Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ"

Transcript

1 Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο» Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Μηράιεο αξξήο Υξίζηνο Παηζαιίδεο Αλδξέαο Σξόθθνο Γηώξγνο Παληειή Γηνλύζεο Γηνλπζίνπ Παλαγηώηεο Σήιιπξνο Διπίδα Ζξαθιένπο Γηώξγνο θιάβνο Λνύζε Ζξνδόηνπ Μνύζθνπ Σέσο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Γεληθόο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ (ΤΔΠ) 1 Οη ηδηόηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη δίπια από ηα νλόκαηα ησλ πξνζώπσλ πνπ θιήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή αληηζηνηρνύλ κε ηηο ηδηόηεηεο πνπ είραλ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία θιήζεθαλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. Παξ όιν όηη ζε θαηνπηλόηεξν ζηάδην ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα έπαςαλ λα έρνπλ ηελ αλαγξαθόκελε ηδηόηεηα, ε Δπηηξνπή θάιεζε λα παξνπζηαζηνύλ ζε ζπλεδξία ηεο κε βάζε ηελ ηδηόηεηα πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο.

2 Γεώξγηνο Πνύθνο Γεκήηξεο Υάιηνο Απόζηνινο ηαύξνπ Νίθνο ηαιήο Κιέιηα Παπαδνπνύινπ Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ Δθπξόζσπνο Σκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ Δθπξόζσπνο Σκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ Δθπξόζσπνο Σκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ Δθπξόζσπνο Σκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ Υπεξεζία Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) Κώζηαο Νηθνιαΐδεο Γηάλλεο Σζαγθάξεο Έθνξνο Τπεξεζίαο ΦΠΑ Δθπξόζσπνο Τπεξεζίαο ΦΠΑ Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ πύξνο Κόθθηλνο Έθνξνο Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκνο Παξαιήπηεο Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη Γεκνζίαο Τάμεσο Ησλάο Νηθνιάνπ Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Αλδξέαο Λνπθάο Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Γηθαηνζύλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Κπξηάθνο Σζνιάθεο Έθε αββίδνπ Αλαπιεξσηήο Πξώηνο Κηεκαηνινγηθόο Λεηηνπξγόο Αλώηεξε Κηεκαηνινγηθόο Λεηηνπξγόο Αζηπλνκία Κύπξνπ Μαξηάλλα Φξαληδή Αλαζηαζία Υαηδεγηάλλε Παλαγηώηεο Κνπληνπξέζηεο Υξηζηάθεο Μαπξήο Δθπξόζσπνο Αζηπλνκίαο Κύπξνπ Δθπξόζσπνο Αζηπλνκίαο Κύπξνπ Δθπξόζσπνο Αζηπλνκίαο Κύπξνπ Δθπξόζσπνο Αζηπλνκίαο Κύπξνπ 2

3 Θεκηζηόο Αξλανύηεο Δθπξόζσπνο Αζηπλνκίαο Κύπξνπ Γξαθείν Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο Κώζηαο Κιεξίδεο Πέηξνο Κιεξίδεο Ρίθθνο Δξσηνθξίηνπ Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο Βνεζόο Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο Μνλάδα Καηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ Σπγθάιπςεο (ΜΟΚΑΣ) Δύα Παπαθπξηαθνύ Μαξία Κπξκίδε Πξντζηακέλε ΜΟΚΑ Αλώηεξε Γηθεγόξνο ηεο Γεκνθξαηίαο - ΜΟΚΑ Γξαθείν Δπηηξόπνπ Ννκνζεζίαο Λήδα Κνπξζνπκπά Δπίηξνπνο Ννκνζεζίαο Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ Παλίθνο Γεκεηξηάδεο Νίθνο Κσλζηαληίλνπ Γηνηθεηήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Κώζηαο Παπαδόπνπινο Αξγπξώ Πξνθνπίνπ Γηώξγνο Ησάλλνπ Έιελα Γξεγνξηάδνπ Μηράιεο ηπιηαλνύ Αιίθε ηπιηαλνύ Μαξία Κέηηεξνπ Γηάγθνο Γεκεηξίνπ 3

4 Υξηζηίλα Ρνπκπά Ναηάζα Αλαζηαζίνπ Γηώξγνο Κπξηάθνπ Ησζήθ Θενδώξνπ Αληξέαο Μαθξήο Άλλα Πειεθάλνπ Γεκήηξεο Αξηζηνηέινπο Αλδξέαο Κιείηνπ ηάισ Υατιή Δθπξόζσπνο Δπηηξνπήο γηα Δθαξκνγή Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ Γξαθείν Γεληθνύ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο Υξπζηάιια Γησξθάηδηε Γεληθόο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο Άθεο Υαηδεησζήθ Δθπξόζσπνο Γξαθείνπ Γεληθνύ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο Υπεξεζία Σπλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ (πξώελ Υπεξεζία Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο Σπλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ) Κσλζηαληίλνο Λύξαο Αληώλεο Νηθνιάνπ Έθνξνο πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ Δθπξόζσπνο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ Παύινο Λνπθατδεο Δθπξόζσπνο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ Γώξνο Καθνπιιήο Πξώηνο Λεηηνπξγόο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθώλ 4

5 Δηαηξεηώλ Λάθεο Υξηζηνθόξνπ Αλώηεξνο Λεηηνπξγόο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ Γξαθείν Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα Γηάλλνο Γαληειίδεο Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Μάξηνο Παπαρξηζηνδνύινπ Δθπξόζσπνο Γξαθείνπ Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Γήκεηξα Καινγήξνπ Γεώξγηνο Υαξαιάκπνπο Αλδξέαο Αλδξένπ Άιθεο Πηεξίδεο Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Σέσο Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Αληηπξόεδξνο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Αλώηεξνο Λεηηνπξγόο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Κνύιια Θενράξνπο Αλώηεξε Λεηηνπξγόο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Ληάλα Ησαλλίδνπ Έιελα Μηραειίδνπ Δθπξόζσπνο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Δθπξόζσπνο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ (ΦΑΚ) Νώληαο Μεηαμάο Μαξία Πέηζα Αγγειηθή Φξάγθνπ Γεληθόο Γηεπζπληήο Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Δθπξόζσπνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Δθπξόζσπνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ 5

6 Διίδα ηαζνπνύινπ Νίθνο Σξππάηζαο Αληηγόλε Μειηθνύξη Υξηζηίλα Πηεξίδε Δθπξόζσπνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Δθπξόζσπνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Δθπξόζσπνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Δθπξόζσπνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Σύλδεζκνο Τξαπεδώλ Κύπξνπ Μηράιεο Κακκάο Έιελα Φξίμνπ Γεληθόο Γηεπζπληήο πλδέζκνπ Σξαπεδώλ Κύπξνπ Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Σξαπεδώλ Κύπξνπ Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία Ληδ νθνθιήο Μηραειίδεο Σέσο Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Αλδξέαο Αξηέκεο Σέσο Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Θεόδσξνο Αξηζηνδήκνπ Πξώελ Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Δπδόθηκνο Ξελνθώληνο Σέσο Αληηπξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο άββαο αββίδεο Γηώξγνο Θενραξίδεο Έξνι Ρίδα 6

7 Μηράιεο Εαλλεηίδεο Κσλζηαληίλνο Γάκηζαο Αλδξέαο Πνηεηήο Λέληα Γεσξγηάδνπ Λάκπξνο Παπαδόπνπινο Φίιηππνο Μαλλάξεο Κώζηαο Υαηδεπαπάο Παλίθνο Πνύξνο Σέσο Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Σάθεο Σανπζηάλεο Σέσο Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Γηώξγνο Γεσξγηάδεο Σέσο Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Βαζίιεο Ρνιόγεο Σέσο Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο 7

8 Κώζηαο εβέξεο Σέσο Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Άλλα Γηνγέλνπο Σέσο Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Βάζνο ηαξιή Σέσο Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο ηαύξνο Κσλζηαληηλίδεο Πξώελ Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Μάλζνο Μαπξνκκάηεο Πξώελ Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο πκεώλ Μάηζεο Πξώελ Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Ζιίαο Νενθιένπο Πξώελ Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Υξηζηάθεο Γ. Υξηζηνθίδεο Πξώελ Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Φνίβνο Εσκελήο Γξακκαηέαο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σξάπεδαο Γηάλλεο Κππξή Σέσο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Υξίζηεο Υαηδεκηηζήο Αλώηεξνο Γεληθόο Γηεπζπληήο πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο 8

9 Νηθόιαο Καξπδάο Πξώελ Αλώηεξνο Γεληθόο Γηεπζπληήο πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Αλδξέαο Ζιηάδεο Πξώελ Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Σξάπεδαο Κύπξνπ Άλλα νθξσλίνπ Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο CISCO ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκήηξεο Π. Ησάλλνπ Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ Υξίζηνο Παληδαξήο Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ Κσλζηαληίλνο Σζνιάθθεο Γεληθόο Διεγθηήο πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Ρνδνύια Υαηδεθπξηάθνπ Δθηεινύζα ρξέε Γεληθνύ Γηεπζπληή Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Σξάπεδαο Διίδα Λεηβαδηώηνπ Δθηεινύζα ρξέε Οηθνλνκηθνύ Γηεπζπληή πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Γηάλλεο Κύηηξνπ Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ Μηράιεο Εαλλεηίδεο Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ Λεσλίδαο Δηζνδίνπ Πξώελ Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 9

10 πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Διεπζέξηνο Ησάλλνπ Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ Παλαγηώηεο Καλάξεο Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ Ζξάθιεο Ζξαθιένπο Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Άληξε Αλησληάδνπ Δηδηθή Γηαρεηξίζηξηα Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Παλαγηώηεο Νενθιένπο Γηθεγόξνο Δηδηθήο Γηαρεηξίζηξηαο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Αλδξέαο Φηιίππνπ Σέσο Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Μηράιεο αξξήο Πξώελ Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Υξίζηνο Παύινπ Με Δθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 10

11 Μάξηνο Υαηδεγηαλλάθεο Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd πύξνο Δπηζθόπνπ Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Παλίθθνο Πνπηδηνπξήο Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Αλδξέαο Εαραξηάδεο Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Παλαγηώηεο Κνπλλήο Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Οκίινπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Σάθεο Φεηδία Δθηειώλ Υξέε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ Οκίινπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Υξίζηνο ηπιηαλίδεο Πξώελ Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Οκίινπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Αλλίηα Φηιηππίδνπ Γεληθή Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθήο Γηεύζπλζεο Οκίινπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd θαη πξώελ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Μηράιεο Αζαλαζίνπ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Οκίινπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Κιεάλζεο Υαλδξηώηεο Γηεπζπληήο Γηεύζπλζεο Corporate Financial Solutions Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Έξα Μηραειίδνπ Πξώελ Γηεπζύληξηα Γηεύζπλζεο Καλνληζηηθή 11

12 πκκόξθσζε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηάλλα Παπαζσκά Ννκηθή ύκβνπινο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Νηθόι Φηλνπνύινπ Δμσηεξηθόο Ννκηθόο ύκβνπινο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, Ησαλλίδεο Γεκεηξίνπ Γ.Δ.Π.Δ. Γεκήηξεο Αξανύδνο Ννκηθόο ύκβνπινο ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Υξύζεο Γεκεηξηάδεο & ία Γ.Δ.Π.Δ.) Κσλζηαληίλνο Μπισλάο Πξώελ Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Κώζηαο Γ. Κσλζηαληίλνπ Πξώελ Γηεπζπληήο Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Οκίινπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Παλίθνο Ζξαθιένπο Σέσο Γηεπζπληήο Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Κύπξνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Πιάησλ Λαλίηεο Πξώελ Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Νενθιήο Λπζάλδξνπ Πξώελ Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Πόιπο Βόηζεο Γεκήηξεο Πιέηπει Δθπξόζσπνο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Πξώελ ππάιιεινο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Τξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. 12

13 Κσλζηαληίλνο Λντδίδεο Μέινο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηώο ΑΔ Μάξηνο αββίδεο Νάηαιη Νηθνιάνπ Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Πεηξαηώο (Κύπξνπ) Ληδ Δθπξόζσπνο Σξάπεδαο Πεηξαηώο (Κύπξνπ) Ληδ Διιεληθή Τξάπεδα Γεκόζηα Δηαηξεία Ληδ Αλδξέαο Παλαγηώηνπ Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Διιεληθήο Σξάπεδαο Μαξίλνο Αζαλαζηάδεο Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Μάξηνο Κιεξίδεο Αλώηεξνο Γηεπζπληήο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ θαη ηξαηεγηθήο Αλδξέαο Λάκπξνπ Γηεπζπληήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Υνξεγήζεσλ Οκίινπ Διιεληθήο Σξάπεδαο Αληώλεο Ρνύβαο Γεληθόο Γηεπζπληήο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Νίθε Υαηδεμελνθώληνο Δζσηεξηθή Διεγθηήο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Γηώξγνο Παύινπ Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Υαξάιακπνο Παλαγηώηνπ Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Γηάλλνο Υαξηιάνπ Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο 13

14 Αλδξέαο Μνπζηνύηηαο Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Αληώλεο Πηεξίδεο Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Πέηξνο Ησαλλίδεο Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Νίθε Νηθνιατδνπ Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο σηήξεο Καιιήο Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Σξάπεδαο Γεκόζηαο Μάθεο Κεξαπλόο Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο Διιεληθήο Σξάπεδαο Ληδ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κύπξνπ) Ληδ Νηθόιανο Μπέεο Δθπξόζσπνο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κύπξνπ) Ληδ Alpha Bank Cyprus Ltd Γεώξγηνο Γεσξγίνπ Δθπξόζσπνο Alpha Bank Cyprus Ltd Σπλεξγαηηθή Κεληξηθή Τξάπεδα Ληδ Δξσηόθξηηνο Υισξαθηώηεο Γεληθόο Γηεπζπληήο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Δπζύκηνο Παληαδήο Αλώηεξνο Γηεπζπληήο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο 14

15 Σξάπεδαο Ληδ Μάξηνο Ξελίδεο Άληξε νισκνύ Δπζύκηνο Παληαδήο Λάκπξνο Πηεξή Μαξία Αγαζνθιένπο Κσλζηαληίλνο Βξαρίκεο πύξνο Λίγγεο Δθπξόζσπνο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Δθπξόζσπνο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Δθπξόζσπνο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Δθπξόζσπνο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Δθπξόζσπνο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Δθπξόζσπνο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Δθπξόζσπνο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ Κππξηαθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην (ΚΔΒΔ) Λεσλίδαο Παζραιίδεο Δθπξόζσπνο Κππξηαθνύ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Γήκεηξα Παιάνληα Δθπξόζσπνο Κππξηαθνύ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Σύλδεζκνο Καηόρσλ Τξαπεδηθώλ Φνίβνο Μαπξνβνπληώηεο Πξόεδξνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ ηαύξνο Γηαιινπξίδεο Αληηπξόεδξνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Υξπζηαιιέλε Θενθιένπο Γξακκαηέαο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Κώζηαο Κσζηαληηλίδεο Σακίαο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ 15

16 Μάξηνο Ζιηάδεο Γηθεγόξνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Κπξηάθνο Αξηζηείδνπ αξξήο Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ άββαο Ζιία Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Λεόληηνο Υαηδεβαζίιεο Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Μαξίλνο ηδόπνπινο Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Σάθεο Ξελόπνπινο Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Φώηνο Φσηηάδεο Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Καηόρσλ Σξαπεδηθώλ Κππξηαθόο Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ Λνύεο Κιάππαο Δπίηηκνο Πξόεδξνο Κππξηαθνύ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέαο Κνπθθήο Δθπξόζσπνο Κππξηαθνύ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ Παγθύπξηνο Σύλδεζκνο Δπελδπηώλ Φξεκαηηζηεξηαθώλ Αμηώλ Μηράιεο Οιύκπηνο Πξόεδξνο Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Δπελδπηώλ Υξεκαηηζηεξηαθώλ Αμηώλ 16

17 Έλσζε Τξαπεδηθώλ Υπαιιήισλ Κύπξνπ (ΔΤΥΚ) Λνΐδνο Υαηδεθσζηήο Πξόεδξνο Έλσζεο Σξαπεδηθώλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ Υξίζηνο Παλαγίδεο Δθπξόζσπνο Έλσζεο Σξαπεδηθώλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ Παλίθθνο ηαπξή Δθπξόζσπνο Έλσζεο Σξαπεδηθώλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ Αλδξέαο Αλδξένπ Δθπξόζσπνο Έλσζεο Σξαπεδηθώλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ Πξόδξνκνο Υαξαιάκπνπο Δθπξόζσπνο Έλσζεο Σξαπεδηθώλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ Κσλζηαληίλνο Υαηδεκαύξνο Δθπξόζσπνο Έλσζεο Σξαπεδηθώλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ Σύλδεζκνο Δπηζηεκόλσλ Δθηηκεηώλ θαη Σπκβνύισλ Αθηλήησλ Κύπξνπ Υαξάιακπνο Πεηξίδεο Πξόεδξνο πλδέζκνπ Δπηζηεκόλσλ Δθηηκεηώλ θαη πκβνύισλ Αθηλήησλ Κύπξνπ Αλδξέαο Αλδξένπ Δθπξόζσπνο πλδέζκνπ Δπηζηεκόλσλ Δθηηκεηώλ θαη πκβνύισλ Αθηλήησλ Κύπξνπ Οη εηαηξείεο εθηηκεηώλ αθηλήησλ πνπ δηνξίζηεθαλ από ηελ Pimco Παύινο Λνΐδνπ Γηώξγνο Μνύληεο Πάλνο Γαλόο Υάξεο Σηκνζένπ Δθπξόζσπνο Δηαηξείαο LEAF RESEARCH Δθπξόζσπνο Δηαηξείαο LEAF RESEARCH Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Δηαηξείαο Danos BNP Paribas Δθπξόζσπνο Δηαηξείαο Danos BNP Paribas 17

18 Αληώλεο Λντδνπ Δθπξόζσπνο Δηαηξείαο Antonis Loizou & Associates Κιέσλ Ηαθσβίδεο Δθπξόζσπνο Δηαηξείαο Cleon Iacovides & Associates Κππξηαθόο Σύλδεζκνο Καηαλαισηώλ Φξύλε Μηραήι Γηώξγνο ηπιηαλνύ Πξόεδξνο Κππξηαθνύ πλδέζκνπ Καηαλαισηώλ Δθπξόζσπνο Κππξηαθνύ πλδέζκνπ Καηαλαισηώλ Παγθύπξηα Έλσζε Καηαλαισηώλ θαη Πνηόηεηαο Εσήο Λνύθαο Αξηζηνδήκνπ Πξόεδξνο Παγθύπξηαο Έλσζεο Καηαλαισηώλ θαη PriceWaterhouse Coopers Ltd (PWC) Πνηόηεηαο Εσήο ηέιηνο Κσλζηαληίλνπ Γηώξγνο Καδακίαο Ζιίαο Θενδώξνπ Δθπξόζσπνο PWC Δθπξόζσπνο PWC Δθπξόζσπνο PWC Ernst & Young Αληξέαο Γεκεηξίνπ Δθπξόζσπνο Ernst & Young KPMG Παλαγηώηεο Πειεηηέο Κσλζηαληίλνο Καιιήο Δθπξόζσπνο KPMG Δθπξόζσπνο KPMG Παγθύπξηα Σπλεξγαηηθή Σπλνκνζπνλδία Αλδξέαο Μνπζθάιιεο Πξόεδξνο Παγθύπξηαο πλεξγαηηθήο πλνκνζπνλδίαο Δπηηξνπεία Σπλεξγαηηθήο Σπλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Ληδ Γεώξγηνο Ησζήθ Πξόεδξνο Δπηηξνπείαο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο 18

19 Σξάπεδαο Ληδ Γεληθό Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο Ρέα Γεσξγίνπ Γεληθή Λνγίζηξηα ηεο Γεκνθξαηίαο Cyprus Fiduciary Association Ltd (CFA) Υξίζηνο Μηραήι Δθπξόζσπνο CFA Γξαθείν Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα Γηάλλνο Γαληειίδεο Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Μάξηνο Παπαρξηζηνδνύινπ Δθπξόζσπνο Γξαθείνπ Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο Δηαηξείεο Rassadel & Madeus Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Άζσο Κνηξαλίδεο Ηδηνθηήηεο ησλ Δηαηξεηώλ Rassadel & Madeus 19

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

2. Presentations and discussions

2. Presentations and discussions CODE 3 rd SE Europe Regional Workshop Nicosia, Cyprus 25 May 2010 WORKSHOP REPORT Table of Contents 1. Aims... 1 2. Presentations and discussions... 2 3. Conclusions... 4 Annexes:... 4 1. Aims The CODE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα