγή 3. ζρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α) Με ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν ζπγθξίλεηαη ην... απνηέιεζκα κε ην... θαη κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ειέγρεηαη αλ ην... πξντφλ ζπκθσλεί κε ηα... ζρεδίαζήο ηνπ. Β) Οη ζθνπνί ηεο Γηνίθεζεο Παξαγσγήο είλαη αθελφο ν... παξαγσγήο θαη αθεηέξνπ ε... παξαγσγήο. Γ) Ζ παξαγσγή δεκηνπξγεί κηα... αμία ζηα αγαζά ή... ηελ ππάξρνπζα αμία ηνπο θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο «θχζε», «...», «θεθάιαην» θαη «...». Γ) Ο ζρεδηαζκφο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηηο πξψηεο χιεο, ηηο... θαη ηελ... αιιά θη έλα θαηάιιειν..., ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε... ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. Δ) Ο ρψξνο ηεο... ρσξίδεηαη ζηελ απνζήθε πξψησλ πιψλ, ζηελ απνζήθε... θαη ζηελ απνζήθε

18 Ση) Ο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε..., ζε..., ζε έιεγρν θφζηνπο θαη έιεγρν.... Απαληήζηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Α) Πψο επηηπγράλεηαη ν πινχηνο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ρψξσλ; Β) Τη ζρεδηάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ιεγφκελνπ ζρεδηαζκνχ παξαγσγήο; Γ) Τη ελλννχκε κε ηνπο φξνπο «βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο» θαη «καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο»; Γ) Τη είλαη ε θαηαζηαιηηθή θαη ηη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ κηαο επηρείξεζεο; 18

19 η ΜΔΡΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α. Όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο εληάζζνληαη α. ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. β. ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. γ. ζηε Γηαρείξηζε θπζηθψλ πξνζψπσλ. δ. ζηε δηθαηνδνζία ηνπ εξγνδφηε. Β. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγείηαη απφ α. ηνλ εξγνδφηε. β. ηνπο πξντζηακέλνπο. γ. ηε δηεχζπλζε. δ. ηα ζηειέρε ησλ Τκεκάησλ θαη ηε Γηεχζπλζε. Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Β. Α Β Α. σθειήκαηα εξγαδνκέλσλ 1. ζέκαηα ακνηβήο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ Β. πνιηηηθή ακνηβψλ αληαγσληζκφ ηνπο Γ. εξγαζηαθέο ζρέζεηο 2. έξεπλα γηα ηα «αλζξψπηλα πξνβιήκαηα» κηαο επηρείξεζεο Γ. έξεπλα γλψκεο 3. ελέξγεηεο γηα αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ θαη πξφιεςε αηπρεκάησλ. εξγαδνκέλσλ 4. θξνληίδα γηα εμαζθάιηζε ζπληάμεσλ, αζθάιηζεο, πνδεκηψζεσλ, Δ. πγεία πξφιεςε επηδνκάησλ, θ.α. 5. ζπληνληζκφο δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ θαη δηνίθεζεο. Α Β Α. νηθνλνκηθέο ινγηζηηθέο 1. Έιεγρνο Παξαγσγήο εθαξκνγέο. 2. Μηζζνδνζία Β. εκπνξηθέο εθαξκνγέο 3. Τηκνιφγεζε Πειαηψλ Γ. εθαξκνγέο παξαγσγήο 19

20 Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Α. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε εμαζθαιίδεη ηνλ...αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, κε ηα θαηάιιεια...ζηελ επηρείξεζε ζπληζηνχλ ηνλ...ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Β. Ζ δηαηχπσζε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη...πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο...θαη αθνξνχλ θαζνξηζκέλα πξφηππα...ζπληζηνχλ ηα...κέηξα. Σε απηά ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη... Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό () ή Λάζνο (Λ) δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Α. Γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα επηινγήο, ψζηε απηέο λα κε δηελεξγνχληαη απζαίξεηα (ρσξίο θξηηήξηα). Να απαληήζεηε κε ζπληνκία ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α. Πνηα είλαη ηα πεδία πνπ απνηεινχλ ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ; 20

21 Ε ΜΔΡΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 1. Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1) Τν νπζηψδεο γλψξηζκα ηνπ εγέηε είλαη: α. ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά. β. ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. γ. ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πεξλά φξακα ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. δ. ε δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά. 2) Όηαλ ν εγέηεο πξνζκεηξά ηε γλψκε θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη δεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απνθάζεηο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζην α. εμνπζηνδνηηθφ πξφηππν εγεζίαο. β. δεκνθξαηηθφ πξφηππν εγεζίαο. γ. ιεηηνπξγηθφ πξφηππν εγεζίαο. δ. ζπλεξγαζηαθφ πξφηππν εγεζίαο. 3) Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ην πξφηππν εγεζίαο ζην πεξηβάιινλ φπνπ αζθεί ηελ εγεζία. α. Σηελ σξηκφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ ηείλνπλ λα πινπνηήζνπλ ην έξγν. β. ζην έξγν πνπ έρεη πινπνηήζεη. γ. ζε φια ηα παξαπάλσ. δ. ζε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 4) Ο θαζνξηζηηθφο θαηά θνηλή παξαδνρή παξάγνληαο γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη α. νη πξφζζεηεο ακνηβέο. β. ηα νηθνλνκηθά βξαβεία. γ. ε ζπκπεξηθνξά ησλ πξντζηακέλσλ/δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. δ. ε επηηπρήο πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 21

22 5) Σην επηρεηξεζηαθφ πιαίζην νη νκάδεο δηαθξίλνληαη ζε: α. ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο. β. ηππηθέο θαη άηππεο. γ. ιεηηνπξγηθέο θαη άηππεο. δ. πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο. 6) Ζ «νκαδηθή ζθέςε» (groupthink) απνηειεί α. εκπφδην ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. β. ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. γ. ζηνηρείν ησλ άηππσλ νκάδσλ. δ. φια ηα παξαπάλσ. 7) Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη κηα νκάδα, ρξεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο α. λα είλαη κηθξφο (έσο 3 άηνκα) β. λα θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 12 άηνκα. γ. λα είλαη κεγάινο (απφ 12 θαη άλσ άηνκα). δ. λα είλαη αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. 8) Τα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο είλαη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα α. κέζσλ κεηαηξνπήο ησλ κελπκάησλ πνπ δέρεηαη ν δέθηεο. β. κέζσλ θαηαλφεζεο ησλ κελπκάησλ πνπ δέρεηαη ν δέθηεο. γ. κέζσλ κεηαθνξάο ησλ κελπκάησλ ζηνλ δέθηε. δ. κέζσλ αμηνιφγεζεο ησλ κελπκάησλ απφ ηνλ δέθηε. 9) Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξνζδηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία. α. ηνπ mangement. β. ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ. γ. ηεο δηεχζπλζεο. δ. ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. 10) Τα βαζηθά εκπφδηα πνπ νξζψλνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη α. ηα πεξηβαιινληηθά εκπφδηα (φπσο π.ρ. κε απνδνηηθέο ηερληθέο). Β. ηα ςπρνζπγθηλεζηαθά εκπφδηα (φπσο π.ρ. νη πξνθαηαιήςεηο ησλ αηφκσλ). 22

23 γ. ηα θπζηνινγηθά εκπφδηα (φπσο π.ρ. ε θφπσζε). δ. φια ηα παξαπάλσ. 11. Τν πην θξίζηκν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη α. ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο. β. ε δηαδηθαζία αθξφαζεο. γ. ε ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνχ. δ. ηα δίθηπα κεηάδνζεο. Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Β.. Α Β Α. ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ. 1. Κίλεηξν γηα ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ηνλ βαζκφ απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Β. ζεσξία ηνπ Herzberg. 2. Ζ κε δπζαξέζθεηα θαη ε επραξίζηεζε πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γ. ζεσξία ηνπ Maslow. 3. Οη αληακνηβέο, ε δίθαηε κεηαρείξηζε θαη ε ζαθήλεηα ησλ εληνιψλ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ..α Β Α. ειιηπήο ηθαλφηεηα κεηάδνζεο 1. ςπρνζπγθηλεζηαθά εκπφδηα. κελπκάησλ. 2. θπζηνινγηθά εκπφδηα. Β. πξνθαηαιήςεηο. 3. πεξηβαιινληηθά εκπφδηα. Γ. αλαπνηειεζκαηηθέο δνκέο. Α Α. αζαθείο ζηφρνη Β. θαθή επηινγή ηξφπνπ θαη κέζνπ Γ. ππεξεπαηζζεζία Γ. ππεξθφξησζε Β 1. δελ επηιέγνληαη νη πην απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη επηθνη-λσλίαο απφ ηνλ πνκπφ. 2. επηθέληξσζε ζε νξηζκέλα ζεκεία ησλ κελπκάησλ. 3. κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ επηθέξεη αδπλακία επεμεξγαζίαο. 4. δελ απνζαθελίδνληαη νη επη-δηψμεηο. 23

24 Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζηήιε Β. (ε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α αληηζηνηρνύλ δύν ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β.) Α Β Α. πξντζηάκελνο 1. αλαδεηθλχεηαη Β. εγέηεο 2. δηαρεηξίδεηαη 3. θαηλνηνκεί 4. ειέγρεη Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Α. Ο εγέηεο έρεη ηε...λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο (αηφκνπ νκάδαο) ή λα επηβάιιεη.... Απηή είλαη πεγή δχλακεο ηνπ εγέηε θαη νλνκάδεηαη δχλακε... θαη.... Β. Ο εγέηεο αζθψληαο ηε... πνπ δηαζέηεη επηδξά ζηα άιια άηνκα φηαλ θαηαθέξλεη λα... ηηο ηδέεο θαη ηηο... ηνπο, ηφηε αζθεί... Γ. Οκάδα είλαη έλα... ζχλνιν αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνπλ... κεηαμχ ηνπο γηα λα πεηχρνπλ... ζηφρνπο θαη αλαγλσξίδνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ... νκάδα. Γ. ητα κέξε πνπ απνηεινχλ ηε δνκή κηαο νξγάλσζεο ζπληζηνχλ ηηο... νκάδεο. Απηέο είλαη ζηαζεξέο ζην... ζε αληίζεζε κε ηηο... πνπ κπνξεί λα είλαη... ή... Καη ηα δχν απηά είδε απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο... νκάδεο, πνπ αληηδηαζηέιινληαη απφ ηηο άηππεο. Δ. Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο είλαη ηα... ηεο νκάδαο, νη... νη θνηλνί... ν εγέηεο θαη ε.... Ση. Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο... κεηαβηβάδεη... ζε έλαλ... κε ζηφρν λα ελεξγήζεη πάλσ ηνπ, έηζη ψζηε λα επεξεάζεη ηε... ηνπ. Ε. Ωο εξεζίζκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ζεσξνχληαη νη πιεξνθνξίεο, νη..., νη... θαη ε.... Ζ. Ζ επηθνηλσλία ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο δηαθξίλεηαη ζε...θαη...ζ πξψηε κπνξεί λα αξρίδεη απφ... πξνο ηα... ή θαη αληίζηξνθα. Θ. Ζ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε κελπκάησλ απφ ηνλ... απαηηεί λα θαζνξηζηεί ν...ηεο επηθνηλσλίαο, λα πξνζδηνξηζηεί ν... θαη λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο ηξφπνο,... θαη... γηα ηε κεηάδνζε ηνπ... Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη κε επηκέιεηα ε... θαη λα ειεγρζεί απφ ηνλ... ε ιήςε θαη ε... ησλ κελπκάησλ. 24

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Γηεύζπλζε, Ηγεζία & Καζνδήγεζε

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Γηεύζπλζε, Ηγεζία & Καζνδήγεζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Γηεύζπλζε, Ηγεζία & Καζνδήγεζε Γεληθά (κία πεξηήγεζε) 1. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο νξγαληζκνύο 2. Καηαλόεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην εμσιεθηηθό ζπκβόιαην 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ II (8ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 7/6/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3+1 bonus ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ: 100+1 bonus ΠΡΟΟΥΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΙ ΜΜΔ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Γηεζλή αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζαλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα