Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων"

Transcript

1 Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων 1 θ Θμερίδα με Θζμα «Παραγωγι, χαρακτθριςμόσ και αξιοποίθςθ Στερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων»-Παρουςίαςθ Ζργου ENERGY WASTE Καρζλλασ, Επικ. Κακθγθτισ ΕΜΠ Εργαςτιριο Ατμοκινθτιρων και Λεβιτων Σχολι Μθχανολόγων Μθχανικϊν Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Θρϊων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ηωγράφου URL:

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι Μζκοδοι Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Ενεργειακι Αξιοποίθςθ Σφμμεικτων Απορριμμάτων Ενεργειακι Αξιοποίθςθ Στερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων Παραγωγι, τυποποίθςθ, ιδιότθτεσ Αξιοποίθςθ μζςω αποτζφρωςθσ/ςυναποτζφρωςθσ Αξιοποίθςθ μζςω αεριοποίθςθσ

3 Αςτικά τερεά Απόβλθτα Ενεργειακι Αξιοποίθςθ (1/2) Αςτικά Στερεά Απόβλθτα Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants X.Y.T.A. Αποτζφρωςθ Μθχανικι Βιολογικι Επεξεργαςία/ Διαλογι ςτθ πθγι οργανικοφ κλάςματοσ Διαλογι ςτθν πθγι K.Δ.Α.Υ. Βιοαζριο από Χ.Υ.Τ.Α. Αναερόβια Χϊνευςθ ςτο οργανικό κλάςμα Βιοαζριο Στερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ (υμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ)

4 Αςτικά τερεά Απόβλθτα Ενεργειακι Αξιοποίθςθ (2/2) Αποτζφρωςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ (υμπαραγωγι) Πυρόλυςθ Αεριοποίθςθ Συμβατικοί ρφποι CO, NOx SO 2 Ιπτάμενθ τζφρα Διαχείριςθ Αποβλιτων / Εξζταςθ Περιβαλλοντικϊν Παραμζτρων Αζριεσ Εκπομπζσ Στερεά Απόβλθτα Μθ ςυμβατικοί ρφποι Βαρζα μζταλλα HCl, HF Διοξίνεσ/Φουράνια Απόδοςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Εκπομπζσ Θορφβου Υγρι Τζφρα πυκμζνα Ιπτάμενθ τζφρα Γφψοσ από αποκείωςθ

5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΜΕΙΚΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

6 Ιςτορία Πρϊτοι αποτεφρωτιρεσ England 1874 Hamburg Bullerdeich 1896 Πθγι: Vehlow, ITC-TAB

7 ιμερα -Tokyo-Minato (Ιαπωνία) 3 ςειρζσ εςχάρων καφςθσ με δυναμικότθτα κακεμίασ 300 t/θμζρα Πθγι: Μartin

8 Wien Spittelau Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 2 x 360 t/d Rückschub-Rost Πθγι: Martin

9 χθματικό Διάγραμμα Εργοςταςίου αποτζφρωςθσ ΑΑ

10 τοιχεία ςυςτιματοσ αποτζφρωςθσ με εςχάρεσ Σύζηημα ηροθοδοζίας [Martin] Σύζηημα εκροής ηης ηέθρας [Martin] Ειζαγωγή πρωηεύονηος αέρα [Martin] Ειζαγωγή δεσηερεύονηος αέρα [Martin]

11 Αποτζφρωςθ ςε ρευςτοποιθμζνθ κλίνθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Έλα ζύζηεκα απνηέθξωζεο κε ξεπζηνπνηεκέλε θιίλε απνηειείηαη από : ύζηεκα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ηξνθνδνζίαο απνβιήηωλ. ύζηεκα πξνεηνηκαζίαο ηωλ ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίωλ ηεο θιίλεο (πρ.cao). ύζηεκα πξνζαγωγήο ηνπ αέξα θαύζεο. Ρεπζηνπνηεκέλε θιίλε. ύζηεκα απαγωγήο ηεο ηέθξαο. Κπθιωληθόο δηαρωξηζηήο ζωκαηηδίωλ (γηα ηελ πεξίπηωζε ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο κε αλαθπθινθνξία). Καηεγνξίεο Ρεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο (α) Αναβράδοσζα ρεσζηοποιεμένε κλίνε [Austrian Energy] (β) Ρεσζηοποιεμένε κλίνε ανακσκλοθορίας [Austrian Energy] Πεδίο λειηοσργίας ρεσζηοποιεμένες κλίνες [Austrian Energy]

12 χθματικό Διάγραμμα Εργοςταςίου αποτζφρωςθσ ΑΑ Πθγι: CEWEP

13 χθματικό Διάγραμμα λζβθτα εςχάρασ για αποτζφρωςθ ΑΑ Πθγι: CEWEP

14 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΝΑΚΣΗΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

15 ΚΑΤΗ

16 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα: Παραγωγι Κζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (Material Recycling Facilities) Μθχανικισ και Βιολογικισ Επεξεργαςίασ (Mechanical and Biological Treatment) Κύρια ζηάδια ηης διαδικαζίας παραγωγής ανακηηθένηων κασζίμων Κοςκίνιςμα Μείωςθ μεγζκουσ (άλεςθ ςε διαφόρουσ τφπουσ μφλων) Μθχανικόσ διαχωριςμόσ (αεροδιαχωριςμόσ, βαλλιςτικόσ διαχωριςμόσ) Διαχωριςμόσ με οπτικζσ μεκόδουσ (NIR) Ανάμιξθ διαφορετικϊν ρευμάτων ομογενοποίθςθ Ξιρανςθ και πελλετοποίθςθ (Προαιρετικό) Διαχωριςτισ NIR Οργανικό κλάςμα τερεό Ανακτθκζν Καφςιμο (Refuse Derived Fuel) Αερόβια χϊνευςθ Αναερόβια χϊνευςθ (Πηγή:

17 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα: Οριςμοί και Ονοματολογία Ο όροσ RDF (Refuse Derived Fuels) είναι γενικόσ και περιλαμβάνει όλα τα ανακτθκζντα καφςιμα Ανακτθκζντα ι δευτερογενι καφςιμα ι Refused Derived Fuels (RDF) Ορισμός Solid Recovered Fuels (SRF) «Καφςιμα που παράγονται από κλάςματα μθ επικίνδυνων αποβλιτων υψθλισ κερμογόνου ικανότθτασ και προορίηονται για ενεργειακι αξιοποίθςθ ςτθ βιομθχανία» Κατθγοριοποίθςθ SRF με βάςθ 3 παραμζτρουσ Θερμογόνοσ ικανότθτα οικονομικόσ δείκτθσ Cl τεχνολογικόσ δείκτθσ Hg περιβαλλοντικόσ δείκτθσ ύλζεηα; 12% Στερεά ανακτθκζντα καφςιμα - Solid Recovered Fuels (SRF) (CEN TC 343) Ύθαζκα; 11% Λνηπά, 5% Βιογενζσ μζροσ Υαξηί / ραξηόλη, 43% Αθξόο, 2% Ξύιν; 3% θιεξό Μαιαθό πιαζηηθό; 8% πιαζηηθό; 16% Σππηθή ζύζηαζε SRF από Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα

18 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα: Tυποποίθςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Για το χαρακτθριςμό του ανακτθκζντοσ καυςίμου ωσ SRF, πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προτφπου CEN/TC 343 Πρόςκετθ προτυποποίθςθ ςφμφωνα με εκνικά πρότυπα (π.χ. το γερμανικό πρότυπο RAL-GZ 724) τείνει να βελτιϊνει τθν ανταγωνιςτικότθτα του καυςίμου Διαδικαςία για το χαρακτθριςμό ενόσ ανακτθκζντοσ καυςίμου ωσ SRF

19 τερεά Ανακτθκζντα Kαφςιμα κατθγοριοποίθςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Η κατθγοριοποίθςθ των SRF λαμβάνει υπόψθ οικονομικζσ (KΘΙ), τεχνικζσ (% κ.β. Cl) και περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ (% κ.β. Hg), όπωσ ςτον παρακάτω πίνακα. Ιδιότθτα Ταξινόμθςθσ Κ.Θ.Ι. Χλϊριο (Cl) Υδράργυροσ (Hg) Στατιςτικι μζτρθςθ (μζςοσ όροσ) Στατιςτικι μζτρθςθ (μζςοσ όροσ) Μονάδεσ MJ/kg ωσ ζχει Κατθγορίεσ % επί ξθροφ 0,2 0,6 1,0 1,5 3,0 Διάμεςοσ τιμι mg/mj 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 80 ο εκατοςτθμόριο ωσ ζχει 0,04 0,06 0,16 0,30 1,00 3 Η κατθγοριοποίθςθ του SRF διευκολφνει τθν αποδοχι του και τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων εμπορικϊν εφαρμογϊν. Η προτυποποίθςθ του SRF αποτελεί ζνα ςθμαντικό κίνθτρο για τισ μονάδεσ μθχανικισ ανακφκλωςθσ και μθχανικισ-βιολογικισ επεξεργαςίασ-μβσ (βελτίωςθ προϊόντοσ).

20 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα Άμεςθ/τοιχειακι Ανάλυςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants RDF 1 RDF 2 TDF (Tyre Derived Fuel) Τγραςία % κ.β. ωσ ζχει 41,67 26,72 0,4 Σζφρα " 9,70 8,49 7,6 Πτθτικά " 46,26 59,97 68,7 Εξανκράκωμα " 2,37 4,83 23,3 C " 27,72 35,76 81,3 H " 3,70 4,66 7,3 N " 0,79 0,84 0,3 S " 0,09 0,16 1,5 O " 15,91 23,09 3,1 Cl " 0,41 0,28 - Κ.Θ.Ι. MJ/kg (ωσ ζχει) 10,87 13,43 Κ.Θ.Ι. MJ/kg (ξθρό) 20,40 19,31 35,76 -

21 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα Ενεργειακι Αξιοποίθςθ - Χριςεισ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants

22 Aυτόνομθ ενεργειακι αξιοποίθςθ RDF/SRF (1/3 ) H μονάδα ςυμπαραγωγισ RDF/SRF ςτο Industriepark Ηöchst Η μονάδα υλοποιείται ςτο Industriepark Ηöchst και κα αξιοποιεί τόνουσ RDF/SRF ςε ετιςια βάςθ, παράγoντασ ~70 MWe (~250 kg ατμοφ/h). H μονάδα ςυμπαραγωγισ αξιοποιεί τθν τεχνολογία ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ με εςωτερικι ανακυκλοφορία (ICFB) τθσ εταιρείασ EBARΑ. O προχπολογιςμόσ του ζργου εκτιμάται ςε ~300 Μ και οι κζςεισ εργαςίασ ςε 40.

23 Mικτι καφςθ SRF ςε λιγνιτικζσ μονάδεσ ςτθ Γερμανία (2/3) Εκτεταμζνεσ δοκιμζσ μικτισ καφςθσ SRF ςε λιγνιτικζσ μονάδεσ ζχουν γίνει ςτισ μονάδεσ τθσ RWE ςτο Berrenrath (CFB) τόνοι/ζτοσ και ςτο Weisweiler (PC) τόνοι/ζτοσ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ RECOFUEL (ςτοιχεία από ΕΜΠ). Από οικονομικισ πλευράσ, θ αντικατάςταςθ λιγνίτθ με SRF αναμζνεται να ζχει κετικά αποτελζςματα (από αυξθμζνα τζλθ διάκεςθσ και μείωςθ εκπομπϊν CO 2 ). Από τεχνικισ πλευράσ, το αυξθμζνο % Cl ςτα αζρια ειςόδου ςτο λζβθτα δεν αναμζνεται να δθμιουργιςει προβλιματα εφόςον θ περιεκτικότθτα του SRF δεν υπερβαίνει το 6% του καυςίμου του λιγνιτικοφ ςτακμοφ (ςε ενεργειακι βάςθ). Από περιβαλλοντικισ πλευράσ δεν διαπιςτϊκθκαν μεταβολζσ ςτισ εκπομπζσ των αερίων ρυπαντϊν ενϊ θ τζφρα πλθροί τισ προδιαγραφζσ για αςφαλι διάκεςθ. Το μόνο που απαιτείται είναι θ αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αποκικευςθσ του SRF και τθσ τροφοδοςίασ του ςτθν εςτία καφςθσ.

24 Ενεργειακι αξιοποίθςθ οργανικϊν αποβλιτων, SRF και βιομάηασ ςτθν τςιμεντοβιομθχανία (3/3) Οι ποςότθτεσ οργανικϊν αποβλιτων και βιομάηασ (~63:37) που χρθςιμοποιοφνται ςτθν τςιμεντοβιομθχανία τετραπλαςιάςτθκαν μζςα ςε 15 ζτθ ( ), από 3 ςε 12 εκατ. τόνουσ/ζτοσ (ςτοιχεία CSI, CEMBUREAU) με τθν EE να απορροφά το μεγαλφτερο μζροσ αυτισ τθσ αφξθςθσ. Το 50% του κερμικοφ φορτίου τθσ Γερμανικισ τςιμεντοβιομθχανίασ μόνο καλφπτεται από οργανικά απόβλθτα και βιομάηα. Περίπου 2 εκατ. τόνοι SRF απορροφϊνται ςτθν τςιμεντοβιομθχανία ςτθ Γερμανία ετιςια. Στθν Ελλάδα, το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθν ανάπτυξθ παρόμοιων εφαρμογϊν ςυνιςτά θ ζλλειψθ προτυποποίθςθσ, θ απουςία μακροπρόκεςμων ςυμβολαίων, το κεςμικό πλαίςιο και οι τοπικζσ αντιδράςεισ (δοκιμζσ ζχουν Μίγμα καυςίμων ςτθ Γερμανικι τςιμεντοβιομθχανία (Neovis, 2008) υλοποιθκεί τόςο ςτθν ΑΓΕΤ όςο και ςτθν ΤΙΤΑΝ).

25 Ανάλυςθ Κφκλου Ζωισ ύκκεηθηα Αζηηθά Απνξξίκκαηα Σφγκριςθ καφςθσ ΑΣΑ και καφςθσ SRF για θλεκτροπαραγωγι βάςει των αρχϊν τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ ςχετικά με τθ ςυνολικι επίδραςι τουσ ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου Καύζε Μνλάδα Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο Επεμεξγαζίαο (SRF+Αλάθηεζε Τιηθώλ) Αλάθηεζε Μεηάιιωλ Καύζε SRF

26 Διάκριςθ ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ 1 θ Διάκριςθ (Emitted, Savings) εκπομπϊν Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων βάςει των απευκείασ εκπομπϊν και των εκπομπϊν εξοικονόμθςθσ. 2 θ Διάκριςθ (Emitted*, Avoided, Savings) Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων βάςει των απευκείασ εκπομπϊν (χωρίσ να περιλαμβάνονται εκείνεσ που αναφζρονται και ςτισ αποφευχκείςεσ), των αποφευχκειςϊν και των εκπομπϊν εξοικονόμθςθσ.

27 φγκριςθ εναρίων Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ (1) Ανά κατθγορία προζλευςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants

28 φγκριςθ εναρίων Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ (2) υνολικι Επίδραςθ

29 ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ

30 Γιατί αεροποίθςθ; Πλεονεκηήμαηα Αεριοποίηζης: Αζριο ςφνκεςθσ ιδιαίτερα εφχρθςτο (αεριοςτρόβιλοι, παλινδρομικζσ ΜΕΚ, ςυνδυαςμζνοσ κφκλοσ) Δυνατότθτα επίτευξθσ υψθλϊν βακμϊν απόδοςθσ Μικρότερθ παροχι όγκου αερίου ςφνκεςθσ από ότι τα καυςαζρια και ςυνεπϊσ μικρότερθ διάταξθ κακαριςμοφ. Μειονεκηήμαηα Αεριοποίηζης: Τεχνολογία μθ ευρζωσ εμπορικά διακζςιμθ Υψθλό κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ

31 Διεργαςία Αεριοποίθςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Η αεριοποίθςθ ορίηεται ωσ θ κερμοχθμικι μετατροπι ενόσ ςτερεοφ οργανικοφ υλικοφ ςε αζριο φορζα ενζργειασ με τθ βοικεια κάποιου μζςου αεριοποίθςθσ Ομεηδωηηθό κέζν αεξηνπνίεζεο % του ςτοιχειομετρικά απαιτοφμενου Ασηοθερμική Αεριοποίηζη Αέξην + Πίζζεο+ Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα Οργανικό σλικό Αλλοθερμική Αεριοποίηζη Αέξην + Πίζζεο+ Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα Μέζν αεξηνπνίεζεο Υωξίο νμπγόλν Θερμόηηηα

32 Αυτοκερμικι αεριοποίθςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Αέριο ζύνθεζης Ξήρανζη Βηνκάδα > μεξή βηνκάδα + Η2Ο H 2 O Πσρόλσζη Βηνκάδα > αέξην ππξόιπζεο + άλζξαθαο Tar CH 4 Θερμόηηηα Καύζη C+O 2 -> CO 2 4H+O 2 -> 2H 2 O CO 2 H 2 O Αναγωγή C+CO 2 -> 2CO C+H 2 O -> CO + H 2 CO H 2

33 Stabilat : Fuel from nonhazardous municipal waste through Mechanical and Biological treatment to be used for energy recovery Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Calorific value : MJ/kg Water content : appr. 15 weight-% Percentage of total MSW input : appr. 53 weight-% noncombustible material (stones, glass, m etals) <1 weight-% other fossil energy sources (textiles, rubber, composites, etc. ) ~ 25 weight-% plastics ~ 9 Weight.-% renewable energy sources (paper, textiles, wood, organic material, loss on ignition of the fine particles) ~ 65 weight % General Stabilat gasification advantages: Post combustion cleaning Smaller gas cleaning equipment

34 Floc Trockenstabilat (soft pellets) Hard pellet Soft pellet 34

35 Comparison of the Stabilat fuel with other fuels Fuel Overall CO 2 - emission factor heating value specific Overall-CO 2 - emissions g CO 2 /MJ MJ/kg g CO 2 /kg regenerative energy contingent specific fossil CO 2 - emissions fossil CO 2 - emission factor %-energy contingent g CO 2 / kg g CO 2 /MJ Brown coal 111 8, % Hard coal 93 29, % Fuel oil 74 35, % Natural gas 56 31, % Stabilat ,8%

36 Demonstration of a polygeneration unit with Stabilat gasification at the Osnabrück site Fluidised bed gasifier Fuel input Stabilat Cyclone Gas boiler (Combustion Chamber) Heating net Steam Turbine G M Pel Main purpose of the POLYSTABILAT project is the construction of a Demonstration plant for the gasification of ~ 750 kg/h of Stabilat. The results withh show the viability of the combination of MBT plants and Heatthe energy exploitation of the produced RDF/SRF fuel of tn/a EU Project: TREN/FP7EN/ Herhof Recyclingcenter Osnabrück GmbH Free University of Brussels National Technical University of Athens University of Stuttgart Polystabilat

37 Gasification Plant CEN 343 Low quality SRF G Electricity Generation Heat Generation Biomass High quality Novel Fuel CEN 335? Fuel Markets Novel Solid Biofuels

38 Flow diagram of the gasification process in Osnabrück (750 kg/h)

39 Carbon matter ( %) Q ( %) 1 ο βιμα Μελζτθ διεργαςίασ Αεριοποίθςθσ Stabilat z CH XOY NZ wh O m O 3.76N n H n CO n CO n H O n CH 3.76m N Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Heat losses 3% (+) λ % 46 (-) Autothermal operation Θερμοκραςία διεργαςίασ 850 C. Αυτοκερμικι λειτουργία επιτυγχάνεται για λ>0.38 υποκζτοντασ κερμικζσ απϊλειεσ 3 %. Για λ>0.38 εξαςφαλίηεται μζγιςτθ μετατροπι άνκρακα Θερμογόνοσ δφναμθ αερίου ςτουσ 850 C: 3.8 MJ/kg 5 1% 0 λ % 46

40 θ ex,g (%) θ cg (%) λ vv (%), N 2 free Επίδραςθ κερμοκραςίασ αεριοποίθςθσ θcg Gasification temperature C λ Προκζρμανςθ αζρα ςτουσ 100 C 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0, Η 2 CO CO 2 Η 2 Ο CH 4 Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Gasification temperature C Περιςςότεροσ αζρασ απαιτείται για τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, αφξθςθ λ Ο ϋϋψυχρόσϋϋ βακμόσ απόδοςθσ μειϊνεται κακϊσ αυξάνεται το Ν2 ςτο αζριο Ο εξεργειακόσ βακμόσ ομοίωσ μειϊνεται Gasification temperature C Προκζρμανςθ του αζρα αεριοποίθςθσ ευνοεί τόςο τον ψυχρό όςο και τον εξεργειακό βακμό απόδοςθσ, ενϊ μειϊνει το λ

41 Πιλοτικι μονάδα ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat μζςω Αεριοποίθςθσ ενάριο Καταςκευισ Ψφξθ του αερίου όχι κάτω από τουσ 500 C για αποφυγι ςυμπφκνωςθσ πιςςϊν Steam Engine Additional firing Air M G Air Air Condesnser Stabilat Gasifier Cyclone Combustion Chamber Steam Boiler M Ζμφαςθ ςτθν αεριοποίθςθ του Stabilat Φκθνι καταςκευι εγκατάςταςθσ θλεκτροπαραγωγισ

42 Καταςκευι πιλοτικισ μονάδασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat μζςω Αεριοποίθςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Μθχανι ατμοφ (in): 25 bar g / 260 C Μθχανι ατμοφ(out): 0,5 bar g Παροχι ατμοφ: 4,5 t/h Μθχανικι ιςχφσ: 394 kw Ηλεκτρικι ιςχφσ: 365 MkWel Air Σάςθ γεννιτριασ: 400 V / 50 Hz Additional firing Steam Engine G Air Air Condesnser Stabilat Gasifier Cyclone Combustion Chamber Steam Boiler M

43 Καταςκευι πιλοτικισ μονάδασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat μζςω Αεριοποίθςθσ Τπζρκερμοσ ατμόσ: 400 C Πίεςθ ςχεδιαςμοφ: 30 bar Πίεςθ λειτουργίασ: 27 bar Θερμοκραςία τροφοδ. νεροφ: 105 C Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Steam Engine Additional firing Air M G Air Air Condesnser Stabilat Gasifier Cyclone Combustion Chamber Steam Boiler M

44 ³ ³ ³ ³ ³ DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 χεδιαςμόσ εγκατάςταςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Σμιμα τροφοδοςίασ & προκζρμανςθσ αζρα Expansion Machine Σμιμα κακαριςμοφ & διαχείριςθσ αερίου To thermal use Σμιμα αντιδραςτιρα αεριοποίθςθσ & απομάκρυνςθσ τζφρασ Σμιμα τροφοδοςίασ καυςίμου & υλικοφ κλίνθσ Σμιμα ατμοθλεκτρικισ εγκατάςταςθσ

45 Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat ³ ³ ³ ³ ³ DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 AM B AM B AM B WAT Expansion Machine DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 To thermal use Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants F A PG P APP Προςδιοριςμόσ ροϊν μάηασ & ενζργειασ υπολογιςμόσ βακμοφ απόδοςθσ Διαςταςιολόγθςθ μονάδασ Stabilat Gasification Plant Steam Engine IPSEpro Vol % CH CO H Stabilat (kg/s) Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) Cold gas eff Rankine cycle eff (%) Plant eff (%) !! Expression Error!! Heat Input (MW ) Power Generation Air Cooled Condenser CO H2O N HCl 0.02 Stabilat Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] p[bar] t[ C] Gas energy content (MW ) 2.66 Chemical 1.99 sensible Water Tank Deaerator SILO Gasifier Lambda Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Combustion Chamber Feed Pump Water Inj ection Bag filter Stack Gas/Air ratio APP PG P ASH SILO

46 F A PG P APP Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants tabilat Gasification Plant Αντιδραςτιρασ αεριοποίθςθσ Vol % Stabilat (kg/s) Rankine cycle eff (%) Plant eff (%) H4 Θερμοκραςία 2.70 Syngas (kg/s) αεριοποίθςθσ : 850 C!! Expression Error!! Gas yield (kg/kg) CO Προκζρμανςθ Cold gas eff αζρα : 100 C H Heat Input (MW ) 2.92 Λόγοσ αζρα : 0.4 Μετατροπι άνκρακα : 95% O O Gas energy 2.66 content (MW ) N Chemical 1.99 HCl 0.02 Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] t[ C] Περιεκτικότθτα πίςςασ ςτο αζριο: 10 g/nm³ Stabilat sensible 0.67 Περιεκτικότθτα εξανκρακϊματοσ ςτο αζριο : 3 g/nm³ SILO AM B AM B Gasifier Lambda Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Gas/Air ratio APP PG P υςτατικό Vol (%) CH CO H CO H 2 O N HCl Combustion Product Gas LHV Chamber 4.33 (MJ/Nm 3 ) Feed Pump Water Inj ection Bag filter Steam Engine Water Tank Deaerator Power Ge Air Cooled Condenser Stack WAT ASH SILO AM B

47 F A PG P APP Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants tabilat Gasification Plant Vol % H CO H O O N HCl 0.02 AM B AM B Stabilat (kg/s) Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) Cold gas eff Stabilat SILO Rankine cycle eff (%) Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] p[bar] t[ C] Plant eff (%) !! Expression Error!! Gasifier Lambda Heat Input (MW ) 2.92 Gas energy content (MW ) Chemical 1.99 sensible Πίεςθ τροφοδοςίασ : 25 bar Θερμοκραςία τροφοδοςίασ: 260 C Πίεςθ εξόδου : 1.5 bar Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Combustion Chamber Gas/Air ratio APP PG P Feed Pump Water Inj ection Bag filter Steam Engine Water Tank Deaerator Power Ge Air Cooled Condenser Stack WAT ASH SILO AM B

48 F A 3600 kg/h PG P APP Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants tabilat Gasification Plant Vol % H CO H O O N HCl Nm³/h AM B 1997 Nm³/h AM B Stabilat (kg/s) Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) Cold gas eff Stabilat SILO kg/h Rankine cycle eff (%) Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] p[bar] t[ C] Plant eff (%) !! Expression Error!! Gasifier Lambda Heat Input (MW ) 2.92 Gas energy content (MW ) 1856 Nm³/h Ψυχρόσ βακμόσ απόδοςθσ αεριοποίθςθσ : 76.64% Βακμόσ απόδοςθσ κφκλου νεροφ ατμοφ: 12.26% υνολικόσ βακμόσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ: 10.20% 2.66 Chemical 1.99 sensible Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Combustion Chamber Gas/Air ratio APP PG P Nm³/h Feed Pump Water Inj ection Bag filter Steam Engine Water Tank Deaerator kW Power Ge Air Cooled Condenser Stack WAT ASH SILO 146 kg/h AM B

49 Εγκατάςταςθ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Αντιδραςτιρασ αεριοποίθςθσ Ψφκτθσ αερίου κυκλϊνιο Θάλαμοσ καφςθσ Λζβθτασ Μθχανι ατμοφγεννιτρια

50 F A PG PAPP Εναλλακτικό ςενάριο θλεκτροπαραγωγισ με ORC- Οργανικό μζςο MDM Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants t Gasification Plant Vol % Stabilat (kg/s) H Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) CO Cold gas eff H O O N HCl 0.02 ORC eff (%) Plant eff (%) Heat Input (MW) 2.92 Gas energy content (MW) 2.66 Βακμόσ απόδοςθσ ORC : 18.18% Total Heat Input mass[kg/s] h[kj/kg] p[bar] t[ C] Turboden 4 (Split) HT Thermal oil loop υνολικόσ βακμόσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ: 14.53% tn/h Heat input (HT Loop) Heat input (LT Loop) Λζβθτασ διακερμικοφ ελαίου Oil Boiler Economizer HT Economizer LT LT Thermal oil loop 9.3 tn/h tn³/h Recuperator Turbine and Generator 424 kw Air Cooled Exhaust gas Bypass Stabilat Mass_total[kg/h] p[bar] nvolflow[nm3/h] t[ C] Mass_total[kg/h] p[bar] nvolflow[nm3/h] t[ C] SILO Lambda Combustion Chamber ORC Heat Input PG PAPP AM B Gasifier Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Gas/Air ratio GAS GAS AM B WAT AM B ASH SILO

51 Ροι ενζργειασ 71.91% % Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 0.68 % Steam engine 14.5 % 83 % 8 % Exhaust gas losses 64.5 % Steam generartor 0.8 % Stabilat gasifier Combustor ORC System 100 % 70.1 % 91 % 79.8 % Thermal Oil boiler 11.2 % 22.9 % 0.85 % 1.71 % 2 % Stabilat gasifier Combustor 7 % 100 % 70.1 % 91 % 22.9 % 0.85 % 1.71 % 2 % 7 %

52 tnco 2 /tnmsw Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 Emitted (tn CO 2 /tnmsw) chemical agents construction of MBT plant construction of plant MBT_(electricity +LARA) glas_rec 0,1 0,05 0 SRF MSW NE_Rec FE_Rec Emitted emissions for two cases a)srf: Stabilat case b) MSW: direct incineration case

53 tnco 2 /tnmsw Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Avoided + Savings (tn CO 2 /tn MSW ) construction of plant 0,1 0 MBT_(electricity+L ARA) -0,1 SRF MSW glas_rec -0,2 NE_Rec -0,3-0,4 FE_Rec -0,5 Electricity production -0,6 Avoided and saving emissions for two cases a)srf: Stabilat case b) MSW: direct incineration case

54

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα 2 η Ημερίδα με Θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» 21-11-2014 Σ. Καρέλλας,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων Ενότθτα 4: Μθχανικόσ Διαχωριςμόσ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων Ενότθτα 4: Μθχανικόσ Διαχωριςμόσ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων Ενότθτα 4: Μθχανικόσ Διαχωριςμόσ Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Mθχανικόσ Διαχωριςμόσ Διαχωριςμόσ των διαφόρων υλικών από

Διαβάστε περισσότερα

Θ εμπειρία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΣΩΡ ςτθν παραγωγι & τα χαρακτθριςτικά τερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων (SRF/RDF)

Θ εμπειρία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΣΩΡ ςτθν παραγωγι & τα χαρακτθριςτικά τερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων (SRF/RDF) Θ εμπειρία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΣΩΡ ςτθν παραγωγι & τα χαρακτθριςτικά τερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων (SRF/RDF) Γεώργιος Πανοφσης Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ, M.Sc Παραγωγι & Διαχείριςθ Ενζργειασ, M.Sc Μζλοσ του

Διαβάστε περισσότερα

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης Τετάρτη 27/3/2013 Σ. Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 6: Θερμική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου EΘNIKO ΜEΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Αξιοποίηζη Σηεπεών Αζηικών Αποβλήηων - Εναλλακηικέρ Τεσνολογικέρ Λύζειρ

Ενεπγειακή Αξιοποίηζη Σηεπεών Αζηικών Αποβλήηων - Εναλλακηικέρ Τεσνολογικέρ Λύζειρ Δήμος Σπάηων - Αρηέμιδος Ημερίδα Ενημέρωζης για ηο Έργο: Green procurement And Smart City Support in the energy sector 27 Μαρηίοσ 2015 Ενεπγειακή Αξιοποίηζη Σηεπεών Αζηικών Αποβλήηων - Εναλλακηικέρ Τεσνολογικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ημερίδα ΤΕΕ Πελοποννήςου, 13 Νοεμβρίου 2013 Σωτήρησ Κατςιμίχασ, Δρ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Γενικόσ Γραμματεφσ Ζνωςησ Ελληνικών Επιχειρήςεων Θζρμανςησ και Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

14/12/ URL: LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas

14/12/ URL:  LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas Σύγχρονα ενεργειακά συστήµατα κτηρίων 14/12/2016 Σωτήριος Καρέλλας Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15780, Αθήνα, Ελλάδα Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 Παραγωγή ενέργειας με πυρόλυση- αεριοποίησης βιομάζας γεωργικών υπολειμμάτων Σωτήριος Καρέλλας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Ορυκτά καύσιμα vs. ΑΠΕ vs. Πυρηνικη

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Ορυκτά καύσιμα vs. ΑΠΕ vs. Πυρηνικη Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Ορυκτά καύσιμα vs. ΑΠΕ vs. Πυρηνικη Περιβάλλον και Ανάπτυξη 20/04/2016 Σ. Καρέλλας, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή Προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισµού

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή Προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισµού Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή Προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισµού Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Ph.D, D.Tech, FIET Πρόεδρος Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Πρόεδρος Συµβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Συνέδριο Τ.Ε.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες δέσµευσης CO2

Τεχνολογίες δέσµευσης CO2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

v R = c v 2 v P = R v = v 3 v n P = n 3 v 1 v = n 1 n P 1 P = c 1 c P 1 P = n 1 c 1 n 3 c = v 1 v 3 3 3 c P P = c v 4.5 P = c v 4 P = c v 3.5 v 1 = 24 v 2 = 18 c 1 c 1 4.5 = v 1 c 2 v 4.5 2 = 244.5 = 3.65

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ

Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ ΕΜΠ E3MLab PRIMES Model Π. Κάπροσ 1 Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ ΙΕΝΕ, 1 θ Απριλίου 2016 Οδικοί χάρτεσ απανκρακοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ενεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων & βιομάζας Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Περιεχόμενα Δραστηριότητες Ηλέκτωρ Α.Ε. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ IΙ. Ενότθτα 4: Χθμικζσ αντιδράςεισ αερίων τακερά Χθμικισ Ιςορροπίασ Πρότυπθ Ελεφκερθ Ενζργεια

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ IΙ. Ενότθτα 4: Χθμικζσ αντιδράςεισ αερίων τακερά Χθμικισ Ιςορροπίασ Πρότυπθ Ελεφκερθ Ενζργεια ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ IΙ Ενότθτα 4: Χθμικζσ αντιδράςεισ αερίων τακερά Χθμικισ Ιςορροπίασ Πρότυπθ Ελεφκερθ Ενζργεια ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών κοποί ενότθτασ κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Δισεκατομ. Πληθυσμός Πλανήτη 1 2 3 4 5 6 Series1 1950 1970 1990 2010 2030 2050 1 Ετήσια κατανάλω ση καυσίμω ν σε Mtoe Αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων 12000 10000 8000 6000

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη ανάκτηση Ενέργειας Ημερίδα για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά: Επιχειρηµατικά: για

Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά: Επιχειρηµατικά: για Συµπαραγωγή : έργα, εξελίξεις, προοπτικές ρ Αθανάσιος Κατσανεβάκης ΕΣΤΙΑ σύµβουλοι & µηχανικοί Α.Ε. Νοέµβριος 2010 ΙΕΝΕ ρ Κατσανεβάκης Αθ. 1 Για ποιο λόγο να εφαρµόσουµε συµπαραγωγή- ΣΗΘ-; Ενεργειακά &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιοµάζας HΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ Αθήνα, 25 Nοεµβρίου 2010 Ι. Μπούκης & Γ. Κουφοδήµος 1 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακζσ καταγραφζσ ςτην παραγωγική διαδικαςία: εφαρμογή ςε βιομηχανίεσ τροφίμων

Ενεργειακζσ καταγραφζσ ςτην παραγωγική διαδικαςία: εφαρμογή ςε βιομηχανίεσ τροφίμων Ενεργειακζσ καταγραφζσ ςτην παραγωγική διαδικαςία: εφαρμογή ςε βιομηχανίεσ τροφίμων Άγγελοσ ΓΚΟΤΜΑ Μεθοδολογία εκτζλεςησ ενεργειακήσ Καθοριςμόσ βημάτων (FprEN 16247-1: Γεν. Απαιτιςεισ, ΕΝ 16247-3: Διαδικαςίεσ)

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου Δημήτριοσ Μενδρινόσ και Δρ. Κώςτασ Καρφτςασ Ενζργεια και επιχειρήςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας» Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2011 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ Νομοθετικό πλαίςιο Ν. 3175/2003 Κανονιςμόσ γεωθερμικών εργαςιών Υπουργικζσ αποφάςεισ Ν. 3468/2006 Μεταλλευτικόσ Κώδικασ (Ν.Δ. 210/1973) www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειών γεωθερμικήσ ηλεκτροπαραγωγήσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων καιοιεπιπτώσειςτουςστα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας

Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων καιοιεπιπτώσειςτουςστα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων καιοιεπιπτώσειςτουςστα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας Αβραάμ Καραγιαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Σύνοψη Αειφόρος ανάπτυξη και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. pellet) (CEN/TS 15234) (Table 1 in CEN/TS 14961) Πηγή: Bionorm II project

(π.χ. pellet) (CEN/TS 15234) (Table 1 in CEN/TS 14961) Πηγή: Bionorm II project Τεχνολογίες αξιοποίησης βιοµάζας για την παραγωγή θερµικής ή/και ηλεκτρικής ενέργειας Πέµπτη, 25 Νοεµβρίου 2010 Εµµανουήλ Κακαράς, Παναγιώτης Γραµµέλης, Πανόπουλος Κυριάκος, Καρέλας Σωτήρης Μιχάλης Αγρανιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός»

«Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός» «Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός» Από την Εύκολη Θεωρία στη Δύσκολη Πράξη Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα ιάσκεψη για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Η περίπτωση της. Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών, Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Σ.Ε. Α.Σ.Ε.): Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης & Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων - RECLAIM Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Απολφμανςθ Η εκροι που προζρχεται από πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές PAVEtheWAySTE LIFE14 ENV/GR/000722 Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση στερεών καυσίμων με στερεά βιοκαύσιμα : παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Αντικατάσταση στερεών καυσίμων με στερεά βιοκαύσιμα : παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - Πράσινη Πρακτική στη Σύγχρονη Βιομηχανία» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών 4 Ιουνίου 2008 Αντικατάσταση στερεών καυσίμων με στερεά βιοκαύσιμα : παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία

Η συνεισφορά της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία Η συνεισφορά της τσιμεντοβιομηχανίας στην κυκλική οικονομία Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του υ.υ. Κ.Ο.Δ.Α.

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του υ.υ. Κ.Ο.Δ.Α. Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του υ.υ. Κ.Ο.Δ.Α. Μάθημα 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Νοζμβριοσ 2014 MEC Management Engineering Consultants Λεωφόροσ Αθαλάςςασ 62, 1 οσ Όροφοσ, 2012, τρόβολοσ, Λευκωςία Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

& & WTE WT R E T (

& &  WTE WT R E T ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συµβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων: Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επενδυτικές Προτάσεις 4 η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα