Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων"

Transcript

1 Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων 1 θ Θμερίδα με Θζμα «Παραγωγι, χαρακτθριςμόσ και αξιοποίθςθ Στερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων»-Παρουςίαςθ Ζργου ENERGY WASTE Καρζλλασ, Επικ. Κακθγθτισ ΕΜΠ Εργαςτιριο Ατμοκινθτιρων και Λεβιτων Σχολι Μθχανολόγων Μθχανικϊν Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Θρϊων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ηωγράφου URL:

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι Μζκοδοι Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Ενεργειακι Αξιοποίθςθ Σφμμεικτων Απορριμμάτων Ενεργειακι Αξιοποίθςθ Στερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων Παραγωγι, τυποποίθςθ, ιδιότθτεσ Αξιοποίθςθ μζςω αποτζφρωςθσ/ςυναποτζφρωςθσ Αξιοποίθςθ μζςω αεριοποίθςθσ

3 Αςτικά τερεά Απόβλθτα Ενεργειακι Αξιοποίθςθ (1/2) Αςτικά Στερεά Απόβλθτα Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants X.Y.T.A. Αποτζφρωςθ Μθχανικι Βιολογικι Επεξεργαςία/ Διαλογι ςτθ πθγι οργανικοφ κλάςματοσ Διαλογι ςτθν πθγι K.Δ.Α.Υ. Βιοαζριο από Χ.Υ.Τ.Α. Αναερόβια Χϊνευςθ ςτο οργανικό κλάςμα Βιοαζριο Στερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ (υμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ)

4 Αςτικά τερεά Απόβλθτα Ενεργειακι Αξιοποίθςθ (2/2) Αποτζφρωςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ (υμπαραγωγι) Πυρόλυςθ Αεριοποίθςθ Συμβατικοί ρφποι CO, NOx SO 2 Ιπτάμενθ τζφρα Διαχείριςθ Αποβλιτων / Εξζταςθ Περιβαλλοντικϊν Παραμζτρων Αζριεσ Εκπομπζσ Στερεά Απόβλθτα Μθ ςυμβατικοί ρφποι Βαρζα μζταλλα HCl, HF Διοξίνεσ/Φουράνια Απόδοςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Εκπομπζσ Θορφβου Υγρι Τζφρα πυκμζνα Ιπτάμενθ τζφρα Γφψοσ από αποκείωςθ

5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΜΕΙΚΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

6 Ιςτορία Πρϊτοι αποτεφρωτιρεσ England 1874 Hamburg Bullerdeich 1896 Πθγι: Vehlow, ITC-TAB

7 ιμερα -Tokyo-Minato (Ιαπωνία) 3 ςειρζσ εςχάρων καφςθσ με δυναμικότθτα κακεμίασ 300 t/θμζρα Πθγι: Μartin

8 Wien Spittelau Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 2 x 360 t/d Rückschub-Rost Πθγι: Martin

9 χθματικό Διάγραμμα Εργοςταςίου αποτζφρωςθσ ΑΑ

10 τοιχεία ςυςτιματοσ αποτζφρωςθσ με εςχάρεσ Σύζηημα ηροθοδοζίας [Martin] Σύζηημα εκροής ηης ηέθρας [Martin] Ειζαγωγή πρωηεύονηος αέρα [Martin] Ειζαγωγή δεσηερεύονηος αέρα [Martin]

11 Αποτζφρωςθ ςε ρευςτοποιθμζνθ κλίνθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Έλα ζύζηεκα απνηέθξωζεο κε ξεπζηνπνηεκέλε θιίλε απνηειείηαη από : ύζηεκα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ηξνθνδνζίαο απνβιήηωλ. ύζηεκα πξνεηνηκαζίαο ηωλ ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίωλ ηεο θιίλεο (πρ.cao). ύζηεκα πξνζαγωγήο ηνπ αέξα θαύζεο. Ρεπζηνπνηεκέλε θιίλε. ύζηεκα απαγωγήο ηεο ηέθξαο. Κπθιωληθόο δηαρωξηζηήο ζωκαηηδίωλ (γηα ηελ πεξίπηωζε ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο κε αλαθπθινθνξία). Καηεγνξίεο Ρεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο (α) Αναβράδοσζα ρεσζηοποιεμένε κλίνε [Austrian Energy] (β) Ρεσζηοποιεμένε κλίνε ανακσκλοθορίας [Austrian Energy] Πεδίο λειηοσργίας ρεσζηοποιεμένες κλίνες [Austrian Energy]

12 χθματικό Διάγραμμα Εργοςταςίου αποτζφρωςθσ ΑΑ Πθγι: CEWEP

13 χθματικό Διάγραμμα λζβθτα εςχάρασ για αποτζφρωςθ ΑΑ Πθγι: CEWEP

14 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΝΑΚΣΗΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

15 ΚΑΤΗ

16 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα: Παραγωγι Κζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (Material Recycling Facilities) Μθχανικισ και Βιολογικισ Επεξεργαςίασ (Mechanical and Biological Treatment) Κύρια ζηάδια ηης διαδικαζίας παραγωγής ανακηηθένηων κασζίμων Κοςκίνιςμα Μείωςθ μεγζκουσ (άλεςθ ςε διαφόρουσ τφπουσ μφλων) Μθχανικόσ διαχωριςμόσ (αεροδιαχωριςμόσ, βαλλιςτικόσ διαχωριςμόσ) Διαχωριςμόσ με οπτικζσ μεκόδουσ (NIR) Ανάμιξθ διαφορετικϊν ρευμάτων ομογενοποίθςθ Ξιρανςθ και πελλετοποίθςθ (Προαιρετικό) Διαχωριςτισ NIR Οργανικό κλάςμα τερεό Ανακτθκζν Καφςιμο (Refuse Derived Fuel) Αερόβια χϊνευςθ Αναερόβια χϊνευςθ (Πηγή:

17 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα: Οριςμοί και Ονοματολογία Ο όροσ RDF (Refuse Derived Fuels) είναι γενικόσ και περιλαμβάνει όλα τα ανακτθκζντα καφςιμα Ανακτθκζντα ι δευτερογενι καφςιμα ι Refused Derived Fuels (RDF) Ορισμός Solid Recovered Fuels (SRF) «Καφςιμα που παράγονται από κλάςματα μθ επικίνδυνων αποβλιτων υψθλισ κερμογόνου ικανότθτασ και προορίηονται για ενεργειακι αξιοποίθςθ ςτθ βιομθχανία» Κατθγοριοποίθςθ SRF με βάςθ 3 παραμζτρουσ Θερμογόνοσ ικανότθτα οικονομικόσ δείκτθσ Cl τεχνολογικόσ δείκτθσ Hg περιβαλλοντικόσ δείκτθσ ύλζεηα; 12% Στερεά ανακτθκζντα καφςιμα - Solid Recovered Fuels (SRF) (CEN TC 343) Ύθαζκα; 11% Λνηπά, 5% Βιογενζσ μζροσ Υαξηί / ραξηόλη, 43% Αθξόο, 2% Ξύιν; 3% θιεξό Μαιαθό πιαζηηθό; 8% πιαζηηθό; 16% Σππηθή ζύζηαζε SRF από Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα

18 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα: Tυποποίθςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Για το χαρακτθριςμό του ανακτθκζντοσ καυςίμου ωσ SRF, πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προτφπου CEN/TC 343 Πρόςκετθ προτυποποίθςθ ςφμφωνα με εκνικά πρότυπα (π.χ. το γερμανικό πρότυπο RAL-GZ 724) τείνει να βελτιϊνει τθν ανταγωνιςτικότθτα του καυςίμου Διαδικαςία για το χαρακτθριςμό ενόσ ανακτθκζντοσ καυςίμου ωσ SRF

19 τερεά Ανακτθκζντα Kαφςιμα κατθγοριοποίθςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Η κατθγοριοποίθςθ των SRF λαμβάνει υπόψθ οικονομικζσ (KΘΙ), τεχνικζσ (% κ.β. Cl) και περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ (% κ.β. Hg), όπωσ ςτον παρακάτω πίνακα. Ιδιότθτα Ταξινόμθςθσ Κ.Θ.Ι. Χλϊριο (Cl) Υδράργυροσ (Hg) Στατιςτικι μζτρθςθ (μζςοσ όροσ) Στατιςτικι μζτρθςθ (μζςοσ όροσ) Μονάδεσ MJ/kg ωσ ζχει Κατθγορίεσ % επί ξθροφ 0,2 0,6 1,0 1,5 3,0 Διάμεςοσ τιμι mg/mj 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 80 ο εκατοςτθμόριο ωσ ζχει 0,04 0,06 0,16 0,30 1,00 3 Η κατθγοριοποίθςθ του SRF διευκολφνει τθν αποδοχι του και τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων εμπορικϊν εφαρμογϊν. Η προτυποποίθςθ του SRF αποτελεί ζνα ςθμαντικό κίνθτρο για τισ μονάδεσ μθχανικισ ανακφκλωςθσ και μθχανικισ-βιολογικισ επεξεργαςίασ-μβσ (βελτίωςθ προϊόντοσ).

20 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα Άμεςθ/τοιχειακι Ανάλυςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants RDF 1 RDF 2 TDF (Tyre Derived Fuel) Τγραςία % κ.β. ωσ ζχει 41,67 26,72 0,4 Σζφρα " 9,70 8,49 7,6 Πτθτικά " 46,26 59,97 68,7 Εξανκράκωμα " 2,37 4,83 23,3 C " 27,72 35,76 81,3 H " 3,70 4,66 7,3 N " 0,79 0,84 0,3 S " 0,09 0,16 1,5 O " 15,91 23,09 3,1 Cl " 0,41 0,28 - Κ.Θ.Ι. MJ/kg (ωσ ζχει) 10,87 13,43 Κ.Θ.Ι. MJ/kg (ξθρό) 20,40 19,31 35,76 -

21 τερεά Ανακτθκζντα Καφςιμα Ενεργειακι Αξιοποίθςθ - Χριςεισ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants

22 Aυτόνομθ ενεργειακι αξιοποίθςθ RDF/SRF (1/3 ) H μονάδα ςυμπαραγωγισ RDF/SRF ςτο Industriepark Ηöchst Η μονάδα υλοποιείται ςτο Industriepark Ηöchst και κα αξιοποιεί τόνουσ RDF/SRF ςε ετιςια βάςθ, παράγoντασ ~70 MWe (~250 kg ατμοφ/h). H μονάδα ςυμπαραγωγισ αξιοποιεί τθν τεχνολογία ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ με εςωτερικι ανακυκλοφορία (ICFB) τθσ εταιρείασ EBARΑ. O προχπολογιςμόσ του ζργου εκτιμάται ςε ~300 Μ και οι κζςεισ εργαςίασ ςε 40.

23 Mικτι καφςθ SRF ςε λιγνιτικζσ μονάδεσ ςτθ Γερμανία (2/3) Εκτεταμζνεσ δοκιμζσ μικτισ καφςθσ SRF ςε λιγνιτικζσ μονάδεσ ζχουν γίνει ςτισ μονάδεσ τθσ RWE ςτο Berrenrath (CFB) τόνοι/ζτοσ και ςτο Weisweiler (PC) τόνοι/ζτοσ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ RECOFUEL (ςτοιχεία από ΕΜΠ). Από οικονομικισ πλευράσ, θ αντικατάςταςθ λιγνίτθ με SRF αναμζνεται να ζχει κετικά αποτελζςματα (από αυξθμζνα τζλθ διάκεςθσ και μείωςθ εκπομπϊν CO 2 ). Από τεχνικισ πλευράσ, το αυξθμζνο % Cl ςτα αζρια ειςόδου ςτο λζβθτα δεν αναμζνεται να δθμιουργιςει προβλιματα εφόςον θ περιεκτικότθτα του SRF δεν υπερβαίνει το 6% του καυςίμου του λιγνιτικοφ ςτακμοφ (ςε ενεργειακι βάςθ). Από περιβαλλοντικισ πλευράσ δεν διαπιςτϊκθκαν μεταβολζσ ςτισ εκπομπζσ των αερίων ρυπαντϊν ενϊ θ τζφρα πλθροί τισ προδιαγραφζσ για αςφαλι διάκεςθ. Το μόνο που απαιτείται είναι θ αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αποκικευςθσ του SRF και τθσ τροφοδοςίασ του ςτθν εςτία καφςθσ.

24 Ενεργειακι αξιοποίθςθ οργανικϊν αποβλιτων, SRF και βιομάηασ ςτθν τςιμεντοβιομθχανία (3/3) Οι ποςότθτεσ οργανικϊν αποβλιτων και βιομάηασ (~63:37) που χρθςιμοποιοφνται ςτθν τςιμεντοβιομθχανία τετραπλαςιάςτθκαν μζςα ςε 15 ζτθ ( ), από 3 ςε 12 εκατ. τόνουσ/ζτοσ (ςτοιχεία CSI, CEMBUREAU) με τθν EE να απορροφά το μεγαλφτερο μζροσ αυτισ τθσ αφξθςθσ. Το 50% του κερμικοφ φορτίου τθσ Γερμανικισ τςιμεντοβιομθχανίασ μόνο καλφπτεται από οργανικά απόβλθτα και βιομάηα. Περίπου 2 εκατ. τόνοι SRF απορροφϊνται ςτθν τςιμεντοβιομθχανία ςτθ Γερμανία ετιςια. Στθν Ελλάδα, το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθν ανάπτυξθ παρόμοιων εφαρμογϊν ςυνιςτά θ ζλλειψθ προτυποποίθςθσ, θ απουςία μακροπρόκεςμων ςυμβολαίων, το κεςμικό πλαίςιο και οι τοπικζσ αντιδράςεισ (δοκιμζσ ζχουν Μίγμα καυςίμων ςτθ Γερμανικι τςιμεντοβιομθχανία (Neovis, 2008) υλοποιθκεί τόςο ςτθν ΑΓΕΤ όςο και ςτθν ΤΙΤΑΝ).

25 Ανάλυςθ Κφκλου Ζωισ ύκκεηθηα Αζηηθά Απνξξίκκαηα Σφγκριςθ καφςθσ ΑΣΑ και καφςθσ SRF για θλεκτροπαραγωγι βάςει των αρχϊν τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ ςχετικά με τθ ςυνολικι επίδραςι τουσ ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου Καύζε Μνλάδα Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο Επεμεξγαζίαο (SRF+Αλάθηεζε Τιηθώλ) Αλάθηεζε Μεηάιιωλ Καύζε SRF

26 Διάκριςθ ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ 1 θ Διάκριςθ (Emitted, Savings) εκπομπϊν Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων βάςει των απευκείασ εκπομπϊν και των εκπομπϊν εξοικονόμθςθσ. 2 θ Διάκριςθ (Emitted*, Avoided, Savings) Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων βάςει των απευκείασ εκπομπϊν (χωρίσ να περιλαμβάνονται εκείνεσ που αναφζρονται και ςτισ αποφευχκείςεσ), των αποφευχκειςϊν και των εκπομπϊν εξοικονόμθςθσ.

27 φγκριςθ εναρίων Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ (1) Ανά κατθγορία προζλευςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants

28 φγκριςθ εναρίων Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ (2) υνολικι Επίδραςθ

29 ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ

30 Γιατί αεροποίθςθ; Πλεονεκηήμαηα Αεριοποίηζης: Αζριο ςφνκεςθσ ιδιαίτερα εφχρθςτο (αεριοςτρόβιλοι, παλινδρομικζσ ΜΕΚ, ςυνδυαςμζνοσ κφκλοσ) Δυνατότθτα επίτευξθσ υψθλϊν βακμϊν απόδοςθσ Μικρότερθ παροχι όγκου αερίου ςφνκεςθσ από ότι τα καυςαζρια και ςυνεπϊσ μικρότερθ διάταξθ κακαριςμοφ. Μειονεκηήμαηα Αεριοποίηζης: Τεχνολογία μθ ευρζωσ εμπορικά διακζςιμθ Υψθλό κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ

31 Διεργαςία Αεριοποίθςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Η αεριοποίθςθ ορίηεται ωσ θ κερμοχθμικι μετατροπι ενόσ ςτερεοφ οργανικοφ υλικοφ ςε αζριο φορζα ενζργειασ με τθ βοικεια κάποιου μζςου αεριοποίθςθσ Ομεηδωηηθό κέζν αεξηνπνίεζεο % του ςτοιχειομετρικά απαιτοφμενου Ασηοθερμική Αεριοποίηζη Αέξην + Πίζζεο+ Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα Οργανικό σλικό Αλλοθερμική Αεριοποίηζη Αέξην + Πίζζεο+ Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα Μέζν αεξηνπνίεζεο Υωξίο νμπγόλν Θερμόηηηα

32 Αυτοκερμικι αεριοποίθςθ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Αέριο ζύνθεζης Ξήρανζη Βηνκάδα > μεξή βηνκάδα + Η2Ο H 2 O Πσρόλσζη Βηνκάδα > αέξην ππξόιπζεο + άλζξαθαο Tar CH 4 Θερμόηηηα Καύζη C+O 2 -> CO 2 4H+O 2 -> 2H 2 O CO 2 H 2 O Αναγωγή C+CO 2 -> 2CO C+H 2 O -> CO + H 2 CO H 2

33 Stabilat : Fuel from nonhazardous municipal waste through Mechanical and Biological treatment to be used for energy recovery Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Calorific value : MJ/kg Water content : appr. 15 weight-% Percentage of total MSW input : appr. 53 weight-% noncombustible material (stones, glass, m etals) <1 weight-% other fossil energy sources (textiles, rubber, composites, etc. ) ~ 25 weight-% plastics ~ 9 Weight.-% renewable energy sources (paper, textiles, wood, organic material, loss on ignition of the fine particles) ~ 65 weight % General Stabilat gasification advantages: Post combustion cleaning Smaller gas cleaning equipment

34 Floc Trockenstabilat (soft pellets) Hard pellet Soft pellet 34

35 Comparison of the Stabilat fuel with other fuels Fuel Overall CO 2 - emission factor heating value specific Overall-CO 2 - emissions g CO 2 /MJ MJ/kg g CO 2 /kg regenerative energy contingent specific fossil CO 2 - emissions fossil CO 2 - emission factor %-energy contingent g CO 2 / kg g CO 2 /MJ Brown coal 111 8, % Hard coal 93 29, % Fuel oil 74 35, % Natural gas 56 31, % Stabilat ,8%

36 Demonstration of a polygeneration unit with Stabilat gasification at the Osnabrück site Fluidised bed gasifier Fuel input Stabilat Cyclone Gas boiler (Combustion Chamber) Heating net Steam Turbine G M Pel Main purpose of the POLYSTABILAT project is the construction of a Demonstration plant for the gasification of ~ 750 kg/h of Stabilat. The results withh show the viability of the combination of MBT plants and Heatthe energy exploitation of the produced RDF/SRF fuel of tn/a EU Project: TREN/FP7EN/ Herhof Recyclingcenter Osnabrück GmbH Free University of Brussels National Technical University of Athens University of Stuttgart Polystabilat

37 Gasification Plant CEN 343 Low quality SRF G Electricity Generation Heat Generation Biomass High quality Novel Fuel CEN 335? Fuel Markets Novel Solid Biofuels

38 Flow diagram of the gasification process in Osnabrück (750 kg/h)

39 Carbon matter ( %) Q ( %) 1 ο βιμα Μελζτθ διεργαςίασ Αεριοποίθςθσ Stabilat z CH XOY NZ wh O m O 3.76N n H n CO n CO n H O n CH 3.76m N Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Heat losses 3% (+) λ % 46 (-) Autothermal operation Θερμοκραςία διεργαςίασ 850 C. Αυτοκερμικι λειτουργία επιτυγχάνεται για λ>0.38 υποκζτοντασ κερμικζσ απϊλειεσ 3 %. Για λ>0.38 εξαςφαλίηεται μζγιςτθ μετατροπι άνκρακα Θερμογόνοσ δφναμθ αερίου ςτουσ 850 C: 3.8 MJ/kg 5 1% 0 λ % 46

40 θ ex,g (%) θ cg (%) λ vv (%), N 2 free Επίδραςθ κερμοκραςίασ αεριοποίθςθσ θcg Gasification temperature C λ Προκζρμανςθ αζρα ςτουσ 100 C 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0, Η 2 CO CO 2 Η 2 Ο CH 4 Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Gasification temperature C Περιςςότεροσ αζρασ απαιτείται για τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, αφξθςθ λ Ο ϋϋψυχρόσϋϋ βακμόσ απόδοςθσ μειϊνεται κακϊσ αυξάνεται το Ν2 ςτο αζριο Ο εξεργειακόσ βακμόσ ομοίωσ μειϊνεται Gasification temperature C Προκζρμανςθ του αζρα αεριοποίθςθσ ευνοεί τόςο τον ψυχρό όςο και τον εξεργειακό βακμό απόδοςθσ, ενϊ μειϊνει το λ

41 Πιλοτικι μονάδα ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat μζςω Αεριοποίθςθσ ενάριο Καταςκευισ Ψφξθ του αερίου όχι κάτω από τουσ 500 C για αποφυγι ςυμπφκνωςθσ πιςςϊν Steam Engine Additional firing Air M G Air Air Condesnser Stabilat Gasifier Cyclone Combustion Chamber Steam Boiler M Ζμφαςθ ςτθν αεριοποίθςθ του Stabilat Φκθνι καταςκευι εγκατάςταςθσ θλεκτροπαραγωγισ

42 Καταςκευι πιλοτικισ μονάδασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat μζςω Αεριοποίθςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Μθχανι ατμοφ (in): 25 bar g / 260 C Μθχανι ατμοφ(out): 0,5 bar g Παροχι ατμοφ: 4,5 t/h Μθχανικι ιςχφσ: 394 kw Ηλεκτρικι ιςχφσ: 365 MkWel Air Σάςθ γεννιτριασ: 400 V / 50 Hz Additional firing Steam Engine G Air Air Condesnser Stabilat Gasifier Cyclone Combustion Chamber Steam Boiler M

43 Καταςκευι πιλοτικισ μονάδασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat μζςω Αεριοποίθςθσ Τπζρκερμοσ ατμόσ: 400 C Πίεςθ ςχεδιαςμοφ: 30 bar Πίεςθ λειτουργίασ: 27 bar Θερμοκραςία τροφοδ. νεροφ: 105 C Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Steam Engine Additional firing Air M G Air Air Condesnser Stabilat Gasifier Cyclone Combustion Chamber Steam Boiler M

44 ³ ³ ³ ³ ³ DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 χεδιαςμόσ εγκατάςταςθσ Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Σμιμα τροφοδοςίασ & προκζρμανςθσ αζρα Expansion Machine Σμιμα κακαριςμοφ & διαχείριςθσ αερίου To thermal use Σμιμα αντιδραςτιρα αεριοποίθςθσ & απομάκρυνςθσ τζφρασ Σμιμα τροφοδοςίασ καυςίμου & υλικοφ κλίνθσ Σμιμα ατμοθλεκτρικισ εγκατάςταςθσ

45 Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat ³ ³ ³ ³ ³ DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 AM B AM B AM B WAT Expansion Machine DN 100 Steam Collector DN 100 DN 100 To thermal use Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants F A PG P APP Προςδιοριςμόσ ροϊν μάηασ & ενζργειασ υπολογιςμόσ βακμοφ απόδοςθσ Διαςταςιολόγθςθ μονάδασ Stabilat Gasification Plant Steam Engine IPSEpro Vol % CH CO H Stabilat (kg/s) Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) Cold gas eff Rankine cycle eff (%) Plant eff (%) !! Expression Error!! Heat Input (MW ) Power Generation Air Cooled Condenser CO H2O N HCl 0.02 Stabilat Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] p[bar] t[ C] Gas energy content (MW ) 2.66 Chemical 1.99 sensible Water Tank Deaerator SILO Gasifier Lambda Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Combustion Chamber Feed Pump Water Inj ection Bag filter Stack Gas/Air ratio APP PG P ASH SILO

46 F A PG P APP Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants tabilat Gasification Plant Αντιδραςτιρασ αεριοποίθςθσ Vol % Stabilat (kg/s) Rankine cycle eff (%) Plant eff (%) H4 Θερμοκραςία 2.70 Syngas (kg/s) αεριοποίθςθσ : 850 C!! Expression Error!! Gas yield (kg/kg) CO Προκζρμανςθ Cold gas eff αζρα : 100 C H Heat Input (MW ) 2.92 Λόγοσ αζρα : 0.4 Μετατροπι άνκρακα : 95% O O Gas energy 2.66 content (MW ) N Chemical 1.99 HCl 0.02 Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] t[ C] Περιεκτικότθτα πίςςασ ςτο αζριο: 10 g/nm³ Stabilat sensible 0.67 Περιεκτικότθτα εξανκρακϊματοσ ςτο αζριο : 3 g/nm³ SILO AM B AM B Gasifier Lambda Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Gas/Air ratio APP PG P υςτατικό Vol (%) CH CO H CO H 2 O N HCl Combustion Product Gas LHV Chamber 4.33 (MJ/Nm 3 ) Feed Pump Water Inj ection Bag filter Steam Engine Water Tank Deaerator Power Ge Air Cooled Condenser Stack WAT ASH SILO AM B

47 F A PG P APP Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants tabilat Gasification Plant Vol % H CO H O O N HCl 0.02 AM B AM B Stabilat (kg/s) Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) Cold gas eff Stabilat SILO Rankine cycle eff (%) Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] p[bar] t[ C] Plant eff (%) !! Expression Error!! Gasifier Lambda Heat Input (MW ) 2.92 Gas energy content (MW ) Chemical 1.99 sensible Πίεςθ τροφοδοςίασ : 25 bar Θερμοκραςία τροφοδοςίασ: 260 C Πίεςθ εξόδου : 1.5 bar Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Combustion Chamber Gas/Air ratio APP PG P Feed Pump Water Inj ection Bag filter Steam Engine Water Tank Deaerator Power Ge Air Cooled Condenser Stack WAT ASH SILO AM B

48 F A 3600 kg/h PG P APP Προςομοίωςθ εγκατάςταςθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants tabilat Gasification Plant Vol % H CO H O O N HCl Nm³/h AM B 1997 Nm³/h AM B Stabilat (kg/s) Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) Cold gas eff Stabilat SILO kg/h Rankine cycle eff (%) Mass_total[kg/h]nvolflow[Nm3/h] p[bar] t[ C] Plant eff (%) !! Expression Error!! Gasifier Lambda Heat Input (MW ) 2.92 Gas energy content (MW ) 1856 Nm³/h Ψυχρόσ βακμόσ απόδοςθσ αεριοποίθςθσ : 76.64% Βακμόσ απόδοςθσ κφκλου νεροφ ατμοφ: 12.26% υνολικόσ βακμόσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ: 10.20% 2.66 Chemical 1.99 sensible Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Combustion Chamber Gas/Air ratio APP PG P Nm³/h Feed Pump Water Inj ection Bag filter Steam Engine Water Tank Deaerator kW Power Ge Air Cooled Condenser Stack WAT ASH SILO 146 kg/h AM B

49 Εγκατάςταςθ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ Stabilat Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Αντιδραςτιρασ αεριοποίθςθσ Ψφκτθσ αερίου κυκλϊνιο Θάλαμοσ καφςθσ Λζβθτασ Μθχανι ατμοφγεννιτρια

50 F A PG PAPP Εναλλακτικό ςενάριο θλεκτροπαραγωγισ με ORC- Οργανικό μζςο MDM Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants t Gasification Plant Vol % Stabilat (kg/s) H Syngas (kg/s) Gas yield (kg/kg) CO Cold gas eff H O O N HCl 0.02 ORC eff (%) Plant eff (%) Heat Input (MW) 2.92 Gas energy content (MW) 2.66 Βακμόσ απόδοςθσ ORC : 18.18% Total Heat Input mass[kg/s] h[kj/kg] p[bar] t[ C] Turboden 4 (Split) HT Thermal oil loop υνολικόσ βακμόσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ: 14.53% tn/h Heat input (HT Loop) Heat input (LT Loop) Λζβθτασ διακερμικοφ ελαίου Oil Boiler Economizer HT Economizer LT LT Thermal oil loop 9.3 tn/h tn³/h Recuperator Turbine and Generator 424 kw Air Cooled Exhaust gas Bypass Stabilat Mass_total[kg/h] p[bar] nvolflow[nm3/h] t[ C] Mass_total[kg/h] p[bar] nvolflow[nm3/h] t[ C] SILO Lambda Combustion Chamber ORC Heat Input PG PAPP AM B Gasifier Gas coolers Supplementary cooler Cyclone Gas/Air ratio GAS GAS AM B WAT AM B ASH SILO

51 Ροι ενζργειασ 71.91% % Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 0.68 % Steam engine 14.5 % 83 % 8 % Exhaust gas losses 64.5 % Steam generartor 0.8 % Stabilat gasifier Combustor ORC System 100 % 70.1 % 91 % 79.8 % Thermal Oil boiler 11.2 % 22.9 % 0.85 % 1.71 % 2 % Stabilat gasifier Combustor 7 % 100 % 70.1 % 91 % 22.9 % 0.85 % 1.71 % 2 % 7 %

52 tnco 2 /tnmsw Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 Emitted (tn CO 2 /tnmsw) chemical agents construction of MBT plant construction of plant MBT_(electricity +LARA) glas_rec 0,1 0,05 0 SRF MSW NE_Rec FE_Rec Emitted emissions for two cases a)srf: Stabilat case b) MSW: direct incineration case

53 tnco 2 /tnmsw Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Avoided + Savings (tn CO 2 /tn MSW ) construction of plant 0,1 0 MBT_(electricity+L ARA) -0,1 SRF MSW glas_rec -0,2 NE_Rec -0,3-0,4 FE_Rec -0,5 Electricity production -0,6 Avoided and saving emissions for two cases a)srf: Stabilat case b) MSW: direct incineration case

54

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ 23 ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα