σγκοιςική μελέςη εταομξγόμ πξσ ανιξπξιξϋμ ςευμξλξγίεπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ & ανιξλϊγηρη ςξσπ χπ ποξπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ ςξσπ δσμαςϊςηςεπ (Ιιμηςή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σγκοιςική μελέςη εταομξγόμ πξσ ανιξπξιξϋμ ςευμξλξγίεπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ & ανιξλϊγηρη ςξσπ χπ ποξπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ ςξσπ δσμαςϊςηςεπ (Ιιμηςή"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σγκοιςική μελέςη εταομξγόμ πξσ ανιξπξιξϋμ ςευμξλξγίεπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ & ανιξλϊγηρη ςξσπ χπ ποξπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ ςξσπ δσμαςϊςηςεπ (Ιιμηςή Ζλεκςοξμική Λάθηρη - Mobile e-learning) Κόοδαπ Παμαγιώςηπ Α.Μ. : 745 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ Ηεϊδχοξπ. Παπαθεξδόοξσ, Ιαθηγηςήπ ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Ηεϊδχοξπ. Παπαθεξδόοξσ, Ιαθηγηςήπ πσοίδχμ Κσκξθαμάρηπ, Ιαθηγηςήπ Γεόογιξπ Πασλίδηπ, Ιαθηγηςήπ ΠΑΣΡΑ, ΥΔΒΡΟΤΑΡΘΟ

2 Δσυαοιρςίεπ ςξ ρημείξ ασςϊ θα ήθελα μα εσυαοιρςήρχ ϊλξσπ ϊρξσπ ρσμέβαλλαμ και βξήθηραμ ρςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ μεςαπςσυιακήπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. Αουικά, θα ήθελα μα εσυαοιρςήρχ ςξμ επιβλέπξμςα καθηγηςή μξσ κ. Ηεϊδχοξ Παπαθεξδόοξσ ςϊρξ για ςημ εμπιρςξρϋμη πξσ μξσ έδεινε αμαθέςξμςαπ μξσ ςημ ρσγκεκοιμέμη εογαρία ϊρξ και για ςημ καθξδήγηρη και ςημ πξλϋςιμη ρσμβξλή ςξσ ρε κάθε τάρη δημιξσογίαπ ςηπ. Δπίρηπ, θα ήθελα μα εσυαοιρςήρχ ςξσπ καθηγηςέπ κ. πσοίδχμ Κσκξθαμάρη και κ. Γεόογιξ Πασλίδη πξσ δέυθηκαμ μα είμαι μέλη ςηπ ςοιμελξϋπ επιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ μεςαπςσυιακήπ εογαρίαπ μξσ. Πξλλέπ εσυαοιρςίεπ ξτείλχ και ρςξ Δο. Δημήςοιξ Σρόλη για ςημ αμεκςίμηςη βξήθεια και αμέοιρςη ρσμπαοάρςαρη ςξσ ρε ϊλξ ςξ διάρςημα ςηπ ρσμεογαρίαπ μαπ για ςημ εκπϊμηρη ςηπ διπλχμαςικήπ μξσ εογαρίαπ. Σέλξπ, αιρθάμξμαι ςημ αμάγκη μα εσυαοιρςήρχ ςημ ξικξγέμεια μξσ για ςημ ρςήοινη πξσ μξσ παοείυαμ καςά ςημ διάοκεια ςχμ ρπξσδόμ μξσ. Πάςοα, Υεβοξσάοιξπ

3 Πεοίληφη Ζ ειραγχγή ςχμ μέχμ Σευμξλξγιόμ ςηπ Πληοξτξοίαπ και ςχμ Δπικξιμχμιόμ (ΣΠΔ) ρςημ εκπαίδεσρη απξςελεί πλέξμ γεγξμϊπ παγκξρμίχπ ρσμβάλλξμςαπ ξσριαρςικά ρςη βελςίχρη ςχμ διαδικαριόμ διδαρκαλίαπ, μάθηρηπ και απϊκςηρηπ γμόρεχμ αλλά και δημιξσογόμςαπ πεοιβάλλξμςα για ςημ αμάπςσνη ιδιαίςεοχμ δενιξςήςχμ. Ιαθξοιρςικϊ οϊλξ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα ασςή έυει διαδοαμαςίρει η οαγδαία αμάπςσνη ςξσ διαδικςϋξσ και ξι επιμέοξσπ εταομξγέπ ςξσ. Σα ςελεσςαία υοϊμια η ποϊρβαρη ρςξμ παγκϊρμιξ ιρςϊ δεμ πεοιξοίζεςαι ρςξσπ επιςοαπέζιξσπ σπξλξγιρςέπ αλλά πλέξμ πεοιλαμβάμει ςα κιμηςά ςηλέτχμα, ςα PDAs και γεμικϊςεοα κάθε είδξσπ κιμηςή ρσρκεσή. Λάλιρςα ρςιπ αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ ξ αοιθμϊπ ςχμ υοηρςόμ πξσ πλξηγξϋμςαι ρςξμ παγκϊρμιξ ιρςϊ είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ αμςίρςξιυξ ασςόμ πξσ πλξηγξϋμςαι μέρχ επιςοαπέζιχμ σπξλξγιρςόμ. Σα παοαπάμχ γεγξμϊςα έυξσμ χπ τσρικϊ επακϊλξσθξ ςημ δημιξσογία και ρσμευή αμάπςσνη εμϊπ μέξσ είδξσπ εκπαίδεσρηπ : ςημ κιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη (mobile e-learning), η ξπξία βαρίζεςαι ρςημ ιδέα ςηπ μάθηρηπ μέρχ κιμηςόμ ρσρκεσόμ ξπξσδήπξςε ξπξιαδήπξςε ρςιγμή θα υαοακςηοίρει ςιπ μέεπ ρςοαςηγικέπ, ςιπ ποακςικέπ, ςα εογαλεία, ςιπ εταομξγέπ, και ςξσπ πϊοξσπ για μα εκπληοόρει ςημ σπϊρυερη ςηπ παμςαυξϋ παοξϋραπ, ποξρχπικήπ, και ρσμδεδεμέμηπ εκμάθηρηπ, ςϊυξπ ςηπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ είμαι μα μελεςήρει και μα ρσγκοίμει ςιπ διαθέριμεπ εταομξγέπ, εογαλεία, σρςήμαςα Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ (ΔΛ) & Κειςξσογικά σρςήμαςα κιμηςόμ ρσρκεσόμ όρςε μα ανιξλξγήρει ςιπ εκπαιδεσςικέπ δσμαςϊςηςεπ ςξσπ και μα καθξοίρει αμ μπξοξϋμ μα ρσμβάλλξσμ ρςημ παοξυή απξςελερμαςικήπ κιμηςήπ ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ ρςξσπ υοήρςεπ ςξσπ. 3

4 Abstract The integration of the Information and Communication Technologies (ICT) in the field of education is nowadays a fact worldwide contributing in improving the teaching methods, learning and knowledge gaining as well as creating environments which facilitate the development of special skills. The vast development of the Web and its applications have played a key role establishing the current reality. During the last years the access to the Web, not only from desktop PCs but from mobile devices too, such as mobile phones and PDAs, is a fact. Furthermore, in developing countries the number of users that browse the Web through mobile devices is larger than the number of users that browse the web from desktop PCs. As a natural consequence of the above facts a new kind learning has emerged and constantly been developed ever since : Mobile e-learning, based on the idea of learning with mobile devices anywhere at any time, which will feature new strategies, practices, tools, applications and resources to fulfill the promise of ubiquitous, personal and connected learning. The aim of this thesis is to study and compare the available applications, tools, Learning Management Systems and mobile Operating Systems in order to evaluate their educational potentials and to determine whether they are capable of contributing to providing effective mobile e- learning to their users. 4

5 Πεοιευϊμεμα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : Διραγχγή ςόυξπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ Οογάμχρη Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Μάθηρη & Δκπαίδεσρη Λάθηρη & Σευμξλξγίεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ και ςχμ Δπικξιμχμιώμ Ηεχοίεπ Λάθηρηπ σμπεοιτξοιρςικέπ θεχοίεπ Γμχρςικέπ θεχοίεπ Ιξιμχμικξπξλιςιρμικέπ θεχοίεπ Ηεχοίεπ κιμήςοχμ Ιαςηγξοίεπ εκπάιδεσρηπ Δκπαίδεσρη εν απξρςάρεχπ Οοιρμϊπ & ιρςξοική αμαδοξμή ϋγυοξμη & Αρϋγυοξμη εκπαίδεσρη Αμάγκεπ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρηπ Ζλεκςοξμική εκπαίδεσρη Οοιρμϊπ Ιαςηγξοίεπ ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ Πλεξμεκςήμαςα Λειξμεκςήμαςα Ποϊςσπα Ιιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη Οοιρμϊπ Αουέπ για ςξ ρυεδιαρμϊ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ.26 5

6 Βαρικέπ εσκαιοίεπ Οι μεγάλεπ ποξκλήρειπ ςϊυξι 33 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : σρςήμαςα Διαυείοιρηπ Μάθηρηπ Διραγχγή Ιαςηγξοιξπξίηρη Δμπξοικά ή ενειδικεσμέμα σρςήμαςα σρςήμαςα Αμξικςξϋ Ιόδικα Δναςξμίκεσρη & Ποξραομξρςικόςηςα ςηπ μάθηρηπ Κϊγξι εμρχμάςχρηπ ρςα ΔΛ Λέθξδξι υοήρηπ Γιαςί ϊυι ςα Ποξραομξρςικά σρςήμαςα Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ? Ποξςειμϊμεμη λϋρη & ανιξλϊγηρη σρςημάςχμ Αμξικςξϋ Ιόδικα Ζ πλαςτόομα Moodle Διραγχγικά θέμαςα Απαιςήρειπ & εγκαςάρςαρη Φαοακςηοιρςικά & δσμαςϊςηςεπ.55 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : Λειςξσογικά σρςήμαςα κιμηςώμ ρσρκεσώμ Θρςξοική αμαδοξμή Κειςξσογικά ρσρςήμαςα Ένσπμχμ Ιιμηςώμ & ρύγκοιρή ςξσπ ios vs Android Αμάπςσνη εταομξγήπ για ios Δημιξσογόμςαπ ςημ εταομξγή Δημιξσογόμςαπ ςη διεπατή 70 6

7 Γοάτξμςαπ ςξμ Δλεγκςή Όφεχμ Ολξκληοόμξμςαπ ςη διεπατή Αμάπςσνη εταομξγήπ για Android To Manifest αουείξ Πϊοξι XML Σξ Activity αουείξ Ανιξλϊγηρη χπ ποξπ ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία 78 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : Δκπαιδεσςικέπ εταομξγέπ για κιμηςέπ ρσρκεσέπ με Android λειςξσογικό ρύρςημα Σοέυξσρα καςάρςαρη Ποόρβαρη ρςξ Moodle μέρχ κιμηςώμ ρσρκεσώμ Λέρχ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ Moodle ενσπηοεςηςή Λέρχ εγκαςάρςαρηπ εταομξγόμ ρε κιμηςέπ ρσρκεσέπ ύγκοιρη & ανιξλόγηρη Λελλξμςικέπ ποξρθήκεπ 104 Δπίλξγξπ σμπεοάρμαςα 106 Κίρςα εικϊμχμ 108 Κίρςα πιμάκχμ 110 Βιβλιξγοατία Αματξοέπ 111 7

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : Διραγχγή 1.1 ςόυξπ Διπλχμαςικήπ Δογαρία Λέρα ρε έμαμ κϊρμξ πξσ διαοκόπ αλλάζει και ενελίρρεςαι, η μάθηρη και η εμίρυσρη ςχμ γμόρεχμ διαδοαμαςίζει ϊλξ και μεγαλϋςεοξ οϊλξ για ςημ απϊκςηρη υοήριμχμ ποξρϊμςχμ, για ςημ εϋοερη εογαρίαπ ή απλόπ για ςημ αμάπςσνη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ κάθε αςϊμξσ. ήμεοα η εκπαίδεσρη είμαι μία διαδικαρία πξσ διαοκεί ξλϊκληοη ςη ζχή μαπ και δεμ ρςαμαςά ρςξσπ παοαδξριακξϋπ εκπαιδεσςικξϋπ τξοείπ (ρυξλεία,παμεπιρςήμια κλπ). Σξ Διαδίκςσξ και ξι ςευμξλξγίεπ πξλσμέρχμ αμαδιαμξοτόμξσμ ςξμ ςοϊπξ πξσ η γμόρη μεςαδίδεςαι και έμα μέξ είδξπ εκπαίδεσρηπ : ςημ κιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη (mobile e-learning) γίμεςαι μια ποαγμαςική εμαλλακςική λϋρη ρςιπ παοαδξριακέπ μεθϊδξσπ διδαρκαλίαπ. ςημ παοακάςχ εικϊμα απεικξμίζεςαι ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςξσ mobile e-learning ή mlearning για ρσμςξμία. Σξ ςηλέτχμξ ρσμβξλίζει έμα WAP (Wireless Access Protocol) εμεογξπξιημέμξ ςηλέτχμξ, «ένσπμξ κιμηςϊ» (Smartphone) ή PDA (Personal Digital Assistant). Λε ςη βξήθεια εμϊπ αρϋομαςξσ Internet / Intranet δικςϋξσ, ξι εκπαιδεσϊμεμξι μπξοξϋμ μα λάβξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ βοίρκεςαι ρε έμαμ απξμακοσρμέμξ ενσπηοεςηςή (server), σπηοερίεπ σπξρςήοινηπ και επιποϊρθεςξ σλικϊ πξσ απξςελξϋμ ςξ ρσμξλικϊ εκπαιδεσςικϊ πακέςξ. Ζ ρσρκεσή με ςημ δσμαςϊςηςα αρϋομαςηπ ρϋμδερηπ ρςξ Internet επιςοέπει ςημ αλληλεπίδοαρη ςϊρξ εκπαιδεσςικξϋ εκπαιδεσξμέμξσ ϊρξ και ςημ εκπαιδεσξμέμξσ εκπαιδεσξμέμξσ. Ζ βαρική διατξοά ρε ασςϊ ςξ μξμςέλξ με αμςίρςξιυα μξμςέλα ηλεκςοξμικήπ εκπαίδεσρηπ (e-learning) είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι η επικξιμχμία είμαι αρϋομαςη. Δικϊμα 1 : Αρϋομαςξ πεοιβάλλξμ μάθηρηπ ςξσ μέλλξμςξπ (Keegan, 2006) 8

9 ςϊυξπ ςηπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ είμαι μα μελεςήρει και μα ρσγκοίμει ςιπ διαθέριμεπ εταομξγέπ, εογαλεία, σρςήμαςα Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ (ΔΛ) & Κειςξσογικά σρςήμαςα κιμηςόμ ρσρκεσόμ όρςε μα ανιξλξγήρει ςιπ εκπαιδεσςικέπ δσμαςϊςηςεπ ςξσπ και μα καθξοίρει αμ μπξοξϋμ μα ρσμβάλλξσμ ρςημ παοξυή απξςελερμαςικήπ κιμηςήπ ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ ρςξσπ υοήρςεπ ςξσπ. 1.2 Οογάμχρη Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ Ζ παοξϋρα μεςαπςσυιακή εογαρία είμαι ξογαμχμέμη χπ ενήπ : Σξ κετάλαιξ 2 ρυεςίζεςαι με ςη μάθηρη και ςημ εκπαίδεσρη. Διδικϊςεοα, δίμξμςαι ξοιρμξί για ςημ απξρατήμιρη ςχμ διάτξοχμ ϊοχμ και ςχμ καςηγξοιόμ εκπαίδεσρηπ και αματέοξμςαι ρσμξπςικά ξι κσοιϊςεοεπ θεχοίεπ μάθηρηπ. Διδική μμεία γίμεςαι ρςημ κιμηςή μάθηρη και ςιπ βαρικέπ εσκαιοίεπ πξσ ποξρτέοει, ςιπ ποξκλήρειπ πξσ αμςιμεςχπίζει καθόπ και βαρικξϋπ μελλξμςικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ ποέπει μα ικαμξπξιήρει. Σξ κετάλαιξ 3 ρυεςίζεςαι με ςα σρςήμαςα Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ. Διδικϊςεοα, δίμεςαι ξ ξοιρμϊπ ςξσπ και καςαγοάτξμςαι ρσμξπςικά ςα αμςιποξρχπεσςικϊςεοα projects είςε ποϊκειςαι για αμξικςξϋ κόδικα είςε για εμπξοικά & ενειδικεσμέμα. ςη ρσμέυεια, ρσγκοίμξμςαι ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ και ανιξλξγξϋμςαι χπ ποξπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ δσμαςϊςηςεπ πξσ μπξοξϋμ μα παοέυξσμ. Σέλξπ, παοξσριάζεςαι εκςεμόπ η πλαςτϊομα Moodle ξσ επιλέυθηκε χπ η πλέξμ καςάλληλη και ξι ιδιαίςεοεπ δσμαςϊςηςεπ / υαοακςηοιρςικά πξσ σπξρςηοίζει. Σξ κετάλαιξ 4 ρυεςίζεςαι με ςα λειςξσογικά ρσρςήμαςα κιμηςόμ ρσρκεσόμ. Διδικϊςεοα γίμεςαι μια ιρςξοική αμαδοξμή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσπ και παοξσριάζξμςαι ςα κσοιϊςεοα ςοέυξμςα λειςξσογικά ρσρςήμαςα για κιμηςέπ ρσρκεσέπ. ςη ρσμέυεια ρσγκοίμξμςαι ξι δσμαςϊςηςεπ ςξσπ και επιλέγξμςαι ςα δϋξ καλϋςεοα, για ςα ϊπξια δίμεςαι και παοάδειγμα αμάπςσνηπ εταομξγήπ, για πεοαιςέοχ ρϋγκοιρη ρυεςικά με ςιπ εκπαιδεσςικέπ ποξξπςικέπ ςξσπ. Σξ κετάλαιξ 5 ρσρυεςίζει ςα ρσμπεοάρμαςα ςχμ δϋξ ποξηγξϋμεμχμ. Διδικϊςεοα, παοξσριάζξμςαι και ρσγκοίμξμςαι ξι εκπαιδεσςικέπ δσμαςϊςηςεπ «εογαλείχμ» για αρϋομαςη ποϊρβαρη ρε ιρςϊςξπξσπ με ςξ επιλεγμέμξ ΔΛ υοηριμξπξιόμςαπ ρσρκεσέπ ςξσ επιλεγμέμξσ λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ. ςημ εμϊςηςα Δπίλξγξπ - σμπεοάρμαςα αματέοξμςαι ρσγκεμςοχςικά και ρσμξπςικά ςα ρσμπεοάρμαςα ςχμ παοαπάμχ ρσγκοίρεχμ και ανιξλξγήρεχμ. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Μάθηρη & Δκπαίδεσρη 2.1 Μάθηρη και Σευμξλξγίεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ και ςχμ Δπικξιμχμιώμ Δίμαι πλέξμ κξιμόπ απξδεκςϊ ϊςι ξι ηλεκςοξμικξί σπξλξγιρςέπ και γεμικϊςεοα ξι Σευμξλξγίεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ και ςχμ Δπικξιμχμιόμ(ΣΠΔ) έυξσμ πλέξμ εμρχμαςχθεί ρε μεγάλξ βαθμϊ ρςημ καθημεοιμϊςηςά μαπ καθόπ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ πλειξφητία ςχμ ςξμέχμ ςξσ ρϋγυοξμξσ κϊρμξσ. Ζ εκπαίδεσρη ποξταμόπ δεμ απξςελεί εναίοερη καθόπ ςα ςελεσςαία υοϊμια ξ οϊλξπ ςχμ ΣΠΔ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ ασνάμεςαι ρημαμςικά ρσμβάλλξμςαπ ξσριαρςικά ρςη βελςίχρη ςχμ διαδικαριόμ διδαρκαλίαπ, μάθηρηπ και απϊκςηρηπ γμόρεχμ αλλά και δημιξσογόμςαπ πεοιβάλλξμςα για ςημ αμάπςσνη ιδιαίςεοχμ δενιξςήςχμ. Ζ ειραγχγή ςχμ ΣΠΔ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία έυει επηοεάρει (και έυει επηοεαρςεί απϊ) ςιπ παοαδξριακέπ θεχοίεπ μάθηρηπ. Αουικά χπ διδακςικϊ αμςικείμεμξ και ρςη ρσμέυεια χπ μέρξ διδαρκαλίαπ, δίμξμςαπ μια μέα διάρςαρη ρςα μξμςέλα διδαρκαλίαπ. Ιάθε είδξσπ διδαρκαλία βαρίζεςαι ρε ξοιρμέμξσπ καμϊμεπ πξσ ατξοξϋμ ρςξσπ ρςϊυξσπ, ρςξ πεοιευϊμεμξ και ρςη διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ, εμρχμαςόμξμςαπ μία ή πεοιρρϊςεοεπ θεχοίεπ μάθηρηπ. Ωπ μάθηρη ξοίζεςαι η αλλαγή ρςη ρσμπεοιτξοά, ρςιπ ςάρειπ και ρςιπ γμόρειπ ςξσ αςϊμξσ, η ξπξία ρσμβαίμει ραμ απξςέλερμα ςηπ εμπειοίαπ, ςηπ ποακςικήπ, ςηπ επαμάληφηπ, ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ παοαςήοηρηπ. Δπξμέμχπ, η μάθηρη είμαι ςϊρξ μια διαδικαρία ϊρξ και έμα απξςέλερμα (Διαμαμςήπ και Σεοζίδηπ, 2008). ϋμτχμα με ςξμ Bigge (1990:15-18), η μάθηρη είμαι μια διαοκήπ αλλαγή ρςξ έμβοσξ ξμ, η ξπξία δεμ ποξκαθξοίζεςαι απϊ ςιπ γεμεςικέπ ςξσ καςαβξλέπ εμό θα μπξοξϋρε μα θεχοηθεί χπ μια μεςαβξλή ρςη ρσμπεοιτξοά, ρςημ αμςίληφη και ρςα κίμηςοα ςξσ. 2.2 Θεχοίεπ Μάθηρηπ Λια θεχοία μάθηρηπ είμαι έμα ξογαμχμέμξ ρϋμξλξ απϊ αουέπ πξσ εομημεϋξσμ ςη διαδικαρία μάθηρηπ, δηλαδή με πξιξ ςοϊπξ ςα άςξμα μαθαίμξσμ, με πξιξ ςοϊπξ απξκξμίζξσμ μέεπ ικαμϊςηςεπ ασνάμξμςαπ και βελςιόμξμςαπ ςιπ γμόρειπ ςξσπ. Απϊ ςα ςέλη ςξσ 19 ξσ αιόμα μέυοι και ρήμεοα διενάγξμςαι έοεσμεπ ρςημ ρσγκεκοιμέμη επιρςημξμική πεοιξυή ακξλξσθόμςαπ διατξοεςικέπ ποξρεγγίρειπ και θεχοίεπ, ερςιάζξμςαπ η κάθε μία ρε διατξοεςικξϋπ παοάγξμςεπ ϊπχπ για παοάδειγμα : ρςιπ βιξλξγικέπ λειςξσογίεπ, ρςημ τϋρη ςξσ μεσοικξϋ ρσρςήμαςξπ, ρςημ επιλξγή και ξογάμχρη ςχμ πληοξτξοιόμ / γμόρεχμ, ρςα πεοιβαλλξμςικά εοεθίρμαςα, ρςξ άςξμξ και ρςημ κξιμχμία. 10

11 Παοακάςχ παοξσριάζξμςαι ρσμξπςικά ξι ρημαμςικϊςεοεπ θεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ καθόπ και μια ρσμξλική καςηγξοιξπξίηρηπ ςξσπ : Εικόνα 2 : Θεωρίες Μάθησης σμπεοιτξοιρςικέπ θεχοίεπ Οι ρσμπεοιτξοιρςικέπ θεχοίεπ ςηπ μάθηρηπ, έλκξσμ ςη τιλξρξτία ςξσπ απϊ ςξ θεςικιρςικϊ επιρςημξμικϊ παοάδειγμα, βαρικϊ εοόςημα ςξσ ξπξίξ είμαι "πόπ είμαι δσμαςϊμ μα απξκςήρξσμε αδιαμτιρβήςηςεπ γμόρειπ, για ςημ ποαγμαςικϊςηςα, ςημ κας' αίρθηρη εμπειοία, ςα (θεςικά) γεγξμϊςα, ςα ξπξία απξςελξϋμ ςξμ αδιαμτιρβήςηςξ και έγκσοξ υόοξ αμαζήςηρηπ ςηπ γμόρηπ". ςξμ άνξμα ςχμ ρσμπεοιτξοιρςικόμ θεχοιόμ βοίρκεςαι η 11

12 αμςίληφη ϊςι η μάθηρη ποξκϋπςει χπ απξςέλερμα ςχμ ενχςεοικόμ εοεθιρμάςχμ πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςξ πεοιβάλλξμ και ςημ αμςίδοαρη ςξσ αμθοόπιμξσ εγκετάλξσ. ϋμτχμα με ςξμ σμπεοιτξοιρμό (Behaviorism), η μάθηρη ξοίζεςαι χπ μια αλλαγή ρςη ρσμπεοιτξοά ςξσ μαθηςή η ξπξία ποξκϋπςει μέρχ εμπειοιόμ και αρκήρεχμ πξσ ςίθεμςαι απϊ ςξ δάρκαλξ. Ζ μάθηρη ξλξκληοόμεςαι με ςημ εμίρυσρη ςηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ είςε μέρχ αμςαμξιβήπ ςηπ (θεςική εμίρυσρη) είςε μέρχ ςηπ ςιμχοίαπ / πξιμήπ (αομηςική εμίρυσρη). Ιεμςοικξί ξι οϊλξι ςξσ εκπαιδεσςή πξσ μεςαβιβάζει ςημ (επιθσμηςή) γμόρη ρςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ και βαρικϊ παοάγξμςα ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία πξσ εμιρυϋει ςημ επιθσμηςή ρσμπεοιτξοά καθόπ και ςχμ διδακςικόμ ρςϊυχμ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ διαςσπόμξμςαι χπ ρσμπεοιτξοέπ ςιπ ξπξίεπ ποέπει ξι εκπαιδεσϊμεμξι μα αμαπςϋνξσμ. Δίμεςαι έμταρη ρςημ αμαμεςάδξρη ςηπ πληοξτξοίαπ και ρςημ ςοξπξπξίηρη / ποξραομξγή ςηπ ρσμπεοιτξοάπ. Ζ μάθηρη ρσμίρςαςαι ρςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ρσμπεοιτξοάπ και ςημ ρσμμϊοτχρη ςξσ αςϊμξσ, καθιρςόμςαπ ςημ έμα παθηςικό γεγξμϊπ Γμχρςικέπ Θεχοίεπ Για ςιπ γμχρςικέπ θεχοίεπ, η μάθηρη δεμ είμαι διαδικαρία και απξςέλερμα ενάοςηρηπ, ϊπχπ ρςξ ρσμπεοιτξοιρμϊ, αλλά απξςέλερμα εμεογξϋ επενεογαρίαπ πληοξτξοιόμ με βάρη ςιπ εμδιάμερεπ γμχρςικέπ λειςξσογίεπ ςξσ αςϊμξσ, ξι ξπξίεπ παοεμβάλλξμςαι αμάμερα ρςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ (εοέθιρμα) και ρςιπ αμςιδοάρειπ ςξσ αςϊμξσ. Ζ γμόρη δε, δεμ είμαι «ρσρρόοεσρη» εμπειοίαπ, αλλά απξςέλερμα εμεογξϋπ αμςιπαοάθερηπ ςξσ ξογαμιρμξϋ με ςημ εμπειοία, δια ςηπ ξπξίαπ ςξ άςξμξ, με δημιξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ μέρα ρςξ τσρικϊ και κξιμχμικϊ ςξσ πεοιβάλλξμ ςημ ξικξδξμεί. Ζ μάθηρη, σπϊ ςξ ποίρμα ασςϊ ρσμίρςαςαι ρςημ ςοξπξπξίηρη γμόρεχμ πξσ ήδη ποξωπάουξσμ. ημαμςικϊ οϊλξ λξιπϊμ για ςιπ γμχρςικέπ θεχοίεπ παίζει η δξμή και η λειςξσογία ςξσ γμχρςικξϋ ρσρςήμαςξπ, ρε αμςίθερη με ςιπ ρσμπεοιτξοιρςικέπ πξσ ερςιάζξσμ ρςημ παοαςηοξϋμεμη ενχςεοική ρσμπεοιτξοά. 12

13 ςα πλαίρια ςχμ γμχρςικόμ θεχοιόμ εμςάρρξμςαι πξλλέπ και διατξοεςικέπ ποξρεγγίρειπ, ξι ξπξίεπ πάμςχπ «ρσμτχμξϋμ» ρςξμ κεμςοικϊ άνξμα πξσ αματέοθηκε παοαπάμχ και είμαι ρϋμτχμεπ με αουέπ ςηπ εομημεσςικήπ ή ρυεςικιρςικήπ ρυξλήπ ρκέφηπ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η επιρςήμη δεμ είμαι δσμαςϊ μα βοει λϋρειπ ρςα αμθοόπιμα ποξβλήμαςα υχοίπ ςη διαμερξλάβηρη ςηπ ανιξλξγικήπ και πξλιςικήπ κοιςικήπ. ςξ κέμςοξ ςηπ αμςίληφηπ ασςήπ σπάουξσμ πάμςα η ρυεςικϊςηςα, η πξλσρημία, η ξλικϊςηςα και επιλεκςικϊςηςα ςηπ αμςίληφηπ ςχμ ταιμξμέμχμ και ςηπ εμπειοίαπ και ξ ςελξλξγικϊπ υαοακςήοαπ Κξιμχμικξπξλιςιρμικέπ θεχοίεπ ε γεμικέπ γοαμμέπ, ξι θεχοίεπ ασςέπ σπξρςηοίζξσμ ϊςι η ξικξδϊμηρη ςχμ γμόρεχμ λαμβάμει υόοα ρε ρσμεογαςικά πεοιβάλλξμςα, διαμέρξσ ρσζηςήρεχμ πξσ εμπεοικλείξσμ ςη δημιξσογία και καςαμϊηρη ςηπ επικξιμχμίαπ και ςημ απϊ κξιμξϋ (μεςανϋ αςϊμχμ ή ξμάδχμ) σλξπξίηρη δοαρςηοιξςήςχμ. σμεπόπ, ξ κξιμχμικόπ επξικξδξμηςιρμόπ (social constructivism),ϊπχπ αλλιόπ ξμξμάζξμςαι ξι θεχοίεπ ασςέπ, διατξοξπξιείςαι απϊ ςξμ κλαρικϊ ρςξ επίπεδξ ςηπ κξιμχμικήπ αλληλεπίδοαρηπ, θεχοόμςαπ πχπ ξι γμόρειπ δξμξϋμςαι μέρχ ςχμ αλληλεπιδοάρεχμ μεςανϋ ςχμ αςϊμχμ, ϊπχπ επίρηπ ϊςι και ξι ίδιεπ ξι γμόρειπ είμαι κξιμχμικά καθξοιρμέμεπ μέρα απϊ κόδικεπ. Σα υαοακςηοιρςικά ςηπ ποξρέγγιρηπ ασςήπ είμαι: i. Ζ εμεογϊπ γμχρςική ξικξδϊμηρη πξσ ρσμςελεί ρςημ εκ βάθξσπ καςαμϊηρη ii. Ζ εγκαθιδοσμέμη μάθηρη (situated cognition) πξσ λαμβάμει υόοα ρε ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ με ασςϊμξμη δοαρςηοιϊςηςα και κξιμχμική και μξηςική σπξρςήοινη iii. Ζ κξιμϊςηςα, μέρα απϊ ςημ ξπξία λαμβάμει υόοα η μάθηρη, ρσμςελεί ρςη διάυσρη ςηπ κξσλςξϋοαπ και ςχμ ποακςικόμ ςηπ iv. Ζ ρσμξμιλία (discourse) πξσ καθιρςά ετικςή ςη ρσμμεςξυή και ςη διαποαγμάςεσρη ρςξ πλαίριξ ςηπ κξιμϊςηςαπ 13

14 ςημ κξιμχμικξπξλιςιρμική ποξρέγγιρη ςηπ μϊηρηπ, βαρική παοαδξυή είμαι ϊςι ϊςαμ έμα άςξμξ ρσμμεςέυει ρ' έμα κξιμχμικϊ ρϋρςημα, η κξσλςξϋοα ασςξϋ ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςα εογαλεία πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ επικξιμχμία (κσοίχπ η γλόρρα) διαμξοτόμξσμ ςη γμχρςική ςξσ ρσγκοϊςηρη και ρσμιρςξϋμ πηγή μάθηρηπ και ενέλινηπ Θεχοίεπ κιμήςοχμ Οι θεχοίεπ ςηπ καςηγξοίαπ ποξρπαθξϋμ μα απαμςήρξσμ ρςξ ποχςαουικϊ εοόςημα πξσ δεμ είμαι άλλξ απϊ ςξ ςι είμαι ασςϊ πξσ ςηπ κάμει μα έυξσμε ςη τσρική ςάρη μα αμαζηςξϋμε ςη γμόρη και μα διατξοξπξιξϋμε ςη ρσμπεοιτξοά ςηπ, απϊ ςημ όοα πξσ γεμμιϊμαρςε μέυοι ποακςικά ςξ ςέλξπ ςηπ ζχήπ ςηπ. Ζ πιξ παοαδεκςή ίρχπ άπξφη είμαι ϊςι ασςϊ πξσ παοχθεί ςξ άςξμξ ρε δοάρη για μάθηρη είμαι η αμάγκη ςξσ μα ποξραομξρςεί ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ όρςε μα επιβιόρει (ξμξιϊρςαρη). Ασςϊ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςη θεχοία ςχμ εμρςίκςχμ, ςχμ ξομόμ και ςχμ αμαγκόμ. Πέοα ςηπ απϊ ςα ξμξιξρςαςικά κίμηςοα, σπάουξσμ και άλλα πξσ δε ρυεςίζξμςαι απεσθείαπ με ςημ αμάγκη ςηπ επιβίχρηπ, αλλά και με ςημ κξιμχμική τϋρη ςξσ αμθοόπξσ. Διακοίμξμςαι δηλαδή ρε ποχςξγεμή ή βιξγεμή και δεσςεοξγεμή ή κξιμχμιξγεμή κίμηςοα. 2.3 Καςηγξοίεπ εκπαίδεσρηπ Ωπ εκπαίδεσρη ξοίζξσμε κάθε ξογαμχμέμη ποξρπάθεια παοξυήπ ή απϊκςηρηπ πληοξτξοίαπ με απόςεοξ ρκξπϊ ςη ρσγκοϊςηρη γμόρηπ. Απξςελεί διεογαρία αλλαγήπ και θα μπξοξϋραμε μα ςημ ξοίρξσμε χπ ρυεδιαρμέμη και ρσγκοξςημέμη μάθηρη πξσ έυει ρατή ρςϊυξ και απξβλέπει ρε ρσγκεκοιμέμξ απξςέλερμα. Ποϊκειςαι δηλαδή για ξογαμχμέμη ή ρυεδιαρμέμη μαθηριακή δοαρςηοιϊςηςα, μια άμερη μαθηριακή διεογαρία (Rogers, 1999). Σσπικξί τξοείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ είμαι ςα παμεπιρςήμια, ςα γσμμάρια και ςα ρυξλεία, ϊλξι δηλαδή ξι θερμξθεςημέμξι τξοείπ πξσ ρσμθέςξσμ ςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα. Ζ εκπαίδεσρη διακοίμεςαι ρε αοκεςέπ επιμέοξσπ καςηγξοίεπ, ρημαμςικϊςεοεπ απϊ ςιπ παοαςίθεμςαι παοακάςχ μαζί με ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ. 14

15 2.3.1 Δκπαίδεσρη εν απξρςάρεχπ Οοιρμόπ & ιρςξοική αμαδοξμή Ωπ Δκπαίδεσρη εν απξρςάρεχπ (Distance Education) ξοίζεςαι η απϊκςηρη γμόρεχμ και ικαμξςήςχμ με έμμερη πληοξτϊοηρη και καθξδήγηρη, πξσ πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ ςευμξλξγίεπ και άλλεπ μξοτέπ εκμάθηρηπ απϊ απϊρςαρη (U.S. Distance Learning Association, 2006). Λπξοεί μα ξοιρςεί και χπ μια διαδικαρία ϊπξσ ξ διδαρκϊμεμξπ βοίρκεςαι ρε τσρική απϊρςαρη απϊ ςξμ διδάρκξμςα και ςξμ εκπαιδεσςικϊ τξοέα και η ςευμξλξγία με διάτξοξπ ςοϊπξσπ διαμερξλαβεί ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία (Λαςθαίξσ κ.α., 2001). Απϊ παιδαγχγικήπ διάρςαρηπ, είμαι η εκπαίδεσρη πξσ διδάρκει και εμεογξπξιεί ςξ μαθηςή πόπ μα μαθαίμει μϊμξπ ςξσ και πόπ μα λειςξσογεί ασςϊμξμα ποξπ μια εσοεςική πξοεία ασςξμάθηρηπ και γμόρηπ (Κιξμαοάκηπ, 2001). ςξμ παοακάςχ πίμακα, απεικξμίζεςαι η πξοεία ςηπ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρηπ (εναδ) με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ : Πίμακαπ 1 : Ζ πξοεία ςηπ εναδ με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ Ζ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη βαρίζεςαι ρε ςοειπ άνξμεπ : ρςξμ εκπαιδεσςή, ρςξμ εκπαιδεσϊμεμξ και ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ. Ποϊκειςαι επξμέμχπ για μια ςοιαδική ρυέρη πξσ αμςικαθιρςά ςη δσαδική ρυέρη εκπαιδεσςή και εκπαιδεσξμέμξσ πξσ υαοακςηοίζει ςημ παοαδξριακή ρσμβαςική εκπαίδεσρη (Κιξμαοάκηπ, 2001). 15

16 Δικϊμα 3 : Ζ ςοιαδική ρυέρη ςχμ ρσμςελερςόμ ςηπ εναδ Όπχπ απεικξμίζεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ςξ βαρικϊςεοξ οϊλξ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία ςηπ εναδ έυει ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ. Ο εκπαιδεσϊμεμξπ μαθαίμει απϊ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ, είςε έμςσπξ είςε ηλεκςοξμικϊ (με υοήρη σπξλξγιρςή) εμό ξ εκπαιδεσςήπ καλείςαι μα ςξ σπξρςηοίνει και παοάλληλα μα λειςξσογήρει ρσμβξσλεσςικά και καθξδηγηςικά ύγυοξμη & Αρύγυοξμη εκπαίδεσρη Ζ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη διακοίμεςαι ρςιπ ενήπ δϋξ καςηγξοίεπ: ύγυοξμη εναδ : η διδαρκαλία ποαγμαςξπξιείςαι ρε ποξκαθξοιρμέμξ ςϊπξ και υοϊμξ με άμερη αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσςόμ και εκπαιδεσξμέμχμ. Οι εκπαιδεσϊμεμξι παοακξλξσθξϋμ ρε απεσθείαπ ρϋμδερη ςξμ εκπαιδεσςή και είμαι ρε θέρη ϊυι μϊμξ μα ακξϋρξσμ ςημ διάλενη ςξσ αλλά και μα διεσκοιμίρξσμ ϊπξιεπ ςσυϊμ απξοίεπ έυξσμ και γεμικόπ μα ρσμμεςέυξσμ ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ ςξσ μαθήμαςξπ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ. Λε ασςή ςη δσμαςϊςηςα διαδοαρςικήπ (interactive) επικξιμχμίαπ δημιξσογείςαι επξμέμχπ μια «εικξμική ςάνη» (virtual class). Ασςή η μξοτή εναδ απξςελεί ξσριαρςικά ςη μεςατξοά ςξσ παοαδξριακξϋ ςοϊπξσ διδαρκαλίαπ ρςημ ρϋγυοξμη επξυή με ςημ βαρική διατξοά ϊςι ξ εκπαιδεσςήπ και η «εικξμική ςάνη» ςξσ μπξοξϋμ μα απέυξσμ μεςανϋ ςξσπ υιλιάδεπ υιλιϊμεςοα. Ιλαρρικϊ παοάδειγμα διδαρκαλίαπ ασςήπ ςηπ μξοτήπ είμαι μέρχ βιμςεξδιάρκεφηπ (videoconference). Αρύγυοξμη εναδ : ασςή η μξοτή εναδ υαοακςηοίζεςαι απϊ ςημ απξσρία ςξσ διδάρκξμςα. Οι διδαρκϊμεμξι (μαθηςέπ, τξιςηςέπ) έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα επιλένξσμ ςξ υοϊμξ και ςξ οσθμϊ εμαρυϊληρηπ ςξσπ με ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ καθόπ και μα επαμαλάβξσμ ςημ διδαρκαλία ϊρεπ τξοέπ επιθσμξϋμ. Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι μα έυξσμ ξι διδαρκϊμεμξι ποϊρβαρη ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ όρςε είςε μα ςξ μελεςήρξσμ άμερα είςε μα ςξ απξθηκεϋρξσμ για μελλξμςική μελέςη. 16

17 Σέλξπ, απαιςείςαι η άρκηρη εμϊπ είδξσπ επξπςείαπ, η ξπξία ρςημ πιξ απλή μξοτή ςηπ θα μπξοξϋρε μα ήςαμ η ςήοηρη εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ή μιαπ αλληλξσυίαπ εμεογειόμ και δοαρςηοιξςήςχμ. Ασςή η μξοτή εναδ υοηριμξπξιείςαι κσοίχπ απϊ ςα αμξικςά παμεπιρςήμια και απϊ άλλξσπ τξοείπ πξσ παοέυξσμ επιμϊοτχρη ρε ρσγκεκοιμέμεπ ξμάδεπ. Λικςή : ρσυμά υοηριμξπξιξϋμςαι και ξι δϋξ παοαπάμχ μξοτέπ εναδ ρσμδσαρςικά, ρσμπληοόμξμςαπ η μία ςημ άλλη, όρςε μα γίμεςαι εκμεςάλλεσρη ςχμ πλεξμεκςημάςχμ και ςχμ δϋξ. Αματέοεςαι μάλιρςα απϊ ςξμ Dr. Hester B.Jones ϊςι ξ ρσμδσαρμϊπ ςξσπ βελςιόμει ςημ απϊδξρη ςχμ ρπξσδαρςόμ καςά 8-9%. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι η ρϋγυοξμη εναδ δϋμαςαι μα μεςαςοαπεί ρε αρϋγυοξμη. Για παοάδειγμα, βιμςεξρκξπόμςαπ μια διάλενη ςξσ διδάρκξμςα και απξθηκεϋξμςαπ ςημ ρε ηλεκςοξμική μξοτή, μπξοξϋμε μα ςημ υοηριμξπξιήρξσμε ραμ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ για ςξσπ διδαρκϊμεμξσπ ρε μελλξμςικϊ υοϊμξ. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ επιςσγυάμεςαι η κάλσφη ιδιαίςεοχμ αμαγκόμ και επιποϊρθεςα απξτεϋγξμςαι εμδευϊμεμα εμπϊδια πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ αςξμικϊ ποϊγοαμμα ςξσ κάθε εμπλεκξμέμξσ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία Αμάγκεπ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρηπ Ζ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη απξςελεί ςημ αιυμή ςξσ δϊοαςξπ για ςξ παγκϊρμιξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα καθόπ καλϋπςει ςιπ ξικξμξμικέπ, κξιμχμικξ-πξλιςικέπ και ςευμξλξγικέπ αμάγκεπ και απαιςήρειπ ςηπ επξυήπ. Ζ αμαμτιρβήςηςη ασναμϊμεμη ζήςηρη για εκπαίδεσρη απϊ αμθοόπξσπ κάθε ηλικίαπ και κξιμχμικήπ ςάνηπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςη μεγάλη πξρϊςηςα γμόρηπ πξσ παοάγεςαι ρσμευόπ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςηπ αμάπςσνηπ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδόμ απϊ απϊρςαρη. Ζ ασνημέμη ζήςηρη για εκπαίδεσρη και ενειδικεσμέμη γμόρη ρσμδσάζεςαι με ςασςϊυοξμη μείχρη ςξσ υοϊμξσ πξσ διαςίθεςαι για μάθηρη. Δπξμέμχπ, η εναδ απξκςά μια ιδιαίςεοη δσμαμική και γίμεςαι εσοϋςεοα απξδεκςή με δεδξμέμξ ςξ γεγξμϊπ ϊςι απξςελεί ςη μϊμη μέθξδξ εκπαίδεσρηπ πξσ μπξοεί μα ποξρτέοει ςασςϊυοξμα «ςημ καςάλληλη πληοξτξοία, ρςξσπ καςάλληλξσπ αμθοόπξσπ, ςημ καςάλληλη ρςιγμή». Παοάλληλα με ςιπ διαπιρςχμέμεπ αμάγκεπ για εκπαίδεσρη, παοαςηοείςαι και η αμάγκη παοξυήπ εσκαιοιόμ και εμαλλακςικόμ λϋρεχμ ρε άςξμα ςα ξπξία αδσμαςξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρε ρσμβαςικά ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ είςε λϊγχ εογαριακόμ ή και ξικξγεμειακόμ σπξυοεόρεχμ είςε λϊγχ πεοιξοιρμέμξσ διαθέριμξσ υοϊμξσ είςε λϊγχ ειδικόμ αμαγκόμ (άςξμα με ειδικέπ αμάγκεπ). Οι αμάγκεπ ξογάμχρηπ εσέλικςχμ ποξγοαμμάςχμ 17

18 ρπξσδόμ εναδ για μια μεγάλη μάζα αμθοόπχμ πξσ ςα επιθσμξϋμ είμαι πλέξμ απϊλσςα ρατείπ και ξοαςέπ. Ιαςά μια έμμξια, μια μέα «αγξοά» ρπξσδαρςόμ επιζηςά μάθηρη πξσ μπξοεί μα επχτεληθεί απϊ ασςή ςημ μξοτή εκπαίδεσρηπ με ςασςϊυοξμη χτέλεια και για ςα εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα. Ωπ ρσμέπεια ςχμ παοαπάμχ, η εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη εμςάρρεςαι ρςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα είςε ρε ποξγοάμμαςα πξσ ςημ σιξθεςξϋμ εν ξλξκλήοξσ (ρσμήθχπ απϊ αμξικςά παμεπιρςήμια) είςε ρε ρσμβαςικά ποξγοάμμαςα πξσ ςημ υοηριμξπξιξϋμ ρσμπληοχμαςικά (ρσμήθχπ απϊ ρσμβαςικά παμεπιρςήμια). Δκςϊπ απϊ ςα παμεπιρςήμια και ςα κάθε είδξσπ επίρημα εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα, η εναδ παοέυεςαι και απϊ άλλξσπ τξοείπ ή ξογαμιρμξϋπ με εκπαιδεσςικέπ διαρςάρειπ Ηλεκςοξμική εκπαίδεσρη Οοιρμόπ ςιπ μέοεπ μαπ η εναδ σλξπξιείςαι ρυεδϊμ απξκλειρςικά με ςημ σπξρςήοινη εμϊπ Ζ/Τ με ποϊρβαρη ρε έμα διαδικςσακϊ πεοιβάλλξμ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ και παοϊςι απξςελεί σπεορϋμξλξ ςξσπ, η έμμξια ςηπ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρηπ ςασςίζεςαι με ςιπ έμμξιεπ ηλεκςοξμική εκπαίδεσρη, εκπαίδεσρη σπξβξηθξύμεμη από σπξλξγιρςή (computer assisted learning), διαδικςσακή εκπαίδεσρη (online education) και εκπαίδεσρη βαριρμέμη ρςξ διαδίκςσξ (web-based education). Ζ διατξοά ρςη ρημαρία ασςόμ ςχμ ϊοχμ αουίζει μα εναλείτεςαι και ξ διαυχοιρμϊπ ςξσπ γίμεςαι ϊλξ και πιξ δϋρκξλξπ ςϊρξ για αουάοιξσπ ϊρξ και για έμπειοξσπ υοήρςεπ. Ο ϊοξπ «Ζλεκςοξμική Δκπαίδεσρη» αματέοεςαι ρ έμα νευχοιρςϊ ςϋπξ εναδ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι ϊυι μϊμξ απϊ απϊρςαρη αλλά και υοηριμξπξιόμςαπ χπ βαρικϊ μέρξ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ (Ζ/Τ), ρσμήθχπ ρσμδεδεμέμξσπ ρε δίκςσξ με ρκξπϊ ςημ παοαγχγή, ποξόθηρη, παοάδξρη και διεσκϊλσμρη εναςξμικεσμέμηπ μάθηρηπ, ρε ξπξιξδήπξςε υοϊμξ και υόοξ, μέρα απϊ έμα πεοιβάλλξμ τιλικϊ ποξπ ςξμ υοήρςη (ξλξμχμίδξσ, 2006). Παοάλληλα με ςξμ ϊοξ ηλεκςοξμική εκπαίδεσρη υοηριμξπξιείςαι και ξ ϊοξπ ηλεκςοξμική μάθηρη (e-learning), σπξγοαμμίζξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα απϊκςηρηπ γμόρεχμ μέρχ ηλεκςοξμικόμ μέρχμ. 18

19 Δικϊμα 4 : Ζ εναδ χπ σπεορϋμξλξ άλλξμ μξοτόμ εκπαίδεσρηπ Καςηγξοίεπ ςηπ ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ Λια εμδεικςική καςηγξοιξπξίηρη απϊ ςιπ πξλλέπ διατξοεςικέπ πξσ έυξσμ ποξςαθεί επιλέυθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋρηπ εογαρίαπ απλά και μϊμξ για ςημ απεικϊμιρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πεοιξυήπ ϊπχπ διαμξοτόμεςαι με ςημ έλεσρη ςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ. ϋμτχμα με ςημ ιρςξρελίδα ςηπ elearnspace ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ είμαι ξι ενήπ : ξι καςηγξοίεπ ςηπ Ποξγοάμμαςα πξσδώμ (Courses) Αμεπίρημη Λάθηρη (Informal Learning) Λεικςή Λάθηρη (Blended Learning) Ιξιμόςηςεπ (Communities) Διαυείοιρη Γμώρηπ (Knowledge Management) Δικςσακή Λάθηρη (Networked Learning) Λάθηρη μέρχ ςηπ εογαρίαπ (Work-based Learning) Δικϊμα 5 : Οι καςηγξοίεπ ςξσ e-learning ( 19

20 Πλεξμεκςήμαςα H ηλεκςοξμική εκπαίδεσρη ρε ρσμδσαρμϊ με ςξμ ιρςϊ καθιρςά ςημ εκπαίδεσρη πιξ ποξριςή, ενξπλίζξμςαπ ςξσπ μαθηςέπ με ςα εογαλεία πξσ υοειάζξμςαι ρε μια κξιμχμία γμόρηπ. H κλαρρική μξοτή εκπαίδεσρηπ ήςαμ «δαρκαλξκεμςοική» πξσ ρημαίμει πχπ επικεμςοχμϊςαμ ρςιπ αμάγκεπ ςξσ διδάρκξμςα και ξι εκπαιδεσϊμεμξι ήςαμ σπξυοεχμέμξι μα ποξραομξρςξϋμ ρε ασςέπ. Αμςίθεςα, ασςϊ ςξ μέξ είδξπ εκπαίδεσρηπ είμαι «μαθηςξκεμςοικϊ» δηλαδή τέομει ςξ μαθηςή ρςξ κέμςοξ ςηπ. Ζ εσελινία χπ ποξπ ςξμ ςϊπξ και ςξ υοϊμξ ποαγμαςξπξίηρηπ απξςελεί και ασςή θεςικϊ ρςξιυείξ καθόπ η εκπαίδεσρη/επιμϊοτχρη μπξοεί μα γίμει ρςξ υόοξ ςξσ εκπαιδεσϊμεμξσ και ρε όοεπ πξσ ςξμ διεσκξλϋμξσμ και ςξμ ενσπηοεςξϋμ. Παοακάμπςξμςαι έςρι δσρκξλίεπ και ποξβλήμαςα πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ μεςακιμήρειπ ρε κέμςοα επιμϊοτχρηπ μακοιά απϊ ςξ υόοξ ςηπ εογαρίαπ ή ςηπ καςξικίαπ ςξσ. Ο υοήρςηπ εμςάρρει ςημ επιμϊοτχρη ξμαλά ρςξ ποϊγοαμμά ςξσ, υχοίπ μα δημιξσογξϋμςαι ποξβλήμαςα πξσ πιθαμϊμ μα ςημ καθιρςξϋραμ αμέτικςη. Δπίρηπ, σπάουει η δσμαςϊςηςα ασςξελευϊμεμηπ και εναςξμικεσμέμηπ μάθηρηπ. Ο εκπαιδεσϊμεμξπ καθξοίζει και επιλέγει ςξ οσθμϊ παοακξλξϋθηρηπ, ποξρπελαϋμει ςξ μαθηριακϊ σλικϊ με ςοϊπξ πξσ ςαιοιάζει ρςιπ αμάγκεπ ςξσ και γεμικϊςεοα διαςηοεί ςξ ποξρχπικϊ ςξσ ρςσλ μάθηρηπ. Έυει επιπλέξμ ςη δσμαςϊςηςα μα διαυειοίζεςαι ςημ ποϊξδϊ ςξσ, μα επαμαλαμβάμει ϊρεπ τξοέπ κοίμει ρκϊπιμξ ςημ ίδια μαθηριακή δοαρςηοιϊςηςα και μα αμςαλλάρρει ςιπ απϊφειπ ςξσ με καθηγηςέπ και ρσμμαθηςέπ. Σξσ δίμεςαι ακϊμη ποϊρβαρη ρε επίκαιοη γμόρη, εμημέοχρη και πληοξτϊοηρη καθόπ επίρηπ η δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ ρε έμα μεγάλξ εϋοξπ πληοξτξοιόμ, ρε μια ςεοάρςια και διαοκόπ επεκςειμϊμεμη πηγή.. Σξ σλικϊ αμαμεόμεςαι και βελςιόμεςαι με υαοακςηοιρςική ςαυϋςηςα και εσελινία. Σξ πεοιευϊμεμξ ετϊρξμ ρυεδιαρςεί ρχρςά μπξοεί μα σπξρςηοίνει εναιοεςικά ποξηγμέμξ ςοϊπξ παοξσρίαρηπ ςξσ μαθηριακξϋ αμςικειμέμξσ: σπεομέρα, πξλσμέρα, βίμςεξ, ήυξπ, κείμεμα εικϊμεπ, παοαρςάρειπ, ξμιλία, διαλξγική ρσμεογαρία πξσ κάμξσμ ςξ μάθημα πιξ εμδιατέοξμ και ποξρτέοξσμ πεοιρρϊςεοεπ δσμαςϊςηςεπ. ε έοεσμεπ πξσ έυξσμ γίμει έυει απξδειυθεί ϊςι ξι μαθηςέπ καςαμξξϋμ και ατξμξιόμξσμ πξλϋ πιξ εϋκξλα ςξ μαθηριακϊ σλικϊ ϊςαμ ασςϊ ςξσπ δίμεςαι με παοαρςαςικϊ ςοϊπξ, κάςι ςξ ξπξίξ με ςη υοήρη ςχμ σπξλξγιρςόμ και ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ςευμξλξγιόμ είμαι πλέξμ ετικςϊ για ϊλα ςα μαθήμαςα. Σξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ παοάγεςαι μπξοεί μα επαμαυοηριμξπξιηθεί και έςρι δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ρςξμ εκπαιδεσςή μα αρυξλείςαι μϊμξ με ςημ εμημέοχρη και ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ σλικξϋ και ϊυι με ςημ εκ μέξσ δημιξσογία ςξσ κάθε τξοά πξσ διδάρκεςαι ςξ μάθημα. Δπίρηπ απϊ ςη ρςιγμή πξσ ςξ σλικϊ είμαι διαθέριμξ ρςξ διαδίκςσξ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα δημιξσογηθεί μία κξιμή βάρη για πξλλά θέμαςα και μία εμιαία πηγή πληοξτϊοηρηπ. 20

21 Ζ μάθηρη ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα με ρϋγυοξμεπ γμχρςικέπ ποξρεγγίρειπ, ϊπχπ είμαι η εμεογηςική και η ρσμεογαςική μάθηρη. ϋμτχμα με ασςέπ, ξ μαθηςήπ καλλιεογεί δενιϊςηςεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ ξογάμχρη και ςημ εογαρία ρςα πλαίρια ςχμ ξμάδχμ, ασνάμει ςημ ασςξεκςίμηρή ςξσ καλλιεογεί ςημ κοιςική ςξσ ρκέφη, καθόπ και ςημ ικαμϊςηςα λήφηπ απξτάρεχμ και γεμικϊςεοα νετεϋγει απϊ ςξμ παθηςικϊ οϊλξ πξσ ρσμήθχπ έυει ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία και καθίρςαςαι εμεογϊπ ρσμμέςξυξπ ρςη δημιξσογία ςηπ γμόρηπ. Ζ ηλεκςοξμική εκπαίδεσρη μειόμει ςιπ δαπάμεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ επιμϊοτχρη ςχμ πξλιςόμ, ατξϋ δεμ σπάουει ςξ κϊρςξπ ςχμ μεςακιμήρεχμ για εκπαιδεσςικξϋπ και εκπαιδεσξμέμξσπ και επξμέμχπ ςα παμεπιρςήμια και ςα άλλα εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα μπξοξϋμ μα διαθέρξσμ ασςξϋπ ςξσπ πϊοξσπ για πεοαιςέοχ έοεσμα ρςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ. Δπιπλέξμ, η δικςσακή επικξιμχμία επιςοέπει ςημ ελεϋθεοη διαμξμή σλικξϋ υχοίπ κϊρςξπ ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ. Σέλξπ, ξι εταομξγέπ ςηπ ηλεκςοξμική εκπαίδεσρηπ αμξίγξσμ μέξσπ πμεσμαςικξϋπ ξοίζξμςεπ, δίμξσμ κίμηςοξ για ςη δημιξσογία καιμξϋογιχμ εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ποξρτέοξσμ ςη δσμαςϊςηςα για ποϊρβαρη ρςη γμόρη αςϊμχμ πξσ δεμ μπξοξϋμ (υόοξπ, υοϊμξπ, κϊρςξπ) μα παοακξλξσθήρξσμ ποξγοάμμαςα επιμϊοτχρηπ ςα ξπξία διενάγξμςαι με ςξμ παοαδξριακϊ ςοϊπξ. ε ασςήμ ςημ καςηγξοία θα μπξοξϋραμ μα ποξρςεθεί μια καςηγξοία μαθηςόμ πξσ είμαι απϊ ςη τϋρη ςξσπ πιξ ρσμερςαλμέμξι και πξσ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξσπ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα ρσμμεςέυξσμ εμεογά ατξϋ η επικξιμχμία είμαι χπ επί ςξ πλείρςξμ αρϋγυοξμη. Έςρι μπξοξϋμ μα πάοξσμ μέοξπ και μα ρσμειρτέοξσμ ρςιπ ρσζηςήρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξ μάθημα Μειξμεκςήμαςα Ιαςά κϋοιξ λϊγξ απξσριάζει η τσρική επικξιμχμία μεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, γεγξμϊπ πξσ εμδευξμέμχπ δημιξσογεί δσρκξλίεπ ρςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ, καθόπ ξι πεοιρρϊςεοξι άμθοχπξι έυξσμ ρσμηθίρει ρε ρσμβαςικϊ πεοιβάλλξμ μάθηρηπ ϊπξσ η άμερη επατή με ςξμ διδάρκξμςα διαδοαμαςίζει καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςημ ϊλη διαδικαρία. Ασςξϋ ςξσ είδξσπ η επατή δεμ μπξοεί μα αμςικαςαρςαθεί απϊ ςημ ηλεκςοξμική επικξιμχμία και δημιξσογεί μια αμηυαμία πξσ κάμει ςιπ ρυέρειπ πιξ «ςσπικέπ» Δνίρξσ ρημαμςικϊ είμαι ϊςι ξι μαθηςέπ θα ποέπει πέοα απϊ ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ, μα είμαι ρε θέρη μα αμςαπενέλθξσμ και ρςημ εκμάθηρη ςηπ υοήρηπ ςχμ μέχμ και οαγδαία αμαπςσρρϊμεμχμ ςευμξλξγιόμ. Οι σπξυοεόρειπ ςξσ εκπαιδεσςή ασνάμξμςαι πξλϋ. Ο καθηγηςήπ σπξυοεόμεςαι έκςξπ απϊ ςξ υοϊμξ ςξσ μαθήμαςξπ μα ατιεοόμει και άλλξ υοϊμξ για ςη εγκσοϊςεοη ποξεςξιμαρία ςξσ μαθήμαςξπ, για ςη δημιξσογία και ρσμςήοηρη ςξσ φητιακξϋ σλικξϋ καθόπ και για ςημ αρϋγυοξμη επικξιμχμία με ςξσπ μαθηςέπ (ρσμμεςξυή ρε βήμαςα ρσζηςήρεχμ, απαμςήρειπ ρε ηλεκςοξμικά μημϋμαςα κλπ). Ζ απειοία ςξσπ ρε θέμαςα εν απξρςάρεχπ 21

22 εκπαίδεσρηπ ςξσπ καθιρςά επιτσλακςικξϋπ απέμαμςι ςηπ ή και αμίκαμξσπ μα αμςαπενέλθξσμ ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ, με απξςέλερμα ςημ σπξβάθμιρη ςηπ διαδικαρίαπ. Ζ απαιςξϋμεμη σπξδξμή ρε σλικϊ και λξγιρμικϊ είμαι απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για μα λειςξσογήρει η ηλεκςοξμική εκπαίδεσρη και ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ ςξ κϊρςξπ ςϊρξ για ςημ ποξμήθεια ςξσ ενξπλιρμξϋ ϊρξ και για ςημ ρσμςήοηρη ςξσ είμαι αοκεςά σφηλϊ. Σα ςευμικά ποξβλήμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ μπξοεί μα γίμξσμ εμπϊδιξ για ςη μελέςη ςχμ εκπαιδεσϊμεμχμ Ποόςσπα Σα ποϊςσπα για ςημ ηλεκςοξμική εκπαίδεσρη είμαι πλέξμ γεγξμϊπ και η αμαγκαιϊςηςα ϋπαονηπ ςξσπ είμαι ποξταμήπ, ειδικά ϊςαμ ποϊκειςαι για μέεπ ςευμξλξγίεπ, όρςε μα απξτεσυθεί εμδευϊμεμξ μελλξμςικϊ «κλείδχμα» ρε μια ιδιχςική αουιςεκςξμική πξσ για παοάδειγμα δεμ θα επιςοέπει ςη μεςατξοά μαθημάςχμ ρε άλλα ρσρςήμαςα. Σα ποϊςσπα για ςξ e-learning ατξοξϋμ ρςξ πεοιευϊμεμξ και ρςημ επικξιμχμία ςχμ πηγόμ με άλλα ρσρςήμαςα (communication interface), ρςα μεςαδεδξμέμα (metadata) για ςημ ακοιβή πεοιγοατή ςχμ πηγόμ και ςέλξπ ρςη ρσγκέμςοχρή ςξσπ ρε πακέςα (packaging). Οι βαρικξί ξογαμιρμξί πξσ ρσμειρτέοξσμ ρςημ παοαγχγή ποξςϋπχμ (standards) και ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ (specifications) ρςημ πεοιξυή ςηπ ηλεκςοξμικήπ εκπαίδεσρηπ είμαι ξι ενήπ : Advanced Distributed Learning ADL ( Aviation Industry CBT Committee AICC ( Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe ARIADNE ( IMS Global Learning Consortium IMS ( Institute for Electrical and Electronic Engineers Learning Technology Standards Committee IEEE LTSC ( International Organization for Standardization - ISO ( European Committee for Standardization / Information Society Standardization System CEN/ISSS ( Ζ μεθξδξλξγία ποξςσπξπξίηρηπ ςχμ μαθηριακόμ ςευμξλξγιόμ είμαι η παοακάςχ. Αουικά, κάπξιξι ξογαμιρμξί, ϊπχπ για παοάδειγμα ξι AICC, IMS,ARIADNE, αμαλαμβάμξσμ μα μαζέφξσμ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ και μα ςιπ πεοιγοάφξσμ με ςη μξοτή ποξδιαγοατόμ. ςη ρσμέυεια, άλλξι ξογαμιρμξί, ϊπχπ για παοάδειγμα ξι ADL, ALIC, αμαλαμβάμξσμ μα αμαπςϋνξσμ ποξψϊμςα και εταομξγέπ πξσ μα σλξπξιξϋμ ςιπ παοαπάμχ ποξδιαγοατέπ, δξκιμάζξμςαπ και ανιξλξγόμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ απξςελερμαςικϊςηςα, ςημ ξοθϊςηςα και ςημ ετικςϊςηςα ςξσπ ρε ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ. Σέλξπ, ξι ξογαμιρμξί πξσ λειςξσογξϋμ χπ διεθμή κέμςοα πιρςξπξίηρηπ, ϊπχπ για παοάδειγμα ξι IEEE LTSC, ISO, CEN/ISSS, 22

23 αμαλαμβάμξσμ μα μεςαςοέφξσμ ρε έγκσοα ποϊςσπα ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ δξκιμαρςεί και ανιξλξγηθεί θεςικά. ςημ καςηγξοία ςχμ μεςαδεδξμέμχμ ςξ πιξ απξδεκςϊ ποϊςσπξ είμαι ςξ IEEE Learning Object Metadata (LOM), ςξ ξπξίξ θεχοείςαι ςξ ποόςξ ποϊςσπξ μαθηριακήπ ςευμξλξγίαπ και ξοίζει ςα ρςξιυεία μεςαδεδξμέμχμ πξσ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ πεοιγοατή ςηπ εμμξιξλξγικήπ δξμήπ μαθηριακόμ αμςικειμέμχμ (learning objects), είςε είμαι φητιακά είςε ρσμβαςικά ή τσρικά (IEEE 2002). Διαθέςει έμα μεγάλξ εϋοξπ ρςξιυείχμ ςα ξπξία πεοιγοάτξσμ ςα υαοακςηοιρςικά μιαπ εκπαιδεσςικήπ πηγήπ, ςα ξπξία μπξοξϋμ μα ξμαδξπξιηθξϋμ ρςιπ ακϊλξσθεπ 9 γεμικέπ καςηγξοίεπ και αοκεςέπ σπξκαςηγξοίεπ (Δικϊμα 6) : Γεμικά (General) : ξμαδξπξιεί ςιπ γεμικέπ πληοξτξοίεπ ξι ξπξίεπ πεοιγοάτξσμ έμα μαθηριακϊ αμςικείμεμξ Ιϋκλξπ ζχήπ (Lifecycle) : ξμαδξπξιεί ςιπ πληοξτξοίεπ ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςημ ιρςξοία ςξσ μαθηριακξϋ αμςικειμέμξσ, ςημ ςοέυξσρα καςάρςαρή ςξσ καθόπ και ασςξϋπ πξσ έυξσμ επηοεάρει ςημ ενέλινή ςξσ Λεςα-μεςαδεδξμέμα (Meta-Metadata) : ξμαδξπξιεί ςιπ πληοξτξοίεπ για ςα ίδια ςα μεςαδεδξμέμα Σευμικά (Technical) : ξμαδξπξιεί ςιπ ςευμικέπ απαιςήρειπ και ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςξσ μαθηριακξϋ αμςικειμέμξσ Δκπαιδεσςικά (Education) : ξμαδξπξιεί ςα εκπαιδεσςικά και παιδαγχγικά υαοακςηοιρςικά ςξσ μαθηριακξϋ αμςικειμέμξσ Δικαιόμαςα (Rights) : ξμαδξπξιεί ςα δικαιόμαςα και ςιπ ρσμθήκεπ υοήρηπ ςξσ μαθηριακξϋ αμςικειμέμξσ υέρειπ (Relation) : ξμαδξπξιεί ςα υαοακςηοιρςικά ςα ξπξία πεοιγοάτξσμ ςιπ ρυέρειπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μαθηριακξϋ αμςικειμέμξσ με άλλα αμςικείμεμα ςα ξπξία ρυεςίζξμςαι με ασςϊ υξλιαρμϊπ (Annotation) : παοέυει ρυϊλια για ςημ εκπαιδεσςική υοήρη ςξσ μαθηριακξϋ αμςικειμέμξσ καθόπ και πληοξτξοίεπ για ςξ πξιξπ δημιξϋογηρε ςα ρυϊλια Σανιμϊμηρη (Classification) : πεοιγοάτει ςξ μαθηριακϊ αμςικείμεμξ ρε ρυέρη με έμα ρσγκεκοιμέμξ ρϋρςημα ςανιμϊμηρηπ ρςξ ξπξίξ είμαι ςξπξθεςημέμξ 23

24 Δικϊμα 6 : Σα ρςξιυεία ςξσ ποξςϋπξσ LOM ςημ καςηγξοία ςξσ πεοιευξμέμξσ και ςηπ επικξιμχμίαπ ςα πιξ απξδεκςά ποϊςσπα είμαι ςξ Hypertext AICC Communication Protocol (AICC HACP) και ςξ API Communication. ςημ καςηγξοία ςηπ ρσγκέμςοχρηπ πακέςχμ πηγόμ σπάουξσμ ξι ρυεςικέπ ποξδιαγοατέπ AICC Course Structure File (SCF) και IMS Content Packaging Specification. Ζ ςελεσςαία πεοιγοάτει έμα XML (extensible Markup Language) αουείξ ρε ςοειπ βαρικξϋπ ςξμείπ : Metadata, Table of Contents & Resources και ςξ αουείξ πξσ ποξκϋπςει καλείςαι μαμιτέρςξ (manifest). Παοέυει ρςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ διαδοαρςικέπ εμπειοίεπ μάθηρηπ μέρα ρε έμα πεοιβάλλξμ εικξμικήπ μάθηρηπ (Virtual Learning Environment) εμό παοάλληλα παοέυει ρςξσπ εκπαιδεσςέπ ςη δσμαςϊςηςα μα δημιξσογήρξσμ πξλλαπλξϋπ μαθηριακξϋπ οϊλξσπ και ακξλξσθίεπ. Δπίρηπ, σπάουει ςξ δημξτιλέπ ποϊςσπξ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ςξ ξπξίξ αμαπςϋυθηκε απϊ ςημ ADL και βαρίζεςαι και ασςϊ ρςημ XML. Ποϊκειςαι για έμα ρϋμξλξ ποξδιαγοατόμ ποξραομξρμέμεπ απϊ πξλλέπ πηγέπ πξσ παοέυξσμ μια ακξλξσθία δσμαςξςήςχμ ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ έςρι όρςε μα επιςοέπξσμ διαλειςξσογικϊςηςα, διάοκεια, αμςαγχμιρςικϊςηςα, ποξραομξρςικϊςηςα, ποξρβαριμϊςηςα και επαμαυοηριμξπξίηρη μαθηριακξϋ πεοιευξμέμξσ ρςξ διαδίκςσξ. Σέλξπ, σπάουει και ςξ UNFOLD project ςξ ξπξίξ ρςξυεϋει μα αμαπςϋνει πεοαιςέοχ ςημ IMS Learning Design Specification. 24

25 2.3.3 Κιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη Οοιρμόπ Ζ ασναμϊμεμη υοήρη ςηπ αρϋομαςηπ ςευμξλξγίαπ και ςχμ κιμηςόμ ρσρκεσόμ δείυμει ϊςι η καςάοςιρη και η εκπαίδεσρη δεμ μπξοεί μα αγμξήρει ςη υοήρη κιμηςόμ ρσρκεσόμ ρςη μαθηριακή / εκπαιδεσςική διαδικαρία. ϋμτχμα με ςξμ Tella(2003), oι κιμηςέπ ρσρκεσέπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ αϋνηρη ςηπ γμχρςικήπ αμάπςσνηπ ρε αςξμικϊ επίπεδξ καθόπ ςξ κίμηςοξ εμϊπ αςϊμξσ εμιρυϋεςαι ϊςαμ ασςϊπ / ασςή είμαι ρε θέρη μα ςξ αμαπςϋνξσμ με βάρη ςιπ αμάγκεπ και ςξ γεμικϊ πλαίριξ. Ζ γμόρη είμαι πληοξτξοίεπ με ρσμάτεια και η δημιξσογία γμόρηπ είμαι εναοςόμεμη απϊ ςη θέρη και ςημ καςάρςαρη. Οι κιμηςέπ ρσρκεσέπ επιςοέπξσμ ρςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ μα μάθξσμ ϊπξσ και αμ βοίρκξμςαι και ρϋμτχμα με ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ αμάγκεπ και επξμέμχπ η μάθηρη με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ είμαι ξσριαρςική. ςημ διεθμή βιβλιξγοατία έυξσμ ποξςαθεί πξλλξί ξοιρμξί για ςξμ ϊοξ κιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη (mobile e-learning ή m-learning). Ο ξοιρμϊπ επιβάλλεςαι μα ρσμπεοιλαμβάμει ςημ δσμαςϊςηςα για μάθηρη ρε ξπξιξδήπξςε υοϊμξ και ςϊπξ υχοίπ ςημ αμάγκη μϊμιμηπ τσρικήπ ρϋμδερηπ ρε κάπξιξ δίκςσξ. Ωπ κιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη ξοίζεςαι η ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ μάθηρη ρσμςελείςαι ϊςαμ ξ μαθηςεσϊμεμξπ δεμ βοίρκεςαι ρε μια ρσγκεκοιμέμη και ποξκαθξοιρμέμη ςξπξθερία ή η μάθηρη πξσ ρσμςελείςαι ϊςαμ ξ μαθηςεσϊμεμξπ εκμεςαλλεϋεςαι εσκαιοίεπ εκμάθηρηπ πξσ ποξρτέοξμςαι απϊ κιμηςέπ ςευμξλξγίεπ (O Malley et all,2003). Οι Dye et all (2003) ϊοιραμ ςημ κιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη χπ ςημ εκμάθηρη πξσ μπξοεί μα λάβει υόοα ξπξςεδήπξςε και ξπξσδήπξςε με ςη βξήθεια μιαπ κιμηςήπ ρσρκεσήπ. Ωπ κιμηςή ρσρκεσή ρσμήθχπ εμμξξϋμε κιμηςά και ένσπμα ςηλέτχμα (cellular phones and smart phones) και PDAs (Personal Digital Assistants) αλλά γεμικϊςεοα μπξοξϋμε μα γεμικεϋρξσμε ςξμ ϊοξ ρε ξπξιαδήπξςε ρσρκεσή είμαι μικοή, ασςϊμξμη και διακοιςική αοκεςά όρςε μα μαπ ρσμξδεϋει ρε κάθε ρςιγμή ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ και η ξπξία δϋμαςαι μα παοέυει κάπξιαπ μξοτήπ μάθηρη. Ζ κιμηςή ηλεκςοξμική μάθηρη απξςελεί ενειδίκεσρη ςηπ ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ (e-learning) και κας επέκςαρη ςηπ εκπαίδεσρηπ εν απξρςάρεχπ (distance learning), ϊπχπ ταίμεςαι και ρςημ παοακάςχ εικϊμα, ξπϊςε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ θα αματέοεςαι για λϊγξσπ ρσμςξμίαπ χπ κιμηςή μάθηρη (m-learning). 25

26 Δικϊμα 7 : Ζ m-learning χπ σπξρϋμξλξ ςχμ e-learning και d-learning Αουέπ για ςξ ρυεδιαρμό εκπαιδεσςικξύ σλικξύ Κϊγχ ςηπ πεοιξοιρμέμηπ ικαμϊςηςαπ απεικϊμιρηπ ςχμ m-learning ρσρκεσόμ, ξι ρυεδιαρςέπ ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμ ρςοαςηγικέπ παοξσρίαρηπ ξι ξπξίεπ μα δίμξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ μα επενεογάζξμςαι ςξ σλικϊ απξςελερμαςικά. ϋμτχμα με ςξμ Miller (1956), επειδή ξι άμθοχπξι έυξσμ πεοιξοιρμέμη βοαυσποϊθερμη μμήμη, ξι πληοξτξοίεπ θα ποέπει μα ξμαδξπξιξϋμςαι ρε μξημαςικέπ ακξλξσθίεπ. Διδικϊςεοα, ξι πληοξτξοίεπ πξσ εμταμίζξμςαι ρε m-learning ρσρκεσέπ ποέπει μα είμαι καςαςεςμημέμεπ ρε μεςανϋ πέμςε και εμμέα μξμάδεπ με κάπξια ρημαρία όρςε μα απξτεϋγεςαι η σπεοτϊοςχρη ρςη βοαυσποϊθερμη μμήμη. Δπιποϊρθεςα, η διεπατή ςηπ m-learning ρσρκεσήπ ποέπει μα ρυεδιάζεςαι με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε μα αμςιρςαθμίζεςαι ςξ μικοϊ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ αλλά και μα ρσμςξμίζεςαι η αλληλεπίδοαρη μεςανϋ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Αμςί μα παοξσριάζξμςαι ρε μξοτή κειμέμξσ, ξι πληοξτξοίεπ θα ποέπει μα ξογαμόμξμςαι με ςη μξοτή εμϊπ εμμξιξλξγικξϋ υάοςη ή εμϊπ δικςϋξσ πξσ δείυμει ςιπ ρημαμςικέπ έμμξιεπ και ςιπ ρυέρειπ μεςανϋ ςξσπ. Οι Novak, Gowin και Johanse (1983) υοηριμξπξίηραμ έμαμ εμμξιξλξγικϊ υάοςη για μα δείνξσμ ςημ ιεοαουική δξμή ςξσ θέμαςξπ, παοϊμξια με ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ ξι πληοξτξοίεπ απξθηκεϋξμςαι ρςη μακοξποϊθερμη μμήμη. Δπιποϊρθεςα, χπ ρςοαςηγική μάθηρηπ αλλά και χπ σφηλξϋ επιπέδξσ ρσμεογαςική δοαρςηοιϊςηςα καθόπ απαιςεί κοιςική ρκέφη, ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα κληθξϋμ μα εογαρςξϋμ ρε εικξμικέπ μικοέπ ξμάδεπ για ςημ καςαρκεσή εμμξιξλξγικόμ υαοςόμ και ςημ αμαρκϊπηρη ςχμ υαοςόμ ςχμ σπξλξίπχμ. Σξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ για ςιπ m-learning ρσρκεσέπ θα ποέπει μα λάβει ςη μξοτή μαθηριακόμ αμςικειμέμχμ, ςα ξπξία θα είμαι ρε ηλεκςοξμική μξοτή και επαμαυοηριμξπξιήριμα (McGreal 2004). Σα αμςικείμεμα ρςη ρσμέυεια ελέγυξμςαι και ςξπξθεςξϋμςαι ρε μια ηλεκςοξμική απξθήκη για just-in-time ποϊρβαρη απϊ ξπξσδήπξςε υοηριμξπξιόμςαπ κιμηςέπ ρσρκεσέπ. Ζ υοήρη ςχμ μαθηριακόμ αμςικειμέμχμ επιςοέπει ςημ άμερη ρσμαομξλϊγηρη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςέπ, διεσκξλϋμξμςαπ ςημ just-in-time εκπαίδεσρη και καςάοςιρη. 26

27 Βαρικέπ εσκαιοίεπ Παοακάςχ παοαςίθεμςαι ξι πέμςε βαρικέπ εσκαιοίεπ ποξπ ανιξπξίηρη ςηπ κιμηςήπ μάθηρηπ όρςε μα βελςιχθεί η εκπαιδεσςική διαδικαρία : 1) Δμθάοοσμρη ςηπ μάθηρηπ ξπξσδήπξςε, ξπξςεδήπξςε Οι τξοηςέπ ρσρκεσέπ επιςοέπξσμ ρςξσπ μαθηςέπ μα νεπεοάρξσμ ςα εμπϊδια πξσ ςίθεμςαι ρςημ ςάνη υχοίπ μα υάμξσμ ςημ ικαμϊςηςα ςξσπ μα ρσγκεμςοόμξσμ, μα έυξσμ ποϊρβαρη και μα επενεογάζξμςαι πληοξτξοίεπ. Σα δϋξ κϋοια πλεξμεκςήμαςα ςηπ μάθηρηπ ξπξσδήπξςε, ξπξςεδήπξςε είμαι ςα ενήπ : Ποξώθηρη ποξραομόριμηπ μάθηρηπ : ϋμτχμα με ςξ Gee, αμ έμαπ μαθηςήπ μπξοεί μα εσθσγοαμμίρει ςημ εκμάθηρη με ποαγμαςικέπ καςαρςάρειπ, ρεμάοια και πεοιβάλλξμςαι ςϊςε ξι βαρικέπ έμμξιεπ ϊπχπ και ςξ λενιλϊγιξ είμαι ρατέρςεοεπ ρςημ απξμμημϊμεσρη (Gee,2008). Έοεσμα ρςιπ μαθηριακέπ επιρςήμεπ δείυμει ϊςι η ποξραομϊριμη μάθηρη είμαι πιξ απξςελερμαςική ϊςαμ ρσμξδεϋεςαι απϊ έγκαιοη σπξρςήοινη (δηλαδή ϊςαμ ξι μαθηςέπ είμαι ρε θέρη μα ςημ εταομϊρξσμ) και κας απαίςηρη (δηλαδή ϊςαμ ξι μαθηςέπ γμχοίζξσμ ϊςι ςη υοειάζξμςαι και ςημ επιθσμξϋμ). Δπιπλέξμ, η εμρχμάςχρη ςχμ ρσρςημάςχμ παγκϊρμιξσ εμςξπιρμξϋ θέρηπ (GPS) ρε πξλλέπ μέεπ ςευμξλξγίεπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ ασνάμει ρε μεγάλξ βαθμϊ ςημ δσμαςϊςηςα ςηπ ρσρκεσήπ μα ποξάγει ςημ ποξραομϊριμη μάθηρη ρσμδέξμςαπ ςημ εκπαίδεσρη με ςημ ςξπξθερία και εμρχμαςόμξμςαπ ςιπ εικξμικέπ πληοξτξοίεπ ρςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ. Γετύοχρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςξ ρπίςι, ςξ ρυξλείξ και μεςά ςξ ρυξλείξ : Πξλλξί μαθηςέπ βιόμξσμ μια αμαμςιρςξιυία μεςανϋ ςηπ μάθηρηπ ρςξ ρυξλείξ και ρςξ ρπίςι και ςηπ κξιμχμίαπ. Διδικά ϊςαμ ποϊκειςαι για μαθηςέπ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ, σπάουει αμάγκη για μια 360 ποξρέγγιρη, ρςημ ξπξία ξι εμπειοίεπ μάθηρηπ ρςξ ρυξλείξ ποέπει μα ςασςίζξμςαι με εκείμεπ μεςά ςξ ρυξλείξ και ρςξ ρπίςι (Shore, 2008). Ζ παμςαυξϋ παοξσρία ςχμ κιμηςόμ ςευμξλξγιόμ μπξοεί μα επιςοέφει μέεπ ρημαμςικέπ αμακαλϋφειπ ρςημ μαθηςόμ με διατξοεςικά ρςσλ μάθηρηπ. 2) Μα τςάμει ρε σπξενσπηοεςξύμεμα παιδιά Κϊγχ ςξσ ρυεςικά υαμηλξϋ κϊρςξσπ και ποξρβαριμϊςηςαπ κξιμξςήςχμ με υαμηλά ειρξδήμαςα, ξι τξοηςέπ ρσρκεσέπ μπξοξϋμ μα βξηθήρξσμ ρςημ ποξόθηρη ςηπ φητιακήπ ιρϊςηςαπ, τθάμξμςαπ και εμπμέξμςαπ ςξσπ πληθσρμξϋπ «ρςα άκοα» - παιδιά και εμήλικεπ απϊ ξικξμξμικά μη ποξμξμιξϋυεπ κξιμϊςηςεπ και αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ. Λαθηςέπ από μη ποξμξμιξύυεπ κξικχμικξξικξμξμικέπ ξμάδεπ : ςα κιμηςά ςηλέτχμα είμαι ήδη μια δημξτιλήπ επιλξγή για έογα πξσ απξρκξπξϋμ ρςξ μα βξηθήρξσμ μη ποξμξμιξϋυξσπ μαθηςέπ. Οι ρσρκεσέπ, ρε ρϋγκοιρη με ςξμ ενξπλιρμϊ, είμαι λιγϊςεοξ ακοιβέπ και είμαι πξλϋ 27

28 πιθαμϊ μα σπάουξσμ ήδη ρςα ρπίςια ςχμ μαθηςόμ ρε ρϋγκοιρη με ποξρχπικξϋπ σπξλξγιρςέπ. Για παοάδειγμα, ξι κιμηςέπ ςευμξλξγίεπ έυει διαπιρςχθεί ϊςι βξηθξϋμ άςξμα με υαμηλϊ ειρϊδημα μα μαθαίμξσμ βαρικέπ δενιϊςηςεπ γοατήπ και αμάγμχρηπ μέρχ αλληλεπίδοαρηπ με εκπαιδεσςέπ. Λαθηςέπ και γξμείπ ςχμ αμαπςσρρόμεμχμ υχοώμ παγκξρμίχπ : ςα κιμηςά ςηλέτχμα έυξσμ επίρηπ ανιξπξιηθεί για εκπαίδεσρη ρε αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ πξσ δεμ έυξσμ εκςεμή σπξδξμή επικξιμχμιόμ αλλά έυξσμ ϊλξ και μεγαλϋςεοη ποϊρβαρη ρε δίκςσα κιμηςήπ ςηλετχμίαπ. Ογδϊμςα ςξιπ εκαςϊ ςξσ παγκϊρμιξσ πληθσρμξϋ ζει ρήμεοα εμςϊπ ςηπ εμβέλειαπ εμϊπ δικςϋξσ κιμηςήπ ςηλετχμίαπ, πξρξρςϊ διπλάριξ ρε ρυέρη με ςξ αμςίρςξιυξ ςξσ Ίρχπ ξι πιξ επαμαρςαςικέπ ποχςξβξσλίεπ κιμηςήπ μάθηρηπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςιπ σπξαμάπςσκςεπ πεοιξυέπ ςηπ Ατοικήπ, ϊπξσ η ποϊρβαρη ρε ποξρχπικξϋπ σπξλξγιρςέπ είμαι πεοιξοιρμέμη εμό αμςίθεςα ρε κιμηςέπ ρσρκεσέπ είμαι τθημή και ασναμϊμεμα διαθέριμη (Aderinoye, Ojokheta & Olojede,2007). 3) Βελςίχρη ςχμ κξιμχμικώμ αλληλεπιδοάρεχμ ρςξμ 21 ξ αιώμα Οι κιμηςέπ ςευμξλξγίεπ, αμ υοηριμξπξιηθξϋμ ρχρςά, έυξσμ ςη δϋμαμη και ςημ μξμαδική δσμαςϊςηςα μα ποξχθήρξσμ και μα εμιρυϋρξσμ ξσριόδειπ δενιϊςηςεπ για ςημ επιςσυία ρςξμ 21 ξ αιόμα. ςιπ μέοεπ μαπ, παοαδξριακέπ γμόρειπ αμάγμχρηπ, γοατήπ και αοιθμηςικήπ ρσμευίζξσμ μα είμαι κοίριμηπ ρημαρίαπ δενιϊςηςεπ αλλά δεμ επαοκξϋμ για μα επιςεσυθεί η επιςσυία ρςξμ ρημεοιμϊ παγκϊρμιξ αμςαγχμιρςικϊ κϊρμξ. Αοκεςξί ξογαμιρμξί έυξσμ αμαπςϋνει μέεπ αουέπ ποακςικόμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ πλαιρίχμ πξσ διεσκοιμίζξσμ ςιπ δενιϊςηςεπ, ςιπ γμόρειπ και ςημ ςευμξγμχρία πξσ ξι μαθηςέπ ποέπει μα μαθαίμξσμ για μα πεςϋυξσμ ρςξμ 21 ξ αιόμα (Partnership for 21 st Century Skills, 2007 / National Council Of Teachers of English,2009). ΟΘ κιμηςέπ ςευμξλξγίεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα βξηθήρξσμ ρςημ εναρτάλιρη ιρϊςιμχμ ϊοχμ αμςαγχμιρμξϋ για ςημ απϊκςηρη ασςόμ ςχμ δενιξςήςχμ και ικαμξςήςχμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ εταομξρςξϋμ «δίκαια» για ςημ ποξόθηρη ςηπ φητιακήπ ιρϊςηςαπ. 4) Ποξραομξγή ρε πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ Διδάρκξμςεπ και διδαρκϊμεμξι δημιξσογξϋμ ρσυμά μια ρυέρη αγάπηπμίρξσπ ρε ρυέρη με ςημ ςευμξλξγία. Απϊ ςη μία πλεσοά, ξι σπξλξγιρςέπ και ςξ Διαδίκςσξ μπξοξϋμ μα απξκαλϋφξσμ πληοξτξοίεπ πλξϋριεπ ρε πξρϊςηςα και πξιϊςηςα. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, ςξ σλικϊ καθόπ και ςξ λξγιρμικϊ μεςαβάλλξμςαι ρσμευόπ με απξςέλερμα μα είμαι δϋρκξλξ μα διαςηοηθεί η οξή ςηπ μάθηρηπ. Οι κιμηςέπ ρσρκεσέπ δϋμαμςαι μα βξηθήρξσμ μα νεπεοαρςξϋμ πξλλέπ απϊ ςιπ ποξκλήρειπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςιπ ςευμξλξγίεπ 28

29 αιυμήπ καθόπ ποξραομϊζξμςαι ρε διατξοεςικά πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ ςηπ ζχήπ εμϊπ διδαρκξμέμξσ, ςϊρξ εμςϊπ ϊρξ και εκςϊπ αίθξσραπ. Λάθηρη ρςημ αίθξσρα : η τξοηςϊςηςα ςχμ κιμηςόμ ςευμξλξγιόμ μπξοεί μα απξςελέρει ελκσρςική επιλξγή ρςημ αίθξσρα για αοκεςξϋπ λϊγξσπ. Οι κιμηςέπ ςευμξλξγίεπ εν ξοιρμξϋ ρσμξδεϋξσμ και καςά ρσμέπεια μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ξπξσδήπξςε απϊ ςξσπ διδαρκξμέμξσπ. Δπιπλέξμ, η ςιμή αγξοάπ ςχμ κιμηςόμ ρσρκεσόμ είμαι ρημαμςικά υαμηλϊςεοη ακϊμα και απϊ ςημ αμςίρςξιυη ςχμ mini τξοηςόμ σπξλξγιρςόμ, κάμξμςαπ ϊλξ και πιξ ετικςϊ ςξ μξμςέλξ διδαρκαλίαπ έμα-ποξπ-έμα. Σέλξπ, ξι μαθηςέπ/τξιςηςέπ μπξοξϋμ εϋκξλα μα μεςαβξϋμ απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ ρςξ μα μξιοάζξμςαι ςιπ εογαρίεπ ςξσπ με εκπαιδεσςέπ ή ρσμμαθηςέπ/ρσμτξιςηςέπ ςξσπ, γεγξμϊπ πξσ βξηθά ρςημ μεγιρςξπξίηρη ςηπ ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ. Άςσπη μάθηρη : Οι κιμηςέπ ςευμξλξγίεπ δίμξσμ μέρχ ςχμ ρσρκεσόμ πξσ ςιπ σπξρςηοίζξσμ ςημ δσμαςϊςηςα ρςξσπ διδαρκξμέμξσπ μα ενεοεσμήρξσμ έμα εσοϋ τάρμα πεοιβαλλϊμςχμ απϊ ςημ ϋπαιθοξ έχπ και ςξσπ δημϊριξσπ υόοξσπ. Τπάουξσμ αμαοίθμηςα παιυμίδια πξσ ποξξοίζξμςαι ρσγκεκοιμέμα για κιμηςέπ ρσρκεσέπ, ςα ξπξία απαιςξϋμ ρσμευή κίμηρη απϊ ςξμ έμα ςϊπξ ρε άλλξ, και έυξσμ ςξ πλεξμέκςημα ςηπ δημιξσογίαπ μιαπ ασθεμςικήπ εμπειοίαπ (Dembo,2006:Games Atelier, 2008). Ζ πλειξφητία ασςόμ ςχμ εταομξγόμ πεοιλαμβάμξσμ μξσρεία, αμ και μεοικά εμρχμαςόμξσμ μια ξλϊκληοη πϊλη ϊπχπ για παοάδειγμα ςξ έογξ Yellow Arrow πξσ νεκίμηρε ςξ 2004 χπ έμα έογξ ςέυμηπ δοϊμξσ ρςημ αμαςξλική πλεσοά ςξσ Manhattan. 5) Δμεογξπξίηρη ςηπ εμπειοίαπ ςηπ εναςξμικεσμέμηπ μάθηρηπ Δπειδή ξϋςε ξι εκπαιδεσϊμεμξι είμαι ίδιξι ξϋςε μαθαίμξσμ με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ, η διδαρκαλία θα ποέπει μα ποξραομϊζεςαι εναςξμικεσμέμα ρε κάθε πεοίπςχρη νευχοιρςά. Ζ διατξοξπξιημέμη διδαρκαλία είμαι μια διαδικαρία ποξρέγγιρηπ ςηπ διδαρκαλίαπ και ςηπ μάθηρηπ, η ξπξία αμαγμχοίζει ςξ διατξοεςικϊ γμχρςικϊ σπϊβαθοξ, εςξιμϊςηςα, γλόρρα, ποξςιμήρειπ και εμδιατέοξμςα ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ και αμςιδοά αμςίρςξιυα. Ζ ποϊθερη ςηπ διατξοξπξιημέμηπ διδαρκαλίαπ είμαι μα μεγιρςξπξιήρει ςημ αμάπςσνη και ςημ εναςξμικεσμέμη επιςσυία κάθε εκπαιδεσξμέμξσ ρσμαμςόμςαπ ςξσπ ϊπξσ βοίρκξμςαι και σπξρςηοίζξμςαπ ςη διαδικαρία εκμάθηρηπ (Hall, 2002). Τπάουξσμ ρημαμςικέπ εσκαιοίεπ για ςημ σπξρςήοινη ποαγμαςικά διατξοξπξιημέμηπ, αμενάοςηςηπ, εναςξμικεσμέμηπ μάθηρηπ μέρχ κιμηςόμ ρσρκεσόμ. Φαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα απξςελεί ςξ iread έογξ ςξσ Sesame Workshop ( ), ςξ ξπξίξ είμαι έμα εναιοεςικά εναςξμικεσμέμξ, βαριρμέμξ ρςα μέρα εμημέοχρηπ ρϋρςημα παοέμβαρηπ αλταβηςιρμξϋ. 29

30 2.4.4 Οι μεγάλεπ ποξκλήρειπ Ποξκειμέμξσ μα απξκαλστςξϋμ και μα ανιξπξιηθξϋμ ξι εκπαιδεσςικέπ δσμαςϊςηςεπ ςχμ ςευμξλξγιόμ κιμηςήπ ςηλετχμίαπ, ποέπει μα αμςιμεςχπιρςξϋμ ξοιρμέμεπ κοίριμεπ ποξκλήρειπ, ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςη ρσμέυεια : i. Αομηςικέπ πςσυέπ ςηπ κιμηςήπ μάθηρηπ Αμ και ξι κιμηςέπ ςευμξλξγίεπ παοέυξσμ πξλλέπ εσκαιοίεπ για ςημ ποξχθήρξσμ ςημ αμάπςσνη και μάθηρη ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ, εμςξϋςξιπ ξι κιμηςέπ ρσρκεσέπ απξςελξϋμ πιθαμέπ παγίδεπ. Τπάουει μια ρειοά γμχρςικόμ, κξιμχμικόμ και τσρικόμ ποξκλήρεχμ πξσ θα ποέπει μα νεπεοαρςξϋμ ποξκειμέμξσ ξι ρσρκεσέπ ασςέπ μα εμρχμαςχθξϋμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ιάπξιεπ απϊ ασςέπ ςιπ ρξβαοέπ αμηρσυίεπ, πξσ ξδήγηραμ ρε απαγξοεϋρειπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ ρε πξλλέπ αίθξσρεπ, πεοιλαμβάμξσμ : Αϋνηρη ςξσ «υοϊμξσ ξθϊμηπ» πξσ είμαι ήδη πξλϋ διαδεδξμέμξπ ρςημ ζχή ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ Δσρκξλίεπ παοακξλξϋθηρηπ ρςημ ποϊρβαρη και ςημ αμςαλλαγή ακαςάλληλξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ αμηλίκχμ Πιθαμϊςηςα για ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ μα απξρπαρςξϋμ και μα μειόρξσμ ςημ εμπλξκή ςξσπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία Ζ ασναμϊμεμη απξδξυή ςχμ γοαπςόμ μημσμάςχμ ρε γλόρρα αογκϊ/ρσμςξμξγοατίεπ και η αμηρσυία για ςιπ αομηςικέπ επιπςόρειπ ρςη γοατή ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ Ζ δσμαςϊςηςα αμςιγοατήπ ρε ενεςάρειπ μέρχ γοαπςόμ μημσμάςχμ Πιθαμϊςηςα ξι κιμηςέπ ρσρκεσέπ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για cyberbullying ή για έκθερη απϊοοηςχμ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ ρςξ διαδίκςσξ πξσ έγκειμςαι ρςα θέμαςα ποξρςαρίαπ ςηπ ιδιχςικϊςηςαπ ςχμ δεδξμέμχμ Αμηρσυία για ςξ αμ η σπεοβξλική υοήρη κιμηςξϋ ςηλετόμξσ μπξοεί μα επηοεάρει αομηςικά ςημ σγεία ςχμ εκπαιδεσμέμχμ και κσοίχπ ςχμ αμηλίκχμ σμξφίζξμςαπ, εκςϊπ και αμ ξι ποχςξβξσλίεπ κιμηςήπ εκμάθηρηπ ποξρπαθήρξσμ εμεογά μα καςαμξήρξσμ, λάβξσμ σπϊφη και αμςιρςαθμίρξσμ ασςά ςα μειξμεκςήμαςα, η υοήρη ςχμ κιμηςόμ ρσρκεσόμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία δσμηςικά θα μπξοξϋρε μα είμαι πεοιρρϊςεοξ ζημιξγϊμα απϊ επικεοδήπ. ii. Πξλιςιρςικά ποόςσπα και ρσμπεοιτξοέπ Αμ και πξλλξί πιρςεϋξσμ ϊςι ξι τξοηςέπ ρσρκεσέπ έυξσμ ρημαμςική δσμαμική μα μεςαμξοτόρξσμ ςη μάθηρη ςχμ παιδιόμ, ξι γξμείπ αλλά και ξι εκπαιδεσςικξί ταίμεςαι ϊςι δεμ έυξσμ ακϊμη πειρθεί. Λια μελέςη πξσ διενήυθη ςξ 2008 απϊ ςξ Joan Ganz Cooney Center ρςξ Sesame Workshop ρε ρσμεογαρία με ςξ Common Sense Media και ςξ Insight Research Group 30

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Δ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Δ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Δ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2013 Αματξοικά με ςξσπ γεμικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ ςέθηκαμ απϊ ςα αμόςεοα κλιμάκια ςηπ ΑΔΛΗ, για ςξ έςξπ 2013, η Δ/μρη Οληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιόμ, ρςα πλαίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-Κ0Ε ΘΔΜΑ: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-Κ0Ε ΘΔΜΑ: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ Αθήνα, 22-7 - 20 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Σασ. Γ/νζη: Κολυνού 2 & Πειπαιώρ Σ.Κ.: 04 7 ΑΘΗΝΑ Σηλ.: 20-52 6 75 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οοξγοαμμαςική Οεοίξδξπ 2007 2013. Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα

Οοξγοαμμαςική Οεοίξδξπ 2007 2013. Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα Οοξγοαμμαςική Οεοίξδξπ 2007 2013 Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα ίςλξπ: ΑΜΑΟΣΝΖ ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣ ΔΣΜΑΛΘΙΞΣ Ιχδικϊπ Δ.Ο.: 5 CCI: 2007GR05UPO001 ΔΟΘΡΖΛΖ ΣΟΞΒΞΚΖ Αθήμα, Ξκςόβοιξπ 2007 ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΑ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΑ... II ΑΠΙΘΙΞΚΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δημοσιογραφία και πολιτική στημ εποχή της Κρίσης 2 7.2.2013 Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Εθμικής Αμύμης 1)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δημοσιογραφία και πολιτική στημ εποχή της Κρίσης 2 7.2.2013 Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Εθμικής Αμύμης 1) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δημοσιογραφία και πολιτική στημ εποχή της Κρίσης 2 7.2.2013 Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Εθμικής Αμύμης 1) Shock Corridor (1963) κημξθερία: άμιξσελ Υξύλεο Παίζξσμ: Πίςεο Μποεκ, Κόμρςαμπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗΣ Α ΚΛΗΖ. -α -ε ἀλήθεια, ςῆπ ἀληθείαπ. -απ (ὁ ςαμίαπ ςξῦ ςαμίξσ) -ηπ (ὁ ξἰκέςηπ ςξῦ ξἰκέςξσ) φσυή, ςῆπ φσυῆπ.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗΣ Α ΚΛΗΖ. -α -ε ἀλήθεια, ςῆπ ἀληθείαπ. -απ (ὁ ςαμίαπ ςξῦ ςαμίξσ) -ηπ (ὁ ξἰκέςηπ ςξῦ ξἰκέςξσ) φσυή, ςῆπ φσυῆπ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗΣ Α ΚΛΗΖ αξζεληθά ζειπθά -απ (ὁ ςαμίαπ ςξῦ ςαμίξσ) -ηπ (ὁ ξἰκέςηπ ςξῦ ξἰκέςξσ) ξὐρία, ςῆπ ξὐρίαπ -α -ε ἀλήθεια, ςῆπ ἀληθείαπ κώμη, ςῆπ κώμηπ φσυή, ςῆπ φσυῆπ υώοα, ςῆπ υώοαπ γλρρα, ςῆπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ ΘΔΜΑ Α 1.ςιπ τθίμξσρεπ ςαλαμςώρειπ ρςιπ ξπξίεπ η αμςιςιθέμεμη δύμαμη είμαι αμάλξγη ςηπ ςαυύςηςαπ, ςα τσρικά μεγέθη πξσ έυξσμ πάμςα ςημ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια ιδέα, η ίδια στρατηγική:

Η ίδια ιδέα, η ίδια στρατηγική: Η ίδια ιδέα, η ίδια στρατηγική: πάμτα θα υπάρχει έμας μέος μόμος -πλαίσιο Όπως η ίδια η κξιμωμία τημ ξπξία υπηοέτησε τόσξ πιστά, τξ παμεπιστήμιξ έχει χοεξκξπήσει. Η χοεξκξπία τξυ δεμ είμαι μόμξ ξικξμξμική.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΔΣΗΣΜΖΡ (ΞΠΗΞΔΞΜΘΙΞΡ ΙΚΟ) ΠΕΔΤ ΜΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 1 ΙΑΤΤΔΡ ΚΑΛΟΠΞΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ ΟΔ ΞΔΞΜΘΑΠΘΙΖΡ

ΔΘΔΣΗΣΜΖΡ (ΞΠΗΞΔΞΜΘΙΞΡ ΙΚΟ) ΠΕΔΤ ΜΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 1 ΙΑΤΤΔΡ ΚΑΛΟΠΞΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ ΟΔ ΞΔΞΜΘΑΠΘΙΖΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Τμήμα Διαχείριζης Ανθρώπινων Πόρων Ταχ. Δ/νζη : Οεοιξυή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική οικομομική ευφυΐα: Το Internet στημ υπηρεσία της καιμοτομίας

Στρατηγική οικομομική ευφυΐα: Το Internet στημ υπηρεσία της καιμοτομίας Στρατηγική οικομομική ευφυΐα: Το Internet στημ υπηρεσία της καιμοτομίας Ν. Κξμμημϊπ, Ι. Πάρραπ και Π. Τραουϊπξσλξπ Δοεσμηςική Μξμάδα Αρςικήπ και Πεοιτεοειακήπ Καιμξςξμίαπ (URENIO) ΑΠΘ Σςοαςηγική εστσΐα

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

c. Αν κάποιοσ, δεν θζλει την ςυςκευή Blackberry, θα ζχει επιδότηςη 160 ευρώ για του μηνιαίου παγίου τησ υπηρεςίασ. Ενδεικτικά:

c. Αν κάποιοσ, δεν θζλει την ςυςκευή Blackberry, θα ζχει επιδότηςη 160 ευρώ για του μηνιαίου παγίου τησ υπηρεςίασ. Ενδεικτικά: Στην ςημερινή εποχή, όπου η κινητή τηλεφωνία ζχει μετατραπεί ςε κφριο αγαθό και καθημερινή ανάγκη για τουσ ανθρώπουσ, πόςο μάλλον για την ΟΝΝΕΔ και την ΔΑΠ, όπου η επικοινωνία μεταξφ των μελών τησ γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GMT ΘΕΜΑΤΟΣ 117 Α MELVIN JONES ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ Ζωή και Όραμα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GMT ΘΕΜΑΤΟΣ 117 Α MELVIN JONES ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ Ζωή και Όραμα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GMT ΘΕΜΑΤΟΣ 117 Α MELVIN JONES ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ Ζωή και Όραμα Η ιρςξοία μαπ, νεκιμάει ρςιπ 13 Ιαμξσαοίξσ 1879. Από ςξ ζεύγξπ ςξσ Λξυαγξύ ςξσ Αμεοικαμικξύ Σςοαςξύ Calvin Jones και ςηπ Lydia

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΟΙ ΚΟΥΔΑΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική τέχνη. με όλες τις πηγές, ο Τζέισον Στρανκ

Αστυνομική τέχνη. με όλες τις πηγές, ο Τζέισον Στρανκ Κεφάλαιο 1 Αστυνομική τέχνη Σ ύμφωνα με όλες τις πηγές, ο Τζέισον Στρανκ ήταν ένας ασήμαντος τύπος, άχρωμος και άοσμος, γύρω στα τριάντα, σχεδόν αόρατος για τους γείτονές του ίσως και άφωνος επίσης, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 13-10-015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4»

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4» Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήαηα2014 «Υποέπγο 4» «Διασείπιζη & Παπακολούθηζη Σηοισείων Φςζικού και Οικονοικού Ανηικειένος για ηιρ ανάγκερ αςηεπιζηαζιών ζςγσπηαηοδοηούενων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΓΚΟΜΠΕΝ/ΑΒΡΙΤΣ/ΡΟΚΕΡ κ.α. Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η αποτυχία του κρατικού καπιταλισμού Μετάφραση Νίκος Β. Αλεξίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τίτλος: Η Ρωσική Επανάσταση Μετάφραση: Νίκος Β. Αλεξίου Στοιχειοθεσία: N.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Ο απογραφέας, απόσπασμα από το επερχόμενο εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ «Διάγομεν εν καλή καταστάσει επί του παρόντος το αυτό και δι υμάς ποθώ» Είναι η στερεότυπη εισαγωγή μιας σειράς επιστολών του μετανάστη Θεόφιλου Παρθενάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ ΚΔΙΜΔΝΟ 1 Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 3/28-2-2012 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 95/2012 ΘΔΜΑ: Επιλογή δικαιούσυν για σοπήγηζη αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Οιδίνους π λ ε κ τ ά ν η γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Οιδίνους π λ ε κ τ ά ν η γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Οιδίνους π λ ε κ τ ά ν η γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 μορφής δε της σης ουκ απεστάτει πολύ 2 σημείωση Θαι ο Νιδίνους (όπως και κάθε άλλο γραπτό μου)

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Προς : Το Σώμα της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ Συναδέλφισες, Συνάδελφοι Μπροστά στην επιχειρούμενη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ρευστοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Για να δούμε κάποια άκρως διαφωτιστικά βίντεο: (update 20.11.2013) http://www.youtube.com/watch?v=k2b_ktz727k

Για να δούμε κάποια άκρως διαφωτιστικά βίντεο: (update 20.11.2013) http://www.youtube.com/watch?v=k2b_ktz727k Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα παιχτεί το ίδιο θεατρικό παραμύθι στο Πολυτεχνείο. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε και το 90% του λαού συνεχίζει ακόμα π.χ. να πιστεύει ότι το Πολυτεχνείο έριξε την Χούντα.

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH EDITIONS AUDIO BOOKS EBOOKS

ENGLISH EDITIONS AUDIO BOOKS EBOOKS Κατάλογος Βιβλίων Οι Εκδόσεις «Μέγας Σείριος» λειτουργούν από το 1983 υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου «Όμιλος Εξυπηρετητών» και εκδίδουν βιβλία πρακτικής φιλοσοφίας καθώς και λογοτεχνικά κείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις-κλειδιά: φιλοσοφία, παιδεία, εκπαίδευση, αγωγή, ευημερία

Λέξεις-κλειδιά: φιλοσοφία, παιδεία, εκπαίδευση, αγωγή, ευημερία Πλάτωνας : Η εκπαίδευση προϋπόθεση ποιοτικού βίου και ευδαιμονίας Κωλέττη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Στοιχεία επικοινωνίας : Κωλέττη Ελένη Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kkeleni02@gmail.com / ekoleti@sch.gr Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Το αξίωμα της παραλληλίας και οι αντιλήψεις για το χώρο Μ. Βασιλοπούλου, Α. Βλάχος, Μ. Γιαννάκου, Θ. Εξαδάκτυλος, Θ. Κάκος, Π. Καλόσακας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7ης/01 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 19/01 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 Περιεχόμενα 1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 3. ΤΟ «Γαλόπαιδο» 1... 27 4. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ... 37 5. Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ... 51 6. Η ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014]

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014] qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,, Ο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl (μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

6. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2 Μαΐου 8 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 6. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ 10ος

ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ 10ος ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΜΟΣ 10ος ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Σβολόπουλος Ακαδημαϊκός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 725 τ. Β / 19-8-1997)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική: Τα Μέρη του Λόγου

Γραμματική: Τα Μέρη του Λόγου ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γραμματική: Τα Μέρη του Λόγου 2 Διδακτικό Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου Τα Μέρη του Λόγου από το χώρο του μαθήματος της γραμματικής ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της τεχνικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Ηomo sapiens στο θρανίο της ζωής

Ηomo sapiens στο θρανίο της ζωής Ηomo sapiens στο θρανίο της ζωής Η «διακριτική» παρουσία της εξελικτικής θεωρίας στα ελληνικά σχολικά βιβλία δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους εκπαιδευτικούς να αγγίξουν την ουσία. Ιδέες για να κερδίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πανούλη. Γιάννης

Στον Πανούλη. Γιάννης Στον Πανούλη Γιάννης Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Στο βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των θεμάτων που καλύπτουν την προς εξέταση ύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση και τον

Διαβάστε περισσότερα

30 ο τεύχος Μάιος Ιούνιος - Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

30 ο τεύχος Μάιος Ιούνιος - Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΙΔΑ Πεοιευόμεμα 1 Καλχρόοιρμα! - Επιρκέφειπ παιδιάςοξσ-αογίεπ 2 Χοόμια Πξλλά! - Χαοξύμεμα γεμέθλια 3 Αςξμικά οαμςεβξύ - Δοαρςηοιόςηςεπ ςμημάςχμ 4 Οι ποόβεπ μαπ Καλξκαιοιμέπ Διακξπέπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Περάκη Εμμανουέλας ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ. Λ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΜΕΝΩ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ. Λ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΜΕΝΩ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ. Λ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΜΕΝΩ 2011-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ... 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ... 6 ΙΣΤΟΡΙΑ... 7 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 4

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 4 ΕΚΚΛΗΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΟ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 4 ιγίλλιον- Ἀπόφασις τῆς ανορθοδόξου υνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1583 ΕΚΚΛΗΙΑ ΓΝΗΙΩΝ ΟΡΘΟΟΞΩΝ ΧΡΙΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 4 ἀπὸ τοῦ ωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

K 0 γ I \ K 0) R Ο Y

K 0 γ I \ K 0) R Ο Y 0 T T O tm ttn ------------ * S ------------ - ekajagtm Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ ΜYTI \H N HC K 0 γ I \ K 0) R Ο Y lapythc: 0 MYTI/VHNHC l\k(dkoc (t) 1333 ΛΙ6ΥΘΥΝΤΗΟ: λρχιμ. IXKCDROC C. ΠΡωΤ00ΥΓΚ6\\00

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 218 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π α ρ α μ έ ν ε ι E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι»

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι» 1 Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι» Αφορμή Ερέθισμα Τώρα το Νοέμβριο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, οι αγρότες ασχολούνται με το μάζεμα της ελιάς. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1698 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πα νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Ἄρθρο γιὰ Ἐκκλησιολόγο Θέματα Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ καὶ Λειτουργικῆς Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Διονυσίου Ανατολικιώτου δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ερευνητική εργασία των µαθητών της Α Λυκείου Υπεύθυνοι καθηγητές: Φακή Βασιλική και Σκυβαλίδας Νίκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Βιογραφικά στοιχεία...4

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 185 «Πξόζθιεζε ζε γάκν απηνθξαηνξηθό ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε»: έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 60/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 213087 83 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 18ο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 Φύλλο 75 Τιμή: 0,03 Ευρώ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994, με έδρα την Κατερίνη. Πλαισιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3199 27 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611.22/14/ 3013 Ενσωμάτωση του Κώδικα Διεθνών Προτύπων και Συνι στώμενων Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από το ΚΠΕ Νάουσας

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από το ΚΠΕ Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ----- ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια.

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία.(νήπια) Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Έλα να την ξαναπούμε. Όποιος ξέρει έχει Παίξαμε και το παιχνίδι με την κρυμμένη λέξη. Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια ένωσε

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Με απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Με απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ! ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ Φύλλο 401 1,00 Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας Εργαζόμενοι Ίδρυση ενιαίου σωματείου Vodafone- Wind-Victus σελ.5 Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Γ Φάση Φράγκου Ευαγγελία Ρογκενμπούκε Μισέλ 1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 1. Φράγκου Ευαγγελία 2. Ρογκενμπούκε Μισέλ 3. Μπουλώτης

Διαβάστε περισσότερα

Από ζώο ή φυτό. Η υφαντική πρώτη ύλη. Γίνεται. κλωστή. υφάδι. και. στημόνι. Ύ φ α σ μ α. χ ρ ω μ α τ ι σ τ ό

Από ζώο ή φυτό. Η υφαντική πρώτη ύλη. Γίνεται. κλωστή. υφάδι. και. στημόνι. Ύ φ α σ μ α. χ ρ ω μ α τ ι σ τ ό Από ζώο ή φυτό Η υφαντική πρώτη ύλη Γίνεται κλωστή υφάδι στημόνι και Ύ φ α σ μ α χ ρ ω μ α τ ι σ τ ό 1 Σε ευχαριστώ παππού, σε ευχαριστώ γιαγιά. Οι Μαθητές & οι Μαθήτριες της Α Γυμνασίου Βελβεντού 2 Πολιτιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η ομάδα στην αυλή του σχολείου

1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η ομάδα στην αυλή του σχολείου 1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ομάδα στην αυλή του σχολείου Μυτιλήνη Σχολικό έτος 2008-2009 1 Τα μέλη της ομάδας: Α1 Γυμνασίου Αδαλής Μιχάλης Κουρκουτή Ελένη Κεραμίδη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλά να μια άσπρη γραμμή από σκόνη σημαδεύεται πάνω στο δημόσιο δρόμο στο έβγα της Παραβόλας προς τη Μαντάνισσα (Παντάνασσα). Ταυτόχρονα ήχος μοτέρ

Αλλά να μια άσπρη γραμμή από σκόνη σημαδεύεται πάνω στο δημόσιο δρόμο στο έβγα της Παραβόλας προς τη Μαντάνισσα (Παντάνασσα). Ταυτόχρονα ήχος μοτέρ Μάχη της Γουρίτσας Μια διήγηση του Νίκου Ε. Σκιαδά, από το βιβλίο του «Καπετάν Επαμεινώνδας» Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου το Αρχηγείο ΕΛΑΣ Τριχωνίδας βρίσκεται στον Αη- Βλάση. Εκεί πήρε στις επτά του

Διαβάστε περισσότερα