ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ."

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ , εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Γεκόπνπινπ ζηηο , ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ζπλήιζε ζηα γξαθεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ νδό Μηραιαθνπνύινπ 102, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε γηα ην ζέκα: «Πρακηικά ΠΓ ηοσ Σμήμαηος Οικονομικών Δπιζηημών». ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη παξέζηεζαλ λόκηκα θαιεζκέλνη, νη παξαθάησ: 1. Κσλζηαληίλνο Α. Γεκόπνπινο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Οπξνινγίαο ΔΚΠΑ, σο Πξόεδξνο. 2. Γεσξγία Ξαλζάθε-Καξακάλνπ, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, σο Σαθηηθό Μέινο. 3. ηαύξνο Πεξεληίδεο, Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, σο Σαθηηθό Μέινο. 4. Παλαγηώηεο Μπαιηόπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΣΔΦΑΑ, σο Σαθηηθό Μέινο. 5. Υξπζόζεκηο Βαζηιάθνπ-ηακαηνπνύινπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Θεαηξηθώλ πνπδώλ, σο Σαθηηθό Μέινο. 6. Παλαγηώηεο Πηληέιαο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, σο Σαθηηθό Μέινο. 7. Κσλζηαληίλνο Μαζζέινο, Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, σο Δηζεγεηήο ρσξίο ςήθν. 8. Αληώληνο Μπνπθνπβάιαο, Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ, σο Δηζεγεηήο ρσξίο ςήθν. 9. Παλαγηώηεο Ληαξγθόβαο, Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, σο Δηζεγεηήο ρσξίο ςήθν. 10. Θεόδσξνο Παπαζενδώξνπ, Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, σο Δηζεγεηήο ρσξίο ςήθν. 11. σηήξηνο Ρνύζζνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ, σο Δηζεγεηήο ρσξίο ςήθν. Απόληεο ήηαλ ν Αληηπξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φηινζνθηθήο ΔΚΠΑ θ. Ησάλλεο Παξαζθεπόπνπινο θαη ν θ. Βαζίιεηνο Κσλζηαληαθόπνπινο. ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

2 Ο Πξόεδξνο ηεο ΠΓ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, θ. Παλαγηώηεο Ληαξγθόβαο, αθνύ έιαβε ην ιόγν παξνπζίαζε ζηα παξόληα κέιε ηα από απνζπάζκαηα πξαθηηθώλ ηεο 1 εο /2009 ζπλεδξίαζεο ηεο Π.Γ. Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ. Σα παξόληα κέιε, αθνύ άθνπζαλ ηνλ θ. Ληαξγθόβα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε Αποθάζιζαν Ομόθωνα Να εγθξίλνπλ ηελ πξόηαζε ηεο Π.Γ.. Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ πεξί ζπγθξνηήζεσο εθιεθηνξηθώλ ζσκάησλ γηα δύν ζέζεηο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα «Μαθξννηθνλνκηθή» θαη «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία», σο εμήο: Βαθμίδα Καθηγηηή Γνωζηικό ανηικείμενο «Μακροοικονομική» (Φ. Προκ. 1008/ ) 1. Απέξγεο Νηθόιανο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία κε έκθαζε ζηε Μαθξννηθνλνκηθή», Φ. Γηνξ. 62/ η. 2. Κνιιίληδαο Σξύθσλ, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία κε έκθαζε ζηε Μαθξννηθνλνκηθή, Μαζεκαηηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε», Φ. Γηνξ. 47/ η. 3. Κνξιίξαο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία κε έκθαζε ζηε Ννκηζκαηηθή ζεσξία, Σξαπεδηθή Θεσξία, Μαθξννηθνλνκηθή», Φ. Γηνξ. 183/ η. 4. Μαιιηαξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Μάθξν-Υξεκαηννηθνλνκηθή», Φ. Γηνξ. 504/ η Γ 5. Μαξαβέγηαο λαπνιέσλ, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Μαθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε, Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε», Φ. Γηνξ. 210/ η.

3 6. Μνπξκνύξαο Ησάλλεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Μαθξννηθνλνκηθά Αλνηρηήο Οηθνλνκίαο», Φ. Γηνξ. 96/ η. 7. Παιπβόο Θεόδσξνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία (Μίθξν - Μάθξν)», Φ. Γηνξ. 288/ η. 8. Φηιηππόπνπινο Απόζηνινο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία κε έκθαζε ζηε Γηεζλή Μαθξννηθνλνκηθή & Υξεκαηννηθνλνκηθή», Φ. Γηνξ. 84/ η. 9. Αγηνκπξγηαλλάθεο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο Δ.Α.Π. κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Αλάιπζε & Πνιηηηθή», Φ. Γηνξ. 233/ η. 10. Βαξνπθάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία», Φ. Γηνξ. 219/ η. Γ 11. Καηζηκπξήο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Αλάιπζε», Φ. Γηνξ. 286/ η. 12. Μπαιηάο Νηθόιανο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή ζεσξία», Φ. Γηνξ. 42/ η. 13. Ξαπαπαδέαο Αλαζηάζηνο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Γ.Δ.Ο.. κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία & Πνιηηηθή», Φ. Γηνξ. 643/ η. Γ 14. Παιαηνιόγνο Ησάλλεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξηαώο, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία», Φ. Γηνξ. 999/ η. Γ 15. Παλεζπκηηάθεο Αιέμαλδξνο, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία» Φ. Γηνξ. 50/ η. 16. Πειαγίδεο Θεόδσξνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Αλάιπζε», Φ. Γηνξ. 241/ η. 17. θνύξαο Αζαλάζηνο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή ζεσξία», Φ. Γηνξ. 146/ η.

4 18. ηνπξλάξαο Ησάλλεο, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή ζεσξία», Φ. δηνξ. 201/ η. 19. Υαηδεθσλζηαληίλνπ Γεώξγηνο, Καζεγεηήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Σκήκα Γ.Ο..Α. κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία», Φ. Γηνξ. 129/ η. 20. Βαξειάο Δξσηόθξηηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Ννκηζκαηηθή Θεσξία & Πνιηηηθή», Φ. Γηνξ. 999/ η. Γ 21. Καξαληώλεο Ζιίαο, Καζεγεηήο Α.Π.Θ., Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηεζλείο & Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο», Φ. Γηνξ. 1064/ η. Γ 22. Καξθάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο», Φ. Γηνξ. 195/ η. 23. Κόηηνο Άγγεινο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Γηεζλώλ & Δπξσπατθώλ πνπδώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηεζλείο & Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο & Αλαπηπμηαθέο ρέζεηο», Φ. Γηνξ. 1140/ η. Γ 24. Μπξηζίκεο νθνθιήο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία κε έκθαζε ζηε δηεζλή Ννκηζκαηηθή Αλάιπζε», Φ. Γηνξ. 181/ η. 25. Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Ννκηζκαηηθή Θεσξία & Πνιηηηθή κε έκθαζε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία», Φ. Γηνξ. 237/ η. 26. Πεηξάθεο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε & Γηεζλήο Οηθνλνκηθή», Φ. Γηνξ. 455/ η. Γ 27. Υηόλεο Γηνλύζηνο, Καζεγεηήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Σκήκα Γ.Ο..Α. κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηεζλείο Άκεζεο Δπελδύζεηο & Πνιπεζληθέο Δηαηξείεο» Βαθμίδα Καθηγηηή Γνωζηικό ανηικείμενο «Δθαρμοζμένη Οικονομεηρία» (Φ. Προκ. 984/ )

5 1. Γεσξγαληά Εσή, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 45/ η. 2. Γεκέιε νθία, Καζεγήηξηα Ο.Π.Α., Σκήκα Πιεξνθνξηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 260/ η. 3. Παλάο Δπακεηλώλδαο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα ηαηηζηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 148/ η. 4. Βεξλαξδάθεο Νηθόιανο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή ηαηηζηηθή & Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 142/ η. 5. Κπξηαδίδνπ Αηθαηεξίλε, Καζεγήηξηα Ο.Π.Α. Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία κε έκθαζε ζηελ Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 199/ η. 6. Μόζρνο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο επηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 455/ η. Γ 7. Πηηηήο Νηθήηαο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υξεκαηννηθνλνκηθή Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 241/ η. 8. Σδαβαιήο Ζιίαο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκηθή Θεσξία κε έκθαζε ζηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 41/ η. 9. Φνπληάο ηπιηαλόο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οηθνλνκεηξία», Φ. Γηνξ. 15/ η. 10. Αγγειήο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πνζνηηθέο Μέζνδνη», Φ. Γηνξ. 81/ η. 11. Γνλάηνο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή Γξακκηθά Τπνδείγκαηα», Φ. Γηνξ. 165/ η. 12. Θαιαζζηλόο Διεπζέξηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πνζνηηθή Αλάιπζε», Φ. Γηνξ. 29/ η.

6 13. Καξθαδήο Ησάλλεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πνζνηηθέο Μέζνδνη», Φ. Γηνξ. 193/ η. 14. Παπαδόπνπινο Υξπζνιέσλ, Καζεγεηήο Α.Π.Θ., Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Γηνίθεζε Παξαγσγήο», Φ. Γηνξ. 241/ η. 15. πξηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ύγρξνλεο Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε», Φ. Γηνξ. 1048/ η. Γ 16. Υξηζηνδνπιάθεο Νηθόιανο, Καζεγεηήο Ο.Π.Α., Σκήκα Γ.Δ.Ο.., κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πνζνηηθέο Μέζνδνη Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο», Φ. Γηνξ. 60/ η. 17. Γξηηζάθεο Νηθόιανο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή Δπξσπατθή ελζσκάησζε», Φ. Γηνξ. 198/ η. Γ 18. Μαθξπδάθεο ππξίδσλ, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο θαη ηξαηεγηθή», Φ. Γηνξ. 65/ η. 19. Ξπδέαο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή», Φ. Γηνξ. 219/ η. Γ 20. Παπαδεκεηξίνπ Ησάλλεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ», Φ. Γηνξ. 96/ η. 21. Υαηδεπαληειήο Θεόδσξνο, Καζεγεηήο Α.Π.Θ., Σκήκα Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή», Φ. Γηνξ. 247/ η. 22. Υνλδξνγηάλλεο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή Αλάιπζε», Φ. Γηνξ. 219/ η. Γ Να εγθξίλνπλ ην Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάζεζε ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ βξίζθεηαη ζην θηίξην ηνπ Σκήκαηνο

7 Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Σξίπνιε), θαη λα θάλνπλ δεθηή ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο εξγαζηώλ θηηξίνπ (απνηεινύκελε από ηνπο θ.θ. 1) Ληαξγθόβα Παλαγηώηε 2) Νηθνιόπνπιν Κσλ/λν & 3) ηαζόπνπιν Πέηξν) γηα θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία «Αθνη Γεκεηξόπνπινη Β.Δ. Μπνπξεμήο Ο.Δ. Πσιήζεηο Δπηζθεπέο Αλειθπζηήξσλ» έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 856,80. Να εγθξίλνπλ σο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ γηα ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο ηελ 23 ε Φεβξνπαξίνπ Να εγθξίλνπλ ηελ πξόηαζε ηεο Π.Γ.. Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη λα θάλνπλ δεθηνύο ηνπο θάησζη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο κε ηελ παξαθάησ ζύλζεζε ηεο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπο Αγγελοπούλοσ Αναζηαζία 1. Ληαξγθόβαο Παλαγηώηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλ. Πεινπνλλήζνπ (Δπηβιέπσλ) 2. Αξζέλνο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ΣΔΗ Πεηξαηά (Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο) 3. Υηόλεο Γηνλύζηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γ.Ο..Α., Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Λίηζιοσ Κωνζηάνηια 1. Θσκάθνο Γεκήηξηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλ. Πεινπνλλήζνπ (Δπηβιέπσλ) 2. Κνηηαξίδε Κσλ/λα, Λέθηνξαο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλ. Πεινπνλλήζνπ (Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο) 3. Αξζέλνο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ΣΔΗ Πεηξαηά (Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο) Ρεπούζης πσρίδων

8 1. Ληαξγθόβαο Παλαγηώηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλ. Πεινπνλλήζνπ (Δπηβιέπσλ) 2. Αγγειίδεο Σηκόζενο, Λέθηνξαο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλ. Πεινπνλλήζνπ (Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο) 3. Αξζέλνο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ΣΔΗ Πεηξαηά (Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο) Να θάλνπλ δεθηά ηα αηηήκαηα ησλ θάησζη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο δηαηξηβήο: 1. Γεκνπνύινπ Δπζηαζία (Α.Π ) 2. Καθνζίκνπ Βαζηιηθή (Α.Π. 115/ ) 3. Καξβνύλεο Γεκήηξηνο (Α.Π. 126/ ) 4. Καηζάιε Αζηεξία (Α.Π. 129/ ) 5. Λεβέληεο Απόζηνινο (Α.Π. 118/ ) 6. Λπκπεξνπνύινπ Παλαγηώηα (Α.Π. 122/ ) 7. Πεηξνπνύινπ Βαζηιηθή (Α.Π. 130/ ) 8. Φπρνγηνύ Βαζηιηθή (Α.Π. 127/ ) Δμνπζηνδνηείηαη ν Πξόεδξνο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ ππ αξηζ. 200/ απόθαζή ηεο. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Αζήλα, Αθνύ ζπληάρζεθε, ππνγξάθεηαη Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΚΧΝ/ΝΟ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Αριθ.Απόθαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα