ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ» και έδρα του τον Άγιο Νικόλαο και το κτίριο του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Αγίου Νικολάου, Γραφείο ιασύνδεσης του Τµήµατος. Το σωµατείο φέρει µια στρογγυλή σφραγίδα, η οποία απεικονίζει το σήµα του ΑΤΕΙ Κρήτης καθώς και τη χρονολογία ίδρυσης του σωµατείου, στη δε περίµετρό της αναγράφεται η επωνυµία του σωµατείου. Το Σωµατείο δεν έχει χαρακτήρα κερδοσκοπικό, έχει διοικητική και οικονοµική αυτονοµία και η λειτουργία του διέπεται από το καταστατικό του και την υφιστάµενη νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Βασικός σκοπός του Συλλόγου είναι η δηµιουργία δεσµών αλληλεγγύης στην αγορά εργασίας. Επιµέρους σκοποί είναι οι ακόλουθοι: 1. Επαγγελµατική, επιστηµονική κατοχύρωση και αποκατάσταση αποφοίτων του Τµήµατος. 2. Κατάκτηση ισχυρότερων επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 3. ηµιουργία επαγγελµατικών γνωριµιών. 4. Επίκαιρη πληροφόρηση ως προς τις τάσεις αγοράς εργασίας / Επαγγελµατικός προσανατολισµός. 5. Προαγωγή της Ασφαλιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Επιστήµης 6. ιοργάνωση Επιστηµονικών Ελληνικών ή ιεθνών Συνεδρίων ή και Σεµιναρίων. 7. ηµιουργία µεντόρων (αποφοίτων που έχουν εργασιακή εµπειρία και µπορούν να συµβουλέψουν τελειόφοιτους ή και φοιτητές µικρότερων εξαµήνων). 8. ηµιουργία συναδελφικού κλίµατος µεταξύ φοιτητών τµήµατος (εξάλειψη ανταγωνισµού). Οι σκοποί του Συλλόγου επιδιώκονται µε τα παρακάτω µέσα: Α) συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, συναντήσεις µε φορείς

2 κυβερνητικούς παράγοντες, συνδικαλιστικές και πολιτικές οργανώσεις και άλλες οµάδες. Β) συµβολή της νέας τεχνολογίας και του διαδικτύου αλλά και των άλλων µέσων µαζικής ενηµέρωσης τόσο στην προβολή όσο και στην επικοινωνία, η έκδοση των εντύπων, η διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και πάσης άλλης µορφής συναντήσεων. Γ) παράθεση αιτηµάτων στις αρµόδιες διοικητικές και πανεπιστηµιακές αρχές, συντονισµός της δράσης µε τους άλλους συλλόγους και διεθνείς οργανώσεις που έχουν παρεµφερείς σκοπούς. ) κάθε άλλο µέσο που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση. ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΡΟΙ Πόροι του Συλλόγου είναι: 1. Το δικαίωµα εγγραφής των µελών, που καθορίζεται από το.σ. 2. Οι τακτικές συνδροµές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από την Γ.Σ. 3. Οι έκτακτες εισφορές των µελών. 4. Οι εκούσιες οικονοµικές ενισχύσεις των µελών ή άλλων 5. ωρεές και επιχορηγήσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, το ελληνικό κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε άλλο φορέα, αν οι όροι δεν αντίκεινται στις αρχές του παρόντος καταστατικού και εγκριθούν από το.σ. άλλως από τη Γ.Σ. 6. Κάθε έσοδο που προκύπτει από τις διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου. ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωµα να γίνουν όσοι είναι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης. Ως τελειόφοιτοι ορίζονται όσοι φοιτητές του Τµήµατος έχουν εγγραφεί στο Ζ (7ο) ή µεγαλύτερο εξάµηνο σπουδών του Τµήµατος. Τακτικό µέλος µπορεί να είναι οποιοσδήποτε είναι εγγεγραµµένος φοιτητής του Τµήµατος και έχει αποδεχτεί το καταστατικό, εάν προταθεί από τρία µέλη και εγκριθεί η εγγραφή του από το.σ. ΑΡΘΡΟ 5 Εάν η αίτηση του υποψηφίου για τακτικό µέλος απορριφθεί από το.σ., ο αιτών δύναται

3 να προσφύγει στην επόµενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών τελεσίδικα και αµετάκλητα περί της αποδοχής ή µη του αιτούντος ως µέλους του συλλόγου. Κάθε υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός σαν µέλος του Συλλόγου µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση µόνο εφόσον: α) Περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ. αποφάσισε τη µη εγγραφή του και β) Έπαψαν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης της αρχικής αίτησης. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Τα µέλη µπορούν να αποχωρούν από τον Σύλλογο οποτεδήποτε, αφού γνωστοποιήσουν αυτό µε γραπτή δήλωση προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Μέλος που έχει αποχωρήσει µπορεί να επανεγγραφεί στο Σύλλογο µετά από γραπτή αίτηση του µε την οποία θα περιγράφει τους λόγους αποχωρήσεως του και από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται µε τρεις (3) τουλάχιστον ψήφους. ΑΡΘΡΟ 7 ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Ένα µέλος διαγράφεται από το µητρώο του Συλλόγου: Α.) Ύστερα από δική του αίτηση στο.σ. Β.) Εάν από πρόθεση και αποδεδειγµένα η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωµατείου ή δεν πειθαρχεί στις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του σωµατείου. Γ.) Εάν δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του προς το σωµατείο αδικαιολόγητα. ) Ενεργεί µε πρόθεση να βλάψει το σύλλογο ή να εµποδίσει την πραγµατοποίηση των σκοπών του 2. Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του.σ. Η πρόταση κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη σύγκλιση της Γ.Σ. όπου θα συζητηθεί. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη και να λαµβάνεται µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων µελών. Το διαγραφόµενο µέλος µπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική τακτική ή έκτακτη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά µε πλειοψηφία του µισού συν ένα των παρόντων µελών του. 3. Λεπτοµέρειες για το πειθαρχικό δίκαιο και διαδικασίες αναφέρονται

4 στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 8 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Όλα τα µέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώµατα. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα: Να συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει εγγράφως ή προφορικώς προτάσεις ή ενστάσεις σχετικές µε την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου και γενικά να αναπτύσσει την άποψή του σ οποιοδήποτε θέµα απασχολεί το Σύλλογο στα αρµόδια όργανά του. Να ελέγχει τις πράξεις της ιοίκησης. Να εκλέγει και να εκλέγεται. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Σωµατείου. Η ιδιότητα του µέλους δεν µεταβιβάζεται και δεν κληρονοµείται. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε µέλος έχει υποχρέωση: 1) Να παρακολουθεί και να συµµετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου για την πραγµατοποίηση των σκοπών του. 2) Να συµµετέχει στις Γ.Σ., να τηρεί το καταστατικό και να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του.σ. του Συλλόγου. 3) Να καταβάλει την εισφορά εγγραφής, την ετήσια συνδροµή και τις έκτακτες εισφορές, που προτείνει το.σ. και αποφασίζει η Γ.Σ. 4) Να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει. 5) Να µην παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 6) Να µην διαρέει ή να χρησιµοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των µελών του Συλλόγου για χρήση άλλη εκτός της χρήσης που εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου. ιαφύλαξη προσωπικών δεδοµένων βάσει του Νόµου 2472/1997 όπως αυτός ισχύει µετά τις τροποποιήσεις του µε τους Νόµους 3471/2006 και 3625/ ) Να µην αναπτύσσει δραστηριότητες αντίθετες µε τους σκοπούς του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ Όλα τα τακτικά µέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώµατα και οφείλουν να καταβάλουν στο ταµείο του Συλλόγου ετήσια συνδροµή, το ύψος της οποίας και ο τρόπος είσπραξής της ορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του.σ.

5 Με απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία, µπορεί να αποφασίζεται αυξοµείωση των ποσών αυτών καθώς και η επιβολή έκτακτης εισφοράς, η οποία πάντως δεν µπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της οριζόµενης ετήσιας συνδροµής. Η παράλειψη της καταβολής της συνδροµής ή των εκτάκτων εισφορών του τακτικού µέλους πέραν της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών συνεπάγεται τη διαγραφή του µε απόφαση του.σ., και µετά από την προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση από τον ταµία µε συστηµένη επιστολή και και προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την αποστολή της επιστολής. Το µέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδροµών µπορεί να ξαναγραφτεί οποτεδήποτε, εφόσον υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής, καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής και εξοφλήσει τις παλιές οφειλές του προς το Σωµατείο. ΑΡΘΡΟ 11 ΙΟΙΚΗΣΗ- ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Τα όργανα του Συλλόγου είναι: Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Αρχή λειτουργίας του Συλλόγου είναι η τήρηση και ο σεβασµός των δηµοκρατικών διαδικασιών, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συµµετοχή των µελών στην λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών οργάνων. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο Σύλλογος διοικείται από 5µελές.Σ. που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση µε τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία του.σ. είναι διετής. Το νεοεκλεγέν.σ. συνέρχεται εντός (δέκα) 10 ηµερών υποχρεωτικά και υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους, και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και ένα µέλος. Το.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το 3µηνο τακτικά ή έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον σύµβουλοι µε γραπτή αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Απαρτία του.σ. θεωρείται µε

6 την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον µελών. Το.Σ. δεν συγκαλείται κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.Σ. Το.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύµφωνα µε το Καταστατικό για θέµατα που αφορούν το σωµατείο. ιαχειρίζεται την περιουσία του σωµατείου. Κάνει απολογισµό της δράσης του και υποβάλλει τον προϋπολογισµό για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Συντάσσει εσωτερικό κανονισµό που θα καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα. Σε καµιά όµως περίπτωση ο εσωτερικός κανονισµός δεν µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε το Καταστατικό του σωµατείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του.σ., ή εάν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον µέλη του.σ., είναι δυνατό για τις ως άνω πράξεις να ζητηθεί και η έγκριση της Γ.Σ., που συγκαλείται εκτάκτως για το σκοπό αυτό. ΑΡΘΡΟ 14 Οι αποφάσεις του.σ. παίρνονται µε απλή πλειοψηφία, µε φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέµατα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί µυστική ψηφοφορία από το 1/3 των παρόντων µελών. Οι αποφάσεις του.σ. που παίρνονται µε απλή πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του.σ. αναθεωρούνται µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του.σ. Αποφάσεις που παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του.σ. αναθεωρούνται µε παµψηφία του όλου αριθµού των µελών του.σ. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωµατείο σε όλες τις ικαστικές και ιοικητικές Αρχές και εν γένει έναντι οιουδήποτε τρίτου. Συγκαλεί µέσω του Γενικού Γραµµατέα τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.σ. Υπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά, ότι πρέπει να δεσµεύει τον σύλλογο, όχι µε µόνη την υπογραφή του, αλλά συνυπογράφοντας για θέµατα

7 Οικονοµικής φύσεως µε τον Ταµία, για Λοιπά θέµατα µε τον Γραµµατέα και για Όλα τα άλλα θέµατα, µε τον Αντιπρόεδρο. Επιµελείται της εφαρµογής του καταστατικού και των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και το συντονισµό της δράσης του και δεσµεύει το Σύλλογο µε την µόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την επωνυµία του Συλλόγου. ίνει εντολές για πληρωµή δαπανών που προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισµός, καθώς και των εκτάκτων δαπανών που αποφασίζει το.σ. ή η Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για όσο διάστηµα αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που απουσιάζει, τη θέση του παίρνει ειδικά εξουσιοδοτηµένος από τον Πρόεδρο σύµβουλος. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισµένες από τις αρµοδιότητές του. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία (υποχρεωτικά: βιβλίο πρακτικών.σ. και Γ.Σ., Μητρώο µελών, Πρωτόκολλο εισερχοµένων εξερχόµενων), τηρεί τα αρχεία του σωµατείου, διεξάγει την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόµενα έγγραφα και συγκαλεί µε εντολή του Προέδρου τα µέλη του συλλόγου και του.σ. σε συνέλευση ή συνεδρίαση. Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται το.σ. ορίζει αντικαταστάτη του. ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Ο ταµίας τηρεί το βιβλίο ταµείου και όλα τα σχετικά µε τη χρηµατική διαχείριση έγραφα και αποδείξεις. Εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης και διπλότυπα εντάλµατα πληρωµών που τα υπογράφει µε τον Πρόεδρο. Συντάσσει την οικονοµική λογοδοσία κάθε έτος και την υποβάλει για έγκριση στο.σ. Υποχρεούται να καταθέτει τα χρήµατα του Σωµατείου σε τράπεζα εκτός από ποσό που θα αποφασίζει το.σ. το οποίο θα κρατεί για τις τρέχουσες ανάγκες. Κάθε ανάληψη χρηµάτων

8 γίνεται µε απόφαση του.σ. ή µε τραπεζική επιταγή που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταµίας. ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Συλλόγου και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα. Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό του συλλόγου. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό. Αποφασίζει για απαλλαγή ή όχι του.σ. από κάθε ευθύνη, λαµβάνοντας υπόψη και την έκθεση την Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αποφασίζει οριστικά για την επιβολή της ποινής της διαγραφής καθώς και για την άρση της µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Αποφασίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της την ανάκληση µέλους του.σ. για παράβαση καθήκοντος. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού τη διάλυση του σωµατείου µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Εκλέγει τα µέλη του.σ. και της Ε.Ε. Παύει οποτεδήποτε τα όργανα του Συλλόγου εφόσον η παύση τους υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους. Η παύση γίνεται µόνο από Τακτική ή και από Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται οπωσδήποτε απαρτία και πλειοψηφία ¾ των παρόντων Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται µέσα στο µήνα Μάιο από το.σ. Προκηρύσσεται είκοσι (20) τουλάχιστον µέρες πριν τη διεξαγωγή της, µε θέµατα τουλάχιστον τα εξής: Έγκριση απολογισµού. Απαλλαγή ή όχι από ευθύνες.σ. και Ε.Ε. Τα θέµατα της Γ.Σ. καθορίζει το.σ. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωµα να συζητήσει θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως, όταν το ζητήσει το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων µελών. Η πρόσκληση για την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε επιµέλεια του.σ., πρέπει να είναι γραπτή και να κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες νωρίτερα προς όλα τα µέλη, ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει σκόπιµο το.σ. και να αναρτάται η σχετική ανακοίνωση στα Γραφεία του Συλλόγου. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται οποτεδήποτε για επείγοντα σοβαρά θέµατα του Συλλόγου α) εφόσον ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον µέλη του.σ., β) µε έγγραφη αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, µε θέµατα της αρµοδιότητάς της. Έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της, µε θέµατα που ορίζονται στην προκήρυξη, σύµφωνα µε πρόταση εκείνων που την προκάλεσαν και µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την αίτηση σύγκλησης. Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία µε την παρουσία του µισού συν ένα των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γ.Σ.

9 επαναλαµβάνεται µετά από εφτά (7) ηµέρες στον ίδιο τόπο, ώρα και µε τα ίδια θέµατα χωρίς πρόσκληση. Θεωρείται σε απαρτία µε όσα τακτικά µέλη είναι παρόντα και εντάξει ταµειακά. ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης απαρτίζεται από τρία (3) µέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και µέλος. Το Προεδρείο εκλέγεται από την Γ.Σ. Πρόεδρος της Γ.Σ. δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος του.σ. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και καθορίζει τις συζητήσεις σύµφωνα µε τη σειρά των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης καταρτίζει κατάλογο οµιλητών για κάθε θέµα και δίνει το λόγο µε βάση τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωµένος να αναγορεύει κάθε οµιλία ή συζήτηση για θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη κι έχει δικαίωµα να αφαιρεί το λόγο από τους οµιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλλει από την αίθουσα τα µέλη που µε τη συµπεριφορά τους εµποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίζει πάνω σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ή όποιο άλλο θέµα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το µέλος. ΑΡΘΡΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται µε απόλυτη (½ συν 1) πλειοψηφία των παρόντων και ταµειακά εντάξει µελών, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του σωµατείου οπότε απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ταµειακά εντάξει µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναλαµβάνεται. ΑΡΘΡΟ 22 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στις εκλογές για την ανάδειξη του ιοικητικού Συµβουλίου σε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο από αυτό του.σ. Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για το.σ. Η διάρκεια της θητείας της είναι διετής. Ο πρόεδρος εκλέγεται από τα µέλη της. Το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο διαχειριστικός έλεγχος και η

10 εποπτεία της διαχείρισης και των πράξεων του.σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή µε έκθεσή της στην πρώτη ετήσια Γ.Σ. παρουσιάζει τα ελεγκτικά πορίσµατα του προηγούµενου έτους. ΑΡΘΡΟ 23 ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι: Υποχρεωτικά: -Βιβλίο Μητρώου Μελών. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των µελών που αφορούν που το Σωµατείο. -Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ιοικητικού Συµβουλίου -Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων -Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγραφών Προαιρετικά: -Βιβλίο εκθέσεων της εξελεγκτικής επιτροπής -Βιβλίο Ταµείου -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Για την καλή και εύρυθµη λειτουργία του Συλλόγου και εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν, ο Σύλλογος µπορεί να διατηρεί και άλλα βοηθητικά βιβλία, ύστερα από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του. ΑΡΘΡΟ 24 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Κάθε δύο (2) χρόνια χρόνια και στην Τακτική Γ.Σ. µετά το τέλος των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης γίνονται οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι για το αξίωµα κάθε µέλους του.σ. και της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν στο Γραµµατέα έγγραφες δηλώσεις µε υποψηφιότητες το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα των εκλογών. Τα ονόµατα των υποψηφίων τοποθετούνται στον πίνακα των ανακοινώσεων κατά αλφαβητική σειρά. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας που είναι απαραίτητες για να καταρτισθεί το ψηφοδέλτιο µε τον απαραίτητο αριθµό υποψηφίων για τις θέσεις των µελών του.σ. και της Ε.Ε. οι Αρχαιρεσίες αναβάλλονται για µια εβδοµάδα για να συµπληρωθεί στο µεταξύ ο αριθµός των υποψηφίων. Οι Αρχαιρεσίες γίνονται µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για.σ. & Ε.Ε. στο οποίο περιλαµβάνονται τα ονόµατα όλων των υποψηφίων κατ αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους. Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωµα να ψηφίζει µέχρι τρεις (3) υποψηφίους για µέλη του.σ. και για την Ε.Ε. που είναι 3 να ψηφίζουν µέχρι (δύο) 2 υποψηφίους για µέλη της Ε.Ε. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από τον σταυρών που συγκεντρώνει ο καθένας από τους υποψηφίους.

11 Την όλη ευθύνη και φροντίδα για την οµαλή διεξαγωγή των εκλογών φέρει η τριµελής Εφορευτική Επιτροπή την οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εκδικάζονται αµέσως. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία και εκδικαστούν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν έως εκείνη τη στιγµή, γίνεται η διαλογή των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Όταν η ψηφοφορία τελειώσει η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και το αξίωµα που λαµβάνει ο καθένας όσον αφορά την Ε.Ε. Τα ψηφοδέλτια διατηρούνται µέχρι τη λήξη υποβολής ενστάσεως, δηλ. 48 ώρες µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Μόλις λήξει η προθεσµία υποβολής ενστάσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση η Εφορευτική Επιτροπή, εκδικάζει τις ενστάσεις και προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν. Πρόεδρος της Εξελεκτικής Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά αυτός που έχει τους περισσότερους ψήφους στο ψηφοδέλτιο της Ε.Ε. Κατά της απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής δεν χωρεί προσφυγή σε άλλο όργανο του Συλλόγου. Ως προς τα αξιώµατα του.σ. τα µέλη υποχρεούνται εντός δέκα (10) ηµερών από την εκλογή τους να συνέλθουν σε σώµα. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ των επιλαχόντων διεξάγεται κλήρωση τόσο για την Ε.Ε. όσο για το.σ Τέλος, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά µε τις Αρχαιρεσίες στον Πρόεδρο και το Γραµµατέα του.σ. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται µε ανάταση των χεριών εκτός τις ψηφοφορίες εκλογών γενικά, ανάκλησης µελών του.σ., τροποποίησης καταστατικού και διάλυσης του σωµατείου, που είναι µυστικές. ΑΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΙΑΛΥΣΗ Την πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλει το ιοικητικό Συµβούλιο στη Γενική Συνέλευση. Ταµειακώς ενήµερα Τακτικά µέλη του Συλλόγου µε αίτηση τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο µπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση του Καταστατικού. Σηµειώνεται ότι το.σ. είναι υποχρεωµένο να φέρει στην Γ.Σ. την πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον την πρόταση την υπογράφουν τουλάχιστον επτά (7), ταµειακώς ενήµερα µέλη του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να φέρει την πρόταση προς έγκριση στην επόµενη Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση του Καταστατικού προτείνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση που ευρίσκεται σε

12 απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα µισά από τα Τακτικά µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει µόνο µετά την έγκριση της από το Πρωτοδικείο και την εγγραφή της στο σχετικό βιβλίο Σωµατείων του Πρωτοδικείου. Το σωµατείο διαλύεται όταν τα τακτικά µέλη του αποµείνουν λιγότερα από δέκα (10). Επίσης το σωµατείο διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα µισά από τα ταµειακά εντάξει µέλη και η απόφαση ληφθεί µε πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ των παρόντων, ή όταν συντρέχουν οι οριζόµενοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόµου περί Σωµατείων λόγοι. Αποφασισθείσης της διαλύσεως, ο Σύλλογος περιέρχεται αµέσως σε κατάσταση εκκαθαρίσεως και θεωρείται υφιστάµενος µόνο για τον σκοπό της εκκαθαρίσεως και κάθε έγγραφο αναφέρει ότι το Σωµατείο βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωµατείου η περιουσία και το αρχείο του περιέρχονται στο τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Αγίου Νικολάου. ΑΡΘΡΟ 26 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Πειθαρχικό αδίκηµα διαπράττει κάθε µέλος όταν δρα κατά τρόπο αντίθετο µε τους σκοπούς του συλλόγου ή αντιτίθεται εµπράκτως στις επιδιώξεις του ή αρνείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. ή του.σ ή ενεργεί µε πρόθεση να βλάψει τον σύλλογο ή να εµποδίσει την πραγµατοποίηση των σκοπών του. Επίσης πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί κάθε αντισυναδελφική, αναξιοπρεπής ή ανήθικη συµπεριφορά σε βάρος άλλων µελών του συλλόγου. Μέλος που καταδικάστηκε για ποινικά αδικήµατα κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, ψευδορκίας ή για πληµµελήµατα που προσβάλλουν τα ήθη, διαγράφεται από το µητρώο των µελών του συλλόγου. ιαγράφεται επίσης µέλος, όταν επανειληµµένα τιµωρήθηκε από το.σ. µε επίπληξη ή παραβαίνει το καταστατικό ή απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του.σ. Πειθαρχικές ποινές αποτελούν: α) Η προφορική επίπληξη, β) η έγγραφη επίπληξη, γ) η προσωρινή αποβολή και δ) η οριστική διαγραφή. Ρόλο πειθαρχικών οργάνων παίζουν σε πρώτο βαθµό το.σ. και σε δεύτερο βαθµό η Γ.Σ. του σωµατείου. Για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε βάρος µέλους αποφασίζει αιτιολογηµένα σε πρώτο βαθµό το.σ. του συλλόγου το οποίο και υποχρεούται να γνωστοποιήσει γραπτά µέσα σε ένα µήνα τη σχετική απόφασή του στον ενδιαφερόµενο. Της απόφασης πρέπει να έχει προηγηθεί κλήση του συγκεκριµένου µέλους προς απολογία του ενώπιον του.σ. πριν τουλάχιστον πέντε (5) µέρες από τη συνεδρίαση. Το µέλος του συλλόγου που τιµωρείται µε αποβολή ή διαγραφή του

13 δικαιούται να προσφύγει µε αίτηση του στην πρώτη Γ.Σ. των µελών του Σωµατείου, η οποία αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την τροποποίηση (µείωση ή επαύξηση) ή την εξάλειψη της ποινής αφού προηγουµένως ακούσει το τιµωρούµενο µέλος και την τριµελή επιτροπή. Η απόφαση του.σ. είναι εκτελεστή µέχρι να ανακληθεί. Εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, το.σ. µπορεί οποτεδήποτε, είτε µε αίτηση του ενδιαφεροµένου είτε και µόνο του να ανακαλέσει την εκδοθείσα απόφασή του. Η επανεγγραφή του µέλους που διαγράφηκε από τη δύναµη του συλλόγου γίνεται µόλις εκλείψει ο λόγος της διαγραφής του και ακολουθείται η ίδια ακριβώς, όπως και κατά την διαγραφή, διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Από τις πράξεις του Συλλόγου η οικονοµική ευθύνη των µελών του, περιορίζεται το πολύ εις τα περιουσιακά στοιχεία του και επιπρόσθετα έως και το διπλάσιο της ετήσιας συνδροµής τους, και κάθε άλλη απαίτηση είναι ανίσχυρη. ΑΡΘΡΟ 28 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Επίτιµα Μέλη µπορούν µε τη σύµφωνη γνώµη τους, να γίνονται : Ο / Η Προιστάµενος / η του τµήµατος, Οι µόνιµοι καθηγητές / ριες, ή άλλα σηµαίνοντα πρόσωπα που θα προσδώσουν κύρος και προστιθέµενη αξία στην προσπάθεια του Συλλόγου ή που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στο κοινωνικό σύνολο. Τα επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται, µε απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του.σ. ή του 1/5 των τακτικών µελών.τα µέλη αυτά δεν έχουν οικονοµικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και δε δικαιούται ψήφου. Τα επίτιµα µέλη µπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις έχοντες το δικαίωµα να κάνουν προτάσεις και να λαµβάνουν το λόγο, δεν έχουν όµως το δικαίωµα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι». ΑΡΘΡΟ 29 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, καθορίζεται από το.σ. ή τη Γ.Σ., πάντοτε µε το πνεύµα του καταστατικού αυτού, τις οικείες διατάξεις των νόµων περί σωµατείων και του Αστικού Κώδικα. Κάθε θέµα που αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου και δεν περιλαµβάνεται στο Καταστατικό ρυθµίζεται µε εσωτερικό κανονισµό από το ιοικητικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 30 Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Με απόφαση του.σ. και έγκριση της πρώτης Γ.Σ. µετά την απόφαση, ο Σύλλογος µπορεί να ιδρύει παραρτήµατά του και σε άλλα µέρη της Ευρωπαικής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 31 Το παρόν Καταστατικό, αποτελούµενο από 31 άρθρα, συζητήθηκε,

14 ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε (κατά άρθρο και στο σύνολο) (κατά άρθρο και στο σύνολο) σήµερα, , από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε σε συνεδρίαση στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης και υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη ως εξής:

15 ΤΑ Ι ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση Α Τ Υπογραφή

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1: Ιδρύεται στην Αθήνα επιστηµονικό Σωµατείο ιατρών µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" µε έδρα την Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑTΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. Πρώτο Παράρτηµα ΜΕΡΟΣ I ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ιδρυτικό Έγγραφο 3. Τρόπος σύστασης εταιρείας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό.

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό. 1 ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μέλος του Σ της ΟΛΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β 1973/31.12.2003) Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική σύµφωνα µε την Ο ΗΓΙΑ 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 "για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:6515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 3 α. Εξετάσεις και έλεγχος από τον παιδίατρο και τον οικογενειακό γιατρό σας. Η τακτική ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 111 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 2 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ.Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ δεδοµένης της εκτός λειτουργίας του µηχανογραφικού της συστήµατος

ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ.Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ δεδοµένης της εκτός λειτουργίας του µηχανογραφικού της συστήµατος ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ.Ο.Υ. ΡΟ ΟΥ δεδοµένης της εκτός λειτουργίας του µηχανογραφικού της συστήµατος Συνάδελφοι, Ήδη διανύουµε την δεύτερη εβδοµάδα, όπου το µηχανογραφικό σύστηµα της.ο.υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 135606 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδ.: 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτον. Το ταξίδι στην Κίνα θα φέρει καρπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ. Στόχοι της διδασκαλίας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ. Στόχοι της διδασκαλίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ Οι σελίδες που ακολουθούν ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ πρόταση για συγκεκριμένο δίωρο της διδασκαλίας ποσοστών- άλλωστε ο απαιτούμενος χρόνος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος- απλά παρουσιάζουν κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΘΕΜΑ 7 ο : Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής

1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής 1. Υδρογραφικά ίκτυα - Λεκάνες Απορροής Εισαγωγή Το τρεχούµενο πάνω στην επιφάνεια της Γης νερό αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα διαµόρφωσης του επιφανειακού αναγλύφου. Έτσι όταν αυτό οργανώνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό καλύπτονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης σε κτιριακά έργα. 1181.1.1 Σχέδια Μελέτης Πριν αρχίσουν οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 92/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών ομάδων, κάθε κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχ. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κατερίνη 14/01/2014 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Ταχ. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ιοικητικού Προσωπικού Αρµόδιος Υπάλληλος κα Kωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Για πέμπτο συνεχόμενο έτος η απασχόληση στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 5.3.1.2.3. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2: Αν σε έναν ΚΑ χρειάζεται µόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εµπορία λιπασµάτων), τι γίνεται µε το 50%.

Ερώτηση 2: Αν σε έναν ΚΑ χρειάζεται µόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εµπορία λιπασµάτων), τι γίνεται µε το 50%. Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση µε 6 επιλέξιµους ΚΑ µπορεί να υποβάλλει µελέτη για ξεχωριστούς ΚΑ, η µια µε επενδύσεις και στους άλλους ΚΑ, τότε αυξάνεται το επιλέξιµο κόστος ή µένει το όριο των 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 725 τ. Β / 19-8-1997)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Χρηστάκης ηµήτρης Επιµέλεια : Μοσχονάς Μιχάλης

Εισηγητής : Χρηστάκης ηµήτρης Επιµέλεια : Μοσχονάς Μιχάλης Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Εισηγητής : Χρηστάκης ηµήτρης Επιµέλεια : Μοσχονάς

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012. 27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος, 03 / 09 / 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των 1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 122 / 17363 Σ. 5362 Θεσσαλονίκη, 6 Νοε 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υπολογισμός Φόρου για την Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Κληρονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές Εισαγωγή Καριέρα ονομάζουμε μια πορεία ανέλιξης στα εργασιακά μέσω της συλλογής εμπειρίας και προσόντων. Ο όρος καριέρα είναι σήμερα ή πάει να γίνει ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Μάιος 2010 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού http://ec.europa.eu/culture/index_en. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Μάιος 2010 Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο.

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο. 1 Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα της 26 ης Ιουνίου 2002 Η Οµοσπονδιακή Βουλή ψήφισε τον ακόλουθο νόµο: Άρθρο 1 ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο Γενικές ιατάξεις 1 Πεδίο Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία.

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2013 ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 15222 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου Θέµα: Λήψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23).

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.. 265 της 17.6/1.7.91, ΦΕΚ Α 99: "Οι διατάξεις του νόµου 1418/1984 και των σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4165, 6.6.2008 Ν. 31(Ι)/2008 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα ιπλωµατική εργασία µε θέµα της ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής : ηµήτριος Γκίνογλου 1 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα χειµερινών δραστηριοτήτων στις Παιδικές - Εφηβικές Βιβλιοθήκες του ήµου Χανίων

Πρόγραµµα χειµερινών δραστηριοτήτων στις Παιδικές - Εφηβικές Βιβλιοθήκες του ήµου Χανίων Πρόγραµµα χειµερινών δραστηριοτήτων στις Παιδικές - Εφηβικές Βιβλιοθήκες του ήµου Χανίων Πέµπτη 17 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευµα Για παιδιά : ηλικίας 6-13 ετών µε προεγγραφή, ελεύθερη είσοδος. Στην Παιδική-Εφηβική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 29/10/2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015

Διαβάστε περισσότερα